Vreemdelingenrecht. Januari Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be"

Transcriptie

1 Vreemdelingenrecht Tekst opgesteld naar aanleiding van de les vreemdelingenrecht voor personen die de opleiding volgen voor gerechtstolken en vertalers aan de Lessius Hogeschool. Januari 2013 Dirk Torfs Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen

2 1) Inleiding Het vreemdelingenrecht regelt het verblijf van vreemdelingen in België. In principe moet elke vreemdeling die België wil binnenkomen en in België wil verblijven, in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. De belangrijkste wet in dit verband is de vreemdelingenwet. 1 In 1974 werd er door de regering een migratiestop ingesteld waardoor er in principe (uitzonderingen zijn mogelijk) geen vreemdelingen meer werden toegelaten op het grondgebied om er te komen werken. Vreemdelingen die om andere redenen naar België komen, worden nog wel toegelaten op het grondgebied. Zo zijn er personen die naar België komen in het kader van familiehereniging, zijn er personen die asiel aanvragen en zijn er EUonderdanen die via het Europees recht toegang krijgen tot het grondgebied. Daarnaast verblijven er ook personen op het grondgebied die geen verblijfsvergunning hebben. Deze personen worden personen zonder wettig verblijf genoemd of illegalen. Het doel van deze tekst is de verschillende categorieën van vreemdelingen wat nader toe te lichten en na te gaan op welke manier zij een verblijfsvergunning kunnen ontvangen en bij weigering het grondgebied eventueel moeten verlaten. Eerst worden enkele veel voorkomende begrippen uit het vreemdelingenrecht toegelicht. Vervolgens zal de procedure besproken worden die vreemdelingen normaal moeten volgen om een verblijfsvergunning te krijgen. Daarna zullen een aantal bijzondere categorieën van vreemdelingen besproken worden. Het gaat dan om EU-onderdanen, asielzoekers en vreemdelingen die een regularisatie-aanvraag hebben ingediend. Verder wordt even stil gestaan bij de mensenhandel en ten slotte zal kort iets gezegd wordt over de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken. 1 De vreemdelingenwet is de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1980 en te raadplegen op Verder dient ook verwezen te worden naar het belangrijkste uitvoeringsbesluit, met name het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 2

3 2) Enkele begrippen - Vreemdeling: persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft. - Geregulariseerde vreemdeling: vreemdeling wiens verblijf door de minister geregulariseerd werd om medische of humanitaire redenen. - Asielzoeker: vreemdeling die asiel heeft aangevraagd en wil erkend worden als vluchteling om politieke, godsdienstige of andere redenen. 2 Ook kandidaat-vluchtelingen genoemd. Deze personen hebben een tijdelijk verblijfsrecht (zo lang de aanvraag onderzocht wordt) en worden ingeschreven in het wachtregister. - Vluchteling: vreemdeling die erkend is als vluchteling en recht heeft op een permanente verblijfsvergunning. - Staatloze: vreemdeling die door geen enkel land als onderdaan wordt erkend, persoon zonder nationaliteit. Wanneer een persoon in België als staatloze erkend wordt (door de rechtbank van eerste aanleg), heeft hij geen automatisch recht op verblijf zoals de vluchteling. - Migranten: dit is een verzamelnaam die duidt op vreemdelingen die naar België komen. Ook de term allochtoon wordt gebruikt als aanduiding voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft. - Toegang tot het grondgebied: een vreemdeling die een geldig identiteitsbewijs of een geldig paspoort heeft (zo nodig voorzien van een visum) wordt toegelaten tot het grondgebied voor een periode van ten hoogste drie maanden. - Toelating of machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden: een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is door de minister om langer dan drie maanden in België te verblijven zal ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. Deze personen ontvangen een bewijs tot inschrijving in het vreemdelingenregister dat (meestal) jaarlijks verlengd wordt. 2 Opdat een persoon als vluchteling erkend wordt, moet hij voldoen aan een aantal voorwaarden. Aldus wordt als vluchteling beschouwd: Elk persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Deze definitie vinden we terug in het verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen d.d. 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 houdende goedkeuring van voornoemd verdrag. Dit verdrag werd aangevuld met een protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari Hierna Vluchtelingenverdrag. 3

4 - Machtiging tot vestiging: een vreemdeling die gemachtigd wordt tot vestiging heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Deze persoon zal een identiteitskaart voor vreemdelingen ontvangen die elke vijf jaar verlengd wordt. - Bevel om het grondgebied te verlaten: wanneer de verblijfsvergunning van een vreemdeling ten einde loopt of wanneer de aanvraag tot verblijf wordt afgewezen, ontvangt de vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten. Een dergelijk bevel wordt veelal gekenmerkt door een bijlage met vermelding bis. 3 - Minister: De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit is soms de minister van justitie, soms de minister van binnenlandse zaken. Asiel en migratie is momenteel de bevoegdheid van een staatssecretaris. - Vreemdelingenwet: wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Mensen zonder wettig verblijf: vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft, die geen verblijfsvergunning heeft. Dit worden ook wel mensen zonder papieren genoemd of illegale vreemdelingen. 4 De vreemdeling kan wel opteren voor een vrijwillige terugkeer waarbij een verklaring zal ondertekend worden bij de Internationale Organisatie voor Migratie die zorgt voor een begeleide terugkeer en (soms) voor een premie om opnieuw te kunnen starten in het land van herkomst. In afwachting van de daadwerkelijke terugkeer, kan de vreemdeling verblijven in een open opvangcentrum dat door de staat wordt ingericht. Bij weigering om gerepatrieerd te worden kan de vreemdeling onder dwang uitgeleid worden waarbij hij in afwachting daarvan kan ondergebracht worden in een gesloten centrum voor illegalen. Bij de vreemdelingen zonder wettig verblijf kan nog verder onderscheid gemaakt worden tussen: - Uitgeprocedeerde: persoon die via een bepaalde procedure (eventueel de asielprocedure maar bijvoorbeeld ook door een aanvraag in het kader van gezinshereniging) een wettig verblijf wilden bekomen doch wiens aanvraag definitief werd afgewezen en aan wie 3 Zo ontvangt een afgewezen asielzoeker een bijlage 26bis of 26quater. 4 De term illegaal wordt niet gebruikt om een persoon aan te duiden. Een persoon is immers niet legaal of illegaal. Het is het verblijf dat al dan niet wettig is. 4

5 een bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten en waarbij de mogelijkheden van beroep uitgeput zijn. - Clandestienen: personen die in België verbijven maar nooit getracht hebben om een verblijfsrecht te krijgen. - Gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen: Gezinnnen die uitgeprocedeerd zijn, verblijven illegaal op het grondgebied. Evenwel kunnen kinderen die illegaal in het land verblijven niet zomaar aan hun lot overgelaten worden. Dit zou immers strijdig zijn met het verdrag inzake de rechten van het kind. 5 Onder druk van de rechtspraak heeft de wetgever, onder bepaalde voorwaarden, 6 voorzien in de opvang van illegale gezinnen met minstens één minderjarig kind in een open opvangcentrum. - Minderjarigen zonder wettig verblijf: Minderjarigen die zonder ouders of andere begeleiders in België aankomen worden niet-begeleide minderjarigen (NBM) genoemd. Voor hen is er niet noodzakelijk een recht op verblijf maar er zijn wel bijzondere voorwaarden vooraleer deze minderjarigen kunnen uitgewezen worden. 3) Bondige schets van het vreemdelingenrecht Een vreemdeling die België wil binnen komen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen al naargelang het verblijf in België kort dan wel lang is en verschillen ook al naargelang de nationaliteit van de vreemdeling De toegang tot het grondgebied en het kort verblijf van maximum drie maanden 7 Een vreemdeling die België wil binnenkomen, dus ook een toerist, moet hiervoor de juiste documenten bezitten. 8 In de meeste gevallen is een paspoort, eventueel voorzien van een visum, voldoende. Voor de EU-onderdanen volstaat een identiteitskaart. Bovendien dient opgemerkt dat door het Schengen-Verdrag de controle van de binnengrenzen van een heel 5 Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in werking getreden op 2 september Een gezin kan een aanvraag doen bij het OCMW van hun verblijfplaats dat vervolgens zal onderzoeken of het gezin behoeftig is. Wanneer dit het geval is, zal contact opgenomen worden met het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, hierna Fedasil, dat vervolgens het gezin zal plaatsen in een open opvangcentrum en dit in afwachting van een eventuele terugleiding. Zie hiervoor de bespreking van artikel 57, 2 OCMW-wet. 7 Artikelen 2 e.v. vreemdelingenwet. 8 In sommige gevallen zal ook gevraagd worden of de vreemdeling die België wil binnenkomen over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Hiervoor kan een persoon die in België verblijft zich verbinden om gedurende een periode van twee jaar de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring ten laste te nemen door een attest van tenlasteneming te ondertekenen. 5

6 aantal Europese landen is weggevallen. Dit betekent dat er enkel een controle zal zijn op de binnenkomst in het land waar de vreemdeling het eerst binnenkomt. De vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste documenten, zal geen toegang tot het grondgebied krijgen. Indien de vreemdeling de toegang tot het grondgebied verkrijgt, mag hij er in principe slechts drie maanden verblijven. 9 Om langer dan drie maanden te mogen verblijven moet hij voldoen aan strengere voorwaarden die verder besproken worden. Tijdens die drie maanden kan de vreemdeling een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten omdat de openbare orde werd geschaad, hij onvoldoende middelen van bestaan heeft, aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de wet of wanneer hij langer dan de voorziene termijn in België verblijft Het recht op verblijf van meer dan drie maanden 10 Een vreemdeling die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet hiervoor gemachtigd worden door de minister behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze machtiging dient in principe aangevraagd te worden bij de ambassade of het consulaat van het land waarvan de vreemdeling afkomstig is. In uitzonderlijke gevallen kan deze machtiging tot verblijf ook aangevraagd worden in België en hiervoor moet dan een bijzondere procedure gevolgd worden (zie verder). Sommige vreemdelingen hebben een recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit recht kan geput worden uit een internationaal verdrag 11 of uit EU-richtlijnen en verordeningen (zie verder). Ook wanneer men in de wettelijke voorwaarden verkeert om de Belgische nationaliteit te verkrijgen of in het kader van gezinshereniging heeft men recht op een verblijf van meer dan drie maanden. Voor de gezinshereniging betekent dit dat men komt samenleven met een echtgenoot of met een partner waarmee een partnerschap werd gesloten op 9 Of maximaal 90 dagen over een periode van zes maanden. De vreemdeling ontvangt een bijlage Artikel 9 e.v. vreemdelingenwet. 11 Zo zijn er verdragen gesloten met de Maghreblanden en met Turkije waarbij voorzien wordt in een recht op gezinshereniging mits de vreemdeling een minimale periode van tewerkstelling kan aantonen alsook een aangepaste woning heeft. 6

7 voorwaarden dat de beide echtgenoten 21 jaar zijn. 12 Dit recht op verblijf geldt ook voor de kinderen van de partners. 13 Vreemdelingen die het recht op gezinshereniging openen, moeten wel beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 14 De vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden, ontvangt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat onbeperkt geldig is en jaarlijks wordt verlengd. Uitzonderlijk kan ook een verblijf van beperktere duur worden toegestaan. Dit recht op verblijf kan ingetrokken worden indien er redenen zijn van openbare orde of indien er bijvoorbeeld een huwelijksakte wordt voorgelegd die strijdig blijkt te zijn met de openbare orde omdat er sprake is van bigamie. Studenten kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van hun studies voor zover ze aan bepaalde voorwaarden van bestaansmiddelen voldoen. Familieleden van studenten kunnen tijdens de duur van de studies in België verblijven Het recht tot vestiging Wanneer een vreemdeling toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde tijd in België te verblijven, kan de minister deze vreemdeling ook machtigen om zich te vestigen. De vreemdeling, die deze aanvraag tot vestiging enkel kan doen wanneer hij reeds een bewijs heeft tot inschrijving in het vreemdelingenregister, ontvangt vervolgens een identiteitskaart voor vreemdelingen 15 en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Het zijn vooral vreemdelingen die in België verblijven in het kader van gezinshereniging en vreemdelingen die zich in de voorwaarden bevinden om de Belgische nationaliteit te krijgen, die in aanmerking komen om gemachtigd te worden om in België te verblijven. Wel moet 12 Dat gezinshereniging ook geldt voor personen die een geregistreerd partnerschap hebben aangegaan, is ingevoerd door een wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 13 Voor de volledigheid dient vermeld dat ook de vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot, recht heeft op een verblijf van meer dan drie maanden. 14 Recent werden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging verstrengd (zie de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging). Het valt buiten het opzet van deze bijdrage om dit verder uit te diepen. 15 Gele kaart, geldig voor vijf jaar en wordt automatisch verlengd. Worden in de vorm van een elektronische identiteitskaart afgeleverd. 7

8 voorafgaand aan de machtiging tot vestiging, een ononderbroken verblijf van vijf jaar in België aangetoond worden EU-onderdanen Voor vreemdelingen die onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie 17 gelden andere regels. De Belgische wetgever is hier gebonden door de Europese regels die gelden voor alle EU-onderdanen. Het doel van de Europese Unie is immers de verwezenlijking van het vrij verkeer van diensten, kapitaal en werknemers en om die reden moeten EUonderdanen zich zo veel mogelijk vrij kunnen vestigen in een ander EU-land. Vooreerst is er voor EU-onderdanen een onvoorwaardelijk recht op verblijf indien zij minder dan drie maanden in België verblijven. 18 Voor een verblijf van meer dan drie maanden, zijn er bijkomende voorwaarden. Zo hebben EU-onderdanen een recht op verblijf indien zij naar België komen om er een werkzaamheid in loondienst of anders dan in loondienst uit te oefenen, om er diensten te verrichten, om een recht op voortgezet verblijf uit te oefenen, om er te komen wonen na beëindiging van de beroepswerkzaamheid of om er een beroepsopleiding te komen volgen. Ook echtgenoten, ouders en kinderen en hun respectievelijke partners hebben een recht op verblijf. 19 Vanaf 1 juni ontvangt de EU-onderdaan een verklaring 21 dat hij meer dan drie maanden in België verblijft indien hij naast een identiteitskaart ook het bewijs levert 22 : 16 Hierbij is niet vereist dat de vreemdeling gedurende vijf jaar een bewijs heeft tot inschrijving in het vreemdelingenregister. Een legaal verblijf van vijf jaar volstaat. 17 Vanaf 1 januari 2007 zijn dit Ierland, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Malta, Cyprus, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Griekenland, Roemenië en Bulgarije. Kroatië zal op 1 juli 2013 toetreden als 28ste lid zijn van de Europese Unie. 18 Artikel 40, 3 vreemdelingenwet. EU-onderdanen hebben die eerste drie maanden wel geen recht op OCMWsteun (zie de wet van 12 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers dat een nieuw artikel 57quinquies van de OCMW-wijzigt). 19 Artikel 40, 4 vreemdelingenwet. 20 Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 10 mei 2007) en KB van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 13 mei Voor EU-onderdanen wordt er geen verblijfsvergunning afgeleverd. Er wordt enkel vastgesteld dat de EUonderdaan voldoet aan de Europese voorwaarden om in België te kunnen verblijven en vervolgens wordt er een verklaring afgegeven die dit bevestigt waardoor de EU-onderdaan in België kan verblijven. De voorwaarden voor verblijf worden geregeld door de zogenaamde verblijfsrichtlijn (Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 8

9 - dat hij werk zoekt OF - dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft 23 en een ziektekostenverzekering OF - dat hij student is Pas na drie jaar zal deze voorlopige verblijfsvergunning dan omgezet worden in een verklaring van onbepaald verblijf (duurzame verblijfskaart). Voor andere EU-onderdanen zoals gepensioneerden gelden bijkomende voorwaarden. Zo zullen deze EU-onderdanen die zich in België willen komen vestigen in het bezit moeten zijn van voldoende bestaansmiddelen 24 en beschikken over een ziekteverzekering. Men wil immers voorkomen dat deze personen ten laste komen van het OCMW Asielzoekers Personen die menen dat zij in hun land van herkomst vervolgd worden, kunnen in België asiel aanvragen. 25 Wanneer de bevoegde instanties na onderzoek beslissen dat deze vreemdelingen in aanmerking komen voor de status van vluchteling, ontvangen zij een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. De asielprocedure werd in 2007 vrij grondig gewijzigd met als doel de procedure in te korten. 26 Zo dient een vreemdeling zich vluchteling te verklaren aan de grens 27 of bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 28 Op dat ogenblik wordt hij door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers 29 toegewezen aan een opvangcentrum. 30 de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 229/35 van 9 juni 2004). 22 Zie artikel 40 vreemdelingenwet. 23 Het niveau van deze bestaansmiddelen moet minstens dat van de sociale bijstand zijn. 24 Voor een student volstaat een loutere verklaring dat hij in het bezit is van voldoende bestaansmidddelen. 25 Zie de definitie in het Vluchtelingenverdrag zoals hoger geciteerd. 26 Op 15 september 2006 zijn er twee wetten verschenen die de vreemdelingenwet en dan vooral de asielprocedure grondig wijzigen. Zo is er de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en is er verder de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Recent werd de vreemdelingenwet gewijzigd waardoor de procedure van asielzoekers die afkomstig zijn uit de zogenaamde veilige landen (gedacht wordt aan personen die afkomstig uit Oost-Europese landen waarvan de kans om als vluchteling erkend te worden bijzonder klein wordt geacht, de regering stelt een lijst op van de veilige landen ), sterk ingekort wordt (zie artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). 27 De meeste asielzoekers die zich aanmelden aan de grens, zijn personen die in België aankomen op de luchthaven van Zaventem. De asielzoeker ontvangt dan als verblijfsdocument de zogenaamde bijlage Wanneer een asielaanvraag rechtstreeks wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (dit is een dienst binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) te Brussel ontvangt de asielzoeker een bijlage Hierna Fedasil. 9

10 Vervolgens dient hij op de Dienst Vreemdelingenzaken een vragenlijst in te vullen en wordt nagegaan of er niet eerder een asielaanvraag werd ingediend. In tegenstelling tot de oude procedure zal de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer nagaan of de aanvraag ontvankelijk is. 31 De aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die als enige bevoegd is om het statuut van vluchteling toe te kennen of te weigeren. Er volgt dan een onderzoek naar de ontvankelijkheid van de aanvraag 32 en naar de gegrondheid van de asielaanvraag maar dit gebeurt in één onderzoek. Een kandidaat-vluchteling kan dus afgewezen worden om redenen van onontvankelijkheid van de aanvraag of omdat er ten gronde te weinig elementen zijn om hem als vluchteling te erkennen. Indien het statuut van vluchteling geweigerd wordt, kan de asielzoeker beroep aantekenen. Dit kan gebeuren bij een nieuw administratief rechtscollege dat bevoegd is voor vreemdelingenzaken, met name de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 33 Zo lang het onderzoek voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt, kan de persoon die het beroep heeft ingediend niet uitgewezen worden. 34 Tegen een negatieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is soms nog (een beperkt) beroep mogelijk bij de Raad van State. De minister kan aan de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot tien jaar na de asielaanvraag vragen om de status van vluchteling in te trekken indien er wordt vastgesteld dat het statuut van vluchteling werd verleend op basis van valse of foutieve verklaringen. 30 Voorbeelden van open opvangcentra zijn het Klein Kasteeltje te Brussel of het centrum te Kapellen. 31 De Dienst Vreemdelingenzaken zal enkel nog nagaan of België wel bevoegd is om kennis te nemen van de asielaanvraag. Zo zal een aanvraag door een vreemdeling die eerst een aanvraag heeft gedaan in bijvoorbeeld Duitsland, naar Duitsland uitgewezen worden en zijn asielaanvraag zal dus niet behandeld worden. 32 De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn opgesomd in artikel 52 vreemdelingenwet. Zo kan een aanvraag nietontvankelijk verklaard worden omdat ze bedrieglijk is, omdat ze klaarblijkelijk steunt op motieven die totaal vreemd zijn aan het asiel (de zogenaamde kennelijke ongegrondheid), omdat de vreemdeling meer dan drie maanden in een ander land heeft verbleven dat hij verlaten heeft zonder vrees voor vervolging, enzovoort. Verder wordt ook nagegaan of de asielzoeker reeds in een ander land asiel heeft aangevraagd. Indien dit het geval is, wordt de asielzoeker naar dat land teruggestuurd (Toepassing van de Overeenkomst betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend, gedaan te Dublin op 15 juni 1990). 33 Deze Raad voor Vreemdelingenbetwistingen komt in de plaats van de Vaste Beroepscommissie. 34 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ook bevoegd voor de behandeling van andere beroepen zoals beroepen tegen de terugwijzing, tegen het verwerpen van een aanvraag tot vestiging, enzovoort. 10

11 3.6. De subsidiaire beschermingsstatus Sinds 1 oktober 2006 is er een nieuw statuut in het leven geroepen. Zo zal bij de persoon die zich vluchteling verklaart eerst nagegaan worden of hij voldoet aan de voorwaarden om de status van vluchteling te krijgen. Indien dit niet het geval blijkt zal verder onderzocht worden of hij in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Deze status wordt toegekend aan personen die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komen maar voor wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico zal lopen op ernstige schade en die zich niet onder de bescherming van dat land kan stellen. Met ernstige schade wordt onder meer bedoeld doodstraf of executie, foltering of onmenselijke behandeling en ernstige bedreigingen. Het is de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die bevoegd is voor de toekenning van deze beschermingsstatus. Aan deze vreemdeling wordt vervolgens een verblijfsvergunning voor de duur van één jaar afgeleverd die vervolgens na vijf jaar wordt omgezet in een verblijf van onbeperkte duur Vreemdelingen die een aanvraag tot regularisatie van verblijf hebben ingediend Sommige vreemdelingen bevinden zich illegaal op het grondgebied omdat zij bijvoorbeeld afgewezen werden als asielzoeker of omdat ze nooit enige aanvraag hebben gedaan om een verblijfsvergunning te bekomen. In uitzonderlijke gevallen kan de vreemdeling dan in België een aanvraag doen tot regularisatie van verblijf. Deze aanvraag gebeurt bij de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de bevoegde minister over deze regularisatie-aanvraag zal beslissen. Dit werd vroeger de aanvraag via 9, 3 vreemdelingenwet genoemd maar na een wetswijziging worden deze aanvragen behandeld overeenkomstig artikel 9 bis vreemdelingenwet. In vergelijking met het vroegere artikel 9, 3 wordt nu in de wet vermeld op basis waarvan de aanvraag niet behandeld zal worden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor aanvragen waarin feiten vermeld staan die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag. De wetgever is niet ingegaan op de vraag van een aantal ngo s om de criteria tot verlening van regularisatie van verblijf in de wet op te nemen. De verblijfssituatie van de vreemdeling wijzigt niet door het indienen van de aanvraag. Pas na de eigenlijke regularisatie zal een verblijfsvergunning afgeleverd worden. 11

12 Soms wordt er een campagne tot regularisatie opgestart. Zo mochten vreemdelingen tussen september 2009 en december 2009 een aanvraag indienen tot regularisatie van verblijf indien zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. 35 Indien de minister het verblijf regulariseert, ontvangt de vreemdeling een verblijfsvergunning die meestal voor onbepaalde tijd zal zijn Medische overmacht Naast een algemene vraag tot regularisatie, is ook voorzien dat men om medische redenen een regularisatie-aanvraag kan doen. Deze aanvraag gebeurde vroeger op basis van het artikel 9, 3 Vreemdelingenwet dat vanaf 1 juni 2007 vervangen werd door een nieuwe artikel 9ter. Dit nieuwe artikel bepaalt dat een aanvraag tot regularisatie kan gebeuren voor personen die dermate ziek zijn dat dit een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit en dat de terugleiding naar zijn land van herkomst een onmenselijke behandeling zou inhouden omdat er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. Indien de aanvraag voldoet aan alle formele vereisten, wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en wordt de aanvrager voorlopig toegelaten tot het grondgebied en heeft hij tevens recht op OCMW-dienstverlening. Indien de minister de medische overmacht ook ten gronde aanvaardt, ontvangt de zieke persoon (en zijn familieleden) een verblijfsvergunning van bepaalde of van onbepaalde duur Bepalingen betreffende de mensenhandel In de vreemdelingenwet zijn er tevens een aantal strafbepalingen die mensenhandelaars of mensensmokkelaars bestraffen. Mensenhandelaars zijn die personen die hun slachtoffers in de prostitutie of in de bedelarij laten werken, die personen te werk stellen in mensonwaardige omstandigheden of die 35 De voorwaarden werden vermeld in een instructie die ondertussen vernietigd werd door de Raad van State en hadden betrekking op lange asielprocedures (3 of 4 jaar zonder procedure Raad van State of 4 of 5 jaar met procedure Raad van State en al naargelang er minderjarige kinderen zijn). Ook in 2000 konden alle vreemdelingen een aanvraag doen tot regularisatie. De aanvragen van die vreemdelingen werden behandeld door een Regularisatiecommissie die de minister adviseerde om het verblijf te regulariseren volgens de in de wet opgesomde criteria. Enkel de vreemdelingen die begin januari 2000 deze aanvraag hebben gedaan, konden behandeld worden volgens deze procedure. Wanneer een aanvraag wordt ingediend na de beperkte periode, wordt de gewone procedure toegepast. 12

13 personen misdrijven laten plegen. 36 Mensensmokkelaars zijn die personen die een niet EUonderdaan helpt om België te laten binnenkomen, er door te laten reizen met het oog op het bekomen van een (financieel) voordeel. 37 Wanneer deze misdrijven ten aanzien van minderjarigen gepleegd worden, is er strafverzwaring. 38 De slachtoffers van de mensenhandelaars en de mensensmokkelaars die in België worden aangetroffen, kunnen een verblijfsvergunning krijgen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn onder meer het afleggen van verklaringen ten laste van de mensenhandelaars waarna een tijdelijke verblijfsvergunning zal afgeleverd worden. Als later blijkt dat deze verklaringen hebben bijgedragen tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, zal het slachtoffer een definitieve verblijfsvergunning krijgen. 39 4) Arbeid verrichten in België Zoals elke vreemdeling die in België wil verblijven een verblijfsvergunning nodig heeft, zo heeft ook elke vreemdeling die in België wil werken hiervoor een toelating nodig. Dit wordt een arbeidskaart (voor de werknemer) of een arbeidsvergunning (voor de werkgever) genoemd. Eerst zal ik kort de normale procedure bespreken, vervolgens zal ik een aantal 36 Artikel 433quinquies Strafwetboek. De volledige definitie van mensenhandelaar is die persoon die zich bezig houdt met de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon met als doel deze persoon als prostitué of bedelaar te laten werken of nog deze persoon in mensonwaardige omstandigheden te werk te stellen, een misdrijf laten plegen tegen hun zin of de organen of weefsels van deze persoon te laten wegnemen. Op dit misdrijf staan straffen van één tot vijf jaar. 37 Artikel 77bis vreemdelingenwet. Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. 38 De gevangenisstraf wordt dan verhoogd van 10 tot 15 jaar. 39 Zie het artikel 61/2 e.v. vreemdelingenwet waarin de procedure wordt beschreven die gevolgd moet worden indien iemand zich slachtoffer verklaart van voormelde misdrijven. Zo dienen deze slachtoffers ingelicht te worden over het verkrijgen van een verblijfstitel in ruil voor medewerking en dienen zij in contact te worden gebracht met een gespecialiseerd onthaalcentrum. Na de verklaring wordt er een verblijfstitel voor 45 dagen afgeleverd waarbinnen het slachtoffer deze verklaringen moet afleggen. Voor niet begeleide minderjarigen zijn er bijzondere waarborgen voorzien. Binnen de 45 dagen zal de minister de procureur des Konings of de arbeidsauditeur verzoeken om mee te delen of de persoon nog steeds kan beschouwd worden als een slachtoffer, of de persoon meewerkt met de gerechtelijke procedure en of hij alle banden met de vermoedelijke daders heeft verbroken. Deze periode van 45 dagen kan éénmaal met drie maanden verlengd worden indien dit nodig is voor het onderzoek. Indien de procureur of de arbeidsauditeur bevestigen dat het slachtoffer aan de voorwaarden voldoet, wordt er een verblijfstitel voor zes maanden afgeleverd. Deze verblijfstitel kan ten allen tijde worden ingetrokken indien de vreemdeling niet langer aan de voorwaarden voldoet. Indien de klacht of de verklaring van het slachtoffer leiden tot een veroordeling of indien in de vordering van de procureur of van de Auditeur de tenlasteleggingen mensenhandel of mensensmokkel worden weerhouden, zal een verblijfstitel van onbepaalde termijn worden uitgereikt. Merk op dat het louter vorderen voldoende kan zijn en dat een veroordeling niet langer nodig is. 13

14 categorieën van vreemdelingen bespreken die vrijgesteld zijn van een arbeidskaart. 40 Ook de situatie van de EU-onderdanen van de nieuw toegetreden landen, zal kort besproken worden De normale procedure In principe moet een vreemdeling die in België komt werken, in zijn land van herkomst een aanvraag doen tot het bekomen van een arbeidskaart. De vreemdeling moet hierbij kunnen aantonen dat hij bij een bepaalde werkgever kan tewerkgesteld worden. Deze werkgever vraagt dan een arbeidsvergunning aan en indien deze wordt goedgekeurd, ontvangt de vreemdeling een arbeidskaart B. 41 De arbeidsvergunning/arbeidskaart enkel afgeleverd indien er in België geen personen te vinden zijn die dat werk kunnen doen. 42 Verder hebben sommige vreemdelingen recht op een arbeidskaart A die onbepaald geldig is en voor alle sectoren. De werknemer-vreemdeling kan dan bij gelijk welke werkgever tewerkgesteld worden en de werkgever hoeft hiervoor geen arbeidsvergunning aan te vragen. Gelet op de vele vrijstellingen (zie verder),wordt deze kaart nog nauwelijks uitgereikt. Voor de zelfstandigen geldt een gelijkaardige regeling met dien verstande dat deze een beroepskaart ontvangt. 43 Belangrijk is wel om te vermelden dat de toekenning van een beroepskaart/arbeidskaart de vreemdeling niet vrijstelt van het hebben van een geldige verblijfsvergunning. Voor asielzoekers is er een bijzondere regeling. Zo kunnen asielzoekers die een aanvraag tot erkenning van de status van vluchteling hebben ingediend na 31 mei 2007 en die na zes maanden nog geen antwoord hebben ontvangen, een arbeidskaart C aanvragen en na ontvangst ervan werken en dit tot een beslissing over hun asielaanvraag genomen wordt. Asielzoekers die voor 1 juni 2007 een aanvraag hebben ingediend, dit is onder de oude 40 De regeling is terug te vinden in de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, terug te vinden op (gecoördineerde wetgeving). Zie ook het uitvoeringsbesluit van 9 juni Deze arbeidskaart B is geldig voor 12 maanden en verlengbaar. 42 Voor sommige categorieën wordt er geen rekening gehouden met de toestand van de arbeidsmarkt. Dit is onder meer het geval voor hooggeschoold personeel, personeel dat een leidinggevende functie komt bekleden en meer verdient dan een (geïndexeerd) bedrag van EUR per jaar, beroepssporters, au pair-jongeren, gasthoogleraren, enz. (zie artikel 9 KB van 9 juni 1999, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving)). 43 Zie de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving) 14

15 procedure, kunnen een arbeidskaart C aanvragen indien hun aanvraag ontvankelijk werd verklaard of indien er nog geen beslissing werd genomen over de ontvankelijkheid. 44 Ook personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, mogen arbeid verrichten voor zover zij een arbeidskaart C hebben aangevraagd die geldig zal zijn zolang hun verblijfsvergunning geldig is Vrijstellingen Heel wat vreemdelingen zijn evenwel vrijgesteld van het bekomen van een arbeidskaart/arbeidsvergunning. Zo hebben echtgenoten van Belgen en diens kinderen, de vreemdelingen die een identiteitskaart voor vreemdelingen hebben, de erkende vluchtelingen, de bedienaars van de eredienst, studenten, schouwspelartiesten, de vreemdelingen wiens verblijf door de minister geregulariseerd werd, enzovoort geen arbeidskaart/vergunning nodig om in België te kunnen werken. 45 EU-onderdanen en hun echtgenoten en kinderen zijn eveneens vrijgesteld van een arbeidskaart. Zij kunnen dus zonder enig probleem in België komen werken. Voor een aantal nieuwe EU-lidstaten heeft België (voorlopig) een uitzondering gemaakt. Zo moeten inwoners van Roemenië en Bulgarije die in België willen komen werken eerst een arbeidskaart/vergunning aanvragen in hun land van herkomt. Wel heeft de Belgische wetgever voor knelpuntberoepen een procedure voorzien waarbij de arbeidskaart/vergunning binnen de week wordt afgeleverd. Knelpuntberoepen zijn die beroepen waarvoor er moeilijk werkkrachten gevonden worden op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn bezetter, tuinier, ingenieur, 46 De uitzonderingsregeling die bestond voor EU-onderdanen uit de lidstaten die recent zijn toegetreden (Polen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Hongarije) 44 Ook wanneer een asielzoeker beroep heeft aangetekend bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in verband met zijn ontvankelijkheid, kan hij een arbeidskaart C aanvragen. Zie artikel 17, 1 KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zoals gewijzigd door het KB van 13 maart 2011 en KB 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. 45 Zie voor de volledige opsomming: artikel 2 van het KB van 9 juni 1999, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving). 15

16 werd opgeheven op 30 april Anders gezegd, alle EU-onderdanen, met uitzondering van de Bulgaren en de Roemenen die moeten wachten tot en met 31 december 2013, worden vanaf 30 april 2009 vrijgesteld van een arbeidskaart en mogen dus komen werken in België zonder aan voorafgaande voorwaarden te moeten voldoen. 48 Ten slotte dient opgemerkt dat deze beperkingen niet bestaan voor EU-onderdanen van die landen wanneer ze als zelfstandige arbeid willen komen verrichten. 5) Meer informatie * Website van de FOD Binnenlandse Zaken voor meer informatie over het vreemdelingenrecht: * Website van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (asielprocedure) is te bereiken via het portaal: doorklikken op federale en programmatorische overheidsdiensten. * Website van FOD Justitie: voor informatie over wetgeving. * Website van de Vlaamse Gemeenschap voor meer informatie over tewerkstelling van vreemdelingen: * Website voor meer info over de opvang van asielzoekers: 46 Zie voor de volledige lijst: Bericht van 5 mei 2006 tot vaststelling van de lijst beroepen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei Artikel 38 sexies KB 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 48 KB 18 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, BS 29 december 2008 en KB 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, BS 3O december

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Medische Kosten betaalt. betaalt. te zijn Asielaanvraag ingediend voor 01/06/ 2007 die niet ontvankelijk verklaard is.

Medische Kosten betaalt. betaalt. te zijn Asielaanvraag ingediend voor 01/06/ 2007 die niet ontvankelijk verklaard is. Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor en samenvatting [ 09/2010 actualiseringen verschijnen op onze websites ] de meest voorkomende regeling is in donkere kleuren aangegeven 1. Asielzoekers (Uitgezonderd

Nadere informatie

Attest van Immatriculatie

Attest van Immatriculatie Attest van Immatriculatie (model A) Attest van Immatriculatie (model A) Wat is het attest van immatriculatie? Het attest van immatriculatie ook wel «oranje kaart» genoemd, is een voorlopige verblijfsdocument

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verblijfsregularisatie om medische redenen en de invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening

Omzendbrief betreffende de verblijfsregularisatie om medische redenen en de invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel : 02 508 86 96 Fax : 02 509 85 58 Dienst : Juridisch en Beleidsondersteunend Advies Ref. : 6311 Datum : 20 februari 2008 Aan de dames en heren Voorzitters

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 19 FEBRUARI 2003. - Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

= Aanvraag van een verklaring van inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan

= Aanvraag van een verklaring van inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan KONINKRIJK BELGIË BIJLAGE 19 Bijlage 19 Bijlage 19 = Aanvraag van een verklaring van inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan GEMEENTE : REF.

Nadere informatie

opgesteld en stelt hem in het bezit van een attest van immatriculatie model A, waarvan de geldigheid negen maanden na de datum van afgifte van het

opgesteld en stelt hem in het bezit van een attest van immatriculatie model A, waarvan de geldigheid negen maanden na de datum van afgifte van het 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

I. INLEIDING A. Algemeen kader B. Herinnering : toegang tot het grondgebied van het Koninkrijk en kort verblijf

I. INLEIDING A. Algemeen kader B. Herinnering : toegang tot het grondgebied van het Koninkrijk en kort verblijf (Bijgewerkt 28/08/2007) Datum: 30/04/2004 B.S.: 17/05/2004 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 10-05-2006 (B.S.26-05-2006) en 20/12/2006 (B.S.28/12/2006) Omzendbrief met betrekking tot het verblijf

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Versie 31 oktober 2017 Retributie voor verblijfsaanvragen Wat is de retributie voor verblijfsaanvragen? Sommige niet-belgen moeten een retributie voor verblijfsaanvragen

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers

Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers De bouwstenen van Acerta voor u 1 Inhoudstafel 1. De gewesten aan zet 3 2. Arbeidskaarten en arbeidsvergunning

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Versie 30 juni 2016 Betreft: Invoering administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015 Beste bezoeker, Ten gevolge van de beslissing van

Nadere informatie

Gecombineerde vergunning Single permit

Gecombineerde vergunning Single permit Gecombineerde vergunning Single permit FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Inleiding Juridische grondslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/18/099 BERAADSLAGING NR. 18/057 VAN 8 MEI 2018 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Bijlage 3ter. = Melding van aanwezigheid. Wat is de bijlage 3ter? Wie kan dit document krijgen?

Bijlage 3ter. = Melding van aanwezigheid. Wat is de bijlage 3ter? Wie kan dit document krijgen? BIJLAGE 3TER Bijlage 3ter Bijlage 3ter = Melding van aanwezigheid (bijgewerkt 14/05/2008) Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd aan burgers van

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2018 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2018 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2018 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2018 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Geertrui Daem Juridische Dienst Vreemdelingenrecht & IPR 29 november 2016 Plan 1. Terminologie definities 2. Welke verblijfsprocedures (en statuten)

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft.

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft. Sociale kaart en sociale zekerheid Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 Lesstof samengevat uit 24Boost.nl H5 Asielzoekers Asielzoekers/vluchtelingen zijn vreemdelingen die toelating tot ons land vragen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Jaarlijkse statistieken 28-216 Dienst Vreemdelingenzaken : jaarlijkse statistieken asiel, 28-216 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag, 28-216 Jaar Eerste

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN STATISTISCHE GEGEVENS DIENSTJAAR saldo

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN STATISTISCHE GEGEVENS DIENSTJAAR saldo AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN STATISTISCHE GEGEVENS DIENSTJAAR 2011 2005 2011 : BESLISSINGSSALDO, GEREGULARISEERDE PERSONEN EN AANVRAGEN IN ONDERZOEK Nieuw Binnengekomen

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018;

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 25/2018 van 18 april 2018 Betreft: Aanvraag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om toegang te krijgen tot informatiegegevens

Nadere informatie

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË REIS- EN TERUGKEERVOORWAARDEN VOOR VREEMDELINGEN DIE GEEN ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE ZIJN, DIE VISUMPLICHTIG ZIJN EN IN BELGIË EEN VERBLIJFSTITEL HEBBEN BEKOMEN I. DOCUMENTEN

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Jaarlijkse statistieken 29-217 Dienst Vreemdelingenzaken : jaarlijkse statistieken asiel, 29-217 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag, 29-217 Jaar Eerste

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2080085 Vierde kamer Eindarrest op tegenspraak Maatschappelijke dienstverlening OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2279

ECLI:NL:RVS:2016:2279 ECLI:NL:RVS:2016:2279 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201602806/1/V3 Eerste

Nadere informatie

Concordantietabel B. 19 januari Samenwerkingsakkoord (SA) Artikel 1

Concordantietabel B. 19 januari Samenwerkingsakkoord (SA) Artikel 1 RICHTLIJN (EU) 2011/98 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Bijlage 3. = Aankomstverklaring. Wat is de bijlage 3? Wie kan dit document krijgen?

Bijlage 3. = Aankomstverklaring. Wat is de bijlage 3? Wie kan dit document krijgen? Bijlage 3 Bijlage 3 = Aankomstverklaring KONINKRIJK BELGIE BIJLAGE 3 Provincie : (bijgewerkt 25/10/2005) Arrondissement : Gemeente : Ref. : 200 C 21/1 AANKOMSTVERKLARING NR. De... onderdaan,...(naam en

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/05/2016

Datum van inontvangstneming : 02/05/2016 Datum van inontvangstneming : 02/05/2016 Vertaling C-181/16-1 Zaak C-181/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 31 maart 2016 Verwijzende rechter: Raad van State (België) Datum

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN Statistisch overzicht 2013 1. Input (nieuw binnenkomende aanvragen) 1.1. Tabel die het aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 21 juni 2017 Aanwezig: Simonne Blanckaert,

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 29 / 1999 van 8 september 1999 O. Ref. : 10 / A / 1999 / 029 BETREFT : Koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie door bemiddeling van het Rijksregister van

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 28 mei 2018

Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 28 mei 2018 Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 28 mei 2018 Nationaliteit Nationaliteitsverkrijging Artikel 12bis, 1, 5 WBN Ononderbroken wettelijk verblijf Bijzondere identiteitskaart Protocolkaart Artikel

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Lijst van bijlagen. Bijlage 3ter Bijlage 19 Bijlage 19 quinquies Bijlage 8 Bijlage 20 Bijlage 22. EU onderdanen.

Lijst van bijlagen. Bijlage 3ter Bijlage 19 Bijlage 19 quinquies Bijlage 8 Bijlage 20 Bijlage 22. EU onderdanen. Bijlage 3ter Bijlage 19 Bijlage 19 quinquies Bijlage 8 Bijlage 20 Bijlage 22 Lijst van bijlagen EU onderdanen Basiscursus 1 EU Europese Economische Ruimte 2 Schengen Zone Kort Verblijf < 3 maanden 3 Koninkrijk

Nadere informatie