Vreemdelingenrecht. Januari Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be"

Transcriptie

1 Vreemdelingenrecht Tekst opgesteld naar aanleiding van de les vreemdelingenrecht voor personen die de opleiding volgen voor gerechtstolken en vertalers aan de Lessius Hogeschool. Januari 2013 Dirk Torfs Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen

2 1) Inleiding Het vreemdelingenrecht regelt het verblijf van vreemdelingen in België. In principe moet elke vreemdeling die België wil binnenkomen en in België wil verblijven, in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. De belangrijkste wet in dit verband is de vreemdelingenwet. 1 In 1974 werd er door de regering een migratiestop ingesteld waardoor er in principe (uitzonderingen zijn mogelijk) geen vreemdelingen meer werden toegelaten op het grondgebied om er te komen werken. Vreemdelingen die om andere redenen naar België komen, worden nog wel toegelaten op het grondgebied. Zo zijn er personen die naar België komen in het kader van familiehereniging, zijn er personen die asiel aanvragen en zijn er EUonderdanen die via het Europees recht toegang krijgen tot het grondgebied. Daarnaast verblijven er ook personen op het grondgebied die geen verblijfsvergunning hebben. Deze personen worden personen zonder wettig verblijf genoemd of illegalen. Het doel van deze tekst is de verschillende categorieën van vreemdelingen wat nader toe te lichten en na te gaan op welke manier zij een verblijfsvergunning kunnen ontvangen en bij weigering het grondgebied eventueel moeten verlaten. Eerst worden enkele veel voorkomende begrippen uit het vreemdelingenrecht toegelicht. Vervolgens zal de procedure besproken worden die vreemdelingen normaal moeten volgen om een verblijfsvergunning te krijgen. Daarna zullen een aantal bijzondere categorieën van vreemdelingen besproken worden. Het gaat dan om EU-onderdanen, asielzoekers en vreemdelingen die een regularisatie-aanvraag hebben ingediend. Verder wordt even stil gestaan bij de mensenhandel en ten slotte zal kort iets gezegd wordt over de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken. 1 De vreemdelingenwet is de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1980 en te raadplegen op Verder dient ook verwezen te worden naar het belangrijkste uitvoeringsbesluit, met name het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 2

3 2) Enkele begrippen - Vreemdeling: persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft. - Geregulariseerde vreemdeling: vreemdeling wiens verblijf door de minister geregulariseerd werd om medische of humanitaire redenen. - Asielzoeker: vreemdeling die asiel heeft aangevraagd en wil erkend worden als vluchteling om politieke, godsdienstige of andere redenen. 2 Ook kandidaat-vluchtelingen genoemd. Deze personen hebben een tijdelijk verblijfsrecht (zo lang de aanvraag onderzocht wordt) en worden ingeschreven in het wachtregister. - Vluchteling: vreemdeling die erkend is als vluchteling en recht heeft op een permanente verblijfsvergunning. - Staatloze: vreemdeling die door geen enkel land als onderdaan wordt erkend, persoon zonder nationaliteit. Wanneer een persoon in België als staatloze erkend wordt (door de rechtbank van eerste aanleg), heeft hij geen automatisch recht op verblijf zoals de vluchteling. - Migranten: dit is een verzamelnaam die duidt op vreemdelingen die naar België komen. Ook de term allochtoon wordt gebruikt als aanduiding voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft. - Toegang tot het grondgebied: een vreemdeling die een geldig identiteitsbewijs of een geldig paspoort heeft (zo nodig voorzien van een visum) wordt toegelaten tot het grondgebied voor een periode van ten hoogste drie maanden. - Toelating of machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden: een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is door de minister om langer dan drie maanden in België te verblijven zal ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. Deze personen ontvangen een bewijs tot inschrijving in het vreemdelingenregister dat (meestal) jaarlijks verlengd wordt. 2 Opdat een persoon als vluchteling erkend wordt, moet hij voldoen aan een aantal voorwaarden. Aldus wordt als vluchteling beschouwd: Elk persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Deze definitie vinden we terug in het verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen d.d. 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 houdende goedkeuring van voornoemd verdrag. Dit verdrag werd aangevuld met een protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari Hierna Vluchtelingenverdrag. 3

4 - Machtiging tot vestiging: een vreemdeling die gemachtigd wordt tot vestiging heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Deze persoon zal een identiteitskaart voor vreemdelingen ontvangen die elke vijf jaar verlengd wordt. - Bevel om het grondgebied te verlaten: wanneer de verblijfsvergunning van een vreemdeling ten einde loopt of wanneer de aanvraag tot verblijf wordt afgewezen, ontvangt de vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten. Een dergelijk bevel wordt veelal gekenmerkt door een bijlage met vermelding bis. 3 - Minister: De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit is soms de minister van justitie, soms de minister van binnenlandse zaken. Asiel en migratie is momenteel de bevoegdheid van een staatssecretaris. - Vreemdelingenwet: wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Mensen zonder wettig verblijf: vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft, die geen verblijfsvergunning heeft. Dit worden ook wel mensen zonder papieren genoemd of illegale vreemdelingen. 4 De vreemdeling kan wel opteren voor een vrijwillige terugkeer waarbij een verklaring zal ondertekend worden bij de Internationale Organisatie voor Migratie die zorgt voor een begeleide terugkeer en (soms) voor een premie om opnieuw te kunnen starten in het land van herkomst. In afwachting van de daadwerkelijke terugkeer, kan de vreemdeling verblijven in een open opvangcentrum dat door de staat wordt ingericht. Bij weigering om gerepatrieerd te worden kan de vreemdeling onder dwang uitgeleid worden waarbij hij in afwachting daarvan kan ondergebracht worden in een gesloten centrum voor illegalen. Bij de vreemdelingen zonder wettig verblijf kan nog verder onderscheid gemaakt worden tussen: - Uitgeprocedeerde: persoon die via een bepaalde procedure (eventueel de asielprocedure maar bijvoorbeeld ook door een aanvraag in het kader van gezinshereniging) een wettig verblijf wilden bekomen doch wiens aanvraag definitief werd afgewezen en aan wie 3 Zo ontvangt een afgewezen asielzoeker een bijlage 26bis of 26quater. 4 De term illegaal wordt niet gebruikt om een persoon aan te duiden. Een persoon is immers niet legaal of illegaal. Het is het verblijf dat al dan niet wettig is. 4

5 een bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten en waarbij de mogelijkheden van beroep uitgeput zijn. - Clandestienen: personen die in België verbijven maar nooit getracht hebben om een verblijfsrecht te krijgen. - Gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen: Gezinnnen die uitgeprocedeerd zijn, verblijven illegaal op het grondgebied. Evenwel kunnen kinderen die illegaal in het land verblijven niet zomaar aan hun lot overgelaten worden. Dit zou immers strijdig zijn met het verdrag inzake de rechten van het kind. 5 Onder druk van de rechtspraak heeft de wetgever, onder bepaalde voorwaarden, 6 voorzien in de opvang van illegale gezinnen met minstens één minderjarig kind in een open opvangcentrum. - Minderjarigen zonder wettig verblijf: Minderjarigen die zonder ouders of andere begeleiders in België aankomen worden niet-begeleide minderjarigen (NBM) genoemd. Voor hen is er niet noodzakelijk een recht op verblijf maar er zijn wel bijzondere voorwaarden vooraleer deze minderjarigen kunnen uitgewezen worden. 3) Bondige schets van het vreemdelingenrecht Een vreemdeling die België wil binnen komen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen al naargelang het verblijf in België kort dan wel lang is en verschillen ook al naargelang de nationaliteit van de vreemdeling De toegang tot het grondgebied en het kort verblijf van maximum drie maanden 7 Een vreemdeling die België wil binnenkomen, dus ook een toerist, moet hiervoor de juiste documenten bezitten. 8 In de meeste gevallen is een paspoort, eventueel voorzien van een visum, voldoende. Voor de EU-onderdanen volstaat een identiteitskaart. Bovendien dient opgemerkt dat door het Schengen-Verdrag de controle van de binnengrenzen van een heel 5 Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in werking getreden op 2 september Een gezin kan een aanvraag doen bij het OCMW van hun verblijfplaats dat vervolgens zal onderzoeken of het gezin behoeftig is. Wanneer dit het geval is, zal contact opgenomen worden met het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, hierna Fedasil, dat vervolgens het gezin zal plaatsen in een open opvangcentrum en dit in afwachting van een eventuele terugleiding. Zie hiervoor de bespreking van artikel 57, 2 OCMW-wet. 7 Artikelen 2 e.v. vreemdelingenwet. 8 In sommige gevallen zal ook gevraagd worden of de vreemdeling die België wil binnenkomen over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Hiervoor kan een persoon die in België verblijft zich verbinden om gedurende een periode van twee jaar de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring ten laste te nemen door een attest van tenlasteneming te ondertekenen. 5

6 aantal Europese landen is weggevallen. Dit betekent dat er enkel een controle zal zijn op de binnenkomst in het land waar de vreemdeling het eerst binnenkomt. De vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste documenten, zal geen toegang tot het grondgebied krijgen. Indien de vreemdeling de toegang tot het grondgebied verkrijgt, mag hij er in principe slechts drie maanden verblijven. 9 Om langer dan drie maanden te mogen verblijven moet hij voldoen aan strengere voorwaarden die verder besproken worden. Tijdens die drie maanden kan de vreemdeling een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten omdat de openbare orde werd geschaad, hij onvoldoende middelen van bestaan heeft, aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de wet of wanneer hij langer dan de voorziene termijn in België verblijft Het recht op verblijf van meer dan drie maanden 10 Een vreemdeling die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet hiervoor gemachtigd worden door de minister behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze machtiging dient in principe aangevraagd te worden bij de ambassade of het consulaat van het land waarvan de vreemdeling afkomstig is. In uitzonderlijke gevallen kan deze machtiging tot verblijf ook aangevraagd worden in België en hiervoor moet dan een bijzondere procedure gevolgd worden (zie verder). Sommige vreemdelingen hebben een recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit recht kan geput worden uit een internationaal verdrag 11 of uit EU-richtlijnen en verordeningen (zie verder). Ook wanneer men in de wettelijke voorwaarden verkeert om de Belgische nationaliteit te verkrijgen of in het kader van gezinshereniging heeft men recht op een verblijf van meer dan drie maanden. Voor de gezinshereniging betekent dit dat men komt samenleven met een echtgenoot of met een partner waarmee een partnerschap werd gesloten op 9 Of maximaal 90 dagen over een periode van zes maanden. De vreemdeling ontvangt een bijlage Artikel 9 e.v. vreemdelingenwet. 11 Zo zijn er verdragen gesloten met de Maghreblanden en met Turkije waarbij voorzien wordt in een recht op gezinshereniging mits de vreemdeling een minimale periode van tewerkstelling kan aantonen alsook een aangepaste woning heeft. 6

7 voorwaarden dat de beide echtgenoten 21 jaar zijn. 12 Dit recht op verblijf geldt ook voor de kinderen van de partners. 13 Vreemdelingen die het recht op gezinshereniging openen, moeten wel beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 14 De vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden, ontvangt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat onbeperkt geldig is en jaarlijks wordt verlengd. Uitzonderlijk kan ook een verblijf van beperktere duur worden toegestaan. Dit recht op verblijf kan ingetrokken worden indien er redenen zijn van openbare orde of indien er bijvoorbeeld een huwelijksakte wordt voorgelegd die strijdig blijkt te zijn met de openbare orde omdat er sprake is van bigamie. Studenten kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van hun studies voor zover ze aan bepaalde voorwaarden van bestaansmiddelen voldoen. Familieleden van studenten kunnen tijdens de duur van de studies in België verblijven Het recht tot vestiging Wanneer een vreemdeling toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde tijd in België te verblijven, kan de minister deze vreemdeling ook machtigen om zich te vestigen. De vreemdeling, die deze aanvraag tot vestiging enkel kan doen wanneer hij reeds een bewijs heeft tot inschrijving in het vreemdelingenregister, ontvangt vervolgens een identiteitskaart voor vreemdelingen 15 en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Het zijn vooral vreemdelingen die in België verblijven in het kader van gezinshereniging en vreemdelingen die zich in de voorwaarden bevinden om de Belgische nationaliteit te krijgen, die in aanmerking komen om gemachtigd te worden om in België te verblijven. Wel moet 12 Dat gezinshereniging ook geldt voor personen die een geregistreerd partnerschap hebben aangegaan, is ingevoerd door een wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 13 Voor de volledigheid dient vermeld dat ook de vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot, recht heeft op een verblijf van meer dan drie maanden. 14 Recent werden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging verstrengd (zie de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging). Het valt buiten het opzet van deze bijdrage om dit verder uit te diepen. 15 Gele kaart, geldig voor vijf jaar en wordt automatisch verlengd. Worden in de vorm van een elektronische identiteitskaart afgeleverd. 7

8 voorafgaand aan de machtiging tot vestiging, een ononderbroken verblijf van vijf jaar in België aangetoond worden EU-onderdanen Voor vreemdelingen die onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie 17 gelden andere regels. De Belgische wetgever is hier gebonden door de Europese regels die gelden voor alle EU-onderdanen. Het doel van de Europese Unie is immers de verwezenlijking van het vrij verkeer van diensten, kapitaal en werknemers en om die reden moeten EUonderdanen zich zo veel mogelijk vrij kunnen vestigen in een ander EU-land. Vooreerst is er voor EU-onderdanen een onvoorwaardelijk recht op verblijf indien zij minder dan drie maanden in België verblijven. 18 Voor een verblijf van meer dan drie maanden, zijn er bijkomende voorwaarden. Zo hebben EU-onderdanen een recht op verblijf indien zij naar België komen om er een werkzaamheid in loondienst of anders dan in loondienst uit te oefenen, om er diensten te verrichten, om een recht op voortgezet verblijf uit te oefenen, om er te komen wonen na beëindiging van de beroepswerkzaamheid of om er een beroepsopleiding te komen volgen. Ook echtgenoten, ouders en kinderen en hun respectievelijke partners hebben een recht op verblijf. 19 Vanaf 1 juni ontvangt de EU-onderdaan een verklaring 21 dat hij meer dan drie maanden in België verblijft indien hij naast een identiteitskaart ook het bewijs levert 22 : 16 Hierbij is niet vereist dat de vreemdeling gedurende vijf jaar een bewijs heeft tot inschrijving in het vreemdelingenregister. Een legaal verblijf van vijf jaar volstaat. 17 Vanaf 1 januari 2007 zijn dit Ierland, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Malta, Cyprus, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Griekenland, Roemenië en Bulgarije. Kroatië zal op 1 juli 2013 toetreden als 28ste lid zijn van de Europese Unie. 18 Artikel 40, 3 vreemdelingenwet. EU-onderdanen hebben die eerste drie maanden wel geen recht op OCMWsteun (zie de wet van 12 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers dat een nieuw artikel 57quinquies van de OCMW-wijzigt). 19 Artikel 40, 4 vreemdelingenwet. 20 Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 10 mei 2007) en KB van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 13 mei Voor EU-onderdanen wordt er geen verblijfsvergunning afgeleverd. Er wordt enkel vastgesteld dat de EUonderdaan voldoet aan de Europese voorwaarden om in België te kunnen verblijven en vervolgens wordt er een verklaring afgegeven die dit bevestigt waardoor de EU-onderdaan in België kan verblijven. De voorwaarden voor verblijf worden geregeld door de zogenaamde verblijfsrichtlijn (Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 8

9 - dat hij werk zoekt OF - dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft 23 en een ziektekostenverzekering OF - dat hij student is Pas na drie jaar zal deze voorlopige verblijfsvergunning dan omgezet worden in een verklaring van onbepaald verblijf (duurzame verblijfskaart). Voor andere EU-onderdanen zoals gepensioneerden gelden bijkomende voorwaarden. Zo zullen deze EU-onderdanen die zich in België willen komen vestigen in het bezit moeten zijn van voldoende bestaansmiddelen 24 en beschikken over een ziekteverzekering. Men wil immers voorkomen dat deze personen ten laste komen van het OCMW Asielzoekers Personen die menen dat zij in hun land van herkomst vervolgd worden, kunnen in België asiel aanvragen. 25 Wanneer de bevoegde instanties na onderzoek beslissen dat deze vreemdelingen in aanmerking komen voor de status van vluchteling, ontvangen zij een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. De asielprocedure werd in 2007 vrij grondig gewijzigd met als doel de procedure in te korten. 26 Zo dient een vreemdeling zich vluchteling te verklaren aan de grens 27 of bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 28 Op dat ogenblik wordt hij door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers 29 toegewezen aan een opvangcentrum. 30 de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 229/35 van 9 juni 2004). 22 Zie artikel 40 vreemdelingenwet. 23 Het niveau van deze bestaansmiddelen moet minstens dat van de sociale bijstand zijn. 24 Voor een student volstaat een loutere verklaring dat hij in het bezit is van voldoende bestaansmidddelen. 25 Zie de definitie in het Vluchtelingenverdrag zoals hoger geciteerd. 26 Op 15 september 2006 zijn er twee wetten verschenen die de vreemdelingenwet en dan vooral de asielprocedure grondig wijzigen. Zo is er de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en is er verder de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Recent werd de vreemdelingenwet gewijzigd waardoor de procedure van asielzoekers die afkomstig zijn uit de zogenaamde veilige landen (gedacht wordt aan personen die afkomstig uit Oost-Europese landen waarvan de kans om als vluchteling erkend te worden bijzonder klein wordt geacht, de regering stelt een lijst op van de veilige landen ), sterk ingekort wordt (zie artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). 27 De meeste asielzoekers die zich aanmelden aan de grens, zijn personen die in België aankomen op de luchthaven van Zaventem. De asielzoeker ontvangt dan als verblijfsdocument de zogenaamde bijlage Wanneer een asielaanvraag rechtstreeks wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (dit is een dienst binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) te Brussel ontvangt de asielzoeker een bijlage Hierna Fedasil. 9

10 Vervolgens dient hij op de Dienst Vreemdelingenzaken een vragenlijst in te vullen en wordt nagegaan of er niet eerder een asielaanvraag werd ingediend. In tegenstelling tot de oude procedure zal de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer nagaan of de aanvraag ontvankelijk is. 31 De aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die als enige bevoegd is om het statuut van vluchteling toe te kennen of te weigeren. Er volgt dan een onderzoek naar de ontvankelijkheid van de aanvraag 32 en naar de gegrondheid van de asielaanvraag maar dit gebeurt in één onderzoek. Een kandidaat-vluchteling kan dus afgewezen worden om redenen van onontvankelijkheid van de aanvraag of omdat er ten gronde te weinig elementen zijn om hem als vluchteling te erkennen. Indien het statuut van vluchteling geweigerd wordt, kan de asielzoeker beroep aantekenen. Dit kan gebeuren bij een nieuw administratief rechtscollege dat bevoegd is voor vreemdelingenzaken, met name de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 33 Zo lang het onderzoek voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt, kan de persoon die het beroep heeft ingediend niet uitgewezen worden. 34 Tegen een negatieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is soms nog (een beperkt) beroep mogelijk bij de Raad van State. De minister kan aan de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot tien jaar na de asielaanvraag vragen om de status van vluchteling in te trekken indien er wordt vastgesteld dat het statuut van vluchteling werd verleend op basis van valse of foutieve verklaringen. 30 Voorbeelden van open opvangcentra zijn het Klein Kasteeltje te Brussel of het centrum te Kapellen. 31 De Dienst Vreemdelingenzaken zal enkel nog nagaan of België wel bevoegd is om kennis te nemen van de asielaanvraag. Zo zal een aanvraag door een vreemdeling die eerst een aanvraag heeft gedaan in bijvoorbeeld Duitsland, naar Duitsland uitgewezen worden en zijn asielaanvraag zal dus niet behandeld worden. 32 De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn opgesomd in artikel 52 vreemdelingenwet. Zo kan een aanvraag nietontvankelijk verklaard worden omdat ze bedrieglijk is, omdat ze klaarblijkelijk steunt op motieven die totaal vreemd zijn aan het asiel (de zogenaamde kennelijke ongegrondheid), omdat de vreemdeling meer dan drie maanden in een ander land heeft verbleven dat hij verlaten heeft zonder vrees voor vervolging, enzovoort. Verder wordt ook nagegaan of de asielzoeker reeds in een ander land asiel heeft aangevraagd. Indien dit het geval is, wordt de asielzoeker naar dat land teruggestuurd (Toepassing van de Overeenkomst betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend, gedaan te Dublin op 15 juni 1990). 33 Deze Raad voor Vreemdelingenbetwistingen komt in de plaats van de Vaste Beroepscommissie. 34 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ook bevoegd voor de behandeling van andere beroepen zoals beroepen tegen de terugwijzing, tegen het verwerpen van een aanvraag tot vestiging, enzovoort. 10

11 3.6. De subsidiaire beschermingsstatus Sinds 1 oktober 2006 is er een nieuw statuut in het leven geroepen. Zo zal bij de persoon die zich vluchteling verklaart eerst nagegaan worden of hij voldoet aan de voorwaarden om de status van vluchteling te krijgen. Indien dit niet het geval blijkt zal verder onderzocht worden of hij in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Deze status wordt toegekend aan personen die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komen maar voor wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico zal lopen op ernstige schade en die zich niet onder de bescherming van dat land kan stellen. Met ernstige schade wordt onder meer bedoeld doodstraf of executie, foltering of onmenselijke behandeling en ernstige bedreigingen. Het is de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die bevoegd is voor de toekenning van deze beschermingsstatus. Aan deze vreemdeling wordt vervolgens een verblijfsvergunning voor de duur van één jaar afgeleverd die vervolgens na vijf jaar wordt omgezet in een verblijf van onbeperkte duur Vreemdelingen die een aanvraag tot regularisatie van verblijf hebben ingediend Sommige vreemdelingen bevinden zich illegaal op het grondgebied omdat zij bijvoorbeeld afgewezen werden als asielzoeker of omdat ze nooit enige aanvraag hebben gedaan om een verblijfsvergunning te bekomen. In uitzonderlijke gevallen kan de vreemdeling dan in België een aanvraag doen tot regularisatie van verblijf. Deze aanvraag gebeurt bij de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de bevoegde minister over deze regularisatie-aanvraag zal beslissen. Dit werd vroeger de aanvraag via 9, 3 vreemdelingenwet genoemd maar na een wetswijziging worden deze aanvragen behandeld overeenkomstig artikel 9 bis vreemdelingenwet. In vergelijking met het vroegere artikel 9, 3 wordt nu in de wet vermeld op basis waarvan de aanvraag niet behandeld zal worden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor aanvragen waarin feiten vermeld staan die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag. De wetgever is niet ingegaan op de vraag van een aantal ngo s om de criteria tot verlening van regularisatie van verblijf in de wet op te nemen. De verblijfssituatie van de vreemdeling wijzigt niet door het indienen van de aanvraag. Pas na de eigenlijke regularisatie zal een verblijfsvergunning afgeleverd worden. 11

12 Soms wordt er een campagne tot regularisatie opgestart. Zo mochten vreemdelingen tussen september 2009 en december 2009 een aanvraag indienen tot regularisatie van verblijf indien zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. 35 Indien de minister het verblijf regulariseert, ontvangt de vreemdeling een verblijfsvergunning die meestal voor onbepaalde tijd zal zijn Medische overmacht Naast een algemene vraag tot regularisatie, is ook voorzien dat men om medische redenen een regularisatie-aanvraag kan doen. Deze aanvraag gebeurde vroeger op basis van het artikel 9, 3 Vreemdelingenwet dat vanaf 1 juni 2007 vervangen werd door een nieuwe artikel 9ter. Dit nieuwe artikel bepaalt dat een aanvraag tot regularisatie kan gebeuren voor personen die dermate ziek zijn dat dit een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit en dat de terugleiding naar zijn land van herkomst een onmenselijke behandeling zou inhouden omdat er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. Indien de aanvraag voldoet aan alle formele vereisten, wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en wordt de aanvrager voorlopig toegelaten tot het grondgebied en heeft hij tevens recht op OCMW-dienstverlening. Indien de minister de medische overmacht ook ten gronde aanvaardt, ontvangt de zieke persoon (en zijn familieleden) een verblijfsvergunning van bepaalde of van onbepaalde duur Bepalingen betreffende de mensenhandel In de vreemdelingenwet zijn er tevens een aantal strafbepalingen die mensenhandelaars of mensensmokkelaars bestraffen. Mensenhandelaars zijn die personen die hun slachtoffers in de prostitutie of in de bedelarij laten werken, die personen te werk stellen in mensonwaardige omstandigheden of die 35 De voorwaarden werden vermeld in een instructie die ondertussen vernietigd werd door de Raad van State en hadden betrekking op lange asielprocedures (3 of 4 jaar zonder procedure Raad van State of 4 of 5 jaar met procedure Raad van State en al naargelang er minderjarige kinderen zijn). Ook in 2000 konden alle vreemdelingen een aanvraag doen tot regularisatie. De aanvragen van die vreemdelingen werden behandeld door een Regularisatiecommissie die de minister adviseerde om het verblijf te regulariseren volgens de in de wet opgesomde criteria. Enkel de vreemdelingen die begin januari 2000 deze aanvraag hebben gedaan, konden behandeld worden volgens deze procedure. Wanneer een aanvraag wordt ingediend na de beperkte periode, wordt de gewone procedure toegepast. 12

13 personen misdrijven laten plegen. 36 Mensensmokkelaars zijn die personen die een niet EUonderdaan helpt om België te laten binnenkomen, er door te laten reizen met het oog op het bekomen van een (financieel) voordeel. 37 Wanneer deze misdrijven ten aanzien van minderjarigen gepleegd worden, is er strafverzwaring. 38 De slachtoffers van de mensenhandelaars en de mensensmokkelaars die in België worden aangetroffen, kunnen een verblijfsvergunning krijgen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn onder meer het afleggen van verklaringen ten laste van de mensenhandelaars waarna een tijdelijke verblijfsvergunning zal afgeleverd worden. Als later blijkt dat deze verklaringen hebben bijgedragen tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, zal het slachtoffer een definitieve verblijfsvergunning krijgen. 39 4) Arbeid verrichten in België Zoals elke vreemdeling die in België wil verblijven een verblijfsvergunning nodig heeft, zo heeft ook elke vreemdeling die in België wil werken hiervoor een toelating nodig. Dit wordt een arbeidskaart (voor de werknemer) of een arbeidsvergunning (voor de werkgever) genoemd. Eerst zal ik kort de normale procedure bespreken, vervolgens zal ik een aantal 36 Artikel 433quinquies Strafwetboek. De volledige definitie van mensenhandelaar is die persoon die zich bezig houdt met de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon met als doel deze persoon als prostitué of bedelaar te laten werken of nog deze persoon in mensonwaardige omstandigheden te werk te stellen, een misdrijf laten plegen tegen hun zin of de organen of weefsels van deze persoon te laten wegnemen. Op dit misdrijf staan straffen van één tot vijf jaar. 37 Artikel 77bis vreemdelingenwet. Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. 38 De gevangenisstraf wordt dan verhoogd van 10 tot 15 jaar. 39 Zie het artikel 61/2 e.v. vreemdelingenwet waarin de procedure wordt beschreven die gevolgd moet worden indien iemand zich slachtoffer verklaart van voormelde misdrijven. Zo dienen deze slachtoffers ingelicht te worden over het verkrijgen van een verblijfstitel in ruil voor medewerking en dienen zij in contact te worden gebracht met een gespecialiseerd onthaalcentrum. Na de verklaring wordt er een verblijfstitel voor 45 dagen afgeleverd waarbinnen het slachtoffer deze verklaringen moet afleggen. Voor niet begeleide minderjarigen zijn er bijzondere waarborgen voorzien. Binnen de 45 dagen zal de minister de procureur des Konings of de arbeidsauditeur verzoeken om mee te delen of de persoon nog steeds kan beschouwd worden als een slachtoffer, of de persoon meewerkt met de gerechtelijke procedure en of hij alle banden met de vermoedelijke daders heeft verbroken. Deze periode van 45 dagen kan éénmaal met drie maanden verlengd worden indien dit nodig is voor het onderzoek. Indien de procureur of de arbeidsauditeur bevestigen dat het slachtoffer aan de voorwaarden voldoet, wordt er een verblijfstitel voor zes maanden afgeleverd. Deze verblijfstitel kan ten allen tijde worden ingetrokken indien de vreemdeling niet langer aan de voorwaarden voldoet. Indien de klacht of de verklaring van het slachtoffer leiden tot een veroordeling of indien in de vordering van de procureur of van de Auditeur de tenlasteleggingen mensenhandel of mensensmokkel worden weerhouden, zal een verblijfstitel van onbepaalde termijn worden uitgereikt. Merk op dat het louter vorderen voldoende kan zijn en dat een veroordeling niet langer nodig is. 13

14 categorieën van vreemdelingen bespreken die vrijgesteld zijn van een arbeidskaart. 40 Ook de situatie van de EU-onderdanen van de nieuw toegetreden landen, zal kort besproken worden De normale procedure In principe moet een vreemdeling die in België komt werken, in zijn land van herkomst een aanvraag doen tot het bekomen van een arbeidskaart. De vreemdeling moet hierbij kunnen aantonen dat hij bij een bepaalde werkgever kan tewerkgesteld worden. Deze werkgever vraagt dan een arbeidsvergunning aan en indien deze wordt goedgekeurd, ontvangt de vreemdeling een arbeidskaart B. 41 De arbeidsvergunning/arbeidskaart enkel afgeleverd indien er in België geen personen te vinden zijn die dat werk kunnen doen. 42 Verder hebben sommige vreemdelingen recht op een arbeidskaart A die onbepaald geldig is en voor alle sectoren. De werknemer-vreemdeling kan dan bij gelijk welke werkgever tewerkgesteld worden en de werkgever hoeft hiervoor geen arbeidsvergunning aan te vragen. Gelet op de vele vrijstellingen (zie verder),wordt deze kaart nog nauwelijks uitgereikt. Voor de zelfstandigen geldt een gelijkaardige regeling met dien verstande dat deze een beroepskaart ontvangt. 43 Belangrijk is wel om te vermelden dat de toekenning van een beroepskaart/arbeidskaart de vreemdeling niet vrijstelt van het hebben van een geldige verblijfsvergunning. Voor asielzoekers is er een bijzondere regeling. Zo kunnen asielzoekers die een aanvraag tot erkenning van de status van vluchteling hebben ingediend na 31 mei 2007 en die na zes maanden nog geen antwoord hebben ontvangen, een arbeidskaart C aanvragen en na ontvangst ervan werken en dit tot een beslissing over hun asielaanvraag genomen wordt. Asielzoekers die voor 1 juni 2007 een aanvraag hebben ingediend, dit is onder de oude 40 De regeling is terug te vinden in de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, terug te vinden op (gecoördineerde wetgeving). Zie ook het uitvoeringsbesluit van 9 juni Deze arbeidskaart B is geldig voor 12 maanden en verlengbaar. 42 Voor sommige categorieën wordt er geen rekening gehouden met de toestand van de arbeidsmarkt. Dit is onder meer het geval voor hooggeschoold personeel, personeel dat een leidinggevende functie komt bekleden en meer verdient dan een (geïndexeerd) bedrag van EUR per jaar, beroepssporters, au pair-jongeren, gasthoogleraren, enz. (zie artikel 9 KB van 9 juni 1999, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving)). 43 Zie de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving) 14

15 procedure, kunnen een arbeidskaart C aanvragen indien hun aanvraag ontvankelijk werd verklaard of indien er nog geen beslissing werd genomen over de ontvankelijkheid. 44 Ook personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, mogen arbeid verrichten voor zover zij een arbeidskaart C hebben aangevraagd die geldig zal zijn zolang hun verblijfsvergunning geldig is Vrijstellingen Heel wat vreemdelingen zijn evenwel vrijgesteld van het bekomen van een arbeidskaart/arbeidsvergunning. Zo hebben echtgenoten van Belgen en diens kinderen, de vreemdelingen die een identiteitskaart voor vreemdelingen hebben, de erkende vluchtelingen, de bedienaars van de eredienst, studenten, schouwspelartiesten, de vreemdelingen wiens verblijf door de minister geregulariseerd werd, enzovoort geen arbeidskaart/vergunning nodig om in België te kunnen werken. 45 EU-onderdanen en hun echtgenoten en kinderen zijn eveneens vrijgesteld van een arbeidskaart. Zij kunnen dus zonder enig probleem in België komen werken. Voor een aantal nieuwe EU-lidstaten heeft België (voorlopig) een uitzondering gemaakt. Zo moeten inwoners van Roemenië en Bulgarije die in België willen komen werken eerst een arbeidskaart/vergunning aanvragen in hun land van herkomt. Wel heeft de Belgische wetgever voor knelpuntberoepen een procedure voorzien waarbij de arbeidskaart/vergunning binnen de week wordt afgeleverd. Knelpuntberoepen zijn die beroepen waarvoor er moeilijk werkkrachten gevonden worden op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn bezetter, tuinier, ingenieur, 46 De uitzonderingsregeling die bestond voor EU-onderdanen uit de lidstaten die recent zijn toegetreden (Polen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Hongarije) 44 Ook wanneer een asielzoeker beroep heeft aangetekend bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in verband met zijn ontvankelijkheid, kan hij een arbeidskaart C aanvragen. Zie artikel 17, 1 KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zoals gewijzigd door het KB van 13 maart 2011 en KB 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. 45 Zie voor de volledige opsomming: artikel 2 van het KB van 9 juni 1999, te raadplegen op (gecoördineerde wetgeving). 15

16 werd opgeheven op 30 april Anders gezegd, alle EU-onderdanen, met uitzondering van de Bulgaren en de Roemenen die moeten wachten tot en met 31 december 2013, worden vanaf 30 april 2009 vrijgesteld van een arbeidskaart en mogen dus komen werken in België zonder aan voorafgaande voorwaarden te moeten voldoen. 48 Ten slotte dient opgemerkt dat deze beperkingen niet bestaan voor EU-onderdanen van die landen wanneer ze als zelfstandige arbeid willen komen verrichten. 5) Meer informatie * Website van de FOD Binnenlandse Zaken voor meer informatie over het vreemdelingenrecht: * Website van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (asielprocedure) is te bereiken via het portaal: doorklikken op federale en programmatorische overheidsdiensten. * Website van FOD Justitie: voor informatie over wetgeving. * Website van de Vlaamse Gemeenschap voor meer informatie over tewerkstelling van vreemdelingen: * Website voor meer info over de opvang van asielzoekers: 46 Zie voor de volledige lijst: Bericht van 5 mei 2006 tot vaststelling van de lijst beroepen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei Artikel 38 sexies KB 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 48 KB 18 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, BS 29 december 2008 en KB 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, BS 3O december

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen.

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. 3Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. Wanneer vreemdelingen legaal in België willen verblijven,

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING WETSVOORSTEL tot verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan toegestaan worden op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland moet aangevraagd worden (Ingediend door de heer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

ARBEIDS- KAART. Informatiebrochure

ARBEIDS- KAART. Informatiebrochure ARBEIDS- KAART Informatiebrochure 1 De regelgeving over arbeidskaarten is heel complex. De informatie hieronder is absoluut niet volledig maar geeft je de belangrijkste zaken mee. Bovendien wordt deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Polen, Bulgaren en Roemenen op de Belgische arbeidsmarkt Johan Wets Fernando Pauwels 12 december 2011 Inleiding: de Poolse

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Code DAVINCI (KBI) Identiteitsbewijzen

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid

Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid Een omzendbrief voor het regularisatiebeleid voorstel FAM 7/5/2008 Uitgangspunten Het Forum Asiel en Migraties lanceerde reeds op 29/3/2007 haar eigen voorstellen voor regularisatie en voor het invullen

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR]

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] Asielzoeker Lut Debroey Dit document werd gemaakt door Annelies Portier. [INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] In dit document vindt je meer informatie over het artikel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/01/2011-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen POLITIEKE EISEN 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Van de jonge migranten die in ons land aankomen, vormen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NMBV) een aparte, zeer kwetsbare groep.

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie