Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief onderzoek november 2003

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief onderzoek november 2003

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA Rotterdam Informatie: Drs. J.H.A. van Uden Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: Ergo BV Auteurs: drs. H. Roth drs. M. Valk drs. H. Heinen Datum: november Focusgroepen A4 Zuid

4 4 Focusgroepen A4 Zuid

5 Inhoudsopgave Summary 7 Samenvatting 9 1 Verantwoording Achtergrond Doelstelling en probleemstelling Uitvoering Rapportage 13 2 Omwonenden Inleiding Huidige weg Nieuwe weg Uiteenlopende meningen over noodzaak nieuwe weg Tracé bij Steenbergen Verwachtingen nieuwe weg Beprijzing Tolweg Toerusting tolweg Betaalsysteem Tarief en kortingen 18 3 Weggebruikers Inleiding Huidige weg 20 Toenemende verkeersdrukte en regulerende maatregelen De nieuwe weg Noodzaak onomstreden Tracé niet voor iedereen belangrijk Verwachtingen nieuwe weg Beprijzing Tolweg Verwachtingen ten aanzien van een tolweg Tolsysteem Tarief 24 4 Ondernemers uit de regio Inleiding Huidige weg Nieuwe weg Noodzaak onomstreden Er wordt al lang over gesproken Weinig politieke aandacht voor de regio Tracé minder belangrijk Meer voordelen dan nadelen 27 5 Focusgroepen A4 Zuid

6 4.4 Beprijzing Tolweg mag Toerusting tolweg Tolsysteem Tarief 28 5 Transporteurs Inleiding Transporteurs uit de regio A4 Zuid gewenst Tijdwinst door nieuwe weg belangrijk Transporteurs buiten de regio Vaststellen route in overleg Beprijzing Tolweg extra kosten Gebruik tolweg Verwachtingen tolweg Tolsystemen 34 6 Vrachtrijders Inleiding Routekeuze Doorgaande ritten Huidige doorgaande routes voldoen Aanleg A4 Zuid niet urgent voor doorgaande ritten Ritten met regionale bestemming Toltarief en systeem 37 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvattende conclusies Mening over aanleg A4 Zuid Verwacht gebruik tolweg Tolsysteem Verwachtingen ten aanzien van tolweg Betalingsbereidheid Ergo: 42 Bijlage: Deskstudie 45 6 Focusgroepen A4 Zuid

7 Summary The province of Noord Brabant together with the Dutch Traffic and Water management Department are preparing a business case for building the motorway A4Zuid. This road would connect the A29 near Dinteloord with the A58 near Bergen op Zoom. Based on this business case, the minister of Transport and Water management will decide whether or not the A4Zuid will be built with private capital, specifically toll charging. To get insight in whether there will be societal support for charging the use of the A4Zuid, five focus group sessions have been conducted, involving representatives of the following target groups: 1. Road users 2. The people living in the neighbourhood 3. Local entrepreneurs 4. Hauliers, operating on the section Rotterdam- Antwerp 5. Lorry drivers There is no doubt among the five groups about the necessity of building the A4Zuid. On the other hand there are different feelings about the idea of charging toll fees for using the road. The local entrepreneurs and the hauliers and lorry drivers who operate in the region think they will use the toll road and expect to recover the costs. On the other hand, hauliers and lorry drivers who don t have destinations in the region see sufficient alternative routes, coming from the south as well as coming from the north, and thus say the will avoid using the toll road. So do also part of the people living in the neighbourhood. This means that most of the toll income will have to be brought up by business traffic from within the region itself. The following toll rates ware said to be acceptable by the different focus groups: The people living in the neighbourhood: 1 Road users: 1 to 2 Local entrepreneurs: 3 to 5 Haulers from outside the region: 5 to 6 Lorry drivers: 3 to 4 There is no support whatsoever for differentiated rates, accept differentiating between passenger cars and lorries. Only some of the people living in the neighbourhood and private road users would appreciate to obtain toll exemption or enjoy a discount on the toll rate. 7 Focusgroepen A4 Zuid

8 8 Focusgroepen A4 Zuid

9 Samenvatting De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereiden een business case voor voor de aanleg van de A4 Zuid. Dit is het ontbrekende stuk autosnelweg tussen de A29 bij Dinteloord en de A58 bij Bergen op Zoom. Op basis van die business case zal de minister van Verkeer en Waterstaat besluiten of de A4Zuid al dan niet zal worden aangelegd in PPS kader met tolheffing. Om inzicht te verwerven in de mate van draagvlak voor de aanleg van de weg als tolweg zijn vijf focusgroep discussies uitgevoerd, waarin vertegenwoordigers van de volgende belangengroepen hebben geparticipeerd: 1. Weggebruikers 2. Omwonenden 3. Locale ondernemers 4. Wegtransport ondernemers 5. Vrachtwagenchauffeurs Voor alle groepen stond het belang van de aanleg van de weg als zodanig niet ter discussie. Wel wordt gedifferentiëerd omgegaan met de idee, dat er op de A4Zuid tol geheven zal worden. Met name ondernemers, transporteurs en vrachtwagenchauffeurs uit de regio denken gebruik te zullen gaan maken van de tolweg en de tolgelden te kunnen terugverdienen. Transporteurs en vrachtwagenchauffeurs die niet uit de regio West Brabant komen zien voldoende alternatieve routes voor de A4Zuid, zowel richting België als richting Zeeland. Zij zeggen daarom de tolweg te zullen gaan mijden. Hetzelfde geldt voor een deel van de omwonende burgers. Dit betekent, dat de vereiste tolopbrengsten met name door regionaal zakelijk verkeer zullen moeten worden gerealiseerd. Voor een enkele reis over de toekomstige A4Zuid werden door de diverse groepen de volgende tarieven aanvaardbaar geacht: Omwonenden: 1 Particuliere weggebruikers: 1 à 2 Ondernemers uit de regio: 3 à 5 Transporteurs buiten de regio: 5 à 6 Vrachtrijders: 3 à 4 Er is geen draagvlak voor differentiatie in de tarieven, behalve tussen personenauto s en vrachtverkeer. Alleen sommige omwonenden en particuliere weggebruikers zouden prijs stellen op ontheffing of korting. 9 Focusgroepen A4 Zuid

10 10 Focusgroepen A4 Zuid

11 1. Verantwoording De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft aan Ergo de opdracht verstrekt om vijf focusgroepen te organiseren met leden van de doelgroepen van de A4 Zuid. Dit rapport doet verslag van de voornaamste bevindingen. 1.1 Achtergrond Al jaren gaan er stemmen op voor de aanleg van autosnelweg A4-Zuid, waarmee een hoogwaardige verbinding tot stand zou komen tussen de A29 (die nu eindigt ter hoogte van Dinteloord) en de A58 (ter hoogte van Bergen op Zoom). Met name de provincie Noord Brabant is een fervent voorstander van aanleg. Het Rijk kan de kosten van de aanleg momenteel echter slechts gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. De minister en de gedeputeerde voor Verkeerszaken hebben daarom afgesproken dat provincie en ministerie gezamenlijk nader zullen onderzoeken of aanleg haalbaar is via een pps-constructie, waarbij de kosten deels worden opgebracht door tolheffing. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis voor een in de tweede helft van 2003 te nemen go/no go besluit. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de verschillende doelgroepen van de A4 Zuid aankijken tegen de aanleg van de nieuwe weg en aspecten van mogelijke beprijzing, heeft Ergo een aantal focusgroepen georganiseerd. Ter voorbereiding hiervan is tevens een korte deskstudie uitgevoerd (zie bijlage). 1.2 Doelstelling en probleemstelling De doelstelling van het onderzoeksproject Focusgroepen A4 Zuid is als volgt omschreven: Aanknopingspunten bieden voor een concept van een PPS A4- Zuid dat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van relevante doelgroepen. Belangrijke (algemene) onderzoeksvragen zijn: Wat vindt men van de aanleg van de A4 Zuid? In hoeverre is er bereidheid om de tol te betalen? Welke factoren dragen bij aan de betalingsbereidheid? (onder welke aanvullende condities zijn weggebruikers bereid te betalen?) Aan welk systeem van tolheffing geven weggebruikers de voorkeur? Welke wensen hebben weggebruikers en omwonenden ten aanzien van de kwaliteit en de services van de weg? Het onderzoek is nadrukkelijk bedoeld om inzichten te verzamelen die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvol concept voor de tolweg, 11 Focusgroepen A4 Zuid

12 en om input te leveren voor een gerichte draagvlak- en communicatiestrategie. 1.3 Uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van vijf focusgroepen, aangevuld met een klein aantal telefonische interviews. Voor elk van de vijf focusgroepen zijn leden uitgenodigd van een andere doelgroep van de A4 Zuid: omwonenden, weggebruikers, plaatselijke ondernemers, transporteurs en vrachtwagenchauffeurs. Voor de transporteurs en vrachtwagenchaufeurs geldt dat zij betrokken zijn bij vervoer over de verbinding Rotterdam/Rijnmond Zeeland/België In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende focusgroepen. Datum in 2003 Plaats Doelgroep Aantal Deelnemers 30 september Bergen op Zoom Weggebruikers 9 1 oktober Bergen op Zoom plaatselijke ondernemers 7 2 oktober Halsteren Omwonenden 9 7 oktober Rotterdam Transporteurs 4 8 oktober Rotterdam Vrachtwagenchauffeurs 8 Alle focusgroepen zijn s avonds gehouden tussen en uur. Hierdoor werden ook werkenden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de focusgroepen. De sessies duurden ongeveer twee uur. De groepsgesprekken zijn geleid door een medewerker van Ergo. Alle focusgroepen zijn door middel van een gesloten videocircuit live vanuit een belendende ruimte gevolgd door één of meer medewerkers van Rijkswaterstaat en van de provincie Noord-Brabant. Voor de groepsdiscussies diende een in overleg met AVV opgestelde gespreksrichtlijn als leidraad. Ter aanvulling konden degenen die de focusgroep live volgden, nieuwe vragen inbrengen in de focusgroep. Hiertoe zijn in de groepsdiscussies twee overlegmomenten opgenomen tussen de moderator en de meekijkers. Als stimulusmateriaal voor de discussie zijn kaarten gebruikt. Bij de focusgroep met omwonenden zijn bijvoorbeeld kaarten gebruikt waarop de verschillende tracévarianten bij Steenbergen staan aangegeven. In de groep met vrachtwagenchauffeurs is een kaart gebruikt van het hoofdwegennet in West-Brabant en het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De deelnemers aan de focusgroepen zijn geworven door een bureau dat gespecialiseerd is in de werving van respondenten ten behoeve van onderzoek. Hiertoe heeft het selectiebureau onder andere advertenties geplaatst in regionale dagbladen. De gespreksdeelnemers zijn geworven aan de hand van een aantal specifieke selectiecriteria. Zie voor de selectiecriteria per doelgroep de inleidende paragrafen van de betreffende hoofdstukken. De gespreksdeelnemers hebben een vergoeding ontvangen. Aanvullende telefonische interviews 12 Focusgroepen A4 Zuid

13 Het samenstellen van een focusgroep met transporteurs uit de regio Rotterdam/Rijnmond bleek niet eenvoudig te realiseren; slechts een klein aantal bleek bereid te zijn op korte termijn tijd vrij te maken voor een discussie over de A4 Zuid. Dit kan worden opgevat als een aanwijzing dat de interesse voor de A4 Zuid in deze kring minder groot is dan bij de andere doelgroepen. Om toch voldoende transporteurs in het onderzoek te betrekken is in overleg met de opdrachtgever besloten tot het verrichten van een aantal aanvullende telefonische interviews met doelgroeppersonen. Er zijn 5 telefonische gesprekken gevoerd met transportbedrijven in West- Brabant en Rotterdam/Rijnmond. De bevindingen zijn verwerkt in het verslag van de betreffende focusgroep. Voorbereidende deskstudie Ter voorbereiding van de focusgroepen is een deskstudie uitgevoerd. Hiermee is beter zicht verkregen op de thema s die tijdens de focusgroepen aan de orde konden worden gesteld. Met de resultaten van de deskstudie zijn de gespreksrichtlijnen voor de focusgroepen verrijkt. De bevindingen met betrekking tot de deskstudie staan samengevat in een korte notitie die is overhandigd aan de opdrachtgever, voordat de inhoud van de gespreksrichtlijnen voor de focusgroepen definitief werd vastgesteld. Deze notitie is opgenomen als bijlage van dit rapport. 1.4 Rapportage In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de bevindingen. Daarbij zijn veelzeggende uitspraken van respondenten als citaat opgenomen. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de omwonenden. In hoofdstuk 3 staan de weggebruikers centraal. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de focusgroep met de plaatselijke ondernemers. Hoofdstuk 5 behandelt de transporteurs. In hoofdstuk 6 wordt beschreven wat er is gezegd tijdens de focusgroep met de vrachtrijders. Het rapport wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met de samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen. In de bijlage is het verslag van de inleidende deskstudie opgenomen, alsmede een overzicht van de daarbij geraadpleegde literatuur. 13 Focusgroepen A4 Zuid

14 2. Omwonenden Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de focusgroep met omwonenden die op donderdag 2 oktober van tot uur is gehouden te Halsteren. De deelnemers aan de focusgroep met omwonenden zijn geselecteerd op grond van hun woonplaats, niet op grond van hun gebruik van de N259. Aan de focusgroep met omwonenden is deelgenomen door zeven inwoners van Steenbergen, twee inwoners van Halsteren en één inwoner van Bergen op Zoom. De discussiegroep is gevarieerd samengesteld naar: het belangrijkste ritmotief (privé, woon/werk of zakelijk); sekse (zowel mannen als vrouwen); opleidingsniveau en beroep. In de discussiegroep waren de Steenbergenaren sterk vertegenwoordigd. Daardoor is in de discussie veel aandacht uitgegaan naar de situatie rond Steenbergen. Dit weerspiegelt overigens de maatschappelijk discussie in de regio, waarbij vooral de situering en inpassing van de nieuwe weg bij Steenbergen controversieel is. 2.2 Huidige weg Een aantal gespreksdeelnemers stelt dat de huidige weg (de N259) zeer onveilig is. Volgens meerdere omwonenden vinden er op de weg veel ongelukken plaats. De onveilige situatie zou te wijten zijn aan ondoordachte inhaalmanoeuvres van bestuurders van personenauto s die langzaam vracht- en landbouwverkeer willen passeren. Dit wordt bevestigd door een gespreksdeelnemer die werkzaam is als vrachtwagenchauffeur: Zelfs als ik negentig kilometer per uur rijd, word ik voortdurend ingehaald Een andere respondent geeft aan blij te zijn met de rij bomen tussen de weg en het fietspad, waarover zijn beide dochters dagelijks naar school fietsen. Bij een aanrijding tussen auto s bieden die bomen de fietsers nog enige bescherming Een meerderheid van de gespreksdeelnemers geeft aan dat de onveiligheid van de weg toeneemt tijdens de suikerbietencampagne. Niet alleen door de bietentrucks, maar ook doordat het wegdek spekglad wordt door de modder. 14 Focusgroepen A4 Zuid

15 Als weggebruiker heeft men niet alleen hinder van het landbouw- en het vrachtverkeer, maar ook van de vele rotondes die de laatste jaren zijn aangelegd. Deze zorgen voor veel vertraging. In de spits beland je als weggebruiker dagelijks in de file, zo wordt gesteld. Spitsfiles, langzaam landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer zorgen samen voor veel oponthoud. Los daarvan is er volgens een aantal respondenten meestal toch al zeer veel verkeer op de weg. Bij het tuincentrum kom je nooit meer de weg op! Enkele respondenten die dicht aan de N259 wonen, maken melding van geluidsoverlast. Het gaat hierbij om respondenten uit Steenbergen en Halsteren. 2.3 Nieuwe weg Uiteenlopende meningen over noodzaak nieuwe weg Over de noodzaak van een nieuwe weg zijn de meningen binnen de groep verdeeld. Er zijn zowel uitgesproken voorstanders als tegenstanders. Voor De voorstanders van de A4 Zuid wijzen erop dat het huidige verkeer op de N259 ernstige veiligheidsrisico s met zich meebrengt. Zij wijzen erop dat de nieuwe weg de N259 aanzienlijk zou ontlasten, hetgeen de veiligheid ten goede zou komen. De voorstanders wijzen daarnaast vooral op de tijdwinst die een nieuwe vierstrooksweg hun als weggebruiker biedt. Een respondent die dagelijks voor haar werk op en neer naar Rotterdam reist, is bijvoorbeeld een voorstander van de aanleg van de nieuwe weg. Dan win ik twintig minuten heen en twintig minuten terug. Ten slotte stelt een aantal respondenten dat de aanleg van de A4 Zuid een belangrijke economische impuls kan geven aan de regio West-Brabant. Zij wijzen hierbij op de noodzaak van goede verbindingen tussen Rotterdam, Bergen op Zoom, Vlissingen en Antwerpen. Tegen Enkele tegenstanders van de nieuwe weg stellen dat aanpassingen aan de N259 zouden volstaan. Zij vinden dat doorgaand (internationaal) verkeer van de N259 geweerd zou moeten worden. Er zou naar Zeeuws voorbeeld een parallelweg voor landbouwverkeer kunnen worden aangelegd. Enkele andere respondenten vinden dat vooral gekeken moet worden naar OV-oplossingen. Er wordt hierbij verwezen naar de snelle, luxe Interliner-bus naar Rotterdam. Andere respondenten 15 Focusgroepen A4 Zuid

16 riposteren dat openbaar vervoer voor de gebruikers vaak relatief duur uitpakt en niet de gewenste mate van comfort biedt. Enkele gespreksdeelnemers geven aan dat de aanleg van de A4 Zuid ongewenst is, omdat de weg dwars door een aantal natuurgebieden zou lopen. De nieuwe weg zou de ecologische hoofdstructuur doorsnijden! Er zijn respondenten die tegen de aanleg van de A4 Zuid zijn, omdat zij direct aan het geplande tracé wonen Tracé bij Steenbergen Van de drie mogelijke tracés bij Steenbergen is het meest oostelijke al afgevallen. Enkele respondenten wijzen erop dat het oorspronkelijk geplande tracé, oostelijk om Steenbergen heen, dwars door de ecologische hoofdstructuur loopt en daarom geen reële optie is. Met betrekking tot de beide andere opties lopen de voorkeuren uiteen. Er zijn respondenten die stellen dat gekozen moet worden voor de kortste route, tussen Steenbergen en Welberg door. De anderen prefereren het westelijke tracé, omdat de regio hiervoor een voorkeur heeft uitgesproken en de westelijke variant het industriegebied van Steenbergen beter ontsluit. Bij elke andere optie dan de westelijke variant krijgen we nog steeds al het verkeer van het industriegebied dwars door Steenbergen Toch hebben enkele respondenten ook hun bedenkingen over de westelijke rondgang. Het westelijke tracé betekent grote problemen voor de glastuinbouw westelijk van Steenbergen Verwachtingen nieuwe weg Aan de gespreksdeelnemers is gevraagd een inschatting te maken van de mogelijke effecten die men van de A4 Zuid verwacht. De verwachtingen zijn deels positief, deels negatief. Positief Respondenten die nabij de N259 wonen, verwachten minder geluidsoverlast als de nieuwe weg er komt. Deze respondenten wijzen erop dat het merendeel van het vrachtverkeer gebruik zal maken van de A4 Zuid. Steenbergen wordt aangesloten op het landelijke hoofdwegennet. Dit is goed voor de lokale economie, zo wordt gesteld. De lokale weggebruiker die naar Rotterdam of Antwerpen rijdt, zal tijd winnen. Ook is er een gunstig milieueffect, omdat het brandstofgebruik per saldo zal afnemen, zo luidt de verwachting. 16 Focusgroepen A4 Zuid

17 Negatief Een aantal respondenten verwacht dat de A4 Zuid extra verkeer zal aantrekken, dat in de huidige situatie via Roosendaal of via Breda zou zijn gereden. Zij denken hierbij vooral aan doorgaand vrachtverkeer. Naar verwachting zal deze verkeerstoename leiden tot: o Meer doorvoer van gevaarlijke stoffen. Ter illustratie van de dreiging die hiervan uitgaat, verwijst een respondent naar een recent ongeval met een tankwagen op de Randweg van Eindhoven. o Geluidsoverlast. Er bestaat onduidelijkheid omtrent de geluidwerende voorzieningen die worden getroffen. o Luchtvervuiling. Er wordt hierbij gerefereerd aan de situatie in Overschie. Enkele respondenten verwachten dat elders, bijvoorbeeld bij het Hellegatsplein, meer files zullen ontstaan zodra de A4 Zuid in gebruik is. Er wordt gesteld dat de A4 Zuid een aantasting betekent van het landschap. Ook zien enkele respondenten de nieuwe weg als een moeilijk overbrugbare barrière tussen gebieden die momenteel met elkaar in verbinding staan. 2.4 Beprijzing De gespreksdeelnemers is voorgehouden dat de overheid onvoldoende middelen heeft om het gehele tracé van de A4 Zuid te financieren en dat derhalve een PPS-constructie met tolheffing in beeld komt. Met andere woorden: er komt een tolweg of er komt helemaal geen weg! Tolweg De reacties lopen uiteen van gematigd positief tot gematigd negatief: Als t moet dan moet t Vooral de respondenten die veel gebruik maken van de N259 geven aan dat de keuze tussen een tolweg en geen weg in het voordeel van de tolweg uitpakt. Zij stellen, evenals de overige gespreksdeelnemers, echter wel de voorwaarde dat sluipverkeer over de N259 tegengegaan zou moeten worden. Ik betaal al wegenbelasting Er zijn vooral reacties van gespreksdeelnemers die aangeven dat ze al genoeg wegenbelasting betalen of dat de combinatie van tolheffing en wegenbelasting onlogisch is. Enkele respondenten wijzen erop dat de invoering van tolheffing over een tracé van slechts twintig kilometer hun enigszins buiten proporties lijkt. Geen bezwaar, maar Daarnaast zijn er gespreksdeelnemers die aangeven dat zij er weliswaar geen bezwaar tegen hebben dat de A4 Zuid een tolweg wordt, maar dat zij zelf weinig gebruik ervan zullen maken. Daarnaast zijn er 17 Focusgroepen A4 Zuid

18 respondenten die verwachten dat alleen doorgaand verkeer tol gaat betalen. Ik vind dat West-Brabanders ontheffing moet worden verleend Geen tolweg Ten slotte zijn er respondenten die bepleiten dat het heffen van tol vermeden zou moeten worden. Zij stellen dat de planners naar andere oplossingen moeten zoeken. Als ze het financieel niet rond kunnen krijgen, laten ze dan voor een goedkopere uitvoering kiezen en niet voor een tolweg. Deze respondenten pleiten ervoor dat de oplossing wordt gezocht in een combinatie van verbeteringen aan de N259 en beter openbaar vervoer Toerusting tolweg De gespreksdeelnemers is gevraagd welke verwachtingen zij hebben van een tolweg. De meeste gespreksdeelnemers herhalen hun belangrijkste eis dat de tolweg filevrij moet zijn, zonder verdere specificatie van de voorzieningen die dit bewerkstelligen. Ook over andere aspecten van de toerusting van de weg zijn er weinig ideeën. Wel verwacht een aantal respondenten dat de nieuwe weg wordt voorzien van ZOAB, om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Om dezelfde reden gaan er eveneens stemmen op voor een verzonken weg. Dit zou ook de veiligheid van de omwonenden ten goede komen, gezien de verwachte toename van de doorvoer van gevaarlijke stoffen Betaalsysteem In eerste instantie wordt gesproken over tijdverlies bij tolpoortjes, waarbij wordt verwezen naar de péages op de Franse autoroutes. Al snel wordt ook melding gemaakt van pasjes en kastjes in de auto. Uiteindelijk is men het erover eens dat de meeste weggebruikers zonder oponthoud elektronisch moeten kunnen betalen. Alleen voor incidentele weggebruikers, vooral buitenlanders, zou er een tolpoortje moeten staan aan de kop en de staart van het tracé en bij op- en afritten. Het gaat maar om krap twintig kilometer. Er mag dus geen enkel tijdverlies optreden bij de betaling, want dat gaat ten koste van je tijdwinst Tarief en kortingen Er bestaat een voorkeur voor een eenheidstarief van één euro voor een enkele reis langs het gehele traject. Een substantieel aantal gespreksdeelnemers verwacht dat een hoger tarief ontmoedigend zal werken, zowel voor henzelf als voor anderen. Er is een groep respondenten die aangeeft dat zij geen tariefdifferentiatie verwachten. Zij stellen dat dit te veel administratieve rompslomp zou geven die tot extra kosten zou leiden. 18 Focusgroepen A4 Zuid

19 Enkele respondenten geven echter aan dat zij bij de invoering van een elektronisch betaalsysteem verwachten dat tariefdifferentiatie gemakkelijk kan worden doorgevoerd, met name voor weggebruikers die halverwege de weg opkomen en in principe dus maar de helft zouden moeten betalen. Er zijn eveneens respondenten die verwachten dat omwonenden gratis of tegen een korting gebruik kunnen maken van de weg, omdat zij ook de meeste overlast ervan ondervinden. Ook zijn er die kortingen bepleiten voor frequente gebruikers. De instelling van een speciaal tarief in de spits vindt een aantal respondenten een goed idee. Zij zijn het er echter niet over eens of het spitstarief hoger of lager moet zijn dan het normale tarief. 19 Focusgroepen A4 Zuid

20 3. Weggebruikers Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de focusgroep met weggebruikers die op dinsdag 30 september van tot uur is gehouden te Bergen op Zoom. De deelnemers aan de focusgroep met weggebruikers zijn geselecteerd omdat zij regelmatig gebruik maken van de N259. Naast respondenten uit Steenbergen (1), Welberg (2), Bergen op Zoom (1) en Halsteren (1) zijn vier respondenten geselecteerd die afkomstig zijn van het eiland Tholen (twee uit Tholen-stad, één uit Poortvliet en één uit Stavenisse). De Tholenaren zijn geselecteerd omdat voor hen de N259 momenteel de enige verbinding vormt in de richting van Bergen op Zoom of Rotterdam. Voorts varieerde de groep gespreksdeelnemers naar: het belangrijkste ritmotief (privé, woon/werk of zakelijk); sekse (zowel mannen als vrouwen); opleidingsniveau en beroep. 3.2 Huidige weg De groep is het erover eens dat op de huidige route tussen Bergen op Zoom en Dinteloord veel tijd wordt verloren. Er worden verschillende oorzaken genoemd: Landbouwverkeer Een aantal respondenten geeft aan dat langzame landbouwvoertuigen het overige verkeer regelmatig ophouden. Als je bij het begin achter een trekker zit, dan zit je erachter tot hij afslaat, want er komt te veel verkeer van de andere kant om m in te kunnen halen. Bietencampagne De bietentrucks leiden tijdens de suikerbietencampagne tot extra vertragingen. Bovendien valt er veel klei van deze trucks, die bij regen zorgt voor slipgevaar, zodat langzamer gereden wordt. Toenemende verkeersdrukte en regulerende maatregelen Er wordt gewezen op de toename van het verkeer op de N259. De betrokken respondenten stellen dat in de afgelopen jaren de vertragingen als gevolg van filevorming aanzienlijk zijn toegenomen. Vooral in de avondspits staat het verkeer vast. Als je om vier uur s middags aan komt rijden is het al hommeles 20 Focusgroepen A4 Zuid

21 Ook verkeersregulerende voorzieningen leiden tot meer vertragingen. De respondenten noemen in dit verband met name de rotondes. 3.3 De nieuwe weg Noodzaak onomstreden De hele groep zou het liefst zien dat de A4 Zuid zo snel mogelijk wordt aangelegd. Zij geven aan dat zij zich als weggebruiker al jaren ergeren aan de files en het langzame verkeer op de A259. Minder ergernis en aanzienlijke tijdwinst zijn voor deze groep de belangrijkste winstpunten van de aanleg van de A4 Zuid. Een substantieel aantal respondenten merkt op dat er al heel lang plannen worden gemaakt voor de aanleg van het ontbrekende stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Rond 1968 heb ik er voor het eerst over gehoord. Om de zoveel jaar komen de plannen voor de aanleg van de A4 Zuid weer in het voetlicht te staan, zo stelt een aantal respondenten. Meestal vlak voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor je er vervolgens niets meer over, zo wordt gesteld. Al met al heeft in de loop der jaren bij de bewoners van dit deel van het land een sceptische houding postgevat, zo geven enkele respondenten aan. Een bewoner van het eiland Tholen stelt: Als er iets over de nieuwe snelweg in de krant staat, dan geloven wij in Tholen er niets meer van. We hebben zulke berichten al zo vaak gelezen en er is uiteindelijk niets gebeurd Anderen zeggen op grond van het jarenlang gescherm met plannen een ferme dosis wantrouwen te koesteren jegens de overheid. Zij zeggen ervan overtuigd te zijn dat de overheid niet in deze regio geïnteresseerd is Tracé niet voor iedereen belangrijk De West-Brabantse respondenten hebben allen een uitgesproken voorkeur voor één van de tracévarianten, hetzij voor de westelijke, hetzij voor de centrale (tussen Welberg en Steenbergen door). De westelijke route om Steenbergen oogst de meeste bijval, vooral vanwege de betere ontsluiting van het industrieterrein bij Steenbergen. Enkele respondenten prefereren het tracé tussen Steenbergen en Welberg door, omdat die route korter en rechter is. De Tholense respondenten geven aan dat het hun om het even is waar de weg komt te lopen, zo lang de weg maar zo spoedig mogelijk wordt aangelegd en goed aansluit op de weg vanuit Tholen. Bij nader inzien verwacht een aantal van hen echter dat het tracé westelijk om Steenbergen het eiland Tholen beter ontsluit. 21 Focusgroepen A4 Zuid

22 Verwachtingen nieuwe weg Aan de gespreksdeelnemers is gevraagd een inschatting te maken van de mogelijke effecten die men van de A4 Zuid verwacht. De verwachtingen zijn deels positief, deels negatief. De positieve verwachtingen overheersen. Positief Tijdwinst voor weggebruikers; de weggebruikers verwachten per rit in de spits 15 tot 20 minuten tijdwinst te boeken. De ontlasting van de huidige tweebaansweg leidt tot meer rust voor omwonenden van de N259. Minder ergernis voor de weggebruikers. De ergernis ten gevolge van files, langzaam verkeer en tijdverlies valt weg. Meer veiligheid voor weggebruikers doordat vrachtverkeer en doorgaand verkeer uitwijken naar de A4 Zuid. Met name acht men het positief dat geen gevaarlijke stoffen meer dwars door Halsteren worden vervoerd. Negatief Nieuwe weg trekt verkeer aan, vooral langeafstandsverkeer dat nu via Breda rijdt. Dit leidt tot een toename van o Geluidsoverlast; o Overlast door uitlaatgassen. Overlast voor omwonenden tracé. Een aantal respondenten zegt echter te verwachten dat de overlast voor omwonenden zal worden beperkt, door het nemen van gerichte maatregelen. In dit verband worden de natuurschermen die bij Breda zijn opgetrokken langs de A16, als voorbeeld genoemd. Door de nieuwe weg wordt de haven van Steenbergen ontoegankelijk voor vaartuigen met hoge masten. 3.4 Beprijzing De gespreksdeelnemers is voorgehouden dat de overheid onvoldoende middelen heeft om het gehele tracé van de A4 Zuid te financieren en dat derhalve een PPS-constructie met tolheffing in beeld komt. Met andere woorden: u heeft de keuze tussen een tolweg of geen weg! Tolweg Meningen verdeeld over tol Over de wenselijkheid van tolheffing lopen de meningen uiteen. Het zijn echter vooral de Brabanders die zo hun twijfels hebben. Enkelen vinden het unfair dat West-Brabanders wel tol moeten betalen voor de snelweg in hun regio, terwijl andere Nederlanders niets hoeven te betalen voor de snelwegen bij hun woonplaats. Zij wijzen erop dat dit strijdig is met het principe van rechtsgelijkheid. Het is opvallend dat de Tholenaren er geen bezwaar tegen maken dat er op de A4 Zuid tol zal worden geheven, als dat nodig is om de weg snel aan te leggen. De Tholenaren zijn bereid om de last van de tolheffing te dragen. 22 Focusgroepen A4 Zuid

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland

ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland HANS ONKENHOUT ODETTE VLEK AMSTERDAM, OKTOBER 2013 ANWB - TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing

Nadere informatie

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Inleiding: Huidige regeling:

Inleiding: Huidige regeling: Inleiding: Op grond van artikel 18 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) is de gemeenteraad gerechtigd over rijks-, provinciale-, waterschaps- en gemeentelijke wegen het transport van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Inspraakreactie... 4 Nota inspraak en overleg bestemmingsplan Coöperatieweg

Nadere informatie

Pleidooi Verbod vrachtverkeer en verkeersverbetering Tongerseweg. Fam. Thijssen

Pleidooi Verbod vrachtverkeer en verkeersverbetering Tongerseweg. Fam. Thijssen Pleidooi Verbod vrachtverkeer en verkeersverbetering Tongerseweg Fam. Thijssen Achtergrond Fam Thijssen: Woont sinds 2000 aan de Neptunushof 104 te Maastricht Heeft sinds ruim 5 jaar last van het toenemende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Resultaten van de inventarisatie Debbie Ammerlaan E: debbie.ammerlaan@rhdhv.com T: 06-29279174 Inhoud Inventarisatie Reacties Type knelpunten Type maatregelen

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Dienst/afdeling vaststellen. gelet op het advies van de raadscommissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu van 7 maart 2012;

Dienst/afdeling vaststellen. gelet op het advies van de raadscommissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu van 7 maart 2012; Gemeenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Nieuwe Route Gevaarlijke Stoffen formeel Volgnummer Dienst/afdeling 2012-8 SLWE vaststellen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel.

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Werkwijze Hoofdstuk 1 DEFINITIE 1.1 Landbouwverkeer 2 1.1.1 Geen Landbouwverkeer.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen?

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Onderzoeksresultaten Mogelijkheden tot respijt, December 2016 Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Aan de leden van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo is gevraagd wat hun mogelijkheden

Nadere informatie

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Provinciale Statenfractie Noord-Brabant Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Breda, 21 mei 2011 Geacht college, Afgelopen donderdag heeft het

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Verslag bewonersbijeenkomst 24 mei 2016 Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Aanleiding Rekenmodellen geven aan dat er

Nadere informatie

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Verkeerskundige varianten- en effectanalyse Blankenburgtunnel/Oranjetunnel In het Masterplan Rotterdam Vooruit (december 2009) zijn twee tracés aangegeven

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven?

Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven? Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven? Mariëtte Pol (Auteur is werkzaam bij Goudappel Coffeng/ Tiem) Antoon de Graaf (Auteur 2 is werkzaam bij Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant) Jantine

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten In deze bijlage worden de voor- en nadelen van het verplaatsen van de bruglichten naar de kruispunten Opdijk en de Venebosweg tegen elkaar afgewogen. Beoogd effect

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Steenbergen. Introductie

Steenbergen. Introductie Steenbergen Steenbergen Introductie Het West-Brabantse stadje Steenbergen maakt deel uit van de gelijknamige gemeente, die bestaat uit zes kernen met ruim 23.000 inwoners. De stad Steenbergen is hiervan

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel SGR-039 Nummer 130122 Initiatiefvoorstel superintercity van GroenLinks Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Te verzenden

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport Gebruikerstevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Gebruikers-tevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport .......................................................................................

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Implicaties voor de verkeersveiligheid D-95-21 Ir. F.C.M. Wegman Leidschendam, 1995 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Wegbeprijzing in Nederland

Wegbeprijzing in Nederland Wegbeprijzing in Nederland Studiedag Wegbelasting: op een nieuwe weg? Brussel, 31 mei 2011 Prof.dr. Carl Koopmans (SEO en Vrije Universiteit Amsterdam) www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan NS Reizigers Directeur commercie Hans Peters Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer Arnoud Frerichs 070-4569556 Datum 28 juli

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Zijtaart, 12-10-2016. Geacht College, Hierbij

Nadere informatie