Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief onderzoek november 2003

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief onderzoek november 2003

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA Rotterdam Informatie: Drs. J.H.A. van Uden Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: Ergo BV Auteurs: drs. H. Roth drs. M. Valk drs. H. Heinen Datum: november Focusgroepen A4 Zuid

4 4 Focusgroepen A4 Zuid

5 Inhoudsopgave Summary 7 Samenvatting 9 1 Verantwoording Achtergrond Doelstelling en probleemstelling Uitvoering Rapportage 13 2 Omwonenden Inleiding Huidige weg Nieuwe weg Uiteenlopende meningen over noodzaak nieuwe weg Tracé bij Steenbergen Verwachtingen nieuwe weg Beprijzing Tolweg Toerusting tolweg Betaalsysteem Tarief en kortingen 18 3 Weggebruikers Inleiding Huidige weg 20 Toenemende verkeersdrukte en regulerende maatregelen De nieuwe weg Noodzaak onomstreden Tracé niet voor iedereen belangrijk Verwachtingen nieuwe weg Beprijzing Tolweg Verwachtingen ten aanzien van een tolweg Tolsysteem Tarief 24 4 Ondernemers uit de regio Inleiding Huidige weg Nieuwe weg Noodzaak onomstreden Er wordt al lang over gesproken Weinig politieke aandacht voor de regio Tracé minder belangrijk Meer voordelen dan nadelen 27 5 Focusgroepen A4 Zuid

6 4.4 Beprijzing Tolweg mag Toerusting tolweg Tolsysteem Tarief 28 5 Transporteurs Inleiding Transporteurs uit de regio A4 Zuid gewenst Tijdwinst door nieuwe weg belangrijk Transporteurs buiten de regio Vaststellen route in overleg Beprijzing Tolweg extra kosten Gebruik tolweg Verwachtingen tolweg Tolsystemen 34 6 Vrachtrijders Inleiding Routekeuze Doorgaande ritten Huidige doorgaande routes voldoen Aanleg A4 Zuid niet urgent voor doorgaande ritten Ritten met regionale bestemming Toltarief en systeem 37 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvattende conclusies Mening over aanleg A4 Zuid Verwacht gebruik tolweg Tolsysteem Verwachtingen ten aanzien van tolweg Betalingsbereidheid Ergo: 42 Bijlage: Deskstudie 45 6 Focusgroepen A4 Zuid

7 Summary The province of Noord Brabant together with the Dutch Traffic and Water management Department are preparing a business case for building the motorway A4Zuid. This road would connect the A29 near Dinteloord with the A58 near Bergen op Zoom. Based on this business case, the minister of Transport and Water management will decide whether or not the A4Zuid will be built with private capital, specifically toll charging. To get insight in whether there will be societal support for charging the use of the A4Zuid, five focus group sessions have been conducted, involving representatives of the following target groups: 1. Road users 2. The people living in the neighbourhood 3. Local entrepreneurs 4. Hauliers, operating on the section Rotterdam- Antwerp 5. Lorry drivers There is no doubt among the five groups about the necessity of building the A4Zuid. On the other hand there are different feelings about the idea of charging toll fees for using the road. The local entrepreneurs and the hauliers and lorry drivers who operate in the region think they will use the toll road and expect to recover the costs. On the other hand, hauliers and lorry drivers who don t have destinations in the region see sufficient alternative routes, coming from the south as well as coming from the north, and thus say the will avoid using the toll road. So do also part of the people living in the neighbourhood. This means that most of the toll income will have to be brought up by business traffic from within the region itself. The following toll rates ware said to be acceptable by the different focus groups: The people living in the neighbourhood: 1 Road users: 1 to 2 Local entrepreneurs: 3 to 5 Haulers from outside the region: 5 to 6 Lorry drivers: 3 to 4 There is no support whatsoever for differentiated rates, accept differentiating between passenger cars and lorries. Only some of the people living in the neighbourhood and private road users would appreciate to obtain toll exemption or enjoy a discount on the toll rate. 7 Focusgroepen A4 Zuid

8 8 Focusgroepen A4 Zuid

9 Samenvatting De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereiden een business case voor voor de aanleg van de A4 Zuid. Dit is het ontbrekende stuk autosnelweg tussen de A29 bij Dinteloord en de A58 bij Bergen op Zoom. Op basis van die business case zal de minister van Verkeer en Waterstaat besluiten of de A4Zuid al dan niet zal worden aangelegd in PPS kader met tolheffing. Om inzicht te verwerven in de mate van draagvlak voor de aanleg van de weg als tolweg zijn vijf focusgroep discussies uitgevoerd, waarin vertegenwoordigers van de volgende belangengroepen hebben geparticipeerd: 1. Weggebruikers 2. Omwonenden 3. Locale ondernemers 4. Wegtransport ondernemers 5. Vrachtwagenchauffeurs Voor alle groepen stond het belang van de aanleg van de weg als zodanig niet ter discussie. Wel wordt gedifferentiëerd omgegaan met de idee, dat er op de A4Zuid tol geheven zal worden. Met name ondernemers, transporteurs en vrachtwagenchauffeurs uit de regio denken gebruik te zullen gaan maken van de tolweg en de tolgelden te kunnen terugverdienen. Transporteurs en vrachtwagenchauffeurs die niet uit de regio West Brabant komen zien voldoende alternatieve routes voor de A4Zuid, zowel richting België als richting Zeeland. Zij zeggen daarom de tolweg te zullen gaan mijden. Hetzelfde geldt voor een deel van de omwonende burgers. Dit betekent, dat de vereiste tolopbrengsten met name door regionaal zakelijk verkeer zullen moeten worden gerealiseerd. Voor een enkele reis over de toekomstige A4Zuid werden door de diverse groepen de volgende tarieven aanvaardbaar geacht: Omwonenden: 1 Particuliere weggebruikers: 1 à 2 Ondernemers uit de regio: 3 à 5 Transporteurs buiten de regio: 5 à 6 Vrachtrijders: 3 à 4 Er is geen draagvlak voor differentiatie in de tarieven, behalve tussen personenauto s en vrachtverkeer. Alleen sommige omwonenden en particuliere weggebruikers zouden prijs stellen op ontheffing of korting. 9 Focusgroepen A4 Zuid

10 10 Focusgroepen A4 Zuid

11 1. Verantwoording De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft aan Ergo de opdracht verstrekt om vijf focusgroepen te organiseren met leden van de doelgroepen van de A4 Zuid. Dit rapport doet verslag van de voornaamste bevindingen. 1.1 Achtergrond Al jaren gaan er stemmen op voor de aanleg van autosnelweg A4-Zuid, waarmee een hoogwaardige verbinding tot stand zou komen tussen de A29 (die nu eindigt ter hoogte van Dinteloord) en de A58 (ter hoogte van Bergen op Zoom). Met name de provincie Noord Brabant is een fervent voorstander van aanleg. Het Rijk kan de kosten van de aanleg momenteel echter slechts gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. De minister en de gedeputeerde voor Verkeerszaken hebben daarom afgesproken dat provincie en ministerie gezamenlijk nader zullen onderzoeken of aanleg haalbaar is via een pps-constructie, waarbij de kosten deels worden opgebracht door tolheffing. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis voor een in de tweede helft van 2003 te nemen go/no go besluit. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de verschillende doelgroepen van de A4 Zuid aankijken tegen de aanleg van de nieuwe weg en aspecten van mogelijke beprijzing, heeft Ergo een aantal focusgroepen georganiseerd. Ter voorbereiding hiervan is tevens een korte deskstudie uitgevoerd (zie bijlage). 1.2 Doelstelling en probleemstelling De doelstelling van het onderzoeksproject Focusgroepen A4 Zuid is als volgt omschreven: Aanknopingspunten bieden voor een concept van een PPS A4- Zuid dat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van relevante doelgroepen. Belangrijke (algemene) onderzoeksvragen zijn: Wat vindt men van de aanleg van de A4 Zuid? In hoeverre is er bereidheid om de tol te betalen? Welke factoren dragen bij aan de betalingsbereidheid? (onder welke aanvullende condities zijn weggebruikers bereid te betalen?) Aan welk systeem van tolheffing geven weggebruikers de voorkeur? Welke wensen hebben weggebruikers en omwonenden ten aanzien van de kwaliteit en de services van de weg? Het onderzoek is nadrukkelijk bedoeld om inzichten te verzamelen die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvol concept voor de tolweg, 11 Focusgroepen A4 Zuid

12 en om input te leveren voor een gerichte draagvlak- en communicatiestrategie. 1.3 Uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van vijf focusgroepen, aangevuld met een klein aantal telefonische interviews. Voor elk van de vijf focusgroepen zijn leden uitgenodigd van een andere doelgroep van de A4 Zuid: omwonenden, weggebruikers, plaatselijke ondernemers, transporteurs en vrachtwagenchauffeurs. Voor de transporteurs en vrachtwagenchaufeurs geldt dat zij betrokken zijn bij vervoer over de verbinding Rotterdam/Rijnmond Zeeland/België In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende focusgroepen. Datum in 2003 Plaats Doelgroep Aantal Deelnemers 30 september Bergen op Zoom Weggebruikers 9 1 oktober Bergen op Zoom plaatselijke ondernemers 7 2 oktober Halsteren Omwonenden 9 7 oktober Rotterdam Transporteurs 4 8 oktober Rotterdam Vrachtwagenchauffeurs 8 Alle focusgroepen zijn s avonds gehouden tussen en uur. Hierdoor werden ook werkenden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de focusgroepen. De sessies duurden ongeveer twee uur. De groepsgesprekken zijn geleid door een medewerker van Ergo. Alle focusgroepen zijn door middel van een gesloten videocircuit live vanuit een belendende ruimte gevolgd door één of meer medewerkers van Rijkswaterstaat en van de provincie Noord-Brabant. Voor de groepsdiscussies diende een in overleg met AVV opgestelde gespreksrichtlijn als leidraad. Ter aanvulling konden degenen die de focusgroep live volgden, nieuwe vragen inbrengen in de focusgroep. Hiertoe zijn in de groepsdiscussies twee overlegmomenten opgenomen tussen de moderator en de meekijkers. Als stimulusmateriaal voor de discussie zijn kaarten gebruikt. Bij de focusgroep met omwonenden zijn bijvoorbeeld kaarten gebruikt waarop de verschillende tracévarianten bij Steenbergen staan aangegeven. In de groep met vrachtwagenchauffeurs is een kaart gebruikt van het hoofdwegennet in West-Brabant en het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De deelnemers aan de focusgroepen zijn geworven door een bureau dat gespecialiseerd is in de werving van respondenten ten behoeve van onderzoek. Hiertoe heeft het selectiebureau onder andere advertenties geplaatst in regionale dagbladen. De gespreksdeelnemers zijn geworven aan de hand van een aantal specifieke selectiecriteria. Zie voor de selectiecriteria per doelgroep de inleidende paragrafen van de betreffende hoofdstukken. De gespreksdeelnemers hebben een vergoeding ontvangen. Aanvullende telefonische interviews 12 Focusgroepen A4 Zuid

13 Het samenstellen van een focusgroep met transporteurs uit de regio Rotterdam/Rijnmond bleek niet eenvoudig te realiseren; slechts een klein aantal bleek bereid te zijn op korte termijn tijd vrij te maken voor een discussie over de A4 Zuid. Dit kan worden opgevat als een aanwijzing dat de interesse voor de A4 Zuid in deze kring minder groot is dan bij de andere doelgroepen. Om toch voldoende transporteurs in het onderzoek te betrekken is in overleg met de opdrachtgever besloten tot het verrichten van een aantal aanvullende telefonische interviews met doelgroeppersonen. Er zijn 5 telefonische gesprekken gevoerd met transportbedrijven in West- Brabant en Rotterdam/Rijnmond. De bevindingen zijn verwerkt in het verslag van de betreffende focusgroep. Voorbereidende deskstudie Ter voorbereiding van de focusgroepen is een deskstudie uitgevoerd. Hiermee is beter zicht verkregen op de thema s die tijdens de focusgroepen aan de orde konden worden gesteld. Met de resultaten van de deskstudie zijn de gespreksrichtlijnen voor de focusgroepen verrijkt. De bevindingen met betrekking tot de deskstudie staan samengevat in een korte notitie die is overhandigd aan de opdrachtgever, voordat de inhoud van de gespreksrichtlijnen voor de focusgroepen definitief werd vastgesteld. Deze notitie is opgenomen als bijlage van dit rapport. 1.4 Rapportage In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de bevindingen. Daarbij zijn veelzeggende uitspraken van respondenten als citaat opgenomen. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de omwonenden. In hoofdstuk 3 staan de weggebruikers centraal. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de focusgroep met de plaatselijke ondernemers. Hoofdstuk 5 behandelt de transporteurs. In hoofdstuk 6 wordt beschreven wat er is gezegd tijdens de focusgroep met de vrachtrijders. Het rapport wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met de samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen. In de bijlage is het verslag van de inleidende deskstudie opgenomen, alsmede een overzicht van de daarbij geraadpleegde literatuur. 13 Focusgroepen A4 Zuid

14 2. Omwonenden Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de focusgroep met omwonenden die op donderdag 2 oktober van tot uur is gehouden te Halsteren. De deelnemers aan de focusgroep met omwonenden zijn geselecteerd op grond van hun woonplaats, niet op grond van hun gebruik van de N259. Aan de focusgroep met omwonenden is deelgenomen door zeven inwoners van Steenbergen, twee inwoners van Halsteren en één inwoner van Bergen op Zoom. De discussiegroep is gevarieerd samengesteld naar: het belangrijkste ritmotief (privé, woon/werk of zakelijk); sekse (zowel mannen als vrouwen); opleidingsniveau en beroep. In de discussiegroep waren de Steenbergenaren sterk vertegenwoordigd. Daardoor is in de discussie veel aandacht uitgegaan naar de situatie rond Steenbergen. Dit weerspiegelt overigens de maatschappelijk discussie in de regio, waarbij vooral de situering en inpassing van de nieuwe weg bij Steenbergen controversieel is. 2.2 Huidige weg Een aantal gespreksdeelnemers stelt dat de huidige weg (de N259) zeer onveilig is. Volgens meerdere omwonenden vinden er op de weg veel ongelukken plaats. De onveilige situatie zou te wijten zijn aan ondoordachte inhaalmanoeuvres van bestuurders van personenauto s die langzaam vracht- en landbouwverkeer willen passeren. Dit wordt bevestigd door een gespreksdeelnemer die werkzaam is als vrachtwagenchauffeur: Zelfs als ik negentig kilometer per uur rijd, word ik voortdurend ingehaald Een andere respondent geeft aan blij te zijn met de rij bomen tussen de weg en het fietspad, waarover zijn beide dochters dagelijks naar school fietsen. Bij een aanrijding tussen auto s bieden die bomen de fietsers nog enige bescherming Een meerderheid van de gespreksdeelnemers geeft aan dat de onveiligheid van de weg toeneemt tijdens de suikerbietencampagne. Niet alleen door de bietentrucks, maar ook doordat het wegdek spekglad wordt door de modder. 14 Focusgroepen A4 Zuid

15 Als weggebruiker heeft men niet alleen hinder van het landbouw- en het vrachtverkeer, maar ook van de vele rotondes die de laatste jaren zijn aangelegd. Deze zorgen voor veel vertraging. In de spits beland je als weggebruiker dagelijks in de file, zo wordt gesteld. Spitsfiles, langzaam landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer zorgen samen voor veel oponthoud. Los daarvan is er volgens een aantal respondenten meestal toch al zeer veel verkeer op de weg. Bij het tuincentrum kom je nooit meer de weg op! Enkele respondenten die dicht aan de N259 wonen, maken melding van geluidsoverlast. Het gaat hierbij om respondenten uit Steenbergen en Halsteren. 2.3 Nieuwe weg Uiteenlopende meningen over noodzaak nieuwe weg Over de noodzaak van een nieuwe weg zijn de meningen binnen de groep verdeeld. Er zijn zowel uitgesproken voorstanders als tegenstanders. Voor De voorstanders van de A4 Zuid wijzen erop dat het huidige verkeer op de N259 ernstige veiligheidsrisico s met zich meebrengt. Zij wijzen erop dat de nieuwe weg de N259 aanzienlijk zou ontlasten, hetgeen de veiligheid ten goede zou komen. De voorstanders wijzen daarnaast vooral op de tijdwinst die een nieuwe vierstrooksweg hun als weggebruiker biedt. Een respondent die dagelijks voor haar werk op en neer naar Rotterdam reist, is bijvoorbeeld een voorstander van de aanleg van de nieuwe weg. Dan win ik twintig minuten heen en twintig minuten terug. Ten slotte stelt een aantal respondenten dat de aanleg van de A4 Zuid een belangrijke economische impuls kan geven aan de regio West-Brabant. Zij wijzen hierbij op de noodzaak van goede verbindingen tussen Rotterdam, Bergen op Zoom, Vlissingen en Antwerpen. Tegen Enkele tegenstanders van de nieuwe weg stellen dat aanpassingen aan de N259 zouden volstaan. Zij vinden dat doorgaand (internationaal) verkeer van de N259 geweerd zou moeten worden. Er zou naar Zeeuws voorbeeld een parallelweg voor landbouwverkeer kunnen worden aangelegd. Enkele andere respondenten vinden dat vooral gekeken moet worden naar OV-oplossingen. Er wordt hierbij verwezen naar de snelle, luxe Interliner-bus naar Rotterdam. Andere respondenten 15 Focusgroepen A4 Zuid

16 riposteren dat openbaar vervoer voor de gebruikers vaak relatief duur uitpakt en niet de gewenste mate van comfort biedt. Enkele gespreksdeelnemers geven aan dat de aanleg van de A4 Zuid ongewenst is, omdat de weg dwars door een aantal natuurgebieden zou lopen. De nieuwe weg zou de ecologische hoofdstructuur doorsnijden! Er zijn respondenten die tegen de aanleg van de A4 Zuid zijn, omdat zij direct aan het geplande tracé wonen Tracé bij Steenbergen Van de drie mogelijke tracés bij Steenbergen is het meest oostelijke al afgevallen. Enkele respondenten wijzen erop dat het oorspronkelijk geplande tracé, oostelijk om Steenbergen heen, dwars door de ecologische hoofdstructuur loopt en daarom geen reële optie is. Met betrekking tot de beide andere opties lopen de voorkeuren uiteen. Er zijn respondenten die stellen dat gekozen moet worden voor de kortste route, tussen Steenbergen en Welberg door. De anderen prefereren het westelijke tracé, omdat de regio hiervoor een voorkeur heeft uitgesproken en de westelijke variant het industriegebied van Steenbergen beter ontsluit. Bij elke andere optie dan de westelijke variant krijgen we nog steeds al het verkeer van het industriegebied dwars door Steenbergen Toch hebben enkele respondenten ook hun bedenkingen over de westelijke rondgang. Het westelijke tracé betekent grote problemen voor de glastuinbouw westelijk van Steenbergen Verwachtingen nieuwe weg Aan de gespreksdeelnemers is gevraagd een inschatting te maken van de mogelijke effecten die men van de A4 Zuid verwacht. De verwachtingen zijn deels positief, deels negatief. Positief Respondenten die nabij de N259 wonen, verwachten minder geluidsoverlast als de nieuwe weg er komt. Deze respondenten wijzen erop dat het merendeel van het vrachtverkeer gebruik zal maken van de A4 Zuid. Steenbergen wordt aangesloten op het landelijke hoofdwegennet. Dit is goed voor de lokale economie, zo wordt gesteld. De lokale weggebruiker die naar Rotterdam of Antwerpen rijdt, zal tijd winnen. Ook is er een gunstig milieueffect, omdat het brandstofgebruik per saldo zal afnemen, zo luidt de verwachting. 16 Focusgroepen A4 Zuid

17 Negatief Een aantal respondenten verwacht dat de A4 Zuid extra verkeer zal aantrekken, dat in de huidige situatie via Roosendaal of via Breda zou zijn gereden. Zij denken hierbij vooral aan doorgaand vrachtverkeer. Naar verwachting zal deze verkeerstoename leiden tot: o Meer doorvoer van gevaarlijke stoffen. Ter illustratie van de dreiging die hiervan uitgaat, verwijst een respondent naar een recent ongeval met een tankwagen op de Randweg van Eindhoven. o Geluidsoverlast. Er bestaat onduidelijkheid omtrent de geluidwerende voorzieningen die worden getroffen. o Luchtvervuiling. Er wordt hierbij gerefereerd aan de situatie in Overschie. Enkele respondenten verwachten dat elders, bijvoorbeeld bij het Hellegatsplein, meer files zullen ontstaan zodra de A4 Zuid in gebruik is. Er wordt gesteld dat de A4 Zuid een aantasting betekent van het landschap. Ook zien enkele respondenten de nieuwe weg als een moeilijk overbrugbare barrière tussen gebieden die momenteel met elkaar in verbinding staan. 2.4 Beprijzing De gespreksdeelnemers is voorgehouden dat de overheid onvoldoende middelen heeft om het gehele tracé van de A4 Zuid te financieren en dat derhalve een PPS-constructie met tolheffing in beeld komt. Met andere woorden: er komt een tolweg of er komt helemaal geen weg! Tolweg De reacties lopen uiteen van gematigd positief tot gematigd negatief: Als t moet dan moet t Vooral de respondenten die veel gebruik maken van de N259 geven aan dat de keuze tussen een tolweg en geen weg in het voordeel van de tolweg uitpakt. Zij stellen, evenals de overige gespreksdeelnemers, echter wel de voorwaarde dat sluipverkeer over de N259 tegengegaan zou moeten worden. Ik betaal al wegenbelasting Er zijn vooral reacties van gespreksdeelnemers die aangeven dat ze al genoeg wegenbelasting betalen of dat de combinatie van tolheffing en wegenbelasting onlogisch is. Enkele respondenten wijzen erop dat de invoering van tolheffing over een tracé van slechts twintig kilometer hun enigszins buiten proporties lijkt. Geen bezwaar, maar Daarnaast zijn er gespreksdeelnemers die aangeven dat zij er weliswaar geen bezwaar tegen hebben dat de A4 Zuid een tolweg wordt, maar dat zij zelf weinig gebruik ervan zullen maken. Daarnaast zijn er 17 Focusgroepen A4 Zuid

18 respondenten die verwachten dat alleen doorgaand verkeer tol gaat betalen. Ik vind dat West-Brabanders ontheffing moet worden verleend Geen tolweg Ten slotte zijn er respondenten die bepleiten dat het heffen van tol vermeden zou moeten worden. Zij stellen dat de planners naar andere oplossingen moeten zoeken. Als ze het financieel niet rond kunnen krijgen, laten ze dan voor een goedkopere uitvoering kiezen en niet voor een tolweg. Deze respondenten pleiten ervoor dat de oplossing wordt gezocht in een combinatie van verbeteringen aan de N259 en beter openbaar vervoer Toerusting tolweg De gespreksdeelnemers is gevraagd welke verwachtingen zij hebben van een tolweg. De meeste gespreksdeelnemers herhalen hun belangrijkste eis dat de tolweg filevrij moet zijn, zonder verdere specificatie van de voorzieningen die dit bewerkstelligen. Ook over andere aspecten van de toerusting van de weg zijn er weinig ideeën. Wel verwacht een aantal respondenten dat de nieuwe weg wordt voorzien van ZOAB, om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Om dezelfde reden gaan er eveneens stemmen op voor een verzonken weg. Dit zou ook de veiligheid van de omwonenden ten goede komen, gezien de verwachte toename van de doorvoer van gevaarlijke stoffen Betaalsysteem In eerste instantie wordt gesproken over tijdverlies bij tolpoortjes, waarbij wordt verwezen naar de péages op de Franse autoroutes. Al snel wordt ook melding gemaakt van pasjes en kastjes in de auto. Uiteindelijk is men het erover eens dat de meeste weggebruikers zonder oponthoud elektronisch moeten kunnen betalen. Alleen voor incidentele weggebruikers, vooral buitenlanders, zou er een tolpoortje moeten staan aan de kop en de staart van het tracé en bij op- en afritten. Het gaat maar om krap twintig kilometer. Er mag dus geen enkel tijdverlies optreden bij de betaling, want dat gaat ten koste van je tijdwinst Tarief en kortingen Er bestaat een voorkeur voor een eenheidstarief van één euro voor een enkele reis langs het gehele traject. Een substantieel aantal gespreksdeelnemers verwacht dat een hoger tarief ontmoedigend zal werken, zowel voor henzelf als voor anderen. Er is een groep respondenten die aangeeft dat zij geen tariefdifferentiatie verwachten. Zij stellen dat dit te veel administratieve rompslomp zou geven die tot extra kosten zou leiden. 18 Focusgroepen A4 Zuid

19 Enkele respondenten geven echter aan dat zij bij de invoering van een elektronisch betaalsysteem verwachten dat tariefdifferentiatie gemakkelijk kan worden doorgevoerd, met name voor weggebruikers die halverwege de weg opkomen en in principe dus maar de helft zouden moeten betalen. Er zijn eveneens respondenten die verwachten dat omwonenden gratis of tegen een korting gebruik kunnen maken van de weg, omdat zij ook de meeste overlast ervan ondervinden. Ook zijn er die kortingen bepleiten voor frequente gebruikers. De instelling van een speciaal tarief in de spits vindt een aantal respondenten een goed idee. Zij zijn het er echter niet over eens of het spitstarief hoger of lager moet zijn dan het normale tarief. 19 Focusgroepen A4 Zuid

20 3. Weggebruikers Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de focusgroep met weggebruikers die op dinsdag 30 september van tot uur is gehouden te Bergen op Zoom. De deelnemers aan de focusgroep met weggebruikers zijn geselecteerd omdat zij regelmatig gebruik maken van de N259. Naast respondenten uit Steenbergen (1), Welberg (2), Bergen op Zoom (1) en Halsteren (1) zijn vier respondenten geselecteerd die afkomstig zijn van het eiland Tholen (twee uit Tholen-stad, één uit Poortvliet en één uit Stavenisse). De Tholenaren zijn geselecteerd omdat voor hen de N259 momenteel de enige verbinding vormt in de richting van Bergen op Zoom of Rotterdam. Voorts varieerde de groep gespreksdeelnemers naar: het belangrijkste ritmotief (privé, woon/werk of zakelijk); sekse (zowel mannen als vrouwen); opleidingsniveau en beroep. 3.2 Huidige weg De groep is het erover eens dat op de huidige route tussen Bergen op Zoom en Dinteloord veel tijd wordt verloren. Er worden verschillende oorzaken genoemd: Landbouwverkeer Een aantal respondenten geeft aan dat langzame landbouwvoertuigen het overige verkeer regelmatig ophouden. Als je bij het begin achter een trekker zit, dan zit je erachter tot hij afslaat, want er komt te veel verkeer van de andere kant om m in te kunnen halen. Bietencampagne De bietentrucks leiden tijdens de suikerbietencampagne tot extra vertragingen. Bovendien valt er veel klei van deze trucks, die bij regen zorgt voor slipgevaar, zodat langzamer gereden wordt. Toenemende verkeersdrukte en regulerende maatregelen Er wordt gewezen op de toename van het verkeer op de N259. De betrokken respondenten stellen dat in de afgelopen jaren de vertragingen als gevolg van filevorming aanzienlijk zijn toegenomen. Vooral in de avondspits staat het verkeer vast. Als je om vier uur s middags aan komt rijden is het al hommeles 20 Focusgroepen A4 Zuid

21 Ook verkeersregulerende voorzieningen leiden tot meer vertragingen. De respondenten noemen in dit verband met name de rotondes. 3.3 De nieuwe weg Noodzaak onomstreden De hele groep zou het liefst zien dat de A4 Zuid zo snel mogelijk wordt aangelegd. Zij geven aan dat zij zich als weggebruiker al jaren ergeren aan de files en het langzame verkeer op de A259. Minder ergernis en aanzienlijke tijdwinst zijn voor deze groep de belangrijkste winstpunten van de aanleg van de A4 Zuid. Een substantieel aantal respondenten merkt op dat er al heel lang plannen worden gemaakt voor de aanleg van het ontbrekende stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Rond 1968 heb ik er voor het eerst over gehoord. Om de zoveel jaar komen de plannen voor de aanleg van de A4 Zuid weer in het voetlicht te staan, zo stelt een aantal respondenten. Meestal vlak voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor je er vervolgens niets meer over, zo wordt gesteld. Al met al heeft in de loop der jaren bij de bewoners van dit deel van het land een sceptische houding postgevat, zo geven enkele respondenten aan. Een bewoner van het eiland Tholen stelt: Als er iets over de nieuwe snelweg in de krant staat, dan geloven wij in Tholen er niets meer van. We hebben zulke berichten al zo vaak gelezen en er is uiteindelijk niets gebeurd Anderen zeggen op grond van het jarenlang gescherm met plannen een ferme dosis wantrouwen te koesteren jegens de overheid. Zij zeggen ervan overtuigd te zijn dat de overheid niet in deze regio geïnteresseerd is Tracé niet voor iedereen belangrijk De West-Brabantse respondenten hebben allen een uitgesproken voorkeur voor één van de tracévarianten, hetzij voor de westelijke, hetzij voor de centrale (tussen Welberg en Steenbergen door). De westelijke route om Steenbergen oogst de meeste bijval, vooral vanwege de betere ontsluiting van het industrieterrein bij Steenbergen. Enkele respondenten prefereren het tracé tussen Steenbergen en Welberg door, omdat die route korter en rechter is. De Tholense respondenten geven aan dat het hun om het even is waar de weg komt te lopen, zo lang de weg maar zo spoedig mogelijk wordt aangelegd en goed aansluit op de weg vanuit Tholen. Bij nader inzien verwacht een aantal van hen echter dat het tracé westelijk om Steenbergen het eiland Tholen beter ontsluit. 21 Focusgroepen A4 Zuid

22 Verwachtingen nieuwe weg Aan de gespreksdeelnemers is gevraagd een inschatting te maken van de mogelijke effecten die men van de A4 Zuid verwacht. De verwachtingen zijn deels positief, deels negatief. De positieve verwachtingen overheersen. Positief Tijdwinst voor weggebruikers; de weggebruikers verwachten per rit in de spits 15 tot 20 minuten tijdwinst te boeken. De ontlasting van de huidige tweebaansweg leidt tot meer rust voor omwonenden van de N259. Minder ergernis voor de weggebruikers. De ergernis ten gevolge van files, langzaam verkeer en tijdverlies valt weg. Meer veiligheid voor weggebruikers doordat vrachtverkeer en doorgaand verkeer uitwijken naar de A4 Zuid. Met name acht men het positief dat geen gevaarlijke stoffen meer dwars door Halsteren worden vervoerd. Negatief Nieuwe weg trekt verkeer aan, vooral langeafstandsverkeer dat nu via Breda rijdt. Dit leidt tot een toename van o Geluidsoverlast; o Overlast door uitlaatgassen. Overlast voor omwonenden tracé. Een aantal respondenten zegt echter te verwachten dat de overlast voor omwonenden zal worden beperkt, door het nemen van gerichte maatregelen. In dit verband worden de natuurschermen die bij Breda zijn opgetrokken langs de A16, als voorbeeld genoemd. Door de nieuwe weg wordt de haven van Steenbergen ontoegankelijk voor vaartuigen met hoge masten. 3.4 Beprijzing De gespreksdeelnemers is voorgehouden dat de overheid onvoldoende middelen heeft om het gehele tracé van de A4 Zuid te financieren en dat derhalve een PPS-constructie met tolheffing in beeld komt. Met andere woorden: u heeft de keuze tussen een tolweg of geen weg! Tolweg Meningen verdeeld over tol Over de wenselijkheid van tolheffing lopen de meningen uiteen. Het zijn echter vooral de Brabanders die zo hun twijfels hebben. Enkelen vinden het unfair dat West-Brabanders wel tol moeten betalen voor de snelweg in hun regio, terwijl andere Nederlanders niets hoeven te betalen voor de snelwegen bij hun woonplaats. Zij wijzen erop dat dit strijdig is met het principe van rechtsgelijkheid. Het is opvallend dat de Tholenaren er geen bezwaar tegen maken dat er op de A4 Zuid tol zal worden geheven, als dat nodig is om de weg snel aan te leggen. De Tholenaren zijn bereid om de last van de tolheffing te dragen. 22 Focusgroepen A4 Zuid

Literatuurstudie Autodate

Literatuurstudie Autodate Literatuurstudie Autodate 77-99-78 Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv Documentbeschrijving Titel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie