De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,"

Transcriptie

1 De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer faxnummer onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 25 januari 2007 Geacht raadslid, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, te houden op donderdag 25 januari 2007 om uur in de raadzaal van het raadhuis. Een agendavoorstel met bijlagen is bijgevoegd. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen voor u vanaf heden ter inzage in de leeskamer (kamer 0.06). De leeskamer is telefonisch bereikbaar onder nummer en de raadzaal onder nummer Hoogachtend, de plv. voorzitter van de gemeenteraad, W.C. Scheurwater.

2 De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer faxnummer onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 25 januari 2007 Geacht raadslid, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, te houden op donderdag 25 januari 2007 om uur in de raadzaal van het raadhuis, met als uitloopdatum maandag 29 januari 2007 om uur, in de raadzaal van het raadhuis. Een agendavoorstel met bijlagen is bijgevoegd. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen voor u vanaf heden ter inzage in de leeskamer (kamer 0.06). De leeskamer is telefonisch bereikbaar onder nummer en de raadzaal onder nummer Hoogachtend, de voorzitter van de gemeenteraad, C.J.M. de Bruin.

3 Voorstel agenda voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 25 januari 2007 om uur 01. Opening Vaststelling van de agenda Aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester C.J.M. de Bruin Sluiting

4 Voorstel agenda voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 25 januari 2007 om uur 01. Opening Vaststelling van de agenda Vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van 30 november CJMdB 04. Ingekomen en ter inzage gelegde stukken CJMdB 05. Initiatiefvoorstel om ten aanzien van het voorstel om de inzameling van huishoudelijk afval en het grootschalig machinaal vegen onder te brengen bij Netwerk N.V., een referendum te houden 06. Voorstel om de inzameling van huishoudelijk afval en het grootschalig machinaal vegen, onder te brengen bij Netwerk N.V. - - Ph CJMdB Ph MZ 07. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Milieu-uitvoeringsprogramma Ph MZ 08. Voorstel tot bevestiging van het besluit tot realisatie van een sportcentrum aan de Lange Tiendweg Ph AV 09. a) Voorstel om kennis te nemen van de brief van het college van burgemeester en wethouders d.d over de globale ontwerpen voor een theater; b) Voorstel om kennis te nemen van het bericht van de heer Blase aan de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders, per mail verzonden d.d. 22 december 2006, over de hierboven onder a) vermelde brief. - - Ph AV - - Ph AV H 10. Voorstel tot het vaststellen van de nota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik Ph JT 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Onroerende zaakbelastingen 2007 en de Verordening Roerende zaakbelastingen Ph JT 12. Voorstel tot bekrachtiging van de collegebesluiten tot benoeming van de bestuursleden in de Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht * Ph JT 13. Voorstel tot het vaststellen van enkele begrotingswijzigingen conform de laatst vastgestelde Najaarsnota * Ph JT 14. Sluiting * Deze stukken worden u bij wijze van uitzondering direct zonder tussenkomst van een raadscommissie aangeboden.

5 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 25 januari 2007, nummer 002/2007 Raadsvergadering 25 januari 2007 Agendapunt 04 Programmaveld Programma 8: Bestuur Portefeuillehouder C.J.M. de Bruin Wettelijke basis Artikel 74, lid 2, van de Gemeentewet Voorstel tot Het bespreken van de lijst van ingekomen en ter inzage gelegde stukken en mededelingen Gevraagde beslissing A. de ingekomen stukken onder 1 tot en met 13 voor kennisgeving aannemen; B. de ingekomen stukken onder 14 tot en met 17 in handen stellen van het college; C. de ter inzage gelegde stukken onder a tot en met e voor kennisgeving aannemen. D. de antwoorden van het college op schriftelijk ingediende vragen ex art. 36 van het Reglement van Orde onder I tot en met III voor kennisgeving aannemen. Financiële consequenties N.v.t. Aan de raad. INGEKOMEN STUKKEN A. gevraagd wordt de ingekomen stukken 1 tot en met 13 voor kennisgeving aan te nemen: 1. Van het Drechtstedenbestuur Een brief van 20 november 2006, waarbij wordt toegezonden een brief aan Gedeputeerde Staten inzake raadsbesluiten met betrekking tot de herziening van het Convenant ISV2 Drechtsteden. 2. Van de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen Een brief van 28 november 2006, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het beleid ten aanzien van het verstrekken van vergunningen aan circussen met (wilde) dieren. 3. Van de gemeenteraad Waalre Een van 28 november 2006, waarbij wordt toegezonden een motie inzake gemeentelijke herindeling. 4. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 30 november 2006 betreffende de ambtstoelage van burgemeesters en de (onkosten)vergoedingen voor wethouders, raadsleden en commissieleden. 5. Van de gemeenteraad Arnhem Een brief van 06 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende het stopzetten van de financiële bijdrage aan de kenniscentra. 1

6 6. Van de gemeenteraad Son en Breugel Een van 11 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende aanpassing van bushaltes. 7. Van de gemeenteraad Heemskerk Een van 13 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende het generaal pardon asielzoekers. 8. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 14 december 2006, waarbij wordt toegezonden de Circulaire Gemeentefonds van 13 december Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 18 december 2006 betreffende de werkgeversbijdrage kinderopvang. 10. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een verzamelbrief van 19 december 2006 met relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. 11. Van de stichting Symbiose tussen Theater, Cultuur en Muziek i.o. Een brief van 29 december 2006 betreffende de berichtgeving over het theater alsook de reactie van 02 januari 2006 van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en SGP. 12. Van de Rekenkamercommissie Papendrecht Een overzicht met activiteiten in Van de raadsgriffie van de gemeente Haarlemmermeer Een d.d. 05 januari 2007, waarbij wordt toegezonden een brief betreffende de behandeling van door andere gemeenteraden aangenomen moties. B. gevraagd wordt de ingekomen stukken 14 tot en met 17 in handen van het college te stellen: 14. Van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland Een brief van 13 december 2006 betreffende de Begroting Van het College van B & W Een brief van 19 december 2006 betreffende de globale ontwerpen voor het theater. 16. Van fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP Een van 22 december 2006 betreffende een aanpassing van het coalitieakkoord inzake het theater. 17. Van het Willem de Zwijger College Een brief van 20 december 2006, waarbij wordt toegezonden de begroting 2007 alsook Enige notities bij de conceptbegroting TER INZAGE GELEGDE STUKKEN C. gevraagd wordt de onder a tot en met e genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Een nota van het college d.d. 11 december 2006 betreffende de ontwerpbegroting 2007 en de meerjarenraming van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. 2

7 b. Een brief van het college d.d. 20 december 2006 betreffende het vaststellen van de brancheringsvisie. c. Een brief van het college d.d. 21 december 2006 betreffende de oeverbeschoeiing Molenvliet. d. Een brief van het college d.d. 22 december 2006 betreffende de aankoop van het gebouw van de bibliotheek. e. Een brief van het college d.d. 27 december 2006 betreffende het parkeren in het centrum. VRAGEN EX. ART 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE D. gevraagd wordt de hieronder vermelde antwoorden van het college op schriftelijk ingediende vragen ex art. 36 van het Reglement van Orde (onder I tot en met III) voor kennisgeving aan te nemen: I. Van de fractie van PAB Een schrijven van het college d.d. 30 november 2006 naar aanleiding van door de fractie van PAB gestelde vragen inzake het Werkcenter Jongeren. II. Van de fractie van PvdA Een schrijven van het college d.d. 14 december 2006 naar aanleiding van door de fractie van PvdA gestelde vragen inzake een beoogd treinstation in de gemeente Sliedrecht. III. Van de fractie van ChristenUnie Een schrijven van het college d.d. 27 december 2006 naar aanleiding van door de fractie van de ChristenUnie gestelde vragen met betrekking tot de afvalinzameling en groot veegwerk. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. De voorzitter van de gemeenteraad, C.J.M. de Bruin. 3

8 Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Papendrecht De heer C.J.M. de Bruin Papendrecht, 14 januari 2007 Onderwerp: Aanbiedingsbrief behorende bij initiatief raadsvoorstel ten behoeve van de gemeenteraad van 25 januari 2007 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, Door het college is een voorstel aan de Raad voorgelegd tot uitbesteden van de dienst afvalinzameling bij Netwerk NV. Dit voorstel van het college is in een aantal commissievergaderingen besproken. Laatstelijk is dit gebeurd in de commissie Ruimte op 9 januari jongstleden. Voorafgaand aan de behandeling in deze commissie is door een Papendrechtse burger een groot aantal brieven en s overhandigd aan wethouder Zaal. Op twee uitzonderingen na spraken al deze brieven en s zich uit tot het behoud van de Papendrechtse zelfstandigheid voor wat betreft de reinigingsdienst en dus tegen het voorliggende collegevoorstel. Ook een drietal insprekers tijdens de behandeling door de commissie spraken zich voor behoud van de reiniging en tegen het voorstel uit. In de Papendrechtse persmedia en andere regionale media is ook een grote weerstand tegen dit voorstel op te maken op grond van opinie artikelen en ingezonden mededelingen. Ook TV Rijnmond heeft uitvoerig een aantal tegenstanders het woord laten voeren. Niettegenstaande de weerstand en de inhoudelijke kwaliteit van de argumenten van vele Papendrechters, volhardt het college in haar standpunt tot overdracht van de inzamelingstaak aan Netwerk NV. Formeel-juridisch wordt de weg voor deze overdracht vrijgemaakt middels een wijziging in de Afvalstoffenverording door de Raad. Gezien de discussies in de commissies lijkt zich een meerderheid in de Raad achter dit college voorstel te scharen. De VVD is van mening dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvoering in de Raadsvergadering van 25 januari 2007.

9 Het initiatiefvoorstel van de VVD dat wij u verzoeken te agenderen in de vergadering van 25 januari behelst het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Naar onze mening kan het voorgestelde referendum effectief en efficiënt gecombineerd worden met de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart Hoogachtend, Roel Wolters, Richard Korteland VVD

10 RAADSBESLUIT Datum en nummer 25 januari 2007, nummer /2007 De raad van de gemeente Papendrecht Gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD fractieleden, de heren Wolters en Korteland van 14 januari Gelet op de Verordening recht op initiatief (2004) en de Referendum verordening Gemeente Papendrecht Overwegende Dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dat dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvorming over het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, in de Raadsvergadering van 25 januari Dat het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, afdoende gelegenheid biedt aan de Papendrechtse bevolking om zich over dit voorstel cq voorgenomen besluit uit te spreken. Besluit Tot het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, in één van de drie volgende vormen: Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt.

11 Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst.

12 INITIATIEF RAADSVOORSTEL, TOELICHTING OP ONTWERP RAADSBESLUIT Datum en nummer 14 januari 2007, nummer /2007 Raadsvergadering 25 januari 2007 Programmaveld Portefeuillehouder 5 M.I.Zaal Indieners Raadsleden Wolters, Korteland en V/d Beek, allen van de VVD fractie Wettelijke basis: Verordening recht op initiatief (2004) Referendum verordening Gemeente Papendrecht Voorstel tot: Het uitschrijven van een correctief dan wel niet-correctief referendum met betrekking tot het door het college aan de raad voorgelegde ontwerp-besluit (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ ) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk N.V; Gevraagde beslissing: Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt. Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst. Aan de Raad Door het college is een voorstel aan de Raad voorgelegd tot uitbesteden van de dienst afvalinzameling bij Netwerk NV. Dit voorstel staat nu in de Raadsvergadering van 25 januari 2007 op de agenda. Dit voorstel van het college is in een aantal commissievergaderingen besproken. Laatstelijk is dit gebeurd in de commissie Ruimte op 9 januari jongstleden. Voorafgaand aan de behandeling in deze commissie is door een Papendrechtse burger een groot aantal brieven en s overhandigd aan wethouder Zaal. Op twee uitzonderingen na spraken al deze brieven en s zich uit tot het behoud van de Papendrechtse zelfstandigheid voor wat betreft de reinigingsdienst en dus tegen het voorliggende collegevoorstel. Ook een drietal insprekers tijdens de behandeling door de commissie spraken zich voor behoud van de reiniging en tegen het voorstel uit. In de Papendrechtse persmedia en andere regionale media is ook een grote weerstand tegen dit voorstel op te maken

13 op grond van opinie artikelen en ingezonden mededelingen. Ook TV Rijnmond heeft uitvoerig een aantal tegenstanders het woord laten voeren. Niettegenstaande de weerstand en de inhoudelijke kwaliteit van de argumenten van vele Papendrechters, volhardt het college in haar standpunt tot overdracht van de inzamelingstaak aan Netwerk NV. Formeel-juridisch wordt de weg voor deze overdracht vrijgemaakt middels een wijziging in de Afvalstoffenverording door de Raad. Gezien de discussies in de commissies lijkt zich een meerderheid in de Raad achter dit college voorstel te scharen. De VVD is van mening dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvoering in de Raadsvergadering van 25 januari Het initiatiefvoorstel van de VVD behelst het uitschrijven van een correctief of nietcorrectief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Juridisch en bestuurlijke aspecten De uitvoering en de verdere procedure met betrekking tot het referendum worden beschreven in de desbetreffende verordening Voorstel Het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt. Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst.

14 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 05 januari 2007, nummer 061/ Raadsvergadering 25 januari 2007 Agendapunt 06 Programmaveld 5 Portefeuillehouder M.I. Zaal Wettelijke basis Artikel 149 en 160 lid 1 en 2 Gemeentewet, de Wet Milieubeheer, de afvalstoffenverordening 2005, het Europees Verdrag, artikel 4 van de Vrijstellingsbeschikking inzake staatssteun, Richtlijn 2004/18/EG inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Voorstel tot De overdracht van de afvalinzameling en het grootschalige veegwerk aan Netwerk N.V. Gevraagde beslissing Het kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen m.b.t. de overdracht van de afvalinzameling en grootschalig veegwerk aan Netwerk N.V.; Het vaststellen van begrotingswijziging; Het vaststellen van de 1 e wijziging van de afvalstoffenverordening Financiële consequenties - Aan de raad In de raadsvergadering van 14 februari 2001 ging de gemeenteraad akkoord met het verrichten van een onderzoek naar de reinigingstaak afvalinzameling. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige positie van de taak afvalinzameling. De onderzoeksvraag bestond in ieder geval uit de volgende elementen: 1. Wat is de positie van de taak afvalinzameling op dit moment (prijs/kwaliteit verhouding, sterke en zwakke punten)? 2. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en wat betekent dit voor de afvalinzameling (kansen en bedreigingen)? 3. Welke scenario s zijn denkbaar en wat is het beste voor onze gemeente, rekening houdend met de gevolgen voor de andere taken die de gemeente uitvoert, zoals gladheidsbestrijding, huisuitzettingen, tractie, groenvoorziening, wijk- en buurtwerkwijze, werkgelegenheid etc. Het onderzoeksbureau Empowerman is medio 2001 met het onderzoek gestart. Eind 2001 werd de eindrapportage aangeboden. Uit de rapportage konden de volgende conclusies getrokken worden: Er kan gesteld worden dat het milieurendement (kwaliteit) hoog is. Verdere trefwoorden zijn hoog vuilaanbod, goede brengmogelijkheden en hoge afvalscheiding. Op het gebied van operationele aangelegenheden (personeel) blijkt dat de ploegprestaties hoog zijn, het ziekteverzuim laag is en de productiviteit van het materieel onder het gemiddelde ligt. De arbeidsbelasting kan in de toekomst problemen opleveren. De inzamelkosten (financiën) zitten op een gunstig niveau, de overhead toerekening is niet excessief. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de Papendrechtse resultaten in alle opzichten beter dan gemiddeld elders zijn. Met name het brengsysteem scoort buitengewoon goed in Papendrecht. versie

15 In het onderzoeksrapport werd ten aanzien van de toekomst van de afvalinzameling het volgende geadviseerd (voorkeurscenario): 1. Toetreding met betrekking tot de inzamelactiviteiten (het haalsysteem) tot een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de regio. De voorkeur wordt uitgesproken voor samenwerking met Netwerk, dat toen nog een GR was. Het uitgangspunt is dat de toetreding binnen een termijn van 5 jaar gerealiseerd wordt. 2. Het afvalbrengstation (brengsysteem) blijft in het voorkeurscenario bij de gemeente Papendrecht. Er werd een (indicatieve) termijn van ongeveer 5 jaar gesteld om tot afronding van dit traject te komen. Een periode waarin onder meer de onderstaande punten uitgewerkt moesten worden: Het ombouwen van de organisatie naar de toekomstige situatie. Het kiezen van een GR. Het onderhandelen over de toetreding in een GR (o.a. kwaliteitsniveau en financiële aspecten). Het kiezen van de toekomstige inzameltechnieken. Het geven van een eerste aanzet voor diftar. Nader onderzoek omtrent het afvalbrengstation. Het verder optimaliseren van de financiële positie (de afschrijvingstermijn van de containers en goede resultaten). De uitvoering van de personele zorg. In de raadsvergadering van 28 februari 2002 besloot de gemeenteraad het voorkeurscenario (aansluiting bij een GR) in principe over te nemen en verder uit te laten werken. In de periode vanaf maart 2002 tot en met eind 2004 is diepgaand onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het voorkeurscenario te realiseren. Vanuit concurrentieoogpunt is het onderzoek iets breder opgezet en is er met vijf mogelijke partners een oriënterend gesprek gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden. Hieruit kwam naar voren dat de voorkeur uit ging om de samenwerking met Netwerk (overheidsgedomineerd bedrijf) en Sita (privaat bedrijf) verder uit te werken. Op deze wijze zou een vergelijking kunnen worden gemaakt tussen verschillende soorten bedrijven en de mogelijkheden die zij zouden kunnen bieden voor de gemeente Papendrecht. Dit alles is vastgelegd in de tussenrapportage toekomstige uitvoering werkzaamheden afvalinzameling. Uit vervolggesprekken met deze twee partijen bleek echter dat er ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van Europese aanbesteding. Om te voorkomen dat wij in een later stadium met allerlei juridische complicaties geconfronteerd zouden worden, is extern juridisch advies ingewonnen over de aanbestedingsregels. Op dat moment is even pas op de plaats gemaakt om de rechtsvormen waaronder men kan samenwerken zorgvuldig te onderzoeken. In de tussentijd is tevens onderzocht of samenwerking op het gebied van afvalinzameling met de gemeente Sliedrecht voordelen zou hebben. De conclusie van dit onderzoek was dat, alhoewel de gemeente Sliedrecht vergelijkbaar werkt als de gemeente Papendrecht, samenwerking geen meerwaarde heeft. Door te kiezen voor samenwerking in een gemeenschappelijke regeling c.q. overheids-nv kan de continuïteit beter gewaarborgd worden. Bij deze keuze zijn mogelijkheden met Netwerk en de G.G.N.Z onderzocht. Samenwerking met de G.G.N.Z leidt echter niet tot de gewenste schaalvergroting. In november 2005 hebben wij daarom besloten de voorkeur te geven aan Netwerk als mogelijk partner voor de afvalinzameling en dit verder uit te werken. Daartoe is een intentieovereenkomst met Netwerk gesloten, een overeenkomst met als uitgangspunten een vergelijkbaar kwaliteits- en prijsniveau van dienstverlening, zonodig aangevuld met maatwerk en waarbij de gemeente naar evenredigheid inschuift in het bedrijf. De keuze voor Netwerk heeft als voordeel dat er samengewerkt wordt in een overheids-nv waarbij de continuïteit beter gewaarborgd is. Netwerk is werkzaam in het Drechtstedengebied en heeft voldoende schaalomvang om risico s te beperken. In 2006 zijn met Netwerk alle aspecten van de samenwerking uitgewerkt. Bestuurlijke aspecten De gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsverband Netwerk hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten waarin een aantal spelregels zijn afgesproken om de samenwerking een duurzaam karakter te geven en de economische voordelen uit de samenwerking op een eerlijke wijze te verdelen. De (private) aandeelhoudersovereenkomst waarborgt dat het realiseren van economische voordelen in de samenwerking centraal staan. Wanneer voor een of meer deelnemende gemeenten geen economische voordelen meer uit de samenwerking gehaald kunnen worden valt de reden voor deelname in Netwerk-verband feitelijk weg. De gedachte achter de samenwerking in Netwerk-verband is dat een grotere schaal en duurzame doch zakelijke opdrachtrelaties vanuit gelijkgerichte opdrachtgevers met een verzelfstandigd overheidsbedrijf optimale prestaties opleveren die in prijs/kwaliteit-verhouding tenminste vergelijkbaar zijn met het aanbod van marktpartijen. Het overheidsgedomineerde karakter van Netwerk N.V. waarborgt een dienstverleningsaanbod dat primair gericht is op het realiseren van het gemeentelijk milieu- en afvalbeleid. versie

16 In de statuten van de Netwerk is gewaarborgd dat Netwerk de realisatie van algemene publieke belangen nastreeft en als (verzelfstandigd) verlengstuk van de overheid kan worden beschouwd. Deelname in Netwerk verplicht niet tot harmonisatie van het gemeentelijk milieu- en afvalbeleid. Iedere gemeente behoudt de volledige zeggenschap over het te voeren beleid (regierol). De samenwerking houdt wel in dat de uitvoering van de gemeentelijke afval- en reinigingstaken bij één gezamenlijk bedrijf wordt neergelegd (via zakelijke opdrachtrelaties). De economische voordelen van deze samenwerking nemen vanzelfsprekend toe naarmate gemeenten ook op taakinhoudelijk gebied samen optrekken. De feitelijke invulling hiervan geschiedt echter in afzonderlijke opdrachtovereenkomsten per gemeente en is gebaseerd op een puur economische prikkels (Netwerk levert, indien gewenst, dus extra diensten waarvoor de gemeente moet betalen). De overige rechten en verplichtingen tussen de gemeente als opdrachtgever en Netwerk NV als opdrachtnemer worden vastgelegd in een raamovereenkomst (bestuursovereenkomst geheten) en jaarafspraken (service level agreements ofwel SLA s ) waardoor maatwerk per gemeente mogelijk is. Deze juridische structuur voor de opdrachtrelatie wordt in gezamenlijk overleg door de aandeelhouders vastgesteld. De inhoud hiervan is een zaak van de betreffende gemeenten en de ondernemingsleiding (Directie en RvC). Netwerk N.V. wordt geleid door een directie. De Raad van Commissarissen (2 commissarissen uit de gemeenten, 3 externe commissarissen) houdt toezicht op de directie. De deelnemende gemeenten zijn verenigd in de aandeelhoudersvergadering. Papendrecht schuift hier met 400 aandelen (tussen de 7 en 8% van het totaal) in. Belangrijke taken en bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering zijn het benoemen van de RvC en het goedkeuren van het strategisch ondernemingsbeleid. De statuten bepalen dat elk aandeel recht geeft op het uitbrengen van een stem. De meeste besluiten worden genomen met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Belangrijke besluiten worden echter met een 3/4 meerderheid genomen, bijvoorbeeld de uitgifte en vervreemding van aandelen, benoeming van bestuurders en commissarissen en de wijziging van statuten. Tevens is bepaald wie de bevoegdheid heeft en hoe de procedure is bij overdracht van aandelen. De tussen de gemeenten gesloten aandeelhoudersovereenkomst beperkt de mogelijkheid van overdracht, in die zin dat als gemeenten aandelen willen verkopen, zij deze allereerst moeten aanbieden aan de overige aandeelhouders. De aandelen zijn verdeeld op basis van omzet (afhankelijk van het takenpakket) per gemeente. Wij hebben de portefeuillehouder, mevrouw M.I. Zaal-Kwaak aangewezen om de gemeente Papendrecht te vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergadering van Netwerk N.V. Als portefeuillehouder milieu c.a. zal zij ook de rol van opdrachtgever vervullen. Juridische aspecten Bij de overdracht van de afvalinzameling en grootschalig veegwerk aan Netwerk N.V. dient rekening te worden gehouden met Europese regelgeving. EU-Verdrag De algemene beginselen van het EU-Verdrag (art 43 en 49) bij uitvoering van overheidstaken (zowel direct als indirect) zijn: gelijke behandeling = Non-discriminatie (transparantiebeginsel= openheid van overheidshandelen) voorkomen van verstoring van concurrentie (overheid mag markttaken alleen zelf uitvoeren als zij waarborgen heeft tegen verstoring van de concurrentie, verbod op kruissubsidiëring, overheidssteun), voorkomen van discriminatie door private partijen als die belast zijn met openbare diensten d.m.v. de nondiscriminatie-clausule. Europese aanbestedingsrichtlijn In beginsel dient een opdracht voor afvalinzameling van een gemeente Europees te worden aanbesteed op grond van de Europese (aanbestedings)richtlijn ((2004/18/EG), indien de geraamde waarde van de opdracht over de maximale looptijd van de overeenkomst de toepasselijke drempelwaarde overschrijdt. Voorgesteld wordt echter niet europees aan te besteden, rechtstreeks aan Netwerk op te dragen en hiervoor gebruik te maken van de volgende uitzonderingsbepaling. Afvalinzameling Als de gemeente aandeelhouder wordt van een overheidsgedomineerd bedrijf zoals Netwerk N.V., dan kan de gemeente voor de uitbesteding van haar afvalstoffendiensten een beroep doen op de uitzondering die artikel 18 van de genoemde richtlijn biedt. Netwerk N.V. kan als een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten (gemeenten) worden aangemerkt, aangezien de statuten bepalen dat alleen publiekrechtelijke rechtspersonen aandeelhouder kunnen zijn. De gemeente dient om een beroep op deze uitzondering te kunnen doen in haar afvalstoffenverordening vast te leggen dat zij haar inzamelactiviteiten exclusief door Netwerk N.V. laat verrichten. Dit exclusieve recht dient op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze te worden verleend. versie

17 Onder deze omstandigheden kan Netwerk N.V. de afvalinzameltaken voor de gemeente verrichten zonder voorafgaande Europese aanbesteding. Grootschalig veegwerk De afvalstoffenverordening, die na wijziging het alleenrecht van Netwerk N.V. regelt, is gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Het grootschalig veegwerk heeft geen basis in de Wet Milieubeheer dan wel afvalstoffenverordening. De afwezigheid van een basis in de Wet Milieubeheer voor taken als de reiniging van openbare ruimten, laat onverlet dat de gemeenteraad in voorkomend geval valide redenen kan hebben om daarvoor zijn algemene verordenende (wetgevende) bevoegdheid te gebruiken. Het publieke domein vereist immers c.q. kenmerkt zich mede door publieke eigendommen, welke eigendommen publieke taken, verantwoordelijkheden en eventuele (wettelijke) aansprakelijkheden met zich meebrengen.het schoonhouden van de gemeentelijke terreinen kan daarom noodzakelijk zijn uit milieu-, veiligheids-, leefbaarheids- en zorgvuldigheidsmotieven. De gemeenteraad kan zijn algemene verordeningsbevoegdheid krachtens artikel 149 Gemeentewet gebruiken om taken zoals de reiniging van de openbare ruimten vrij te stellen van de (Europese) aanbestedingsplicht. Uw raad dient deze wettelijke grondslag (artikel 149 Gemeentewet) uitdrukkelijk te noemen in de te wijzigen afvalstoffenverordening. Staatssteunbepalingen De gemeente Papendrecht heeft in haar relatie met Netwerk N.V ook te maken met de rechtstreeks werkende staatssteunbepalingen van het EG-Verdrag. Indien de onderhandse plaatsing van de opdracht aan Netwerk gezien wordt als het verlenen van staatssteun dient dit vooraf op grond van artikel 86 lid 2 EG bij de europese commissie te worden aangemeld. Indien er echter sprake is van dienst van algemeen economisch belang (DAEB) geldt dit niet. De dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en reinigingstaken voor de openbare ruimte kan worden aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang, waarvoor bijzondere regels gelden. De vergoedingen voor de dienstverlening worden beschouwd als compensatie voor het verrichten van de diensten en worden derhalve niet als staatssteun gekwalificeerd. Er moet dan cumulatief zijn voldaan aan de vier voorwaarden van het Altmarkt-arrest: 1. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen en die verplichtingen moeten duidelijk omschreven zijn. 2. De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld. 3. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken. 4. Wanneer de keuze niet is gemaakt in het kader van een openbare aanbesteding, moet het bedrag van de compensatie worden vastgesteld aan de hand van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt (rekening houdend met de opbrengsten en met een redelijke winst uit de uitoefening van haar verplichtingen). Ter verduidelijking van deze regels heeft de europese commissie een vrijstellingsbeschikking (PB L 312/67, 29 november 2005) genomen. Deze vrijstellingsbeschikking bepaalt onder welke voorwaarden compensaties aan ondernemingen belast met een DAEB verenigbaar zijn met de staatssteunregels en niet als steun hoeven worden aangemeld bij de Commissie. Aangezien voldaan dient te worden aan artikel 4 van de eerdergenoemde vrijstellingsbeschikking zal de te wijzigen afvalstoffenverordening de volgende bepalingen bevatten: - de aard en duur van de openbare dienstverplichting; - de belaste onderneming en het betrokken grondgebied; - de bepalingen m.b.t. de toekenning van exclusieve of bijzondere rechten aan deze onderneming; - de parameters voor de berekening en controle van de omvang van compensatie; - de maatregelen ter terugbetaling van eventuele overcompensatie. Bij de berekening van de omvang van de compensatie wordt van het volgende uitgegaan. In Papendrecht zijn ca woningen (peildatum ). De kosten van de afvalinzameling en reiniging worden betaald uit de afvalstoffenheffing die aan de inwoners wordt opgelegd. De afvalstoffenheffing bedraagt 212,- per aansluiting. Volgens vastgesteld beleid is het tarief kostendekkend. De kosten bestaan uit de gemeentelijke apparaatskosten, de kosten van het afvalbrengstation, de gedeeltelijke kosten van het straatvegen en de kosten van het door derden (NetwerkN.V.) geleverde product. Verschillen worden verrekend in de tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. Te wijzigen afvalstoffenverordening Voorgesteld wordt de verordening te wijzigen conform bijgevoegd raadsbesluit. In artikel 2 lid 1 wordt Netwerk versie

18 N.V. exclusief aangewezen als afvalstoffeninzameldienst voor het ophalen van huisvuil aan het woonperceel en voor het grootschalig veegwerk. In artikel 2 lid 2 is geregeld dat het college nog een andere inzameldienst voor afvalinzameling kan aanwijzen, met betrekking tot ander werk dan in lid 1 bedoeld. Hiermee wordt gedoeld op het afvalbrengstation dat de gemeente beheert. Verder kan zij andere inzamelaars aanwijzen voor bepaalde categorieën afvalstoffen. Financiële aspecten De financiële aspecten die een rol spelen bij het uitbesteden van taken aan Netwerk N.V. bestaan uit een aantal onderdelen: Financiële gevolgen Voor het uitvoeren van de taak afvalinzameling is door Netwerk een offerte uitgebracht. Deze aanbieding is vergeleken en doorgerekend met onze eigen situatie. De prijsaanbieding van Netwerk laat een vergelijkbaar prijsniveau zien, maar er ontstaat wel een verschil doordat in de gemeentelijke situatie sprake is van frictie kosten en niet direct saneerbare overhead. Het streven is om deze kosten in de periode van de meerjarenbegroting weg te werken. Participatie in Netwerk N.V. Omdat de gemeente gaat deelnemen in Netwerk worden er aandelen van de N.V. verworven. De wijze van waardering is beoordeeld door een extern advies bureau. Tevens is in dit verlengde de waarde van het afvalinzamelbedrijf Papendrecht berekend. De algemene conclusie van het onderzoeksrapport is dat de toegepaste waarderingssystematiek als correct beschouwd kan worden. Voor de financiering van de aankoop van de aandelen dient een investering plaats te vinden. Omdat de aandelen rendement opleveren geschiedt de aankoop van de aandelen kosten neutraal. De participatie kan plaats vinden per Opbrengst financiële afhandeling Papendrecht In het genoemde onderzoeksrapport is gemeld dat het afvalinzamelbedrijf Papendrecht een bepaalde waarde heeft. Netwerk accepteert de waardebepaling onder voorwaarde dat er géén dividend over 2006 uitgekeerd wordt en dat als er ontwikkelingen met betrekking tot het afvalbrengstation in de gemeente Papendrecht zijn, Netwerk de eerste gegadigde zal zijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband op dit gebied. Conclusie Het inschuiven van de taak afvalinzameling c.a. in Netwerk kan binnen de meerjaren raming budgettair neutraal plaatsvinden. Na besluit zal de begroting van de gemeente Papendrecht aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Door middel van een begrotingswijziging zullen alle hierop betrekking hebbende gegevens worden verwerkt. Personele aspecten Het personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de overdracht aan Netwerk is gedurende het hele traject over de stand van zaken geïnformeerd. Wij zijn de laatste jaren terughoudend geweest met de invulling van de vacatures bij de reiniging en andere onderdelen van de buitendienst. Op die manier hebben wij naar een zodanige personele situatie toegewerkt dat het vaste personeel van de afvalinzameling de keuze kan maken tussen meegaan naar Netwerk in dienst van de gemeente blijven. Daarbij geldt wel dat bij de keuze voor een dienstverband bij de gemeente de medewerkers (vanzelfsprekend) een ander takenpakket moeten uitvoeren, namelijk in het wijkonderhoud. Bij de personeelsgesprekken van de laatste jaren is deze keuzemogelijkheid regelmatig aan de orde gesteld. De keuze voor Netwerk is uitgewerkt in een pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden. Met de medewerkers is deze vergelijking doorgesproken. In de vorm van een stage is aan de medewerkers de mogelijkheid geboden om hun keuze te onderbouwen. Na deze gesprekken met de medewerkers, Netwerk en de gemeente is een overgang naar Netwerk voor 1 of geen medewerkers reëel. De overige medewerkers blijven werkzaam bij de gemeente als wijkmedewerker. De medewerkers, die de overstap naar Netwerk maken, gaan er, via een compensatie in de vorm van een garantietoelage, netto niet op achteruit. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige overstapbonus. Zowel de garantietoelage als de bonus komt ten laste van Netwerk. Uiteindelijk gaat de medewerker er per saldo op vooruit. Voor de medewerkers die in dienst van de gemeente blijven is, conform het sociaal statuut, het bruto salaris(perspectief) gegarandeerd; de functiegebonden toelage, in dit geval de inconveniëntentoelage wordt stapsgewijs afgebouwd, tot het percentage dat geldt voor de functie van wijkmedewerker. De Ondernemingsraad is gedurende het hele traject over de stand van zaken geïnformeerd. Alle stappen hebben een positief advies danwel instemming van de OR gehad. Het voornemen om de afvalinzameling over te dragen aan Netwerk is medio september ter advisering voorgelegd aan de OR. De OR heeft hierover in november 2006 versie

19 positief geadviseerd. Ook het Georganiseerd Overleg (GO) is gedurende het gehele traject op de hoogte gehouden. Het GO heeft ingestemd met het voornemen tot overdracht. Besluitvormingsprocedure Het uitplaatsen van een organisatie-onderdeel is een bevoegdheid van het College. Dat geldt ook voor het oprichten of deelnemen in een, in dit geval, vennootschap (artikel 160 lid 1 sub a en lid 2 Gemeentewet). Het College moet in dit soort gevallen de raad wel in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Om die reden hebben wij het voorgenomen besluit tot overdracht genomen om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en de OR in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Van de OR is een positief advies ontvangen. Uw gemeenteraad krijgt de mogelijkheid eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ons besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten (artikel 160 lid 3 Gemeentewet). Met GS is hierover al contact geweest, zodat GS snel goedkeuring zullen verlenen. (GS kunnen alleen weigeren in geval van strijd met recht of algemeen belang.) Na definitieve besluitvorming door ons start ook de beroepstermijn (na publicatie van het besluit) van 1 t/m 15 februari Ook hierbij verwachten wij geen problemen zodat de bestuursovereenkomst en de SLA daarna spoedig getekend kunnen worden. De aandeelhoudersovereenkomst kan door de portefeuillehouder getekend worden in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering. De inzameling van afvalstoffen kan dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 aan Netwerk N.V. worden toegewezen. Voorstel Gelet op het bepaalde in de artikelen 160, lid 2 en 169, lid 4 Gemeentewet wordt uw raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij voorgenomen besluit van het College. Als uitvloeisel hiervan dient u als gemeenteraad: De begrotingswijziging vast te stellen; De 1 e wijziging van de afvalstoffenverordening 2005 vast te stellen. Voor het advies van de vakcommissie wordt verwezen naar het betreffende verslag. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, ing. J.H. van de Zedde. de burgemeester, C.J.M. de Bruin. versie

20 RAADSBESLUIT Datum en nummer 25 januari 2007, nummer 002/2007 De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 03 oktober 2006; gelet op artikel 149 Gemeentewet, de Wet Milieubeheer, de afvalstoffenverordening 2005; gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie (Europees Verdrag) en artikel 4 van de Vrijstellingsbeschikking (PB L 312/67 d.d. 29 november 2005 betreffende staatssteun); gelet op artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; overwegende, dat de gemeente Papendrecht de werkzaamheden m.b.t. het inzamelen van huisvuil bij woningen en het reinigen van de openbare ruimte (grootschalige veegwerk van de straten) niet langer zelf wenst te verrichten; dat zij hiervoor exclusief gebruik wenst te maken van Netwerk N.V.; dat Netwerk N.V. in het kader van de EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten voor diensten is aan te merken als een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten; dat de gemeente Papendrecht hiervoor een beroep doet op artikel 18 van genoemde richtlijn, betreffende het alleenrecht inzake gegunde opdrachten voor diensten; dat zij derhalve haar bestaande afvalstoffenverordening overeenkomstig dient aan te passen en bekend te maken; dat zij tevens in dit bekend te maken wettelijke besluit voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 4 van de hierboven genoemde Vrijstellingsbeschikking inzake staatssteun; besluit: Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 (1 e wijziging) en deze bekend te maken. Artikel 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 lid 1 onder f: na het woord eerste wordt toegevoegd de woorden en tweede. 1

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Naam Concessieverlening aan DAR N.V. inzake de uitvoering van de publieke taken op het terrein van Afvalverwijdering en Stadsreiniging (2000)

Naam Concessieverlening aan DAR N.V. inzake de uitvoering van de publieke taken op het terrein van Afvalverwijdering en Stadsreiniging (2000) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2000 / 18 Naam Concessieverlening aan DAR N.V. inzake de uitvoering van de publieke taken op het terrein van Afvalverwijdering en Stadsreiniging (2000) Publicatiedatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : memorie van antwoord bij Wijziging juridische grondslagen Gemeenschappelijke Regeling WAVA en!go BV Raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr. 2004 16 A 6 RA04.003 Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Portefeuillehouder: J. Holman Dienst: OCSW Afdeling: WEL Steller: H.W. Tack ((0591)68

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Nota van B&W Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Portefeuille M. Divendal Auteur J.M. Koedooder Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MS/JZ Reg.nr. 2008/44857

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML Raadsvoorstel Inleiding Dit voorstel heeft betrekking op het vestigen van een alleenrecht aan de WML. Aanleiding is het voornemen om per 1 januari 2011 een nieuw contract te sluiten voor schoonmaakonderhoud

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal gemeente BriinSSIIITI I Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal Registratiekenmerk 636258 Gemeenteblad nr. 2016, nr. 11 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie