De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,"

Transcriptie

1 De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer faxnummer onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 25 januari 2007 Geacht raadslid, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, te houden op donderdag 25 januari 2007 om uur in de raadzaal van het raadhuis. Een agendavoorstel met bijlagen is bijgevoegd. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen voor u vanaf heden ter inzage in de leeskamer (kamer 0.06). De leeskamer is telefonisch bereikbaar onder nummer en de raadzaal onder nummer Hoogachtend, de plv. voorzitter van de gemeenteraad, W.C. Scheurwater.

2 De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer faxnummer onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 25 januari 2007 Geacht raadslid, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, te houden op donderdag 25 januari 2007 om uur in de raadzaal van het raadhuis, met als uitloopdatum maandag 29 januari 2007 om uur, in de raadzaal van het raadhuis. Een agendavoorstel met bijlagen is bijgevoegd. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen voor u vanaf heden ter inzage in de leeskamer (kamer 0.06). De leeskamer is telefonisch bereikbaar onder nummer en de raadzaal onder nummer Hoogachtend, de voorzitter van de gemeenteraad, C.J.M. de Bruin.

3 Voorstel agenda voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 25 januari 2007 om uur 01. Opening Vaststelling van de agenda Aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester C.J.M. de Bruin Sluiting

4 Voorstel agenda voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 25 januari 2007 om uur 01. Opening Vaststelling van de agenda Vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van 30 november CJMdB 04. Ingekomen en ter inzage gelegde stukken CJMdB 05. Initiatiefvoorstel om ten aanzien van het voorstel om de inzameling van huishoudelijk afval en het grootschalig machinaal vegen onder te brengen bij Netwerk N.V., een referendum te houden 06. Voorstel om de inzameling van huishoudelijk afval en het grootschalig machinaal vegen, onder te brengen bij Netwerk N.V. - - Ph CJMdB Ph MZ 07. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Milieu-uitvoeringsprogramma Ph MZ 08. Voorstel tot bevestiging van het besluit tot realisatie van een sportcentrum aan de Lange Tiendweg Ph AV 09. a) Voorstel om kennis te nemen van de brief van het college van burgemeester en wethouders d.d over de globale ontwerpen voor een theater; b) Voorstel om kennis te nemen van het bericht van de heer Blase aan de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders, per mail verzonden d.d. 22 december 2006, over de hierboven onder a) vermelde brief. - - Ph AV - - Ph AV H 10. Voorstel tot het vaststellen van de nota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik Ph JT 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Onroerende zaakbelastingen 2007 en de Verordening Roerende zaakbelastingen Ph JT 12. Voorstel tot bekrachtiging van de collegebesluiten tot benoeming van de bestuursleden in de Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht * Ph JT 13. Voorstel tot het vaststellen van enkele begrotingswijzigingen conform de laatst vastgestelde Najaarsnota * Ph JT 14. Sluiting * Deze stukken worden u bij wijze van uitzondering direct zonder tussenkomst van een raadscommissie aangeboden.

5 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 25 januari 2007, nummer 002/2007 Raadsvergadering 25 januari 2007 Agendapunt 04 Programmaveld Programma 8: Bestuur Portefeuillehouder C.J.M. de Bruin Wettelijke basis Artikel 74, lid 2, van de Gemeentewet Voorstel tot Het bespreken van de lijst van ingekomen en ter inzage gelegde stukken en mededelingen Gevraagde beslissing A. de ingekomen stukken onder 1 tot en met 13 voor kennisgeving aannemen; B. de ingekomen stukken onder 14 tot en met 17 in handen stellen van het college; C. de ter inzage gelegde stukken onder a tot en met e voor kennisgeving aannemen. D. de antwoorden van het college op schriftelijk ingediende vragen ex art. 36 van het Reglement van Orde onder I tot en met III voor kennisgeving aannemen. Financiële consequenties N.v.t. Aan de raad. INGEKOMEN STUKKEN A. gevraagd wordt de ingekomen stukken 1 tot en met 13 voor kennisgeving aan te nemen: 1. Van het Drechtstedenbestuur Een brief van 20 november 2006, waarbij wordt toegezonden een brief aan Gedeputeerde Staten inzake raadsbesluiten met betrekking tot de herziening van het Convenant ISV2 Drechtsteden. 2. Van de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen Een brief van 28 november 2006, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het beleid ten aanzien van het verstrekken van vergunningen aan circussen met (wilde) dieren. 3. Van de gemeenteraad Waalre Een van 28 november 2006, waarbij wordt toegezonden een motie inzake gemeentelijke herindeling. 4. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 30 november 2006 betreffende de ambtstoelage van burgemeesters en de (onkosten)vergoedingen voor wethouders, raadsleden en commissieleden. 5. Van de gemeenteraad Arnhem Een brief van 06 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende het stopzetten van de financiële bijdrage aan de kenniscentra. 1

6 6. Van de gemeenteraad Son en Breugel Een van 11 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende aanpassing van bushaltes. 7. Van de gemeenteraad Heemskerk Een van 13 december 2006, waarbij wordt toegezonden een motie betreffende het generaal pardon asielzoekers. 8. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 14 december 2006, waarbij wordt toegezonden de Circulaire Gemeentefonds van 13 december Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Een brief van 18 december 2006 betreffende de werkgeversbijdrage kinderopvang. 10. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een verzamelbrief van 19 december 2006 met relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. 11. Van de stichting Symbiose tussen Theater, Cultuur en Muziek i.o. Een brief van 29 december 2006 betreffende de berichtgeving over het theater alsook de reactie van 02 januari 2006 van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en SGP. 12. Van de Rekenkamercommissie Papendrecht Een overzicht met activiteiten in Van de raadsgriffie van de gemeente Haarlemmermeer Een d.d. 05 januari 2007, waarbij wordt toegezonden een brief betreffende de behandeling van door andere gemeenteraden aangenomen moties. B. gevraagd wordt de ingekomen stukken 14 tot en met 17 in handen van het college te stellen: 14. Van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland Een brief van 13 december 2006 betreffende de Begroting Van het College van B & W Een brief van 19 december 2006 betreffende de globale ontwerpen voor het theater. 16. Van fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP Een van 22 december 2006 betreffende een aanpassing van het coalitieakkoord inzake het theater. 17. Van het Willem de Zwijger College Een brief van 20 december 2006, waarbij wordt toegezonden de begroting 2007 alsook Enige notities bij de conceptbegroting TER INZAGE GELEGDE STUKKEN C. gevraagd wordt de onder a tot en met e genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Een nota van het college d.d. 11 december 2006 betreffende de ontwerpbegroting 2007 en de meerjarenraming van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. 2

7 b. Een brief van het college d.d. 20 december 2006 betreffende het vaststellen van de brancheringsvisie. c. Een brief van het college d.d. 21 december 2006 betreffende de oeverbeschoeiing Molenvliet. d. Een brief van het college d.d. 22 december 2006 betreffende de aankoop van het gebouw van de bibliotheek. e. Een brief van het college d.d. 27 december 2006 betreffende het parkeren in het centrum. VRAGEN EX. ART 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE D. gevraagd wordt de hieronder vermelde antwoorden van het college op schriftelijk ingediende vragen ex art. 36 van het Reglement van Orde (onder I tot en met III) voor kennisgeving aan te nemen: I. Van de fractie van PAB Een schrijven van het college d.d. 30 november 2006 naar aanleiding van door de fractie van PAB gestelde vragen inzake het Werkcenter Jongeren. II. Van de fractie van PvdA Een schrijven van het college d.d. 14 december 2006 naar aanleiding van door de fractie van PvdA gestelde vragen inzake een beoogd treinstation in de gemeente Sliedrecht. III. Van de fractie van ChristenUnie Een schrijven van het college d.d. 27 december 2006 naar aanleiding van door de fractie van de ChristenUnie gestelde vragen met betrekking tot de afvalinzameling en groot veegwerk. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. De voorzitter van de gemeenteraad, C.J.M. de Bruin. 3

8 Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Papendrecht De heer C.J.M. de Bruin Papendrecht, 14 januari 2007 Onderwerp: Aanbiedingsbrief behorende bij initiatief raadsvoorstel ten behoeve van de gemeenteraad van 25 januari 2007 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, Door het college is een voorstel aan de Raad voorgelegd tot uitbesteden van de dienst afvalinzameling bij Netwerk NV. Dit voorstel van het college is in een aantal commissievergaderingen besproken. Laatstelijk is dit gebeurd in de commissie Ruimte op 9 januari jongstleden. Voorafgaand aan de behandeling in deze commissie is door een Papendrechtse burger een groot aantal brieven en s overhandigd aan wethouder Zaal. Op twee uitzonderingen na spraken al deze brieven en s zich uit tot het behoud van de Papendrechtse zelfstandigheid voor wat betreft de reinigingsdienst en dus tegen het voorliggende collegevoorstel. Ook een drietal insprekers tijdens de behandeling door de commissie spraken zich voor behoud van de reiniging en tegen het voorstel uit. In de Papendrechtse persmedia en andere regionale media is ook een grote weerstand tegen dit voorstel op te maken op grond van opinie artikelen en ingezonden mededelingen. Ook TV Rijnmond heeft uitvoerig een aantal tegenstanders het woord laten voeren. Niettegenstaande de weerstand en de inhoudelijke kwaliteit van de argumenten van vele Papendrechters, volhardt het college in haar standpunt tot overdracht van de inzamelingstaak aan Netwerk NV. Formeel-juridisch wordt de weg voor deze overdracht vrijgemaakt middels een wijziging in de Afvalstoffenverording door de Raad. Gezien de discussies in de commissies lijkt zich een meerderheid in de Raad achter dit college voorstel te scharen. De VVD is van mening dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvoering in de Raadsvergadering van 25 januari 2007.

9 Het initiatiefvoorstel van de VVD dat wij u verzoeken te agenderen in de vergadering van 25 januari behelst het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Naar onze mening kan het voorgestelde referendum effectief en efficiënt gecombineerd worden met de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart Hoogachtend, Roel Wolters, Richard Korteland VVD

10 RAADSBESLUIT Datum en nummer 25 januari 2007, nummer /2007 De raad van de gemeente Papendrecht Gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD fractieleden, de heren Wolters en Korteland van 14 januari Gelet op de Verordening recht op initiatief (2004) en de Referendum verordening Gemeente Papendrecht Overwegende Dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dat dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvorming over het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, in de Raadsvergadering van 25 januari Dat het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, afdoende gelegenheid biedt aan de Papendrechtse bevolking om zich over dit voorstel cq voorgenomen besluit uit te spreken. Besluit Tot het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV, in één van de drie volgende vormen: Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt.

11 Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst.

12 INITIATIEF RAADSVOORSTEL, TOELICHTING OP ONTWERP RAADSBESLUIT Datum en nummer 14 januari 2007, nummer /2007 Raadsvergadering 25 januari 2007 Programmaveld Portefeuillehouder 5 M.I.Zaal Indieners Raadsleden Wolters, Korteland en V/d Beek, allen van de VVD fractie Wettelijke basis: Verordening recht op initiatief (2004) Referendum verordening Gemeente Papendrecht Voorstel tot: Het uitschrijven van een correctief dan wel niet-correctief referendum met betrekking tot het door het college aan de raad voorgelegde ontwerp-besluit (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ ) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk N.V; Gevraagde beslissing: Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt. Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst. Aan de Raad Door het college is een voorstel aan de Raad voorgelegd tot uitbesteden van de dienst afvalinzameling bij Netwerk NV. Dit voorstel staat nu in de Raadsvergadering van 25 januari 2007 op de agenda. Dit voorstel van het college is in een aantal commissievergaderingen besproken. Laatstelijk is dit gebeurd in de commissie Ruimte op 9 januari jongstleden. Voorafgaand aan de behandeling in deze commissie is door een Papendrechtse burger een groot aantal brieven en s overhandigd aan wethouder Zaal. Op twee uitzonderingen na spraken al deze brieven en s zich uit tot het behoud van de Papendrechtse zelfstandigheid voor wat betreft de reinigingsdienst en dus tegen het voorliggende collegevoorstel. Ook een drietal insprekers tijdens de behandeling door de commissie spraken zich voor behoud van de reiniging en tegen het voorstel uit. In de Papendrechtse persmedia en andere regionale media is ook een grote weerstand tegen dit voorstel op te maken

13 op grond van opinie artikelen en ingezonden mededelingen. Ook TV Rijnmond heeft uitvoerig een aantal tegenstanders het woord laten voeren. Niettegenstaande de weerstand en de inhoudelijke kwaliteit van de argumenten van vele Papendrechters, volhardt het college in haar standpunt tot overdracht van de inzamelingstaak aan Netwerk NV. Formeel-juridisch wordt de weg voor deze overdracht vrijgemaakt middels een wijziging in de Afvalstoffenverording door de Raad. Gezien de discussies in de commissies lijkt zich een meerderheid in de Raad achter dit college voorstel te scharen. De VVD is van mening dat het uitbesteden van de afvalinzameling een zodanig ingrijpend en onomkeerbaar proces is in de Papendrechtse samenleving dat de Raad en het College van Papendrecht de bevolking van Papendrecht in de gelegenheid moeten stellen zich hier nader over uit te spreken. Dit kan door middel van een correctief raadgevend dan wel niet-correctief raadgevend referendum conform de Referendumverordening van de Gemeente Papendrecht. Het uitschrijven van een correctief of een niet-correctief referendum is afhankelijk van de besluitvoering in de Raadsvergadering van 25 januari Het initiatiefvoorstel van de VVD behelst het uitschrijven van een correctief of nietcorrectief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Juridisch en bestuurlijke aspecten De uitvoering en de verdere procedure met betrekking tot het referendum worden beschreven in de desbetreffende verordening Voorstel Het uitschrijven van een correctief of niet-correctief referendum ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college (nummer 002/2007) tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 als uitvloeisel van het daaraan voorafgaande voorstel (nummer 061/ /2007) tot het overdragen van de afvalinzameling en het grootschalig vegen aan een derde in casu Netwerk NV. Het uitschrijven van een correctief raadgevend referendum indien de Raad van de gemeente Papendrecht voornoemd collegevoorstel ongewijzigd in meerderheid goedkeurt. Het uitschrijven van een niet-correctief referendum indien de Raad voornoemd collegevoorstel aanhoudt. Het afwijzen van dit voorstel indien de Raad voornoemd voorstel van het college in meerderheid afwijst.

14 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 05 januari 2007, nummer 061/ Raadsvergadering 25 januari 2007 Agendapunt 06 Programmaveld 5 Portefeuillehouder M.I. Zaal Wettelijke basis Artikel 149 en 160 lid 1 en 2 Gemeentewet, de Wet Milieubeheer, de afvalstoffenverordening 2005, het Europees Verdrag, artikel 4 van de Vrijstellingsbeschikking inzake staatssteun, Richtlijn 2004/18/EG inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Voorstel tot De overdracht van de afvalinzameling en het grootschalige veegwerk aan Netwerk N.V. Gevraagde beslissing Het kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen m.b.t. de overdracht van de afvalinzameling en grootschalig veegwerk aan Netwerk N.V.; Het vaststellen van begrotingswijziging; Het vaststellen van de 1 e wijziging van de afvalstoffenverordening Financiële consequenties - Aan de raad In de raadsvergadering van 14 februari 2001 ging de gemeenteraad akkoord met het verrichten van een onderzoek naar de reinigingstaak afvalinzameling. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige positie van de taak afvalinzameling. De onderzoeksvraag bestond in ieder geval uit de volgende elementen: 1. Wat is de positie van de taak afvalinzameling op dit moment (prijs/kwaliteit verhouding, sterke en zwakke punten)? 2. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en wat betekent dit voor de afvalinzameling (kansen en bedreigingen)? 3. Welke scenario s zijn denkbaar en wat is het beste voor onze gemeente, rekening houdend met de gevolgen voor de andere taken die de gemeente uitvoert, zoals gladheidsbestrijding, huisuitzettingen, tractie, groenvoorziening, wijk- en buurtwerkwijze, werkgelegenheid etc. Het onderzoeksbureau Empowerman is medio 2001 met het onderzoek gestart. Eind 2001 werd de eindrapportage aangeboden. Uit de rapportage konden de volgende conclusies getrokken worden: Er kan gesteld worden dat het milieurendement (kwaliteit) hoog is. Verdere trefwoorden zijn hoog vuilaanbod, goede brengmogelijkheden en hoge afvalscheiding. Op het gebied van operationele aangelegenheden (personeel) blijkt dat de ploegprestaties hoog zijn, het ziekteverzuim laag is en de productiviteit van het materieel onder het gemiddelde ligt. De arbeidsbelasting kan in de toekomst problemen opleveren. De inzamelkosten (financiën) zitten op een gunstig niveau, de overhead toerekening is niet excessief. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de Papendrechtse resultaten in alle opzichten beter dan gemiddeld elders zijn. Met name het brengsysteem scoort buitengewoon goed in Papendrecht. versie

15 In het onderzoeksrapport werd ten aanzien van de toekomst van de afvalinzameling het volgende geadviseerd (voorkeurscenario): 1. Toetreding met betrekking tot de inzamelactiviteiten (het haalsysteem) tot een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de regio. De voorkeur wordt uitgesproken voor samenwerking met Netwerk, dat toen nog een GR was. Het uitgangspunt is dat de toetreding binnen een termijn van 5 jaar gerealiseerd wordt. 2. Het afvalbrengstation (brengsysteem) blijft in het voorkeurscenario bij de gemeente Papendrecht. Er werd een (indicatieve) termijn van ongeveer 5 jaar gesteld om tot afronding van dit traject te komen. Een periode waarin onder meer de onderstaande punten uitgewerkt moesten worden: Het ombouwen van de organisatie naar de toekomstige situatie. Het kiezen van een GR. Het onderhandelen over de toetreding in een GR (o.a. kwaliteitsniveau en financiële aspecten). Het kiezen van de toekomstige inzameltechnieken. Het geven van een eerste aanzet voor diftar. Nader onderzoek omtrent het afvalbrengstation. Het verder optimaliseren van de financiële positie (de afschrijvingstermijn van de containers en goede resultaten). De uitvoering van de personele zorg. In de raadsvergadering van 28 februari 2002 besloot de gemeenteraad het voorkeurscenario (aansluiting bij een GR) in principe over te nemen en verder uit te laten werken. In de periode vanaf maart 2002 tot en met eind 2004 is diepgaand onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het voorkeurscenario te realiseren. Vanuit concurrentieoogpunt is het onderzoek iets breder opgezet en is er met vijf mogelijke partners een oriënterend gesprek gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden. Hieruit kwam naar voren dat de voorkeur uit ging om de samenwerking met Netwerk (overheidsgedomineerd bedrijf) en Sita (privaat bedrijf) verder uit te werken. Op deze wijze zou een vergelijking kunnen worden gemaakt tussen verschillende soorten bedrijven en de mogelijkheden die zij zouden kunnen bieden voor de gemeente Papendrecht. Dit alles is vastgelegd in de tussenrapportage toekomstige uitvoering werkzaamheden afvalinzameling. Uit vervolggesprekken met deze twee partijen bleek echter dat er ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van Europese aanbesteding. Om te voorkomen dat wij in een later stadium met allerlei juridische complicaties geconfronteerd zouden worden, is extern juridisch advies ingewonnen over de aanbestedingsregels. Op dat moment is even pas op de plaats gemaakt om de rechtsvormen waaronder men kan samenwerken zorgvuldig te onderzoeken. In de tussentijd is tevens onderzocht of samenwerking op het gebied van afvalinzameling met de gemeente Sliedrecht voordelen zou hebben. De conclusie van dit onderzoek was dat, alhoewel de gemeente Sliedrecht vergelijkbaar werkt als de gemeente Papendrecht, samenwerking geen meerwaarde heeft. Door te kiezen voor samenwerking in een gemeenschappelijke regeling c.q. overheids-nv kan de continuïteit beter gewaarborgd worden. Bij deze keuze zijn mogelijkheden met Netwerk en de G.G.N.Z onderzocht. Samenwerking met de G.G.N.Z leidt echter niet tot de gewenste schaalvergroting. In november 2005 hebben wij daarom besloten de voorkeur te geven aan Netwerk als mogelijk partner voor de afvalinzameling en dit verder uit te werken. Daartoe is een intentieovereenkomst met Netwerk gesloten, een overeenkomst met als uitgangspunten een vergelijkbaar kwaliteits- en prijsniveau van dienstverlening, zonodig aangevuld met maatwerk en waarbij de gemeente naar evenredigheid inschuift in het bedrijf. De keuze voor Netwerk heeft als voordeel dat er samengewerkt wordt in een overheids-nv waarbij de continuïteit beter gewaarborgd is. Netwerk is werkzaam in het Drechtstedengebied en heeft voldoende schaalomvang om risico s te beperken. In 2006 zijn met Netwerk alle aspecten van de samenwerking uitgewerkt. Bestuurlijke aspecten De gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsverband Netwerk hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten waarin een aantal spelregels zijn afgesproken om de samenwerking een duurzaam karakter te geven en de economische voordelen uit de samenwerking op een eerlijke wijze te verdelen. De (private) aandeelhoudersovereenkomst waarborgt dat het realiseren van economische voordelen in de samenwerking centraal staan. Wanneer voor een of meer deelnemende gemeenten geen economische voordelen meer uit de samenwerking gehaald kunnen worden valt de reden voor deelname in Netwerk-verband feitelijk weg. De gedachte achter de samenwerking in Netwerk-verband is dat een grotere schaal en duurzame doch zakelijke opdrachtrelaties vanuit gelijkgerichte opdrachtgevers met een verzelfstandigd overheidsbedrijf optimale prestaties opleveren die in prijs/kwaliteit-verhouding tenminste vergelijkbaar zijn met het aanbod van marktpartijen. Het overheidsgedomineerde karakter van Netwerk N.V. waarborgt een dienstverleningsaanbod dat primair gericht is op het realiseren van het gemeentelijk milieu- en afvalbeleid. versie

16 In de statuten van de Netwerk is gewaarborgd dat Netwerk de realisatie van algemene publieke belangen nastreeft en als (verzelfstandigd) verlengstuk van de overheid kan worden beschouwd. Deelname in Netwerk verplicht niet tot harmonisatie van het gemeentelijk milieu- en afvalbeleid. Iedere gemeente behoudt de volledige zeggenschap over het te voeren beleid (regierol). De samenwerking houdt wel in dat de uitvoering van de gemeentelijke afval- en reinigingstaken bij één gezamenlijk bedrijf wordt neergelegd (via zakelijke opdrachtrelaties). De economische voordelen van deze samenwerking nemen vanzelfsprekend toe naarmate gemeenten ook op taakinhoudelijk gebied samen optrekken. De feitelijke invulling hiervan geschiedt echter in afzonderlijke opdrachtovereenkomsten per gemeente en is gebaseerd op een puur economische prikkels (Netwerk levert, indien gewenst, dus extra diensten waarvoor de gemeente moet betalen). De overige rechten en verplichtingen tussen de gemeente als opdrachtgever en Netwerk NV als opdrachtnemer worden vastgelegd in een raamovereenkomst (bestuursovereenkomst geheten) en jaarafspraken (service level agreements ofwel SLA s ) waardoor maatwerk per gemeente mogelijk is. Deze juridische structuur voor de opdrachtrelatie wordt in gezamenlijk overleg door de aandeelhouders vastgesteld. De inhoud hiervan is een zaak van de betreffende gemeenten en de ondernemingsleiding (Directie en RvC). Netwerk N.V. wordt geleid door een directie. De Raad van Commissarissen (2 commissarissen uit de gemeenten, 3 externe commissarissen) houdt toezicht op de directie. De deelnemende gemeenten zijn verenigd in de aandeelhoudersvergadering. Papendrecht schuift hier met 400 aandelen (tussen de 7 en 8% van het totaal) in. Belangrijke taken en bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering zijn het benoemen van de RvC en het goedkeuren van het strategisch ondernemingsbeleid. De statuten bepalen dat elk aandeel recht geeft op het uitbrengen van een stem. De meeste besluiten worden genomen met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Belangrijke besluiten worden echter met een 3/4 meerderheid genomen, bijvoorbeeld de uitgifte en vervreemding van aandelen, benoeming van bestuurders en commissarissen en de wijziging van statuten. Tevens is bepaald wie de bevoegdheid heeft en hoe de procedure is bij overdracht van aandelen. De tussen de gemeenten gesloten aandeelhoudersovereenkomst beperkt de mogelijkheid van overdracht, in die zin dat als gemeenten aandelen willen verkopen, zij deze allereerst moeten aanbieden aan de overige aandeelhouders. De aandelen zijn verdeeld op basis van omzet (afhankelijk van het takenpakket) per gemeente. Wij hebben de portefeuillehouder, mevrouw M.I. Zaal-Kwaak aangewezen om de gemeente Papendrecht te vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergadering van Netwerk N.V. Als portefeuillehouder milieu c.a. zal zij ook de rol van opdrachtgever vervullen. Juridische aspecten Bij de overdracht van de afvalinzameling en grootschalig veegwerk aan Netwerk N.V. dient rekening te worden gehouden met Europese regelgeving. EU-Verdrag De algemene beginselen van het EU-Verdrag (art 43 en 49) bij uitvoering van overheidstaken (zowel direct als indirect) zijn: gelijke behandeling = Non-discriminatie (transparantiebeginsel= openheid van overheidshandelen) voorkomen van verstoring van concurrentie (overheid mag markttaken alleen zelf uitvoeren als zij waarborgen heeft tegen verstoring van de concurrentie, verbod op kruissubsidiëring, overheidssteun), voorkomen van discriminatie door private partijen als die belast zijn met openbare diensten d.m.v. de nondiscriminatie-clausule. Europese aanbestedingsrichtlijn In beginsel dient een opdracht voor afvalinzameling van een gemeente Europees te worden aanbesteed op grond van de Europese (aanbestedings)richtlijn ((2004/18/EG), indien de geraamde waarde van de opdracht over de maximale looptijd van de overeenkomst de toepasselijke drempelwaarde overschrijdt. Voorgesteld wordt echter niet europees aan te besteden, rechtstreeks aan Netwerk op te dragen en hiervoor gebruik te maken van de volgende uitzonderingsbepaling. Afvalinzameling Als de gemeente aandeelhouder wordt van een overheidsgedomineerd bedrijf zoals Netwerk N.V., dan kan de gemeente voor de uitbesteding van haar afvalstoffendiensten een beroep doen op de uitzondering die artikel 18 van de genoemde richtlijn biedt. Netwerk N.V. kan als een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten (gemeenten) worden aangemerkt, aangezien de statuten bepalen dat alleen publiekrechtelijke rechtspersonen aandeelhouder kunnen zijn. De gemeente dient om een beroep op deze uitzondering te kunnen doen in haar afvalstoffenverordening vast te leggen dat zij haar inzamelactiviteiten exclusief door Netwerk N.V. laat verrichten. Dit exclusieve recht dient op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze te worden verleend. versie

17 Onder deze omstandigheden kan Netwerk N.V. de afvalinzameltaken voor de gemeente verrichten zonder voorafgaande Europese aanbesteding. Grootschalig veegwerk De afvalstoffenverordening, die na wijziging het alleenrecht van Netwerk N.V. regelt, is gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Het grootschalig veegwerk heeft geen basis in de Wet Milieubeheer dan wel afvalstoffenverordening. De afwezigheid van een basis in de Wet Milieubeheer voor taken als de reiniging van openbare ruimten, laat onverlet dat de gemeenteraad in voorkomend geval valide redenen kan hebben om daarvoor zijn algemene verordenende (wetgevende) bevoegdheid te gebruiken. Het publieke domein vereist immers c.q. kenmerkt zich mede door publieke eigendommen, welke eigendommen publieke taken, verantwoordelijkheden en eventuele (wettelijke) aansprakelijkheden met zich meebrengen.het schoonhouden van de gemeentelijke terreinen kan daarom noodzakelijk zijn uit milieu-, veiligheids-, leefbaarheids- en zorgvuldigheidsmotieven. De gemeenteraad kan zijn algemene verordeningsbevoegdheid krachtens artikel 149 Gemeentewet gebruiken om taken zoals de reiniging van de openbare ruimten vrij te stellen van de (Europese) aanbestedingsplicht. Uw raad dient deze wettelijke grondslag (artikel 149 Gemeentewet) uitdrukkelijk te noemen in de te wijzigen afvalstoffenverordening. Staatssteunbepalingen De gemeente Papendrecht heeft in haar relatie met Netwerk N.V ook te maken met de rechtstreeks werkende staatssteunbepalingen van het EG-Verdrag. Indien de onderhandse plaatsing van de opdracht aan Netwerk gezien wordt als het verlenen van staatssteun dient dit vooraf op grond van artikel 86 lid 2 EG bij de europese commissie te worden aangemeld. Indien er echter sprake is van dienst van algemeen economisch belang (DAEB) geldt dit niet. De dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en reinigingstaken voor de openbare ruimte kan worden aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang, waarvoor bijzondere regels gelden. De vergoedingen voor de dienstverlening worden beschouwd als compensatie voor het verrichten van de diensten en worden derhalve niet als staatssteun gekwalificeerd. Er moet dan cumulatief zijn voldaan aan de vier voorwaarden van het Altmarkt-arrest: 1. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen en die verplichtingen moeten duidelijk omschreven zijn. 2. De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld. 3. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken. 4. Wanneer de keuze niet is gemaakt in het kader van een openbare aanbesteding, moet het bedrag van de compensatie worden vastgesteld aan de hand van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt (rekening houdend met de opbrengsten en met een redelijke winst uit de uitoefening van haar verplichtingen). Ter verduidelijking van deze regels heeft de europese commissie een vrijstellingsbeschikking (PB L 312/67, 29 november 2005) genomen. Deze vrijstellingsbeschikking bepaalt onder welke voorwaarden compensaties aan ondernemingen belast met een DAEB verenigbaar zijn met de staatssteunregels en niet als steun hoeven worden aangemeld bij de Commissie. Aangezien voldaan dient te worden aan artikel 4 van de eerdergenoemde vrijstellingsbeschikking zal de te wijzigen afvalstoffenverordening de volgende bepalingen bevatten: - de aard en duur van de openbare dienstverplichting; - de belaste onderneming en het betrokken grondgebied; - de bepalingen m.b.t. de toekenning van exclusieve of bijzondere rechten aan deze onderneming; - de parameters voor de berekening en controle van de omvang van compensatie; - de maatregelen ter terugbetaling van eventuele overcompensatie. Bij de berekening van de omvang van de compensatie wordt van het volgende uitgegaan. In Papendrecht zijn ca woningen (peildatum ). De kosten van de afvalinzameling en reiniging worden betaald uit de afvalstoffenheffing die aan de inwoners wordt opgelegd. De afvalstoffenheffing bedraagt 212,- per aansluiting. Volgens vastgesteld beleid is het tarief kostendekkend. De kosten bestaan uit de gemeentelijke apparaatskosten, de kosten van het afvalbrengstation, de gedeeltelijke kosten van het straatvegen en de kosten van het door derden (NetwerkN.V.) geleverde product. Verschillen worden verrekend in de tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. Te wijzigen afvalstoffenverordening Voorgesteld wordt de verordening te wijzigen conform bijgevoegd raadsbesluit. In artikel 2 lid 1 wordt Netwerk versie

18 N.V. exclusief aangewezen als afvalstoffeninzameldienst voor het ophalen van huisvuil aan het woonperceel en voor het grootschalig veegwerk. In artikel 2 lid 2 is geregeld dat het college nog een andere inzameldienst voor afvalinzameling kan aanwijzen, met betrekking tot ander werk dan in lid 1 bedoeld. Hiermee wordt gedoeld op het afvalbrengstation dat de gemeente beheert. Verder kan zij andere inzamelaars aanwijzen voor bepaalde categorieën afvalstoffen. Financiële aspecten De financiële aspecten die een rol spelen bij het uitbesteden van taken aan Netwerk N.V. bestaan uit een aantal onderdelen: Financiële gevolgen Voor het uitvoeren van de taak afvalinzameling is door Netwerk een offerte uitgebracht. Deze aanbieding is vergeleken en doorgerekend met onze eigen situatie. De prijsaanbieding van Netwerk laat een vergelijkbaar prijsniveau zien, maar er ontstaat wel een verschil doordat in de gemeentelijke situatie sprake is van frictie kosten en niet direct saneerbare overhead. Het streven is om deze kosten in de periode van de meerjarenbegroting weg te werken. Participatie in Netwerk N.V. Omdat de gemeente gaat deelnemen in Netwerk worden er aandelen van de N.V. verworven. De wijze van waardering is beoordeeld door een extern advies bureau. Tevens is in dit verlengde de waarde van het afvalinzamelbedrijf Papendrecht berekend. De algemene conclusie van het onderzoeksrapport is dat de toegepaste waarderingssystematiek als correct beschouwd kan worden. Voor de financiering van de aankoop van de aandelen dient een investering plaats te vinden. Omdat de aandelen rendement opleveren geschiedt de aankoop van de aandelen kosten neutraal. De participatie kan plaats vinden per Opbrengst financiële afhandeling Papendrecht In het genoemde onderzoeksrapport is gemeld dat het afvalinzamelbedrijf Papendrecht een bepaalde waarde heeft. Netwerk accepteert de waardebepaling onder voorwaarde dat er géén dividend over 2006 uitgekeerd wordt en dat als er ontwikkelingen met betrekking tot het afvalbrengstation in de gemeente Papendrecht zijn, Netwerk de eerste gegadigde zal zijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband op dit gebied. Conclusie Het inschuiven van de taak afvalinzameling c.a. in Netwerk kan binnen de meerjaren raming budgettair neutraal plaatsvinden. Na besluit zal de begroting van de gemeente Papendrecht aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Door middel van een begrotingswijziging zullen alle hierop betrekking hebbende gegevens worden verwerkt. Personele aspecten Het personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de overdracht aan Netwerk is gedurende het hele traject over de stand van zaken geïnformeerd. Wij zijn de laatste jaren terughoudend geweest met de invulling van de vacatures bij de reiniging en andere onderdelen van de buitendienst. Op die manier hebben wij naar een zodanige personele situatie toegewerkt dat het vaste personeel van de afvalinzameling de keuze kan maken tussen meegaan naar Netwerk in dienst van de gemeente blijven. Daarbij geldt wel dat bij de keuze voor een dienstverband bij de gemeente de medewerkers (vanzelfsprekend) een ander takenpakket moeten uitvoeren, namelijk in het wijkonderhoud. Bij de personeelsgesprekken van de laatste jaren is deze keuzemogelijkheid regelmatig aan de orde gesteld. De keuze voor Netwerk is uitgewerkt in een pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden. Met de medewerkers is deze vergelijking doorgesproken. In de vorm van een stage is aan de medewerkers de mogelijkheid geboden om hun keuze te onderbouwen. Na deze gesprekken met de medewerkers, Netwerk en de gemeente is een overgang naar Netwerk voor 1 of geen medewerkers reëel. De overige medewerkers blijven werkzaam bij de gemeente als wijkmedewerker. De medewerkers, die de overstap naar Netwerk maken, gaan er, via een compensatie in de vorm van een garantietoelage, netto niet op achteruit. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige overstapbonus. Zowel de garantietoelage als de bonus komt ten laste van Netwerk. Uiteindelijk gaat de medewerker er per saldo op vooruit. Voor de medewerkers die in dienst van de gemeente blijven is, conform het sociaal statuut, het bruto salaris(perspectief) gegarandeerd; de functiegebonden toelage, in dit geval de inconveniëntentoelage wordt stapsgewijs afgebouwd, tot het percentage dat geldt voor de functie van wijkmedewerker. De Ondernemingsraad is gedurende het hele traject over de stand van zaken geïnformeerd. Alle stappen hebben een positief advies danwel instemming van de OR gehad. Het voornemen om de afvalinzameling over te dragen aan Netwerk is medio september ter advisering voorgelegd aan de OR. De OR heeft hierover in november 2006 versie

19 positief geadviseerd. Ook het Georganiseerd Overleg (GO) is gedurende het gehele traject op de hoogte gehouden. Het GO heeft ingestemd met het voornemen tot overdracht. Besluitvormingsprocedure Het uitplaatsen van een organisatie-onderdeel is een bevoegdheid van het College. Dat geldt ook voor het oprichten of deelnemen in een, in dit geval, vennootschap (artikel 160 lid 1 sub a en lid 2 Gemeentewet). Het College moet in dit soort gevallen de raad wel in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Om die reden hebben wij het voorgenomen besluit tot overdracht genomen om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en de OR in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Van de OR is een positief advies ontvangen. Uw gemeenteraad krijgt de mogelijkheid eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ons besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten (artikel 160 lid 3 Gemeentewet). Met GS is hierover al contact geweest, zodat GS snel goedkeuring zullen verlenen. (GS kunnen alleen weigeren in geval van strijd met recht of algemeen belang.) Na definitieve besluitvorming door ons start ook de beroepstermijn (na publicatie van het besluit) van 1 t/m 15 februari Ook hierbij verwachten wij geen problemen zodat de bestuursovereenkomst en de SLA daarna spoedig getekend kunnen worden. De aandeelhoudersovereenkomst kan door de portefeuillehouder getekend worden in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering. De inzameling van afvalstoffen kan dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 aan Netwerk N.V. worden toegewezen. Voorstel Gelet op het bepaalde in de artikelen 160, lid 2 en 169, lid 4 Gemeentewet wordt uw raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij voorgenomen besluit van het College. Als uitvloeisel hiervan dient u als gemeenteraad: De begrotingswijziging vast te stellen; De 1 e wijziging van de afvalstoffenverordening 2005 vast te stellen. Voor het advies van de vakcommissie wordt verwezen naar het betreffende verslag. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, ing. J.H. van de Zedde. de burgemeester, C.J.M. de Bruin. versie

20 RAADSBESLUIT Datum en nummer 25 januari 2007, nummer 002/2007 De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 03 oktober 2006; gelet op artikel 149 Gemeentewet, de Wet Milieubeheer, de afvalstoffenverordening 2005; gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie (Europees Verdrag) en artikel 4 van de Vrijstellingsbeschikking (PB L 312/67 d.d. 29 november 2005 betreffende staatssteun); gelet op artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; overwegende, dat de gemeente Papendrecht de werkzaamheden m.b.t. het inzamelen van huisvuil bij woningen en het reinigen van de openbare ruimte (grootschalige veegwerk van de straten) niet langer zelf wenst te verrichten; dat zij hiervoor exclusief gebruik wenst te maken van Netwerk N.V.; dat Netwerk N.V. in het kader van de EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten voor diensten is aan te merken als een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten; dat de gemeente Papendrecht hiervoor een beroep doet op artikel 18 van genoemde richtlijn, betreffende het alleenrecht inzake gegunde opdrachten voor diensten; dat zij derhalve haar bestaande afvalstoffenverordening overeenkomstig dient aan te passen en bekend te maken; dat zij tevens in dit bekend te maken wettelijke besluit voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 4 van de hierboven genoemde Vrijstellingsbeschikking inzake staatssteun; besluit: Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 (1 e wijziging) en deze bekend te maken. Artikel 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 lid 1 onder f: na het woord eerste wordt toegevoegd de woorden en tweede. 1

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. G. Oudendijk Telefoon 5115097 E-mail: goudendijk@haarlem.nl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie