Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix."

Transcriptie

1

2 Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat van de stad. Rotterdam, december 2010 BurgerPanelRotterdam Productiegroep Loket: Anne-Marie de Bie, Marga den Daas, Chris van de Graaf, Evan Hoogvliet, Frieda van der Linden, Robbert Meijer, Myriam van Mil, John Postmus, Tiny van Raaij, Annie Ras, Ruud Schürmann, Peter Schilte, Hans van der Steenhoven, Zora Tancak, Marijke Trost, Femia Winkelman. Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. BurgerPanelRotterdam Postbus AE Rotterdam [T] en [E] [W] 0

3 VOORWOORD Het BurgerPanelRotterdam bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste Rotterdammers die zich betrokken voelen bij de stad en is een doorsnee van de Rotterdamse bevolking. Eén ding hebben wij gemeen: hart voor onze stad; hart voor Rotterdam. Gefaciliteerd door SONOR 1 ) en ondersteund door het college van Burgemeester en Wethouders onderzoeken wij de gemeentelijke dienstverlening. Dit gebeurt soms op verzoek van de gemeente (gevraagd advies) maar ook ongevraagd. De onderzoeken gebeuren niet op wijk-, buurt- of straatniveau maar bovenstedelijk met een helikopterview. Het uitgangspunt daarbij is nooit het papieren beleid. Wat het BurgerPanelRotterdam nagaat is hoe het beleid in de praktijk voor de mensen in de stad uitpakt. Wij opereren onafhankelijk, integer, betrokken, open, transparant maar ook kritisch en gaan daarbij gemotiveerd, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te werk. Een voorbeeld van burgerparticipatie. Per jaar werkt het BurgerPanelRotterdam aan vier onderwerpen, producties genoemd. Zo is bijvoorbeeld getoetst hoe het gesteld is met de uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Rotterdam =productie Wmo= en hoe ervaren burgers de continue bouwactiviteiten? =productie Bouwput=. Voor alle overige producties verwijzen wij u graag naar De onderzoeken, met bijvoorbeeld steekproeven of enquêtes, resulteren altijd in conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de eigen bevindingen en ervaringen en hoe de Rotterdammer er naar kijkt en het beleeft. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in een rapportage die tijdens een presentatiebijeenkomst wordt overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders via de betrokken wethouder. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de verplichting om hierop binnen een termijn van zes weken te reageren. De productiegroep Loket van het BurgerPanelRotterdam zegt een ieder hartelijk dank die met het geven van aandacht en informatie een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. De leden van de productiegroep Loket Rotterdam, januari ) SONOR [Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam] is een betrokken organisatie in Rotterdam met een warm hart voor de veelkleurige stad. Zij streven naar samenhang en diversiteit, zonder uitsluiting van groepen en/of personen. In het werk staan mensen centraal: we willen bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in de grote stad. Dat doen ze door de competenties van mensen te versterken, zodat ze hun positie in de samenleving kunnen verbeteren en erkenning krijgen als individu en als groep. 1

4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING AANPAK Vraagstelling Werkwijze Onderzoek; ervaringen van de enquêteurs RESULTATEN ONDERZOEK CONCLUSIES AANBEVELINGEN 23 BIJLAGEN ) Mondelinge vragenlijst ) Digitale vragenlijst ) Column Carrie 2 ) 39 2 ) Bron: Algemeen Dagblad Stad & Regio, zaterdag 4 december

5 1. INLEIDING De productie Het Loket is een gevraagd advies. Basis voor Het Loket publieksreacties is het kennisconcept dienstverlening Rotterdam. In 2004 is het collegeprogramma ingericht met een visie op dienstverlening tot (oorspronkelijk) De fysieke loketten waar de burger terecht kan als men iets wil weten c.q. melden werden met een punaise op een kaart geprikt; dit waren er veel te veel. De Stadswinkel is het resultaat van de maatschappelijke dienstverlening. Het streven is om algemene informatie te bundelen, hieruit is in navolging van het landelijke idee / enz.- het nummer ontstaan. Het idee is om alles in één keer snel en volledig af te handelen via één ingang. De doelstelling hierbij is om het de klant makkelijker te maken informatie lees klacht, compliment e/o verzoek- door te geven aan/te verkrijgen van de gemeente. Een computer registreert alle informatie die via telefoon en internet binnenkomt. De medewerkers die achter deze computer zitten zetten alle publieksreacties uit en monitoren de (tijdige) afhandeling. Wat nieuw is, is dat zij ook de afhandeling kunnen volgen. De medewerkers zien bijvoorbeeld wanneer iets is gedaan of in behandeling is genomen. De inhoudelijke afhandeling door de diverse diensten en deelgemeenten is echter niet voor hen zichtbaar. Het computersysteem is nu een goed jaar in gebruik. Het aantal vraagstukken is zo n 2 à per jaar. Dit is zonder de fysieke stukken die per post (zoals bezwaarschriften) binnenkomen. Het is niet duidelijk hoeveel stukken dit betreft. Dit onderdeel hoort niet bij wat Het Loket publieksreacties wordt genoemd en wordt derhalve niet meegenomen in het onderzoek. Er zijn vijf categorieën waarin de meldingen onderverdeeld kunnen worden, te weten: 1. Buitenruimte (ca. 80%) 2. Klachten 3. Suggesties 4. Complimenten 5. Overlast Er werken ongeveer 120 personen in het callcenter. Het callcenter is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De callcenter medewerkers hebben de beschikking over een databank. Er MOET 3

6 gebruik worden gemaakt van deze databank ook al denkt de medewerker het antwoord op de gestelde vraag te weten. Het kan namelijk net aangepast zijn. Het callcenter is een onderdeel van de gemeente en is zo n twee jaar geleden in haar huidige vorm opgestart. Er wordt dagelijks (telefonisch) een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en de kwaliteit van de gesprekken wordt nagegaan. Vorig jaar was het callcenter, volgens Het Loket publieksreacties, kwalitatief goed. Graag willen ze weten wat er goed gaat en wat juist niet. 70% van de zaken/vragen kunnen nu direct worden afgehandeld. Het landelijk streefgetal is 80%. Men streeft naar een rapportage van 7,5 / 8. Een 10 hoeft niet. 4

7 2. AANPAK 2.1 VRAAGSTELLING Wat vindt de burger van het ingevoerd systeem voor publieksreacties zoals deze nu het afgelopen jaar in Rotterdam in werking is? Wat zou de burger anders willen zien? Onderverdeeld in input (melding door de burger) en output (afhandeling door Het Loket). Subvragen Is Het Loket te vinden? o Stadswinkel o Telefoon o Digitaal Weet men dat men met een dezelfde publieksreactie bij de verschillende ingangen terecht kan? Hoe benaderbaar en gebruiksvriendelijk is Het Loket? Het betreft hier dus alleen de telefonische- en digitale ingang. Weet de burger wat de mogelijkheden zijn? Te onderzoeken is dus: Vindbaarheid Duidelijkheid Begrijpbaarheid Gebruiksvriendelijkheid In de vraagstelling dient onderscheid gemaakt te worden tussen de vraagstukken over de buitenruimte en de overige vier categorieën. 5

8 2.2 WERKWIJZE De eerste bijeenkomst betreft een brainstormsessie; alles mag geroepen worden. De punten worden bekeken en op belangrijkheid gekozen. Hieruit zijn de volgende onderzoekspunten gekomen: Vragenlijst opstellen en deze eerst bij familie en vrienden uittesten. o De vragenlijst is voor bewoners en ondernemers identiek. Op het formulier wordt aangegeven of het een ondernemer betreft. o De vragen worden specifiek gericht op de drie verschillende ingangen van Het Loket (telefonisch, digitaal of stadswinkel). Mondeling enquêteren. Oproep in kranten (Wegener huis aan huis) plaatsen voor het digitaal invullen van de enquête. Enquête online plaatsen (bereikbaar via internet). Er worden groepjes gevormd voor het opstellen van de vragenlijst. De vragenlijst zal bestaan uit een algemeen deel (komt uit Rotterdam, leeftijd enz.) en een aantal vragen specifiek gericht op één ingang. Vooruitlopend op de start van de enquête gaan de leden als mystery guest aan de slag. In november gaan de leden van het productieteam de straat op om de enquête mondeling af te nemen. Bijna gelijktijdig zal de enquête online beschikbaar zijn. In december worden de ervaringen en resultaten van de enquête besproken met de leden van deze productie. In december wordt het rapport geschreven. De presentatie aan de betrokken wethouder vindt plaats in januari

9 2.3 ONDERZOEK; ervaringen van de enquêteurs Stadstoezicht laat sinds kort de huur van een parkeerplaats in een parkeergarage via de dienst gemeentebelastingen invorderen (lekker klantgericht woord ;-)) Bij het overzetten van de administratie van stadstoezicht naar gemeentebelastingen maakt men een administratieve fout: ik krijg incasso met een rekeningnummer dat niets met mij te maken heeft. Ik bel het centrale servicenummer van de gemeente en leg uit wat er aan de hand is. Hoewel de leverancier een fout maakt, moet ik als klant een brief gaan schrijven om dit te laten corrigeren. Hoewel men lijkt te begrijpen dat dit vreemd is, is dit toch de enige manier. Wanneer ik vervolgens vraag naar de eindverantwoordelijke is het registreren van een klacht de enige mogelijkheid. De mevrouw typt het verhaal braaf op en zegt toe dat ik binnen vier (!) dagen een mail krijg met de ontvangstbevestiging van de klacht. Deze mail heb ik tot op heden, vier weken na dato, niet ontvangen en ook verder niets vernomen. Je begrijpt dat ik inmiddels braaf een brief heb geschreven met het verzoek om de gemaakte fout te herstellen. Mystery guest Over het enquêteren van ondernemers: Alleen de ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg, vanaf de brug tot Claes de Vrieselaan, zijn bezocht. Het enquêteren ging veel minder eenvoudig dan verondersteld werd. Als je niet als klant binnen komt zien ze je liever gaan dan komen. Dat liep ongeveer twee op een. Dus twee winkels binnen lopen om er een te vangen die best wel wat vragen wil beantwoorden. Dan nog waren er opvallend veel ondernemers die je alsnog de winkel uitstuurden met de boodschap: O met de gemeente wil ik niets te maken hebben. Met de gemeente werd dan vooral bedoeld de controlediensten in een winkelstraat, in het bijzonder Stadstoezicht. Te veel ondernemers voelen zich gepakt door de snelheid waarmee een boete wordt opgelegd bij het in- en uitladen van hun goederen en/of het net iets verkeerd neerzetten van het huisvuil. Daar wordt dan verder geen melding van gemaakt bij het klachtennummer van de gemeente als ze dat al kennen. Uiteindelijk zijn er slechts 21 formulieren vol gekregen. Daarvan zijn er zestien ondernemers die echt geen idee hebben dat er een nummer of zo bestaat. Van deze groep zijn er zeven die wel een rechtstreeks nummer hebben van de Roteb en/of de wijkagent en een aantal belt gewoon naar de politie als er gedonder is in de straat. 7

10 Slechts twee van de ondervraagden ondernemers regelt zaken via internet. Werkt prima en zij geven een voldoende. Drie ondernemers hebben ooit via klachten kenbaar gemaakt, maar ze zijn niet echt te spreken over de afhandeling. Wel over de vriendelijke wijze waarop ze te woord werden gestaan. Bibliotheek Alexanderpolder: Het was er in het begin heel rustig, dus we konden de zaak goed overzien en starten. Aanvankelijk waren de mensen wat terughoudend: Weer zo n enquête; heeft toch geen zin. Ze doen er toch niets aan. Maar allengs zagen de mensen om ons heen hoe het verliep en de meeste mensen wilden toch wel meedoen. De ervaring met het ochtendje enquêteren in de bibliotheek Alexanderpolder is dat de mensen best willen meewerken als je hen op de juiste manier benadert en toelichting geeft over het hoe en wat. Er is een duidelijke tweedeling voor wat betreft het op de hoogte zijn van de mogelijkheden om in contact te komen met de gemeente. Eén deel weet echt niet dat en hoe je met de gemeente contact kunt opnemen. Een aantal andere ondervraagden is juiste wel goed op de hoogte. Wat de resultaten van het contact met de gemeente betreft, is het merendeel redelijk tevreden en een klein deel is niet tevreden. Zo plaatst men kanttekeningen bij de werkwijze van met name het callcenter (14 010) ( ). Eén geval is de moeite waard om te vertellen; een echtpaar (rond de 70 jaar) had gedurende de afgelopen 6 maanden tot drie maal toe gebeld met de gemeente om te klagen over de gevaarlijke toestand door loslatende stoeptegels rond hun parkeerterrein. Aangezien het in de komende wintermaanden vroeger donker wordt, is dit extra gevaarlijk. Maar ja bellen heeft toch geen zin, ze doen er toch niets aan, dus we laten het maar., aldus de geënquêteerden. Op ons verzoek, en waar wij bijzaten, belde de dame [mevrouw vd] nogmaals naar Wij hebben de medewerkster van het callcenter zelf ook aan de telefoon gevraagd en haar verteld dat wij aan het enquêteren waren voor het BurgerPanelRotterdam en graag deze zaak wilden volgen. Wat er gebeurde, mevrouw vd belde vier uur later op met het bericht dat de gemeente nog diezelfde middag bij haar op de stoep had gestaan. De gemeente was zelf ook zeer verbaasd dat hier nog niets aan gebeurd was en zij zegden toe binnen 2 weken de zaak te repareren. Ze was bijzonder blij en dankte het BurgerPanelRotterdam. Graag gedaan en u mag reclame voor ons maken mevrouw!! Dank u voor het bellen en bel gerust als het weer niet goed afloopt. Een panellid 8

11 Ik heb een compliment ingediend via Het betreft het vlot reageren op het verzoek een lantaarnpaal te repareren. Ik werd diverse keren doorverbonden en kreeg uiteindelijk een dame aan de telefoon die mijn verhaal wilde aanhoren. Zij vond het een leuk verhaal en heeft dit geregistreerd. Vervolgens ontving ik een klachtenformulier thuis om in te vullen. Mystery guest Winkelcentrum Keizerswaard: In verband met het slechte weer van die dag zijn we niet naar de Afrikaandermarkt gegaan maar naar Winkelcentrum Keizerswaard, waar we in ieder geval droog konden staan. We zijn er zomaar gaan staan en hadden dan ook gelijk de beheerder bij ons. Na een praatje met deze gemaakt te hebben hadden we toestemming om daar een paar uurtjes te staan. De ervaring is dat de Keizerswaard heel veel wordt bezocht voor de dagelijkse boodschappen in de drie grote supermarkten die er gevestigd zijn. Er liepen vrij veel jongere mensen maar die kwamen over het algemeen snel en gericht boodschappen doen en wilden niet meewerken. Al met al zijn we er ongeveer drie uur geweest en hadden we ± 50 respondenten gehad. Grote Visserijmarkt in West: Afspraak was dat we er met vier panelleden zouden zijn maar om verschillende redenen waren we maar samen. Dat is niet zo prettig; je staat er een beetje verloren op zo n drukke markt en je mist ook een vlug praatje met elkaar, misschien ook een peptalkje van een collega. Ondanks dit en de kou zijn we vol goede moed begonnen. Het ging moeizaam. Niet alleen hadden de mensen door de kou waarschijnlijk niet zo veel zin om mee te doen maar er waren ook heel veel allochtone mensen die ons helemaal niet verstonden of niet begrepen waar het over ging. Als er wel iemand van buitenlandse afkomst was die mee wilde doen dan had bijna niemand ooit een melding aan de gemeente gemaakt. Vaak gehoorde opmerkingen: Iemand uit de straat doet dat of, Iemand uit de flat zorgt daarvoor. Die zaterdag werden er gratis zakjes strooizout uitgedeeld en veel mensen dachten dat wij daarvan waren en vroegen waar het zout lag. 9

12 Ik heb een compliment ingediend. Het betreft een herinrichtingsplan. Ik heb hiervoor het digitale formulier gebruikt. Na ca. 10 dagen kreeg ik een telefoontje van een dame van de deelgemeente die aan het project werkt. Zij gaf aan het erg leuk te vinden het compliment te hebben ontvangen en vertelde verder over het verloop van het project. Mystery guest Stadswinkel Deelgemeente Alexander: De ervaringen met de Stadswinkel in de Deelgemeente Alexander zijn gunstig. De geënquêteerden, op één persoon na, waren tevreden over de afhandeling, de snelheid en de klantvriendelijkheid van de medewerkers. Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de deelgemeente. Volgens de vestigingsmanager van de stadswinkel komen een aantal mensen, die een afspraak hebben gemaakt niet op het afgesproken uur en laten het zonder bericht afweten. Van alle geënquêteerden had niemand een klacht bij de gemeente Rotterdam ingediend. Waaronder ook niet, bij navraag, bijvoorbeeld de Roteb. Het nieuwe nummer is bij de meeste geënquêteerden nog onbekend. Een bezoekster van buitenlandse afkomst voelt zich door de medewerkers gediscrimineerd. Zij werd, volgens eigen zeggen, onvriendelijk bejegend. Het had volgens haar te maken met haar buitenlandse afkomst. Winkelcentrum Binnenhof in Ommoord: Met vier enquêteurs tegelijk maakten wij eerst het winkelcentrum Binnenhof in Ommoord onveilig. Dit winkelcentrum staat bekend om haar vele oudere bezoekers. Wij hebben er velen van aangesproken en geënquêteerd. Blijkbaar niet gehaast in hun shoppen, wilden de meesten wel medewerking verlenen. Elk vraaggesprek ging heel gemoedelijk en de ervaringen van de geënquêteerden ten aanzien van Het Loket waren meestal positief. Stadswinkel Centrum (Stadhuis): Hoe anders is onze ervaring bij de Stadswinkel Centrum (Stadhuis). Men treft hier veel meer de doorsnee van de Rotterdamse bevolking: dat wil zeggen uit alle wijken van de stad, veel jonger en 10

13 veel allochtoner. Hier komen veel studenten en buitenlanders bij Publiekszaken voor vestiging in de stad. Dit resulteerde in behoorlijk veel geënquêteerden die helemaal géén kennis hebben van, laat staan ervaring hebben met Het Loket. We kregen van enkele geënquêteerden wat kritische reacties ten aanzien van Het Loket, zoals: Er zijn nog veel mensen, jong en oud, die totaal geen affiniteit hebben met computers, maar toch gedwongen worden het internet op te gaan voor contact met de (gemeentelijke) instanties. Tijdens het telefonische contact met Het Loket wordt je teveel doorverwezen voordat je bij de juiste instantie terecht komt. De aanslag van de gemeentebelastingen wordt op naam gesteld van en verzonden aan de nog thuiswonende zoon. Even bellen met Het antwoord is: Dat komt wel meer voor, gewoon laten staan. Mystery guest Onderzoek in de deelgemeente Hoogvliet: Door drie leden van het BurgerPanelRotterdam is een enquête gehouden. Elk lid heeft dat op een andere locatie gedaan binnen de deelgemeente Hoogvliet. De bedoeling en de opdracht is om de doorsnee burger te peilen hoe bekend deze is met de mogelijkheden om de gemeente te bereiken met reacties, klachten, suggesties opmerkingen en ook complimenten. Om tot een beantwoording te komen van onze onderzoeksvraag van het College van Burgemeester en Wethouders gaan we enquêteren onder de bewoners volgens een enquêteformulier dat door de productgroep is opgesteld. Wij gaan onderzoeken hoe de beleving is van de Rotterdammer. Voordat wij met het onderzoek van start zijn gegaan zijn wij bij elkaar geweest en hebben enige afspraken gemaakt over de strategie van het onderzoek. Om een zo groot mogelijke scope te krijgen is het van belang dat een ieder een van te voren afgesproken gebied gaat enquêteren. Het is gebleken dat de juiste plaatsen, die zijn waar veel mensen bij elkaar komen. Zoals de weekmarkt, bibliotheek, plaatsen van vrijwilligerswerk en op straat onder andere op de weekmarkt. Er is geënquêteerd bij het HVS, dat staat voor Hoogvliets Vrijwilligers Servicepunt een stichting voor sociaal maatschappelijke hulpverlening. Daar komen veel mensen die met de gemeente te maken hebben. Opvallend was dat juist mensen die om wat voor reden dan ook met de gemeente te maken hebben vaak niet van het bestaan van Het Loket afwisten. 11

14 Veel mensen zagen bijvoorbeeld het aanbieden van grof vuil niet als een contact met de gemeente. De reactie was in dat geval: Ik had toch contact met de Roteb? Een opvallend punt was ook dat veel mensen dankbaar en enthousiast waren met de wetenschap dat zij voortaan hun contact kunnen leggen via telefoon, internet en/of de Stadswinkel, maar ook met de voor hen zo vertrouwde geschreven brief. Dat geeft tegelijkertijd de onbekendheid aan. De ervaring is dat vragen altijd nader uitgelegd moeten worden. Het is enerzijds moeilijk om een pasklare vraag voor iedereen te formuleren omdat aan de ander kant een totaal verschillende manier van beleven en begrijpen staat. Een hoog percentage weet niets van het bestaan van de contactmogelijkheden met de gemeente. Weinig mensen maken gebruik van de internet- en Stadswinkel mogelijkheid. Op straat zijn ook mensen gevraagd om mee te doen met de enquête. In tegenstelling tot de genoemde locaties vind je daar mensen die niet altijd even positief reageren op het verzoek om een enquêteformulier in te vullen. Opmerkingen als geen tijd of geen zin, het heeft geen zin er gebeurd toch niets met dat soort onderzoeken en er zijn al zoveel mensen die je wat vragen in de stad of gewoon geen antwoord geven en doorlopen. Ervaringen van de twee andere panelleden: Niemand zei nee als ik mijn vragenlijst voor hun neus hield, iedereen wilde meewerken ook bij volkomen onbekendheid met het project. De ervaringen met het digitale loket zijn in het algemeen niet gunstig. Bij het testen van het digitale formulier, door middel van het opgeven van klachten, van bijvoorbeeld vervuiling bleek dat de beantwoording te wensen overlaat. Na het invullen van het formulier krijgt men direct een reactie, dat er binnen twee dagen zal worden gereageerd. In een aantal gevallen is dit niet gebeurd. Na twee dagen krijgt men vervolgens een mail dat er binnen vier weken een reactie wordt gegeven. Ook dat gebeurd in een aantal gevallen niet. Bij het testen van het nummer wordt in het algemeen keurig gereageerd. Een drempel is het geven van het Burger Servicenummer (in een aantal gevallen kan erom gevraagd worden). Dit vraagt zoekwerk en vertraagd en ontmoedigd het doorgeven van een klacht. Ook het direct doorverbinden naar een betreffende afdeling is niet mogelijk. Wanneer de vraag te gecompliceerd is dan blijft men het antwoord schuldig. Wanneer er een klacht is over een wijk of een gedeelte van een wijk dan moet men het antwoord schuldig blijven of men moet per straat aangeven wat het probleem is. Ook dit werkt ontmoedigend. 12

15 3. RESULTATEN ONDERZOEK Reteketetteketet, Hier het rapport van Het Loket Het team van burgerpanel heeft zijn best gedaan En is met een lijst langs Rotterdammers gegaan Met vragen over ervaringen met dit project En kregen de antwoorden ook direct En zo kwam het dat wij hoorden Waar men zich wel of niet aan stoorde We gingen door veel wijken in de stad En kwamen tot de ontdekking dat Je nooit te oud bent om te leren Want zowel van dames als van heren Je van vragen wijzer wordt De meesten hielden het gesprek ook kort Maar toch in duidelijke taal Hoe de ervaring was bij allemaal De meeste antwoorden waren: Het is goed Wat men op deze afdeling doet Een enkeling was niet zo in zijn sas Hoe de oplossing van het probleem toen was Bij deze geven we het rapport aan u mee En u ons meldt: DAAR DOEN WE IETS MEE! Dan blazen wij de loftrompet reteketetteketet Annie Ras 13

16 Woont / werkt u in Rotterdam? Ja, in Rotterdam Noord 28 (8.33 %) Ja, in Rotterdam Oost 111 (33.04 %) Ja, in Rotterdam Zuid 121 (36.01 %) Ja, in Rotterdam West 49 (14.58 %) Ja, in Rotterdam Centrum 22 (6.55 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 5 (1.49 %) n = 336 # 336 Wat is uw geslacht? Man 168 (50.15 %) Vrouw 167 (49.85 %) n = 335 # 335 Wat is uw leeftijd? (Bent u jonger dan 16 jaar dan hoeft u de vragenlijst n... 0 tot 15 jaar (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 1 (0.3 %) 16 t/m 25 jaar 25 (7.44 %) 26 t/m 35 jaar 53 (15.77 %) 36 t/m 45 jaar 39 (11.61 %) 46 t/m 55 jaar 49 (14.58 %) 56 t/m 65 jaar 84 (25 %) 66 jaar en ouder 85 (25.3 %) n = 336 # 336 Kent u de verschillende mogelijkheden om een melding/klacht/suggestie te ma... Ja, namelijk 229 (73.63 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar 82 (26.37 %) de laatste twee vragen) n = 311 #

17 Heeft u weleens bij de Gemeente Rotterdam een melding gedaan inzake haar di... Ja 192 (79.67 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar 49 (20.33 %) de laatste twee vragen) n = 241 # 241 Wat voor soort melding heeft u gemaakt? Een klacht 78 (41.05 %) T.a.v. overlast 15 (7.89 %) Een suggestie 9 (4.74 %) Een compliment 1 (0.53 %) Over de buitenruimte (bijv. 87 (45.79 %) beschadiging of vervuiling van de openbare ruimte e.d.) n = 190 # 190 Hoe heeft u deze melding gemaakt? Bij de Stadswinkel 21 (11.05 %) Telefonisch 117 (61.58 %) Via het internet 43 (22.63 %) Anders, via (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 9 (4.74 %) n = 190 #

18 Op welke manier bent u met de Stadswinkel in contact gekomen? Via de deelgemeente gids 10 (52.63 %) Via RTV Rijnmond 0 (0 %) Via huis aan huis krant 3 (15.79 %) Via kennis/familie 1 (5.26 %) Anders 5 (26.32 %) n = 19 # 19 Was het makkelijk te vinden cq te bereiken? Ja 17 (94.44 %) Nee, omdat 1 (5.56 %) n = 18 # 18 Wist u bij binnenkomst hoe te handelen? Ja 19 (100 %) Nee 0 (0 %) n = 19 # 19 Bent u goed doorverwezen/geholpen? Ja 17 (89.47 %) Nee, omdat 2 (10.53 %) n = 19 # 19 Bent u netjes en vriendelijk te woord gestaan? Ja 17 (89.47 %) Nee, omdat 2 (10.53 %) n = 19 # 19 16

19 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe tevreden u bent over het resu... Resultaat (Ontevreden - Tevreden) 1 2 (10.53 %) 2 2 (10.53 %) 3 5 (26.32 %) 4 7 (36.84 %) 5 3 (15.79 %) n = 19 # 19 Stadswinkel Alexander, medewerkers erg vriendelijk en behulpzaam. Stadswinkel Coolsingel (Stadhuis), rommelig, ambtenaren onvriendelijk en onbeleefd. Stadswinkel Coolsingel (Stadhuis), erg druk, lange wachttijden. Als ik binnenkom kijk ik naar de dames achter de balie. Wie wel en wie niet vriendelijk is. Het heeft te maken met mijn achtergrond. 17

20 Naar welk nummer heeft u gebeld? (74.56 %) (25.44 %) n = 114 # 114 Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheid van ? Gebruiksvriendelijkheid (Negatief - Positief) 1 5 (4.39 %) 2 16 (14.04 %) 3 24 (21.05 %) 4 30 (26.32 %) 5 39 (34.21 %) n = 114 # 114 Wat was uw ervaring bij het telefonisch contact met de Gemeente Rotterdam? Ervaring (Negatief - Positief) 1 10 (8.77 %) 2 13 (11.4 %) 3 24 (21.05 %) 4 26 (22.81 %) 5 41 (35.96 %) n = 114 # 114 Werd uw klacht, opmerking of vraag naar tevredenheid afgedaan? Tevredenheid (Niet tevreden - Tevreden) 1 19 (16.81 %) 2 11 (9.73 %) 3 23 (20.35 %) 4 19 (16.81 %) 5 41 (36.28 %) n = 113 #

21 Heeft uw vraag het beoogde resultaat opgeleverd? Zo ja, binnen welk termijn? 75 (65.79 %) Zo nee, waarom niet? 39 (34.21 %) n = 114 # 114 Weet u dat dit telefoonnummer (14 010), 24 uur per dag, 7 dagen per week, b... Ja, dat wist ik 52 (45.61 %) Nee, dat wist ik niet 62 (54.39 %) n = 114 # 114 Bij wat meer ingewikkelde problemen werkt de telefoon niet. Wanneer dat het geval is dan is er geen enkele mogelijkheid om verder te komen dan de klachtentelefoon. Ik werd keurig opgebeld door iemand van een gemeentelijke dienst. Verbetering van is nodig. Via internet werkt het beter. Ik kreeg het directe nummer van de desbetreffende persoon.die was er op dat moment niet, maar ik werd later teruggebeld. Het antwoord luidde naar alle tevredenheid. 19

22 Waren de formulieren op de website makkelijk te vinden? Vindbaarheid (Moeilijk - Makkelijk) 1 6 (15.38 %) 2 7 (17.95 %) 3 13 (33.33 %) 4 9 (23.08 %) 5 4 (10.26 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier overzichtelijk? Overzichtelijkheid (Onoverzichtelijk - Overzichtelijk) 1 3 (7.69 %) 2 10 (25.64 %) 3 10 (25.64 %) 4 11 (28.21 %) 5 5 (12.82 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier makkelijk te gebruiken? Gebruiksvriendelijkheid (Moeilijk - Makkelijk) 1 3 (7.69 %) 2 10 (25.64 %) 3 8 (20.51 %) 4 12 (30.77 %) 5 6 (15.38 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier goed te begrijpen? Begrijpelijkheid (Onbegrijpelijk - Begrijpelijk) 1 0 (0 %) 2 7 (17.95 %) 3 14 (35.9 %) 4 11 (28.21 %) 5 7 (17.95 %) n = 39 # 39 20

23 Heeft uw vraag het beoogde resultaat opgeleverd? Ja, binnen welke termijn? 22 (56.41 %) Nee, waarom niet? 17 (43.59 %) n = 39 # 39 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek via... Ja, mijn adres is 38 (12.34 %) Nee 270 (87.66 %) n = 308 # 308 Legenda: n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien # = aantal ontvangen antwoorden Graag een meer toegankelijke website. Het formulier is buiten gebruik; dit wordt pas aan het einde vermeld als je alle informatie al hebt ingevuld. 21

24 4. CONCLUSIES Ondanks dat de gemeente er alles aan doet om de communicatie van de burgers met de gemeentelijke instanties (digitaal) te regelen zoals het o.a. doorgeven van verhuizing, parkeervergunning en uittreksel aanvragen, gemeentelijke heffingen raadplegen en het invoeren van voorbedrukte formulieren- zijn er zeker nog punten voor verbetering vatbaar. Veel Rotterdammers zijn niet op de hoogte ondanks de vele manieren waarop Het Loket bekend wordt gemaakt. Over het algemeen is de indruk dat de gemeente op de goede weg is. Er is een duidelijk verschil tussen de drie ingangen: De ervaringen met de stadswinkels zijn over het algemeen positief te noemen. De telefoon wordt het meest gebruikt, hiervan is 60% tevreden. Het digitale formulier werkt niet altijd goed en was ook tijdens de testperiode slecht bereikbaar. Op enkele uitzonderingen na (tot 6 maanden) is alles binnen 1 à 2 weken uitgevoerd/afgehandeld. Dat vindt het BurgerPanelRotterdam acceptabel. Veel geënquêteerden zijn redelijk positief over het resultaat. Ongeveer 1/3 van de ondervraagden is niet bekend met Het Loket. Ouderen waren over het algemeen positiever over Het Loket dan de jongeren. Er wordt door de medewerkers van het callcenter teveel doorverwezen. Zoals in de maatschappij is het ook bij de gemeente een tendens om naar het gebruik van internet te verwijzen. De website is voor velen niet gemakkelijk te gebruiken. Er is veel verschil in service, klantgericht- en vriendelijkheid tussen de verschillende gemeentelijk diensten en -ingangen. 22

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie