Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix."

Transcriptie

1

2 Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat van de stad. Rotterdam, december 2010 BurgerPanelRotterdam Productiegroep Loket: Anne-Marie de Bie, Marga den Daas, Chris van de Graaf, Evan Hoogvliet, Frieda van der Linden, Robbert Meijer, Myriam van Mil, John Postmus, Tiny van Raaij, Annie Ras, Ruud Schürmann, Peter Schilte, Hans van der Steenhoven, Zora Tancak, Marijke Trost, Femia Winkelman. Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. BurgerPanelRotterdam Postbus AE Rotterdam [T] en [E] [W] 0

3 VOORWOORD Het BurgerPanelRotterdam bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste Rotterdammers die zich betrokken voelen bij de stad en is een doorsnee van de Rotterdamse bevolking. Eén ding hebben wij gemeen: hart voor onze stad; hart voor Rotterdam. Gefaciliteerd door SONOR 1 ) en ondersteund door het college van Burgemeester en Wethouders onderzoeken wij de gemeentelijke dienstverlening. Dit gebeurt soms op verzoek van de gemeente (gevraagd advies) maar ook ongevraagd. De onderzoeken gebeuren niet op wijk-, buurt- of straatniveau maar bovenstedelijk met een helikopterview. Het uitgangspunt daarbij is nooit het papieren beleid. Wat het BurgerPanelRotterdam nagaat is hoe het beleid in de praktijk voor de mensen in de stad uitpakt. Wij opereren onafhankelijk, integer, betrokken, open, transparant maar ook kritisch en gaan daarbij gemotiveerd, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te werk. Een voorbeeld van burgerparticipatie. Per jaar werkt het BurgerPanelRotterdam aan vier onderwerpen, producties genoemd. Zo is bijvoorbeeld getoetst hoe het gesteld is met de uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Rotterdam =productie Wmo= en hoe ervaren burgers de continue bouwactiviteiten? =productie Bouwput=. Voor alle overige producties verwijzen wij u graag naar De onderzoeken, met bijvoorbeeld steekproeven of enquêtes, resulteren altijd in conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de eigen bevindingen en ervaringen en hoe de Rotterdammer er naar kijkt en het beleeft. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in een rapportage die tijdens een presentatiebijeenkomst wordt overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders via de betrokken wethouder. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de verplichting om hierop binnen een termijn van zes weken te reageren. De productiegroep Loket van het BurgerPanelRotterdam zegt een ieder hartelijk dank die met het geven van aandacht en informatie een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. De leden van de productiegroep Loket Rotterdam, januari ) SONOR [Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam] is een betrokken organisatie in Rotterdam met een warm hart voor de veelkleurige stad. Zij streven naar samenhang en diversiteit, zonder uitsluiting van groepen en/of personen. In het werk staan mensen centraal: we willen bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in de grote stad. Dat doen ze door de competenties van mensen te versterken, zodat ze hun positie in de samenleving kunnen verbeteren en erkenning krijgen als individu en als groep. 1

4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING AANPAK Vraagstelling Werkwijze Onderzoek; ervaringen van de enquêteurs RESULTATEN ONDERZOEK CONCLUSIES AANBEVELINGEN 23 BIJLAGEN ) Mondelinge vragenlijst ) Digitale vragenlijst ) Column Carrie 2 ) 39 2 ) Bron: Algemeen Dagblad Stad & Regio, zaterdag 4 december

5 1. INLEIDING De productie Het Loket is een gevraagd advies. Basis voor Het Loket publieksreacties is het kennisconcept dienstverlening Rotterdam. In 2004 is het collegeprogramma ingericht met een visie op dienstverlening tot (oorspronkelijk) De fysieke loketten waar de burger terecht kan als men iets wil weten c.q. melden werden met een punaise op een kaart geprikt; dit waren er veel te veel. De Stadswinkel is het resultaat van de maatschappelijke dienstverlening. Het streven is om algemene informatie te bundelen, hieruit is in navolging van het landelijke idee / enz.- het nummer ontstaan. Het idee is om alles in één keer snel en volledig af te handelen via één ingang. De doelstelling hierbij is om het de klant makkelijker te maken informatie lees klacht, compliment e/o verzoek- door te geven aan/te verkrijgen van de gemeente. Een computer registreert alle informatie die via telefoon en internet binnenkomt. De medewerkers die achter deze computer zitten zetten alle publieksreacties uit en monitoren de (tijdige) afhandeling. Wat nieuw is, is dat zij ook de afhandeling kunnen volgen. De medewerkers zien bijvoorbeeld wanneer iets is gedaan of in behandeling is genomen. De inhoudelijke afhandeling door de diverse diensten en deelgemeenten is echter niet voor hen zichtbaar. Het computersysteem is nu een goed jaar in gebruik. Het aantal vraagstukken is zo n 2 à per jaar. Dit is zonder de fysieke stukken die per post (zoals bezwaarschriften) binnenkomen. Het is niet duidelijk hoeveel stukken dit betreft. Dit onderdeel hoort niet bij wat Het Loket publieksreacties wordt genoemd en wordt derhalve niet meegenomen in het onderzoek. Er zijn vijf categorieën waarin de meldingen onderverdeeld kunnen worden, te weten: 1. Buitenruimte (ca. 80%) 2. Klachten 3. Suggesties 4. Complimenten 5. Overlast Er werken ongeveer 120 personen in het callcenter. Het callcenter is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De callcenter medewerkers hebben de beschikking over een databank. Er MOET 3

6 gebruik worden gemaakt van deze databank ook al denkt de medewerker het antwoord op de gestelde vraag te weten. Het kan namelijk net aangepast zijn. Het callcenter is een onderdeel van de gemeente en is zo n twee jaar geleden in haar huidige vorm opgestart. Er wordt dagelijks (telefonisch) een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en de kwaliteit van de gesprekken wordt nagegaan. Vorig jaar was het callcenter, volgens Het Loket publieksreacties, kwalitatief goed. Graag willen ze weten wat er goed gaat en wat juist niet. 70% van de zaken/vragen kunnen nu direct worden afgehandeld. Het landelijk streefgetal is 80%. Men streeft naar een rapportage van 7,5 / 8. Een 10 hoeft niet. 4

7 2. AANPAK 2.1 VRAAGSTELLING Wat vindt de burger van het ingevoerd systeem voor publieksreacties zoals deze nu het afgelopen jaar in Rotterdam in werking is? Wat zou de burger anders willen zien? Onderverdeeld in input (melding door de burger) en output (afhandeling door Het Loket). Subvragen Is Het Loket te vinden? o Stadswinkel o Telefoon o Digitaal Weet men dat men met een dezelfde publieksreactie bij de verschillende ingangen terecht kan? Hoe benaderbaar en gebruiksvriendelijk is Het Loket? Het betreft hier dus alleen de telefonische- en digitale ingang. Weet de burger wat de mogelijkheden zijn? Te onderzoeken is dus: Vindbaarheid Duidelijkheid Begrijpbaarheid Gebruiksvriendelijkheid In de vraagstelling dient onderscheid gemaakt te worden tussen de vraagstukken over de buitenruimte en de overige vier categorieën. 5

8 2.2 WERKWIJZE De eerste bijeenkomst betreft een brainstormsessie; alles mag geroepen worden. De punten worden bekeken en op belangrijkheid gekozen. Hieruit zijn de volgende onderzoekspunten gekomen: Vragenlijst opstellen en deze eerst bij familie en vrienden uittesten. o De vragenlijst is voor bewoners en ondernemers identiek. Op het formulier wordt aangegeven of het een ondernemer betreft. o De vragen worden specifiek gericht op de drie verschillende ingangen van Het Loket (telefonisch, digitaal of stadswinkel). Mondeling enquêteren. Oproep in kranten (Wegener huis aan huis) plaatsen voor het digitaal invullen van de enquête. Enquête online plaatsen (bereikbaar via internet). Er worden groepjes gevormd voor het opstellen van de vragenlijst. De vragenlijst zal bestaan uit een algemeen deel (komt uit Rotterdam, leeftijd enz.) en een aantal vragen specifiek gericht op één ingang. Vooruitlopend op de start van de enquête gaan de leden als mystery guest aan de slag. In november gaan de leden van het productieteam de straat op om de enquête mondeling af te nemen. Bijna gelijktijdig zal de enquête online beschikbaar zijn. In december worden de ervaringen en resultaten van de enquête besproken met de leden van deze productie. In december wordt het rapport geschreven. De presentatie aan de betrokken wethouder vindt plaats in januari

9 2.3 ONDERZOEK; ervaringen van de enquêteurs Stadstoezicht laat sinds kort de huur van een parkeerplaats in een parkeergarage via de dienst gemeentebelastingen invorderen (lekker klantgericht woord ;-)) Bij het overzetten van de administratie van stadstoezicht naar gemeentebelastingen maakt men een administratieve fout: ik krijg incasso met een rekeningnummer dat niets met mij te maken heeft. Ik bel het centrale servicenummer van de gemeente en leg uit wat er aan de hand is. Hoewel de leverancier een fout maakt, moet ik als klant een brief gaan schrijven om dit te laten corrigeren. Hoewel men lijkt te begrijpen dat dit vreemd is, is dit toch de enige manier. Wanneer ik vervolgens vraag naar de eindverantwoordelijke is het registreren van een klacht de enige mogelijkheid. De mevrouw typt het verhaal braaf op en zegt toe dat ik binnen vier (!) dagen een mail krijg met de ontvangstbevestiging van de klacht. Deze mail heb ik tot op heden, vier weken na dato, niet ontvangen en ook verder niets vernomen. Je begrijpt dat ik inmiddels braaf een brief heb geschreven met het verzoek om de gemaakte fout te herstellen. Mystery guest Over het enquêteren van ondernemers: Alleen de ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg, vanaf de brug tot Claes de Vrieselaan, zijn bezocht. Het enquêteren ging veel minder eenvoudig dan verondersteld werd. Als je niet als klant binnen komt zien ze je liever gaan dan komen. Dat liep ongeveer twee op een. Dus twee winkels binnen lopen om er een te vangen die best wel wat vragen wil beantwoorden. Dan nog waren er opvallend veel ondernemers die je alsnog de winkel uitstuurden met de boodschap: O met de gemeente wil ik niets te maken hebben. Met de gemeente werd dan vooral bedoeld de controlediensten in een winkelstraat, in het bijzonder Stadstoezicht. Te veel ondernemers voelen zich gepakt door de snelheid waarmee een boete wordt opgelegd bij het in- en uitladen van hun goederen en/of het net iets verkeerd neerzetten van het huisvuil. Daar wordt dan verder geen melding van gemaakt bij het klachtennummer van de gemeente als ze dat al kennen. Uiteindelijk zijn er slechts 21 formulieren vol gekregen. Daarvan zijn er zestien ondernemers die echt geen idee hebben dat er een nummer of zo bestaat. Van deze groep zijn er zeven die wel een rechtstreeks nummer hebben van de Roteb en/of de wijkagent en een aantal belt gewoon naar de politie als er gedonder is in de straat. 7

10 Slechts twee van de ondervraagden ondernemers regelt zaken via internet. Werkt prima en zij geven een voldoende. Drie ondernemers hebben ooit via klachten kenbaar gemaakt, maar ze zijn niet echt te spreken over de afhandeling. Wel over de vriendelijke wijze waarop ze te woord werden gestaan. Bibliotheek Alexanderpolder: Het was er in het begin heel rustig, dus we konden de zaak goed overzien en starten. Aanvankelijk waren de mensen wat terughoudend: Weer zo n enquête; heeft toch geen zin. Ze doen er toch niets aan. Maar allengs zagen de mensen om ons heen hoe het verliep en de meeste mensen wilden toch wel meedoen. De ervaring met het ochtendje enquêteren in de bibliotheek Alexanderpolder is dat de mensen best willen meewerken als je hen op de juiste manier benadert en toelichting geeft over het hoe en wat. Er is een duidelijke tweedeling voor wat betreft het op de hoogte zijn van de mogelijkheden om in contact te komen met de gemeente. Eén deel weet echt niet dat en hoe je met de gemeente contact kunt opnemen. Een aantal andere ondervraagden is juiste wel goed op de hoogte. Wat de resultaten van het contact met de gemeente betreft, is het merendeel redelijk tevreden en een klein deel is niet tevreden. Zo plaatst men kanttekeningen bij de werkwijze van met name het callcenter (14 010) ( ). Eén geval is de moeite waard om te vertellen; een echtpaar (rond de 70 jaar) had gedurende de afgelopen 6 maanden tot drie maal toe gebeld met de gemeente om te klagen over de gevaarlijke toestand door loslatende stoeptegels rond hun parkeerterrein. Aangezien het in de komende wintermaanden vroeger donker wordt, is dit extra gevaarlijk. Maar ja bellen heeft toch geen zin, ze doen er toch niets aan, dus we laten het maar., aldus de geënquêteerden. Op ons verzoek, en waar wij bijzaten, belde de dame [mevrouw vd] nogmaals naar Wij hebben de medewerkster van het callcenter zelf ook aan de telefoon gevraagd en haar verteld dat wij aan het enquêteren waren voor het BurgerPanelRotterdam en graag deze zaak wilden volgen. Wat er gebeurde, mevrouw vd belde vier uur later op met het bericht dat de gemeente nog diezelfde middag bij haar op de stoep had gestaan. De gemeente was zelf ook zeer verbaasd dat hier nog niets aan gebeurd was en zij zegden toe binnen 2 weken de zaak te repareren. Ze was bijzonder blij en dankte het BurgerPanelRotterdam. Graag gedaan en u mag reclame voor ons maken mevrouw!! Dank u voor het bellen en bel gerust als het weer niet goed afloopt. Een panellid 8

11 Ik heb een compliment ingediend via Het betreft het vlot reageren op het verzoek een lantaarnpaal te repareren. Ik werd diverse keren doorverbonden en kreeg uiteindelijk een dame aan de telefoon die mijn verhaal wilde aanhoren. Zij vond het een leuk verhaal en heeft dit geregistreerd. Vervolgens ontving ik een klachtenformulier thuis om in te vullen. Mystery guest Winkelcentrum Keizerswaard: In verband met het slechte weer van die dag zijn we niet naar de Afrikaandermarkt gegaan maar naar Winkelcentrum Keizerswaard, waar we in ieder geval droog konden staan. We zijn er zomaar gaan staan en hadden dan ook gelijk de beheerder bij ons. Na een praatje met deze gemaakt te hebben hadden we toestemming om daar een paar uurtjes te staan. De ervaring is dat de Keizerswaard heel veel wordt bezocht voor de dagelijkse boodschappen in de drie grote supermarkten die er gevestigd zijn. Er liepen vrij veel jongere mensen maar die kwamen over het algemeen snel en gericht boodschappen doen en wilden niet meewerken. Al met al zijn we er ongeveer drie uur geweest en hadden we ± 50 respondenten gehad. Grote Visserijmarkt in West: Afspraak was dat we er met vier panelleden zouden zijn maar om verschillende redenen waren we maar samen. Dat is niet zo prettig; je staat er een beetje verloren op zo n drukke markt en je mist ook een vlug praatje met elkaar, misschien ook een peptalkje van een collega. Ondanks dit en de kou zijn we vol goede moed begonnen. Het ging moeizaam. Niet alleen hadden de mensen door de kou waarschijnlijk niet zo veel zin om mee te doen maar er waren ook heel veel allochtone mensen die ons helemaal niet verstonden of niet begrepen waar het over ging. Als er wel iemand van buitenlandse afkomst was die mee wilde doen dan had bijna niemand ooit een melding aan de gemeente gemaakt. Vaak gehoorde opmerkingen: Iemand uit de straat doet dat of, Iemand uit de flat zorgt daarvoor. Die zaterdag werden er gratis zakjes strooizout uitgedeeld en veel mensen dachten dat wij daarvan waren en vroegen waar het zout lag. 9

12 Ik heb een compliment ingediend. Het betreft een herinrichtingsplan. Ik heb hiervoor het digitale formulier gebruikt. Na ca. 10 dagen kreeg ik een telefoontje van een dame van de deelgemeente die aan het project werkt. Zij gaf aan het erg leuk te vinden het compliment te hebben ontvangen en vertelde verder over het verloop van het project. Mystery guest Stadswinkel Deelgemeente Alexander: De ervaringen met de Stadswinkel in de Deelgemeente Alexander zijn gunstig. De geënquêteerden, op één persoon na, waren tevreden over de afhandeling, de snelheid en de klantvriendelijkheid van de medewerkers. Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de deelgemeente. Volgens de vestigingsmanager van de stadswinkel komen een aantal mensen, die een afspraak hebben gemaakt niet op het afgesproken uur en laten het zonder bericht afweten. Van alle geënquêteerden had niemand een klacht bij de gemeente Rotterdam ingediend. Waaronder ook niet, bij navraag, bijvoorbeeld de Roteb. Het nieuwe nummer is bij de meeste geënquêteerden nog onbekend. Een bezoekster van buitenlandse afkomst voelt zich door de medewerkers gediscrimineerd. Zij werd, volgens eigen zeggen, onvriendelijk bejegend. Het had volgens haar te maken met haar buitenlandse afkomst. Winkelcentrum Binnenhof in Ommoord: Met vier enquêteurs tegelijk maakten wij eerst het winkelcentrum Binnenhof in Ommoord onveilig. Dit winkelcentrum staat bekend om haar vele oudere bezoekers. Wij hebben er velen van aangesproken en geënquêteerd. Blijkbaar niet gehaast in hun shoppen, wilden de meesten wel medewerking verlenen. Elk vraaggesprek ging heel gemoedelijk en de ervaringen van de geënquêteerden ten aanzien van Het Loket waren meestal positief. Stadswinkel Centrum (Stadhuis): Hoe anders is onze ervaring bij de Stadswinkel Centrum (Stadhuis). Men treft hier veel meer de doorsnee van de Rotterdamse bevolking: dat wil zeggen uit alle wijken van de stad, veel jonger en 10

13 veel allochtoner. Hier komen veel studenten en buitenlanders bij Publiekszaken voor vestiging in de stad. Dit resulteerde in behoorlijk veel geënquêteerden die helemaal géén kennis hebben van, laat staan ervaring hebben met Het Loket. We kregen van enkele geënquêteerden wat kritische reacties ten aanzien van Het Loket, zoals: Er zijn nog veel mensen, jong en oud, die totaal geen affiniteit hebben met computers, maar toch gedwongen worden het internet op te gaan voor contact met de (gemeentelijke) instanties. Tijdens het telefonische contact met Het Loket wordt je teveel doorverwezen voordat je bij de juiste instantie terecht komt. De aanslag van de gemeentebelastingen wordt op naam gesteld van en verzonden aan de nog thuiswonende zoon. Even bellen met Het antwoord is: Dat komt wel meer voor, gewoon laten staan. Mystery guest Onderzoek in de deelgemeente Hoogvliet: Door drie leden van het BurgerPanelRotterdam is een enquête gehouden. Elk lid heeft dat op een andere locatie gedaan binnen de deelgemeente Hoogvliet. De bedoeling en de opdracht is om de doorsnee burger te peilen hoe bekend deze is met de mogelijkheden om de gemeente te bereiken met reacties, klachten, suggesties opmerkingen en ook complimenten. Om tot een beantwoording te komen van onze onderzoeksvraag van het College van Burgemeester en Wethouders gaan we enquêteren onder de bewoners volgens een enquêteformulier dat door de productgroep is opgesteld. Wij gaan onderzoeken hoe de beleving is van de Rotterdammer. Voordat wij met het onderzoek van start zijn gegaan zijn wij bij elkaar geweest en hebben enige afspraken gemaakt over de strategie van het onderzoek. Om een zo groot mogelijke scope te krijgen is het van belang dat een ieder een van te voren afgesproken gebied gaat enquêteren. Het is gebleken dat de juiste plaatsen, die zijn waar veel mensen bij elkaar komen. Zoals de weekmarkt, bibliotheek, plaatsen van vrijwilligerswerk en op straat onder andere op de weekmarkt. Er is geënquêteerd bij het HVS, dat staat voor Hoogvliets Vrijwilligers Servicepunt een stichting voor sociaal maatschappelijke hulpverlening. Daar komen veel mensen die met de gemeente te maken hebben. Opvallend was dat juist mensen die om wat voor reden dan ook met de gemeente te maken hebben vaak niet van het bestaan van Het Loket afwisten. 11

14 Veel mensen zagen bijvoorbeeld het aanbieden van grof vuil niet als een contact met de gemeente. De reactie was in dat geval: Ik had toch contact met de Roteb? Een opvallend punt was ook dat veel mensen dankbaar en enthousiast waren met de wetenschap dat zij voortaan hun contact kunnen leggen via telefoon, internet en/of de Stadswinkel, maar ook met de voor hen zo vertrouwde geschreven brief. Dat geeft tegelijkertijd de onbekendheid aan. De ervaring is dat vragen altijd nader uitgelegd moeten worden. Het is enerzijds moeilijk om een pasklare vraag voor iedereen te formuleren omdat aan de ander kant een totaal verschillende manier van beleven en begrijpen staat. Een hoog percentage weet niets van het bestaan van de contactmogelijkheden met de gemeente. Weinig mensen maken gebruik van de internet- en Stadswinkel mogelijkheid. Op straat zijn ook mensen gevraagd om mee te doen met de enquête. In tegenstelling tot de genoemde locaties vind je daar mensen die niet altijd even positief reageren op het verzoek om een enquêteformulier in te vullen. Opmerkingen als geen tijd of geen zin, het heeft geen zin er gebeurd toch niets met dat soort onderzoeken en er zijn al zoveel mensen die je wat vragen in de stad of gewoon geen antwoord geven en doorlopen. Ervaringen van de twee andere panelleden: Niemand zei nee als ik mijn vragenlijst voor hun neus hield, iedereen wilde meewerken ook bij volkomen onbekendheid met het project. De ervaringen met het digitale loket zijn in het algemeen niet gunstig. Bij het testen van het digitale formulier, door middel van het opgeven van klachten, van bijvoorbeeld vervuiling bleek dat de beantwoording te wensen overlaat. Na het invullen van het formulier krijgt men direct een reactie, dat er binnen twee dagen zal worden gereageerd. In een aantal gevallen is dit niet gebeurd. Na twee dagen krijgt men vervolgens een mail dat er binnen vier weken een reactie wordt gegeven. Ook dat gebeurd in een aantal gevallen niet. Bij het testen van het nummer wordt in het algemeen keurig gereageerd. Een drempel is het geven van het Burger Servicenummer (in een aantal gevallen kan erom gevraagd worden). Dit vraagt zoekwerk en vertraagd en ontmoedigd het doorgeven van een klacht. Ook het direct doorverbinden naar een betreffende afdeling is niet mogelijk. Wanneer de vraag te gecompliceerd is dan blijft men het antwoord schuldig. Wanneer er een klacht is over een wijk of een gedeelte van een wijk dan moet men het antwoord schuldig blijven of men moet per straat aangeven wat het probleem is. Ook dit werkt ontmoedigend. 12

15 3. RESULTATEN ONDERZOEK Reteketetteketet, Hier het rapport van Het Loket Het team van burgerpanel heeft zijn best gedaan En is met een lijst langs Rotterdammers gegaan Met vragen over ervaringen met dit project En kregen de antwoorden ook direct En zo kwam het dat wij hoorden Waar men zich wel of niet aan stoorde We gingen door veel wijken in de stad En kwamen tot de ontdekking dat Je nooit te oud bent om te leren Want zowel van dames als van heren Je van vragen wijzer wordt De meesten hielden het gesprek ook kort Maar toch in duidelijke taal Hoe de ervaring was bij allemaal De meeste antwoorden waren: Het is goed Wat men op deze afdeling doet Een enkeling was niet zo in zijn sas Hoe de oplossing van het probleem toen was Bij deze geven we het rapport aan u mee En u ons meldt: DAAR DOEN WE IETS MEE! Dan blazen wij de loftrompet reteketetteketet Annie Ras 13

16 Woont / werkt u in Rotterdam? Ja, in Rotterdam Noord 28 (8.33 %) Ja, in Rotterdam Oost 111 (33.04 %) Ja, in Rotterdam Zuid 121 (36.01 %) Ja, in Rotterdam West 49 (14.58 %) Ja, in Rotterdam Centrum 22 (6.55 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 5 (1.49 %) n = 336 # 336 Wat is uw geslacht? Man 168 (50.15 %) Vrouw 167 (49.85 %) n = 335 # 335 Wat is uw leeftijd? (Bent u jonger dan 16 jaar dan hoeft u de vragenlijst n... 0 tot 15 jaar (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 1 (0.3 %) 16 t/m 25 jaar 25 (7.44 %) 26 t/m 35 jaar 53 (15.77 %) 36 t/m 45 jaar 39 (11.61 %) 46 t/m 55 jaar 49 (14.58 %) 56 t/m 65 jaar 84 (25 %) 66 jaar en ouder 85 (25.3 %) n = 336 # 336 Kent u de verschillende mogelijkheden om een melding/klacht/suggestie te ma... Ja, namelijk 229 (73.63 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar 82 (26.37 %) de laatste twee vragen) n = 311 #

17 Heeft u weleens bij de Gemeente Rotterdam een melding gedaan inzake haar di... Ja 192 (79.67 %) Nee (u wordt doorgestuurd naar 49 (20.33 %) de laatste twee vragen) n = 241 # 241 Wat voor soort melding heeft u gemaakt? Een klacht 78 (41.05 %) T.a.v. overlast 15 (7.89 %) Een suggestie 9 (4.74 %) Een compliment 1 (0.53 %) Over de buitenruimte (bijv. 87 (45.79 %) beschadiging of vervuiling van de openbare ruimte e.d.) n = 190 # 190 Hoe heeft u deze melding gemaakt? Bij de Stadswinkel 21 (11.05 %) Telefonisch 117 (61.58 %) Via het internet 43 (22.63 %) Anders, via (u wordt doorgestuurd naar de laatste twee vragen) 9 (4.74 %) n = 190 #

18 Op welke manier bent u met de Stadswinkel in contact gekomen? Via de deelgemeente gids 10 (52.63 %) Via RTV Rijnmond 0 (0 %) Via huis aan huis krant 3 (15.79 %) Via kennis/familie 1 (5.26 %) Anders 5 (26.32 %) n = 19 # 19 Was het makkelijk te vinden cq te bereiken? Ja 17 (94.44 %) Nee, omdat 1 (5.56 %) n = 18 # 18 Wist u bij binnenkomst hoe te handelen? Ja 19 (100 %) Nee 0 (0 %) n = 19 # 19 Bent u goed doorverwezen/geholpen? Ja 17 (89.47 %) Nee, omdat 2 (10.53 %) n = 19 # 19 Bent u netjes en vriendelijk te woord gestaan? Ja 17 (89.47 %) Nee, omdat 2 (10.53 %) n = 19 # 19 16

19 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe tevreden u bent over het resu... Resultaat (Ontevreden - Tevreden) 1 2 (10.53 %) 2 2 (10.53 %) 3 5 (26.32 %) 4 7 (36.84 %) 5 3 (15.79 %) n = 19 # 19 Stadswinkel Alexander, medewerkers erg vriendelijk en behulpzaam. Stadswinkel Coolsingel (Stadhuis), rommelig, ambtenaren onvriendelijk en onbeleefd. Stadswinkel Coolsingel (Stadhuis), erg druk, lange wachttijden. Als ik binnenkom kijk ik naar de dames achter de balie. Wie wel en wie niet vriendelijk is. Het heeft te maken met mijn achtergrond. 17

20 Naar welk nummer heeft u gebeld? (74.56 %) (25.44 %) n = 114 # 114 Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheid van ? Gebruiksvriendelijkheid (Negatief - Positief) 1 5 (4.39 %) 2 16 (14.04 %) 3 24 (21.05 %) 4 30 (26.32 %) 5 39 (34.21 %) n = 114 # 114 Wat was uw ervaring bij het telefonisch contact met de Gemeente Rotterdam? Ervaring (Negatief - Positief) 1 10 (8.77 %) 2 13 (11.4 %) 3 24 (21.05 %) 4 26 (22.81 %) 5 41 (35.96 %) n = 114 # 114 Werd uw klacht, opmerking of vraag naar tevredenheid afgedaan? Tevredenheid (Niet tevreden - Tevreden) 1 19 (16.81 %) 2 11 (9.73 %) 3 23 (20.35 %) 4 19 (16.81 %) 5 41 (36.28 %) n = 113 #

21 Heeft uw vraag het beoogde resultaat opgeleverd? Zo ja, binnen welk termijn? 75 (65.79 %) Zo nee, waarom niet? 39 (34.21 %) n = 114 # 114 Weet u dat dit telefoonnummer (14 010), 24 uur per dag, 7 dagen per week, b... Ja, dat wist ik 52 (45.61 %) Nee, dat wist ik niet 62 (54.39 %) n = 114 # 114 Bij wat meer ingewikkelde problemen werkt de telefoon niet. Wanneer dat het geval is dan is er geen enkele mogelijkheid om verder te komen dan de klachtentelefoon. Ik werd keurig opgebeld door iemand van een gemeentelijke dienst. Verbetering van is nodig. Via internet werkt het beter. Ik kreeg het directe nummer van de desbetreffende persoon.die was er op dat moment niet, maar ik werd later teruggebeld. Het antwoord luidde naar alle tevredenheid. 19

22 Waren de formulieren op de website makkelijk te vinden? Vindbaarheid (Moeilijk - Makkelijk) 1 6 (15.38 %) 2 7 (17.95 %) 3 13 (33.33 %) 4 9 (23.08 %) 5 4 (10.26 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier overzichtelijk? Overzichtelijkheid (Onoverzichtelijk - Overzichtelijk) 1 3 (7.69 %) 2 10 (25.64 %) 3 10 (25.64 %) 4 11 (28.21 %) 5 5 (12.82 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier makkelijk te gebruiken? Gebruiksvriendelijkheid (Moeilijk - Makkelijk) 1 3 (7.69 %) 2 10 (25.64 %) 3 8 (20.51 %) 4 12 (30.77 %) 5 6 (15.38 %) n = 39 # 39 Vond u het formulier goed te begrijpen? Begrijpelijkheid (Onbegrijpelijk - Begrijpelijk) 1 0 (0 %) 2 7 (17.95 %) 3 14 (35.9 %) 4 11 (28.21 %) 5 7 (17.95 %) n = 39 # 39 20

23 Heeft uw vraag het beoogde resultaat opgeleverd? Ja, binnen welke termijn? 22 (56.41 %) Nee, waarom niet? 17 (43.59 %) n = 39 # 39 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek via... Ja, mijn adres is 38 (12.34 %) Nee 270 (87.66 %) n = 308 # 308 Legenda: n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien # = aantal ontvangen antwoorden Graag een meer toegankelijke website. Het formulier is buiten gebruik; dit wordt pas aan het einde vermeld als je alle informatie al hebt ingevuld. 21

24 4. CONCLUSIES Ondanks dat de gemeente er alles aan doet om de communicatie van de burgers met de gemeentelijke instanties (digitaal) te regelen zoals het o.a. doorgeven van verhuizing, parkeervergunning en uittreksel aanvragen, gemeentelijke heffingen raadplegen en het invoeren van voorbedrukte formulieren- zijn er zeker nog punten voor verbetering vatbaar. Veel Rotterdammers zijn niet op de hoogte ondanks de vele manieren waarop Het Loket bekend wordt gemaakt. Over het algemeen is de indruk dat de gemeente op de goede weg is. Er is een duidelijk verschil tussen de drie ingangen: De ervaringen met de stadswinkels zijn over het algemeen positief te noemen. De telefoon wordt het meest gebruikt, hiervan is 60% tevreden. Het digitale formulier werkt niet altijd goed en was ook tijdens de testperiode slecht bereikbaar. Op enkele uitzonderingen na (tot 6 maanden) is alles binnen 1 à 2 weken uitgevoerd/afgehandeld. Dat vindt het BurgerPanelRotterdam acceptabel. Veel geënquêteerden zijn redelijk positief over het resultaat. Ongeveer 1/3 van de ondervraagden is niet bekend met Het Loket. Ouderen waren over het algemeen positiever over Het Loket dan de jongeren. Er wordt door de medewerkers van het callcenter teveel doorverwezen. Zoals in de maatschappij is het ook bij de gemeente een tendens om naar het gebruik van internet te verwijzen. De website is voor velen niet gemakkelijk te gebruiken. Er is veel verschil in service, klantgericht- en vriendelijkheid tussen de verschillende gemeentelijk diensten en -ingangen. 22

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst Service code Gouda Zo zijn we u van dienst oktober 2009 Voorwoord Goudse Service Code Beste inwoner van Gouda, Het is mij een genoegen om u de service code van de gemeente Gouda aan te bieden. Als gemeente

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? In het Havenziekenhuis doen wij er alles aan om u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

PRODUCTIEGROEP NADIEN BURGERPANELROTTERDAM APRIL 2007

PRODUCTIEGROEP NADIEN BURGERPANELROTTERDAM APRIL 2007 PRODUCTIEGROEP NADIEN BURGERPANELROTTERDAM APRIL 2007 Productiegroep Nadien april 2007 Overzicht van de ervaringen met de nieuwe zoekmachine Nadine en het intelligentieformulier van Bureau Veilig. Inleiding

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp Z/16/3179/6986 *Z984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp 4 juli 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 2. Onderzoeksvragen en opzet 3. Uitkomsten enquêtes 4. Conclusie 1.Inleiding

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Rekenkamer Wageningen

Rekenkamer Wageningen Rekenkamer Wageningen Wageningse dienstverlening Ruim voldoende en voor verbetering vatbaar Een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Wageningen Telefoon Bezoek Email - Formulieren In samenwerking

Nadere informatie

Rapportage productie eparticipatie. eparticipatie, toekomst in Rotterdam?

Rapportage productie eparticipatie. eparticipatie, toekomst in Rotterdam? Rapportage productie eparticipatie eparticipatie, toekomst in Rotterdam? Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening

Nadere informatie

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam Advocatenkantoor Tak t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan 300 3021 HV Rotterdam Wij doen ons best om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom willen wij u vragen mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Vos Lammers & De Kock Advocaten doet haar ons best om u zoveel mogelijk van dienst

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten INLEIDING Waarom deze servicenormen? Wij willen u graag laten weten of u een bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Binnen Bibliotheek Hoogeveen staat de continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en dus de klant - centraal. Wij betrekken nu ook onze klanten

Nadere informatie

Print of byte? Rapportage productie Ontposting. onafhankelijk. betrokken bij de stad. open. kritisch. Rotterdam, december 2012

Print of byte? Rapportage productie Ontposting. onafhankelijk. betrokken bij de stad. open. kritisch. Rotterdam, december 2012 onafhankelijk betrokken bij de stad open kritisch Rapportage productie Ontposting Print of byte? Rotterdam, december 2012 Rapport cover ontposting.indd 1 10-12-12 17:25 Rapportage productie Ontposting

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 3 maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Meldingen Openbare Ruimte december

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van de pilot over het gebruik van de Berichtenbox. In december 2016

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Samenvatting ingekomen klachten 2013

BIJLAGE 1. Samenvatting ingekomen klachten 2013 BIJLAGE 1. ingekomen klachten 2013 In deze bijlage wordt per klacht een samenvatting gegeven, waarin wordt ingegaan op de aard van de klacht, de plaats waar de klager woonachtig c.q. gevestigd is, de klachtbehandelaar,

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Vaststelling in werking 14 maart 2007

Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Vaststelling in werking 14 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 65 Naam Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Publicatiedatum 14 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van het Klandhandvest bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Datum/vorm Inhoud klacht Ontvangen terugkoppeling Gegrond/ leerpunt. gegrond

Datum/vorm Inhoud klacht Ontvangen terugkoppeling Gegrond/ leerpunt. gegrond Datum/vorm Inhoud klacht Ontvangen terugkoppeling Gegrond/ on 7 jan Klacht over de nieuwe bestrating in de Haktol (eind Op 7 januari is er telefonisch contact november klacht ingediend, maar niets meer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas

van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas VERVOER-OP-MAAT IN DE ZUIDPLAS van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas COLOFON Uitgave: Mei 2010 SP afdeling Zuidplas Onderzoekers: Diny Borrmann

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie