Sneller betalen dat loont!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneller betalen dat loont!"

Transcriptie

1

2 NYFER Straatweg BG BREUKELEN T F E I Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van en met financiële steun van Kamer van Koophandel Rotterdam. De visies en conclusies weergegeven in dit rapport zijn die van NYFER en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de opdrachtgever. auteursrecht NYFER, Breukelen, juni 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Economische gevolgen van een slechte betalingsmoraal Leo van der Geest Gijs Schunselaar

4 Doelstelling NYFER NYFER doet toegepast-wetenschappelijk economisch onderzoek op een groot aantal beleidsterreinen. De resultaten daarvan worden ingebracht in het publieke debat over economie en samenleving. NYFER wil meten, analyseren en vergelijken om het sociaal- en financieel-economisch beleid op een hoger plan te brengen. Onderzoeksterreinen zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid, levensloop en pensioen, gezondheidszorg, onderwijs, kenniseconomie, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling, marktordening, regulering en mededinging, en financiële economie. Het onderzoek is multidisciplinair en combineert economische met historische en bestuurlijke inzichten. Veel onderzoek plaatst nationale ontwikkelingen in een breder, internationaal perspectief. Er is bijzondere aandacht voor een heldere presentatie. Adviseurs Prof. dr. Lans Bovenberg hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en directeur van wetenschapsinstituut CentER Prof. dr. Harry Garretsen hoogleraar internationale economie aan de Utrecht School of Economics Prof. dr. Eugene Kandel hoogleraar microstructuur financiële markten aan de Hebrew University of Jerusalem (Israël) Prof. dr. Ton Kreukels hoogleraar planologie aan de Universiteit van Utrecht Prof. dr. ir. Jan van Ours hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Tilburg, wetenschappelijk directeur van OSA en tevens verbonden aan wetenschapsinstituut CentER Prof. dr. Sweder van Wijnbergen Hoogleraar economie Universiteit van Amsterdam, algemeen directeur van Infomedics Prof. dr. Eduard Bomhoff Hoofd van de School of Business van de Monash University Sunway Malaysia

5 Inhoud 1 Inleiding 7 2 De betalingsdiscipline in Nederland Betalingsachterstanden in Nederland Internationale vergelijking Oorzaken van betalingsachterstand Waar zitten de slechte betalers? 17 3 Economische gevolgen van te laat betalen Liquiditeitsproblemen en faillissementen Kredietproblemen: een handrem op de groei Kosten van kredietmanagement 30 4 Conclusies 33

6

7 1 Inleiding Tijdige betaling van facturen door bedrijven en (overheids)instellingen is een zaak van groot economisch belang. Wanneer de betalingsmoraal verslapt en bedrijven en instellingen er langer over gaan doen om hun rekeningen te betalen, leidt dat tot aanzienlijke economische schade. Vooral kleine en pas opgerichte bedrijven kunnen door slecht betalende debiteuren in financiële problemen komen en zelfs failliet gaan. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de faillissementen wordt veroorzaakt door te late betalingen. Daarmee gaan niet alleen bedrijven ten onder die op zich zelf levensvatbaar zouden zijn, maar het kost de economie als geheel ook banen en economische groei. Bovendien is slecht betaalgedrag een bron van ergernis en tijdverlies van ondernemers die hun tijd wel beter kunnen besteden dan achter onwillige debiteuren aan te zitten. Dit onderzoek probeert de economische schade van een slechte betalingsdiscipline te becijferen. Niet zozeer de schade die ondernemers lijden, maar de schade voor de economie als geheel. Want als er door een slechte betalingsmoraal minder economische groei is en er minder banen tot stand komen, worden we daar allemaal slechter van. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe het met de betalingsmoraal in Nederland gesteld is en gaat op achtergronden en oorzaken van te laat betalen in. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de economische gevolgen daarvan en maakt een schatting van de macro-economische schade als gevolg van slecht betalen. In hoofdstuk 4 worden een aantal conclusies getrokken over het economische belang van een goede betalingsdiscipline. 7

8 8

9 2 De betalingsdiscipline in Nederland Nederland behoort binnen de Europese Unie tot de landen met een gemiddelde betalingsdiscipline. Niet buitengewoon slecht, maar zeker ook niet buitengewoon goed. Dit hoofdstuk laat zien hoe het betaalgedrag in Nederland is en hoe dit afsteekt tegen dat van andere Europese landen. Bovendien gaat het dieper in op achtergronden van slecht betalen: waarom zijn bedrijven traag met betalen en wat voor bedrijven en instellingen zijn het waar men het niet zo nauw neemt met de betalingsmoraal? 2.1 Betalingsachterstanden in Nederland Volgens een recent onderzoek van Intrum Justitia marktleider in Europa op het gebied van kredietmanagement was de gemiddelde betalingsachterstand in Nederland tijdens het vierde kwartaal van ,6 dagen. 1 Dat is een lichte stijging ten opzichte van het derde kwartaal, toen de gemiddelde betalingsachterstand in Nederland 12,9 dagen was (figuur 2.1). In 1997 echter was de gemiddelde betalingsachterstand nog 19 dagen. 2 Figuur 2.1 De gemiddelde betalingsachterstand is 13,6 dagen (4e kwartaal 2003) e kwartaal e kwartaal 2003 Bron: Intrum Justitia 1 Intrum Justitia, 2004: Risk Index 4e kwartaal 2003 Nederland. 2 Intrum Justitia, 2004: European Payment Index 2004 Spring Report. 9

10 Onder betalingsachterstand wordt verstaan het aantal dagen dat de toegestane betalingstermijn wordt overschreden. In Nederland is een betalingstermijn van 30 dagen gebruikelijk, maar sommige bedrijven hanteren een kortere periode van 14 dagen. De gemiddeld toegestane betalingstermijn ligt daardoor op 27,1 dagen. Een gemiddelde betalingsachterstand van 13,6 dagen betekent dus dat rekeningen gemiddeld na 41 (40,7) dagen worden voldaan. De ene factuur blijft langer liggen dan de andere. Uit het onderzoek van Intrum Justitia over het vierde kwartaal van 2003 blijkt tevens, dat ongeveer 46% van de uitstaande vorderingen ouder dan dertig dagen is. Bijna de helft van de rekeningen wordt dus te laat betaald. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage 44%, wederom een lichte verslechtering van de situatie derhalve. Figuur 2.2 geeft de ouderdom van de uitstaande vorderingen weer. Figuur 2.2 Ouderdom van uitstaande vorderingen (4e kwartaal 2003) 60,0% 53,8% 50,0% 40,0% 30,0% 28,2% 20,0% 10,0% 0,0% 10,2% tot 30 dagen dagen dagen dagen dagen 4,5% 2,0% 1,3% meer dan 180 dagen Bron: Intrum Justitia Een ander onderzoek, in 2004 door de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven, geeft aan dat 56% te laat betaalt (dus de toegestane termijn van dertig dagen overschrijdt). 3 Iets meer dus nog dan de 46% die Intrum Justitia vond. Het 3 GGN/Interview-NSS, 2004: Zó betaalt Nederland betalingsgedrag van bedrijven. 10

11 onderzoek wijst verder uit, dat bij bijna de helft (46%) van de bedrijven meer dan 30% van de facturen niet op tijd wordt betaald. Vergeleken met twee jaar geleden wordt een lichte toename van de betaaltermijn geconstateerd. 2.2 Internationale vergelijking Hoe steekt Nederland met zijn betaalgedrag af tegen andere Europese landen? Om dit te meten heeft Instrum Justitia de zogenaamde European Payment Index ontwikkeld. Dit is een indicator voor het betaalgedrag in 22 Europese landen. 4 De index voor elk land wordt samengesteld uit indicatoren als: - de contractuele betalingstermijn in dagen; - de daadwerkelijke betaaltermijn in dagen; - de ouderdomsstructuur van uitstaande vorderingen; - debiteurenverlies (in %); - verwachtingen ten aanzien van trends op het gebied van handelsrisico; - karakteristieken van de gevolgen van betalingsachterstanden; - oorzaken van betalingsachterstanden. In totaal wordt de index samengesteld uit 21 waarden. Uit de analyse van eind 2003 blijkt, dat Portugal met een waarde van 191 het slechtst scoort op de European Payment Index (de hoogste score op de index betekent de slechtste prestatie wat betreft betaalgedrag) en Finland het best met een score van 123. De Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) scoren met een gemiddelde van 129 allemaal goed op deze index. De Oosteuropese landen (Tsjechië, Hongarije en Polen) scoren als groep het slechtst (163), gevolgd door de groep Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Ook de Zuideuropese landen (Italië, Spanje en Portugal) betalen niet best. Nederland bevindt zich met een waarde van 153 in de middenmoot, maar scoort daarmee nog wel iets beter dan zijn buurlanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. 4 De onderzochte landen zijn: Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Zwitserland, IJsland en Noorwegen. 11

12 Figuur 2.3 Nederland zit in de Europese middenmoot met zijn betaalgedrag a Finland Denemarken Zweden Ijsland Noorwegen Ierland Frankrijk Zwitserland Italië Nederland Oostenrijk Ver. Kon. Hongarije Duitsland Letland Estland Polen België Spanje Litouwen Tsjechië Portugal a. Hoe hoger de score, hoe slechter het betaalgedrag Bron: Intrum Justitia Het is interessant om wat preciezer te kijken naar een aantal afzonderlijke indicatoren die in de European Payment Index zijn opgenomen. Allereerst tonen we de cijfers over de gemiddelde contractuele betalingstermijn en de overschrijding daarvan. Nederland kent een gemiddelde betalingstermijn van (afgerond) 27 dagen (figuur 2.4), en die termijn wordt gemiddeld met 14 dagen overschreden (we zagen deze waarden al eerder) (figuur 2.5). Met de totale gemiddelde termijn van 41 dagen bevindt Nederland zich boven in de Europese middenmoot gemeten naar snelheid van betalen (figuur 2.6). In Italië doet men gemiddeld het langst over zijn betaling: 93 dagen is de gemiddelde totale betaaltermijn. De overschrijding van de afgesproken betalingstermijn is in Portugal het grootst: gemiddeld 38 dagen. 12

13 Figuur 2.4 Gemiddelde toegestane betalingstermijn in Europese landen Noorwegen Estland Finland Letland Tsjechië Ijsland Polen Denemarken Nederland Zweden Litouwen Hongarije Zwitserland Duitsland Oostenrijk Ver. Kon. België Ierland Portugal Frankrijk Spanje Italië Bron: Intrum Justitia Figuur 2.5 Gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn (betalingsachterstand) Finland Zweden Ijsland Denemarken Noorwegen Estland Spanje Nederland Zwitserland Letland Hongarije Frankrijk Duitsland Ierland België Oostenrijk Ver. Kon. Polen Litouwen Italië Tsjechië Portugal Bron: Intrum Justitia 13

14 Figuur 2.6 Gemiddelde feitelijke betalingstermijn (gemiddelde toegestane termijn + gemiddelde overschrijding) Finland Noorwegen Estland Ijsland Zweden Denemarken Letland Nederland Hongarije Zwitserland Polen Tsjechië Duitsland Oostenrijk Litouwen Ver. Kon. België Ierland Frankrijk Spanje Portugal Italië Gemiddelde betalingstermijn (dagen) Gemiddelde betalingsachterstand (dagen) Bron: Intrum Justitia Frankrijk en Duitsland kennen beide een gemiddelde betalingsachterstand van 15 dagen (in Nederland is dit 14 dagen). Maar in Frankrijk wordt als betalingstermijn gemiddeld 51 dagen afgesproken, terwijl dit in Duitsland 31 dagen is. Per saldo moet de leverancier in Frankrijk dus langer op zijn geld wachten dan in Duitsland. De Scandinavische landen hebben niet alleen de kortste toegestane betalingstermijn, ze gaan daar ook het minst overheen. Een andere belangrijke indicator is welk percentage van de uitstaande vorderingen over datum is. In Nederland was dat ten tijde van het onderzoek 48%. In Europees verband is dit een slechte score (zie figuur 2.7). Hoewel er een grote groep landen is waarvan de percentages dicht bij elkaar liggen, bevindt Nederland zich ver van de kopgroep bestaande uit noordelijke landen en opvallend Italië. Voor dit laatste land geldt kennelijk, dat de gemiddeld afgesproken betalingstermijn relatief lang is, maar dat een groot deel van de facturen wel binnen deze termijn betaald wordt. 14

15 Figuur 2.7 Nederland heeft een relatief groot percentage achterstallige betalingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 56% 51% 48% 48% 47% 47% 47% 47% 46% 44% 44% 43% 42% 41% 39% 39% 36% 36% 36% 36% 33% Bron: Intrum Justitia 2.3 Oorzaken van betalingsachterstand Het al eerder genoemde onderzoek van GGN 5 geeft aan, dat de belangrijkste reden voor het te laat betalen wordt gevormd door financiële problemen bij de debiteur: 36% van de ondervraagden geeft dit als reden op. Daarnaast geeft 23% van de ondervraagden op dat de debiteur te laat betaalt om rente te besparen (renteloos lenen). Andere redenen die genoemd worden zijn administratieve tekortkomingen bij de koper en onenigheid over de geleverde goederen of diensten (tabel 2.1). Tabel 2.1 Oorzaken van betalingsachterstand Financiële problemen bij de debiteur 36% Vooropgezette te late betaling 23% Administratieve tekortkomingen bij de koper 14% Betwisting van de geleverde goederen of diensten 9% Andere reden 13% Onbekend 4% Bron: GGN 5 GGN/Interview-NSS, 2004: Zó betaalt Nederland betalingsgedrag van bedrijven. 15

16 Ook in het onderzoek rond de European Payment Index is gekeken naar oorzaken van de betalingsachterstand. Financiële problemen bij de debiteur worden vaak als reden genoemd, maar zeker ook de opzettelijk late betaling om rente uit te sparen: de leverancier als kredietverstrekker. Onderstaande figuur laat voor verschillende groepen van landen zien, welke oorzaken voor betalingsachterstand worden genoemd. 6 Figuur 2.8 Waarom wordt er te laat betaald? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Financiële moeilijkheden debiteur Administratieve inefficiëntie Onenigheid geleverde zaak Opzettelijke late betaling Overig Baltische staten Oost-Europa Oost./Duitsl./Zwits. Zuid-Europa VK/Ierland NL/BE/FR Noord-Europa Bron: Intrum Justitia Heel opvallend is dat in vrijwel alle landen in ruim de helft van de gevallen bewust te laat wordt betaald. De late betaler eigent zich daarmee wederrechtelijk een rentevoordeel toe dat toekomt aan de leverancier. 7 Blijkbaar wordt late betaling in het betalingsverkeer echter niet als een ernstig vergrijp ervaren, want zelden of nooit wordt justitie ingeschakeld tegen klanten die te laat zijn met betalen. Hierboven is al aangegeven dat de betalingsmoraal verslechtert naarmate men verder afdaalt naar het Zuiden. Daar liggen ook culturele verschillen 6 Noord-Europa: Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Zuid-Europa: Italië, Portugal en Spanje. Oost-Europa: Tsjechië, Hongarije en Polen. Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen. 7 Sinds 2002 is het in de EU mogelijk een wettelijke boeterente in rekening te brengen bij overschrijding van de toegestane betalingstermijn. Dit instrument wordt echter zelden toegepast omdat leveranciers bang zijn daarmee klanten te verliezen. 16

17 aan ten grondslag. Het is algemeen bekend dat het motto afspraak is afspraak in de Zuidelijke landen minder zwaar telt dan in de Noordelijke landen. Daarentegen legt in het Zuiden (maar ook in Frankrijk en Duitsland) iemands persoonlijke autoriteit veel meer gewicht in de schaal dan in bijvoorbeeld de Scandinavische landen, maar ook in Nederland en het VK. 8 Dit kan gevolgen hebben voor het betaalgedrag. Terwijl men er in het Zuiden primair op vertrouwt dat een bepaalde persoon garant staat voor de betaling ongeacht wanneer dat is, hecht men er in het noorden meer belang aan dat de gemaakte afspraak wordt nagekomen, door wie het dan ook is. 2.4 Waar zitten de slechte betalers? Er zijn verschillen tussen sectoren in betaaltermijnen en betaalgedrag. Postorderbedrijven hanteren bijvoorbeeld gemiddeld de langste betalingstermijn (30,8 dagen), terwijl hun facturen gemiddeld met de minste betalingsachterstand worden voldaan (8,4 dagen). In de financiële dienstverlening worden bedrijven geconfronteerd met een gemiddelde betalingsachterstand van 19,6 dagen ruim boven het gemiddelde van 13,6 dagen, terwijl de gemiddeld gehanteerde betalingstermijn van 25 dagen iets onder het Nederlandse gemiddelde ligt. Onderstaande figuur toont de gemiddeld gehanteerde betalingstermijn in verschillende sectoren en de gemiddelde betalingsachterstand in die sectoren. 8 Hofstede, 1980: Culture s consequences legt een verband tussen dergelijke cultuurverschillen en de manier waarop organisaties georganiseerd zijn. Maar de culturele verschillen weerspiegelen zich ook in andere maatschappelijke verschijnselen zoals het betaalgedrag. 17

18 Figuur 2.9 Sectoren verschillen in betaaltermijn en betalingsachterstand (4e kwartaal 2003) ,8 19,6 28, ,8 18,8 17,3 29,1 13,7 9,4 24,5 26,9 8,4 13,2 30,8 28,2 Anders Postorder Gezondheidszorg Telecom Transport E-commerce Financiële dienstv. Utiliteit Gemiddelde betalingstermijn (dagen) Gemiddelde betalingsachterstand (dagen) Bron: Intrum Justitia Ook zijn er duidelijke verschillen als we naar de omvang van bedrijven of instellingen kijken. Daarbij geldt in het algemeen: hoe groter de organisatie, hoe trager de betaling. Bij grote organisaties kan de leverancier er in het algemeen zekerder van zijn dat hij uiteindelijk wordt betaald, maar hij moet wel langer op zijn geld wachten. Uit een Engels onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het grootbedrijf in 1994 een twee keer zo groot bedrag aan betalingen aan het MKB schuldig was als omgekeerd; dit resulteerde in een netto lening van het MKB aan het grootbedrijf ten grootte van 20 miljard. De Franse situatie was in 1997 vergelijkbaar, volgens onderzoek afkomstig uit dat land. Ook meer recent Belgisch onderzoek lijkt het adagium hoe groter de organisatie, hoe trager de betaling te bevestigen: vooral het MKB en grote ondernemingen betalen met vertraging, dit in tegenstelling tot eenmanszaken en particulieren. 9 9 Graydon België (www.graydon.be), 2003: De invloed van de wet op de betalingsachterstand in België. 18

19 Ook over de overheid wordt geklaagd als het gaat om betalingsgedrag. Weliswaar wordt er wel altijd betaald, maar in onderzoek van Blom, bijvoorbeeld, noemt slechts 27,4% het betalingsgedrag van de overheid goed (wat betekent: betaling binnen de betalingstermijn). Daarnaast geeft 38,5% aan dat het betalingsgedrag van de overheid slecht of zeer slecht is, wat correspondeert met een overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen of meer Blom, 2004: Zicht op debiteuren, blz. 77. Van de ondervraagde ondernemers levert 16,6% aan de overheid. 19

20 20

21 3 Economische gevolgen van te laat betalen Te laat betalen schaadt de economie op drie manieren: 1. Het veroorzaakt faillissementen van bedrijven; dat gaat ten koste van de economische groei en werkgelegenheid; 2. Het veroorzaakt kredietproblemen: groeiende bedrijven lopen sneller tegen hun kredietlimieten op en worden daardoor in hun ontwikkeling geremd; 3. Het gaat ten koste van de productiviteit: ondernemers moeten tijd en geld steken in het innen van hun vorderingen, die zij anders aan de ontwikkeling van hun bedrijf hadden kunnen besteden. Dit hoofdstuk brengt deze gevolgen in kaart en maakt een schatting van de economische schade waartoe dit leidt in termen van (gemiste) groei en werkgelegenheid. 3.1 Liquiditeitsproblemen en faillissementen Jaarlijks worden er in Nederland rond de nieuwe bedrijven opgericht en bedrijven opgeheven (figuur 3.1). 11 Een deel van de starters zijn dochterbedrijven van al bestaande ondernemingen. Deze oprichtingen zijn van groot belang voor de economische dynamiek en werkgelegenheid. 11 Bangma, Bosma en Gibcus, 2004: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, blz

22 Figuur 3.1 Aantal bedrijven naar starters, dochters en opheffingen, Bron: Bangma, Bosma en Gibcus, 2004, blz. 9 Hoeveel omzet de nieuw opgerichte bedrijven maken en hoeveel toegevoegde waarde zij creëren is niet bekend. Wel bekend is dat nieuw opgerichte bedrijven van groot belang zijn voor de werkgelegenheid. In 2002 bijvoorbeeld waren de nieuw opgerichte bedrijven goed voor banen: banen bij starters en bij nieuwe dochterbedrijven (figuur 3.2). 12 In dat zelfde jaar nam de werkgelegenheid in de totale Nederlandse economie met personen toe (meegeteld zijn alle banen vanaf 12 uur per week). Dit illustreert hoe belangrijk nieuwe bedrijven zijn voor de werkgelegenheid. 12 Bangma, Bosma en Gibcus, 2004: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, blz

23 Figuur 3.2 Bruto banengroei bij starters en nieuwe dochterbedrijven in de periode Bron: Bangma, Bosma en Gibcus, 2004, p. 10. Lang niet alle nieuw opgerichte bedrijven redden het. Gemiddeld is na twee jaar ongeveer een kwart verdwenen en na vijf jaar de helft. 13 Overigens hoeft dat lang niet altijd te betekenen dat die bedrijven failliet zijn gegaan. In 2002 gold dat maar voor een op de tien opgeheven bedrijven. Veel bedrijven stoppen bij gebrek aan perspectief zonder dat er een faillissement aan te pas komt. 14 Ook kan het zijn dat een bedrijf wordt overgenomen door een ander, waarbij het oorspronkelijke bedrijf wordt opgeheven. Toch is er elk jaar ook een flink aantal faillissementen. De laatste jaren zit daar zelfs een forse stijging in. In 2003 zijn bijna 8750 faillissementen uitgesproken, het hoogste aantal dat ooit door het CBS is geregistreerd (zie figuur 3.3). Dit hangt samen met de slechte conjunctuur van de afgelopen jaren, die veel bedrijven in problemen heeft gebracht. Een faillissement is in de meeste gevallen niet vrijwillig. Schuldeisers dwingen de ondernemer het bedrijf te beëindigen. 13 Bangma, Bosma en Gibcus, 2004: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, blz Bangma, Bosma en Gibcus, 2004: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, blz

24 Figuur 3.3 Het aantal faillissementen loopt de laatste jaren sterk op Bron: CBS Een faillissement kan vele oorzaken hebben. De ondernemer kan onbekwaam zijn, de markt kan tegenzitten, de conjunctuur is slecht, er kan fraude in het geding zijn of persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen. 15 Maar ook financiële problemen die worden veroorzaakt door te late betalingen van afnemers, kunnen het faillissement inluiden. Uit een groot Europees onderzoek ten behoeve van de Europese Commissie (1995) bleek dat een kwart van de faillissementen wordt veroorzaakt door te late betalingen. 16 Op basis daarvan becijferde de Commissie dat het slechte betalen Europa jaarlijks banen kost, die de toch al hoge werkloosheid verder doen oplopen. Bovendien, zo becijferde de Commissie, gaat er elk jaar voor 23,6 miljard aan uitstaande vorderingen verloren als gevolg van faillissementen veroorzaakt door late betalingen. Van de faillissementen die in 2003 in Nederland werden uitgesproken, ging het in gevallen om bedrijven en instellingen (de overige faillissementen betroffen natuurlijke personen). 17 Een faillissement van een bedrijf gaat vaak gepaard met een flinke schuld. Het CBS houdt voor zogenaamde beëindigde faillissementen bij, wat er aan onbetaalde schuld is 15 Blom, 2004: Faillissement: oorzaak en gevolg, blz European Commission, 1998: Combating late payment in commercial transactions. 17 In 2003 waren er faillissementen van eenmanszaken, faillissementen van BV s en 320 faillissementen van VOF s en 228 overige (bron: CBS, Faillissementsstatistieken). 24

25 overgebleven. Over het jaar 2002 waren deze bedragen gemiddeld bij eenmanszaken en bij vennootschappen (BV s, NV s, VOF s en CV s). Passen we deze bedragen toe op de uitgesproken faillissementen van 2003, dan laat de rekensom zien dat door de ruim faillissementen ruim 2,2 miljard in rook is opgegaan (ongeveer 2 miljard aan onbetaald gebleven schulden bij BV s en VOF s plus ongeveer 260 miljoen bij eenmanszaken; de 228 overige faillissementen zijn in de berekening niet meegenomen). In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat ook in Nederland een kwart van de faillissementen te wijten is aan achterstallige betalingen. Dit betekent dat er in 2003 ruim 550 miljoen is verdampt door een slechte betalingsmoraal. Wanneer er steeds netjes op tijd was betaald zou de toegevoegde waarde van de B.V. Nederland ruim 550 miljoen hoger zijn geweest, alleen doordat er minder bedrijven failliet waren gegaan. Dit komt overeen met 0,12% van het bruto binnenlands product (BBP). Het is nu ook mogelijk een schatting te maken van de schade in termen van werkgelegenheid. Het BBP (dat is de optelsom van wat er in Nederland aan toegevoegde waarde wordt geproduceerd) bedroeg in 2003 ruim 450 miljard. Die productie werd voortgebracht door bijna 8,3 miljoen personen. Dat betekent dat de toegevoegde waarde per persoon in 2003 ongeveer was. Let wel: hier zitten ook personen bij die maar een paar uur per week werken, maar ook die kunnen hun baan kwijtraken door een faillissement. Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat de productiederving van 550 miljoen overeenkomt met ruim banen. In werkelijkheid zal het aantal verloren gegane banen nog iets hoger liggen omdat de toegevoegde waarde per hoofd bij bedrijven die failliet gaan, vermoedelijk minder is dan gemiddeld in de Nederlandse economie (het zijn natuurlijk niet de allersterkste bedrijven die kopje onder gaan). In dit onderzoek wordt daarmee geen rekening gehouden. Het berekende verlies van banen als gevolg van faillissementen die veroorzaakt zijn door slecht betalen, is daarmee aan de voorzichtige kant. Eerder is vermeld dat er jaarlijks ongeveer banen worden gecreëerd door nieuw opgerichte bedrijven. Nu blijkt dat er zo n banen weer verloren gaan door faillissementen ten gevolge van slecht betalen. Het zijn natuurlijk niet altijd de pas opgerichte bedrijven die failliet gaan, al lopen zij wel het grootste risico. Juist die nieuw opgerichte bedrijven vormen een 25

26 bron van innovativiteit en economische dynamiek. 18 Behalve dat zij banen en groei kosten, gaan de faillissementen dus ook ten koste van het innovatieve vermogen van de economie. 3.2 Kredietproblemen: een handrem op de groei Late betaling betekent voor ondernemingen dat zij extra werkkapitaal nodig hebben om de uitstaande vorderingen te financieren. Het bestaande bedrijfskapitaal moet anders worden ingezet of er moet extra financiering van buiten worden aangetrokken, bijvoorbeeld door verhoging van het bankkrediet. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 19 Veronderstel een Finse onderneming die metaalproducten maakt voor de internationale markt. De omzet van die onderneming is 55 miljoen per jaar. De balans van de onderneming ziet er als volgt uit. Activa Kas en andere liquide activa Uitstaande vorderingen Voorraden en andere vaste activa Passiva Vermogen en schulden 1 miljoen 3 miljoen 6 miljoen 10 miljoen Volgens de in Finland geldende contractuele betaaltermijn van (afgerond) 20 dagen heeft het bedrijf 3 miljoen aan uitstaande vorderingen (20/365 x 55 miljoen). Omdat de feitelijke betaaltermijn in Finland gemiddeld 26 dagen is (zie figuur 2.6), loopt het bedrag aan uitstaande vorderingen op tot (26/20 x 3 miljoen =) 3,9 miljoen. Dit betekent dat het bedrijf 0,9 miljoen extra aan zijn kasmiddelen of voorraden moet onttrekken om de debiteurenportefeuille te financieren. Als daar geen ruimte voor is, moeten externe financieringsbronnen worden aangeboord om liquiditeitsproblemen te vermijden. 18 Thurik, Wennekers en Uhlaner, 2002: Entrepreneurship and economic performance: a macro perspective. 19 Dit voorbeeld is ontleend aan Intrum Justitia, 2004: European Payment Index Spring 2004 report. 26

27 Extra krediet is niet in alle gevallen mogelijk. 20 Het verkrijgen van financiering is een berucht knelpunt vooral voor jonge en groeiende ondernemingen. 21 Banken zijn vaak terughoudend om deze ondernemingen te financieren. Als zowel interne als externe financiering niet lukken, moet het bedrijf zijn productie verminderen om niet boven het bedrag van 3 miljoen aan uitstaande vorderingen uit te komen. In het Finse voorbeeld moet de productie beperkt blijven tot 42 miljoen Dit betekent een omzetverlies van 13 miljoen, ofwel 20%. De gemiddelde overschrijding van de betaaltermijn in Finland met 6 dagen kost het bedrijf in dit voorbeeld dus 20% aan omzet wanneer het tegen zijn kredietgrenzen aanloopt. Veronderstel nu dat het Finse bedrijf al zijn productie naar Nederland zou willen exporteren. Dan loopt het tegen het probleem aan dat Nederlanders trager betalen dan Finnen. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de gemiddelde betaaltermijn in Nederland 40,7 dagen is tegen 26,3 dagen in Finland. De debiteurenportefeuille van het Finse bedrijf zou dan groeien naar 6,1 miljoen. Als hiervoor geen externe financiering kan worden gevonden moet het Finse bedrijf zijn omzet terugschroeven naar 27 miljoen om niet in liquiditeitsproblemen te raken. Het bedrijf kan dus maar de helft van zijn potentiële omzet realiseren omdat Nederland slechter betaalt dan Finland. Als het bedrijf naar Italië zou willen exporteren, wordt dat nog veel erger. Het krijgt dan te maken met de gemiddelde betaaltermijn van 93,1 dagen die in Italië geldt. Als er geen financiers te vinden zijn voor dit extra leverancierskrediet, blijft de omzet steken op 12 miljoen, ongeveer een vijfde van wat mogelijk zou zijn bij een betalingsdiscipline naar Finse maatstaven. Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat slecht betalen tot een enorm verlies aan potentiële omzet kan leiden in gevallen waarin bedrijven tegen hun kredietlimieten oplopen omdat er te veel geld onder de slecht betalende klanten zit. Zij kunnen daardoor ook niet altijd de extra financieringsmiddelen aantrekken die zij nodig hebben om door te groeien. 20 In veel gevallen zal een bedrijf wel extra krediet kunnen krijgen, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Als we de kredietrente op 7% stellen, kost de extra financiering van 0,9 miljoen het bedrijf per jaar aan rente. Dit gaat ten koste van de winstmarge en de groei van het bedrijf. Vanwege de beperkte omvang tellen we dit effect in dit rapport niet mee. 21 MKB Nederland, 2004: Financiering, prijs en toegang. Vreemd vermogen in het mkb. 27

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding

Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak. dr. B.C.J. van Velthoven 1. 1. Inleiding Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak dr. B.C.J. van Velthoven 1 1. Inleiding Regelmatig valt in krantenberichten en andere publicaties te lezen hoe slecht het gesteld is met het betaalgedrag

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa Concurrentiepositie MKB Concurreren in een nieuw Europa Contactpersoon Deze studie is in opdracht van ABN AMRO en MKB-Nederland uitgevoerd door SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Auteurs Dr. Elbert

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Het zekere voor het onzekere

Het zekere voor het onzekere Het zekere voor het onzekere Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert Report Interned Hoe het internet de Nederlandse economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord Tsjalle van der Burg Uitgave: Stichting Red de Kuip Copyright: volledig vrij Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit

Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit Ben van Velthoven 1 Inleiding Er bestaat onder juristen zorg over de wetenschappelijke status van het eigen onderzoek. Zo is, afgaande op de titels

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Rood staan op particuliere betaalrekeningen

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar marktmacht Uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt Nils von Hinten Reed Ewa Mendys-Kamphorst Prof. Maarten Janssen 12 mei

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie