Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013"

Transcriptie

1 Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013 Landschapsvereniging De Kringloop Linne. Deze kleine kiemplant in de Linnerweerd kan ooit een grote Rode beuk worden. Zo ligt de kiem van onze vereniging ook in de Linnerweerd.

2 Verslag van een inventarisatie van de Linnerweerd, te Linne. Door John Hannen en Jan Hermans. De foto s zijn van Toos Bakker, John Hannen, Ans Homburg en Marianne Vos.

3 Inleiding. In 1980 werd door leden van onze vereniging in de Linnerweerd een inventarisatie naar de aanwezige natuurwaarden gedaan. De hieruit voortvloeiende gegevens zijn vervat in een boek. De toenmalige burgemeester van de, destijds nog zelfstandige, gemeente Linne begon zijn voorwoord met. De stroom van de Maas, soms smal soms breed, heeft in de loop van vele, vele jaren het Middenlimburgse land gevormd en getekend. Hierbij tekende hij op dat de uiterwaarden in Linne als een van de weinigen nog ongeschonden uit de strijd tegen de baggermolens waren gebleven. Hij sprak de hoop uit dat door toedoen van de uitgave van dit boek de naar grind hongerende bedrijven tot inzicht komen dat de uiterwaard in Linne niet mag worden aangetast. Tot heden ligt dit landschap er nog steeds hetzelfde bij met die uitzondering dat het waterschap ter plaatse de benedenloop van de Vlootbeek in de oorspronkelijke bedding heeft verlegd. Toch blijft het bestuur van Landschapsvereniging De Kringloop in samenhang met hun 40 jarig bestaan en de activiteiten die worden ontplooid in De lus van Linne benieuwd naar de huidige en zich opnieuw ontwikkelde natuurwaarden. Doordat al vele jaren mini-cursussen worden aangeboden aan de leden op velerlei gebieden van de natuur, ontstond het plan om de inventarisaties in de Linnerweerd door deze leden te laten doen. Ze konden hun opgedane kennis zodoende toetsen in dit mooie en afgeschermde gebied. Ze zien hierdoor welk een mooi landschap, de Linnerweerd nog steeds is. Bovendien zal de onderlinge band doordat ze allen verantwoordelijk zijn voor het slagen van dit onderzoek nog eens worden versterkt. John Hannen. Vistrap bij de stuw.

4 Aanleiding: In 1980 Landschapsvereniging de Kringloop de Linnerweerd inventariseerd De Linnerweerd, waarvan in 1981 het boek: DE LINNERWEERD beeld van een Midden- Limburgs uiterwaardenlandschap verschijnt. Het blijkt interessant om recente gegevens te vergelijken met de oude gegevens om een globaal inzicht te krijgen welke veranderingen er de laatste 30 jaar hebben plaatsgevonden. De her- inventarisatie heeft plaatsgevonden in Er is veel medewerking verkregen van leden om deze inventatisatie uit te voeren. Door verschillen in specialismen van de inventariseerders en soms ongunstige weersomstandigheden zijn een aantal groepen minder volledig geinventariseerd daardoor gaat de vergelijking soms een beetje mank. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door enerzijds water en anderzijds door de bebouwde kom van Linne.

5 Raadplegen- determineren- kijken- voelen en ruiken.

6 Gebiedsbeschrijving De Linnerweerd bevindt zich in de Centrale slenk of Roerslenk waarin de geologische afzettingen vaak diep zijn afgedekt. Hierin zijn tijdens het Pleistoceen grove en grindhoudende zanden afgezet die behoren tot de Formantie van Sterksel waarop nog tijdens het Mioceen jonge sedimenten op zijn afgezet. Vooral tijdens de glacialen heeft de Maas in deze afzettingen een diep dal geschuurd om vervolgens tijdens de ijstijden hierna weer grofzandig materiaal af te zetten. Deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Veghel. Door de steeds verder dalende temperaturen tijdens de Riss-ijstijd veranderde dit landschap tot een boomloze toendra. Hierop werd door verstuivingen fijn zand gelegd die behoren tot de Formatie van Eindhoven. Op het einde van deze ijstijd hebben zowel Maas als Roer zich enkele malen in hun eigen afzettingen ingesneden, waarbij rivierzanden en kleien in deze nieuwe dalen zijn afgezet welke behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Ook ontstonden er in deze tijd door de insnijdingen verscheidene kleine terrasniveaus. De huidige dalen in de Maas en Roer zijn in het Holoceen ontstaan waarbij hier vaak meters dikke kleipakketten werden afgezet. Vooral de Maas was een breed vlechtende rivier die door het sterk meanderende karakter vaak afgesneden rivierarmen kreeg welke al of niet weer werden opgevuld. Deze zijn in de Linnerweerd goed te herkennen. Van hoog naar laag is hier het volgende relief te vinden: in het zuidoosten de dekzandgebieden die aansluiten aan het daarop volgend laagterras van de Maas en tenslotte de Maasuiterwaarden.

7 Het voorkomen van bepaalde plantensoorten is afhankelijk van de bodem. Deze bodem wordt gevormd in het buitenste deel van de aardkorst door invloeden van het klimaat, vegetatie, bodemflora en bodemfauna. Door de info van een door een professioneel instituut uitgegeven kaarten weten we dat hier poldervaaggronden, ooivaaggronden en bruine enkeerdgronden aanwezig zijn elk met hun specifieke eigenschappen. Door ditzelfde instituut wordt de geschiktheid aangegeven voor het gebruik hiervan door de boeren als weiland of akkerland of voor de fruittelers voor boomgaarden. Dit gebruik is heden ten dage nog goed in dit gebied te herkennen.

8 Inrichting Zoals hierboven al is aangegeven wordt het gebied veelal gebruikt voor akkerbouw, veeteelt of voor fruit, op enkele woningen, een kasteel en een herenhuis na. Tegen de steilrand aangedrukt lag nog een villa die tijdens de laatste oorlog is verwoest. De puinresten zijn blijven liggen en blijken van groot belang zijn voor de voor Midden- Limburgse begrippen zeer rijke molluskenfauna. Door de grote verscheidenheid aan bodmetypen en en het daarbij bebouwde grondgebruik is het niet vreemd dat de vegetatie in de Linnerweerd niet erg homogeen is. Hierddoor komt er een grote verscheidenheid aan plantensoorten in dit gebied voor. In de tabellen staan de vele soorten opgesomd op basis van aanwezigheid. Er kan helaas niets worden gezegd over de kwantiteit van de soorten. Beheer Behalve het Waterschap Roer en Overmaas, welke de dwars door het gebied stromende Vlootbeek en haar oevers beheert, heeft ook de Stichting Limburgs Landschap een aantal gronden in de Linnerweerd. Prachtige ingreep door Waterschap Roer en Overmaas enkele jaren terug om de uitmonding van de Vlootbeek weer te laten verlopen via de oude meander te laten afwateren die men weer heeft opgezocht.

9 Resultaten In een poging om de families enigszins bijelkaar te houden is deze opsomming op wetenschappelijke naamgeving alfabetisch gerangschikt. Planten. Nederlandse naam /2013 Wetenschappelijke naam Spaanse aak X Acer campestre Noorse esdoorn X Acer platanoides Gewone esdoorn X X Acer pseudoplatanus Duizendblad X X Achillea millefolium Wilde bertram X X Achillea ptarmica Kalmoes X X Acorus calamus Zevenblad X X Aegopodium podagraria Hondspeterselie X Aethusa cynapium Gewone agrimonie X Agrimonia eupatoria Gewoon struisgras X X Agrostis capillaris Hoog struisgras X Agrostis gigantea Fioringras X Agrostis stolonifera Kruipend zenegroen X Ajuga reptans Stokroos X Alcea rosea Grote waterweegbree X X Alisma plantago-aquatica Look-zonder-look X X Alliaria petiolata Kraailook X X Allium vineale Zwarte els X X Alnus glutinosa Rosse vossenstaart X Alopecurus aequalis Geknikte vossenstaart X Alopecurus geniculatus Duist X Alopecurus myosuroides Grote vossenstaart X X Alopecurus pratensis Papegaaienkruid X Amaranthus retroflexus

10 Amerikaans krentenboompje X Amelanchier lamarckii Rood guichelheil X X Anagallis arvensis subsp. arvensis Grote engelwortel X Angelica archangelica Gewone engelwortel X X Angelica sylvestris IJle dravik X Anisantha sterilis Gewoon reukgras X X Anthoxanthum odoratum Fluitenkruid X X Anthriscus sylvestris Grote windhalm X Apera spica-venti Kleine leeuwenklauw X Aphanes australis Zandraket X Arabidopsis thaliana Gewone klit X X Arctium minus Glanshaver X X Arrhenatherum elatius Absintalsem X Artemisia absinthium Bijvoet X X Artemisia vulgaris Gevlekte aronskelk X Arum maculatum Asperge X Asparagus officinalis subsp. officinalis Muurvaren X Asplenium ruta-muraria Uitstaande melde X X Atriplex patula Stinkende ballote X X Ballota nigra subsp. meridionalis Gewoon barbarakruid X X Barbarea vulgaris Madeliefje X X Bellis perennis Ruwe berk X X Betula pendula Knikkend tandzaad X Bidens cernua

11 Zwart tandzaad X Bidens frondosa Veerdelig tandzaad X Bidens tripartita Boskortsteel X Brachypodium sylvaticum Koolzaad X Brassica napus Zachte dravik X X Bromus hordeaceus Ijle Dravik X Bromus sterilis Heggenrank X X Bryonia dioica Zwanenbloem X Butomus umbellatus Gewoon sterrenkroos X X Callitriche platycarpa Haagwinde X Calystegia sepium Rapunzelklokje X Campanula rapunculus Grasklokje X Campanula rotundifolia Herderstasje X X Capsella bursa-pastoris Kleine veldkers X X Cardamine hirsuta Pinksterbloem X X Cardamine pratensis Kruldistel X X Carduus crispus Scherpe zegge X Carex acuta Moeraszegge X Carex acutiformis Ruige zegge X Carex hirta Pluimzegge X Carex paniculata Gewone bermzegge X Carex spicata Haagbeuk X X Carpinus betulus Tamme kastanje X X Castanea sativa Korenbloem X Centaurea cyanus Knoopkruid X X Centaurea jacea s.l. Akkerhoornbloem X X Cerastium arvense Gewone hoornbloem X X Cerastium fontanum subsp. vulgare Grof hoornblad X X Ceratophyllum demersum Kleine leeuwenbek X Chaenorhinum minus Dolle kervel X X Chaerophyllum temulum Wilgenroosje X Chamerion angustifolium Stinkende gouwe X X Chelidonium majus Melganzenvoet X X Chenopodium album Margriet X Chrysanthemum leucanthemum Gele ganzevoet X Chrysanthemum segetum

12 Groot heksenkruid X Circaea lutetiana Akkerdistel X X Cirsium arvense Kale jonker X X Cirsium palustre Speerdistel X X Cirsium vulgare Bosrank X Clematis vitalba Lelietje-van-dalen X X Convallaria majalis Akkerwinde X X Convolvulus arvensis Haagwinde X Convolvulus sepium Gele kornoelje X Cornus mas Rode kornoelje X X Cornus sanguinea Hazelaar X X Corylus avellana Eenstijlige meidoorn X X Crataegus monogyna Groot streepzaad X Crepis biennis Klein streepzaad X X Crepis capillaris Kruisbladwalstro X Cruciata laevipes Handjesgras X Cynodon dactylon Kamgras X Cynosurus cristatus Brem X Cytisus scoparius Kropaar X X Dactylis glomerata Rietorchis X X Dactylorhiza praetermissa Doornappel X Datura stramonium Peen X X Daucus carota Ruwe smele X Deschampsia cespitosa Bochtige smele X Deschampsia flexuosa Vingerhoedskruid X Digitalis purpurea Glad vingergras X Digitaria ischaemum Grote kaardebol X Dipsacus fullonum Brede stekelvaren X X Dryopteris dilatata Mannetjesvaren X X Dryopteris filix-mas Europese hanenpoot X X Echinochloa crus-galli Slangenkruid X Echium vulgare Gewone waterbies X Eleocharis palustris Brede waterpest X Elodea canadensis Kweek X X Elytrigia repens Beklierde basterdwederik X X Epilobium ciliatum Harig wilgenroosje X X Epilobium hirsutum Moerasbasterdwederik X Epilobium palustre Brede wespenorchis s.l. X X Epipactis helleborine Heermoes X X Equisetum arvense Lidrus X Equisetum palustre Canadese fijnstraal X Erigeron canadensis Reigersbek X X Erodium cicutarium Vroegeling X Erophila verna Kruisdistel X Eryngium campestre Gewone steenraket X Erysimum cheiranthoides Wilde kardinaalsmuts X X Euonymus europaeus

13 Koninginnekruid X X Eupatorium cannabinum Heksenmelk X X Euphorbia esula Kroontjeskruid X X Euphorbia helioscopia Kruisbladige wolfsmelk X Euphorbia lathyris Tuinwolfsmelk X Euphorbia peplus Beuk X X Fagus sylvatica Zwaluwtong X Fallopia convolvulus Heggenduizendknoop X Fallopia dumetorum Japanse duizendknoop X X Fallopia japonica Reuzenzwenkgras X Festuca gigantea Rood zwenkgras X Festuca rubra Speenkruid X Ficaria verna Moerasspirea X X Filipendula ulmaria Es X X Fraxinus excelsior Gewone duivenkervel X X Fumaria officinalis Gespleten hennepnetel X Galeopsis bifida Gewone hennepnetel X X Galeopsis tetrahit Kaal knopkruid X X Galinsoga parviflora Harig knopkruid X X Galinsoga quadriradiata Kleefkruid X X Galium aparine Glad walstro X X Galium mollugo Geel walstro X Galium verum Slipbladige ooievaarsbek X Geranium dissectum Zachte ooievaarsbek X X Geranium molle Kleine ooievaarsbek X X Geranium pusillum Gewoon robertskruid X X Geranium robertianum Geel nagelkruid X X Geum urbanum Hondsdraf X Glechoma hederacea Mannagras X Glyceria fluitans Liesgras X X Glyceria maxima Moerasdroogbloem X X Gnaphalium uliginosum Klimop X X Hedera helix Reuzenberenklauw X Heracleum mantegazzianum Berenklauw spec X X Heracleum spec. Muizenoor X Hieracium pilosella Gestreepte witbol X Holcus lanatus Gladde witbol X X Holcus mollis Kruipertje X X Hordeum murinum Hop X X Humulus lupulus Sint-Janskruid X X Hypericum perforatum Gewoon biggenkruid X Hypochaeris radicata Hulst X Ilex aquifolium Reuzenbalsemien X Impatiens glandulifera Blauwe lis X Iris germanica Gele lis X X Iris pseudacorus

14 Waterkruiskruid X Jacobaea aquatica Viltig kruiskruid X Jacobaea erucifolia Jakobskruiskruid X Jacobaea vulgaris Zandblauwtje X Jasione montana Okkernoot X Juglans regia Veldrus X Juncus acutiflorus Greppelrus X Juncus bufonius Pitrus X X Juncus effusus Beemdkroon X X Knautia arvensis Kompassla X X Lactuca serriola Gele dovenetel X Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon Witte dovenetel X Lamium album Hoenderbeet X X Lamium amplexicaule Gevlekte dovenetel X X Lamium maculatum Paarse dovenetel X X Lamium purpureum Akkerkool X X Lapsana communis Veldlathyrus X X Lathyrus pratensis Klein kroos X X Lemna minor Puntkroos X Lemna trisulca Vertakte leeuwentand X Leontodon autumnalis Thrincia X Leontodon taraxacoides Gewone margriet X Leucanthemum vulgare Vlasbekje X X Linaria vulgaris Amerikaanse tulpenboom X Liriodendron tulipifera Italiaans raaigras X Lolium multiflorum Engels raaigras X X Lolium perenne Gewone rolklaver X X Lotus corniculatus Moerasrolklaver X Lotus pedunculatus Tuinjudaspenning X Lunaria annua Wilde judaspenning X Lunaria rediviva Gewone veldbies X X Luzula campestris Echte koekoeksbloem X Lychnis flos-cuculi Kromhals X Lycopsis arvensis

15 Wolfspoot X X Lycopus europaeus Penningkruid X Lysimachia nummularia Grote wederik X Lysimachia vulgaris Grote kattenstaart X X Lythrum salicaria Muskuskaasjeskruid X Malva moschata Klein kaasjeskruid X X Malva neglecta Groot kaasjeskruid X Malva sylvestris Echte kamille X X Matricaria chamomilla Schijfkamille X X Matricaria discoidea Gevlekte rupsklaver X Medicago arabica Hopklaver X X Medicago lupulina Luzerne X X Medicago sativa Citroengele honingklaver X X Melilotus officinalis Watermunt X X Mentha aquatica Akkermunt X X Mentha arvensis Witte munt X Mentha suaveolens Tuinbingelkruid X X Mercurialis annua Drienerfmuur X X Moehringia trinervia Blauwe druifjes X Muscari botryoides Akkervergeet-mij-nietje X X Myosotis arvensis Veelkleurig vergeet-mij-nietje X Myosotis discolor Zompvergeet-mij-nietje + Weidevergeet-mijnietje + Moerasvergeet-mij-nietje X Myosotis laxa + Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje X Watermuur X X Myosoton aquaticum Zegekruid X Nicandra physalodes Gele plomp X X Nuphar lutea Rode ogentroost s.l. X Odontites vernus Watertorkruid X Oenanthe aquatica Grote teunisbloem X X Oenothera glazioviana Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn X X Hommelorchis X Ophrys fuciflora Wilde marjolein X Origanum vulgare Gewone vogelmelk X X Ornithogalum umbellatum Klein vogelpootje X Ornithopus perpusillus Stijve klaverzuring X X Oxalis stricta Ruige klaproos X Papaver argemone Bleke klaproos X Papaver dubium Grote klaproos X X Papaver rhoeas Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak X Waterpeper X X Persicaria hydropiper Beklierde duizendknoop X X Persicaria lapathifolia Perzikkruid X X Persicaria maculosa

16 Zachte duizendknoop X X Persicaria mitis Groot hoefblad X Petasites hybridus Rietgras X X Phalaris arundinacea Timoteegras X X Phleum pratense subsp. pratense Riet X X Phragmites australis Karmozijnbes oosterse X Phytolacca esculenta Echt bitterkruid X Picris hieracioides Grote bevernel X X Pimpinella major Smalle weegbree X X Plantago lanceolata Grote weegbree X X Plantago major subsp. major Ruige weegbree X X Plantago media Plataan X Platanus hispanica Straatgras X X Poa annua Schaduwgras X X Poa nemoralis Veldbeemdgras X X Poa pratensis Ruw beemdgras X X Poa trivialis Gewone salomonszegel X Polygonatum multiflorum Gewoon varkensgras X X Polygonum aviculare Gewone eikvaren X Polypodium vulgare Witte abeel X Populus alba Canadapopulier X Populus x canadensis Grauwe abeel X X Populus x canescens Postelein X Portulaca oleracea Gekroesd fonteinkruid X Potamogeton crispus Drijvend fonteinkruid X Potamogeton natans Rivierfonteinkruid X X Potamogeton nodosus

17 Schedefonteinkruid X Potamogeton pectinatus Zilverschoon X X Potentilla anserina Vijfvingerkruid X X Potentilla reptans Gewone brunel X X Prunella vulgaris Zoete kers X X Prunus avium Gewone vogelkers X Prunus padus Amerikaanse vogelkers X X Prunus serotina Sleedoorn X X Prunus spinosa Heelblaadjes X Pulicaria dysenterica Longkruid X Pulmonaria spec. Moeraseik X Quercus palustris Zomereik X X Quercus robur Amerikaanse eik X X Quercus rubra Scherpe boterbloem X X Ranunculus acris Fijne waterranonkel X Ranunculus aquatilis Speenkruid X Ranunculus ficaria Egelboterbloem X Ranunculus flammula Kruipende boterbloem X X Ranunculus repens Blaartrekkende boterbloem X Ranunculus sceleratus Knopherik X Raphanus raphanistrum Wilde reseda X X Reseda lutea Wouw X X Reseda luteola Vuilboom spec X X Rhamnus spec. Pontische rododendron X Rhododendron ponticum Aalbes X X Ribes rubrum Kruisbes X X Ribes uva-crispa Robinia X X Robinia pseudoacacia Akkerkers X X Rorippa sylvestris Hondsroos X X Rosa canina Egelantier X Rosa rubiginosa Framboos X X Rubus idaeus Veldzuring X X Rumex acetosa Schapenzuring X X Rumex acetosella Kluwenzuring X X Rumex conglomeratus Krulzuring X X Rumex crispus Waterzuring X X Rumex hydrolapathum Ridderzuring X X Rumex obtusifolius Bloedzuring X X Rumex sanguineus Liggende vetmuur X Sagina procumbens Pijlkruid X Sagittaria sagittifolia Schietwilg X X Salix alba Boswilg X X Salix caprea Grauwe wilg s.s. X Salix cinerea subsp. cinerea Kraakwilg X Salix fragilis Katwilg X X Salix viminalis Gele treurwilg X Salix x sepulcralis

18 Gewone vlier X X Sambucus nigra Peterselievlier X X Sambucus nigra var. laciniata Kleine pimpernel X Sanguisorba minor subsp. minor Zeepkruid X X Saponaria officinalis Knolsteenbreek X Saxifraga granulata Bosbies X Scirpus sylvaticus Eenjarige hardbloem X Scleranthus annuus subsp. annuus Knopig helmkruid X X Scrophularia nodosa Blauw glidkruid X X Scutellaria galericulata Wit vetkruid X Sedum album Vetkruid spec X Sedum spec. Roze hemelsleutel X Sedum spectabile Bezemkruiskruid X X Senecio inaequidens Jakobskruiskruid X X Senecio jacobaea Klein kruiskruid X X Senecio vulgaris Groene naaldaar X X Setaria viridis Dagkoekoeksbloem X X Silene dioica Avondkoekoeksbloem X Silene latifolia subsp. alba Herik X X Sinapis arvensis Gewone raket X X Sisymbrium officinale Bitterzoet X X Solanum dulcamara Zwarte nachtschade X X Solanum nigrum subsp. nigrum Late guldenroede X X Solidago gigantea

19 Gekroesde melkdistel X Sonchus asper Gewone melkdistel X X Sonchus oleraceus Wilde lijsterbes X X Sorbus aucuparia Grote egelskop s.l. X X Sparganium erectum Gewone spurrie X X Spergula arvensis Moerasandoorn X X Stachys palustris Bosandoorn X X Stachys sylvatica Grasmuur X Stellaria graminea Vogelmuur X X Stellaria media Zeegroene muur X Stellaria palustris Moerasmuur X Stellaria uliginosa Sneeuwbes X X Symphoricarpos albus Gewone smeerwortel X X Symphytum officinale Boerenwormkruid X X Tanacetum vulgare Paardenbloem X X Taraxacum officinale s.l. Moerascipres X Taxodium distichum Taxus X X Taxus baccata Poelruit X Thalictrum flavum Witte krodde X Thlaspi arvense Grote tijm X Thymus pulegioides Winterlinde X Tilia cordata Heggendoornzaad X Torilis japonica Gele morgenster s.l. X Tragopogon pratensis Hazenpootje X X Trifolium arvense Liggende klaver X Trifolium campestre Kleine klaver X X Trifolium dubium Rode klaver X X Trifolium pratense Witte klaver X X Trifolium repens Reukeloze kamille X X Tripleurospermum maritimum Goudhaver X Trisetum flavescens Klein hoefblad X X Tussilago farfara Grote lisdodde X Typha latifolia

20 Ruwe iep X X Ulmus glabra Grote brandnetel X X Urtica dioica Kleine brandnetel X X Urtica urens Echte valeriaan X X Valeriana officinalis Veldsla X Valerianella locusta Stalkaars X Verbascum densiflorum Zwarte toorts X X Verbascum nigrum Koningskaars X X Verbascum thapsus IJzerhard X Verbena officinalis Blauwe waterereprijs X Veronica anagallis-aquatica Veldereprijs X Veronica arvensis Beekpunge X Veronica beccabunga Gewone ereprijs X X Veronica chamaedrys Akkerklimopereprijs X X Veronica hederifolia subsp. hederifolia Bosklimopereprijs X Veronica hederifolia subsp. lucorum Grote ereprijs X X Veronica persica Tijmereprijs X Veronica serpyllifolia Gelderse roos X X Viburnum opulus Vogelwikke X X Vicia cracca Ringelwikke X X Vicia hirsuta Smalle wikke X X Vicia sativa subsp. nigra Vierzadige wikke + Slanke wikke X Vicia tetrasperma Bonte wikke + Zachte wikke X Vicia villosa Akkerviooltje X X Viola arvensis Maarts viooltje X Viola odorata Bleeksporig bosviooltje X Viola riviniana

21 Late stekelnoot X Xanthium strumarium Paddenstoelen. Naam 2012/2013 Wetenschappelijke naam Gewone weidechampignon X Agaricus campester Hazelhoenchampignon X Agaricus phaeolepidotus Parelhoenchampignon X Agaricus praeclaresquamosus Schubbige boschampignon X Agaricus silvaticus Grasleemhoed X Agrocybe pediades Grote oranje bekerzwam X Aleuria aurantia Porfieramaniet X Amanita porphyria Parelamaniet X Amanita rubescens Echte honingzwam X Armillaria mellea Sombere honingzwam X Armillaria ostoyae Paarse knoopzwam X Ascocoryne sarcoides Zakjestrilzwam X Ascotremella faginea Muizenstaartzwam X Baeospora myosura Grijze buisjeszwam X Bjerkandera adusta Rookzwam X Bjerkandera fumosa Dooiergele mestzwam X Bolbitius vitellinus Kastanjeboleet X Boletus badius Roodsteelfluweelboleet X Boletus chrysenteron sl Loodgrijze Bovist X Bovista plumbea Zwarte knoopzwam X Bulgaria inquinans Geel hoorntje X Calocera cornea Pronkridder spec. X Calocybe spec. Plooivoetstuifzwam X Calvatia excipuliformis Getande boomkorst X Cerocorticium molare Paarse korstzwam X Chondrostereum purpureum Asgrauwe koraalzwam X Clavulina cinerea

22 Kleine bostrechterzwam X Clitocybe candicans Knotsvoettrechterzwam X Clitocybe clavipes Slanke anijstrechterzwam X Clitocybe fragrans Slanke trechterzwam X Clitocybe gibba Nevelzwam X Clitocybe nebularis Groene anijstrechterzwam X Clitocybe odora Spieringtrechterzwam X Clitocybe phaeophthalma Grote bostrechterzwam X Clitocybe phyllophila Dwergcollybia X Collybia amanitae Gewone botercollybia X Collybia butyracea var. asema Roodbruine botercollybia X Collybia butyracea var. butyracea Bundelcollybia X Collybia confluens Okerknolcollybia X Collybia cookei Gewoon Eikenbladzwammetje X Collybia dryophila Roestvlekkenzwam X Collybia maculata Scherpe collybia X Collybia peronata Breeksteeltje X Conocybe spec. Grote kale inktzwam X Coprinus atramentarius Wortelende inktzwam X Coprinus cinereus Geschubde inktzwam X Coprinus comatus Zwerminktzwam X Coprinus disseminatus Hazenpootje X Coprinus lagopus Gewone glimmerinktzwam X Coprinus micaceus Witte mestinktzwam X Coprinus niveus Plooirokje X Coprinus plicatilis Oranjebloesemgordijnzwam X Cortinarius sacchariosmus Gordijnzwam spec. X Cortinarius spec. Klein oorzwammetje X Crepidotus epibryus Week oorzwammetje X Crepidotus mollis Wit oorzwammetje X Crepidotus variabilis Geel nestzwammetje X Crucibulum crucibuliforme Bleek nestzwammetje Gestreept nestzwammetje X X Cyathus olla Cyathus striatus

23 Oranjebruine korrelhoed X Cystoderma jasonis Kleine poederparasol X Cystolepiota seminuda Oranje druppelzwam X Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam X Dacrymyces stillatus sl Doolhofzwam X Daedalea quercina Roodporiehoutzwam X Daedaleopsis confragosa Kogelhoutskoolzwam X Daldinia concentrica Hoekig schorsschijfje X Diatrype disciformis Grauwe bossatijnzwam X Entoloma rhodopolium Zwarte trilzwam X Exidia plana Stijfselzwam X Exidia thuretiana Gewoon fluweelpootje X Flammulina velutipes Echte tonderzwam X Fomes fomentarius Mosklokje spec. X Galerina spec. Dikrandtonderzwam X Ganoderma australe Platte tonderzwam X Ganoderma lipsiense Gewimperde aardster X Geastrum fimbriatum Roze aardster X Geastrum rufescens Baretaardster X Geastrum striatum Gekraagde aardster X Geastrum triplex Radijsvaalhoed X Hebeloma crustuliniforme Tweekleurige vaalhoed X Hebeloma mesophaeum Echt judasoor X Hirneola auricula-judae Zwartwordende wasplaat X Hygrocybe conica Eikeldopzwam X Hymenoscyphus fructigenus Roestbruine kogelzwam X Hypoxylon fragiforme Violetbruine vezelkop X Inocybe cincinnata Witte satijnvezelkop X Inocybe geophylla var. geophylla Lila satijnvezelkop X Inocybe geophylla var. lilacina Geelbruine spleetvezelkop X Inocybe rimosa Amethistzwam X Laccaria amethystina Gewone fopzwam X Laccaria laccata Kaneelkleurige melkzwam X Lactarius quietus Zwavelzwam X Laetiporus sulphureus Tijgertaaiplaat X Lentinus tigrinus Stinkparasolzwam X Lepiota cristata

24 Grijsgroene parasolzwam X Lepiota griseovirens Roodbruine schijnridderzwam X Lepista flaccida Paarse schijnridderzwam X Lepista nuda Vaalpaarse schijnridderzwam X Lepista sordida Gewone boomwrat X Lycogala epidendrum Parelstuifzwam X Lycoperdon perlatum Peervormige stuifzwam X Lycoperdon pyriforme Bruine bundelridderzwam X Lyophyllum decastes Grote parasolzwam X Macrolepiota procera Knolparasolzwam X Macrolepiota rachodes Draadknotszwam X Macrotyphula juncea Takruitertje X Marasmiellus ramealis Halmruitertje X Marasmiellus vaillantii Paardenhaartaailing X Marasmius androsaceus Dwergwieltje X Marasmius bulliardii Hoornsteeltaailing X Marasmius cohaerens Weidekringzwam X Marasmius oreades Wieltje X Marasmius rotula Beukentaailing X Marasmius wynnei Breedplaatstreephoed X Megacollybia platyphylla Bleke veldridderzwam X Melanoleuca strictipes Verkleurzwammetje X Melanophyllum haematospermum Reuzenzwam X Meripilus giganteus Spekzwoerdzwam X Merulius tremellosus Gedrongen mollisia X Mollisia cinerea Kleine stinkzwam X Mutinus caninus Voorjaarsmycena X Mycena abramsii Oranje dwergmycena X Mycena acicula Helmmycena X Mycena galericulata Melksteelmycena X Mycena galopus Grote bloedsteelmycena X Mycena haematopus Stinkmycena X Mycena leptocephala Streepsteelmycena X Mycena polygramma Blauwgrijze schorsmycena X Mycena pseudocorticola Gewoon elfenschermpje X Mycena pura Heksenschermpje X Mycena rosea Gewoon meniezwammetje X Nectria cinnabarina Blauwe kaaszwam X Oligoporus caesius Bittere kaaszwam X Oligoporus stipticus Vaalblauwe kaaszwam X Oligoporus subcaesius Donker hazenoor X Otidea bufonia Gazonvlekplaat X Panaeolus foenisecii Gezoneerde vlekplaat X Panaeolus subbalteatus Groene schelpzwam X Panellus serotinus Scherpe schelpzwam X Panellus stipticus Elzenkrulzoom X Paxillus filamentosus

25 Gewone krulzoom X Paxillus involutus Bruine bekerzwam X Peziza badia Vroege bekerzwam X Peziza vesiculosa Grote stinkzwam X Phallus impudicus Oranje aderzwam X Phlebia radiata Bleekgele bundelzwam X Pholiota gummosa Stobbenzwammetje X Pholiota mutabilis Knikkend kalkkopje X Physarum album Berkenzwam X Piptoporus betulinus Trechteroesterzwam X Pleurotus cornucopiae Gewone oesterzwam X Pleurotus ostreatus Plooivlieswaaiertje X Plicaturopsis crispa Gewone hertenzwam X Pluteus cervinus Geaderde hertenzwam X Pluteus phlebophorus Grauwgroene hertenzwam X Pluteus salicinus Peksteel X Polyporus badius Waaierbuisjeszwam X Polyporus varius Langsteelfranjehoed X Psathyrella conopilus Bundelfranjehoed X Psathyrella multipedata Witsteelfranjehoed X Psathyrella piluliformis Kleine grasfranjehoed X Psathyrella prona Vroege franjehoed X Psathyrella spadiceogrisea Oranjerode stropharia X Psilocybe aurantiaca Valse kopergroenzwam X Psilocybe caerulea Gewone zwavelkop X Psilocybe fascicularis Rode zwavelkop X Psilocybe sublateritia Rechte koraalzwam X Ramaria stricta Oranjegeel trechtertje X Rickenella fibula Scherpe kamrussula X Russula amoenolens

26 Regenboogrussula X Russula cyanoxantha Grofplaatrussula X Russula nigricans Geelwitte russula X Russula ochroleuca Berijpte russula X Russula parazurea Waaiertje X Schizophyllum commune Witte tandzwam X Schizopora paradoxa Wortelende aardappelbovist X Scleroderma verrucosum Gewone wimperzwam X Scutellinia scutellata Eikenbloedzwam X Stereum gausapatum Gele korstzwam X Stereum hirsutum Waaierkorstzwam X Stereum subtomentosum Witte bultzwam X Trametes gibbosa Ruig elfenbankje X Trametes hirsuta Gewoon elfenbankje X Trametes versicolor Bruine trilzwam X Tremella foliacea Gele trilzwam X Tremella mesenterica Populierridderzwam X Tricholoma populinum Zemelig donsvoetje X Tubaria conspersa Gewoon donsvoetje X Tubaria furfuracea ss. Arnolds Winterdonsvoetje X Tubaria hiemalis Gewone beurszwam X Volvariella gloiocephala Schorsbreker (s.l.) X Vuilleminia comedens sl Beukwortelzwam X Xerula radicata Geweizwam X Xylaria hypoxylon Houtknotszwam X Xylaria polymorpha Zwavelzwam vormt een bedreiging van de Amerikaanse eiken.

27 Nachtvlinders. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Bonte bessenvlinder X X Abraxas grossulariata 1 Smaragdlangsprietmot X Adela reaumurella 1 Voorjaarsboomspanner X Alsophila aescularia 2 Grote beer X Arctia caja 1 Gamma-uil X X Autographa gamma 1 Peper-en-zoutvlinder X X Biston betularia 1 Rood weeskind X Catocala nupta 1 Bonte grasuil X Cerapteryx graminis 1 Vroege walstrospanner X Colostygia multistrigaria 3 Streepjesgrasmot X Crambus pratella 1 Klein avondrood X Deilephila porcellus 2 Streepkokerbeertje X X Eilema complana 2 Bonte brandnetelmot X Eurrhypara hortulata 1 Populierenpijlstaart X Laothoe populi 1 Tweevlekspanner X Lomographa bimaculata 2 Plakker X X Lymantria dispar 1 Ringelrups X Malacosoma neustria 2 Perzikkruiduil X Melanchra persicariae 1 Lindepijlstaart X Mimas tiliae 1 Geelbandlangsprietmot X Nemophora degeerella 1 Huismoeder X X Noctua pronuba 1 Kleine wintervlinder X X Operophtera brumata 1 Hagendoornvlinder X Opisthograptis luteolata 1 Witvlakvlinder X Orgyia antiqua 1 Tweestreepvoorjaarsuil X Orthosia cerasi 1 Kleine voorjaarsuil X Orthosia cruda 1 Variabele voorjaarsuil X Orthosia incerta 1 Vliervlinder X Ourapteryx sambucaria 2 Wapendrager X Phalera bucephala 2 Agaatvlinder X X Phlogophora meticulosa 1 Kleine beer X Phragmatobia fuliginosa 2 Gewone zakdrager X Psyche casta 1 Vijfvingerige vedermot X X Pterophorus pentadactyla 1 Hoornaarvlinder X Sesia apiformis 2 Lieveling X Timandra comae 1 Groene eikenbladroller X X Tortrix viridana 1 Sint-jacobsvlinder X X Tyria jacobaeae 2 Sint-jansvlinder X X Zygaena filipendulae 2 Mossen. Naam /201 3 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Gewoon pluisdraadmos X X Amblystegium serpens 1

28 Oeverpluisdraadmos X X Amblystegium varium 1 Groot rimpelmos X X Atrichum undulatum 1 Gewoon knopjesmos X Aulacomnium androgynum 1 Gewoon smaragdsteeltje X X Barbula convoluta 1 Kleismaragdsteeltje X Barbula unguiculata 1 Gewoon dikkopmos X X Brachythecium rutabulum 1 Glad dikkopmos X Brachythecium salebrosum 1 Fluweelmos X Brachythecium velutinum 1 Zilvermos X X Bryum argenteum 1 Geelkorrelknikmos X Bryum barnesii 1 Zodeknikmos X Bryum caespiticium 1 Gedraaid knikmos X Bryum capillare 1 Fijnkorrelknikmos X Bryum gemmiferum 1 Gewoon purpersteeltje X X Ceratodon purpureus 1 Grijs schorssteeltje X Chaenotheca trichialis 1 Gewoon pluisjesmos X X Dicranella heteromalla 1 Gewoon sikkelsterretje X Dicranoweisia cirrata 1 Kleidubbeltandmos X Didymodon fallax 1 Gewoon krulmos X X Funaria hygrometrica 1 Gewoon muisjesmos X Grimmia pulvinata 1 Gewoon zijdemos X X Homalothecium sericeum 1 Gewoon klauwtjesmos s.l. X X Hypnum cupressiformei 1 Fijn laddermos X X Kindbergia praelonga 1 Slankmos X Leptobryum pyriforme 1 Beekmos X Leptodictyum riparium 1 Uiterwaardmos X Leskea polycarpa 1 Gedrongen kantmos X X Lophocolea heterophylla 1 Parapluutjesmos X X Marchantia polymorpha 1 Gewoon sterrenmos X X Mnium hornum 1 Geelsteeltje X Orthodontium lineare 1 Gewone haarmuts X Orthotrichum affine 1 Gesteelde haarmuts X Orthotrichum anomalum 1 Gewoon knikkertjesmos X Physcomitrium pyriforme 1 Rond boogsterrenmos X X Plagiomnium affine 1 Gerimpeld boogsterrenmos X Plagiomnium undulatum 1 Glanzend platmos X Plagiothecium denticulatum 1 Groot platmos X Plagiothecium nemorale 1 Gewoon peermos X Pohlia nutans 1

29 Fraai haarmos X Polytrichum formosum 1 Spits smaragdsteeltje X Pseudocrossidium hornschuchianum 1 Groot laddermos X Pseudoscleropodium purum 1 Boomsnavelmos X Rhynchostegium confertum 1 Gewoon haakmos X Rhytidiadelphus squarrosus 1 Gebogen achterlichtmos X Schistidium apocarpum 3 Gewoon muursterretje X X Tortula muralis 1 Vogels. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Havik X Accipiter gentilis Sperwer X X Accipiter nisus Bosrietzanger X X Acrocephalus palustris Bosrietzanger X Acrocephalus palustris Kleine karekiet X X Acrocephalus scirpaceus Oeverloper X X Actitis hypoleucos Staartmees X X Aegithalos caudatus Veldleeuwerik X X Alauda arvensis IJsvogel X Alcedo atthis Nijlgans X Alopochen aegyptiaca Pijlstaart X Anas acuta Slobeend X Anas clypeata Wintertaling X Anas crecca Smient X X Anas penelope Wilde Eend X X Anas platyrhynchos Zomertaling X Anas querquedula Krakeend X Anas strepera Kolgans X X Anser albifrons Grauwe Gans X X Anser anser Rietgans X Anser fabalis Graspieper X X Anthus pratensis Gierzwaluw X X Apus apus Grote zilverreiger X Ardea alba Blauwe reiger X X Ardea cinerea Ransuil X Asio otus Tafeleend X X Aythya ferina Kuifeend X X Aythya fuligula Canadese gans X X Branta canadensis Brandgans X Branta leucopsis Brilduiker X X Bucephala clangula Buizerd X X Buteo buteo Ruigpootbuizerd X Buteo lagopus Putter X Carduelis carduelis Boomkruiper X X Certhia brachydactyla

30 Kleine plevier X Charadrius dubius Sneeuwgans X Chen caerulescens Groenling X X Chloris chloris Kokmeeuw X X Chroicocephalus ridibundus Ooievaar X X Ciconia ciconia Zwarte ooievaar X Ciconia nigra Bruine kiekendief X Circus aeruginosus Blauwe kiekendief X Circus cyaneus Appelvink X X Coccothraustes coccothraustes Kauw X X Coloeus monedula Holenduif X X Columba oenas Houtduif X X Columba palumbus Zwarte kraai X X Corvus corone Roek X X Corvus frugilegus Kwartel X Coturnix coturnix Koekoek X X Cuculus canorus Pimpelmees X X Cyanistes caeruleus Zwarte zwaan X Cygnus atratus Knobbelzwaan X X Cygnus olor Huiszwaluw X X Delichon urbicum Grote bonte specht X X Dendrocopos major Middelste bonte specht X Dendrocopos medius Kleine bonte specht X X Dendrocopos minor Geelgors X X Emberiza citrinella Rietgors X X Emberiza schoeniclus Roodborst X X Erithacus rubecula Smelleken X Falco columbarius Slechtvalk X X Falco peregrinus Boomvalk X X Falco subbuteo Torenvalk X X Falco tinnunculus Bonte vliegenvanger X Ficedula hypoleuca Vink X X Fringilla coelebs Keep X Fringilla montifringilla Meerkoet X X Fulica atra Watersnip X Gallinago gallinago Waterhoen X X Gallinula chloropus Gaai X X Garrulus glandarius Kraanvogel X X Grus grus Scholekster X X Haematopus ostralegus Spotvogel X X Hippolais icterina Boerenzwaluw X X Hirundo rustica Klapekster X Lanius excubitor Zilvermeeuw X X Larus argentatus Stormmeeuw X Larus canus KleinemMantelmeeuw X Larus fuscus Grutto X Limosa limosa

31 Kneu X X Linaria cannabina Nachtegaal X X Luscinia megarhynchos Nonnetje X Mergellus albellus Grote zaagbek X Mergus merganser Middelste zaagbek X Mergus serrator Rode Wouw X Milvus milvus Witte kwikstaart X X Motacilla alba Gele kwikstaart X X Motacilla flava Grauwe vliegenvanger X X Muscicapa striata Wulp X Numenius arquata Tapuit X X Oenanthe oenanthe Wielewaal X X Oriolus oriolus Koolmees X X Parus major Huismus X X Passer domesticus Ringmus X X Passer montanus Patrijs X X Perdix perdix Zwarte Mees X Periparus ater Wespendief X Pernis apivorus Aalscholver X Phalacrocorax carbo Fazant X Phasianus colchicus Kemphaan X Philomachus pugnax Zwarte roodstaart X X Phoenicurus ochruros Gekraagde roodstaart X Phoenicurus phoenicurus Tjiftjaf X X Phylloscopus collybita Fitis X X Phylloscopus trochilus Ekster X X Pica pica Groene specht X X Picus viridis Goudplevier X Pluvialis apricaria Fuut X Podiceps cristatus Roodhalsfuut X Podiceps grisegena Matkop X X Poecile montanus Glanskop X X Poecile palustris Heggenmus X X Prunella modularis Goudvink X Pyrrhula pyrrhula Kluut X Recurvirostra avosetta Goudhaan X X Regulus regulus Oeverzwaluw X Riparia riparia Paapje X Saxicola rubetra Roodborsttapuit X Saxicola rubicola Kanarie X Serinus canaria Europese kanarie X Serinus serinus Boomklever X X Sitta europaea Sijs X X Spinus spinus Visdief X Sterna hirundo Turkse tortel X X Streptopelia decaocto Zomertortel X Streptopelia turtur

32 Bosuil X Strix aluco Spreeuw X X Sturnus vulgaris Zwartkop X X Sylvia atricapilla Tuinfluiter X X Sylvia borin Grasmus X X Sylvia communis Braamsluiper X X Sylvia curruca Dodaars X Tachybaptus ruficollis Bergeend X Tadorna tadorna Witgat X Tringa ochropus Tureluur X X Tringa totanus Winterkoning X X Troglodytes troglodytes Koperwiek X X Turdus iliacus Merel X X Turdus merula Zanglijster X X Turdus philomelos Kramsvogel X X Turdus pilaris Beflijster X Turdus torquatus Grote lijster X X Turdus viscivorus Kievit X X Vanellus vanellus Zowel Grauwe ganzen alsook Kolganzen gezellig bijeen.

33 Vliegen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Vliegende speld X Baccha elongata 1 Rouwvlieg X Bibio marci 1 Gewone wolzwever X Bombylius major 2 Oostelijke sapzweefvlieg X Brachyopa pilosa 2 Bloedrode bladloper X Brachypalpoides lentus 2 Bromvlieg sp X Calliphora spec. 1 Korte bladloper X Chalcosyrphus nemorum 1 Gewoon weidegitje X Cheilosia albitarsis 1 Wollig gitje X Cheilosia illustrata 1 Kervelgitje X Cheilosia pagana 1 X Chironomus annularius agg. 1 Gewone goudoogdaas X Chrysops relictus 1 Grote fopwesp X Chrysotoxum cautum 1 Zilveren blaaskop X Conops quadrifasciatus 2 Gewone steekmug X Culex pipiens 1 Grote steekmug X Culiseta annulata 1 Lijkenvlieg X Cynomya mortuorum 2 Bretel-wimperzweefvlieg X Dasysyrphus albostriatus 1 Koortsvlieg X Dilophus febrilis 1 Zwarthaar-bandzweefvlieg X Epistrophe nitidicollis 2 Snorzweefvlieg X X Episyrphus balteatus 1 X X Eriothrix rufomaculata 1 Weidevlekoog X X Eristalinus sepulchralis 1 Kleine bijvlieg X X Eristalis arbustorum 1 Bosbijvlieg X Eristalis horticola 1 Hommelbijvlieg X X Eristalis intricaria 1 Puntbijvlieg X Eristalis nemorum 1 Kegelbijvlieg X Eristalis pertinax 1 Blinde Bij X X Eristalis tenax 1 Terrasjeskommazweefvlieg X X Eupeodes corollae 1 Grote kommazweefvlieg X Eupeodes luniger 1 Kleine huisvlieg X Fannia canicularis 1 Gewone kopermantel X Ferdinandea cuprea 1 Gewone regendaas X Haematopota pluvialis 1 Gewone pendelvlieg X X Helophilus pendulus 1 Citroenpendelvlieg X Helophilus trivittatus 1 Bosknobbeldaas X Hybomitra bimaculata 2 Keizersvlieg X Lucilia caesar 2 Weidedoflijfje X Melanogaster hirtella 1 Gewone driehoekzweefvlieg X X Melanostoma mellinum 1 Slanke driehoekzweefvlieg X X Melanostoma scalare 1 Variabel elfje X Meliscaeva auricollis 1 Schorsvlieg X Mesembrina meridiana 1 Herfstvlieg X Musca autumnalis 1

34 Huisvlieg X Musca domestica 1 Doodskopzweefvlieg X X Myathropa florea 1 Gewone korsetzweefvlieg X Neoascia podagrica 1 Gewone fluweelzweefvlieg X Parhelophilus versicolor 1 X Phylidorea ferruginea 2 Micaplatvoetje X Platycheirus albimanus 1 Slank platvoetje X Platycheirus angustatus 1 Gewoon platvoetje X Platycheirus clypeatus 1 Gewone snipvlieg X Rhagio scolopaceus 1 Gewone snuitvlieg X X Rhingia campestris 1 Grijze vleesvlieg X Sarcophaga carnaria 1 Witte halvemaanzweefvlieg X Scaeva pyrastri 1 Strontvlieg X Scathophaga stercoraria 1 Roestbruine kromlijf X Sicus ferrugineus 2 Grote langlijf X X Sphaerophoria scripta 1 Stalvlieg X Stomoxys calcitrans 1 Menuetzweefvlieg X Syritta pipiens 1 Bessenbandzweefvlieg X X Syrphus ribesii 1 Echte wespvlieg X Temnostoma vespiforme 2 Tipula paludosa X Tipula paludosa 1 Hommelreus X X Volucella bombylans 1 Witte reus X X Volucella pellucens 1 Gewone citroenzweefvlieg X Xanthogramma pedissequum 1 Gewone rode bladloper X X Xylota segnis 1 Grote gouden bladloper X Xylota sylvarum 1 Gevlekte gouden bladloper X Xylota xanthocnema 2 Vliesvleugeligen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid X X Amblyteles armatorius 2 Grote rupsendoder X Ammophila sabulosa 1 Zwart-rosse Zandbij X Andrena clarkella 1 Roodgatje X Andrena haemorrhoa 1 Vroege zandbij X Andrena praecox 2 Grijze Zandbij X Andrena vaga 2 Stompe schorsknopgalwesp X X Andricus gemmeus 3 Gewone borstelspinnendoder X X Anoplius infuscatus 1 Grote Wolbij X Anthidium manicatum 2 Honingbij X Apis mellifera 1 X Athalia spec. 1 Aardappelgal X Biorhiza pallida 1 Tuinhommel X X Bombus hortorum 2 Steenhommel X X Bombus lapidarius 1 Akkerhommel X X Bombus pascuorum 1 Aardhommel X X Bombus terrestris 1

35 Grote snuittordoder X Cerceris arenaria 1 X Chrysis ignita var. schencki 1 Berkenknotssprietbladwesp X Cimbex femoratus 2 Galappelwesp X X Cynips quercusfolii 1 X Ectemnius cavifrons 2 Gele weidemier X X Lasius flavus 1 Zwarte wegmier X Lasius niger 1 Satijnen knoopjesgal X Neuroterus numismalis 1 Lensgalwesp X X Neuroterus quercusbaccarum 1 X Ophion luteus 1 Gehoornde Metselbij X Osmia cornuta 3 X Tenthredo mesomela 2 Hoornaar X X Vespa crabro 2 Duitse wesp X X Vespula germanica 1 Rode Wesp X Vespula rufa 1 Gewone wesp X X Vespula vulgaris 1 Libellen. Naam 2012/2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Blauwe glazenmaker X Aeshna cyanea 2 Paardenbijter X Aeshna mixta 1 Grote keizerlibel X Anax imperator 1 Weidebeekjuffer X Calopteryx splendens 2 Houtpantserjuffer X Chalcolestes viridis 1 Azuurwaterjuffer X Coenagrion puella 1 Watersnuffel X Enallagma cyathigerum 1 Kleine roodoogjuffer X Erythromma viridulum 2 Lantaarntje X Ischnura elegans 1 Gewone pantserjuffer X Lestes sponsa 2 Viervlek X Libellula quadrimaculata 1 Gewone oeverlibel X Orthetrum cancellatum 1 Blauwe breedscheenjuffer X Platycnemis pennipes 2 Bruine winterjuffer X Sympecma fusca 2 Bruinrode heidelibel X Sympetrum striolatum 1

36 Sprinkhanen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Ratelaar X Chorthippus biguttulus 1 Bruine sprinkhaan X X Chorthippus brunneus 1 Krasser X X Chorthippus parallelus 2 Zuidelijk spitskopje X Conocephalus discolor 3 Zuidelijke boomsprinkhaan X Meconema meridionale 2 Sikkelsprinkhaan X Phaneroptera falcata 3 Bramensprinkhaan X Pholidoptera griseoaptera 2 Kalkdoorntje X Tetrix tenuicornis 4 Grote groene sabelsprinkhaan X Tettigonia viridissima 1 Zuidelijke boomsprinkhaan.

37 Kevers. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Tweestippelig lieveheersbeestje X X Adalia bipunctata 2 Distelboktor X X Agapanthia villosoviridescens 1 Elzenhaantje X X Agelastica alni 1 X Ampedus cinnabarinus 2 Junikever X X Amphimallon solstitiale 2 Oogvleklieveheersbeestje X X Anatis ocellata 2 Roodschildveldmestkever X Aphodius fimetarius 2 Muskusboktor X X Aromia moschata 3 X Bolitophagus reticulatus 3 Zwartpootsoldaatje X X Cantharis fusca 2 Geel Soldaatje X X Cantharis livida 2 Gouden loopkever X Carabus auratus 2 Gekorrelde schalenbijter X X Carabus granulatus 2 Korrelschalebijter X Carabus problematicus 2 Muntschildpadtor X Cassida viridis 1 X X Chlorophanus viridis 2 Groen muntgoudhaantje X Chrysolina herbacea 2 X Chrysolina staphylaea 2 Zevenstippelig lieveheersbeestje X X Coccinella septempunctata 1 Rode Smalbok X X Corymbia rubra 1 Grauwe aaskortschildkever X Creophilus maxillosus 2 Groen zuringhaantje X X Gastrophysa viridula 2 Gedoornde mestkever X X Geotrupes stercorarius 1 Ruigkever X Lagria hirta 2 Grote Glimworm X Lampyris noctiluca 3 Roodtipbasterdweekschild X Malachius bipustulatus 2 Gewone meikever X Melolontha melolontha 1 Krompootdoodgraver X X Nicrophorus vespillo 1 Tweevlekkige snelkever X X Notiophilus biguttatus 1 Stinkende Kortschild X X Ocypus olens 2 Rozenkever X X Phyllopertha horticola 1 Veertienstippelig lieveheersbeestje X Propylea quatuordecimpunctata 2 Citroenlieveheersbeestje X X Psyllobora vigintiduopunctata 1 Kleine rode weekschild X Rhagonycha fulva 1

38 X Stenurella bifasciata 4 Penseelkever (fasciatus) X X Trichius fasciatus 2 Klein vliegend hert. Drie vangstmethoden gedemonstreerd.

39 Wantsen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid X Acanthosoma haemorrhoidale 1 Bloedcicade X X Cercopis vulnerata 2 X Closterotomus norwegicus 1 Zuringwants X X Coreus marginatus 1 X Iassus lanio 2 Vuurwants X X Pyrrhocoris apterus 2 X Reduvius personatus 2 X Saldula saltatoria 1 Dovenetelwants X Tritomegas bicolor 2 Wantseneitjes

40 Duizendpoten. Naam /201 3 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Gewone zoetwaterpissebed X Asellus aquaticus 1 Roodstip X Blaniulus guttulatus 1 Tuinbladkruiper X Cryptops hortensis 1 Knotskronkel X X Cylindroiulus punctatus 2 Gele aardkruiper X Geophilus flavus 1 Gewone duizendpoot X X Lithobius forficatus 1 Dwergsteenloper X Lithobius microps 1 Grote platrug X X Polydesmus angustus 1 Grote aardkruiper X Stigmatogaster subterraneus 1 Pissebedden. Naam 1981 Wetenschappelijke naam Gewone oprolpissebed X Armadillidium vulgare Kelderpissebed X Oniscus asellus Mospissebed X Philoscia muscorum Ruwe Pissebed X Porcellio scaber Slakken. Naam > 2000 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Stekelslak X Acanthinula aculeata 2 Kapslak X Acroloxus lacustris 1 Bruine blinkslak X Aegopinella nitidula 1 Kleine blinkslak X Aegopinella pura 2 Egelwegslak X Arion (Carinarion) intermedius 1 Boswegslak X Arion (Carinarion) silvaticus 2 Donkere wegslak X Arion (Kobeltia) distinctus 1 Grote diepslak X X Bithynia tentaculata 1 Plompe dwergslak X Carychium minimum 1

41 Slanke dwergslak X Carychium tridentatum 2 Blindslak X Cecilioides acicula 2 Witgerande tuinslak X Cepea hortensis 1 Vale clausilia X Clausilia bidentata 2 Glanzende agaathoren X Cochlicopa lubrica 1 Slanke agaathoren X Cochlicopa lubricella 2 Tandloze korfslak X Columella edentula 2 Kleine akkerslak X Deroceras laeve 1 Boerenknoopje X Discus rotundatus 1 Gladde tolslak X Euconulus fulvus 1 Gewoon aardschijfje X Lucilla scintilla 4 Geribde clausilia X Macrogastra attenuata 3 Bosloofslak X Monachoides incarnatus 3 Kleverige poelslak X Myxas glutinosa 4 Ammonshorentje X Nesovitrea hammonis 1 Lookglansslak X Oxychilus alliarius 1 Kelderglansslak X Oxychilus cellarius 2 Grote glansslak X Oxychilus draparnaudi 1 Bronblaashorenslak X Physa fontinalis 1 Posthoornslak X X Planorbarius corneus 1 Gewone schijfhoornslak X X Planorbis planorbis 1 Dwergpuntje X Punctum pygmaeum 1

42 Gewone barnsteenslak X Succinea putris 1 Gewone haarslak X Trochulus hispidus 1 Geribde jachthorenslak X Vallonia costata 1 Kleine korfslak X Vertigo pusilla 2 Gestreepte korfslak X Vertigo substriata 3 Kleine kristalslak X Vitrea contracta 2 Gewone kristalslak X Vitrea crystallina 2 Doorschijnende glasslak X Vitrina pellucida 1 Donkere glimslak X Zonitoides nitidus 1 Akkerslak onbekend X Deroceras spec. 1 Een geschikt visstekkie!

43 Dagvlinders Naam /2013 Wetenschappelijke naam Dagpauwoog X X Aglais io Kleine vos X X Aglais urticae Oranjetipje X X Anthocharis cardamines Koevinkje X X Aphantopus hyperantus Landkaartje X X Araschnia levana Boomblauwtje X X Celastrina argiolus Hooibeestje X Coenonympha pamphilus Oranje luzernevlinder X Colias crocea Gele luzernevlinder X X Colias hyale Citroenvlinder X X Gonepteryx rhamni Koningspage X X Iphiclides podalirius Kleine vuurvlinder X X Lycaena phlaeas Bruin zandoogje X X Maniola jurtina Bont zandoogje X X Pararge aegeria Groot koolwitje X Pieris brassicae Klein geaderd witje X X Pieris napi Klein koolwitje X X Pieris rapae Gehakkelde aurelia X X Polygonia c-album Icarusblauwtje X X Polyommatus icarus Zwartsprietdikkopje X Thymelicus lineola Atalanta X X Vanessa atalanta Distelvlinder X X Vanessa cardui Zoogdieren. Naam 1981 >2000 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Bosmuis X X Apodemus sylvaticus 1 Woelrat spec. X Arvicola amphibius/scherman 2 Rosse woelmuis X X Clethrionomys glareolus 2 Huisspitsmuis X X Crocidura russula 2 Laatvlieger X Eptesicus serotinus 2 Egel X X Erinaceus europaeus 1 Haas X X Lepus europaeus 1 Dwergmuis X Micromys minutus 2

44 Aardmuis X Microtus agrestis 2 Veldmuis X Microtus arvalis 2 Huismuis X X Mus musculus 1 Hermelijn X Mustela erminea 2 Wezel X Mustela nivalis 2 Bunzing X Mustela putorius 2 Beverrat X X Myocastor coypus 2 Rosse vleermuis X Nyctalus noctula 2 Muskusrat X X Ondatra zibethicus 2 Konijn X X Oryctolagus cuniculus 1 Gewone dwergvleermuis X Pipistrellus pipistrellus 2 Gewone grootoorvleermuis X Plecotus auritus 2 Bruine rat X Rattus norvegicus 1 Zwarte rat X Rattus rattus 3 Eekhoorn X Sciurus vulgaris 2 Bosspitsmuis spec. X X Sorex araneus/coronatus 1 Dwergspitsmuis X Sorex minutus 2 Mol X X Talpa europaea 1 Vos X X Vulpes vulpes 1 Bosspitsmuis. Blik in buurtschap De Linnerweerd

45 We staan klaar voor de volgende ronde.

Polder Stein, Reeuwijk; PKN-excursie; perceel oostelijk van kade Polder Kort Roggebroek

Polder Stein, Reeuwijk; PKN-excursie; perceel oostelijk van kade Polder Kort Roggebroek Vegetatieopnamen Kievitsbloem-associatie Polder Stein periode 1992-2012 2003 => Opnamenummer: 66108 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/04/25 X-coordinaat : 113.098000 Y-coordinaat : 448.244000 Bloknummer :

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen. Quick scan Flora- en faunawet. In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld

Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen. Quick scan Flora- en faunawet. In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen Quick scan Flora- en faunawet In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld Wirdum, februari 2013 1/5 1. Initiatief Huidige bedrijf Landschapsbeheer Het Witterveld

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Romain Timmermans Tom Delvaux

Romain Timmermans Tom Delvaux Datum excursie: 13/05/2013 Hokcode: E6 4734 Plaats: Heks Gids: Bert Berten Deelnemers: Jos Lenaerts Jean Vangrinsven Georges Peters Jos Eykens Theo Nulens Frank Ryckeboer Lydia Vanberghen Annemie Verheyden

Nadere informatie

Datum excursie: 2013/29/ Hokcode: D Plaats: Loksbergen Gids: Bert Berten Deelnemers: Georges Peters

Datum excursie: 2013/29/ Hokcode: D Plaats: Loksbergen Gids: Bert Berten Deelnemers: Georges Peters Datum excursie: 2013/29/04 2013 Hokcode: D6 5214 Plaats: Loksbergen Gids: Bert Berten Deelnemers: Georges Peters Jos Eykens Theo Nulens Rita Stroobants Sigmar Fries Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Nadere informatie

Datum excursie: 2/08/2010 Hokcode: D Plaats: As Gids: Lily Gora LPW

Datum excursie: 2/08/2010 Hokcode: D Plaats: As Gids: Lily Gora LPW Datum excursie: 2/08/2010 Hokcode: D7 3331 Plaats: As Gids: Lily Gora Deelnemers: Rita Declerq Jan Vanderstraeten Hugo Vanderlinden Richard Pawlowski Theo Nulens Luc Berger Pol Van Sanden Lut Sagaert Wetenschappelijke

Nadere informatie

Datum excursie: 11/06/2012 Hokcode: D Plaats: Koersel Gids: Bert Berten. Theo Nulens LPW

Datum excursie: 11/06/2012 Hokcode: D Plaats: Koersel Gids: Bert Berten. Theo Nulens LPW Datum excursie: 11/06/2012 Hokcode: D6 1643 Plaats: Koersel Gids: Bert Berten Deelnemers: Roy Hendrikx Richard Pawlowski Ine Reynders Jean Vangrinsven Theo Nulens Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Degu SAB: veilig & onbeperkt

Degu SAB: veilig & onbeperkt Degu SAB: veilig & onbeperkt Groenten Witloof Cichorium endivia Wilde peen(wortel) Daucus carota sativus Wortel zelf beperkt geven. Aardpeer (artichoke) Helianthus tuberosus Worteldelen kunnen aangeboden

Nadere informatie

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

LPW. Datum excursie: Hokcode: D Plaats: Koersel Gids: Theo Nulens. Epilobium obscurum Donkergroene basterdwederik zz

LPW. Datum excursie: Hokcode: D Plaats: Koersel Gids: Theo Nulens. Epilobium obscurum Donkergroene basterdwederik zz Datum excursie: Hokcode: D6 2512 Plaats: Koersel Gids: Theo Nulens Deelnemers: Nicole Rinkes Cecile Nagels Pieter Hendrikx Bert Berten Luc Vanoppen Stefan Put Kristin Zels Georges Peters Ine Reynders Jean

Nadere informatie

Berminventarisatie 2013

Berminventarisatie 2013 Grote ratelaar Berminventarisatie 2013 Voor: Gemeente Bernheze Door: Floron-werkgroep IVN Bernheze Inhoud Kaart Blz. Inhoudsopgave 1 Kaart Heesch A 2 Kaart Heeswijk/Dinther B 3 Kaart Loosbroek C 4 Kaart

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Datum excursie: 26/04/2010 Hokcode: D Plaats: Zutendaal Gids: Bert Berten. Theo Nulens LPW

Datum excursie: 26/04/2010 Hokcode: D Plaats: Zutendaal Gids: Bert Berten. Theo Nulens LPW Datum excursie: 26/04/2010 Hokcode: D7 52 42 Plaats: Zutendaal Gids: Bert Berten Deelnemers: Jean Vangrinsven Luc Vanoppen Lisette Hauquier Richard Pawlowski Georges Peters Jan Vanderstraeten Daniëlle

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 528 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 10000 25 april 2017 11:29:05 1 Auteur: Arnold van der Staak Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Pondera Consult J.F.W. Rijntalder Postbus AN Hengelo : ONTWERP-BESLUIT. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Pondera Consult J.F.W. Rijntalder Postbus AN Hengelo : ONTWERP-BESLUIT. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Pondera Consult J.F.W. Rijntalder Postbus 579 7550 AN Hengelo : ONTWERP-BESLUIT Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen Postbus 40225, 8004 DE Zwolle

Nadere informatie

LPW. Datum excursie: 6/05/2013 Hokcode: D Plaats: Opoeteren Gids: Robert Delbroek

LPW. Datum excursie: 6/05/2013 Hokcode: D Plaats: Opoeteren Gids: Robert Delbroek Datum excursie: 6/05/2013 Hokcode: D7 1432 Plaats: Opoeteren Gids: Robert Delbroek Deelnemers: Nicole Rinkes Jos Eykens Georges Peters Theo Nulens Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst Vlaanderen

Nadere informatie

PWG-excursie naar de Broekpolder op 17 september 2014

PWG-excursie naar de Broekpolder op 17 september 2014 PWG-excursie naar de Broekpolder op 17 september 2014 Woensdag 17 september trokken we vier man sterk op de fiets naar de Broekpolder. Vanaf de Polderpoort gaan we te voet. Het is stralend weer. In de

Nadere informatie

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden 20 september 2017

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden 20 september 2017 Het Kooigat Blauwe glazenmaker PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden 20 september 2017 Op 20 september 2017 trokken we 3 man sterk naar de Rhoonse grienden. Het was een heerlijke zonnige dag. Speciale

Nadere informatie

Kennisdag 8 juni B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Kennisdag 8 juni B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen Kennisdag 8 juni 2017 2B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen Fotogroep ISO 400 Het beheerplan Met dank aan Jens Verwaerde (Natuurpunt) Een goed beheerplan versterkt biodiversiteit werkt

Nadere informatie

Onderzoek Vogelwerkgroep Schijndel (onderdeel NMC) gebied Achterste Hermalen gemeente Schijndel.

Onderzoek Vogelwerkgroep Schijndel (onderdeel NMC) gebied Achterste Hermalen gemeente Schijndel. Onderzoek Vogelwerkgroep Schijndel (onderdeel NMC) gebied Achterste Hermalen gemeente Schijndel. 1. Onderzoeksgebied 2016 a. Kaart onderzoeksgebied Copyright van deze gebiedskaart berust bij Brabant Water.

Nadere informatie

Datum excursie: 20/08/2012 Hokcode: D Plaats: Masenhoven Gids: Bert Berten. Hugo Vanderlinden LPW

Datum excursie: 20/08/2012 Hokcode: D Plaats: Masenhoven Gids: Bert Berten. Hugo Vanderlinden LPW Datum excursie: 20/08/2012 Hokcode: D7 3633 Plaats: Masenhoven Gids: Bert Berten Deelnemers: Jan Egelmeers Nicole Rinkes Veerle Cielen Jean Vangrinsven Georges Peters Richard Pawlowski Hugo Vanderlinden

Nadere informatie

Planten voor Vlinders en Rupsen

Planten voor Vlinders en Rupsen Bont zandoogje Rups (gestreepte) witbol Groot dikkopje Rups (gestreepte) witbol Bruin zandoogje Rups (rood) zwenkgras Distelvlinder Rups akkerdistel Bruin zandoogje Rups algemene grassoorten Groot dikkopje

Nadere informatie

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 FUTEN TOT EENDEN Tot 22 januari pleisterden nog steeds 1 tot 2 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Daarna werd van

Nadere informatie

Carex pendula Hangende zegge GE

Carex pendula Hangende zegge GE Lijst van vaatplanten gevonden op 17 mei 2017 tijdens de excursie van de KNNV Plantenwerkgroep afdeling Nijmegen naar Weurtse Straatje N van Weurt. Totaal: 183 soorten. Gestreept in meer dan één km-hok.

Nadere informatie

Van G7 was het met name het subtype: - G7b Matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige bodem; voedselrijk tot zeer voedselrijk

Van G7 was het met name het subtype: - G7b Matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige bodem; voedselrijk tot zeer voedselrijk Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

'rodelijst' Aegopodium podagraria. Artemisia vulgaris. Bolboschoenus maritimus

'rodelijst' Aegopodium podagraria. Artemisia vulgaris. Bolboschoenus maritimus Lijst van vaatplanten gevonden op 26 augustus 2015 tijdens de excursie van de KNNV Plantenwerkgroep afdeling Nijmegen naar O deel Gendtsche Polder (hok 195-431). Totaal: 148 soorten. Vragen of opmerkingen:

Nadere informatie

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemven en omstreken op Landgoed Huis ter Heide, Noord-Brabant Broedseizoen 2009

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemven en omstreken op Landgoed Huis ter Heide, Noord-Brabant Broedseizoen 2009 Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemven en omstreken op Landgoed Huis ter Heide, Noord-Brabant Broedseizoen 2009 Bonte vliegenvanger Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant Auteurs:

Nadere informatie

Natuurtoets ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan van enkele percelen langs de Hoenderweg en de Vilstersedijk te Lemelerveld

Natuurtoets ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan van enkele percelen langs de Hoenderweg en de Vilstersedijk te Lemelerveld Natuurtoets ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan van enkele percelen langs de Hoenderweg en de Vilstersedijk te Lemelerveld Inventarisatie en beoordeling van beschermde flora en fauna in

Nadere informatie

ECOLOGISCHE INVENTARISATIE. S y l v e s t e r

ECOLOGISCHE INVENTARISATIE. S y l v e s t e r 1 ECOLOGISCHE INVENTARISATIE FAMILIE BAUHUIS SINT ISIDORUSHOEVE Juli 2008 2 Opdrachtgever: Bijkerk cs Landschapsarchitecten R. Postma Hengelosestraat 791 7521 PA ENSCHEDE Ecologische analyse: Sylvester

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Dertiende jaargang, no. 6 7 juli 2015 Station Castricum Het was een mooie avond, die van de 30 e juni. We bezochten het gebied achter het station van Castricum.

Nadere informatie

Stuifmeel- richt- Nederlandse Latijnse naam naam. Opmerking. Acer campestre Veldesdoorn 5 5 6 2 3 2

Stuifmeel- richt- Nederlandse Latijnse naam naam. Opmerking. Acer campestre Veldesdoorn 5 5 6 2 3 2 Tabel Onderbouwing van de nectar- en stuifmeelscore per plantensoort voor www.drachtkalender.nl. De nectar- en stuifmeelscores zijn gebaseerd op de bevliegingsklasse en richtwaarde voor nectar- en per

Nadere informatie

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha 1 2 17500 Opbrengst in kg ds per ha 15000 12500 10000 7500 15 ton ds 7,5 ton ds 5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 kg meetmelk per ha Bron: 3 Onkruid Vers gras Verschil VEM (Voederwaarde)

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Water- en oeverplanten in de zandwinplas in de Hiensche Uiterwaarden bij Dodewaard

Water- en oeverplanten in de zandwinplas in de Hiensche Uiterwaarden bij Dodewaard Water- en oeverplanten in de zandwinplas in de Hiensche Uiterwaarden bij Dodewaard Bureau Daslook 2 Water- en oeverplanten in de zandwinplas in de Hiensche Uiterwaarden bij Dodewaard Dr. Ger Boedeltje

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Akerboom, mevrouw Van der Puijl,

ONTWERPBESLUIT. Datum Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Akerboom, mevrouw Van der Puijl, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle ONTWERPBESLUIT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen Kenmerk FF/75C/2016/0081.toek.bl

Nadere informatie

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien.

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. IT HEIDENSKIP BLOEIT Lijst van gevonden wilde planten. Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. Deze planten

Nadere informatie

Datum excursie: 5/08/2013 Hokcode: E Plaats: Zichen Gids: Gabriël Eerens LPW

Datum excursie: 5/08/2013 Hokcode: E Plaats: Zichen Gids: Gabriël Eerens LPW Datum excursie: 5/08/2013 Hokcode: E7 4414 Plaats: Zichen Gids: Gabriël Eerens Deelnemers: Richard Pawlowski Jos Lenaerts Daniëlle Clits Luc Lenaerts Piet Martens Jan Egelmeers Marli Luijten Jan Verstraeten

Nadere informatie

'wetenschappelijke naam' 'Nederlandse naam' 'rode-lijst'

'wetenschappelijke naam' 'Nederlandse naam' 'rode-lijst' Lijst van vaatplanten gevonden op 5 juli 2017 tijdens de excursie van de KNNV Plantenwerkgroep afdeling Nijmegen naar Molenhoek O van Nederasselt. KM-hok 180-420. Totaal: 213 soorten. Vragen of opmerkingen:

Nadere informatie

Datum excursie: 2/09/2013 Hokcode: D Plaats: Eisden Gids: Georges Peters LPW

Datum excursie: 2/09/2013 Hokcode: D Plaats: Eisden Gids: Georges Peters LPW Datum excursie: 2/09/2013 Hokcode: D7 3442 Plaats: Eisden Gids: Georges Peters Deelnemers: Hugo Vanderlinden Jean Vangrinsven Jan Verstraeten Jan Egelmeers Richard Pawlowski Theo Nulens Wetenschappelijke

Nadere informatie

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015 Knotwilg met ingegroeide Gewone esdoorn Kooigat en in de verte de Oude Maas PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015 Op 6 mei trokken we 6 man sterk naar de Rhoonse grienden. Het was stormachtig

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Verslag van de excursie naar Hitland-Noord 3 juni 2015

Verslag van de excursie naar Hitland-Noord 3 juni 2015 Steenoven Bloeiende berm langs de IJsseldijk Verslag van de excursie naar Hitland-Noord 3 juni 2015 Op 3 juni gingen we vijf man sterk naar Hitland en deze maal naar Hitland-Noord. We parkeren op een parkeerplaats

Nadere informatie

KM-hok Westerpark-Rokkeveen ; Ax = 90 Ay = 451; 1989 tm 2015 ; 187 taxa

KM-hok Westerpark-Rokkeveen ; Ax = 90 Ay = 451; 1989 tm 2015 ; 187 taxa KM-hok 305741 Westerpark-Rokkeveen ; Ax = 90 Ay = 451; 1989 tm 2015 ; 187 taxa SNR NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM 1ST LTST BB EB BLOEMKLEUR BLADVORM HMN HMX 00717 Aardaker Lathyrus tuberosus 2007

Nadere informatie

Wetenschappelijke naam: Bellis Perennis. Compositae

Wetenschappelijke naam: Bellis Perennis. Compositae Gemaakt door: Datum: Thomas Rozendaal 9-10-'11 Pagina 3 Madelief Pagina 4 Kale jonker Pagina 5 Speerdistel Pagina 6 Boterbloem Pagina 7 Gewone Brunel Pagina 8 Witte smeerwortel Pagina 9 Guichelheil Pagina

Nadere informatie

Bijen: Aardhommel, Akkerhommel, Zandbijen, Wespbijen,

Bijen: Aardhommel, Akkerhommel, Zandbijen, Wespbijen, 258 IBN-Rapport 5.42 GEMEENTE ZUTPHEN 5. 42.1 Algemeen In de gemeente Zutphen is men pas na 1990 met ecologisch groenbeheer gestart. Op sommige punten zijn ook al aanzienlijke resultaten geboekt. Vooral

Nadere informatie

Verslag Eindejaars Plantenjacht 2015 Natuurgroep Kockengen

Verslag Eindejaars Plantenjacht 2015 Natuurgroep Kockengen Verslag Eindejaars Plantenjacht 2015 Natuurgroep Kockengen Speuren naar bloeiende planten langs het Henri Dunantpad, 30 december 2015 foto: Pieter Hielema Theo van Schie Eindejaars Plantenjacht 2015 FLORON

Nadere informatie

Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol. Foto: Francis Havekes. Eindredactie: Hanneke Hoogvliet

Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol. Foto: Francis Havekes. Eindredactie: Hanneke Hoogvliet Broedvogelinventarisatie Buytenpark 2005 Vogelwerkgroep Zoetermeer Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol Foto: Francis Havekes Eindredactie: Hanneke Hoogvliet Vogelwerkgroep Zoetermeer, 2007 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Twaalfde jaargang, no.2 17 mei 2014 Viaanse Molen De eerste excursie van de Plantenwerkgroep voerde naar het natuurgebiedje Viaanse Molen. Een gebied waar

Nadere informatie

Project Natuurvriendelijke Oevers Waal

Project Natuurvriendelijke Oevers Waal Project Natuurvriendelijke Oevers Waal Tussenresultaten van het veldwerk 2004 Flora & PQ-onderzoek Project Natuurvriendelijke Oevers Waal Tussenresultaten van het veldwerk 2004 Flora & PQ-onderzoek December

Nadere informatie

Datum excursie: 23/07/2012 Hokcode: C Plaats: Tongerlo Gids: Peter Engelen. Sylvain Peeters LPW

Datum excursie: 23/07/2012 Hokcode: C Plaats: Tongerlo Gids: Peter Engelen. Sylvain Peeters LPW Datum excursie: 23/07/2012 Hokcode: C7 4534 Plaats: Tongerlo Gids: Peter Engelen Deelnemers: Bert Berten Lily Gora Theo Nulens Richard Pawlowski Georges Peters Luc Lenaerts Daniëlle Clits Marleen massonnet

Nadere informatie

pollaertshof te grathem, gemeente leudal Plan plangroep heggen Opdrachtgever verkennend natuurwaardenonderzoek aangepaste versie Gulpen, 10 maart 2009

pollaertshof te grathem, gemeente leudal Plan plangroep heggen Opdrachtgever verkennend natuurwaardenonderzoek aangepaste versie Gulpen, 10 maart 2009 Plan pollaertshof te grathem, gemeente leudal verkennend natuurwaardenonderzoek aangepaste versie Opdrachtgever plangroep heggen Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 10 maart 2009 kon. julianastraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Dertiende jaargang, no. 5 27 juni 2015 Goed bewaakte natuur op de Boekelermeer Op 16 juni brachten we een bezoek aan het oostelijk deel van het natuurcompensatiegebied

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld

Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld Inventarisatie en beoordeling van beschermde flora en fauna in het kader van de natuurwet- en regelgeving Goutbeek, Flora

Nadere informatie

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Broedseizoen 2012 Vink (Fringilla coelebs) Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 Op woensdag 10 september sloten we het plantenseizoen af met een wandeling langs het kanaal van Beverloo. Luc, Pierre, Ine, Nicole, Vivianne, Rudy, Rutger en ikzelf waren van de

Nadere informatie

Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland

Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland Verslag vogelwerkgroep IVN De Steilrand rondje Zeeland Zaterdag 23 januari maakten 12 mensen van de vogelwerkgroep een tocht langs de Zeeuwse kusten. We waren vroeg uit de veren, om bij het krieken van

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project Alle soorten. Huis ter Heide (Noordelijk deel, Kraanven en Duikse hoef)

Broedvogel Monitoring Project Alle soorten. Huis ter Heide (Noordelijk deel, Kraanven en Duikse hoef) Broedvogel Monitoring Project Alle soorten Huis ter Heide (Noordelijk deel, Kraanven en Duikse hoef) 2009 Opgemaakt door: Leo Reijnierse LR DigiPhoto http://www.lrdigiphoto.nl Pagina 2 1. Inleiding Dit

Nadere informatie

Struiklaag 25% Eenstijlige meidoorn: Crataegus monogyna Grauwe wilg: Salix cinerea Spaanse aak: Acer campestre

Struiklaag 25% Eenstijlige meidoorn: Crataegus monogyna Grauwe wilg: Salix cinerea Spaanse aak: Acer campestre 140 IBN-Rapport 5.18 GEMEENTE HAARLEM 5.18.1 Algemeen In de 80-er jaren is er een begin gemaakt met ecologisch groenbeheer: dat wil zeggen een beheer dat er op gericht is leefgemeenschappen te bevorderen

Nadere informatie

Wandeling door de Esch in Rotterdam op 21 april 2017

Wandeling door de Esch in Rotterdam op 21 april 2017 Meertje Polder de Esch Gehakkelde aurelia Wandeling door de Esch in Rotterdam op 21 april 2017 Op 21 april trokken we vijf man sterk naar de Eschpolder in Rotterdam. Aan de Nesserdijk is het eindpunt van

Nadere informatie

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap (on)kruiden kennen Datum: woensdag 8 februari 2017 Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap 2 Denk aan de toets Aan het einde van deze presentatie gaan we na of je de belangrijke termen die besproken worden

Nadere informatie

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008 Plan gen hof 1 te termaar, gemeente margraten verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever dhr. hartmans Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 18 juni 2008 kon. julianastraat 21a 6271 cb gulpen

Nadere informatie

PWG-excursie naar Tiengemeten op 6 augustus 2014

PWG-excursie naar Tiengemeten op 6 augustus 2014 PWG-excursie naar Tiengemeten op 6 augustus 2014 Op 6 augustus trokken we 5 man sterk naar Tiengemeten. Ons vorig bezoek daar was in 2011 en dan een maand eerder. Kaartjes voor de pont kopen we bij de

Nadere informatie

Datum excursie: 14/06/2010 Hokcode: C Plaats: Koersel Gids: Luc Vanoppen Deelnemers: Maurice Vanoppen LPW

Datum excursie: 14/06/2010 Hokcode: C Plaats: Koersel Gids: Luc Vanoppen Deelnemers: Maurice Vanoppen LPW Datum excursie: 14/06/2010 Hokcode: C6 5643 Plaats: Koersel Gids: Luc Vanoppen Deelnemers: Maurice Vanoppen Luc Berger Guido Neven Daniëlle Clits Theo Nulens Lisette Hauquier Wetenschappelijke naam Nederlandse

Nadere informatie

Ekwadraat T.a.v. mevrouw K. Cnossen Postbus BP Leeuwarden B2012/151

Ekwadraat T.a.v. mevrouw K. Cnossen Postbus BP Leeuwarden B2012/151 19-07-2012 Ekwadraat T.a.v. mevrouw K. Cnossen Postbus 827 8901 BP Leeuwarden B2012/151 Rapportage toetsing Flora- en faunawet Pitrus 9, Barger-Compascuum Akkoord: drs. G.J. Berg Paraaf: Deze publicatie

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving Natuurtoets Aanleiding Voor de uitvoering van De Doorbraak moet rekening worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Om deze bescherming te bieden zijn er in Nederland een aantal natuurwetten

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade RAPPORT: INVENTARISATIES ROND FUNGI IN HET BLOSO-DOMEIN TE HOFSTADE TIJDENS HET JAAR 2003 SAMENSTELLING: HANS VERMEULEN NATUURPUNT EDUCATIE GRAATAKKER 11 2300 TURNHOUT EDUCATIE@NATUURPUNT.BE VERSLAG EN

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

PWG-excursie naar Quackjeswater op 7 augustus 2013

PWG-excursie naar Quackjeswater op 7 augustus 2013 PWG-excursie naar Quackjeswater op 7 augustus 2013 Op 7 augustus liepen we 5 man sterk de Quackroute. Deze route hebben we al meerdere malen gelopen, zij het in een andere maand. We handelen dan ook met

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG Resultaten van het broedvogel inventarisatie werk uitgevoerd in de Scheg, onderdeel van de Balij, het gebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, in 2008

Nadere informatie

Meijendel. Excursieverslag - 17 augustus 2011

Meijendel. Excursieverslag - 17 augustus 2011 Op 17 augustus trokken we zes man sterk naar Meijendel. Vanaf het parkeerterrein bij Kievietsduin volgden we eerst de witte paaltjes. Dan schakelden we over naar blauw richting het hek voor jaarkaarthouders.

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Zeldzaamheid Ruine A3/A7 Tee A8/B9. Sloot C6

Zeldzaamheid Ruine A3/A7 Tee A8/B9. Sloot C6 Akkerdistel Cirsium arvense 1 1 1 1 1 1 1 Akkerhoornbloem Cerastium arvense 1 1 1 1 Akkermelkdistel Sonchus arvensis 1 Akkerviooltje Viola arvensis 1 Akkerwinde Convolvulus arvensis 1 1 Amsinckia Amsinckia

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder Vijftiende jaargang, no. 5 16 juni 2017 Noorderneg De Noorderneg vormt een bijzonder groengebied in de Westrand van Heiloo. Op 16 juni hebben we de

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Dertiende jaargang, no.4 14 juni 2015 Goud en zilver in de Nollen Het was ons nog niet eerder gelukt om tijdens één excursie zowel goudhaver als zilverhaver

Nadere informatie

Datum excursie: 27/06/2011 Hokcode: D Plaats: Zolder Gids: David Beyen

Datum excursie: 27/06/2011 Hokcode: D Plaats: Zolder Gids: David Beyen Datum excursie: 27/06/2011 Hokcode: D6 2633 Plaats: Zolder Gids: David Beyen Deelnemers: Bieke Geukens Jean Vangrinsven Theo Nulens Richard Pawlowski Georges Peters Daniëlle Clits LPW Wetenschappelijke

Nadere informatie

Werkingstabel Basta = % werking + = 60-80% werking ++ = 80-90% werking - = < 60% werking

Werkingstabel Basta = % werking + = 60-80% werking ++ = 80-90% werking - = < 60% werking = 90-100% werking + = 60-80% werking Aardappel (opslag) Aardappel (zaailingen) Akkermunt Akkerviooltje Akkerwinde Ambrosia Basterdwederik kantige Bereklauw Bijvoet Bingelkruid Bloedgierst Boterbloem kruipende

Nadere informatie

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten.

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Ratelpopulier Populus tremula Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Witte abeel Populus alba Stam: Bochtige stam met grijze

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Bevindingen Flora- en fauna inventarisaties

Bevindingen Flora- en fauna inventarisaties Bevindingen Flora- en fauna inventarisaties Ten behoeve van de implementatie Floraen faunawet rapportage 02.04.13 Amsterdamse Golf Club NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 Dankzij de medewerking van bevoegd boswachter Vanessa Geenens bekwamen we de toelating van ANB om te gaan inventariseren in Lozerheide. Ze had me vorige week gemeld dat ze spijtig

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg2 13 slobkousen genoten van een milde zomeravond om op zoek te gaan naar planten in het Kolisbos waar Kelten en rovers huisden (als je de kaarten van Limburgs landschap mag geloven).

Nadere informatie

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Hans Hollander 14 september 2012 Rapport 19 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties: 1 Hollander,

Nadere informatie

VOGELS WAARNEMEN UIT TREINEN

VOGELS WAARNEMEN UIT TREINEN NOVEMBER 957 JAARGANG 0, AFL. «T ^fav- sar NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR VELDBIOLOGIE OPGERICHT DOOR E. HEIMANS,. JASPERS [r EN JAC, P. THIJSSE VOGELS WAARNEMEN UIT TREINEN M. F. MÖRZER BRUIJNS. R.I.V.O.N.,

Nadere informatie

Rapportage FF Matsloot Groningen

Rapportage FF Matsloot Groningen Peutz Zoetermeer T.a.v. de heer E. Barendrecht Postbus 696 2700 AR Zoetermeer 20-02-2015 2015/012 Gebiedsbeschrijving Het plangebied aan de Matsloot is in augustus 2014 volledig vergraven. Destijds is

Nadere informatie

Rijksdienst voor. Ondernemend. Nederland. Datum Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Deimel, heer Truijens en heer Stam,

Rijksdienst voor. Ondernemend. Nederland. Datum Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Deimel, heer Truijens en heer Stam, Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Onze referentie FF/75C/2014/0286A Betreft

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008)

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009)

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie