Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder"

Transcriptie

1

2

3 Voorwoord Alles beweegt. Een corporatie moet het eigen en de aangrenzende vakgebieden volgen om weet te hebben van veranderingen. Woon Compas doet dat naar vermogen en onze conclusie staat in de eerste zin. Vrij naar Joe Speedboot: beweging is niet hetzelfde als vooruitgang. De verwachte wijzigingen in de zorg, onderwijs, gemeente en welzijn zijn voelbaar. Corporaties krijgen daardoor meer mogelijkheden om te investeren in maatschappelijk vastgoed. De ruimte voor corporaties om te investeren vermindert. Een lastig spanningsveld. WoonCompas zal haar uiterste best doen om maximaal bij te dragen aan nieuw maatschappelijk vastgoed in Rotterdam. Wij zien de beperkingen groeien en blijven creatief. Al die beweging leidt soms af van de kerntaak. Dat is niet goed, want ook WoonCompas heeft veel te ontdekken. Wij willen een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting in Rotterdam. Daartoe hebben we in 2010 een studie door BuroMA.AN laten uitvoeren. Doel was het observeren en omschrijven van de bijzonderheden die opvallen aan en rondom panden voor kwetsbare doelgroepen in Rotterdam. Het eerste deel van de studie hebben we besproken met verschillenden mensen van zorg- en welzijnspartners. Het leverde interessant materiaal op. Als gevolg van regels, eisen en focus op de primaire taak ontstaan er bijzondere situaties op het grensvlak van openbare ruimte en gebouw. Dat kan goed zijn en net zo makkelijk merkwaardige taferelen opleveren. De foto naast deze tekst dient als voorbeeld. Een alledaags beeld van een Rotterdamse woningentree met een smalle stoep aan de straat met drie rode hekjes. Die hekjes zijn wat merkwaardig. Eerste reactie bij WoonCompas was: fietsenrekken! Zo worden ze ongetwijfeld ook gebruikt, het werkelijke doel is anders. Dit zijn gemarkeerde opstelplaatsen voor rolcontainers. Geparkeerde auto s kunnen de mogelijkheid blokkeren om de containers op de, te smalle, stoep te plaatsen. De hekjes zijn dwingend, hufterproof en voorkomen dat de containers bij stevige wind op avontuur gaan. Deze hekjes voor iedere woning zijn dominant in het straatbeeld en mooi zijn ze niet. Voor het praktische probleem lijken ze een goede oplossing. Een onwetende passant herinnert zich de rode poortjes niet, wel zal hij een negatieve associatie onthouden bij de straat waar geen bewoner in de buurt iets aan heeft kunnen doen. Bij onze eigen panden constateerden we vergelijkbare situaties. Dat geeft negatieve associaties met een wooncomplex. Via bewustwording kan veel voorkomen worden. We beseffen dat dit geen oplossing voor alle problemen is. Wel is er een aanleiding minder. Wij vroegen Elian Somers om binnen de Rotterdamse ring foto s te maken van opvallende fragmenten op het grensvlak van openbare ruimte en gebouw. Wij weten dat betrokken partijen hard werken om zaken te verbeteren. De foto s zijn geen aanklacht, wel geeft iedere foto een goed of minder plezierig beeld. Besteed er een paar minuten aan en probeer te onthouden wat u graag tegenkomt en wat u zou willen voorkomen. Wij houden in toekomstige projecten rekening met de lessen uit deze observaties. WoonCompas werkte met plezier in 2010, gebouwen beheren en ontwikkelen die zinvol zijn geeft inspiratie. Wij hebben genegenheid voor dat vak en streven naar een goede uitoefening. Hebben wij steken laten vallen in dit jaarverslag waaraan u zich ergert of die meer dan een schoonheidsfout zijn, meldt dit aan ons. Wij leren graag bij. Onze activiteiten in 2010 en dit jaarverslag zijn met grote betrokkenheid door een klein team mensen en een trouwe groep maatschappelijke partners mogelijk gemaakt. Deze partners zijn essentieel. Ons jaarlijkse dankwoord is niet obligaat, het is een bewijs van duurzaam in elkaar investeren. In het bijzonder deze maal dank aan Robert de Bakker die eind 2010 afscheid nam als commissaris. Hij heeft in zijn korte zittingsperiode zijn rol met verve vervult en ook bij het tot stand komen van dit jaarverslag bleek hij nog steeds in zijn hart betrokken te zijn. Aan u, veel leesplezier! Tim van Schijndel directeur - bestuurder Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

4 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 4

5 Inhoudsopgave 1. VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 2. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 9 3. GOVERNANCE Directie/Bestuur Raad van Commissarissen Horizontale dialoog, de Raad van Participanten Externe accountant Visitatie VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Algemene gegevens Algemene beschouwingen Activiteiten en ontwikkelingen Bij voorrang huisvesten van de primaire doelgroep Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Betrekken van huurders bij beleid en beheer Leefbaarheid Financiën Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting KENGETALLEN 54 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening OVERIGE GEGEVENS Staturaire bepaling inzake de winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90 Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

6 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 6

7 1. Verklaring van de Raad van Commissarissen In de vergadering van 24 mei 2011 heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2010 vastgesteld, hetgeen overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten de directie tot volledige décharge strekt voor haar bestuur over Rotterdam, 24 mei 2011 Namens de Raad van Commissarissen drs. J.B. Val, voorzitter Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

8 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 8

9 2. Bericht van de Raad van Commissarissen Algemeen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen 1 en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: - realisering van de doelstellingen van de corporatie; - realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; - strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; - opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; - kwaliteitsbeleid; - kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; - financieel verslaggevingsproces; - naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 12 van de statuten van Stichting WoonCompas omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen (laatste gewijzigde versie vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 13 april 2010). In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen: - het BBSH; - de strategienota Richting aan de groei (2005), inclusief de herijking hiervan op basis van de in 2010 opgestelde notitie strategie het jaarplan; - de begroting; - het treasurystatuut; - de prestatieafspraken met bestuurder. Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2010 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisering van de corporatiedoelstellingen. Taak en werkwijze Voor informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2010, functies, nevenfuncties, jaar van benoeming en herbenoeming, deelname aan commissies en deskundigheidsgebied van de verschillende leden wordt verwezen naar paragraaf Dit betreft één deelneming in Stichting De Knoop. De bestuurder van Woon Compas is qualitate qua voorzitter van het bestuur van De Knoop, die is opgericht in verband met de exploitatie van een aantal gemeenschappelijke ruimten op de locatie Nesselint. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

10 Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren, met name over alle ontwikkelingen die speelden in het kader van het jaarplan. De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van Stichting WoonCompas: overleg met bestuurder; overleg met externe accountant; deelname aan informatieve bijeenkomsten en cursussen voor toezichthouders. De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar vijf maal bijeen geweest in een reguliere vergadering, waarvan vier maal in voltalligheid en eenmaal met afwezigheid van twee leden. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen in maart 2010 twee maal met de bestuurder een sessie gehouden over de toekomst van Woon Compas, ten einde de strategie te bepalen voor de periode , waarover hierna meer. Tijdens de reguliere vergaderingen met de bestuurder is in de regel ook de directeur bedrijfsvoering aanwezig. Twee leden van de Raad van Commissarissen, waaronder de voorzitter, maakten in 2010 ook deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Laurens waarmee een belangrijke samenwerkingsrelatie is. De participatie in elkaars Raad van Commissarissen is tot onze spijt per eind 2010 beëindigd, maar is wel in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken. WoonCompas heeft geen ondernemingsraad, gelet op de geringe omvang van de organisatie. Op 25 november is een themabijeenkomst geweest voor de bijzondere huurders (zorgverleners voor bijzondere doelgroepen), in het bijzijn van het lid van de Raad van Commissarissen dat de bijzondere huurders als speciaal aandachtsgebied heeft. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen: op basis van de door de bestuurder voorgelegde notitie strategie is vastgesteld dat Woon Compas haar werk het beste als zelfstandige stichting kan voortzetten; vaststelling van het voorstel reglement voor de Raad van Commissarissen; vaststelling van jaarrekening/jaarverslag 2009; instemming met een bestuursvoorstel tot financiering, ten einde over te gaan tot het aantrekken van een lening van 2,5 miljoen; vaststelling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen; instemming het verder uitwerken van de ontwikkeling tot en met afronding van het Definitief Ontwerp van het project MFA De Passie op basis van het door bestuurder voorgelegde memo met vraagstelling; instemming met een bestuursvoorstel, leidende tot het aantrekken van twee fixe leningen van samen 8,5 miljoen; vaststelling van het jaarplan 2011; vaststelling van de begroting ; benoeming Deloitte tot accountant op voordracht van het auditcommittee voor minimaal een jaar met intentie om een meerjarige samenwerking aan te gaan; goedkeuring integriteitcode. 10

11 Zelfevaluatie Eind 2010 is een zelfevaluatie uitgevoerd met betrekking tot het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen. Daarbij heeft ook de bestuurder een oordeel gegeven over het functioneren van de verschillende leden. Onafhankelijkheid De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk is in de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria. Een en ander is nader uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers om misstanden te melden in het kader van een, gelet op omvang van WoonCompas niet uitgebreide, klokkenluidersregeling. In 2010 zijn bij de Raad van Commissarissen geen meldingen over misstanden binnengekomen. In 2010 is geen sprake geweest van incidentele onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang waarbij leden van de Raad van Commissarissen of de bestuurder betrokken waren. Deskundigheid en samenstelling Op 13 april 2010 is in het kader van het reglement Raad van Commissarissen een profielschets vastgesteld voor de Raad van Commissarissen, waarin onder andere ingegaan wordt op de verschillende taakgebieden en gewenste deskundigheden. In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Commissarissen werkt met een vaste remuneratiecommissie en auditcommissie. De taak van beide commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op beide onderdelen voor te bereiden. De remuneratiecommissie heeft in 2010 na voorbespreking met de Raad van Commissarissen een gesprek gehad met de bestuurder over diens functioneren in Op basis van de (goede) beoordeling is de variabele beloning op 80% vastgesteld. Aparte vermelding verdienen de volgende zaken, mede gelet op de positieve rol die de bestuurder hierbij gespeeld heeft: Het binnenhalen van een aanzienlijke vergoeding van de NZA voor het boekwaardeprobleem van De Aarhof. De langdurige en volhardende inzet van de bestuurder om dit te bereiken was voor belangrijk deel debet aan dit resultaat. Afsluiting van het project in Bleiswijk. Daarbij is vooral het tot een goed einde brengen van het conflict met de aannemer positief gewaardeerd. Op basis van een goede evaluatie hiervan is bovendien het risicomanagement aangescherpt. Het aanstellen van een woonconsulent om de leegstand terug te dringen. Dit genereerde direct een positief effect. Voor informatie over de beloning van de bestuurder wordt verwezen naar paragraaf 3.1. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

12 De auditcommissie heeft tot taak te adviseren over jaarrekening en begroting, alsmede kwartaalrapportages, leningen en aankopen. Daarnaast heeft de auditcommissie als onderdeel van de Raad van Commissarissen extra aandacht voor het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door Stichting WoonCompas, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de externe accountant. Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de auditcommissie in 2010 in totaal 3 maal vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van de externe accountant. Van de bevindingen en adviezen is schriftelijk en mondeling (tijdens de vergaderingen) verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Conform artikel 16 van het reglement voor de Raad van Commissarissen beoordeelt het bestuur ten minste eenmaal in de vier jaar grondig het functioneren van de accountant en wordt dit besproken in de Raad van Commissarissen. In verband hiermee is in 2010 een offertetraject geweest voor een nieuwe accountant, hetgeen geleid heeft tot de benoeming van Deloitte als accountant. Honorering Raad van Commissarissen De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Stichting WoonCompas. In paragraaf 3.2 is de honorering opgenomen. Deze is ook binnen de bandbreedte die door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ingestelde Adviesgroep Honorering Toezichthouders is aangegeven voor een corporatie met minder dan 2000 wooneenheden. Raad van Participanten Vanuit de Raad van Commissarissen is actief gestuurd op het betrekken van achterbannen via het vervullen van de voorzittersrol van de Raad van Participanten. De Raad van Participanten heeft volgens de statuten primair als taak toezicht te houden op de grondslag en doelstelling van de stichting WoonCompas. De Raad van Participanten heeft drie maal vergaderd. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 12

13 Ontwikkelingen in stond vooral in het teken van de herijking van de lange termijn strategie van Woon Compas. Dat ging gepaard met twee intensieve sessies met de bestuurder in maart Kernvraag was daarbij of de zelfstandigheid van Woon Compas nog wel het uitgangspunt moest blijven. Een vraag die nauw samenhing met de vraag hoe Woon Compas zich in de toekomst zou gaan verhouden tot Stichting Laurens. Een fusie met Laurens Wonen zou in ieder geval de financiële risico s voor Woon Compas, als kleine wooncorporatie met veel groei ambitie, kleiner kunnen maken. Anderzijds zou dit ook ten koste kunnen gaan van de innovatieve kracht van Woon Compas. In de eindafweging gaf dit laatste de doorslag. Overigens niet nadat eerst alle mogelijke bedreigingen, met name gelet op diverse (voorgenomen) overheidsmaatregelen, uitvoerig besproken en geanalyseerd zijn op de mogelijke impact voor Woon Compas. Hoewel er door externe ontwikkelingen zeker sprake is van verslechtering van voorwaarden voor investeren/groei, is er vooralsnog voldoende basis om op eigen kracht verder te gaan. De uitdaging is om ook instanties als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting hiervan (voortdurend) te overtuigen, gelet op het feit dat het oordeel van deze instanties van groot belang is voor Woon Compas om de financiering van nieuwe projecten rond te krijgen. Gelet op de contacten van bestuurder met betrokken instanties tot dusver, zijn wij daar redelijk hoopvol over. Eind 2010 kwam er helaas een einde aan de twee jaar durende zittingsperiode van Robert de Bakker als lid van de Raad van Commissarissen. Dit omdat de heer De Bakker tevens toezichthouder is bij Stichting Laurens en aldaar het standpunt was dat een dubbellidmaatschap niet meer gewenst is in het licht van de keuze van Woon Compas om zelfstandig te blijven. Dit overigens geheel volgens voorafgemaakte afspraken. Helaas, want Woon Compas heeft veel baat gehad bij zijn kritische, altijd constructieve, en vooral ook deskundige inbreng tijdens de vergaderingen. Bovendien waren de persoonlijke contacten zodanig, dat altijd van een prettige samenwerking sprake was. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Rotterdam, mei 2011 drs. J.B. Val, voorzitter mr. J.T.A. Bos, secretaris Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

14 3. Governance WoonCompas is aangesloten bij Aedes en volgt de governance code en wijkt daar bij uitzondering beargumenteerd van af. Dit jaarverslag opent met het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) in een eigen hoofdstuk. Ten aanzien van Governance nemen wij in onderhavig hoofdstuk de aanvullende informatie op. Indien voorgeschreven zaken voor de jaarverslaglegging uit de governancecode niet specifiek opgenomen zijn in dit jaarverslag, voldoen deze aan de code. In 2010 is de verantwoording op belangrijke zaken geactualiseerd: 13 april 2010 heeft de RvC het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld; 28 september 2010 stelde de RvC het daarbij aansluitend nieuwe reglement van de Raad van Commissarissen vast; 14 december 2010 gaf de RvC akkoord voor het hanteren van de integriteitscode. Al deze documenten zijn te vinden op onze website, inclusief de klokkenluidersregeling en de statuten. De stichting wordt, ingevolge artikel 7 van de statuten, bestuurd door een Directie onder direct toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Participanten waakt over de identiteit en doelstelling van de stichting. 3.1 Directie/Bestuur Het bestuur over heel 2010: Dhr. T.A.M. van Schijndel (1976) Functie: directeur - bestuurder Benoeming: 15 maart JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas De arbeidsovereenkomst met de directeur - bestuurder is opgesteld op basis van het model Izeboud. In 2010 is op basis van de nieuwe systematiek de functie wederom gewogen en ingedeeld in functiegroep D. De bezoldiging past binnen dit model, waarbij het variabele deel op maximaal 20% is gesteld. De Raad van Commissarissen heeft besloten over 2010 het variabele salaris voor 18% toe te kennen, dit deel salaris wordt verantwoord in het jaarverslag van Het salaris voor 2010 is inclusief andere kosten componenten voor de werkgever opgenomen in het financiële deel van het jaarverslag. De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Voor nieuwe benoemingen geldt een maximale termijn van 4 jaar. Uit hoofde van zijn functie is de bestuurder van WoonCompas bestuurslid van Stichting De Knoop te Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Pax Intrantibus, de vriendenstichting van Laurens en WoonCompas. De bestuurder is onafhankelijk, heeft geen tegenstrijdige belangen en vervult geen nevenfuncties die voormelde kunnen veroorzaken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor strategie & beleid, het realiseren van de doelstellingen, financieringen, resultatenontwikkelingen en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. Dit ligt in de statuten vast. Het bestuur legt verantwoording af aan de RvC. De bestuurder verstrekt hiertoe gevraagd en ongevraagd informatie. In hoofdstuk 4 wordt breed ingegaan op de strategie en de doelstellingen en de wijze waarop WoonCompas deze formuleert en tracht te realiseren. 14

15

16

17

18

19 Risicobeheersing- en controlesystemen In 2008 zijn de interne processen vastgesteld in aanloop naar een nieuwe automatisering. Taken en verantwoordelijkheden liggen vast, waaronder de financiële bevoegdheid van medewerkers. In 2010 hebben we de kwartaalrapportages aangepast. Naast de cijfers rapporteren wij nu tevens de voortgang van het jaarplan, ziekteverzuim, financiële voortgang projecten, reacties op woningen, huurachterstanden en het percentage woningen dat is toegewezen aan de doelgroep. De kwartaalrapportage is een apart agendapunt bij de RvC. De gebruikelijke rapportages zoals onder andere volgt uit de governancecode zijn verder onderdeel van de jaarcyclus. De betere structuur in automatisering maakt dat we in staat zijn relatie eenvoudig deze managementinformatie te genereren. Parallel aan de strategische discussie van 2010 hebben RvC en bestuur een nieuw model voor beheersen van projectrisico s vastgesteld. Bij het besluit over het Voorlopig Ontwerp van Katendrecht is voor het eerst een uitgebreide risicoanalyse toegepast en gerapporteerd aan de RvC. Dit model zal voor komende projecten eveneens gelden. Wat voor projecten geldt, is ook bedrijfsmatig leidend. Wij onderkennen strategische, financiële en operationele risico s. Enkele belangrijke zijn, zoals uit hoofdstuk 4 blijkt, de grootte van de organisatie, wijzigende regelgeving, de afhankelijkheid van partners in de vele samenwerkingsverbanden, (her)financiering en kostenbeheersing van projecten en de erkende kwetsbaarheid van verhuur van minder moderne woon-zorgcomplexen. In het MT en de RvC-vergaderingen is dit standaard onderwerp van gesprek, veelal projectgewijs. De betrokkenheid van allen bij de organisatie in combinatie met de wens maximaal van betekenis te zijn, maakt dat onze overleggen standaard risicoaspecten behandelen. Vooraf goed analyseren en doorpraten maakt de risico s inzichtelijk. Zo verwachten wij negatieve ontwikkelingen snel te signaleren. Mocht het nodig zijn, dan is er tijd om in te grijpen. Naast reguliere overleggen heeft de bestuurder jaarlijks minimaal twee keer overleg met de auditcommissie en één maal overleg met de remuneratiecommissie. In 2010 zijn er extra strategiesessies geweest, heeft de auditcommissie het onderwerp solvabiliteit apart behandeld en heeft de auditcommissie de voorbereiding van het selecteren van de nieuwe accountant grondig ter hand genomen. Ook het middel van de extra vergadering en het met elkaar steunen van dit middel is een onderdeel van risicobeheersing. Elk jaar blijkt dat informeren en vastleggen noodzakelijk is voor continuïteit in kwaliteit. Onze organisatie is niet zonder risico s. RvC en bestuur zijn van mening dat risico s nemen hoort bij WoonCompas. Waar deze genomen worden, streven wij naar een sterke bewustwording er van. Dat betekent dat wij besluiten nemen na de risico s besproken te hebben en dat wij niet uitsluiten om terug te komen op besluiten. 3.2 Raad van Commissarissen Goed toezicht is groot belang. De Raad van Commissarissen heeft in 2010 samen met het bestuur naast de vaste cyclus extra aandacht besteed aan het formuleren van de strategie en het in contact komen met de institutionele huurders. Op 31 december 2010 kende de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling: Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

20 Dhr. J.B. Val (1948) Voorzitter Raad van Commissarissen, lid remuneratiecommissie. Voor het eerst benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: directeur/consultant. Overige functies o.a.: voorzitter Raad van Participanten Stichting Laurens en WoonCompas; voorzitter stichting Pax Intrantibus; regent Lidmatenhuis Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam; lid Evangelisch-Lutherse Synode; voorzitter Financiële commissie Evangelisch-Lutherse Synode; lid Generale en Kleine Synode PKN; voorzitter Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel; penningmeester Nederlands Luthers Genootschap en Luther Stichting; kerkrentmeester ELG Bergen op Zoom & ELG Breda; voorzitter rekenkamercommissies Goirle & Loon op Zand; lid beleggingscommissie Stichting Kerk en Wereld; lid Raad van Commissarissen Woonstichting Land van Altena; vice voorzitter Stichting Logos, Leerdam; penningmeester Stichting De Vleet, Woudrichem; lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken Altena. Dhr. W.A.C. de Winter (1941) Vice-voorzitter, lid auditcommissie Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in 2011 Beroep: directeur Overige functies o.a.: bestuurslid Jong Ondernemen Zuid Holland; regent t Hofje van Gerrit de Koker; lid stichting Chaverim. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas Dhr. J.T.A. Bos (1961) Secretaris, lid remuneratiecommissie Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: senior-beleidscoördinator bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dhr. P. Schipperus (1951) Lid namens overige huurders, lid auditcommissie. Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: adviseur, interim-manager (interne organisatie, algemeen management), NMI mediator Overige functies: Bestuurslid Stichting Vrienden van Hergerborch te Berkel en Rodenrijs. 20

21 Dhr. E.J. Gerritsen (1936) Lid namens huurders. Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: gepensioneerd. Overige functies o.a.: voorzitter huurderscommissie Helga Dhr. G. Waalwijk (1946) Lid met specialiteit Vastgoed Benoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: directeur Dhr. R.L. De Bakker (1950) Voorzitter auditcommissie. Benoemd in De heer De Bakker is per teruggetreden als commissaris van WoonCompas. Overige functies o.a.: vice-voorziter Raad van Commissarissen Kendrion N.V., Zeist; voorzitter Raad van Commissarissen Spie Nederland B.V., Breda; lid Raad van Commissarissen WCC Group B.V., Utrecht; bestuurslid Stichting Continuïteit TomTom, Amsterdam; bestuurder diverse in Nederland gevestigde investeringsmaatschappijen; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Raamwerk, Noordwijkerhout; vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Laurens (Wonen), Rotterdam. Dhr. H.J.J. Lourens (1974) Benoemd in Beroep: financieel directeur Bezoldiging Raad van Commissarissen De vergoedingen voor de RvC in 2010: voorzitter 5.000,- vice-voorzitter 4.000,- secretaris 4.000,- auditcommissie 4.000,- overige leden 3.000,- (met één lid is een afwijkende honorering overeengekomen van 764,- per jaar) De RvC opereert onafhankelijk en hanteert hierbij de governance code als kader. 3.3 Horizontale dialoog, de Raad van Participanten WoonCompas ervaart het overleg met de Raad van Participanten als een sterke invulling van het overleg met belanghebbenden. Naast de vertegenwoordiging namens de huurders in de RvC hebben we hiermee Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

22 belanghebbenden verankerd binnen de statuten. De Raad van Participanten (RvP) is een statutair vastgelegde Raad die voornamelijk bestaat uit afgevaardigden uit de kring van kerkelijke gemeenten in of nabij het werkgebied van WoonCompas. Zij vergadert minimaal drie keer per jaar onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). De RvP houdt toezicht op de grondslag, doelstelling en identiteit van WoonCompas. Daarnaast adviseert de RvP aan de RvC over de huisvesting van en voor de doelgroepen en de positionering van WoonCompas. De RvP ontsluit een breed netwerk dat voeling heeft met maatschappelijke tendensen, vraagstukken en behoeftes in relatie tot het werkveld van WoonCompas en heel belangrijk heeft rechtstreekse banden met bewoners. De RvP representeert de historische stakeholders. De bestuurder is normaliter aanwezig bij de vergaderingen, maar heeft geen stemrecht. Het blijvend investeren in de relatie met deze achterbannen wordt beoogd door WoonCompas. De directe lijn met (historische) belanghebbenden en hun vertegenwoordigers vertegenwoordigt een belangrijke waarde. De wortels van de stichting zijn daarmee zichtbaar en voelbaar. De kerken die ten grondslag liggen aan de stichting hadden een helder doel voor ogen met hun initiatief. Het blijvend verantwoording afleggen aan hun vertegenwoordigers borgt een historische maatstaf. De RvP kent jaarlijks een vergadering met een vooraf gesteld thema waarbij ook alle commissarissen genodigd zijn. Deze vergadering draagt bij aan de verdieping van een onderwerp dat relevant is voor de stichting en/of haar doelgroepen. Er wordt verslag gemaakt van de vergaderingen, welke verstrekt worden aan genodigden. Het karakter van de vergadering kenmerkt zich in open overleggen met ruimte voor kritiek en verschillende visies van alle partijen. Dit karakter sluit het beste aan bij een besloten verstrekking van de notulen. In onderstaande lijst staan de oorspronkelijke kerkelijke gemeenten opgenomen met de vertegenwoordigers zoals die de laatste vergadering van 2010 golden: JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas Lid van de Raad dhr. A. te Boveldt dhr. H. Groeneveld mw. E. van Wijngaarden mw. mr. H.P.H.M. Leijendekker - van Kaam Dhr. Lu Yuen mw. M.M. Madern mw. J. Mannak dhr. G.J. Maclean dhr. E.G. Matser Vacature dhr. R.K. Meeuws Mw. G.A.J. Meijburg-Sixma Vacature Mw. C.J. Schaafsma dhr. J.B. Val dhr. A. Vos dhr. A. Versteeg Dhr. C. v.d. Jagt dhr. G. Zaaijer dhr. mgr. J.G.M. Zuidgeest namens: Hervormde Gemeente Overschie Hervormde Gemeente Berkel & Rodenrijs Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam Parochie O.L. Vrouw geboorte Berkel & Rodenrijs Chinese kerkelijke gemeente Rotterdam Diaconie Hervormde Gemeente Kralingen Gereformeerde Kerk van Rotterdam Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Ommoord/Zevenkamp Evangelische Broedergemeente Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven Gereformeerde Kerk Berkel & Rodenrijs / Bergschenhoek Hervormde Kerk Zevenhuizen Diaconie Gereformeerde Kerk Alexanderstad Voorzitter Hervormde Gemeente Bleiswijk Samenwerkende Gemeentes Alexander Doopsgezinde Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Hillegersberg Parochie O.L. Vrouw geboorte Berkel & Rodenrijs 22

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 ONDER DE LOEP De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 + Randvoorwaarden goed intern toezicht bij woningcorporaties + Aanbevelingen verbetering kwaliteit intern toezicht

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 E-mail: info@brabantwonen.nl juni 2009 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008 Voorwoord

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie