Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder"

Transcriptie

1

2

3 Voorwoord Alles beweegt. Een corporatie moet het eigen en de aangrenzende vakgebieden volgen om weet te hebben van veranderingen. Woon Compas doet dat naar vermogen en onze conclusie staat in de eerste zin. Vrij naar Joe Speedboot: beweging is niet hetzelfde als vooruitgang. De verwachte wijzigingen in de zorg, onderwijs, gemeente en welzijn zijn voelbaar. Corporaties krijgen daardoor meer mogelijkheden om te investeren in maatschappelijk vastgoed. De ruimte voor corporaties om te investeren vermindert. Een lastig spanningsveld. WoonCompas zal haar uiterste best doen om maximaal bij te dragen aan nieuw maatschappelijk vastgoed in Rotterdam. Wij zien de beperkingen groeien en blijven creatief. Al die beweging leidt soms af van de kerntaak. Dat is niet goed, want ook WoonCompas heeft veel te ontdekken. Wij willen een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting in Rotterdam. Daartoe hebben we in 2010 een studie door BuroMA.AN laten uitvoeren. Doel was het observeren en omschrijven van de bijzonderheden die opvallen aan en rondom panden voor kwetsbare doelgroepen in Rotterdam. Het eerste deel van de studie hebben we besproken met verschillenden mensen van zorg- en welzijnspartners. Het leverde interessant materiaal op. Als gevolg van regels, eisen en focus op de primaire taak ontstaan er bijzondere situaties op het grensvlak van openbare ruimte en gebouw. Dat kan goed zijn en net zo makkelijk merkwaardige taferelen opleveren. De foto naast deze tekst dient als voorbeeld. Een alledaags beeld van een Rotterdamse woningentree met een smalle stoep aan de straat met drie rode hekjes. Die hekjes zijn wat merkwaardig. Eerste reactie bij WoonCompas was: fietsenrekken! Zo worden ze ongetwijfeld ook gebruikt, het werkelijke doel is anders. Dit zijn gemarkeerde opstelplaatsen voor rolcontainers. Geparkeerde auto s kunnen de mogelijkheid blokkeren om de containers op de, te smalle, stoep te plaatsen. De hekjes zijn dwingend, hufterproof en voorkomen dat de containers bij stevige wind op avontuur gaan. Deze hekjes voor iedere woning zijn dominant in het straatbeeld en mooi zijn ze niet. Voor het praktische probleem lijken ze een goede oplossing. Een onwetende passant herinnert zich de rode poortjes niet, wel zal hij een negatieve associatie onthouden bij de straat waar geen bewoner in de buurt iets aan heeft kunnen doen. Bij onze eigen panden constateerden we vergelijkbare situaties. Dat geeft negatieve associaties met een wooncomplex. Via bewustwording kan veel voorkomen worden. We beseffen dat dit geen oplossing voor alle problemen is. Wel is er een aanleiding minder. Wij vroegen Elian Somers om binnen de Rotterdamse ring foto s te maken van opvallende fragmenten op het grensvlak van openbare ruimte en gebouw. Wij weten dat betrokken partijen hard werken om zaken te verbeteren. De foto s zijn geen aanklacht, wel geeft iedere foto een goed of minder plezierig beeld. Besteed er een paar minuten aan en probeer te onthouden wat u graag tegenkomt en wat u zou willen voorkomen. Wij houden in toekomstige projecten rekening met de lessen uit deze observaties. WoonCompas werkte met plezier in 2010, gebouwen beheren en ontwikkelen die zinvol zijn geeft inspiratie. Wij hebben genegenheid voor dat vak en streven naar een goede uitoefening. Hebben wij steken laten vallen in dit jaarverslag waaraan u zich ergert of die meer dan een schoonheidsfout zijn, meldt dit aan ons. Wij leren graag bij. Onze activiteiten in 2010 en dit jaarverslag zijn met grote betrokkenheid door een klein team mensen en een trouwe groep maatschappelijke partners mogelijk gemaakt. Deze partners zijn essentieel. Ons jaarlijkse dankwoord is niet obligaat, het is een bewijs van duurzaam in elkaar investeren. In het bijzonder deze maal dank aan Robert de Bakker die eind 2010 afscheid nam als commissaris. Hij heeft in zijn korte zittingsperiode zijn rol met verve vervult en ook bij het tot stand komen van dit jaarverslag bleek hij nog steeds in zijn hart betrokken te zijn. Aan u, veel leesplezier! Tim van Schijndel directeur - bestuurder Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

4 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 4

5 Inhoudsopgave 1. VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 2. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 9 3. GOVERNANCE Directie/Bestuur Raad van Commissarissen Horizontale dialoog, de Raad van Participanten Externe accountant Visitatie VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Algemene gegevens Algemene beschouwingen Activiteiten en ontwikkelingen Bij voorrang huisvesten van de primaire doelgroep Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Betrekken van huurders bij beleid en beheer Leefbaarheid Financiën Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting KENGETALLEN 54 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening OVERIGE GEGEVENS Staturaire bepaling inzake de winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90 Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

6 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 6

7 1. Verklaring van de Raad van Commissarissen In de vergadering van 24 mei 2011 heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2010 vastgesteld, hetgeen overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten de directie tot volledige décharge strekt voor haar bestuur over Rotterdam, 24 mei 2011 Namens de Raad van Commissarissen drs. J.B. Val, voorzitter Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

8 JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 8

9 2. Bericht van de Raad van Commissarissen Algemeen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen 1 en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: - realisering van de doelstellingen van de corporatie; - realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; - strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; - opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; - kwaliteitsbeleid; - kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; - financieel verslaggevingsproces; - naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 12 van de statuten van Stichting WoonCompas omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen (laatste gewijzigde versie vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 13 april 2010). In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen: - het BBSH; - de strategienota Richting aan de groei (2005), inclusief de herijking hiervan op basis van de in 2010 opgestelde notitie strategie het jaarplan; - de begroting; - het treasurystatuut; - de prestatieafspraken met bestuurder. Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2010 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisering van de corporatiedoelstellingen. Taak en werkwijze Voor informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2010, functies, nevenfuncties, jaar van benoeming en herbenoeming, deelname aan commissies en deskundigheidsgebied van de verschillende leden wordt verwezen naar paragraaf Dit betreft één deelneming in Stichting De Knoop. De bestuurder van Woon Compas is qualitate qua voorzitter van het bestuur van De Knoop, die is opgericht in verband met de exploitatie van een aantal gemeenschappelijke ruimten op de locatie Nesselint. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

10 Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren, met name over alle ontwikkelingen die speelden in het kader van het jaarplan. De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van Stichting WoonCompas: overleg met bestuurder; overleg met externe accountant; deelname aan informatieve bijeenkomsten en cursussen voor toezichthouders. De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar vijf maal bijeen geweest in een reguliere vergadering, waarvan vier maal in voltalligheid en eenmaal met afwezigheid van twee leden. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen in maart 2010 twee maal met de bestuurder een sessie gehouden over de toekomst van Woon Compas, ten einde de strategie te bepalen voor de periode , waarover hierna meer. Tijdens de reguliere vergaderingen met de bestuurder is in de regel ook de directeur bedrijfsvoering aanwezig. Twee leden van de Raad van Commissarissen, waaronder de voorzitter, maakten in 2010 ook deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Laurens waarmee een belangrijke samenwerkingsrelatie is. De participatie in elkaars Raad van Commissarissen is tot onze spijt per eind 2010 beëindigd, maar is wel in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken. WoonCompas heeft geen ondernemingsraad, gelet op de geringe omvang van de organisatie. Op 25 november is een themabijeenkomst geweest voor de bijzondere huurders (zorgverleners voor bijzondere doelgroepen), in het bijzijn van het lid van de Raad van Commissarissen dat de bijzondere huurders als speciaal aandachtsgebied heeft. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen: op basis van de door de bestuurder voorgelegde notitie strategie is vastgesteld dat Woon Compas haar werk het beste als zelfstandige stichting kan voortzetten; vaststelling van het voorstel reglement voor de Raad van Commissarissen; vaststelling van jaarrekening/jaarverslag 2009; instemming met een bestuursvoorstel tot financiering, ten einde over te gaan tot het aantrekken van een lening van 2,5 miljoen; vaststelling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen; instemming het verder uitwerken van de ontwikkeling tot en met afronding van het Definitief Ontwerp van het project MFA De Passie op basis van het door bestuurder voorgelegde memo met vraagstelling; instemming met een bestuursvoorstel, leidende tot het aantrekken van twee fixe leningen van samen 8,5 miljoen; vaststelling van het jaarplan 2011; vaststelling van de begroting ; benoeming Deloitte tot accountant op voordracht van het auditcommittee voor minimaal een jaar met intentie om een meerjarige samenwerking aan te gaan; goedkeuring integriteitcode. 10

11 Zelfevaluatie Eind 2010 is een zelfevaluatie uitgevoerd met betrekking tot het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen. Daarbij heeft ook de bestuurder een oordeel gegeven over het functioneren van de verschillende leden. Onafhankelijkheid De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk is in de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria. Een en ander is nader uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers om misstanden te melden in het kader van een, gelet op omvang van WoonCompas niet uitgebreide, klokkenluidersregeling. In 2010 zijn bij de Raad van Commissarissen geen meldingen over misstanden binnengekomen. In 2010 is geen sprake geweest van incidentele onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang waarbij leden van de Raad van Commissarissen of de bestuurder betrokken waren. Deskundigheid en samenstelling Op 13 april 2010 is in het kader van het reglement Raad van Commissarissen een profielschets vastgesteld voor de Raad van Commissarissen, waarin onder andere ingegaan wordt op de verschillende taakgebieden en gewenste deskundigheden. In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Commissarissen werkt met een vaste remuneratiecommissie en auditcommissie. De taak van beide commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op beide onderdelen voor te bereiden. De remuneratiecommissie heeft in 2010 na voorbespreking met de Raad van Commissarissen een gesprek gehad met de bestuurder over diens functioneren in Op basis van de (goede) beoordeling is de variabele beloning op 80% vastgesteld. Aparte vermelding verdienen de volgende zaken, mede gelet op de positieve rol die de bestuurder hierbij gespeeld heeft: Het binnenhalen van een aanzienlijke vergoeding van de NZA voor het boekwaardeprobleem van De Aarhof. De langdurige en volhardende inzet van de bestuurder om dit te bereiken was voor belangrijk deel debet aan dit resultaat. Afsluiting van het project in Bleiswijk. Daarbij is vooral het tot een goed einde brengen van het conflict met de aannemer positief gewaardeerd. Op basis van een goede evaluatie hiervan is bovendien het risicomanagement aangescherpt. Het aanstellen van een woonconsulent om de leegstand terug te dringen. Dit genereerde direct een positief effect. Voor informatie over de beloning van de bestuurder wordt verwezen naar paragraaf 3.1. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

12 De auditcommissie heeft tot taak te adviseren over jaarrekening en begroting, alsmede kwartaalrapportages, leningen en aankopen. Daarnaast heeft de auditcommissie als onderdeel van de Raad van Commissarissen extra aandacht voor het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door Stichting WoonCompas, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de externe accountant. Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de auditcommissie in 2010 in totaal 3 maal vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van de externe accountant. Van de bevindingen en adviezen is schriftelijk en mondeling (tijdens de vergaderingen) verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Conform artikel 16 van het reglement voor de Raad van Commissarissen beoordeelt het bestuur ten minste eenmaal in de vier jaar grondig het functioneren van de accountant en wordt dit besproken in de Raad van Commissarissen. In verband hiermee is in 2010 een offertetraject geweest voor een nieuwe accountant, hetgeen geleid heeft tot de benoeming van Deloitte als accountant. Honorering Raad van Commissarissen De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Stichting WoonCompas. In paragraaf 3.2 is de honorering opgenomen. Deze is ook binnen de bandbreedte die door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ingestelde Adviesgroep Honorering Toezichthouders is aangegeven voor een corporatie met minder dan 2000 wooneenheden. Raad van Participanten Vanuit de Raad van Commissarissen is actief gestuurd op het betrekken van achterbannen via het vervullen van de voorzittersrol van de Raad van Participanten. De Raad van Participanten heeft volgens de statuten primair als taak toezicht te houden op de grondslag en doelstelling van de stichting WoonCompas. De Raad van Participanten heeft drie maal vergaderd. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas 12

13 Ontwikkelingen in stond vooral in het teken van de herijking van de lange termijn strategie van Woon Compas. Dat ging gepaard met twee intensieve sessies met de bestuurder in maart Kernvraag was daarbij of de zelfstandigheid van Woon Compas nog wel het uitgangspunt moest blijven. Een vraag die nauw samenhing met de vraag hoe Woon Compas zich in de toekomst zou gaan verhouden tot Stichting Laurens. Een fusie met Laurens Wonen zou in ieder geval de financiële risico s voor Woon Compas, als kleine wooncorporatie met veel groei ambitie, kleiner kunnen maken. Anderzijds zou dit ook ten koste kunnen gaan van de innovatieve kracht van Woon Compas. In de eindafweging gaf dit laatste de doorslag. Overigens niet nadat eerst alle mogelijke bedreigingen, met name gelet op diverse (voorgenomen) overheidsmaatregelen, uitvoerig besproken en geanalyseerd zijn op de mogelijke impact voor Woon Compas. Hoewel er door externe ontwikkelingen zeker sprake is van verslechtering van voorwaarden voor investeren/groei, is er vooralsnog voldoende basis om op eigen kracht verder te gaan. De uitdaging is om ook instanties als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting hiervan (voortdurend) te overtuigen, gelet op het feit dat het oordeel van deze instanties van groot belang is voor Woon Compas om de financiering van nieuwe projecten rond te krijgen. Gelet op de contacten van bestuurder met betrokken instanties tot dusver, zijn wij daar redelijk hoopvol over. Eind 2010 kwam er helaas een einde aan de twee jaar durende zittingsperiode van Robert de Bakker als lid van de Raad van Commissarissen. Dit omdat de heer De Bakker tevens toezichthouder is bij Stichting Laurens en aldaar het standpunt was dat een dubbellidmaatschap niet meer gewenst is in het licht van de keuze van Woon Compas om zelfstandig te blijven. Dit overigens geheel volgens voorafgemaakte afspraken. Helaas, want Woon Compas heeft veel baat gehad bij zijn kritische, altijd constructieve, en vooral ook deskundige inbreng tijdens de vergaderingen. Bovendien waren de persoonlijke contacten zodanig, dat altijd van een prettige samenwerking sprake was. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Rotterdam, mei 2011 drs. J.B. Val, voorzitter mr. J.T.A. Bos, secretaris Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

14 3. Governance WoonCompas is aangesloten bij Aedes en volgt de governance code en wijkt daar bij uitzondering beargumenteerd van af. Dit jaarverslag opent met het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) in een eigen hoofdstuk. Ten aanzien van Governance nemen wij in onderhavig hoofdstuk de aanvullende informatie op. Indien voorgeschreven zaken voor de jaarverslaglegging uit de governancecode niet specifiek opgenomen zijn in dit jaarverslag, voldoen deze aan de code. In 2010 is de verantwoording op belangrijke zaken geactualiseerd: 13 april 2010 heeft de RvC het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld; 28 september 2010 stelde de RvC het daarbij aansluitend nieuwe reglement van de Raad van Commissarissen vast; 14 december 2010 gaf de RvC akkoord voor het hanteren van de integriteitscode. Al deze documenten zijn te vinden op onze website, inclusief de klokkenluidersregeling en de statuten. De stichting wordt, ingevolge artikel 7 van de statuten, bestuurd door een Directie onder direct toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Participanten waakt over de identiteit en doelstelling van de stichting. 3.1 Directie/Bestuur Het bestuur over heel 2010: Dhr. T.A.M. van Schijndel (1976) Functie: directeur - bestuurder Benoeming: 15 maart JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas De arbeidsovereenkomst met de directeur - bestuurder is opgesteld op basis van het model Izeboud. In 2010 is op basis van de nieuwe systematiek de functie wederom gewogen en ingedeeld in functiegroep D. De bezoldiging past binnen dit model, waarbij het variabele deel op maximaal 20% is gesteld. De Raad van Commissarissen heeft besloten over 2010 het variabele salaris voor 18% toe te kennen, dit deel salaris wordt verantwoord in het jaarverslag van Het salaris voor 2010 is inclusief andere kosten componenten voor de werkgever opgenomen in het financiële deel van het jaarverslag. De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Voor nieuwe benoemingen geldt een maximale termijn van 4 jaar. Uit hoofde van zijn functie is de bestuurder van WoonCompas bestuurslid van Stichting De Knoop te Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Pax Intrantibus, de vriendenstichting van Laurens en WoonCompas. De bestuurder is onafhankelijk, heeft geen tegenstrijdige belangen en vervult geen nevenfuncties die voormelde kunnen veroorzaken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor strategie & beleid, het realiseren van de doelstellingen, financieringen, resultatenontwikkelingen en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. Dit ligt in de statuten vast. Het bestuur legt verantwoording af aan de RvC. De bestuurder verstrekt hiertoe gevraagd en ongevraagd informatie. In hoofdstuk 4 wordt breed ingegaan op de strategie en de doelstellingen en de wijze waarop WoonCompas deze formuleert en tracht te realiseren. 14

15

16

17

18

19 Risicobeheersing- en controlesystemen In 2008 zijn de interne processen vastgesteld in aanloop naar een nieuwe automatisering. Taken en verantwoordelijkheden liggen vast, waaronder de financiële bevoegdheid van medewerkers. In 2010 hebben we de kwartaalrapportages aangepast. Naast de cijfers rapporteren wij nu tevens de voortgang van het jaarplan, ziekteverzuim, financiële voortgang projecten, reacties op woningen, huurachterstanden en het percentage woningen dat is toegewezen aan de doelgroep. De kwartaalrapportage is een apart agendapunt bij de RvC. De gebruikelijke rapportages zoals onder andere volgt uit de governancecode zijn verder onderdeel van de jaarcyclus. De betere structuur in automatisering maakt dat we in staat zijn relatie eenvoudig deze managementinformatie te genereren. Parallel aan de strategische discussie van 2010 hebben RvC en bestuur een nieuw model voor beheersen van projectrisico s vastgesteld. Bij het besluit over het Voorlopig Ontwerp van Katendrecht is voor het eerst een uitgebreide risicoanalyse toegepast en gerapporteerd aan de RvC. Dit model zal voor komende projecten eveneens gelden. Wat voor projecten geldt, is ook bedrijfsmatig leidend. Wij onderkennen strategische, financiële en operationele risico s. Enkele belangrijke zijn, zoals uit hoofdstuk 4 blijkt, de grootte van de organisatie, wijzigende regelgeving, de afhankelijkheid van partners in de vele samenwerkingsverbanden, (her)financiering en kostenbeheersing van projecten en de erkende kwetsbaarheid van verhuur van minder moderne woon-zorgcomplexen. In het MT en de RvC-vergaderingen is dit standaard onderwerp van gesprek, veelal projectgewijs. De betrokkenheid van allen bij de organisatie in combinatie met de wens maximaal van betekenis te zijn, maakt dat onze overleggen standaard risicoaspecten behandelen. Vooraf goed analyseren en doorpraten maakt de risico s inzichtelijk. Zo verwachten wij negatieve ontwikkelingen snel te signaleren. Mocht het nodig zijn, dan is er tijd om in te grijpen. Naast reguliere overleggen heeft de bestuurder jaarlijks minimaal twee keer overleg met de auditcommissie en één maal overleg met de remuneratiecommissie. In 2010 zijn er extra strategiesessies geweest, heeft de auditcommissie het onderwerp solvabiliteit apart behandeld en heeft de auditcommissie de voorbereiding van het selecteren van de nieuwe accountant grondig ter hand genomen. Ook het middel van de extra vergadering en het met elkaar steunen van dit middel is een onderdeel van risicobeheersing. Elk jaar blijkt dat informeren en vastleggen noodzakelijk is voor continuïteit in kwaliteit. Onze organisatie is niet zonder risico s. RvC en bestuur zijn van mening dat risico s nemen hoort bij WoonCompas. Waar deze genomen worden, streven wij naar een sterke bewustwording er van. Dat betekent dat wij besluiten nemen na de risico s besproken te hebben en dat wij niet uitsluiten om terug te komen op besluiten. 3.2 Raad van Commissarissen Goed toezicht is groot belang. De Raad van Commissarissen heeft in 2010 samen met het bestuur naast de vaste cyclus extra aandacht besteed aan het formuleren van de strategie en het in contact komen met de institutionele huurders. Op 31 december 2010 kende de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling: Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

20 Dhr. J.B. Val (1948) Voorzitter Raad van Commissarissen, lid remuneratiecommissie. Voor het eerst benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: directeur/consultant. Overige functies o.a.: voorzitter Raad van Participanten Stichting Laurens en WoonCompas; voorzitter stichting Pax Intrantibus; regent Lidmatenhuis Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam; lid Evangelisch-Lutherse Synode; voorzitter Financiële commissie Evangelisch-Lutherse Synode; lid Generale en Kleine Synode PKN; voorzitter Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel; penningmeester Nederlands Luthers Genootschap en Luther Stichting; kerkrentmeester ELG Bergen op Zoom & ELG Breda; voorzitter rekenkamercommissies Goirle & Loon op Zand; lid beleggingscommissie Stichting Kerk en Wereld; lid Raad van Commissarissen Woonstichting Land van Altena; vice voorzitter Stichting Logos, Leerdam; penningmeester Stichting De Vleet, Woudrichem; lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken Altena. Dhr. W.A.C. de Winter (1941) Vice-voorzitter, lid auditcommissie Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in 2011 Beroep: directeur Overige functies o.a.: bestuurslid Jong Ondernemen Zuid Holland; regent t Hofje van Gerrit de Koker; lid stichting Chaverim. JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas Dhr. J.T.A. Bos (1961) Secretaris, lid remuneratiecommissie Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: senior-beleidscoördinator bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dhr. P. Schipperus (1951) Lid namens overige huurders, lid auditcommissie. Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: adviseur, interim-manager (interne organisatie, algemeen management), NMI mediator Overige functies: Bestuurslid Stichting Vrienden van Hergerborch te Berkel en Rodenrijs. 20

21 Dhr. E.J. Gerritsen (1936) Lid namens huurders. Benoemd in Herbenoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: gepensioneerd. Overige functies o.a.: voorzitter huurderscommissie Helga Dhr. G. Waalwijk (1946) Lid met specialiteit Vastgoed Benoemd in Benoemingstermijn eindigt in Beroep: directeur Dhr. R.L. De Bakker (1950) Voorzitter auditcommissie. Benoemd in De heer De Bakker is per teruggetreden als commissaris van WoonCompas. Overige functies o.a.: vice-voorziter Raad van Commissarissen Kendrion N.V., Zeist; voorzitter Raad van Commissarissen Spie Nederland B.V., Breda; lid Raad van Commissarissen WCC Group B.V., Utrecht; bestuurslid Stichting Continuïteit TomTom, Amsterdam; bestuurder diverse in Nederland gevestigde investeringsmaatschappijen; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Raamwerk, Noordwijkerhout; vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Laurens (Wonen), Rotterdam. Dhr. H.J.J. Lourens (1974) Benoemd in Beroep: financieel directeur Bezoldiging Raad van Commissarissen De vergoedingen voor de RvC in 2010: voorzitter 5.000,- vice-voorzitter 4.000,- secretaris 4.000,- auditcommissie 4.000,- overige leden 3.000,- (met één lid is een afwijkende honorering overeengekomen van 764,- per jaar) De RvC opereert onafhankelijk en hanteert hierbij de governance code als kader. 3.3 Horizontale dialoog, de Raad van Participanten WoonCompas ervaart het overleg met de Raad van Participanten als een sterke invulling van het overleg met belanghebbenden. Naast de vertegenwoordiging namens de huurders in de RvC hebben we hiermee Stichting WoonCompas JAARVERSLAG

22 belanghebbenden verankerd binnen de statuten. De Raad van Participanten (RvP) is een statutair vastgelegde Raad die voornamelijk bestaat uit afgevaardigden uit de kring van kerkelijke gemeenten in of nabij het werkgebied van WoonCompas. Zij vergadert minimaal drie keer per jaar onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). De RvP houdt toezicht op de grondslag, doelstelling en identiteit van WoonCompas. Daarnaast adviseert de RvP aan de RvC over de huisvesting van en voor de doelgroepen en de positionering van WoonCompas. De RvP ontsluit een breed netwerk dat voeling heeft met maatschappelijke tendensen, vraagstukken en behoeftes in relatie tot het werkveld van WoonCompas en heel belangrijk heeft rechtstreekse banden met bewoners. De RvP representeert de historische stakeholders. De bestuurder is normaliter aanwezig bij de vergaderingen, maar heeft geen stemrecht. Het blijvend investeren in de relatie met deze achterbannen wordt beoogd door WoonCompas. De directe lijn met (historische) belanghebbenden en hun vertegenwoordigers vertegenwoordigt een belangrijke waarde. De wortels van de stichting zijn daarmee zichtbaar en voelbaar. De kerken die ten grondslag liggen aan de stichting hadden een helder doel voor ogen met hun initiatief. Het blijvend verantwoording afleggen aan hun vertegenwoordigers borgt een historische maatstaf. De RvP kent jaarlijks een vergadering met een vooraf gesteld thema waarbij ook alle commissarissen genodigd zijn. Deze vergadering draagt bij aan de verdieping van een onderwerp dat relevant is voor de stichting en/of haar doelgroepen. Er wordt verslag gemaakt van de vergaderingen, welke verstrekt worden aan genodigden. Het karakter van de vergadering kenmerkt zich in open overleggen met ruimte voor kritiek en verschillende visies van alle partijen. Dit karakter sluit het beste aan bij een besloten verstrekking van de notulen. In onderstaande lijst staan de oorspronkelijke kerkelijke gemeenten opgenomen met de vertegenwoordigers zoals die de laatste vergadering van 2010 golden: JAARVERSLAG 2010 Stichting WoonCompas Lid van de Raad dhr. A. te Boveldt dhr. H. Groeneveld mw. E. van Wijngaarden mw. mr. H.P.H.M. Leijendekker - van Kaam Dhr. Lu Yuen mw. M.M. Madern mw. J. Mannak dhr. G.J. Maclean dhr. E.G. Matser Vacature dhr. R.K. Meeuws Mw. G.A.J. Meijburg-Sixma Vacature Mw. C.J. Schaafsma dhr. J.B. Val dhr. A. Vos dhr. A. Versteeg Dhr. C. v.d. Jagt dhr. G. Zaaijer dhr. mgr. J.G.M. Zuidgeest namens: Hervormde Gemeente Overschie Hervormde Gemeente Berkel & Rodenrijs Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam Parochie O.L. Vrouw geboorte Berkel & Rodenrijs Chinese kerkelijke gemeente Rotterdam Diaconie Hervormde Gemeente Kralingen Gereformeerde Kerk van Rotterdam Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Ommoord/Zevenkamp Evangelische Broedergemeente Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven Gereformeerde Kerk Berkel & Rodenrijs / Bergschenhoek Hervormde Kerk Zevenhuizen Diaconie Gereformeerde Kerk Alexanderstad Voorzitter Hervormde Gemeente Bleiswijk Samenwerkende Gemeentes Alexander Doopsgezinde Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Hillegersberg Parochie O.L. Vrouw geboorte Berkel & Rodenrijs 22

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG 2009

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder. Stichting WoonCompas JAARVERSLAG 2009 Voorwoord Ons verslag over 2009 kent een ongewijzigde indeling. Eerst lichten wij de ontwikkelingen in woorden toe, de huidige laagconjunctuur is daarin duidelijk herkenbaar. Het tweede gedeelte van dit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie Stichting Bo-Ex 91

Reglement voor de Auditcommissie Stichting Bo-Ex 91 Reglement voor de Auditcommissie Stichting Bo-Ex 91 Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 26 april 2016. Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie

Reglement voor de Auditcommissie Reglement voor de Auditcommissie Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. 105.1g 3.29 9 2. De

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Toelichting Governance Code FCCA

Toelichting Governance Code FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : Toelichting Governance Code en structuur FCCA Bijlage : 3 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de toelichting op de wijze

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder Stichting WoonCompas JAARVERSLAG 2011 Voorwoord Inmiddels zijn wij gehecht aan de vormgeving en indeling van het jaarverslag. Voor de vastlegging van 2011 hebben we weinig veranderd. Het verslag start

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Inleiding Ingevolge artikel 12 lid 1 van de statuten van de Stichting ZOwonen (hierna: ZOwonen) wordt de werkwijze van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. A. Jaarrekening 2012 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 13-03) 1. Het jaarverslag 2012 van de

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen 7: Tot slot Hoofdstuk 7: Tot slot 7.1 Vooruitblik Hoe ziet het komend verslagjaar eruit? Staan er belangrijke gebeurtenissen op stapel? Neem een korte vooruitblik op in het afsluitend hoofdstuk van uw

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie