Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1)."

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp opdracht heer Koning Ons kenmerk TZ/TBO/01/7097 Datum 1 februari 2001 Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ik heb met het CBA afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de heer Koning mandaat heeft voor de uitvoering van zijn onderzoek (bijlage 2). Overigens blijft tot het moment dat de uitvoering van het ESF overgaat naar het Ministerie van SZW de verantwoordelijkheid van het CBA in tact. Voor de uitvoering van zijn onderzoek wordt de heer Koning ondersteund door een secretaris, een secretariaat en een onderzoeksteam. De secretaris is inmiddels aangesteld en met ingang van 30 januari 2001 met zijn werkzaamheden gestart. De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van het onderzoeksteam. De heer Koning bepaalt zelf de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van dat team. Ik heb de heer Koning om een tussenrapportage gevraagd per maart Daarnaast heb ik de heer Koning gevraagd voor het zomerreces 2001 een eindrapportage op te stellen. Naar aanleiding van uw vraag om inzicht te geven in de bestuurlijke acties die ik sinds mijn aantreden heb ondernomen om de problemen van ESF-oud op te lossen meld ik u het volgende. In de brief van 16 maart 2000 aan de Tweede Kamer ( , , nr. 8) is een overzicht opgenomen van de acties die door de minister van SZW zijn ondernomen ter verbetering van de uitvoering van het ESF. Het betreft de ondernomen acties van 1995 tot maart In aanvulling op de in de brief van 16 maart 2000 verstrekte informatie zijn vervolgens eveneens verschillende acties ondernomen. De hoofdpunten zijn de volgende.

2 2 Met de brief van 1 mei 2000 heb ik de Algemene Rekenkamer gevraagd een oordeel te geven over de opzet van de nieuwe ESF beheer- en controlestructuur, dit mede gezien in het licht van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer werden gedaan in het rapport Controle en toezicht op ESF-subsidies (dat betrekking had op ESF-oud). De Algemene Rekenkamer heeft mijn vraag beantwoord met het op 16 november 2000 gepubliceerde rapport Beheer, controle en toezicht ESF In reactie daarop heb ik in mijn brief van 2 november 2000 aan de Algemene Rekenkamer gemeld dat ik op grond van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek mij heb voorgenomen de uitvoering van het ESF onder te brengen in een agentschap binnen SZW en binnen het agentschap de uitvoering van ESF-oud en van ESF-nieuw van elkaar te scheiden. Per brief van 19 juni 2000 heb ik het CBA aangesproken op een correcte afhandeling van alle nog openstaande acties in het kader van ESF waaronder het in voorkomende gevallen doen van aangifte. Dit is nogmaals door mij in het bestuurlijk overleg van 22 juni 2000 met het CBA verwoord. In juli 2000 is de algemene directie van Arbeidsvoorziening gevraagd specifiek omschreven informatie aan te leveren ten behoeve van de rapportage aan de Tweede Kamer over ESF. De op grond daarvan door Arbeidsvoorziening geleverde informatie is opgenomen in mijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober Ook is in november 2000 op dezelfde wijze en om dezelfde reden informatie bij Arbeidsvoorziening opgevraagd. Dit heeft geleid tot de twee brieven van Arbeidsvoorziening, waarvan ik de passages die openbaar gemaakt kunnen worden heb opgenomen in bijlage 5 bij deze brief. De brieven zijn al eerder vertrouwelijk ter inzage gelegd bij het secretariaat van uw commissie. Naar aanleiding van een door mijn medewerkers van Arbeidsvoorziening ontvangen signaal over de voorlopige uitkomsten een intern onderzoek door Arbeidsvoorziening naar de aansluiting van ESF-gelden is de algemene directie in augustus 2000 per brief geïnformeerd dat SZW een validatieonderzoek gaat uitvoeren naar de aansluiting ESF-gelden. Daarna werd, als uitwerking van de reguliere toezichtsactiviteiten van het Ministerie van SZW, in september 2000 per brief aan de algemene directie van Arbeidsvoorziening gemeld dat SZW een eigen onderzoek gaat uitvoeren naar de projecten 1999 die eind 1999 door ESF Nederland zijn beschikt. Eind oktober 2000 heb ik opnieuw een Taskforce ESF ingesteld ten behoeve van de coördinatie van de werkzaamheden inzake ESF-oud en ESF-nieuw. Voor de overgang van het ESF naar het Ministerie van SZW is een projectmanager ESF aangesteld. Ook zijn in oktober 2000 de hiervoor genoemde eigen SZW-onderzoeken gestart ter validatie van de gegevens van Arbeidsvoorziening. Er is een gezamenlijke werkgroep met de Europese Commissie ingesteld met als doel, via goed overleg en een adequate informatie-uitwisseling, te komen tot een tijdige en correcte afwikkeling van de ESF programmaperiode Dit initiatief is in november 2000 ondernomen. Voor nadere informatie omtrent deze werkgroep verwijs ik u naar bijlage 4 bij deze brief.

3 3 Tenslotte is de algemene directie van Arbeidsvoorziening in december 2000 gevraagd informatie op te leveren ten behoeve van de Europese Commissie. De aangeleverde informatie is onderwerp van bespreking in de gezamenlijke werkgroep met de Europese Commissie. Zoals uit bovenstaande vermelde activiteiten blijkt heb ik steeds geprobeerd via de bestuurlijke relatie minister/zbo al het nodige te doen om de afwikkeling van ESF-oud te bespoedigen en voorbereidingen voor ESF-nieuw te treffen. In het onderstaande ga ik vervolgens in op uw vraag naar het proces van totstandkoming van mijn besluit de heer Koning te belasten met een onafhankelijk onderzoek. Op 15 januari jl., tijdens de voorbespreking van het bestuurlijk overleg met het CBA, hebben mijn medewerkers mij gemeld dat de kwaliteit van de op 27 december 2000 ontvangen rapportage van Arbeidsvoorziening teleurstellend was. Dit betrof zowel het niet halen van afgesproken deadlines als de betekenis van de gegevens. In het bestuurlijk overleg van 15 januari heb ik het CBA mijn grote bezorgdheid op dit punt kenbaar gemaakt. Ik heb het CBA bij brief van 17 januari 2000 (toegevoegd als bijlage 3) in de gelegenheid gesteld om een verklaring te bieden voor de kwaliteit van de geleverde rapportage. In de ministerstaf van maandag 22 januari kwam ESF opnieuw aan de orde. Mijn medewerkers meldden mij dat medio vorige week opnieuw twijfel ontstond over de kwaliteit van de door Arbeidsvoorziening geleverde cijfers tijdens een bezoek van ambtenaren van de Europese Commissie aan Nederland. Medewerkers van Arbeidsvoorziening bleken niet in staat te zijn helderheid te geven over de gelden van technische bijstand en niet de aansluiting te kunnen verstrekken tussen ontvangen en uitgegeven ESF-gelden. Evenmin kon op dat moment de herkomst en onderbouwing van de in de decemberrapportage door Arbeidsvoorziening opgenomen cijfers worden gegeven. Dat, gevoegd bij mijn toenemende ongerustheid omtrent de afhandeling van ESF-oud, heeft mij er toe gebracht de beslissing te nemen een onafhankelijk deskundige te vragen een onderzoek te doen verrichten naar de gang van zaken met betrekking tot ESF-oud. Tijdens de ministerstaf is de heer Koning, oudpresident van de Algemene Rekenkamer, genoemd als uitstekende kandidaat om dit onderzoek te leiden. Direct daarna (vanaf uur) is geprobeerd de heer Koning te bereiken. Dat lukte eerst op 23 januari rond het middaguur. De heer Koning verklaarde in beginsel bereid te zijn over een dergelijke opdracht te willen praten. In de loop van woensdagmorgen deelde de heer Koning mij mee de opdracht te zullen aanvaarden en gaf hij mij toestemming zijn naam openbaar te maken. Tijdens het algemeen overleg heb ik u reeds de brief van het CBA van 22 januari jl. overhandigd, waarin het CBA reageert op de brief die ik 17 januari 2001 heb verzonden. Helaas wordt in de bijlage bij deze brief slechts op een selectie van door mij geconstateerde niet gehaalde deadlines en inconsistenties ingegaan, en dan nog slechts ten dele.

4 4 Tenslotte zijn door u naar aanleiding van mijn brief van 17 januari jl. nog vragen gesteld. Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar respectievelijk bijlage 4 (stand van zaken omvang onregelmatigheden en afhandeling ESF-periode ) en bijlage 5 (brieven Arbeidsvoorziening). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend)

5 BIJLAGE 1 OPDRACHT MR. H.E. KONING Ik verzoek u een onderzoek in te stellen naar het verloop van de uitvoering en afwikkeling van Esfsubsidies over de programmaperiode tot nu toe en daarbij aan te geven op welke wijze de controle en afhandeling (inbegrepen organisatorische maatregelen) versneld zouden kunnen worden, en tevens een inschatting te geven van de doorlooptijd van afhandeling waarmee na 1 april a.s. rekening gehouden moet worden. Daarbij zou in het onderzoek aandacht moeten worden besteed aan de vraag in hoeverre de volgende voor een ordelijke afwikkeling benodigde informatie beschikbaar is of op een nader aan te geven tijdstip beschikbaar zou kunnen komen: totaaloverzicht van projecten periode , gespecificeerd naar eisen Brussel financiële aansluiting ontvangen en betaalde subsidiegelden, uitgevoerde controles in de periode (welke en door wie) bij controles gebleken tekortkomingen en de mate waarin ze voorkwamen en aard van tekortkomingen follow-up van bij controles gebleken tekortkomingen herstelmogelijkheden gebleken en verwachte financiële schade onzekerheden, risico s gebruik subsidiegeld door Arbvo voor reguliere activiteiten Ik verzoek u tevens inzicht te verschaffen in de feiten die tot dit dossier hebben geleid en in de wijze waarop de verschillende actoren gedurende de afgelopen programmaperiode daarbij betrokken zijn geweest: Arbeidsvoorziening, aanvragers, uitvoerders, ministerie SZW en de Europese Commissie. Doorlooptijd/rapportagemomenten Tussenrapportage maart Gevraagde eindrapportage voor het zomerreces. Bevoegdheden U bent bevoegd zelf de door u noodzakelijk geachte onderzoeksopzet te kiezen. U heeft toegang tot alle voor uw onderzoek benodigde informatie van Arbeidsvoorziening en SZW. Medewerkers van Arbeidsvoorziening en SZW zijn gehouden aan uw onderzoek onverwijld alle medewerking te verlenen Benodigde middelen U krijgt voor uw werkzaamheden ondersteuning van een secretaris en van een onderzoeksteam in de omvang en samenstelling die u nodig acht. Uiteraard zal ook voor passende huisvesting en overige ondersteuning (in overleg nader te bepalen) worden zorggedragen.

6 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Postbus AD Zoetermeer Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Ons kenmerk TZ/TBO/01/7097 Doorkiesnummer (070) Onderwerp onderzoek Koning Datum 1 februari 2001 Contactpersoon Peter de Groot Geacht bestuur, Met betrekking tot het onderzoek door de heer H.E. Koning spraken wij het volgende af. Arbeidsvoorziening verleent de heer Koning alle medewerking die hij verlangt, verstrekt hem desgevraagd alle inlichtingen, verleent hem ten alle tijde toegang tot en inzage in de administraties, boeken, bescheiden en andere informatiedragers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op de plaatsen waar hij dit nodig acht. De onderzoekslijnen zullen direct verlopen, dat wil zeggen niet via het CBA, de Algemene Directie en/of de directie van ESF-Nederland cq. tussenkomst van andere leidinggevenden. Arbeidsvoorziening stelt een lijst op van contactpersonen ten behoeve van de heer Koning en zijn secretariaat. Tevens dient Arbeidsvoorziening te waarborgen dat de heer Koning direct toegang heeft tot derden die door Arbeidsvoorziening terzake van ESF zijn ingeschakeld, bijvoorbeeld de externe accountant. Daarnaast zal Arbeidsvoorziening de toegang van de heer Koning tot de ESF-projecten regelen. De bovenstaande regelingen zijn ook van toepassing op alle personen van het secretariaat van de heer Koning. Wij spraken tevens af dat u uw medewerkers per direct zodanig instrueert dat zij conform het bovenstaande handelen, in overeenstemming met de aanwijzingen van de heer Koning en de personen van zijn secretariaat. Met de heer Koning en zijn secretaris worden praktische werkafspraken gemaakt om de reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

7 7 Ik verzoek u per ommegaande akkoord op deze brief te geven. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend)

8 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De voorzitter van het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie Postbus AD Zoetermeer Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Ons kenmerk TZ/TBO/01/3450 Doorkiesnummer (070) Onderwerp ESF Datum 17 januari 2001 Contactpersoon Wiecher van der Laan In 1999 ben ik begonnen met het rapporteren aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de ESF-programmaperiode Voor de inhoud van deze voortgangsrapportages ben ik afhankelijk van informatie van Arbeidsvoorziening. Ik heb in de door Arbeidsvoorziening aangeleverde informatie ten behoeve van de ESFrapportage van januari 2001 geconstateerd dat door Arbeidsvoorziening in een eerder stadium gedane toezeggingen in het merendeel niet zijn gehaald. Dit verontrust mij ten zeerste, aangezien ik de door Arbeidsvoorziening aan SZW gedane toezeggingen wel aan de Tweede Kamer heb gemeld. Ook heb ik vastgesteld dat de door Arbeidsvoorziening aangeleverde informatie niet altijd consistent is. Ik heb dit kunnen constateren, aangezien als gevolg van de vorming van het agentschap bij SZW mijn medewerkers nauwer betrokken zijn bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Ik wil u verzoeken om voorafgaande aan het AO met de Tweede Kamer over het ESF op 24 januari aan te geven wat de oorzaak is van het niet halen van de door Arbeidsvoorziening gedane toezeggingen in het kader van de afwikkeling ESF Ook dring ik er op aan om de bestaande informatiesystemen te harmoniseren en de ESF-werkvoorraad op een gestructureerde wijze vorm te geven, zodat de door Arbeidsvoorziening verstrekte informatie in de toekomst consistent zal zijn.

9 9 Ter kennisname zend ik u de brief over ESF die ik aan de Tweede Kamer heb gezonden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Bijlage: Brief aan de Tweede Kamer over ESF

10 BIJLAGE 4 Stand van zaken omvang onregelmatigheden en afhandeling ESF-periode ESF Voor de informatie over de omvang van de onregelmatigheden en de afhandeling van de ESF-periode verwijs ik naar de brieven van Arbeidsvoorziening, waarvan de tekst is opgenomen in bijlage 5. Zoals de Minister van SZW in zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2000 heeft gemeld zijn projecten ESF nog onderwerp van lopend onderzoek, op verzoek van de Europese Commissie. Dit onderzoek loopt nog. In het eerste kwartaal van 2001 wordt door het Ministerie van SZW, in overleg met de Europese Commissie, bezien of op grond van het onderzoek door het Ministerie van SZW besloten kan worden tot een definitieve afhandeling van de ESF-budgetjaren Lopend onderzoek aansluitingen ESF-gelden In de brief van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2000 is melding gemaakt van een onderzoek naar de aansluitingen van de ESF-gelden. Dit onderzoek loopt nog. Tijdens het Algemeen Overleg van 24 januari jl. werden drie overige zaken die te maken hebben met ESFliquiditeiten ter sprake gebracht. Gevraagd werd naar de uitwerking door Arbeidsvoorziening van de Partijenovereenkomst in relatie tot de inzet van ESF-gelden voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De Minister van SZW heeft in zijn brief van 19 oktober 2000 gerapporteerd over de hierover bij het Ministerie van SZW bekende informatie, gebaseerd op nadere informatie van de Algemene Rekenkamer die de Minister van SZW als bijlage bij de brief van 19 oktober 2000 heb meegestuurd. De Algemene Rekenkamer stelt dat de uitwerking van de Partijenovereenkomst, zoals die volgens de Algemene Rekenkamer uit de begrotingen van Arbeidsvoorziening blijkt, niet in strijd is met de regelgeving. Het bedrag van f 350 miljoen dat in 1999 tijdelijk door het Rijk aan Arbeidsvoorziening ter beschikking is gesteld ter voorfinanciering van ESF-projecten, in afwachting van de bevoorschotting vanuit Brussel, is in 2000 weer teruggestort door Arbeidsvoorziening, na ontvangst van de voorschotten uit Brussel. Deze voorfinanciering was nodig ter waarborging van de continuïteit van de ESF-projecten; met de voorfinanciering werd voorkomen dat aanvragers van ESF-subsidie niet betaald konden worden vanwege de toenmalige betalingsstop vanuit Brussel (voor meer achtergrondinformatie over deze voorfinanciering wordt verwezen naar de ESF-rapportage aan de Tweede Kamer van 29 september 1999). Voor de nieuwe programmaperiode is door het Ministerie van SZW, in overleg met het Ministerie van Financiën, een voorfinancieringsvoorziening gecreëerd van maximaal f 300 miljoen. Deze liquiditeitsvoorziening geldt voor de gehele programmaperiode De voorziening is noodzakelijk vanwege de bevoorschottingssystematiek van de Europese Commissie waarbij op declaratiebasis wordt bevoorschot. Op deze wijze kunnen ESF-projecten tijdig worden betaald. Tot slot werd tijdens het Algemeen Overleg van 24 januari jl. gesproken over een bedrag van f 150 miljoen aan voorfinanciering. Deze f 150 miljoen betreft een kasschuif van Rijksbijdrage SZW van 2000 naar 1999 om liquiditeitsproblemen van Arbeidsvoorziening (niet specifiek ESF) op te lossen. Deze kasschuif is gecorrigeerd in de begroting van e suppletore begroting. 2 Overleg met de Europese Commissie Op 23 november 2000 heeft een overleg plaatsgevonden tussen ambassadeur Bot van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en mevrouw Quintin, Directeur-Generaal van het Directoraat Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese Commissie (DGV). In dit overleg is, mede op verzoek van het Ministerie van SZW, besloten tot de inrichting van een zogenaamde joint working group tussen medewerkers van de Europese Commissie, SZW en Financiën. Het mandaat van deze werkgroep is als volgt afgesproken: In de eerste plaats heeft de werkgroep ten doel om een overzicht op te stellen van de verwachte financiële correcties welke kan worden bijgesteld op basis van nieuwe informatie. In de tweede plaats heeft de werkgroep tot doel om een strategy paper op te stellen waarin 1) wordt aangegeven welke typen onregelmatigheden zich in de periode hebben voorgedaan 2) welke acties Nederland hier op heeft ondernomen en onderneemt en 3) hoe kan worden voorkomen dat deze en andere onregelmatigheden zich in

11 11 de toekomst gaan voordoen. Zoals ik tijdens het algemeen overleg heb gemeld wordt door de joint working group dus niet onderhandeld met de Commissie over de afwikkeling van ESF oud. Met de instelling van de genoemde joint working group is in december 2000 een overleg tussen het Ministerie van SZW en de Europese Commissie opgestart. Op deze wijze houden het ministerie en de Europese Commissie elkaar wederzijds op de hoogte van de ontwikkelingen op het ESF-dossier. Ook sluit het overleg en de daarmee gepaard gaande informatie-uitwisseling goed aan bij de behoeften van zowel het ministerie als de Europese Commissie om te komen tot een beheersbare, correcte en zo mogelijk versnelde afhandeling van de ESF-periode ESF-problemen Nederland in vergelijking tot andere landen Voor het antwoord op de vraag wat de problemen in de overige Lid-Staten met het ESF zijn staan enkele publicaties van de Europese Commissie ter beschikking. Dat zijn met name de jaarverslagen "Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding", de jaarverslagen "Structuurfondsen" en de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer. In zijn algemeenheid komt hieruit naar voren dat onregelmatigheden bij de besteding van ESF-gelden ook in andere Lid-Staten voorkomen. Ook de Algemene Rekenkamer heeft dit geconstateerd in haar rapport EU-structuurfondsen: geld voor ontwikkeling en achterstand (7 december 2000). Uit deze bronnen kan tevens worden opgemaakt dat het type van onregelmatigheden overeenkomt met de onregelmatigheden die in Nederland zijn aangetroffen. Meer specifieke informatie, dat wil zeggen, informatie per Lid-Staat en naar omvang van de geconstateerde onregelmatigheden is te vinden in onder meer de bijlage bescherming van de financiële belangen van de gemeenschappen en fraudebestrijding. In de jaarverslagen inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen voor de jaren 96, 97 en 98 wordt speciaal melding gemaakt van onregelmatigheden in respectievelijk Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk ('96), Portugal ('97) en Nederland en het VK ('98). Het jaarverslag Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen 1999 is nog niet verschenen. In het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer wordt op verschillende plaatsen aandacht besteed aan de uitvoering van de structuurfondsen, waaronder ESF, in de lidstaten. Met name hoofdstuk 3 (Structurele acties), gaat in op de uitvoering van de vier structuurfondsen (ESF, EFRO, EOGFL en FIOV). Het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer biedt echter nauwelijks tot geen inzicht in de situatie per lidstaat. Een vergelijking tussen de verschillende lidstaten is dan ook niet, in ieder geval niet aan de hand van het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer, te maken. De minister van Financiën heeft in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin hij, mede namens het kabinet, op het Jaarverslag reageert, hier aandacht aan besteed. In deze brief geeft hij aan dat het Kabinet van mening is dat het opnemen van kwalitatieve foutenpercentages, per sector en (indien mogelijk) per land, de transparantie van het financieel beheer binnen de EU ten goede zou komen. Wat betreft de vraag of Nederland strenger is in zijn nationale regelgeving dan vereist kan ik het volgende opmerken. Aan de uitvoering van het ESF ligt een groot aantal Europese Verordeningen ten grondslag welke de kaders vormen waaraan de uitvoering van de Structuurfondsen (en dus ook het ESF) moet voldoen. Aangezien de Europese Verordeningen alleen globale rechtskaders inzake het ESF geven en de beschikking van de Commissie (inclusief EPD) uitsluitend gericht is aan de lidstaat Nederland is een landelijke regeling nodig om rechten te scheppen voor burgers. Als de Nederlandse subsidieregeling wordt vergeleken met de Europese verordeningen lijkt deze niet onnodig strenger dan de Europese verordeningen. Wel zijn er op de punten waar de verordeningen algemene regels stellen die nog nader door de lidstaten moeten worden ingevuld nadere regels gesteld om te komen tot een controle- en beheersstructuur die voldoet aan de eisen die de Commissie stelt. Deze invulling is in overeenstemming met de eisen die in Nederland in het algemeen aan subsidiëring worden gesteld. Over het algemeen kan gesteld worden dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen (vermoedelijk) veel meer projecten controleert (volgens opgave van Arbeidsvoorziening wordt ongeveer 70% van het toegekende budget aan ESF-subsidies ter plaatse gecontroleerd, terwijl de EU-regelgeving de lidstaat verplicht om tenminste 5% ter plaatse te controleren). Als meer wordt gecontroleerd worden ook meer problemen ontdekt.

12 Het is duidelijk dat dit ook zijn consequenties heeft voor de in Nederland aangetroffen omvang van de onregelmatigheden. 12

13 13 BIJLAGE 5 Brieven Arbeidsvoorziening Hieronder vindt u de tekstpassages uit de brieven van Arbeidsvoorziening aan het Ministerie van SZW d.d. 21 december 2000 en 10 januari 2001 die u eerder vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd bij uw Kamercommissie en openbaar gemaakt kunnen worden. Passages waarin namen van aanvragers en uitvoerders worden genoemd en passages die kunnen interfereren met lopend strafrechtelijk onderzoek heb ik weggelaten. Om deze reden zijn bepaalde zinnen en passages uiteraard niet compleet. BEGIN BRIEF ARBEIDSVOORZIENING D.D. 21 DECEMBER 2000 Geachte mevrouw Van Leeuwen, Met het oog op de voortgangsrapportage over het Europees Sociaal Fonds in de periode die de Minister op korte termijn aan de Tweede Kamer wil zenden, bied ik u hierbij de informatie aan waarom u heeft verzocht in uw brief van 14 november jongstleden. De gegevens over de uitvoering van de programmajaren 1998 en 1999 kunnen door problemen met de koppeling van databestanden pas in de eerste week van 2001 worden geleverd. De in de bijlage opgenomen informatie volgt puntsgewijs de onderwerpen die in de bijlage van uw brief zijn opgenomen. Met het oog op een juiste interpretatie van de gegevens vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ten behoeve van de periodieke rapportages aan het ministerie over de oude programmaperiode worden handmatig gegevensbestanden gecreëerd. Deze bevatten de beschikbare gegevens over alle nog niet afgehandelde projecten waarvoor subsidie is toegekend ten laste van de subsidiejaren 1997, 1998 en In deze gegevensbestanden wordt de informatie over de werkzaamheden van de afdeling Interne Controle gecombineerd met de gegevens van de herstelteams en de werkbestanden van de zes service eenheden van ESF Nederland, zodat thans een uniform beeld ontstaat van de stand van de afwikkeling van de oude programmaperiode per subsidiejaar. De rangschikking van de gegevens in de drie bestanden is geschied overeenkomstig de gegevens in de ESFapplicatie, die eveneens de projecten per subsidiejaar bevat, en overeenkomstig uw verzoek om informatie dat eveneens uitgaat van gegevens per subsidiejaar. De indeling wijkt echter af van de tot nu toe door de afdeling Interne Controle en de herstelteams gehanteerde indeling. Deze gaat immers, zoals ik u eerder heb bericht, uit van het jaar waarin de einddeclaratie is ingediend (en de werkzaamheden van herstelteam en IC in het kader van de eindcontrole kunnen aanvangen). De thans gerapporteerde gegevens zijn om die reden niet zonder meer vergelijkbaar met de in de eerdere voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer opgenomen cijfers. Deze waren immers gebaseerd op de rapportages van IC en herstelteams over de desbetreffende controlejaren. Voor wat betreft de planning van de nog resterende werkzaamheden voor de afhandeling van de verschillende programma s uit de jaren vraagt u mij om een gemotiveerd overzicht van einddata en om een tijdige rapportage indien geplande einddata niet worden gehaald. De afgelopen weken is ook bij de voorbereiding van de overgang van werkzaamheden en medewerkers van ESF Nederland naar het nieuw te vormen agentschap al enkele malen gesproken over de wenselijkheid de oude programmaperiode zo snel mogelijk af te handelen. Afgesproken is dat op korte termijn een planning wordt gemaakt met betrekking tot het vullen van de ESFapplicatie met de achterstallige gegevens over de mutaties die in het jaar 2000 hebben plaatsgevonden, de nog resterende afrondende werkzaamheden van de herstelteams en de werkzaamheden die de afdeling Interne Controle nog moet verrichten (inclusief een heroverweging van het controleprogramma 2000 met het oog op een bespoediging van de afwikkeling). Daarbij zal een raming worden gegeven van de capaciteit die bij de service eenheden van ESF Nederland nodig is om de werkzaamheden versneld af te wikkelen. Voorzien is dat het plan van aanpak dat al deze elementen omvat eind januari 2001 volledig beschikbaar kan zijn. Dit kan dan tevens de basis zijn voor het verdere overleg met de Europese Commissie in de Joint

14 14 Working Group ESF. Dit plan van aanpak zal uitgaan van een gewenste afronding van de werkzaamheden voor de oude programmaperiode in de zomer van het jaar Tot slot meld ik u ervan uit te gaan dat u prudent zult omgaan met de in de bijlage vervatte informatie. Hoogachtend, DE ALGEMENE DIRECTIE VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, namens deze: H. Sikkema plv. Algemeen Directeur BIJLAGE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE AAN DE TWEEDE KAMER INZAKE HET EUROPEES SOCIAAL FONDS (JANUARI 2001) Stand van zaken afhandeling ESF Naar aanleiding van de eerste bevindingen van de Accountantsdienst van het ministerie bij het onderzoek van projecten uit de jaren en uw vragen over de definitieve afhandeling van de projecten uit die jaren, treft U als bijlage 1 een overzicht aan van nog openstaande projecten Dit is ontleend aan de ESFapplicatie en aangevuld met de gegevens van de service eenheden en de afdeling Interne Controle. Volgens onze gegevens bedraagt het aantal nog niet afgehandelde projecten 1996 in totaal 20, met een toegekend subsidiebedrag van 17,6 miljoen gulden. Bij acht van deze projecten, met een toegekend subsidiebedrag van 1,6 miljoen gulden is Arbeidsvoorziening de aanvrager. Alle projecten zijn nog in behandeling, hetzij bij de afdeling Interne Controle, hetzij bij de service eenheden. De oorzaken van het nog niet afgehandeld zijn van deze projecten zijn divers: in sommige gevallen zijn zij onderdeel van een breder onderzoek bij een aanvrager of uitvoerder, in andere gevallen wordt nog gepoogd gegevens te traceren die noodzakelijk zijn voor een positieve eindbeschikking. Het overgrote deel van de eindbeschikkingen kan in de eerste twee maanden van 2001 worden afgegeven. De nog openstaande projecten van de gemeente Amsterdam maken onderdeel uit van een breder onderzoek dat naar verwachting per april 2001 kan worden afgerond. Naast genoemde projecten staat ook nog een tiental projecten uit jaren vóór 1996 open. Voor deze projecten kunnen de eindbeschikkingen uiterlijk in februari 2001 zijn afgegeven. Van zes projecten van de gemeente Dordrecht waarover de departementale accountantsdienst heeft gerapporteerd in het kader van haar onderzoek over de jaren kan het volgende worden gemeld: bij twee projecten is terecht een discrepantie tussen de status in de applicatie en de feitelijke afhandeling geconstateerd. Dit zal worden gecorrigeerd. De overige vier projecten zijn nog in behandeling. Stand van zaken afhandeling 1997 De afhandeling van de projecten 1997 is afgezien van twee regio s gereed. De volgende projecten zijn nog onderhanden binnen afdeling Interne Controle: Noord Holland: proj.nr. A dam 1996 proj.nr. A dam 1997 Voor deze beide projecten geldt, dat controle door afd. IC voor het identieke project over 1998 inmiddels is afgerond. De verwachting bestaat dat de beide bovenstaande projecten in het eerste kwartaal 2001 worden afgerond. Midden West Brabant: In deze regio zijn nog 13 openstaande projecten. Voor alle projecten geldt dat controle door afd. IC heeft plaats gevonden en dat rapportage van bevindingen heeft plaats gevonden. Voor 9 projecten liggen de IC-

15 15 rapportages ter uitvoering van in de rapporten aangegeven noodzakelijke herstelacties bij de aanvrager in kwestie ( alle gevallen: RBA). Voor 4 projecten wacht afronding op afwikkeling door de clusterleider. Het tijdstip waarop de herstelactiviteiten door de aanvragers moeten zijn uitgevoerd zal binnenkort worden vastgesteld. Deze 4 projecten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2001 kunnen worden afgerond. Terugvordering van subsidies Projecten die zijn gesubsidieerd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds worden bij een normale uitvoering van het project gebruikelijk bevoorschot tot ten hoogste tachtig procent van de toegekende subsidie. De resterende twintig procent wordt uitgekeerd nadat de eindbeschikking is afgegeven. Door deze methodiek van bevoorschotting wordt voorkomen dat terugvordering van toegekende middelen moet plaatshebben indien de vastgestelde subsidie in beperkte mate afwijkt van de eerder toegekende subsidie. In gevallen waarbij de vastgestelde subsidie meer dan twintig procent lager is dan de toegekende subsidie wordt het teveel betaalde via de afgegeven eindbeschikking direct teruggevorderd. Partijen die tot terugbetaling dienen over te gaan geven over het algemeen goed gevolg aan hun verplichting. Niettemin staat op dit moment nog een bedrag van bijna 26 miljoen gulden aan vorderingen open over de jaren ESF Nederland heeft recent een plan van aanpak gemaakt om deze middelen op korte termijn via herhaalde aanmaning en zonodig incasso terug te ontvangen. In bijlage 2 zijn de openstaande vorderingen per jaar gespecificeerd. Formele reactie op de rapporten van de Europese Commissie De formele reacties op de rapporten DG Audit en DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie worden u toegezonden bij separate brief. Uitkomsten van bijzondere onderzoeken Bijzonder onderzoek Eerder bent u geïnformeerd, door middel van toezending van het rapport, omtrent de uitkomsten van het bijzonder onderzoek. Daarbij ging het niet zozeer om de vraag naar financiering van dit project via ESF, maar door gebruikmaken van andere financieringsbronnen. Langs twee wegen deden zich problemen voor: niet rechtmatig veronderstelde publieke cofinanciering (door niet nakomen van administratieve verplichtingen) en continuering van financiering door. Met name op dit punt is onderzoek verricht. Dat heeft, zoals is medegedeeld per brief d.d. 18 december 2000 (kenmerk CB000617), inmiddels geleid tot rechtpositionele maatregelen richting enkele van de meest betrokken medewerkers van Arbeidsvoorziening, de aanstelling van een bewindvoerder bij Arbeidsvoorziening Rijnmond, die onder directe verantwoordelijkheid van de Algemene Directie functioneert en het nader forensisch onderzoek. Voorts heeft het CBA het voornemen om met name ten aanzien van de toezichthoudende rol van het RBA Rijnmond aanvullend onderzoek te doen verrichten. Het CBA heeft het voornemen om betrokken bestuurders, zo zij voorgedragen worden, te herbenoemen onder het voorbehoud dat de uitkomsten van het onderzoek geen bezwaarlijke feiten aan het daglicht brengen. Bijzonder onderzoek Over de stand van het bijzonder onderzoek naar 24 projecten waarbij is opgetreden als uitvoerder is reeds uitvoering gerapporteerd in onze rapportage Actie naar aanleiding van de controles van de Europese Commissie in de regio s Rotterdam en Gelderland WMO die U bij brief van 15 november 2000 is aangeboden. Zoals gemeld is het onderzoek gaande bij het project waar als aanvrager is opgetreden. Ter voorbereiding op de onderzoeken van IC bij de aanvragers van de overige projecten heeft ESF Nederland inmiddels gesproken met de. Een gesprek met is voorzien in de eerste week van januari Naar verwachting gaan de feitelijke IC-onderzoeken direct daarna van start. De onderzoeken zullen een doorlooptijd hebben van ruim twee maanden. Bijzonder onderzoek De IC-onderzoeken naar 13 afgesloten projecten van de uitvoerder in de regio zijn inmiddels voltooid. De rapportage is voor wederhoor aangeboden aan de curator van het inmiddels in staat van faillissement verkerende bedrijf; daarna wordt de rapportage formeel aangeboden aan de aanvrager en zullen de eindbeschikkingen worden afgegeven. Het aanvankelijke vermoeden dat sprake was van het plegen van strafbare feiten is niet door het bijzonder onderzoek gestaafd.

16 16 Twee van de projecten waren aanvankelijk ook door DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie voor onderzoek geselecteerd, maar van dit onderzoek is afgezien in verband met de al lopende onderzoeken in opdracht van ESF Nederland. Om die reden dient ook de Europese Commissie over de definitieve uitkomsten van het onderzoek te worden geïnformeerd Inmiddels is besloten nog eens vijf projecten van in onderzoek te nemen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2001 tot afronding van de onderzoeken kan worden gekomen. Bijzonder onderzoek Inmiddels zijn tien projecten waarvoor als uitvoerder optreedt gecontroleerd door het Bijzonder Onderzoek Team. Daarbij is per project een individuele conclusie getrokken over de consequenties voor de hoogte van de ESF-bijdrage. Thans wordt gepoogd tot een genormaliseerde berekening te komen van het totale financiële resultaat dat met behulp van ESF-activiteiten heeft behaald. In verband met het feit dat het bij deze projecten veelal gaat om niet homogene projecten met steeds wisselende aanvragers handelt het hier om een tamelijk complexe operatie. Afgesproken is dat gepoogd wordt eind januari 2001 te komen tot een definitieve becijfering van de noodzakelijke correctie op de ESF-bijdrage op alle projecten van Inmiddels is de organisatie van na een management buy out, gevolgd door een overname goeddeels ontmanteld. Dit heeft tot gevolg dat binnen de organisatie nauwelijks expertise is achtergebleven, die kan worden aangewend voor de activiteiten die in het kader van de afwikkeling noodzakelijk zijn. Voor de activiteiten die in het verleden zijn uitgevoerd is aansprakelijk. Het moederconcern heeft voor de dochteronderneming een zogenaamde artikel 403 verklaring afgegeven die dit zeker stelt. De volledige afwikkeling, inclusief de diverse hoor- en wederhoorprocedures en het afgeven van de beschikkingen en zal naar verwachting nog tot eind eerste kwartaal 2001 voortduren. Bijzonder onderzoek Ook voor een aantal projecten waarbij als uitvoerder betrokken is, heeft ESF Nederland besloten tot het instellen van een bijzonder onderzoek. Inmiddels is ook deze uitvoerder failliet verklaard. Ten behoeve van het plannen van de uitvoering van de controles heeft het Bijzonder Onderzoek Team contact gezocht met de aanvrager van een aantal projecten, t.w. Inmiddels heeft externe expertise ingeschakeld voor het voorbereiden van de administraties van de uitvoerder t.b.v. het uitvoeren van de aangekondigde controles. Op 21 december 2000 is een afspraak gepland, waarbij naast vertegenwoordigers ook de curator van alsmede de accountants belast met de controle van de jaarrekeningen over 1998 en 1999 van aanwezig zullen zijn. Tijdens de bespreking zal duidelijkheid ontstaan omtrent de termijn waarop de controles zullen kunnen starten. Stand van zaken onderzoek aansluitingen ESF-gelden Over het project aansluiting ESF-gelden is reeds separaat gerapporteerd bij brief van 18 december Deze brief bevat de weergave van de actuele stand van zaken op dit punt. Stand van zaken ESF-applicatie Ook over de stand van zaken van de ESF-applicatie is in de brief van 18 december 2000 reeds beknopt gerapporteerd. Onderstaand treft u een uitgewerkt overzicht aan van alle ondernomen acties. In de periode tot en met augustus 2000 hebben medewerkers van de Europese Commissie, zoals eerder gemeld, herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de ESF-applicatie. Deze werkzaamheden omvatten de installatie van nieuwe hardware en software en het overzetten van de gegevens in de regionale databases die gezamenlijk de ESF-applicatie vormen. Deze herstelwerkzaamheden waren gericht op het oplossen van de in januari 2000 gebleken millenniumproblemen. Na oplevering van het systeem door de Europese Commissie is aan Deloitte & Touche Enterprise Risk Services verzocht een audit op het systeem uit te voeren om voldoende zekerheid te verkrijgen over een juiste werking van de applicatie en over de betrouwbaarheid van de in de applicatie vastgelegde gegevens. In de loop van deze audit zijn nog een aantal technische problemen door de Europese Commissie verholpen.

17 17 Met het oog op het verwerven van zekerheid omtrent de juiste werking van de applicatie zijn applicatietests uitgevoerd op drie aspecten die van belang zijn bij ESF-subsidieaanvragen: het invoeren van aanvragen en beschikkingen, het invoeren van kwartaal- en eindrapportages en de managementoverzichten (de zogenaamde geglobaliseerde overzichten van gegevens). Er is met name aandacht besteed aan de programmatische controles die de applicatie bevat. D&T heeft een dertigtal van dergelijke controles geselecteerd, rekening houdend met een door ESF Nederland aangegeven prioritering. De uitkomsten van de applicatietests waren zodanig dat de applicatie in de tweede week van december 2000 kon worden vrijgegeven voor het lezen van gegevens en de invoer van nieuwe gegevens. ESF Nederland is nog in afwachting van de formele rapportage van dit deel van het onderzoek. Aan Deloitte & Touche Enterprise Risk Services is tevens verzocht een oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de juistheid en de volledigheid van de conversie van de projectgegevens van de oude naar de nieuwe applicatie. De financiële gegevens die de onderzoekers per project in beschouwing hebben genomen zijn: de meest actuele stand van de toekenning van de subsidie; de meest actuele stand van de realisatie; de verrichte betalingen. De onderzoekers hebben voor alle 19 in het onderzoek betrokken databases een aansluiting gemaakt van deze financiële gegevens voor en na de conversie. Tevens is aselect een aantal projecten uitgekozen, waarvoor deze gegevens voor en na de conversie zijn vergeleken. De opzet was zodanig dat een redelijke mate van zekerheid kon worden verkregen omtrent de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde conversie. Noch in de aansluiting van de totaalbedragen, noch op het niveau van de individuele projecten hebben de onderzoekers afwijkingen aangetroffen die zijn veroorzaakt door de conversie. De eindconclusie, neergelegd in een eindrapportage dd. 8 december 2000, is dat de genoemde gegevens van de ESF-projecten juist en volledig zijn geconverteerd. Met het oog op het invoeren in de ESF-applicatie van de gegevens over projecten die in de loop van het jaar 2000 zijn gemuteerd is inmiddels een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld voor een gecontroleerde invoer van de gegevens. Op grond van de ontwikkelde werkwijze wordt thans nagegaan binnen welke termijn en met welke (extra)capaciteit de invoer van de achterstallige gegevens kan worden gerealiseerd. In de eerste week van januari 2001 kan definitief uitsluitsel worden gegeven over het tijdstip waarop de gegevens in de ESF-applicatie weer volledig up-to-date zullen zijn en beschikbaar voor rapportages aan de Europese Commissie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EINDE BRIEF ARBEIDSVOORZIENING D.D. 21 DECEMBER 2000 BEGIN BRIEF ARBEIDSVOORZIENING D.D. 10 JANUARI 2001 Aanvulling rapportage ESF-december 2000 Geachte mevrouw Van Leeuwen, Bijgaand doe ik u, in aanvulling op mijn brief van 21 december 2000, een aantal nadere gegevens toekomen. Deze bevat tevens antwoorden op vragen vanuit de Directie Toezicht, die op 28 december 2000 aan ESF Nederland zijn gesteld. Deze aanvulling heeft betrekking op de volgende onderwerpen: planning van invoer achterstallige gegevens in ESF-applicatie stand van zaken afhandeling 1997 afhandeling 1997 Midden West Brabant gegevens over de budgetjaren 1998 en 1999 terugvorderingen bijzonder onderzoek bijzonder onderzoek

18 18 Ik vertrouw erop dat u prudent zult omgaan met de in de bijlage vervatte informatie. Hoogachtend, DE ALGEMENE DIRECTIE VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, namens deze: H. Sikkema plv. Algemeen Directeur BIJLAGE 1: AANVULLENDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN VOORTGANGSRAPPORTAGE ESF AAN DE TWEEDE KAMER (JANUARI 2001) Planning invoer achterstallige gegevens in ESF-applicatie Afgelopen weken is een werkinstructie voor de invoer van de achterstallige gegevens opgesteld. Tevens zijn nog enkele in een laat stadium aan het licht gekomen problemen in de hardware opgelost. In de tweede week van januari 2001 wordt de ESF-applicatie nu vrijgegeven voor de invoer en mutatie van gegevens vanuit 2 regio's. Gedurende een testfase van circa twee weken worden operationele tests uitgevoerd met betrekking tot de performance en eventuele problemen met de acceptatie door het systeem van het achteraf invoeren van gegevens. Onder de conditie dat de testfase geen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kan het systeem eind januari 2001 worden vrijgegeven voor de invoer van gegevens vanuit het hele land. Er moeten van bijna projecten achterstallige gegevens ingevoerd worden met betrekking tot toewijzingen van subsidies, kwartaalrapportages, betaalbaarstellingen van voorschotten, eindrapportages en eindafrekeningen. Een definitieve tijdsplanning voor de invoer van achterstallige gegevens zal in de tweede helft van januari gereed zijn. Eventuele knelpunten bij de capaciteit moeten dan helder in beeld zijn. Het streven van ESF Nederland is om - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - de invoer van achterstallige gegevens eind eerste kwartaal 2001 te hebben afgerond. Bij de operatie van het invoeren van achterstallige gegevens in de ESF-applicatie staat de kwaliteit voorop, omdat de ESF-applicatie de basis is voor de definitieve en formele afrekening van de gehele planperiode ESF met de Europese Commissie. Stand van zaken afhandeling ESF Over de periode staat nog een tiental projecten open. Dit zijn om precies te zijn 11 projecten. Eindbeschikkingen hiervoor worden uiterlijk februari 2001 afgegeven. Per ultimo 2000 zijn er nog een aantal niet afgeronde bezwaarprocedures uit de periode : 1994: 2 projecten (beiden regio Rijnmond) 1995: 2 projecten (beiden regio Rijnmond) 1996: 5 projecten (2x Rijnmond, 2x Gelderland, 1x Zuidoost Brabant) Inzake 5 projecten uit de periode loopt nog een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Hieronder is het project In de tweede helft van maart 2001 komen ook nog ESF-zaken van 21 projecten uit 1991 voor bij het CBB. Het betreft allemaal projecten uit de regio Noord-Holland Noord. Stand van zaken afhandeling 1997 De formulering in de brief van 21 december heeft inderdaad betrekking op de termijn van afronding van de controle door IC en het uitbrengen van rapportages inzake de controle. In het algemeen wordt een eindbeschikking afgegeven binnen enkele weken nadat het rapport inzake een controle beschikbaar is gekomen. De eindbeschikking kan voor de aanvrager aanleiding zijn om een bezwaar aan te tekenen en

19 19 vervolgens in beroep te gaan. De duur van een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure staat los van de administratieve afwikkeling die met de eindbeschikking en de daarmee samenhangende eindbetaling of terugvordering is voltooid. Over 1997 zijn er 21 projecten waarvan de bezwaarprocedure nog loopt. Over 1997 zijn er momenteel geen zaken bij het CBB aanhangig. Inzake de totale omvang van onregelmatigheden over 1997 zij verwezen naar eerdere brieven en de correspondentie met het Ministerie in de kwartaalrapportage onregelmatigheden. Als aanvulling op de eerder gerapporteerde stand van zaken kan voor de beide regio s (Noord Holland en Midden West Brabant) waarin thans nog projecten openstaan voor 1997 de volgende risico-inschatting worden gemaakt. Noord Holland. Voor de projecten samen geldt een maximaal financieel risico van ƒ0,9 miljoen. Midden West Brabant. Voor de 13 nog openstaande projecten samen bedraagt het eindgedeclareerde bedrag voor ESF bijdrage ƒ ,=. Hierop heeft bevoorschotting plaats gevonden tot 80%. Het ingeschatte risico bedraagt maximaal ƒ ,=. De afhandeling van de 13 projecten uit 1997 zal eind eerste kwartaal 2001 voltooid zijn. Gegevens over de budgetjaren 1998 en 1999 De projectenlijsten 1998 en 1999 met de daarbij behorende financiële overzichten per doelstelling en per regio zijn op 22 december 2000 aan het Ministerie aangeboden. Per ultimo 2000 lopen over de jaren 1998 en 1999 de volgende aantallen juridische procedures. Door het afgeven van nieuwe eindbeschikkingen zal dit aantal de komende tijd aan verandering onderhevig zijn. De omvang daarvan is niet door ESF Nederland te beïnvloeden. Stand lopende juridische procedures ESF over 1998 en 1999 per ultimo 2000 jaar lopende bezwaarprocedures lopende procedures bij CBB CONTROLEWERKZAAMHEDEN OVER DE JAREN 1998 en 1999 In de brief van 21 december 2000 is reeds aangegeven dat de gegevensbestanden die de Herstelteams en de afdeling Interne Controle hanteren op een andere wijze waren gerubriceerd dan de door u gevraagde rangschikking naar budgetjaren. De gegevens van de afdeling Interne Controle zijn inmiddels geconverteerd naar budgetjaren. U treft het desbetreffende overzicht aan als bijlage 2. Een conversie van de gegevens van de Herstelteams naar de gewijzigde systematiek blijkt binnen de beschikbare termijnen nog niet mogelijk. Deze is inmiddels wel ter hand genomen. Uit een oogpunt van consistentie met de eerdere rapportages wordt onderstaand een samenvattend overzicht over de jaren 1998 en 1999 gegeven volgens dezelfde systematiek die in de eerdere rapportage is gehanteerd. De uitkomsten blijken ook bij het voortschrijden van de controles nog te liggen binnen de in de eerdere rapportage aangegeven marges. Resultaten 1998 Over het jaar 1998 worden 793 projecten door controleurs van hetzij het reguliere team Interne Controle, hetzij het Herstelteam bezocht, begeleid of gecontroleerd met een waarde van 370 miljoen gulden. Er zijn 700 controles (88%)afgerond tot een bedrag van 323 miljoen. Door het Herstelteam is hierop een correctie voorgesteld van 54 miljoen. Door het reguliere team is tot een bedrag van 9 miljoen gecorrigeerd. Daarnaast werd voor een bedrag van 102 miljoen negatief geadviseerd, met evenwel de mogelijkheid tot herstel. In de komende periode zal duidelijk worden welk deel van de negatief geadviseerde subsidie als gevolg van het uitvoeren van herstelacties alsnog behouden zal kunnen worden.

20 20 Indien het bij de uitvoering van de controles geconstateerde fouten -percentage van 51% en het daarmee samenhangende reeds vastgestelde bedrag aan (mogelijke) correcties van ƒ165 miljoen 1 op1 wordt geëxtrapoleerd naar het totale budget voor ESF voor 1998, dan zou met een totaal over 1998 terug te betalen bedrag voor ESF subsidies moeten worden gerekend van ca. 189 miljoen gulden. Resultaten 1999 Over het jaar 1999 worden 911 projecten door controleurs van hetzij het reguliere team Interne Controle, hetzij het Herstelteam bezocht, begeleid of gecontroleerd met een waarde van 284 miljoen gulden. Er zijn 447 controles (49%) afgerond tot een bedrag van 139 miljoen. Door het Herstelteam is hierop een correctie voorgesteld van 22 miljoen. Door het reguliere team is tot een bedrag van 1 miljoen gecorrigeerd. Daarnaast werd voor een bedrag van 47 miljoen negatief geadviseerd, met evenwel de mogelijkheid tot herstel. In de komende periode zal duidelijk worden welk deel van de negatief geadviseerde subsidie als gevolg van het uitvoeren van herstelacties alsnog behouden zal kunnen worden. Voor 1999 zou een vergelijkbare redenering als voor 1998 kunnen worden opgezet m.b.t. de raming van het terug te betalen bedrag wegens ESF subsidie. Uitgaande van de voor 1998 gekozen aannames zou bij een voor 1999 berekend fouten -percentage van 50% worden uitgekomen op een te restitueren bedrag van circa ƒ142 miljoen. Terugvorderingen Het verstrekte overzicht inzake de vorderingen betreft alleen de stand per 21 december 2000 van de openstaande vorderingen, in totaal ƒ ,20. Dit cijfer is het totaal van de openstaande vorderingen van afzonderlijke projecten. Van dit totaal aan openstaande vorderingen heeft ƒ ,60 betrekking op Arbeidsvoorziening. Cijfers over de totalen aan teruggevorderde bedragen en terugontvangen bedragen zijn thans niet te geven. Niet alle terugvorderingen zijn via ESF Nederland gelopen, maar deels ook via Arbeidsvoorziening Nederland. Het samenvoegen van de gegevens uit de verschillende administratie met betrekking tot terugvorderingen maakt onderdeel uit van de thans in voorbereiding zijnde beginbalans van ESF Nederland, samenhangend met de ontvlechting van Arbeidsvoorziening en de boedelscheiding als gevolg daarvan. Bijzonder onderzoek Op basis van het in de eerste week van januari 2001 met gevoerde gesprek kunnen de feitelijke IConderzoeken direct van start gaan. Met een doorlooptijd van twee maanden zijn deze onderzoeken medio maart 2001 gereed. Bijzonder onderzoek Projecten Op dit moment liggen de conceptrapporten inzake de 13, ten tijde van de uitvoering van het bijzonder onderzoek afgeronde, projecten, opgesteld door het Bijzonder Onderzoek Team van de afdeling Interne Controle van ESF Nederland, bij de curator van de inmiddels failliet verklaarde uitvoerder van de projecten ter verkrijging van wederhoor. De curator heeft aangegeven (samen met een deel van de voormalige directie van ) de conceptrapporten te bestuderen en met mogelijke vragen daaromtrent te komen alvorens deze rapporten formeel aan de aanvrager worden aangeboden. In de tweede week van januari 2001 wordt, indien van de zijde van de curator geen contact wordt gezocht, door het Bijzonder Onderzoek Team contact opgenomen met de curator om tot afspraken te komen omtrent het verdere tijdpad. Thans kan niet op een verantwoorde basis tot een (eenzijdige) planning worden gekomen omtrent het tijdpad van de verdere afwikkeling van de projecten. Onze inschatting is, dat bij de curator ruime behoefte zal bestaan aan door de leden van het Bijzonder Onderzoek Team te verstrekken nadere toelichting op de in de

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V.

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. Amsterdam, 19 juni 2012 curatoren mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe Het auteursrecht ten aanzien van dit rapport inclusief

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie