Comenius Lijstersingel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comenius Lijstersingel"

Transcriptie

1 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON FAX

2 02 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL INHOUD VOORWOORD 03 BEREIKBAARHEID/CONTACT 04 ONDERWIJS 04 Organisatiestructuur 04 Vier periodes 04 Verschillende lessen 04 Onderwijssoorten 04 Onderwijskwaliteit 08 Slagingspercentage 08 In-/door- en uitstroom 08 Toezichtskaart (kwaliteitskaart) 09 Vensters voor verantwoording 09 LEERLINGBEGELEIDING 09 Mentor 09 Studievaardigheden 09 Begeleidingslessen 09 KEUZEBEGELEIDING 10 Loopbaanoriëntatie 10 Decaan 10 ZORG 10 Schoolmaatschappelijk werk en andere zorg 11 LESTIJDEN 12 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 12 BUITENLESACTIVITEITEN 15 Excursies 15 CoBuS 16 OUDERS EN SCHOOL 17 Ouderacademie 17 Ouderavond 17 Rapportage en spreekuren 17 Ouderraad 17 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 18 FINANCIËN 18 Leermiddelen 18 Leermiddelenfonds 18 Aanvullingen bij de schoolkosten 18 Betaling 19 Sponsorbeleid 19 STUDIEKOSTEN 20 Ouderbijdrage 22 Reductieregeling 22 Kwijtscheldingsregeling 22 Kopieerkosten en testkosten 23 Tegemoetkoming schoolkosten 23 Verzekering 23 HUISREGELS VOOR LEERLINGEN 24 Ondertekening 28 Behandeling van klachten 28 VAKANTIE 29 PERSONEELSLIJST 30 ALGEMEEN 36 Het Comenius College 36 CVO 36

3 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 03 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Graag heet ik u van harte welkom op het Comenius College aan de Lijstersingel. In deze jaargids treft u informatie aan over het reilen en zeilen van de school, en bevat belangrijke praktische informatie. Het Comenius College is een goede keuze, een school waar wij trots op zijn. De aanmeldingen voor het cursusjaar zijn behoorlijk gestegen en de eindexamenresultaten waren in 2012 voor zowel havo als vwo goed. Er is nog steeds een groeiende belangstelling voor het tweetalig vwo (tto) en de pre-havo. Dit cursusjaar kan er voor de eerste keer examen gedaan worden op de Mavo-afdeling. Nieuw is de kunst-en cultuurroute Cultuurkoers, die in navolging van Comenius Nieuwerkerk, nu ook op de Lijstersingel gaat starten. Er is vertrouwen in de school en daar zijn we blij mee. We richten onze blik op de toekomst en bieden de leerlingen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Het Comenius College is een school waar leerlingen willen leren, waar ze een diploma kunnen halen. De schoolorganisatie is erop gericht om hen veel te leren in een omgeving waar de leerlingen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een school waar leerlingen en medewerkers met plezier en energie meedoen aan buitenschoolse activiteiten. door middel van enquêtes naar de bevindingen van zowel de leerlingen als de ouders*. Voor ons is het van groot belang om te weten wat er bij u leeft, wat gaat er goed en wat kan er nòg beter. Het Comenius College zijn we met elkaar, samen werken we aan het welbevinden van de leerlingen. We zijn een christelijke school en weten ons gevoed door Bijbelse verhalen en de christelijke traditie. Er zijn dagopeningen en diverse vieringen waarbij het Bijbelse verhaal de kern vormt. De normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. Binnen onze school is het behalen van een diploma heel belangrijk. Maar het is niet het enige dat telt. De school is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk de weg naar het einddoel aflegt. Ik hoop dat leerlingen binnen deze gemeenschap rijke en warme ervaringen mogen opdoen, waar later met genoegen op terug kan worden gezien. Graag wens ik alle leerlingen en ouders een gezond en succesvol schooljaar toe. Mevrouw J.H. Verbeij Directeur We zijn een school waar het willen leren centraal staat. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor ons als organisatie. We willen een lerende organisatie zijn. Wij vragen daarom met regelmaat in de verschillende klankbordgroepen en ook *Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers. Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de term ouders/verzorgers.

4 04 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL BEREIKBAARHEID/CONTACT LIJSTERSINGEL JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON FAX Routebeschrijving Met openbaar vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Met de trein reizen in de richting Rotterdam, uitstappen op station Rotterdam-Alexander. Vandaar met de metro in de richting Rotterdam, overstappen op Capelsebrug in de richting Capelle, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Met de metro richting Capelle aan den IJssel, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. Met eigen vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Volg de A12 richting Rotterdam en Den Haag en vanaf Gouda de A20 richting Rotterdam en Hoek van Holland. Neem de afslag Capelle aan den IJssel/Prins Alexander. Volg de borden richting Capelle aan den IJssel, tot de verkeerslichten op de kruising Bermweg/ Abr. Van Rijckevorsselweg. Ga daar rechtsaf, richting Rotterdam. Ga bij de eerste verkeerslichten linksaf; dit is de Slotlaan. De tweede afslag links is de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Rijd over de ring rond Rotterdam tot de rotonde onder de Brienenoordbrug (noordelijke oever). Kies de richting Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel. Op de N210 bij het vierde verkeerslicht rechtsaf, de Slotlaan op. De tweede afslag links is de Lijstersingel. ONDERWIJS Organisatiestructuur Leerlingen op de vestiging Lijstersingel zijn ingedeeld in vier afdelingen: - de onderbouw klas 1 - mavo klas 2 t/m 4 - havo klas 2 t/m 5 - vwo/tto klas 2 t/m 6 Elke afdeling ontwikkelt expertise op het gebied van een specifieke groep leerlingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsleider. Deze wordt aangestuurd door de directeur, die eindverantwoordelijk is voor de gehele Lijstersingel. De afdelingsleider wordt waar mogelijk ondersteund door een teamleider. Vier periodes Op de Lijstersingel is het cursusjaar verdeeld in vier periodes van circa tien weken. Een enkel vak wordt geperiodiseerd aangeboden. Verschillende lessen Leerlingen hebben les in een lokaal waar zij les krijgen van een vakdocent. Naast de docent gestuurde lessen wordt de leerlingen ook geleerd samen te werken in groepjes en opdrachten te maken met behulp van de computer. Tevens bereiden we leerlingen voor op zelfstandig werken en het hanteren van een eigen planning. Planners worden in de hogere leerjaren gebruikt.in de lagere leerjaren wordt leerlingen bij een beperkt aantal vakken geleerd om te gaan met planners. Onderwijssoorten Onderbouw afdeling mavo-pre-havo-havovwo-tto (tweetalig vwo ) Leerjaar 1 De brugklas De leerlingen zijn in het eerste leerjaar op grond van de gegevens van de basisschool, hun toetsresultaten en de wens van de ouders

5 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 05 geplaatst in één van de volgende brugklassen: mavo, pre-havo (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op havo-niveau), havo, havo/atheneum (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op vwo-niveau), vwo, tweetalig vwo. Mavo In de brugklas mavo plaatsen we leerlingen met een advies vmbo-t en mavo. Leerlingen die aan het eind van het eerste leerjaar worden bevorderd naar één van de andere leerwegen binnen het vmbo (de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) kunnen een keuze maken uit de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn op één van de andere vmbo-vestigingen van het Comenius College. Pre-havo In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havo advies die de ambitie hebben om de havo af te maken en voor wie de cito-score nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in drie jaar toe gewerkt naar het havo-niveau. Havo/vwo In de brugklas havo tot en met vwo plaatsen we leerlingen met een advies variërend van havo tot vwo. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules informatiekunde, Spaans en Duits. Aan het einde van het eerste leerjaar bepaalt

6 06 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL het docententeam of een leerling geplaatst wordt in 2-havo, dan wel 2-vwo. Mocht ook na het eerste leerjaar nog niet duidelijk zijn welk niveau het best is voor de leerling, dan kunnen we de definitieve beslissing nog een jaar uitstellen. Tweetalig vwo (tto) De leerlingen worden in de tto-klas geplaatst op basis van een ongedeeld vwo-advies van de basisschool. Met iedere leerling die heeft aangegeven tto te willen volgen wordt een intakegesprek gehouden, de leerlingen doen dan ook enkele testjes. Op basis van dit gesprek en de testjes kunnen leerlingen en ouders besluiten toch liever hun opleiding voort te zetten in een reguliere vwo-klas. Leerlingen in de tto-klas volgen tijdens de eerste drie leerjaren tenminste 50% van de lestijd in het Engels: de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding met daarnaast extra Engels. In het derde leerjaar wordt er een toets afgelegd in de Engelse taal waarvoor een certificaat behaald kan worden. Hiermee is het junior tto in principe afgerond. Jaarlijks is er een excursie naar het buitenland als onderdeel van het programma. Afdeling Mavo Lijstersingel Mavo Lijstersingel is er voor leerlingen met een advies vmbo-tl of mavo. Het eerste jaar vinden de meeste lessen plaats in de brugklasvleugel, gezamenlijk met de havo- en vwo- leerlingen in het gebouw aan de Lijstersingel. Door de kleinschalige opzet werken de leerlingen van de brugklas tot en met het examenjaar regelmatig met dezelfde docenten, waardoor men elkaar goed kent en goed kan inspelen op behoeftes van iedere leerling afzonderlijk. Als leerlingen zich aanmelden staat het advies van de basisschool voorop. In het geval dat de cito score te veel afwijkt van het advies nodigen we de leerling uit voor nader onderzoek om de kans op een mavodiploma zo goed mogelijk in te schatten. Mavo Lijstersingel werkt vanuit het L.O.S.-model: Leerlingen, Ouders en School spelen een even grote belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk, we zetten derhalve in op intensieve samenwerking. Het docententeam volgt de persoonlijke ontwikkeling van iedere afzonderlijke leerling intensief gedurende de hele schoolloopbaan. Mavo Lijstersingel hecht grote waarde aan Loopbaan Oriëntatie en begeleiding. Vanaf het tweede leerjaar wordt veel aandacht besteed aan bewustwording van ieders talenten, toekomstwensen en mogelijkheden. Maatschappelijke stage, sectorwerkstuk en AOB-stage dragen bij aan oriëntatie op studiemogelijkheden en beroepenveld. Afdeling pre-havo Pre-havo Lijstersingel is er voor leerlingen met mavo/havo-advies die de ambitie hebben om het havodiploma te halen. Het is een geschikt traject voor leerlingen die graag theoretisch leren, die inzet en doorzettingsvermogen hebben en gecoacht willen worden tijdens hun studie. Hun cito-score ligt tussen 535 en 537. In de pre-havo worden extra uren Nederlands, Engels en wiskunde ingezet en er is extra aandacht voor leervaardigheden. De leerlingen hebben dezelfde boeken en toetsen als op havo en worden gedurende de drie jaar pre-havo voorbereid op een onvertraagde overstap naar havo leerjaar 4. Als die overstap toch te zwaar is, vervolgt de leerling vanaf het vierde leerjaar de mavo-route op de Mavo Lijstersingel en sluit deze af met een examen in 8 vakken. Ouders zijn actief betrokken bij het leerproces en kunnen via de ouderacademie ervaren hoe leervaardigheden worden ingezet bij het leren leren. Ouders en leerlingen halen twee maal per jaar samen het rapport op bij de mentor.

7 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 07 Afdeling Havo Leerjaar 2 t/m 5. Tijdens het derde leerjaar havo worden de leerlingen begeleid bij hun oriëntatie op het vervolg van hun leerroute in 4-havo en 5-havo en op de profielkeuze voor de tweede fase. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. - CM = Cultuur en Maatschappij - NG = Natuur en Gezondheid - EM = Economie en Maatschappij - NT = Natuur en Techniek Als in de loop van het derde leerjaar blijkt dat een tussentijdse overstap naar klas 3 van het vmbo noodzakelijk is, dan kan dat tot uiterlijk direct na de tweede periode. Als aan het eind van het derde leerjaar de resultaten niet voldoende zijn om over te gaan naar klas 4, is de overstap naar 4-vmbo niet mogelijk. Dan kan de docentenvergadering adviseren te doubleren in 3-havo of over te stappen naar het derde leerjaar in het vmbo (mavo). Afdeling vwo Leerjaar 2 t/m 6 Op het Comenius College is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) gesplitst in een atheneum- en een gymnasiumafdeling. Vanaf augustus 2010 wordt gymnasium niet meer aangeboden aan de brugklasleerlingen. Naast een brede algemene vorming leidt het vwo in principe op voor een vervolgstudie aan een universiteit. Tijdens het derde jaar wordt met de leerlingen aandacht besteed aan de voorbereiding en de oriëntatie op de tweede fase. Centraal daarbij staat de vraag in welk profiel de opleiding in het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt voortgezet. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. - CM = Cultuur en Maatschappij - NG = Natuur en Gezondheid - EM = Economie en Maatschappij - NT = Natuur en Techniek Tweetalig vwo (tto) In de bovenbouw wordt het tto-programma voortgezet, maar de Engelstalige lestijd neemt echter af. De leerlingen bereiden zich voor op het examen vwo. Dit betekent dat alle examenvakken in het Nederlands zullen worden gegeven. Dit omdat het examen ook in het Nederlands wordt afgelegd. Leerlingen tto bereiden zich voor op een examen in het IBprogramma. Dat gebeurt in de lessen Engels. Daarnaast zullen er Engelstalige activiteiten zijn, enkele gemeenschappelijke vakken in het Engels worden gegeven en het profielwerkstuk zal in het Engels worden geschreven. Voor de extra kosten die gemaakt worden in het tto-programma (excursies al of niet naar het buitenland, internationale contacten, Engelstalig leermateriaal, extra kosten voor (gast) docenten, etc) wordt jaarlijks een extra bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds als zij de extra kosten niet kunnen dragen.

8 08 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Onderwijskwaliteit Slagingspercentage EXAMENJAAR LIJSTERSINGEL Havo 86% 84% 81% Vwo 92% 84% 90% In- / door- en uitstroom LIJSTERSINGEL Aantal leerlingen per Tijdens DE cursus UITSTROOM BEVORDERD UITSTROOM DIPLOMA 01/10/2010 Bij Af Ja Nee Ja Nee 1e leerjaar e leerjaar SOM 3e leerjaar(h/v) havo havo havo vwo vwo vwo vwo totaal Netto resultaat in/uitstroom a.g.v. verpl. tussen vestigingen 39 Externe instroom bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 141 Aantal leerlingen per 01/10/

9 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 09 Toezichtskaart (kwaliteitskaart) Een beknopte weergave van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over onze school is te vinden via Vensters voor verantwoording Sinds 2011 legt het Comenius College net als velen andere scholen verantwoording af via de site In de Vensters van Verantwoording van het Comenius College staat o.a.: - het aantal leerlingen per vestiging en waar deze leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied en marktaandeel); - onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, de doorstroom in de onderbouw, het aantal tussentijdse schoolverlaters, de examenresultaten en de gemiddelde examencijfers; - onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate van lesuitval; - ons onderwijs-, zorg en veiligheidsbeleid; - de kenmerken van onze leerlingen; - informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van de schoolkosten/ouderbijdragen, de financiën en personeelsstatistieken; - de tevredenheidsonderzoeken. - de profiel- en sectorkeuze. LEERLINGBEGELEIDING mentor Op de vestiging Lijstersingel bestaat, zoals op het gehele Comenius College, een intensief mentoraat. De mentoren letten enerzijds op de prestaties van de leerlingen, anderzijds hebben zij aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Als er aanleiding voor is, neemt de mentor contact op met de ouders. Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met de mentor. Studievaardigheden Studiebegeleiding is belangrijk voor alle leerlingen, maar met name voor de eersteklassers. Niet vreemd, want de vertrouwde figuur van hun eigen groepsleerkracht van de basisschool is er niet meer. Ze komen bijna elk lesuur een andere leraar tegen met een eigen aanpak van de leerstof en de daarbij behorende uitleg. De docenten streven naar een zo gelijk mogelijke aanpak van het schoolwerk en het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden. Tijdens de introductieperiode wordt er dan ook aandacht besteed aan het aanleren van de nodige studievaardigheden. Dit gebeurt zowel door de vakdocenten als door de mentoren die speciale modules op het gebied van studievaardigheden verzorgen. Zij besteden aandacht aan het maken van het huiswerk, het leren leren en het leren kiezen. Hierbij komen onder meer de volgende zaken aan de orde: het gebruik van de agenda, hoe pak ik het huiswerk aan, de belangrijkste schoolregels, zaken met betrekking tot het functioneren in de klas en hoe kan ik het beste omgaan met de leerstofplanners? Al deze zaken zijn ook voor de hogere leerjaren van belang. Naast een regelmatige bespreking van de studieresultaten van onze leerlingen is er in elke afdeling ruim aandacht voor het persoonlijk functioneren van de leerling. Begeleidingslessen Naast het aanleren van algemene studievaardigheden binnen de reguliere lessen biedt de vestiging een vast begeleidingsuur aan. Op een vast moment in de week kunnen leerlingen hiervan gebruik maken als ze bij bepaalde vakken niet goed meekomen of een achterstand hebben opgelopen. Het is enerzijds mogelijk dat een leerling op voorspraak van de docent in aanmerking komt, anderzijds kunnen leerlingen zelf op vrijwillige basis van het begeleidingsuur gebruik maken.

10 010 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Deze extra steun wordt geboden in alle vakken in alle leerjaren en op elk niveau. De uren worden aan het begin of aan het eind van de schooldag gepland. De aangemelde leerlingen hebben de plicht om op dit uur aanwezig te zijn. KEUZEBEGELEIDING Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Onderdeel van de begeleiding door de mentor is de oriëntatie op de loopbaan. Voor leerlingen in de eerste klas zal dat uiteraard minder van belang zijn dan voor leerlingen in hogere leerjaren. In de brugklas is een oriëntatie op de voor de leerling geschikte leerroute een belangrijk speerpunt van de mentorles. Bij de leerlingen in de tweede klassen mavo/havo speelt LOB al een grote rol, omdat voor het derde en vierde leerjaar gekozen moet worden uit één van de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Hiertoe worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd om de leerlingen en ouders behulpzaam te zijn in het maken van de juiste keuze. In het tto, atheneum en havo speelt LOB in het derde leerjaar een rol, omdat in de loop van dat jaar gekozen wordt voor één van de vier profielen in de tweede fase. In het programma van de mentorlessen speelt het keuzetraject een belangrijke rol. Onder leiding van de decaan gaan de mentoren met hun klas aan de slag. Daarbij gebruiken zij een methode waarin het keuzeproces wordt behandeld. Tevens zijn er in de tweede klas vmbo tl/havo en de derde klassen tto, atheneum en havo ouderavonden, waarop de ouders informatie krijgen over het keuzetraject. Decaan De decaan helpt de leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een niveau en vakkenpakket voor een toekomstige vervolgopleiding of beroep. De decaan stuurt in dit proces in eerste instantie de mentoren aan. De mentor is bij het keuzeproces het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. Zeker in een latere fase van de studie kan een gesprek met de decaan echter van belang zijn voor het maken van de juiste keuze van een vakkenpakket of een vervolgopleiding. Dit kan door middel van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Zie voor de gegevens van de decaan, mevrouw Oegema, de personeelslijst. Keuzebegeleiding Op het decanaatbureau van de Lijstersingel is de schooldecaan werkzaam die zowel het mavo-, havo- als vwo-gebied behandelt. Daarnaast begeleidt het decanaat de mavoleerlingen in klas 2 met de keuze van de juiste sector in leerjaar drie van de mavo. Het decanaat wordt terzijde gestaan door een medewerkster, mevrouw Daniëls, die voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt is wanneer zij informatie willen. Publicaties en folders op het gebied van opleidingen, studie en beroep liggen voor leerlingen en ouders ter inzage bij het decanaatbureau. Leerlingen kunnen via de medewerkster een afspraak maken met de decaan. Als ouders de decaan willen spreken, kunnen zij telefonisch een afspraak maken. zorg Interne zorg De vestiging Lijstersingel beschikt over een zorgteam onder leiding van een zorgcoördinator. Hiermee zijn wij in staat om in een aantal gevallen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, extra zorg te verlenen. Hieronder worden enkele vormen van de aanwezige zorg genoemd. Soms is het raadzaam gebruik te maken van de kennis en kunde van externe hulpverleners. Een leerling wordt dan besproken in het zorgteam van de vestiging om tot een passend traject te komen.

11 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 011 Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Vujovic, is voor ouders telefonisch bereikbaar via de school. De leerlingen kunnen op de dagen dat zij op school aanwezig is, persoonlijk een afspraak maken. Verwijzing naar het schoolmaatschappelijk werk gaat uitsluitend via de teamleider of de afdelingsleider. Remediale hulp De vestiging kent verschillende vormen van remediale hulp. Hierbij kan gedacht worden aan Individuele en groepsondersteuning bij taalzwakte en dyslexie. Leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen via de remedial teacher (rt), mevrouw Van Veen, in het bezit worden gesteld van een dyslexiepas. Zij hebben dan recht op bepaalde faciliteiten zoals bijvoorbeeld meer tijd bij schriftelijke en/ of mondelinge overhoringen, vergroot werk, enz. Deze faciliteiten lopen door tot en met het eindexamen. Faalangstreductietraining Leerlingen bij wie vormen van faalangst de prestaties nadelig beïnvloeden, kan de school trainen in het omgaan met deze situaties. Deze faalangstreductietraining kan in overleg met de mentor worden aangevraagd bij de zorgcoördinator. De heer Hiele en mevrouw Ittmann zijn onze faalangstreductietrainers. Vertrouwenspersoon Op de Lijstersingel zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig: de heer drs. R.P. van der Plicht en mevrouw E.M. Ittmann-van der Meij. Leerlingen en docenten kunnen bij hen terecht als er klachten zijn op het gebied van ernstig machtsmisbruik waarbij sprake is van agressie, discriminatie en/of intimidatie. Aan het begin van de cursus ontvangen leerlingen en ouders hierover een aparte informatiefolder. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dè plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zelfs na de middelbare school geeft het CJG advies, ondersteuning en hulp. Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam- Rijnmond. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen. Er is altijd een CGJ bij u in de buurt. Op de website staan locaties, openingstijden en meer informatie. Bellen kan ook via Schoolverpleegkundige en schoolarts Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in contact met onze schoolverpleegkundige, mevrouw M. de Vos, van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het eerste jaar krijgen scholieren een vragenlijst en een uitnodiging voor een eerste gesprek. Zij controleert en begeleidt de fysieke ontwikkeling van leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor vragen over gezondheid of problemen op school, thuis of met vrienden. Ouders en leerlingen kunnen worden uitgenodigd of bezocht door de schoolverpleegkundige. Ook kunnen leerlingen zelf een afspraak maken op het inloopspreekuur. De momenten waarop de schoolverpleegkundige in de school is, worden duidelijk gecommuniceerd. De leerling kan voor een onderzoek bij de schoolarts worden aangemeld. Het gaat hierbij om een algemeen onderzoek naar de gezondheid (ogen, oren, bloeddruk, houding, etc.) in relatie tot het schoolgaan.

12 012 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Voor alle duidelijkheid: de schoolarts is geen huisarts. De schoolarts schrijft geen medicijnen voor en leerlingen kunnen niet voor griep of een gebroken vinger bij haar terecht. De schoolverpleegkundige werkt nauw samen met de schoolarts en de doktersassistent in het jeugdgezondheidsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Belangrijk is dat alle gesprekken met de schoolarts en de schoolverpleegkundige vertrouwelijk zijn. ZAT (Zorg Advies Team) Een keer per zes weken komt het zorgadviesteam bij elkaar om leerlingen te bespreken. In het zorgadvies team worden de afdelingen vertegenwoordigd door de afdelingsleider of de teamleider. Verder hebben de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de remedial teacher, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaren van de ons omringende gemeenten zitting in het team. SISA Het Comenius College is, evenals alle andere scholen in de Rotterdamse regio, deelnemer aan het SISA. Het SISA is een systeem waarin geregistreerd wordt welke hulpverlenende instanties een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Wanneer er bij een leerling van het Comenius College een bijzondere situatie ontstaat waardoor hulp van buiten de school noodzakelijk is, wordt er een signaal aan het SISA gegeven. Het SISA geeft dan aan of de leerling geregistreerd staat en bij welke instantie. Om het langs elkaar heen werken van organisaties te voorkomen, wordt er dan contact gelegd tussen de verschillende organisaties. Één van de organisaties krijgt daarna de leidende rol toebedeeld in de begeleiding van de leerling. Voor meer informatie kunt u kijken op LESTIJDEN Het dagelijks rooster is opgebouwd in lessen van 50 minuten. Er zijn maximaal 8 lesuren per dag ingeroosterd. Op sommige momenten in het jaar maken we gebruik van een 40 minuten rooster. Deze dagen worden vooraf aangekondigd in de jaaragenda, zoals vermeld in de Weekwijzer en op de website. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Kluisjes Voor het opbergen van eigendommen staat er voor iedere leerling een afsluitbaar kluisje ter beschikking in de school. Deze kastjes zijn groot genoeg om er naast een rekenmachine, boeken en dergelijke ook kleding of gymspullen in op te bergen. Elke leerling huurt een kluisje van de school. Hoewel de kluisjes afsluitbaar zijn, adviseert de school dringend om onnodig kostbare spullen niet mee naar school te nemen, zoals bij voorbeeld een mp3-speler, i-pod, etc. De leden van de schoolleiding en de conciërge hebben het recht de kluisjes te openen. Op gezette tijden onderzoekt de politie de kluisjes op de aanwezigheid van verboden zaken, zoals drugs of wapens. Bij het aantreffen hiervan neemt de politie maatregelen jegens degene die het betreffende kluisje huurt. De leerling dient ervoor te zorgen dat het kluisje aan het begin van de zomervakantie leeg is. De huur van het kluisje bedraagt 110,- per jaar. Hiernaast betaalt de leerling eenmalig nog 110,- aan borg. Dit bedrag wordt meegenomen in de eerste inning van het schooljaar (zie de paragraaf Betalingswijze ). De borg krijgt de leerling weer terug na inlevering van de kluissleutels als hij of zij definitief de school verlaat.

13 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur Pauze 3e lesuur uur 4e lesuur uur Pauze 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur 40-minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur Pauze 3e lesuur uur 4e lesuur uur Pauze 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur Leerlingpasje In de loop van het cursusjaar ontvangt iedere leerling een leerlingpasje. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij het pasje altijd bij zich heeft. De leerling moet het pasje tonen op verzoek van een docent of een andere medewerker van de school. Het lenen van boeken, het gebruiken van de computers in de mediatheek en het bezoeken van schoolfestiviteiten

14 014 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL (bijvoorbeeld disco s) kan alleen op vertoon van een geldig pasje. Verlies van het pasje moet onmiddellijk gemeld worden bij de teamleider of afdelingsleider. Bij tussentijds vertrek van school moet het pasje worden ingeleverd. Leerlingen dienen hun oude schoolpas (ook bij een overstap van en naar een andere vestiging) te behouden voor gebruik totdat er een nieuwe schoolpas aangeleverd is. Verzuim Ouders moeten de vestigingleiding vooraf schriftelijk toestemming vragen voor afwezigheid van hun zoon of dochter. Het verzoek voor verzuim dient ruim van tevoren ingediend te worden bij de teamleider of afdelingsleider. Afwezigheid van leerlingen zonder geldige reden of tijdig bericht van de ouders wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. Leerlingen die tijdens toetsen ongeoorloofd afwezig zijn krijgen als cijfer een 1.0. Ziekte Verzuim wegens ziekte wordt op de eerste ziektedag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur telefonisch tussen en uur gemeld. De ouders gebruiken hiervoor het telefoonnummer Als een leerling ziek geweest is, neemt hij of zij op de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van afwezigheid vermeld staat. Dit briefje moet ingeleverd worden bij de conciërge. Leerlingen die op school ziek worden en menen de lessen niet meer te kunnen volgen, melden zich af bij de teamleider of afdelingsleider (bij afwezigheid gebeurt dit bij de conciërge). De afdelingsleider belt eerst naar de ouders om hen op de hoogte te stellen en geeft de leerling vervolgens een ziek-naar-huis-briefje. Zodra de leerling thuis is aangekomen, melden de ouders dit direct telefonisch bij de conciërge. Na de ziekte levert de leerling het door de ouders ondertekende briefje in bij de conciërge. Hiermee kunnen de ziekte-uren van de leerling worden afgesloten. Extra vakantie Extra vakantiedagen kunnen niet worden opgenomen. Op deze regel bestaat één uitzondering: ouders die hun zomervakantie moeten opnemen buiten de schoolvakantie als gevolg van een in hun beroep of bedrijf geldende vakantieregeling, kunnen hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de vestigingsdirecteur. Voor eventuele achterstand van schoolwerk bij de leerling kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. De bovenstaande uitzondering geldt uitsluitend voor de zomervakantie. Afwezigheid docent Als een docent afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, maakt de school dit bekend via de monitor in de aula, de website of het mededelingenbord in de hal. Hiernaast worden de leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 indien mogelijk via het doorbelsysteem op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van een docent neemt een andere docent of een onderwijsassistente de lessen waar of wordt het rooster aangepast. Is dit niet mogelijk, dan kunnen de leerlingen rustig zelfstandig aan het werk in de aula. Te laat komen Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërge. De conciërge verstrekt een telaatbriefje. Alleen met dit telaatbriefje krijgt de leerling toegang tot de les. Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, krijgt door de conciërge, verzuimcoördinator of teamleider of afdelingsleider een passende maatregel opgelegd. Een leerling die te laat is en zich meldt nadat 20 minuten van het lesuur zijn verstreken, wordt niet meer tot de les toegelaten.deze leerling wordt als ongeoorloofd absent geregistreerd. Als er naar het oordeel van de afdelingsleider

15 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 015 of teamleider sprake is van veelvuldig te laat komen, ontvangen de ouders hierover schriftelijk of telefonisch bericht. Verwijdering uit de les Leerlingen die uit de les worden verwijderd, melden zich onmiddellijk bij de uitstuurfunctionaris, de teamleider of afdelingsleider. Deze geeft een uitstuurformulier. De leerling vult het formulier in en geeft dat na afloop van het lesuur aan de betreffende docent om vervolgens het conflict op te lossen. De docent levert het briefje ter controle in bij de uitstuurfunctionaris, de teamleider of afdelingsleider. Deze neemt een passende correctiemaatregel. In geval van ernstige of aanhoudende gedragsproblemen neemt de mentor, teamleider of afdelingsleider contact op met de ouders. Pesten Alle leerlingen in de vestiging hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de mentor. We hebben geleerd dat pestgedrag de minste schade aanricht als er snel aktie ondernomen wordt. Dit geldt zowel voor de gepeste als de pester. Cyberpesten Het gebeurt helaas steeds vaker dat leerlingen door andere leerlingen via internet worden gepest. Indien dergelijke voorvallen plaatsvinden vanaf een computer op school, zal de vestigingsleiding trachten te achterhalen wie de pester is en tegen hem of haar passende maatregelen nemen. Indien het cyberpesten plaatsvindt vanaf een computer bij iemand thuis, raden we aan gesprekken, s, foto s e.d. te bewaren en uit te printen. Op school kunnen we dan actie ondernemen tegen de dader als deze ook bij ons op school zit. Wij raden ouders aan heldere afspraken te maken over het gedrag op de computer en hun kind te informeren over de gevaren van internet. Formulieren ziekenfonds, kinderbijslag en andere administratieve zaken Regelmatig vragen officiële instanties via de ouders schoolgegevens op. De leerling kan deze formulieren bij de leerlingenadministratie afgeven en de dag daarop weer afhalen. De administratie is van uur t/m uur telefonisch bereikbaar via en per Camerabeveiliging De school kent een modern camerabeveiligingssysteem. In en rond de school hangen verschillende camera s. Deze camera s hebben voornamelijk een preventieve functie in het kader van de veilige school voor medewerkers, leerlingen, gebouw en goederen. Indien zich de noodzaak voordoet, zullen beelden van de camera s aan de politie ter beschikking worden gesteld. BUITENLESACTIVITEITEN Excursies en uitstapjes In het schoolprogramma is een aantal excursies en uitstapjes opgenomen. Data en bestemmingen worden in de loop van de cursus bekend gemaakt. Naast deze geplande excursies is het mogelijk dat er in de loop van de cursus een aantal kleinere vakexcursies wordt georganiseerd. De kosten voor deze excursies worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht.

16 016 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL CoBuS Op de Lijstersingel organiseert een groep docenten samen met een aantal leerlingen een breed pakket aan buitenlesactiviteiten. Deze groep heet Comenius Buiten School oftewel CoBuS. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan allerlei activiteiten, zoals (panna) voetbal, graffitiworkshops, streetdance en freerunning.deze activiteiten worden in samenwerking met de Brede School van de gemeente Capelle aan den IJssel georganiseerd. Voor onze jongste leerlingen, klas 1, worden deze activiteiten op de vrijdagmiddag georganiseerd. De leerlingen zijn om 14:20 uur uit zodat zij de hele middag in school bezig kunnen zijn met sportieve, culturele en/of ontspannende workshops. Ieder schooljaar organiseert CoBuS samen met de sectie beeldende vorming voor onze brugklassers 'Scapino in school. In één middag zetten de leerlingen onder professionele begeleiding een hele theatervoorstelling in elkaar. Van de kostuums en het decor tot de uitvoerende stukjes. Hiernaast organiseert CoBuS (al dan niet in combinatie met andere vaksecties) tijdens het cursusjaar een aantal avonden met muziekvoorstellingen, een disco en culturele activiteiten. Vlak voor de kerstvakantie organi-seren wij al een aantal jaar een zeer succesvol kerstgala voor onze leerlingen uit het derde leerjaar. De leerlingen uit het eerste leerjaar krijgen een CoBuS-agenda waarin in ieder geval de activiteiten van de eerste periode op te vinden zijn.

17 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 017 De mening van de leerlingen telt. Dus wanneer de leerlingen een leuk idee hebben, kunnen zij dit altijd kenbaar maken via het adres OUDERS EN SCHOOL Rapportage, spreekuren, ouderavond, informatiebulletins Na iedere periode krijgt de leerling een cijferoverzicht uitgereikt. Dit overzicht moet hij - ondertekend voor gezien door een ouder - inleveren bij zijn mentor. Aan het eind van het cursusjaar krijgt de leerling een officieel eindrapport uitgereikt. Tijdens de cursus organiseert de vestiging spreekuren waarop ouders de gelegenheid hebben om docenten en mentoren te spreken over de vorderingen en leerresultaten van hun zoon of dochter. Het is gebruikelijk dat er voor elk leerjaar één informatieavond per cursusjaar is (zie verderop). Uiteraard is het mogelijk om ook tussentijds een gesprek te hebben met een mentor, vakdocent of decaan. U kunt daarvoor via een afspraak maken. Ouderraad De ouders van onze leerlingen worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Van elk leerjaar zitten er twee ouders in de ouderraad. Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen, primair rekening houdend met een vertegenwoordiging die geografisch representatief is. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Daarnaast heeft een aantal leden van de ouderraad zitting in de MR en/of de klankbordgroepen brugklas, mavo, havo en vwo. Deze klankbordgroepen zijn samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten en een afdelingsleider. Via digitale vragenlijsten wordt respons gevraagd van leerlingen en ouders. De uitkomsten worden in de klankbordgroepen besproken. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen het reglement van de ouderraad. Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de ouderraad dan kunt u zich aanmelden via het volgende adres: Ouderinformatieavond Er zijn in de loop van het schooljaar verschillende ouderavonden. Op deze ouderavonden wordt aandacht geschonken aan onderwerpen die specifiek zijn voor een bepaald leerjaar. U wordt op de hoogte gebracht van een ouderavond via een brief, de website en de communicatiebladen. De data van de verschillende ouderavonden zijn opgenomen in de kalender die u aan het begin van de cursus ontvangt. Ouderacademie Met ingang van het nieuwe jaar ontvangen ouders van de brugklassen informatie over de ouderacademie. Dit is een nieuw initiatief voor de ouders van brugklasleerlingen waarbij op een aantal avonden thema s aangesneden worden. De thema s zijn gekozen op het snijvlak van onderwijs en opvoeding. Onderwerpen als het begeleiden van leerlingen bij het huiswerk, waarbij aandacht besteed wordt aan de voorbereiding op moeilijker inzichtvragen van een repetitie en een korte introductie in de moderne wiskunde zijn voorbeelden van onderwijsgerelateerde onderwerpen. Onderwerpen als media, opvoeding en verslavingsrisico s zijn voorbeelden van opvoedkundige thema s. Overgangsregelingen Op de website van het Comenius College (www.comenius.nl) staat de overgangsregeling vermeld.

18 018 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Naast de ouderraad en leerlingenraad op iedere vestiging heeft het Comenius College ook een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van alle vestigingen. De MR overlegt met de algemene directie. Nadere informatie over de MR is op de website van de school te vinden. FINANCIËN Leermiddelen Leermiddelenfonds De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis in bruikleen vanuit het leermiddelenfonds Comenius College. De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor de uitreiking. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de verschuldigde kosten van de voorafgaande jaren zijn betaald. Aan het eind van het schooljaar of bij het tussentijds verlaten van de school worden de boeken weer ingenomen. Vermiste, beschadigde of slecht onderhouden boeken worden geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. Ouders dienen rekening te houden met de aanschaf van leer- en verbruiksmaterialen die buiten het leermiddelenfonds vallen. Zo dienen de leerlingen in het bezit te zijn van deugdelijk schrijfmateriaal en een agenda. Daarnaast kan gedacht worden aan zaken als verschillende woordenboeken, een rekenmachine, een bijbel en een atlas. Wanneer tijdens het schooljaar het vakkenpakket wordt aangepast, worden de kosten van werkboeken in rekening gebracht. De school neemt alleen de kosten van het originele vakkenpakket voor zijn rekening. Aanvullingen bij de schoolkosten TTO Ook in de cursus start weer een klas tweetalig junior vwo. Deze opleiding die drie leerjaren duurt, brengt een aantal niet-gesubsidieerde kosten met zich mee, waarover ouders en leerlingen van tevoren zijn ingelicht. De kosten zijn voorlopig vastgesteld op 1 450,-. Op basis van een begroting is het bedrag voorgelegd aan de MR en door de oudergeleding goedgekeurd. Binnen deze begroting gaat het om extra kosten die gemaakt worden voor het lidmaatschap van het Europees Platform, extra onkosten voor het leerprogramma en de docentinzet die dat met zich meebrengt. Verder is er een bijdrage voor extra excursies naar zowel een nog nader te bepalen Nederlandse bestemming als naar Engeland. Ook voor de volgende leerjaren zal op basis van een dergelijke begroting goedkeuring worden gevraagd aan de oudergeleding van de MR. Buitenlandexcursies en uitwisseling In de voorexamenklassen gaan de leerlingen naar een bestemming in Europa. Zij maken een meerdaagse reis, georganiseerd door school en volgen een onderwijskundig en pedagogisch verantwoord programma in het buitenland. Op basis van de aanmeldingen worden bestemmingen gekozen en leerlingen worden ingedeeld bij één van de reizen van hun keuze. Er worden ook uitwisselingen georganiseerd die vaak worden gesubsidieerd door het Europees Platform. Deze reizen duren tien dagen in het buitenland, maar kennen ook een programma in Nederland. Leerlingen worden ondergedompeld in de cultuur van het ontvangende land, doordat ze worden ondergebracht in gastgezinnen. In Nederland verblijft de buitenlandse leerling bij Nederlandse gastgezinnen. De kosten voor deze reizen bedragen 1 450,-.

19 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 019 Leerlingen zijn niet verplicht mee te gaan met een reis. Mocht uw kind echter om financiële redenen niet mee kunnen op excursie, dan kunt u, met inzage in enkele gegevens, een beroep doen op steun van de school. Voor leerlingen die doubleren in de voorexamenklas is het mogelijk om, nadat iedereen zich heeft ingeschreven, toestemming te vragen om nog een keer mee te mogen op excursie. Het verschuldigde bedrag, dat niet wordt opgenomen in de automatische incasso bij zittenblijvers, dient dan voor 1 april te zijn betaald aan school. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt de leerling een brief met alle benodigde gegevens. Voor de leerlingen die niet meegaan met excursie wordt een thuisblijf-programma georganiseerd. Dit programma kent activiteiten binnen en buiten de school. Hiervoor zal een bedrag van 1 50,- in rekening worden gebracht. Voor ouders en deelnemers aan de excursies of de thuisblijvers wordt het programma gepresenteerd op een informatieavond in maart. Betaling schoolkosten Het Comenius College biedt ouders de mogelijkheid de schoolkosten te betalen via automatische incasso. De school hoopt hiermee de betaling van de schoolkosten voor de ouders te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor de school te beperken. Bij de keuze voor een automatische incasso is er tevens de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen. Over de verschillende mogelijkheden is voor aanvang van het schooljaar aan alle ouders een brief met een keuzeformulier verzonden. Indien niet voor automatische incasso wordt gekozen, worden in de periode oktober/ november de totale schoolkosten in rekening gebracht via een acceptgiro. Termijnbetalingen zijn hierbij echter niet mogelijk. Tevens wordt er per acceptgiro een bedrag van 1 2,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de schoolkosten kan het bestuur van CVO de leerling het gebruik van de betreffende leermiddelen of activiteiten ontzeggen. Sponsorbeleid In toenemende mate is er binnen het onderwijs aandacht voor sponsoring van bepaalde activiteiten. Onder sponsoring wordt verstaan een bijdrage door de sponsor in geld, goederen of diensten aan de school waarvoor de sponsor een tegenprestatie krijgt. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring. Het Comenius College hanteert het landelijk sponsorbeleid van het Ministerie van Onderwijs waarbij de gedragsregels zijn vastgelegd in een convenant. Elke organisatie of persoon die de schoolorganisatie sponsort ondertekent een contract waarin de gedragsregels zijn vastgelegd. In het sponsorbeleid staan de volgende uitgangspunten centraal: - Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen alsmede de identiteit van de school; - Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar brengen; - De onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs mogen door sponsoring niet beïnvloed worden; - Reclame in lesmateriaal is niet toegestaan; - Sponsoring mag niet leiden tot ongewenst, gevaarlijk of ongezond gedrag.

20 020 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL STUDIEKOSTEN Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerweg MAVO/HAVO pre havo havo/ath TTO MAVO havo /ATH Niet vakgerelateerde licentiekosten Diensten: mediatheek, Videma, dagopeningen etc Bijdrage communicatie Ongevallenverzekering Bijdrage tto** Kopieerkosten account/tekstverwerkingsprogramma Klassikaal gebruik atlassen, woordenboeken bijbels, e.d Loopbaanoriëntatie 1 15 Bijdrage activiteiten/materialen CKV Huur kluisje Borg kluisje* Labjassen Fotojaarboek Sportoriëntatie Werkweek meerdaagse excursie*** Bewegen sport en maatschappij** Excursies Excursie Antwerpen Excursie Biologie Excursie ANW Vakexcursie handvaardigheid** Leerjaargebonden activiteit 1 27, , , , Blackbirds (Engels) Theaterbezoek Engels 1 7,50 1 7,50 Tekenkamp** Buitenland reis/uitwisselingsproject*** Totaal 3 262, , , , , ,50 * Alleen voor nieuwe leerlingen. ** Alleen van toepassing als de leerling het vak volgt. *** Voor leerlingen die niet meegaan naar het buitenland wordt een alternatief programma georganiseerd met excursies waarvoor 50 in rekening wordt gebracht.

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie