Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil"

Transcriptie

1 Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant

2 Colofon Voorwoord Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer Foto s Harry Fiolet, Marco Renes, Anita van Dooren en Jochem Sloothaak Ontwerp en opmaak Linda van Eijndhoven, Hans van Loon x-hoogte, Tilburg Drukwerk Drukkerij Gianotten Uitgavedatum april 22 Uitgave Stichting Het Noordbrabants Landschap Coördinatiepunt Landschapsbeheer Postbus 8, 576 ZH Haaren Telefoon: Internet: Deze pdf is interactief. Op pagina 4 bij de inhoudsopgave kunt u doorklikken naar het desbetreffende hoofdstuk. Wij wensen u veel leesplezier!!! Dankzij de gegevens die de uilenwerkgroepen aanleverden, konden we weer een goed overzicht maken van de ontwikkeling van de steen- en kerkuilenstand in Noord-Brabant. Met niet minder dan 63 broedgevallen zet de opwaartse trend van de steenuil door. Ook de kerkuilen lieten een lichte toename zien, maar zijn de sterke terugval van 29 niet te boven. Door het werk van alle uilenbeschermers krijgen deze prachtige vogels van het landelijk gebied een kans, maar krijgen we ook een beeld van de kwaliteit van de leefomgeving. Want zonder insecten geen steenuilen en zonder veldmuizen geen kerkuilen. Uilenbeschermers en gastgevers zijn zo op een heel bijzondere manier betrokken bij het wel en wee van de uilen, maar ook bij de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Juist die betrokkenheid is essentieel in een tijd waarin de natuurbescherming in Nederland weer onder druk lijkt te staan. Ik zeg nadrukkelijk lijkt, want uit de elk jaar weer opnieuw getoonde inzet van natuurvrijwilligers ontstaat een ander beeld. Jan Baan Directeur Brabants Landschap

3 Inhoud Klik op de paginacijfers en ga naar het desbetreffende hoofdstuk Inleiding Inleiding 3 Coördinatie en ondersteuning 4 Omstandigheden seizoen 6 De steenuil 8 De kerkuil 6 Bijlagen 23 3 >>> In 2 gingen ruim 25 uilenbeschermers op pad om kasten voor de steen- en kerkuil te plaatsen, te controleren en te onderhouden. Daarnaast voorzien de vrijwillige beschermers de gastgevers van voorlichtingen informatiemateriaal. Waar mogelijk sprongen de veldmedewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij om te adviseren over erfbeplantingen of andere biotoopverbeterende maatregelen. Zo kon wederom een compleet pakket aan hulpmiddelen aangeboden worden ten gunste van de steen- en kerkuil. Het aanleveren van de gegevens is voor échte buitenmensen geen favoriete bezigheid. Toch waren eind 2, nagenoeg alle resultaten van de kastcontroles binnen. Iedereen bedankt voor die bijdrage! Wij hebben er weer voor gezorgd dat al die gegevens zijn verwerkt in dit jaarverslag. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de Brabantse uilenbescherming. Hoe dit allemaal georganiseerd wordt kunt u lezen in hoofdstuk. Het seizoen van vorig jaar was een seizoen met extremen; Een record droog voorjaar, gevolgd door een record natte zomer. Een uitgebreidere beschrijving van de weersomstandigheden is te vinden in hoofdstuk 2. Welk beeld de verzamelde gegevens laten zien is te lezen in hoofdstuk 3 en 4. Per regio zijn van iedere uilenwerkgroep de resultaten weergegeven. Eerst gaan we in op het aantal broedgevallen en het broedsucces bij de steenuil en vervolgens bij de kerkuil. De zogenaamde olievlekmethode die Brabantse groepen hanteren is wederom succesvol gebleken. In de bijlagen zijn tenslotte de contactgegevens van de provinciale overleggroep en de uilenwerkgroepen te vinden. Heeft u vragen of wilt u bijdragen aan de bescherming van uilen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! 3

4 Coördinatie en ondersteuning Organisatie netwerk gegevens aan te leveren in verband met ruimtelijke ontwik- In Brabant is een provinciedekkend netwerk van 68 uilenwerkgroepen actief dat zich inzet voor het behoud kelingen. Als blijkt dat er uilen van de steen- en de kerkuil. Het Brabantse uilennetwerk aanwezig zijn op de planlocatie kwam in 23 tot stand dankzij de grote inzet van een moet er gecompenseerd worden als aantal fanatieke uilenbeschermers. Deze regiocoördinatoren (3 voor de kerkuil en 3 voor de steenuil) brachten punt en de regiocoördinatoren adviseren en begeleiden voorwaarde voor een bouwvergunning. Het Coördinatie- bestaande groepen samen en richtten nieuwe uilenwerkgroepen op. De algehele aansturing en coördinatie vindt de werkgroepen bij de invulling van deze compensatie. plaats door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Activiteiten groepen het Brabants Landschap, (verder in dit verslag genoemd De combinatie tussen voldoende nestgelegenheid en als Coördinatiepunt ). Coördinator Soortenbescherming, een goede leefomgeving zijn essentieel voor het behoud Jochem Sloothaak, heeft de uilenbescherming in zijn van de steen- en kerkuil. Hierin speelt het netwerk van takenpakket. Per regio (west, midden en oost) zijn regiocoördinatoren vrijwillig actief die zorgen dat ze op de zoeken bijvoorbeeld waar de uilen zich bevinden en of vrijwillige uilenbeschermers een centrale rol. Zij onder- hoogte zijn van de stand van zaken binnen hun groepen. nestlocaties ontbreken. Ten behoeve van de verspreiding Daarnaast stimuleren zij de aanlevering van plaatsings- worden inventarisaties gedaan. Om vast te stellen of en broedgegevens en ondersteunen de groepen daarin. In geplaatste kasten gebruikt worden, worden kastcontroles iedere regio is tevens een veldmedewerker van het Coördinatiepunt werkzaam die contacten met groepen onder- aan de gastgevers met betrekking tot biotoopverbete- uitgevoerd. Uilenbeschermers geven ook adviezen en tips houdt, voorlichting geeft en de verspreiding van materiaal (o.a. nestkasten) in goede banen leidt. De bovengewerker van het Coördinatiepunt tijdens een keukentafelrende maatregelen. In veel gevallen zal een veldmedenoemde personen komen circa twee keer per jaar bijeen gesprek nadere uitleg geven over de beste maatregelen in de Provinciale overleggroep steenuil en kerkuil (zie bijlage ). Deze overleggroep draagt ideeën aan voor een Door deze activiteiten worden belangrijke gegevens ver- en of er subsidiemogelijkheden zijn. betere uilenbescherming en brengt zaken ter discussie zameld die onder andere dit jaarverslag tot stand hebben die spelen in het veld. Hierdoor vormt de overleggroep gebracht. Territoria, vrije broedgevallen, en broedgevallen een belangrijk klankbord bij het bepalen van toekomstige in kasten worden geregistreerd in het Invulformulier activiteiten met betrekking tot uilenbescherming. broedgegevens. Na afloop van ieder seizoen worden de ingevulde formulieren opgestuurd naar het Coördinatiepunt, waar alles wordt ingevoerd in de provinciale Ondersteuning groepen Het Coördinatiepunt stelt nestkasten voor beide uilensoorten kosteloos beschikbaar aan de aangesloten geleverd voor de landelijke database. Deze gegevens zijn database. Bruikbare gegevens worden vervolgens aan- groepen. Voorwaarde is dat deze op geschikte locaties van belang omdat ze aantonen dat de huidige wijze van worden gehangen, en worden onderhouden en gecontroleerd door de werkgroep. De locaties van alle nestkasten Tevens organiseren groepen streekbijeenkomsten bescherming werkt! worden geregistreerd in een database. Voor groepen die waarop gastgevers, uilenbeschermers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de bescherming nestkasten op lastig bereikbare plaatsen controleren, worden valbeveiligingssets in bruikleen gegeven. Aangezien groepen ook onkosten maken voor zaken als hout- Nederlandse uilensoorten in het algemeen. De bescher- van de steen- en kerkuil in het bijzonder en de overige snippers, ladders, vergaderingen, nieuwsbrief, etc., ontvangen zij hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Tenslotte wor- Zoals u in de vorige paragraaf heeft kunnen lezen komen ming van de kerk- en de steenuil heeft zich ook verbreed. den er heel het jaar door op verzoek, gastgever-avonden, groepen steeds vaker in actie wanneer door ruimtelijke lezingen of cursussen verzorgd. ontwikkelingen de nestplaats of het foerageerbiotoop Steeds vaker worden uilenwerkgroepen gevraagd om van de vogels wordt bedreigd. Een vernieuwde avond op een nieuwe locatie Tot 2 werd de provinciale jaaravond uilenbescherming gehouden in De Druiventros in Berkel-Enschot. Echter vanwege het toegenomen aantal bezoekers waren we toe aan iets groters. Het afgelopen seizoen werd daarom de jaaravond in theater De Speeldoos in Vught gehouden. Nadat de avond was geopend door Jan Baan, directeur Brabants Landschap, nam Jochem Sloothaak het woord om de mooie resultaten van het seizoen 2 te bespreken. Vervolgens nodigde vogelicoon Nico de Haan iedereen uit voor een vogelquiz. Afgewisseld met verhalen werden vragen en antwoorden doorlopen. Het gaf een leuke, interactieve invulling aan de avond. Dim Stoop gaf op de avond uitleg over zijn nieuwste uitvinding: uitloopstokken van druivenranken. Een handig hulpmiddel voor nestkasten, waarbij uitloopmogelijkheden voor de jongen ontbreken. Voor iedere uilenwerkgroep had hij twee uitloopstokken klaargemaakt. Graag horen wij hoe de ervaringen zijn. Jochem Sloothaak beëindigde de avond met een reeks foto s van geschikte en ongeschikte nestkasten. De foto s toonden aan welke factoren van invloed zijn op de bezetting van nestkasten. Uilenbeschermers van het jaar waren Maaike Riemslag en Jos Dilven van de Uilenwerkgroep Gilze. Uit handen van Nico de Haan ontvingen zij een Oorkonde en de Uilenbal, een cheque ter waarde van 25 euro. Deze enthousiaste beschermers spelen een prominente rol in de werkgroep Biodiversiteit van hun gemeente. Naast het vergroten van draagvlak onder het publiek heeft de werkgroep ook concrete projecten uitgevoerd. Met het project Erven in het groen, werden ondermeer houtsingels, hoogstamfruitbomen en knotbomen aangeplant in het leefgebied van de steenuil. De uilenwerkgroep organiseerde informatieavonden voor gastgevers en verzorgde lessen op 3 basisscholen. Binnen de gemeentegrenzen staat overigens niet alleen de steenuil, maar ook de kerkuil letterlijk op de kaart en is dankzij de uilenwerkgroep een succesvolle samenwerking ontstaan met de gemeente. Hierdoor zijn zij een voorbeeld voor andere Brabantse werkgroepen! 4 5

5 Omstandigheden 2 Figuur Verloop temperatuur (lijnen) en neerslag (kolommen) in de eerste helft van Hoe ziet een beschermingsseizoen eruit? In de uilenbescherming is nauwelijks sprake van een duidelijk beschermingsseizoen, zoals je dat bij weidevogelbescherming wel duidelijk hebt. Jaarrond is er werk aan de winkel voor uilenbeschermers. Het begint eigenlijk al in januari en februari wanneer op geschikte locaties nog kasten worden bijgeplaatst en eventueel de laatste bestaande kasten worden schoongemaakt. In maart en april worden door uilengroepen de roepende steenuilen geïnventariseerd. Dit om met name een beeld te krijgen van de bezetting in hun gebied. Steenuilen zijn dan duidelijk hoorbaar als ze met hun roep hun territoriumgrenzen bepalen. In de maanden april en mei worden de eerste eieren gelegd, mits er voldoende voedselaanbod is. Het bebroeden van de eieren begint zowel bij de steenuil als bij de kerkuil al bij het eerste of tweede ei en duurt zo n 26 (steenuil) tot 32 (kerkuil) dagen. In deze periode zijn de uilen erg storingsgevoelig. Begin juni zijn er de jonge uilskuikens die 4 (steenuil) tot 8 weken (kerkuil) nodig hebben om groot te worden. Deze periode is het meest geschikt voor controles van de kasten. Bij uilen met jongen is de verstoring veel kleiner dan bij uilen met eieren. In juli zijn de meeste uiltjes uitgevlogen. Als de omstandigheden goed zijn, starten de sterkste broedparen een tweede broedsel, waarvan de jongen soms pas in september uitvliegen. In oktober en november worden de nestkasten schoongemaakt, zodat deze weer klaar zijn voor het volgende seizoen. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kasten bijplaatsen Inventariseren Kastcontroles Kasten schoonmaken Temperatuur: koude wintermaanden, een gemiddeld voorjaar en een warme zomer December maakte de winter van 2/2 vrij koud. De eerste maanden van 2 begonnen echter warmer dan gemiddeld. Op 6 januari werd in Woensdrecht de landelijk hoogste temperatuur gemeten: 3,4 C. Maart week qua temperatuur nauwelijks af van het gemiddelde, maar april was daarentegen uitzonderlijk zacht. April belandde daardoor in de top drie van zachtste aprilmaanden sinds 76. Ook mei en juni verliepen warm. De zomermaanden juli en augustus waren juist weer koeler dan gemiddeld, opgevolgd door een zeer warme septembermaand. Al met al een zeer wisselvallig verloop, waardoor lastig te zeggen is wat dit voor een effect heeft gehad op het broedseizoen. Maandsom neerslag (mm) jan feb mrt apr mei jun jul Maandgemiddelde temperatuur (ºC) Neerslag (normaal) Neerslag (2) Temp (normaal) Temp (2) Neerslag: een witte winter en een droog voorjaar De winter van 2/2 was de derde winter op rij met flinke sneeuwval. Bijna de hele maand december lag er enkele centimeters sneeuw. In januari en februari werd het flink warmer en viel een gemiddelde hoeveelheid regen. Een droge aprilmaand volgde op een eveneens zeer droge maand maart. In combinatie met een hoge temperatuur en veel zonneschijn heeft dit geleid tot een groot neerslagtekort van ca. mm. Een dergelijk neerslagtekort is uitzonderlijk zo vroeg in het jaar. Zulke waarden worden vaker bereikt, maar gewoonlijk pas drie maanden later, eind juli, begin augustus. In mei, juni en juli viel juist veel neerslag. Het re- opvallend lage stand in de de Takkeling bleek een cord aan tekort aan neerslag in het voorjaar werd daarmee opgevolgd door een record aan teveel aan neer- aangetrokken in augustus en maand maart, die iets was slag in de zomer. in januari al veel beter was. Door de aanhoudende droogte in het vroege voorjaar was het voedselaanbod voor de uilen slecht. Alleen de Op de zandgronden lijkt de muizenstand dus vroeg in het seizoen zeer slecht sterkste vogels met de beste jachttechnieken konden voldoende voedsel vinden om in broedconditie te komen. Een groot deel van de vogels lukte dat niet en be- verbeterd. In hoofdstuk 4 kunt u lezen welke gevolgen geweest te zijn, maar aan het eind van het jaar flink gonnen in 2 veel later dan normaal met broeden. dit had op de kerkuilen in Midden en Oost-Brabant. Hoe het op de kleigronden gesteld was is moeilijk te zeggen, Voedsel: In het voorjaar weinig muizen en maar daar is de situatie vaak minder slecht gesteld. Wij weinig insecten sluiten ons aan bij de oproep van Bijlsma: Meer tellingen, op meer plaatsen, dat is wat we nodig hebben! De belangrijkste voedselbron voor de kerkuil is de veldmuis. Er zijn maar weinig mensen die op een gestandaardiseerde methode muizenholletjes tellen, maar secten dat op de percelen aanwezig was. Zo hadden de Wat verder in het veld opviel, was het lage aantal in- Rob Bijlsma is er één van! Hij telt al tientallen jaren de weidevogels, met in het bijzonder de kievit, hier zwaar actieve holletjes in West-Drenthe (zie figuur 2). Dat gebeurt in 35 plots op grasland in de maand maart en temperatuur zorgde ervoor dat de bodem uitdroogde en onder te lijden. Het gebrek aan neerslag en de hoge augustus. Uit de resultaten die werden gepubliceerd in het aantal insecten en bodemdieren drastisch afnam. Of dit zijn uitwerking heeft gehad op het broedsucces van de steenuil is te lezen in hoofdstuk 3. Figuur 2 Ontwikkeling aantal actieve holletjes van de veldmuis voor West-Drenthe (Rob Bijlsma, 22) 6 7

6 De steenuil Gegevens zijn voor de volle % aangeleverd! In 2 werden door alle 58 steenuilenwerkgroepen gegevens aangeleverd van de kastcontroles. Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat dit al voor het derde jaar op rij het geval is. Door de enorme hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is, kunnen we behaalde successen laten zien. En dat is belangrijk in tijden dat iedere financiële uitgave ter discussie wordt gesteld. Flinke toename ten opzichte van 2 Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen van de steenuil in 2 eindigde op 63. Ten opzichte van 2 betreft dit een toename van 8%! Waarschijnlijk heeft het hoge broedsucces in 2 hieraan bijgedragen. Aangezien het aantal vrije broedgevallen (in knotbomen, onder de pannen of in schuurtjes) licht afnam (van 7 naar 86), is de toename vooral te danken aan meer broedgevallen in nestkasten. Daarmee wordt aangetoond dat het plaatsen van nieuwe nestkasten een succesvolle beschermingsmaatregel is. Het aantal plaatsen waar tijdens de kastcontroles wel steenuilen op de nestplaats zijn waargenomen zonder dat die gebroed hebben, is ook flink toegenomen (van 98 naar 4). Dit is opvallend, omdat dit toch iets zegt over de conditie van de oudervogels of het aandeel individuele mannetjes. Het inventariseren van roepende mannetjes voorafgaand aan het broedseizoen leverde 35 territoria op. In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal geregistreerde broedgevallen (in nestkast, vrij en totaal) en territoria van de steenuil in Brabant weergegeven. Het hoogtepunt lijkt nog niet te zijn bereikt % 73% Leeg 4 Bewoond Bebroed Figuur 4 Bezetting nestkasten voor de steenuil in de jaren 2 en 2 Bezettingsgraad verbeterd Hoewel er ruim 5 nestkasten werden bijgeplaatst in 2, raakte een groter aandeel van alle nestkasten bewoond. Dit wordt veroorzaakt door de grote toename in aantallen broedsels en uilenactiviteiten dat geregistreerd werd in 2. In figuur 4 is te zien dat het aandeel lege nestkasten ten opzichte van 2 daardoor afnam met 5% tot 73%. Het plaatsen van nestkasten nabij bestaande broedlocaties (de olievlekmethode) is hierin een succesvolle aanpak gebleken. Grootste toename in Oost-Brabant, kleinste toename in West-Brabant Hoewel in alle regio s een flinke toename is geregistreerd in het aantal broedgevallen, is deze toename in West-Brabant het kleinst. In 2 steeg het aantal broedgevallen namelijk met 29 broedsels naar 66, waarvan 5 kast broedgevallen en 5 vrije broedgevallen. Het aantal vrije broedsels is daarmee 9% van het totaal en het laagste aandeel van de drie Brabantse regio s. De groep met de meeste broedgevallen (3) is de Uilenwerkgroep Drimmelen en Den Hout van Harry Fiolet. Deze groep heeft tevens de hoogste bezettingsgraad (52%) van de nestkasten, afgezet tegen een gemiddelde van 26% in de hele regio. Verder is het opvallend dat de UWG Breda op maar liefst locaties wel uilen heeft aangetroffen op de nestplaats, maar dat deze niet tot broeden zijn gekomen. Waar dit door komt is onduidelijk. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District West VWG Bergen op Zoom 3 7% 3 VWG Etten-Leur 4 25% 5 UWG Breda % 6 Mark en Leij (Alphen) 6 2% 9 UWG Drimmelen & Den Hout % VWG IVN Mark & Donge 3 9% VWG Ken en Geniet (Dongen) % 2 VWG Altenatuur % 4 Mark en Leij (Baarle-Nassau) 5 2% 6 IVN De Waerdman (West) 8 6% 7 IVN De Waerdman (Oost) 3 23% 8 UWG Raamsdonk 2 75% 9 Uilenwerkgroep Gilze en Rijen % 2 UWG Klundert en Zevenbergen 2 4% 22 UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel 4 3% Subtotaal % Figuur 3 Ontwikkeling aantal geregistreerde broedgevallen (in nestkast, vrij en totaal) en activiteit van de steenuil in Brabant 3 Aantal kast broedgevallen 2 Aantal vrije broedgevallen Totaal aantal broedgevallen Aantal activiteit 8 9

7 De regio Oost-Brabant komt in meerdere opzichten het beste uit de kast. Er zijn in 2 de meeste broedgevallen geregistreerd (257), de sterkste toename (+35) en de regio heeft veruit de hoogste bezettingsgraad (34%). In totaal werden 223 kast broedgevallen en 34 vrije broedgevallen door de uilenwerkgroepen doorgegeven. De meeste broedgevallen van Brabant werden in deze regio aangetroffen. Vogelwerkgroep De Maasheggen registreerde 4 broedgevallen. Van de groepen die meer dan nestkasten onder beheer hebben, springen er twee groepen qua bezettingsgraad uit; Vogelwerkgroep Uden (werkgebied Uden) en Vogelwerkgroep s-hertogenbosch eo. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District Oost In de regio Midden-Brabant nam het aantal broedgevallen De werkgroep met de meeste broedsels is ook dit jaar toe met 32 broedsels tot 28, waarvan 7 kast VWG De Kempen met 35 broedgevallen. De hoogste broedgevallen en 37 vrije broedgevallen. In deze regio bezettingsgraad (36%) wordt gehaald door de Natuurwerkgroep werden wel beduidend minder vrije broedgevallen aangetroffen Liempde. In de regio Midden-Brabant zijn ge- dan in 2, maar nog altijd het hoogste aantal middeld 22% van de nestkasten bezet door steenuilen. binnen Brabant. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District Midden 5 VWG Midden-Brabant 5 4 3% 52 WNL Oost-, West- & Middelbeers % 53 Natuurwerkgroep Liempde 9 36% 54 Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode % 55 Kerk- en Steenuilgroep Vught 8 27% 57 WNL Boxtel 4 8% 6 VWG IVN Oirschot % 62 VWG IVN Valkenswaard - 63 VWG Geldrop 4% 64 VWG De Kempen % 65 VWG De Pailjaart (Best) 4 2 4% 66 UWG Heeze 4% 68 IVN Son en Breugel 9 4% 69 Vogelasiel Second Chance % 7 SWG Hei, Heg en Hoogeind % 72 SWG Hilvarenbeek % 73 SWG Oisterwijk % VWG IVN Grave 6 52% 2 VWG De Ortolaan (Laarbeek) 4 37% 3 SMS/NMC Schijndel % 4 VWG 't Vuggelke 7 37% 6 VWG De Maasheggen % 8 VWG Gemert 8 55% 9 IVN Cranendonck % VWG Heemk. Gemonde % SWG De Peel % 2 VWG Vinkel e.o. 8 44% 3 VWG Maasdonk 2 7% 4 IVN Bernheze % 5 VWG Boekel 4 48% 6 Nestkastenwerkgroep Budel 4 3% 7 VWG Geffen 3% 8 VWG De Kulert (Deurne) 8 5 2% 22 VWG Uden (werkgebied Uden) % 5 VWG Uden (werkgebied Keldonk-Erp % Boerdonk) 7 VWG Uden (werkgebied Mariaheide % Veghel-Vorstenbosch) 23 VWG Oss % 24 VWG 's-hertogenbosch eo 3 2 7% 25 Uilengroep IVN Veghel 2 2 8% 27 VWG Ravenstein e.o % 28 UWG IVN s Hertogenbosch % 3 VWG Cuijk 3 2% 3 UWG Rosmalen 7% Subtotaal % Totaal % Subtotaal %

8 Broedsucces in 2 toegenomen Hoewel uilenbeschermers het aantal kascontroles per kast zo veel mogelijk te beperken, kan aan de hand van de eind- conclusies toch iets gezegd worden over aantal eieren per broedsel, met 3,7 niet veel verschilt van andere jaren. Bij de geslaagde broedsels (broedsels waarvan de eieren daadwerkelijk werden uitgebroed) werd gemiddeld 3,3 jong in de kast aangetroffen. het broedsucces. Een vergelijking tussen verschillende seizoenen geeft in ieder geval Wat wel verschilt tussen de jaren is het aantal uitgevlo- gen jongen per broedsel. In figuur 6 is te zien dat in 2 een recordhoogte van 3, uitgevlogen jong per broedsel werd bereikt. Volgens de aangeleverde gegevens verlieten minimaal.46 jongen de nestkast. Blijkbaar waren de opgroeiomstandigheden voor de steenuilen goed. In 2 verlieten gemiddeld 3 jongen de kast en dit vormde, zoals verwacht, een goede basis voor het volgende broedseizoen. Verder is te zien dat het gemiddelde ,5 29 broedpaartje, dan van het voedselaanbod. 2, 2 centage meer afhankelijk is van de ervarenheid van het 2,5 28 jaren. Dit zou erop kunnen duiden dat het slagingsper- 29 van de broedsels verschilt sowieso amper tussen de 3, 2 welijks hoger dan in 2. Het slagingspercentage 3,5 2 met 9,4% goed te noemen. Dit is met,2% nau- 4, 28 Het aandeel geslaagde broedgevallen in 2 is 29 een goed beeld van de omstandigheden.,,5, eieren per broedsel jongen per succesvol broedsel uitgevlogen jongen per succesvol broedsel Figuur 6 Aantal geregistreerde eieren per broedsel en jongen of uitgevlogen jongen per succesvol broedsel in de jaren 28-2 Figuur 5 S preiding van nestkasten, broedgevallen, uilenactiviteit en territoria van de steenuil in 2 Lith Woudrichem Aalburg Drimmelen 's-hertogenbosch Geertruidenberg Steenbergen Halderberge Dongen Loon op Zand Bergen op Zoom Uden Schijndel Veghel Etten-Leur Breda Tilburg Boxtel Gilze en Rijen Roosendaal Mill en Sint Hubert Vught Sint Michielsgestel Haaren Boekel Best Goirle Oirschot Baarle-Nassau Eindhoven Eersel Reusel-De Mierden Waalre Bladel Deurne Someren Asten Heeze-Leende vrij broedgeval activiteit in nestkast maar geen broedgeval Mierlo Geldrop Veldhoven Baarle-Nassau broedgeval in nestkast Son en Breugel Nuenen Gerwen en Nederwetten Helmond Hilvarenbeek Baarle-NassauBaarle-Nassau Woensdrecht Boxmeer Gemert-Bakel Laarbeek Rucphen Alphen-Chaam Sint Anthonis Sint-Oedenrode Oisterwijk Zundert Cuijk Landerd Bernheze Moerdijk Oosterhout Grave Maasdonk Heusden Waalwijk Ravenstein Oss Werkendam Valkenswaard Bergeijk Cranendonck vastgesteld territorium 2 onbewoonde nestkast 3

9 Compensatie voor een uil? Iedere uilenbeschermer heeft wel eens te maken gehad met de afbraak van een vervallen schuurtje, werkzaamheden in een kerk of de uitbreiding van koeienstallen. Meestal wordt in goed overleg naar een passende oplossing gezocht om de aanwezige uiltjes te behouden. Dan zijn gastgever en beschermer tevreden en kunnen de uiltjes blijven. Toch komen er steeds vaker situaties voor waarin een oplossing niet zo eenvoudig gevonden is. Plots hebben initiatiefnemer, gemeente, adviesbureau en de uilenwerkgroep verschillende belangen bij een geplande ontwikkeling. waarover de aanvrager van een ontheffing informatie moet verstrekken. Wij proberen samen met uilenbeschermers, gastgevers, gemeentes, waterschappen en adviesbureaus de beste invulling te vinden voor de uilen. In Brabant zijn gelukkig voldoende voorbeelden waarin dit is gebeurd. Onder andere in Breda, Bladel, Haaren, Herpt, Heusden, Deurne, Middelbeers, Gilze-Rijen, Valkenswaard en Udenhout zijn compensatieprojecten opgestart of uitgewerkt. Naast het aanbieden van geschikte broedplaatsen (nestkasten) en het verbeteren van het biotoop (erfbeplantingen) worden uilen ook op een andere manier beschermd. Namelijk door de wet. De broed- en/of verblijfplaats plus het leefgebied van de steenuil en de kerkuil worden door de Flora- en Faunawet (FF-wet) jaarrond beschermd. Toch is het niet zo dat bouwprojecten geen doorgang kunnen krijgen als er steenuilen huisvesten. Als er tijdig en voldoende gecompenseerd wordt kan een ontheffing verkregen worden. In 22 wordt hiervoor een soortenstandaard voor de steen- en kerkuil opgesteld. Daarin worden de punten aangegeven 4 5

10 De kerkuil 6 Kerkuil weet zich te handhaven Zestig van de 68 kerkuilenwerkgroepen levereden in 2 hun gegevens aan van de beschermingsactiviteiten. Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen eindigde in op 294, waarvan 28 in een nestkast en 4 op een vrije broedplaats zijn aangetroffen. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2. Opvallend was het aandeel zeer late broedsels en verschillende tweede broedsels. Een teken dat het broedseizoen vanwege de extreme droogte pas laat op gang kwam. Wederom werden een flink aantal waarnemingen gedaan van kerkuilen op een nestplaats zonder dat ze tot broeden kwamen (5). De Brabantse kerkuilen weten zich goed te handhaven, maar zitten helaas nog niet op het niveau van de topjaren 27 en 28. Landelijk meer broedsels op de kleigronden De landelijke resultaten weken in 2 niet veel af van de Brabantse. Met in totaal broedsels was er een stijging van % ten opzichte van 2. Opvallend is natuurlijk het ontbreken van broedgevallen in Zeeland. Deze gegevens waren tijdens het opstellen van het jaarverslag nog niet beschikbaar. Als we dit aantal voorzichtig inschatten op broedsels, is de landelijke stijging 7%. Provincies op kleigrond (Groningen, Friesland, Zuid- Holland, Flevoland en Zeeland) lieten duidelijk een toename zien in het aantal broedsels. Mogelijk was de muizenstand hier, ondanks het extreem droge voorjaar, nog redelijk op niveau. Figuur 7 Ontwikkeling aantal broedgevallen kerkuil in Noord-Brabant Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht 2 2 N-Holland Figuur 8 Aantal broedgevallen kerkuil per provincie Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg Eén op de zes kasten bezet In 2 stond de teller van het totaal aantal kerkuilenkasten op Met 28 kast-broedgevallen en 6 waarnemingen van uilenactiviteit in de nestkast, is de totale bezetting 7%. Dit betekent dat één op de zes nestkasten in 2 bezet was. Dit is beduidend lager dan de bezetting van nestkasten voor de steenuil (27%). In figuur 9 is weergegeven dat 3% van de nestkasten bewoond was en 4% bebroed. 83% 4% 3% Bebroed Bewoond Leeg Figuur 9 Bezetting nestkasten voor de kerkuil in 2 6 7

11 Toename in West-Brabant, afname in van Altenatuur in hun gebied met 8 broedsels het Evenals in 2 werden in de regio Midden-Brabant de dan nestkasten onder beheer hebben, bleek de Uilen- Oost-Brabant grootste aandeel broedsels. Kort daarachter volgen de minste broedsels aangetroffen. Het totale aantal steeg werkgroep Hilvarenbeek onder leiding van Peer Busink De uilenwerkgroepen in regio West-Brabant regis- Uilenwerkgroep Bergen op Zoom en de Vogelwerkgroep naar 74, dankzij 3 nieuwe vrije broedgevallen. In deze de hoogste bezetting (44%) te hebben. Maar liefst 2 van treerden een behoorlijke toename van 3 broedgevallen. Zundert (7 en 6 broedsels). De hoogste bezettingsgraad regio vond Vogelwerkgroep de Kempen wederom het de 27 nestkasten waren in 2 bezet. Gemiddeld was de Met 5 broedsels in de nestkasten en 6 vrije broedsels van de nestkasten met 59% heeft Vogelwerkgroep Etten- hoogste aantal broedsels (5). Van de groepen die meer bezetting van de nestkasten in regio Midden 7%. heeft deze regio het hoogste aantal broedsels van Bra- Leur, afgezet tegen een gemiddelde bezettingsgraad van bant. Van de uilenwerkgroepen heeft de vogelwerkgroep alle kerkuilenkasten in West-Brabant van 2%. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Bezettingsgraad Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Bezettingsgraad Regio West 2 IVN De Waerdman 7 9% 6 VWG Ken en Geniet (Dongen) % 3 UWG Bergen op Zoom % 2 VWG Etten-Leur 9 59% 27 VWG Zundert 6 9% 4 VWG Altenatuur 8 47% 44 UWG Oud Gastel (Roosendaal) 3 9% 45 UWG Drimmelen & Den Hout 5 2 % 5 Mark & Leij (Chaam) 9% 52 Mark en Leij (Alphen) 2 % 54 Raamsdonk 9% 58 UWG Ulvenhout % 59 UWG Baarle (Mark en Leij) % 6 VWG Altenatuur (Biesbosch) % 73 UWG Gilze en Rijen % 74 IVN VWG Valkenswaard 33% 8 UWG Breda 3 5% 8 UWG Klundert en Zevenbergen 7 9% 82 UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel % Subtotaal % Regio Midden 4 Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode 8 5% 5 KNNV VWG Eindhoven 3 9% 7 KWG Oisterwijk-Haaren 2 4% Natuurwerkgroep Liempde 7 4% 4 VWG De Kempen 4 5 2% 7 VWG De Pailjaart (Best) 2 2% 23 VWG Geldrop 2% 32 VWG IVN Valkenswaard 2 67% 33 WNL Oost-, West- & Middelbeers 6 6% 34 IVN Riethoven % 35 WNL Boxtel % 37 VWG Midden-Brabant 3 % 43 JNW Zijtaart 3 23% 46 VWG IVN Oirschot 3 5 3% 57 UWG Hilvarenbeek % 66 Kerk- en Steenuilgroep Vught 4 6 2% 68 SWG Helvoirt eo VWG De Kempen % 88 UWG Son en Breugel % Subtotaal % 8 9

12 Bescherming Figuur Spreiding van nestkasten, broedgevallen, uilenactiviteit van de kerkuil in 2 Lith Woudrichem Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Halderberge Heusden Waalwijk Dongen Loon op Zand De broedresultaten in regio Oost-Brabant vielen het afgelopen seizoen tegen. Het totaal aantal broedgeval- len zakte van 2 in 2 naar 99 in 2. Mogelijk was de muizenstand op de hoge zandgronden niet optimaal. De meeste broedgevallen werden aangetroffen door Vo- gelwerkgroep De Maasheggen (5). Van de groepen die Roosendaal Etten-Leur Tilburg Boxtel Best Goirle Oirschot Eindhoven Baarle-NassauBaarle-Nassau Eersel hebben. Gemiddeld genomen was de bezetting van de Reusel-De Mierden Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit IVN Cranendonck VWG IVN De Groene Overlaat (Cuijk) VW De Maasheggen VWG De Torenvalk (Zeeland) VWG De Kulert (Deurne) 5 7 VNW 's Hertogenbosch e.o. 9 VWG KNNV Helmond 2 % % 23% % % 3% 8% VWG IVN Waalre 28 VWG Oss % 3 UWG Heeze 25% 48 UWG De Peel 7 9% Vogelwacht Uden (Werkgebied Mariaheide - Veghel - Vorstenbosch) Vogelwacht Uden (Werkgebied Odiliapeel - Volkel - Zeeland) VWG Heemk. Gemonde UWG Schijndel 2 VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') VWG Bernheze (Vinkel e.o.) Vogelwacht Uden (Werkgebied Keldonk - Erp - Boerdonk) IVN Bernheze 5 Valkenswaard Bergeijk % 2% 8% % worden over het broedsucces. Een vergelijking tussen verschillende seizoenen geeft in ieder geval een goed beeld van de omstandigheden. Van de 294 geregistreer- de broedgevallen slaagden er 28 en mislukten 3 broed- 94% 2% 93% 29% 92% 9% 9% % 9% 36% 89% 64% 88% 7% % % % 38% broedsels (96%) dan in 2. In figuur is te zien dat de afgelopen jaar het slagingspercentage van de broed- sels licht is toegenomen. Als we de slagingspercentages vergelijken met het aantal broedsels, valt op dat jaren met veel broedgevallen niet per definitie de jaren zijn met hoge slagingspercentages. 95% 9% % sels. Daarmee slaagde een aanzienlijk groter deel van de 96% 5% Vogelwacht Uden (Werkgebied Venhorst - Boekel) Totaal Toch kan aan de hand van de eindconclusies iets gezegd 2 Subtotaal % verstoring, de frequentie van de kastcontroles beperkt. VWG Ravenstein VWG De Peel Ook bij de kerkuilkasten wordt, vanwege eventuele VWG Maasdonk Cranendonck Broedsucces redelijk VWG IVN Grave eo VWG Geffen Asten 4% 24 Someren Heeze-Leende activiteit in nestkast maar geen broedgeval Bezettingsgraad VWG Gemert Deurne onbewoonde nestkast VWG De Ortolaan (Laarbeek) UWG De Peel Waalre Bladel vrij broedgeval Regio Oost 9 Mierlo Geldrop Veldhoven Baarle-Nassau Woensdrecht Son en Breugel Nuenen Gerwen en Nederwetten Helmond Hilvarenbeek meer dan nestkasten onder beheer hebben, bleek Vo- Boxmeer Gemert-Bakel Laarbeek Alphen-Chaam Sint Anthonis Sint-Oedenrode Rucphen broedgeval in nestkast Uilenwerkgroep Boekel Oisterwijk Baarle-Nassau nestkasten in regio Oost het laagste van Brabant (4%). Uden Schijndel Veghel Breda Zundert gelwerkgroep Maasdonk de hoogste bezetting (64%) te Mill en Sint Hubert Bernheze Haaren Cuijk Landerd Vught Sint Michielsgestel Gilze en Rijen Bergen op Zoom Grave Maasdonk 's-hertogenbosch Moerdijk Steenbergen Ravenstein Oss Werkendam 87% Figuur Percentage succesvol uitgebroede legsels van de kerkuil 2

13 4,5 4, 3,5 3, 2,5 Het broedsucces in 2 was iets lager dan in 2. Een 2 (3,2). Volgens de aangeleverde gegevens verlieten broedsel van de kerkuil bestond uit gemiddeld 4, eieren. minimaal 565 jongen de nestkast. In figuur 2 is te zien Het aantal jongen per broedsel zakte van 3,7 in 2 hoe de grootte van de broedsels varieert in de periode naar 3,4 in 2 en het aantal jongen wat daadwerkelijk de nestplaats verliet was met 3, jong ook lager dan Figuur 2 Broedsucces van de kerkuil in de jaren 28-2 Bijlagen Bijlage Provinciale overleggroep Steenuil en Kerkuil Provinciale overleggroep Steen- en Kerkuil Naam Functie Telefoon Jochem Sloothaak provinciaal coördinator Brabants Landschap Henk Cleutjens regiocoördinator kerkuil Oost-Brabant Harry Fiolet regiocoördinator kerkuil West-Brabant John Hermans regiocoördinator steenuil Oost-Brabant Martin van Leest regiocoördinator steenuil West-Brabant Joost Nijkamp regiocoördinator steenuil/kerkuil Midden-Brabant Marco Renes gebiedsmedewerker Brabants Landschap Oost-Brabant Arjen Stoop gebiedsmedewerker Brabants Landschap West-Brabant Karel Voets gebiedsmedewerker Brabants Landschap Midden-Brabant ,, Bijlage 2 Uilenwerkgroepen in Brabant, Groep (West-Brabant) Contactpersoon Telefoon Groepsnr. SU Groepsnr. KU,5, eieren per broedsel jongen per succesvol broedsel uitgevlogen jongen per succesvol broedsel UWG Bergen op Zoom Ton Bakker IVN De Waerdman (Oost) Harrie Smits IVN De Waerdman (West) Kees Kraneveld Mark & Leij (Chaam) Wim Cornelissen Mark en Leij (Alphen) Will Woestenberg UWG Ulvenhout Bert Feskens Raamsdonk Gert-Jan Fens UWG Baarle (Mark en Leij) Johan Versmissen UWG Breda Martin van Leest UWG Drimmelen & Den Hout Harry Fiolet UWG Gilze en Rijen Jos Dilven UWG Klundert en Zevenbergen Wim de Vries UWG Oud Gastel (Roosendaal) Johan Godschalk UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel Leon Testers VWG VRC Zundert Charles Brosens VWG Altenatuur Arie van de Herik VWG Altenatuur Rinus Punt VWG Altenatuur (Biesbosch) Peter Leeuwis VWG Etten-Leur Harry Bode VWG Etten-Leur Mark van der Zijden VWG IVN Mark & Donge Bart Jaspers VWG Ken en Geniet (Dongen) Thieu Verharen VWG Rucphen Jan Kiewit VWG Zundert Ad van Gastel

14 Groep (Midden-Brabant) Contactpersoon Telefoon Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode Groepsnr. SU Groepsnr. KU Hein de Koning Mari de Wit IVN Riethoven Dirk Timmermans IVN Riethoven Jan Das UWG Son en Breugel Bert van Oosten JNW Zijtaart Jan Timmers Kerk- en Steenuilgroep Vught Ben Selten KNNV VWG Eindhoven G. Tielemans Natuurwerkgroep Liempde Toon Ondersteijn , SWG Hei, Heg en Hoogeind (Leende) Adri Staals 7 74 SWG Helvoirt eo Ad van Opstal SWG Hilvarenbeek eo Peer Busink SWG Oisterwijk Anita van Dooren KWG Oisterwijk-Haaren Gijs van der Weerden SWG Tilburg eo Jan van Rijsewijk Vogelasiel Second Chance (Lage Mierde) Kees van Limpt VWG De Kempen Mark Sloendrecht , 7 VWG De Kempen Wil de Veer VWG De Pailjaart (Best) Marco Renes VWG Geldrop Jac Klomp VWG IVN Oirschot Rinus Sterken WNL Boxtel Hen Maas UWG Heeze Rien Swinkels WNL Oost-, West- & Middelbeers Rinus van den Boomen Groep (Oost-Brabant) Contactpersoon Telefoon Groepsnr. SU IVN Bernheze Berry Setton IVN Boxmeer Marius Grutters IVN Cranendonck Piet van den Eijnde Nestkastenwerkgroep Budel Wil Beeren SWG `s-hertogenbosch Jan Timmers Groepsnr. KU UWG Schijndel Addy van der Heijden , 49 UWG De Peel Jo van Zanten , 48 UWG IVN Veghel Peter van der Heyden UWG Maas en Peel Leo Janssen geen Vogelwacht Uden eo John Opdam Werkgebied Uden Werkgebied Keldonk - Erp - Boerdonk - Werkgebied Mariaheide - Veghel - Vorstenbosch - Werkgebied Odiliapeel - Volkel - Zeeland Werkgebied Venhorst - Boekel - 7 VNW 's Hertogenbosch e.o. Joost Nijkamp VW De Maasheggen Maria van Amstel , 36 VW De Maasheggen Leo Daanen , 36 VWG Boekel - Venhorst Martien Janssen VWG De Kulert (Deurne) Henk Cleutjens VWG De Kulert (Deurne) Rob Boesten VWG De Ortolaan (Laarbeek) Marc Verbeten VWG De Torenvalk (Zeeland) Rien de Louw VWG Gemert Martin Vink VWG Heemk. Gemonde Bert Schellekens VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') Koen Hillekens VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') Leo van Gerwen VWG IVN De Groene Overlaat (Cuijk) Koos Elbers UWG Rosmalen 3 89 VWG IVN Grave eo Lia Stevens VWG Oss Henk van Grunsven VWG Geffen Rien van den Hurk VWG Lithoijen Clemens Theunisse VWG Maasdonk Otto Kwak VWG Bernheze (Vinkel e.o.) Martien van Niftrik VWG Ravenstein Phillip van der Linden VWG Ravenstein Pierre de Kleijn VWG KNNV Helmond Toon van Rijt Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij

15 ADRES Postbus 8, 576 ZH Haaren Telefoon: Website: BEZOEKADRES Kasteelboerderij van Nemelaer Kasteellaan 4 in Haaren.

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil Jaarverslag Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant Colofon Voorwoord Samenstelling en eindredactie Jochem Sloothaak en Stijn van Gils Foto s Marco Renes, Jochem Sloothaak Ontwerp

Nadere informatie

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil Jaarverslag 13 Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant Colofon Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer Tekst J. Sloothaak & J. Scholten Foto s M. Renes, J. Hermans,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Bescherming Steenuil en Kerkuil. in Noord-Brabant

Bescherming Steenuil en Kerkuil. in Noord-Brabant Bescherming Steenuil en Kerkuil in Noord-Brabant Brabants Landschap Colofon Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer / provinciale overleggroep Steenuil en Kerkuil Voorwoord Foto

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Vrijwillige uilenbescherming

Vrijwillige uilenbescherming Deze pdf van het Uilenjaarverslag is interactief. Op pagina 4 bij de inhoudsopgave kunt u doorklikken naar het desbetreffende hoofdstuk. Wij wensen u veel leesplezier!!! Vrijwillige uilenbescherming in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 31 december 2010 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Provinciale jaaravond Bescherming steen- en kerkuil

Provinciale jaaravond Bescherming steen- en kerkuil Provinciale jaaravond Bescherming steen- en kerkuil 20:00 Opening Jan Baan 20:10 Terugblik seizoen 2014 Jochem Sloothaak 20:30 Veilig de ladder op Ton Popelier & Mark van Roosmalen 21:00 Pauze 21:30 Eieren

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Verslag broedseizoen 2014 * Broedresultaten steenuil 2014 * Terugmeldingen geringde vogels * Oorkonde vijf jaar broeden

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

Braindrain in Noord-Brabant

Braindrain in Noord-Brabant Braindrain in Noord-Brabant De migratie van Noord-Brabantse hoger opgeleiden in beeld Tilburg, september 2015 Ing. Hans Mariën Drs. Rob Vink m.m.v. Prof. Dr. Frank Cörvers II Braindrain in Noord-Brabant

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Gemeenten in Noord-Brabant

Gemeenten in Noord-Brabant Gemeenten in Noord-Brabant Bron: A. v.d. Meer en O. Boonstra, Repertorium van Nederlandse Gemeenten vanaf 1812 (2011) Aalburg Bestaan van 1-1-1973 tot heden 1-1-1973 ontstaan uit Eethen, Veen en Wijk en

Nadere informatie

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur Agenda 10:00-11:00 Algemene deel. Huidige stand van zaken regio Afstemmen bronhouders ICT Bijhouding.. Pauze.. 11:15-12:15 Opsplitsing. Facility Minicompetitie

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Informatie brochure. Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart

Informatie brochure. Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart Informatie brochure Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart Aanleiding Je kunt grote gele kwikstaarten aantreffen in de nabijheid van stuwtjes, bruggen, grotere duikers, langs de grotere waterlopen. Ook

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie