Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil"

Transcriptie

1 Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant

2 Colofon Voorwoord Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer Foto s Harry Fiolet, Marco Renes, Anita van Dooren en Jochem Sloothaak Ontwerp en opmaak Linda van Eijndhoven, Hans van Loon x-hoogte, Tilburg Drukwerk Drukkerij Gianotten Uitgavedatum april 22 Uitgave Stichting Het Noordbrabants Landschap Coördinatiepunt Landschapsbeheer Postbus 8, 576 ZH Haaren Telefoon: Internet: Deze pdf is interactief. Op pagina 4 bij de inhoudsopgave kunt u doorklikken naar het desbetreffende hoofdstuk. Wij wensen u veel leesplezier!!! Dankzij de gegevens die de uilenwerkgroepen aanleverden, konden we weer een goed overzicht maken van de ontwikkeling van de steen- en kerkuilenstand in Noord-Brabant. Met niet minder dan 63 broedgevallen zet de opwaartse trend van de steenuil door. Ook de kerkuilen lieten een lichte toename zien, maar zijn de sterke terugval van 29 niet te boven. Door het werk van alle uilenbeschermers krijgen deze prachtige vogels van het landelijk gebied een kans, maar krijgen we ook een beeld van de kwaliteit van de leefomgeving. Want zonder insecten geen steenuilen en zonder veldmuizen geen kerkuilen. Uilenbeschermers en gastgevers zijn zo op een heel bijzondere manier betrokken bij het wel en wee van de uilen, maar ook bij de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Juist die betrokkenheid is essentieel in een tijd waarin de natuurbescherming in Nederland weer onder druk lijkt te staan. Ik zeg nadrukkelijk lijkt, want uit de elk jaar weer opnieuw getoonde inzet van natuurvrijwilligers ontstaat een ander beeld. Jan Baan Directeur Brabants Landschap

3 Inhoud Klik op de paginacijfers en ga naar het desbetreffende hoofdstuk Inleiding Inleiding 3 Coördinatie en ondersteuning 4 Omstandigheden seizoen 6 De steenuil 8 De kerkuil 6 Bijlagen 23 3 >>> In 2 gingen ruim 25 uilenbeschermers op pad om kasten voor de steen- en kerkuil te plaatsen, te controleren en te onderhouden. Daarnaast voorzien de vrijwillige beschermers de gastgevers van voorlichtingen informatiemateriaal. Waar mogelijk sprongen de veldmedewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij om te adviseren over erfbeplantingen of andere biotoopverbeterende maatregelen. Zo kon wederom een compleet pakket aan hulpmiddelen aangeboden worden ten gunste van de steen- en kerkuil. Het aanleveren van de gegevens is voor échte buitenmensen geen favoriete bezigheid. Toch waren eind 2, nagenoeg alle resultaten van de kastcontroles binnen. Iedereen bedankt voor die bijdrage! Wij hebben er weer voor gezorgd dat al die gegevens zijn verwerkt in dit jaarverslag. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de Brabantse uilenbescherming. Hoe dit allemaal georganiseerd wordt kunt u lezen in hoofdstuk. Het seizoen van vorig jaar was een seizoen met extremen; Een record droog voorjaar, gevolgd door een record natte zomer. Een uitgebreidere beschrijving van de weersomstandigheden is te vinden in hoofdstuk 2. Welk beeld de verzamelde gegevens laten zien is te lezen in hoofdstuk 3 en 4. Per regio zijn van iedere uilenwerkgroep de resultaten weergegeven. Eerst gaan we in op het aantal broedgevallen en het broedsucces bij de steenuil en vervolgens bij de kerkuil. De zogenaamde olievlekmethode die Brabantse groepen hanteren is wederom succesvol gebleken. In de bijlagen zijn tenslotte de contactgegevens van de provinciale overleggroep en de uilenwerkgroepen te vinden. Heeft u vragen of wilt u bijdragen aan de bescherming van uilen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! 3

4 Coördinatie en ondersteuning Organisatie netwerk gegevens aan te leveren in verband met ruimtelijke ontwik- In Brabant is een provinciedekkend netwerk van 68 uilenwerkgroepen actief dat zich inzet voor het behoud kelingen. Als blijkt dat er uilen van de steen- en de kerkuil. Het Brabantse uilennetwerk aanwezig zijn op de planlocatie kwam in 23 tot stand dankzij de grote inzet van een moet er gecompenseerd worden als aantal fanatieke uilenbeschermers. Deze regiocoördinatoren (3 voor de kerkuil en 3 voor de steenuil) brachten punt en de regiocoördinatoren adviseren en begeleiden voorwaarde voor een bouwvergunning. Het Coördinatie- bestaande groepen samen en richtten nieuwe uilenwerkgroepen op. De algehele aansturing en coördinatie vindt de werkgroepen bij de invulling van deze compensatie. plaats door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Activiteiten groepen het Brabants Landschap, (verder in dit verslag genoemd De combinatie tussen voldoende nestgelegenheid en als Coördinatiepunt ). Coördinator Soortenbescherming, een goede leefomgeving zijn essentieel voor het behoud Jochem Sloothaak, heeft de uilenbescherming in zijn van de steen- en kerkuil. Hierin speelt het netwerk van takenpakket. Per regio (west, midden en oost) zijn regiocoördinatoren vrijwillig actief die zorgen dat ze op de zoeken bijvoorbeeld waar de uilen zich bevinden en of vrijwillige uilenbeschermers een centrale rol. Zij onder- hoogte zijn van de stand van zaken binnen hun groepen. nestlocaties ontbreken. Ten behoeve van de verspreiding Daarnaast stimuleren zij de aanlevering van plaatsings- worden inventarisaties gedaan. Om vast te stellen of en broedgegevens en ondersteunen de groepen daarin. In geplaatste kasten gebruikt worden, worden kastcontroles iedere regio is tevens een veldmedewerker van het Coördinatiepunt werkzaam die contacten met groepen onder- aan de gastgevers met betrekking tot biotoopverbete- uitgevoerd. Uilenbeschermers geven ook adviezen en tips houdt, voorlichting geeft en de verspreiding van materiaal (o.a. nestkasten) in goede banen leidt. De bovengewerker van het Coördinatiepunt tijdens een keukentafelrende maatregelen. In veel gevallen zal een veldmedenoemde personen komen circa twee keer per jaar bijeen gesprek nadere uitleg geven over de beste maatregelen in de Provinciale overleggroep steenuil en kerkuil (zie bijlage ). Deze overleggroep draagt ideeën aan voor een Door deze activiteiten worden belangrijke gegevens ver- en of er subsidiemogelijkheden zijn. betere uilenbescherming en brengt zaken ter discussie zameld die onder andere dit jaarverslag tot stand hebben die spelen in het veld. Hierdoor vormt de overleggroep gebracht. Territoria, vrije broedgevallen, en broedgevallen een belangrijk klankbord bij het bepalen van toekomstige in kasten worden geregistreerd in het Invulformulier activiteiten met betrekking tot uilenbescherming. broedgegevens. Na afloop van ieder seizoen worden de ingevulde formulieren opgestuurd naar het Coördinatiepunt, waar alles wordt ingevoerd in de provinciale Ondersteuning groepen Het Coördinatiepunt stelt nestkasten voor beide uilensoorten kosteloos beschikbaar aan de aangesloten geleverd voor de landelijke database. Deze gegevens zijn database. Bruikbare gegevens worden vervolgens aan- groepen. Voorwaarde is dat deze op geschikte locaties van belang omdat ze aantonen dat de huidige wijze van worden gehangen, en worden onderhouden en gecontroleerd door de werkgroep. De locaties van alle nestkasten Tevens organiseren groepen streekbijeenkomsten bescherming werkt! worden geregistreerd in een database. Voor groepen die waarop gastgevers, uilenbeschermers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de bescherming nestkasten op lastig bereikbare plaatsen controleren, worden valbeveiligingssets in bruikleen gegeven. Aangezien groepen ook onkosten maken voor zaken als hout- Nederlandse uilensoorten in het algemeen. De bescher- van de steen- en kerkuil in het bijzonder en de overige snippers, ladders, vergaderingen, nieuwsbrief, etc., ontvangen zij hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Tenslotte wor- Zoals u in de vorige paragraaf heeft kunnen lezen komen ming van de kerk- en de steenuil heeft zich ook verbreed. den er heel het jaar door op verzoek, gastgever-avonden, groepen steeds vaker in actie wanneer door ruimtelijke lezingen of cursussen verzorgd. ontwikkelingen de nestplaats of het foerageerbiotoop Steeds vaker worden uilenwerkgroepen gevraagd om van de vogels wordt bedreigd. Een vernieuwde avond op een nieuwe locatie Tot 2 werd de provinciale jaaravond uilenbescherming gehouden in De Druiventros in Berkel-Enschot. Echter vanwege het toegenomen aantal bezoekers waren we toe aan iets groters. Het afgelopen seizoen werd daarom de jaaravond in theater De Speeldoos in Vught gehouden. Nadat de avond was geopend door Jan Baan, directeur Brabants Landschap, nam Jochem Sloothaak het woord om de mooie resultaten van het seizoen 2 te bespreken. Vervolgens nodigde vogelicoon Nico de Haan iedereen uit voor een vogelquiz. Afgewisseld met verhalen werden vragen en antwoorden doorlopen. Het gaf een leuke, interactieve invulling aan de avond. Dim Stoop gaf op de avond uitleg over zijn nieuwste uitvinding: uitloopstokken van druivenranken. Een handig hulpmiddel voor nestkasten, waarbij uitloopmogelijkheden voor de jongen ontbreken. Voor iedere uilenwerkgroep had hij twee uitloopstokken klaargemaakt. Graag horen wij hoe de ervaringen zijn. Jochem Sloothaak beëindigde de avond met een reeks foto s van geschikte en ongeschikte nestkasten. De foto s toonden aan welke factoren van invloed zijn op de bezetting van nestkasten. Uilenbeschermers van het jaar waren Maaike Riemslag en Jos Dilven van de Uilenwerkgroep Gilze. Uit handen van Nico de Haan ontvingen zij een Oorkonde en de Uilenbal, een cheque ter waarde van 25 euro. Deze enthousiaste beschermers spelen een prominente rol in de werkgroep Biodiversiteit van hun gemeente. Naast het vergroten van draagvlak onder het publiek heeft de werkgroep ook concrete projecten uitgevoerd. Met het project Erven in het groen, werden ondermeer houtsingels, hoogstamfruitbomen en knotbomen aangeplant in het leefgebied van de steenuil. De uilenwerkgroep organiseerde informatieavonden voor gastgevers en verzorgde lessen op 3 basisscholen. Binnen de gemeentegrenzen staat overigens niet alleen de steenuil, maar ook de kerkuil letterlijk op de kaart en is dankzij de uilenwerkgroep een succesvolle samenwerking ontstaan met de gemeente. Hierdoor zijn zij een voorbeeld voor andere Brabantse werkgroepen! 4 5

5 Omstandigheden 2 Figuur Verloop temperatuur (lijnen) en neerslag (kolommen) in de eerste helft van Hoe ziet een beschermingsseizoen eruit? In de uilenbescherming is nauwelijks sprake van een duidelijk beschermingsseizoen, zoals je dat bij weidevogelbescherming wel duidelijk hebt. Jaarrond is er werk aan de winkel voor uilenbeschermers. Het begint eigenlijk al in januari en februari wanneer op geschikte locaties nog kasten worden bijgeplaatst en eventueel de laatste bestaande kasten worden schoongemaakt. In maart en april worden door uilengroepen de roepende steenuilen geïnventariseerd. Dit om met name een beeld te krijgen van de bezetting in hun gebied. Steenuilen zijn dan duidelijk hoorbaar als ze met hun roep hun territoriumgrenzen bepalen. In de maanden april en mei worden de eerste eieren gelegd, mits er voldoende voedselaanbod is. Het bebroeden van de eieren begint zowel bij de steenuil als bij de kerkuil al bij het eerste of tweede ei en duurt zo n 26 (steenuil) tot 32 (kerkuil) dagen. In deze periode zijn de uilen erg storingsgevoelig. Begin juni zijn er de jonge uilskuikens die 4 (steenuil) tot 8 weken (kerkuil) nodig hebben om groot te worden. Deze periode is het meest geschikt voor controles van de kasten. Bij uilen met jongen is de verstoring veel kleiner dan bij uilen met eieren. In juli zijn de meeste uiltjes uitgevlogen. Als de omstandigheden goed zijn, starten de sterkste broedparen een tweede broedsel, waarvan de jongen soms pas in september uitvliegen. In oktober en november worden de nestkasten schoongemaakt, zodat deze weer klaar zijn voor het volgende seizoen. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kasten bijplaatsen Inventariseren Kastcontroles Kasten schoonmaken Temperatuur: koude wintermaanden, een gemiddeld voorjaar en een warme zomer December maakte de winter van 2/2 vrij koud. De eerste maanden van 2 begonnen echter warmer dan gemiddeld. Op 6 januari werd in Woensdrecht de landelijk hoogste temperatuur gemeten: 3,4 C. Maart week qua temperatuur nauwelijks af van het gemiddelde, maar april was daarentegen uitzonderlijk zacht. April belandde daardoor in de top drie van zachtste aprilmaanden sinds 76. Ook mei en juni verliepen warm. De zomermaanden juli en augustus waren juist weer koeler dan gemiddeld, opgevolgd door een zeer warme septembermaand. Al met al een zeer wisselvallig verloop, waardoor lastig te zeggen is wat dit voor een effect heeft gehad op het broedseizoen. Maandsom neerslag (mm) jan feb mrt apr mei jun jul Maandgemiddelde temperatuur (ºC) Neerslag (normaal) Neerslag (2) Temp (normaal) Temp (2) Neerslag: een witte winter en een droog voorjaar De winter van 2/2 was de derde winter op rij met flinke sneeuwval. Bijna de hele maand december lag er enkele centimeters sneeuw. In januari en februari werd het flink warmer en viel een gemiddelde hoeveelheid regen. Een droge aprilmaand volgde op een eveneens zeer droge maand maart. In combinatie met een hoge temperatuur en veel zonneschijn heeft dit geleid tot een groot neerslagtekort van ca. mm. Een dergelijk neerslagtekort is uitzonderlijk zo vroeg in het jaar. Zulke waarden worden vaker bereikt, maar gewoonlijk pas drie maanden later, eind juli, begin augustus. In mei, juni en juli viel juist veel neerslag. Het re- opvallend lage stand in de de Takkeling bleek een cord aan tekort aan neerslag in het voorjaar werd daarmee opgevolgd door een record aan teveel aan neer- aangetrokken in augustus en maand maart, die iets was slag in de zomer. in januari al veel beter was. Door de aanhoudende droogte in het vroege voorjaar was het voedselaanbod voor de uilen slecht. Alleen de Op de zandgronden lijkt de muizenstand dus vroeg in het seizoen zeer slecht sterkste vogels met de beste jachttechnieken konden voldoende voedsel vinden om in broedconditie te komen. Een groot deel van de vogels lukte dat niet en be- verbeterd. In hoofdstuk 4 kunt u lezen welke gevolgen geweest te zijn, maar aan het eind van het jaar flink gonnen in 2 veel later dan normaal met broeden. dit had op de kerkuilen in Midden en Oost-Brabant. Hoe het op de kleigronden gesteld was is moeilijk te zeggen, Voedsel: In het voorjaar weinig muizen en maar daar is de situatie vaak minder slecht gesteld. Wij weinig insecten sluiten ons aan bij de oproep van Bijlsma: Meer tellingen, op meer plaatsen, dat is wat we nodig hebben! De belangrijkste voedselbron voor de kerkuil is de veldmuis. Er zijn maar weinig mensen die op een gestandaardiseerde methode muizenholletjes tellen, maar secten dat op de percelen aanwezig was. Zo hadden de Wat verder in het veld opviel, was het lage aantal in- Rob Bijlsma is er één van! Hij telt al tientallen jaren de weidevogels, met in het bijzonder de kievit, hier zwaar actieve holletjes in West-Drenthe (zie figuur 2). Dat gebeurt in 35 plots op grasland in de maand maart en temperatuur zorgde ervoor dat de bodem uitdroogde en onder te lijden. Het gebrek aan neerslag en de hoge augustus. Uit de resultaten die werden gepubliceerd in het aantal insecten en bodemdieren drastisch afnam. Of dit zijn uitwerking heeft gehad op het broedsucces van de steenuil is te lezen in hoofdstuk 3. Figuur 2 Ontwikkeling aantal actieve holletjes van de veldmuis voor West-Drenthe (Rob Bijlsma, 22) 6 7

6 De steenuil Gegevens zijn voor de volle % aangeleverd! In 2 werden door alle 58 steenuilenwerkgroepen gegevens aangeleverd van de kastcontroles. Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat dit al voor het derde jaar op rij het geval is. Door de enorme hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is, kunnen we behaalde successen laten zien. En dat is belangrijk in tijden dat iedere financiële uitgave ter discussie wordt gesteld. Flinke toename ten opzichte van 2 Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen van de steenuil in 2 eindigde op 63. Ten opzichte van 2 betreft dit een toename van 8%! Waarschijnlijk heeft het hoge broedsucces in 2 hieraan bijgedragen. Aangezien het aantal vrije broedgevallen (in knotbomen, onder de pannen of in schuurtjes) licht afnam (van 7 naar 86), is de toename vooral te danken aan meer broedgevallen in nestkasten. Daarmee wordt aangetoond dat het plaatsen van nieuwe nestkasten een succesvolle beschermingsmaatregel is. Het aantal plaatsen waar tijdens de kastcontroles wel steenuilen op de nestplaats zijn waargenomen zonder dat die gebroed hebben, is ook flink toegenomen (van 98 naar 4). Dit is opvallend, omdat dit toch iets zegt over de conditie van de oudervogels of het aandeel individuele mannetjes. Het inventariseren van roepende mannetjes voorafgaand aan het broedseizoen leverde 35 territoria op. In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal geregistreerde broedgevallen (in nestkast, vrij en totaal) en territoria van de steenuil in Brabant weergegeven. Het hoogtepunt lijkt nog niet te zijn bereikt % 73% Leeg 4 Bewoond Bebroed Figuur 4 Bezetting nestkasten voor de steenuil in de jaren 2 en 2 Bezettingsgraad verbeterd Hoewel er ruim 5 nestkasten werden bijgeplaatst in 2, raakte een groter aandeel van alle nestkasten bewoond. Dit wordt veroorzaakt door de grote toename in aantallen broedsels en uilenactiviteiten dat geregistreerd werd in 2. In figuur 4 is te zien dat het aandeel lege nestkasten ten opzichte van 2 daardoor afnam met 5% tot 73%. Het plaatsen van nestkasten nabij bestaande broedlocaties (de olievlekmethode) is hierin een succesvolle aanpak gebleken. Grootste toename in Oost-Brabant, kleinste toename in West-Brabant Hoewel in alle regio s een flinke toename is geregistreerd in het aantal broedgevallen, is deze toename in West-Brabant het kleinst. In 2 steeg het aantal broedgevallen namelijk met 29 broedsels naar 66, waarvan 5 kast broedgevallen en 5 vrije broedgevallen. Het aantal vrije broedsels is daarmee 9% van het totaal en het laagste aandeel van de drie Brabantse regio s. De groep met de meeste broedgevallen (3) is de Uilenwerkgroep Drimmelen en Den Hout van Harry Fiolet. Deze groep heeft tevens de hoogste bezettingsgraad (52%) van de nestkasten, afgezet tegen een gemiddelde van 26% in de hele regio. Verder is het opvallend dat de UWG Breda op maar liefst locaties wel uilen heeft aangetroffen op de nestplaats, maar dat deze niet tot broeden zijn gekomen. Waar dit door komt is onduidelijk. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District West VWG Bergen op Zoom 3 7% 3 VWG Etten-Leur 4 25% 5 UWG Breda % 6 Mark en Leij (Alphen) 6 2% 9 UWG Drimmelen & Den Hout % VWG IVN Mark & Donge 3 9% VWG Ken en Geniet (Dongen) % 2 VWG Altenatuur % 4 Mark en Leij (Baarle-Nassau) 5 2% 6 IVN De Waerdman (West) 8 6% 7 IVN De Waerdman (Oost) 3 23% 8 UWG Raamsdonk 2 75% 9 Uilenwerkgroep Gilze en Rijen % 2 UWG Klundert en Zevenbergen 2 4% 22 UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel 4 3% Subtotaal % Figuur 3 Ontwikkeling aantal geregistreerde broedgevallen (in nestkast, vrij en totaal) en activiteit van de steenuil in Brabant 3 Aantal kast broedgevallen 2 Aantal vrije broedgevallen Totaal aantal broedgevallen Aantal activiteit 8 9

7 De regio Oost-Brabant komt in meerdere opzichten het beste uit de kast. Er zijn in 2 de meeste broedgevallen geregistreerd (257), de sterkste toename (+35) en de regio heeft veruit de hoogste bezettingsgraad (34%). In totaal werden 223 kast broedgevallen en 34 vrije broedgevallen door de uilenwerkgroepen doorgegeven. De meeste broedgevallen van Brabant werden in deze regio aangetroffen. Vogelwerkgroep De Maasheggen registreerde 4 broedgevallen. Van de groepen die meer dan nestkasten onder beheer hebben, springen er twee groepen qua bezettingsgraad uit; Vogelwerkgroep Uden (werkgebied Uden) en Vogelwerkgroep s-hertogenbosch eo. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District Oost In de regio Midden-Brabant nam het aantal broedgevallen De werkgroep met de meeste broedsels is ook dit jaar toe met 32 broedsels tot 28, waarvan 7 kast VWG De Kempen met 35 broedgevallen. De hoogste broedgevallen en 37 vrije broedgevallen. In deze regio bezettingsgraad (36%) wordt gehaald door de Natuurwerkgroep werden wel beduidend minder vrije broedgevallen aangetroffen Liempde. In de regio Midden-Brabant zijn ge- dan in 2, maar nog altijd het hoogste aantal middeld 22% van de nestkasten bezet door steenuilen. binnen Brabant. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Territorium Bezettingsgraad District Midden 5 VWG Midden-Brabant 5 4 3% 52 WNL Oost-, West- & Middelbeers % 53 Natuurwerkgroep Liempde 9 36% 54 Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode % 55 Kerk- en Steenuilgroep Vught 8 27% 57 WNL Boxtel 4 8% 6 VWG IVN Oirschot % 62 VWG IVN Valkenswaard - 63 VWG Geldrop 4% 64 VWG De Kempen % 65 VWG De Pailjaart (Best) 4 2 4% 66 UWG Heeze 4% 68 IVN Son en Breugel 9 4% 69 Vogelasiel Second Chance % 7 SWG Hei, Heg en Hoogeind % 72 SWG Hilvarenbeek % 73 SWG Oisterwijk % VWG IVN Grave 6 52% 2 VWG De Ortolaan (Laarbeek) 4 37% 3 SMS/NMC Schijndel % 4 VWG 't Vuggelke 7 37% 6 VWG De Maasheggen % 8 VWG Gemert 8 55% 9 IVN Cranendonck % VWG Heemk. Gemonde % SWG De Peel % 2 VWG Vinkel e.o. 8 44% 3 VWG Maasdonk 2 7% 4 IVN Bernheze % 5 VWG Boekel 4 48% 6 Nestkastenwerkgroep Budel 4 3% 7 VWG Geffen 3% 8 VWG De Kulert (Deurne) 8 5 2% 22 VWG Uden (werkgebied Uden) % 5 VWG Uden (werkgebied Keldonk-Erp % Boerdonk) 7 VWG Uden (werkgebied Mariaheide % Veghel-Vorstenbosch) 23 VWG Oss % 24 VWG 's-hertogenbosch eo 3 2 7% 25 Uilengroep IVN Veghel 2 2 8% 27 VWG Ravenstein e.o % 28 UWG IVN s Hertogenbosch % 3 VWG Cuijk 3 2% 3 UWG Rosmalen 7% Subtotaal % Totaal % Subtotaal %

8 Broedsucces in 2 toegenomen Hoewel uilenbeschermers het aantal kascontroles per kast zo veel mogelijk te beperken, kan aan de hand van de eind- conclusies toch iets gezegd worden over aantal eieren per broedsel, met 3,7 niet veel verschilt van andere jaren. Bij de geslaagde broedsels (broedsels waarvan de eieren daadwerkelijk werden uitgebroed) werd gemiddeld 3,3 jong in de kast aangetroffen. het broedsucces. Een vergelijking tussen verschillende seizoenen geeft in ieder geval Wat wel verschilt tussen de jaren is het aantal uitgevlo- gen jongen per broedsel. In figuur 6 is te zien dat in 2 een recordhoogte van 3, uitgevlogen jong per broedsel werd bereikt. Volgens de aangeleverde gegevens verlieten minimaal.46 jongen de nestkast. Blijkbaar waren de opgroeiomstandigheden voor de steenuilen goed. In 2 verlieten gemiddeld 3 jongen de kast en dit vormde, zoals verwacht, een goede basis voor het volgende broedseizoen. Verder is te zien dat het gemiddelde ,5 29 broedpaartje, dan van het voedselaanbod. 2, 2 centage meer afhankelijk is van de ervarenheid van het 2,5 28 jaren. Dit zou erop kunnen duiden dat het slagingsper- 29 van de broedsels verschilt sowieso amper tussen de 3, 2 welijks hoger dan in 2. Het slagingspercentage 3,5 2 met 9,4% goed te noemen. Dit is met,2% nau- 4, 28 Het aandeel geslaagde broedgevallen in 2 is 29 een goed beeld van de omstandigheden.,,5, eieren per broedsel jongen per succesvol broedsel uitgevlogen jongen per succesvol broedsel Figuur 6 Aantal geregistreerde eieren per broedsel en jongen of uitgevlogen jongen per succesvol broedsel in de jaren 28-2 Figuur 5 S preiding van nestkasten, broedgevallen, uilenactiviteit en territoria van de steenuil in 2 Lith Woudrichem Aalburg Drimmelen 's-hertogenbosch Geertruidenberg Steenbergen Halderberge Dongen Loon op Zand Bergen op Zoom Uden Schijndel Veghel Etten-Leur Breda Tilburg Boxtel Gilze en Rijen Roosendaal Mill en Sint Hubert Vught Sint Michielsgestel Haaren Boekel Best Goirle Oirschot Baarle-Nassau Eindhoven Eersel Reusel-De Mierden Waalre Bladel Deurne Someren Asten Heeze-Leende vrij broedgeval activiteit in nestkast maar geen broedgeval Mierlo Geldrop Veldhoven Baarle-Nassau broedgeval in nestkast Son en Breugel Nuenen Gerwen en Nederwetten Helmond Hilvarenbeek Baarle-NassauBaarle-Nassau Woensdrecht Boxmeer Gemert-Bakel Laarbeek Rucphen Alphen-Chaam Sint Anthonis Sint-Oedenrode Oisterwijk Zundert Cuijk Landerd Bernheze Moerdijk Oosterhout Grave Maasdonk Heusden Waalwijk Ravenstein Oss Werkendam Valkenswaard Bergeijk Cranendonck vastgesteld territorium 2 onbewoonde nestkast 3

9 Compensatie voor een uil? Iedere uilenbeschermer heeft wel eens te maken gehad met de afbraak van een vervallen schuurtje, werkzaamheden in een kerk of de uitbreiding van koeienstallen. Meestal wordt in goed overleg naar een passende oplossing gezocht om de aanwezige uiltjes te behouden. Dan zijn gastgever en beschermer tevreden en kunnen de uiltjes blijven. Toch komen er steeds vaker situaties voor waarin een oplossing niet zo eenvoudig gevonden is. Plots hebben initiatiefnemer, gemeente, adviesbureau en de uilenwerkgroep verschillende belangen bij een geplande ontwikkeling. waarover de aanvrager van een ontheffing informatie moet verstrekken. Wij proberen samen met uilenbeschermers, gastgevers, gemeentes, waterschappen en adviesbureaus de beste invulling te vinden voor de uilen. In Brabant zijn gelukkig voldoende voorbeelden waarin dit is gebeurd. Onder andere in Breda, Bladel, Haaren, Herpt, Heusden, Deurne, Middelbeers, Gilze-Rijen, Valkenswaard en Udenhout zijn compensatieprojecten opgestart of uitgewerkt. Naast het aanbieden van geschikte broedplaatsen (nestkasten) en het verbeteren van het biotoop (erfbeplantingen) worden uilen ook op een andere manier beschermd. Namelijk door de wet. De broed- en/of verblijfplaats plus het leefgebied van de steenuil en de kerkuil worden door de Flora- en Faunawet (FF-wet) jaarrond beschermd. Toch is het niet zo dat bouwprojecten geen doorgang kunnen krijgen als er steenuilen huisvesten. Als er tijdig en voldoende gecompenseerd wordt kan een ontheffing verkregen worden. In 22 wordt hiervoor een soortenstandaard voor de steen- en kerkuil opgesteld. Daarin worden de punten aangegeven 4 5

10 De kerkuil 6 Kerkuil weet zich te handhaven Zestig van de 68 kerkuilenwerkgroepen levereden in 2 hun gegevens aan van de beschermingsactiviteiten. Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen eindigde in op 294, waarvan 28 in een nestkast en 4 op een vrije broedplaats zijn aangetroffen. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2. Opvallend was het aandeel zeer late broedsels en verschillende tweede broedsels. Een teken dat het broedseizoen vanwege de extreme droogte pas laat op gang kwam. Wederom werden een flink aantal waarnemingen gedaan van kerkuilen op een nestplaats zonder dat ze tot broeden kwamen (5). De Brabantse kerkuilen weten zich goed te handhaven, maar zitten helaas nog niet op het niveau van de topjaren 27 en 28. Landelijk meer broedsels op de kleigronden De landelijke resultaten weken in 2 niet veel af van de Brabantse. Met in totaal broedsels was er een stijging van % ten opzichte van 2. Opvallend is natuurlijk het ontbreken van broedgevallen in Zeeland. Deze gegevens waren tijdens het opstellen van het jaarverslag nog niet beschikbaar. Als we dit aantal voorzichtig inschatten op broedsels, is de landelijke stijging 7%. Provincies op kleigrond (Groningen, Friesland, Zuid- Holland, Flevoland en Zeeland) lieten duidelijk een toename zien in het aantal broedsels. Mogelijk was de muizenstand hier, ondanks het extreem droge voorjaar, nog redelijk op niveau. Figuur 7 Ontwikkeling aantal broedgevallen kerkuil in Noord-Brabant Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht 2 2 N-Holland Figuur 8 Aantal broedgevallen kerkuil per provincie Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg Eén op de zes kasten bezet In 2 stond de teller van het totaal aantal kerkuilenkasten op Met 28 kast-broedgevallen en 6 waarnemingen van uilenactiviteit in de nestkast, is de totale bezetting 7%. Dit betekent dat één op de zes nestkasten in 2 bezet was. Dit is beduidend lager dan de bezetting van nestkasten voor de steenuil (27%). In figuur 9 is weergegeven dat 3% van de nestkasten bewoond was en 4% bebroed. 83% 4% 3% Bebroed Bewoond Leeg Figuur 9 Bezetting nestkasten voor de kerkuil in 2 6 7

11 Toename in West-Brabant, afname in van Altenatuur in hun gebied met 8 broedsels het Evenals in 2 werden in de regio Midden-Brabant de dan nestkasten onder beheer hebben, bleek de Uilen- Oost-Brabant grootste aandeel broedsels. Kort daarachter volgen de minste broedsels aangetroffen. Het totale aantal steeg werkgroep Hilvarenbeek onder leiding van Peer Busink De uilenwerkgroepen in regio West-Brabant regis- Uilenwerkgroep Bergen op Zoom en de Vogelwerkgroep naar 74, dankzij 3 nieuwe vrije broedgevallen. In deze de hoogste bezetting (44%) te hebben. Maar liefst 2 van treerden een behoorlijke toename van 3 broedgevallen. Zundert (7 en 6 broedsels). De hoogste bezettingsgraad regio vond Vogelwerkgroep de Kempen wederom het de 27 nestkasten waren in 2 bezet. Gemiddeld was de Met 5 broedsels in de nestkasten en 6 vrije broedsels van de nestkasten met 59% heeft Vogelwerkgroep Etten- hoogste aantal broedsels (5). Van de groepen die meer bezetting van de nestkasten in regio Midden 7%. heeft deze regio het hoogste aantal broedsels van Bra- Leur, afgezet tegen een gemiddelde bezettingsgraad van bant. Van de uilenwerkgroepen heeft de vogelwerkgroep alle kerkuilenkasten in West-Brabant van 2%. Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Bezettingsgraad Uilenwerkgroep Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit Bezettingsgraad Regio West 2 IVN De Waerdman 7 9% 6 VWG Ken en Geniet (Dongen) % 3 UWG Bergen op Zoom % 2 VWG Etten-Leur 9 59% 27 VWG Zundert 6 9% 4 VWG Altenatuur 8 47% 44 UWG Oud Gastel (Roosendaal) 3 9% 45 UWG Drimmelen & Den Hout 5 2 % 5 Mark & Leij (Chaam) 9% 52 Mark en Leij (Alphen) 2 % 54 Raamsdonk 9% 58 UWG Ulvenhout % 59 UWG Baarle (Mark en Leij) % 6 VWG Altenatuur (Biesbosch) % 73 UWG Gilze en Rijen % 74 IVN VWG Valkenswaard 33% 8 UWG Breda 3 5% 8 UWG Klundert en Zevenbergen 7 9% 82 UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel % Subtotaal % Regio Midden 4 Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode 8 5% 5 KNNV VWG Eindhoven 3 9% 7 KWG Oisterwijk-Haaren 2 4% Natuurwerkgroep Liempde 7 4% 4 VWG De Kempen 4 5 2% 7 VWG De Pailjaart (Best) 2 2% 23 VWG Geldrop 2% 32 VWG IVN Valkenswaard 2 67% 33 WNL Oost-, West- & Middelbeers 6 6% 34 IVN Riethoven % 35 WNL Boxtel % 37 VWG Midden-Brabant 3 % 43 JNW Zijtaart 3 23% 46 VWG IVN Oirschot 3 5 3% 57 UWG Hilvarenbeek % 66 Kerk- en Steenuilgroep Vught 4 6 2% 68 SWG Helvoirt eo VWG De Kempen % 88 UWG Son en Breugel % Subtotaal % 8 9

12 Bescherming Figuur Spreiding van nestkasten, broedgevallen, uilenactiviteit van de kerkuil in 2 Lith Woudrichem Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Halderberge Heusden Waalwijk Dongen Loon op Zand De broedresultaten in regio Oost-Brabant vielen het afgelopen seizoen tegen. Het totaal aantal broedgeval- len zakte van 2 in 2 naar 99 in 2. Mogelijk was de muizenstand op de hoge zandgronden niet optimaal. De meeste broedgevallen werden aangetroffen door Vo- gelwerkgroep De Maasheggen (5). Van de groepen die Roosendaal Etten-Leur Tilburg Boxtel Best Goirle Oirschot Eindhoven Baarle-NassauBaarle-Nassau Eersel hebben. Gemiddeld genomen was de bezetting van de Reusel-De Mierden Kast broedgeval Vrij broedgeval Activiteit IVN Cranendonck VWG IVN De Groene Overlaat (Cuijk) VW De Maasheggen VWG De Torenvalk (Zeeland) VWG De Kulert (Deurne) 5 7 VNW 's Hertogenbosch e.o. 9 VWG KNNV Helmond 2 % % 23% % % 3% 8% VWG IVN Waalre 28 VWG Oss % 3 UWG Heeze 25% 48 UWG De Peel 7 9% Vogelwacht Uden (Werkgebied Mariaheide - Veghel - Vorstenbosch) Vogelwacht Uden (Werkgebied Odiliapeel - Volkel - Zeeland) VWG Heemk. Gemonde UWG Schijndel 2 VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') VWG Bernheze (Vinkel e.o.) Vogelwacht Uden (Werkgebied Keldonk - Erp - Boerdonk) IVN Bernheze 5 Valkenswaard Bergeijk % 2% 8% % worden over het broedsucces. Een vergelijking tussen verschillende seizoenen geeft in ieder geval een goed beeld van de omstandigheden. Van de 294 geregistreer- de broedgevallen slaagden er 28 en mislukten 3 broed- 94% 2% 93% 29% 92% 9% 9% % 9% 36% 89% 64% 88% 7% % % % 38% broedsels (96%) dan in 2. In figuur is te zien dat de afgelopen jaar het slagingspercentage van de broed- sels licht is toegenomen. Als we de slagingspercentages vergelijken met het aantal broedsels, valt op dat jaren met veel broedgevallen niet per definitie de jaren zijn met hoge slagingspercentages. 95% 9% % sels. Daarmee slaagde een aanzienlijk groter deel van de 96% 5% Vogelwacht Uden (Werkgebied Venhorst - Boekel) Totaal Toch kan aan de hand van de eindconclusies iets gezegd 2 Subtotaal % verstoring, de frequentie van de kastcontroles beperkt. VWG Ravenstein VWG De Peel Ook bij de kerkuilkasten wordt, vanwege eventuele VWG Maasdonk Cranendonck Broedsucces redelijk VWG IVN Grave eo VWG Geffen Asten 4% 24 Someren Heeze-Leende activiteit in nestkast maar geen broedgeval Bezettingsgraad VWG Gemert Deurne onbewoonde nestkast VWG De Ortolaan (Laarbeek) UWG De Peel Waalre Bladel vrij broedgeval Regio Oost 9 Mierlo Geldrop Veldhoven Baarle-Nassau Woensdrecht Son en Breugel Nuenen Gerwen en Nederwetten Helmond Hilvarenbeek meer dan nestkasten onder beheer hebben, bleek Vo- Boxmeer Gemert-Bakel Laarbeek Alphen-Chaam Sint Anthonis Sint-Oedenrode Rucphen broedgeval in nestkast Uilenwerkgroep Boekel Oisterwijk Baarle-Nassau nestkasten in regio Oost het laagste van Brabant (4%). Uden Schijndel Veghel Breda Zundert gelwerkgroep Maasdonk de hoogste bezetting (64%) te Mill en Sint Hubert Bernheze Haaren Cuijk Landerd Vught Sint Michielsgestel Gilze en Rijen Bergen op Zoom Grave Maasdonk 's-hertogenbosch Moerdijk Steenbergen Ravenstein Oss Werkendam 87% Figuur Percentage succesvol uitgebroede legsels van de kerkuil 2

13 4,5 4, 3,5 3, 2,5 Het broedsucces in 2 was iets lager dan in 2. Een 2 (3,2). Volgens de aangeleverde gegevens verlieten broedsel van de kerkuil bestond uit gemiddeld 4, eieren. minimaal 565 jongen de nestkast. In figuur 2 is te zien Het aantal jongen per broedsel zakte van 3,7 in 2 hoe de grootte van de broedsels varieert in de periode naar 3,4 in 2 en het aantal jongen wat daadwerkelijk de nestplaats verliet was met 3, jong ook lager dan Figuur 2 Broedsucces van de kerkuil in de jaren 28-2 Bijlagen Bijlage Provinciale overleggroep Steenuil en Kerkuil Provinciale overleggroep Steen- en Kerkuil Naam Functie Telefoon Jochem Sloothaak provinciaal coördinator Brabants Landschap Henk Cleutjens regiocoördinator kerkuil Oost-Brabant Harry Fiolet regiocoördinator kerkuil West-Brabant John Hermans regiocoördinator steenuil Oost-Brabant Martin van Leest regiocoördinator steenuil West-Brabant Joost Nijkamp regiocoördinator steenuil/kerkuil Midden-Brabant Marco Renes gebiedsmedewerker Brabants Landschap Oost-Brabant Arjen Stoop gebiedsmedewerker Brabants Landschap West-Brabant Karel Voets gebiedsmedewerker Brabants Landschap Midden-Brabant ,, Bijlage 2 Uilenwerkgroepen in Brabant, Groep (West-Brabant) Contactpersoon Telefoon Groepsnr. SU Groepsnr. KU,5, eieren per broedsel jongen per succesvol broedsel uitgevlogen jongen per succesvol broedsel UWG Bergen op Zoom Ton Bakker IVN De Waerdman (Oost) Harrie Smits IVN De Waerdman (West) Kees Kraneveld Mark & Leij (Chaam) Wim Cornelissen Mark en Leij (Alphen) Will Woestenberg UWG Ulvenhout Bert Feskens Raamsdonk Gert-Jan Fens UWG Baarle (Mark en Leij) Johan Versmissen UWG Breda Martin van Leest UWG Drimmelen & Den Hout Harry Fiolet UWG Gilze en Rijen Jos Dilven UWG Klundert en Zevenbergen Wim de Vries UWG Oud Gastel (Roosendaal) Johan Godschalk UWG Roosendaal, Rucphen en Sprundel Leon Testers VWG VRC Zundert Charles Brosens VWG Altenatuur Arie van de Herik VWG Altenatuur Rinus Punt VWG Altenatuur (Biesbosch) Peter Leeuwis VWG Etten-Leur Harry Bode VWG Etten-Leur Mark van der Zijden VWG IVN Mark & Donge Bart Jaspers VWG Ken en Geniet (Dongen) Thieu Verharen VWG Rucphen Jan Kiewit VWG Zundert Ad van Gastel

14 Groep (Midden-Brabant) Contactpersoon Telefoon Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode Groepsnr. SU Groepsnr. KU Hein de Koning Mari de Wit IVN Riethoven Dirk Timmermans IVN Riethoven Jan Das UWG Son en Breugel Bert van Oosten JNW Zijtaart Jan Timmers Kerk- en Steenuilgroep Vught Ben Selten KNNV VWG Eindhoven G. Tielemans Natuurwerkgroep Liempde Toon Ondersteijn , SWG Hei, Heg en Hoogeind (Leende) Adri Staals 7 74 SWG Helvoirt eo Ad van Opstal SWG Hilvarenbeek eo Peer Busink SWG Oisterwijk Anita van Dooren KWG Oisterwijk-Haaren Gijs van der Weerden SWG Tilburg eo Jan van Rijsewijk Vogelasiel Second Chance (Lage Mierde) Kees van Limpt VWG De Kempen Mark Sloendrecht , 7 VWG De Kempen Wil de Veer VWG De Pailjaart (Best) Marco Renes VWG Geldrop Jac Klomp VWG IVN Oirschot Rinus Sterken WNL Boxtel Hen Maas UWG Heeze Rien Swinkels WNL Oost-, West- & Middelbeers Rinus van den Boomen Groep (Oost-Brabant) Contactpersoon Telefoon Groepsnr. SU IVN Bernheze Berry Setton IVN Boxmeer Marius Grutters IVN Cranendonck Piet van den Eijnde Nestkastenwerkgroep Budel Wil Beeren SWG `s-hertogenbosch Jan Timmers Groepsnr. KU UWG Schijndel Addy van der Heijden , 49 UWG De Peel Jo van Zanten , 48 UWG IVN Veghel Peter van der Heyden UWG Maas en Peel Leo Janssen geen Vogelwacht Uden eo John Opdam Werkgebied Uden Werkgebied Keldonk - Erp - Boerdonk - Werkgebied Mariaheide - Veghel - Vorstenbosch - Werkgebied Odiliapeel - Volkel - Zeeland Werkgebied Venhorst - Boekel - 7 VNW 's Hertogenbosch e.o. Joost Nijkamp VW De Maasheggen Maria van Amstel , 36 VW De Maasheggen Leo Daanen , 36 VWG Boekel - Venhorst Martien Janssen VWG De Kulert (Deurne) Henk Cleutjens VWG De Kulert (Deurne) Rob Boesten VWG De Ortolaan (Laarbeek) Marc Verbeten VWG De Torenvalk (Zeeland) Rien de Louw VWG Gemert Martin Vink VWG Heemk. Gemonde Bert Schellekens VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') Koen Hillekens VWG IVN Bakel ('ut Vuggelke') Leo van Gerwen VWG IVN De Groene Overlaat (Cuijk) Koos Elbers UWG Rosmalen 3 89 VWG IVN Grave eo Lia Stevens VWG Oss Henk van Grunsven VWG Geffen Rien van den Hurk VWG Lithoijen Clemens Theunisse VWG Maasdonk Otto Kwak VWG Bernheze (Vinkel e.o.) Martien van Niftrik VWG Ravenstein Phillip van der Linden VWG Ravenstein Pierre de Kleijn VWG KNNV Helmond Toon van Rijt Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij

15 ADRES Postbus 8, 576 ZH Haaren Telefoon: Website: BEZOEKADRES Kasteelboerderij van Nemelaer Kasteellaan 4 in Haaren.

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil Jaarverslag Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant Colofon Voorwoord Samenstelling en eindredactie Jochem Sloothaak en Stijn van Gils Foto s Marco Renes, Jochem Sloothaak Ontwerp

Nadere informatie

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil Jaarverslag 13 Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant Colofon Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer Tekst J. Sloothaak & J. Scholten Foto s M. Renes, J. Hermans,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Bescherming Steenuil en Kerkuil. in Noord-Brabant

Bescherming Steenuil en Kerkuil. in Noord-Brabant Bescherming Steenuil en Kerkuil in Noord-Brabant Brabants Landschap Colofon Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer / provinciale overleggroep Steenuil en Kerkuil Voorwoord Foto

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Verslag broedseizoen 2014 * Broedresultaten steenuil 2014 * Terugmeldingen geringde vogels * Oorkonde vijf jaar broeden

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 2 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2012 Foto: André Eijkenaar Contact en informatie: Gebiedscoördinator: Anita van Dooren jmvandooren@home.nl

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 3 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2013 Assistent-ringers Braakballen! LOVO Opvallende zaken Veilige drinkbak voor de steenuil in het

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven.

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven. Vogelwerkgroep De Kempen Postbus 386, 5500 AJ Veldhoven E-mail: vwgkempen@hetnet.nl Homepage: www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Slechtvalken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 5 e jaargang 2015 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Van muis, vogel tot kannibaal * Het nut van ringen * Resultaten * Impressie broedseizoen * Uitdeelactie steenuilveilige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

Het nieuwste Brabant voor gemeenten

Het nieuwste Brabant voor gemeenten Het nieuwste Brabant voor gemeenten.besturen vanuit regionale samenhang Hans Mommaas VBG Tilburg, 25 juni Inhoud: even afstand nemen om beter te zien De duurzame regio als perspectief Het regionale sociale

Nadere informatie

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Geachte mevrouw, geachte meneer, Geachte mevrouw, geachte meneer, Mijn naam is Sandra Bats. Voor mijn opleiding aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg ben ik bezig met een onderzoek naar de wijze waarop gemeentelijke overheden

Nadere informatie

Sociale veerkracht als leidend principe

Sociale veerkracht als leidend principe Sociale veerkracht in Brabant Sociale veerkracht als leidend principe Versterken Sociale Veerkracht is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aangewezen als één van de hoofdopgaven voor

Nadere informatie

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen.

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 3 Oud-Heusden Doeveren kaart 9 van 3 Engelen De Sompen en Zooislagen Drongelen Hooibroeken s-hertogenbosch Haarsteeg

Nadere informatie

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven E-mail: info@vwgdekempen.nl Homepage: www.vwgdekempen.nl Vogelwerkgroep De Kempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief broedseizoen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

(uilenbescherming) De kerkuil. K. van Limpt. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.3 oktober 2008

(uilenbescherming) De kerkuil. K. van Limpt. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.3 oktober 2008 (uilenbescherming) De kerkuil K. van Limpt 8 Kerkuilen in een dal- en topjaar, 2006-2007 Mark Sloendregt De eerste broedresultaten uit de Kempen, zoals beschreven in het archief van Kerkuilenwerkgroep

Nadere informatie

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa 51 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 53 Bijlage 3 Staat van langlopende leningen 54 Bijlage 4 Bestuurssamenstelling 55 Bijlage 5 Outputrapportage 57

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting TBV ; zij is de voortzetting van de TILBURGSCHE

Nadere informatie

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3.

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3. 5 Beers kaart 11 van 31 Vianen Sint Agatha Langenboomse bossen Zeeland Langenboom De Kuilen Mill Haps Oventje Sint Hubert 10 1 Uden Wanroij Rijkevoort Wilbertoord Odiliapeel Volkel Ledeacker Sint Anthonis

Nadere informatie

ZOOGDIERVERENIGING VZZ Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, E-mail: zoogdier@vzz.nl

ZOOGDIERVERENIGING VZZ Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, E-mail: zoogdier@vzz.nl ZOOGDIERVERENIGING VZZ Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, fax 026-3704038, E-mail: zoogdier@vzz.nl Verslag project Opbouw vrijwilligersnetwerk voor vleermuizen en steenmarters in gebouwen

Nadere informatie

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers Rapportage VBG-onderzoek mevrouw drs. J. Westerlaken het PON, kennis in uitvoering Tilburg, oktober 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Uilenbescherming in Brabant

Nieuwsbrief Uilenbescherming in Brabant Nieuwsbrief Uilenbescherming in Brabant Nr.5 - oktober 2008 Deze nieuwsbrief Uilenbescherming in Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de

Nadere informatie

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied Oss Nieuwsbrief Samen Sterk in het Buitengebied Uitgave van Provincie Noord-Brabant Inhoud Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied 1 Samen Sterk in het Buitengebied en de app Buiten Beter 2

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

Inventarisatie juveniele Ransuilen. Loonse en Drunense Duinen 2014

Inventarisatie juveniele Ransuilen. Loonse en Drunense Duinen 2014 Inventarisatie juveniele Ransuilen Loonse en Drunense Duinen 2014 Inventariseerders: Bart van Beerendonk Annemieke Biesterbos Mieke Corsten Anita van Dooren Carla Heijnens Dennis Heijnens Christien Hermsen

Nadere informatie

Planontwerp en besteksvoorbereiding

Planontwerp en besteksvoorbereiding Gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom Directievoering ARCADIS Regio Zuid B.V. VOF Zwanehof Roosendaal Kwaliteitscontrole Gemeente Gemert-Bakel Gemert BVR Projectontwikkeling B.V. Roosendaal CdMR Vlissingen

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma teams

Wedstrijdprogramma teams D1 D2 zo 06-12-15 15:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel za 12-12-15 20:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel zo 13-12-15 16:20 33295 Concordia D1 - Son D1 Herteheym Herten zo 13-12-15

Nadere informatie

Verbeteren en Bouwen (VB)

Verbeteren en Bouwen (VB) Bijlage C Beslispuntenlijst projecten provinciale wegen (Periode 2015 19) peildatum 01- - 4 ( opgenomen bedragen (x 1.000,- betreffen provinciale kosten ) Verbeteren en Bouwen (VB) Nieuwe Projecten in

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel Leefbaarheid 2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlage 1: Respondenten Gemeenten; Aalburg; Noord- Alphen-Chaam; Noord- Ambt Montfort; Limburg Arcen en Velden; Limburg Asten; Noord- Baarle-Nassau; Noord- Beek;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE. Foto: Dhr. Kempen

JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE. Foto: Dhr. Kempen 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE Foto: Dhr. Kempen 2 1 Inleiding Het nieuwe steenuilenjaar startte met een nieuwe provinciale coördinator. Martijn Snijder gaf aan dat de combinatie

Nadere informatie

Reizen met Regiotaxi Noordoost-Brabant

Reizen met Regiotaxi Noordoost-Brabant Bestellen van een rit:0900-829 44 67 Reizen met Regiotaxi Noordoost-Brabant comfortabel, veilig en betaalbaar In deze folder kunt u lezen wat Regiotaxivervoer is, voor wie het vervoer bedoeld is, wanneer

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 Bouwstenen 2 Mobiliteitsontwikkeling nader verkend 54 2.1 De invloed van autonome ontwikkelingen 54 2.2

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis Vorig jaar heeft SZZ in november een eerste bijeenkomst georganiseerd

Nadere informatie

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken:

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken: De steenuil. 1. Paspoort: Athena noctua vidalii ( Godin van de nacht ) Vanuit de Griekse mythologie verwijzend naar Athene ( de godin van de wijsheid ). Hier komt een ondersoort van de Athena noctua noctua

Nadere informatie

STEENUILEN IN SCHIJNDEL

STEENUILEN IN SCHIJNDEL STEENUILEN IN SCHIJNDEL 2006 Samenstelling : Ton Popelier, december 2006 Foto's : Jankees Schwiebbe Kaart SMS 2006: Hans van Rixtel 1 INLEIDING Het gaat slecht met de Steenuil, de kleinste Nederlandse

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

De presentatie gemeenten West-Brabant

De presentatie gemeenten West-Brabant De presentatie gemeenten West-Brabant Team voorstelling Wilfried de Koning Jan Megens Anita Krus Kevin de Koning Jaap Pannekoek Guyon de Koning Wil Albers Wie zijn wij? Sun & Wind energy solutions B.V.

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten PERSBERICHT Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten s-hertogenbosch, 6 januari 2016. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Jaarverslag 2012 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Verslag jaarlijkse bijeenkomst Contact en informatie: Jan Op t Hoog jalt.hoog@home. Tel: 06-16885946 www.jantjewolfs.nl www.steenuilenwerk

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Persbericht Datum 20 maart 2007 Nummer 76 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Het bestuur van de Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft 58 garantiebijdragen verleend voor activiteiten

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE BERNHEZE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (212) Jeugdhulp Jeugdhulp indicatie 55 1 28 27 72 34 9 33 26 13 Verblijf deeltijd (dagbehandeling) * 5 2 4 2 2 Verblijf pleegzorg 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014 Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek Februari 2014 Het is begonnen. Misschien iets vroeger dan anders, maar de laatste zonnige dagen levert al baltsgedrag op van buizerds. Het is dan ook deze soort

Nadere informatie

M E M O. Gemeente Aansluitkosten Onderbouwing Bijzonderheden

M E M O. Gemeente Aansluitkosten Onderbouwing Bijzonderheden M E M O Aan: de leden van de gemeenteraad Van: Wethouder M.Mulder Datum: 13 mei 2013 Onderwerp: "benchmark" aansluitkosten riolering In de Informatievergadering Bestuur en Beheer van 27-11-2012 is toegezegd

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant BREDA 40004767 De Nieuwe Veste; BREDA 3.000 Inhaken&doorlussen 40004909 De Nieuwe Veste; BREDA 15.000 community-art project Gezonde Cultuur van Vitale Ouderen Totaal BREDA 18.000 EINDHOVEN 40004291 Stichting

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten PERSBERICHT Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten s-hertogenbosch, 6 januari 2016. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; Definitief Ontwerp GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze,

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportplan Brabant Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie