Stadsregio Rotterdam December 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsregio Rotterdam December 2005"

Transcriptie

1 Stadsregio Rotterdam December 2005

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding p Doelstelling p Opzet p Vraag en aanbod fietsparkeervoorzieningen 2.1 Inleiding p Soorten voorzieningen p Capaciteit en bezetting p Conclusies p Fietsparkeervoorzieningen 3.1 Inleiding p Factoren en kwaliteitseisen p Soorten fietsparkeervoorzieningen p Fietsenstandaards p Fietskluizen p Bewaakte fietsenvoorzieningen p Innovatieve fietsparkeervoorzieningen p Conclusies p Fiets in het natransport 4.1 Inleiding p Bedrijventerreinen in de stadsregio p Kwaliteit fietspaden op bedrijventerreinen p Potentieel voor de fiets p Fietsenstallingen op ov-knooppunten p Aanbevelingen p. 21 Bijlagen 1. Tellingen p Locaties met een bezetting hoger dan 80% p Bedrijventerreinen p Potentieel OV-haltes p Kansrijke bedrijven en bedrijventerreinen p Stallingen p Bijeenkomst beheerders fietsenstallingen p Regiokaart alle bedrijventerreinen p Bronnen p. 36 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De fiets is één van de vervoersmiddelen waarmee reizigers zich kunnen verplaatsen. Het gebruik van de fiets is in beginsel heel laagdrempelig, aangezien in Nederland vrijwel iedereen kan fietsen en ook in het bezit is van een fiets. Dat wil echter niet zeggen dat er niet meer gebruik kan worden gemaakt van de fiets. Voor het daadwerkelijk gebruiken van de fiets in het verplaatsingspatroon moeten andere zaken ook geregeld zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om goede fietspaden en veilige fietsenstallingen op de plaats van de bestemming. De bestemmingen voor de fiets zijn in veel gevallen niet noodzakelijkerwijs de eindbestemming van de reiziger. De fiets kan ook worden gebruikt bij ketenverplaatsingen. Zo is de fiets een populair vervoermiddel in het voortransport naar haltes van openbaar vervoer. Ketenmobiliteit biedt de reiziger de mogelijkheid om al naar gelang de situatie voor de meest geschikte combinatie van vervoermiddelen te kiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, de hoeveelheid bagage, de eindbestemming en het reisdoel kan de reiziger besluiten van welke vervoermiddelen hij gebruik zal maken. Kiest hij bijvoorbeeld voor het gehele traject de auto, of rijdt hij met de fiets naar een treinstation? Of neemt hij juist de bus naar het treinstation? Of de auto? Verkeersminister Peijs (juli 2005): In plaats van betuttelen wil ik meer gaan verleiden. Zo wil ik dat nog veel meer mensen op de fiets naar hun werk gaan, niet in de laatste plaats met oog op de gezondheid. We worden veel te dik in Neerland en meer bewegen is noodzakelijk. Fietsers zijn mijn troetelreizigers. Ik vind echt dat we die moeten verwennen. We gaan de 250 miljoen euro voor het uitbreiden en verbeteren van stalling bij stations veel eerder uitgeven. Bij veel stations is er een tekort aan fietsklemmen waardoor mensen hun fiets op ongewenst plekken neerzetten. Veel gemeenten willen die rondzwervende fietsen kwijt en knippen de sloten kapot van fietsen die niet in de stalling staan. Dat hebben die eigenaren niet verdiend en dat moet niet kunnen. De fietser is voor ons onmisbaar. Er gaan net zoveel mensen op de fiets naar hun baan als met het hele openbaar vervoer. Ik moet er niet aan denken dat fietsers de auto gaan pakken. 1.2 Doelstelling Om de reiziger deze keuzemogelijkheden daadwerkelijk te bieden wil de stadsregio zich inspannen om het gebruik van de fiets in de mobiliteitsketen te bevorderen. Dit is in het RVVP benoemd als een van de speerpunten van het regionale fietsbeleid. Bij het bevorderen van de fiets in de mobiliteitsketen is de stadsregio afhankelijk van anderen, aangezien ze zelf geen wegbeheerder is. Andere partijen, waaronder wegbeheerders, spelen dus een essentiële rol. De rol van de stadsregio is vooral een stimulerende en faciliterende, zeker ook in financiële zin. 3

4 1.3 Opzet Het onderzoek fiets in de keten richt zich op verschillende onderdelen: inventarisatie van de verschillen tussen vraag en aanbod van fietsparkeervoorzieningen bij ov-haltes (hoofdstuk 2); factoren die van belang zijn bij fietsparkeervoorzieningen voor gebruiker en beheerder (hoofdstuk 3); onderzoek naar de geschikte fietsparkeervoorzieningen (hoofdstuk 3); analyseren van behoeften van bedrijven op het gebied van fiets in de keten (hoofdstuk 4). De meerwaarde om de verschillende onderdelen tegelijkertijd uit te voeren zit in het feit dat de resultaten uit de verschillende deelprojecten kunnen worden gebundeld naar concrete vervolgacties. 4

5 Hoofdstuk 2. Vraag en aanbod fietsparkeervoorzieningen 2.1 Inleiding Een overzichtelijk beeld van de fietsparkeervoorzieningen ontbreekt. Het algemene beeld is dat bij veel OV-haltes een gebrek is aan fietsparkeervoorzieningen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om dit aan te pakken moet eerst in beeld worden gebracht hoe de huidige situatie is. Bekeken is de soort voorziening bij de OV-haltes. Er wordt onderscheidt gemaakt in: niet overdekte stalling; overdekte stalling; bewaakte stalling; fietskluizen. Daarnaast zijn beschikbare cijfers/tellingen gebundeld om de capaciteit en de bezetting van de verschillende voorzieningen in beeld te brengen. De cijfers zijn alleen voor de metrohaltes en NS-stations beschikbaar. 2.2 Soorten voorzieningen In onderstaande kaart is in beeld gebracht welke soorten voorzieningen in de huidige situatie aanwezig zijn. 5

6 Wat opvalt: de metrostations in het centrum van Rotterdam hebben bijna alleen onoverdekte stallingen; Spijkenisse, Hoogvliet en Capelle hebben relatief veel bewaakte stallingen; Alleen de NS-stations hebben fietskluizen. 2.3 Capaciteit en bezetting De laatste jaren zijn de fietsparkeervoorzieningen op verschillende momenten geteld. De meeste locaties zijn in 2004 geteld. Wanneer alle beschikbare cijfers worden gebundeld ontstaat het volgende overzicht (zie bijlage 1 voor de tellingen): Wat opvalt: De bezettingscijfers zijn erg verschillend per station; Vooral in de ZW-hoek (Spijkenisse e.o), de NO-hoek (deelgemeente Aleander), en het centrum van Rotterdam liggen de bezettingen hoog; Een groot deel van de locaties hebben kwantitatief voldoende stallingsplaatsen. 2.4 Conclusies De situatie op het gebied van fietsparkeervoorzieningen is per OV-halte verschillend. Zo is het opvallend dat er in het centrum van Rotterdam bijna alleen onoverdekte onbewaakte voorzieningen zijn. De NS-stations hebben allemaal beveiligde voorzieningen, ofwel een bewaakte stalling ofwel fietskluizen. 6

7 De mogelijkheden om de fiets bewaakt te stallen is in bepaalde gebieden niet mogelijk. In deelgemeente Aleander is dit alleen mogelijk om bij station Aleander. De bewaakte fietsenstalling is echter overbezet en ook de NS-fietskluizen worden goed gebruikt. In het centrum van Rotterdam is het alleen mogelijk bij Blaak en bij CS de fiets bewaakt te stallen. Uit de tellingen en overzichten blijkt dat de bezettingen bij de verschillende OV-haltes erg verschillend zijn. Vooral in de ZW-hoek (Spijkenisse e.o.), de NO-hoek (deelgemeente Aleander), en het centrum van Rotterdam liggen de bezettingen hoog. De locaties met een bezetting hoger dan 80% hebben een stallingstekort (zie ook paragraag 3.2 p. 9). In bijlage 2 zijn deze locaties op een rij gezet. Voor de verschillende Tramplushaltes zijn geen gegevens beschikbaar. Uit observering is duidelijk dat de fietsparkeervoorzieningen bij de haltes beperkt zijn: niet overdekt en niet bewaakt. 7

8 3. Fietsparkeervoorzieningen 3.1 Inleiding Zoals al genoemd is de fiets een belangrijk vervoersmiddel in de mobiliteitsketen. In onderstaande tabel is te zien dat de fiets in het voortransport van verplaatsingen met de trein het belangrijkste vervoersmiddel is. Voortransport Natransport Bus, tram, metro (Brom)fiets 30 9 Te voet Auto Overig 4 4 Hoe gaan reizigers van en naar het station 1 Ruim 30% van de mensen die met de trein gaan, pakt de fiets om het station te bereiken. In het natransport heeft de fiets een veel kleiner aandeel. Maar slechts 10 procent van de mensen fietst van het station naar de plek van de bestemming. 3.2 Factoren en kwaliteitseisen Het gebruik van fietsvoorzieningen is afhankelijk van een aantal factoren: Algemene behoeften van de fietser zijn: Diefstalpreventie; Bescherming tegen beschadiging en vernieling (vandalisme) van de fiets; Bescherming tegen weersinvloeden; naarmate de stallingsduur toeneemt, wordt dit belangrijker; Goede toegankelijkheid; Korte afstanden naar de gebruiksfunctie Gebruiksgemak; Laag stallingstarief; Geschiktheid voor bijzondere fietsen (kinderfietsen, mountainbikes, fietsen met fietstassen, bromfietsen, etc.). Voor de beheerder zijn ook de volgende punten van belang: De fietsen staan netjes op straat. De openbare ruimte is voldoende begaanbaar voor voetgangers, rolstoelgebruikers en anderen; De openbare orde komt zo min mogelijk in gevaar. Bovenstaande behoeften zijn te formuleren in kwaliteitseisen voor fietsparkeervoorzieningen: - Stallingen moeten zo dicht mogelijk bij het OV liggen. In de praktijk blijkt dat op veel plaatsen fietsenstallingen weggestopt worden omdat ze niet passen in een geordende buitenruimte (zie bijvoorbeeld Aleander en Blaak). Dit gaat ten koste van de afstand en zichtbaarheid. Herkenbaarheid van de stallingen is een belangrijk aandachtspunt. De volgende richtlijnen kunnen hierbij gebruikt worden: 1 Nota Mobiliteit, naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september

9 De voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij de halte worden geplaatst; als maimale afstand kan 30 meter worden aangehouden. Als regel zullen de voorzieningen moeten worden geplaatst bij de halte waar de passagiers s ochtends vertrekken; bij vertrek hebben reizigers immers minder tijd dan bij terugkomst. Bij brede en drukke wegen geldt echter dat de fietsparkeervoorzieningen moeten staan aan de zijde waar het merendeel van de fietsers woont; ze hoeven de weg dan maar één in plaats van drie keer over te steken. - Voldoende plekken. Bij een bezettingsgraad hoger dan 80% is de stalling vol. Daarboven is er een capaciteitstekort. Dit om de volgende redenen: Om doorstroom van fietsers mogelijk te maken, dienen een aantal stallingsplaatsen ongebruikt te zijn. Met doorstroom wordt hier bedoeld, dat er een zekere restcapaciteit moet zijn zodat aankomende en vertrekkende fietsers elkaar niet hinderen. Sommige fietsparkeerplaatsen zullen noodgedwongen ongebruikt blijven. Reden hiervoor is dat bepaalde typen fietsen moeilijk, dan wel niet naast elkaar geplaatst kunnen worden. Zoekverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Als een fiets lang moet zoeken naar een vrije plaats, dan zal hij/zij eerder geneigd zijn om de fiets buiten een fietsparkeervoorziening te stallen. - De fiets moet veilig gestald kunnen worden. Onbewaakte parkeervoorzieningen moeten toelaten dat de fiets aan het systeem zelf bevestigd kan worden; Fietsendiefstal Fietsendiefstal is een groot probleem. Het heeft een negatieve invloed op het fietsgebruik, het fietsbezit, het fietscomfort, de verkeersveiligheid en de veiligheidsbeleving. Angst voor fietsdiefstal is de meest genoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen. De officiële schattingen lopen uiteen van tot gestolen fietsen per jaar. In Nederland worden dus ongeveer 2 fietsen per minuut gestolen!! De gevolgen zijn ingrijpend: - Veel mensen gaan niet met de fiets naar bijvoorbeeld het station; - Veel mensen kopen geen nieuwe fiets en rijden zelfs op een oud barrel uit angst voor fietsdiefstal. Dit gaat ten koste van de veiligheid en van het fietsplezier. - Een vorm van sociaal toezicht is steeds wenselijk. Dit houdt in dat de plaats en de constructie toezicht door voorbijgangers, of vanuit aangrenzende gebouwen moeten toelaten. Dit verkleint ook de kans op vandalisme; - Een goede verlichting in en rond de onmiddellijke omgeving van deze voorziening voorkomt het onveiligheidsgevoel bij gebruiker en voetgangen is dan ook noodzakelijk. Bovendien is het dan voor een potentiële dief moeilijker ongemerkt te werk te gaan; - De gestalde fiets moet tegen weerinvloeden worden beschermd. Niet het aantal fietsen maar wel de duur van het parkeren dient mee te bepalen of een stalling al dan niet overdekt is. Bij bus- en tramhaltes, stations en carpoolplaatsen wordt er in principe lang geparkeerd en verdient overkapping daar steeds aanbeveling. - Gemakkelijk en eenvoudig: De fietsparkeervoorziening moet gemakkelijk en zonder toelichting te gebruiken zijn. Bij niet ingeburgerde systemen dient het 9

10 gebruik door middel van aanwijzingen duidelijk kenbaar gemaakt te worden. De aanwijzingsborden dienen weer- en vandalismebestendig te zijn. Daarnaast dient het stallen van de fiets eenvoudig en met geringe krachtinspanning te kunnen gebeuren, zowel in een vol als een leeg rek; - Compatibiliteit: De fietsparkeervoorzieningen moeten geschikt zijn voor de verschillende fietsmodellen. In bepaalde gevallen kan een voorziening voor een bepaald type fietsen opportuun zijn. Dit moet dan wel goed aangegeven zijn; - Bereikbaar: de fietser moet de stalling bereiken zonder obstakels. Bij hoogteverschillen verdienen hellingsbanen de voorkeur boven trappen. - Een stalling met meerdere plaatsen moet ruimte genoeg bieden tussen de verschillende plaatsen. Zoniet riskeert men dat de stalling niet op zijn totale capaciteit benut zal worden. Voldoende manoeuvreerruimte tussen de rijen is ook nodig. Een tussenruimte van 2 meter wordt aanbevolen, als minimum geldt 1,20 meter; - De constructie van de fietsparkeervoorziening moet, zelfs bij een maimale bezetting, een gemakkelijk onderhoud garanderen en mag in geen enkel geval zwerfvuil aantrekken. Men dient tevens te voorkomen dat het vuil zich makkelijk kan vastzetten. Slecht onderhouden voorzieningen geven aanleiding tot verhoogde onveiligheidsgevoelens en zetten aan tot vandalisme. Hierdoor kan een stalling in onbruik raken. - Duurzaamheid: Het materiaal van de stalling verdient ook de nodige aandacht. Het moet tegen vandalisme bestand zijn en niet alleen tegen slijtage bij normaal gebruik. Algemene behoeften van de aankoper/beheerder: Kwaliteit en duurzaamheid; Veiligheid; Ruimtebeslag; Onderhoud; Plaatsingsgemak van het systeem; Prijs-kwaliteitverhouding; Esthetica design: ontwerp en maatvoering. 3.3 Soorten fietsparkeervoorzieningen Fietsparkeervoorzieningen zijn er in allerlei soorten en maten. De doelstelling is om de ov-reiziger goede fietsvoorzieningen te bieden bij metro en tramhaltes. Wat goed is hangt af van verschillende factoren op de locatie. Fietsparkeervoorzieningen moeten echter wel een bepaalde minimale kwaliteit hebben ongeacht de locatie. In dit hoofdstuk zijn de verschillende mogelijkheden op een rij gezet en is er per categorie een keuze gemaakt welke optie de voorkeur geniet. Om te komen tot een goede keuze van fietsvoorzieningen bij ov-locaties zijn er een aantal vragen waar rekening mee moet worden gehouden. Wie zijn de gebruikers? Is er kans op diefstal? Hoe onveiliger de omgeving, hoe hoger de eisen die aan de voorziening dienen gesteld te worden; 10

11 Wat is de beschikbare ruimte en welk potentieel aan parkeerplaatsen kan er geboden worden? Wat is de duur van het parkeren. Voor langparkeerders dienen hogere eisen aan de stalling gesteld te worden (zoals overkapping, antidiefstal systemen); Wat is de kostprijs van de verschillende voorzieningen? Is het systeem geschikt voor verschillende modellen? Wordt er rekening gehouden met de locatiekeuze i.v.m. sociale controle? Kunnen en willen we bewaken d.m.v. camera? De onbewaakte fietsvoorzieningen Fietsenstandaards Een standaard is een zelfstandige eenheid voor het stallen en parkeren van één of twee fietsen. Fietsenstandaards zijn in te delen in verschillende categorieën. Plaatsing van de fiets. - Klemsystemen voor voorwiel, voorvork, frame of stuur - Hangsystemen voor stuur of wiel - Aanleunsystemen voor frame Antidiefstal mogelijkheden: a. Geen b. Grendelsysteem Dit is een paal waaraan één of meer houders zijn bevestigd. In deze houder kan het frame van de fiets geplaatst worden en kan de houder worden vergrendeld d.m.v. een schuifpal die met een eigen slot geblokkeerd dient te worden. Soms is er ook een oog waaraan de fiets met een slot bevestigd kan worden. Een aantal systemen maakt gebruik van een specifiek slot. Dit is een stevige constructie die een goede bescherming biedt tegen diefstal en vandalisme. c. Aanbindsysteem Systeem dat bestaat uit een metalen hek of beugel waaraan twee of soms meer fietsen kunnen worden vastgemaakt. De hele fiets of een deel van de fiets leunt dan tegen de beugel. Er zijn systemen die ook voorwiel- of achterwielinklemming mogelijk maken. Ze geven meestal een goede steun en bieden een goede aanbindmogelijkheid. Ze stellen ook geen specifieke eisen aan de sloten. Aanbindsystemen met het keurmerk fietsparkeur, zijn een minimale vereiste voor het veilig stallen van fietsen en dienen als beste fietsparkeersysteem. De voorkeur gaat uit naar overdekte fietsvoorzieningen i.v.m. de duur van het parkeren. De systemen zijn makkelijk aan te passen aan de beschikbare ruimte en het benodigd aantal parkeervoorzieningen op de locaties. 11

12 d. Aanbindsysteem plus De Fietsslotpaal DUO is een slimme mogelijkheid om de fiets op slot te zetten aan de "vaste wereld". Door een ondergrondse funderingskoker te maken kunnen 6 slotpalen op een rij worden geplaatst. Fietsslotpaal Duo type FSP D04 Fietsparkeur Omdat de kwaliteit van veel fietsenrekken te wensen over laat, is in 1998 Fietsparkeur ingesteld, een soort keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeur is een set normen die de kwaliteit van een fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn herkenbaar aan een sticker met het logo Fietsparkeur. Fietsparkeur is een initiatief van de Fietsersbond, in samenwerking met Fipavo, de vereniging van fabrikanten en leveranciers van fietsenrekken. Eisen Fietsparkeur Het Fietsparkeur stelt eisen op de volgende punten: - gemak bij het plaatsen van een fiets - gemak bij het vastzetten van een fiets - kans op letsel bij de gebruiker of de passant - kans op schade aan de fiets - kraakbestendigheid - vandalismebestendigheid - duurzaamheid - informatie over het systeem Fietsers zelf vinden de belangrijkste eis aan een fietsenrek dat ze de fiets met een slot ergens aan vast kunnen zetten om fietsdiefstal te voorkomen. Voor enkele aspecten zijn geen eisen opgesteld, omdat de koper hiervoor eigen keuzes dient te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtegebruik, vormgeving en prijs. Ook is er vooralsnog geen rekening gehouden met bijzondere eisen voor kinderfietsen. Voor fietsparkeersystemen die zijn bedoeld voor de toepassing in veilige afgesloten ruimten of in een bewaakte fietsenstalling, gelden andere eisen ten aanzien van fietsdiefstalpreventie. 12

13 3.3.2 Fietskluizen Fietskluizen zijn gesloten kooiconstructies die iets hoger zijn dan een fiets en bestemd voor het plaatsen van één of meer fietsen. Een gedeelte van de kluis dient uit doorzichtig materiaal te bestaan waardoor de inhoud van de kluis zichtbaar is. Dit om te vermijden dat deze voor andere doeleinden dan voor het stallen van fietsen gebruikt wordt. Een fietskluis voor het stallen van meerdere fietsen is een fietstrommel. Aangezien het niet gaat om buurtstallingen maar voorzieningen van OV gebruikers, komen de trommels niet in aanmerking. Fietskluizen komen vooral in aanmerking voor regelmatige gebruikers en de gebruikers van de duurdere fietsen: bijvoorbeeld OV-reizigers die elke dag naar of van het station fietsen. Het verhuren van fietskluizen gebeurt o.b.v. een abonneesysteem. Het succes van een abonneesysteem is sterk afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt in de functie van het verhuursysteem. Het programma Ruimte voor de Fiets van V&W voorziet in een kwaliteits- en capaciteitsverbetering van de fietsvoorzieningen bij stations. ProRail voert dit programma uit. Het programma bestaat uit 3 elementen: onbewaakte stallingen, kluizen en collectief bewaakte stallingen. Er is bij stations altijd onbewaakte stallingscapaciteit. Naar behoefte zijn er ook kluizen of collectief bewaakte stallingen. De keuze voor kluizen of collectief bewaakte stalling is afhankelijk van het aantal fietsers dat bewaakt wil stallen. Binnen de collectieve stallingen zijn er nog verschillende typen te onderscheiden: bemenst (zie Rotterdam Centraal), geautomatiseerd met beperkte bemensing (zie Schiedam Centrum), volledig geautomatiseerd (zie Vlaardingen Oost). Ook de keuze voor die vormen is afhankelijk van het aantal fietsen. De onbewaakte stallingen worden uitgevoerd met overkapping. Indien er een collectief bewaakte stalling is blijft de overkapping achterwege. Ervaringen elders met fietskluizen: In Amsterdam wordt er al gebruik gemaakt van fietskluizen en dit gebeurt a.d.h.v een abonnementsysteem in combinatie met een kluissleutel. In Den Haag komt een pilot met 8 fietskluizen op een kansrijke locatie. Beheer wordt uitbesteed aan bicyclette. Geen gebruik van een elektronisch systeem i.v.m. vandalisme/storingen. 2*p/j wordt de capaciteit en bezetting gemeten. N.a.v. een enquête is hier gekozen voor kluizen voor de vaste reizigers. De verzamelde informatie geeft tot nu toe aan dat het gebruik van fietskluizen in de grote steden niet gebeurt in de vorm van muntsystemen of chipkaarten, maar zijn de abonnementhouders gekoppeld aan een persoonlijke sleutel. 13

14 De fietskluizen van de NS nemen behoorlijk wat ruimte in beslag. De ruimte rondom metro en tramhaltes is echter beperkt. De behoefte aan fietskluizen bij sommige ovvoorzieningen zal ook kleiner zijn dan bij de NS-locaties, maar het kan voorkomen dat er op sommige locaties wel een grote behoefte is aan fietskluizen. De -fi zou een voorbeeld kunnen zijn van een iets ander model als de NS fietskluizen, met dezelde veiligheidsgarantie, maar eerder uit te voeren bij kleinere stations. De -fi fietskluis kan 3 fietsen stallen op dezelfde oppervlakte als 1 NSkluis. Het is een systeem op basis van fietsen met gedraaide sturen. Het is daardoor mogelijk om van een kleiner oppervlakte gebruik te maken Bewaakte fietsvoorzieningen Een (door een bewaker) bewaakte fietsenstalling is een afgebakende ruimte die bestemd is voor het plaatsen van fietsen. Voor een bewaakte fietsenstalling wordt gekozen op locaties waar er meer dan 50 fietsen gestald worden. De locatiekeuze is erg belangrijk en moet afgestemd zijn op de gebruikers. Voor de OV-gebruiker is het belangrijk dat er een snelle overstap kan plaats vinden. De sociale controle/veiligheid is ook erg belangrijk. Bewaakte stallingen worden doorgaans meer gebruikt voor het stallen van de duurdere fietsen. Om de openingstijden van fietsenstallingen uit te breiden is automatisering van de stallingen een mogelijkheid. Stallingen die nu om uur dicht gaan, kunnen dan beschikbaar zijn tot en de laatste OV-verbinding. Je kunt denken aan volledige of gedeeltelijke automatische toegangscontrole. Geen mensen dus meer bij de stalling, maar een automatische kaartcontrole en camera-bewakingssysteem. De bewaker van de fietsenstalling is nu nog het enige aanwezige personeelslid op de locatie. Bekend is dat mensen zich in afgesloten ruimtes sneller onveilig voelen dan elders. De fietsenstalling is zo'n ruimte. Een deel van de mensen zal kunnen afhaken bij het gebruik van een geautomatiseerde stalling. Maar dan moet alles wel perfect werken en de sociale veiligheid de automatisering toelaten. Bij station Blaak zie je dat de bewaakte fietsenstalling niet gebruikt wordt door de vaste reizigers, maar door de bezoekers van de markt op dinsdag en zaterdag. Op de andere dagen wordt de capaciteit van de stalling niet optimaal benut. De bewaakte stalling mist hier dus duidelijke een deel van de doelgroep. Ook wordt de gebruiker van de duurdere fietsen hier niet bereikt. De overige fietsvoorzieningen op deze locatie staan wel vol met oude fietsen. In Almere is het gebruik van de stalling verdubbeld door bewaakte stalling gratis te maken. In Amsterdam staan een paar ondergrondse stallingen zo goed als leeg, vanwege de verkeerd gekozen locaties. Bij station Aleander zie je dat de capaciteit van de stalling te klein is. De stalling bevindt zich onder het winkelcentrum en de bezoekers maken ook gebruik van deze stalling. De vaste reizigers maken hier wel gebruik van de bewaakte stalling, maar door gebrek aan capaciteit moet de stalling soms nee verkopen. 14

15 3.3.4 Innovatieve fietsvoorzieningen Fietsenkapstok (Velowspace) Ruimte is een belangrijk aspect bij fietsvoorzieningen. Leveranciers van fietsvoorzieningen zijn druk bezig met het vinden van oplossingen om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de velowspace. Automatische fietsenstalling Een geautomatiseerde fietsenstalling is een onbemande bewaakte fietsenstalling waarbij door middel van elektronische identificatie toegang tot een stalling wordt verkregen. De tijd voor onbemande automatische fietsenstallingen lijkt dichter bij te zijn dan ooit. Veel partijen houden zich er op dit moment mee bezig en de variatie van systemen is groter. Een automatische fietsenstalling is puur een technisch product. Automatische stalling ondergronds Automatische stalling bovengronds Naast het aspect sociale veiligheid is het voor de gebruiker van belang om overal gebruik te kunnen maken van één en hetzelfde principe qua identificeren en betalen, onafhankelijk van het product. Integratie van de systemen is dus van groot belang. Voor een juiste aansturing van automatische fietsenstallingen is een back office nodig. Dit kan zowel in minimale vorm als in een zeer uitgebreid vorm opgezet worden. Waar bijv. alle gebruiksgegevens van de stallingen ge-upload, betalingen worden verwerkt, informatie wordt verstrekt en het centrale toezicht wordt geregeld. De aanschafkosten van een onbemande automatische fietsenstalling zijn weliswaar hoger dan een regulier bemande stalling, de eploitatiekosten vallen naar alle waarschijnlijkheid lager uit. 15

16 Technisch is in principe alles mogelijk. 3.4 Conclusies Er zijn vele soorten en vormen van fietsparkeervoorzieningen. Ze kunnen globaal onderverdeeld worden in onderstaande categorieën: hoofdindeling vorm/gebruik beveiliging Overig Fietsenstandaards klemsysteem geen antidiefstal voorziening Overdekt aanleunsysteem aanbindsysteem niet overdekt hangsysteem aanbindsysteem plus grendelsysteem Fietskluizen sleutelkluis individuele fietskluis dagkluis collectieve fietskluis Bewaakte stalling traditioneel persoonsbeveiliging half- of vol automatisch camerabeveiliging Fietsenstandaards bij OV-haltes moeten op z n minst voldoen aan het zogenoemde fietsparkeur (keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen). Daarnaast moeten stallingen overdekt zijn. Dit is belangrijk omdat fietsen bij OV-haltes er vaak de hele dag staan. Een bewaakte stalling is alleen interessant op locaties met een gewenste capaciteit van minstens 100 fietsen. Fietskluizen kunnen hiervoor een alternatief zijn. Bestaande fietskluizen in Nederland werken allemaal volgends het abonneesysteem. Eén vaste gebruiker per kluis. Gezien de kosten van een kluis (rond de 1000) is dit een flinke investering voor één fietser. 16

17 4. Fiets in het natransport 4.1 Inleiding VCC Rijnmond heeft onderzocht waar er in de stadsregio Rotterdam kansen liggen voor het gebruik van de fiets in het natransport door forensen. Bepalend voor de kans dat een ov-gebruiker de fiets in het natransport zal gebruiken is in de eerste plaats de afstand van het ov-knooppunt waar hij uitstapt tot aan de bestemming. Van invloed is eveneens de vraag of hij/zij zijn fiets veilig d.w.z. met minimaal diefstal- en schaderisico kan stallen bij het ov-knooppunt. Daarnaast heeft de kwaliteit van de fietsverbindingen tussen het ov-knooppunt en de werkplek en op het bedrijventerrein zelf invloed. Het onderzoek is in twee onderdelen gesplitst: Het eerste onderdeel heeft betrekking op de vaststelling van de objectieve kans dat een forens in het woon-werkverkeer van de fiets gebruik zal maken om vanaf de openbaar vervoerhalte naar zijn werk te reizen. Daarbij is vooral gelet op het volgende: Welke bedrijventerreinen liggen gunstig t.a.v een openbaar vervoerknooppunt; Hoeveel mensen werken daar; Is de fietsinfrastructuur op deze bedrijventerreinen een stimulans voor het gebruik van de fiets; Welke voorzieningen zouden er op de ov-knooppunten beschikbaar moeten zijn voor forensen die de fiets in het natransport willen gebruiken. Het tweede onderdeel richt zich op de mogelijkheden het gebruik van bewaakte fietsenstallingen in de regio te stimuleren en daar de zgn. OV-fiets (openbaar vervoer fiets) te plaatsen. De OV-fiets is een landelijk systeem voor het huren van een fiets bij openbaar vervoer knooppunten. Op dit moment beschikken in de stadsregio Rotterdam alleen Rotterdam CS en NS Rotterdam-Aleander over een OVfietsstandplaats. Wat is OV-fiets? De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Hij is te huur op ongeveer tachtig locaties, vooral bij stations. Geen formulieren, geen borg en geen legitimatie, maar binnen zestig seconden een OV-fiets. En de vrijheid om te gaan en te staan waar u wilt: overal een fiets. Hoe werkt OV-fiets? Op vertoon van uw geschikt gemaakte NS-kaart of uw speciale OV-fietspas krijgt u bij elke huurlocatie van OV-fiets een of twee OV-fietsen mee. Zonder wachttijd en zonder rompslomp. Via deze website kunt u zich aanmelden. Een OV-fiets huren kost 2,75 euro per periode van 20 uur. Betalen gaat gemakkelijk: achteraf per automatische incasso. U betaalt 7,50 euro abonnementskosten per jaar. OV-fiets samengevat? snelle en gemakkelijke huurfiets vrijheid om te gaan en staan waar u wilt landelijke formule, ongeveer 80 huurlocaties 2,75 euro per periode van 20 uur achteraf betalen per automatische incasso 7,50 euro per jaar abonnementsgeld aanmelden via de website 17

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Typ hier om tekst in te voeren De belangrijkste thema s voor het lokale fietsbeleid in de komende jaren Typ Frank Borgman hier om tekst in te voeren Jaap Kamminga Onderzoekers

Nadere informatie

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten adviseurs openbaar vervoer Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten Evaluatie In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer

Nadere informatie

Voorpagina inplakken. 1 Fietsberaadpublicatie 24, versie 1

Voorpagina inplakken. 1 Fietsberaadpublicatie 24, versie 1 Voorpagina inplakken 1 Fietsberaadpublicatie 24, versie 1 Fietsberaadpublicatie 24, versie 1 2 Feiten over de elektrische fiets Fietsberaadpublicatie 24 Versie 1 Fietsberaad Utrecht, mei 2013 3 Fietsberaadpublicatie

Nadere informatie

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Maak kennis met het nieuwe Movinnio, katalysator van innovaties in mobiliteit Kennis ontwikkelen,

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk TNO-rapport KvL/GB 2010.033 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement Projectenboek 2003 en 2004 in opdracht van abcdefgh 2 3.1 Voorwoord Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de speerpunten van de Nota Mobiliteit. Decentrale overheden, bedrijven en rijk

Nadere informatie

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Jaro Donker Mobiliteit NHTV Breda 27 november 2013 MEDIATHEEKFORMULIER Naam: De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Datum: 27 november 2013 Opleiding: Mobiliteit

Nadere informatie

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Ketenmobiliteit: een modern Zwitsers zakmes voor de burger Ik neem altijd graag een Zwitsers zakmes mee als ik ga wandelen in de Alpen. Handig voor de

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport WELKE HALTE EERST? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

De waarde van de kantooromgeving

De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden A. Weterings, E. Dammers, M. Breedijk, S. Boschman en P. Wijngaarden

Nadere informatie

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond rotterdam.nl/onderzoek Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond Een verkenning naar mogelijkheden voor integratie Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Nieuwe tijden, anders verdienen

Nieuwe tijden, anders verdienen Nieuwe tijden, anders verdienen Strategie-onderzoek fietsdetailhandel en herstelbranche 2011-2016 Meijer & Van der Ham B.V. Javakade 24 1019 BK Amsterdam www.meijervanderham.nl Nieuwe tijden, anders verdienen

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven

Nadere informatie