5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen"

Transcriptie

1 Rapport 5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 13 april 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Auteur J. Knollema Doorkiesnummer Tel. (020) Bestellingen Extra exemplaren kunt u bestellen via onze website (www.cvz.nl) of telefonisch bij de servicedesk onder nummer (020)

2 Inhoud: pag Inleiding 2 2. Kosten a. Zorgdatum vs. betaaldatum 3 2.b. Kosten per zorgvorm 3 2.c. Kosten vs. begroting 5 3. Contractering 5 3.a. Ziekenhuizen 5 3.b. Achtervangziekenhuizen 5 3.c. Apotheken 6 3.d. AWBZ-instellingen 7 3.e. GGZ-instellingen 7 3.f. Overige overeenkomsten 8 4. Kosten nader bestudeerd 8 4.a. Inleiding 8 4.b. Kosten 2009 en c. Kosten verdeeld naar regio 9 4.d. Kosten naar geslacht 10 4.e. Kosten naar leeftijd 10 4.f. Kosten naar nationaliteit Diverse onderwerpen 12 5.a. Rol GGD 12 5.b. Voorlichtingsactiviteiten 13 5.c. Evaluatie

3 1. Inleiding Sinds 1 januari 2009 is het College voor zorgverzekeringen, op grond van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen 1. Uitgangspunt van de wet is dat de onverzekerbare vreemdeling zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg. Het CVZ kan pas een bijdrage verstrekken aan een zorgverlener als de zorgverlener de vordering niet op de onverzekerbare vreemdeling kan verhalen. Als onderdeel van zijn uitvoeringstaak monitort het CVZ de uitvoering van de regeling en rapporteert zijn bevindingen aan de minister van VWS. Voor u ligt de vijfde rapportage. Eerdere rapportages zijn uitgebracht in het voorjaar en het najaar van 2009 en In het tweede hoofdstuk besteedt het CVZ aandacht aan de kosten Hoofdstuk 3 bevat informatie over de gecontracteerde zorgverlening. In hoofdstuk 4 worden de kosten 2010 gespecificeerd naar regio, geslacht, leeftijd en nationaliteit. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op diverse onderwerpen. 1 Naast illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen heeft de regeling ook betrekking op de, aan een IND-sticker herkenbare, vreemdelingen die op grond van artikel 8 f of h van de Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblijven. 1

4 2. Kosten a. Zorgdatum vs. betaaldatum In de financiële verslaglegging verantwoordt het CVZ de voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen gemaakte kosten op basis van de feitelijk in het betreffende kalenderjaar gedane betalingen. Daardoor is een ontkoppeling ontstaan tussen de datum waarop de zorg wordt geleverd en de verantwoording van de kosten. Een paar voorbeelden ter illustratie: Ziekenhuizen Voor ziekenhuizen is het gebruikelijk om de kosten toe te rekenen naar de datum waarop de DBC wordt geopend. Maar bij zorg aan onverzekerbare vreemdelingen is sprake van het volgende tijdpad: - openen van een DBC; - sluiten van een DBC; - aflopen van een incassotraject; - declareren van een oninbare vordering bij het CVZ; - betalen door het CVZ. De betaaldatum kan daardoor bij de uitvoering van deze regeling al gauw een jaar later liggen dan de openingsdatum van de DBC. AWBZ-instellingen De gecontracteerde AWBZ-instellingen hebben in 2010 declaraties ingediend voor in 2009 geleverde zorg. De door het CVZ in 2010 aan AWBZ-instellingen gedane betalingen hebben dus betrekking op het zorgjaar Bij een langer lopende regeling valt dit effect niet op. Maar voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen is het tot nu toe moeilijk geweest om een goed kostenbeeld te schetsen. In 2009 heeft het CVZ slechts 6 miljoen uitbetaald. Maar dat bedrag vormde een onbetrouwbare indicatie voor de structurele kosten. In de monitorrapportages van 2010 heeft het CVZ de in 2010 gedane betalingen zo goed mogelijk toegerekend naar 2009 waardoor een betrouwbare indicatie van het structurele kostenniveau kon worden gegeven. Inmiddels heeft het CVZ de jaarcijfers over 2010 opgesteld. In die cijfers is nog maar beperkt sprake van aanloopeffecten. In de nu voorliggende monitor kan het CVZ daarom voor het eerst voor een inzicht in het structurele kostenniveau uitgaan van de bedragen zoals die ook zullen worden opgenomen in het door het CVZ uit te brengen Financieel Verslag Uitvoeringstaken CVZ (FVU). 2

5 2.b. Kosten per zorgvorm Het FVU CVZ 2010 bevat voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen het volgende kostenoverzicht: Zorgvorm Kosten 2010 Ziekenhuizen Farmacie GGZ-instellingen GGD'en Huisartsenzorg Verloskundigen AWBZ-instellingen Ambulancevervoer Kraamzorg Tandheelkundige zorg Hulpmiddelen Paramedische zorg Totaal De kosten van de GGD en hebben betrekking op nabetalingen over 2009 als gevolg van de door de GGD en bij het CVZ ingediende afrekening. Verder zijn voorschotten betaald aan de GGD en te Den Haag en Friesland ten behoeve van hun betalingen in 2010 aan eerstelijnszorgverleners (zie ook paragraaf 5.a). 2.c. Kosten vs. begroting Het onderstaande overzicht bevat een vergelijking tussen de kosten 2010 en de door het CVZ op 1 oktober 2009 bij het ministerie van VWS voor 2010 ingediende begroting. Ten tijde van het indienen bestond bij het CVZ nog geen goed inzicht in de uiteindelijk door ziekenhuizen, GGZ-instellingen en AWBZ-instellingen over 2009 te declareren bedragen. De begroting 2010 is voor deze beroepsgroepen daarom nog gebaseerd geweest op de bedragen die waren opgenomen in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot invoeging van artikel 122a in de Zvw. 3

6 Zorgvorm Begroting 2010 Kosten 2010 Ziekenhuizen Farmacie GGZ-instellingen GGD'en Huisartsenzorg Verloskundigen AWBZ-instellingen Ambulancevervoer Kraamzorg Tandheelkundige zorg Hulpmiddelen Paramedische zorg Totaal Uit dit overzicht blijkt dat sprake is van een forse onderschrijding ten opzichte van de aanvankelijk ingediende begroting. De kosten van de Regeling financiering zorg onverzekerde vreemdelingen bedragen ongeveer een derde van de kosten die waren opgenomen in de Memorie van Toelichting. De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door de ziekenhuizen, de GGZ-instellingen en de AWBZ-instellingen. Het betreft drie zorgvormen die vóór de invoering van artikel 122a Zvw geen beroep konden doen op de regeling van de stichting Koppeling. Verder betreft het drie zorgvormen waarbij het CVZ de instelling pas betaalt ver nadat de zorg feitelijk is geleverd. Daardoor is pas gedurende het jaar 2010 het inzicht ontstaan dat voor deze zorgvormen sprake was van een aanzienlijke onderschrijding van de begroting. Het CVZ heeft de begroting 2010 in de loop van 2010 twee maal neerwaarts herzien. Verder zijn periodiek liquiditeitsprognoses opgesteld. Door deze tussentijdse informatievoorziening heeft het ministerie van VWS de betalingen aan het CVZ kunnen aanpassen aan de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van het CVZ. 2 De begroting 2010 bevatte één post voor AWBZ- en GGZ-zorg. 4

7 3. Contractering 3.a. Ziekenhuizen Sinds 1 januari 2009 heeft het CVZ 24 ziekenhuizen gecontracteerd voor het leveren van ziekenhuiszorg 3 aan onverzekerbare vreemdelingen. In 2010 heeft het CVZ ook het AMC te Amsterdam en het Diaconessenhuis te Leiden gecontracteerd. Alle overeenkomsten waren aangegaan voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst, met wederzijds goedvinden, drie maal met één jaar te verlengen. Het CVZ heeft de gecontracteerde ziekenhuizen voorgesteld om de overeenkomst voor 2011 te verlengen. Alle gecontracteerde ziekenhuizen hebben daarmee ingestemd. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de afgesloten overeenkomsten te herzien. Enkele bepalingen zijn daarbij in overeenstemming gebracht met de uitvoeringspraktijk. Zo is nu voor alle ziekenhuizen vastgelegd dat zij hun declaraties baseren op de bij de NZa aangeleverde standaardprijslijst. 3.b. Achtervangziekenhuizen De door het CVZ gecontracteerde ziekenhuizen leveren in ieder geval 95% van de DBC s uit het A-segment. Bij de meeste gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt een klein gedeelte van het zorgaanbod. Om tot een dekkend zorgaanbod te komen, heeft het CVZ een aantal ziekenhuizen aanvullend gecontracteerd. Deze ziekenhuizen kunnen zorg leveren op doorverwijzing van een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis. De contractering van deze achtervangziekenhuizen vindt plaats op geleide van de casuïstiek die zich voordoet. Inmiddels heeft het CVZ 16 ziekenhuizen als achtervangziekenhuis gecontracteerd. De overeenkomsten met deze ziekenhuizen zijn voor 2011 ongewijzigd verlengd. 3.c. Apotheken Door het CVZ waren op 31 december 2010 in totaal 361 apotheken gecontracteerd voor het leveren van geneesmiddelen aan onverzekerbare vreemdelingen. Ook de overeenkomsten met de apotheken eindigden op 31 december 2010 met de mogelijkheid van verlenging. Het voorstel tot ongewijzigde verlenging van de overeenkomst is door 341 apotheken geaccepteerd. De overeenkomst met de overige 20 apotheken is niet verlengd. Voor deze gemeenten 3 Waar in deze monitor wordt gesproken over het leveren van zorg wordt gedoeld op medisch noodzakelijke zorg die, bij inkomstenderving, in aanmerking komt voor een bijdrage van het CVZ. 5

8 zal het CVZ een aanbestedingsprocedure starten. Alle apotheken in de betreffende gemeente kunnen dan een offerte uitbrengen. Er zijn 46 gemeenten waar het CVZ geen apotheek heeft gecontracteerd terwijl er wel een apotheek aanwezig is. Kennelijk bestond in 2008/2009 bij deze apotheken geen behoefte om een overeenkomst met het CVZ aan te gaan. Ook in deze gemeenten zal het CVZ in 2011 een aanbestedingsprocedure starten. Overigens betreft het hier uitsluitend gemeenten waar weinig tot geen onverzekerbare vreemdelingen verblijven. Het feit dat het CVZ in deze gemeenten op dit moment geen apotheek heeft gecontracteerd, leidt daarom in de praktijk niet tot problemen. In 2010 heeft het CVZ een zesde apotheek gecontracteerd in Amsterdam en een tweede apotheek in Leiden. De hulpverleningsorganisaties STIOM 4 en OKIA 5 hebben bij het CVZ aangedrongen op het contracteren van een tweede apotheek voor de gemeente Den Haag. De door deze organisaties aangedragen argumenten hebben bij het CVZ geleid tot het voornemen om met ingang van 1 januari 2012 een tweede apotheek in de gemeente Den Haag te contracteren. Het CVZ zal daarvoor dit najaar een aanbestedingsprocedure uitschrijven. Het declaratieverkeer van de apotheken verloopt naar tevredenheid via Clearing House Apothekers (CHA). Het CVZ is er echter nog niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor de afdracht van apotheken van de door onverzekerbare vreemdelingen gedane betalingen. Het CVZ zal de gecontracteerde apotheken vragen om deze bedragen rechtstreeks naar het CVZ over te maken. 3.d. AWBZ-instellingen Het CVZ heeft 27 instellingen gecontracteerd voor de levering van AWBZ-zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Het CVZ heeft aan deze instellingen voorgesteld om de overeenkomst ongewijzigd met één jaar te verlengen. Hoewel deze procedure nog niet is afgerond, veronderstelt het CVZ dat alle gecontracteerde instellingen met dit voorstel zullen instemmen. 4 Stichting ter ondersteuning van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Den Haag 5 Ondersteuningskomitee Illegale Arbeiders Den Haag 6

9 3.e. GGZ-instellingen Het CVZ heeft 40 instellingen gecontracteerd voor de levering van GGZ-zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Als bijzonderheid geldt hierbij dat de overeenkomst zowel betrekking heeft op AWBZ-zorg als op Zvw-zorg. Aanvankelijk heeft het CVZ voor de contractering van deze instellingen een standaardovereenkomst gehanteerd die was afgeleid van de standaardovereenkomst voor AWBZinstellingen. Oók van GGZ-instellingen werd daarom verwacht dat zij uiterlijk op 1 april een aanvraag indienen voor alle in het vorig jaar gemaakte, declareerbare, zorgkosten. Deze werkwijze bleek in de praktijk te botsen met de DBCsystematiek voor GGZ-instellingen. Een DBC die op 1 juli 2010 is geopend en op 1 juli 2011 wordt gesloten zou een GGZinstelling pas op 1 april 2012 kunnen declareren. Inmiddels is aan de GGZ-instellingen een gewijzigde overeenkomst voorgelegd die meer gelijkenis vertoont met de ziekenhuis-overeenkomst. Ook GGZ-instellingen kunnen nu declaraties insturen ná het sluiten van de DBC. 3.f. Overige overeenkomsten Het CVZ heeft 26 leveranciers gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen aan onverzekerbare vreemdelingen. Het CVZ heeft deze leveranciers voorgesteld om de overeenkomst ongewijzigd te verlengen. De procedure is nog niet afgerond. Bij hulpmiddelen is overigens vaak één incidentele zorgvraag aanleiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Deze leveranciers zullen de overeenkomst, zo is de verwachting, pas verlengen als zich weer een nieuwe concrete zorgvraag voordoet. Voor ambulancevervoer heeft het CVZ een overeenkomst afgesloten met Ambulancezorg Nederland. Voor ziekenvervoer heeft het CVZ een overeenkomst afgesloten met Buitengewoon Personenvervoer Nederland. Deze overeenkomsten zijn voor het jaar 2011 ongewijzigd verlengd. 7

10 4. Kosten nader bestudeerd 4.a. Inleiding Op grond van een ministeriële regeling vermelden zorgverleners bij hun declaratie per patiënt de volgende gegevens: - initialen; - geslacht; - geboortejaar; - nationaliteit. Het CVZ krijgt daardoor niet de beschikking over de persoonsgegevens terwijl het CVZ wel inzicht kan verschaffen in de samenstelling van de populatie onverzekerbare vreemdelingen voor wie een beroep op de regeling wordt gedaan. De declaraties van de apotheken geven daarbij de meeste informatie. Dat komt omdat apotheken maandelijks langs elektronische weg declareren. Er is daarom weinig vertraging tussen de zorgdatum en de betaaldatum. Verder is bij de apotheken, anders dan bv. bij eerstelijnszorgverleners, de declaratieroute niet gewijzigd. Voor de apotheken kan het CVZ daardoor kostenoverzichten opstellen waarbij ook een vergelijking mogelijk is tussen 2009 en Het CVZ stelt deze informatie beschikbaar aan de GGD en. Zij hebben daardoor inzicht in het beroep dat onverzekerbare vreemdelingen in hun werkgebied op de gezondheidszorg doen. De GGD en kunnen hun acitiviteiten op die informatie afstemmen. 4.b. Kosten 2009 en 2010 In het Financieel Verslag Uitvoeringstaken CVZ 2009 en 2010 heeft het CVZ de kosten voor farmacie vastgesteld op 2,76 resp. 3,30 miljoen. Geneesmiddelen die in december zijn geleverd, worden pas in januari betaald. In dit hoofdstuk zijn de kostenbedragen voor dat effect gecorrigeerd. Kosten 2009: 3,0 miljoen. Kosten 2010: 3,3 miljoen. Deze bedragen vormen de basis van de in dit hoofdstuk opgenomen overzichten. In de overzichten staan uitsluitend percentages vermeld. 8

11 4.c. Kosten verdeeld naar regio Verdeling van deze kosten naar GGD-regio geeft het volgende beeld: Regio Amsterdam 48,1% 44,3% Den Haag 12,5% 16,4% Rotterdam Rijnmond 12,3% 13,6% Utrecht 3,7% 4,0% Hart voor Brabant 3,4% 2,8% Hollands Midden 3,0% 2,7% Nijmegen 2,6% 2,4% Friesland 2,1% 2,2% Groningen 1,6% 2,1% Brabant Zuidoost 1,6% 1,5% IJsselland 1,5% 1,5% Twente 1,3% 1,4% Kennemerland 1,2% 0,9% Flevoland 1,0% 0,8% Gelderland Midden 0,9% 0,8% Gelre IJssel 0,9% 0,7% Hollands Noorden 0,9% 0,7% Limburg Noord 0,3% 0,2% Zuid-Limburg 0,3% 0,2% Zeeland 0,2% 0,2% Drenthe 0,2% 0,2% Zuid-Holland Zuid 0,2% 0,2% Zaanstreek / Waterland 0,1% 0,1% Gooi en Vechtstreek 0,1% 0,1% Zuidhollandse Eilanden 0,0% 0,0% Totaal 100,0% 100,0% 4.d. Kosten naar geslacht Verdeling van deze kosten naar geslacht geeft het volgende beeld: Geslacht Man 66,9% 65,0% Vrouw 33,1% 35,0% Totaal 100,0% 100,0% 9

12 4.e. Kosten naar leeftijd Verdeling van deze kosten naar leeftijd geeft het volgende beeld: Leeftijd jaar 1,3% 1,6% jaar 0,7% 1,0% jaar 15,1% 18,4% jaar 36,5% 34,0% jaar 29,5% 28,7% ouder dan 50 16,9% 16,4% Totaal 100,0% 100,0% 4.f. Kosten naar nationaliteit Onderstaand overzicht bevat de verdeling van de kosten naar nationaliteit. Het overzicht is beperkt tot de 10 voor 2010 belangrijkste nationaliteiten. Nationaliteit Ghana 8,7% 10,6% Nigeria 6,3% 9,3% Suriname 6,3% 7,4% Marokko 4,5% 5,4% Brazilië 3,4% 3,8% Turkije 3,3% 3,7% China 3,0% 3,1% Angola 2,1% 2,4% Somalië 2,1% 2,2% Sierra Leone 2,1% 3,1% Totaal 41,7% 51,0% Het gezamenlijk aandeel van de Ghanezen en de Nigerianen is derhalve gestegen van 15% naar 20% van de kosten. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was in 2010 sprake van de volgende top 5 van nationaliteiten: Amsterdam Ghana 17,2% Nigeria 15,4% Suriname 10,4% Brazilië 7,2% Marokko 2,4% Rotterdam Suriname 10,2% China 10,0% Marokko 8,2% Kameroen 7,6% Turkije 5,9% 10

13 Den Haag Ghana 11,8% Nigeria 11,6% Turkije 11,4% Marokko 9,0% Egypte 5,4% 11

14 5. Diverse onderwerpen 5.a. Rol GGD De GGD en verwerkten tot en met 2008 voor de Stichting Koppeling declaraties van eerstelijnszorgverleners. Het CVZ heeft de GGD en gemandateerd om deze rol ook in 2009 namens het CVZ uit te voeren. Het CVZ heeft de GGD en voor 2010 de keuze voorgelegd om deze declaraties zelf af te blijven handelen of door het CVZ af te laten handelen. Alleen de GGD en in de provincie Friesland en de regio Den Haag hebben er voor gekozen om het declaratieverkeer in 2010 zelf te blijven verzorgen. De GGD Friesland heeft deze werkzaamheden per 1 januari 2011 ook overgedragen aan het CVZ. Overleg met de GGD Den Haag heeft er toe geleid dat het CVZ vanaf 1 juli 2011 ook de declaratie-afhandeling van deze GGD over zal nemen. In 2011 zal het CVZ de relatie met de GGD en financieel afwikkelen. Daarmee eindigt in 2011 de betrokkenheid van de GGD en bij de afhandeling van declaraties van eerstelijnszorgverleners. Het CVZ heeft plezierig samengewerkt met de GGD en en hun betrokkenheid bij het declaratieverkeer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de soepele invoering van de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. 5.b. Voorlichtingsactiviteiten Op 24 november 2010 heeft het CVZ overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gecontracteerde ziekenhuizen. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst heeft Dokters van de Wereld de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de incasso-inspanningen van ziekenhuizen en de implicaties voor de toegang tot de zorg. Bij dit onderdeel is ook de voorzitter van de stuurgroep Lampion aanwezig geweest. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst zijn diverse uitvoeringsaspecten besproken. Daarbij bleek vooral een groot verschil tussen ziekenhuizen die vaak onverzekerbare vreemdelingen verzorgen en ziekenhuizen die slechts incidenteel met deze doelgroep te maken hebben. Voor deze laatste categorie is het aanzienlijk lastiger om de voorlichting aan medewerkers en de interne bedrijfsprocessen goed te organiseren. Door het CVZ is een uitleg opgesteld over het begrip illegaal verblijf. Deze uitleg wordt bijgesteld op basis van praktijkervaring en bij gelegenheid ter kennis gebracht van zorgverleners. De uitleg is eind 2010 door de Landelijke Huisartsenvereniging op haar website geplaatst. 12

15 Het team onverzekerbare vreemdelingen van het CVZ beantwoordt dagelijks per mail en telefoon vragen over de regeling die gesteld worden door zorgverleners, hulpverleningsorganisaties en (kennissen van) onverzekerbare vreemdelingen. De vragen hebben betrekking op de inhoud van het basispakket van de Zvw, vreemdelingenrecht, contractering en de afhandeling van declaraties. 5.c. Evaluatie In overeenstemming met de wettekst zal het ministerie van VWS in 2011 de werking van artikel 122a Zvw evalueren. Het ministerie heeft daartoe inmiddels opdracht gegeven aan bureau Berenschot. Vanzelfsprekend zal het CVZ, waar gewenst, medewerking verlenen aan dit evaluatie-onderzoek. College voor zorgverzekeringen Voorzitter Raad van Bestuur dr. P.C. Hermans 13

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie