Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland, in overleg met Esbi Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland, in overleg met Esbi Bouw"

Transcriptie

1 Recreatieschap Spaarnwoude AB 16 mei 2012 Agendapunt 8 b Fort benoorden Spaarndam - communicatieplan BIJLAGE 1 Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland, in overleg met Esbi Bouw 1

2 1. Inleiding In haar vergadering van 30 september 2011 heeft het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude als één van de voorwaarden rond de besluitvorming over de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam aangegeven grote waarde te hechten aan goede communicatie met belanghebbende partijen. Zij wil dat graag uitgewerkt zien in een communicatieplan. In dit communicatieplan moet worden aangegeven hoe de verschillende belangenpartijen, omwonenden en haar vertegenwoordigers, natuurorganisaties en partijen rondom de instandhouding van het fort betrokken kunnen worden bij de verdere planontwikkeling. Het opstellen van een communicatieplan is niet eenvoudig omdat er de afgelopen jaren commotie is ontstaan over de herontwikkeling van het fort en het munitiebos. Het communicatieplan moet recht doen aan alle belanghebbenden en de historie tot zover. Er zijn verschillende gesprekken geweest tussen RNH en Esbi Bouw over hoe zorgvuldig om te gaan met alle belanghebbende partijen en hoe tot een goede afstemming en daarmee aanpak te komen van het communicatietraject. RNH heeft betrokkenen uitgenodigd in te spreken, bijvoorbeeld tijdens de bezoeken van Raads- en Statenleden aan het fort in de zomer van Esbi Bouw heeft in 2010 gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden. De inspraakreacties en de input tijdens de gesprekken hebben invloed gehad. De plannen zijn op onderdelen aangepast en het bestuur heeft aanvullende voorwaarden gesteld tijdens de vergadering van 30 september Het bestuur van het recreatieschap heeft in deze voorwaarden ook gevraagd om aanvullend verkeersonderzoek. Dit is ook in het eerste kwartaal uitgevoerd en besproken met belanghebbenden. Omdat verkeer een belangrijk onderdeel is van de problematiek rondom de herontwikkeling van het fort is dit proces gevolgd en afgewacht. Zo kon het zo goed mogelijk geïntegreerd in dit communicatietraject. In dit communicatieplan is het onontkoombaar stil te staan bij wat er de afgelopen jaren in de communicatieve sfeer heeft plaatst gevonden. Deze historie is bepalend voor de aanpak die onder het kopje communicatieproces is beschreven. Uitgangspunt bij dit gehele communicatieplan blijft het plan van Esbi Bouw, 15 juni 2011, opgesteld door Oranjewoud, maar dan inclusief de al doorgevoerde aanpassingen (schrappen Pitch&Puttbaan en daarmee het uitbreiden van de natte natuur in het plan) op basis van de gestelde voorwaarden. In de utiwerking van het communicatietraject komen ze duidelijk terug. 2. Resumé van eerdere communicatie met belangenorganisaties 2.1 Visie en programma van eisen In het algemeen kan worden opgemerkt dat vanaf het moment dat de plannen over Fort benoorden Spaarndam in de openbaarheid zijn gekomen er commotie is ontstaan. In 2007 heeft Recreatieschap Spaarnwoude in de ontwikkelingsvisie In de branding van de stad (vastgesteld april 2008) ook een visie op Fort benoorden Spaarndam als ontwikkellocatie gegeven. Deze visie is gedeeld met omwonenden en belanghebbenden. Omdat het fort onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, is ook gekeken naar wat het programmabureau van de provincie Noord-Holland wil, namelijk restauratie en behoud van de Stelling van Amsterdam en openstelling van onderdelen ervan voor het publiek. Op grond van deze visie is een programma van eisen opgesteld, waarbij een aantal belangenpartijen (gemeente Velsen, de provincie, Stichting Krayenhoff en Vereniging Behoud Hekslootpolder) betrokken is geweest. Dit programma van eisen was de basis voor de werving van ondernemers met plannen voor dit gebied. Na een uitvoerige selectieprocedure bleek het plan van Esbi Bouw het beste aan te sluiten op het programma van eisen. 2.2 Eerste plan Op 8 december 2009 heeft Esbi Bouw tijdens een openbare bijeenkomst, waarvoor veel belangpartijen waren uitgenodigd, de plannen gepresenteerd. Dit had een stortvloed aan 2

3 kritiek tot gevolg en de krantenartikelen over dit onderwerp zijn hierna niet meer gestopt. De voornaamste kritiek richtte zich op de verkeersproblematiek. De huidige plannen zouden zo grootschalig zijn, dat er veel autoverkeer wordt aangetrokken. De wegenstructuur zou hier niet op berekend zijn. Hierdoor zou Spaarndam nog meer autoverkeer te verwerken krijgen, terwijl dit dorp nu al veel verkeershinder ondervindt. Ook vond men dat de plannen de rust en natuurwaarden kunnen aantasten. Iedereen erkende wel dat het fort als cultuurgoed - dat op de werelderfgoedlijst staat - behouden en in stand gehouden moest worden. Over de wijze waarop verschilde men sterk van mening. 2.3 Gesprekken belangenpartijen Esbi Bouw heeft met ruim veertig afzonderlijke partijen gesprekken gevoerd over de uitvoeringsplannen. Een groot deel van deze gesprekken hebben in de eerste helft van 2010 plaatsgevonden. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt die na goedkeuring en aanpassing slechts verspreid zijn onder de partijen waar mee gesproken is. Het bestuur van het recreatieschap is hiervan op de hoogte gesteld via een mededeling aan het Algemeen Bestuur op 7 juli De gesprekken kenden een groot spanningsveld. Esbi Bouw zag het tot haar taak te inventariseren wat de kritiek was op de uitvoeringsaspecten van de plannen en daar waar mogelijk (en nodig) de plannen aan te passen. Een deel van de belangenorganisaties hadden in deze besprekingen het doel de huidige plannen van tafel te krijgen en een alternatief plan te ontwikkelen. Dit spanningsveld bevordert geen goede en bevredigende, laat staan open communicatie tussen de verschillende partijen. Toch zijn er verschillende opmerkingen over de plannen gemaakt die op onderdelen tot aanpassing van de plannen hebben geleid. De open aanmerkingen en verwerking ervan in de plannen zijn niet op een systematisch wijze voor alle betrokkenen in beeld gebracht. Deze zijn wel met afzonderlijke partijen gecommuniceerd, maar niet met alle betrokken belangenorganisaties tegelijkertijd. RNH heeft gesprekken tussen Grontmij, de uitvoerder van het aanvullend verkeersonderzoek, en belanghebbende partijen gefaciliteerd. Op basis van de input is het onderzoek aangevuld en het rapport aangepast. Verslagen van de besprekingen en het overzicht met aanpassingen is met betrokken gedeeld. Begin april zijn door Esbi Bouw en RNH opnieuw gesprekken gevoerd met een groot aantal belanghebbenden. Hier kwamen, naast de bekende tegenstanders, ook partijen aan het woord die niet zo zeer tegen de ontwikkeling zijn, als wel een aantal wensen hebben in de uitvoering van het project. In veel gevallen zijn deze wensen in een later stadium prima toe te passen. De gehele historie maakt het moeilijk alsnog een communicatietraject te ontwikkelen dat voor alle partijen constructief en bevredigend is. Toch beoogt dit communicatieplan een goede doorstart mogelijk te maken, waarbij aan de wens van het bestuur om de omgeving meer te betrekken bij de vervolgstappen wordt voldaan. 3. Het communicatieproces 3.1 Doel In beginsel zouden alle deelnemers aan dit communicatietraject het eens moeten zijn over het doel: Het behoud van het fort als cultureel erfgoed gericht op het op korte termijn grondig renoveren ervan en het op langere termijn kunnen blijven behouden en dus onderhouden daarvan. Het mogelijk maken dat mensen het fort kunnen bezoeken en bezichtigen. Uitgangspunten die daaruit voortvloeien zijn: 3

4 Dat er een exploitatiemodel moet zijn om het fort op langere termijn te kunnen behouden en te onderhouden. Dat er een ander functie moet komen voor het fort om bezichtiging en bezoek mogelijk te maken. Fort benoorden Spaarndam is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en Unesco werelderfgoed. Er ligt (mede) daarom een belangrijke taak bij de provincie Noord-Holland en het Recreatieschap Spaarnwoude om dit erfgoed te behouden. De speerpunten vanuit programmabureau Stelling van Amsterdam zijn: - Restauratie en behoud van de Stelling - Vergroten publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme - Ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid - Economische benutting - Communicatie en marketing 3.2 Voorwaarden - Constructieve bijdrage Een voorwaarde voor een communicatietraject is dat alle partijen bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren. Gelet op de geschiedenis rondom de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam, en vooral de posities die een aantal belangenorganisaties tot op heden heeft ingenomen, is het niet reëel te vragen of verwachten dat zij zich nu positief opstellen ten aanzien van het totaalplan voor het fort en het munitiebos. Het na 30 september 2011 aangepaste plan van Esbi Bouw is het vertrekpunt voor dit communicatieplan. Partijen krijgen de gelegenheid via hun bijdrage de verdere planvorming en uitwerking te beïnvloeden. De definitieve besluitvorming ligt bij het recreatieschap en Esbi Bouw. - Inzicht in formele procedures Het is voor alle betrokkenen van belang de formele procedures die nog gevolgd moeten worden voor de planontwikkeling in beeld te brengen, inclusief alle onderliggende stappen. Daarbij kan worden aangegeven op welk moment en op welke wijze men nog invloed kan uitoefenen op de besluitvorming rond de planontwikkeling. Er zijn drie belangrijke procedures te doorlopen: een bestemmingsplanwijziging, een milieueffectrapportage (MER) en een omgevingsvergunning. Deze procedures kunnen alleen worden doorlopen als er concreet uitgewerkte plannen liggen. Daarom is het voor iedereen belangrijk nu mee te denken over deze uitvoeringsplannen. Bij iedere procedure zijn er mogelijkheden om bezwaren in te dienen of in te spreken. - Bezwaren van principiële aard Het inzichtelijk maken van alle beïnvloedingsmomenten maakt voor belangenorganisaties de weg vrij op een constructieve manier mee te doen in dit communicatietraject rond de uitvoeringsplannen. Dit vanuit de gedachte dat als er een concreet plan moet zijn om die procedures in werking te kunnen stellen, dit - ook vanuit de optiek van de belangenorganisaties - beter een kwalitatief goed plan kan zijn. De weg om bezwaren (van principiële aard) in te brengen blijft open. Een gespreksleider zal daarom de bijeenkomsten leiden, om te bewaken dat men niet vervalt in de principiële discussies voor of tegen het totale plan. Voor iedereen moet ook duidelijk zijn dat de kwalitatieve inbreng op onderdelen van het plan door de belangenorganisaties niet hoeft te betekenen dat zij akkoord zijn met het totaal plan. - Startdocument Dit communicatietraject start niet blanco wat betreft inhoudelijk inbreng van belangenpartijen. Zoals eerder gesteld, zijn er gesprekken geweest en hebben betrokkenen ook via bijvoorbeeld inspraak hun ideeën weergegeven. RNH en Esbi Bouw 4

5 stellen een startnotitie op waarin alle eerdere inbreng van betrokken partijen, zowel op besluitvorming als het plan zelf, wordt weergegeven. Deze inbreng zal op de volgende wijze geordend worden: De argumenten van principiële aard tegen het totaal plan, die vanuit de optiek van belangorganisaties als randvoorwaardelijk getypeerd kunnen worden. De inhoudelijke inbreng op het plan wordt ingedeeld in drie thema' s: natuur, verkeer en restauratie en inrichting van het fort en omgeving. Tenslotte wordt aangegeven op welke punten en hoe het plan is aangepast naar aanleiding van eerdere inbreng van betrokkenen. Alle deelnemende partijen krijgen dit document uitgereikt. 3.3 Procedure - Overlegstructuur De communicatieprocedure bestaat uit overlegstructuur gegroepeerd rond drie thema s waarin alle partijen kunnen deelnemen op het voor hen van belang zijnde terrein. Dit zijn de thema' s die ook in de startnotitie worden gebruikt, namelijk natuur, verkeer en restauratie en inrichting fort en omgeving. Per themagebied worden per belangenorganisatie twee vaste vertegenwoordigers benoemd (en een vervanger). Het is de bedoeling dat de belangengroepering deelneemt aan zijn belangenthema. Hiervoor wordt gekozen om niet al te grote groeperingen te krijgen. Zo blijft het werkbaar, bovendien is elke belangenorganisatie kwalitatief het meest deskundig op zijn terrein. Een enkele uitzondering is mogelijk om aan meer dan één thema deel te nemen. - Uitwerking themagroepen Verkeer: Voor het verkeersthema wordt een werkgroep samengesteld van één vertegenwoordiger per belangenorganisatie en ambtenaren die samen voorbereidend werk verrichten. Dit wordt later in een bredere samenstelling besproken. Aan deze conferentie kunnen àlle leden van de belangenorganisaties rond verkeer deelnemen (zie schema). Dit onderdeel vindt plaats onder leiding van Recreatie Noord-Holland. Er zijn al meerdere onderzoeken naar de mogelijke verkeerseffecten uitgevoerd. Hier wordt op aangesloten, maar nu wordt specifieker naar oplossingen gekeken, tot op het niveau van concrete maatregelen. Aan de werkgroep zullen daarom naast de bewonersafvaardiging een aantal ambtenaren moeten deelnemen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat verkeerskundigen van gemeenten adviseren of zaken uitwerken. Bovendien kunnen de ambtenaren zo nodig zorgen voor politieke terugkoppeling(en) als het gaat om de haalbaarheidsvraag. Natuur: Voor het natuurthema geldt dezelfde aanpak. Hierbij worden ook ecologen geraadpleegd. Restauratie en inrichting fort en omgeving: Deze themagroep wordt geleid door Esbi Bouw. Deskundigen: De themagroepen hebben in overleg de mogelijkheid om deskundigen van gemeenten of provincie in te schakelen. - Resultaten Per thema vindt een aantal gesprekken plaats dat moet uitmonden in een rapportage over de behaalde resultaten. Deze resultaten hebben betrekking op inhoudelijke kanttekeningen of overwegingen, maar ook op daadwerkelijke aanpassingen van planonderdelen. Voor de aanpassingen van het plan blijft Esbi Bouw eindverantwoordelijk. Om het totaaloverzicht te houden wordt elk vastgesteld verslag gestuurd aan alle deelnemers van het communicatietraject. Hoeveel bijeenkomsten per thema nodig zijn valt van te voren niet vast te stellen. De schatting is dat het om twee, misschien drie 5

6 bijeenkomsten gaat. Elke themabespreking begint met de startnotitie waarin de eerdere resultaten van de afzonderlijke besprekingen zijn verwoord. - Slotdebat Om tot afwegingen of afstemming van de drie beleidsonderdelen (natuur, verkeer, restauratie en inrichting fort en omgeving) te komen wordt een gemeenschappelijke bijeenkomst belegd voor alle deelnemers aan de overlegstructuur. Voor dit slotdebat worden de resultaten van de besprekingen per thema of beleidsveld gebundeld tot één rapportage. Deze rapportage wordt besproken op de slotbijeenkomst en daarna nog eenmaal aangepast door Esbi Bouw en Recreatie Noord-Holland. Deze eindrapportage wordt ter bespreking voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap die dat vervolgens kan vaststellen. - Informatiebijeenkomst Het geheel kan weer worden afgesloten met een algemene informatiebijeenkomst waarvoor alle omwonenden uit de omgeving worden uitgenodigd, via diverse kanalen. Hier worden de resultaten van de themagroepen besproken en het totale plan met de aanpassingen. Dit is om te voorkomen dat mensen zich onvoldoende geïnformeerd voelen. Deze bijeenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van het recreatieschap georganiseerd. De procedure is in de bijlage schematisch weergegeven. 3.5 Tijdsplanning De tijdsplanning is als volgt: Na vaststelling van dit communicatieplan in de algemeen bestuursvergadering op 16 mei 2012 wordt: in de maanden juni en juli de bijeenkomsten georganiseerd, in augustus de rapportage geschreven, begin september de slotbijeenkomst gehouden, in september de eindrapportage geschreven, half oktober in een extra vergadering van het bestuur van het schap de rapportage besproken. begin november een informatiebijeenkomst over de uitkomsten gehouden 6

Datum : 17 juli 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid

Datum : 17 juli 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid VERSLAG Bijeenkomst : 1 e werkgroep VERKEER Datum : 17 juli 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid Aanwezig: Dhr. J. van der Woude Gespreksleider Mw. M. Byvanck Hoofd

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Adviescommissie 6 juni 2011 Dagelijks bestuur 15 juni 2011 Algemeen bestuur 6 juli 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6 Onderwerp Planuitwerking

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Beknopt verslag bijeenkomst werkgroep Natuur CONCEPT

Beknopt verslag bijeenkomst werkgroep Natuur CONCEPT Beknopt verslag bijeenkomst werkgroep Natuur CONCEPT d.d. 06 september 2012 Betreft planontwikkeling bij Fort benoorden Spaarndam Aanwezig: Mw. M. van Beugen Mw. N. Janssen Mw. A. Bloem Dhr. Ch. Braat

Nadere informatie

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum?

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum? Van D66 Portefeuillehouder S. Siebenga Behandeling ambtenaar Anke Beeksma Datum ontvangst vragen 2 maart 2015 Tankstation de Stringen in Akkrum Op 6 februari jongstleden bereikte ons via de Leeuwarder

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

COMMUNICATIETRAJECT 2012 STARTNOTITIE. Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam

COMMUNICATIETRAJECT 2012 STARTNOTITIE. Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Postbus 2571, 2002 RB Haarlem www.recreatienoordholland.nl info@recreatienoordholland.nl COMMUNICATIETRAJECT 2012 STARTNOTITIE Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Recreatie Noord-Holland Genieweg

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Nr Betreft Actie 1. Aanbesteding: Gevraagd wordt waarom voor de aanbesteding van het onderzoek geen Europese aanbesteding is gedaan.

Nr Betreft Actie 1. Aanbesteding: Gevraagd wordt waarom voor de aanbesteding van het onderzoek geen Europese aanbesteding is gedaan. VERSLAG CONCEPT - Bijeenkomst : Fort benoorden Spaarndam - Bespreking verkeersonderzoek Grontmij Datum : 14 maart 2012 Locatie : Beheersbureau Spaarnwoude, Genieweg 46 te Velsen-Zuid Aanwezig : Vrienden

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen.

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen. Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 NAJAARSNOTITIE SPW SGP SMG 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Afwezig: De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid)

Afwezig: De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 7 juli 2010 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer R. Meerhof

Nadere informatie

Afwezig: De heer M.J. Bezuijen - Gemeente Haarlemmermeer (lid) De heer R. Meerhof - Provincie Noord-Holland (voorzitter)

Afwezig: De heer M.J. Bezuijen - Gemeente Haarlemmermeer (lid) De heer R. Meerhof - Provincie Noord-Holland (voorzitter) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 28 april 2010 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: Mevrouw A.V.

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 8 c Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen 4 Onderwerp Besluit Korte toelichting Fort benoorden

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

B en W advies *BW1300117* *BW1300117* Datum ontwerp dinsdag 29 januari 2013 Voorstel van Gauke van Rij Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Akkoord hoofd Zie memoveld corsa Mede accordering Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Algemeen bestuur 14 december 2011 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 22 Onderwerp: Groene Energie in Spaarnwoude Het algemeen bestuur besluit: 1.

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Inhoud Doelstelling provincie Presentatie forten Vragen Veel actoren veel belangen 2 provincies 19 gemeenten 3 waterschappen 19 eigenaren 42 beheerders Plek

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

Datum : 8 oktober 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid

Datum : 8 oktober 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid VERSLAG Bijeenkomst : 4 e werkgroep NATUUR Datum : 8 oktober 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid Aanwezig: Dhr. J. van der Woude Mw. M. van Beugen Mw. N. Janssen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein gemeente Eindhoven 17R7147 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00163 B&W beslisdatum 07 februari 2017 Dossiernummer 17.06.651 Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein Inleiding Er

Nadere informatie

Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, communicatietraject 2012. EINDNOTITIE Adviezen van de werkgroepen Natuur, Inrichting fort en Verkeer

Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, communicatietraject 2012. EINDNOTITIE Adviezen van de werkgroepen Natuur, Inrichting fort en Verkeer Betreft Adviezen werkgroepen Planontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, communicatietraject 2012 EINDNOTITIE Adviezen van de werkgroepen Natuur, Inrichting fort

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Van: Aan: Onderwerp: FW: WOB verzooek Datum: dinsdag 12 september 2017 9:03:48 Houtplein 33 2012 DE Haarlem www noo rd -17011 and n 1 Provincie Noord-Holland Van: Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 13:09

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden,

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden, provincie fryslân b CM postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 te 1 1 Provinciale Staten van Fryslân WWW.frYslan.frl provincie@fryslan.fn www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden,

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden, Wethouder Peter Bot gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Voorlopige planning bouw en herontwikkeling 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Inhoud Introductie Proces tot besluit herontwikkeling Waarom herontwikkeling? Gepresenteerd

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 306588 M. Roelofs BP El ONDERWERP Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente: zienswijze MER en structuurvisies

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010 Recreatieschap Spaarnwoude AB 6-6-211 Agendapunt 7 Jaarrekening 21 BIJLAGE 1 Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 21 1. Programmadoelstelling 21 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht

Nadere informatie

Datum : 26 september 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid

Datum : 26 september 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid VERSLAG Bijeenkomst : 3 e werkgroep NATUUR Datum : 26 september 2012 Locatie : kantoor Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid Aanwezig: Dhr. J. van der Woude Mw. M. van Beugen Mw. N. Janssen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen"

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning Mulligen GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen" Kenmerk (Verseon): Versie: Status: Datum: 157133 versie 1 concept, intern 7 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Startnotitie parkeervisie en parkeerbeleid

Startnotitie parkeervisie en parkeerbeleid Startnotitie parkeervisie en parkeerbeleid Vastgesteld door B&W op: 5 januari 2016 en door de gemeenteraad op 15 februari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opdrachtgever en projectopdracht 3 3 Inhoud

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE!

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! AUTEUR: FERRO EXPLORE/GERBEN BRUINS GEPUBLICEERD IN: PRODUCTBROCHURE COMMUNICATIEONDERZOEK INHOUD WAAROM ONDERZOEK? CONCEPTONDERZOEK DE PRETEST WANNEER? FERRO

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Waalfront Koers West en een Milieueffectrapportage Programma / Programmanummer Ruimtelijke ontwikkeling / 4110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA Koos Louwerse Ligtermoet + Louwerse bv Gouda, juni 2000 Verantwoording Kennisplatform Verdi

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V. Algemeen Bij het afsluiten van de Exploitatieovereenkomst moet een uitgewerkt communicatieplan gereed zijn van waaruit het Consortium gaat werken. Belangrijkste aandachtspunten van de gemeente zijn hierbij

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :17-02-09 Onderwerp Rapportage quick scan parkeergarage Status besluitvormend Voorstel 1. Varianten 1, 1A, 3 en 3A uit de rapportage positief te beoordelen; 2. Voorkeur uit te spreken voor

Nadere informatie