Reficere, Semper et Ubique

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reficere, Semper et Ubique"

Transcriptie

1 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere, Semper et Ubique NIEUWSBRIEF 8 JANUARI 2015 In deze Nieuwsbrief - De voorzitter - De penningmeester - Uitnodiging ALV Oproep uitzendervaringen - Reünie Bosnië Veteranen - RTT dodenherdenking - VVRTT-LTD reünie - KL Veteranendag - Programma Defilé NLVD Even voorstellen Voorwoord van de voorzitter Lkol Peter van Harmelen Allereerst wenst het bestuur van de VVRTT u allen een voorspoedig en gezond 2015 toe. De tijd lijkt wel te vliegen, alweer een jaar voorbij. In 2014 waren er verschillende hoogtepunten zoals het 25-jarig bestaan van het Veteranen Platform en de 10-jarige viering van de Nederlandse Veteranendag. In het jaar 2015 bestaat onze vereniging 5 jaar en zullen wij aan het thema vinden, binden en boeien extra aandacht geven. Samen met de andere veteranenverenigingen van het Dienstvak Logistiek gaan wij stappen ondernemen om de jonge veteraan te benaderen. Uit diverse onderzoeken die in opdracht Van de Penningmeester van het Veteranen Instituut zijn uitgevoerd blijkt dat de maatschappelijke waardering voor de veteraan steeds groter wordt. De jonge generatie veteranen vragen een andere manier van benaderen. Grootschalige mailingen van nieuwsbrieven en aankondigingen van reünies lijken aan hun voorbij te gaan doordat zij hun focus op sociale media hebben zoals facebook. Dit vraagt dat wij als vereniging ons bezinnen of de huidige benadering van potentiele leden nog wel voldoet. Dit jaar staan wij dus voor de uitdaging om hier uitvoering aan te geven. Medio oktober jongstleden hebben de voorzitter en de penningmeester een inventarisatie gemaakt van de betaling van de contributie. Zo bleken veel leden de contributie van 2014 nog niet te hebben betaald doordat men eigenlijk een brief verwachtte met het verzoek te betalen. Ook bleken een aantal leden de contributie van 2013 en sommigen zelfs van 2012 niet te hebben betaald. Enerzijds lag dit aan een fout in het registratiesysteem van de contributie en anderzijds doordat leden niet automatisch betaalden. Namens de vereniging heeft de voorzitter de leden met een betaalachterstand een brief gestuurd met het verzoek de contributie te betalen. De eerste betalingen zijn inmiddels ontvangen en het begint voorzichtig de goede kant op te gaan. Voor de vereniging is het essentieel om de contributie te ontvangen omdat anders het voortbestaan in gevaar zal komen. Om niet weer in 2015 te worden geconfronteerd met een zeer slechte contributie inning zullen we overgaan op automatische incasso. De machtiging heeft u hiervoor kortgeleden ontvangen.

2 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere. Semper et Ubique UITNODIGING Voor de 5e ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen. Het bestuur van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op vrijdag 13 februari 2015, aanvang uur in gebouw O-17, Soldaat Ketting Olivier Kazerne te Soesterberg. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 23 van de Statuten. AGENDA Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op Jaarverslag 2014 van de secretaris. Jaarverslag 2014 van de penningmeester. Jaarverslag 2014 ledenadministrateur. Jaarverslag 2014 reüniecommissie LTD Jaarverslag 2014 overige commissies Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Dhr n A. de Goede en J. Lamerichs. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Begroting 2015 Vaststellen contributie 2015 Bestuursverkiezing: Aftredend bestuursleden Kap bd W.A. Verduijn Lunel en Dhr. R.P.V.M. ten Hage. Beide aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Tevens stelt het bestuur voor het bestuur uit te breiden met de Elnt bd H. van der Poll. Rondvraag. Sluiting Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage. Evenals de jaarverslagen ligt de begroting minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter inzage. Medekandidaten moeten veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend zijn. Voorzien van tenminste handtekeningen van tien (10) stemgerechtigde leden. Dit conform het Huishoudelijke Reglement van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen artikel 6 lid 5 en 6. Namens het bestuur. Kap bd W.H.J.G. Scheepers Secretaris.

3 Oproep uitzendervaringen. Zoals u ook al op onze website heeft kunnen lezen zouden wij het zeer op prijs stellen indien u uw ervaringen als veteraan wil delen met de overige VVRTT veteranen. Deze ervaringen van onze eigen TD veteranen worden gekoppeld aan de missie overzichten zoals die staan op de VVRTT website. Gevraagd wordt om het verhaal te beperken tot maximaal een A-4tje (eventueel met twee foto s) Lettertype Times New Roman 3 (12pt). Stuurt u het als word document kunnen wij het eventueel voor u aanpassen. In de kop moet aangegeven zijn : uitzending, uitzend periode, toenmalige functie en rang en natuurlijk uw naam. Uiteraard mag uw verhaal het niet beledigend of kwetsend zijn voor anderen! Uw kunt uw verhaal (of verhalen) sturen aan: Reünie VVRTT Bosnië veteranen Op zaterdag 27 september 2014 werd in de Echo s De Landing te Schaarsbergen een reünie voor de Bosnië en UN- PROFOR veteranen gehouden. Om uur werden de reünisten ontvangen met koffie en cake. Na een openingswoord door onze voorzitter werd er door de Kap b.d. Paul Delmeer een presentatie gehouden over de 0-lijns zorg. Na een voortreffelijke lunch stond er een bus klaar voor een bezoek aan het onlangs geheel vernieuwde Airborne museum in Oosterbeek. De 18 aanwezige reünisten konden via de panoramische opstellingen opnieuw kennismaken met dit dramatische hoofdstuk van de tweede Wereldoorlog. Na afloop keerde men weer terug naar schaarsbergen waar de reünie werd afgesloten met een hapje en een drankje in de Echo s. RTT dodenherdenking 2014 Er stond in de ochtenduren een flinke file op het Zeisterspoor, veroorzaakt door de toegangscontrole voor de activiteiten op de Du Moulinkazerne en op het tegenovergelegen complex. Hierdoor kon niet iedereen tijdig aanwezig te zijn voor de ontvangst in de theaterzaal van gebouw D11, toch was nagenoeg iedereen wel op tijd aanwezig voor de jaarlijkse RTT Dodenherdenking. De gebruikelijke tenten en de aanwezig dekens zorgden ervoor dat de Veteranen goed beschut waren tegen de schrale wind op het plein. Na de ontvangst van de hoogwaardigheidsbekleders en het intreden van het vaandel begon de Regimentscommandant Lokl P.G. den Herder aan zijn herdenkingstoespraak. Na de toespraak van Kol van Oirschot was het de beurt aan LDT voorzitter Dhr Rutger ten Hagen waarna de legerpredikant met een gebed de rij sprekers afsloot. De plechtigheden werden vervolgd met de officiële minuut stilte en met het leggen van de kransen en de toeven. Tevens het moment waarop vanuit de inmiddels bewolkte hemel de eerste druppels naar beneden kwamen!.

4 VVRTT-LTD Reünie Na het afsluitende defilé van de Dodenherdenking kon er in de theaterzaal begonnen worden met de reünie, en zochten de Sobats elkaar weer op, opnieuw gemakkelijk gemaakt door de tafelindeling. Dit jaar voor de tweede keer waren er ook jongere VVRTT veteranen aanwezig en ook zij kwamen door de tafelindeling bij elkaar aan tafel. Terwijl de lunch werd rondgebracht door de TD KMS leerlingen, opnieuw prima geregeld dus, kwamen de eerste gesprekken al goed opgang. Mooi is daarbij te zien dat zowel de LTD- als de jongere veteranen zich niet te zeer storen aan de tafel indeling waardoor men steeds vaker ervaringen deelt en vragen stelt hoe het er bij de ander zijn militaire inzet aan toe ging. Dit alles met wederzijds respect en begrip voor de toen geldende situatie. Na de lunch ging de Lkol BD Peter van Harmelen als voorzitter van de VVRTT in op het 25 jarig bestaan van het Veteranenplatform. Ook de eigen VVRTT inzet op het gebied van de Nuldelijns Veteranenhelpers kwam ter sprake. Daarbij heeft de vereniging onder leiding van de coördinator Stafadjudant Hans van der Spek grote stappen gemaakt. Afgesloten werd met een hartelijk applaus voor de organisatoren van deze bijeenkomst. Regimentscommandant Lokl P.G. den Herder was de volgende spreker die de aanwezigen, veelal oud gedienden, informeerde over de stand van zaken bij de Technische Dienst van de Landmacht anno En ook over de bijdrage van de TD aan de herdenking van 200 jaar Koninklijke Landmacht door de Vaandelgroet aan de koning op 9 januari 2014 werd, vol trots, verslag gedaan. Na deze toespraak vroeg Dhr G. Beukhof, LTD 081 Bandoeng, het woord, mede namens alle Reünisten bedankte hij de organisatie voor weer een goed georganiseerd evenement. hetgeen vanuit de zaal met applaus bekrachtigd werd. Al snel werd het tijd voor de rijst/bami maaltijd, opnieuw in rap tempo uitgeserveerd door de KMS leerlingen waardoor iedereen al snel aan het eten kon beginnen. Na het eten wordt er langzamerhand weer begonnen met het nemen van afscheid, óf nog gezamenlijk een drankje genuttigd!. Dan nog even wachten op de pendelbusjes en dan, met de afspraak om er volgend jaar weer bij te zijn, op weg naar huis. KL Veteranendag Op 15 oktober 2014 vond in Soesterberg de Veteranendag van de Koninklijke Landmacht plaats. Een bijzondere dag in een bijzonder jaar want in 2014 is de Landmacht 200 jaar Koninklijk. Dit wordt met de samenleving gevierd met als doel de erkenning en waardering voor de Landmacht militair te vergroten Uiteraard met name ook voor diegene die zich ingezet hebben voor Vrede en Veiligheid: De Veteraan! Ook in een bijzonder omgeving namelijk het, op dat moment nog niet geopende, Nationaal Militair museum. Ook uw VVRTT was aanwezig die dag, op een perfecte plek

5 vlak bij de ingang en voor de bezoekende TDers een prima herkenbare ontmoetingsplek. Bovendien was de VVRTT als enige vereniging van een wapen of dienstvak vertegenwoordigd, naast een aantal algemene Veteranenverenigingen. Goed werk dus, om de veteranen van het Regiment Technische Troepen opnieuw onder de aandacht te brengen. Heren bedankt. Voorlopig jaarprogramma Algemene Ledenvergadering, Soesterberg CLAS veteranen dag NLVD, Den Haag Indië Herdenking, Roermond Dodenherdenking, Soesterberg LTD-VVRTT reünie, Soesterberg Defilé Nederlandse Veteranendag Na het succes van 2014 zal de VVRTT ook in 2015 weer deelnemen aan het defilé op de Nederlandse Veteranendag 2015 in Den Haag. Het is onwaarschijnlijk dat het Regiment net als in 2014 weer met 5 detachementen mag meedoen. Het aantal parate veteranen detachementen zal kleiner worden en mogelijk ook anders verdeeld onder de regimenten. De deelname van de beide VVRTT detachementen, de LTD veteranen en de jongere VVRTT veteranen, staat niet ter discussie. U ontvangt daarover in februari nader bericht van uw contactpersonen, Dhr Felix Geerling voor de LTD en Dhr Frans van den Heuvel voor de overige VVRTT veteranen. Even voorstellen: William Roza. In de rubriek even voorstellen zal ik wat over mezelf en mijn loopbaan vertellen, zowel burger als dienstplichtig militair. Ik ben geboren op in Vlaardingen. Na de schoolopleidingen ben ik bij de PTT (nu KPN) als instrumentmaker bij de afd Mechanische en Elektrische Toestelbouw gaan werken. Tot dat ik opgeroepen werd voor de dienstplicht. Ik ben opgekomen op de Koning Willem III kazerne in Amersfoort waar de technische dienst zijn rekruten opleiding had na deze opleiding naar de Kromhout kazerne in Utrecht voor de specialistenopleiding als optisch en mechanische instrument maker, Daarna naar de Gen de Bondskazerne in Grave bij de parate hap. Waar ik als dpl sld 1 werd in gedeeld bij de 11TD voor Compagnie 4 de divisie.

6 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Voorzitter: Lkol P. van Harmelen Vice Voorzitter: Kap bd F.A.M. van den Heuvel Secretaris: Kap bd W.H.J.G. Scheepers Penningmeester: Kap bd W.A. Verduyn Lunel Rekeningnummer VVRTT : IBAN: NL54ABNA BIC: ABNANL2A Postadres : OTCLog/Bur Regimenten VVRTT Postbus ZJ Soesterberg Op zijn wij met 40 personen van de TD met de Zuiderkruis van Hoek van Holland richting Nederlands Nieuw Guinea vertrokken en via Curaçao, Panama-kanaal en Hawaï kwamen wij op te Hollandia aan. Waar wij in een barak werden gelegerd. Na 4 weken daar gebivakkeerd te hebben zijn wij op overgevlogen naar Biak waar het onderkomen zeer goed was. Ik had op het vliegveld een nissenhut waar ik mijn werkbankje had daar kregen wij ook onze tropen kleding waarvan maar 1 maat aanwezig was. Over de periode NNG valt niet veel te vertellen alleen dat ik het een prachtig land vond. Na de overdracht op werden er Pakistaanse militairen ingevlogen. Onze wapens werden ingenomen en het rijdend materieel moest wit gespoten worden,later kwamen er ook Canadezen militairen en eind oktober zijn wij met de Waterman uit NNG vertrokken en via het Suezkanaal arriveerden wij op een mistige in de haven van Rotterdam. Na een aantal dagen thuis, wat gewenning het vroor nl zo n 10 graden, ben ik weer naar mijn werkgever de PTT gegaan.tot mijn verbazing was de afd M.E.T. opgeheven, Na overleg met de leiding ben ik studies gaan volgen in de sterkstroom techniek, elektronica, hydrauliek, pneumatiek en werktuigbouw na afronding van deze studies bij de afdeling onderhoud gegaan waar ik de afdeling liften bij de overheidsgebouwen kreeg. Al gauw kreeg ik een oproep voor de BB, waar ik niet zo veel voor voelde. Dit in verband met de avondstudie die ik volgde (je kreeg nl een boete cq een bakje als je op de oefenavonden niet aanwezig was). Ik heb mij toen aangemeld bij de BZB waar ik al spoedig les gaf in pistoolinstructie. Daar ben ik 18 jaar wachtcommandant van het district Rotterdam geweest tot PTT particulier werd en daar door ook geen gewapende wacht meer mocht hebben. Daarna ben ik schietsport trainer bij de KNSA geworden. In 1992 lid geworden bij de Bond van Wapenbroeders en de VOMI algauw kreeg ik bij de BvW een bestuursfunctie als penningmeester bij de afdeling Rotterdam en daarna voorzitter van afdeling Rijnmond. En bij de VOMI sociaal commissaris ook andere veteranen verenigingen vroegen mij om een bestuurs functie aan te nemen. En tot heden nog bij verschillende verenigen actief als bestuurslid. Als kroon op dit alles kreeg ik op op voordracht van minister van Defensie een Koninklijke onderscheiding (Lid in Oranje Nassau) M.V.G William Roza Secretariaat: VVRTT Website : Coördinator Nuldelijnszorg: Stafadj bd J.C. van der Spek

Reficere, Semper et Ubique

Reficere, Semper et Ubique VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere, Semper et Ubique NIEUWSBRIEF 7 JULI 2014 In deze Nieuwsbrief - De voorzitter - De penningmeester - Vaandelgroet - Verslag ALV 2014 - Excursie

Nadere informatie

Reficere, Semper et Ubique

Reficere, Semper et Ubique VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere, Semper et Ubique Voorwoord Beste Veteranen, NIEUWSBRIEF 10 JANUARI 2016 In deze Nieuwsbrief - Voorwoord - Uitnodiging ALV 2016 - Automatische

Nadere informatie

Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen

Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2016 Bernhardkazerne Amersfoort gebouw R aanvang 10.00 uur. Aanwezig: Bestuur: lkol Fred Sijnhorst / lkol b.d. Hans Peters / lkol b.d. Jan Mulder

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Reficere, Semper et Ubique

Reficere, Semper et Ubique VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere, Semper et Ubique NIEUWSBRIEF 9 JULI 2015 In deze Nieuwsbrief - Voorwoord - Nobelprijs - Verslag ALV 2015 - Oud Gediende Dag ST&O - CLAS Veteranendag

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief BNMO Juli 2017

Nieuwsbrief BNMO Juli 2017 Indien niet goed weergegeven Bekijk het in je browser. Nieuwsbrief BNMO Juli 2017 Beëindiging Juridische Dienstverlening Al geruime tijd is bekend dat de afbouw van de subsidie vanuit het vfonds consequenties

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging Nederlandse UNIFIL Vereniging Algemeen De eerste helft van het verenigingsjaar 2008 kan worden gekenschetst als een rustig begin met daarin een aantal evenementen die jaarlijks terug keren. De 2 e helft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van het lid Brinkman (PVV) en het lid Boekestijn (VVD) over de 5 mei herdenking in Wageningen

Antwoorden op vragen van het lid Brinkman (PVV) en het lid Boekestijn (VVD) over de 5 mei herdenking in Wageningen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 23 oktober 2009 Ons kenmerk P/2009016754

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Hoornse Hengelaars Bond

Hoornse Hengelaars Bond Hoornse Hengelaars Bond Secretariaat: Verfmolen 95, 1622 LR Hoorn Telefoon: 06-53709041 Site : www.hoornse-hengelaarsbond.nl E-mail: secretaris@hoornse-hengelaarsbond.com 1 Sponsor van de HHB zijn: Geja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Op negentien mei tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. Fokko Thomas Vellenga, notaris te Amersfoort: 1 de heer Pieter Gerardus den Herder,

Op negentien mei tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. Fokko Thomas Vellenga, notaris te Amersfoort: 1 de heer Pieter Gerardus den Herder, -1- Referentie 24195DS OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen Op negentien mei tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. Fokko Thomas Vellenga, notaris

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL

5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL Pagina 1 5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL Pagina 2 Nederlandse Veteranen Ingezet in dienst van de vrede De vijfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) Opgericht 18 november 2002 Lid van de MILU

Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) Opgericht 18 november 2002 Lid van de MILU Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) Opgericht 18 november 2002 Lid van de MILU Het einde van het jaar 2017 is al weer in zicht. Een jaar waarin we opnieuw afscheid hebben moeten nemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Pekingees en Dwergspanielclub

Pekingees en Dwergspanielclub AGENDA Algemene Ledenvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en te houden op 15 april 2014 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie