Reficere, Semper et Ubique

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reficere, Semper et Ubique"

Transcriptie

1 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere, Semper et Ubique NIEUWSBRIEF 8 JANUARI 2015 In deze Nieuwsbrief - De voorzitter - De penningmeester - Uitnodiging ALV Oproep uitzendervaringen - Reünie Bosnië Veteranen - RTT dodenherdenking - VVRTT-LTD reünie - KL Veteranendag - Programma Defilé NLVD Even voorstellen Voorwoord van de voorzitter Lkol Peter van Harmelen Allereerst wenst het bestuur van de VVRTT u allen een voorspoedig en gezond 2015 toe. De tijd lijkt wel te vliegen, alweer een jaar voorbij. In 2014 waren er verschillende hoogtepunten zoals het 25-jarig bestaan van het Veteranen Platform en de 10-jarige viering van de Nederlandse Veteranendag. In het jaar 2015 bestaat onze vereniging 5 jaar en zullen wij aan het thema vinden, binden en boeien extra aandacht geven. Samen met de andere veteranenverenigingen van het Dienstvak Logistiek gaan wij stappen ondernemen om de jonge veteraan te benaderen. Uit diverse onderzoeken die in opdracht Van de Penningmeester van het Veteranen Instituut zijn uitgevoerd blijkt dat de maatschappelijke waardering voor de veteraan steeds groter wordt. De jonge generatie veteranen vragen een andere manier van benaderen. Grootschalige mailingen van nieuwsbrieven en aankondigingen van reünies lijken aan hun voorbij te gaan doordat zij hun focus op sociale media hebben zoals facebook. Dit vraagt dat wij als vereniging ons bezinnen of de huidige benadering van potentiele leden nog wel voldoet. Dit jaar staan wij dus voor de uitdaging om hier uitvoering aan te geven. Medio oktober jongstleden hebben de voorzitter en de penningmeester een inventarisatie gemaakt van de betaling van de contributie. Zo bleken veel leden de contributie van 2014 nog niet te hebben betaald doordat men eigenlijk een brief verwachtte met het verzoek te betalen. Ook bleken een aantal leden de contributie van 2013 en sommigen zelfs van 2012 niet te hebben betaald. Enerzijds lag dit aan een fout in het registratiesysteem van de contributie en anderzijds doordat leden niet automatisch betaalden. Namens de vereniging heeft de voorzitter de leden met een betaalachterstand een brief gestuurd met het verzoek de contributie te betalen. De eerste betalingen zijn inmiddels ontvangen en het begint voorzichtig de goede kant op te gaan. Voor de vereniging is het essentieel om de contributie te ontvangen omdat anders het voortbestaan in gevaar zal komen. Om niet weer in 2015 te worden geconfronteerd met een zeer slechte contributie inning zullen we overgaan op automatische incasso. De machtiging heeft u hiervoor kortgeleden ontvangen.

2 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Reficere. Semper et Ubique UITNODIGING Voor de 5e ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen. Het bestuur van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op vrijdag 13 februari 2015, aanvang uur in gebouw O-17, Soldaat Ketting Olivier Kazerne te Soesterberg. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 23 van de Statuten. AGENDA Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op Jaarverslag 2014 van de secretaris. Jaarverslag 2014 van de penningmeester. Jaarverslag 2014 ledenadministrateur. Jaarverslag 2014 reüniecommissie LTD Jaarverslag 2014 overige commissies Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Dhr n A. de Goede en J. Lamerichs. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Begroting 2015 Vaststellen contributie 2015 Bestuursverkiezing: Aftredend bestuursleden Kap bd W.A. Verduijn Lunel en Dhr. R.P.V.M. ten Hage. Beide aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Tevens stelt het bestuur voor het bestuur uit te breiden met de Elnt bd H. van der Poll. Rondvraag. Sluiting Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage. Evenals de jaarverslagen ligt de begroting minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter inzage. Medekandidaten moeten veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend zijn. Voorzien van tenminste handtekeningen van tien (10) stemgerechtigde leden. Dit conform het Huishoudelijke Reglement van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen artikel 6 lid 5 en 6. Namens het bestuur. Kap bd W.H.J.G. Scheepers Secretaris.

3 Oproep uitzendervaringen. Zoals u ook al op onze website heeft kunnen lezen zouden wij het zeer op prijs stellen indien u uw ervaringen als veteraan wil delen met de overige VVRTT veteranen. Deze ervaringen van onze eigen TD veteranen worden gekoppeld aan de missie overzichten zoals die staan op de VVRTT website. Gevraagd wordt om het verhaal te beperken tot maximaal een A-4tje (eventueel met twee foto s) Lettertype Times New Roman 3 (12pt). Stuurt u het als word document kunnen wij het eventueel voor u aanpassen. In de kop moet aangegeven zijn : uitzending, uitzend periode, toenmalige functie en rang en natuurlijk uw naam. Uiteraard mag uw verhaal het niet beledigend of kwetsend zijn voor anderen! Uw kunt uw verhaal (of verhalen) sturen aan: Reünie VVRTT Bosnië veteranen Op zaterdag 27 september 2014 werd in de Echo s De Landing te Schaarsbergen een reünie voor de Bosnië en UN- PROFOR veteranen gehouden. Om uur werden de reünisten ontvangen met koffie en cake. Na een openingswoord door onze voorzitter werd er door de Kap b.d. Paul Delmeer een presentatie gehouden over de 0-lijns zorg. Na een voortreffelijke lunch stond er een bus klaar voor een bezoek aan het onlangs geheel vernieuwde Airborne museum in Oosterbeek. De 18 aanwezige reünisten konden via de panoramische opstellingen opnieuw kennismaken met dit dramatische hoofdstuk van de tweede Wereldoorlog. Na afloop keerde men weer terug naar schaarsbergen waar de reünie werd afgesloten met een hapje en een drankje in de Echo s. RTT dodenherdenking 2014 Er stond in de ochtenduren een flinke file op het Zeisterspoor, veroorzaakt door de toegangscontrole voor de activiteiten op de Du Moulinkazerne en op het tegenovergelegen complex. Hierdoor kon niet iedereen tijdig aanwezig te zijn voor de ontvangst in de theaterzaal van gebouw D11, toch was nagenoeg iedereen wel op tijd aanwezig voor de jaarlijkse RTT Dodenherdenking. De gebruikelijke tenten en de aanwezig dekens zorgden ervoor dat de Veteranen goed beschut waren tegen de schrale wind op het plein. Na de ontvangst van de hoogwaardigheidsbekleders en het intreden van het vaandel begon de Regimentscommandant Lokl P.G. den Herder aan zijn herdenkingstoespraak. Na de toespraak van Kol van Oirschot was het de beurt aan LDT voorzitter Dhr Rutger ten Hagen waarna de legerpredikant met een gebed de rij sprekers afsloot. De plechtigheden werden vervolgd met de officiële minuut stilte en met het leggen van de kransen en de toeven. Tevens het moment waarop vanuit de inmiddels bewolkte hemel de eerste druppels naar beneden kwamen!.

4 VVRTT-LTD Reünie Na het afsluitende defilé van de Dodenherdenking kon er in de theaterzaal begonnen worden met de reünie, en zochten de Sobats elkaar weer op, opnieuw gemakkelijk gemaakt door de tafelindeling. Dit jaar voor de tweede keer waren er ook jongere VVRTT veteranen aanwezig en ook zij kwamen door de tafelindeling bij elkaar aan tafel. Terwijl de lunch werd rondgebracht door de TD KMS leerlingen, opnieuw prima geregeld dus, kwamen de eerste gesprekken al goed opgang. Mooi is daarbij te zien dat zowel de LTD- als de jongere veteranen zich niet te zeer storen aan de tafel indeling waardoor men steeds vaker ervaringen deelt en vragen stelt hoe het er bij de ander zijn militaire inzet aan toe ging. Dit alles met wederzijds respect en begrip voor de toen geldende situatie. Na de lunch ging de Lkol BD Peter van Harmelen als voorzitter van de VVRTT in op het 25 jarig bestaan van het Veteranenplatform. Ook de eigen VVRTT inzet op het gebied van de Nuldelijns Veteranenhelpers kwam ter sprake. Daarbij heeft de vereniging onder leiding van de coördinator Stafadjudant Hans van der Spek grote stappen gemaakt. Afgesloten werd met een hartelijk applaus voor de organisatoren van deze bijeenkomst. Regimentscommandant Lokl P.G. den Herder was de volgende spreker die de aanwezigen, veelal oud gedienden, informeerde over de stand van zaken bij de Technische Dienst van de Landmacht anno En ook over de bijdrage van de TD aan de herdenking van 200 jaar Koninklijke Landmacht door de Vaandelgroet aan de koning op 9 januari 2014 werd, vol trots, verslag gedaan. Na deze toespraak vroeg Dhr G. Beukhof, LTD 081 Bandoeng, het woord, mede namens alle Reünisten bedankte hij de organisatie voor weer een goed georganiseerd evenement. hetgeen vanuit de zaal met applaus bekrachtigd werd. Al snel werd het tijd voor de rijst/bami maaltijd, opnieuw in rap tempo uitgeserveerd door de KMS leerlingen waardoor iedereen al snel aan het eten kon beginnen. Na het eten wordt er langzamerhand weer begonnen met het nemen van afscheid, óf nog gezamenlijk een drankje genuttigd!. Dan nog even wachten op de pendelbusjes en dan, met de afspraak om er volgend jaar weer bij te zijn, op weg naar huis. KL Veteranendag Op 15 oktober 2014 vond in Soesterberg de Veteranendag van de Koninklijke Landmacht plaats. Een bijzondere dag in een bijzonder jaar want in 2014 is de Landmacht 200 jaar Koninklijk. Dit wordt met de samenleving gevierd met als doel de erkenning en waardering voor de Landmacht militair te vergroten Uiteraard met name ook voor diegene die zich ingezet hebben voor Vrede en Veiligheid: De Veteraan! Ook in een bijzonder omgeving namelijk het, op dat moment nog niet geopende, Nationaal Militair museum. Ook uw VVRTT was aanwezig die dag, op een perfecte plek

5 vlak bij de ingang en voor de bezoekende TDers een prima herkenbare ontmoetingsplek. Bovendien was de VVRTT als enige vereniging van een wapen of dienstvak vertegenwoordigd, naast een aantal algemene Veteranenverenigingen. Goed werk dus, om de veteranen van het Regiment Technische Troepen opnieuw onder de aandacht te brengen. Heren bedankt. Voorlopig jaarprogramma Algemene Ledenvergadering, Soesterberg CLAS veteranen dag NLVD, Den Haag Indië Herdenking, Roermond Dodenherdenking, Soesterberg LTD-VVRTT reünie, Soesterberg Defilé Nederlandse Veteranendag Na het succes van 2014 zal de VVRTT ook in 2015 weer deelnemen aan het defilé op de Nederlandse Veteranendag 2015 in Den Haag. Het is onwaarschijnlijk dat het Regiment net als in 2014 weer met 5 detachementen mag meedoen. Het aantal parate veteranen detachementen zal kleiner worden en mogelijk ook anders verdeeld onder de regimenten. De deelname van de beide VVRTT detachementen, de LTD veteranen en de jongere VVRTT veteranen, staat niet ter discussie. U ontvangt daarover in februari nader bericht van uw contactpersonen, Dhr Felix Geerling voor de LTD en Dhr Frans van den Heuvel voor de overige VVRTT veteranen. Even voorstellen: William Roza. In de rubriek even voorstellen zal ik wat over mezelf en mijn loopbaan vertellen, zowel burger als dienstplichtig militair. Ik ben geboren op in Vlaardingen. Na de schoolopleidingen ben ik bij de PTT (nu KPN) als instrumentmaker bij de afd Mechanische en Elektrische Toestelbouw gaan werken. Tot dat ik opgeroepen werd voor de dienstplicht. Ik ben opgekomen op de Koning Willem III kazerne in Amersfoort waar de technische dienst zijn rekruten opleiding had na deze opleiding naar de Kromhout kazerne in Utrecht voor de specialistenopleiding als optisch en mechanische instrument maker, Daarna naar de Gen de Bondskazerne in Grave bij de parate hap. Waar ik als dpl sld 1 werd in gedeeld bij de 11TD voor Compagnie 4 de divisie.

6 VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN Voorzitter: Lkol P. van Harmelen Vice Voorzitter: Kap bd F.A.M. van den Heuvel Secretaris: Kap bd W.H.J.G. Scheepers Penningmeester: Kap bd W.A. Verduyn Lunel Rekeningnummer VVRTT : IBAN: NL54ABNA BIC: ABNANL2A Postadres : OTCLog/Bur Regimenten VVRTT Postbus ZJ Soesterberg Op zijn wij met 40 personen van de TD met de Zuiderkruis van Hoek van Holland richting Nederlands Nieuw Guinea vertrokken en via Curaçao, Panama-kanaal en Hawaï kwamen wij op te Hollandia aan. Waar wij in een barak werden gelegerd. Na 4 weken daar gebivakkeerd te hebben zijn wij op overgevlogen naar Biak waar het onderkomen zeer goed was. Ik had op het vliegveld een nissenhut waar ik mijn werkbankje had daar kregen wij ook onze tropen kleding waarvan maar 1 maat aanwezig was. Over de periode NNG valt niet veel te vertellen alleen dat ik het een prachtig land vond. Na de overdracht op werden er Pakistaanse militairen ingevlogen. Onze wapens werden ingenomen en het rijdend materieel moest wit gespoten worden,later kwamen er ook Canadezen militairen en eind oktober zijn wij met de Waterman uit NNG vertrokken en via het Suezkanaal arriveerden wij op een mistige in de haven van Rotterdam. Na een aantal dagen thuis, wat gewenning het vroor nl zo n 10 graden, ben ik weer naar mijn werkgever de PTT gegaan.tot mijn verbazing was de afd M.E.T. opgeheven, Na overleg met de leiding ben ik studies gaan volgen in de sterkstroom techniek, elektronica, hydrauliek, pneumatiek en werktuigbouw na afronding van deze studies bij de afdeling onderhoud gegaan waar ik de afdeling liften bij de overheidsgebouwen kreeg. Al gauw kreeg ik een oproep voor de BB, waar ik niet zo veel voor voelde. Dit in verband met de avondstudie die ik volgde (je kreeg nl een boete cq een bakje als je op de oefenavonden niet aanwezig was). Ik heb mij toen aangemeld bij de BZB waar ik al spoedig les gaf in pistoolinstructie. Daar ben ik 18 jaar wachtcommandant van het district Rotterdam geweest tot PTT particulier werd en daar door ook geen gewapende wacht meer mocht hebben. Daarna ben ik schietsport trainer bij de KNSA geworden. In 1992 lid geworden bij de Bond van Wapenbroeders en de VOMI algauw kreeg ik bij de BvW een bestuursfunctie als penningmeester bij de afdeling Rotterdam en daarna voorzitter van afdeling Rijnmond. En bij de VOMI sociaal commissaris ook andere veteranen verenigingen vroegen mij om een bestuurs functie aan te nemen. En tot heden nog bij verschillende verenigen actief als bestuurslid. Als kroon op dit alles kreeg ik op op voordracht van minister van Defensie een Koninklijke onderscheiding (Lid in Oranje Nassau) M.V.G William Roza Secretariaat: VVRTT Website : Coördinator Nuldelijnszorg: Stafadj bd J.C. van der Spek

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI 03 2015 ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE! TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Stichting MDKL. Jaarverslag 2014. Van continuïteit naar duurzaamheid. Stichting MDKL-Nederland is aangesloten bij:

Stichting MDKL. Jaarverslag 2014. Van continuïteit naar duurzaamheid. Stichting MDKL-Nederland is aangesloten bij: Stichting MDKL Jaarverslag 2014 Van continuïteit naar duurzaamheid Stichting MDKL-Nederland is aangesloten bij: 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Overzicht activiteiten blz. 4-5-6 Overzicht overlegvormen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL 5 2014 APG:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL 5 2014 APG: DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5 mei 2014 APG: Op hoorzittingen voortaan standaard arts erbij Jan Kropf: Samen het beste voor bond en leden bereiken Mali: De risico s van de Minusma-missie onderschat?

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie