Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland"

Transcriptie

1 Verslag Ledenraadpleging KansPlus - Den Bosch, 1 oktober 2011 Aanwezig mevrouw Aben-Vermeer (Veghel), de heer van Amen (Veghel), mevrouw Barten (ledengroep Bossche Ommerlanden), de heer Betlem, de heer van den Bosch (Valkenswaard), mevrouw Brans-Pepers (3xpersonen Gemert), mevrouw Buquet (Roosendaal), mevrouw Damhaar-Edelman (Regio Oosterschelde), de heer van den Dungen (Over-Betuwe), de heer van Grootheest (Oost-Brabant), mevrouw Hadders ( t Gooi), de heer Heunks (de Liemers), de heer Hoogendoorn (Maasmond), de heer Koekoek(Kaljouw) (Bossche Ommerlanden), de heer Leenders (Gemert), mevrouw Erven (midden-brabant), mevrouw van Lier-Mestrom (4 personen, Peel en Maas), de heer Marges (Rotterdam, Platform VG Rijnmond), mevrouw van Oosterhout (2 personen Bossche Ommerlanden), de heer Potma (De Trans), de heer Roodhorst (Oost Brabant), de heer Schoenmakers (Oirschot), mevrouw Spruyt (Apeldoorn), de heer Swinkels (Veghel), de heer Timmermans (2 personen, Oisterwijk), de heer Rovers (Breda), de heer en mevrouw Laarman, de heer den Houting, de heer Kerkhoven (Bossche Ommerlanden) Bureau: Gerrie Beumer (medewerker Kennis- en adviescentrum), Sandra Elsing (Medewerker Relatie Beheer Systeem), Jo Terlouw (directeur), Dickie van de Kaa (adjunct directeur) Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland 1. Opening: Hans Westenberg opent de vergadering en licht de uitnodiging voor een ledenraadpleging toe. KansPlus wordt in haar voortbestaan bedreigd. Een nieuwe bezuinigingsslag van de overheid maakt de situatie zeer urgent. Het geld bepaalt de speelruimte. Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds zal het bestuur de huidige situatie toelichten aan de hand van een presentatie, anderzijds kunnen de leden in de zaal hun vragen en ideeën met het bestuur, het bureau en met elkaar delen. 2. De presentatie zal met het verslag worden meegezonden Het lotgenotencontact in de ledengroepen kent een goede staat van dienst. Ook het Kennis-en adviescentrum is belangrijk voor de leden, ongeveer 10% van de leden, ledengroepen en cliëntenraden vraagt ondersteuning bij een specifiek probleem. De AWBZ verschuift naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. De lokale belangenbehartiging wordt steeds belangrijker. Veel organisaties zullen zich hierop gaan richten. KansPlus heeft veel ervaringsdeskundigheid in te brengen. Er zijn echter veel kapers op de kust. VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, groeit explosief. En is van wezenlijk belang voor de sector. KansPlus moet echter nog geld toeleggen. De subsidie van de overheid loopt sterk terug naar een bedrag van euro in Na 2014 stopt de subsidie aan VraagRaak helemaal. De overbruggingsfinanciering, die we in 2010 en 2011 ontvingen stopt ook in De contributie daalt vanwege het feit dat oudere leden wegvallen en er geen of nauwelijks ledenaanwas is ondanks de ledenwervende activiteiten. KansPlus en VraagRaak halen regelmatig projectgelden binnen. Dit betekent echter geen structurele financiering van de vereniging. Ledengroepen krijgen ook gelden van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Bij sponsoren gaat het ook om incidentele bedragen. KansPlus staat voor de opgave om met een sluitende exploitatie permanente activiteiten in stand te houden. 1

2 De huisvesting en het personeelsbestand zijn de grootste kostenposten. Kortdurende contracten worden niet meer verlengd. Gezien de prognose kan in 2014 het personeelsbestand nog maar uit 2 fte bestaan. Eventuele rijke fusiepartners zijn moeilijk te vinden. Philadelphia Support (nu Sien) zit eveneens in een lastig financieel pakket. Andere ouderverenigingen zullen niet willen fuseren vanwege hun christelijke grondslag (eerder is geprobeerd tot een fusie van de bij de FvO betrokken ouderverenigingen te komen. Dit is met de Nota Met de haven in zicht mislukt. Bij Platform VG zijn 19 organisaties aangesloten die actief zijn binnen de verstandelijke gehandicaptensector. Hier zou meer eenheid en samenhang te bewerkstelligen zijn. Reacties tot nu toe Er is een ledenraadpleging in Zwolle geweest. Hier waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Verder zijn er 22 schriftelijke reacties binnengekomen. 3. Debat in de zaal Individuele leden en familieverenigingen Met de fusie tussen de VOGG en het WOI was het plan om van KansPlus een grote vereniging van individuele leden te maken. 94% van de familieverenigingen stemde toe in de fusie. Er zijn echter slechts 2 familieverenigingen waarvan de leden de slag naar het individuele lidmaatschap van KansPlus gemaakt hebben. Diverse pogingen zoals een rondje veld door de bestuurders, een nieuw aanbod, een dienstenpakket, etc. hebben niet geleid tot een groei van het aantal leden. Kan KansPlus nog een nieuwe poging ondernemen leden te werven vanuit de voormalige WOI-geledingen? Op de kaart zetten van KansPlus door activiteiten van ledengroepen Een goed voorbeeld is de lichtjesparade in Oisterwijk. In samenwerking met sponsoren, de gemeente, interactief publiek en veel vrijwilligers heeft er een zeer succesvolle lichtjestoer plaatsgevonden in Oisterwijk. Deze heeft zelfs de landelijke televisie gehaald. Ter plekke overhandigd oud-ondernemer Jan Spijkers de eerste cd/dvd van de lichtjestoer aan de voorzitter en nodigt ons uit om bij de volgende toer (26 november) aanwezig te zijn. Landelijk bureau KansPlus zou ballonnen en folders beschikbaar kunnen stellen. Bekendheid landelijke activiteiten bij de leden van ledengroepen Voor leden is niet altijd duidelijk wat de servicemogelijkheden van het landelijk bureau zijn. Zo weten ook niet alle bestuurders dat zij een beroep op het Kennis- en advies centrum kunnen doen. Dit is een gemiste kans voor leden. Aanwas van nieuwe leden is moeilijk voor veel ledengroepen. Ze kampen met oudere leden die heel graag aan allerlei ontspannende activiteiten meedoen en met de jaarfeesten zoals Sinterklaas en Kerstmis. Commissie financiële mensen Gevraagd is naar de projecten die de Commissie financiële mensen heeft ontwikkeld en de resultaten daarvan. Geconcludeerd wordt dat deze projecten deels uitgevoerd zijn en geen resultaten hebben opgeleverd waar het gaat om ledenwerving. Wel is er een contract gesloten met zorgverzekeraar Menzis en is er gezamenlijk gewerkt aan meer naamsbekendheid door middel van de Dolfinariumdag, diverse artikelen en pr-werkzaamheden, o.a. ook het bouwen van een nieuwe toegankelijke website. Ook worden alternatieve projectfinanciers gezocht (en gevonden) zoals de Rabobank bij het project Dementietafels: delen en verbeteren. 2

3 Ledenwerving De ledenwerving moet gezamenlijk uitgevoerd worden door het landelijk bureau en door de ledengroepen. Er moet draagvlak zijn. Op dit moment wordt vanuit het landelijk bureau een belronde uitgevoerd onder de ledengroepen om een ledenwerfteam samen te stellen. Alle hulp is welkom! In de presentatie is verhouding afname ledenaantal en de contributie onduidelijk Na 31/12 stopt vaak het lidmaatschap van mensen omdat het lidmaatschap, ook na uitgegane herinneringen niet betaald is of omdat mensen per einde jaar opzeggen. Op dit moment staat nog ongeveer euro te incasseren gelden open. Strategische plannen en keuzes Op zeer korte termijn moeten er keuzes gemaakt worden over - de stappen die de komende twee jaar gezet moeten worden om de situatie positief om te buigen. Waar is de grens, waar is de bodem? - de inbreng die we kunnen hebben in provincies en gemeenten (wijziging takenpakket en taakopvatting en de doorwerking naar het lokale niveau). Hoe krijg je de koek te pakken op de WMO-markt? - het Kennis- en adviescentrum bundelen met bijvoorbeeld Platform VG of onderdeel laten worden van het door de overheid in voorbereiding genomen Kwaliteitsinstituut. Financiële zaken Nadrukkelijk wordt gesteld dat KansPlus orde op zaken moet stellen wat betreft de financiën. Dit vraagt een zware reorganisatie. We moeten voorkomen in een negatieve spiraal terecht te komen. Op dit moment slankt het landelijk bureau al af; in voorgaande jaren zijn vacatures al niet meer geheel ingevuld, korte contracten worden niet meer verlengd, het bureau is verhuisd naar een goedkopere locatie in Houten. Zaken moeten naar behoren afgewikkeld worden. Krachtiger worden door samenwerking, bundeling, en transformatie De mogelijkheden van KansPlus zijn eindig en uitgeput. We moeten meer met andere organisaties gaan samen doen. In een vakbondsstructuur kunnen we onze positie op de markt van belangenbehartigers innemen, nl. de positie van veranderaar. Dat is onze kracht. We zijn niet zo klein, we tellen nog altijd leden! Mogelijk kun je je omvormen tot netwerkorganisatie. Breng een keurmerkstempel uit. De samenwerking tussen de koepels en de platforms verloopt lastig. Platform GGz en Platform VG werken nauw samen en hebben er geld bijgekregen. De NPCF en de CG-Raad echter moeten inleveren. De minister heeft 2 miljoen extra beschikbaar gesteld als er een goede samenwerking van de grond komt. VraagRaak en het Kennis- en adviescentrum mogen niet verloren gaan! Als KansPlus niet in staat is VraagRaak en het Kennis- en adviescentrum te behouden, moet gezocht worden naar een goede plek om ze onder te brengen, denk aan Platform VG, het nieuw op te richten kwaliteitsinstituut, een andere medezeggenschapsorganisatie. Ledengroepen niet loslaten! Er wordt opgemerkt dat de ledengroepen loslaten geen optie is. In de praktijk blijkt dat een aantal ledengroepen zeer actief is, maar er zijn ook veel slapende ledengroepen. 3

4 Bestaansrecht en rijke fusiepartner en combinatielidmaatschappen Heeft KansPlus nog bestaanrecht als er geen rijke fusiepartner gevonden kan worden? Waarom lukt de samenwerking met andere patijen niet? Met wie hebben we affiniteit? Als Sien (Philadelphia Support) geen interesse heeft of een te zwakke partner is, denk dan aan de SDS, de NVA, de BOSK of aan een samenwerking en een gedeeld lidmaatschap met de syndroomnetwerken die nu ook een eigen financiering hebben. Veel mensen met een klein kind worden lid van een syndroomnetwerk, als de kinderen groter worden gaan ook de brede, algemene vraagstukken spelen waar KansPlus beter op ingespeeld is. Gecombineerde lidmaatschappen met andere organisaties is ook mogelijk. Streef naar onafhankelijkheid Streef naar de beginsituatie van de vereniging toen er nog geen sprake was van overheidssubsidie. Richt je op de kerntaken en voer deze uit met een kernbezetting. Huisvesting en een goede infrastructuur zijn noodzakelijk. Laat de activiteiten over aan de ledengroepen. Verhoog de contributie naar 50 euro. Samenwerking met andere zorgverzekeraars Behalve met Menzis kan KansPlus ook nog samenwerken met andere zorgverzekeraars. Er moet echter altijd wat tegenover staan, zoals activiteiten die de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg goedkoper maken. Samenwerking met zorgaanbieders Zorgaanbieders zijn niet onze vijanden. We kunnen met hen kennis delen. Zoek de aanbieders op en kijk wat je bij hen kunt poneren Wat vraagt de maatschappij van ons? We moeten kijken vanuit onszelf? Wat vraagt de maatschappij van ons? Wat is de toekomst? Maak een analyse: waar willen we staan? We volgen de ontwikkelingen wat betreft de landelijke AWBZ en de lokale WMO. Kunnen wij voldoende ondersteuning bieden op het gebied van de WMO? Kunnen wij alle ontwikkelingen volgen? Zij we hier straks nog voldoende op toegerust? Wat doen we met een veld met 19 landelijke, niet efficiënt werkende samenwerkende organisaties? Zorg voor je personeel KansPlus heeft een zorgplicht voor haar personeel. Er moet geld zijn voor de afvloeiing van medewerkers. Onderzoek de mogelijkheid om zzp-ers van ze te maken. Laat hun expertise van onze sector niet verloren gaan. Dringend verzoek Er komen nog twee vergaderingen: de Verenigingsraad en de Algemene ledenvergadering. En het komt dan aan op besluitvorming. Breng duidelijk, klip en klaar de boodschap, confronteer ons met wat wel of niet lukt, suggereer geen misschien. Algemeen - Wat doet MEE anders dan KansPlus? - Hoe geef je KansPlus een nieuwe boost? - Hoe gaan we herijken? - Blijf dichtbij de basis - Leg contacten met sponsoren - Werk aan je naamsbekendheid - Kijk naar je naam. Te vaak gewisseld! - Ga voor de kansen 4

5 - Bundel je krachten - Niets doen is het slechtste wat je kunt doen - Presenteer een goed waarheidsgetrouw beeld en maak scenario s die je kunt waarmaken - We zijn al 5 jaar bezig met de bezuinigingen, kom met een goed bedrijfsmatig model - Denk aan fondsenwerver op No cure no pay basis - Voer het automatisch incassosysteem in. Samenvattend KansPlus is waardevol genoeg om voor te strijden. We willen allemaal dat het goed gaat met ons kind en we weten allemaal welke zware taak er rust op de mantelzorgers. KansPlus moet zich richten op haar kerntaken en/of een transformatie durven doormaken. Dit vraagt het in beeld hebben van de ontwikkelingen in de zorg, expliciet waar het gaat om de WMO. KansPlus moet met scenario s komen waarin allereerst het huishoudboekje volkomen op orde is. De scenario s moeten haalbaar zijn. KansPlus moet zorgdragen voor behoud van de kennis en kunde van VraagRaak en het Kennis-en adviescentrum en deze als het niet anders kan, mogelijk elders onderbrengen. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Er moet gezocht worden naar positiebepaling en bundeling van krachten, naar samenwerking en naar transformatie/verandering. Ook in het gehele veld van de gehandicaptenorganisaties. Vervolg Op zaterdag 8 oktober zal de Verenigingsraad plaatsvinden. Op zaterdag 19 november zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Er zullen dan verschillende scenario s gepresenteerd worden. Wij hopen op uw komst en inbreng! DvdK 5

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen?

Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen? Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen? In dit boekje leest u wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Sinds 2012

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Communicatieplan KansPlus

Communicatieplan KansPlus Communicatieplan KansPlus 2009 Inhoud Inleiding... 4 1. Doelgroep... 5 1.1 Interne doelgroepen... 5 1.2 Externe doelgroep... 5 2. Doelstellingen... 7 2.1 Algemene doelstellingen... 7 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015 KansPlus: Meerjarenplan Focus op individuele en lokale belangenbehartiging Versie: maart 2015 0. Samenvatting Missie KansPlus: een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bureau voor Maatschappelijke oplossingen. Actief vrijwilligersbeleid. Een goede investering voor gemeenten

Bureau voor Maatschappelijke oplossingen. Actief vrijwilligersbeleid. Een goede investering voor gemeenten Bureau voor Maatschappelijke oplossingen Actief vrijwilligersbeleid Een goede investering voor gemeenten Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering Door bezuinigingen in zorg en welzijn

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie