SIS ondergebracht. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt. bij CJIB. ketenbreed. De eerste resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIS ondergebracht. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt. bij CJIB. ketenbreed. De eerste resultaten"

Transcriptie

1 Justitie ketenbreed JAARGANG 3 NUMMER 1 MAART 27 SIS ondergebracht bij CJIB De eerste resultaten Met de komst van het Slachtofferinformatiepunt Schadevergoedingen(SIS) bij het CJIB is er een einde gekomen aan de verschillende werkwijzen waarop slachtoffers door de verschillende arrondissements- en ressortsparketten werden geïnformeerd over de inning van hun schadevergoeding. Daarnaast gaat het SIS slachtoffers actief informeren en daaraan blijkt veel behoefte. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt het een logische stap dat het CJIB is gevraagd om slachtoffers te informeren over het executietraject. Doordat wij zijn belast met de inning van schadevergoedingsmaatregelen, kunnen wij het slachtoffer snel en volledig informeren. overgegaan. Van der Linden kan tevreden terugkijken op de overgang. We zijn onderweg best een aantal hobbels tegengekomen en het is tot het laatste moment spannend geweest, maar de invoering van het SIS is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Op 8 december 26 is Dordrecht als laatste parket Lees verder op pagina 2 Foto: Erik en Petra Hesmerg

2 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 In de voorbereiding naar deze nieuwe taak zijn kosten noch moeite gespaard. Je hebt met slachtoffers te maken, dat vergt een totaal andere benadering en aanpak dan daders, legt hij uit. We kunnen daarin gewoonweg geen risico s nemen. Alle medewerkers hebben daarom een intensieve training doorlopen waarin ze hebben geleerd hoe ze met slachtoffers moeten omgaan. Meeste slachtoffers blij verrast De reacties die bij de medewerkers van het SIS binnenkomen, zijn allemaal opvallend positief. Sommige slachtoffers reageerden blij verrast op onze brief, omdat ze het idee hadden dat er al helemaal niet meer aan de zaak werd gewerkt. De reacties van de slachtoffers leggen voor Van der Linden en zijn team geen windeieren. Sommige slachtoffers hebben naar aanleiding van onze brief contact met ons gezocht om ons aan informatie over de dader te helpen waardoor wij sneller en gerichter tot incasso kunnen overgaan. Helpende hand Hoewel het product voor het CJIB als inner van de schadevergoedingsmaatregel alles behalve nieuw is, is het te woord staan van slachtoffers voor de medewerkers dat wel. Van der Linden weet dat zijn medewerkers dit een dankbare taak vinden. Voorheen kon je slechts een deel van de vragen van een slachtoffer beantwoorden en moest je ze weer doorverwijzen. Nu handelen we als backoffice van de slachtofferparketten veel telefoontjes helemaal zelf af. Dat is voor het slachtoffer natuurlijk heel prettig. Bovendien kunnen we soms ook nog wat betekenen voor het slachtoffer, bijvoorbeeld als we merken dat een slachtoffer nog met een hulpvraag zit. We wijzen dan op de mogelijkheden die er zijn. Je kunt op die manier een helpende hand bieden. < De cijfers spreken voor zich: 95% heeft behoefte aan informatie Een aantal parketten was actief in het informeren van het slachtoffer over de inning van de schadevergoeding terwijl bij een aantal andere parketten deze taak vanwege de hoge werkdruk bleef liggen. En dat is jammer, want de behoefte hieraan onder slachtoffers blijkt groot. Het kersverse SIS stuurde alle slachtoffers die momenteel betrokken zijn bij een zaak, een brief. In de brief werd meegedeeld dat het SIS voortaan het informatiepunt voor slachtoffers is, als het gaat om de inning van een schadevergoeding. Daarnaast konden mensen op een antwoordkaart te kennen geven of ze regelmatig geïnformeerd willen worden over de voortgang van hun zaak of dat ze hieraan geen behoefte hebben. Van de 35.6 verstuurde brieven met antwoordkaarten, zijn er inmiddels bijna 26. teruggestuurd. Het merendeel, maar liefst 95 procent, gaf aan graag geïnformeerd te willen worden over de voortgang. Roel Bruins Arrondissementsparket Groningen Wat ik ervan vind dat het CJIB dit heeft overgenomen? Heel plezierig! Het neemt ons veel werk uit handen en het CJIB heeft het heel goed opgepakt. Ik kan een slachtoffer intern doorverbinden en hoef maar een parketnummer door te geven en het wordt keurig overgenomen. Ik heb ook het idee dat de slachtoffers er heel tevreden over zijn, want die hoor ik er niet over en dat is een goed teken. Linda Perquin Ressortsparket Arnhem Ik vind het veel praktischer om gelijk naar het SIS door te verwijzen, ook voor de benadeelde. Voorheen moesten wij het CJIB bellen om de vraag voor het slachtoffer te stellen en hem of haar later weer terugbellen met het antwoord. Nu wij hier tussenuit zijn gehaald, heeft het slachtoffer de informatie veel eerder. Bovendien zijn de meeste gegevens ook bij het CJIB, dus ik vind het ook veel logischer dat het slachtoffer rechtstreeks contact opneemt met het SIS. 2 Foto: Het Hoge Noorden

3 HET PROCES 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 JustID, de Justitiële Informatiedienst, bestaat alweer ruim een jaar in de huidige constructie. En dat betekent een kantoor in Almelo én in Leeuwarden. Medewerkers JustID in Leeuwarden hebben hun werkplek in Helicon State, één van de gebouwen van het CJIB. Bovendien voert het CJIB een aantal taken uit voor JustID. Alleen al daardoor zijn beide organisaties stevig met elkaar verbonden. Een gesprek daarover met hoofd Informatiebeheer Rinus Pitstra en hoofd relatiebeheer Paul Nijenhuis, beide werkzaam voor JustID. Foto: De Beeldredaktie Zwolle Afspraken JustID - CJIB vastgelegd De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld, zet Nijenhuis uiteen. Integer betekent het helder krijgen van: wie is wie. Dat verifiëren we nu op basis van administratieve bronnen zoals GBA, maar de volgende stap is het toepassen van biometrie. Onze ambitie voor een integraal persoonsbeeld is dat we alle functionarissen in de strafrechtketen kunnen voorzien van need to know informatie over een bepaald persoon. Dat is de kern van JustID, maar daarnaast zijn we bijvoorbeeld bezig met het doorontwikkelen van ICT-standaarden en het faciliteren van een centraal digitaal depot. JustID is ontstaan door het combineren van de beheerorganisaties van de informatiesystemen JDS (Justitieel Documentatie Systeem, het kernsysteem van de Centrale Justitiële Documentatie) en VIP (Verwijs Index Personen, destijds ondergebracht bij het CJIB) in één organisatie. Het technisch beheer van VIP is bij het CJIB gebleven. Ook het technisch beheer van VIA (Verwijs Index Antillianen) is bij het CJIB belegd. Formele afspraken Pitstra: JustID neemt dus een product af bij het CJIB, we hebben een klant-leverancier relatie. We hebben daarom voor zowel VIA als VIP onlangs een service level agreement (SLA) ondertekend, waarin de afspraken die we hebben gemaakt, formeel zijn vastgelegd. Dat heeft als voordeel dat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Zeker kort na de start van JustID werden er nog veel informele wegen bewandeld. Dat had als voordeel dat je af en toe snel en informeel iets kon regelen. Groot nadeel is dat je geen inzicht hebt in wat je uiteindelijk echt afneemt. Nijenhuis vult aan: In het begin voelde VIP voor het CJIB nog als een eigen systeem. Maar nu we een dik jaar verder zijn, zie je dat de onderlinge relatie formeler is geworden, waardoor bijvoorbeeld het technisch beheer van VIP zakelijker wordt bekeken. Het afsluiten van een SLA hoort daarbij. Samen resultaat De SLA s zijn onderdeel van een overkoepelende raamovereenkomst die CJIB en JustID hebben afgesloten. In de gebouwen van het CJIB werken ongeveer dertig medewerkers voor JustID tegen ongeveer tachtig mensen in Almelo. Dat betekent dat er regelmatig tussen beide steden heen en weer wordt gependeld. Pitstra: Soms wordt dat als lastig ervaren, dan ben je lang onderweg voor een enkele afspraak. Nijenhuis: Maar je leert over en weer ook weer veel van elkaar, ziet hoe een andere organisatie omgaat met bepaalde onderwerpen. Pitstra: Het CJIB en JustID hebben veel met elkaar te maken. We hebben beide de strafrechtketen bepaalde informatie te bieden. Samen moeten we ervoor zorgen dat duidelijk is wie wat biedt. Doordat we deels in dezelfde stad werken, komt het contact op allerlei niveaus eenvoudig tot stand. Dat contact leidt soms tot discussies, maar dat geeft niet. Samen zijn we op zoek om een zo goed mogelijk resultaat voor de gebruikers in de strafrechtketen neer te zetten. < 3

4 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 HET PROCES Foto: Erik en Petra Hesmerg Betalingsregelingen 4 Het belangrijkste uitgangspunt van het betalingsregelingenbeleid van het CJIB is dat op basis van de executieplicht van het Openbaar Ministerie in beginsel geen betalingsregelingen worden toegestaan. Het treffen van een regeling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na zorgvuldige beoordeling van elk afzonderlijk verzoek. Of en zo ja hóe een betalingsregeling mogelijk is, is onder meer afhankelijk van het soort boete/maatregel die het betreft. Een betalingsregeling wordt in beginsel niet in behandeling genomen: - als in een eerdere zaak een betalingsregeling verwijtbaar niet is nagekomen; - voor vorderingen waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd; - voor vorderingen waarvoor een arrestatiebevel is uitgevaardigd of waarvoor de veroordeelde de vervangende hechtenis al ondergaat of waarvoor (in het geval van Mulderboetes) een dwangmiddel wordt toegepast. Mulderboetes Voor vorderingen in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv) is in beginsel geen betalingsregeling mogelijk. De wet kent deze mogelijkheid niet. Destijds is het voorstel van de commissie Mulder om betaling in termijnen toe te staan niet overgenomen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een betalingsregeling tot stand komen. Hierbij dient sprake te zijn van een problematische schuldsituatie, waarbij het verzoek wordt gedaan door een schuldhulpverlenende instantie. Geldboetevonnissen, Schadevergoedings- en Ontnemingsmaatregelen In tegenstelling tot de Wahv is in het Wetboek van Strafrecht wél de mogelijkheid voorzien om een boete in termijnen te betalen. De rechter kan bij een geldboete van minimaal 225 euro betaling in termijnen toestaan. In het Wetboek van Strafvordering is opgenomen, dat voor een geldboetevonnis en schadevergoedingsmaatregel de maximale termijn voor het treffen van een betalingsregeling 27 maanden mag bedragen. Als uit het vonnis of arrest blijkt dat door de rechter een regeling is toegekend, dan voert het CJIB die uit na de overdracht ter executie. Heeft de rechter geen betalingsregeling toegestaan, maar komt na de overdracht naar het CJIB wel een verzoek daartoe van de veroordeelde binnen, dan geldt ook daarvoor dat een betalingsregeling alleen wordt toegestaan na een zorgvuldige beoordeling op basis van de gestelde voorwaarden. Randvoorwaarden Als een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling in behandeling kan worden genomen, dan worden de volgende randvoorwaarden gesteld: 1. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan. 2. Alle voor de beoordeling relevante stukken met betrekking tot de financiële situatie van betrokkene of veroordeelde worden overlegd. 3. Het totale openstaande bedrag is hoger dan 225 euro. 4. De termijn waarbinnen volledige betaling moet zijn gerealiseerd wordt afgestemd op de draagkracht van de betrokkene/veroordeelde, maar is niet langer dan twee jaar en drie maanden. Convenant NVVK In het kader van een binnenkort te ondertekenen convenant met de NVVK, een koepelinstelling van schuldhulpverlenende instellingen, wordt het mogelijk een betalingsregeling te treffen met een looptijd van langer dan 27 maanden. Het Wetboek van Strafvordering wordt met het oog daarop aangepast. Wilt u meer weten over het betalingsregelingenbeleid van het CJIB, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Kremers, teamleider Team Persoonsgerichte Aanpak, afdeling Maatregelen van het CJIB. <

5 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 Instroom Wahv en speerpunten 26 Meer boetes door trajectcontroles In 26 zijn in totaal bijna twaalf miljoen beschikkingen opgelegd voor overtredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Een miljoen meer dan in 25; een stijging van 9 procent. De stijging is geheel toe te schrijven aan de uitbreiding van de trajectcontroles. De politie controleert voornamelijk op de vijf speerpunten Helm, Gordel, Roodlicht, Alcohol en Snelheid (helmgras). Over het algemeen is een daling van het aantal beschikkingen zichtbaar. Maar door de uitbreiding van de trajectcontroles is het aantal beschikkingen voor snelheid fors gestegen, namelijk met ruim 11 procent. Daling boetes gordel, helm en roodlicht Het aantal beschikkingen voor het niet dragen van gordel en helm is in 26 opvallend gedaald. Steeds meer automobilisten zijn zich bewust van het nut van het dragen van de gordel. Een logische verklaring voor de daling van het aantal over- Overtredingen verkeer in 26 naar speerpunt Speerpunt Helm Gordel (Wahv) Gordel (Trias) Roodlicht Alcohol Snelheid (Wahv) Snelheid (Trias) tredingen van de helmdracht kan zijn dat het gebruik van de bromfiets als vervoersmiddel daalt. De huidige vergrijzing kan hiervan indirect een oorzaak zijn. De grafiek laat tevens zien dat er met betrekking tot de autogordels en de kinderbeveiligingssystemen vanaf begin 26 een aantal feitgecodeerde politietransacties is bijgekomen. De daling van het aantal beschikkingen voor het rijden door rood licht is mogelijk veroorzaakt door de flinke verhoging van het sanctiebedrag van 95,- naar 13,-. Lees verder op pagina 6 Instroom Wahv over geheel 26 per aanleverende instantie (datum registratie) Peildatum: 9 januari 27 Aanleverende instantie Snelheid Parkeren Roodlicht Overigen Totaal Kenteken Staande- Percentage houding staandeh. PL1 Politie Groningen PL2 Politie Friesland PL3 Politie Drenthe PL4 Politie IJsselland PL5 Politie Twente PL6 Politie Noord- en Oost Gelderland PL7 Politie Gelderland-Midden PL8 Politie Gelderland-Zuid PL9 Politie Regio Utrecht PL1 Politie Noord-Holland-Noord PL11 Politie Zaanstreek-Waterland PL12 Politie Kennemerland PL13 Politie Amsterdam-Amstelland PL14 Politie Gooi en Vechtstreek PL15 Politie Haaglanden PL16 Politie Hollands-Midden PL17 Politie Rotterdam-Rijnmond PL18 Politie Zuid-Holland-Zuid PL19 Politie Zeeland PL2 Politie Midden- en West-Brabant PL21 Politie Brabant Noord PL22 Politie Brabant Zuid-Oost PL23 Politie Limburg-Noord PL24 Politie Limburg-Zuid PL25 Politie Flevoland PL26 Korps Landelijke Politie Diensten PL27 Koninklijke Marechaussee Parkeerpolitie RDW Milieu- en Reinigingspolitie ,9% 17,5% 7,9% 17,6% 18,5% 17,2% 14,7% 12,9% 22,8% 16,1% 18,7% 13,6% 18,6% 14,6% 2,3% 13,5% 22,8% 14,9% 9,2% 16,8% 21,1% 15,8% 11,% 17,7% 11,% 3,5% 16,% 3,%,% 18,8% Totaal 26: Totaal 25: Totaal 24: ,8% 14,9% 15,5% 5

6 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 DE CIJFERS Afname alcoholmisdrijven Uit het overzicht blijkt ook een lichte daling van het aantal alcoholmisdrijven. Tijdens controles blijkt dat steeds minder automobilisten met alcohol achter het stuur kruipen. In algemene zin kunnen de dalingen ook het effect zijn van de Campagnes om mee thuis te komen, zoals Goochem het Gordeldier en de BOB-campagne. Overzicht Wahv 1991 tot en met 26 In de grafiek hiernaast vindt u de instroom van alle beschikkingen van 1991 tot en met 26. Hier zijn aan toegevoegd de cijfers met betrekking tot de inningpercentages binnen 1 jaar. Het inningpercentage is Aantal beschikkingen ten opzichte van 25 met,3 procent gestegen, namelijk van 95,1 procent naar 95,4 procent. < (vanaf sept) Inningspercentages binnen 1 jaar: ,9% ,9% ,6% ,1% ,3% ,7% ,5% ,7% 2 95,% 21 94,9% 22 94,9% 23 94,9% 24 95,1% 25 95,1% 26 95,4% Instroom WAHV-beschikkingen 1991 t/m Jaar van instroom DE STELLING Door een herziening van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) worden mensen met zwaardere strafrechtelijke schulden niet meer toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Problematische schulden kunnen in dat geval nog wel worden opgelost via het minnelijk traject, maar er wordt geen schone lei verleend voor de CJIB-schulden (zie ook artikel pagina 7). In dit kader formuleerde 58 Ketenbreed de volgende stelling: De herziening van de WSNP draagt (in combinatie met het convenant van het CJIB en het NVVK) bij aan een socialer én rechtvaardiger Nederland. 6 > De herziening van de WSNP markeert dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van schuldenaar en schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Een gemakkelijke vlucht naar een wettelijke schuldregeling moet worden voorkomen. Bij onverbeterlijke schuldenaren zit er weinig anders op dan ze vogelvrij te verklaren voor schuldeisers. Echter, daar waar professionele (schuld)hulpverleners samen met schuldenaren kansen zien om achterliggende problemen aan te pakken, is het grote winst wanneer wel een minnelijke regeling tot stand komt. Dat biedt ruimte om op een integrale manier problemen te lijf te gaan. Het is daarom een grote winst dat het CJIB medewerking zal gaan verlenen aan minnelijke schuldregelingen! Wanneer het aantal geslaagde minnelijke regelingen toeneemt - en achterliggende problemen daadwerkelijk worden opgelost - is in ieder geval sprake van een socialer Nederland. Anselm Krol beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > De gedachte achter de WSNP was dat de schuldenaar na drie jaar echt met een schone lei kon beginnen. Onder invloed van politieke druk, belangengroeperingen en een kennelijk maatschappelijk ongenoegen wordt de toegang steeds moeilijker en steeds meer schuldenaren worden zonder schone lei uit de WSNP gezet. Om dezelfde redenen komt een minnelijke regeling niet meer tot stand. De commissie insolventierecht, die een nieuwe insolventiewet voorbereidt, legt nadruk op regelingen die een schuldenaar buiten de insolventie (faillissement/wsnp) houden. Dat het CJIB vaak dwars lag, is vanuit de bestaande wet en regelgeving begrijpelijk, maar ontnam menig schuldenaar kans op een schone lei. Het convenant tussen CJIB en NVVK ligt precies in lijn met de voorstellen van de commissie insolventierecht. Het mogelijk maken van schuldhulpverlening om de formele procedure te voorkomen. Ik onderschrijf de stelling daarom van harte. J.C. van Apeldoorn advocaat te Amsterdam en lid van de commissie insolventierecht > Een sociaal Nederland heeft te maken met de manier waarop je met elkaar om gaat. Een rechtvaardig Nederland gaat over juistheid en eerlijkheid. Zowel in de ogen van de schuldenaars als de schuldeisers is de WSNP niet sociaal en rechtvaardig. De schuldenaars menen dat ze drie jaar lang een oppas (bewindvoerder) krijgen, die hen honds behandelt en alleen kijkt naar de belangen van de schuldeiser. De schuldeisers willen het hele bedrag, niet een deel. De WSNP is een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat mensen een tweede kans kunnen krijgen. Door de herziening van de Wet krijgen minder mensen die kans. De stelling moet zijn: de oude WSNP gaf mensen meer kansen op een nieuwe start dan de herziene. Gelukkig biedt het convenant tussen het CJIB en de NVVK schuldenaren alsnog een nieuwe kans. Ger Jaarsma voorzitter NVVK

7 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 Aanpassing WSNP Eenvoudiger en minder belastend De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is in 1998 ingevoerd om mensen met problematische schulden weer perspectief te bieden. Na een uitgebreide evaluatie wordt de (Faillissements)wet nu herzien. De regeling wordt in de eerste plaats eenvoudiger en voor de rechtbanken minder belastend. De belangrijkste wijziging voor het CJIB is dat er strengere toelatingseisen voor de wettelijke schuldsanering komen. Hierdoor komen minder zaken voor de rechter. Daarnaast zijn de zogenaamde verificatievergadering (inventarisatie bezittingen en schulden) en het opstellen van een saneringsplan niet meer verplicht. Ook dit scheelt de rechtbank veel tijd. Nieuw is ook dat de rechter schuldeisers kan dwingen akkoord te gaan met een percentagevoorstel (dwangakkoord). Strengere toelatingseisen Personen die in het kader van een misdrijf nog een geldboete, schadevergoedings- en/of ontnemingsmaatregel moeten voldoen, worden niet meer toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Het CJIB heeft hier met het OM in de fase van de beleidsevaluatie op aangedrongen. De schuldsanering bleek in de praktijk een manier te zijn om onder boetes en maatregelen uit te komen en dit staat haaks op de uitgangspunten van de handhaving van het strafrecht. Bovendien kon zo rechtsongelijkheid ontstaan ten opzichte van degenen die hun boete wel betaalden. Dat dit straks niet meer tot de mogelijkheden behoort, is winst. Uitzonderingen Zaken die ouder zijn dan vijf jaar kunnen nog wel worden meegenomen in de wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze zijn dan wel uitgesloten van de schone lei; de betalingsverplichting voor deze boetes en maatregelen blijft ook na de schuldsanering bestaan. Ook schulden die voortvloeien uit overtredingen en bestuurlijke boetes kunnen na toetsing van de rechter worden meegenomen in het wettelijke traject. De rechter beoordeelt in die gevallen of de schuldenaren ten aanzien van het ontstaan van de schulden wel te goeder trouw zijn geweest. Minnelijk traject Een wettelijke schuldsanering is pas mogelijk als de schuldenaar er zelf niet in slaagt overeenstemming te bereiken met de schuldeisers. De schuldenaar moet eerst zelf proberen om tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Dit minnelijke traject heeft de voorkeur. Niet alleen is het minder belastend voor de rechtbanken. Het kost ook minder geld doordat er geen bewindvoerder hoeft te worden aangesteld. Hierdoor blijft er meer over voor de schuldeisers. De strengere toelatingseisen van de WSNP maken het minnelijke traject nog belangrijker. < Convenant CJIB - NVVK Een ontwikkeling die nauw samenhangt met de wijziging van de wetgeving is het convenant tussen het CJIB en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat dit voorjaar wordt ondertekend. Uitgangspunt van het convenant is dat zoveel mogelijk zaken via een minnelijke regeling worden opgelost. Alle openstaande sancties kunnen in beginsel worden meegenomen in de minnelijke schuldregeling, zodat het CJIB gedurende de looptijd daarvan verzekerd is van afdracht door de veroordeelde. Staan aan het einde van de minnelijke schuldregeling nog vorderingen open, dan heeft het CJIB 27 maanden de tijd om deze alsnog te innen. Voor zaken die tijdens de minnelijke schuldregeling dreigen te verjaren en voor schadevergoedingsmaatregelen waarbij het CJIB int ten behoeve van een benadeelde partij dient de schuldhulpverlenende instelling te bezien of een saneringskrediet mogelijk is. De verwachting is dat deze regeling zowel voor het CJIB als voor de schuldenaren voordelen biedt. Het CJIB ontvangt volledige betaling en de schuldenaar wordt uiteindelijk een schuldenvrije toekomst geboden. 7

8 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 JURISPRUDENTIE Locatiekeuze verkeerscontrole Gerechtshof Leeuwarden, 12 december 26, Wahv 6/989 Betrokkene heeft voor snelheidsoverschrijdingen op dezelfde locatie op 21 juli, 28 juli en 3 augustus 25 beschikkingen ontvangen. Betrokkene stelt dat de beschikking niet in stand kan blijven wanneer niet blijkt dat de locatie van de verkeerscontrole is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid. Betrokkene stelt voorts door de lange verwerkingstijd van de sanctie niet in staat te zijn geweest zijn rijgedrag aan te passen, waardoor hij binnen één maand driemaal op dezelfde locatie in de fout is gegaan. Het Hof overweegt dat nog daargelaten dat het een feit van algemene bekendheid is dat forse snelheidsovertredingen op kruisingen en bovendien binnen de bebouwde kom uitermate gevaarzettend zijn, het niet ter beoordeling van een individuele weggebruiker staat of de door de politie gekozen locatie - vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid gezien - een juiste locatie is. Naar het oordeel van het Hof dient het voor eigen rekening en risico van de betrokkene te blijven als hij tekortschiet in zijn plicht om te allen tijde de voor hem geldende verkeerstekens op te merken en daaraan te voldoen. De enkele omstandigheid dat de betrokkene door de verwerkingstijd van een eerder aan hem opgelegde sanctie niet vóór de onderhavige overtreding op de hoogte is geraakt van het feit dat op het betreffende kruispunt opgestelde roodlichtcamera ook snelheidsovertredingen vastlegt en dat hij derhalve niet eerder de financiële prikkel heeft gevoeld om zijn rijgedrag op dat kruispunt aan te passen doet daar niet aan af. Het Hof bevestigt de beslissing van de kantonrechter. Geen ruimte om in te voegen Gerechtshof Leeuwarden, 11 december 26, Wahv 6/994 Aan betrokkene is als kentekenhouder een administratieve sanctie van 95 euro opgelegd wegens het gebruiken van een rijstrook aangeduid met een verlicht rood kruis. De betrokkene voert aan dat hij op de linkerrijstrook is blijven rijden tot het einde van deze strook en daar wilde invoegen. Andere verkeersdeelnemers lieten echter geen ruimte om tussen te voegen. Betrokkene voelde zich daarom genoodzaakt over de rijstrook aangeduid met verlicht rood Groeten uit Leeuwarden kruis te rijden. Hij voert aan dat hij op een motorfiets reed en het te gevaarlijk vond om te stoppen gezien zijn zwakkere positie in het verkeer. Naar het oordeel van het Hof vereist de verkeersveiligheid niet dat een bestuurder 2 meter langs een file rijdt, daarbij gebruik makend van een rijstrook aangeduid met een rood kruis, om daarna in te voegen. Rijstrooklichten buiten de bebouwde kom zijn ten minste vijf meter boven het wegdek aangebracht en daarom van behoorlijke afstand waarneembaar. Het had op de weg van bestuurder gelegen hierop tijdig te anticiperen, waardoor hij zich niet in de situatie zou hebben gebracht waarin hij voelde niet anders te kunnen, dan het absoluut geformuleerde verbod de gesloten rijstrook te berijden te overtreden. Het Hof bevestigt de beslissing van de kantonrechter tot ongegrondverklaring van het beroep. < Het veelbesproken gebrandschilderd raam van de heilige Bonifatius uit het voormalige Bonifatius Hospitaal (MCL-Noord). Op donderdag 11 januari 27 opnieuw geplaatst in het Medisch Centrum Leeuwarden naast de toegang tot de operatiekamers. Foto: Het Hoge Noorden 8 Colofon 58 ketenbreed is een uitgave van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en is bedoeld voor de ketenpartners van de organisatie. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden Redactiecommissie Jeltsje Hemminga (voorzitter, Bestuurlijke & Juridische Zaken), Jaap Bos (Management Informatie), Wikje Breedland (Accountmanager), Freddy de Kuyper (Service & Project Management), Bernard Postema (Bestuurlijke & Juridische Zaken), Elianne Siks (Communicatie), Wencke Taatgen (Communicatie), Jan Withaar (Accountmanager) Redactie Afdeling Communicatie Redactieadres Postbus 1794, 891 CB Leeuwarden, tel Ontwerp en vormgeving Renate van Leeuwen (71 Visuele Communicatie) Druk NPN Drukkers, Breda

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Van schuld naar. 190 schone lei. Evaluatie Wet Schuldsanering. Onderzoek en beleid. personen. N. Jungmann E. Niemeijer M.J. ter Voert.

Van schuld naar. 190 schone lei. Evaluatie Wet Schuldsanering. Onderzoek en beleid. personen. N. Jungmann E. Niemeijer M.J. ter Voert. Van schuld naar 190 schone lei Onderzoek en beleid Evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen N. Jungmann E. Niemeijer M.J. ter Voert Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Klantprofielen voor schuldhulpverlening. Eindrapport

Klantprofielen voor schuldhulpverlening. Eindrapport Klantprofielen voor schuldhulpverlening Eindrapport Voorwoord De schuldhulpverlening in Nederland ziet zich de komende jaren voor een grote uitdaging gesteld: het aantal mensen dat een beroep doet op de

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

marktwerking in de schuldbemiddeling

marktwerking in de schuldbemiddeling DE TOEKOMST VAN DE SCHULDHULPVERLENING De juridische gevolgen van marktwerking in de schuldbemiddeling 2012 Auteur In opdracht van Begeleider Eerste docent Tweede docent Andreas Weinberger Stichting StimulanSZ

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Lichtpuntjes in de letselschade

Lichtpuntjes in de letselschade WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 25e jaargang nummer 3 december 2013 Lichtpuntjes in de letselschade Mark Reekers: Mijn persoonlijke motto is glunder! 2 Voorwoord Lichter Heb ik geluk bij mijn ongeluk?

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie