SIS ondergebracht. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt. bij CJIB. ketenbreed. De eerste resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIS ondergebracht. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt. bij CJIB. ketenbreed. De eerste resultaten"

Transcriptie

1 Justitie ketenbreed JAARGANG 3 NUMMER 1 MAART 27 SIS ondergebracht bij CJIB De eerste resultaten Met de komst van het Slachtofferinformatiepunt Schadevergoedingen(SIS) bij het CJIB is er een einde gekomen aan de verschillende werkwijzen waarop slachtoffers door de verschillende arrondissements- en ressortsparketten werden geïnformeerd over de inning van hun schadevergoeding. Daarnaast gaat het SIS slachtoffers actief informeren en daaraan blijkt veel behoefte. Afdelingshoofd Frans van der Linden noemt het een logische stap dat het CJIB is gevraagd om slachtoffers te informeren over het executietraject. Doordat wij zijn belast met de inning van schadevergoedingsmaatregelen, kunnen wij het slachtoffer snel en volledig informeren. overgegaan. Van der Linden kan tevreden terugkijken op de overgang. We zijn onderweg best een aantal hobbels tegengekomen en het is tot het laatste moment spannend geweest, maar de invoering van het SIS is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Op 8 december 26 is Dordrecht als laatste parket Lees verder op pagina 2 Foto: Erik en Petra Hesmerg

2 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 In de voorbereiding naar deze nieuwe taak zijn kosten noch moeite gespaard. Je hebt met slachtoffers te maken, dat vergt een totaal andere benadering en aanpak dan daders, legt hij uit. We kunnen daarin gewoonweg geen risico s nemen. Alle medewerkers hebben daarom een intensieve training doorlopen waarin ze hebben geleerd hoe ze met slachtoffers moeten omgaan. Meeste slachtoffers blij verrast De reacties die bij de medewerkers van het SIS binnenkomen, zijn allemaal opvallend positief. Sommige slachtoffers reageerden blij verrast op onze brief, omdat ze het idee hadden dat er al helemaal niet meer aan de zaak werd gewerkt. De reacties van de slachtoffers leggen voor Van der Linden en zijn team geen windeieren. Sommige slachtoffers hebben naar aanleiding van onze brief contact met ons gezocht om ons aan informatie over de dader te helpen waardoor wij sneller en gerichter tot incasso kunnen overgaan. Helpende hand Hoewel het product voor het CJIB als inner van de schadevergoedingsmaatregel alles behalve nieuw is, is het te woord staan van slachtoffers voor de medewerkers dat wel. Van der Linden weet dat zijn medewerkers dit een dankbare taak vinden. Voorheen kon je slechts een deel van de vragen van een slachtoffer beantwoorden en moest je ze weer doorverwijzen. Nu handelen we als backoffice van de slachtofferparketten veel telefoontjes helemaal zelf af. Dat is voor het slachtoffer natuurlijk heel prettig. Bovendien kunnen we soms ook nog wat betekenen voor het slachtoffer, bijvoorbeeld als we merken dat een slachtoffer nog met een hulpvraag zit. We wijzen dan op de mogelijkheden die er zijn. Je kunt op die manier een helpende hand bieden. < De cijfers spreken voor zich: 95% heeft behoefte aan informatie Een aantal parketten was actief in het informeren van het slachtoffer over de inning van de schadevergoeding terwijl bij een aantal andere parketten deze taak vanwege de hoge werkdruk bleef liggen. En dat is jammer, want de behoefte hieraan onder slachtoffers blijkt groot. Het kersverse SIS stuurde alle slachtoffers die momenteel betrokken zijn bij een zaak, een brief. In de brief werd meegedeeld dat het SIS voortaan het informatiepunt voor slachtoffers is, als het gaat om de inning van een schadevergoeding. Daarnaast konden mensen op een antwoordkaart te kennen geven of ze regelmatig geïnformeerd willen worden over de voortgang van hun zaak of dat ze hieraan geen behoefte hebben. Van de 35.6 verstuurde brieven met antwoordkaarten, zijn er inmiddels bijna 26. teruggestuurd. Het merendeel, maar liefst 95 procent, gaf aan graag geïnformeerd te willen worden over de voortgang. Roel Bruins Arrondissementsparket Groningen Wat ik ervan vind dat het CJIB dit heeft overgenomen? Heel plezierig! Het neemt ons veel werk uit handen en het CJIB heeft het heel goed opgepakt. Ik kan een slachtoffer intern doorverbinden en hoef maar een parketnummer door te geven en het wordt keurig overgenomen. Ik heb ook het idee dat de slachtoffers er heel tevreden over zijn, want die hoor ik er niet over en dat is een goed teken. Linda Perquin Ressortsparket Arnhem Ik vind het veel praktischer om gelijk naar het SIS door te verwijzen, ook voor de benadeelde. Voorheen moesten wij het CJIB bellen om de vraag voor het slachtoffer te stellen en hem of haar later weer terugbellen met het antwoord. Nu wij hier tussenuit zijn gehaald, heeft het slachtoffer de informatie veel eerder. Bovendien zijn de meeste gegevens ook bij het CJIB, dus ik vind het ook veel logischer dat het slachtoffer rechtstreeks contact opneemt met het SIS. 2 Foto: Het Hoge Noorden

3 HET PROCES 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 JustID, de Justitiële Informatiedienst, bestaat alweer ruim een jaar in de huidige constructie. En dat betekent een kantoor in Almelo én in Leeuwarden. Medewerkers JustID in Leeuwarden hebben hun werkplek in Helicon State, één van de gebouwen van het CJIB. Bovendien voert het CJIB een aantal taken uit voor JustID. Alleen al daardoor zijn beide organisaties stevig met elkaar verbonden. Een gesprek daarover met hoofd Informatiebeheer Rinus Pitstra en hoofd relatiebeheer Paul Nijenhuis, beide werkzaam voor JustID. Foto: De Beeldredaktie Zwolle Afspraken JustID - CJIB vastgelegd De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld, zet Nijenhuis uiteen. Integer betekent het helder krijgen van: wie is wie. Dat verifiëren we nu op basis van administratieve bronnen zoals GBA, maar de volgende stap is het toepassen van biometrie. Onze ambitie voor een integraal persoonsbeeld is dat we alle functionarissen in de strafrechtketen kunnen voorzien van need to know informatie over een bepaald persoon. Dat is de kern van JustID, maar daarnaast zijn we bijvoorbeeld bezig met het doorontwikkelen van ICT-standaarden en het faciliteren van een centraal digitaal depot. JustID is ontstaan door het combineren van de beheerorganisaties van de informatiesystemen JDS (Justitieel Documentatie Systeem, het kernsysteem van de Centrale Justitiële Documentatie) en VIP (Verwijs Index Personen, destijds ondergebracht bij het CJIB) in één organisatie. Het technisch beheer van VIP is bij het CJIB gebleven. Ook het technisch beheer van VIA (Verwijs Index Antillianen) is bij het CJIB belegd. Formele afspraken Pitstra: JustID neemt dus een product af bij het CJIB, we hebben een klant-leverancier relatie. We hebben daarom voor zowel VIA als VIP onlangs een service level agreement (SLA) ondertekend, waarin de afspraken die we hebben gemaakt, formeel zijn vastgelegd. Dat heeft als voordeel dat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Zeker kort na de start van JustID werden er nog veel informele wegen bewandeld. Dat had als voordeel dat je af en toe snel en informeel iets kon regelen. Groot nadeel is dat je geen inzicht hebt in wat je uiteindelijk echt afneemt. Nijenhuis vult aan: In het begin voelde VIP voor het CJIB nog als een eigen systeem. Maar nu we een dik jaar verder zijn, zie je dat de onderlinge relatie formeler is geworden, waardoor bijvoorbeeld het technisch beheer van VIP zakelijker wordt bekeken. Het afsluiten van een SLA hoort daarbij. Samen resultaat De SLA s zijn onderdeel van een overkoepelende raamovereenkomst die CJIB en JustID hebben afgesloten. In de gebouwen van het CJIB werken ongeveer dertig medewerkers voor JustID tegen ongeveer tachtig mensen in Almelo. Dat betekent dat er regelmatig tussen beide steden heen en weer wordt gependeld. Pitstra: Soms wordt dat als lastig ervaren, dan ben je lang onderweg voor een enkele afspraak. Nijenhuis: Maar je leert over en weer ook weer veel van elkaar, ziet hoe een andere organisatie omgaat met bepaalde onderwerpen. Pitstra: Het CJIB en JustID hebben veel met elkaar te maken. We hebben beide de strafrechtketen bepaalde informatie te bieden. Samen moeten we ervoor zorgen dat duidelijk is wie wat biedt. Doordat we deels in dezelfde stad werken, komt het contact op allerlei niveaus eenvoudig tot stand. Dat contact leidt soms tot discussies, maar dat geeft niet. Samen zijn we op zoek om een zo goed mogelijk resultaat voor de gebruikers in de strafrechtketen neer te zetten. < 3

4 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 HET PROCES Foto: Erik en Petra Hesmerg Betalingsregelingen 4 Het belangrijkste uitgangspunt van het betalingsregelingenbeleid van het CJIB is dat op basis van de executieplicht van het Openbaar Ministerie in beginsel geen betalingsregelingen worden toegestaan. Het treffen van een regeling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na zorgvuldige beoordeling van elk afzonderlijk verzoek. Of en zo ja hóe een betalingsregeling mogelijk is, is onder meer afhankelijk van het soort boete/maatregel die het betreft. Een betalingsregeling wordt in beginsel niet in behandeling genomen: - als in een eerdere zaak een betalingsregeling verwijtbaar niet is nagekomen; - voor vorderingen waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd; - voor vorderingen waarvoor een arrestatiebevel is uitgevaardigd of waarvoor de veroordeelde de vervangende hechtenis al ondergaat of waarvoor (in het geval van Mulderboetes) een dwangmiddel wordt toegepast. Mulderboetes Voor vorderingen in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv) is in beginsel geen betalingsregeling mogelijk. De wet kent deze mogelijkheid niet. Destijds is het voorstel van de commissie Mulder om betaling in termijnen toe te staan niet overgenomen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een betalingsregeling tot stand komen. Hierbij dient sprake te zijn van een problematische schuldsituatie, waarbij het verzoek wordt gedaan door een schuldhulpverlenende instantie. Geldboetevonnissen, Schadevergoedings- en Ontnemingsmaatregelen In tegenstelling tot de Wahv is in het Wetboek van Strafrecht wél de mogelijkheid voorzien om een boete in termijnen te betalen. De rechter kan bij een geldboete van minimaal 225 euro betaling in termijnen toestaan. In het Wetboek van Strafvordering is opgenomen, dat voor een geldboetevonnis en schadevergoedingsmaatregel de maximale termijn voor het treffen van een betalingsregeling 27 maanden mag bedragen. Als uit het vonnis of arrest blijkt dat door de rechter een regeling is toegekend, dan voert het CJIB die uit na de overdracht ter executie. Heeft de rechter geen betalingsregeling toegestaan, maar komt na de overdracht naar het CJIB wel een verzoek daartoe van de veroordeelde binnen, dan geldt ook daarvoor dat een betalingsregeling alleen wordt toegestaan na een zorgvuldige beoordeling op basis van de gestelde voorwaarden. Randvoorwaarden Als een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling in behandeling kan worden genomen, dan worden de volgende randvoorwaarden gesteld: 1. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan. 2. Alle voor de beoordeling relevante stukken met betrekking tot de financiële situatie van betrokkene of veroordeelde worden overlegd. 3. Het totale openstaande bedrag is hoger dan 225 euro. 4. De termijn waarbinnen volledige betaling moet zijn gerealiseerd wordt afgestemd op de draagkracht van de betrokkene/veroordeelde, maar is niet langer dan twee jaar en drie maanden. Convenant NVVK In het kader van een binnenkort te ondertekenen convenant met de NVVK, een koepelinstelling van schuldhulpverlenende instellingen, wordt het mogelijk een betalingsregeling te treffen met een looptijd van langer dan 27 maanden. Het Wetboek van Strafvordering wordt met het oog daarop aangepast. Wilt u meer weten over het betalingsregelingenbeleid van het CJIB, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Kremers, teamleider Team Persoonsgerichte Aanpak, afdeling Maatregelen van het CJIB. <

5 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 Instroom Wahv en speerpunten 26 Meer boetes door trajectcontroles In 26 zijn in totaal bijna twaalf miljoen beschikkingen opgelegd voor overtredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Een miljoen meer dan in 25; een stijging van 9 procent. De stijging is geheel toe te schrijven aan de uitbreiding van de trajectcontroles. De politie controleert voornamelijk op de vijf speerpunten Helm, Gordel, Roodlicht, Alcohol en Snelheid (helmgras). Over het algemeen is een daling van het aantal beschikkingen zichtbaar. Maar door de uitbreiding van de trajectcontroles is het aantal beschikkingen voor snelheid fors gestegen, namelijk met ruim 11 procent. Daling boetes gordel, helm en roodlicht Het aantal beschikkingen voor het niet dragen van gordel en helm is in 26 opvallend gedaald. Steeds meer automobilisten zijn zich bewust van het nut van het dragen van de gordel. Een logische verklaring voor de daling van het aantal over- Overtredingen verkeer in 26 naar speerpunt Speerpunt Helm Gordel (Wahv) Gordel (Trias) Roodlicht Alcohol Snelheid (Wahv) Snelheid (Trias) tredingen van de helmdracht kan zijn dat het gebruik van de bromfiets als vervoersmiddel daalt. De huidige vergrijzing kan hiervan indirect een oorzaak zijn. De grafiek laat tevens zien dat er met betrekking tot de autogordels en de kinderbeveiligingssystemen vanaf begin 26 een aantal feitgecodeerde politietransacties is bijgekomen. De daling van het aantal beschikkingen voor het rijden door rood licht is mogelijk veroorzaakt door de flinke verhoging van het sanctiebedrag van 95,- naar 13,-. Lees verder op pagina 6 Instroom Wahv over geheel 26 per aanleverende instantie (datum registratie) Peildatum: 9 januari 27 Aanleverende instantie Snelheid Parkeren Roodlicht Overigen Totaal Kenteken Staande- Percentage houding staandeh. PL1 Politie Groningen PL2 Politie Friesland PL3 Politie Drenthe PL4 Politie IJsselland PL5 Politie Twente PL6 Politie Noord- en Oost Gelderland PL7 Politie Gelderland-Midden PL8 Politie Gelderland-Zuid PL9 Politie Regio Utrecht PL1 Politie Noord-Holland-Noord PL11 Politie Zaanstreek-Waterland PL12 Politie Kennemerland PL13 Politie Amsterdam-Amstelland PL14 Politie Gooi en Vechtstreek PL15 Politie Haaglanden PL16 Politie Hollands-Midden PL17 Politie Rotterdam-Rijnmond PL18 Politie Zuid-Holland-Zuid PL19 Politie Zeeland PL2 Politie Midden- en West-Brabant PL21 Politie Brabant Noord PL22 Politie Brabant Zuid-Oost PL23 Politie Limburg-Noord PL24 Politie Limburg-Zuid PL25 Politie Flevoland PL26 Korps Landelijke Politie Diensten PL27 Koninklijke Marechaussee Parkeerpolitie RDW Milieu- en Reinigingspolitie ,9% 17,5% 7,9% 17,6% 18,5% 17,2% 14,7% 12,9% 22,8% 16,1% 18,7% 13,6% 18,6% 14,6% 2,3% 13,5% 22,8% 14,9% 9,2% 16,8% 21,1% 15,8% 11,% 17,7% 11,% 3,5% 16,% 3,%,% 18,8% Totaal 26: Totaal 25: Totaal 24: ,8% 14,9% 15,5% 5

6 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 DE CIJFERS Afname alcoholmisdrijven Uit het overzicht blijkt ook een lichte daling van het aantal alcoholmisdrijven. Tijdens controles blijkt dat steeds minder automobilisten met alcohol achter het stuur kruipen. In algemene zin kunnen de dalingen ook het effect zijn van de Campagnes om mee thuis te komen, zoals Goochem het Gordeldier en de BOB-campagne. Overzicht Wahv 1991 tot en met 26 In de grafiek hiernaast vindt u de instroom van alle beschikkingen van 1991 tot en met 26. Hier zijn aan toegevoegd de cijfers met betrekking tot de inningpercentages binnen 1 jaar. Het inningpercentage is Aantal beschikkingen ten opzichte van 25 met,3 procent gestegen, namelijk van 95,1 procent naar 95,4 procent. < (vanaf sept) Inningspercentages binnen 1 jaar: ,9% ,9% ,6% ,1% ,3% ,7% ,5% ,7% 2 95,% 21 94,9% 22 94,9% 23 94,9% 24 95,1% 25 95,1% 26 95,4% Instroom WAHV-beschikkingen 1991 t/m Jaar van instroom DE STELLING Door een herziening van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) worden mensen met zwaardere strafrechtelijke schulden niet meer toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Problematische schulden kunnen in dat geval nog wel worden opgelost via het minnelijk traject, maar er wordt geen schone lei verleend voor de CJIB-schulden (zie ook artikel pagina 7). In dit kader formuleerde 58 Ketenbreed de volgende stelling: De herziening van de WSNP draagt (in combinatie met het convenant van het CJIB en het NVVK) bij aan een socialer én rechtvaardiger Nederland. 6 > De herziening van de WSNP markeert dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van schuldenaar en schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Een gemakkelijke vlucht naar een wettelijke schuldregeling moet worden voorkomen. Bij onverbeterlijke schuldenaren zit er weinig anders op dan ze vogelvrij te verklaren voor schuldeisers. Echter, daar waar professionele (schuld)hulpverleners samen met schuldenaren kansen zien om achterliggende problemen aan te pakken, is het grote winst wanneer wel een minnelijke regeling tot stand komt. Dat biedt ruimte om op een integrale manier problemen te lijf te gaan. Het is daarom een grote winst dat het CJIB medewerking zal gaan verlenen aan minnelijke schuldregelingen! Wanneer het aantal geslaagde minnelijke regelingen toeneemt - en achterliggende problemen daadwerkelijk worden opgelost - is in ieder geval sprake van een socialer Nederland. Anselm Krol beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > De gedachte achter de WSNP was dat de schuldenaar na drie jaar echt met een schone lei kon beginnen. Onder invloed van politieke druk, belangengroeperingen en een kennelijk maatschappelijk ongenoegen wordt de toegang steeds moeilijker en steeds meer schuldenaren worden zonder schone lei uit de WSNP gezet. Om dezelfde redenen komt een minnelijke regeling niet meer tot stand. De commissie insolventierecht, die een nieuwe insolventiewet voorbereidt, legt nadruk op regelingen die een schuldenaar buiten de insolventie (faillissement/wsnp) houden. Dat het CJIB vaak dwars lag, is vanuit de bestaande wet en regelgeving begrijpelijk, maar ontnam menig schuldenaar kans op een schone lei. Het convenant tussen CJIB en NVVK ligt precies in lijn met de voorstellen van de commissie insolventierecht. Het mogelijk maken van schuldhulpverlening om de formele procedure te voorkomen. Ik onderschrijf de stelling daarom van harte. J.C. van Apeldoorn advocaat te Amsterdam en lid van de commissie insolventierecht > Een sociaal Nederland heeft te maken met de manier waarop je met elkaar om gaat. Een rechtvaardig Nederland gaat over juistheid en eerlijkheid. Zowel in de ogen van de schuldenaars als de schuldeisers is de WSNP niet sociaal en rechtvaardig. De schuldenaars menen dat ze drie jaar lang een oppas (bewindvoerder) krijgen, die hen honds behandelt en alleen kijkt naar de belangen van de schuldeiser. De schuldeisers willen het hele bedrag, niet een deel. De WSNP is een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat mensen een tweede kans kunnen krijgen. Door de herziening van de Wet krijgen minder mensen die kans. De stelling moet zijn: de oude WSNP gaf mensen meer kansen op een nieuwe start dan de herziene. Gelukkig biedt het convenant tussen het CJIB en de NVVK schuldenaren alsnog een nieuwe kans. Ger Jaarsma voorzitter NVVK

7 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 Aanpassing WSNP Eenvoudiger en minder belastend De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is in 1998 ingevoerd om mensen met problematische schulden weer perspectief te bieden. Na een uitgebreide evaluatie wordt de (Faillissements)wet nu herzien. De regeling wordt in de eerste plaats eenvoudiger en voor de rechtbanken minder belastend. De belangrijkste wijziging voor het CJIB is dat er strengere toelatingseisen voor de wettelijke schuldsanering komen. Hierdoor komen minder zaken voor de rechter. Daarnaast zijn de zogenaamde verificatievergadering (inventarisatie bezittingen en schulden) en het opstellen van een saneringsplan niet meer verplicht. Ook dit scheelt de rechtbank veel tijd. Nieuw is ook dat de rechter schuldeisers kan dwingen akkoord te gaan met een percentagevoorstel (dwangakkoord). Strengere toelatingseisen Personen die in het kader van een misdrijf nog een geldboete, schadevergoedings- en/of ontnemingsmaatregel moeten voldoen, worden niet meer toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Het CJIB heeft hier met het OM in de fase van de beleidsevaluatie op aangedrongen. De schuldsanering bleek in de praktijk een manier te zijn om onder boetes en maatregelen uit te komen en dit staat haaks op de uitgangspunten van de handhaving van het strafrecht. Bovendien kon zo rechtsongelijkheid ontstaan ten opzichte van degenen die hun boete wel betaalden. Dat dit straks niet meer tot de mogelijkheden behoort, is winst. Uitzonderingen Zaken die ouder zijn dan vijf jaar kunnen nog wel worden meegenomen in de wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze zijn dan wel uitgesloten van de schone lei; de betalingsverplichting voor deze boetes en maatregelen blijft ook na de schuldsanering bestaan. Ook schulden die voortvloeien uit overtredingen en bestuurlijke boetes kunnen na toetsing van de rechter worden meegenomen in het wettelijke traject. De rechter beoordeelt in die gevallen of de schuldenaren ten aanzien van het ontstaan van de schulden wel te goeder trouw zijn geweest. Minnelijk traject Een wettelijke schuldsanering is pas mogelijk als de schuldenaar er zelf niet in slaagt overeenstemming te bereiken met de schuldeisers. De schuldenaar moet eerst zelf proberen om tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Dit minnelijke traject heeft de voorkeur. Niet alleen is het minder belastend voor de rechtbanken. Het kost ook minder geld doordat er geen bewindvoerder hoeft te worden aangesteld. Hierdoor blijft er meer over voor de schuldeisers. De strengere toelatingseisen van de WSNP maken het minnelijke traject nog belangrijker. < Convenant CJIB - NVVK Een ontwikkeling die nauw samenhangt met de wijziging van de wetgeving is het convenant tussen het CJIB en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat dit voorjaar wordt ondertekend. Uitgangspunt van het convenant is dat zoveel mogelijk zaken via een minnelijke regeling worden opgelost. Alle openstaande sancties kunnen in beginsel worden meegenomen in de minnelijke schuldregeling, zodat het CJIB gedurende de looptijd daarvan verzekerd is van afdracht door de veroordeelde. Staan aan het einde van de minnelijke schuldregeling nog vorderingen open, dan heeft het CJIB 27 maanden de tijd om deze alsnog te innen. Voor zaken die tijdens de minnelijke schuldregeling dreigen te verjaren en voor schadevergoedingsmaatregelen waarbij het CJIB int ten behoeve van een benadeelde partij dient de schuldhulpverlenende instelling te bezien of een saneringskrediet mogelijk is. De verwachting is dat deze regeling zowel voor het CJIB als voor de schuldenaren voordelen biedt. Het CJIB ontvangt volledige betaling en de schuldenaar wordt uiteindelijk een schuldenvrije toekomst geboden. 7

8 58 KETENBREED - JAARGANG 3 - NUMMER 1 - MAART 27 JURISPRUDENTIE Locatiekeuze verkeerscontrole Gerechtshof Leeuwarden, 12 december 26, Wahv 6/989 Betrokkene heeft voor snelheidsoverschrijdingen op dezelfde locatie op 21 juli, 28 juli en 3 augustus 25 beschikkingen ontvangen. Betrokkene stelt dat de beschikking niet in stand kan blijven wanneer niet blijkt dat de locatie van de verkeerscontrole is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid. Betrokkene stelt voorts door de lange verwerkingstijd van de sanctie niet in staat te zijn geweest zijn rijgedrag aan te passen, waardoor hij binnen één maand driemaal op dezelfde locatie in de fout is gegaan. Het Hof overweegt dat nog daargelaten dat het een feit van algemene bekendheid is dat forse snelheidsovertredingen op kruisingen en bovendien binnen de bebouwde kom uitermate gevaarzettend zijn, het niet ter beoordeling van een individuele weggebruiker staat of de door de politie gekozen locatie - vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid gezien - een juiste locatie is. Naar het oordeel van het Hof dient het voor eigen rekening en risico van de betrokkene te blijven als hij tekortschiet in zijn plicht om te allen tijde de voor hem geldende verkeerstekens op te merken en daaraan te voldoen. De enkele omstandigheid dat de betrokkene door de verwerkingstijd van een eerder aan hem opgelegde sanctie niet vóór de onderhavige overtreding op de hoogte is geraakt van het feit dat op het betreffende kruispunt opgestelde roodlichtcamera ook snelheidsovertredingen vastlegt en dat hij derhalve niet eerder de financiële prikkel heeft gevoeld om zijn rijgedrag op dat kruispunt aan te passen doet daar niet aan af. Het Hof bevestigt de beslissing van de kantonrechter. Geen ruimte om in te voegen Gerechtshof Leeuwarden, 11 december 26, Wahv 6/994 Aan betrokkene is als kentekenhouder een administratieve sanctie van 95 euro opgelegd wegens het gebruiken van een rijstrook aangeduid met een verlicht rood kruis. De betrokkene voert aan dat hij op de linkerrijstrook is blijven rijden tot het einde van deze strook en daar wilde invoegen. Andere verkeersdeelnemers lieten echter geen ruimte om tussen te voegen. Betrokkene voelde zich daarom genoodzaakt over de rijstrook aangeduid met verlicht rood Groeten uit Leeuwarden kruis te rijden. Hij voert aan dat hij op een motorfiets reed en het te gevaarlijk vond om te stoppen gezien zijn zwakkere positie in het verkeer. Naar het oordeel van het Hof vereist de verkeersveiligheid niet dat een bestuurder 2 meter langs een file rijdt, daarbij gebruik makend van een rijstrook aangeduid met een rood kruis, om daarna in te voegen. Rijstrooklichten buiten de bebouwde kom zijn ten minste vijf meter boven het wegdek aangebracht en daarom van behoorlijke afstand waarneembaar. Het had op de weg van bestuurder gelegen hierop tijdig te anticiperen, waardoor hij zich niet in de situatie zou hebben gebracht waarin hij voelde niet anders te kunnen, dan het absoluut geformuleerde verbod de gesloten rijstrook te berijden te overtreden. Het Hof bevestigt de beslissing van de kantonrechter tot ongegrondverklaring van het beroep. < Het veelbesproken gebrandschilderd raam van de heilige Bonifatius uit het voormalige Bonifatius Hospitaal (MCL-Noord). Op donderdag 11 januari 27 opnieuw geplaatst in het Medisch Centrum Leeuwarden naast de toegang tot de operatiekamers. Foto: Het Hoge Noorden 8 Colofon 58 ketenbreed is een uitgave van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en is bedoeld voor de ketenpartners van de organisatie. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden Redactiecommissie Jeltsje Hemminga (voorzitter, Bestuurlijke & Juridische Zaken), Jaap Bos (Management Informatie), Wikje Breedland (Accountmanager), Freddy de Kuyper (Service & Project Management), Bernard Postema (Bestuurlijke & Juridische Zaken), Elianne Siks (Communicatie), Wencke Taatgen (Communicatie), Jan Withaar (Accountmanager) Redactie Afdeling Communicatie Redactieadres Postbus 1794, 891 CB Leeuwarden, tel Ontwerp en vormgeving Renate van Leeuwen (71 Visuele Communicatie) Druk NPN Drukkers, Breda

Jolanda Hemmes Blumers, accountmanager. Gouda 9 november Menu

Jolanda Hemmes Blumers, accountmanager. Gouda 9 november Menu Jolanda Hemmes Blumers, accountmanager Gouda 9 november 2017 1990 Start CJIB in Utrecht 1991 CJIB in Leeuwarden 1992 Start uitbreiding innen 1995 Start coördineren vrijheidsstraffen 2001 Start bestuurlijke

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

CONVENANT. NVVK en CJIB

CONVENANT. NVVK en CJIB CONVENANT NVVK en CJIB De ondergetekenden: 1. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, statutair gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. ing. G. Jaarsma en A.A. de Jong,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 Rapport Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 2 Klacht Op 13 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Drachten, ingediend door de heer J. Veninga te Drachten,

Nadere informatie

BETALINGSREGELINGENBELEID

BETALINGSREGELINGENBELEID BETALINGSREGELINGENBELEID Versie 1.0 Datum 1 september 2017 Status definitief 1 Inhoud Begripsbepaling... 3 1. Inleiding... 6 2. Algemene uitgangspunten... 6 3. Verzoek... 6 4. Betalingsregelingen... 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 942 Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 24 TWEEDE NOTA VAN

Nadere informatie

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 3 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en

Nadere informatie

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Lot uit loterij: Voor wie? Voor wie niet? Is een geslaagd minnelijk traject ook een lot uit de loterij?

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Justitie naar aanleiding van de brief van 27 oktober 2008 inzake

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Parkeren / stilstaan 5,9% Snelheid 83,3% Strafbeschikkingen. sancties en confiscatiebeslissingen. Uitgaande Europese geldelijke

Parkeren / stilstaan 5,9% Snelheid 83,3% Strafbeschikkingen. sancties en confiscatiebeslissingen. Uitgaande Europese geldelijke Innen & Incasseren - Innen & Incasseren - 7.968.912 De grootste taak van het CJIB is de inning van verkeersboetes. De meeste verkeersovertredingen worden afgehandeld binnen de Wet administratiefrechtelijke

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie. en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie. en het Centraal Justitieel Incassobureau. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau. Publicatiedatum: 2 september 2014 Rapportnummer: 2014 /096 20 14/0 9 6 d e Natio nale

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden. Datum: 16 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/110

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden. Datum: 16 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/110 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden. Datum: 16 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/110 2 Klacht Verzoeker maakte een geldbedrag over aan het CJIB ten

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 14 november 2017

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 14 november 2017 Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 14 november 2017 Lot uit loterij: Voor wie? Voor wie niet? Is een geslaagd minnelijk traject ook een lot uit de

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2005 Rapportnummer: 2005/345

Rapport. Datum: 9 november 2005 Rapportnummer: 2005/345 Rapport Datum: 9 november 2005 Rapportnummer: 2005/345 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden onvoldoende heeft getracht de door de politierechter te

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 202 Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2014 Met deze brief

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2016:126 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201504420/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van:

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van: Boete Toolkit 2013 Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier Een uitgave in eigen beheer van: boetebezwaar-online.nl Uw boete succesvol aanvechten Handleiding en praktische tips

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT: Vast te stellen het volgende BELEIDSREGELS BIJSTANDSVERHAAL 2015 FORMELE GRONDSLAG Wettelijk kader 1.

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Karabulut en Leijten

Kamervragen van de leden Karabulut en Leijten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 januari 2001 Rapportnummer: 2001/014

Rapport. Datum: 19 januari 2001 Rapportnummer: 2001/014 Rapport Datum: 19 januari 2001 Rapportnummer: 2001/014 2 Klacht Op 24 december 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer N. te Oostzaan, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De heer xxxxxxxx. Geachte heer xxxxxxxx,

De heer xxxxxxxx. Geachte heer xxxxxxxx, De heer xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Geachte heer xxxxxxxx, Dank u voor uw e-mail van 19 maart 2017. Daarin schrijft u in vervolg op een eerdere klacht dat u het niet eens bent met de werkwijze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4929

ECLI:NL:RBDHA:2017:4929 ECLI:NL:RBDHA:2017:4929 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer C/09/529332 / KG ZA 17-374 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001

RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001 RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001 Klacht 1 Beoordeling 1 Conclusie 5 Aanbeveling 6 Onderzoek 6 Bevindingen 6 Achtergrond 9 KLACHT Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281

Rapport. Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281 Rapport Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden (CJIB) ter executie van de op 24 maart 1998 ten gunste

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

2. Een eigen bijdrage voor gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen

2. Een eigen bijdrage voor gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur

Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur Docent: mr. dr. Arnoud J. Noordam Dwangakkoord. Wat gaan we bespreken? 1. Waar staat het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0609

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0609 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0609 Instantie Datum uitspraak 06-02-2013 Datum publicatie 06-02-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaknummer 200.085.406, 200.085.407, 200.085.408 en 200.085.409 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker (advocaat) klaagt erover dat een met naam genoemde officier van justitie te Breda hem op 10 november 2006 pas één minuut voor aanvang van de behandeling van zijn ingediende

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Corporate presentatie CJIB 2010 Het CJIB als partner Welke innovaties heeft het

Nadere informatie

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Rapport Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Datum 2 augustus 2010 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het toepassen van vervangende hechtenis door het CJIB

Datum 2 augustus 2010 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het toepassen van vervangende hechtenis door het CJIB 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Aan de slag met je schulden

Aan de slag met je schulden Aan de slag met je schulden De stappen van een schuldregeling voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - SCHULDEN OPLOSSEN De stappen van een schuldregeling 1 Opstartfase 2 Start schuldregeling Je

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen N. Jungmann, E. Niemeijer, M.J. ter Voert Onderzoek en beleid, nr. 190 Samenvatting Achtergrond Sinds 1 december 1998 is de

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari 2014 Rapportnummer: 2014/012 2 Klacht Verzoeker ontving een bekeuring vanwege een verkeersovertreding.

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

2 Toelichting.Beleidsregels terugvordering, invordering, brutering en intrekking/herziening

2 Toelichting.Beleidsregels terugvordering, invordering, brutering en intrekking/herziening 2 Toelichting.Beleidsregels terugvordering, invordering, brutering en intrekking/herziening 2.1 Algemene bepalingen Artikel 1. In de algemene bepalingen staan definitiebepalingen: a. afkortingen van de

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie