Jaaroverzicht. wonen zonder zorgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht. wonen zonder zorgen. www.wonenhoekvanholland.nl"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht wonen zonder zorgen 12

2 Inhoud Woningbouwvereniging Hoek van Holland Adres: Planciushof GC Hoek van Holland Telefoon (0174) Fax (0174) adres Colofon Het Populair Jaarverslag verschijnt 1 keer per jaar en wordt verspreid onder huurders, leden en overige belangstellenden. Eindredactie: Jeanette de Koning, Cécile Boers Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Van Deventer BV, s-gravenzande Fotografie: Westreport, WVH Akkoorden 2012 was het jaar van de akkoorden. Ik heb het over de akkoorden waarvan de impact op de volkhuisvestingssector ongekend is: het lenteakkoord en het regeringsakkoord. Akkoorden die begin 2013 opgevolgd werden door het woonakkoord. De rode draad in al deze akkoorden is dat de investeringscapaciteit van corporaties fors wordt aangetast. De snelle opeenvolging van de akkoorden heeft ook gevolgen. Die leidt tot gebrek aan vertrouwen en onzekerheid. En wat doen mensen en dus ook organisaties als verzameling van mensen - als ze onzeker worden? Dan maken ze pas op de plaats. Als je onzeker bent over het behoud van je baan, dan heb je de neiging om grote uitgaven maar even achterwege te laten. Je instinct zegt je om te zorgen voor een appeltje voor de dorst. Naast drie akkoorden kennen we inmiddels ook de triple dip. De derde recessie in drie jaar tijd. Het consumentenvertrouwen daalt, de vastgoedmarkt krimpt en de werkloosheid stijgt. Geen berichten om vrolijk van te worden. In plaats van geld uitgeven, houden we de hand op de knip. En dat is ook wel logisch. Het kabinet legt immers in plaats van te bezuinigen de rekening bij de consument en de bedrijven. Dat geldt in onze sector ook. Corporaties (= bedrijven) moeten de verhuurderheffing gaan betalen en mogen dat compenseren door de huurders (= consumenten) meer huur in rekening te brengen. Echt bezuinigen vraagt juist om wezenlijke hervormingen, niet om het verschuiven van de rekening. Die hervormingen laten nog op zich wachten, ben ik bang. Akkoorden vinden we ook in de muziek. En muziek zit er wel in WVH. Zo hebben we goede vorderingen gemaakt bij het duurzaam maken van onze woningen. Het gemiddeld niveau van de energielabels is verbeterd. Ook qua dienstverlening doen we het goed. In 2012 is het KWH Huurlabel waar we ons niveau van dienstverlening mee meten drastisch gewijzigd. WVH is van harte meegegaan met deze wijzigingen. We laten continu en jaarlijks op alle onderdelen de kwaliteit van onze dienstverlening meten. Op de landelijke ranglijst van KWH totaalscores nemen we de 18e plek van de 168 in (peildatum 18 februari 2013). In dit jaarverslag geeft WVH een overzicht van wat we in 2012 nog meer bereikt hebben. Dat doen we aan de hand van de thema s waarop we onze strategische doelen geformuleerd hebben (zie ook onze strategische notitie Welkom bij WVH, missie, visie en strategische doelen ) Het zal u duidelijk zijn dat WVH al die resultaten alleen maar kan behalen door de niet aflatende inzet van iedereen die bij haar werk betrokken is. Voor die inzet bedank ik hen van harte. Als u op ons jaaroverzicht wilt reageren, dan stel ik dat zeer op prijs. Bas Molenaar Directeur Jaarverslag 2012

3 Missie WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. Wij bieden goede en passende woningen in een prettige buurt aan mensen die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Ook bieden wij diensten die gerelateerd zijn aan het wonen. Daarnaast zijn wij een partner voor het realiseren van een aantrekkelijke (woon) gemeenschap. De wensen van onze klanten zijn het vertrekpunt van ons werk. Onze missie in een kort en krachtig statement: Wonen zonder zorgen. De verdeling van woningen De woonruimteverordening gaat er van uit dat we bij het toewijzen van woningen zo weinig mogelijk (inkomens)voorwaarden stellen. Volgens de Staatssteunregeling moet ten minste 90% van de huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens ( 664 per 1 januari 2012) worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen lager dan In 2012 hebben we van de 86 woningen met een huurprijs onder de huurgrens van 665 er 80 toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan Dat betekent dat over 2012 ongeveer 93% volgens de norm van Europa is toegewezen. We voldoen daarmee ruimschoots aan de richtlijn (90%). Beschikbaar en betaalbaar Ons bezit eind 2012: woningen - drie bedrijfspanden - één verzorgingshuis (verhuurd aan Stichting Humanitas) - één sociaal pension (verhuurd aan Stichting Ontmoeting) Verhuurcijfers De vraag naar woningen in Hoek van Holland is groot. In 2012 zijn 97 woningen opnieuw verhuurd. Per woning die we te huur aanboden, reageerden gemiddeld 97 woningzoekenden. De gemiddelde inschrijfduur van mensen die een woning van WVH in Hoek van Holland betrekken, bedraagt 6,1 jaar. WVH heeft per 1 juli 2012 de huren van alle woningen met 2,3% verhoogd. Dit percentage is gelijk aan het inflatiecijfer over 2011 en de wettelijk maximaal toegestane huurverhoging per woning. Huur betalen Ruim 75% van de huurders maakt gebruik van een automatische incasso-opdracht. WVH streeft ernaar dit percentage nog hoger te krijgen. Jaarlijks verloot WVH daarom vier keer 300 onder de huurders die minimaal een half jaar via automatische incasso correct de huur betalen. Huurachterstand Het gemiddelde bedrag aan achterstand van zittende huurders bedroeg aan het eind van Het aantal huurders met achterstand is 63. Huisuitzetting In 2012 is bij WVH geen woning ontruimd wegens huurachterstand. Verkoop In 2012 is er één woning verkocht. Sloop en nieuwbouw In 2012 heeft WVH geen woningen gesloopt en geen nieuwe woningen opgeleverd. 3

4 De klant centraal Doelgroepen De doelgroepen van WVH zijn: Senioren Starters Urgenten Mindervaliden Mensen met een verstandelijke beperking Statushouders Dak- en thuislozen Hoekenezen Overige woonconsumenten Reparatieverzoeken In 2012 ontving WVH reparatieverzoeken van haar huurders. Het uitvoeren van alle reparaties kostte per woning gemiddeld 317. Klachten afhandeling WVH registreerde in klachten, 61 daarvan naar aanleiding van onderhoud of een reparatie. Van de klachten werden er 74 in 2012 afgehandeld. De Regionale Klachtencommissie, de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond, de Huurcommissie en het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties heeft in 2012 geen meldingen of klachten over WVH ontvangen. Serviceabonnement Tegen een maandelijkse vergoeding van 3,40 voert WVH onderhoud uit dat eigenlijk voor rekening van de huurder is huishoudens hadden in 2012 een serviceabonnement van WVH. Huurders die langer dan tien jaar bij WVH huren betalen 2,55 per maand. Kwaliteit van onze dienstverlening WVH is houder van het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH meet continu en jaarlijks op onderdelen de kwaliteit van onze dienstverlening. Op 18 februari 2012 scoorde WVH gemiddeld een 8,0 als totaalscore. Van de 168 corporaties neemt WVH daarmee de 18e plek in. Wilt u meer weten over KWH en de kwaliteit van onze dienstverlening? Kijk op onze website Naast de metingen van KWH doet WVH zelf ook navraag naar haar dienstverlening. Bijvoorbeeld door interviews met nieuwe huurders die net in hun woning zijn komen wonen. Ook nieuwe huurders beoordelen WVH met ruime voldoendes. Duurzaam bouwen en verbouwen WVH bouwde in 2012 geen nieuwe woningen. WVH focust zich op het onderhoud en de verbetering van haar woningen en besteedt daar veel geld aan. In 2012 gaven we in totaal uit aan onderhoud (gemiddeld per woning). Dit bedrag is inclusief investeringen van om woningen energiezuiniger te maken. Complex 020 Complex 070 pilotproject Van Wooncoach naar doorstroming Het aantal reacties op seniorenwoningen is relatief laag. Dat is vreemd omdat het aantal senioren in Hoek van Holland relatief groot is en toeneemt. Het betekent dat veel senioren nog niet willen verhuizen, om welke reden dan ook. In 2013 start WVH het pilotproject Van Wooncoach naar doorstroming. Voor het project is een groep 65+-ers geselecteerd die wonen in een grote eengezinswoning van WVH. Het hoofddoel van het project is het realiseren van een betere doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast krijgen we beter inzicht in de woonwensen van de deelnemers aan het project. Opvallende grootonderhoudsprojecten Er zijn twee opvallende grootonderhoudsprojecten in volle gang. Het gaat om grootonderhoud aan de woningen aan de Vergulde Draeckweg en omgeving en die aan de Jan Lelsstraat. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website onder de knoppen u huurt een woning / actuele projecten. 4 Jaarverslag 2012

5 Sponsoring Hospice Beukenrode Een prettige buurt maken we samen WVH steunt graag initiatieven die bijdragen aan prettiger (samen) leven, voornamelijk in Hoek van Holland. Dat doen wij onder andere via ons sponsor- en giftenbudget. WVH heeft de volgende activiteiten of goede doelen financieel ondersteund: - Plusbus - Houtsnip - NL Doet - Kikkeropfleurdoos - Oranjevereniging - Jeugdrugby - HSV EHBO - Hoekse museumdag - Westland on Stage - Lichtjes voor Sofia - Sinterklaas in- en uittocht - Hocato Toneelvereniging - Hoekse voetbalvereniging HVC - Muziekdag - Scouting (oliebollen besteld voor Humanitas) - Hospice Beukenrode voor Westland, - Midden-Delfland en Hoek van Holland - Stichting HomePlan WVH zet zich in voor een prettige buurt door: - groenonderhoud - inzet van een huismeester - overleg met deelgemeente, politie en gemeentewerken - overleg met huurdersvereniging Houdt Zicht en bewonerscommissies - organiseren van een wijkschouw - sponsoring en giften - inzet om overlast te beperken of weg te nemen - handhaving van tuinbeleid (aanpak van slechte situaties) - handhaving drugsbeleid (hennepteelt of drugshandel = huis uit) Koninginnedag 5

6 Samen met partners Samenwerking WVH werkt op het gebied van zorg en welzijn samen met: Careyn, Middin (voorheen Steinmetz de Compaan), Stichting Ontmoeting, Vitis Welzijn, Humanitas en MEE. Lokaal Zorgnetwerk WVH neemt deel aan het Lokaal Zorgnetwerk waar de bemoeienis voor mensen met meervoudige problemen wordt gecoördineerd. Naast WVH nemen instanties als RIAGG, Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, Politie, Vitis, STOED, Bouman GGZ, GGD, SoZaWe, huisartsen en Careyn deel aan het netwerk. Platform Wonen-Zorg-Veiligheid-Welzijn WVH maakt deel uit van het overlegplatform Wonen-Zorg-Veiligheid-Welzijn (W2ZV). De meer dan tien professionele organisaties die hieraan deelnemen, zetten zich in voor ouderen en gehandicapten in Hoek van Holland. Doel van de samenwerkende partijen is van Hoek van Holland een woonservicegebied te maken. WVH faciliteert het platform onder andere door vergaderruimte beschikbaar te stellen en de voorzitter te betalen. Daarnaast neemt de beleidsmedewerker van WVH de secretarisrol van het platform voor haar rekening. In 2012 was hier in totaal circa mee gemoeid. Overleg met (vertegenwoordigers van) huurders WVH overlegt met huurdersvereniging Houdt Zicht over beleidszaken die alle huurders aangaan. Over zaken op wijk- of complexniveau praat WVH met bewonerscommissie. Dit overleg is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen Houdt Zicht en WVH. Overleg met belanghebbenden WVH organiseerde in 2012 voor de zesde keer een bijeenkomst met haar belanghebbenden. Meer dan vijftig vertegenwoordigers van huurders, partners uit de zorg- en welzijnswereld, de deelgemeente, gemeentelijke diensten en vele anderen woonden de bijeenkomst bij. De middag stond onder leiding van Wim van t Veer, directeur van stichting De Binnenvest in Leiden, een organisatie voor opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. Het thema van de bijeenkomst was de rol van woningcorporaties in de samenleving. Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is terug te vinden op onze website onder de knoppen over WVH / Belanghebbenden Ondertekening werkplan woonservicegebied Op initiatief van de deelgemeente en WVH is op 19 december 2012 voor Hoek van Holland het werkplan Woonservicegebied ondertekend door de volgende partijen: Gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoek van Holland, zorgorganisaties Careyn, Middin, Stichting Ontmoeting, Stichting Humanitas en MEE Rotterdam Rijnmond, Welzijnsorganisaties Vitis Welzijn, WMO-adviesraad Hoek van Holland, Gehandicaptenplatform Hoek van Holland, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR), Taxi Rooney, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, adviserend orgaan Stichting Platform Agenda 22 en WVH. De plannen in het werkplan komen van de partners in het Platform W2ZV. Door de uitvoering ervan willen de partners het voor iedereen mogelijk maken om zo lang mogelijk de regie te kunnen houden over het eigen leven. Ondertekening werkplan woonservicegebied Ontmoetingscentrum dementerenden Zorgkantoor Achmea heeft Humanitas verzocht in Hoek van Holland een zorgketen dementie op te zetten. Belangrijke voorwaarde voor deze keten was het realiseren van een ontmoetingscentrum voor dementerenden. Humanitas vroeg WVH om hulp bij het uitwerken van de totstandkoming en huisvesting van een ontmoetingscentrum voor dementerenden. WVH heeft dit verzoek enthousiast ter hand genomen. De inspanningen van beide partijen hebben geresulteerd in de opening van het ontmoetingscentrum voor dementerenden op 1 november 2012 in appartementen de Atlas. Hestia Reukema opent het ontmoetingscentrum 6 Jaarverslag 2012

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie