Jaaroverzicht. wonen zonder zorgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht. wonen zonder zorgen. www.wonenhoekvanholland.nl"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht wonen zonder zorgen 12

2 Inhoud Woningbouwvereniging Hoek van Holland Adres: Planciushof GC Hoek van Holland Telefoon (0174) Fax (0174) adres Colofon Het Populair Jaarverslag verschijnt 1 keer per jaar en wordt verspreid onder huurders, leden en overige belangstellenden. Eindredactie: Jeanette de Koning, Cécile Boers Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Van Deventer BV, s-gravenzande Fotografie: Westreport, WVH Akkoorden 2012 was het jaar van de akkoorden. Ik heb het over de akkoorden waarvan de impact op de volkhuisvestingssector ongekend is: het lenteakkoord en het regeringsakkoord. Akkoorden die begin 2013 opgevolgd werden door het woonakkoord. De rode draad in al deze akkoorden is dat de investeringscapaciteit van corporaties fors wordt aangetast. De snelle opeenvolging van de akkoorden heeft ook gevolgen. Die leidt tot gebrek aan vertrouwen en onzekerheid. En wat doen mensen en dus ook organisaties als verzameling van mensen - als ze onzeker worden? Dan maken ze pas op de plaats. Als je onzeker bent over het behoud van je baan, dan heb je de neiging om grote uitgaven maar even achterwege te laten. Je instinct zegt je om te zorgen voor een appeltje voor de dorst. Naast drie akkoorden kennen we inmiddels ook de triple dip. De derde recessie in drie jaar tijd. Het consumentenvertrouwen daalt, de vastgoedmarkt krimpt en de werkloosheid stijgt. Geen berichten om vrolijk van te worden. In plaats van geld uitgeven, houden we de hand op de knip. En dat is ook wel logisch. Het kabinet legt immers in plaats van te bezuinigen de rekening bij de consument en de bedrijven. Dat geldt in onze sector ook. Corporaties (= bedrijven) moeten de verhuurderheffing gaan betalen en mogen dat compenseren door de huurders (= consumenten) meer huur in rekening te brengen. Echt bezuinigen vraagt juist om wezenlijke hervormingen, niet om het verschuiven van de rekening. Die hervormingen laten nog op zich wachten, ben ik bang. Akkoorden vinden we ook in de muziek. En muziek zit er wel in WVH. Zo hebben we goede vorderingen gemaakt bij het duurzaam maken van onze woningen. Het gemiddeld niveau van de energielabels is verbeterd. Ook qua dienstverlening doen we het goed. In 2012 is het KWH Huurlabel waar we ons niveau van dienstverlening mee meten drastisch gewijzigd. WVH is van harte meegegaan met deze wijzigingen. We laten continu en jaarlijks op alle onderdelen de kwaliteit van onze dienstverlening meten. Op de landelijke ranglijst van KWH totaalscores nemen we de 18e plek van de 168 in (peildatum 18 februari 2013). In dit jaarverslag geeft WVH een overzicht van wat we in 2012 nog meer bereikt hebben. Dat doen we aan de hand van de thema s waarop we onze strategische doelen geformuleerd hebben (zie ook onze strategische notitie Welkom bij WVH, missie, visie en strategische doelen ) Het zal u duidelijk zijn dat WVH al die resultaten alleen maar kan behalen door de niet aflatende inzet van iedereen die bij haar werk betrokken is. Voor die inzet bedank ik hen van harte. Als u op ons jaaroverzicht wilt reageren, dan stel ik dat zeer op prijs. Bas Molenaar Directeur Jaarverslag 2012

3 Missie WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. Wij bieden goede en passende woningen in een prettige buurt aan mensen die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Ook bieden wij diensten die gerelateerd zijn aan het wonen. Daarnaast zijn wij een partner voor het realiseren van een aantrekkelijke (woon) gemeenschap. De wensen van onze klanten zijn het vertrekpunt van ons werk. Onze missie in een kort en krachtig statement: Wonen zonder zorgen. De verdeling van woningen De woonruimteverordening gaat er van uit dat we bij het toewijzen van woningen zo weinig mogelijk (inkomens)voorwaarden stellen. Volgens de Staatssteunregeling moet ten minste 90% van de huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens ( 664 per 1 januari 2012) worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen lager dan In 2012 hebben we van de 86 woningen met een huurprijs onder de huurgrens van 665 er 80 toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan Dat betekent dat over 2012 ongeveer 93% volgens de norm van Europa is toegewezen. We voldoen daarmee ruimschoots aan de richtlijn (90%). Beschikbaar en betaalbaar Ons bezit eind 2012: woningen - drie bedrijfspanden - één verzorgingshuis (verhuurd aan Stichting Humanitas) - één sociaal pension (verhuurd aan Stichting Ontmoeting) Verhuurcijfers De vraag naar woningen in Hoek van Holland is groot. In 2012 zijn 97 woningen opnieuw verhuurd. Per woning die we te huur aanboden, reageerden gemiddeld 97 woningzoekenden. De gemiddelde inschrijfduur van mensen die een woning van WVH in Hoek van Holland betrekken, bedraagt 6,1 jaar. WVH heeft per 1 juli 2012 de huren van alle woningen met 2,3% verhoogd. Dit percentage is gelijk aan het inflatiecijfer over 2011 en de wettelijk maximaal toegestane huurverhoging per woning. Huur betalen Ruim 75% van de huurders maakt gebruik van een automatische incasso-opdracht. WVH streeft ernaar dit percentage nog hoger te krijgen. Jaarlijks verloot WVH daarom vier keer 300 onder de huurders die minimaal een half jaar via automatische incasso correct de huur betalen. Huurachterstand Het gemiddelde bedrag aan achterstand van zittende huurders bedroeg aan het eind van Het aantal huurders met achterstand is 63. Huisuitzetting In 2012 is bij WVH geen woning ontruimd wegens huurachterstand. Verkoop In 2012 is er één woning verkocht. Sloop en nieuwbouw In 2012 heeft WVH geen woningen gesloopt en geen nieuwe woningen opgeleverd. 3

4 De klant centraal Doelgroepen De doelgroepen van WVH zijn: Senioren Starters Urgenten Mindervaliden Mensen met een verstandelijke beperking Statushouders Dak- en thuislozen Hoekenezen Overige woonconsumenten Reparatieverzoeken In 2012 ontving WVH reparatieverzoeken van haar huurders. Het uitvoeren van alle reparaties kostte per woning gemiddeld 317. Klachten afhandeling WVH registreerde in klachten, 61 daarvan naar aanleiding van onderhoud of een reparatie. Van de klachten werden er 74 in 2012 afgehandeld. De Regionale Klachtencommissie, de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond, de Huurcommissie en het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties heeft in 2012 geen meldingen of klachten over WVH ontvangen. Serviceabonnement Tegen een maandelijkse vergoeding van 3,40 voert WVH onderhoud uit dat eigenlijk voor rekening van de huurder is huishoudens hadden in 2012 een serviceabonnement van WVH. Huurders die langer dan tien jaar bij WVH huren betalen 2,55 per maand. Kwaliteit van onze dienstverlening WVH is houder van het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH meet continu en jaarlijks op onderdelen de kwaliteit van onze dienstverlening. Op 18 februari 2012 scoorde WVH gemiddeld een 8,0 als totaalscore. Van de 168 corporaties neemt WVH daarmee de 18e plek in. Wilt u meer weten over KWH en de kwaliteit van onze dienstverlening? Kijk op onze website Naast de metingen van KWH doet WVH zelf ook navraag naar haar dienstverlening. Bijvoorbeeld door interviews met nieuwe huurders die net in hun woning zijn komen wonen. Ook nieuwe huurders beoordelen WVH met ruime voldoendes. Duurzaam bouwen en verbouwen WVH bouwde in 2012 geen nieuwe woningen. WVH focust zich op het onderhoud en de verbetering van haar woningen en besteedt daar veel geld aan. In 2012 gaven we in totaal uit aan onderhoud (gemiddeld per woning). Dit bedrag is inclusief investeringen van om woningen energiezuiniger te maken. Complex 020 Complex 070 pilotproject Van Wooncoach naar doorstroming Het aantal reacties op seniorenwoningen is relatief laag. Dat is vreemd omdat het aantal senioren in Hoek van Holland relatief groot is en toeneemt. Het betekent dat veel senioren nog niet willen verhuizen, om welke reden dan ook. In 2013 start WVH het pilotproject Van Wooncoach naar doorstroming. Voor het project is een groep 65+-ers geselecteerd die wonen in een grote eengezinswoning van WVH. Het hoofddoel van het project is het realiseren van een betere doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast krijgen we beter inzicht in de woonwensen van de deelnemers aan het project. Opvallende grootonderhoudsprojecten Er zijn twee opvallende grootonderhoudsprojecten in volle gang. Het gaat om grootonderhoud aan de woningen aan de Vergulde Draeckweg en omgeving en die aan de Jan Lelsstraat. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website onder de knoppen u huurt een woning / actuele projecten. 4 Jaarverslag 2012

5 Sponsoring Hospice Beukenrode Een prettige buurt maken we samen WVH steunt graag initiatieven die bijdragen aan prettiger (samen) leven, voornamelijk in Hoek van Holland. Dat doen wij onder andere via ons sponsor- en giftenbudget. WVH heeft de volgende activiteiten of goede doelen financieel ondersteund: - Plusbus - Houtsnip - NL Doet - Kikkeropfleurdoos - Oranjevereniging - Jeugdrugby - HSV EHBO - Hoekse museumdag - Westland on Stage - Lichtjes voor Sofia - Sinterklaas in- en uittocht - Hocato Toneelvereniging - Hoekse voetbalvereniging HVC - Muziekdag - Scouting (oliebollen besteld voor Humanitas) - Hospice Beukenrode voor Westland, - Midden-Delfland en Hoek van Holland - Stichting HomePlan WVH zet zich in voor een prettige buurt door: - groenonderhoud - inzet van een huismeester - overleg met deelgemeente, politie en gemeentewerken - overleg met huurdersvereniging Houdt Zicht en bewonerscommissies - organiseren van een wijkschouw - sponsoring en giften - inzet om overlast te beperken of weg te nemen - handhaving van tuinbeleid (aanpak van slechte situaties) - handhaving drugsbeleid (hennepteelt of drugshandel = huis uit) Koninginnedag 5

6 Samen met partners Samenwerking WVH werkt op het gebied van zorg en welzijn samen met: Careyn, Middin (voorheen Steinmetz de Compaan), Stichting Ontmoeting, Vitis Welzijn, Humanitas en MEE. Lokaal Zorgnetwerk WVH neemt deel aan het Lokaal Zorgnetwerk waar de bemoeienis voor mensen met meervoudige problemen wordt gecoördineerd. Naast WVH nemen instanties als RIAGG, Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, Politie, Vitis, STOED, Bouman GGZ, GGD, SoZaWe, huisartsen en Careyn deel aan het netwerk. Platform Wonen-Zorg-Veiligheid-Welzijn WVH maakt deel uit van het overlegplatform Wonen-Zorg-Veiligheid-Welzijn (W2ZV). De meer dan tien professionele organisaties die hieraan deelnemen, zetten zich in voor ouderen en gehandicapten in Hoek van Holland. Doel van de samenwerkende partijen is van Hoek van Holland een woonservicegebied te maken. WVH faciliteert het platform onder andere door vergaderruimte beschikbaar te stellen en de voorzitter te betalen. Daarnaast neemt de beleidsmedewerker van WVH de secretarisrol van het platform voor haar rekening. In 2012 was hier in totaal circa mee gemoeid. Overleg met (vertegenwoordigers van) huurders WVH overlegt met huurdersvereniging Houdt Zicht over beleidszaken die alle huurders aangaan. Over zaken op wijk- of complexniveau praat WVH met bewonerscommissie. Dit overleg is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen Houdt Zicht en WVH. Overleg met belanghebbenden WVH organiseerde in 2012 voor de zesde keer een bijeenkomst met haar belanghebbenden. Meer dan vijftig vertegenwoordigers van huurders, partners uit de zorg- en welzijnswereld, de deelgemeente, gemeentelijke diensten en vele anderen woonden de bijeenkomst bij. De middag stond onder leiding van Wim van t Veer, directeur van stichting De Binnenvest in Leiden, een organisatie voor opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. Het thema van de bijeenkomst was de rol van woningcorporaties in de samenleving. Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is terug te vinden op onze website onder de knoppen over WVH / Belanghebbenden Ondertekening werkplan woonservicegebied Op initiatief van de deelgemeente en WVH is op 19 december 2012 voor Hoek van Holland het werkplan Woonservicegebied ondertekend door de volgende partijen: Gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoek van Holland, zorgorganisaties Careyn, Middin, Stichting Ontmoeting, Stichting Humanitas en MEE Rotterdam Rijnmond, Welzijnsorganisaties Vitis Welzijn, WMO-adviesraad Hoek van Holland, Gehandicaptenplatform Hoek van Holland, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR), Taxi Rooney, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, adviserend orgaan Stichting Platform Agenda 22 en WVH. De plannen in het werkplan komen van de partners in het Platform W2ZV. Door de uitvoering ervan willen de partners het voor iedereen mogelijk maken om zo lang mogelijk de regie te kunnen houden over het eigen leven. Ondertekening werkplan woonservicegebied Ontmoetingscentrum dementerenden Zorgkantoor Achmea heeft Humanitas verzocht in Hoek van Holland een zorgketen dementie op te zetten. Belangrijke voorwaarde voor deze keten was het realiseren van een ontmoetingscentrum voor dementerenden. Humanitas vroeg WVH om hulp bij het uitwerken van de totstandkoming en huisvesting van een ontmoetingscentrum voor dementerenden. WVH heeft dit verzoek enthousiast ter hand genomen. De inspanningen van beide partijen hebben geresulteerd in de opening van het ontmoetingscentrum voor dementerenden op 1 november 2012 in appartementen de Atlas. Hestia Reukema opent het ontmoetingscentrum 6 Jaarverslag 2012

jaaroverzicht openheid van zaken

jaaroverzicht openheid van zaken jaaroverzicht openheid van zaken 111 Openheid van zaken Strategie 'We leven in historische tijden'. Deze uitspraak gebruiken we soms om aan te geven dat er iets gebeurt waar we later aan zullen terugdenken

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

jaarverslag onder de Loep '101

jaarverslag onder de Loep '101 jaarverslag onder de Loep '101 Colofon Woningbouwvereniging Hoek van Holland www.wonenhoekvanholland.nl Adres: Planciushof 75 3151 GC Hoek van Holland Telefoon (0174) 38 99 40 Fax (0174) 38 99 59 E-mail

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Verslag belanghebbendenoverleg WVH 31 mei 2007

Verslag belanghebbendenoverleg WVH 31 mei 2007 Verslag belanghebbendenoverleg WVH 31 mei 2007 Op donderdag 31 mei was Hoek van Holland heel even het centrum van de volkshuisvesting. Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) hield haar eerste belanghebbendenoverleg.

Nadere informatie

Woontij. 1 februari 2015 19e jaargang. wonen zonder zorgen. 2015: een overgangsjaar voor WVH. Kennismaken met de nieuwe directeur

Woontij. 1 februari 2015 19e jaargang. wonen zonder zorgen. 2015: een overgangsjaar voor WVH. Kennismaken met de nieuwe directeur Woontij wonen zonder zorgen 1 februari 2015 19e jaargang 2015: een overgangsjaar voor WVH Kennismaken met de nieuwe directeur Huurders tevreden over dienstverlening WVH in 2014 www.wonenhoekvanholland.nl

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten! > Melden van klachten Niet tevreden? Laat het ons weten! > Inhoudsopgave > Wat te doen bij klachten? 1 Wat te doen bij klachten? 2 Waar kunt u met uw klacht terecht? 4 Voor welke klachten kan ik terecht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan?

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan? Jaarverslag 2014 Korte samenvatting Wat hebben wij in 2014 gedaan? 1 Wat is Woningbouwvereniging Poortugaal? WBV Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden kwalitatief

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Woontij Vergrijzing vraagt om actie Belanghebbenden- ontmoeting druk bezocht Bijeenkomst bewoners flat Duinzicht

Woontij Vergrijzing vraagt om actie Belanghebbenden- ontmoeting druk bezocht Bijeenkomst bewoners flat Duinzicht Woontij wonen zonder zorgen 2 september 2013 18e jaargang Vergrijzing vraagt om actie Duurzaamheid en Fairtrade Belanghebbendenontmoeting druk bezocht Aanpak Zeezicht Bijeenkomst bewoners flat Duinzicht

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie