DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V."

Transcriptie

1 DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : A: De Jong Coldstores B.V. (hierna ook Coldstores ); B: H.M. de Jong Services B.V. (hierna ook Services ); C: H.M. de Jong Transport BV. (hierna ook Transport ); D: Metnooij Holding B.V. (hierna ook Metnooij Holding ); E: Metnooij O.G. Ridderkerk B.V. (hierna Metnooij OG ); De statutaire zetel van bovengenoemde vennootschappen is Bunnik. Het kantooradres van alle vennootschappen is: Schoudermantel 47, 3981 AG Bunnik. KvK Midden-Nederland : A: B: C: D: E: Faillissementsnummer : A: 13/311 F B: 13/312 F C: 13/430E D: 13/431 F E: 13/432F Datum uitspraak faillissement : A en B : 26 maart 2013 C, D en E: 23 april 2013 Rechter-Commissaris : mr M.H.F. van Vugt Curatoren : mr L.C. de Jong en mr M.J.R. Jansen Activiteiten onderneming : Het concern richtte zich op de opslag en koeling van versproducten. Omzet (geconsolideerd) : 2010: , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : A: 26 B: 29 De overige vennootschappen hadden geen personeel in dienst. Verslagperiode : vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2015

2 Inzake De Jong Colcistores BV/FaWssernen1 2/33 Verslagperiode aantal uren Bestede uren totaal De Jong Coidstores B.V.: Kantoor mr. De Jong: 29,31 uur Kantoor mr. De Jong: 355,23 uur Kantoor mr. Jansen : 14,70 uur Kantoor mr. Jansen: 675,56 uur H.M. de Jong Services BV. Kantoor mr. De Jong: 0,08 uur Kantoor mr. De Jong: 2,80 uur Kantoor mr. Jansen : 0,40 uur Kantoor mr. Jansen : 4,99 uur H.M. de Jong Transport B.V. Kantoor mr. De Jong: 0,80 uur Kantoor mr. De Jong: 0,97 uur Kantoor mr. Jansen : 0,25 uur Kantoor mr. Jansen : 1,55 uur Metnooij Holding B.V. Kantoor mr. De Jong: 0,60 uur Kantoor mr. De Jong: 1,76 uur Kantoor mr. Jansen : 0,25 uur Kantoor mr. Jansen : 2,25 uur Metnooij O.G. Ridderkerk B.V. Kantoor mr. De Jong: 0,38 uur Kantoor mr. De Jong: 15,41 uur Kantoor mr. Jansen : 0,95 uur Kantoor mr. Jansen: 108,03 uur INLEIDING In dit verslag wordt de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daar genoemde onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement. Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden hierna cursief weergegeven. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie: Het concern richtte zich op de opslag en koeling van versproducten. Daartoe werden meerdere koelhuizen in Nederland geëxploiteerd. De bedrijfsstructuur van het concern is als volgt.

3 Inzake De Jonq Coldstores BV./FaUlissement 3/33 Zoals uit deze bedrijfsstructuur blijkt, zijn de heren A.F. Vermetten en H.A. Vernooij bestuurders van Metnooij Holding. Metnooij Holding is enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Jong Coldstores B.V., H.M. de Jong Services B.V., H.M. de Jong Transport B.V. en Metnooij O.G. Ridderkerk B.V. Daarmee zijn de heren Vermetten en Vernooij (middellijk) bestuurders van het gehele concern. De aandelen in Metnooij Holding B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Metnooij Holding. Daarvan zijn de heren Vermetten en Vernooij eveneens bestuurder, tezamen met de heer N.M. de Jong, de schoonvader van de heer Vermetten. Feitelijk was De Jong Coldstores B.V. de werkmaatschappij van waaruit de koel- en opslagactiviteiten werden verricht; alle overige groepsvennootschappen waren financieel van haar afhankelijk. Daarbij geldt dat Metnooij OG Ridderkerk B.V. de eigenaresse is van het koelhuis te Ridderkerk. Metnooij Holding B.V. fungeerde (zoals hiervoor reeds is weergegeven) als holdingvennootschap. H.M. de Jong Services B.V. en H.M. de Jong Transport B.V. verrichtten per datum faillissement geen activiteiten (meer), waarbij aangetekend wordt dat ruim de helft van het personeel van het concern bij H.M. de Jong Services B.V. in dienst was. 1.2 Winst en verlies: De meest recente geconsolideerde jaarrekeningen van Metnooij Holding laten de volgende resultaten zien: 2010: In 2010 werd een verlies geleden van , : In 2011 werd een positief resultaat geboekt van ,00.

4 iflzak De Jonq Coidstores BV/FalIissernenL 4/33 De meest recente jaarrekeningen van Coidstores laten de volgende resultaten zien: 2010: In 2010 werd een verlies geleden van , : In 2011 werd een positief resultaat geboekt van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Metnooij OG laten de volgende resultaten zien: 2010: In 2010 werd een verlies geleden van , : In 2011 werd een positief resultaat geboekt van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Services laten de volgende resultaten zien: 2010: In 2010 werd een positief resultaat geboekt van , : In 2011 werd een positief resultaat geboekt van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Transport laten de volgende resultaten zien: 2010: Het resultaat over 2010 bedroeg nihil. 2011: Het resultaat over 2011 bedroeg nihil. De curatoren doen nader onderzoek naar de resultaten over 2010 en Zie ook onderdeel 7 van dit verslag. Gebleken is dat de jaarrekeningen niet de werkelijke situatie weergaven. Zie verder onderdeel 7 van dit verslag. 1.3 Balanstotaal: De meest recente geconsolideerde jaarrekeningen van Metnooij Holding laten de volgende balanstotalen zien: 2010: ,00, met een eigen vermogen van , : ,00, met een eigen vermogen van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Coldstores laten de volgende balanstotalen zien: 2010: ,00, met een negatief eigen vermogen van , : ,00, met een negatief eigen vermogen van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Metnooij OG laten de volgende balanstotalen zien: 2010: ,00, met een eigen vermogen van , : ,00, met een eigen vermogen van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Services laten de volgende balanstotalen zien: 2010: ,00, met een eigen vermogen van , : ,00, met een eigen vermogen van ,00. De meest recente jaarrekeningen van Transport laten de volgende balanstotalen zien: 2010: ,00, met een eigen vermogen dat gelijk is aan het balanstotaal. 2011: ,00, met een eigen vermogen dat gelijk is aan het balanstotaal. De curatoren doen onderzoek naar de vraag of de balanstotalen over 2010 en 2011 juist zijn weergegeven. Zie ook onderdeel 7 van dit verslag. vanvan Riet

5 - Een Inzake De Jonq Colcistores B.V/FaWissernent 5/33 Gebleken is dat de balanstotalen niet juist zijn weergegeven in verder onderdeel 7 van dit verslag. de jaarrekeningen. Zie 1.4 Lopende procedures: Tot op heden is gebleken dat De Jong Coldstores B.V. betrokken was in diverse procedures (waarin curanda werd bijgestaan door Wladimiroif Advocaten te Den Haag): bezwaar tegen een in 2006 uitgebrachte uitnodiging tot betaling (UTB) door de Douane voor een bedrag ad ,--. Eind 2012 is dit bezwaar gegrond verklaard en de UTB vernietigd. Deze procedure is hiermee afgerond. - Een cassatieberoep in een zaak met betrekking tot 31 UTB s die zijn uitgereikt voor een totaalbedrag ad ,37. Dit betreft UTB s die na een eerder bezwaar zijn vernietigd om procedurele redenen. De UTB s hebben betrekking op transporten die hebben plaatsgevonden in opdracht van een zekere heer P. Jakab. Zowel de Rechtbank Haarlem als het Gerechtshof Amsterdam hebben het beroep van curanda ongegrond verklaard. In cassatie zijn drie formeelrechtelijke gronden aangevoerd, die allen zien op schending van het verdedigingsbeginsel (omdat curanda niet in staat is gesteld haar zienswijze naar voren te brengen vôc5rdat de UTB s werden uitgereikt). Volgens de cassatieadvocaat heeft de Hoge Raad onlangs in een andere zaak (HR 22 februari 2013, UN: BR0671) besloten tot het stellen van prejudiciële vragen over een dergelijke kwestie (nadat AG van Hilten had geconcludeerd dat schending van het verdedigingsbeginsel dient te leiden tot vernietiging van de UTB s. Voor deze UTB s is het uitstel van betaling ingetrokken nadat de uitspraak op bezwaar was gedaan. Dit cassatieberoep is bij verklaard. arrest van de Hoge Raad d.d. 28 juni 2013 ongegrond - Een procedure met betrekking tot een groot aantal UTB s die zijn uitgereikt terzake van transporten die hebben plaatsgevonden naar Hongarije in opdracht van een zekere heer Debast. In het kader van een onderzoek door de Hongaarse autoriteiten zijn transporten onderschept. Naar het zich laat aanzien zijn mede daardoor bepaalde documenten niet gezuiverd. Terzake van deze niet-gezuiverde documenten heeft de Nederlandse Douane UTB s uitgereikt. De advocaat van curanda heeft begrepen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt c.q. heeft gelopen in zowel Nederland als Hongarije. Omdat curanda hierin niet als verdachte wordt aangemerkt, worden er aan haar geen mededelingen gedaan over dit onderzoek (ook niet in het kader van de procedures tegen de UTB s). Er is derhalve geen duidelijkheid over de feiten en omstandigheden die aan de UTB s ten grondslag liggen. Het gaat in totaal om bijna ,-- en (omgerekend) circa HUF ,-- (circa ,--). Er zijn terzake zowel in Nederland als in Hongarije diverse bezwaren ingediend tegen de uitgereikte UTB s.

6 lnake De Jonq Colcistores BVJFalissernent 6/33 Wellicht kan worden betoogd dat er reeds sprake was van een vermoeden van fraude bij de Douane-autoriteiten, gelet op het onderzoek dat kennelijk reeds liep naar de handelingen van de heer Debast. De curatoren hebben ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek diverse stukken uit de administratie aan de Douane-autoriteiten laten afgeven en zijn in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. De curatoren zijn nog steeds in afwachting van het rapport van de douane. Het rapport van de douane is nog steeds niet beschikbaar. De douane heeft onlangs nadere vragen gesteld omtrent de eindvoorraad. Deze zijn doorgeleid aan de directeur van curanda die zich doorgaans bezighield met de douaneafhandeling en de hoop is dat de benodigde gegevens alsnog kunnen worden verstrekt, zodat het rapport kan worden opgemaakt. De curatoren houden vinger aan de pols. De douane heeft, na een verzoek daartoe van de curatoren, onlangs aangegeven dat verwacht wordt dat het rapport in juli 2014 gereed zal komen. De curatoren wachten de uitkomsten daarvan met belangstelling af. Ondanks de toezeggingen is het rapport ook thans nog niet ontvangen. Er is opnieuw toegezegd dat het rapport spoedig beschikbaar komt. De curatoren wachten dit met belangstelling af. Voorts is in overleg met de directeuren nog de nodige informatie verstrekt aan de Douane waarmee de bedragen van de UTB s die men wil uitreiken kan worden beperkt. Gelet op het feit dat zulks vooralsnog slechts leidt tot een beperking van het passief en de huidige stand van de boedel beperken de curatoren hun werkzaamheden op dit punt. De directeuren zoeken de benodigde stukken/gegevens op en leveren die aan bij de Douane (in overleg met de curatoren). Het controlerapport van de Douane is eind november 2014 beschikbaar gekomen. De uitkomst daarvan is dat er aan curanda enerzijds nog UTB s worden opgelegd tot een totaalbedrag van ruim ,--. Anderzijds wordt er ook nog een teruggaaf verstrekt van enkele duizenden euro s. De verwachting is dat de Douane de teruggaaf zal verrekenen met de teruggaaf, doch hierover is nog geen duidelijkheid. Overigens meent één van de directeuren dat er wellicht bezwaar moet worden gemaakt tegen één of meerdere UTB s. De boedel heeft hem uitgenodigd daartoe de benodigde informatie aan te leveren. Hierbij zal ook een rol spelen dat in het controlerapport is aangekondigd dat, nu er in strijd met artikel 48 lid 1 letter a Douanewet voor faillissement onjuiste aangiften zijn gedaan, de bevindingen zijn voorgelegd aan de unit-coördinator boeten en strafrecht van de Belastingdienst/Douane. Er is toegezegd dat over de uitkomst van zijn bevindingen afzonderlijk zal worden geïnformeerd.

7 in nzke De Jong Coldstores BVJFaflissement 7/33 Inmiddels heeft directeur Vernooij nadere informatie aangeleverd en is er bezwaar gemaakt tegen de UTB. Het betreft een bedrag van meer dan ,-- en naar de mening van de directeur is er ten onrechte geen rekening gehouden met de correcties die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een eerdere controle. De boedel wacht de uitkomst van het bezwaar af. De hoop is dat er in de komende verslagperiode op het bezwaar wordt beslist. De uitkomst van deze procedure kan van invloed zijn op met name de afwikkeling van het faillissement van Metnooij OG voor zover deze vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor deze vordering en er wordt toegekomen aan een uitkering aan de preferente crediteuren in dit faillissement. - Een rechtshulpverzoek van de Roemeense autoriteiten. Namens curanda is voldaan aan het verzoek om inlichtingen te verschaffen en curanda is als getuige gehoord. Bijzonder is dat de namen van verdachten bij de directeuren van curanda niet bekend zijn. In deze zaak zijn er vooralsnog geen ontwikkelingen. Feit blijft dat al deze procedures niet tot het verwerven van actief zullen leiden. Coldstores heeft in het verleden een procedure aanhangig gemaakt tegen een afnemer van knoflook. Deze afnemer had ten aanzien van de afgenomen partijen knoflook niet voldaan aan zijn verplichtingen jegens de douane, voor welke verplichtingen Coldstores hoofdelijk aansprakelijk bleek te zijn. Coidstores werd vervolgens aangesproken door de douane voor een nog onbekend bedrag. Vervolgens heeft Coldstores de desbetreffende afnemer in rechte betrokken, waarbij zij een verklaring voor recht heeft gevorderd dat deze afnemer wanprestatie cq. een onrechtmatige daad had gepleegd. In eerste aanleg is deze verklaring voor recht afgegeven. De afnemer is in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep staat thans voor de rol van 14januari 2014 (slaaprol). Gebleken is dat deze afnemer niet over zichtbare vermogensbestanddelen beschikt. Het is dan ook de verwachting dat deze procedure niet zal worden voortgezet. Deze procedure wordt niet voortgezet. 1.5 Verzekeringen: Gefailleerden beschikten over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn voor zover noodzakelijk het kader van de voortzetting van de activiteiten (zie onderdeel 6) enige tijd gecontinueerd. Aangezien de activiteiten zijn gestaakt, zullen deze verzekeringen worden beëindigd, met uitzondering van de verzekeringen voor Metnooij OG. Waar mogelijk wordt aanspraak gemaakt op premierestitutie. Tot op heden is een bedrag van 663,81 aan premierestitutie ontvangen.

8 nzake De Jonq Cokistores BV.!Faiflssernent 8/33 De verzekeringen met betrekking tot het pand te Ridderkerk, waarvan Metnooij OG eigenaar is, zullen worden voortgezet. De kosten voor de verzekeringen worden door de financier van het pand, F. van Lanschot Bankiers N.V. (hierna te noemen: Van Lanschot ) worden voldaan. De verzekeringen voor het pand te Ridderkerk worden gecontinueerd. De kosten worden door Van Lanschot voldaan. Opgemerkt wordt dat de bestuurders niet beschikten over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 1.6 Huur: Coidstores huurde van derden koelhuizen te Bleiswijk, Nieuwegein en Bunnik. Het koelhuis te Ridderkerk werd binnen het concern gehuurd van Metnooij OG. De huur van het pand te Bleiswijk is opgezegd. De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. De huur van het pand te Nieuwegein is eveneens beëindigd. De oplevering heeft op 8 mei ji. plaatsgevonden. De huur van het pand te Ridderkerk is eveneens opgezegd. De huur voor het pand te Ridderkerk is geëindigd per 1juni Metnooij OG zal hiervoor nog een boedelvordering indienen in het faillissement van Coldstores. Inmiddels heeft Metnooij OG voor ,00 aan boedelvorderingen ingediend met betrekking tot de huur van het pand te Ridderkerk. Het pand te Bunnik werd gehuurd van (een vennootschap van) de heer N.M. de Jong voornoemd. De heer De Jong heeft (middels zijn vennootschap Koel- en Vrieshuis Klaas de Jong B.V.) de activiteiten te Bunnik per 11 mei ji. overgenomen. In dat kader is de huur van het pand te Bunnik met wederzijds goedvinden per 11 mei ji. beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement: De directeuren van curandi geven aan dat men vanwege de opgelopen schuld aan de Douane nadere financiering nodig had. De schuld moest binnen afzienbare tijd worden teruggebracht en er diende nadere zekerheid te worden verstrekt. Van Lanschot Bankiers was, mede naar aanleiding van de informatie die begin maart 2013 beschikbaar kwam over gebreken in de administratie van curandi, niet bereid tot nadere kredietverstrekking. De directeuren kwamen vervolgens, na onderzoek door een door hen ingeschakeld bureau, tot de slotsom dat het aanvragen van het eigen faillissement de enige optie was. De curatoren doen nader onderzoek naar de administratie van gefailleerden. Zie onderdeel 7 van dit verslag. vanvan Riet

9 flzake De Jong Coidstores BV.iFaiflissernenL 9/33 Inmiddels is dit onderzoek afgerond en is met beide directeuren een regeling getroffen ter afkoop van hun aansprakelijkheid. Zie verder onder punt 7 van dit verslag. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Coldstores: Bij Coidstores waren per datum faillissement 26 medewerkers in dienst. Services: Bij Services waren per datum faillissement 29 medewerkers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Coldstores: Bij Coidstores waren in het jaar voorafgaand aan het faillissement 26 medewerkers in dienst. Services: Bij Services waren in het jaar voorafgaand aan het faillissement 24 medewerkers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 29 maart 2013 (voor het personeel van beide vennootschappen) Werkzaamheden: Er is overleg geweest met het UWV omtrent de vordering vanwege de overgenomen loonbetalingsverplichtingen. Verder zijn er enkele kleine discussies met personeelsleden vanwege (niet door het UWV betaalde) onkosten- en reiskostenvergoedingen. Met enkele voormalige werknemers is (nader) gecorrespondeerd over de (niet door het UWV betaalde) onkosten- en reiskostenvergoedingen. Met de werknemers is afgestemd dat zij afwachten welk deel van hun vorderingen door het UWV wordt voldaan, alsook dat zij vervolgens bij de boedel een vordering indienen voor het deel dat hen in hun visie daarnaast nog toekomt, waarna de curatoren deze vorderingen zullen beoordelen. In de afgelopen periode is tevens een discussie gevoerd ten aanzien van één personeelslid dat ontslagen is tijdens zijn proeftijd en waarvan het UWV heeft aangegeven dat zij de loonbetalingsverplichtingen niet zal overnemen (hoewel deze werknemer na de ontslagaanzegging nog wel heeft doorgewerkt omdat zijn inzet noodzakelijk was voor de bedrijfsvoering).

10 gedragen!nzake De Jong CokJetores BV!Faflssernent 10/33 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Metnooij OG is eigenaresse van het koelhuis aan de Handelsweg 50 te Ridderkerk. Op deze onroerende zaak rusten hypotheken van Van Lanschot ter hoogte van 12,7 miljoen euro. Het pand is reeds voor datum faillissement getaxeerd. In de afgelopen periode is onderzocht of er een integrale doorstart zou kunnen plaatsvinden, waarbij het koelhuis tezamen met de overige activa konden worden verkocht. Dat is evenwel niet mogelijk gebleken. Daarom zal in de komende verslagperiode(n) worden bezien of het koelhuis onderhands verkocht zal kunnen worden. Hiertoe heeft Van Lanschot inmiddels een vastgoedmakelaar in de arm genomen. De boedel houdt hierbij vinger aan de pols. In het pand bevinden zich een 002- en NH3-installatie, welke niet volledig uitgezet kunnen worden. Deze installaties dienen periodiek geïnspecteerd te worden, aangezien zij anders mogelijk veiligheidsrisico s kunnen opleveren. Om die reden is met installatiebureau Cofely een overeenkomst gesloten, op basis waarvan Cofely de installaties keurt en inspecteert. De kosten voor de werkzaamheden van Cofely worden zo lang het koelhuis niet wordt verkocht door Van Lanschot. Van Lanschot draagt tevens de overige kosten die samenhangen met het koelhuis (oa. gas/water/licht, verzekeringen etc.). In de afgelopen periode is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verkoop van het pand te Ridderkerk. Het is de verwachting dat het verkooptraject nog geruime tijd zal duren. Om die reden zijn de inspectiewerkzaamheden van Cofely in de afgelopen periode gecontinueerd. Deze werkzaamheden zullen ook in de komende periode(n) worden voortgezet. De kosten worden voldaan door Van Lanschot. Tevens zijn ondermeer met Securitas en Saval overeenkomsten gesloten met betrekking tot de alarmopvolging en de inspectie van de blusinstallaties in het pand. Deze kosten worden eveneens door Van Lanschot voldaan. Bovendien hebben in de afgelopen periode diverse keuringen plaatsgevonden, ondermeer door BS Nederland en Bureau Veritas. De boedel verwacht de certificaten van de keuringen op korte termijn te ontvangen. De kosten voor de keuringen worden voldaan door Van Lanschot. Daarnaast is meermalen contact geweest met de (milieudienst van de) Gemeente Ridderkerk en de Regio Rijnmond, alsmede met de brandweer. Deze partijen houden de gang van zaken met betrekking tot het pand nauwlettend in de gaten, ondermeer vanwege de veiligheidsrisico s die de 002- en NH3-installatie met zich meebrengen. Voorts heeft een projectontwikkelingsbureau namens de boedel (op verzoek van Van Lanschot, die tevens de kosten hiervoor heeft voldaan) een verzoek gedaan tot verruiming van de omgevingsvergunning, teneinde de verkoopbaarheid van het pand te verbeteren. vanvan Riet

11 Inzake De Jonq Coldstores BVraiHissernent 11/33 Met (het toezicht op) het beheer van het pand is behoorlijk veel tijd gemoeid. Om die reden zijn de curatoren met Van Lanschot in gesprek getreden over de wijze waarop het beheer in de komende periode(n) zal plaatsvinden, alsmede over de voldoening van de kosten van de curatoren. De curatoren hopen hierover in de komende periode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Het verkooptraject loopt. Evenwel is het de verwachting dat een en ander nog geruime tijd in beslag zal nemen. In overleg met Van Lanschot is afgesproken dat zij zelf het beheer van het pand verzorgt. Hiertoe heeft zij inmiddels een vastgoedbeheerder ingeschakeld. De inspectie- en keuringswerkzaamheden worden door Van Lanschot gecontinueerd; zij zorgt ook voor brand- en inbraakbeveiliging. Voorts is de aangevraagde verruiming van de omgevingsvergunning inmiddels gedeeltelijk verleend. Getracht wordt de gevraagde verruiming volledig te verkrijgen; op kosten van Van Lanschot heeft het betrokken projectontwikkelingsbureau hiertoe inmiddels een zienswijze ingediend. Daarnaast hebben de betrokken instanties in de afgelopen periode gevraagd om overlegging van keuringscertificaten. Alhoewel de keuringen reeds hadden plaatsgevonden, had de keuringsinstantie de certificaten nog niet afgegeven (om onduidelijke redenen). Na enig aandringen zijn de certificaten inmiddels allemaal afgegeven aan de curatoren. Zij hebben deze vervolgens direct overgelegd aan de betrokken instanties. Deze hebben inmiddels aangegeven dat de certificaten in orde zijn. Het verkooptraject wordt voortgezet. In dat kader draagt Van Lanschot zorg voor het beheer van het pand. Er is nog geen concreet uitzicht op verkoop en levering van het pand. Wel is de gevraagde verruiming van de omgevingsvergunning inmiddels volledig verkregen. In de afgelopen periode zijn door Van Lanschot gesprekken gevoerd met een partij die serieus geïnteresseerd lijkt te zijn in een overname van het pand. De curatoren hebben eveneens een bespreking met deze partij gehad; daarbij is de serieuze interesse bevestigd en is gesproken over de voorwaarden die de boedel stelt om medewerking te kunnen verlenen aan de overdracht. Naar de huidige stand van zaken leidt dit niet tot onoverkomelijke problemen. De curatoren zijn in afwachting van een formele bieding door deze partij. Voor het overige geldt dat Van Lanschot het onderhoud en beheer van het pand nog steeds continueert. In de afgelopen periode is het koelhuis voor een bedrag van ,00 verkocht aan Blankendaal Coidstores B.V. te Tuitjenhorn. Het pand is geleverd op 30 juli De boedel heeft voor deze verkoop de afgesproken boedelbijdrage van ,00 ontvangen (zie ook onderdeel 3.4); de koopsom is door de betrokken notaris rechtstreeks aan hypotheekhouder Van Lanschot uitbetaald. vanvan Riet

12 Inzake De Jonq Cokistores avjrainissernert 12/ Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet bekend. Zie onderdeel Hoogte hypotheek: Op het pand rusten een eerste en tweede hypotheek van Van Lanschot ter hoogte van in totaal 12,7 miljoen euro. Daarnaast heeft een andere financier, Media Avenir B.V., een derde hypotheekrecht verkregen op het pand, ter hoogte van 1,5 miljoen euro. 3.4 Boedelbijdrage: Vooralsnog niet bekend. Hierover vindt overleg plaats met Van Lanschot. Inmiddels is, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris daartoe, afgesproken dat de boedel een bijdrage van C ,00 ontvangt voor het verlenen van medewerking aan verkoop van het pand en de daarin aanwezige inventaris. Daarbij geldt dat Van Lanschot volledig zorgdraagt voor het beheer en onderhoud van het pand en de installaties. Werkzaamheden: In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre het koelhuis te Ridderkerk kan worden verkocht. Tevens heeft overleg plaatsgevonden over de keuring en inspectie van (de installaties in) het koelhuis, alsmede over de (voldoening van de) overige kosten die samenhangen met het pand. In de afgelopen periode zijn vele werkzaamheden verricht met betrekking tot het beheer van het pand. Daarbij is ondermeer overleg gevoerd met Cofely, Saval, BS Nederland, de Gemeente Ridderkerk, de brandweer en de milieudienst. Daarnaast heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met Van Lanschot, de uiteindelijke belanghebbende ten aanzien van het pand. In de afgelopen periode heeft veelvuldig nader overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen. De curatoren hebben in de achterliggende periode nader overleg gevoerd met Van Lanschot over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het pand. Tevens heeft correspondentie plaatsgevonden ten aanzien van de verruiming van de omgevingsvergunning. In de achterliggende periode is overleg gevoerd met een serieuze gegadigde over een eventuele koop van het pand. Inmiddels heeft verkoop en levering van het koelhuis plaatsgevonden. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

13 Jnzake De Jonq Coldstores BV./radissernent 13/33 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Coidstores beschikte over enkele auto s en inventaris, welke inventaris zich bevond in diverse koelhuizen. De inventaris was reeds voor datum faillissement getaxeerd; de auto s zijn in opdracht van de curatoren getaxeerd. Van Lanschot heeft een pandrecht op de inventaris. Zij stelt dat daaronder tevens de auto s van gefailleerde vallen. Over dat laatste vindt overleg plaats. Inmiddels is, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris, met Van Lanschot een regeling getroffen ten aanzien van de auto s. Afgesproken is dat de boedel 30% van de opbrengst voor de auto s van gefailleerde ontvangt; het restant komt aan Van Lanschot toe. Inventaris Ten aanzien van de inventaris geldt dat het bodemvoorrecht van de fiscus boven het pandrecht van Van Lanschot gaat. De fiscus heeft (naar verwachting) een aanzienlijke vordering, die de waarde van de inventaris overstijgt. De inventaris die zich in Bleiswijk en Bunnik bevond, is inmiddels verkocht. De inventaris te Bleiswijk is verkocht voor een bedrag van 3.630,00 mcl. BTW. Voor de verkoop van de inventaris te Bunnik wordt verwezen naar onderdeel 6 van dit verslag. Daarnaast bevindt zich in het koelhuis te Ridderkerk nog een omvangrijke inventaris. Met Van Lanschot vindt overleg plaats over de exacte omvang daarvan; de bank is van mening dat diverse zaken als bestanddeel van het koelhuis gekwalificeerd dienen te worden, terwijl de boedel van oordeel is dat dat niet, althans niet volledig, het geval is. Evenwel staat vast dat het koelhuis en de daarin aanwezige inventaris bij een integrale onderhandse verkoop veel meer zullen opbrengen, dan bij een afzonderlijke veiling van de inventaris. Daarom wordt thans bezien of er een koper kan worden gevonden, die zowel het koelhuis alsook de aldaar aanwezige inventaris wenst over te nemen. De kosten die daarmee samenhangen, worden door Van Lanschot voldaan. De verkoop van de inventaris te Ridderkerk geschiedt zoveel mogelijk gezamenlijk met de verkoop van het pand. Zie ook onderdeel 3.1. van dit verslag. Overig Coldstores beschikt over drie auto s, te weten een VV / Golf en twee Berlingo s, alsmede over een oplegger en een bevochtigingsunit. Deze zaken zullen in de komende periode worden geveild. Inmiddels zijn deze zaken geveild. De netto-veilingopbrengst voor de vervoermiddelen bedroeg ,00. Over dit bedrag ontvangt de boedel een bijdrage van 30%; het restant zal aan Van Lanschot worden afgedragen. De bevochtigingsunit is verkocht voor een bedrag van 200,00, welk bedrag aan de boedel toekomt. Coidstores beschikte tevens over enkele laptops, welke door medewerkers van Coldstores werden gebruikt. Deze laptops zijn inmiddels, met goedkeuring van de Rechter

14 inzake De Jong Cokistores BV/raiihssemenl 14/33 Commissaris, verkocht aan de medewerkers van Coidstores, voor in totaal 6 850,00. De opbrengst is contant betaald. Het geld is aangewend voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten (zie onderdeel 6). 3.6 Verkoopopbrengst: Zie onderdeel Boedelbijdrage: Hierover vindt overleg plaats met Van Lanschot. Ten aanzien van de auto s van gefailleerde is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een boedelbijdrage van 30% over de netto-opbrengst overeengekomen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden. Werkzaamheden: In de afgelopen periode is onderzocht op welke wijze de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt konden worden. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met Van Lanschot en interessenten. Inmiddels zijn de inventaris te Bleiswijk en de inventaris die zich in het koelhuis te Bunnik bevond, verkocht. In de afgelopen periode zijn de vervoermiddelen en de bevochtigingsunit geveild. Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerden beschikten niet over voorraden of onderhanden werk, waarbij aangetekend wordt dat per datum faillissement nog niet alle verrichte diensten waren gefactureerd. Dat is nadien alsnog gebeurd. Tevens zijn de werkzaamheden die door de boedel na datum faillissement zijn verricht, aan de diverse klanten gefactureerd. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 4.1. van dit verslag Verkoopopbrengst: Niet van toepassing Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Werkzaamheden: Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving: Coidstores beschikte over ,00 aan kasgeld. Dit kasgeld is afgestort; het bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

15 om nzake De Jonq Cokistores BV!raIHssernen1 15/33 Van het afgestorte kasgeld is 3.000,00 aangewend voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten. In de afgelopen periode heeft de boedel een premierestitutie van 590,45 ontvangen van het waterschap Verkoopopbrengst: Zie Werkzaamheden: In de afgelopen periode heeft afstorting van het kasgeld plaatsgevonden. 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Coidstores: De debiteurenportefeuille van Coldstores bedraagt bruto circa 1,8 miljoen euro. In hoeverre de debiteuren geïncasseerd kunnen worden, is evenwel niet met zekerheid te zeggen, nu diverse debiteuren de facto insolvent zouden zijn. Een aanzienlijk deel van de openstaande debiteuren ziet op werkzaamheden die zijn verricht voor datum faillissement. De debiteuren van voor datum faillissement zijn verpand aan Van Lanschot. Met Van Lanschot is voor de incasso van die debiteuren een boedelbijdrage van 10% afgesproken. De debiteuren van na datum faillissement komen integraal aan de boedel toe. De incasso van de debiteuren is aangevangen. Daarbij merken de curatoren op dat gebleken is dat het niet eenvoudig is om de debiteuren van voor datum faillissement administratief te scheiden van de debiteuren van na datum faillissement. Getracht wordt deze scheiding alsnog aan te brengen. Evenwel staat reeds nu al vast dat de afrekening van de debiteurenincasso de nodige werkzaamheden zal vergen. De debiteurenincasso is in de afgelopen periode voortgezet en zal ook in de komende periode(n) worden gecontinueerd. Tot op heden is een bedrag van ,72 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Alhoewel praktische redenen in het financieel verslag vooralsnog is weergegeven dat het hier om pré-faillissementsdebiteuren zou gaan, is het de verwachting dat een substantieel deel van deze debiteurenbetalingen ziet op debiteuren van nâ datum faillissement, welke niet verpand zijn en derhalve aan de boedel toekomen. Het totale bedrag aan ontvangen debiteuren dient dus nog uitgesplitst te worden, hetgeen met zich meebrengt dat aan de woorden pré-faillissementsdebiteuren in het financiële verslag geen rechten kunnen worden ontleend. Gezien de hoeveelheid onderliggende facturen (mogelijk enkele duizenden) zal deze uitsplitsing nog de nodige werkzaamheden vergen. vanvan Riet

16 Inzake De Jonq ColListores BV./EaWissement 16/33 Daarbij geldt dat diverse debiteuren verweer hebben gevoerd en zich op het standpunt gesteld dat zij bedragen niet of slechts gedeeltelijk verschuldigd zijn. De curatoren beoordelen deze verweren en voeren daarover overleg met de desbetreffende debiteuren. Voorts is gebleken dat een aantal debiteuren (de facto) insolvent zijn. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot afboekingen op de debiteurenportefeuille van tenminste enkele honderdduizenden euro. De debiteurenincasso is voortgezet. In totaal is tot op heden C ,98 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Daarvan is ,54 betaald op de rekening van gefailleerde bij Van Lanschot; op de boedelrekening is een bedrag van ,44 betaald door de debiteuren. Aangezien een deel van de betalingen ziet op vorderingen van na datum faillissement, vindt thans met Van Lanschot overleg plaats over de wijze van uitsplitsing van de debiteuren over de periode van v66r, en van na datum faillissement. Daarbij moet worden opgemerkt dat vooralsnog gebleken is dat ruim een half miljoen euro aan debiteuren oninbaar is, nu diverse debiteuren insolvent zijn. De curatoren houden er rekening mee dat dit bedrag nog zal kunnen oplopen. De resterende debiteuren hebben zich vrijwel allemaal beroepen op een opschortingsrecht, aangezien zij door de douane mogelijk nog zelfstandig zouden worden aangesproken voor de voldoening van uitstaande douane-verplichtingen. De douane heeft evenwel zeer recent verklaard dat zij de debiteuren van De Jong Coldstores niet zal aanspreken, waardoor dit verweer is komen te vervallen. De curatoren zullen daarom in de komende periode verder gaan met de incasso van deze debiteuren. In de afgelopen periode is de debiteurenincasso voortgezet. Vrijwel alle debiteuren die zich (mede) beriepen op een opschortingsrecht vanwege de douane-verplichtingen, hebben naar aanleiding van de overgelegde verklaring van de douane betaald. In totaal is tot op heden voor ruim ,00 aan debiteurenbetalingen ontvangen, waarvan iets meer dan ,00 rechtstreeks is binnengekomen op de rekening van gefailleerde bij Van Lanschot. Het resterende bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening. Afgezien van de Spaanse debiteur Brantina (zie hierna) resteert nog de incasso van één debiteur, welke blijkens de administratie van gefailleerde een groot bedrag verschuldigd zou zijn. De vorderingen op deze debiteur zien eveneens op douaneverplichtingen; evenwel worden de vorderingen door de debiteur gemotiveerd betwist. De curatoren zetten het overleg met deze debiteur voort. Voor het overige is de debiteurenincasso afgerond. Met Van Lanschot vindt overleg plaats over de verdeling van de debiteuren. Zoals de curatoren reeds eerder hebben gemeld, is het niet eenvoudig een verdeling aan te brengen in de debiteuren, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de hoeveelheid van de facturen (enkele duizenden) en het gegeven dat de debiteurenadministratie van gefailleerde niet helemaal volledig is. De curatoren hopen evenwel in de komende periode meer duidelijkheid te verkrijgen over de wijze van afwikkeling van de debiteuren. vanvan Riet

17 nzake De Jonq Coldstores B,V/FathssemenL 17/33 In de achterliggende periode is na diverse overleggen en uitgebreide schriftelijke correspondentie, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een regeling getroffen met Van Lanschot over de afwikkeling van de debiteuren. Afgesproken is dat de boedel over het in totaal geïncasseerde bedrag ,00 ontvangt. Hiermee is voorkomen dat een uitgebreide (en kostbare) uitsplitsing van de debiteuren zou moeten plaatsvinden. Het bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen. De debiteurenincasso is hiermee, op de debiteuren Brantina en Bruijn International na, tot een einde gekomen. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre gefailleerde mogelijk nog aanspraak zou kunnen maken op teruggaaf van BTW over oninbare debiteuren, ex art. 29 lid 1 OB. Dit onderzoek zal in de komende periode van start gaan. In de afgelopen periode is onderzocht welk bedrag de boedel mogelijk nog terug zou kunnen krijgen op grond van art. 29 lid 1 OB. Het betreft een bedrag van circa 6.000,00. De boedel heeft inmiddels een verzoek ingediend bij de fiscus tot teruggaaf van dit bedrag. De fiscus heeft nog geen beslissing genomen ten aanzien van dit verzoek. Inmiddels heeft de boedel een bedrag van 6.326,00 aan teruggaaf ontvangen. Ten aanzien van één debiteur, het Spaanse Brantina S.L., is inmiddels een procedure aanhangig bij de Rechtbank Den Haag ter verkrijging van een Europees Betalingsbevel. In het pand te Ridderkerk bevindt zich namelijk een sinaasappelverpakkingsmachine van Brantina, waarop door de boedel een retentierecht wordt uitgeoefend. Het is de bedoeling deze machine na verkrijging van het betalingsbevel executoriaal te verkopen. Inmiddels heeft zich namens Brantina een advocaat gemeld. Brantina voert verweer tegen de vordering. De procedure is derhalve verwezen naar de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en staat aldaar op de rol van 22januari De zaak is verwezen naar de rol van 2 april 2014 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van de boedel. In die conclusie zal een nadere toelichting worden gegeven op de vordering zoals die met het Europees Betalingsbevel (summier) uiteen is gezet. Tevens zal worden ingegaan op de verweren die Brantina in correspondentie reeds heeft aangedragen (toepasselijkheid algemene voorwaarden, verrekening etc.). Op deze conclusie zal Brantina nog mogen reageren met een conclusie van antwoord, waarna er wellicht nog een comparitie zal worden gelast. Al met al is de verwachting dat deze procedure in de komende verslagperiode nog niet kan worden afgerond. In deze verslagperiode heeft de boedel de conclusie van eis genomen en heeft Brantina ter rolle van 28 mei 2014 van antwoord gediend. De zaak is verwezen naar de rol van 11juni as. voor beraad cq. tussenvonnis over een comparitie na antwoord. Inmiddels is er een tussenvonnis gewezen en is er een comparitie bepaald op 12 januari Een minnelijke regeling lijkt, gelet op het verweer en de reconventionele vordering die is ingediend, niet haalbaar. vanvan Riet

18 in mede!nzake De Jong Coldstores BV,ra/tssement 18/33 Momenteel wordt gewerkt aan de conclusie van antwoord in reconventie (waarin voor zoveel mogelijk tevens wordt ingegaan op de stellingen die van Brantina in conventie). Vanwege het pandrecht dat Van Lanschot Bankiers heeft op de vordering op Brantina zal een eventueel schikkingsvoorstel mede goedkeuring van de bank behoeven. Overigens zijn de directeuren van curanda opgeroepen om ter comparitie van 12 januari 2015 te verschijnen teneinde, waar nodig, uitleg en verduidelijking over de gang van zaken in het verleden te geven. De comparitie heeft plaatsgevonden op 12januari Er was anderhalf uur uitgetrokken voor de behandeling van de zaak en dit bleek te kort om alle stellingen te kunnen behandelen. Brantina wenste nader te reageren op hetgeen de boedel bij conclusie van antwoord in reconventie had gesteld en kreeg daarvoor van de Rechtbank (ondanks bezwaar van de curatoren) de gelegenheid door het nemen van een akte. Inmiddels is deze (zeer veel ina s tellende) akte genomen. De curatoren mogen een antwoordakte nemen en de zaak staat eind maart 2015 weer op de rol. Een minnelijke regeling bleek (opnieuw) niet te bereiken, zodat te verwachten valt dat de Rechtbank een (tussen)vonnis zal wijzen. In de afgelopen verslagperiode is er door beide partijen een akte genomen, waarbij de standpunten nader zijn toegelicht c. q. onderbouwd aan de hand van stukken. De zaak staat thans op de rol van 15 juli 2015 voor het wijzen van een (tussen)vonnis. Gelet op de vakantieperiode en de hoeveelheid gewisselde stukken, valt te verwachten dat dit wordt aangehouden. Voorts is in de afgelopen periode de incasso van de vordering op Bruijn International voortgezet. Met deze partij vindt thans overleg plaats. De incasso van deze vordering wordt Voortgezet. In de achterliggende periode is nader gecorrespondeerd met (de advocaat van) Bruijn International over de verschuldigdheid van de vordering. Bruijn International betwist de aanspraken van de boedel. De curatoren zullen nauw overleg met de bestuurder nog éénmaal het standpunt van de boedel schriftelijk toelichten. Mocht dat niet tot betaling leiden, dan zullen de curatoren in overleg met de bank overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. In de afgelopen periode is nader gecorrespondeerd met Bruijn International B.V. over de vordering die gefailleerde op haar heeft. Medio maart 2015 vindt een bespreking plaats, waarbij een minnelijke regeling beproefd wordt. Mocht er geen minnelijke regeling worden bereikt, dan zal worden overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. In de achterliggende periode is Bruijn International B. V. vanwege de vordering die de boedel op haar heeft failliet gegaan. De vordering is ingediend bij de curator. De curator heeft aangegeven dat er geen enkele uitkering zal kunnen plaatsvinden, zodat de vordering oninbaar is. Hiermee is de incasso van de vordering op deze partij afgerond.

19 voortgezet. curatoren geen (substantiële) debiteurenbetalingen meer in dit faillissement, aangezien de Gebleken is dat Services inderdaad niet meer beschikt over debiteuren. valt samen met de incasso van de debiteuren van Coidstores. Overigens verwachten de De incasso van eventuele resterende debiteuren (voor zover die nog aanwezig zouden zijn) In het faillissement van Services is voor ,58 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Services: werkzaamheden van Services reeds geruime tijd voor datum faillissement gestaakt zijn. Inzake 4.2 Opbrengst: 4.3 Boedelbijdrage: Werkzaamheden: In de afgelopen periode is de debiteurenincasso aangevangen. De debiteurenincasso is voortgezet en zal worden gecontinueerd. De debiteurenincasso is afgerond, op de incasso van de vorderingen op Brantina en Bruijn debiteuren, ex art. 29 lid 1 OB. De incasso van de vorderingen op Brantina en Bruijn wordt International na. wordt gecontinueerd. In de afgelopen periode is een verzoek ingediend tot teruggaaf van de BTW over oninbare De teruggaaf is ontvangen. De incasso van de vorderingen op Brantina en Bruijn International De procedure tegen Brantina wordt voortgezet. Bruijn International is failliet gegaan. De incasso van de vorderingen op Brantina en Bruijn International loopt. 5 BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Zie onderdeel 4.1. de geïncasseerde bedragen. De curatoren verwachten in het tweede verslag een eerste overzicht te kunnen geven van incasso van de debiteuren van voor datum faillissement. Met Van Lanschot is een boedelbijdrage van 10% afgesproken met betrekking tot de Zoals hiervoor reeds is aangegeven, bankierden gefailleerden bij Van Lanschot. In dat vorderen. Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van kader hebben zij diverse kredietovereenkomsten gesloten, waarvoor gefailleerden de kredietovereenkomsten heeft Van Lanschot de volgende zekerheden verkregen: Lanschot per datum faillissement ,00, vermeerderd met rente en kosten, te hoofdelijk aansprakelijk zijn. Uit hoofde van deze kredietovereenkomsten heeft Van - Hypotheekrechten op het pand te Ridderkerk (zie onderdeel 3.1 ev.); De Jong Cokistores BvraIHssernern 19/33

20 - Pandrecht - Borgstelling inzake De Jona Codstores BV./Fats;erneri 20/33 - Pandrecht op de debiteu ren; op de inventaris; van de Staat der Nederlanden ad ,00, en - Borgstellingen van de bestuurders in privé ad ,00. Coldstores beschikte tevens over bankrekeningen bij de ING Bank N.V. en de Deutsche Bank. De ING-rekening vertoonde per datum faillissement een creditsaldo van een bedrag van ,75. De rekening van de Deutsche Bank saldeerde per datum faillissement op nihil. Van Lanschot heeft zich op het standpunt gesteld dat de saldi op deze rekeningen aan haar verpand waren. De boedel heeft dat evenwel betwist, aangezien beide banken in hun algemene voorwaarden een verpandingsverbod hebben opgenomen. Van Lanschot heeft zich bij dat standpunt neergelegd. Dit betekent dat het saldo op de ING-rekening per datum faillissement aan de boedel toekomt. Vanwege de verkoop van het koelhuis te Ridderkerk is de vordering van Van Lanschot gewijzigd. Hen is gevraagd opgave te doen van de thans resterende concurrente vordering. De boedel is in afwachting van deze opgave. De bank heeft dit tot op heden niet gedaan. De boedel heeft de bank gerappelleerd om dit alsnog te doen. Van Lanschot heeft ook in de achterliggende verslagperiode geen vordering ingediend. Wellicht wacht men op de uitkomst van de procedure inzake Brantina (zie hiervoor bi] punt 4). Gelet op de stand van de boedel lijkt de kans dat er een uitkering kan worden gedaan op de concurrente vorderingen vrijwel uitgesloten. De boedel zal, mede daarom, niet nogmaals aandringen op indiening. De bank is voldoende op de hoogte. 5.2 Leasecontracten: Coldstores had ondermeer enkele bedrijfsauto s, heftrucks, een vrachtwagen en kopieermachines geleased. Diverse geleasde zaken waren essentieel voor de continuering van de activiteiten. Ten aanzien van die zaken zijn afspraken gemaakt met de diverse leasemaatschappijen over de voldoening van de kosten van na datum faillissement. Het overgrote deel van deze kosten is gedragen door Van Lanschot. Daarbij wordt opgemerkt dat de auto s voornamelijk op basis van financial lease ter beschikking waren gesteld. De meeste auto s vertegenwoordigden een lagere waarde dan de vorderingen van de leasemaatschappijen. Voor zover daarvan sprake was, zijn de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld de auto s terug te nemen. Evenwel bleek dat twee Volvo s, welke eveneens op basis van financial lease ter beschikking waren gesteld, een hogere waarde vertegenwoordigden dan de vordering van de leasemaatschappij. De Volvo s zijn inmiddels, met goedkeuring van de Rechter Commissaris, verkocht voor een bedrag van ,00. Daarvan is ,87 betaald aan de leasemaatschappij, ter voldoening van de openstaande positie. Het resterende bedrag ad ,13 komt aan de boedel toe.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 18september2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V.

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22december2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V., statutair gevestigd te ljsselstein en kantoorhoudende te (3437

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Business Information Consultants BV., statutair gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudende te Groenekan (3737AL) aan de Groenekanseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 16 december 2014

Nummer: 2 Datum: 16 december 2014 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 16 december 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 12 augustus 2014 Curator: Mr. I.M.M. Warmerdam R-C: Mr. I.M. Bilderbeek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/940 NL:TZ:0000002303:F001 21-10-2014 mr. R. Meulenberg mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming WBS Onderhoud en Dienstverlening

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Alfafire B.V. is opgericht bij akte d.d. 21 december 2010. De statutair bestuurder VLAS K AMP. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 28 mei 2015

Alfafire B.V. is opgericht bij akte d.d. 21 december 2010. De statutair bestuurder VLAS K AMP. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 28 mei 2015 Alfafire B.V. FAILLISSEMETSVERSLAG ummer : 1 Datum : 28 mei 2015 Gegevens onderneming : Alfafire B.V. Bonnetstraat 27 6718 X EDE GLD KvK : 51504499 Faillissementsnummer : C/16/15/346 F Datum van uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud En Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nederland B.V. Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00

Nederland B.V. Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 januari 2014 Gegevens failliet: spos Schildersvakcentrum Centraal Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/988 Datum uitspraak: 3 september 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/6 NL:TZ:0000010171:F001 03-01-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/236 NL:TZ:0000005572:F001 19-04-2016 mr. F.A.M Nowee mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming All Culture Flexwork B.V. Bij

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Aqua Systems (commanditaire vennootschap) Faillissementsnummer : C/16/15/535 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/186 NL:TZ:0000005201:F001 05-04-2016 mr. J. Thiele mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Broadway BV. statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 26 september 2013 Nummer: 22

Datum: 26 september 2013 Nummer: 22 Dit verslag is gelijk aan het digitaal ingediende verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 26 september 2013 Nummer: 22 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. Gegevens onderneming : 1. Primavera Holding B.V. 2. Primaveraquint B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 11 Datum : 25 augustus 2006 Gegevens onderneming : Cistron Internet Services B.V. Faillissementsnummer : F 02/127 Datum uitspraak : 6 maart 2002 Curator : mr. K. de Jong

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/749 NL:TZ:0000000884:F001 13-10-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 17 september 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Catering Company Zeist B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 Gegevens onderneming: mevrouw A.B.M. Voor t Hekke-Hagen, handelend onder de naam Sport 2000 Hagen, alsmede handelend onder de naam Sport Point Hagen.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 23 augustus 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compazz B.V.,statutair gevestigd te Ridderkerk, vestigingsadres: Westhaven 73-74, 2801 PN Gouda.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 22 december 2014 Gegevens onderneming : She B.V. hodn Sophies Horeca Exploitatie B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/1030 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW In het faillissement van de besloten vennootschappen: VAN DER AART PERSONEEL & ORGANISATIE B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drachten,

Nadere informatie

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 juni 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Facilities B.V. Faillissementsnummer: 12/606 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 29 juni 2016 Gefailleerde Nquita B.V. Faillissementsnummer C/08/15/636 Datum uitspraak 23 december 2015 Curator mr. J.A. Holsbrink Faillissementsmedewerker mw M.K.G.

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012 Gegevens onderneming : Interieur en Bouwbedrijf Houten B.V. Faillissementsnummer : F12/51 Datum uitspraak : 24 januari 2012 Curator : Mr. M.J.G.H. Verviers

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/118 NL:TZ:0000011516:F001 07-03-2017 mr. J. Smael mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Grijseels lasertechnieken

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Nummer: 2 Datum: 2 juni 2015 Gegevens onderneming : Hendriks Parket B.V. h.o.d.n. Vloer Het Zelf Laagraven 5, 3439 LG Nieuwegein Kamer

Nadere informatie