FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Nummer 1 Datum Gegevens onderneming Faillissementsnummer 18juni2015 Atonie Nederland B.v. Statutair gevestigd te Best, kantoorhoudende aan het adres Jagerstraat 10 te 6042 KA Roermond C/01/15/373 F Datum uitspraak 19 mei 2015 Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming mr. S. Winkels-Koerselman mr. S.J.O. de Vries Reparatie van computers en randapparatuur Omzetgegevens ,- netto (2013) ,- netto (2012) Saldo einde verslagperiode 27,26 Personeel gemiddeld aantal 2 Verslagperiode 19 mei 2015 tim 14 juni 2015 Bestede uren Bestede uren totaal 24,8 uur 24,8 uur

2 I 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De gefailleerde vennootschap Atonie Nederland B.v. is op 1 maart 2007 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is Atonie Holding B.V., waarvan Knook Beheermaatschappij B.v. op haar beurt bestuurder is. Failliet heeft twee aandeelhouders, te weten Knook Beheermaatschappij B.v. en Advanced Business Systems B.v., beide voor 50% Enig aandeelhouder en bestuurder van Knook Beheermaatschappij is de heer T. Knook. Hij is aldus (indirect) bestuurder van failliet. De gefailleerde vennootschap heeft ook nog een zustervennootschap in Belgie, Atonie Belgie BVBA, waarvan Atonie Holding B.V. eveneens aandeelhouder is en de heer T. Knook zaakvoerder. 1.2 Winst en verlies 2013: ,- verlies voor belastingen 2012: ,- verlies voor belastingen 1.3 Balanstotaal 2013: ,- 2012: ,- 1.4 Lopende procedures Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen De failliete vennootschap had een Ondernemerspakket bij Delta Lloyd. De curator zal deze verzekeringen beëindigen. Daarnaast had de failliete vennootschap een Bedrijvencompact polis bij Interpolis. De Rabobank heeft de curator bericht, dat deze polis wordt geroyeerd in verband met de achterstand in betaling van de premies. De failliete vennootschap huurt het bedrijfspand aan de Jagerstraat 10 te Roermond. De verhuurder heeft de huurovereenkomst bij brief van 5 juni 2015 ex artikel 39 Fw opgezegd tegen 5 september 2015.

3 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder van de failliete vennootschap heeft jegens de curator het volgende verklaard, omtrent de oorzaken van het faillissement. In 2003 is men gestart met Atonie Group B.v., welke vennootschap drie aandeelhouders had. Vanwege een aandeelhoudersgeschil tussen die drie aandeelhouders, is in 2007 Atonie Nederland BV. opgericht. In die nieuwe vennootschap zijn twee van de drie aandeelhouders van Atonie Group B.v. met de activiteiten voortgegaan. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit het verlenen van service en het doen van reparaties aan printers alsmede uit het leveren van printeronderdelen en benodigdheden (zoals toners). Voorheen was het bedrijf gevestigd te Best, maar omdat veel klanten in de omgeving van Roermond zaten en ze meer bedrijfsruimte nodig hadden, is het bedrijf in 2009 verhuisd naar Roermond. De markt werd echter steeds moeilijker en er waren problemen met een aantal personeelsleden in verband met ziekte, een ongeval en een verdwijning. De markt waarin de failliete vennootschap opereerde was die van printers van het merk HP, die tot een aantal jaren geleden de markt domineerde. Konika Minolta was onder andere één van de concurrenten. Ca. 5 à 6 jaar geleden gingen echter steeds meer klanten over op andere merken dan HP. Die andere merken hielden de service en reparaties in eigen hand, waardoor er steeds minder werk was. Ten aanzien van de levering van de benodigdheden voor printers (zoals toners) ondervond met bovendien concurrentie van internet. Men is toen gaan kijken op welke kosten kon worden bespaard, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Rond februari 2015 zouden de bankrekeningen bij de Rabobank zijn geblokkeerd, zodat men niet meer goed kon draaien. Failliet heeft het toen nog even volgehouden door gebruik te maken van de ABN Amro rekening, maar uiteindelijk had het bedrijf niet voldoende middelen om nog te kunnen blijven opereren. Uiteindelijk heeft men aangifte gedaan tot faillietverklaring, aldus nog steeds de bestuurder. 1.8 Afkoelingsperiode I 2. Personeel 2.1 Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 2 werknemers in dienst. Op 21 mei 2015 zijn de dienstverbanden met de twee werknemers - met toestemming van de rechter-commissaris - door de curator opgezegd. Daarnaast is ook een voormalig werknemer aangeschreven, die pas recent uit dienst is gegaan, omdat hij had aangegeven dat hij nog achterstallig loon, vakantiegeld en/of vakantiedagen te vorderen had.

4 urnaround i3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2. Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Atonie Nederland B.V. beschikt over - kort samengevat - een beperkte (kantoor)inventaris, voorraden (gedemonteerde) printers en voorraden onderdelen alsmede twee voertuigen. Op verzoek van de curator (in overleg met de Rabobank als pandhouder) heeft Het Nederlands Veilinginstituut de aanwezige zaken geïnventariseerd. De boedelbeschrijving wordt aan dit verslag gehecht als bijlage. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage De curator is met de Rabobank 't Groene Woud een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de netto-opbrengst (dat wil zeggen de opbrengst van de zaken minus taxatie- en veilingkosten) van de verpande roerende zaken (zijnde niet-bodemzaken). Die boedelbijdrage is exclusief BTW en dient aldus nog vermeerderd te worden met 21 % BTW. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover er sprake is van bodemzaken, geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

5 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Zie punt Verkoopopbrengst Nog niet bekend Boedelbijdrage Zie punt 3.7. Andere activa 3.12 Beschrijving Zie punt 3.5: de failliete vennootschap beschikt over twee voertuigen Verkoopopbrengst Nog niet bekend. I 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst, stond er per datum faillissement voor een bedrag van ,65 aan debiteuren open. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing, nu de Rabobank als pandhouder heeft aangegeven zelf over te gaan tot de incasso van de verpande debiteuren. I 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) De Rabobank heeft een vordering ingediend van in totaal ,15 + p.m.

6 5.2 Leasecontracten Voor zover de curator bekend was er slechts sprake van een leaseauto (Peugeot Partner), welke al voor datum faillissement is ingeleverd bij leasemaatschappij Wealer Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een pandrecht op: - alle huidige en toekomstige inventaris; - alle huidige en toekomstige voorraden; - alle ten tijde van registratie van de akte van verpanding bestaande rechten/vorderingen van de pandgever op derden. De pandakte is op 25 mei 2009 geregistreerd. De vorderingen op derden werden door middel van een verzamelpandakte op basis van volmacht verpand, waarvan de laatste dateert van 18 mei Separatistenpositie Zie punt 5.3 hiervoor. De curator is met de pandhouder in overleg over de wijze van verkoop van de aanwezige activa. 5.5 Boedelbijdrage Zie punt Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Deze worden thans geïnventariseerd en zullen worden afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend, hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend, hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

7 I 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage I 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekening De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponeerd: 2013: 22 augustus : 21 november : 5 maart Goedk. Verkl. Accountant

8 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. I 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er is voor een totaal aan ,50 (huur pand tot 5 september 2015) aan boedelvorderingen opgenomen. De toekomstige boedelvorderingen zullen bestaan uit in ieder geval het salaris van de curator. 8.2 Pref. vordering van de fiscus Er is voor een totaal van ,00 aan preferente vorderingen door de fiscus ingediend. 8.3 Pref. vordering van het UWV Er is voor een totaal van 0,00 aan preferente vorderingen door het UWV ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Er is voor een totaal van 0,00 aan overige preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal preferente crediteuren Thans zijn er 7 preferente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Thans zijn er 12 concurrente vorderingen ingediend. 8.7 Bedrag aantal concurrente crediteuren Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans ,07.

9 1 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden 110. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De afwikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen Plan van aanpak Verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, overleg Rabobank inzake afwikkeling pandrecht en verkoop activa, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal ultimo november 2015 plaatsvinden Werkzaamheden De te verrichten werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande. Best, 18 juni 2015 Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus Ol jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

10 Financieel verslag per Naam Curator Rechter-CommIssaris Insolventienummer Afonie Nederland B,. V. S. Winkels- Koerselman mr. S J.O. de Vries F,01/ Disclaimer: Het openbaar verslag en hel b'j-j)ehorende tussentijds financieel ~;i3rslag zi/fj geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de caretor bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste!perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. IA. Baten Incl B.T.W. B.T.W. 1. Immateriële vaste activa 2. Materiële vaste activa 3. Financiële vaste activa 4. Voorraden/OHW 5. Debiteuren 6. Liquide middelen 7. Overige baten - Bankrente ~ Afdrachten van inkomen aan boedel Restituties - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen Boedelbijdrage(-n) 27,26 27,26 Totaal vrij actief 27,26 I B. Reeds betaalde algemene failllssementskosten Incl B.T.W. B.TW 1. Super-preferent a. Salaris en verschotten curator b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) c. Overige super-preferente boedelverplichtingen 2. Preferent a. UWV. premies opzeqtermfjn (66-3 WW) b. Overige hoog-preferente verplichtingen c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) e. Overige laag-preferente boedelverplichhngen 3. Concurrent a. UWV. pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taxatiekosten d. Overige concurrente bcedelverpflchtlnqen I C, Thans nog beschikbaar Totaal A (incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Reeds ontvangen boedel-btw na aangifte (zie E.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekening NL20 RABO , ,261 Financieel.17-&-2015

11 Pagina 1/1 Bijlage 3a Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen Belastingdienst HEERLEN ,00 LH DEC 14 Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 LH JAN 15 Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 LH FEBR2015 Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 LH MRT Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 MRBY5 Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 MRB Y52 Ja Belastingdienst HEERLEN ,00 MRB Y53 Ja.: :): ::::::::::::::::::::::::: 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':: Totaal Preferenten Ingediend [7] (Nog) niet ingediend [0] BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Preferenten,

12 Pagina 1/1 Bijlage 4a Overzicht van ingediende en -voorloplq- erkende concurrente schuldvorderingen Naam Woonplaats Concurrent ~iend.:::<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:::.:::::::.:... :.:::::::.::::.::::::::::.:.:.:.:::::::::::.. ~ /y.::: Actendo BV HAARLEM 3.307,84 Ja Backshop BV TROTTERDAM 329,42 Ja C + G Informations GmbH HEUSENSTAMM DEUTSCHLAND 1.173,90 Ja The Cartridge Company Eindhoven BEST 5.078,17 Ja CJIB LEEUWARDEN 277,50 Ja EHSBV RIJEN 6.413,00 Ja Exertise Go Connect DORDRECHT 87,85 Ja General Logistics Systems UTRECHT 3.437,55 Ja Ingram Micro B.V. NIEUWEGEIN 276,28 Ja P.J. Mussers Beheer B.V. ROERMOND ,37 Ja Rabobank Het Groene Woud Zuid OIRSCHOT ,15 Ja TechAccess SOM ,04 Ja AHC AMSTERDAM Nee Asens IT Services BV GELEEN Nee Auto Bema ECHT Nee Baetsen Containers BV VELDHOVEN Nee BsGw ROERMOND Nee BsGW ROERMOND Nee Caruda ICT KERKRADE Nee Copaco Nederland BV EINDHOVEN Nee Essent Retail DEN BOSCH Nee Go Connect DORDRECHT Nee Grispen-Küppers MAASBRACHT Nee ICS Vertex NIEUWEGEIN Nee Intercity Communications BV HOOFDDORP Nee Interpolis Schade NV TILBURG Nee Intronics BARNEVELD Nee J. Schuman & Zn ROERMOND Nee Knook Beheermaatschappij LINNE Nee KPN GRONINGEN Nee KPN GRONINGEN Nee KPNADSL DEN HAAG Nee KPN Corporate Market NV AMSTERDAM Nee Label Solutions DEURNE Nee Manpower DIEMEN Nee Park-Line BV DEN HAAG Nee PostNL GRONINGEN Nee PostNL UTRECHT Nee Red Security BV ROERMOND Nee Rijnmond-IT Service MOORDRECHT Nee SEB Parkeergelden MAASTRICHT Nee Span go Internet BV ALMERE Nee Spie Building Novisec ROERMOND Nee Tech Data BV BODEGRAVEN Nee The Cartridge Company EINDHOVEN Nee Travelcard Nederland BV ALMERE Nee Wealer Lease HEERLEN Nee WML MAASTRICHT Nee Zwitserleven AMSTELVEEN Nee / :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ~ Totaal Concurrenten ,07 Ingediend [12] ,07 (Nog) niet ingediend [40] - BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

13 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. S. Winkels-Koerselman F.01/15/373 Faillissement Atonic Nederland B.V. mr. S.J.O. de Vries Oost- Brabant Tijdsch rijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 0:00 10:00 10:00 2. Personeel 0:00 1:00 1:00 3. Activa 0:00 2:36 2:36 4. Debiteuren 0:00 0:00 0:00 5. Bank/zekerheden 0:00 2:36 2:36 6. DoorstartlVrtz. 0:00 0:00 0:00 7. Rechtmatigheden 0:00 0:18 0:18 8. Crediteuren 0:00 5:30 5:30 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 0:00 2:48 2: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 0:00 24:48 24:48 Pagina 1 van 6

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie