Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam"

Transcriptie

1 Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement aanwezig : Mevrouw J.A.M.L. van der Kolk Mevrouw C.M.M. Smulders (notuliste) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 1 van 9

2 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen De heer Volkers opent de vergadering en heet de leden van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering. Van de 95 uit te brengen stemmen zijn er 50 in persoon of bij volmacht vertegenwoordigd. Dit zijn voldoende stemmen om rechtsgeldige besluiten te nemen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen De heer Volkers meldt dat hij in verband met het trieste overlijden van bestuurslid de heer R. Bastiaans nu samen met de heer A. El Jabli het bestuur vormt. Wijkagent mevrouw J.M.C. Baas is aanwezig om zichzelf voor te stellen om het contact te vergemakkelijken. Zij is bij incidenten te bereiken op telefoonnummer: of via Door het toenemende vandalisme en de vernielingen van het drukpaneel in de lift, heeft het bestuur besloten camera s in de lift te laten plaatsen. De camera s worden alleen gebruikt om bij vandalisme de beelden terug te kunnen kijken om de eventuele dader(s) op te kunnen sporen. De camera s zijn niet geplaatst voor liftstoringen. De heer Volkers vraagt aan de leden die op de 4 e en 5 e verdieping van de Lodewijk Pincoffsweg/Factorijzijde wonen of zij de doorgang van het balkon (binnentuinzijde) vrij willen laten. Het is alleen toegestaan iets te plaatsen wat simpel van alle kanten verwijderbaar is voor glasbewassing en calamiteiten. Een van de leden vraagt hoe vaak en wanneer er aan deze zijde glasbewassing wordt uitgevoerd. Dit wordt vier keer per jaar uitgevoerd. De planning hangt af van de weersomstandigheden. Woonstad deelt mede dat zij nog twee parkeerplaatsen te huur heeft in Parkeergarage De Factorij. Het betreft de nummers 32 en 33. De kosten bedragen per parkeerplaats 127,- netto per maand. De contactpersoon is: Woonstad Rotterdam, de heer Koemar Jagessar (kantoor Feijenoord) telefoonnummer: Overlast van de huurders van Woonstad dient gemeld te worden aan Woonstad Rotterdam. Vervolgens zal in samenspraak met het bestuur naar een oplossing worden gezocht. Mevrouw Bruijninckx verzoekt de vergadering om het bestuur te mandateren om bij overlastsituaties te mogen handelen. De vergadering stemt hiermee in. Besluit: De vergadering mandateert het bestuur te mogen handelen bij overlastsituaties van bewoners. 3. Vaststellen notulen 8 februari 2011 Op bladzijde 8 van de notulen staat Een van de leden merkt op dat de containerruimte aan de Factorijkant 2-14 erg vies is, dit moet zijn Factorijkant 2-38.De aanwezigen hebben verder geen op- of aanmerkingen op de notulen van 8 februari Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 2 van 9

3 Besluit: De vergadering stelt de notulen van 8 februari 2011 met inachtneming van bovenstaande aanpassing vast. 4. Vaststellen jaarstukken bespreken jaarstukken/toelichting door kascommisie De kascommissie antwoordt desgevraagd dat de jaarstukken er goed en verzorgd uitzien. De vragen die de kascommissie heeft gesteld zijn adequaat beantwoord. Jaarrekening Toelichting Jaarrekening De heer Volkers geeft een toelichting op de jaarrekening Hij geeft aan dat er twee correctieboekingen zijn gemaakt m.b.t. de reservefondsen Algemeen en Buitenentrees en luifels begange grond. Er zijn geen vragen van de leden. Exploitatierekening De heer Volkers licht de opvallende punten toe: De post dagelijks onderhoud is overschreden als gevolg van diverse lekkages. Doordat de meterstanden door Eneco geschat zijn, is de post nutsvoorziening overschreden. De juiste standen zijn ingeleverd en Eneco heeft een correctie toegepast. Dit is inmiddels geboekt in het boekjaar De post glasbewassing is overschreden. De oorzaak is terug te vinden in een rekenfout van het bestuur bij het opstellen van de begroting. Bestemmen exploitatiesaldi De heer Volkers stelt voor om het negatief exploitatieresultaat Algemeen ad ,69, het positief explotatieresultaat Buitenentrees en luifels begane grond ad. 195,94 en het negatief exploitatieresultaat Gemeenschappelijk hal, galerij, liften en trappen ad ,31 respectievelijk ten laste en ten gunste van de diverse reservefondsen te laten komen. Mevrouw Van der Drift vraagt of er dan nog voldoende in de reservefondsen beschikbaar is voor het onderhoud. De heer Volkers meldt dat dit is meegenomen in de update van het meerjarenonderhoudsplan en niet tot problemen leidt. Decharge bestuur en beheerder Desgevraagd dechargeert de vergadering de beheerder voor het gevoerde financiële beleid en stelt de jaarstukken ongewijzigd vast. Besluit: De vergadering stelt de jaarstukken unaniem ongewijzigd vast. De positieve- en negatieve exploitatiesaldi komen ten gunste/laste van de desbetreffende reserves. Het bestuur en de beheerder worden gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 5. Verslag uitgevoerd groot onderhoud De heer El Jabli doet verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: - vervanging van de hydrofoorinstallatie - aanbrengen van sleutelkoker - verschillende aanpassingen aan de liften uitgevoerd dit naar aanleiding van gewijzigde (arbo) regelgeving. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 3 van 9

4 - vervanging vloerbedekking in de liften 6. Stand van zaken aanpak St. Binnentuin Formosa werkzaamheden : vervangen lekkende dilatatievoeg; verwijderen 2 plantenbakken en onderhoud aan verschillende onderdelen De heer Volkers licht toe; Er zijn werkzaamheden uitgevoerd betreffende het vervangen van de lekkende dilatatievoeg. Tevens zijn er twee plantenbakken verwijderd. Het bestuur van St. binnentuin beraadt zich over de overige benodigde werkzaamheden. Een van de leden vraagt of het repareren van de deklaag niet verhaald kan worden op de bouwer. De heer Volkers antwoordt dat bouwschade alleen binnen de eerste tien jaar te verhalen valt, daarna niet meer. De deklaag van de binnentuin is voor rekening van St. Binnentuin Formosa. VvE Zanzibar draagt daarvoor mee in de kosten. De schade aan de constructie komt ten laste van VvE Formosa Hoofdsplitsing, St. binnentuin Formosa heeft hier geen financiële verplichtingen, maar wel stemrecht volgens de splitsingsakte van VvE Formosa Hoofdsplitsing. Een van de leden vraagt wanneer de nieuwe topcoat aangebracht wordt. De heer Volkers antwoordt dat daar tot op heden nog geen beslissing over is genomen. Er is gekeken naar alternatieven als kunstgras, maar kosten hiervan zijn net zo hoog als van het aanbrengen van een topcoat. werkzaamheden : vervangen bankjes en afvalbakken De bankjes waren niet meer te repareren en zullen worden vervangen. De kosten bedragen 1.200,- per bankje. De heer Volkers laat weten dat er vijf nieuwe bankjes in plaats van de huidige zes zullen worden geplaatst. Het verzoek om afvalbakken te plaatsen bij de bankjes zal door het bestuur van VvE Zanzibar worden afgewezen aangezien deze ook 1.200,- per stuk kosten, er blijft wel ruimte voor een goedkoper alternatief. organiseren van een opzoomerdag voor klein onderhoud aan o.a. de plantenbakken Er wordt een opzoomerdag georganiseerd met het doel de plantenbakken gezamenlijk meer uitstraling te geven. Het voordeel van een Opzoomerdag is dat de gemeente deze kan sponsoren. De leden ontvangen hierover nader bericht. organiseren BBQ/feestcommissie met vaste data De feestcommissie draagt er zorg voor om in de zomer van 2012 een gezellige BBQ te realiseren. Meer informatie zal worden geplaatst op de website van VvE Zanzibar. 7. Werkzaamheden en De heer Volkers geeft een toelichting op update van het Meerjarenonderhoudsplan, waarin de werkelijke kosten en winst/verlies tot heden zijn verwerkt in de financiële doorrekening. vervanging intercominstallatie inclusief huistelefoon/videofooninstallatie inclusief vervanging bellentableau en postkasten Het intercomsysteem is meer dan 15 jaar oud en na verscheidene storingen blijkt dat de intercom aan vervanging toe is. Het bestuur heeft diverse offerten aangevraagd. Elektro Groeneweg heeft een offerte uitgebracht voor een bedrag van Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 4 van 9

5 11.000,- voor het vervangen van het huidige systeem. Andere partijen hebben offerte uitgebracht voor ongeveer hetzelfde bedrag met een systeem dat videovoorbereid is. De bekabeling van het oude systeem blijkt geschikt voor een videovoorbereidsysteem. Het systeem gaat van analoog naar digitaal dat als voordeel heeft, dat het aanzienlijk minder gevoelig is voor storingen, volgens de leverancier. De meerprijs voor een installatie met video komt neer op 600,- per portiek. Dit houdt in dat de totale extra kosten ca ,- zullen bedragen. De bewoners kunnen zelf beslissen wat voor een type systeem zij kiezen. Er zijn vier opties wandtoestellen, te weten: Standaardsysteem, geen extra kosten. Videosysteem zwart wit heeft een meerprijs van 235,-. Videosysteem kleur heeft een meerprijs van 313,-. Videosysteem kleur zonder hoorn heeft een meerprijs van 392,-. Desgevraagd antwoordt de heer Volkers dat het beheer en onderhoud voor de nieuwe installatie door Elektro Groeneweg uitgevoerd kan worden. Er zal ook geïnformeerd worden of het afsluiten van een onderhoudscontract bij een andere leverancier korting op de prijs van de nieuwe installatie te weeg brengt. Het wandtoestel zal op dezelfde plaats geïnstalleerd worden als het huidige wandtoestel. De huurders van Woonstad krijgen eveneens de mogelijkheid om een keuze te maken voor een type wandtoestel, met de vermelding dat de extra kosten voor rekening van de huurder komen. De postkasten en het bellentableau zullen in zijn geheel vervangen worden. Er zijn verschillende offerten aangevraagd door het bestuur. Belangrijk is dat zowel de postkasten als bellentableau vandalismeproof zijn. De totale kosten voor het vervangen van postkasten, bellentableau en intercom worden geschat op ,-. Het bestuur presenteert een aantal foto s via de beamer. De leden geven voorkeur aan het voorstel waarop de straatnaamaanduiding op het bellentableau wordt aangebracht. Teven zal er rekening worden gehouden met de mogelijkheid om ja/nee plaatjes aan te brengen voor ongeadresseerd drukwerk. Een van de leden vraagt om ook naar de uitstraling van de begane grond woningen te kijken. Het bestuur komt hier later op terug. Besluit: De vergadering besluit unaniem om het huidige intercomsysteem te vervangen voor een nieuw systeem. De vergadering mandateert het bestuur unaniem om tevens het bellen/brievenbustableau aan te passen naar de inzichten van het bestuur voor een bedrag van maximaal ,-- exclusief BTW. aanbrengen dakbeveiligingssysteem n.a.v. dakrisico inventarisatie Zoals besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2011 dienen naar aanleiding van de RI&E een aantal voorzieningen om veilig te kunnen werken te worden aangebracht. Daarvoor was een bedrag van 6.000,-- begroot. Nader onderzoek wees uit dat de kosten ca ,- bedragen. Aangezien het een bovenschikkend belang is zullen de voorzieningen op korte termijn worden aangebracht. Het bestuur wordt gemandateerd om de benodigde werkzaamheden uit te laten voeren. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 5 van 9

6 herstellen/vervangen diverse deuren van gemeenschappelijke ruimten In portiek Factorij 2-38 sluiten de deuren niet goed. Nieuwe deuren kosten ca ,- per deur. De leden besluiten geen nieuwe deuren te plaatsen. Waar nodig worden er herstelwerkzaamheden aan de deuren uitgevoerd en waar nodig zal het hang en sluitwerk worden vervangen. Woonstad Rotterdam laat weten dat zij de sleutelplannen voor haar complexen zal gaan vervangen. Woonstad geeft de VvE de mogelijkheid om mee te liften in deze exercitie, om zodoende een voordeel te behalen. De leden zijn hierin geïnteresseerd. Er wordt een offerte aangevraagd bij Woonstad voor gecertificeerd systeem; voor de toegangsdeuren van de entrees, bergingen en andere gemeenschappelijke ruimten. De sloten voor de woningtoegangsdeuren behoren niet tot de gemeenschappelijkde delen van de VvE en zullen derhalve niet worden meegenomen. Mevrouw Bruijninckx schat de kosten voor VvE Zanzibar op 4.000,- exclusief BTW, inclusief voor 3 sleutels per appartement. Het bestuur zal vergelijkbare offerten opvragen en krijgt een mandaat van 6.000,-- om e.e.a. uit te laten voeren. Besluit: De vergadering mandateert het bestuur om de benodigde punten uit de RI&E uit te laten voeren. Tevens mandateert de vergadering het bestuur om het sleutelplan te laten vervangen voor een bedrag van 6.000,-- exclusief BTW. 8. Begroting De heer Volkers geeft een toelichting op de begroting eindigend op een bedrag van ,72. De heer Volkers geeft aan dat dit gemiddeld een verhoging van 0,9 % betreft. Mevrouw Van der Kolk stelt voor om de verhoging met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2011 door te voeren. De suppletie en nieuwe bijdrage is verschuldigd per 1 maart Besluit: De vergadering gaat akkoord met de begroting 2011 eindigend op een bedrag van ,72. De verhoging van de bijdrage gaat in met terugwerkende kracht tot 1 oktober Leden die een automatische incasso hebben afgegeven behoeven niets te doen, JHK Vastgoedmanagement zorgt voor het incasseren van de suppletie. Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven dienen de suppletie vóór 1 maart 2012 te voldoen. 9. Verslag PR Commissie nieuwe website online De heer El Jabli geeft een toelichting op de website van VvE Zanzibar. Deze site is vanwege de privacy van de bewoners en om de informatie over onderhoud en beheer niet openbaar te maken. De leden de website vinden via: Opnieuw vaststellen incassoprocedure en machtiging beheerder voor incassozaken en het nemen van noodzakelijke rechtsmaatregelen Mevrouw Van der Kolk geeft een toelichting op de incassoprocedure. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 6 van 9

7 De vergadering gaat unaniem akkoord met de incassoprocedure en machtigt de beheerder tot het nemen van rechtsmaatregelen bij het achterblijven van betalingen. Besluit: De vergadering gaat unaniem akkoord met de incassoprocedure en verleent de beheerder deze machtiging. 11. Verzekeringsaangelegenheden Eigenaarsbelang Mevrouw Van der Kolk wijst de leden erop dat de VvE een gebouwenverzekering heeft afgesloten. In deze gebouwenverzekering zijn geen eigen aangebrachte voorzieningen opgenomen. Eigenaren dienen dus zelf zorg te dragen voor het verzekeren van keukens, badkamers, (parket)vloeren etc. Mevrouw Van der Kolk adviseert de leden om dit punt te bespreken met hun verzekeringsadviseur. Appartementsclausule Mevrouw Van der Kolk verwijst naar de appartementsclausule die als aanvullende voorwaarde is opgenomen in de gebouwenverzekering. Besluit: de vergadering heeft kennis genomen van de appartementsclausule en gaat unaniem akkoord dat de uitkering mag geschieden aan de Vereniging van Eigenaars in geval dat zich een schade van deze orde zich voordoet. Deze geldelijke uitkering dient dan te worden aangewend om het beschadigde object in oorspronkelijke staat te herstellen. 12. (Her)benoeming bestuur en commissieleden Bestuur De heren Volkers en El Jabli stellen zich wederom beschikbaar als lid van het bestuur. De heer Volkers stelt zich wederom beschikbaar tot respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur. Mevrouw Haddad stelt zich eveneens beschikbaar als lid van het bestuur. Besluit: De vergadering gaat unaniem akkoord met de (her)benoeming van de heer Volkers tot voorzitter en de heer El Jabli tot bestuurslid Tevens gaat de vergadering unaniem akkoord met de benoeming van mevrouw Haddad als bestuurslid. Kascommissie Mevrouw M.L.A. Lakker stelt zich niet opnieuw beschikbaar als lid van de kascommissie. De heer T.J. Metz stelt zich wederom beschikbaar als lid van de kascommissie. Mevrouw I. Bruijgom stelt zich eveneens beschikbaar als lid van de kascommissie. Besluit: De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de heer Metz als lid van de kascommissie en met de benoeming van mevrouw Bruijgom als lid van de kascommissie. BBQ-commissie Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 7 van 9

8 Er is een verzoek aan het bestuur om de BBQ commissie te activeren. De dames Kuipers, De Witte en Haddad en de heer Lensen stellen zich wederom beschikbaar voor de BBQ-commissie. Besluit: De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de dames Kuipers, De Witte en Haddad en de heer Lensen tot leden van de BBQcommissie. PR-commissie De heren Van den Anker, Van Galen en El Jabli stellen zich wederom beschikbaar voor de PR-commissie. Ook mevrouw Van der Drift stelt zich beschikbaar. Besluit: De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de heren Van den Anker, Van Galen en El Jabli als leden van de PR-commissie. De vergadering gaat tevens akkoord met de benoeming van mevrouw Van der Drift. 12. Rondvraag en sluiting Een van de leden vraagt of er tijdens de opzoomerdag de fietsenstalling kan worden opgeruimd. Oude fietsen die niet gebruikt worden mogen naar het Milieupark gebracht worden. Het is niet toegestaan om meubilair te plaatsen in de fietsenberging of andere materialen op te slaan. Het bestuur stelt voor een opruimingsdag te organiseren voor de fietsenstalling. De leden ontvangen hierover nader bericht. De heer Butt meldt dat iemand fietsen heeft neergezet in fietsenvak nr 197. Diegene die daar fietsen heeft neergezet wordt vriendelijk verzocht deze weg te halen. Een van de leden vraagt wie er verantwoordelijk is als de containers buiten blijven staan. In principe zet het schoonmaakbedrijf de containers weer binnen. Aangezien de Roteb niet op vaste tijden komt blijven de containers als deze s middags of s avonds geleegd worden buiten staan. Het verzoek is aan de bewoners de containers dan binnen te zetten. De heer Milikic heeft het verzoek een kleine berging van zijn fietsenstalling te ma maken. Het verzoek wordt afgewezen, de ruimte is daar te klein voor. De heer Van der Ent vraagt of de mechanische ventilatie onder de gemeenschappelijke delen valt. De mechanische ventilatie is een prive aangelegenheid dus valt niet onder de VvE. De heer Metz vraagt aan de bewoners geen vuilniszakken op de galerij te plaatsen. Mevrouw Bruijgom meldt dat het schilderwerk van haar appartement (Factorijzijde) erg slecht is. Het schilderwerk staat pas in 2015/2016 gepland. De heer Volkers verzoekt haar foto s in te leveren. Het bestuur zal zich beraden over de vervolgstappen. Een van de leden vraagt of Gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de verstopping van het riool aangezien deze door de wortels van de bomen wordt Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 8 van 9

9 veroorzaakt. De verantwoording ligt niet bij Gemeente maar bij de Vereniging van Eigenaars zelf. Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de heer Volkers de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om uur. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012 Pagina 9 van 9

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG DONDERDAG 11 MEI 2017

Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG DONDERDAG 11 MEI 2017 Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG 1 DONDERDAG 11 MEI 2017 Vaststelling aantal aanwezige stemmen - Regulier besluit Minimaal de helft van het aantal eigenaars aanwezig (2.452 stemmen) Minimaal de helft

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

bijlagen: - notulen (blad 2 t/m 4 A4,dubbelzijdig afgedrukt) - voorstel Provato, onderhoud aan mechanische ventilatie, (dubbelzijdig afgedrukt)

bijlagen: - notulen (blad 2 t/m 4 A4,dubbelzijdig afgedrukt) - voorstel Provato, onderhoud aan mechanische ventilatie, (dubbelzijdig afgedrukt) Uw referentie: Lidcode Referentie: K&C/311433k Plaats, datum: Nootdorp, 7 mei 2012 Onderwerp: Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 1 Opening van de vergadering en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter, Bart Bouman, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Datum: Donderdag 9 april 2009 Plaats: Van der Valk Hotel op de Pier in Scheveningen Aanvang: 20.00 uur Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Notulen vergadering Vereniging van Eigenaren Gebouw Louis Couperusplaats 3-t/m 313 te Capelle aan den IJssel gehouden op 3 november 2014

Notulen vergadering Vereniging van Eigenaren Gebouw Louis Couperusplaats 3-t/m 313 te Capelle aan den IJssel gehouden op 3 november 2014 Vereniging Van Eigenaars Gebouw Louis Couperusplaats 3 t/m 313 Postadres: Louis Couperusplaats 1 2902 XA Capelle aan den IJssel AMRO Rek:456.913.653 Email:info@vve-couperusplaats.nl Website:www.vve-couperusplaats.nl

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: De heer S. (Sander) van Oosten ACM VvE Management B.V. Mevrouw

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag Notulen Algemene ledenvergadering gehouden op Donderdag 10 april 2014 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De heer Top opent de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016

Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016 VVE Velperplein A7 te Arnhem Bestuur Postadres: Velperplein 14-0 6811 AG Arnhem E-mail: bestuur@velperpleina7.nl Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016 Agpt. 1. Opening, vaststellen aanwezige

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 http://www.vvecederstraattilburg.nl ******************************* 1. Opening vergadering: Ton van Roy opent om 20.10 uur de vergadering.

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Verslag Algemene Ledenvergadering Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 De Boog Zuid Mei 2013

Nieuwsbrief 3 De Boog Zuid Mei 2013 Beste Bewoners, Het is weer tijd voor een update vanuit het Bestuur. Wij willen graag het e.e.a. met u delen en uiteraard horen wij het graag, als er vragen/opmerkingen en/of tips zijn, op het algemene

Nadere informatie

Samen werken aan beter wonen

Samen werken aan beter wonen Jongerenflat Verbeterpunten gemeenschappelijke ruimten Complex: Aidastraat 41-89 Aantal woningen: 25 Label: Jongerenwoningen Project: Doelen: 1. zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de planvorming rond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Concept. Notulen ALV VVE Cederstraat Datum: 17 maart 2016 Tijd: uur Locatie: Theresia Lyceum

Concept. Notulen ALV VVE Cederstraat Datum: 17 maart 2016 Tijd: uur Locatie: Theresia Lyceum Concept Notulen ALV VVE Cederstraat 7-157 Datum: 17 maart 2016 Tijd: 20.00-22.45 uur Locatie: Theresia Lyceum 1) Opening vergadering en vaststelling agenda Kees (voorzitter) is iets verlaat; Ignah zit

Nadere informatie

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. CR/LW NOTULEN VAN DE ACTIVERINGS VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE GRAAFSE WAARD GEBOUW MAXIMA TE BODEGRAVEN, GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2014 TE BODEGRAVEN 1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Fruitmand, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 76; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VvE Meander gehouden op donderdag 16 juni 2011 in de Westerparkschool, Van Hallstraat 621 in Amsterdam Aanwezig namens het bestuur: A. Legger (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling aantal aanwezige stemmen De voorzitter, de heer Stiekema, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening en vaststelling aantal aanwezige stemmen De voorzitter, de heer Stiekema, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Namens het bestuur van VvE Den Gelvenslach zijn aanwezig: - de heer S.M.C. Stiekema, voorzitter; - de heer A.W.A. Renckens, secretaris; - de heer P. Hamhuis, technisch bestuurslid; - de heer F. Elzinga,

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie