Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem"

Transcriptie

1 Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01

2 02

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanvragen aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Nieuwe aansluiting Beëindiging of onderbreking van de aansluiting Vergoedingen Verbindingsnetwerk Voorwaarden ten aanzien van brandmeldinstallaties Noodzakelijke technische voorzieningen Beheer, controle en onderhoud Aansprakelijkheid Verplichtingen Siemens Nederland N.V Verplichtingen VRR Verplichtingen abonnee Slotbepalingen Bijlage 1 Begrippen 20 Bijlage 2 Aansluitschema 24 03

4 INLEIDING Samen werken aan optimale veiligheid voor u Wees bewust van uw rol Voor u als eigenaar of beheerder van een of meerdere gebouwen is de veiligheid van uzelf en iedereen die daarin verblijft van levensbelang. Toch wordt dit vaker als een gegeven gezien dan als een situatie waar zowel uzelf en uw organisatie als de brandweer een actieve rol in spelen. Daarnaast zijn er ook andere partijen, zoals uw installateur die een taak hebben in het realiseren van optimale brandveiligheid voor uw organisatie. In deze aansluitvoorwaarden zijn daarom alle taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen vastgelegd die tot een goed samenspel leiden, zowel in crisissituaties als bij het voorkomen daarvan. Terugdringen nodeloze brandmeldingen Nodeloze meldingen zijn een serieus probleem: zeker 85% van de meldingen blijkt nodeloos te zijn. Loze meldingen tasten de geloofwaardigheid van brandmeldingen in uw organisatie aan. Hierdoor kan er een laconieke of geïrriteerde houding ontstaan en is de kans groot dat uw personeel niet meer alert reageert. Brandmeldingen brengen ook altijd voor één of meerdere medewerkers een werkonderbreking met zich mee. Daarnaast leggen loze meldingen een groot beslag op de capaciteit van de brandweerkorpsen. Brandweervoertuigen begeven zich, met zwaailicht en sirene aan, met de nodige risico s door het verkeer naar een adres waar niets aan de hand blijkt te zijn. Vrijwillige brandweermedewerkers worden gealarmeerd en verlaten onnodig hun werkplek. Kortom, een serieus probleem waar uw aandacht dringend voor gewenst is. Wat u kan doen Met deze aansluitvoorwaarden wil de brandweer u de noodzakelijke kennis verstrekken en bewust maken van uw rol als eigenaar of beheerder van een brandmeldsysteem aangesloten op het Openbaar Meldsysteem. Zo moet uw brandmeldinstallatie, om het aantal nodeloze meldingen te beperken, voldoen aan de prestatie-eisen voor brandmeldinstallaties die in de NEN 2535* zijn opgenomen. Verder wordt ook in NEN 2654* een aantal (onderhouds) eisen aan uw brandmeldinstallatie gesteld. In deze aansluitvoorwaarden vindt u alle informatie en voorwaarden om op juiste wijze invulling te geven aan het beheer, onderhoud en de controle van uw brandmeldinstallatie. Deze aansluitvoorwaarden maken deel uit van uw Abonnement inzake aansluiting op het Openbaar Meldsysteem (OMS). Neem hier kennis van en zorg vervolgens dat binnen uw organisatie de nodige maatregelen getroffen worden - precies zoals dit bij alle betrokken partijen gebeurt - zodat wij samen werken aan optimale veiligheid. * Voor meer informatie kijk op: 04

5 HOOFDSTUK 1 Algemeen 1.1 op grond van wettelijke bepalingen kan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, hierna te noemen VRR, een aansluiting op het Openbaar Meldsysteem eisen. Indien geen doormelding is vereist, kunt u wel een aanvraag voor doormelding indienen die vervolgens door de VRR beoordeeld wordt. Deze aansluiting heeft uitsluitend tot doel om brandmeldingen rechtstreeks door te melden naar de Meldkamer Brandweer van de VRR om zo een snelle alarmering van de brandweer te bevorderen. 1.2 siemens Nederland N.V. verzorgt, levert en beheert de infrastructuur van het Openbaar Meldsysteem binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. 1.3 deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen betreffende de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem die via Siemens Nederland N.V. worden gerealiseerd bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. HOOFDSTUK 2 Aanvragen van een aansluiting op het Openbaar Meldsysteem 2.1 de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en het bijbehorende abonnement kan worden aangevraagd met behulp van het elektronische aanvraagformulier dat op de website van Siemens Nederland N.V. beschikbaar is. De op het abonnement van toepassing zijnde aansluitvoorwaarden zijn eveneens beschikbaar op deze website. Nadat uw aanvraag door de afdeling Brandveiligheid van de Regionale Brandweer beoordeeld is, zal Siemens Nederland N.V. uw aanvraag schriftelijk bevestigen. Hierbij worden tevens de aansluitvoorwaarden toegezonden. Het abonnement komt tot stand zodra de aanvrager schriftelijk akkoord gaat met de aansluitvoorwaarden en deze akkoordverklaring door Siemens Nederland N.V. is ontvangen. 2.2 indien u een aanvraag ten behoeve van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap indient, moet u als aanvrager aantonen dat u bevoegd bent de rechtspersoon rechtens te binden. Het KvK nummer is een verplicht invoerveld op het aanvraagformulier. 2.3 rechtspersonen, vennoten van vennootschappen onder firma en van commanditaire vennoot schappen zijn verplicht via het Internet direct elke wijziging aangaande personen of de bevoegdheden van degenen die uit naam van de organisatie handelen door te geven via het OMS-internet van Siemens Nederland N.V. 05

6 HOOFDSTUK 3 Nieuwe aansluiting 3.1 siemens Nederland N.V. plaatst een doormeldeenheid zodra: Het volledig ingevulde aanvraagformulier via de website is ontvangen De Regionale Brandweer toestemming heeft gegeven voor de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem De aanvrager schriftelijk akkoord gegaan is met de aansluitvoorwaarden en dit door Siemens Nederland N.V. is ontvangen De door Siemens Nederland N.V. geëiste voorzieningen voor de aansluiting van een brandmeldsysteem op het Openbaar Meldsysteem gereed zijn. 3.2 de aansluiting van uw brandmeldsysteem op het Openbaar Meldsysteem kan pas in bedrijf genomen worden na goedkeuring van de afdeling Brandveiligheid van de Regionale Brandweer. HOOFDSTUK 4 Beëindiging of onderbreking van de aansluiting 4.1 Het abonnement van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar. De aanvraag tot beëindiging van het abonnement kan schriftelijk of per ingediend worden bij Siemens. Na goedkeuring tot afsluiting geldt een opzegtermijn van drie maanden. De Commandant van de Regionale Brandweer wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het beëindigen van de aansluiting. Dit kan consequenties hebben voor het gebruik van het betreffende object. 4.2 Het abonnement kan door Siemens Nederland N.V. worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden indien: u als abonnee de uit deze aansluitvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt daar op grond van wettelijke voorschriften aanleiding toe bestaat. 4.3 de Commandant van de Regionale Brandweer is bevoegd, zo nodig onmiddellijk, de aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit nodig is om redenen van technisch of algemeen belang. De abonnee wordt hiervan direct in kennis gesteld. 4.4 de directeur Gemeenschappelijke Meldkamer is eveneens bevoegd, zo nodig onmiddellijk, de aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit nodig is om redenen van technisch of algemeen belang. De abonnee en de Commandant van de 06

7 Regionale Brandweer wordt in alle gevallen op de hoogte gebracht van het buiten gebruik stellen van de aansluiting. 4.5 indien de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem op last van de VRR moet worden verbroken, ontslaat dit u als abonnee niet van uw verplichtingen zoals genoemd in deze aansluitvoorwaarden. HOOFDSTUK 5 Vergoedingen 5.1 voor de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem zijn kosten verschuldigd Eenmalige aansluitkosten: deze kosten betreffen de aanleg door Siemens en de daarvoor geleverde DME en brandweer telefoon conform paragraaf 8.13 te voldoen aan Siemens Nederland N.V Jaarlijkse abonnementskosten voor beheer, onderhoud en dienstverlening van het Openbaar Meldsysteem. 5.2 de eerste abonnementskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van oplevering van de Doormeldeenheid (DME) en brandweertelefoon, te voldoen aan Siemens Nederland N.V. 5.3 de jaarlijkse abonnementskosten dient u per kalenderjaar vooruit te voldoen aan Siemens Nederland N.V. Indien het abonnement gedurende het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt er geen retourbetaling plaats. 5.4 de betalingen moeten binnen uiterlijk dertig kalenderdagen na de factuurdatum worden voldaan. Eventuele storingen in de installatie geven u als abonnee niet het recht om betalingen te staken dan wel uit te stellen. De aan de betaling verbonden kosten komen eveneens voor uw rekening. Bij niet tijdige betaling bent u, zonder voorafgaande kennisgeving, een rentevergoeding verschuldigd over het niet betaalde deel gebaseerd op de wettelijke rente. Vervallen en niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De aan de incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van u als abonnee. Het verrekenen met vorderingen op Siemens Nederland N.V. is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van uw bedrijf of organisatie, worden aan Siemens Nederland N.V verschuldigde betalingen direct opeisbaar en kan Siemens Nederland N.V. onmiddellijk verrekenen. 5.5 de standaard configuratie is dat een DSL/GSM-doormelding wordt aangeboden en waarbij u de keuze heeft uit een aantal standaard doormeldcriteria, zoals is aangegeven op de website voor nieuwe aanvragen. Bij afwijking op deze standaard worden kosten in rekening gebracht door Siemens Nederland N.V. 07

8 5.6 Buiten de genoemde abonnementskosten vergoedt u als abonnee tegen de bij Siemens Nederland N.V. gebruikelijke voorwaarden en tarieven: Onderhoudswerkzaamheden die op wens van uw organisatie buiten de normale werktijden verricht worden (additionele service). De door uw organisatie gewenste verplaatsingen en overige veranderingen Alle kosten die verbonden zijn aan het opheffen, c.q. het tijdelijk opheffen van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en aan het eventueel herstellen van de aansluiting Het ongedaan maken van alle storingen die niet door natuurlijke slijtage of normaal gebruik zijn ontstaan maar door andere invloeden, zoals (maar niet uitsluitend) ondeskundig gebruik, overmacht zoals de gevolgen van bliksem, brand, explosie, implosie en wateroverlast, of ingrepen van derden waaronder ook uw eigen personeel Extra bezoeken van Siemens Nederland N.V. als gevolg van het niet aanwezig zijn van de door Siemens Nederland N.V. geëiste noodzakelijke voorzieningen en personen voor de aansluiting van een DME op het Openbaar Meldsysteem Kosten ten gevolge van incorrect door u aangeleverde gegevens op het aanvraagformulier op de website. 5.7 de indexering van de abonnementskosten die door Siemens Nederland N.V. in rekening worden gebracht, wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR. 5.8 indien de aansluiting buiten bedrijf wordt gesteld en de buiten bedrijfstelling aan u als abonnee te wijten is, blijven de kosten voor uw rekening. HOOFDSTUK 6 Verbindingsnetwerk 6.1 Het verbindingsnetwerk is standaard opgebouwd uit een DSL-verbinding in combinatie met een GSM-verbinding. Indien geen DSL-levering mogelijk blijkt, zal u een passend alternatief door Siemens Nederland N.V. worden aangeboden. 6.2 siemens Nederland N.V. vraagt bij de netwerk operator de benodigde verbinding aan tussen het opgegeven IS/RA punt en de centrale apparatuur van het Openbaar Meldsysteem. Siemens Nederland N.V. maakt gebruik van de door de aanvrager aangeleverde gegevens betreffende het IS/RA-punt in het aanvraagformulier op de website. 6.3 eventuele storingen op deze verbinding worden door Siemens Nederland N.V. automatisch gedetecteerd en opgevolgd. 8

9 HOOFDSTUK 7 Voorwaarden ten aanzien van brandmeldinstallaties, brandbeheersings- en brandblussystemen 7.1 Algemene eisen: De doormeldapparatuur mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming ervan Uw brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535 en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd Programma van Eisen, zoals beschreven in deze norm. Dit Programma van Eisen dient u in overleg met de Regionale Brandweer op te stellen Vast opgestelde brandbeheersings- en blussystemen moeten voldoen aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd Programma van Eisen of uitgangspuntendocument. Dit Programma van Eisen of uitgangspuntendocument dient u in overleg met de Regionale Brandweer op te stellen Uw brandmeldinstallatie en/of vast opgestelde brandbeheersings- en blussysteem is voorzien van een geldig - door burgemeester en wethouders aanvaard - document waaruit blijkt dat de installatie adequaat functioneert en onderhouden en gecontroleerd wordt. Onder een dergelijk document moet veelal worden verstaan een voor een brandbeveiligingsvoorziening afgegeven certificaat op grond van één van de Certificatieschema s van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 7.2 Aanvullende eisen m.b.t. de doormelding: Brandmeldingen dienen automatisch te worden doorgemeld aan het Openbaar Meldsysteem Het doormelden van een brandmelding moet gebeuren via de doormeldeenheid van Siemens Nederland N.V. die via een redundant netwerk in verbinding staat met de Meldkamer Brandweer. Deze verbinding wordt continu bewaakt volgens de eisen aan een type 1 verbinding, conform EN In het eerder genoemde Programma van Eisen kan worden afgeweken van een type 1 verbinding en een type 2 verbinding worden voorgeschreven Aansluitingen die niet op grond van een wettelijk voorschrift zijn vereist, melden door in overeenstemming met het gestelde onder punt Aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem zijn uitsluitend toegestaan als deze tot stand komen met behulp van door Siemens Nederland N.V. beschikbaar gestelde apparatuur Een object met een aansluiting als bedoeld in is voorzien van een brandweeringang zoals bedoeld in artikel lid 1 en 2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. 9

10 HOOFDSTUK 8 Noodzakelijke technische voorzieningen voor de doormeldeenheid met een DSL/GSM-verbinding 8.1 in de brandmeldcentrale dient een spanningsvrij maakcontact (NO) aanwezig te zijn. Dit contact dient automatisch om te schakelen bij een brandalarm en voortdurend in omgeschakelde stand te blijven gedurende het brandalarm in de brandmeldcentrale. 8.2 in de brandmeldcentrale dient t.b.v. het Openbaar Meldsysteem een aansluitmogelijkheid aanwezig te zijn om apparatuur daarvan continu te voeden met een rimpelloze gelijkspanning van 24 Volt DC bij een continue stroomafname van 300 ma. De voeding dient te voldoen aan de NEN-EN De capaciteit van de noodstroomaccu s voor de brandmeldcentrale dient hierop aangepast te worden. De DSL-router wordt aangesloten op 230 V. 8.3 indien de aansluitmogelijkheid onder 8.2 niet aan de bovenstaande specificaties voldoet, moet een aparte voeding worden aangebracht die wel aan de specificaties voldoet. Deze voeding moet uitgevoerd worden met een noodstroomvoorziening zoals omschreven in NEN in de brandmeldcentrale dient een spanningsvrij maakcontact aanwezig te zijn dat de mogelijkheid biedt tot het doormelden van storingen. Indien deze mogelijkheid er is, dient hier gebruik van gemaakt te worden. 8.5 de bekabeling tussen de brandmeldcentrale en de doormeldeenheid dient volgens de huidige NEN 2535, gemonteerd te worden. De genoemde maakcontacten (NO) dienen te zijn voorzien van weerstanden, zoals aangegeven in Bijlage 2.Ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem moet tussen de brandmeldcentrale en de plaats van de doormeldeenheid een afgeschermde kabel met functiebehoud worden geleverd. In de kabel dient voor de voeding en ieder aangesloten doormeldcriterium elk een 1x2x0.8 ader aanwezig te zijn. 8.6 de brandweertelefoon dient met instemming van de Regionale Brandweer op een bewaakte plaats in het gebouw te worden opgehangen (receptie, e.d.). Indien de brandweertelefoon niet bij de brandmeldcentrale wordt geplaatst, dient uw installateur de aangegeven bekabeling te verzorgen. De afstand tussen de alarmoverdrager en de brandweertelefoon mag maximaal 75 meter zijn. Dit dient een CAT5 kabel te zijn die aangelegd moet worden volgens de NEN 2535 voorschriften. 8.7 de doormelding loopt via de KPN-infrastructuur. Hier dient een lijnverbinding beschikbaar voor te zijn, waarvan de aanvraag bij KPN door Siemens Nederland N.V. wordt gedaan. Het aansluitpunt van deze lijnverbinding moet binnen 1 meter van de brandmeldcentrale worden afgewerkt. 8.8 de doormeldeenheid dient naast de brandmeldcentrale geplaatst te worden. 8.9 uw organisatie of uw installateur dient zorg te dragen voor: Voeding - 9,0 tot 30,0 VDC (300mA) - voor de doormeldeenheid dient vanuit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een rode kabel van 1x2x0,8 mm met functiebehoud. Noodstroomvoorziening: hiervoor kunnen de 10

11 accu s van de brandmeldcentrale worden gebruikt, waarbij de capaciteit van de (noodstroom)accu s dan in overeenstemming moet zijn aangepast Volt Voeding voor de DSL-router. De aansluiting dient afgemonteerd te zijn naast de doormeldeenheid als een vaste aansluiting. Deze aansluiting moet worden gekoppeld op de 230 Volt voorziening die ten behoeve van de brandmeldcentrale is aangelegd en daarbij voorzien is van aarde Potentiaalvrij maakcontact voor het aansturen van de doormeldeenheid bij een brandalarm. Deze dient vanuit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een kabel van 1x2x0,8 mm per criterium met functiebehoud. Potentiaalvrij maakcontact voor het aansturen van de doormeldeenheid bij storingsdoormelding. Deze dient uit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een 1x2x0,8 mm verbinding. Standaard wordt het storingscontact aangesloten op de doormeldeenheid, ook als met storingen wordt uitgeweken naar een andere Particuliere Alarmcentrale (PAC) Realisatie. De bekabeling van het IS/RA-punt naar de doormeldeenheid moet een UTP CAT5 of Norm88 kabel zijn en conform NEN 2535 worden aangesloten. De CAT 5 kabel dient te worden afgemonteerd in een gesloten slagvaste buis. Het kabeleinde dient onafgewerkt aangeboden te worden aan de doormeldeenheid. Deze bekabeling dient voor de aansluiting van de DSL-verbinding Ruimte. U stelt kosteloos een geschikte ruimte ter beschikking voor de geleverde GSM-antenne. De GSM-antenne dient verticaal en - indien mogelijk - binnen een bereik van 4 meter van de doormeldeenheid geplaatst te worden. De GSM-antenne dient indien mogelijk buiten handbereik, minimaal 2 meter boven de werkvloer geplaatst te zijn en mag niet op een stalen wand of tussen stalen kasten geplaatst worden. Indien bij plaatsing geen bereik kan worden gemeten binnen 4 meter, wordt tegen meerprijs een geschikte oplossing gezocht. In dat geval dient de GSM-antenne en de bijbehorende bekabeling te worden gemarkeerd als zijnde een onderdeel van de brandmeldinstallatie en mag deze bekabeling, uit oogpunt van functiebehoud, niet door dezelfde ruimten voeren als de bekabeling van de vaste DSL-aansluiting Correcte montage doormeldeenheid. De doormeldeenheid dient horizontaal geplaatst te worden Gesprinklerde ruimte. Indien de doormeldeenheid geplaatst wordt in een gesprinklerde ruimte, dient de doormeldeenheid in een IP65 beschermde kast te worden geplaatst die door Siemens wordt geleverd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de abonnee Ruimte: u stelt kosteloos voldoende ruimte ter beschikking voor het onderbrengen van de doormeldeenheid, direct naast de brandmeldcentrale dan wel in dezelfde ruimte. De doormeldeenheid dient in een droge ruimte en op een goed bereikbare plaats gemonteerd te worden tijdens de oplevering van de doormelding wordt de doormeldeenheid in uw bijzijn getest. In werking stellen van de doormelding op het Openbaar Meldsysteem 11

12 gebeurt uitsluitend na goedkeuring van de afdeling Brandveiligheid [van welke instantie?]. Bij de afronding moet een opleveringsformulier door beide partijen ondertekend worden Aangezien Siemens Nederland N.V. geen werkzaamheden mag verrichten aan brandmeldcentrales van derden, dient bij de inbedrijfstelling van de doormeldeenheid uw installateur c.q. leverancier van de brandmeldcentrale aanwezig te zijn. De kosten die in verband hiermee gemaakt worden, zijn als abonnee voor uw rekening Als abonnee verplicht u zich voor eigen rekening de technische voorzieningen voor de koppeling naar het Openbaar Meldsysteem aan te passen indien de exploitant van het Openbaar Meldsysteem wijzigt of door een andere exploitant vervangen wordt. De exploitant stelt daartoe de nodige technische voorschriften ter beschikking. U verschaft deze exploitant en de afdeling Brandveiligheid toegang tot uw locatie indien aan de installatie veranderingen moeten worden aangebracht Siemens Nederland N.V. draagt zorg voor een aantal zaken: Na goedkeuring van de VRR tot aansluiting en ontvangst van de door de aanvrager ondertekende akkoordverklaring, wordt de DSL-lijn en de SIM-kaart t.b.v. het GSM abonnement door Siemens bij de provider aangevraagd Het leveren, monteren en in bedrijf stellen van de doormeldeenheid De materialen die geleverd worden door Siemens zijn: doormeldeenheid, interfaceplane, GSM-antenne en de brandweertelefoon. 12

13 HOOFDSTUK 9 Beheer, controle en onderhoud 9.1 Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie dient conform NEN : 2002 en de onderhoudsvoorschriften van de leverancier te geschieden. Voor een sprinklerinstallatie gebeurt dit conform het gestelde in het door burgemeester en wethouders goedgekeurde uitgangspuntendocument en voor een Rook- en Warmteafvoerinstallatie (RWA) geschiedt dit volgens de NEN-EN U bent als abonnee verplicht om een 24-uurs servicecontract af te sluiten met een erkend onderhoudsbedrijf. 9.2 storingen aan de brandmeldinstallatie moeten worden doorgemeld naar een 24- uur bezette post (intern of extern) zoals een Particuliere Alarmcentrale (PAC) die u zullen attenderen op het niet juist functioneren van de brandmeldinstallatie, zie procedure Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie in de Gebruikershandleiding Openbaar meldsysteem. 9.3 de periodieke test van de doormelding in het kader van certificering moet worden uitgevoerd volgens de procedure Werkwijze testmelding (half) jaarlijks inspectiecertificaat in de Gebruikershandleiding Openbaar meldsysteem. 9.4 Het onderhoud en het beheer van brandmeld- en brandblussystemen dient uitgevoerd te worden conform het eerder genoemde Programma van Eisen. Als abonnee moet u voor een juiste werkwijze zorgen bij het tijdelijk laten uitschakelen van de doormelding naar de Meldkamer Brandweer in verband met onderhoudswerkzaamheden. Voor deze uitschakeling moet u twee weken van te voren toestemming aanvragen bij de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. De procedure Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten vindt u in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. 9.5 voor het opheffen van storingen aan de doormeldeenheid is een 24/7 uur serviceorganisatie bij Siemens Nederland N.V. beschikbaar. 9.6 nadat u de storingsdienst van Siemens Nederland N.V. van een storing op de hoogte heeft gesteld, vangt Siemens Nederland N.V. binnen de afgesproken tijd aan met het opheffen van alle ter plaatse aangetroffen storingen en/of beschadigingen. 9.7 siemens Nederland N.V. heft voor haar rekening alle storingen op aan de doormeldeenheid die bij normaal gebruik en/of door natuurlijke slijtage ontstaan. 13

14 HOOFDSTUK 10 Aansprakelijkheid 10.1 schade die u als abonnee lijdt en waarvoor, gelet op de wet en deze aansluitvoorwaarden Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR aansprakelijk kan worden gehouden, wordt uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed. Schade wordt vergoed tot een maximum van EUR , - per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen heeft te gelden als één gebeurtenis en niet voor vergoeding in aanmerking komt schade die bestaat uit gederfde winst, productieverlies, kosten in verband met productiestilstand of vertraging, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren informatie, kortingen, boetes of schade wegens termijnoverschrijding door Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze na het einde van de looptijd van dit abonnement aan het licht treedt Als abonnee vrijwaart u Siemens Nederland N.V. en de VRR tegen alle aanspraken van derden voor zaken en verrichtingen van Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR in het kader van dit abonnement siemens Nederland N.V. en de VRR zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit nodeloze brandmeldingen. Dit zijn alle meldingen waarop de brandweer reageert en waarvan later blijkt dat er geen sprake is van een voorval waarvan redelijkerwijs gesteld mag worden dat dit via het Openbaar Meldsysteem gemeld mag worden de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het tijdsverloop tussen de brandmelding en de aankomst van de brandweer de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel, door u als abonnee geleden als gevolg van de opheffing/tijdelijk buiten gebruikstelling van de aansluiting, genoemd in artikel 4 lid 2, 3 of de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel, door u als abonnee geleden, door het niet tijdig of niet juist herstellen (resetten) van uw brandmeldinstallatie of brandbeheersings- en blussysteem na een brandmelding u bent als abonnee aansprakelijk voor alle schade die de VRR of Siemens Nederland N.V. lijden als gevolg van tenietgaan, verwaarlozing, misbruik of moedwillige beschadiging van de voor de aansluiting gebruikte materialen. Beschadiging omvat eveneens abnormale slijtage, naar het oordeel van de VRR of Siemens Nederland N.V. veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling Aangaande schade, ontstaan als direct gevolg van de aanleg, de aanwezigheid of de opruiming van de aansluit apparatuur, is de vergoedingsplicht van de VRR of 14

15 Siemens Nederland N.V. jegens u als abonnee beperkt tot directe materiële schade. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsscha de in dit verband is uitgesloten u vrijwaart de VRR en Siemens Nederland N.V. voor alle aanspraken, die derden op deze mochten hebben of pretenderen te hebben met betrekking van het niet of niet optimaal functioneren van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem, van het tijdsverloop tussen de melding en de aankomst van de brandweer of vanwege de opheffing van de aansluiting zoals omschreven in artikel 4 lid 2, 3 of 4 van deze aansluitvoorwaarden indien u als abonnee geen eigenaar van het object bent, vrijwaart u de VRR en Siemens Nederland N.V. tegen alle vorderingen van de eigenaar aangaande de aanleg, instandhouding, wijziging of opheffing dan wel verwijdering van de aansluiting u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het juist functioneren van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties. HOOFDSTUK 11 Verplichtingen Siemens Nederland N.V siemens Nederland N.V. waarschuwt uw organisatie zo spoedig mogelijk bij storing of tijdelijke buitengebruikstelling van de doormeldeenheid van het Openbaar Meldsysteem siemens Nederland N.V. waarschuwt u naar aanleiding van een automatische storingsmel ding van de in het object aanwezige en aangesloten brandbeveiligingsinstallaties via een door u opgegeven sleutelfunctionaris, indien u storing BMI [?] heeft aangesloten op de doormeldeenheid en dit heeft aangegeven op uw akkoordverklaring. U kunt er als abonnee ook voor kiezen om deze storingsdoormelding via een andere Particuliere Alarmcentrale (PAC) te laten verlopen na de akkoordverklaring t.b.v. aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en goedkeuring van de VRR gaat Siemens Nederland N.V. de aansluiting realiseren. Dit heeft een doorlooptijd van 6 tot 8 weken. 15

16 HOOFDSTUK 12 Verplichtingen VRR 12.1 de Meldkamer Brandweer in de Gemeenschappelijke Meldkamer van de VRR verwerkt een brandmelding in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS), alarmeert direct de dichtstbijzijnde beschikbare brandweereenheid van de Regionale Brandweer en neemt direct contact op met behulp van de brandweertelefoon. Zie hiervoor de procedure Hoe te handelen bij een brandmelding in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. HOOFDSTUK 13 Verplichtingen Abonnee 13.1 u bent verplicht om de doormeldapparatuur uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd u draagt zorg voor een juiste handelswijze bij een brandmelding, een storingsmelding, een testmelding en bij het in onderhoud zetten van de doormelding van uw brandmeldinstallatie zoals beschreven in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem u bent verplicht aan Siemens Nederland N.V. minimaal drie verschillende telefoonnummers van personen op te geven die bij een brand- of storingsmelding gewaarschuwd kunnen worden. Minstens één van deze waarschuwingsadressen is 24/7 bereikbaar en kan binnen 15 minuten na een brandmelding in het object aanwezig zijn. Veranderingen in deze gegevens dient u onmiddellijk bij te werken via de aan u beschikbaar gestelde website van de Siemens Nederland N.V in geval van een storingsmelding dient uw sleutelfunctionaris direct de installateur of het onderhoudsbedrijf hiervan in kennis te stellen en moet binnen twee uur na de storingsmelding de toetreding tot het object en de noodzakelijke technische ruimten mogelijk gemaakt worden de sleutelfunctionarissen hebben op ieder gewenst tijdstip toegang tot het object en hebben kennis van het functioneren en bedienen van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties. Na toestemming van de brandweer zijn de sleutelfunctionarissen verantwoordelijk voor het herstellen (resetten) van de brandmeldinstallatie en het in goede orde afsluiten en achterlaten van het object voor objecten met een permanente (24 uur) bezetting vervalt de verplichting voor aparte sleutelfunctionarissen. In deze gevallen is de aanwezige interne organisatie van het object verantwoordelijk voor de uitvoering van het gestelde onder punt 13.2, t/m Als abonnee dient u zorg te dragen voor een Beheerder Brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon) die afdoende geïnstrueerd is en die verantwoordelijk is voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeld-, brandbeheersings- en/ of brandblussysteem conform NEN :

17 13.8 de Opgeleid Persoon draagt zorg voor een juiste en betrouwbare registratie van onechte en ongewenste meldingen in het logboek van de brandmeldinstallatie zoals beschreven in artikel lid 1, 2 en 3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De registratie en kwalificatie van een brandmelding moet worden afgestemd met de bevelvoerder (drager van de witte helm met rode band) van de gealarmeerde brandweereenheid ter plaatse. U als abonnee en de door u aangewezen personen verlenen volledige medewerking aan de brandweer om na een brandmelding de oorzaak van de brandmelding te kunnen achterhalen. Brandmeldingen waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald, worden door de brandweer geclassificeerd als een onechte brandmelding zoals bedoeld in de prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen in NEN de volgende documenten en certificaten moeten door u aan de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin uw object gevestigd is, worden toegezonden: Na goedkeuring van de VRR tot aansluiting en ontvangst van de door de aanvrager ondertekende akkoordverklaring, wordt de DSL-lijn en de SIM-kaart t.b.v. het GSM abonnement door Siemens bij de provider aangevraagd Onderhoudscertificaat (vanaf 12 maanden na afgifte van het productcertificaat en niet ouder dan 12 maanden) Inspectiecertificaat (afhankelijk van inspectiefrequentie) Een certificaat dat aantoonbaar gelijkwaardig is aan bovenstaande certificaten zoals bedoeld in artikel u draagt als abonnee verantwoordelijkheid voor het voorkomen van brandmeldingen als gevolg van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik en/of handelen. Nodeloze alarmering van de brandweer ten gevolge van onechte en ongewenste meldingen is in strijd met de bepalingen in de NEN 2535 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Wanneer het maximum aantal toegestane onechte en ongewenste meldingen wordt overschreden, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en kan bestuursrechtelijk worden opgetreden Bij onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden in het object zoals lassen, solderen, boren, zagen e.d. moet het betreffende gedeelte van de brandmeldinstallatie zodanig worden afgeschermd of worden uitgeschakeld dat geen onechte of ongewenste automatische brandmeldingen kunnen worden veroorzaakt. Het (gedeeltelijk) buitenwerking stellen van de brandmeldinstallatie dient te geschieden overeenkomstig NEN De brandmeldinstalla tie signaleert dan functie(s) uitgeschakeld. Ten gevolge van de uitschakeling mag geen brandmelding of storingsmelding worden gegenereerd en de prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid zoals beschreven in NEN 2535 mag niet worden overschreden Bij overschrijding van de prestatie-eis ten aanzien van de systeembeschikbaarheid en bij uitschakeling van de algehele doormelding van de brandmeldinstallatie dient u in overleg met de brandweer aanvullende maatregelen te treffen om het vereiste brandveiligheidniveau in het object te waarborgen. Voor het in onderhoud zetten 17

18 (uitschakelen) van de doormelding op de alarmcentrale van Siemens dient u 14 dagen van te voren toestemming te vragen aan de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin uw object is gelegen, zoals ook beschreven in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. HOOFDSTUK 14 Slotbepalingen 14.1 Bij verandering van het object of het gebruik van het object bent u als abonnee verplicht de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin het object is gelegen schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen, voor zover deze van invloed zijn op het adequaat functioneren van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties of andere brandveiligheidsvoorzieningen u bent gehouden de VRR, Siemens Nederland N.V. en personeel van derden dat werkt in opdracht van de VRR of Siemens Nederland N.V. - belast met de aanleg, controle, beproeving, wijziging, verwijdering dan wel enige andere vorm van onderhoud van de aansluiting - tijdens de normale werktijden toegang te verlenen tot alle plaatsen waar onderdelen van de aansluiting aanwezig zijn of moeten worden aangebracht. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk na voorafgaand overleg worden uitgevoerd de door of in opdracht van Siemens Nederland N.V. aangebrachte onderdelen van de aansluiting zijn en blijven eigendom van de Siemens Nederland N.V u als abonnee en Siemens Nederland N.V. kunnen de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze aansluitvoorwaarden, na instemming van de wederpartij, geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden werkzaamheden die voortvloeien uit deze aansluitvoorwaarden kunnen in opdracht en onder verantwoording van Siemens Nederland N.V. door derden worden uitgevoerd Afwijkingen van deze aansluitvoorwaarden of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen in alle gevallen, waarin deze aansluitvoorwaarden niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. U wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar Het DB van de VRR heeft het recht de aansluitvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande abonnementen van toepassing te verklaren indien het DB van de VRR de gewijzigde aansluitvoorwaarden op bestaande abonnementen van toepassing verklaart, zal zij de wijzigingen tijdig bekend maken. Deze treden in werking 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum, zoals vermeld in de bekendmaking. 18

19 14.10 waar in deze aansluitvoorwaarden wordt verwezen naar technische normen of certificatieschema s geldt dat, indien daar een nieuwe versie van wordt vastgesteld, de nieuwe norm of regeling van toepassing is. Indien deze norm of regeling wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze toegepast zodra de wettelijke regeling van kracht wordt Het abonnement wordt beheerst door het Nederlandse recht. In geschillen tussen u als abonnee en Siemens Nederland N.V. en de VRR die tot de absolute bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de arrondissementsrechtbank in Rotterdam bevoegd deze aansluitvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Aansluitvoorwaarden voor aansluiting op het Openbaar Meldsysteem deze aansluitvoorwaarden treden in werking op 26 april Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 april

20 BIJLAGE 1 Begrippen Aansluiting OMS: De koppeling aan het Openbaar meldsysteem van één of meerdere installaties voor het doormelden van een brandalarm gelegen in één gebouw of in één bouwwerk of gelegen in meerdere gebouwen of bouwwerken voor zover deze bij één en dezelfde rechthebbende in beheer zijn en op één perceel of complex zijn gelegen of die met behulp van een vaste railwegverbinding onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en uitsluitend binnen het grensgebied van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gesitueerd zijn. De aansluiting is geschikt om met maximaal acht verschillende criteria door te melden. Abonnee Degene die een abonnement is aangegaan. Abonnement: De overeenkomst waarbij enerzijds Siemens Nederland N.V. en anderzijds de abonnee de verplichtingen op zich nemen zoals verwoord in deze aansluitvoorwaarden. Afdeling Brandveiligheid De afdeling van de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond die binnen het eigen brandweerdistrict is belast met het toezicht op het brandveilig gebruik van bouwwerken en het toezicht op het beheer en het functioneren van brandbeveiligingsinstallaties die zijn aangesloten op het Openbaar Meldsysteem. Voorheen geheten: afdeling preventie. Akkoordverklaring Getekende verklaring voor akkoord aansluitvoorwaarden Automatische brandmelding Brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie of een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem die via het Openbaar Meldsysteem rechtstreeks wordt doorgemeld naar de Meldkamer van de Regionale Brandweer. Echte Brandmelding Automatische brandmelding door een brand of door een voorval dat tot brand kan leiden zoals bedoeld in de prestatie-eis ongewenste en onechte meldingen in NEN Brandbeveiligingsinstallaties Brandmeld-, brandbeheersings- en blussystemen voor het al dan niet automatisch detecteren, alarmeren, doormelden en bestrijden van brand evenals installaties voor het automatisch beperken van ongevallen en/of schade door brand. Branddetectiebedrijf Het erkende branddetectiebedrijf zoals bedoeld in de regeling brandmeldinstallaties januari Brandmeldcentrale (BMC) Apparatuur in het bouwwerk van de abonnee, waarmee de melder van energie kan worden voorzien en die tevens dient voor het ont van gen en registreren van de brandmeldingen van de aan ge slo ten melders; het optisch en akoestisch signaleren van die meldingen en het aangeven van de bedreigde plaats; indien vereist, het doorgeven van de brandmelding via de doormel dapparatuur 20

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC

Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC Behoort bij de aansluitvoorwaarden versie 3.1 januari 2011 vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2011 1 AANSLUITVOORWAARDEN OMS MELDKAMER GMC Het Openbare

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen RAPPORT VAN ONDERHOUD Brandmeldsystemen. Branddetectiebedrijf en Brandmeldonderhoudsbedrijf Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Naam: Straat: Plaatsnaam: Eigenaar / gebruiker: Naam: Straat: Plaatsnaam: Leger des

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Openbaar Meld Systeem (OMS)

Openbaar Meld Systeem (OMS) Openbaar Meld Systeem (OMS) Van aansluiting tot afsluiting GEGEVENS: Versie Datum Auteur Opmerking Vastgesteld Vervallen 1.0 14-10-2014 Team Ontwikkeling Herziening BB2012 14-10-2014 nvt Soort document

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm-

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm- ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: (a) PLUIS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUIS B.V. (b) Opdrachtgever:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling. De PvE-opsteller is vrij om dit model, in overleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Jaarlijks onderhoud verplicht conform Europese norm EN14637! Voor meer informatie zie pag. 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING Brand- en/of rookwerend rolscherm + Firescreen Control Type: Bouwjaar: Fabrikant / leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;,

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~p.,;, Gemeente Lansingerland 011nkomende Post d.d. 11/10/2011 Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;, Documentnummer: Datum opmaak: 18-08-2011 PvE-opsteller Adres: Batavenweg 13, 5349 BC, Oss Inspectiefrequentie:

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD

HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD Ondergetekenden : Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (hierna te noemen) SPHW, gevestigd te gemeente Binnenmaas en

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer Afdeling Regio Telefoon (050) 367 46 08 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk HV 11.2714429 Datum 18-08-2011 Behandeld door J. van der Maat E-mailadres josvdmaat@hvd.groningen.nl Onderwerp Het Bouwbesluit 2012 en uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie