Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem"

Transcriptie

1 Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01

2 02

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanvragen aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Nieuwe aansluiting Beëindiging of onderbreking van de aansluiting Vergoedingen Verbindingsnetwerk Voorwaarden ten aanzien van brandmeldinstallaties Noodzakelijke technische voorzieningen Beheer, controle en onderhoud Aansprakelijkheid Verplichtingen Siemens Nederland N.V Verplichtingen VRR Verplichtingen abonnee Slotbepalingen Bijlage 1 Begrippen 20 Bijlage 2 Aansluitschema 24 03

4 INLEIDING Samen werken aan optimale veiligheid voor u Wees bewust van uw rol Voor u als eigenaar of beheerder van een of meerdere gebouwen is de veiligheid van uzelf en iedereen die daarin verblijft van levensbelang. Toch wordt dit vaker als een gegeven gezien dan als een situatie waar zowel uzelf en uw organisatie als de brandweer een actieve rol in spelen. Daarnaast zijn er ook andere partijen, zoals uw installateur die een taak hebben in het realiseren van optimale brandveiligheid voor uw organisatie. In deze aansluitvoorwaarden zijn daarom alle taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen vastgelegd die tot een goed samenspel leiden, zowel in crisissituaties als bij het voorkomen daarvan. Terugdringen nodeloze brandmeldingen Nodeloze meldingen zijn een serieus probleem: zeker 85% van de meldingen blijkt nodeloos te zijn. Loze meldingen tasten de geloofwaardigheid van brandmeldingen in uw organisatie aan. Hierdoor kan er een laconieke of geïrriteerde houding ontstaan en is de kans groot dat uw personeel niet meer alert reageert. Brandmeldingen brengen ook altijd voor één of meerdere medewerkers een werkonderbreking met zich mee. Daarnaast leggen loze meldingen een groot beslag op de capaciteit van de brandweerkorpsen. Brandweervoertuigen begeven zich, met zwaailicht en sirene aan, met de nodige risico s door het verkeer naar een adres waar niets aan de hand blijkt te zijn. Vrijwillige brandweermedewerkers worden gealarmeerd en verlaten onnodig hun werkplek. Kortom, een serieus probleem waar uw aandacht dringend voor gewenst is. Wat u kan doen Met deze aansluitvoorwaarden wil de brandweer u de noodzakelijke kennis verstrekken en bewust maken van uw rol als eigenaar of beheerder van een brandmeldsysteem aangesloten op het Openbaar Meldsysteem. Zo moet uw brandmeldinstallatie, om het aantal nodeloze meldingen te beperken, voldoen aan de prestatie-eisen voor brandmeldinstallaties die in de NEN 2535* zijn opgenomen. Verder wordt ook in NEN 2654* een aantal (onderhouds) eisen aan uw brandmeldinstallatie gesteld. In deze aansluitvoorwaarden vindt u alle informatie en voorwaarden om op juiste wijze invulling te geven aan het beheer, onderhoud en de controle van uw brandmeldinstallatie. Deze aansluitvoorwaarden maken deel uit van uw Abonnement inzake aansluiting op het Openbaar Meldsysteem (OMS). Neem hier kennis van en zorg vervolgens dat binnen uw organisatie de nodige maatregelen getroffen worden - precies zoals dit bij alle betrokken partijen gebeurt - zodat wij samen werken aan optimale veiligheid. * Voor meer informatie kijk op: 04

5 HOOFDSTUK 1 Algemeen 1.1 op grond van wettelijke bepalingen kan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, hierna te noemen VRR, een aansluiting op het Openbaar Meldsysteem eisen. Indien geen doormelding is vereist, kunt u wel een aanvraag voor doormelding indienen die vervolgens door de VRR beoordeeld wordt. Deze aansluiting heeft uitsluitend tot doel om brandmeldingen rechtstreeks door te melden naar de Meldkamer Brandweer van de VRR om zo een snelle alarmering van de brandweer te bevorderen. 1.2 siemens Nederland N.V. verzorgt, levert en beheert de infrastructuur van het Openbaar Meldsysteem binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. 1.3 deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen betreffende de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem die via Siemens Nederland N.V. worden gerealiseerd bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. HOOFDSTUK 2 Aanvragen van een aansluiting op het Openbaar Meldsysteem 2.1 de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en het bijbehorende abonnement kan worden aangevraagd met behulp van het elektronische aanvraagformulier dat op de website van Siemens Nederland N.V. beschikbaar is. De op het abonnement van toepassing zijnde aansluitvoorwaarden zijn eveneens beschikbaar op deze website. Nadat uw aanvraag door de afdeling Brandveiligheid van de Regionale Brandweer beoordeeld is, zal Siemens Nederland N.V. uw aanvraag schriftelijk bevestigen. Hierbij worden tevens de aansluitvoorwaarden toegezonden. Het abonnement komt tot stand zodra de aanvrager schriftelijk akkoord gaat met de aansluitvoorwaarden en deze akkoordverklaring door Siemens Nederland N.V. is ontvangen. 2.2 indien u een aanvraag ten behoeve van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap indient, moet u als aanvrager aantonen dat u bevoegd bent de rechtspersoon rechtens te binden. Het KvK nummer is een verplicht invoerveld op het aanvraagformulier. 2.3 rechtspersonen, vennoten van vennootschappen onder firma en van commanditaire vennoot schappen zijn verplicht via het Internet direct elke wijziging aangaande personen of de bevoegdheden van degenen die uit naam van de organisatie handelen door te geven via het OMS-internet van Siemens Nederland N.V. 05

6 HOOFDSTUK 3 Nieuwe aansluiting 3.1 siemens Nederland N.V. plaatst een doormeldeenheid zodra: Het volledig ingevulde aanvraagformulier via de website is ontvangen De Regionale Brandweer toestemming heeft gegeven voor de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem De aanvrager schriftelijk akkoord gegaan is met de aansluitvoorwaarden en dit door Siemens Nederland N.V. is ontvangen De door Siemens Nederland N.V. geëiste voorzieningen voor de aansluiting van een brandmeldsysteem op het Openbaar Meldsysteem gereed zijn. 3.2 de aansluiting van uw brandmeldsysteem op het Openbaar Meldsysteem kan pas in bedrijf genomen worden na goedkeuring van de afdeling Brandveiligheid van de Regionale Brandweer. HOOFDSTUK 4 Beëindiging of onderbreking van de aansluiting 4.1 Het abonnement van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar. De aanvraag tot beëindiging van het abonnement kan schriftelijk of per ingediend worden bij Siemens. Na goedkeuring tot afsluiting geldt een opzegtermijn van drie maanden. De Commandant van de Regionale Brandweer wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het beëindigen van de aansluiting. Dit kan consequenties hebben voor het gebruik van het betreffende object. 4.2 Het abonnement kan door Siemens Nederland N.V. worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden indien: u als abonnee de uit deze aansluitvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt daar op grond van wettelijke voorschriften aanleiding toe bestaat. 4.3 de Commandant van de Regionale Brandweer is bevoegd, zo nodig onmiddellijk, de aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit nodig is om redenen van technisch of algemeen belang. De abonnee wordt hiervan direct in kennis gesteld. 4.4 de directeur Gemeenschappelijke Meldkamer is eveneens bevoegd, zo nodig onmiddellijk, de aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit nodig is om redenen van technisch of algemeen belang. De abonnee en de Commandant van de 06

7 Regionale Brandweer wordt in alle gevallen op de hoogte gebracht van het buiten gebruik stellen van de aansluiting. 4.5 indien de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem op last van de VRR moet worden verbroken, ontslaat dit u als abonnee niet van uw verplichtingen zoals genoemd in deze aansluitvoorwaarden. HOOFDSTUK 5 Vergoedingen 5.1 voor de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem zijn kosten verschuldigd Eenmalige aansluitkosten: deze kosten betreffen de aanleg door Siemens en de daarvoor geleverde DME en brandweer telefoon conform paragraaf 8.13 te voldoen aan Siemens Nederland N.V Jaarlijkse abonnementskosten voor beheer, onderhoud en dienstverlening van het Openbaar Meldsysteem. 5.2 de eerste abonnementskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van oplevering van de Doormeldeenheid (DME) en brandweertelefoon, te voldoen aan Siemens Nederland N.V. 5.3 de jaarlijkse abonnementskosten dient u per kalenderjaar vooruit te voldoen aan Siemens Nederland N.V. Indien het abonnement gedurende het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt er geen retourbetaling plaats. 5.4 de betalingen moeten binnen uiterlijk dertig kalenderdagen na de factuurdatum worden voldaan. Eventuele storingen in de installatie geven u als abonnee niet het recht om betalingen te staken dan wel uit te stellen. De aan de betaling verbonden kosten komen eveneens voor uw rekening. Bij niet tijdige betaling bent u, zonder voorafgaande kennisgeving, een rentevergoeding verschuldigd over het niet betaalde deel gebaseerd op de wettelijke rente. Vervallen en niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De aan de incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van u als abonnee. Het verrekenen met vorderingen op Siemens Nederland N.V. is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van uw bedrijf of organisatie, worden aan Siemens Nederland N.V verschuldigde betalingen direct opeisbaar en kan Siemens Nederland N.V. onmiddellijk verrekenen. 5.5 de standaard configuratie is dat een DSL/GSM-doormelding wordt aangeboden en waarbij u de keuze heeft uit een aantal standaard doormeldcriteria, zoals is aangegeven op de website voor nieuwe aanvragen. Bij afwijking op deze standaard worden kosten in rekening gebracht door Siemens Nederland N.V. 07

8 5.6 Buiten de genoemde abonnementskosten vergoedt u als abonnee tegen de bij Siemens Nederland N.V. gebruikelijke voorwaarden en tarieven: Onderhoudswerkzaamheden die op wens van uw organisatie buiten de normale werktijden verricht worden (additionele service). De door uw organisatie gewenste verplaatsingen en overige veranderingen Alle kosten die verbonden zijn aan het opheffen, c.q. het tijdelijk opheffen van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en aan het eventueel herstellen van de aansluiting Het ongedaan maken van alle storingen die niet door natuurlijke slijtage of normaal gebruik zijn ontstaan maar door andere invloeden, zoals (maar niet uitsluitend) ondeskundig gebruik, overmacht zoals de gevolgen van bliksem, brand, explosie, implosie en wateroverlast, of ingrepen van derden waaronder ook uw eigen personeel Extra bezoeken van Siemens Nederland N.V. als gevolg van het niet aanwezig zijn van de door Siemens Nederland N.V. geëiste noodzakelijke voorzieningen en personen voor de aansluiting van een DME op het Openbaar Meldsysteem Kosten ten gevolge van incorrect door u aangeleverde gegevens op het aanvraagformulier op de website. 5.7 de indexering van de abonnementskosten die door Siemens Nederland N.V. in rekening worden gebracht, wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR. 5.8 indien de aansluiting buiten bedrijf wordt gesteld en de buiten bedrijfstelling aan u als abonnee te wijten is, blijven de kosten voor uw rekening. HOOFDSTUK 6 Verbindingsnetwerk 6.1 Het verbindingsnetwerk is standaard opgebouwd uit een DSL-verbinding in combinatie met een GSM-verbinding. Indien geen DSL-levering mogelijk blijkt, zal u een passend alternatief door Siemens Nederland N.V. worden aangeboden. 6.2 siemens Nederland N.V. vraagt bij de netwerk operator de benodigde verbinding aan tussen het opgegeven IS/RA punt en de centrale apparatuur van het Openbaar Meldsysteem. Siemens Nederland N.V. maakt gebruik van de door de aanvrager aangeleverde gegevens betreffende het IS/RA-punt in het aanvraagformulier op de website. 6.3 eventuele storingen op deze verbinding worden door Siemens Nederland N.V. automatisch gedetecteerd en opgevolgd. 8

9 HOOFDSTUK 7 Voorwaarden ten aanzien van brandmeldinstallaties, brandbeheersings- en brandblussystemen 7.1 Algemene eisen: De doormeldapparatuur mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming ervan Uw brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535 en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd Programma van Eisen, zoals beschreven in deze norm. Dit Programma van Eisen dient u in overleg met de Regionale Brandweer op te stellen Vast opgestelde brandbeheersings- en blussystemen moeten voldoen aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd Programma van Eisen of uitgangspuntendocument. Dit Programma van Eisen of uitgangspuntendocument dient u in overleg met de Regionale Brandweer op te stellen Uw brandmeldinstallatie en/of vast opgestelde brandbeheersings- en blussysteem is voorzien van een geldig - door burgemeester en wethouders aanvaard - document waaruit blijkt dat de installatie adequaat functioneert en onderhouden en gecontroleerd wordt. Onder een dergelijk document moet veelal worden verstaan een voor een brandbeveiligingsvoorziening afgegeven certificaat op grond van één van de Certificatieschema s van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 7.2 Aanvullende eisen m.b.t. de doormelding: Brandmeldingen dienen automatisch te worden doorgemeld aan het Openbaar Meldsysteem Het doormelden van een brandmelding moet gebeuren via de doormeldeenheid van Siemens Nederland N.V. die via een redundant netwerk in verbinding staat met de Meldkamer Brandweer. Deze verbinding wordt continu bewaakt volgens de eisen aan een type 1 verbinding, conform EN In het eerder genoemde Programma van Eisen kan worden afgeweken van een type 1 verbinding en een type 2 verbinding worden voorgeschreven Aansluitingen die niet op grond van een wettelijk voorschrift zijn vereist, melden door in overeenstemming met het gestelde onder punt Aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem zijn uitsluitend toegestaan als deze tot stand komen met behulp van door Siemens Nederland N.V. beschikbaar gestelde apparatuur Een object met een aansluiting als bedoeld in is voorzien van een brandweeringang zoals bedoeld in artikel lid 1 en 2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. 9

10 HOOFDSTUK 8 Noodzakelijke technische voorzieningen voor de doormeldeenheid met een DSL/GSM-verbinding 8.1 in de brandmeldcentrale dient een spanningsvrij maakcontact (NO) aanwezig te zijn. Dit contact dient automatisch om te schakelen bij een brandalarm en voortdurend in omgeschakelde stand te blijven gedurende het brandalarm in de brandmeldcentrale. 8.2 in de brandmeldcentrale dient t.b.v. het Openbaar Meldsysteem een aansluitmogelijkheid aanwezig te zijn om apparatuur daarvan continu te voeden met een rimpelloze gelijkspanning van 24 Volt DC bij een continue stroomafname van 300 ma. De voeding dient te voldoen aan de NEN-EN De capaciteit van de noodstroomaccu s voor de brandmeldcentrale dient hierop aangepast te worden. De DSL-router wordt aangesloten op 230 V. 8.3 indien de aansluitmogelijkheid onder 8.2 niet aan de bovenstaande specificaties voldoet, moet een aparte voeding worden aangebracht die wel aan de specificaties voldoet. Deze voeding moet uitgevoerd worden met een noodstroomvoorziening zoals omschreven in NEN in de brandmeldcentrale dient een spanningsvrij maakcontact aanwezig te zijn dat de mogelijkheid biedt tot het doormelden van storingen. Indien deze mogelijkheid er is, dient hier gebruik van gemaakt te worden. 8.5 de bekabeling tussen de brandmeldcentrale en de doormeldeenheid dient volgens de huidige NEN 2535, gemonteerd te worden. De genoemde maakcontacten (NO) dienen te zijn voorzien van weerstanden, zoals aangegeven in Bijlage 2.Ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem moet tussen de brandmeldcentrale en de plaats van de doormeldeenheid een afgeschermde kabel met functiebehoud worden geleverd. In de kabel dient voor de voeding en ieder aangesloten doormeldcriterium elk een 1x2x0.8 ader aanwezig te zijn. 8.6 de brandweertelefoon dient met instemming van de Regionale Brandweer op een bewaakte plaats in het gebouw te worden opgehangen (receptie, e.d.). Indien de brandweertelefoon niet bij de brandmeldcentrale wordt geplaatst, dient uw installateur de aangegeven bekabeling te verzorgen. De afstand tussen de alarmoverdrager en de brandweertelefoon mag maximaal 75 meter zijn. Dit dient een CAT5 kabel te zijn die aangelegd moet worden volgens de NEN 2535 voorschriften. 8.7 de doormelding loopt via de KPN-infrastructuur. Hier dient een lijnverbinding beschikbaar voor te zijn, waarvan de aanvraag bij KPN door Siemens Nederland N.V. wordt gedaan. Het aansluitpunt van deze lijnverbinding moet binnen 1 meter van de brandmeldcentrale worden afgewerkt. 8.8 de doormeldeenheid dient naast de brandmeldcentrale geplaatst te worden. 8.9 uw organisatie of uw installateur dient zorg te dragen voor: Voeding - 9,0 tot 30,0 VDC (300mA) - voor de doormeldeenheid dient vanuit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een rode kabel van 1x2x0,8 mm met functiebehoud. Noodstroomvoorziening: hiervoor kunnen de 10

11 accu s van de brandmeldcentrale worden gebruikt, waarbij de capaciteit van de (noodstroom)accu s dan in overeenstemming moet zijn aangepast Volt Voeding voor de DSL-router. De aansluiting dient afgemonteerd te zijn naast de doormeldeenheid als een vaste aansluiting. Deze aansluiting moet worden gekoppeld op de 230 Volt voorziening die ten behoeve van de brandmeldcentrale is aangelegd en daarbij voorzien is van aarde Potentiaalvrij maakcontact voor het aansturen van de doormeldeenheid bij een brandalarm. Deze dient vanuit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een kabel van 1x2x0,8 mm per criterium met functiebehoud. Potentiaalvrij maakcontact voor het aansturen van de doormeldeenheid bij storingsdoormelding. Deze dient uit de brandmeldcentrale ter beschikking te worden gesteld door een 1x2x0,8 mm verbinding. Standaard wordt het storingscontact aangesloten op de doormeldeenheid, ook als met storingen wordt uitgeweken naar een andere Particuliere Alarmcentrale (PAC) Realisatie. De bekabeling van het IS/RA-punt naar de doormeldeenheid moet een UTP CAT5 of Norm88 kabel zijn en conform NEN 2535 worden aangesloten. De CAT 5 kabel dient te worden afgemonteerd in een gesloten slagvaste buis. Het kabeleinde dient onafgewerkt aangeboden te worden aan de doormeldeenheid. Deze bekabeling dient voor de aansluiting van de DSL-verbinding Ruimte. U stelt kosteloos een geschikte ruimte ter beschikking voor de geleverde GSM-antenne. De GSM-antenne dient verticaal en - indien mogelijk - binnen een bereik van 4 meter van de doormeldeenheid geplaatst te worden. De GSM-antenne dient indien mogelijk buiten handbereik, minimaal 2 meter boven de werkvloer geplaatst te zijn en mag niet op een stalen wand of tussen stalen kasten geplaatst worden. Indien bij plaatsing geen bereik kan worden gemeten binnen 4 meter, wordt tegen meerprijs een geschikte oplossing gezocht. In dat geval dient de GSM-antenne en de bijbehorende bekabeling te worden gemarkeerd als zijnde een onderdeel van de brandmeldinstallatie en mag deze bekabeling, uit oogpunt van functiebehoud, niet door dezelfde ruimten voeren als de bekabeling van de vaste DSL-aansluiting Correcte montage doormeldeenheid. De doormeldeenheid dient horizontaal geplaatst te worden Gesprinklerde ruimte. Indien de doormeldeenheid geplaatst wordt in een gesprinklerde ruimte, dient de doormeldeenheid in een IP65 beschermde kast te worden geplaatst die door Siemens wordt geleverd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de abonnee Ruimte: u stelt kosteloos voldoende ruimte ter beschikking voor het onderbrengen van de doormeldeenheid, direct naast de brandmeldcentrale dan wel in dezelfde ruimte. De doormeldeenheid dient in een droge ruimte en op een goed bereikbare plaats gemonteerd te worden tijdens de oplevering van de doormelding wordt de doormeldeenheid in uw bijzijn getest. In werking stellen van de doormelding op het Openbaar Meldsysteem 11

12 gebeurt uitsluitend na goedkeuring van de afdeling Brandveiligheid [van welke instantie?]. Bij de afronding moet een opleveringsformulier door beide partijen ondertekend worden Aangezien Siemens Nederland N.V. geen werkzaamheden mag verrichten aan brandmeldcentrales van derden, dient bij de inbedrijfstelling van de doormeldeenheid uw installateur c.q. leverancier van de brandmeldcentrale aanwezig te zijn. De kosten die in verband hiermee gemaakt worden, zijn als abonnee voor uw rekening Als abonnee verplicht u zich voor eigen rekening de technische voorzieningen voor de koppeling naar het Openbaar Meldsysteem aan te passen indien de exploitant van het Openbaar Meldsysteem wijzigt of door een andere exploitant vervangen wordt. De exploitant stelt daartoe de nodige technische voorschriften ter beschikking. U verschaft deze exploitant en de afdeling Brandveiligheid toegang tot uw locatie indien aan de installatie veranderingen moeten worden aangebracht Siemens Nederland N.V. draagt zorg voor een aantal zaken: Na goedkeuring van de VRR tot aansluiting en ontvangst van de door de aanvrager ondertekende akkoordverklaring, wordt de DSL-lijn en de SIM-kaart t.b.v. het GSM abonnement door Siemens bij de provider aangevraagd Het leveren, monteren en in bedrijf stellen van de doormeldeenheid De materialen die geleverd worden door Siemens zijn: doormeldeenheid, interfaceplane, GSM-antenne en de brandweertelefoon. 12

13 HOOFDSTUK 9 Beheer, controle en onderhoud 9.1 Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie dient conform NEN : 2002 en de onderhoudsvoorschriften van de leverancier te geschieden. Voor een sprinklerinstallatie gebeurt dit conform het gestelde in het door burgemeester en wethouders goedgekeurde uitgangspuntendocument en voor een Rook- en Warmteafvoerinstallatie (RWA) geschiedt dit volgens de NEN-EN U bent als abonnee verplicht om een 24-uurs servicecontract af te sluiten met een erkend onderhoudsbedrijf. 9.2 storingen aan de brandmeldinstallatie moeten worden doorgemeld naar een 24- uur bezette post (intern of extern) zoals een Particuliere Alarmcentrale (PAC) die u zullen attenderen op het niet juist functioneren van de brandmeldinstallatie, zie procedure Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie in de Gebruikershandleiding Openbaar meldsysteem. 9.3 de periodieke test van de doormelding in het kader van certificering moet worden uitgevoerd volgens de procedure Werkwijze testmelding (half) jaarlijks inspectiecertificaat in de Gebruikershandleiding Openbaar meldsysteem. 9.4 Het onderhoud en het beheer van brandmeld- en brandblussystemen dient uitgevoerd te worden conform het eerder genoemde Programma van Eisen. Als abonnee moet u voor een juiste werkwijze zorgen bij het tijdelijk laten uitschakelen van de doormelding naar de Meldkamer Brandweer in verband met onderhoudswerkzaamheden. Voor deze uitschakeling moet u twee weken van te voren toestemming aanvragen bij de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. De procedure Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten vindt u in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. 9.5 voor het opheffen van storingen aan de doormeldeenheid is een 24/7 uur serviceorganisatie bij Siemens Nederland N.V. beschikbaar. 9.6 nadat u de storingsdienst van Siemens Nederland N.V. van een storing op de hoogte heeft gesteld, vangt Siemens Nederland N.V. binnen de afgesproken tijd aan met het opheffen van alle ter plaatse aangetroffen storingen en/of beschadigingen. 9.7 siemens Nederland N.V. heft voor haar rekening alle storingen op aan de doormeldeenheid die bij normaal gebruik en/of door natuurlijke slijtage ontstaan. 13

14 HOOFDSTUK 10 Aansprakelijkheid 10.1 schade die u als abonnee lijdt en waarvoor, gelet op de wet en deze aansluitvoorwaarden Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR aansprakelijk kan worden gehouden, wordt uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed. Schade wordt vergoed tot een maximum van EUR , - per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen heeft te gelden als één gebeurtenis en niet voor vergoeding in aanmerking komt schade die bestaat uit gederfde winst, productieverlies, kosten in verband met productiestilstand of vertraging, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren informatie, kortingen, boetes of schade wegens termijnoverschrijding door Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze na het einde van de looptijd van dit abonnement aan het licht treedt Als abonnee vrijwaart u Siemens Nederland N.V. en de VRR tegen alle aanspraken van derden voor zaken en verrichtingen van Siemens Nederland N.V. dan wel de VRR in het kader van dit abonnement siemens Nederland N.V. en de VRR zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit nodeloze brandmeldingen. Dit zijn alle meldingen waarop de brandweer reageert en waarvan later blijkt dat er geen sprake is van een voorval waarvan redelijkerwijs gesteld mag worden dat dit via het Openbaar Meldsysteem gemeld mag worden de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het tijdsverloop tussen de brandmelding en de aankomst van de brandweer de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel, door u als abonnee geleden als gevolg van de opheffing/tijdelijk buiten gebruikstelling van de aansluiting, genoemd in artikel 4 lid 2, 3 of de VRR en Siemens Nederland N.V. zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel, door u als abonnee geleden, door het niet tijdig of niet juist herstellen (resetten) van uw brandmeldinstallatie of brandbeheersings- en blussysteem na een brandmelding u bent als abonnee aansprakelijk voor alle schade die de VRR of Siemens Nederland N.V. lijden als gevolg van tenietgaan, verwaarlozing, misbruik of moedwillige beschadiging van de voor de aansluiting gebruikte materialen. Beschadiging omvat eveneens abnormale slijtage, naar het oordeel van de VRR of Siemens Nederland N.V. veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling Aangaande schade, ontstaan als direct gevolg van de aanleg, de aanwezigheid of de opruiming van de aansluit apparatuur, is de vergoedingsplicht van de VRR of 14

15 Siemens Nederland N.V. jegens u als abonnee beperkt tot directe materiële schade. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsscha de in dit verband is uitgesloten u vrijwaart de VRR en Siemens Nederland N.V. voor alle aanspraken, die derden op deze mochten hebben of pretenderen te hebben met betrekking van het niet of niet optimaal functioneren van de aansluiting op het Openbaar Meldsysteem, van het tijdsverloop tussen de melding en de aankomst van de brandweer of vanwege de opheffing van de aansluiting zoals omschreven in artikel 4 lid 2, 3 of 4 van deze aansluitvoorwaarden indien u als abonnee geen eigenaar van het object bent, vrijwaart u de VRR en Siemens Nederland N.V. tegen alle vorderingen van de eigenaar aangaande de aanleg, instandhouding, wijziging of opheffing dan wel verwijdering van de aansluiting u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het juist functioneren van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties. HOOFDSTUK 11 Verplichtingen Siemens Nederland N.V siemens Nederland N.V. waarschuwt uw organisatie zo spoedig mogelijk bij storing of tijdelijke buitengebruikstelling van de doormeldeenheid van het Openbaar Meldsysteem siemens Nederland N.V. waarschuwt u naar aanleiding van een automatische storingsmel ding van de in het object aanwezige en aangesloten brandbeveiligingsinstallaties via een door u opgegeven sleutelfunctionaris, indien u storing BMI [?] heeft aangesloten op de doormeldeenheid en dit heeft aangegeven op uw akkoordverklaring. U kunt er als abonnee ook voor kiezen om deze storingsdoormelding via een andere Particuliere Alarmcentrale (PAC) te laten verlopen na de akkoordverklaring t.b.v. aansluiting op het Openbaar Meldsysteem en goedkeuring van de VRR gaat Siemens Nederland N.V. de aansluiting realiseren. Dit heeft een doorlooptijd van 6 tot 8 weken. 15

16 HOOFDSTUK 12 Verplichtingen VRR 12.1 de Meldkamer Brandweer in de Gemeenschappelijke Meldkamer van de VRR verwerkt een brandmelding in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS), alarmeert direct de dichtstbijzijnde beschikbare brandweereenheid van de Regionale Brandweer en neemt direct contact op met behulp van de brandweertelefoon. Zie hiervoor de procedure Hoe te handelen bij een brandmelding in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. HOOFDSTUK 13 Verplichtingen Abonnee 13.1 u bent verplicht om de doormeldapparatuur uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd u draagt zorg voor een juiste handelswijze bij een brandmelding, een storingsmelding, een testmelding en bij het in onderhoud zetten van de doormelding van uw brandmeldinstallatie zoals beschreven in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem u bent verplicht aan Siemens Nederland N.V. minimaal drie verschillende telefoonnummers van personen op te geven die bij een brand- of storingsmelding gewaarschuwd kunnen worden. Minstens één van deze waarschuwingsadressen is 24/7 bereikbaar en kan binnen 15 minuten na een brandmelding in het object aanwezig zijn. Veranderingen in deze gegevens dient u onmiddellijk bij te werken via de aan u beschikbaar gestelde website van de Siemens Nederland N.V in geval van een storingsmelding dient uw sleutelfunctionaris direct de installateur of het onderhoudsbedrijf hiervan in kennis te stellen en moet binnen twee uur na de storingsmelding de toetreding tot het object en de noodzakelijke technische ruimten mogelijk gemaakt worden de sleutelfunctionarissen hebben op ieder gewenst tijdstip toegang tot het object en hebben kennis van het functioneren en bedienen van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties. Na toestemming van de brandweer zijn de sleutelfunctionarissen verantwoordelijk voor het herstellen (resetten) van de brandmeldinstallatie en het in goede orde afsluiten en achterlaten van het object voor objecten met een permanente (24 uur) bezetting vervalt de verplichting voor aparte sleutelfunctionarissen. In deze gevallen is de aanwezige interne organisatie van het object verantwoordelijk voor de uitvoering van het gestelde onder punt 13.2, t/m Als abonnee dient u zorg te dragen voor een Beheerder Brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon) die afdoende geïnstrueerd is en die verantwoordelijk is voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeld-, brandbeheersings- en/ of brandblussysteem conform NEN :

17 13.8 de Opgeleid Persoon draagt zorg voor een juiste en betrouwbare registratie van onechte en ongewenste meldingen in het logboek van de brandmeldinstallatie zoals beschreven in artikel lid 1, 2 en 3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De registratie en kwalificatie van een brandmelding moet worden afgestemd met de bevelvoerder (drager van de witte helm met rode band) van de gealarmeerde brandweereenheid ter plaatse. U als abonnee en de door u aangewezen personen verlenen volledige medewerking aan de brandweer om na een brandmelding de oorzaak van de brandmelding te kunnen achterhalen. Brandmeldingen waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald, worden door de brandweer geclassificeerd als een onechte brandmelding zoals bedoeld in de prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen in NEN de volgende documenten en certificaten moeten door u aan de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin uw object gevestigd is, worden toegezonden: Na goedkeuring van de VRR tot aansluiting en ontvangst van de door de aanvrager ondertekende akkoordverklaring, wordt de DSL-lijn en de SIM-kaart t.b.v. het GSM abonnement door Siemens bij de provider aangevraagd Onderhoudscertificaat (vanaf 12 maanden na afgifte van het productcertificaat en niet ouder dan 12 maanden) Inspectiecertificaat (afhankelijk van inspectiefrequentie) Een certificaat dat aantoonbaar gelijkwaardig is aan bovenstaande certificaten zoals bedoeld in artikel u draagt als abonnee verantwoordelijkheid voor het voorkomen van brandmeldingen als gevolg van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik en/of handelen. Nodeloze alarmering van de brandweer ten gevolge van onechte en ongewenste meldingen is in strijd met de bepalingen in de NEN 2535 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Wanneer het maximum aantal toegestane onechte en ongewenste meldingen wordt overschreden, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en kan bestuursrechtelijk worden opgetreden Bij onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden in het object zoals lassen, solderen, boren, zagen e.d. moet het betreffende gedeelte van de brandmeldinstallatie zodanig worden afgeschermd of worden uitgeschakeld dat geen onechte of ongewenste automatische brandmeldingen kunnen worden veroorzaakt. Het (gedeeltelijk) buitenwerking stellen van de brandmeldinstallatie dient te geschieden overeenkomstig NEN De brandmeldinstalla tie signaleert dan functie(s) uitgeschakeld. Ten gevolge van de uitschakeling mag geen brandmelding of storingsmelding worden gegenereerd en de prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid zoals beschreven in NEN 2535 mag niet worden overschreden Bij overschrijding van de prestatie-eis ten aanzien van de systeembeschikbaarheid en bij uitschakeling van de algehele doormelding van de brandmeldinstallatie dient u in overleg met de brandweer aanvullende maatregelen te treffen om het vereiste brandveiligheidniveau in het object te waarborgen. Voor het in onderhoud zetten 17

18 (uitschakelen) van de doormelding op de alarmcentrale van Siemens dient u 14 dagen van te voren toestemming te vragen aan de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin uw object is gelegen, zoals ook beschreven in de Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem. HOOFDSTUK 14 Slotbepalingen 14.1 Bij verandering van het object of het gebruik van het object bent u als abonnee verplicht de afdeling Brandveiligheid van het brandweerdistrict waarin het object is gelegen schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen, voor zover deze van invloed zijn op het adequaat functioneren van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties of andere brandveiligheidsvoorzieningen u bent gehouden de VRR, Siemens Nederland N.V. en personeel van derden dat werkt in opdracht van de VRR of Siemens Nederland N.V. - belast met de aanleg, controle, beproeving, wijziging, verwijdering dan wel enige andere vorm van onderhoud van de aansluiting - tijdens de normale werktijden toegang te verlenen tot alle plaatsen waar onderdelen van de aansluiting aanwezig zijn of moeten worden aangebracht. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk na voorafgaand overleg worden uitgevoerd de door of in opdracht van Siemens Nederland N.V. aangebrachte onderdelen van de aansluiting zijn en blijven eigendom van de Siemens Nederland N.V u als abonnee en Siemens Nederland N.V. kunnen de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze aansluitvoorwaarden, na instemming van de wederpartij, geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden werkzaamheden die voortvloeien uit deze aansluitvoorwaarden kunnen in opdracht en onder verantwoording van Siemens Nederland N.V. door derden worden uitgevoerd Afwijkingen van deze aansluitvoorwaarden of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen in alle gevallen, waarin deze aansluitvoorwaarden niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. U wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar Het DB van de VRR heeft het recht de aansluitvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande abonnementen van toepassing te verklaren indien het DB van de VRR de gewijzigde aansluitvoorwaarden op bestaande abonnementen van toepassing verklaart, zal zij de wijzigingen tijdig bekend maken. Deze treden in werking 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum, zoals vermeld in de bekendmaking. 18

19 14.10 waar in deze aansluitvoorwaarden wordt verwezen naar technische normen of certificatieschema s geldt dat, indien daar een nieuwe versie van wordt vastgesteld, de nieuwe norm of regeling van toepassing is. Indien deze norm of regeling wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze toegepast zodra de wettelijke regeling van kracht wordt Het abonnement wordt beheerst door het Nederlandse recht. In geschillen tussen u als abonnee en Siemens Nederland N.V. en de VRR die tot de absolute bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de arrondissementsrechtbank in Rotterdam bevoegd deze aansluitvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Aansluitvoorwaarden voor aansluiting op het Openbaar Meldsysteem deze aansluitvoorwaarden treden in werking op 26 april Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 april

20 BIJLAGE 1 Begrippen Aansluiting OMS: De koppeling aan het Openbaar meldsysteem van één of meerdere installaties voor het doormelden van een brandalarm gelegen in één gebouw of in één bouwwerk of gelegen in meerdere gebouwen of bouwwerken voor zover deze bij één en dezelfde rechthebbende in beheer zijn en op één perceel of complex zijn gelegen of die met behulp van een vaste railwegverbinding onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en uitsluitend binnen het grensgebied van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gesitueerd zijn. De aansluiting is geschikt om met maximaal acht verschillende criteria door te melden. Abonnee Degene die een abonnement is aangegaan. Abonnement: De overeenkomst waarbij enerzijds Siemens Nederland N.V. en anderzijds de abonnee de verplichtingen op zich nemen zoals verwoord in deze aansluitvoorwaarden. Afdeling Brandveiligheid De afdeling van de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond die binnen het eigen brandweerdistrict is belast met het toezicht op het brandveilig gebruik van bouwwerken en het toezicht op het beheer en het functioneren van brandbeveiligingsinstallaties die zijn aangesloten op het Openbaar Meldsysteem. Voorheen geheten: afdeling preventie. Akkoordverklaring Getekende verklaring voor akkoord aansluitvoorwaarden Automatische brandmelding Brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie of een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem die via het Openbaar Meldsysteem rechtstreeks wordt doorgemeld naar de Meldkamer van de Regionale Brandweer. Echte Brandmelding Automatische brandmelding door een brand of door een voorval dat tot brand kan leiden zoals bedoeld in de prestatie-eis ongewenste en onechte meldingen in NEN Brandbeveiligingsinstallaties Brandmeld-, brandbeheersings- en blussystemen voor het al dan niet automatisch detecteren, alarmeren, doormelden en bestrijden van brand evenals installaties voor het automatisch beperken van ongevallen en/of schade door brand. Branddetectiebedrijf Het erkende branddetectiebedrijf zoals bedoeld in de regeling brandmeldinstallaties januari Brandmeldcentrale (BMC) Apparatuur in het bouwwerk van de abonnee, waarmee de melder van energie kan worden voorzien en die tevens dient voor het ont van gen en registreren van de brandmeldingen van de aan ge slo ten melders; het optisch en akoestisch signaleren van die meldingen en het aangeven van de bedreigde plaats; indien vereist, het doorgeven van de brandmelding via de doormel dapparatuur 20

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt De algemene voorwaarden ParkNed B.V. Zakelijke Markt zijn vastgesteld op 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl ALLBEST ALGEMENE VOORWAARDEN (INTERNET & TELECOM) Definities De onderstaande begrippen hebben in het kader van de met AllBest te sluiten overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, waaronder de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie