Prospectus d.d. 25 februari Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma"

Transcriptie

1 Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

2 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren Liquiditeitsrisico Operationeel risico Risico s auto(lease)markt Versnippering in de markt Marktaanbod Productlevencyclus Uitzonderlijke omstandigheden Kopiëren van het business model van Mijndomein.nl Offline B.V Juridische risico s Algemene juridische risico's Retentierecht en pandrecht in geval van reparatie of onderhoud Fiscaal risico Overheidsbeleid en toezicht Factoren die van wezenlijk belang zijn om de aan de Obligaties verbonden marktrisico s en marktrisico s in het algemeen in te schatten De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling Risico van wijziging van wet- en regelgeving Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V Informatie over de Uitgevende Instelling en haar Groepsmaatschappijen Beschrijving van de Autoleasemarkt Structuur Nadere beschrijving activiteiten Mijndomein.nl Offline B.V Operationeel model beperking risico s Operationeel model Beperking risico s Beperking in autokeuze Beperking van onderhouds- en reparatiekosten Overige risicobeperkende maatregelen Overige informatie Beschrijving van de autoleasemarkt Algemeen Overzicht leasemaatschappijen Vormen van autolease Operationele lease, gesloten calculatie Operationele lease, open calculatie 20 2

3 Financiële lease Overige vormen m.u.v. privé lease Privé lease Milieulabels Portefeuille van Mijndomein.nl Offline B.V Vergelijking Mijndomein.nl Offline B.V. en de in hoofdstuk genoemde leasemaatschappijen Structureel lagere tarieven Volledige transparantie 22 4 Structuur en Geldstromen - Zekerheden Obligatieprogramma Structuur en geldstromen Financiële en juridische zekerheden voor Obligatiehouders Aflossing van de Obligaties en ontwikkeling restwaarde (Her)verpanding van de auto s (Her)verpanding van de rechten uit hoofde van de verzekering van de 27 auto s Instandhoudingsverklaring van Mijndomein.nl Services B.V Verpanding van de rechten uit hoofde van de instandhoudingsverklaring 30 5 Financiële Informatie over de Uitgevende Instelling 31 6 Informatie voor de Belegger 33 7 Stichting Obligatiehoudersbelangen 35 8 Obligatievoorwaarden 38 9 Fiscale Aspecten Door Middel van Verwijzing Opgenomen Documenten Vorm van de Definitieve Voorwaarden 49 3

4 HOOFDSTUK 1 - SAMENVATTING Begrippen in het Prospectus die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is gegeven in hoofdstuk 8 - Obligatievoorwaarden. Deze samenvatting is opgebouwd in de vorm van elementen en afdelingen, zoals vermeld in Bijlage XXII van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 486/2012 van de Europese Commissie. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A - E (A.1 - E.7) van dit Prospectus. Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een samenvatting voor de Obligaties en de Uitgevende Instelling. Omdat sommige elementen niet vereist om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering van de elementen. In het geval het is vereist dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het type van de effecten en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking "Niet van toepassing". Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen Element Informatieverplichting A.1 Waarschuwingen DEZE SAMENVATTING MOET WORDEN GELEZEN ALS INLEIDING OP HET PROSPECTUS. IEDERE BESLISSING OM TE BELEGGEN IN DE OBLIGATIES MOET ZIJN GEBASEERD OP DE BESTUDERING VAN HET GEHELE PROSPECTUS DOOR DE BELEGGER. WANNEER EEN VORDERING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DIT PROSPECTUS BIJ EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG WORDT GEMAAKT, DRAAGT DE BELEGGER DIE ALS EISER OPTREEDT VOLGENS DE NATIONALE WETGEVING VAN DE LIDSTATEN EVENTUEEL DE KOSTEN VOOR DE VERTALING VAN HET PROSPECTUS VOORDAT DE RECHTSVORDERING WORDT INGESTELD. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Prospectus DE UITGEVENDE INSTELLING KAN ALLEEN WETTELIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DE SAMENVATTING, WANNEER ZIJ SAMEN MET DE ANDERE DELEN VAN HET PROSPECTUS WORDT GELEZEN, MISLEIDEND, ONJUIST OF INCONSISTENT IS OF, INDIEN ZIJ, WANNEER ZIJ SAMEN MET DE ANDERE DELEN VAN HET PROSPECTUS WORDT GELEZEN, NIET DE KERNGEGEVENS BEVAT OM BELEGGERS TE HELPEN WANNEER ZIJ OVERWEGEN IN DE OBLIGATIES TE INVESTEREN. De Uitgevende Instelling heeft aan geen enkele persoon toestemming gegeven tot het gebruik van dit Prospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van de Obligaties door financiële intermediairs. 4

5 Afdeling B - Uitgevende Instelling en garant B.1 Officiële en handelsnaam van de Uitgevende Instelling B.2 Vestigingsplaats en rechtsvorm van de Uitgevende Instelling, wetgeving waaronder de Uitgevende Instelling werkt en land van oprichting B.4b Beschrijving van enige bekende tendensen die zich voordoen voor de Uitgevende Instelling en de sectoren waarin zij werkzaam is. B.5 Beschrijving van de groep De officiële naam en handelsnaam van de Uitgevende Instelling is: Mijndomein.nl Financiering B.V. De statutaire zetel van de Uitgevende Instelling is Den Haag; de plaats van vestiging is Amsterdam. De rechtsvorm van de Uitgevende Instelling is de besloten vennootschap. De Uitgevende Instelling werkt onder Nederlands recht en is in Nederland opgericht. Niet van toepassing. B.9 Winstprognose Niet van toepassing. B.10 Voorbehoud betreffende historische financiële informatie Niet van toepassing. B.12 Historische financiële informatie; negatieve verklaringen De Uitgevende Instelling maakt deel uit van een groep van vennootschappen waarvan H2 Beheer B.V. de holdingvennootschap is. H2 Beheer B.V. heeft diverse dochtermaatschappijen, waaronder de garant, Mijndomein.nl Services B.V. Laatstgenoemde vennootschap is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. De jaarrekening over het eerste, verlengde boekjaar van Uitgevende Instelling ( ) is onderworpen aan een accountantscontrole. De Uitgevende Instelling verklaart dat er sinds de datum van bekendmaking van bovengenoemde jaarrekening zich geen negatieve wijziging van betekenis in haar vooruitzichten heeft voorgedaan. De Uitgevende Instelling verklaart dat er sinds 1 januari 2013 zich geen wijzigingen van betekenis in haar financiële of handelspositie hebben voorgedaan. B.13 Recente gebeurtenissen B.14 Beschrijving van de groep B.15 Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling maakt deel uit van een groep van vennootschappen waarvan H2 Beheer B.V. de holdingvennootschap is. De Uitgevende Instelling is afhankelijk van haar enig aandeelhouder, Mijndomein.nl Services B.V., welke optreedt als garant. De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van 5

6 Uitgevende Instelling B.16 Eigendom c.q. zeggenschap obligaties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, met dien verstande dat de aldus ter beschikking verkregen gelden voor ten minste 95% van haar balanstotaal dienen te worden uitgezet binnen het concern waartoe zij behoort. Mijndomein.nl Services B.V. is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. H2 Beheer B.V., op haar beurt, is enig aandeelhouder van Mijndomein.nl Services B.V. De aandelen van H2 Beheer B.V. worden gehouden door J.H. de Jong Beheer B.V. en J.H. de Krijger Beheer B.V. B.17 Rating Noch de Uitgevende Instelling noch de Obligaties hebben een rating. B.18 Beschrijving van de Mijndomein.nl Services B.V. heeft op 19 februari2013 ten aard en de behoeve van de Uitgevende Instelling een draagwijdte van de instandhoudingsverklaring afgegeven, inhoudende dat Garantie Mijndomein.nl Services B.V. garant staat voor alle verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van B.19 Informatie over de garant Afdeling C - Obligaties de obligatielening. De officiële naam en handelsnaam van de garant is: Mijndomein.nl Services B.V. De statutaire zetel van de garant is Den Haag; de plaats van vestiging is Gouda. De rechtsvorm van de garant is de besloten vennootschap. De garant werkt onder Nederlands recht en is in Nederland opgericht. De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het (doen) financieren van, rechtspersonen en vennootschappen en het stellen van zekerheden. De garant maakt deel uit van een groep van vennootschappen, waarvan alle aandelen direct of indirect worden gehouden door H2 Beheer B.V. H2 Beheer B.V. is enig aandeelhouder van de garant. De jaarrekening over het eerste, verlengde boekjaar van Mijndomein.nl Services B.V. ( ) is onderworpen aan een accountantscontrole. Mijndomein.nl Services B.V. verklaart dat er sinds de datum van bekendmaking van bovengenoemde jaarrekening zich geen negatieve wijziging van betekenis in haar vooruitzichten heeft voorgedaan. Mijndomein.nl Services B.V. verklaart dat er sinds 1 januari 2013 zich geen wijzigingen van betekenis in haar financiële of handelspositie hebben voorgedaan. C.1 Beschrijving van de Obligaties De Obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal 1000, tenzij in de Definitieve Voorwaarden hiervan wordt afgeweken. De Obligaties zullen niet worden belichaamd in een fysiek stuk. De Obligaties hebben een gelijke rang. De uitgifteprijs van de Obligaties bedraagt 100%, tenzij in de Definitieve Voorwaarden hiervan wordt afgeweken. 6

7 C.2 Munteenheid De Obligaties worden uitgegeven in euro's (EUR). C.5 Beschrijving van beperkingen op de vrije overdraagbaarheid Overdracht van Obligaties is elk kwartaal mogelijk. Levering vindt plaats door middel van een onderhandse akte. De koper dient administratiekosten te betalen. van de Obligaties C.8 Rangorde en Niet van toepassing. beperkingen C.9 Beschrijving van aan de Obligaties verbonden rechten C.10 Rentebetalingen met een derivatencomponent C.11 Aanvraag toelating tot de handel met het oog op de verspreiding van de Obligaties op een gereglementeerde markt Afdeling D - Risico's De Obligaties dragen geen c.q. een vaste rente zoals beschreven in de betreffende Definitieve Voorwaarden. De Obligaties zijn rentedragend vanaf de Uitgiftedatum. De rente wordt per kwartaal achteraf betaalbaar. De looptijd van Obligaties vangt aan op de Uitgiftedatum en eindigt op de Aflossingsdatum. De aflossing van de Obligaties zal op annuïteitsbasis, à pari geschieden. De annuïteit zal per serie Obligaties in de Definitieve Voorwaarden worden vastgesteld. Vervroegde aflossing is onder voorwaarden mogelijk. Elke Obligatie geeft recht op het uitbrengen van 1 stem tijdens de vergadering van Obligatiehouders. De Obligatiehouders worden vertegenwoordigd door Stichting Obligatiehoudersbelangen. Niet van toepassing. De Obligaties zullen niet worden genoteerd aan of toegelaten tot de handel op enige gereglementeerde markt of andere gelijkwaardige markt. D.2 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling. De voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling zijn: 1. Liquiditeitsrisico, zijnde het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 2. Operationeel risico, zijnde het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. 3. Risico s auto(lease)markt: Mijndomein.nl Offline B.V., de door de Uitgevende Instelling gefinancierde groepsmaatschappij, loopt een risico ten aanzien van de restwaarde van de auto's. Daarnaast concurreert Mijndomein.nl Offline B.V. met de traditionele zakelijke leasemarkt en bestaat het risico dat andere partijen in de markt het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. geheel of gedeeltelijk kopiëren en implementeren. 4. Juridische risico s: De Uitgevende Instelling loopt algemene juridische risico's, bijv. indien een derde een 7

8 juridische procedure tegen haar instelt. Daarnaast loopt Mijndomein.nl het risico dat een derde zijn retentierecht of pandrecht uitoefent. 5. Fiscaal risico, zijnde het risico dat samenhangt met wijzigingen in belastingwet- en/of regelgeving of in de uitleg daarvan en welke van invloed zijn op de Uitgevende Instelling. 6. Overheidsbeleid en toezicht: de Uitgevende Instelling en haar bedrijfsresultaat kunnen worden beïnvloed door maatregelen en beleidswijzigingen van de Nederlandse overheid. 7. Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V.: Er zou zich een situatie kunnen voordoen waarin Mijndomein.nl Services B.V. over onvoldoende financiële middelen beschikt om de betreffende rente en/of aflossingen aan de Obligatiehouders te betalen. D.3 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Obligaties De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers omdat er sprake is van de volgende risico's: 1. Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling; 2. Risico van wijziging van wet- en regelgeving; en 3. Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties. Afdeling E - Aanbieding E.2b Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten wanneer het niet gaat om het maken van winst en/of het afdekken van bepaalde risico s E.3 Beschrijving van de voorwaarden van de aanbieding E.4 Beschrijving van alle belangen, met inbegrip van tegenstrijdige belangen, die van betekenis zijn voor de uitgifte/ De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de uitgifte van de Obligaties besteden aan de financiering van het autoverhuurprogramma van Mijndomein.nl Offline B.V.. Inschrijving is mogelijk gedurende de Inschrijvingsperiode zoals voor iedere serie van Obligaties vastgesteld in de betreffende Definitieve Voorwaarden. Inschrijving vindt plaats via de Website. Betaling van de Obligaties vindt plaats via ideal. De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode. Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen belangen en/of andere plichten. Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de garant, Mijndomein.nl Services B.V., tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen 8

9 aanbieding E.7 Geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling aan de belegger worden aangerekend belangen en/of andere plichten. De Uitgevende Instelling acht de functies van de heer Olie, enerzijds als juridisch adviseur van de Uitgevende Instelling met betrekking tot dit Prospectus en anderzijds als bestuurder van de Stichting Obligatiehoudersbelangen met elkaar verenigbaar. De Uitgevende Instelling acht de functies van de heer Mulder, enerzijds als obligatiehouder van de Uitgevende Instelling en anderzijds als bestuurder van de Stichting Obligatiehoudersbelangen met elkaar verenigbaar. Naar de mening van de Uitgevende Instelling is hierbij geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen. Ter zake van de uitgifte van de Obligaties zijn geen emissie- en/of andere kosten verschuldigd. 9

10 HOOFDSTUK 2 - RISICOFACTOREN 2.1 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit risico kan mede veroorzaakt worden door het liquiditeitenrisico dat Mijndomein.nl Offline B.V. loopt ten gevolge van het eventueel niet en/of niet tijdig betalen van de huur door de huurders van de auto s. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.2 Operationeel risico Operationeel risico betreft het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Voorbeelden van operationeel risicoincidenten zijn heel divers: fraude, claims van derden, fouten bij de verwerking van financiële en andere gegevens, niet-naleving van de wet- en regelgeving en storingen van hardware en/of software. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling tijdelijk niet in staat is om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.3 Risico s auto(lease)markt De markt voor autoleasing in Nederland betreft voertuigen (per , bron: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen). Dit betreft zakelijk ingezette personenvoertuigen. Daarvan is 80,5% ingezet door middel van operational leasing, waarbij de leasemaatschappij het exploitatierisico op zich neemt. Daarnaast loopt een leasemaatschappij een risico ten aanzien van de restwaarde 1 : deze waarde wordt als vast gegeven in de huurprijs opgenomen, terwijl deze in werkelijkheid kan fluctueren. De restwaarde wordt door vele factoren beïnvloedt, zoals fiscaal beleid (zie hoofdstuk 2.5), versnippering in de markt, marktaanbod en productlevencyclus: Versnippering in de markt De markt voor nieuwe auto s kent een grote versnippering. Er is een aanbod van ca. 50 automerken, met ieder verschillende modellen, motorisering, uitvoeringen en carrosserievormen. Bij elkaar goed voor duizenden verschillende configuraties. De voorspelbaarheid van restwaardes is daarmee gecompliceerd en risicovol. Het is voor een leasemaatschappij ondoenlijk om steeds per auto een optimale restwaarde-inschatting te maken. Een leasemaatschappij heeft niet van alle auto s verstand, ieder heeft zijn specialisatie Marktaanbod De daadwerkelijke restwaarde of verkoopopbrengst wordt enerzijds bepaald door de vraag naar een model en anderzijds door het aanbod van gebruikte exemplaren. Zeer populaire modellen worden na verloop van tijd in grote aantallen aangeboden op de tweedehands markt. De populariteit van een model kan dus op zichzelf een restwaardeverlagend effect hebben. 1 Onder restwaarde wordt in dit prospectus verstaan de handelswaarde exclusief BTW, zoals vermeld op 10

11 2.3.3 Productlevenscyclus De fase van de productlevenscyclus waarin een model zich bevindt is gerelateerd aan de restwaarde-inschatting. De restwaarde-inschatting wordt lager naarmate het model langer in productie is Uitzonderlijke omstandigheden Daarnaast zouden zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen die een negatief effect op de restwaarde hebben; hierbij kan worden gedacht aan (technologisch of anderszins) baanbrekende ontwikkelingen die auto s geheel of gedeeltelijk obsoleet maken Kopiëren van het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. Naast het feit dat Mijndomein.nl Offline B.V. concurreert met de traditionele zakelijke leasemarkt bestaat het risico dat andere partijen in de markt het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. geheel of gedeeltelijk kopiëren en implementeren. Voorbeelden hiervan zijn justlease.nl, een online kanaal van Terberg Leasing, Privélease van Noordlease als onderdeel van Alphabet. Bovengenoemde factoren kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op de bedrijfsomvang van Mijndomein.nl Offline B.V. en, hiermee samenhangend, van de Uitgevende Instelling. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.4 Juridische risico s Algemene juridische risico s De Uitgevende Instelling loopt risico s wanneer tegen haar een rechtszaak wordt aangespannen. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, is inherent aan een gerechtelijke procedure dat de uitkomst daarvan onzeker is en mogelijk leidt tot financiële schade. De verdediging in een procedure kan kostbaar en tijdrovend zijn en er is geen garantie dat alle gemaakte kosten kunnen worden verhaald, zelfs niet wanneer de Uitgevende Instelling in het gelijk wordt gesteld. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen Retentierecht en pandrecht in geval van reparatie of onderhoud Mijndomein.nl Offline B.V. heeft ten gunste van de Uitgevende Instelling een pandrecht gevestigd op alle auto s die Mijndomein.nl Offline B.V. zal aankopen met de door Uitgevende Instelling aangetrokken en aan Mijndomein.nl Offline B.V. uitgeleende gelden. De Uitgevende Instelling heeft op haar beurt deze auto s herverpand ten gunste van Stichting Obligatiehoudersbelangen. In geval van reparatie of onderhoud van een auto die eigendom is van Mijndomein.nl Offline B.V. bij een lid van BOVAG Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven zijn de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt van BOVAG Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven ( BOVAG Voorwaarden ) van toepassing. Artikelen 12.5 en 12.6 van de BOVAG Voorwaarden leiden ertoe dat de reparateur een retentie- en pandrecht heeft op de auto. Mijndomein.nl Offline B.V. zal zich inspannen om deze 11

12 artikelen niet van toepassing te laten zijn in geval van reparatie of onderhoud van haar auto s maar het risico is aanwezig dat Stichting Obligatiehoudersbelangen aan wie de auto s zijn herverpand door de Uitgevende Instelling ten gunste van de Obligatiehouders haar pandrecht niet kan uitoefenen voor de periode dat de auto in reparatie of onderhoud is. In geval van reparatie of onderhoud van een auto die eigendom is van Mijndomein.nl Offline B.V. bij een FOCWA-lid zijn de Algemene Voorwaarden Voor Ondernemingen Aangesloten Bij De Nederlandse Vereniging Van Ondernemers In Het carrosseriebedrijf ( FOCWA-Voorwaarden ) van toepassing. Artikel 15 van de FOCWA-Voorwaarden leidt ertoe dat de gebruiker (reparateur) een retentie- en pandrecht heeft op de auto. Mijndomein.nl Offline B.V. zal zich inspannen om dit artikel niet van toepassing te laten zijn in geval van reparatie of onderhoud van haar auto s maar het risico is aanwezig dat Stichting Obligatiehoudersbelangen aan wie de auto s zijn herverpand door de Uitgevende Instelling ten gunste van de Obligatiehouders haar pandrecht niet kan uitoefenen voor de periode dat de auto in reparatie of onderhoud is. 2.5 Fiscaal risico De Uitgevende Instelling is onderworpen aan de Nederlandse belastingwetgeving. Fiscaal risico is het risico dat samenhangt met wijzigingen in belastingwet- en/of regelgeving of in de uitleg daarvan. De belastingwet- en/of regelgeving ten aanzien van auto s en autogebruik wijzigt regelmatig. Overigens, Mijndomein.nl Offline B.V. mag belastingverhogingen onverkort in rekening brengen bij klanten. De term omvat tevens het risico van wijzigingen in belastingtarieven en het risico dat niet wordt voldaan aan door de Belastingdienst vereiste procedures. Dit fiscale risico zou kunnen leiden tot een hogere belastingdruk voor c.q. lagere winstgevendheid van de Uitgevende Instelling. Voor de Obligatiehouder zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.6 Overheidsbeleid en toezicht De Uitgevende Instelling en haar bedrijfsresultaat kunnen worden beïnvloed door maatregelen en beleidswijzigingen van de Nederlandse overheid. Het risico omtrent de naleving van regels komt voort uit een nalaten of onvermogen om wet- en regelgeving die specifiek van toepassing zijn op de activiteiten van de Uitgevende Instelling volledig na te leven. Niet-nakoming kan leiden tot boetes, reputatieschade en/of opschorting van bedrijfsactiviteiten. Voor de Obligatiehouder zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt of tijdelijk niet in staat is om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.7 Factoren die van wezenlijk belang zijn om de aan de Obligaties verbonden marktrisico s en marktrisico s in het algemeen in te schatten De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers Iedere potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger: voldoende kennis en ervaring te hebben om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die is opgenomen in dit Prospectus op waarde te kunnen beoordelen; 12

13 toegang te hebben tot en kennis te hebben van toepasselijke instrumenten om, in de context van zijn eigen financiële situatie, een investering in de Obligaties te kunnen beoordelen, alsmede de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille; over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico s te dragen die gepaard gaan met een belegging in de Obligaties; de Obligatievoorwaarden volledig te begrijpen; en in staat te zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investering kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om dergelijke risico s te dragen Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling Naast de gedeeltelijke vervroegde aflossing op annuïteitbasis heeft de Uitgevende Instelling het recht de Obligaties vervroegd af te lossen in geval van een zodanige wijziging van wet- en/of regelgeving, dat het niet langer is toegestaan of naar het oordeel van de Uitgevende Instelling wenselijk is dat de Obligaties uitstaan Risico van wijziging van wet- en regelgeving De Obligatievoorwaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving zoals deze van kracht zijn ten tijde van de datum van het Prospectus. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze niet zullen worden gewijzigd. Voor een Obligatiehouder zou een dergelijke wijziging een nadelige invloed kunnen hebben op het effectief rendement Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties De Obligaties zullen niet worden verhandeld op enige gereglementeerde markt. Een Obligatiehouder is gerechtigd één of meerdere Obligaties over te dragen aan een derde. Een dergelijke overdracht kan slechts plaatsvinden per 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 november van enig kalenderjaar. 2.8 Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V. De enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling, Mijndomein.nl Services B.V., heeft een instandhoudingsverklaring afgegeven. Met de instandhoudingsverklaring staat zij garant voor alle verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de obligatielening. Indien de Uitgevende Instelling op enig moment niet in staat zou zijn om rente en/of aflossingen te betalen is bepaald dat deze betalingen op verzoek van Stichting Obligatiehoudersbelangen worden gedaan door Mijndomein.nl Services B.V. Strikt genomen zou zich echter een situatie kunnen voordoen waarin Mijndomein.nl Services B.V. over onvoldoende financiële middelen beschikt om de betreffende rente en/of aflossingen aan de Obligatiehouders te betalen. 13

14 HOOFDSTUK 3 - INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN BESCHRIJVING VAN DE AUTOLEASEMARKT Inleiding De Uitgevende Instelling is de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mijndomein.nl Financiering. De handelsnaam van de Uitgevende Instelling is Mijndomein.nl Financiering B.V..De Uitgevende Instelling is in Nederland opgericht op 7 juni 2011 en werkt onder Nederlands recht. Het maatschappelijk kapitaal van de Uitgevende Instelling bedraagt en is verdeeld in aandelen van 1 elk. Het geplaatste en gestorte kapitaal en is verdeeld in aandelen van 1 elk. De Uitgevende Instelling staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, met dien verstande dat de aldus ter beschikking verkregen gelden voor ten minste 95% van haar balanstotaal dienen te worden uitgezet binnen het concern waartoe zij behoort. De Uitgevende Instelling heeft geen werknemers en geen auditcommissie. H2 Management B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoor houdend te Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer , is enig bestuurder van de Uitgevende Instelling. J.H. de Jong Beheer B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, kantoor houdend te Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer , op haar beurt is bestuurder van H2 Management B.V. De heer J.H. (Henri) de Jong is enig bestuurder van J.H. de Jong Beheer B.V. Noch H2 Management B.V., noch J.H. de Jong Beheer B.V., noch Henri de Jong ontvangen van de Uitgevende Instelling enige beloning. Op 1 november 2011 heeft de AFM het eerste basisprospectus van de Uitgevende Instelling goedgekeurd. Op grond van voornoemd basisprospectus heeft de Uitgevende Instelling tot 1 november series obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van Alle series zijn volledig ingeschreven. De Uitgevende Instelling heeft op dit moment 124 obligatiehouders. De Uitgevende Instelling verklaart dat zij op de datum van dit Prospectus niet in gebreke of verzuim is ten aanzien van enige verplichting uit hoofde van de obligaties die op grond van voornoemd basisprospectus zijn uitgegeven. Gezien de groei van het Mijndomein.nl. Autoverhuurprogramma in de afgelopen 12 maanden en de beoogde groei voor 2013 heeft de Uitgevende Instelling besloten tot voortzetting van haar obligatieprogramma. Tot uitgifte van de Obligaties is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 21 november Afzonderlijke series zullen met inachtneming van bovengenoemde besluitvorming worden uitgegeven op grond van besluiten genomen door het bestuur, zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden bij iedere afzonderlijke serie. 14

15 3.1 Structuur Stichting Obligatiehoudersbelangen Uitgevende instelling Afbeelding 1 -Structuur van de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort 2 H2 Beheer B.V. is beheermaatschappij van (de persoonlijke holdingvennootschappen van) J.H. de Jong en J.H. de Krijger, oprichters van het webhosting bedrijf Mijndomein.nl B.V. H2 Beheer B.V. is enig (direct dan wel indirect) aandeelhouder van de onderliggende vennootschappen. De bij de financiering en verhuur van auto s betrokken vennootschappen zijn donkerblauw gekleurd: Mijndomein.nl Offline B.V. koopt de auto s aan, verhuurt deze aan de cliënten en beheert het autopark. Mijndomein.nl Financiering B.V. is de Uitgevende Instelling. Stichting Obligatiehoudersbelangen 3 behartigt de collectieve belangen van de Obligatiehouders en administreert en fungeert als betaalkantoor voor het obligatieprogramma van de Uitgevende Instelling. De licht blauw gekleurde vennootschappen zijn niet betrokken bij de financiering of verhuur van de auto s: Mijndomein.nl B.V. is één van de grootste webhosting bedrijven van Nederland met meer dan klanten en meer dan domeinregistraties. Mijndomein.nl B.V. heeft met Mijndomein.nl Offline B.V. een contract gesloten om ten minste auto s tegen betaling te voorzien van reclame-uitingen. H2 Management B.V. levert managementdiensten aan haar groepsmaatschappijen. Mijndomein.nl Services B.V. is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. Overige deelnemingen omvatten CVBank.nl B.V., Metaregistrar B.V. en Punt.nl B.V. 3.2 Nadere beschrijving activiteiten Mijndomein.nl Offline B.V. Mijndomein.nl Offline B.V. is een 100% dochtervennootschap van H2 Beheer B.V. 2 Stichting Obligatiehoudersbelangen behoort niet tot de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort. 3 Zie noot 2. 15

16 Aangezien de activiteiten van Uitgevende Instelling gericht zijn op de financiering van de auto s van Mijndomein.nl Offline B.V. heeft deze paragraaf betrekking op de activiteiten van Mijndomein.nl Offline B.V. Benadrukt dient te worden dat Uitgevende Instelling de auto s van Mijndomein.nl Offline B.V. financiert met de bijbehorende zekerheden (objectfinanciering) en niet Mijndomein.nl Offline B.V. zelf. Directeur van Mijndomein.nl Offline B.V. is de heer Remon Mocking, een automotive professional met meer dan 15 jaar ervaring in de autobranche en wagenparkbeheer. Aan het Mijndomein.nl. Autoverhuurprogramma liggen de volgende factoren ten grondslag: 1. Bij een steeds grotere groep particulieren en bedrijven bestaat de behoefte om auto te rijden zonder de zorgen van het eigendom; 2. Steeds meer bedrijven hanteren zgn. mobiliteitsbudgetten waarmee de werknemer zelf mag bepalen hoe hij dit besteedt; 3. Bij veel bedrijven bestaat de behoefte om de naamsbekendheid te vergroten. Via reclame op auto s kunnen grote groepen potentiële klanten worden bereikt; 4. Autofabrikanten zijn geïnteresseerd om grote aantallen auto s te verkopen en zijn hierdoor bereid om kortingen en garanties te verstrekken, die een individuele koper niet kan verkrijgen; en 5. Mijndomein.nl B.V. is een interessante launching partner omdat zij beschikt over een bestand van meer dan klanten en een uitgebreid platform voor communicatie. Door de reclame-inkomsten en een verregaande automatiseringsgraad, kan Mijndomein.nl Offline B.V. de auto s verhuren voor prijzen die aanzienlijk lager liggen dan die voor particuliere of zakelijke lease. Via de huur- en reclame-inkomsten worden de financieringen andere kosten gedekt. In de huur zijn alle kosten inbegrepen, zoals de kosten voor WA- Cascoverzekering, onderhoud en wegenbelasting. Alleen de brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. Voor meer informatie over de autoverhuur wordt verwezen naar Operationeel model beperking risico s Operationeel model Potentiële huurders worden geautomatiseerd gescreend op vier criteria: 1. Juistheid klantgegevens 2. Verzekeringsgedrag (Reaal) 3. Betalingsgedrag (Database Experian) 4. Huurgedrag (Database Bovag Verhuurbedrijven) Bij de aanvraag van de huurauto betaalt de klant 399 en 2 weken voor aanvang van de huur worden de eerste 2 huurtermijnen geïncasseerd. Bij een mislukte incasso wordt na 4 dagen telefonisch contact opgenomen en een betalingsafspraak gemaakt. Mijndomein.nl Offline B.V. heeft het recht om de auto in te nemen met behoud van de vordering. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de incasso- en deurwaarderdiensten van Intrum Justitia en soortgelijke bureaus. De huuropbrengsten worden aangewend om rente en aflossing op de Obligaties te betalen. Daarnaast worden met deze opbrengsten de operationele kosten van de auto s betaald, zoals: 16

17 - Verzekering - Onderhoud - Reparaties - Bandenvervanging Deze operationele kosten bedragen, afhankelijk van het exploitatiebeeld per auto, tussen de 20% en 30% van de huurprijs. Onderhoud van de auto s vindt plaats bij officiële dealers en/of bij andere BOVAG garages. De garantie op de auto s bedraagt 2 jaar Beperking risico s Mijndomein.nl Offline B.V. tracht de risico s zoals beschreven in hoofdstuk 2.3 op de volgende manieren te beperken: Beperking in autokeuze Mijndomein.nl Offline B.V. beperkt de autokeuze tot slechts enkele merken en modellen. Deze worden geselecteerd op basis van zuinigheid, courantheid en exploitatiekosten. Deze werkwijze heeft duidelijke voordelen: Makkelijk opbouwen van expertise (restwaarde, exploitatie) van een zeer beperkt aantal modellen; De keuze voor zuinige benzinemodellen maakt de restwaarde ongevoelig voor brandstofprijzen en omslagpunten; en De keuze voor zuinige benzinemodellen leidt automatisch tot aanschaf van modellen met de beste energielabels, dit trekt juist milieubewuste consumenten aan in plaats van ze af te stoten. Afbeelding 2 - Renault Twingo voorzien van Mijndomein.nl reclame 17

18 Beperking van onderhouds- en reparatiekosten Mijndomein.nl Offline B.V. heeft contractuele voorzorgsmaatregelen genomen om excessieve onderhouds- en reparatiekosten te voorkomen: Contractduur van 2 jaar. De auto heeft gedurende de hele looptijd volledige fabrieksgarantie, waardoor onverwachte kosten vrijwel uitgesloten zijn; Bovengemiddelde bandenslijtage kan aan de klant worden doorbelast; Bovengemiddelde reparatiekosten kunnen eveneens aan de klant worden doorbelast; Mijndomein.nl Offline B.V. controleert of de auto minimaal eenmaal per jaar de werkplaats bezoekt; Mijndomein.nl Offline B.V. voert een inspectie uit tijdens het inleveren van de auto, niet gemelde schades worden alsnog doorbelast aan de klant; en Het risico op schade en diefstal is volledig ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Mijndomein.nl Offline B.V. hoeft hiervoor dus zelf geen reservering aan te houden Overige risicobeperkende maatregelen De financieringsperiode is even lang als de looptijd van het leasecontract. Tussentijdse herfinanciering is dus niet aan de orde; en De klant betaalt afleverkosten en de leasetermijn minimaal 1 en maximaal 2 maanden vooruit. Hierdoor is er altijd een buffer aanwezig van 2 tot 3 maanden. Mijndomein schept hierdoor voor zichzelf voldoende tijd om een auto op te halen als een klant niet betaalt. 3.4 Overige informatie Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen belangen en/of andere plichten. Er is evenmin sprake van andere belangen die van betekenis zijn voor de uitgifte/aanbieding van de Obligaties. De Uitgevende Instelling past de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat) niet toe omdat de Uitgevende Instelling geen beursgenoteerde vennootschap is. Er is geen sprake van regelingen waarvan de inwerkingtreding op een latere datum kan resulteren in een wijziging van de zeggenschap over de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van overeenkomsten die niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Uitgevende Instelling zijn aangegaan en die ertoe kunnen leiden dat een lid van de groep een verplichting heeft die of een recht heeft dat van wezenlijk belang is voor het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders na te komen. Mijndomein.nl Offline B.V. en de Uitgevende Instelling hebben geen medewerkers of andere personen waarvan zij in belangrijke mate afhankelijk zijn 4. 4 Key individuals zoals beschreven in paragraaf 138.a van de ESMA update of CESR recommendations for the consistent implementation of the European Commission s Regulation on Prospectus nº 809/

19 3.5 Beschrijving van de autoleasemarkt Algemeen Hoewel er strikt juridisch genomen sprake is van huurovereenkomsten is de markt waarop Mijndomein.nl Offline B.V. zich begeeft de autoleasemarkt. Dit heeft m.n. te maken met de opzegtermijn en de bezettingsgraad. Bij reguliere autoverhuur (bijv. AVIS, Hertz e.d.) is de opzegtermijn doorgaans 0 dagen; het risico van de bezettingsgraad ligt daardoor bij de verhuurder. Bij leasing is er een contracttermijn van meestal meer dan 1 jaar en betaalt de klant extra kosten bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. In de huurovereenkomsten van Mijndomein.nl Offline B.V. is de voorwaarde opgenomen dat de huurder het risico van tussentijdse beëindiging op zich neemt door het verschil tussen de boekwaarde en de handelswaarde (plus een opslag) bij te betalen. Daarnaast gaat de huurder een overeenkomst aan voor de duur van 2 jaar Overzicht leasemaatschappijen In Nederland zijn ongeveer 900 leasemaatschappijen actief, die bij elkaar ong personen- en bestelauto s in beheer hebben. Het overgrote deel van dat wagenpark is in handen van ca. 80 professionele, grotere leasemaatschappijen ( auto s). In 2011 trad een daling van 0,2% op ten opzichte van 2010 voor wat betreft personenauto's. Het aantal geleasede bestelauto's is in 2011 met 1,6% gestegen ten opzicht van Er zijn verschillende soorten leasemaatschappijen: - Bankgebonden, zoals Athlon (Rabobank) - Merkgebonden universeel, zoals Dutchlease (VW) en Alphabet (BMW) - Automotive-gebonden, zoals Terberg en Multilease - Merkgebonden (de zgn. Captives), zoals Peugeot Leasing - Diverse mengvormen, dealergebonden maatschappijen, onafhankelijken, etc. - Privé-leasemaatschappijen, zoals bijv. het eerder genoemde justlease.nl en Privélease, alsmede Toplease In de top 3 (gemeten in aantallen auto s) van universele leasemaatschappijen staan Athlon, Alphabet en LeasePlan Vormen van autolease Autoleasing wordt in verschillende vormen en gedaantes aangeboden. De meest gebruikte vormen staan hieronder genoemd, met vermelding van de populariteit Operationele lease, gesloten calculatie Bij deze leasevorm worden vrijwel alle verschillende autokosten opgenomen in één leasetarief, zoals afschrijving, rente, verzekering, onderhoud etc. Er vindt aan het einde van het leasecontract geen verrekening plaats van eventuele winst- of verliesposten, daarom spreekt men van gesloten calculatie. Ong. 75% van alle leasecontracten betreft deze vorm van operationele lease. 5 Bron: Jaarcijfers 2011 Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. 19

20 Operationele lease, open calculatie Hierin worden dezelfde autokosten opgenomen als bij de voorgaande, alleen vindt er aan het einde van het leasecontract wel een verrekening plaats van een aantal kostensoorten. Bijvoorbeeld restwaarde en onderhoudskosten. Deze vorm komt met name voor bij grotere wagenparken (> 200 auto s). Ong. 12% van alle leasecontracten betreft deze vorm van operationele lease Financiële lease Deze leasevorm is feitelijk een financiering, waarbij het eigendom van de auto s bij de klant ligt. Deze dient de auto s dus ook te activeren op de balans. Daarmee heeft financiële lease dus een nadeel t.o.v. operationele lease, omdat financiële lease zorgt voor een lagere liquiditeit (werkkapitaal) en solvabiliteit (weerstandsvermogen). Bij financiële lease loopt de klant het volledige restwaarde- en onderhoudsrisico. Ong. 6% van alle leasecontracten betreft financiële lease Overige vormen m.u.v. privé lease Andere vormen zijn bijvoorbeeld wagenparkbeheer-contracten (waarbij de leasemaatschappij het beheer voert over de auto s van de klant), en netto operationele lease (waarbij het leasemaatschappij de auto in bezit heeft en het restwaarderisico dekt, maar waar in het leasecontract geen extra componenten zoals verzekering en onderhoud zijn opgenomen). Ong. 7% van alle leasecontracten betreft bovengenoemde vormen Privé lease Het aanbod van privé autoleaseproducten is zeer klein ten opzichte van het zakelijke aanbod autoleaseproducten. Minder dan 0,1% van alle leasecontracten betreft privé lease Milieulabels Er is een sterke wijziging in de vraag naar leaseauto s, mede door fiscale wetgeving op dat gebied. In onderstaande grafiek is zichtbaar gemaakt hoe de vraag is gegroeid naar auto s met een gunstig energielabel: Afbeelding 3 - Nieuwe leasepersonenauto s, naar milieulabel, in procenten,

Prospectus d.d. 1 november 2011. Mijndomein.nl Financiering B.V. 50.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 1 november 2011. Mijndomein.nl Financiering B.V. 50.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 1 november 2011 Mijndomein.nl Financiering B.V. 50.000.000 Obligatieprogramma Looptijd van 2 tot 5 jaar vanaf de eerste dag van uitgifte. Onder dit prospectus behorend bij het programma

Nadere informatie

Prospectus d.d. 14 oktober 2015. Mijndomein.nl Financiering B.V. 10.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 14 oktober 2015. Mijndomein.nl Financiering B.V. 10.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 14 oktober 2015 Mijndomein.nl Financiering B.V. 10.000.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 3 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

Prospectus d.d. 14 april Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 14 april Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma Prospectus d.d. 14 april 2014 Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201502 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

Prospectus d.d. 17 november Mijndomein Autopark B.V. (voorheen Mijndomein.nl Financiering B.V.) Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 17 november Mijndomein Autopark B.V. (voorheen Mijndomein.nl Financiering B.V.) Obligatieprogramma Prospectus d.d. 17 november 2017 Mijndomein Autopark B.V. (voorheen Mijndomein.nl Financiering B.V.) 10.000.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201503 ten behoeve van het verstrekken van

Nadere informatie

Prospectus d.d. 17 oktober Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 17 oktober Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma Prospectus d.d. 17 oktober 2016 Mijndomein.nl Financiering B.V. 10.000.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 8 september 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 8 september 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 90.000 Serienummer: 201506 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

DEFINITIEVE VOORWAARDEN

DEFINITIEVE VOORWAARDEN DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 40.000 Serienummer: 201501 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201502 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 3 mei 2016.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 3 mei 2016. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 80.000 Serienummer: 201601 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Mijndomein.nl Financiering BV 1

Mijndomein.nl Financiering BV 1 1 Mijndomein.nl Financiering BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 20.000 die u ons leent,

Nadere informatie

Mijndomein.nl Financiering BV 1

Mijndomein.nl Financiering BV 1 1 Mijndomein.nl Financiering BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2014 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Inleiding en waarschuwingen Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum.

Inleiding en waarschuwingen Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum. 3. Samenvatting In dit Informatie Memorandum wordt de bedrijfsnaam Old Liquors Invest II B.V. ook gebruikt zonder de toevoeging B.V. (Besloten Vennootschap) en wordt ook aangeduid als Uitgevende instelling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

3. Samenvatting. 19 januari V

3. Samenvatting. 19 januari V 3. Samenvatting In dit Informatie Memorandum wordt de naam Landgoed Keihoef B.V. ook gebruikt zonder de toevoeging B.V. (Besloten Vennootschap). De Vennootschap maakt ook gebruik van de handelsnaam: Woonzorg

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

een uitstekende deal voor ondernemers

een uitstekende deal voor ondernemers Peugeot FINANCial LEASE een uitstekende deal voor ondernemers Zelf beheren is goedkoper leasen Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 Peugeot Private Lease Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 volop keuze met Peugeot Private Lease De 107 biedt een pasklaar antwoord op de steeds grotere vraag naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie

CITROËN Private Lease

CITROËN Private Lease CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Private Lease ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN CITROËN BUSINESS FINANCE Met Citroën Private Lease rijdt u in een splinternieuwe Citroën. U hoeft geen investering te

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/279 NL:TZ:0000013748:F001 06-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. C Jong Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Pop up is de toekomst

Pop up is de toekomst Pop up is de toekomst Trotter, een pop-up product, het eerste geïndustrialiseerde mobiele reclamebord met de uitstraling van straatmeubilair, Dutch Design. Trotter is een bedrijf met een kraakheldere visie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!!

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!! InformatieMemorandum Obligatielening ZelfstroomSPV2B.V. 18April2015 InformatieMemorandumObligatieleningZelfstroomSPV2B.V. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave...2 1 Samenvatting...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Samenvattingvandeaanbieding...5

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/78 NL:TZ:0000011658:F001 08-03-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. M.M. Verhoeven Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

8. Juridische en Fiscale aspecten

8. Juridische en Fiscale aspecten 8. Juridische en Fiscale aspecten Juridische aspecten Old Liquors Invest II heeft zich als doel gesteld te investeren in zeldzame en oude alcoholische dranken en deze uitsluitend met een speculatief oogmerk

Nadere informatie

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk.

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. >> mijnsmart.nl Customize jouw smart en bestel m online. Of je nu voor een auto of een ebike kiest jouw nieuwe

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest II beschreven. Old Liquors Invest II heeft zich

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie