Prospectus d.d. 25 februari Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma"

Transcriptie

1 Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V Obligatieprogramma

2 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren Liquiditeitsrisico Operationeel risico Risico s auto(lease)markt Versnippering in de markt Marktaanbod Productlevencyclus Uitzonderlijke omstandigheden Kopiëren van het business model van Mijndomein.nl Offline B.V Juridische risico s Algemene juridische risico's Retentierecht en pandrecht in geval van reparatie of onderhoud Fiscaal risico Overheidsbeleid en toezicht Factoren die van wezenlijk belang zijn om de aan de Obligaties verbonden marktrisico s en marktrisico s in het algemeen in te schatten De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling Risico van wijziging van wet- en regelgeving Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V Informatie over de Uitgevende Instelling en haar Groepsmaatschappijen Beschrijving van de Autoleasemarkt Structuur Nadere beschrijving activiteiten Mijndomein.nl Offline B.V Operationeel model beperking risico s Operationeel model Beperking risico s Beperking in autokeuze Beperking van onderhouds- en reparatiekosten Overige risicobeperkende maatregelen Overige informatie Beschrijving van de autoleasemarkt Algemeen Overzicht leasemaatschappijen Vormen van autolease Operationele lease, gesloten calculatie Operationele lease, open calculatie 20 2

3 Financiële lease Overige vormen m.u.v. privé lease Privé lease Milieulabels Portefeuille van Mijndomein.nl Offline B.V Vergelijking Mijndomein.nl Offline B.V. en de in hoofdstuk genoemde leasemaatschappijen Structureel lagere tarieven Volledige transparantie 22 4 Structuur en Geldstromen - Zekerheden Obligatieprogramma Structuur en geldstromen Financiële en juridische zekerheden voor Obligatiehouders Aflossing van de Obligaties en ontwikkeling restwaarde (Her)verpanding van de auto s (Her)verpanding van de rechten uit hoofde van de verzekering van de 27 auto s Instandhoudingsverklaring van Mijndomein.nl Services B.V Verpanding van de rechten uit hoofde van de instandhoudingsverklaring 30 5 Financiële Informatie over de Uitgevende Instelling 31 6 Informatie voor de Belegger 33 7 Stichting Obligatiehoudersbelangen 35 8 Obligatievoorwaarden 38 9 Fiscale Aspecten Door Middel van Verwijzing Opgenomen Documenten Vorm van de Definitieve Voorwaarden 49 3

4 HOOFDSTUK 1 - SAMENVATTING Begrippen in het Prospectus die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is gegeven in hoofdstuk 8 - Obligatievoorwaarden. Deze samenvatting is opgebouwd in de vorm van elementen en afdelingen, zoals vermeld in Bijlage XXII van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 486/2012 van de Europese Commissie. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A - E (A.1 - E.7) van dit Prospectus. Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een samenvatting voor de Obligaties en de Uitgevende Instelling. Omdat sommige elementen niet vereist om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering van de elementen. In het geval het is vereist dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het type van de effecten en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking "Niet van toepassing". Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen Element Informatieverplichting A.1 Waarschuwingen DEZE SAMENVATTING MOET WORDEN GELEZEN ALS INLEIDING OP HET PROSPECTUS. IEDERE BESLISSING OM TE BELEGGEN IN DE OBLIGATIES MOET ZIJN GEBASEERD OP DE BESTUDERING VAN HET GEHELE PROSPECTUS DOOR DE BELEGGER. WANNEER EEN VORDERING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DIT PROSPECTUS BIJ EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG WORDT GEMAAKT, DRAAGT DE BELEGGER DIE ALS EISER OPTREEDT VOLGENS DE NATIONALE WETGEVING VAN DE LIDSTATEN EVENTUEEL DE KOSTEN VOOR DE VERTALING VAN HET PROSPECTUS VOORDAT DE RECHTSVORDERING WORDT INGESTELD. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Prospectus DE UITGEVENDE INSTELLING KAN ALLEEN WETTELIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DE SAMENVATTING, WANNEER ZIJ SAMEN MET DE ANDERE DELEN VAN HET PROSPECTUS WORDT GELEZEN, MISLEIDEND, ONJUIST OF INCONSISTENT IS OF, INDIEN ZIJ, WANNEER ZIJ SAMEN MET DE ANDERE DELEN VAN HET PROSPECTUS WORDT GELEZEN, NIET DE KERNGEGEVENS BEVAT OM BELEGGERS TE HELPEN WANNEER ZIJ OVERWEGEN IN DE OBLIGATIES TE INVESTEREN. De Uitgevende Instelling heeft aan geen enkele persoon toestemming gegeven tot het gebruik van dit Prospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van de Obligaties door financiële intermediairs. 4

5 Afdeling B - Uitgevende Instelling en garant B.1 Officiële en handelsnaam van de Uitgevende Instelling B.2 Vestigingsplaats en rechtsvorm van de Uitgevende Instelling, wetgeving waaronder de Uitgevende Instelling werkt en land van oprichting B.4b Beschrijving van enige bekende tendensen die zich voordoen voor de Uitgevende Instelling en de sectoren waarin zij werkzaam is. B.5 Beschrijving van de groep De officiële naam en handelsnaam van de Uitgevende Instelling is: Mijndomein.nl Financiering B.V. De statutaire zetel van de Uitgevende Instelling is Den Haag; de plaats van vestiging is Amsterdam. De rechtsvorm van de Uitgevende Instelling is de besloten vennootschap. De Uitgevende Instelling werkt onder Nederlands recht en is in Nederland opgericht. Niet van toepassing. B.9 Winstprognose Niet van toepassing. B.10 Voorbehoud betreffende historische financiële informatie Niet van toepassing. B.12 Historische financiële informatie; negatieve verklaringen De Uitgevende Instelling maakt deel uit van een groep van vennootschappen waarvan H2 Beheer B.V. de holdingvennootschap is. H2 Beheer B.V. heeft diverse dochtermaatschappijen, waaronder de garant, Mijndomein.nl Services B.V. Laatstgenoemde vennootschap is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. De jaarrekening over het eerste, verlengde boekjaar van Uitgevende Instelling ( ) is onderworpen aan een accountantscontrole. De Uitgevende Instelling verklaart dat er sinds de datum van bekendmaking van bovengenoemde jaarrekening zich geen negatieve wijziging van betekenis in haar vooruitzichten heeft voorgedaan. De Uitgevende Instelling verklaart dat er sinds 1 januari 2013 zich geen wijzigingen van betekenis in haar financiële of handelspositie hebben voorgedaan. B.13 Recente gebeurtenissen B.14 Beschrijving van de groep B.15 Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling maakt deel uit van een groep van vennootschappen waarvan H2 Beheer B.V. de holdingvennootschap is. De Uitgevende Instelling is afhankelijk van haar enig aandeelhouder, Mijndomein.nl Services B.V., welke optreedt als garant. De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van 5

6 Uitgevende Instelling B.16 Eigendom c.q. zeggenschap obligaties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, met dien verstande dat de aldus ter beschikking verkregen gelden voor ten minste 95% van haar balanstotaal dienen te worden uitgezet binnen het concern waartoe zij behoort. Mijndomein.nl Services B.V. is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. H2 Beheer B.V., op haar beurt, is enig aandeelhouder van Mijndomein.nl Services B.V. De aandelen van H2 Beheer B.V. worden gehouden door J.H. de Jong Beheer B.V. en J.H. de Krijger Beheer B.V. B.17 Rating Noch de Uitgevende Instelling noch de Obligaties hebben een rating. B.18 Beschrijving van de Mijndomein.nl Services B.V. heeft op 19 februari2013 ten aard en de behoeve van de Uitgevende Instelling een draagwijdte van de instandhoudingsverklaring afgegeven, inhoudende dat Garantie Mijndomein.nl Services B.V. garant staat voor alle verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van B.19 Informatie over de garant Afdeling C - Obligaties de obligatielening. De officiële naam en handelsnaam van de garant is: Mijndomein.nl Services B.V. De statutaire zetel van de garant is Den Haag; de plaats van vestiging is Gouda. De rechtsvorm van de garant is de besloten vennootschap. De garant werkt onder Nederlands recht en is in Nederland opgericht. De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het (doen) financieren van, rechtspersonen en vennootschappen en het stellen van zekerheden. De garant maakt deel uit van een groep van vennootschappen, waarvan alle aandelen direct of indirect worden gehouden door H2 Beheer B.V. H2 Beheer B.V. is enig aandeelhouder van de garant. De jaarrekening over het eerste, verlengde boekjaar van Mijndomein.nl Services B.V. ( ) is onderworpen aan een accountantscontrole. Mijndomein.nl Services B.V. verklaart dat er sinds de datum van bekendmaking van bovengenoemde jaarrekening zich geen negatieve wijziging van betekenis in haar vooruitzichten heeft voorgedaan. Mijndomein.nl Services B.V. verklaart dat er sinds 1 januari 2013 zich geen wijzigingen van betekenis in haar financiële of handelspositie hebben voorgedaan. C.1 Beschrijving van de Obligaties De Obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal 1000, tenzij in de Definitieve Voorwaarden hiervan wordt afgeweken. De Obligaties zullen niet worden belichaamd in een fysiek stuk. De Obligaties hebben een gelijke rang. De uitgifteprijs van de Obligaties bedraagt 100%, tenzij in de Definitieve Voorwaarden hiervan wordt afgeweken. 6

7 C.2 Munteenheid De Obligaties worden uitgegeven in euro's (EUR). C.5 Beschrijving van beperkingen op de vrije overdraagbaarheid Overdracht van Obligaties is elk kwartaal mogelijk. Levering vindt plaats door middel van een onderhandse akte. De koper dient administratiekosten te betalen. van de Obligaties C.8 Rangorde en Niet van toepassing. beperkingen C.9 Beschrijving van aan de Obligaties verbonden rechten C.10 Rentebetalingen met een derivatencomponent C.11 Aanvraag toelating tot de handel met het oog op de verspreiding van de Obligaties op een gereglementeerde markt Afdeling D - Risico's De Obligaties dragen geen c.q. een vaste rente zoals beschreven in de betreffende Definitieve Voorwaarden. De Obligaties zijn rentedragend vanaf de Uitgiftedatum. De rente wordt per kwartaal achteraf betaalbaar. De looptijd van Obligaties vangt aan op de Uitgiftedatum en eindigt op de Aflossingsdatum. De aflossing van de Obligaties zal op annuïteitsbasis, à pari geschieden. De annuïteit zal per serie Obligaties in de Definitieve Voorwaarden worden vastgesteld. Vervroegde aflossing is onder voorwaarden mogelijk. Elke Obligatie geeft recht op het uitbrengen van 1 stem tijdens de vergadering van Obligatiehouders. De Obligatiehouders worden vertegenwoordigd door Stichting Obligatiehoudersbelangen. Niet van toepassing. De Obligaties zullen niet worden genoteerd aan of toegelaten tot de handel op enige gereglementeerde markt of andere gelijkwaardige markt. D.2 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling. De voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling zijn: 1. Liquiditeitsrisico, zijnde het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 2. Operationeel risico, zijnde het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. 3. Risico s auto(lease)markt: Mijndomein.nl Offline B.V., de door de Uitgevende Instelling gefinancierde groepsmaatschappij, loopt een risico ten aanzien van de restwaarde van de auto's. Daarnaast concurreert Mijndomein.nl Offline B.V. met de traditionele zakelijke leasemarkt en bestaat het risico dat andere partijen in de markt het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. geheel of gedeeltelijk kopiëren en implementeren. 4. Juridische risico s: De Uitgevende Instelling loopt algemene juridische risico's, bijv. indien een derde een 7

8 juridische procedure tegen haar instelt. Daarnaast loopt Mijndomein.nl het risico dat een derde zijn retentierecht of pandrecht uitoefent. 5. Fiscaal risico, zijnde het risico dat samenhangt met wijzigingen in belastingwet- en/of regelgeving of in de uitleg daarvan en welke van invloed zijn op de Uitgevende Instelling. 6. Overheidsbeleid en toezicht: de Uitgevende Instelling en haar bedrijfsresultaat kunnen worden beïnvloed door maatregelen en beleidswijzigingen van de Nederlandse overheid. 7. Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V.: Er zou zich een situatie kunnen voordoen waarin Mijndomein.nl Services B.V. over onvoldoende financiële middelen beschikt om de betreffende rente en/of aflossingen aan de Obligatiehouders te betalen. D.3 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Obligaties De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers omdat er sprake is van de volgende risico's: 1. Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling; 2. Risico van wijziging van wet- en regelgeving; en 3. Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties. Afdeling E - Aanbieding E.2b Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten wanneer het niet gaat om het maken van winst en/of het afdekken van bepaalde risico s E.3 Beschrijving van de voorwaarden van de aanbieding E.4 Beschrijving van alle belangen, met inbegrip van tegenstrijdige belangen, die van betekenis zijn voor de uitgifte/ De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de uitgifte van de Obligaties besteden aan de financiering van het autoverhuurprogramma van Mijndomein.nl Offline B.V.. Inschrijving is mogelijk gedurende de Inschrijvingsperiode zoals voor iedere serie van Obligaties vastgesteld in de betreffende Definitieve Voorwaarden. Inschrijving vindt plaats via de Website. Betaling van de Obligaties vindt plaats via ideal. De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode. Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen belangen en/of andere plichten. Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de garant, Mijndomein.nl Services B.V., tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen 8

9 aanbieding E.7 Geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling aan de belegger worden aangerekend belangen en/of andere plichten. De Uitgevende Instelling acht de functies van de heer Olie, enerzijds als juridisch adviseur van de Uitgevende Instelling met betrekking tot dit Prospectus en anderzijds als bestuurder van de Stichting Obligatiehoudersbelangen met elkaar verenigbaar. De Uitgevende Instelling acht de functies van de heer Mulder, enerzijds als obligatiehouder van de Uitgevende Instelling en anderzijds als bestuurder van de Stichting Obligatiehoudersbelangen met elkaar verenigbaar. Naar de mening van de Uitgevende Instelling is hierbij geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen. Ter zake van de uitgifte van de Obligaties zijn geen emissie- en/of andere kosten verschuldigd. 9

10 HOOFDSTUK 2 - RISICOFACTOREN 2.1 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit risico kan mede veroorzaakt worden door het liquiditeitenrisico dat Mijndomein.nl Offline B.V. loopt ten gevolge van het eventueel niet en/of niet tijdig betalen van de huur door de huurders van de auto s. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.2 Operationeel risico Operationeel risico betreft het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Voorbeelden van operationeel risicoincidenten zijn heel divers: fraude, claims van derden, fouten bij de verwerking van financiële en andere gegevens, niet-naleving van de wet- en regelgeving en storingen van hardware en/of software. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling tijdelijk niet in staat is om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.3 Risico s auto(lease)markt De markt voor autoleasing in Nederland betreft voertuigen (per , bron: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen). Dit betreft zakelijk ingezette personenvoertuigen. Daarvan is 80,5% ingezet door middel van operational leasing, waarbij de leasemaatschappij het exploitatierisico op zich neemt. Daarnaast loopt een leasemaatschappij een risico ten aanzien van de restwaarde 1 : deze waarde wordt als vast gegeven in de huurprijs opgenomen, terwijl deze in werkelijkheid kan fluctueren. De restwaarde wordt door vele factoren beïnvloedt, zoals fiscaal beleid (zie hoofdstuk 2.5), versnippering in de markt, marktaanbod en productlevencyclus: Versnippering in de markt De markt voor nieuwe auto s kent een grote versnippering. Er is een aanbod van ca. 50 automerken, met ieder verschillende modellen, motorisering, uitvoeringen en carrosserievormen. Bij elkaar goed voor duizenden verschillende configuraties. De voorspelbaarheid van restwaardes is daarmee gecompliceerd en risicovol. Het is voor een leasemaatschappij ondoenlijk om steeds per auto een optimale restwaarde-inschatting te maken. Een leasemaatschappij heeft niet van alle auto s verstand, ieder heeft zijn specialisatie Marktaanbod De daadwerkelijke restwaarde of verkoopopbrengst wordt enerzijds bepaald door de vraag naar een model en anderzijds door het aanbod van gebruikte exemplaren. Zeer populaire modellen worden na verloop van tijd in grote aantallen aangeboden op de tweedehands markt. De populariteit van een model kan dus op zichzelf een restwaardeverlagend effect hebben. 1 Onder restwaarde wordt in dit prospectus verstaan de handelswaarde exclusief BTW, zoals vermeld op 10

11 2.3.3 Productlevenscyclus De fase van de productlevenscyclus waarin een model zich bevindt is gerelateerd aan de restwaarde-inschatting. De restwaarde-inschatting wordt lager naarmate het model langer in productie is Uitzonderlijke omstandigheden Daarnaast zouden zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen die een negatief effect op de restwaarde hebben; hierbij kan worden gedacht aan (technologisch of anderszins) baanbrekende ontwikkelingen die auto s geheel of gedeeltelijk obsoleet maken Kopiëren van het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. Naast het feit dat Mijndomein.nl Offline B.V. concurreert met de traditionele zakelijke leasemarkt bestaat het risico dat andere partijen in de markt het business model van Mijndomein.nl Offline B.V. geheel of gedeeltelijk kopiëren en implementeren. Voorbeelden hiervan zijn justlease.nl, een online kanaal van Terberg Leasing, Privélease van Noordlease als onderdeel van Alphabet. Bovengenoemde factoren kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op de bedrijfsomvang van Mijndomein.nl Offline B.V. en, hiermee samenhangend, van de Uitgevende Instelling. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.4 Juridische risico s Algemene juridische risico s De Uitgevende Instelling loopt risico s wanneer tegen haar een rechtszaak wordt aangespannen. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, is inherent aan een gerechtelijke procedure dat de uitkomst daarvan onzeker is en mogelijk leidt tot financiële schade. De verdediging in een procedure kan kostbaar en tijdrovend zijn en er is geen garantie dat alle gemaakte kosten kunnen worden verhaald, zelfs niet wanneer de Uitgevende Instelling in het gelijk wordt gesteld. Voor de Obligatiehouders zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen Retentierecht en pandrecht in geval van reparatie of onderhoud Mijndomein.nl Offline B.V. heeft ten gunste van de Uitgevende Instelling een pandrecht gevestigd op alle auto s die Mijndomein.nl Offline B.V. zal aankopen met de door Uitgevende Instelling aangetrokken en aan Mijndomein.nl Offline B.V. uitgeleende gelden. De Uitgevende Instelling heeft op haar beurt deze auto s herverpand ten gunste van Stichting Obligatiehoudersbelangen. In geval van reparatie of onderhoud van een auto die eigendom is van Mijndomein.nl Offline B.V. bij een lid van BOVAG Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven zijn de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt van BOVAG Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven ( BOVAG Voorwaarden ) van toepassing. Artikelen 12.5 en 12.6 van de BOVAG Voorwaarden leiden ertoe dat de reparateur een retentie- en pandrecht heeft op de auto. Mijndomein.nl Offline B.V. zal zich inspannen om deze 11

12 artikelen niet van toepassing te laten zijn in geval van reparatie of onderhoud van haar auto s maar het risico is aanwezig dat Stichting Obligatiehoudersbelangen aan wie de auto s zijn herverpand door de Uitgevende Instelling ten gunste van de Obligatiehouders haar pandrecht niet kan uitoefenen voor de periode dat de auto in reparatie of onderhoud is. In geval van reparatie of onderhoud van een auto die eigendom is van Mijndomein.nl Offline B.V. bij een FOCWA-lid zijn de Algemene Voorwaarden Voor Ondernemingen Aangesloten Bij De Nederlandse Vereniging Van Ondernemers In Het carrosseriebedrijf ( FOCWA-Voorwaarden ) van toepassing. Artikel 15 van de FOCWA-Voorwaarden leidt ertoe dat de gebruiker (reparateur) een retentie- en pandrecht heeft op de auto. Mijndomein.nl Offline B.V. zal zich inspannen om dit artikel niet van toepassing te laten zijn in geval van reparatie of onderhoud van haar auto s maar het risico is aanwezig dat Stichting Obligatiehoudersbelangen aan wie de auto s zijn herverpand door de Uitgevende Instelling ten gunste van de Obligatiehouders haar pandrecht niet kan uitoefenen voor de periode dat de auto in reparatie of onderhoud is. 2.5 Fiscaal risico De Uitgevende Instelling is onderworpen aan de Nederlandse belastingwetgeving. Fiscaal risico is het risico dat samenhangt met wijzigingen in belastingwet- en/of regelgeving of in de uitleg daarvan. De belastingwet- en/of regelgeving ten aanzien van auto s en autogebruik wijzigt regelmatig. Overigens, Mijndomein.nl Offline B.V. mag belastingverhogingen onverkort in rekening brengen bij klanten. De term omvat tevens het risico van wijzigingen in belastingtarieven en het risico dat niet wordt voldaan aan door de Belastingdienst vereiste procedures. Dit fiscale risico zou kunnen leiden tot een hogere belastingdruk voor c.q. lagere winstgevendheid van de Uitgevende Instelling. Voor de Obligatiehouder zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.6 Overheidsbeleid en toezicht De Uitgevende Instelling en haar bedrijfsresultaat kunnen worden beïnvloed door maatregelen en beleidswijzigingen van de Nederlandse overheid. Het risico omtrent de naleving van regels komt voort uit een nalaten of onvermogen om wet- en regelgeving die specifiek van toepassing zijn op de activiteiten van de Uitgevende Instelling volledig na te leven. Niet-nakoming kan leiden tot boetes, reputatieschade en/of opschorting van bedrijfsactiviteiten. Voor de Obligatiehouder zou dit ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt of tijdelijk niet in staat is om de Obligaties af te lossen en de rente op de Obligaties te betalen. 2.7 Factoren die van wezenlijk belang zijn om de aan de Obligaties verbonden marktrisico s en marktrisico s in het algemeen in te schatten De Obligaties zijn geen geschikte investering voor alle beleggers Iedere potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger: voldoende kennis en ervaring te hebben om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die is opgenomen in dit Prospectus op waarde te kunnen beoordelen; 12

13 toegang te hebben tot en kennis te hebben van toepasselijke instrumenten om, in de context van zijn eigen financiële situatie, een investering in de Obligaties te kunnen beoordelen, alsmede de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille; over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico s te dragen die gepaard gaan met een belegging in de Obligaties; de Obligatievoorwaarden volledig te begrijpen; en in staat te zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investering kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om dergelijke risico s te dragen Risico van vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling Naast de gedeeltelijke vervroegde aflossing op annuïteitbasis heeft de Uitgevende Instelling het recht de Obligaties vervroegd af te lossen in geval van een zodanige wijziging van wet- en/of regelgeving, dat het niet langer is toegestaan of naar het oordeel van de Uitgevende Instelling wenselijk is dat de Obligaties uitstaan Risico van wijziging van wet- en regelgeving De Obligatievoorwaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving zoals deze van kracht zijn ten tijde van de datum van het Prospectus. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze niet zullen worden gewijzigd. Voor een Obligatiehouder zou een dergelijke wijziging een nadelige invloed kunnen hebben op het effectief rendement Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties De Obligaties zullen niet worden verhandeld op enige gereglementeerde markt. Een Obligatiehouder is gerechtigd één of meerdere Obligaties over te dragen aan een derde. Een dergelijke overdracht kan slechts plaatsvinden per 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 november van enig kalenderjaar. 2.8 Risico met betrekking tot Mijndomein.nl Services B.V. De enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling, Mijndomein.nl Services B.V., heeft een instandhoudingsverklaring afgegeven. Met de instandhoudingsverklaring staat zij garant voor alle verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de obligatielening. Indien de Uitgevende Instelling op enig moment niet in staat zou zijn om rente en/of aflossingen te betalen is bepaald dat deze betalingen op verzoek van Stichting Obligatiehoudersbelangen worden gedaan door Mijndomein.nl Services B.V. Strikt genomen zou zich echter een situatie kunnen voordoen waarin Mijndomein.nl Services B.V. over onvoldoende financiële middelen beschikt om de betreffende rente en/of aflossingen aan de Obligatiehouders te betalen. 13

14 HOOFDSTUK 3 - INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN BESCHRIJVING VAN DE AUTOLEASEMARKT Inleiding De Uitgevende Instelling is de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mijndomein.nl Financiering. De handelsnaam van de Uitgevende Instelling is Mijndomein.nl Financiering B.V..De Uitgevende Instelling is in Nederland opgericht op 7 juni 2011 en werkt onder Nederlands recht. Het maatschappelijk kapitaal van de Uitgevende Instelling bedraagt en is verdeeld in aandelen van 1 elk. Het geplaatste en gestorte kapitaal en is verdeeld in aandelen van 1 elk. De Uitgevende Instelling staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan voornamelijk uit het lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, met dien verstande dat de aldus ter beschikking verkregen gelden voor ten minste 95% van haar balanstotaal dienen te worden uitgezet binnen het concern waartoe zij behoort. De Uitgevende Instelling heeft geen werknemers en geen auditcommissie. H2 Management B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoor houdend te Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer , is enig bestuurder van de Uitgevende Instelling. J.H. de Jong Beheer B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, kantoor houdend te Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer , op haar beurt is bestuurder van H2 Management B.V. De heer J.H. (Henri) de Jong is enig bestuurder van J.H. de Jong Beheer B.V. Noch H2 Management B.V., noch J.H. de Jong Beheer B.V., noch Henri de Jong ontvangen van de Uitgevende Instelling enige beloning. Op 1 november 2011 heeft de AFM het eerste basisprospectus van de Uitgevende Instelling goedgekeurd. Op grond van voornoemd basisprospectus heeft de Uitgevende Instelling tot 1 november series obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van Alle series zijn volledig ingeschreven. De Uitgevende Instelling heeft op dit moment 124 obligatiehouders. De Uitgevende Instelling verklaart dat zij op de datum van dit Prospectus niet in gebreke of verzuim is ten aanzien van enige verplichting uit hoofde van de obligaties die op grond van voornoemd basisprospectus zijn uitgegeven. Gezien de groei van het Mijndomein.nl. Autoverhuurprogramma in de afgelopen 12 maanden en de beoogde groei voor 2013 heeft de Uitgevende Instelling besloten tot voortzetting van haar obligatieprogramma. Tot uitgifte van de Obligaties is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 21 november Afzonderlijke series zullen met inachtneming van bovengenoemde besluitvorming worden uitgegeven op grond van besluiten genomen door het bestuur, zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden bij iedere afzonderlijke serie. 14

15 3.1 Structuur Stichting Obligatiehoudersbelangen Uitgevende instelling Afbeelding 1 -Structuur van de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort 2 H2 Beheer B.V. is beheermaatschappij van (de persoonlijke holdingvennootschappen van) J.H. de Jong en J.H. de Krijger, oprichters van het webhosting bedrijf Mijndomein.nl B.V. H2 Beheer B.V. is enig (direct dan wel indirect) aandeelhouder van de onderliggende vennootschappen. De bij de financiering en verhuur van auto s betrokken vennootschappen zijn donkerblauw gekleurd: Mijndomein.nl Offline B.V. koopt de auto s aan, verhuurt deze aan de cliënten en beheert het autopark. Mijndomein.nl Financiering B.V. is de Uitgevende Instelling. Stichting Obligatiehoudersbelangen 3 behartigt de collectieve belangen van de Obligatiehouders en administreert en fungeert als betaalkantoor voor het obligatieprogramma van de Uitgevende Instelling. De licht blauw gekleurde vennootschappen zijn niet betrokken bij de financiering of verhuur van de auto s: Mijndomein.nl B.V. is één van de grootste webhosting bedrijven van Nederland met meer dan klanten en meer dan domeinregistraties. Mijndomein.nl B.V. heeft met Mijndomein.nl Offline B.V. een contract gesloten om ten minste auto s tegen betaling te voorzien van reclame-uitingen. H2 Management B.V. levert managementdiensten aan haar groepsmaatschappijen. Mijndomein.nl Services B.V. is enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling. Overige deelnemingen omvatten CVBank.nl B.V., Metaregistrar B.V. en Punt.nl B.V. 3.2 Nadere beschrijving activiteiten Mijndomein.nl Offline B.V. Mijndomein.nl Offline B.V. is een 100% dochtervennootschap van H2 Beheer B.V. 2 Stichting Obligatiehoudersbelangen behoort niet tot de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort. 3 Zie noot 2. 15

16 Aangezien de activiteiten van Uitgevende Instelling gericht zijn op de financiering van de auto s van Mijndomein.nl Offline B.V. heeft deze paragraaf betrekking op de activiteiten van Mijndomein.nl Offline B.V. Benadrukt dient te worden dat Uitgevende Instelling de auto s van Mijndomein.nl Offline B.V. financiert met de bijbehorende zekerheden (objectfinanciering) en niet Mijndomein.nl Offline B.V. zelf. Directeur van Mijndomein.nl Offline B.V. is de heer Remon Mocking, een automotive professional met meer dan 15 jaar ervaring in de autobranche en wagenparkbeheer. Aan het Mijndomein.nl. Autoverhuurprogramma liggen de volgende factoren ten grondslag: 1. Bij een steeds grotere groep particulieren en bedrijven bestaat de behoefte om auto te rijden zonder de zorgen van het eigendom; 2. Steeds meer bedrijven hanteren zgn. mobiliteitsbudgetten waarmee de werknemer zelf mag bepalen hoe hij dit besteedt; 3. Bij veel bedrijven bestaat de behoefte om de naamsbekendheid te vergroten. Via reclame op auto s kunnen grote groepen potentiële klanten worden bereikt; 4. Autofabrikanten zijn geïnteresseerd om grote aantallen auto s te verkopen en zijn hierdoor bereid om kortingen en garanties te verstrekken, die een individuele koper niet kan verkrijgen; en 5. Mijndomein.nl B.V. is een interessante launching partner omdat zij beschikt over een bestand van meer dan klanten en een uitgebreid platform voor communicatie. Door de reclame-inkomsten en een verregaande automatiseringsgraad, kan Mijndomein.nl Offline B.V. de auto s verhuren voor prijzen die aanzienlijk lager liggen dan die voor particuliere of zakelijke lease. Via de huur- en reclame-inkomsten worden de financieringen andere kosten gedekt. In de huur zijn alle kosten inbegrepen, zoals de kosten voor WA- Cascoverzekering, onderhoud en wegenbelasting. Alleen de brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. Voor meer informatie over de autoverhuur wordt verwezen naar 3.3 Operationeel model beperking risico s Operationeel model Potentiële huurders worden geautomatiseerd gescreend op vier criteria: 1. Juistheid klantgegevens 2. Verzekeringsgedrag (Reaal) 3. Betalingsgedrag (Database Experian) 4. Huurgedrag (Database Bovag Verhuurbedrijven) Bij de aanvraag van de huurauto betaalt de klant 399 en 2 weken voor aanvang van de huur worden de eerste 2 huurtermijnen geïncasseerd. Bij een mislukte incasso wordt na 4 dagen telefonisch contact opgenomen en een betalingsafspraak gemaakt. Mijndomein.nl Offline B.V. heeft het recht om de auto in te nemen met behoud van de vordering. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de incasso- en deurwaarderdiensten van Intrum Justitia en soortgelijke bureaus. De huuropbrengsten worden aangewend om rente en aflossing op de Obligaties te betalen. Daarnaast worden met deze opbrengsten de operationele kosten van de auto s betaald, zoals: 16

17 - Verzekering - Onderhoud - Reparaties - Bandenvervanging Deze operationele kosten bedragen, afhankelijk van het exploitatiebeeld per auto, tussen de 20% en 30% van de huurprijs. Onderhoud van de auto s vindt plaats bij officiële dealers en/of bij andere BOVAG garages. De garantie op de auto s bedraagt 2 jaar Beperking risico s Mijndomein.nl Offline B.V. tracht de risico s zoals beschreven in hoofdstuk 2.3 op de volgende manieren te beperken: Beperking in autokeuze Mijndomein.nl Offline B.V. beperkt de autokeuze tot slechts enkele merken en modellen. Deze worden geselecteerd op basis van zuinigheid, courantheid en exploitatiekosten. Deze werkwijze heeft duidelijke voordelen: Makkelijk opbouwen van expertise (restwaarde, exploitatie) van een zeer beperkt aantal modellen; De keuze voor zuinige benzinemodellen maakt de restwaarde ongevoelig voor brandstofprijzen en omslagpunten; en De keuze voor zuinige benzinemodellen leidt automatisch tot aanschaf van modellen met de beste energielabels, dit trekt juist milieubewuste consumenten aan in plaats van ze af te stoten. Afbeelding 2 - Renault Twingo voorzien van Mijndomein.nl reclame 17

18 Beperking van onderhouds- en reparatiekosten Mijndomein.nl Offline B.V. heeft contractuele voorzorgsmaatregelen genomen om excessieve onderhouds- en reparatiekosten te voorkomen: Contractduur van 2 jaar. De auto heeft gedurende de hele looptijd volledige fabrieksgarantie, waardoor onverwachte kosten vrijwel uitgesloten zijn; Bovengemiddelde bandenslijtage kan aan de klant worden doorbelast; Bovengemiddelde reparatiekosten kunnen eveneens aan de klant worden doorbelast; Mijndomein.nl Offline B.V. controleert of de auto minimaal eenmaal per jaar de werkplaats bezoekt; Mijndomein.nl Offline B.V. voert een inspectie uit tijdens het inleveren van de auto, niet gemelde schades worden alsnog doorbelast aan de klant; en Het risico op schade en diefstal is volledig ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Mijndomein.nl Offline B.V. hoeft hiervoor dus zelf geen reservering aan te houden Overige risicobeperkende maatregelen De financieringsperiode is even lang als de looptijd van het leasecontract. Tussentijdse herfinanciering is dus niet aan de orde; en De klant betaalt afleverkosten en de leasetermijn minimaal 1 en maximaal 2 maanden vooruit. Hierdoor is er altijd een buffer aanwezig van 2 tot 3 maanden. Mijndomein schept hierdoor voor zichzelf voldoende tijd om een auto op te halen als een klant niet betaalt. 3.4 Overige informatie Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling tussen de heer J.H. de Jong en zijn eigen belangen en/of andere plichten. Er is evenmin sprake van andere belangen die van betekenis zijn voor de uitgifte/aanbieding van de Obligaties. De Uitgevende Instelling past de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat) niet toe omdat de Uitgevende Instelling geen beursgenoteerde vennootschap is. Er is geen sprake van regelingen waarvan de inwerkingtreding op een latere datum kan resulteren in een wijziging van de zeggenschap over de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van overeenkomsten die niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Uitgevende Instelling zijn aangegaan en die ertoe kunnen leiden dat een lid van de groep een verplichting heeft die of een recht heeft dat van wezenlijk belang is voor het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders na te komen. Mijndomein.nl Offline B.V. en de Uitgevende Instelling hebben geen medewerkers of andere personen waarvan zij in belangrijke mate afhankelijk zijn 4. 4 Key individuals zoals beschreven in paragraaf 138.a van de ESMA update of CESR recommendations for the consistent implementation of the European Commission s Regulation on Prospectus nº 809/

19 3.5 Beschrijving van de autoleasemarkt Algemeen Hoewel er strikt juridisch genomen sprake is van huurovereenkomsten is de markt waarop Mijndomein.nl Offline B.V. zich begeeft de autoleasemarkt. Dit heeft m.n. te maken met de opzegtermijn en de bezettingsgraad. Bij reguliere autoverhuur (bijv. AVIS, Hertz e.d.) is de opzegtermijn doorgaans 0 dagen; het risico van de bezettingsgraad ligt daardoor bij de verhuurder. Bij leasing is er een contracttermijn van meestal meer dan 1 jaar en betaalt de klant extra kosten bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. In de huurovereenkomsten van Mijndomein.nl Offline B.V. is de voorwaarde opgenomen dat de huurder het risico van tussentijdse beëindiging op zich neemt door het verschil tussen de boekwaarde en de handelswaarde (plus een opslag) bij te betalen. Daarnaast gaat de huurder een overeenkomst aan voor de duur van 2 jaar Overzicht leasemaatschappijen In Nederland zijn ongeveer 900 leasemaatschappijen actief, die bij elkaar ong personen- en bestelauto s in beheer hebben. Het overgrote deel van dat wagenpark is in handen van ca. 80 professionele, grotere leasemaatschappijen ( auto s). In 2011 trad een daling van 0,2% op ten opzichte van 2010 voor wat betreft personenauto's. Het aantal geleasede bestelauto's is in 2011 met 1,6% gestegen ten opzicht van Er zijn verschillende soorten leasemaatschappijen: - Bankgebonden, zoals Athlon (Rabobank) - Merkgebonden universeel, zoals Dutchlease (VW) en Alphabet (BMW) - Automotive-gebonden, zoals Terberg en Multilease - Merkgebonden (de zgn. Captives), zoals Peugeot Leasing - Diverse mengvormen, dealergebonden maatschappijen, onafhankelijken, etc. - Privé-leasemaatschappijen, zoals bijv. het eerder genoemde justlease.nl en Privélease, alsmede Toplease In de top 3 (gemeten in aantallen auto s) van universele leasemaatschappijen staan Athlon, Alphabet en LeasePlan Vormen van autolease Autoleasing wordt in verschillende vormen en gedaantes aangeboden. De meest gebruikte vormen staan hieronder genoemd, met vermelding van de populariteit Operationele lease, gesloten calculatie Bij deze leasevorm worden vrijwel alle verschillende autokosten opgenomen in één leasetarief, zoals afschrijving, rente, verzekering, onderhoud etc. Er vindt aan het einde van het leasecontract geen verrekening plaats van eventuele winst- of verliesposten, daarom spreekt men van gesloten calculatie. Ong. 75% van alle leasecontracten betreft deze vorm van operationele lease. 5 Bron: Jaarcijfers 2011 Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. 19

20 Operationele lease, open calculatie Hierin worden dezelfde autokosten opgenomen als bij de voorgaande, alleen vindt er aan het einde van het leasecontract wel een verrekening plaats van een aantal kostensoorten. Bijvoorbeeld restwaarde en onderhoudskosten. Deze vorm komt met name voor bij grotere wagenparken (> 200 auto s). Ong. 12% van alle leasecontracten betreft deze vorm van operationele lease Financiële lease Deze leasevorm is feitelijk een financiering, waarbij het eigendom van de auto s bij de klant ligt. Deze dient de auto s dus ook te activeren op de balans. Daarmee heeft financiële lease dus een nadeel t.o.v. operationele lease, omdat financiële lease zorgt voor een lagere liquiditeit (werkkapitaal) en solvabiliteit (weerstandsvermogen). Bij financiële lease loopt de klant het volledige restwaarde- en onderhoudsrisico. Ong. 6% van alle leasecontracten betreft financiële lease Overige vormen m.u.v. privé lease Andere vormen zijn bijvoorbeeld wagenparkbeheer-contracten (waarbij de leasemaatschappij het beheer voert over de auto s van de klant), en netto operationele lease (waarbij het leasemaatschappij de auto in bezit heeft en het restwaarderisico dekt, maar waar in het leasecontract geen extra componenten zoals verzekering en onderhoud zijn opgenomen). Ong. 7% van alle leasecontracten betreft bovengenoemde vormen Privé lease Het aanbod van privé autoleaseproducten is zeer klein ten opzichte van het zakelijke aanbod autoleaseproducten. Minder dan 0,1% van alle leasecontracten betreft privé lease Milieulabels Er is een sterke wijziging in de vraag naar leaseauto s, mede door fiscale wetgeving op dat gebied. In onderstaande grafiek is zichtbaar gemaakt hoe de vraag is gegroeid naar auto s met een gunstig energielabel: Afbeelding 3 - Nieuwe leasepersonenauto s, naar milieulabel, in procenten,

Basisprospectus - 5 januari 2015

Basisprospectus - 5 januari 2015 Basisprospectus - 5 januari 2015 Home Instead Finance B.V. 2.499.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 11 2.1 Liquiditeitsrisico 11 2.2 Risico met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201503 ten behoeve van het verstrekken van

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Rhoon Pendrecht Cortgene Prospectus B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V H E T P R O S P E C T U S Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie