jaarverslag en jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag en jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 jaarverslag en jaarrekening Versie: 1.1, d.d. 26 mei 2014 Patrimonium Barendrecht

2 Voorwoord - Onze resultaten Het afgelopen jaar hebben we uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid. Hoewel we al langer nadenken over duurzame toepassingen en oplossingen, hebben we afgelopen jaar ook goed geïnventariseerd hoe ver we daarmee kunnen en willen gaan. We willen bewust geen voorloper zijn als het gaat om nieuwe technieken, we kiezen liever voor bewezen technologie waar de kinderziektes al uit zijn. We richten ons op met name op energiebesparende maatregelen. Het voordeel voor onze huurder is meer comfort en lagere woonlasten, zelfs als we voor sommige ingrepen een geringe huurverhoging vragen. Inmiddels heeft zo n zestig procent van onze woningen een groen energielabel, ons streven voor 2016 is zeventig procent. Eind 2013 hebben we de energiecoach geïntroduceerd. De energiecoach adviseert onze bewoners hoe zij kunnen besparen op de energiekosten. Vorig jaar heeft zij al een aantal gesprekken met huurders gevoerd om te polsen aan welke informatie behoefte is. Zeker gezien de stijging van de kosten de afgelopen jaren merken we dat er behoefte is bij huurders om op andere uitgaven te besparen. Op 1 juli hebben we gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging was met 4,54 procent hoger dan voorgaande jaren. Deze opbrengsten hebben we nodig om te voldoen aan de door de overheid opgelegde heffingen, maar ook om te kunnen blijven investeren in het onderhoud van onze woningen. We zijn trots op de betrokkenheid van onze huurders bij Patrimonium, hun buurt en buurtgenoten. Daarom hebben we trouwe huurders en vrijwilligers ook afgelopen jaar in het zonnetje gezet. En de Betere Buurtprijs ging in 2013 naar een duurzaam initiatief van de mannenclub in de Centrumpost. Marja van Leeuwen directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht 2

3 Inhoudsopgave Jaarverslag Samenvatting... 4 Missie, motto en kernwaarden Focus op betaalbare en duurzame woningen Focus op vergrijzing Focus op sociaal kwetsbaren Focus op leefbare buurten Focus op heldere veranderopgave Dienstverlening Organisatie Governance Ambities en financiën in evenwicht Jaarrekening Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige toelichtingen Verklaringen van bestuur en raad van commissarissen Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Overige bijlagen BBSH Aanhangsel E Organisatiegegevens

4 Samenvatting Focus op betaalbare en duurzame woningen Van de woningen die we verhuren valt 79 procent in de categorie goedkoop en betaalbaar. Van de 115 vrijgekomen woningen is 99 procent toegewezen aan mensen met een inkomen van maximaal Veertig procent van de nieuwe huurders komt uit Barendrecht. In 2013 reageerden 160 woningzoekenden niet op woningaanbiedingen (no-shows). Een flinke daling vergeleken met het voorgaande jaar (706 in 2012) door invoering van de interess en de no-showregeling. Patrimonium heeft gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In totaal kregen 793 huurders een huurverhoging van 4,5 procent of hoger. De gemiddelde huurprijs is ongeveer 68,6 procent van het huurniveau dat wettelijk is toegestaan. Ook dit jaar hebben we cv-ketels vervangen en hangt in 72 procent van de woningen een hoogrendementsketel. Daarnaast bestaat 96 procent van de beglazing uit geïsoleerd glas. Inmiddels hebben onze woningen gemiddeld een C-label. Focus op vergrijzing Aan de Notenhof worden 44 levensloopbestendige appartementen gebouwd. Daarnaast zijn de galerijen in het appartementencomplex aan de Bizetstraat opgehoogd om de toegankelijkheid voor ouderen te verbeteren. Het experiment Woonambassadeur hebben we in 2013, na een pilot van twee jaar, succesvol afgerond. We hebben 26 huishoudens in de leeftijd van 65 jaar en ouder geholpen met het vinden van passende woonruimte naar wens. Hiermee hebben we ons doel bereikt: de doorstroming bevorderen door 25 verhuizingen gedurende de periode van het experiment. Focus op sociaal kwetsbaren In 2013 hebben we zestien statushouders gehuisvest in tien woningen en zeven urgent woningzoekenden. Ook hebben we een woning verhuurd aan Stichting IJsselmonde-Oost. De huurachterstanden zijn 0,98 procent van de totale huur. Er zijn 156 betaalafspraken gemaakt en zestien huurders zijn opgenomen in het traject schuldhulpverlening. Van de twaalf ontruimingsvonnissen die zijn uitgesproken zijn vier ook daadwerkelijk uitgevoerd. Focus op leefbare buurten Het afgelopen jaar lag de nadruk vooral op bomen- en tuinonderhoud. Bewoners worden nu vaker aangesproken door de wijkbeheerder op het onderhoud van bomen en tuin. Ook bij vertrekkende en nieuwe huurders wordt extra aandacht voor de tuin gevraagd. Om de toenemende woonfraude aan te pakken tekenden we in 2013 het convenant met de gemeente, collega-corporaties Havenster en Vestia en de politie; in vier gebieden mogen we voorafgaand aan verhuur antecedentenonderzoek uitvoeren. Daarnaast ondertekenden we samen met de gemeente en woningcorporaties Havensteder en Vestia Zuid-Nederland het convenant Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners. 4

5 We participeren in Wijkregie, Buurtbemiddeling, Buurtpreventie en Buurt Bestuurt. De samenstelling van de Bewonersraad is gewijzigd door het vertrek van bestuurslid Arie Nootenboom. De prestatieafspraken 2013 zijn grotendeels gerealiseerd, een aantal afspraken loopt in 2014 door. Focus op heldere veranderopgave In 2013 zijn zeven woningen en een garage verkocht. We hebben besloten om onze woningen en braakliggende percelen aan de Talmaweg als uitpondbezit te bestempelen. Op 3 oktober is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 44 levensloopbestendige appartementen aan de Notenhof. Voor de Centrumontwikkeling hebben we voor deelgebied 8-9 een visie ontwikkeld waar we in 2014 een projectontwikkelaar voor zoeken. Zodra de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend starten we de aanbesteding. Ook voor de ontwikkeling van deelgebied 3-5, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, hopen we in 2014 een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Voor dit deelgebied maken 46 woningen van Patrimonium plaats voor onder meer levensloopbestendige woningen. Dienstverlening Onze huurders waarderen onze dienstverlening met een gemiddelde score van 7,8 (KWH). Huurders krijgen maximale vrijheid om hun woning naar wens aan te passen. In 2013 zijn 69 aanvragen om zelf veranderingen aan te brengen ingediend en goedgekeurd. Het afgelopen jaar zijn twee dossiers naar de huurcommissie gestuurd: een bezwaarprocedure tegen de huurverhoging en een klacht over onderhoudsgebreken en vochtproblemen. Het bezwaar is afgedaan met een voorzittersuitspraak, waarbij beide partijen in het gelijk zijn gesteld. De huurder met de klacht over onderhoudsgebreken is in het ongelijk gesteld. Organisatie In 2013 zijn we gestart met een kwaliteitsmanagementtraject om de doelstellingen van het ondernemingsplan ook intern te realiseren. Denk daarbij aan het optimaliseren van processen en het ervoor zorgen dat de klant ervaart dat we duidelijk zijn, goed luisteren en meedenken. We zijn het afgelopen jaar begonnen met de voorbereiding om de communicatie naar woningzoekenden en huurders te automatiseren en digitaliseren. Ambities en financiën in evenwicht Het jaarresultaat na belastingen is uitgekomen op 2,2 miljoen positief. Onze solvabiliteit is gestegen van 46 naar bijna 50 procent. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de opbrengsten toegenomen, en de bedrijfslasten (zonder rijksheffingen) verminderd. Dit past in onze ambitie om efficiënter en doelgerichter te opereren. 5

6 Missie, motto en kernwaarden Missie Mensen een thuis bieden in Barendrecht. We leveren meer dan alleen een betaalbare en veilige woning, we vinden ook een leefbare woonomgeving erg belangrijk. Hieraan werken we intensief samen met klanten, medewerkers en partners. Motto Vertrouwd dichtbij: een woonvereniging die belanghebbenden verbindt en naar klanten luistert; die wordt ervaren als een deskundige en betrouwbare partner met oog voor ontwikkeling, en die iedere medewerker en iedere klant perspectief biedt. Kernwaarden Lokaal betrokken Wij zijn stevig verankerd in de Barendrechtse samenleving en wij zijn betrokken bij onze klanten, samenwerkingspartners en collega s. Wij zijn een natuurlijke partner voor inwoners van Barendrecht en maatschappelijke partijen. Samen In Barendrecht en de regio leggen wij verbindingen tussen klant en samenwerkingspartner en tussen partijen onderling, wij zijn transparant en betrouwbaar in wat we doen zowel buiten als binnen onze organisatie. Onze uitgangspunten in samenwerken zijn onderling vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en iedereen neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Sociaal Wij staan midden in de samenleving en zijn open en toegankelijk; we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, klanten en partners nemen gemakkelijk contact op en we houden als collega s rekening met elkaar. 6

7 1. Focus op betaalbare en duurzame woningen Met woningen biedt Patrimonium haar huurders een kwalitatief goede woning tegen een redelijke prijs in een aantrekkelijke woonomgeving vlakbij een grote stad. We streven ernaar deze woningen zo goed mogelijk bij de juiste mensen terecht te laten komen en de doorstroming te bevorderen. Ook investeren we in duurzaamheid en veiligheid. Woningbezit Eind 2013 was ons woningbezit van woningen onderverdeeld in de volgende huurprijsklassen. Tabel 1. Woningbezit naar huurprijsklasse Type Grens 2013 Percentage 2012 Percentage Goedkoop 374, , ,9 Betaalbaar > 374,44-574, , ,7 Bereikbaar > 574,35-681, , ,0 Vrije sector > 681, ,1 10 0,4 Totaal % % Door het aanpassen van de streefhuur bij nieuwe verhuringen nam het aantal woningen in de groep goedkoop af met 91 woningen (3,3 procent). Ook de 42 gesloopte woningen aan de Notenhof maken hier deel van uit. De groep betaalbaar is afgenomen met 39 woningen (0,1 procent). Van ons bezit valt 79 procent in de categorie goedkoop en betaalbaar. Beschikbaar gekomen woningen Er zijn 115 woningen beschikbaar gekomen en opnieuw verhuurd. Hiervan vonden acht verhuringen buiten het regionale woonruimte verdeelsysteem (WMS) plaats. De mutatiegraad kwam in 2013 uit op 4,5 procent. Dit is een stuk lager dan 2012 toen de mutatiegraad 7 procent bedroeg. De mutatiegraad is bepaald conform de interpretatie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Hierbij wordt het aantal nieuwe verhuringen van bestaande woningen als percentage van het totaal aantal woningen uitgedrukt, exclusief de in het verslagjaar nieuw gebouwde of aangekochte woningen. Daarnaast zijn 29 woningen tijdelijk verhuurd aan jongeren op basis van de Leegstandwet of in bruikleen gegeven. Het gaat hier om 29 van de 42 woningen aan de Notenhof die in 2013 zijn gesloopt. Woningtoewijzing De toewijzingsregels zijn met de invoering van de Europese staatssteunregeling aangescherpt sinds 1 januari 2011: minimaal negentig procent van onze sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan mensen met een inkomen van maximaal De toewijzing monitoren we maandelijks zodat we op tijd 7

8 Jan. Febr. Maar t April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. kunnen bijsturen als de negentig procent niet wordt gehaald. In 2013 is 99 procent van het vrijgekomen aanbod toegewezen aan deze doelgroep. Tabel 2. Verhuringen 2013 via WMS Verhuringen (bron WMS) Totaal percentage Staatssteun (< ) Directe bemiddeling Volkshuisvestelijk labelen Lokaal maatwerk Vrije sector Kleinstedelijk Totaal verhuurd , , , , , Het streefpercentage voor voorwaardenvrije verhuur (de staatssteuntoewijzingen) van veertig procent is dit jaar gehaald in combinatie met de kleinstedelijke afspraken die in Barendrecht gelden. Er zijn 35 woningen toegewezen met het label kleinstedelijk, waarbij inkomens- en passendheidseisen zijn gesteld aan de verhuur van woningen met een huurprijs tot 535,91 (prijspeil 2013). Ook deze woningen vallen binnen de criteria die gelden voor voorwaardenvrij/staatssteun, maar hebben als extra eis een huishoudgrootte-eis bij een vier- of vijfkamerwoning. In totaal is 42 procent op deze wijze toegewezen. Aantal aanbiedingen per woning De gemiddelde aanbiedingsgraad is ten opzichte van 2012 hetzelfde gebleven; ruim 17. In tabel 3 is opgenomen hoeveel keer een woning is aangeboden. Tabel 3. Aantal aanbiedingen per woning Aantal aanbiedingen Bij aantal woningen Percentage Woning 1x aangeboden 27 23% Woning 2x aangeboden 2 2% Woning 3x aangeboden 7 6% Woning 4x aangeboden 5 4% Woning 5x of meer aangeboden 74 64% Totaal aantal verhuringen % Het aantal woningzoekenden dat niet reageert op woningaanbiedingen (no-shows) is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit geeft extra leegstandsderving en onnodige druk op de werkorganisatie. Voor een 8

9 jan fe april mei juni juli au se ok no de groot deel wordt dit veroorzaakt door het niet komen opdagen bij een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Sinds februari 2013 ontvangen woningzoekenden die hoog op de lijst staan voor de meeste woningen een interess . Hier kunnen zij aangeven of ze wel of geen interesse meer hebben in de woning. Daarnaast heeft Patrimonium in Maaskoepelverband gepleit voor sancties tegen de no-shows. Op 30 september 2013 is de no-showregeling ingegaan. Deze regeling legt sancties op aan woningzoekenden die zich consequent niet afmelden voor een afspraak. Dit heeft het laatste kwartaal al tot een afname geleid van het aantal no-shows. In 2012 waren er 706 no-shows. In 2013 waren het aanzienlijk minder, in totaal 160. Figuur 1. No-show No show No show intake Leegstandsdagen Bij een woningmutatie staat een woning gemiddeld elf dagen leeg om technische redenen (in 2012 negen) en gemiddeld zeven dagen (in 2012 veertien) om verhuurtechnische redenen. De technische leegstand lag dit jaar hoger omdat een aantal woningen is vrijgekomen vanuit het experiment Woonambassadeur. Deze woningen brengen extra mutatiewerkzaamheden met zich mee. Van de 115 verhuurde woningen zijn er 39 (34 procent) in een keer of aansluitend verhuurd. Tabel 4. Leegstandsderving Reden Aantal dagen Percentage Huurderving Techniek ,8% Verhuur ,7% Ontruiming 79 2,0% Verkoop ,8% Projecten 333 8,6% Totaal %

10 Herkomst nieuwe huurders Van de nieuwe huurders komt veertig procent uit Barendrecht (was 46 procent), 30 procent uit Rotterdam (was 29 procent) en 30 procent uit overige gemeenten binnen en buiten de stadsregio (was 25 procent). Huishoudensgrootte Een- en tweepersoonshuishoudens betrokken tachtig procent van de vrijgekomen woningen, in 2012 was dit 75 procent. Starters en jonge doorstromers Vijftien woningen (dertien procent) zijn verhuurd aan starters jonger dan 28 jaar. Daarnaast zijn veertien woningen (twaalf procent) verhuurd aan doorstromers jonger dan 28 jaar. Tabel 5. Woningtoewijzing starter en doorstromer Aantal woningen Percentage Aantal woningen Percentage Starter < 28 jaar 15 13% 14 9% Doorstromer < 28 jaar 22 19% 20 13% Starter 28 jaar 14 12% 17 11% Doorstromer 28 jaar 64 56% % Totaal % % Inschrijfduur De gemiddelde inschrijfduur voor een woning voor jongeren tot 23 jaar was in 2013 gemiddeld 28 maanden (2,3 jaar). De gemiddelde inschrijfduur voor een woning voor jongeren van 23 tot 28 jaar bedroeg gemiddeld 57 maanden (4,8 jaar). De gemiddelde inschrijfduur voor 55-plussers bedroeg 61 maanden. Het overzicht van de gemiddelde inschrijfduur naar leeftijdsklasse staat in tabel 6. Tabel 6. Inschrijfduur nieuwe huurders naar leeftijdsklasse Leeftijdsklasse Duur in maanden Duur in jaren Duur in 2012 Jongeren tot 23 jaar 28 2,3 1,5 Jongeren van 23 tot 28 jaar 57 4,8 4,3 Middengroep van 28 jaar tot 54 jaar 76 6,3 5,8 Ouderen van 55 jaar en ouder 61 5,1 4,5 10

11 Passendheid toewijzingen Van de woningzoekenden heeft 29 procent qua inkomen voor een niet-passende woning gekozen. Hiervan bezette 26 procent een te dure woning en drie procent een te goedkope woning. Tabel 7. Passendheid toewijzingen Passendheid 1p 2p 3p en > Totaal Percentage Scheefwonen te goedkoop % Scheefwonen te duur % Passend % Totaal % Afwijkende contracten Het postkantoor is opgesplitst in drie delen, die Patrimonium alle drie in bruikleen heeft gegeven. In 2007 heeft de Bewonersraad een ruimte beschikbaar gesteld gekregen. Daarnaast is een deel van het voormalig postkantoorgebouw in bruikleen bij de Stichting Galerie en Kunstuitleen in Barendrecht. Een ander deel hebben we sinds 1 januari 2010 tijdelijk in gebruik gegeven aan de Stichting KijkopWelzijn. De bruikleenovereenkomst met stichting KijkopWelzijn wordt jaarlijks per 1 januari verlengd met 1 jaar. Leegstandwet/Bruikleenovereenkomsten Patrimonium heeft de woningen die vrijkwamen in het sloopcomplex aan de Notenhof tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandwet en in bruikleen gegeven. Met ingang van 1 februari 2013 zijn deze overeenkomsten opgezegd en in het voorjaar is het complex Notenhof gesloopt. Garages en bedrijfsruimten Dit jaar zijn elf garages opnieuw verhuurd (tegen achttien in 2012). Er is één bedrijfsruimte aan het Muziekplein vrijgekomen en opnieuw verhuurd. Daarnaast is Patrimonium in 2012 gestart met de verkoop van niet strategisch gelegen garages via Q makelaars in Barendrecht. In 2013 is er een garage verkocht (acht garages in 2012). Huurverhoging In 2013 is de huur met gemiddeld 4,54 procent verhoogd. De maximale jaarlijkse huurverhoging was in de jaren gelijk aan de inflatie. Met ingang van 1 juli 2013 zijn de maximale percentages voor de huurverhoging hoger dan de inflatie en inkomensafhankelijk. Patrimonium heeft gebruik gemaakt van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent een huurverhoging van: 4 procent voor huishoudinkomens tot (prijspeil 2013); 4,5 procent voor middeninkomens ( tot en met ); 11

12 6,5 procent voor hogere inkomens (hoger dan ) In totaal hebben 793 huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen van 4,5 procent of 6,5 procent. De gemiddelde huurprijs is ongeveer 68,6 procent van het huurniveau dat wettelijk is toegestaan. De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli is, zoals voorgeschreven, vóór 1 mei schriftelijk gecommuniceerd naar de bewoners. Helaas was er bij de verzending en bezorging van de aanzeggingen iets mis gegaan waardoor niet alle huurders de huurverhogingsbrief op tijd ontvangen hebben. In weekblad De Schakel en op onze internetsite zijn artikelen gepubliceerd over de huurverhoging, woonlasten en wat bewoners kunnen doen als het betalen van de huur een probleem wordt. De invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging en de problemen bij de verzending leidde tot 113 bezwaarschriften tegen de voorgestelde huurverhoging. In figuur 2 staan de redenen van de ontvangen bezwaren. Figuur 2. Redenen bezwaar huurverhoging Het merendeel van de bezwaarschriften (63) had betrekking op een inkomensdaling in 2012 of Van deze bezwaren zijn 51 toegekend. Daarnaast is in 39 zaken reden voor het bezwaar de te late ontvangst van de huurverhoging. 12

13 Afhandeling bezwaarschriften Figuur 3. Verdeling afhandeling bezwaarschriften Op grond van een inkomensachteruitgang zijn 51 bezwaarschriften toegekend; 44 door een inkomensachteruitgang in 2012 en de overige zeven vanwege een inkomensachteruitgang in Vanzelfsprekend zijn de 34 te late aanzeggingen opnieuw aangezegd of is er een akkoord bereikt over een latere ingangsdatum. In 21 gevallen is het bezwaar ingetrokken door de bezwaarmaker zelf, omdat toch niet was voldaan aan de voorwaarden. Vier bezwaarschriften zijn afgewezen; drie op basis van inkomensachteruitgang en een vanwege beroep op Wmo aanpassing). Een dossier hebben wij doorgezonden naar de huurcommissie. Dit is een bezwaar tegen de huurverhoging op basis van inkomen. Helaas ontvingen wij geen nieuwe IB verklaring van deze huurder en waren wij genoodzaakt deze zaak in behandeling te geven bij de huurcommissie. 13

14 Energiemaatregelen Patrimonium heeft als doel dat in 2016 zeventig procent van onze door te exploiteren woningen een groen label heeft (label C of beter). Om dit te realiseren investeren wij in onze woningen. In 2013 hebben we dat gedaan door: Vervanging van traditionele cv-ketels door cv-ketels met hoog rendement (HR) 123 cv-ketels zijn vervangen door hoogrendementsketels, waarmee het totaal aantal woningen met een hoogrendementsketel komt op 71,6 procent van onze woningen met een cv-installatie. Vervanging van enkelglas en dubbelglas door HR++ beglazing In een aantal complexen is het enkele glas vervangen door HR++ glas. Hierdoor bestaat 95,9 procent van de beglazing van ons bezit uit geïsoleerde beglazing. De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een energie index. Deze index bepaalt het label van de woning (A t/m G). Per 1 januari 2009 geldt de wettelijke verplichting om een energielabel te verstrekken bij nieuwe verhuringen of verkoop van woningen ouder dan tien jaar. Door ingrepen in ons bezit is er de volgende verdeling van energielabels ontstaan. De gemiddelde energie index over het bezit van Patrimonium in 2013 is 1,56. Dit betekent dat we in 2013 van gemiddeld een D label naar een C label zijn gestegen. Tabel 8. Energielabels Patrimonium in percentages A B C D E F G Patrimonium SHAERE ,5 3 4,5 3,7 11,4 6,5 16,3 14,5 45,3 40,5 32,5 32,1 30,6 38, ,7 12,7 13,7 0,1 0,7 7 7,8 0 0,8 2,8 3,1 Energiecoach Het energieverbruik en de energielasten zijn te verbeteren door energetische maatregelen waardoor de energieprestatie van woningen verbetert. Maar Patrimonium is van mening dat ook veel besparing mogelijk is door verandering van gedrag. 1 SHAERE is de landelijke monitoringsdatabase van Aedes waarmee de vorderingen van de landelijke ambities richting de overheid worden verklaard. 14

15 Om dit gedrag van huurders op het gebied van energieverbruik te verbeteren, heeft Patrimonium eind 2013 de energiecoach geïntroduceerd. De energiecoach adviseert onze bewoners hoe zij kunnen besparen op de energiekosten. Vorig jaar heeft zij al een aantal gesprekken met huurders gevoerd om te polsen aan welke informatie behoefte is. Zeker gezien de stijging van de kosten de afgelopen jaren merken we dat er behoefte is bij huurders om op andere uitgaven te besparen. Volgend jaar wordt de energiecoach betrokken bij de afrekening van de stookkosten en duurzaamheidsprojecten. Zo integreren we de energiecoach in onze bedrijfsvoering. Veiligheid Asbestbeleid Na de asbest inventarisatie in 2012 is in 2013 ons asbestbeleid definitief opgesteld en vastgesteld, met dit beleid streeft Patrimonium naar een asbest veilige woningvoorraad. Doel van het beleid is om gezamenlijk met partners gestroomlijnde en duidelijk omkaderde procedures te hebben voor de reguliere asbest werkzaamheden. Rookmelderproject Het rookmeldersproject is op 14 mei 2012 van start gegaan. Patrimonium startte samen met Brandweer en Servicebureau Humanitas Inclusief dit veiligheidsproject. Medewerkers van het Servicebureau Humanitas Inclusief, een begeleidend uitzendbureau voor mensen met een beperking, plaatsen rookmelders kosteloos bij bewoners thuis. Medewerkers van de Brandweer lopen met bewoner(s) de woning door (woningcheck) en geven informatie, voorlichting en tips op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie. Tot en met eind 2013 heeft het team van Humanitas 1077 rookmelders in 537 woningen geplaatst. De Brandweer heeft in 2013 een capaciteitsprobleem gehad, waardoor de woningchecks een tijdje stil hebben gelegen. Tot en met 2013 zijn circa 500 woningchecks uitgevoerd. Veiligheidskeuringen Vanaf 2009 voeren we veiligheidskeuringen uit op gas-, water- en elektrische installaties. In 2013 zijn 183 keuringen uitgevoerd. Dit brengt het totaal aantal veiligheidskeuringen tot en met 2013 op woningen. De bewoners van al deze woningen hebben een veiligheidscertificaat ontvangen. Politiekeurmerk Veilig Wonen Tijdens planmatig onderhoud bieden wij onze huurders de mogelijkheid om hun woning te laten certificeren conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In totaal hebben 302 huurders hier gebruik van gemaakt. Inclusief 141 nieuwbouwwoningen voldoen in totaal 443 woningen (17,5 procent) in ons bezit aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 15

16 Onderhoud woningen Het onderhoud voeren we efficiënt, klantgestuurd en milieubewust uit. Ons onderhoudsbeleid is er op gericht om de woningen, en overige ruimten, in een goede woon- en bouwtechnische conditie te houden. Dit doen we door dagelijks-, planmatig- en grootonderhoud uit te laten voeren. Met de Bewonersraad is het onderhoudsbeleid voorbereid en besproken. Per complex bespreken we onze onderhoudsplannen met de bewoners(commissies). We hebben een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting en beheren de voorraad door conditiemetingen en het plannen van het onderhoud in cycli van zeven jaar. Elk complex wordt tussen twee onderhoudsintervallen twee keer geïnspecteerd: drie jaar na de laatste onderhoudswerkzaamheden en een jaar voor het geplande onderhoud. Onderhoudskosten en vergelijk met andere corporaties In tabel 9 is inzicht gegeven in onze onderhoudsuitgaven. Deze onderhoudsuitgaven zijn aanzienlijk lager dan in Deels wordt dit veroorzaakt doordat niet al het planmatig onderhoud in 2013 is afgerond. Maar ook beleidsmatig heeft Patrimonium aanpassingen doorgevoerd. Bundeling van werkzaamheden en kritisch kijken naar de dagelijkse onderhoudslasten leiden tot een structurele verlaging van de onderhoudslasten. De realisatie in 2013 ligt meer in lijn met de VEX norm die ligt rond 835. De VEX norm wordt gebruikt door commerciële vastgoedverhuurders. Tabel 9. Onderhoud in per gewogen* verhuureenheid Soort onderhoud Patrimonium (2013) Patrimonium (2012) Referentie gemiddelde (2012) ** Klachtonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Woningverbetering Totaal onderhoud * Garages zijn voor twintig procent meegewogen. ** Bron: Corporatie in Perspectief 2013 Planmatig en grootonderhoud De meerjarenonderhoudsbegroting voorziet in het in stand houden van de oorspronkelijke kwaliteit van casco, installaties en interieur van het bezit. Daarbij spelen preventieve technische maatregelen op grond van functionaliteit en levensduur van bouwdelen, materialen, installaties en afwerkingen een belangrijke rol. Het planmatig onderhoud is nagenoeg geheel gerealiseerd. Alleen het vervangen van de cv-ketels van de Oude Haven en het grootonderhoud aan de Klipper en Boeier is doorgeschoven naar

17 Conditiemetingen In 2011 is Patrimonium gestart met het sturen van het onderhoud door conditiemetingen conform NEN In 2011 is van elk complex een conditierapportage opgesteld en verwerkt in het meerjarenbegrotingsprogramma. In 2013 is een derde van het woningbezit geschouwd. De bevindingen en resultaten zijn verwerkt in de meerjarenonderhoudscyclus. Aanbesteding Aanbesteding van het planmatig onderhoud gebeurt volgens de procuratieregeling en de inkoop- en aanbestedingsprocedure. Overzicht planmatig onderhoud Vlietweg (22 woningen) Buitenschilderwerk van houten kozijnen, ramen en deuren en overige houten onderdelen. Aak, Hoeker, Kogge, Schokker en Schouw (52 woningen) Buitenschilderwerk van houten kozijnen, ramen en deuren en overige houten onderdelen en aanpak vochtproblemen. Cantatelaan en Sonatelaan (27 woningen) Buitenschilderwerk van houten kozijnen, ramen en deuren en overige houten onderdelen Vervanging van 95 cv-ketels die in 2013 een levensduur van 20 jaar bereikten door nieuwe HR -ketels Bizetstraat Portiekafsluiting van het appartementencomplex en ophogen van de bestaande galerijvloeren op de eerste en tweede verdieping. Wagenmakerij, Botter, Kempenaar, Tjalk, Bark (192 woningen) Veiligheidskeuringen van de gas-, water- en elektrische installatie. Rietgors, Kievit, Distelvink, Kwikstaart en Zwaluw Schilderwerk in 15 trappenhuizen 17

18 Van Riedevliet, Van Brakelvliet, Arent Maertensvliet, Van den Boetzelaervliet, 2 e Barendrechtseweg, Stadsmolen, Standerdmolen, Mozartstraat, Wagnerstraat, Bizetstraat en Puccinistraat (299 woningen) Onderhoud mechanische ventilaties Gouwe, Stationsweg en Korianderhof (49 garages) Onderhoud buitenschilderwerk van houten en stalen onderdelen van de garages Oude Haven Voorbereiding vervanging van de collectieve verwarmingsinstallatie. De vervanging is vanwege de langere voorbereidingstijd door onderzoek naar aanvullende duurzaamheidsmaatregelen uitgesteld naar 2014 Planmatige werkzaamheden Klipper Boeier die meegenomen worden bij groot onderhoudsproject De schilderwerkzaamheden, het aanbrengen van voorzieningen voor PKVW en het uitvoeren van veiligheidskeuringen aan de 76 woningen in de Klipper Boeier worden tegelijkertijd met het groot onderhoud uitgevoerd. Op deze manier kan dit efficiënter, maar ook met minder overlast voor de huurder uitgevoerd worden. Het groot onderhoudsproject heeft echter te maken met enige vertraging. Dit zorgt ervoor dat de planmatige werkzaamheden ook doorgeschoven zijn naar Overzicht grootonderhoud In 2013 zijn we gestart met een grootonderhoudsproject waarbij we bewoners betrokken hebben bij de voorbereidingen en uitvoering van het grootonderhoud. Eerst hebben we via een woonbelevingsonderzoek de beleving en aandachtspunten van de wijk en woning in kaart gebracht. Daarna hebben we huurders (bewonerscommissie) bereid gevonden om te participeren in het onderhoudsproject aan hun complex aan de Klipper en de Boeier. Samen met de bewonerscommissie hebben we de problemen van het complex laten onderzoeken en een aannemer geselecteerd die het beste verbeterplan had uitgewerkt voor hun complex en woningen. Voor de energetische maatregelen, waar we een huurverhoging voor vragen, hebben we met Aedes en de Woonbond een woonlastenwaarborg ontwikkeld. Deze woonlastenwaarborg garandeert huurders dat woonlasten ondanks huurverhoging door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex dalen. We wilden betrokkenheid en draagvlak creëren en dat is gelukt. Ook voor de energetische maatregelen waar 79 procent van de huurders mee ingestemd heeft. De werkzaamheden zijn eind februari 2014 gestart. 18

19 2. Focus op vergrijzing Ouder wordende Barendrechters moeten in Barendrecht kunnen blijven wonen. We zien vooral een kwalitatieve opgave en een beperkte nieuwbouwopgave: woningen levensloopbestendig maken waardoor ze toegankelijker worden voor ouderen en mindervaliden, maar ook geschikt (blijven) voor andere doelgroepen. Ook richten we ons op het op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt. Kwalitatieve opgave voor ouderen Aan de Notenhof worden 44 levensloopbestendige appartementen gebouwd. Daarnaast zijn de galerijen in het appartementencomplex aan de Bizetstraat opgehoogd om de toegankelijkheid voor ouderen te verbeteren. Woonambassadeur Patrimonium wilde de doorstroming actief stimuleren met inzet van de woonambassadeur; door te luisteren naar de woonwensen van ouderen en hen klantgerichter te bemiddelen. Het beoogde resultaat van minimaal 25 verhuizingen is bereikt. De kosten van het project zijn ruim binnen het begrote budget gebleven. De extra mutatiekosten leggen wel een extra beslag op het budget van het mutatieonderhoud. Het experiment woonambassadeur liep van september 2011 tot en met september De woonambassadeur heeft gedurende het experiment in totaal 59 huishoudens bezocht en 26 huishoudens geholpen met het vinden van nieuwe woonruimte. Hiervan zijn 22 huishoudens verhuisd door directe bemiddeling en hulp van de woonambassadeur. Vier huishoudens hebben zelf een andere woning gevonden: een via een particuliere verhuurder en drie doordat de woonambassadeur hen heeft geattendeerd op een advertentie via Woonnet-Rijnmond. Op dit moment hebben nog 26 huishoudens de wens om te verhuizen, maar voor hen is nog geen gewenste en passende woning vrijgekomen. De resterende zeven huishoudens willen voorlopig nog niet verhuizen. De verhuisgeneigdheid van de bezochte groep wordt vooral bepaald door medische en praktische redenen. Vooral het traplopen en het onderhoud van de tuin spelen hierbij een rol. 19

20 3. Focus op sociaal kwetsbaren Patrimonium wil de woningvoorraad toegankelijk houden voor woningzoekenden met een laag inkomen en de prijs-kwaliteitverhouding gelijktrekken. We zetten ons in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, zoals urgenten en statushouders, een goed functionerend lokaal zorgnetwerk, Daarnaast biedt Patrimonium huisvestingsprojecten voor bijzondere doelgroepen van Humanitas DMH, Stichting ArosA en Stichting IJsselmonde-Oost. Bijzondere doelgroepen Statushouders In samenwerking met de gemeente huisvesten we statushouders conform de taakstelling. Er zijn in Barendrecht ongeveer sociale huurwoningen waarvan van Patrimonium. De taakstelling wordt naar rato van het aantal sociale huurwoningen verdeeld onder de woningcorporaties werkzaam in Barendrecht. Patrimonium realiseert 67 procent van de taakstelling. In 2013 heeft Patrimonium 16 personen gehuisvest in tien woningen. De taakstelling voor 2013 bedroeg 25 personen. Urgenten In 2013 heeft Patrimonium zeven urgent woningzoekenden gehuisvest. Hiervan heeft één woningzoekende via directe bemiddeling van Patrimonium een woning gevonden en zes door zelf te reageren op ons woningaanbod. Andere kwetsbare doelgroepen Met drie organisaties hebben we (samenwerkings)afspraken gemaakt: Stichting ArosA, Stichting IJsselmonde-Oost en Humanitas DMH. In 2013 hebben we geen nieuwe woningen aan Humanitas DMH verhuurd. Humanitas DMH huurt 29 woningen van Patrimonium. We hebben één woning verhuurd aan Stichting IJsselmonde-Oost. Het totaal komt hiermee op acht. Stichting ArosA huurt zeven woningen van Patrimonium. Budgetbegeleiding en huurincasso Onze medewerkers doen er alles aan om huurachterstanden te voorkomen: zij verwijzen huurders door naar hulpverleners die hen er weer bovenop kunnen helpen. Het gaat onder meer om schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin en Bureau Sociale Raadslieden. 20

jaarverslag en jaarrekening 2014

jaarverslag en jaarrekening 2014 jaarverslag en jaarrekening 2014 Versie: 1.4 Datum: 1 juni 2015 Voorwoord - Onze resultaten Verbinding 2014 stond in het teken van de Verbinding. Wij voelen ons verbonden met Barendrecht en werken intensief

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2012

jaarverslag en jaarrekening 2012 jaarverslag en jaarrekening 2012 1 Versie: 7 juni 2013 Patrimonium Barendrecht Voorwoord - Onze resultaten Het afgelopen jaar was er één met veel bijzondere wendingen. Zo vierden we ons 100-jarig bestaan

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2015

jaarverslag en jaarrekening 2015 jaarverslag en jaarrekening 2015 Datum: 7 juni 2016 Anders maar toch vertrouwd Het afgelopen jaar stond in het teken van Anders werken: anders participeren, anders een woning vinden en anders communiceren.

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

De Bedoeling

De Bedoeling De Bedoeling 2017-2020 ONDERNEMINGSPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Thuis in Barendrecht Terug naar de bedoeling! Wat is onze bedoeling? 1. Betaalbare woningen voor mensen die minder te besteden hebben 2.

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2011

jaarverslag en jaarrekening 2011 jaarverslag en jaarrekening 2011 Versie 5, 05 mei 2012 Patrimonium Barendrecht 2 Voorwoord - Onze resultaten Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is Nederland nog aan het bekomen van het historische

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Moeten, willen, kunnen, kiezen

Moeten, willen, kunnen, kiezen Jaarplan 2013 Home Moeten, willen, kunnen, kiezen De veranderingen in de volkshuisvesting, de woningmarkt en de economie volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Haag Wonen gaat desondanks met onverminderd

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 25-9-2014 Mail van Gemeente Elburg - Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Herma van Arken 25 september 2014 14:17

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie