Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2"

Transcriptie

1

2 Voorwoord... 3 Jaarverslag Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid... 7 Huurdersparticipatie... 8 Leefbaarheid... 8 Risico dossiers... 9 Toekomst... 9 Algemene ledenvergadering Verslag Raad van Toezicht Algemeen Taak en werkwijze Vergaderingen Evaluatie Besluiten en gespreksonderwerpen Onafhankelijkheid Deskundigheid en samenstelling Werkgeversrol Volkshuisvestingsverslag Oog voor de klant Bereikbare woningvoorraad Verhuur Onze Woning midden in de samenleving Investeren in onze woningvoorraad De organisatie Presteren naar vermogen Onze Woning goed op weg naar de toekomst Kengetallen Jaarrekening Balans per 31 december 2014 (na winstbestemming) Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Statutaire resultaatbestemming Bestemming van het resultaat over het boekjaar Opgave resultaatverwerking Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarrapport Het was wederom een jaar waarin er veel is gebeurd bij Onze Woning, maar ook binnen de sector. Zo heeft het afgelopen jaar de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties in oktober haar advies uitgebracht. Duidelijk is geworden dat er veel verbeterd kan worden in de sector. Dat heeft niet alleen betrekking op het functioneren van de woningcorporaties, maar ook op de rol van de externe toezichthouders en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Er zal veel aandacht uitgaan naar het taakveld van de corporaties, de professionaliteit en effectiviteit van de werkorganisatie, het interne toezicht en de gehele governance. In het afgelopen jaar is het Financieel Herstelplan verder ten uitvoer gebracht en hebben we een aantal goede stappen gezet. Zo hebben we mede op basis van een belanghoudersbijeenkomst de koers voor de komende jaren bepaald. We zijn met de huurders aan de slag gegaan om de huurdersparticipatie verder te professionaliseren, waardoor het overleg beter wordt en de huurders echt invloed krijgen op beleids- en beheerzaken die de huurders aangaan. Daarnaast hebben we gewerkt aan de verdere professionalisering en governance van de organisatie als ook aan onze volkshuisvestelijke opgaven waarover hieronder verslag wordt gedaan. Op 18 december zijn in de Algemene Ledenvergadering de nieuwe statuten besproken en unaniem door de leden goedgekeurd. De belangrijkste wijziging is dat er van een vierkoppig bestuur overgegaan is naar één directeur-bestuurder. Per 31 december 2014 zijn de vier bestuursleden afgetreden. Dit zijn de heer P. Rutten (voorzitter), de heer F. Wijling (penningmeester), mevrouw I. Nieuwkoop en de heer J. Vos. Graag wil ik hen langs deze weg bedanken voor hun inzet, vooral het laatste jaar dat in het teken stond van de uitvoering van het Financieel Herstelplan en waarin ook de voorzitter van het bestuur, de heer L. de Jong, is overleden. Dit bij elkaar heeft het afgelopen jaar veel van hen gevraagd. W.G.M. Stribos Directeur-bestuurder Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

4 Jaarverslag 2014 Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

5 Verslag van het bestuur Koers Op 11 maart 2014 heeft een belanghoudersbijeenkomst plaatsgevonden waarin we met onze belangrijkste partners hebben besproken waar de belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven liggen voor de komende periode. Dit hebben we opgepakt vanuit de thema s betaalbaarheid, duurzaamheid, participatie en wonen en zorg. Naast onze inspanningen rond het herstelplan en de governance hebben we ook hard gewerkt aan de toekomst van Onze Woning. Zo hebben we met onze belanghouders een belanghoudersbijeenkomst gehouden waarvan de uitkomsten gebruikt zijn voor de koers van Onze Woning voor de komende jaren. De lokale verankering en de inzet voor de huisvesting van ouderen en starters op de woningmarkt zijn hierbij belangrijke thema s. Zo zijn ook de onder druk staande betaalbaarheid van het wonen en de duurzaamheid van ons bezit als ook de participatie van de bewoners belangrijke onderwerpen die we in onze koers hebben opgenomen. Onze visie is dat mensen langer zelfstandig zullen blijven (moeten) wonen en die groep zal de komende jaren verder toenemen. Anderzijds zullen we starters op de woningmarkt bedienen om ook voor de toekomst een evenwichtige wijksamenstelling te hebben. Bovendien is het binden van jonge mensen aan de stad belangrijk voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en de verdere ontwikkeling van Rotterdam. We zien echter ook dat de betaalbaarheid van het wonen steeds verder onder druk komt te staan. We zullen binnen onze mogelijkheden zoeken naar maatregelen die bijdragen aan woonlasten die ook op de langere termijn door onze huurders gedragen kunnen worden. Tegen deze achtergrond wil Onze Woning betaalbare woningen verhuren aan ouderen waarbij we door goede samenwerking met onze partners willen bijdragen aan diensten op maat zodat mensen zolang als dat mogelijk is zelfstandig kunnen blijven wonen. Betaalbaar wonen realiseren we niet alleen door gematigde huurprijzen maar we zullen daarnaast ook inzetten op het beheersen van de overige woonlasten, met name de energiekosten. We gaan werken aan de duurzaamheid van ons bezit. Daarnaast willen we kijken of we de servicekosten terug kunnen brengen. Door meer een beroep te doen op de inzet van onze bewoners in de wijk zijn er wellicht mogelijkheden hier goede stappen in de zetten, bijvoorbeeld door de oprichting van een buurtcoöperatie. Dit zal ook bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk 110-Morgen. In het komende jaar zullen we verder gaan met de thema s zoals die in de koers zijn benoemd, samen met onze huurders en andere belanghouders. Hierbij richten we ons op de klantgerichtheid van de organisatie, wonen en zorg, participatie van de bewoners in de wijk en duurzaamheid. Daarbij blijven onze inspanningen erop gericht om zo snel mogelijk uit het verscherpt toezicht te komen. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

6 Goede Governance Onze Woning voldeed nog niet aan alle eisen die de governancecode voor Woningcorporaties aan ons stelt. Ook daar is het afgelopen jaar hard aan gewerkt. Zo beschikken we, naast nieuwe statuten, nu over een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Deze zijn in goed overleg met het personeel, de ondernemingsraad, het bestuur en de Raad van Toezicht opgesteld en vastgelegd. Ze zijn ook terug te vinden op de website van Onze Woning, die we overigens begin 2015 zullen vernieuwen. Daarnaast hebben we ook een aanbestedingsbeleid opgesteld. Al onze inkoopactiviteiten worden nu op basis van dit beleid uitgevoerd. Doordat we steeds meer beleidsmatig werken zijn we beter in staat om de PDCA-cyclus (Plan- Do-Check-Act) toe te passen. Dit sluit ook goed aan bij de aanzetten die we maken om een lerende organisatie te worden. Met als uitgangspunt de koers, die we op basis van de uitkomsten van de belanghoudersbijeenkomst opgesteld hebben, maken we per afdeling een jaarplan. De jaarplannen bevatten doelstellingen die een bijdrage leveren aan de koers van Onze Woning. De jaarplannen worden ook gebruikt om met de medewerkers, in het kader van de HRM cyclus, afspraken te maken over te behalen resultaten en de persoonlijke ontwikkeling. Juist de ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijk. Immers we willen Onze Woning transformeren naar een klantgerichte en maatschappij georiënteerde organisatie en daarin slagen we alleen door goed opgeleide en getrainde collega s. Zij zijn immers degenen die deze doelen samen moeten realiseren. Daarnaast voldoet Onze Woning nu aan vrijwel alle bepalingen van de governancecode. Vrijwel omdat we de vorming van een nieuwe Raad van Toezicht nog gaan oppakken. Door de situatie waarin Onze Woning zich bevond zijn de huidige commissarissen langer aangebleven om zo te kunnen meewerken aan de transformatie die twee jaar geleden is ingezet. In maart is de werving voor vier nieuwe commissarissen afgerond. Hun benoeming vindt plaats op de algemene ledenvergadering van 31 maart as. Nieuwe statuten Op het gebied van governance heeft Onze Woning een belangrijke stap gezet. Zo heeft de Algemene Ledenvergadering in december 2014 unanieme goedkeuring gegeven aan de nieuwe statuten. Deze gaan uit van een twee-laags bestuursmodel waarbij sprake is van een directeur-bestuurder die wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt benoemd en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering op bindende voordracht van de Raad van Toezicht. Het huurdersplatform heeft het recht om voor twee zetels voor de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de huurders bij het beleid van Onze Woning verder versterkt. Hiermee voldoen de statuten aan de governancecode voor Woningcorporaties. We zullen later in 2015 wederom de statuten moeten wijzigen zodra de herziene Woningwet van kracht zal zijn (waarschijnlijk juli 2015). Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

7 Met ingang van 1 januari 2015 heeft het bestuur het stokje overgedragen aan de tijdelijke directeur-bestuurder. We hebben er het volste vertrouwen in dat met de nieuwe bestuurlijke structuur er een stabiele en professionele organisatie zal staan die met voortvarendheid de verdere ontwikkeling van Onze Woning ter hand zal nemen. Financieel Herstelplan 2014 stond vooral in het teken van het Financieel Herstelplan. Dit plan werd in maart door het Centraal Fonds Volkshuisvesting goedgekeurd maar de acties die in het plan zijn opgenomen waren al voor een belangrijk deel in gang gezet. Onze Woning heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan deze onderwerpen. Immers we staan onder verscherpt toezicht vanwege de financiële positie enerzijds en de governance anderzijds. Op beide vlakken hebben we stevige stappen gezet. Om meer liquiditeit te realiseren om zodoende extra af te kunnen lossen op de te grote leningenportefeuille, hebben we een stevig verkoopprogramma opgestart en hebben we het beleid ingevoerd om de huren te verhogen naar maximaal redelijk. Door de, boven verwachting goede, verkoop van woningen zijn we in staat geweest een deel van onze leningen af te lossen (ongeveer 8%), waardoor onze ratio s sterk verbeterd zijn. We waren uitgegaan van een verkoop van ongeveer 16 woningen, maar door een sterke focus op de verkoop te leggen zijn we erin geslaagd 40 woningen te verkopen. Daarnaast is er een organisatieplan opgesteld teneinde ook de beheerkosten terug te brengen. Hiermee gaan we, conform de planning in het Financieel Herstelplan in 2015 mee aan de slag. Al met al ziet het er nu naar uit dat we binnen afzienbare tijd weer voldoen aan de door Centraal Fonds Volkshuisvesting en door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw opgelegde financiële normen. Personeel en Organisatie In het afgelopen jaar zijn alle medewerkers geplaatst in een nieuwe functie, na een positief advies door de OR. De plaatsing is uitgevoerd conform de gemaakte afspraken met de vakorganisaties, welke zijn vastgelegd in een sociaal plan. Daarnaast hebben we de HR gesprekscyclus ingevoerd. Met alle medewerkers zijn plannings- en voortgangsgesprekken gevoerd met betrekking tot de gewenste resultaten van de medewerker. Deze resultaten zijn gebaseerd op het jaarplan dat is afgeleid van de koers. Op die manier verwachten we van iedere medewerker zijn of haar bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van Onze Woning. Strategisch Vastgoed Beleid In samenwerking met adviesbureau AT Osborne is een nieuw Strategisch Vastgoed Beleid opgesteld voor Onze Woning. Het SVB geeft inzicht in de vastgoedopgave voor de woningportefeuille van Onze Woning de komende 15 jaar. In het hoofdstuk investeren in onze woningvoorraad wordt nader ingegaan op het Strategisch Vastgoedbeleid. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

8 Huurdersparticipatie In april 2014 hebben we alle huurders uitgenodigd voor een bijeenkomst waar we het gesprek hebben gevoerd over de professionalisering van het bestaande huurdersplatform. De bestaande structuur was een intern georganiseerde huurdersparticipatie en dat past niet meer bij de goede governance van vandaag de dag. Ook de Wet Overleg Huurders Verhuurder schrijft een extern georganiseerde huurdersvertegenwoordiging middels een vereniging of stichting voor. Deze bijeenkomst werd zeer druk bezocht, er waren ruim 120 huurders aanwezig. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we samen met het Huurdersplatform een voorlopig bestuur gevormd welke hard aan het werk is gegaan. Eind 2014 is de stichting in oprichting. Ze bereikt haar achterban middels een grote klankbordgroep, bestaande uit huurders van Onze Woning. Met de stichting Huurdersplatform zal Onze Woning een samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin is vastgelegd over welke zaken Onze Woning en het Huurdersplatform overleg voeren, waarover adviesrecht geldt en waarover instemming nodig is. Daarnaast krijgt het Huurdersplatform de bevoegdheid om voor twee zetels in de Raad van Toezicht van Onze Woning een bindende voordracht te doen. Bij de werving van nieuwe commissarissen hebben Raad van Toezicht en Huurdersplatform samen opgetrokken. Leefbaarheid Een van de zes prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector heeft betrekking op de leefbaarheid van de buurten en wijken waar de corporatie werkzaam is. Het afgelopen jaar heeft de focus vooral gelegen bij de professionalisering van de interne organisatie, maar in het komende jaar willen we de leefbaarheidsactiviteiten een stevige impuls geven. Onze Woning verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij werkzaam is in de hechte en compacte wijk 110-Morgen. In deze wijk is de Bewonersorganisatie 110-Morgen werkzaam, die op het gebied van leefbaarheid allerlei activiteiten organiseert. Onze Woning wil met de Bewonersorganisatie een convenant sluiten waarin nadere afspraken staan met betrekking tot de leefbaarheidsactiviteiten die Onze Woning graag wil oppakken. Dit in nauwe samenwerking met het Huurdersplatform. In het voorjaar van 2015 wordt dit verder opgepakt. Ook willen we kijken of we in het kader van de burgerparticipatie bewoners in de wijk meer kunnen betrekken bij verschillende werkzaamheden die Onze Woning laat uitvoeren. Hierbij denken we aan de mogelijkheid een buurtcoöperatie op te richten aan wie Onze Woning werkzaamheden kan uitbesteden. In de buurtcoöperatie werken mensen uit de wijk en voor de wijk Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

9 Risico dossiers Turn-key overeenkomst Masterplan De aannemer waarmee Onze Woning in 2012 een turn-key overeenkomst heeft gesloten voor het realiseren van het Masterplan bestrijdt de rechtmatigheid van de ontbinding van deze overeenkomst door Onze Woning. Hoewel is getracht om tot een vergelijk te komen is dit niet gelukt als gevolg waarvan Onze Woning per 1 januari 2015 geen zaken meer doet met de betrokken aannemer. De kwesties die nog spelen hebben betrekking op onduidelijkheden van betalingen en de aankondiging van een schade die de aannemer bij Onze Woning meent te kunnen verhalen. Er worden door Onze Woning nog wel pogingen ondernomen om tot een minnelijke afspraak te komen. Future-overeenkomst RVG Dit lastige dossier is in het afgelopen jaar voortvarend ter hand genomen. We zijn erin geslaagd om tot goede afspraken te komen met RVG, ABN-AMRO en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De ongeborgde lening van ABN-AMRO is begin maart 2015 vervroegd afgelost en omgezet in een geborgde lening. Hiermee is Onze Woning verlost van de strikte voorwaarden van de ongeborgde lening waardoor het liquiditeitsrisico significant is afgenomen. Op 3 maart 2015 is met RVG een nieuwe future-overeenkomst afgesloten inzake de verkoop van de resterende woningen. In deze overeenkomst is tevens de financiële afwikkeling van de future-overeenkomst 2005 verwerkt. Beheerovereenkomst Humanitas De integratie met Humanitas heeft de nodige aandacht gekregen. Zo hebben we een integrale verantwoordelijkheid geïntroduceerd ten aanzien van het beheer van de woningen als ook de woning- toewijzing en verhuuradministratie. De beheerovereenkomst is geactualiseerd en de beheervergoeding voor de restant looptijd is overeengekomen op basis van een kostendekkende exploitatie door Onze Woning. Toekomst Met alle werkzaamheden van de afgelopen periode leggen we een goede basis voor de toekomst. Mede op basis van de koers zullen we in het komende jaar een aantal zaken gaan oppakken. In paragraaf Onze Woning goed op weg naar de toekomst van het jaarrapport 2014 gaan we hier nader op in. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

10 Algemene ledenvergadering In 2014 zijn er vijf algemene ledenvergadering gehouden, te weten op 15 mei, op 25 juni, op 30 oktober, op 17 november en op 18 december. De vergadering van 15 mei was bedoeld om de leden te informeren over de lopende zaken binnen Onze Woning. Tijdens deze vergadering zijn de leden geïnformeerd over de belanghoudersbijeenkomst van 11 maart en de koers van Onze Woning, die in samenwerking met de belanghouders is ontwikkeld. Onderwerpen als het verscherpt toezicht, het financieel herstelplan, de bestuursstructuur en de rechtsvorm van Onze Woning en de fusieverkenning zijn deze avond toegelicht door de directeur van Onze Woning. De vergadering van 15 mei is bijgewoond door 20 leden. Op de vergadering zijn de notulen van de ALV d.d. 12 juni 2013 vastgesteld en is de heer H.W. van Heuven benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Onze Woning. De vergadering van 25 juni is bijgewoond door 33 leden en in deze vergadering heeft besluitvorming plaatsgevonden over: het jaarverslag 2013; dit is door de leden goedgekeurd; het financieel verslag 2013; dit is door de leden goedgekeurd; de instemming van de leden over het gevoerde beleid van de Raad van Toezicht. Op 30 oktober is er een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden om met de leden in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen en rondom Onze Woning. Deze ledenraadpleging is bijgewoond door 35 leden. Naast het verstrekken van informatie over onderwerpen als het herstelplan (financieel en governance), de huurdersparticipatie en de ontwikkelingen in de sector, was er ruimte voor discussie over zaken als de koers van Onze Woning en de rechtsvorm en de bestuursstructuur. Daarbij was het voor het bestuur en de Raad van Toezicht ook een gelegenheid om te horen wat er leeft onder de leden. Op grond van artikel 33.1 lid b van de op dat moment geldende statuten van Bouwvereniging Onze Woning te Rotterdam heeft een aantal leden het bestuur verzocht een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven op 17 november omdat zij zich zorgen maakten over de toekomst van Onze Woning. De vergadering van 17 november is bijgewoond door 44 leden. Tijdens deze vergadering is het concept plan van aanpak gepresenteerd en de aanwezige leden hebben hier unaniem mee ingestemd. Het plan van aanpak moet er toe leiden dat de governance bij Onze Woning op orde komt, dat het vertrouwen van de leden wordt hersteld en zorgen voor stabiliteit in de voortgang van het herstelplan. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

11

12 Verslag Raad van Toezicht Algemeen De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Onze Woning. Conform de Governancecode artikel III.1.6. houden we via reguliere vergaderingen, via extra vergaderingen en via veelvuldige tussentijdse besprekingen van diverse leden van de Raad met de bestuurder in ieder geval toezicht op: de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen van Onze Woning; de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van Onze Woning; de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen het kwaliteitsbeleid; de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording (hoofdstuk V van de Governancecode); het financieel verslaggevingsproces; de naleving van wet- en regelgeving; het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. De resultaten van genoemde overlegvormen zijn voor zover nodig vastgelegd in notulen en in uitvoerig gearchiveerde mailwisselingen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in artikel 30 van de statuten. Inmiddels zijn per 31 december 2014 nieuwe statuten van kracht. Daarin zijn de taken en bevoegdheden van de Raad vastgelegd in artikel 16. In dit jaarverslag leggen we, als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop Onze Woning invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Onze Woning heeft een dynamisch en hectisch jaar achter de rug. Daarbij hebben uitvoering van het Financieel Herstelplan en het op orde brengen van de governancestructuur prioriteit gehad. De resultaten daarvan zijn voor wat betreft het Financieel Herstelplan duidelijk zichtbaar in het bedrijfsresultaat en in de governance, met nieuwe statuten en de omslag naar een organisatie met een directeur-bestuurder in plaats van een lekenbestuur. Voor het uitvoeren van onze taak in 2014 heeft de Raad het volgende toezichtkader gehanteerd: Taakvelden Besluit Beheer Sociale Huursector; Governancecode woningcorporaties, juli 2011; Statuten Onze Woning; Organisatieplan, ingezet eind 2012; Financiële meerjarenbegroting (met operationele en financiële doelstellingen van Onze Woning gekoppeld aan indicatoren om de prestaties te meten); Begroting 2014; Kwartaalrapportages, met daarin financieel verslag. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

13 Vanzelfsprekend horen overleggen, correspondentie en richtlijnen van het WSW daar ook bij. Het toezichtkader is door het jaar heen aangevuld door verkregen informatie uit gesprekken met het bestuur, de interim directeur, de externe accountant, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (noodzaak tot Financieel Herstelplan) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (verscherpt toezicht). Het toezichtkader aangevuld met de gesprekken is door de Raad van Toezicht in 2014 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van Onze Woning. Inmiddels zijn forse stappen gezet. Zoals gesteld zijn nieuwe statuten van kracht geworden. Een Reglement voor de werkwijze van de Raad zoals omschreven in de statuten is in voorbereiding. Ook zijn het integriteitsbeleid en de klokkenluiderregeling vastgesteld. Hoewel voor de komende periode gewerkt wordt aan de hand van het Plan van Aanpak en het Financieel Herstelplan zal er een expliciet beschreven ondernemingsplan worden opgesteld. Daarin wordt als vertaling van de opgaven en koers, de strategie van Onze Woning voor de aankomende jaren verwoord en uitgewerkt in concrete doelstellingen en activiteiten. Als Raad van Toezicht hechten we grote waarde aan de realisatie van dit plan en zullen we hierover regelmatig met het bestuur in gesprek gaan. Tot slot is met het Financieel Herstelplan in opdracht van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de basis gelegd voor de financiële continuïteit (inclusief risicobeheersing) en de ontwikkeling van de organisatie op langere termijn. In combinatie met het ondernemingsplan zal daarmee het toezichtkader voor de Raad van Toezicht in 2015 worden gecompleteerd. Taak en werkwijze Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad zich regelmatig mondeling en schriftelijk door het bestuur laten informeren over de geleverde volkshuisvestelijke prestaties, de voortgang op het organisatieplan en de financiële situatie in relatie tot de beoogde doelen. Naast overleg met het bestuur, de externe accountant en instanties als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben we als Raad van Toezicht: de algemene ledenvergaderingen bijgewoond met het bestuur en het management deelgenomen aan een sessie in september 2014, over de koers van Onze Woning en de te voeren strategie De Raad van Toezicht (en de leden van de raad afzonderlijk) heeft een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die nodig is om de taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Hierover hebben we diverse gesprekken gevoerd met het bestuur en de accountants van Deloitte. Dit betrof vooral de dossiers die verderop in dit verslag genoemd zijn. De resultaten Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

14 van deze gesprekken en de daarbij ontvangen voorstellen en adviezen zijn vervolgens door de Raad in zijn besluitvorming zoals vastgelegd in de notulen van zijn vergaderingen betrokken. Vergaderingen In het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal met het bestuur. Daarnaast waren er alles bijeengenomen tientallen extra vergaderingen en besprekingen nodig om alle veranderingen en aandachtspunten te bespreken met diverse interne en externe overlegorganen, zoals met CFV, WSW, ILT, Huurdersplatvorm i.o., werkgroep kritische leden, juridische en fiscale adviseurs, etc. Evaluatie In de vergaderingen is, als onderdeel van de verdere professionalisering van Onze Woning en de gedachtevorming rondom de bestuursstructuur, geruime aandacht geweest voor zowel het functioneren van Raad van Toezicht als het bestuur. In 2014 is met de komst van de heer H.W. van Heuven in het kader van de zelfevaluatie besloten om, zodra maar mogelijk, de samenstelling van de Raad in overeenstemming te brengen met de eisen van de Governancecode. Hoewel strikt genomen de zelfevaluatie niet geheel aan de code voldeed zijn toch belangrijke stappen gezet. Op 31 december 2014 zijn nieuwe statuten van kracht geworden die voldoen aan de Code en al vooruitlopen (voor zover mogelijk) op de aanstaande Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Naar verwachting zullen per 1 april nieuwe leden (waarvan 2 op bindende voordracht van de huurdersorganisatie) tot de Raad toetreden. Daarmee zijn de bezwaren van ILT, CFV en WSW wat betreft de in het Herstelplan gememoreerde activiteiten terzake weggenomen. Op 15 december 2014 heeft de Raad buiten aanwezigheid van de (interim)directeur zich een oordeel gevormd over zijn functioneren en hem na genoemde statutenwijziging per 1 januari 2015 benoemd tot (interim)bestuurder voor een periode van een half jaar. De Raad was dan ook zeer verheugd te constateren dat de leden in haar vergadering van 18 december 2014 unaniem hebben besloten de statuten te wijzigen. De nieuwe statuten maakt ruimte voor de benoeming van een professionele directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft hiertoe een procesmanager aangesteld die het proces met betrekking tot de statutenwijziging succesvol heeft begeleid. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

15 Besluiten en gespreksonderwerpen Het afgelopen boekjaar hebben we de volgende (goedkeuring op) besluiten genomen en onder meer gesproken over de volgende onderwerpen: (Goedkeuring op) besluiten Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Financieel Herstelplan Begroting 2014 Aanbestedingsbeleid Integriteitsbeleid, klokkenluidersregeling en gedragscode Begroting 2015 en MJOB Strategisch Vastgoedbeleid Plan verlaging netto beheerlasten Plan afbouw lening portefeuille Statutenwijziging Overige gespreksonderwerpen Governance Professionalisering organisatie Plan van Aanpak (organisatorisch herstelplan) Verscherpt toezicht CFV Dossiers RVG, Buskoop, Humanitas, ABN Werving leden RvT Prestatieoordeel CFV en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Financiële rapportage t/m derde kwartaal Position papers voor de jaarrekening 2014 Fusieverkenning Onafhankelijkheid De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook kritisch kunnen opereren. Geen van de leden verleent andere diensten aan Onze Woning dan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn daarmee onafhankelijk en kennen geen onverenigbaarheden zoals benoemd in artikel III.2.2 van de Governancecode. Als Raad van Toezicht concluderen we dat alle leden in het verslagjaar aan deze criteria hebben voldaan en onafhankelijk hun taak hebben uitgeoefend. Afgestemd op de Governancecode wordt de onafhankelijkheid in het in 2015 goed te keuren reglement van de Raad van Toezicht onderstreept. Deskundigheid en samenstelling De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De Governancecode bepaalt dat leden van een toezichthoudend orgaan niet langer dan twee termijnen van vier jaar zitting mogen hebben in de Raad van Toezicht. In mei 2014 is als door de Algemene Ledenvergadering nieuw benoemd lid van de Raad de heer H.W. van Heuven Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

16 aangetreden. Gezien zijn tientallen jaren betrokkenheid bij de volkshuisvesting en zijn brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring heeft de heer van Heuven als nieuw aangetreden lid van de Raad niet letterlijk een introductieprogramma gevolgd als in artikel III.3.4 van de Code is beschreven. Vanzelfsprekend heeft wel een uitvoerige oriëntatie op BVOW plaatsgevonden via gesprekken en documentatie. Voor de vanaf 1 april 2015 vernieuwde Raad zal een introductieprogramma op maat worden ontwikkeld door een nader te selecteren extern bureau. Voor de continuïteit van het toezichthoudend orgaan zijn de overige drie leden ook gedurende 2014 aangebleven als Raad van Toezicht. Gelet op de huidige zittingsduur voldoet Onze Woning op dit punt niet aan de Governancecode. Met de werving van vier nieuwe commissarissen wordt in 2015 voldaan aan de Governancecode. Per 31 december 2014 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: Naam en leeftijd Functie & expertise binnen RvT Dhr. A. Vijftigschild (55) In functie sinds 1999 Dhr. C.H. van Hellemond (66) In functie sinds 1999 Dhr. A. Kalkman (60) In functie sinds 2007 Dhr. H.W. van Heuven (64) In functie sinds 2014 Voorzitter Juridisch Secretaris Technisch Lid Financieel Lid Volkshuisvestelijk Beroep Nevenfuncties Jaar van Aftre den Advocaat Secretaris bij 2 stichtingen Derdengelden. Gepensioneerd Verzekeraar Zelfstandig consultant Bestuurslid stichting Velo Beheer B.V. Bestuurslid landbouwmuseum de kleine Duiker. Directeur van een Stamrecht B.V. Bestuurslid Federatie Opvang Lid Raad van Toezicht Stichting Federatie Opvang Bestuurslid Comensha Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

17 De vergoeding van de Raad van Toezicht over 2014 was als volgt: Naam Dhr. A. Vijftigschild (voorzitter*) Dhr. C.H. van Hellemond Dhr. A.W.J. Kalkman Dhr. L.H. Moorees Dhr. H.W. van Heuven (voorzitter*) Totaal * De heer Vijftigschild was tot en met 31 december 2014 voorzitter. Per 1 januari 2015 is de heer Van Heuven de nieuwe voorzitter. Werkgeversrol Vanuit onze verantwoordelijkheid concluderen we dat het bestuur zich in 2014 heeft ingezet voor het leveren van de volkshuisvestelijke prestaties en de verdere professionalisering van Onze Woning. Het was een bewogen jaar, waarin we gezamenlijk als Raad en bestuur hebben opgetrokken in onder meer de afhandeling van lastige dossiers (zoals de future-overeenkomst met RVG en de ontbinding van de turn-key overeenkomst van het Masterplan), de opzet van het Financieel Herstelplan, de integratie met Humanitas en de implementatie van de governance. Hierin hebben we onze verantwoordelijkheid als Raad van Toezicht in acht genomen. En zijn betekenisvolle stappen gezet De vergoeding van het bestuur over 2014 was als volgt: Dhr. L. de Jong (voorzitter)* Dhr. P.J. Rutten (secretaris) Dhr. F. Wijling (penningmeester) Mw. I. Nieuwkoop Dhr. W. Stribos ** Dhr. J. Vos*** - - Totaal *De heer L. de Jong is op 2 februari 2014 overleden. **De heer W. Stribos was van januari tot juli 2013 interim directeur-bestuurder. ***De heer J. Vos heeft afgezien van bezoldiging Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

18

19 Volkshuisvestingsverslag Oog voor de klant Onze Woning is er primair voor mensen met een lager inkomen die niet in hun eigen woonruimte kunnen voorzien. Daarin zijn we er in ieder geval voor de mensen met een inkomen tot in 2015 (in 2014: ), maar we verhuren ook aan mensen die een inkomen hebben boven deze wettelijk vastgestelde grens. Met een bezit van woningen in Rotterdam, bedienen we een brede doelgroep. De samenstelling van ons huurdersbestand is divers en varieert van starters, gezinnen, senioren tot mensen met een specifieke zorgvraag. Met een concentratie van ons bezit in de wijk 110- Morgen (Hillegersberg-Schiebroek) is Onze Woning in staat om zo niet alleen een woning op maat in de wijk aan te bieden, maar ook om binnen de wijk wooncarrière mogelijk te maken. Dit alles doen we in bestaande en nieuwe huurwoningen voor elke fase van het leven, tegen een passende prijs. Het huurbeleid van Onze Woning is in 2014 ongewijzigd en gebaseerd op de uitgangspunten dat: woningen met gelijke kwaliteit zoveel mogelijk dezelfde huurprijs moeten hebben; woningen zoveel mogelijk bereikbaar dienen te worden gehouden voor de primaire doelgroep. Om kwaliteit en prijs goed in evenwicht te brengen is de puntentelling van de woningen van belang. Als uitgangspunt is genomen dat de huren in het niet-daeb bezit bij mutatie naar 100% maximaal redelijke huur worden gebracht, of te koop worden aangeboden. Voor de DAEB-woningen is in het huurbeleid vastgelegd wat het percentage maximaal redelijke huur wordt bij mutatie. Eind 2014 is het huurbeleid beoordeeld, waarna actualisatie in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvindt. In het Financieel Herstelplan wordt met de voorgenomen huurstijgingen bij mutatie ook rekening gehouden. In 2015 wordt als middel voor financieel herstel van Onze Woning en de uitgezette koers van de organisatie het huurbeleid verder aangescherpt. Op dit moment is zichtbaar dat er meer mensen een beroep op Onze Woning doen voor het verkrijgen van goede en betaalbare woonruimte. Dit vanwege de economische crisis, toenemende sociale problematiek, gezinsbreuk en het steeds verder scheiden van wonen en zorg. In de organisatiekoers die Onze Woning in 2014 bepaalde voor de komende jaren wordt hiermee ook rekening gehouden. In de missie, visie en organisatiekoers voor de komende jaren staat het onderwerp betaalbaarheid van woningen dan ook nadrukkelijk opgenomen. De huidige periode van financieel herstel van Onze Woning en daarnaast de, door Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

20 overheidsmaatregelen, afgenomen financiële ruimte daagt Onze Woning uit om steeds meer efficiënt te gaan werken. Ook in 2014 is er hard gewerkt aan het slagvaardig houden van de organisatie. Met oog voor de klant en rekening houdend met wet- en regelgeving, hebben we het niveau van dienstverlening verder kunnen verbeteren en borgen. Bereikbare woningvoorraad Bereikbaarheidsgrenzen De bereikbaarheidsgrenzen worden rechtstreeks afgeleid van de aftoppingsgrenzen huurtoeslag. Per 1 januari 2014 was de bereikbare huur: voor één- en tweepersoonshuishoudens 556,82 ( 535,91 per 1 januari 2013) voor meerpersoonshuishoudens 596,75 ( 574,35 per 1 januari 2013) Per 31 december 2014 was 72,9% van het woningbezit bereikbaar voor de primaire doelgroep (2013: 75%). Het totale woningbezit ultimo 2014 is als volgt over de huurklassen verdeeld: Huurgroep <389,05 1 & 2 persoons-hh: Meer persoons-hh: > Totaal 389,05-556,82 556,82-699,48 699,48 Aantal woningen % 9,1% 63,8% 14,3% 12,8% 100% Woningen vanaf toevoegen aan het totaal wat eerst nog huur was. Dan wordt % Orionstraat vrije sector verderop lager. Ook in 2014 was het streefhuursysteem van toepassing. De streefhuur van elke woning is bepaald tussen 85% en 100% van de maximaal toegestane huurprijs volgens het woningwaarderingssysteem. De woonruimteverdeling Onze Woning voorziet wekelijks via Woonnet-Rijnmond (www.woonnet-rijnmond.nl) woningzoekenden van informatie over de beschikbare woningvoorraad. De regels voor de verdeling van woonruimte in de gemeente Rotterdam zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. Op dit moment worden vrijgekomen woningen aangeboden op basis van inschrijfduur. Gedurende 2014 is er, in overleg met andere corporaties en de betreffende gemeenten, gewerkt aan nieuwe regels en uitgangspunten voor de woningtoewijzing. Eind 2014 is er akkoord over de nieuwe uitgangspunten. In de loop van 2015 gaat de nieuwe Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

21 woonruimteverdeling van start. In het hoofdstuk Onze Woning goed op weg naar de toekomst is hierover meer te lezen. Urgentiebepaling Mensen in een onhoudbare of levensbedreigende situatie kunnen met een urgentieverklaring voorrang krijgen op regulier woningzoekenden. Urgentie wordt toegekend via de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR). Urgente woningzoekenden ontvangen op basis van hun gezinssamenstelling en inkomen een zoekprofiel van de woningen waarop ze met voorrang kunnen reageren. Onze Woning verwijst urgent woningzoekenden actief naar SUWR. In 2014 heeft Onze Woning 18 woningen toegewezen aan urgenten. Huisvesting bijzondere doelgroepen Er werden geen statushouders geplaatst. Onze Woning verleent op verzoek een bijdrage aan het Project (Z)onder Dak. Dit project zorgt voor huisvesting van dak- en thuislozen, die begeleid terugkeren in de maatschappij of naar mensen vanuit de generaal pardonregeling. Onze Woning heeft concrete afspraken met de gemeente gemaakt over de toewijzing voor bijzondere doelgroepen. Er is, conform deze afspraken, in 2014 geen beroep gedaan op Onze Woning voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. In overleg met zorgorganisatie Pameijer zijn twee woningen toegewezen aan hun cliënten. Woningruil Soms kan woningruil een oplossing bieden om een woning te vinden die beter aansluit bij de wensen van een woningzoekende. Wel dient hierbij aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In 2014 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot woningruil. Doorschuifregeling Met de doorschuifregeling is het mogelijk om met voorrang binnen een woongebouw te verhuizen. In 2014 is hiervan geen gebruik gemaakt. Woningtoewijzing Vanaf 1 januari 2011 is de tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Europese richtlijn) van kracht. Daarin is onder meer bepaald dat woningcorporaties minimaal 90% van de vrijkomende woningen met een huur onder 699,48 (peildatum 1 januari 2014) moeten verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal (peildatum 1 januari 2014). Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

22 De beleidsvrijheid om 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekende huishoudens met een inkomen boven de wordt door Onze Woning waar dit nodig is benut. Met het, in 98 % van de gevallen, toewijzen aan de primaire doelgroep, voldoet Onze Woning ruimschoots aan de doelstelling om minimaal 90% van de doelgroep te huisvesten. In 2014 is binnen Onze Woning het protocol voor de inkomenstoetsing gerealiseerd. Dat zorgde voor uniformering van de toetsing. De toetsing verliep dan ook beter gecontroleerd dan in Daarnaast werkten we met een uniform formulier voor de inkomenstoetsing. De uitzonderingen zijn vastgelegd en geborgd. Verhuur Verhuringen In 2014 hebben 151 verhuringen plaatsgevonden, waarvan 126 betrekking hebben op woningen, 3 op commerciële ruimten en 22 op parkeerplaatsen/garages. De verdeling van de 126 woningen heeft als volgt plaatsgevonden: Sociaal tot 699,48: 76 woningen Vrije sector vanaf 699,48: 25 woningen Project Orionstraat: in 2013 opgeleverd, in verhuringen van gerenoveerde woningen aan de Orionstraat. Het betreft 17 woningen in het sociale segment en 8 woningen in de vrije sector. De mutatiegraad sociale deel (exclusief Orionstraat) wordt daarmee: 6,19 % De mutatiegraad Vrije sector (exclusief Orionstraat) wordt daarmee: 12,01% De gemiddelde mutatiegraad over alle woningverhuringen (excl. Orionstraat) is in 2014 afgenomen tot 7,33%. (2013: 8,79%, 2012: 6,75%). Weigeringen Onze Woning merkt dat woningzoekenden steeds kritischer worden bij het aanvaarden van een woning. Er wordt wel gereageerd op het aanbod, maar vaak blijkt bij een aanbieding aan de geïnteresseerden, dat zij op de woning van hun keuze willen wachten. De meest voorkomende weigeringsredenen zijn: De woonomgeving bevalt niet. De woning wordt door de kandidaat niet als passend bevonden. De woning wordt te duur bevonden gezien de door de huurder ervaren kwaliteit. Kandidaten willen de woning niet betrekken, ondanks dat ze wel reageren. Persoonlijke omstandigheden. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

23 Binnen de nieuwe woonruimteverdeling die in 2015 van start gaat, wordt rekening gehouden met het terugdringen van het aantal weigeringen door duidelijke sancties in te bouwen in het systeem. Dat dwingt woningzoekenden om gerichter te reageren op vrijkomend woningaanbod. Huurverhoging Onze Woning heeft de in 2014 geboden wettelijk ruimte voor het doorvoeren van de huurverhoging benut. De huurverhoging per 1 juli 2014 is gedifferentieerd doorgevoerd op basis van de geboden ruimte om inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Naast de verhoging voor inflatie van 2,5% is vervolgens, afhankelijk van het gezinsinkomen van huurders, de uiteindelijke huurverhoging aangezegd. De huurverhoging per 1 juli 2014 bedroeg gemiddeld 4,8% (2013: 4,3% / 2012: 2,3%). Huurders van een vrije sectorwoning (> 699,48) hebben een huurverhogingsvoorstel ontvangen van 6,5% op de op dat moment actuele huur. Bezwaar tegen de huurverhoging In het derde kwartaal van 2014 heeft Onze Woning zicht gekregen op de bezwaren tegen de aangezegde huurverhoging. In totaal zijn voor de sociale sector (<699,48) 28 bezwaren ontvangen. Daarvan zijn 9 bezwaren later ingetrokken omdat huurders geen aanvullende informatie konden verstrekken, 13 bezwaren zijn gegrond verklaard en 6 bezwaren zijn voor een eindoordeel doorgestuurd naar de Huurcommissie. Voor de vrije sector woningen (>699, 48) kwamen veel bezwaren binnen. Alle huurders kregen 6,5% verhoging aangezegd. In totaal zijn 78 bezwaren ontvangen. Daarvan zijn om eigen redenen 6 bezwaren later weer ingetrokken. Onze Woning heeft de overige 72 huurders aangeboden om deel te nemen aan een proefprocedure. Daarmee wil Onze Woning, door opzegging van de huur bij een enkele bewoner, de rechter om een oordeel vragen naar de redelijkheid van de huurverhoging. 50 huurders hebben aangegeven zich te conformeren aan de uiteindelijke uitspraak van de rechter. 9 huurders handhaven het bezwaar en van 13 huurders is geen reactie ontvangen. Deze laatste groep huurders beschouwt Onze Woning als handhavers van het bezwaar. Het proefproces wordt in het tweede kwartaal van 2015 verwacht. Huurtoeslag In tegenstelling tot 2013 werd vanaf 1 januari 2014, in alle gevallen de huurtoeslag vanuit de Belastingdienst rechtstreeks naar de huurders overgemaakt. Huurders verzorgen vervolgens de huurbetaling aan Onze Woning. In voorgaande jaren bestond de mogelijkheid om de huurtoeslag rechtstreeks in mindering te laten brengen op de te betalen huur. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

24 Huurachterstand Ten aanzien van de huurincasso is ook in 2014 een sociaal en zakelijk beleid gevoerd. Het beleid van Onze Woning is erop gebaseerd om huurachterstanden en de oorzaken daarvan tijdig te signaleren. Daarna kan er actie worden ondernomen. Hierdoor worden grote huurachterstanden voorkomen en kunnen verdergaande maatregelen uitblijven. Onze Woning kiest er ook niet voor om huurders ongezien naar de deurwaarder door te sturen. Er wordt altijd contact gezocht om met elkaar tot een oplossing te komen. Wanneer de huurder er blijk van geeft het ontstane probleem op te lossen dan is er altijd ruimte voor afspraken op maat. Daar waar de situatie van de huurder vraagt om ondersteuning door andere partijen, zal Onze Woning zich inspannen om de huurder naar die partijen te bemiddelen. In 2014 is daarnaast bij iedere afsluiting van een nieuwe huurovereenkomst aangedrongen om door middel van huurincasso te betalen. Dit als een soort stok achter de deur, ter voorkoming van huurachterstanden. Ten aanzien van de huurachterstand over 2014 het volgende: De huurachterstand van zittende huurders per 31 december 2014 bedraagt zijnde 1,3% van de jaar huur. Over 2013 was dit 160,000 (1,6% van de jaar-huur). De daling van de derving is te verklaren door een strikter incassobeleid. Inclusief de vertrokken huurders is er sprake van een huurachterstand van ten opzichte van in Van de totale huurachterstand was ,- in handen van de deurwaarder. In 2013 was dit ,- en in 2012: ,-. In 2014 is er ,- aan vorderingen afgeboekt. Over het jaar 2013 was dat 8.055,-. Toename van de afboeking heeft te maken het sluiten van een aantal oude dossiers die, op aangeven van de deurwaarder, gesloten zijn en het afwikkelen van een aantal oude WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)-dossiers. Ontruimingen In 2014 is er 16 keer (2013: 9 / 2012: 13) een ontruiming aangezegd vanwege huurschuld. Totaal heeft 11 keer (2013: 4 / 2012: 11) daadwerkelijk een ontruiming plaatsgevonden. Ten opzichte van vorig jaar is er dus een ruime toename van het aantal ontruimingen. Duidelijk is hier de impact van de economische crisis te zien. Onze Woning probeert ontruimingen te allen tijde te voorkomen, door meer te sturen op het beheersen van achterstanden Daartoe is in 2014 de incassoprocedure verder aangescherpt. Alvorens vorderingen door te sturen naar de deurwaarder wordt er altijd een finale poging gewaagd om met de huurder in contact te treden om vervolgens een passende betalingsregeling te treffen. Daarnaast is er ruimte voor het aangaan van flexibele betalingsregelingen. Waar dat een rol speelt worden huurders bemiddeld naar schuldhulpverlening of andere partners op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met de nieuwe procedure kiest Onze Woning er bewust voor om een streng maar rechtvaardig beleid rondom incasso te voeren. Uiteindelijk is dit ook in het belang van de (andere) klanten. Het strengere beleid leidt wel tot een toename van ontruimingen. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

25 Huurderving De huurderving vanwege leegstand in 2014 bedroeg ,-. Dit is 1,7% van de jaarhuur. De daling van de derving ten opzichte van 2013 ( ,- zijnde 2,7% van de jaar huur) is te verklaren door minder leegstand van het bedrijfsonroerend goed. Onze Woning midden in de samenleving Onze Woning kent een grote betrokkenheid bij de huurders van haar woningen. We zorgen er niet alleen voor dat de woning er goed bij staat, maar dat ook de woonbuurt prettig is om in te leven. Dit is namelijk mede bepalend voor het woongenot. De activiteiten die we op dit terrein ondernemen, proberen we zoveel als mogelijk met partners en samen met bewoners op te pakken. In 2014 heeft een duidelijke indeling van de wijken plaatsgevonden. Het huurdersplatform is verder geformaliseerd als officiële spreekbuis namens de huurders. Consulenten hebben een deel van het woningbezit toegewezen gekregen waardoor de profilering in de wijk nadrukkelijker tot stand kwam. Ook bewonerscommissies hebben een duidelijk aanspreekpunt gekregen. In 2015 wordt dit verder doorgezet. Zo draagt Onze Woning bij aan het prettig wonen en leven in haar wijken en buurten. Overlast en woonfraude (bij wonen plaatsen) Overlast Onze Woning verstrekt Algemene Huisregels aan alle bewoners. Deze regels geven een richting aan het gewenste gebruik van de wooncomplexen. Het helpt huurders om elkaar onderling, maar ook tussen huurder en Onze Woning aan te spreken op gedrag. Ondanks deze regels komen huurders soms in een vervelende situatie van overlast terecht. Onze Woning gaat er dan vanuit dat bewoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun woonplezier en hun leefomgeving en onderling in overleg treden. Wanneer huurders er onderling niet uitkomen, dan kan de huurder de vervelende situatie of overlast melden. In alle gevallen probeert Onze Woning eerst om de betrokkenen te bewegen om samen tot een oplossing te komen. Zaken die niet tot een onderlinge oplossing leiden pakt Onze Woning zelf op. Dat kan door direct actie te ondernemen bij ernstige overlastmeldingen. Soms verwijst Onze Woning door naar instanties of ze schakelt de politie in bij extreme situaties. Wanneer huurders aantoonbaar in strijd met de huurovereenkomst handelen en zware, voortdurende overlast blijven veroorzaken, dan gaat Onze Woning uiteindelijk over tot een juridische procedure. Bij hennepteelt, drugs- en wapenhandel stuurt Onze Woning onverbiddelijk aan op ontbinding van de huurovereenkomst. In 2014 zijn geen juridische procedures gevoerd ten aanzien van overlast. Ook ontbindingen van de huurovereenkomst om die reden heeft niet plaatsgevonden. Woonfraude Onze Woning treedt actief op tegen woonfraude. Het kan hierbij gaan om onderhuur of doorverhuur. Constateringen of meldingen van woonfraude worden opgepakt in samenwerking met de wijkagent. Onze Woning maakt bij het onderzoeken van woonfraude Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

26 gebruik van de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA). Waar nodig, worden waarschuwingen afgegeven of juridische stappen genomen. In 2014 zijn geen gevallen van woonfraude geconstateerd. Signalen achter de voordeur Onze Woning constateert bij het bezoeken van de huurders met enige regelmaat dat huurders problemen hebben. Het gaat dan om zaken als sociaal isolement, psychische of verslavingsproblemen, onvoldoende persoonlijke verzorging, vervuiling van de woning en/of de woonomgeving of andere sociaal maatschappelijke problemen. Waar dat mogelijk is zet Onze Woning haar sociaal netwerk van gespecialiseerde hulpverleners in om huurders met dergelijke problemen verder te helpen. Soms wordt Onze Woning daarbij geholpen door de signalen die omwonenden, buren en bezoekers afgeven. In de wijk 110-morgen is door de Bewonersorganisatie 110-Morgen een initiatief genomen voor De Verbindingsmakelaar. Binnen dit wijkinitiatief worden hulpvraag- en aanbod effectief op elkaar afgestemd. Onze Woning speelt hierin, afhankelijk van de problematiek, een actieve rol. Een Rotterdams initiatief is het Lokaal Zorg Netwerk dat wordt gecoördineerd door de GGD. In dit vierwekelijks overleg worden huurders die bekend staan als zorgmijders besproken met een plan van aanpak. Het zorgnetwerk heeft als doel partijen, met korte communicatielijnen, te laten samenwerken wanneer klanten in de knel geraken. Dat kan zijn op sociaal gebied, maar ook in de zin van huisvesting. Deelnemende partijen handelen vervolgens elk vanuit de eigen discipline. Dit is een samenwerkingsverband tussen GGD, Parnassia Bavo, Bouman GGZ, Thuiszorg GGV, MEE Rotterdam, politie, Centrum voor dienstverlening, Havensteder, Vestia en Onze Woning. Het lokaal Zorgnetwerk zal in 2015 overgaan in een andere vorm. Bewonersparticipatie en communicatie Huurdersplatform In 2014 is de bestaande samenwerking tussen het huurdersplatform, als spreekbuis namens de huurders, verder vormgegeven. Er is hiervoor een officiële stichting opgericht met een eigen externe positie. Dit Huurdersplatform vormt in de toekomst de kritische overlegpartij voor Onze Woning bij haar keuzen in beleid en bedrijfsvoering. Daartoe is in april 2014 een informatieavond gehouden over het nut en de noodzaak van bewonersparticipatie. De drukbezochte avond leverde een aantal nieuwe actieve aanmeldingen van bestuursleden voor het Huurdersplatform op. Vanuit nagenoeg alle complexen is nu een bestuurslid vertegenwoordigd in het overkoepelende platform. Met dit nieuwe bestuur is een nieuwe weg ingeslagen van overlegvoering. Eerder werd het Huurdersplatform met name eenzijdig uitgenodigd voor het bespreken van Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

27 huurdersaangelegenheden. Een echte positie en inbreng in de organisatie was er tot voor kort nog niet. Vanuit de optiek van de Overlegwet heeft Onze Woning ervoor gekozen om dit verder te gaan formaliseren. Daarmee krijgt het Huurdersplatform ook een daadwerkelijke juridische status als formeel overlegorgaan van Onze Woning. Het formeel oprichten van de Stichting Huurdersplatform vindt begin 2015 plaats. De eerste inhoudelijke overleggen tussen het Huurdersplatform en Onze Woning vinden vanaf dat moment ook plaats. Tijdens de reguliere huurdersplatformvergaderingen in 2014 stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda: Huurverhoging per 1 juli 2014 (besluit: goedkeuring) Verhoging servicekosten per 1 juli 2014 (besluit: goedkeuring) Voorstel verkoopopgave financieel herstelplan Onze Woning Betrekken achterban bij het platform Aanpassing huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden. Voorstel beperken openingstijden vanaf 1 maart 2015 Vernieuwing communicatiemiddelen Website, brochures en telefonie Akkoord op aansluiting Regionale Klachtencommissie Bewonerscommissies Onze Woning hecht zeer veel waarde aan overleg met bewoners uit de complexen, enerzijds vanuit de klankbordfunctie en anderzijds vanuit het besef dat de betrokkenheid van en overeenstemming met de bewoners uit een complex essentieel is om prettig te kunnen wonen. Om deze reden streeft Onze Woning ernaar om in elk complex een bewonerscommissie te hebben, die zich liefst ook laat vertegenwoordigen in het Huurdersplatform. Minimaal eenmaal per jaar, maar als dat nodig is vaker, wordt overleg gevoerd tussen de commissie en Onze Woning. Elk complex heeft een vaste consulent aangewezen gekregen. In 2015 wordt het overleg nog constructiever vormgegeven vanuit wederzijds belang. De commissies krijgen meer dan voorheen inbreng in de keuzen voor het beheer van een complex. Eind 2014 functioneerden de volgende complexcommissies: complexcommissie Minoshoek (ouderencomplex) complexcommissie Poseidonstraat (galerijflat) complexcommissie Eucalyptushof (galerijflat) complexcommissie 55+ Ajaxstraat/Palamedesstraat (ouderencomplex) complexcommissie Cliostraat en Icarusstraat (ouderencomplex) complexcommissie Ajaxstraat/Apollostraat (appartementencomplex) complexcommissie Ajaxtoren (appartementen complex). Met dit complex heeft in 2014 geen overleg plaatsgevonden. complexcommissie Minervaplein (appartementencomplex). De bestaande bewonerscommissie heeft zich rond de zomer van 2014 teruggetrokken. Vanaf dat Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

28 moment heeft wel een aantal gesprekken met bewoners(afvaardiging) plaatsgevonden. Onze Woning streeft naar het opnieuw oprichten van een bewonerscommissie. complexcommissie Achillesstraat (90-240). Kwaliteitsmetingen Onze Woning vindt het belangrijk de mening van haar huurders over de dienstverlening te kennen. Daarmee kan het beheer van de woningen en het beleid van de organisatie verder worden verbeterd. In 2013 heeft Onze Woning een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De scores van de tevredenheid waren hoog. 85% van de huurders was tevreden en gaven gemiddeld een 7,6 voor de dienstverlening. Huurders gaven ook aan dat de wijk aanspreekt en uitnodigt om te blijven wonen. Ook bleek er interesse te zijn in het kopen van de woning. Op het onderwerp afhandeling van klachten kon het beter. In 2014 hebben we de nodige verbeteringen hierop doorgevoerd en daarmee gaat Onze Woning in 2015 nog door. Een eerste meting op de doorgevoerde verbeteringen heeft eind 2014 plaatsgevonden. Toen bleek dat, huurders die een enquête hadden ontvangen of tijdens een interview ondervraagt waren, een gemiddelde score van 7,1 gaven voor de snelheid van afwikkeling van de reparatieverzoeken. Daarnaast een cijfer van 7,9 voor het resultaat van de reparatie. In het jaarplan 2015 heeft Onze Woning het permanent meten van de kwaliteit van dienstverlening opgenomen voor de volgende onderwerpen: Betrekken van de woning Verlaten van de woning Uitgevoerde reparaties. Bewonersorganisatie 110-Morgen Bewonersorganisatie 110-Morgen verzorgt de belangenbehartiging voor alle bewoners (zowel huurders als eigenaren) in de wijk. Het werkterrein is uitgebreider dan onderwerpen in de lijn huurder- verhuurder. De kernonderwerpen zijn een schone, hele en veilige woonomgeving en de toekomst van de wijk. Onze Woning heeft sinds 2007 een samenwerkingsovereenkomst met de bewonersorganisatie. In 2014 heeft Onze Woning besloten dat de vertegenwoordiging van de huurders formeel plaats gaat vinden via het Huurdersplatform. De intentie van de Wet Overleg Huurders en Verhuurders geeft hiertoe aanleiding. Daarmee komt de Bewonersorganisatie 110- morgen in een andere relatie tot Onze Woning te staan. Met de bewonersorganisatie wil Onze Woning in de toekomst concrete afspraken maken over gezamenlijk te ondernemen activiteiten ten gunste van de (leefbaarheid in de) wijk en de huurders van Onze Woning. De huidige samenwerkingsovereenkomst zal daarmee binnenkort worden gewijzigd. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

29 Geschillencommissie De geschillencommissie adviseert het bestuur van Onze Woning met betrekking tot de afhandeling van de aan haar voorgelegde geschillen. De werkwijze van de geschillencommissie is vastgelegd in het Reglement in 1997 voor de geschillencommissie van Bouwvereniging Onze Woning en voldoet aan de eisen die het Besluit Beheer Sociale Huursector stelt. Het reglement is vastgesteld en ondertekend door het bestuur. De commissie bestaat uit drie leden, te weten: een lid vanuit het bestuur van Onze Woning een lid namens de bewonersorganisatie 110-Morgen een lid namens de leden van de vereniging (tevens de voorzitter). Huurders (en bewonerscommissies) kunnen klachten over het handelen en/of nalaten van Onze Woning in behandeling geven aan de geschillencommissie. Dat kan pas nadat de interne klachtenprocedure van Onze Woning doorlopen is. In 2014 heeft Onze Woning de bestaande interne klachtenprocedure aangescherpt. Net als in 2013 werden er in 2014 geen klachten ingediend bij de geschillencommissie. Vanaf 2015 sluit Onze Woning aan bij de regionale Geschillen Advies Commissie. Website De website speelt een steeds belangrijkere rol in de communicatie. Gebleken is dat de huidige website van Onze Woning onvoldoende klantgericht is en daarnaast verminderd interactief. Daarom heeft Onze Woning ervoor gekozen de website te gaan vervangen. Het moet een vraagbaak zijn voor zowel huurders als woningzoekenden op alle gebruikelijke onderwerpen. Met de nieuwe website wil Onze Woning zoveel mogelijk algemene vragen beantwoorden zodat de huurders en woningzoekenden op elk gewenst moment en op elke plek kunnen oriënteren. Ook is de verwachting dat daarmee de vragen aan de balie van het kantoor gaan afnemen. De nieuwe website is op 1 maart 2015 geïntroduceerd en tot stand gekomen met inbreng van het Huurdersplatform. Wonen, zorg en welzijn Onze Woning maakt zich sterk voor een zorgvriendelijke wijk: een leefbare wijk met sociale samenhang. In de in 2014 bepaalde koers staat dit ook prominent. Een goede fysieke en sociale infrastructuur vormt daarbij de voorwaarde. Ook mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, psychosociale problemen en senioren met ouderdom gerelateerde problemen moeten in de gelegenheid zijn om zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de samenleving. Daar past dan een geschikte woning, een veilige openbare ruimte, een sluitende keten van welzijns- en zorgvoorzieningen en een zo optimaal mogelijke mobiliteit bij. Dan is een integrale en wijkgerichte aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn noodzakelijk. Daarnaast uiteraard een goede samenwerking van maatschappelijke partners. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

30 De samenwerkingsorganisaties van Onze Woning zijn: Stichting Humanitas Stichting Pameijer (cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) Bewonersorganisatie 110-Morgen Huurdersplatform GGD in de vorm van lokaal Zorg Netwerk (vanaf 2015 in een andere vorm) Bewonerscommissies Politie/wijkagenten 110-Morgen Investeren in onze woningvoorraad Strategisch Vastgoedbeleid Zoals aangegeven in het verslag van het bestuur is er een nieuw Strategisch Vastgoed Beleid opgesteld voor Onze Woning dat inzicht geeft in de vastgoedopgave voor de woningportefeuille van Onze Woning de komende 15 jaar. De vastgoedstrategie is tot stand gekomen op basis van een analyse van de ontwikkeling van vraag en aanbod van zorg en wonen en de kansen en risico s in verschillende toekomstscenario s. Daarnaast heeft ook een financiële toetsing plaats gevonden van deze scenario s. De gekozen vastgoedstrategie biedt kansen voor het realiseren van een wijk die goed aansluit bij de woonvisie van de gemeente, is financieel haalbeer op termijn en geeft de meeste garantie op behoud van kwaliteit in de wijk na langjarig investeren. Hiermee sluit deze strategie het beste aan bij de ambities van Onze Woning. Door in te spelen op de vraag naar met name eengezinswoningen en woningen voor starters en ouderen sluit deze strategie goed aan op de koers van Onze Woning, de huidige woonvraag in de stadsregio Rotterdam en de demografische ontwikkelingen in de komende jaren. Bezit Onze Woning 2014 Woningbezit Sociaal Commercieel Totaal Aantal woningen Herrubricering Woningen uit exploitatie Aantal woningen per In 2014 zijn er geen nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er in woningen vanuit de sociale huur overgeheveld naar de duurdere huur boven de liberalisatiegrens van 681,02 (voor ,48). Minus 55 woningen die uit exploitatie zijn gehaald komt de Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

31 totale omvang van het bezit van Onze Woning neer op woningen. In 2014 zijn er 40 woningen verkocht. Bedrijfsruimten In totaal heeft Onze Woning ultimo m² aan bedrijfsruimten, die naar de huidige maatsteven sociaal (DAEB) en commercieel (niet-daeb) kunnen worden aangemerkt: Aantal m² bedrijfsruimte per Sociaal Commercieel Totaal Deze bedrijfsruimten gebruikt Onze Woning voor het stimuleren van het voorzieningenniveau in de wijk, die voor het overgrote deel een maatschappelijke functie vervullen. Een goed voorbeeld is het medische centrum Hillegersberg aan het Minervaplein, waarin functies als apotheek, huisartsenpraktijk en fysiotherapie zijn vertegenwoordigd. Planmatig onderhoud Met de uitvoering van het planmatig onderhoud houdt Onze Woning de kwaliteit van de woningvoorraad in stand. Hiervoor heeft Onze Woning een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld, met een prognose van de te verwachten onderhoudsuitgaven voor de restant levensduur van de woningen (maximaal 50 jaar). Daarbij zijn ook lang cyclische vervangingen in beeld gebracht. De meerjarenonderhoudsbegroting wordt ieder jaar geactualiseerd. De werkzaamheden op gebied van planmatig onderhoud zijn in 2014 aanbesteed volgens het nieuwe aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk zijn werkzaamheden bij de aanbesteding geclusterd. De kosten van planmatig onderhoud zijn in 2014 en 2013 lager dan in de jaren daarvoor. Een deel van de preventieve werkzaamheden in het planmatig onderhoud zijn komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat de kosten bij mutatie en reparatie hoger zijn. Inzicht in de kosten planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud) is als volgt: Totale kosten planmatig onderhoud Gemiddelde kosten in per vhe Naast planmatig onderhoud worden ook woningverbeteringen aangebracht, vooral in leegkomende woningen bij mutaties. Hierbij valt onder andere te denken aan aanbrengen van CV-installaties (waar mogelijk HR ketels), extra tegelwerk in keuken en toilet en bovenkastjes in de keuken. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

32 Door de beperkte financiële middelen zijn grootschalige renovaties in 2014 uitgesteld. Dit heeft invloed op de meerjarenonderhoudsbegroting. Door middel van conditiemetingen zal de kwaliteit van het vastgoed worden vastgesteld en moet prioritering plaatsvinden van de uit te voeren werkzaamheden binnen de financiële mogelijkheden. Reparatie (service) verzoeken Reparatieverzoeken bestaan uit technische verzoeken om defecte zaken te repareren aan de woning of het wooncomplex (inclusief de installaties). Deze verzoeken worden in het algemeen door bewoners opgegeven. Daarnaast worden ook door woonconsulenten en opzichters verzoeken tot reparatie gemeld Kosten serviceonderhoud Aantal verzoeken Gemiddeld verzoek per vhe 1,23 1,05 Gemiddelde kosten in per verzoek Eerste kwartaal 2015 zal een nadere analyse plaats vinden van de reparatieverzoeken van de afgelopen drie jaar. Doel hiervan is om te achterhalen via een kosten/baten analyse of extra investeringen kunnen leiden tot een structurele verlaging van het aantal reparatieverzoeken en/of de kosten per verzoek. Mutatie-onderhoud Bij een mutatie wordt de leeg gekomen woning op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. De woning wordt geheel nagezien en woningverbeteringen indien nog niet aanwezig (zoals bijvoorbeeld c.v.-installatie) worden aangebracht Kosten mutatie-onderhoud Aantal woningmutaties Gemiddelde mutatiekosten in per mutatie Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

33 De organisatie Actie op verdere professionalisering In 2014 is een vervolg gegeven aan de verdere professionalisering van de organisatie die in 2013 is ingezet. De volgende stappen zijn gezet: Onze Woning heeft op 10 maart 2014 de organisatiestructuur aangepast aan de uitgangspunten zoals verwoord in het organisatieplan van 22 oktober 2013, met als doel om te komen tot eenduidige bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie. De verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij Onze Woning was een belangrijke voorwaarde om verdere verbeteringen door te kunnen voeren. De ondernemingsraad heeft op 31 januari 2014 een positief advies gegeven. Alle medewerkers zijn op 10 maart 2014 geplaatst in een functie met een aangepast functieprofiel en aangepaste functiewaardering. Parallel aan de organisatieaanpassing liep er een integratieproject tussen Humanitas en Onze Woning. Op 28 augustus 2014 zijn er tussen Humanitas en Onze Woning afspraken gemaakt over een effectieve en heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de beheertaken door de medewerkers van Humanitas die werkzaam zijn bij Onze Woning. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een adequate en eenduidige dagelijkse aansturing binnen de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke kaders. Per is dit formeel geëffectueerd door het bestuur van Humanitas. In 2014 is, met instemming van de ondernemingsraad, een HR gesprekscyclus bij Onze Woning geïntroduceerd. De HR-cyclus gaat uit van een cyclus van tenminste drie persoonlijke gesprekken per jaar te weten een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Tijdens het planningsgesprek worden door de leidinggevende en medewerker de afspraken gemaakt over de te realiseren doelen waarop de latere beoordeling plaatsvindt. De individuele doelen per medewerker zijn afgeleid van het jaarplan van Onze Woning. Tevens wordt tijdens dit gesprek het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de medewerker opgesteld. Tijdens het voortgangsgesprek wordt aandacht besteed aan de voortgang, het functioneren en de loopbaanontwikkeling. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een medewerker formeel geëvalueerd. Het is immers van belang dat de organisatie zich durft uit te spreken over de kwaliteit van ieders bijdragen. Het bij Onze Woning gehanteerde beoordelingssysteem is vastgelegd in een reglement conform de CAO Woondiensten. Het beoordelingssysteem is van toepassing op alle medewerkers in de organisatie. Door het aantrekken van een controller in 2014 is de verdere professionalisering van de organisatie gestalte gegeven. De prioriteiten in 2014 lagen op het gebied van de Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

34 effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen en de betrouwbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie. In het derde kwartaal 2014 heeft de ondernemingsraad ingestemd met het integriteitsbeleid inclusief de gedragscode en de klokkenluidersregeling, waarna het is vastgesteld door het Bestuur. De medewerkers hebben via een integriteitsworkshop helder en duidelijk uitgelegd gekregen wat de geldende waarden en normen in de organisatie zijn en hoe het integriteitsbeleid in de organisatie is vormgegeven. Het integriteitsbeleid `Integriteit is een zaak van ons allemaal!` is op de bedrijfswebsite geplaatst. Met het oog op een toekomstbestendige en gezonde bedrijfsvoering is het van belang dat de beheerkosten worden verlaagd. Dit is vastgelegd in het financieel herstelplan. Uitgangspunt in het financieel herstelplan is dat vanaf 2015 een efficiencyslag plaats vindt in de bedrijfsvoering. De omzetting van een drie- naar een tweelaags bestuursmodel in december 2014 en de keuze voor twee in plaats van drie afdelingen leidt direct tot een verlaging van management- en bestuurskosten. Daarnaast zal er bezuinigd worden op de personeelskosten door het beperken van de formatie. Om deze veranderingen te realiseren is er in december 2014 een nieuw organisatieplan opgesteld. Op 19 januari 2015 is de adviesaanvraag voor deze organisatieaanpassing naar de ondernemingsraad gestuurd. Onze Woning heeft naar aanleiding van de organisatieverandering een sociaal plan opgesteld, dat de sociale gevolgen beoogt te regelen die voortvloeien uit de organisatiewijziging en de veranderingen die dit heeft voor de medewerkers. Onze Woning heeft over dit sociaal plan met de vakorganisaties overleg gevoerd conform artikel 2.14 van de CAO Woondiensten. Op 12 december 2013 is het sociaal plan door de partijen getekend met de looptijd van een jaar. In verband met de duur van de proefperiode voor medewerkers met aangepaste functies als gevolg van de organisatiewijziging van 10 maart 2014 is met de vakorganisaties afgesproken dat de looptijd van het sociaal plan verlengd wordt tot 1 oktober In juni 2015 wordt met de vakorganisaties een evaluatie gepland waarbij geëvalueerd wordt of de voorgenomen organisatiewijziging (organisatieplan december 2014) aanleiding is om het sociaal plan te verlengen tot 31 december Structuur en organogram In december 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem goedkeuring gegeven aan de nieuwe statuten. Hiermee is de overgang van een drielaags naar een tweelaags bestuursmodel gerealiseerd. De huidige structuur van de vereniging is opgebouwd uit een Raad van Toezicht, bestuur (directeur-bestuurder) en management. De directeur-bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Algemene Ledenvergadering heeft een primaire verantwoordelijkheid op de goedkeuring van de jaarrekening en de leden van de Raad van Toezicht. Zowel binnen het bestuur als de Raad van Toezicht vindt een professionaliseringslag plaats. Het voltallige bestuur is op 31 december 2014 afgetreden. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

35 Per 1 januari 2015 is een tijdelijke directeur-bestuurder benoemd. Volgens de richtlijnen van de Governancecode is de Raad van Toezicht in 2015 vernieuwd. Met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe statuten per 31 december 2014 ziet de organisatiestructuur van Onze Woning er per 31 december 2014 als volgt uit: Raad van Toezicht Bestuur Afdeling Wonen Afdeling Bedrijfsvoering Afdeling Vastgoed Personele opbouw Ultimo 2014 was de bezetting 18,6 fte (exclusief de bij Onze Woning werkzame Humanitas medewerkers). Inclusief deze medewerkers bedraagt de bezetting per 31 december ,6 fte. In het organisatieplan van oktober 2013 was de formatie 29,2 fte. Als de interimmanagement functies in 2015 worden ingevuld door vaste managers zal de formatie in 2015 uitkomen op 24,9 fte (inclusief Humanitas medewerkers). Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

36 Op 31 december 2014 had Onze Woning 21 medewerkers in dienst, ten opzichte van 23 op 31 december De samenstelling van het personeelsbestand naar aantal en fte is als volgt: Personeelsleden Formatieplaatsen Staf 4 4 3,1 3,4 Wonen ,6 8,7 Vastgoed 4 4 4,0 4,0 Bedrijfsvoering 5 5 4,9 4,3 Totaal ,6 20,4 Samenstelling medewerkers Humanitas werkzaam bij Onze Woning (naar aantal en fte) Het personeel in dienst van Stichting Humanitas en werkzaam bij Onze Woning is als volgt: Personeelsleden Formatieplaatsen Staf Wonen 1 1 0,9 0,9 Vastgoed 4 4 2,1 2,1 Bedrijfsvoering Totaal 5 5 3,0 3,0 Leeftijdsopbouw Onze Woning kent de volgende leeftijdsopbouw van het personeel in dienst: Leeftijdscategorie Vrouwen Mannen Totaal Totaal Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

37 Ontwikkeling en opleiding In 2014 zijn er opleidingen gevolgd die betrekking hebben op uitbreiding van de kennis op functieniveau. Met name de organisatieverandering heeft ertoe geleid dat medewerkers opleidingen hebben gevolgd om zich te ontwikkelen in de nieuwe taken. In totaal is in 2014 een bedrag van ,- besteed aan opleidingen. Onder meer de volgende opleidingen zijn gevolgd: EPA, verhuurmakelaar, huurrecht, woonfraude, huurincasso, follow up huur en verhuur en woningwet. Verder is er een in-company training gegeven omgaan met agressie (zie arbeidsomstandigheden) en klantgerichtheid. Volgens de cao Woondiensten hebben de medewerkers in dienst van een woningcorporatie recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Voor dit budget is een bedrag van ,- gereserveerd. Medezeggenschap Conform artikel 11.3 van de CAO Woondiensten heeft Onze Woning in 2013 een ondernemingsraad ingesteld. De ondernemingsraad van Onze Woning bestaat in totaal uit vier leden en is samengesteld uit drie medewerkers van Onze Woning en één medewerker van Humanitas die bij Onze Woning werkzaamheden ten behoeve van de beheerovereenkomst uitvoert. Deze keuze in samenstelling is gemaakt in overleg met de medewerkers en vakorganisaties. In 2014 hebben de onderstaande onderwerpen voor advies of instemming conform de WOR artikel 25 en 27 op de agenda van het overleg met de OR gestaan: Positief advies op 31 januari 2014 betreffende het organisatieplan met een aantal aandachtspunten; Positief advies op 6 maart 2014 over de aanpassingen organisatieplan; Instemming op 12 mei 2014 betreffende de invoering van de HR gesprekscyclus; Instemming op 16 september 2014 inzake het integriteitsbeleid, de gedragscode en de klokkenluidersregeling; Instemming op 23 oktober 2014 betreffende het beleid ongewenste omgangsvormen; De instemmingsaanvraag van 4 september 2014 inzake de bereikbaarheidsdienst is na overleg met de OR ingetrokken; Instemming op 11 december 2014 inzake de keuzes met betrekking tot de personeelsregelingen die onder de WKR vallen; De adviesaanvraag met het voornemen tot middagsluiting en wijziging telefonische bereikbaarheid van 9 december 2014 is nog in behandeling. Verder zijn de statuten met de ondernemingsraad besproken en is de ondernemingsraad geïnformeerd over alle voor de ondernemingsraad van belang zijnde onderwerpen. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

38 HR-administratie In 2014 is bij Onze Woning een digitaal personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd. Er is gekozen voor een geautomatiseerd systeem en een nieuwe module binnen NCCW voor de salarisadministratie. Op deze wijze wordt de personeelsinformatie overzichtelijk gemaakt en wordt versnippering van gegevens en mogelijke fouten voorkomen. Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden Het ziekteverzuim van Onze Woning bedroeg in ,7% ten opzichte van 13,7% in De melding frequentie was in ,3 ten opzichte van 1,5 in Onze Woning is aangesloten bij Arbodienst Smartwork. Daarnaast heeft Onze Woning voor het doorbetalen van zieke werknemers, voor een maximale periode van 2 jaar, een verzekering afgesloten. In 2013 is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidsdeskundige. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak risico-inventarisatie en - evaluatie gemaakt dat in de loop van 2014 en volgende jaren uitgevoerd wordt. Op 26 juni 2014 heeft de inspectie SZW een inspectie uitgevoerd bij Onze Woning. Deze inspectie vond plaats in het kader van het project agressie en geweld bij woningcorporaties. Op aangeven van de arbeidsinspectie heeft Onze Woning een protocol opgesteld, omgaan met ongewenst gedrag, waarin duidelijk wordt aangegeven hoe medewerkers dienen te handelen wanneer zij in hun taakuitoefening geconfronteerd worden met agressie en geweld en worden bezoekers geïnformeerd over de regels hieromtrent. Alle medewerkers hebben eind 2014 een training agressie en geweld gevolgd. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

39 Presteren naar vermogen Resultaat 2014 Over 2014 heeft Onze Woning een positief resultaat gerealiseerd van 2,5 miljoen. In onderstaande tabel zijn de werkelijke cijfers over 2014 weergegeven ten opzichte van de begroting 2014 en de cijfers over Het gerealiseerde bedrijfsresultaat ligt in lijn met de begroting. Hogere overheidsheffingen in 2014 zorgen voor een verslechtering van het bedrijfsresultaat ten opzichte van Het positieve netto resultaat wordt met name veroorzaakt door een hoger verkoopresultaat als gevolg van meer gerealiseerde verkopen. De waardeveranderingen en afschrijvingen worden positief beïnvloed door enerzijds een opwaardering van het commerciële bezit en anderzijds door aanpassing van de levensduur van een vorig jaar gerenoveerd complex. De belastingen zijn nihil doordat het fiscale resultaat over 2014 negatief is en er geen acute belastinglast is binnen 5 jaar. Financieel Herstelplan Om Onze Woning uit het verscherpt toezicht te krijgen is eind 2013 het Financieel Herstelplan ingediend bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In 2014 is door de toezichthouders groen licht gegeven om het herstelplan uit te voeren met waarborging van de financiële continuïteit als doel. De belangrijkste maatregelen uit het financieel herstelplan zijn: Verkoop van (een deel van het) bezit (circa 150 woningen); Huuropbrengsten optimaliseren (tot 100% maximaal redelijk); Bezuiniging op (beheer)kosten (5% per jaar); Afwikkelen risicovolle dossiers. Deze maatregelen zijn primair gericht op waarborging van de financiële continuïteit waarbij tevens van belang is dat wordt voldaan aan de normen (financiële ratio s) die het Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

40 Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert bij de beoordeling van de financiële positie van corporaties. Van de maatregelen strookt de maximalisatie van de huuropbrengsten niet met onze sociale doelstelling om de betaalbaarheid voor onze huurders te verbeteren maar is noodzakelijk voor behoud van zelfstandig voortbestaan van de vereniging. De bezuiniging op beheerkosten kan pas op termijn worden gerealiseerd. Op termijn, omdat eerst geïnvesteerd moet worden in de professionalisering van de organisatie. Na goedkeuring van het herstelplan hebben we direct ingezet op verkoop. Er zijn 400 woningen, met name vrije sectorwoningen (niet-daeb), voor verkoop geselecteerd waarbij we onze huurders in eerste instantie de mogelijkheid hebben geboden hun huis te kopen. Van deze mogelijkheid hebben 24 huurders gebruik gemaakt. Daarnaast zijn we gestart met verkoop bij mutatie. Op deze manier zijn 16 woningen verkocht. Eind 2014 hebben we 20 woningen in voorraad waarvan de daadwerkelijke verkoop (juridische overdracht) in 2015 zal plaatsvinden. De gerealiseerde verkoopaantallen hebben onze verwachtingen ruim overtroffen. In de begroting was gerekend met 18 verkopen, inclusief de voorraad ultimo 2014 hebben we al 60 woningen verkocht. Door de goede verkoopresultaten hebben we in ,3 miljoen extra afgelost op onze leningenportefeuille wat ten goede komt aan onze financiële ratio s. Voor wat betreft de optimalisatie van de huuropbrengsten hebben we in 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging volledig doorgevoerd, conform de wettelijke regeling. Voor hogere inkomens en vrije sectorwoningen is de huur met 6,5% verhoogd, voor de laagste inkomens met 4%. Bij mutatie hebben we de huur, waar mogelijk, opgetrokken naar 100% maximaal redelijk. De transitiefase waarin de organisatie zich bevindt, verplicht Onze Woning eerst te investeren in de organisatie door uitbreiding van personeel. Door doelmatiger te werken en processen optimaal in te richten, verwacht Onze Woning van 2015 tot 2019 jaarlijks een efficiencyslag te kunnen maken. De noodzakelijke investering in de organisatie heeft in 2014 voor een belangrijk deel plaatsgevonden. De herziene woningwet, die in 2015 van kracht wordt, zorgt ervoor dat wij nog meer moeten investeren in systemen en de organisatie om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Voor 2014 zijn de bedrijfskosten binnen de begroting gebleven. Het afwikkelen van risicovolle dossiers is in 2014 ten dele gelukt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft begin januari 2015 goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen Onze Woning, ABN AMRO en RVG. Op 10 maart 2015 is de ongeborgde (commerciële) lening boetevrij vervroegd afgelost en een door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde lening hiervoor in de plaats aangetrokken. De aan de ongeborgde lening gekoppelde renteswap is afgekocht. Op 3 maart 2015 hebben wij met RVG een nieuwe overeenkomst gesloten over de verkoop op termijn van pleinen en straten en de afbetaling van onze vordering. Met deze oplossing is het risico van directe opeisbaarheid van de commerciële lening teniet gedaan en heeft de omzetting van de lening een positief effect op onze toekomstige rentelasten. Daarnaast is met de nieuwe overeenkomst tussen RVG en Onze Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

41 Woning een goede basis gelegd om het reeds verantwoorde verlies op de vorige overeenkomst op termijn te compenseren. Met Humanitas hebben we overeenstemming bereikt over de hoogte van de beheervergoeding voor de jaren 2013 tot en met De afspraken over de uitvoering van het beheer zijn reeds verwoord in een aangepaste beheerovereenkomst die formeel nog moet worden ondertekend. De duur van de overeenkomst blijft ongewijzigd en eindigt eind Helaas zijn we er niet in geslaagd om het dispuut met een aannemer op te lossen. De eind 2013 overeengekomen vaststellingsovereenkomst is door de aannemer in juni 2014 eenzijdig opgezegd. Eind december 2014 heeft de aannemer schriftelijk aangekondigd een claim bij ons neer te leggen van ruim 5 miljoen inzake gederfde inkomsten. Gesteund door de visie van onze advocaten zijn wij van mening dat er onvoldoende grond is voor toekenning van de genoemde claim. Begin 2015 hebben wij de aannemer geïnformeerd over ons voornemen een tegenclaim in te dienen ter grootte van 1,5 miljoen. Financiële ratio s Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert 5 ratio s om financiële positie te beoordelen. Dit zijn de volgende ratio s waarbij tevens de norm van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is vermeld: ICR (interest coverage ratio) in welke mate op de lange termijn kan worden voldaan aan de renteverplichtingen vanuit de operationele kasstroom. Norm is minimaal 1,4. DSCR (debt service coverage ratio) hoeveel vreemd vermogen gedragen kan worden vanuit de operationele kasstroom. Norm is minimaal 1,0. LTV (loan to value) - in welke mate het bezit gefinancierd is met vreemd vermogen, uitgedrukt in een percentage. Norm is maximaal 75%. Solvabiliteit: eigen vermogen / totale vermogen. Norm is minimaal 20%. Dekkingsratio - in welke mate de investeringen met vreemd vermogen gefinancierd dienen te worden. Norm is maximaal 50%. Het verloop van de ratio s over de laatste drie jaar is hieronder weergegeven Dekkingsratio (woz-waarde t.o.v. leningen) 46,6% 45,0% 53,3% Debt Service Credit Ratio (DSCR) 0,9 0,8 0,8 Interest Coverage Ratio (ICR) 1,4 1,4 1,4 Solvabiliteit (Eigen vermogen* / totaal vermogen) 33,3% 35,7% 30,2% Loan to Value (leninge t.o.v. waarde bezit*) 69,2% 65,6% 78,2% * bij waardering op bedrijfswaarde Eind 2014 voldoen we aan vier van de vijf ratio s. De DSCR is nog onder de norm van 1,0 maar verbetert wel. Ten opzichte van 2012 zijn alle ratio s verbeterd. Doordat we in de bedrijfswaarde 2014 meer rekening hebben gehouden met betaalbaarheid van onze Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

42 woningen door toekomstige huurverhogingen te verlagen zijn de solvabiliteit en de loan to value verslechterd maar blijven ruim binnen de gestelde norm van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De dekkingsratio is in 2014 licht gestegen als gevolg van het feit dat de WOZwaarde harder is gedaald dan de schuldrest van de leningen. Financiering Het verlagen van de gemiddelde schuld per verhuureenheid is een van de doelstellingen uit het financieel herstelplan. In 2014 is 7,4 miljoen afgelost op de leningen waarvan 5,3 miljoen vervroegd. Hierdoor is de gemiddelde schuld per verhuureenheid ultimo 2014 gedaald naar (2013: ). Vermogensontwikkeling Het eigen vermogen is verbeterd door het positieve resultaat over 2014 maar blijft nog negatief. Het negatieve eigen vermogen suggereert dat de financiële continuïteit van de organisatie onzeker is, maar dit is geenszins het geval. De waardering van het bezit van Onze Woning is gebaseerd op historische kostprijs danwel lagere actuele waarde. Bij waardering tegen actuele waarde is het vastgoed in waarde 28,9 miljoen hoger waarbij het eigen vermogen 24,9 miljoen positief zou zijn. Wij zijn voorstander van waardering tegen actuele waarde, maar hebben besloten deze stelselwijziging uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat zoals deze wordt verwacht in de herziene woningwet. Naar verwachting zal hierover in 2015 meer duidelijkheid komen. Fiscale positie De aangiften vennootschapsbelasting zijn tot en met 2013 ingediend. In 2014 is met de belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale behandeling van de futureovereenkomst met RVG. De belastingdienst deelt hierbij onze mening dat deze overeenkomst fiscaal geen effect heeft voor Onze Woning. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst leidt dit voor ons tot een fiscaal verlies. Met de belastingdienst hebben wij tevens de mogelijkheden besproken van (tijdelijke) afwaardering van het vastgoed door daling van de WOZ-waarden. Op basis van het overleg hebben wij besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid om de risico s in de toekomst te beperken. Het fiscale resultaat over 2014 bedraagt 0,5 miljoen negatief. Ultimo 2014 zijn de compensabele verliezen 1,6 miljoen. Op basis van de meerjarenbegroting is er de eerste 5 jaren geen sprake van een acute belastinglast. Daarom is voor tijdelijke verschillen geen belastinglatentie gevormd. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

43 Risicomanagement Bij professionalisering van de organisatie is risicomanagement een belangrijk onderdeel en past bij onze doelstelling om in control te zijn en te streven naar good governance. In 2014 is de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) verder ingebed door de cyclus aan te sluiten bij de vergaderschema s van het bestuur en de Raad van Toezicht. De onder verscherpt toezicht stelling heeft dit proces versneld om zowel het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als het Centraal Fonds Volkshuisvesting periodiek te voorzien van voortgangsrapportages. Naast kwartaalrapportages wordt periodieke gerapporteerd over de liquiditeiten en de voortgang van het herstelplan. Ter verbetering van de interne beheersing is gestart met het in kaart brengen van de risico s in een risicoregister. In dit register zijn tevens de bevindingen van de accountant alsmede de door ons genomen maatregelen (opvolging) opgenomen met betrekking tot de volgende risico s: Het aanbestedingsproces. Risico bestaat dat opdrachten worden verstrekt tegen nietmarktconforme prijzen. Tevens is er sprake van een inherent frauderisico binnen dit proces, doordat de keuze voor een bepaalde aannemer niet op een objectieve manier kan worden vastgesteld. Opvolging: Het aanbestedingsbeleid is medio 2014 vastgesteld waarbij de aanbevelingen van de accountant zijn meegenomen. Functievermenging huren. Het risico bestaat dat onjuiste mutaties worden doorgevoerd waardoor de verantwoorde maandelijkse huuropbrengst onvolledig is. Opvolging: De rechten in het primaire systeem van de betreffende functionarissen zijn aangepast zodat functievermenging niet meer kan plaatsvinden. Muteren crediteuren stamgegevens. Het risico bestaat dat crediteuren stamgegevens ten onrechte worden gemuteerd waardoor onrechtmatige betalingen mogelijk worden gemaakt. Opvolging: De rechten in het primaire systeem van de betreffende functionarissen zijn aangepast waardoor het risico van onrechtmatige betalingen is gemitigeerd. Inkoopproces. Het risico bestaat dat onjuiste of onrechtmatige betalingen worden verricht. Opvolging: we hebben de parafenlijst gekoppeld aan het procuratieschema. Daarnaast wordt bij betalingen het vier ogen principe toegepast. Onderhoud. Het risico bestaat dat facturen met een onjuiste prijs of facturen waarvan de prestatie nog niet is verricht, toch worden goedgekeurd. Opvolging: De aanbevelingen hebben we meegenomen in de aanbestedingstraject inzake het dagelijks - en mutatieonderhoud. We brengen onderhoudswerkzaamheden bij meerdere aannemers onder waarbij standaard kostprijzen voor werkzaamheden worden gehanteerd. Daarnaast willen we onze huurders betrekken het vaststellen van de prestatie. Hierdoor worden de genoemde risico s gemitigeerd. BTW. Het risico bestaat dat de belastingdienst de in aftrek genomen btw afkeurt op het moment dat er geen formeel juiste btw-factuur aan ten grondslag ligt die aansluit op de btw-aangifte. Opvolging: Bij onjuiste factuur wordt factuur niet in behandeling genomen en dient de leverancier de factuur te corrigeren. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

44 Salarissen. Het risico bestaat dat salarismutaties niet juist of niet volledig worden verwerkt, waarmee onjuiste betalingen plaatsvinden. Daarnaast bestaat het risico dat Onze Woning aansprakelijk kan worden gesteld voor pensioen (inclusief weduwe-wezen) uitkeringen die niet ondergebracht zijn bij de verzekeraar. Opvolging: Er is voldoende functiescheiding aangebracht tussen de salarisadministratie en personeelszaken. WNT. Door het overschrijden van de WNT-norm wordt mogelijk niet voldaan aan de weten regelgeving rondom WNT. Opvolging: In 2014 zijn de WNT-aspecten voldoende in kaart gebracht en is extern advies gevraagd over de klasse-indeling. Naast opvolging van bovenstaande bevindingen zijn er integrale audits uitgevoerd op naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de toewijzing van sociale woningen op basis van inkomens en de verkoop van woningen. Uit de audits is gebleken dat we wet- en regelgeving naleven. Als laatste is in 2014 gestart met de beschrijving van de bedrijfsprocessen als eerste aanzet voor de door te voeren efficiencyslag. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

45 Onze Woning goed op weg naar de toekomst Het afgelopen jaar hebben we de basis gelegd voor een financieel gezonde corporatie. Hoewel het traject in het kader van het financieel herstelplan nog niet helemaal is afgerond verwachten we dat Onze Woning in financieel opzicht snel weer zal voldoen aan de normen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. We verwachten ook de lopende dossiers goed afgewikkeld te hebben in het komende jaar. Met de leden van Onze Woning is in de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2014 gesproken over het toekomst van de vereniging. Er blijken hier zorgen over te zijn nu Onze Woning de huren naar maximaal redelijk verhoogt en woningen verkoopt. Daarbij vragen sommige leden zich af of een kleine corporatie wel kan voortbestaan in een grote stad als Rotterdam, met de toenemende regels waaraan de corporatie moet voldoen. Met de leden is afgesproken dat Onze Woning een analyse maakt van de mogelijkheden die Onze Woning heeft ten aanzien van schaalgrootte, professionaliteit, positionering en governance. In dit kader doen we ook een verkenning naar een mogelijke fusie waarbij we zoeken naar een sterke partner zodat er straks een professionele en financieel sterke corporatie staat die goed in staat zal zijn om de uitdagingen waarvoor Onze Woning in de komende jaren staat op te pakken. We denken hierbij aan een snelle start van de herstructurering van de wijk. Onze Woning zal het traject van de herstructurering zorgvuldig en in goede samenspraak met haar onze leden oppakken. Herziene Woningwet Naar verwachting zal de herziene woningwet per 1 juli 2015 in werking treden. Behalve dat er meer regels voor corporaties komen zal er ook de nodige eisen gesteld gaan worden aan de governance en de inrichting van de organisatie. Hoewel nog niet alle gevolgen van deze wet bekend zijn omdat veel zaken nader worden uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur is al wel duidelijk dat we een scheiding moeten aanbrengen tussen DAEB en Niet-DAEB bezit hetgeen het nodige werk met zich zal meebrengen. Visitatie Onze Woning is voor het laatst in 2011 gevisiteerd. De periode waarover deze visitatie betrekking had is 2007 tot en met Conform de gedragscode van Aedes zal Onze Woning dit jaar een visitatie laten uitvoeren over de periode 2011 tot en met De uitkomst van deze visitatie zal gebruikt worden voor de verdere professionalisering van onze organisatie. WNR 3.0 Het systeem van woonruimteverdeling is eind 2014 aan veranderingen onderhevig. In 2015 wordt door Woonnet-Rijnmond een nieuw systeem van woonruimteverdeling geëffectueerd. In dit nieuwe systeem komen 4 modellen waar onderscheid wordt gemaakt tussen Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

46 oriënterende zoekers, spoedzoekers, gerichte zoekers en urgente zoekers. Ook worden er andere vormen aangeboden zoals duurdere huur, koop studentenhuisvesting en tijdelijke huisvesting. Daarnaast is in deze verordening geregeld dat er een no-showregeling van toepassing zal zijn, waar kandidaten geblokkeerd worden wanneer zij niet op een bezichtiging komen opdagen. Hiermee komen de huidige bemiddelingsmodellen (zoals lokaal maatwerk) te vervallen. Geschillen Advies Commissie Vanaf 2015 sluit Bouwvereniging Onze Woning zich aan bij de regionale Geschillen Advies Commissie. Daarmee organiseert Onze Woning het afwikkelen van geschillen met huurders over de uitvoering van beleid of het handelen van de medewerkers via een onafhankelijke externe geschillencommissie. De interne geschillencommissie, die eind 2014 werkzaam was binnen Onze Woning, is daarmee opgeheven. Klantcontacten Om meer klantgericht te werken wordt in 2015 op een aantal onderdelen van de organisatie ontwikkeld. Onze Woning gaat meer op afspraak werken en perkt daarom de openingstijden van het kantoor en de telefonie in. De website wordt vernieuwd en voorzien van meer actuele informatie en ook komen er nieuwe informatiebladen die klanten veel beter in staat stellen om te oriënteren. Ook de telefooncentrale en de afwikkeling van telefoonverkeer wordt aangepakt, waardoor efficiënter gewerkt wordt. Om de professionaliteit verder te versterken worden de huidige brochures vervangen en gedigitaliseerd. Organisatie Om te komen tot een gezonde organisatie is het noodzakelijk om in 2015 vervolgstappen te gaan zetten. Hiervoor zal de topstructuur van de organisatie worden aangepast en wil Onze Woning inzetten op een toekomstbestendige en efficiënte bedrijfsvoering. De wijziging in de inrichting van de organisatie heeft te maken met de principes die voortvloeien uit de visie en de strategie van Onze Woning. Dit betreft een toekomstgerichte governance met het raad van toezichtmodel, waarin de lange termijn belangen van de gemeenschap en de korte termijn belangen van de zittende huurders zijn geborgd. Verder zal er ook in 2015 ingezet worden op een bedrijfsmatige, effectieve en efficiënte inrichting van de organisatie. Onze Woning wil zich daarnaast ontwikkelen tot een marktgerichte organisatie, waarbij de klantcontacten en het daarin passende maatwerk door de Frontoffice wordt geleverd en de financiële en ondersteunende diensten in de Backoffice worden ondergebracht. Met een minimale personele bezetting en goede personeelsplanning wil Onze Woning haar medewerkers in staat stellen zich met opleiding en coaching te ontwikkelen tot zelfsturende verantwoordelijke medewerkers. Onze Woning zal gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten om kortdurende capaciteits- en/of kwaliteitsvraagstukken in personele zin op te lossen. Om de strategie te Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

47 realiseren zoekt Onze Woning naar samenwerking met partners die haar versterken, waarbij op de kritische punten gestreefd wordt naar stabiele samenwerkingsrelaties. Contractoptimalisatie Om het beheer van het vastgoed verder te professionaliseren, zijn we in 2014 gestart met trajecten van contractoptimalisatie voor technische installaties en het dagelijks onderhoud. Op basis van een inventarisatie van de bestaande contracten en wensen en behoeften worden criteria en randvoorwaarden gedefinieerd waaraan nieuwe contracten met leveranciers moeten voldoen. Bij deze contractoptimalisaties wordt niet alleen gekeken naar de beste prijskwaliteitsverhouding. Ook de kwaliteit van de dienstverlening en de wijze van beoordeling en samenwerking met en van toekomstige leveranciers worden daarin meegenomen. Het doel is dat door deze contractoptimalisatie Onze Woning medio 2015 met een kleine groep leveranciers een professionele samenwerking aangaat die naast kostenbesparingen ook een verdere verbetering van de dienstverlening naar onze huurders gaat opleveren. Strategisch Vastgoed Beleid transitieplan Op basis van het Strategisch Vastgoed Beleid zal in 2015 een concreet transitieplan worden opgesteld. In dit plan wordt aangegeven wanneer, waar en welke renovaties en sloop/nieuwbouw gaat plaatsvinden. De nadruk in het transitieplan ligt op het realiseren van meer eengezinswoningen in 110- Morgen door gefaseerd enkele bestaande complexen te slopen en bebouwing van het kavel aan de Apollostraat. Daarnaast vindt ook een modernisering / herstructurering plaats van woningen om deze meer geschikt te maken voor de wensen en behoeften van onze (toekomstige) doelgroepen. Duurzaamheid Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de woningcorporaties. De minister, Aedes, Woonbond en Vastgoedbelang hebben in 2012 gezamenlijk de doelstellingen op dit gebied in een convenant vastgelegd. Als het convenant is uitgevoerd, hebben de 2,4 miljoen corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33 procent. Zoals aangegeven in de koers van Onze Woning is duurzaamheid ook een van de vier belangrijke thema s. Onze Woning zal in 2015 een plan opstellen op welke wijze zij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstelling (B-label). Daarbij zal ook aandacht zijn voor het, waar mogelijk, verlagen van de energielasten om de woningen betaalbaar te houden. De labeling die recent heeft plaats gevonden, vormt een goede 0- meting. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

48 Kasstroomprognose De meerjarenprognose is gebaseerd op de uitgangspunten uit het financieel herstelplan waarbij deze is geactualiseerd met de situatie ultimo Ten opzichte van vorig jaar zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingen beperkt ingerekend tot en met Daarna volgt een inflatievolgend huurbeleid. De overtollige liquide middelen worden aangewend om de financiële positie te verbeteren door extra af te lossen op onze leningen. De verbetering van de financiële ratio s zal de komende jaren worden voortgezet. Ruimte voor nieuwe investeringen in de vorm van nieuwbouw of renovaties is er de komende jaren niet. De kasstroomprognose voor de periode tot en met 2019 geeft het volgende beeld: De operationele kasstroom verbetert jaarlijks door enerzijds lagere rentelasten en anderzijds hogere huuropbrengsten en lagere beheerkosten. De verhoging van overheidsheffingen (met name de verhuurdersheffing) de komende jaren doet hier geen afbreuk aan. De (des) investeringskasstroom betreft de verkoopopbrengsten ( 14,2 miljoen) en deze worden samen met de operationele kasstroom gebruikt om de leningen af te lossen ( 28,5 miljoen). Ontwikkeling Financiële ratio s De ontwikkeling van de financiële ratio s voor de komende jaren is positief. De DSCR zal in 2015 op de norm liggen (1,0) waardoor we volledig voldoen aan de normen van het WSW. De ontwikkeling van de ICR en de Loan to Value voor de komende 5 jaar is hieronder weergegeven. Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 E-mail: info@brabantwonen.nl juni 2009 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008 Voorwoord

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie

Maatschappelijke visitatie Maatschappelijke visitatie Coöperatieve Vereniging Procorp U.A. Het Witte Huis 1 e Hogeweg 198 3701 HL Zeist info@pro-corp.nl www.pro-corp.nl Visitatiecommissie Rob van Oostveen (voorzitter) drs. Gérard

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie