Notitie Kansen gebruik inlandterminals voor groei containerbinnenvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Kansen gebruik inlandterminals voor groei containerbinnenvaart"

Transcriptie

1 Notitie Kansen gebruik inlandterminals voor groei containerbinnenvaart Uitgevoerd in opdracht van: Lean & Green Barge, Connekt Den Haag, 4 september Concept, ter bespreking

2

3 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Onderzoek containerstromen 2 3 Groei overslag door jaren heen 6 4 Modal split tussen weg-water-spoor in Nederland 7 5 Overslag en belangrijkste verladers per terminal 10 6 Betrokken verladers bij innovatieve barge projecten 13 7 Kostencomponenten binnenvaart 15 8 Voorbeeldberekeningen Barge vs Wegtransport 18 9 Marges in de keten 23 Bijlage 1 Reeferoverslag 25 Bijlage 2: Stakeholders in de binnenvaart 27

4 1 Inleiding Doel van deze notitie is om de belangrijkste recente ontwikkelingen in het gebruik van inland-terminals door bedrijven in Nederland voor de containerbinnenvaart op een rij te zetten. Hierbij ligt de focus op zowel de vraag van bedrijven (verladers en expediteurs) als het aanbod van binnenvaartpartijen (terminal, agenten en schippers). In onderstaande paragrafen is een cijfermatig en visueel beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkeling van vervoer per binnenvaart, modal-split ontwikkelingen, prognoses op basis van scenario s en de ontwikkeling van containerbinnenvaart in het bijzonder. Daarbij gaat het om een korte samenvatting uit diverse rapportages. Voor een detail weergave van ontwikkelingen in containervervoer in Nederland verwijzen we tevens naar de uitgebreide en recente rapportage Multimodale achterlandknooppunten in Nederland dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in juli 2012 heeft opgesteld op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor een beschrijving van vrachtprijs ontwikkelingen en marges zijn de conclusies uit de rapportage Herstelpad binnenvaart loopt vertraging op van het ING economisch bureau (maart 20912) verwoord, en aangevuld door een beschrijving van factoren die de binnenvaartmarkt beïnvloeden. Zie ook %20Herstelpad%20binnenvaart%20loopt%20vertraging%20op%20- %20maart%202012_tcm pdf Buck Consultants International 1

5 2 Onderzoek containerstromen Het containervervoer via de binnenvaart wordt in Nederland gedomineerd door de overslag en het verdere vervoer van en naar de haven van Rotterdam. Tabel 1: Aantal containers van Rotterdam naar het achterland ( x 1000) Modaliteit Binnenvaart Spoorvervoer Wegvervoer Totaal Bron: HBR, KIM Uit eerder onderzoek weten we dat er in Nederland vier grote stromen in de containerbinnenvaart zijn: 1. Vervoer tussen Rotterdam en inland-terminals in Nederland (NL-NL), dat gestaag groeit en inmiddels ca TEU bedraagt 2. Vervoer tussen Rotterdam/Nederland en inland-terminals in aan de Rijn en de zijrivieren in Duitsland/Frankrijk.Duitsland (NL-Dui/Fra/Zwi), dat ups en downs kent. 3. Vervoer tussen Rotterdam/Nederland en Antwerpen/inland terminals in België 4. Vervoer tussen België en Duistland door Nederland (vrijwel allemaal binnenvaartvervoer van en naar Antwerpen) Van het container vervoer naar het achterland heeft tweederde van het volume als bestemming Nederland. Een aanvullende 15 % heeft als bestemming Duitsland. België vormt met 13.1 % de derde bestemming vanuit de haven van Rotterdam waarbij Antwerpen een belangrijke bestemming is. De ontwikkeling van het Seine-Schelde kanaal biedt daarnaast toekomstige kansen voor de ontwikkeling van binnenvaart naar Frankrijk en regio Parijs. Figuur 1 : Totale containervervoer van Rotterdam naar achterland per land in % (2008) Achterland Aandeel Rotterdam Nederland 66,1 Frankrijk 1,0 Duitsland 15,3 Italië 2,0 België 13,1 Zwitserland 1,5 Totaal 100 Bron ABN-Amro, 2008, Kim Studie Multimodale achterlandknooppunten in Nederland: Een studie naar containeroverslagterminals in het achterland van Nederlandse zeehavens, 2012 Conclusie: Het containervervoer per binnenvaart van en naar Rotterdam gaat voor 2/3 de naar Nederlandse bestemmingen. Buck Consultants International 2

6 De maritieme containerstromen zijn ook in kaart gebracht voor de verschillende regio s in Nederland ( zie figuur 2). Hierbij is uitgegaan van data uit 2008 die het Havenbedrijf Rotterdam bijhoudt. De conclusie is dat vooral in Oost-Brabant, maar ook elders in Brabant, het marktaandeel van de binnenvaart groot is. Ook in Arnhem-Nijmegen en Twente is het gebruik van de binnenvaart reeds fors. De vraag naar containerbinnenvaart is dus sterk groeiende vanuit bedrijven, hetgeen ook blijkt uit de belangstelling voor Lean & Green Barge. Echter, dit container vervoer per binnenvaart is vooral gericht op het vervoer tussen achterlandterminals en zeehavens, en niet naar continentale bestemmingen. Figuur 2: Volume maritieme containers van en naar Rotterdam, verdeeld naar modaliteiten De groei van de laatste jaren in het containertransport tussen Nederlandse terminals is aanzienlijk geweest (van ca TEU naar TEU in 5 jaar), waarbij vooral de groei richting de terminals in Brabant, Noord-Limburg en Twente (Hengelo) fors is geweest (de laatste is gegroeid van naar scheepsbewegingen in een paar jaar). Deze groei is voornamelijk te danken aan de containerbinnenvaart, omdat de bulkvaart mede door de economische Buck Consultants International 3

7 Duisburg Köln Hamburg Ludwigshafen Neuss Mannheim Wesel Karlsruhe Bremen Marl Berlin Heilbronn Gelsenkirch Kehl Frankfurt crisis in de bouw (zand, grind) nauwelijks gegroeid is. De Combi Terminal Twente kent de laatste jaren dan ook een verdubbeling in de containeroverslag. Ontwikkelingen achterland vervoer Duitsland Met circa 150 trimodale terminals is het binnenvaart netwerk in Duitsland zeer uitgebreid en vormt na Nederland de belangrijkste achterlandbestemming. Duisburg neemt als centrale hub met 7 terminals verreweg de belangrijkste positie in. Ook heeft deze havenregio als enige een zeer sterke groei laten zien afgelopen jaren. Opvallend is verder de relatief geringe overslag in Hamburg. Naast de groei op Duisburg is het vervoer van containers van en naar Duitsland in 2011 gestagneerd. Duisburg speelt dus een steeds centralere rol als draaischijf. Figuur 3: Ontwikkeling overslag Duitse havengebieden (x 1000 ton) Overslagontwikkeling binnenvaart per Duitse havenregio (top ) Bron: Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt, Statistisches Bundesamt, bewerking BCI Voor de Rotterdamse haven zijn de top 3 Duitse bestemmingsregio s Nordhrein-Westfalen ( 73%), Baden Württemberg (9%) en Rheinland Pfalz (7%). De achterlandrelatie is daarmee sterk geconcentreerd ondanks een uitgebreid netwerk van vaarwegen en terminals. Buck Consultants International 4

8 Figuur 4: Marktaandeel bestemmingen Duitse achterland ( totale overslag, 2011) Belangrijkste bestemmingen Duitse lading vanuit Rotterdam 4% 9% 2% 2% 2% 1% 7% 73% Nordrhein- Westfalen Baden- Württemberg Rheinland-Pfalz Hessen Bron: Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt, Statistisches Bundesamt, bewerking BCI Toekomstige mogelijkheden Saarland Naar verwachting zal Rotterdam haar marktpositie in het achterlandtransport in de komende 10 jaar verder kunnen verbeteren, onder andere door het praktische gebruik van de tweede Maasvlakte en schaalvergroting in het scheepvaartverkeer. In onderstaande tabel zijn de achterlandregio s weergegeven waarvoor op termijn een groei wordt voorzien. Opmerkelijk is dat de groei zich vooral in het buitenland zal concentreren, terwijl Nederland als grootste markt minder hard groeit. Tabel 2: Geprognotiseerde toename achterlandvervoer containerbinnenvaart als gevolg van de verbetering van de marktpositie van Rotterdam (% van totaal) Regio Aandeel toename in % Zuid-Duitsland 33% Antwerpen 20% Nordrhein-Westfalen Zuidwest 16% Zwitserland 8% Ruhrgebied 7% West-Noord Brabant 6% Nordrhein-Westfalen Noord 4% Frankrijk Noordoost 3% Agglomeratie Arnhem Nijmegen 2% Overig Noord-Duitsland 1% Bron: Beschrijving toekomstvisie binnenvaart, IDVV, Erasmus Smart Port Rotterdam, NEA Conclusie: De containerbinnenvaart in Nederland speelt zich nu vooral af tussen Rotterdam en Nederlandse inland terminals, maar in de toekomst zal de grootste groei in de containerbinnenvaart van en naar Duitsland liggen. Buck Consultants International 5

9 3 Groei overslag door jaren heen Vanaf het jaar 2000 heeft de overslag in de Rotterdamse haven zich zeer sterk ontwikkeld in met name het container en minerale oliën segment ( zie figuur 5 ), met bijna een verdrievoudiging van het container volume en een verdubbeling in het minerale oliën en vloeibare brandstof segment.. De ontwikkeling in de overige segmenten is daarentegen sterk gerelateerd aan economische groei. Na een sterke terugval in 2008 laten ook deze deelsegmenten sinds 2009 weer een licht herstel zien. Voor 2012 is de markt ontwikkeling nog onzeker. Huidige vervoersstromen Figuur 5: Indexontwikkelingen goederenstromen per marktsegment Rotterdamse haven Bron: Herstelpad binnenvaart loopt vertraging op, ING economisch bureau, 2012 Op dit moment, in 2012, loopt het spoorgoederenvervoer in Nederland iets terug door hogere kostendoorberekeningen en technische problemen met het veiligheidssysteem op de Maasvlakte. De binnenvaart profiteert hiervan, maar deze groei is waarschijnlijk tijdelijk. Op de lange termijn is een verdere groei van de containerbinnenvaart wel te verwachten, zoals ook aangegeven in paragraaf 1. Conclusie: Containerbinnenvaart ontwikkelt zich zeer positief en laat ook een groei zien ondanks een veel lagere economische groei. Dit wordt mede veroorzaakt door de verdere containerisatie. Wel is de containerbinnenvaart sterk afhankelijk van de stabiliteit van de Duitse economie en bijbehorende import en export Buck Consultants International 6

10 4 Modal split tussen weg-water-spoor in Nederland Het aandeel binnenvaart bedroeg in 2010 circa 33% van het achterland vervoer vanaf Rotterdam. Dit aandeel is beperkt gestegen vanaf Voor containervervoer per spoor bedraagt het aandeel 10%. Dit aandeel (containervervoer) is licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Figuur 6: Huidige Modal split container vervoer naar het achterland Modal Split Containers % 57% Binnenvaart Spoorvervoer Wegvervoer 10% Bron: PoR, bewerking BCI Figuur 6: Ontwikkeling achterlandvervoer per modaliteit ( x 1000) Containervervoer naar achterland Binnenvaart Spoorvervoer Wegvervoer Bron PoR, bewerking BCI Buck Consultants International 7

11 Conclusie: Het aandeel van de binnenvaart in het vervoer van en naar Rotterdam is langzaam maar gestaag stijgende. Toekomstige ontwikkeling Om het toekomstig aandeel binnenvaart te voorspellen bij verschillende onzekerheden zijn er verschillende studies uitgevoerd naar de toekomstige modal-split en de toekomstige ontwikkeling van binnenvaartstromen. In figuur 6 wordt de verwachte langetermijn ontwikkeling van de EU aan de hand van verschillende scenario s weergeven. In alle scenario s wordt een groei verwacht in het aantal transportkilometers per binnenvaart. Figuur 6 : Lange termijn ontwikkeling modal split algemeen voor Europa ( EU27) Bron:Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union Scenario s Rotterdam In onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van verschillende modal split scenario s van de overslag van de haven van Rotterdam. De haven van Rotterdam heeft daarvoor vier scenario s opgesteld Global Economy (GE) scenario: Vergelijkbaar met het Global Economy scenario in de WLO studies* European Trend (ET) scenario: Gebaseerd op een gemiddelde economische groei en een lichte stijging van de olieprijs High Oil Price (HOP) scenario: Gebaseerd op een gemiddelde economische groei maar bij een hoge olieprijs ontwikkeling Buck Consultants International 8

12 Low growth (LG) scenario Ontwikkeld door de haven van Rotterdam met lage economische groei, gebaseerd op het WLO regional communities scenario. * studie Welvaart en Leefomgeving ( de WLO ) vier scenario s voor de ontwikkeling van de fysieke omgeving tot 2020 en Figuur: 8 scenario s voor modalsplit ontwikkeling Rotterdam Bron: Exploration of future container transport to and from the Dutch hinterland (2030), Master thesis Danitza Defares, TU delft, Port of Rotterdam Het havenbedrijf heeft als ambitie in de Havenvisie 2030 dat in 2035 het aandeel wegvervoer bij containers vanaf de Tweede Maasvlakte maximaal 35% mag bedragen. De daling van het aandeel wegvervoer wordt vooral opgevangen door een groei van het aandeel binnenvaart tot 45%. Een groot deel van deze ambitie wordt naar verwachting reeds in 2020 gerealiseerd. Het aandeel van de binnenvaart heeft daarbij in 2020 een aandeel van 41% Conclusie: Op dit moment heeft binnenvaart een aandeel van 33% in de totale modalsplit. Afgelopen jaren is dit aandeel licht gestegen. Op middellange en lange termijn zijn de modalsplit voorspellingen zowel Europees als voor Nederland zeer uiteenlopend. Afhankelijk van onder meer olieprijzen en economische ontwikkeling neemt dit relatief toe of af. Buck Consultants International 9

13 5 Overslag en belangrijkste verladers per terminal Nederland kent inmiddels meer dan 20 inland terminals, die de TEU van en naar Rotterdam behandelen. De beschikbare overslagcapaciteit op deze terminals is naar schatting ca. 4.7 miljoen TEU. Vooral in Zuid-Nederland is er relatief veel terminalcapaciteit ter beschikking. Dit betekent dat er ruimte is voor groei in de overslag. Figuur 9 Binnenvaartterminals in Nederland De grootste binnenvaartterminals zijn te vinden in Brabant (Den Bosch), Limburg (Venlo), Amsterdam en Twente (Hengelo). De overslag op elk van deze locaties is tot TEU per jaar, alhoewel er in verschillende regio s meerdere terminals zijn. Een voorbeeld is Venlo, waar er twee inlandterminals bestaan: Venray/Wanssum en Venlo. Buck Consultants International 10

14 Een karakteristiek van enkele grotere terminals: o o o o o o o o o o o BCTN Den Bosch: De belangrijkste verlader hier is Heineken. Deze terminal maakt onderdeel uit van de BCTN groep, die verder de terminals in Nijmegen en Venray onder zijn hoede, en een aandeel heeft in de terminal in Twente. Heineken is hier de belangrijkste klant. CTT Twente: deze terminal groeit sterk, met klanten als Grolsch en Ten Cate. De terminals is een joint venture van enkele logistieke dienstverleners. CTU Utrecht (Lage Weide): deze terminal is ponderdeel van de Theo Pauw groep, met als de binnenkort te openen terminal in Tiel (bedrijventerrein Medel). Deze terminal heeft oa. HEMA en Douwe Egberts als klant. Alpherium: deze betrekkelijk nieuwe terminal in Alphen heeft Heineken als belangrijkste klant. De eigenaar is Van Uden Logistics. Barge terminal Tilburg: Deze terminal is van Versteijnen Logistics, die voor verschillende grotere klanten werkt, zoals Sony, Samsung en Fuji. Osse Overslag Centrale: Deze onafhankelijke terminalvaart onder andere voor Mars Nederland Bergen op Zoom: Deze snel groeiende terminal verzorgt containertransport voor o.a. Ricoh Europe. Container terminal Vrede: Deze terminal in Zaanstad werkt voor verschillende grotere bedrijven ten noorden van het Noordzeekanaal, zoals de cacaobedrijven. Container terminal Ter Haak: Deze terminal in het Amsterdamse havengebied bedient verschillende bedrijven in de haven. Container terminal Meppel: deze container terminal groeit sterk als gateway naar Noord-NL, en wordt beheerd door MCS, die ook de (kleinere) terminal in Groningen onder haar beheer heeft. Zuiderzeehaven Kampen: Deze terminal is groeiende, op basis van lokale lading. Plannen voor uitbreiding overslagcapaciteit Er zijn op dit moment plannen die leiden tot meer achterlandvervoer via binnenvaart en spoor. Het gaat om plannen voor nieuwe containerbinnenvaartterminals in: o Alblasserdam: dit container transferium is gereed in 2013 en kan tot max TEU per jaar overslaan o Weert o Tiel: Deze terminal op bedrijventerrein Medel gaat later dit jaar in bedrijf. o Lelystad o Cuijk Daarnaast zijn uitbreidingen voorzien bij de binnenvaartterminals van Wanssum, Nijmegen en Born. De geplande investeringen in nieuwe terminals en uitbreiding van bestaande terminals leiden tot een uitbreiding van de overslagcapaciteit van 4,7 miljoen TEU tot naar schatting 5,6 miljoen TEU. ( Bron Kim Studie Multimodale achterlandknooppuntenin Nederland) De belangrijkste containeroperators in Nederland zijn: o o o o Alcotrans Contargo/Rhinecontainer (deze twee partijen zijn bezig te fuseren) Danser Container Lines H&S Al deze partijen hebben diensten op Duitsland en in de Benelux. De meeste van deze partijen hebben een Duitse moederorganisatie, alleen DCL is Nederland en onderscheidt zich doordat het deels eigen schepen heeft (alle andere hebben schepen ingehuurd). Buck Consultants International 11

15 Conclusie: Nederlandse inland terminals groeien de laatste paar jaar behoorlijk snel in overslagvolume, en er komen ook steeds meer terminals bij (bijv. eind 2012 een terminal van TEU in Medel). Bijna elke terminal kent 1 of meerdere hoofdverladers, de een volume aan- of afvoer genereren waar de exploitatie van de terminal op gebaseerd is. Buck Consultants International 12

16 6 Betrokken verladers bij innovatieve barge projecten In onderstaande tabel worden voorbeelden gegeven van verladers die nauw betrokken zijn bij binnenvaartprojecten: Tabel 3: Verladers betrokken bij innovatieve binnenvaart projecten Verladers Type goederen Omschrijving Mars Nederland Food Voor Mars zijn pilots uitgevoerd voor zowel het vervoer van chocolade producten en noten die als halfproduct verwerkt worden. Het gaat om transportstromen van Veghel naar het Verenigd Koninkrijk en van Veghel over de Rijn naar Strasbourg. Suikerunie Agro Voor het vervoer van suiker per container van Vierverlaten (Groningen) naar Moerdijk met als eindbestemming Zevenbergen en Roosendaal is een pilot uitgevoerd. Uit de evaluatie van deze pilot is naar voren gekomen dat er extra voorzieningen nodig zijn voor een eventuele continuering Huntsman Chemie Daadwerkelijke modal shift naar het water van containers tussen Rotterdam Botlek en de Maasvlakte. Op deze manier wordt de alsmaar drukker wordende A15 omzeil Claessen Transport Agro Claessen Transport heeft een succesvolle proef uitgevoerd van het vervoer van aardappelstoomschillen (semi-vloeibare diervoeder) van Doornik (B) naar Venlo Heineken Dranken Heineken maakt intensief gebruik van de containerterminals in Alphen en Den Bosch voor vervoer van containers van en naar de Rotterdamse haven. Het grootste ladingpakket bestaat daarbij uit containers bestemd voor overzeese exportmarkten Bavaria Dranken Bavaria vervoert bier en frisdrank van de brouwerij in het Brabantse Lieshout naar oa Noord-Nederland per binnenvaart Fruitimporteurs zoals Best Fresh Group, Bud Holland, CCG, Nature s Pride, Varekampt Agro Fruitimporteurs in Ridderkerk ontvangen overzeese reefercontainers die op containerterminals in Rotterdam binnenkomen via binnenvaart in het programma Fresh corridor waardoor de A15 ontlast wordt. Cold Stores Wieland Textiel Succesvolle proef met gebruikt textiel waarbij lege containers vanuit Rotterdam naar Wormerveer worden gebracht. Daar is een inzamelstation van Stichting KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen). De tweedehandskleding wordt in de lege containers geladen en afgeleverd in Amsterdam en van daar worden de containers naar de terminal in Rotterdam gebracht om de goederen tot slot te kunnen exporteren Akzo Chemie Het chemieconcern Akzo betaalde als eerste bedrijf een milieubonus op de normale vrachtprijs aan vijf binnenvaartschepen die, met een langjarig contract op zak, voor Akzo zout gaan vervoeren van Delfzijl naar de elektrolysefabriek in Rotterdam, waar chloor wordt gemaakt ( bron 2010) Philips Consumenten producten Containers met lampen vervoert Philips van Roosendaal naar de Maasvlakte voor een groot deel over water. Samen met zeerederij Maersk Line werd een strategie uitgedacht om dit transport kostenneutraal over te hevelen van het wegvervoer naar de binnenvaart. De Van Gansewinkel groep zet binnenvaart in voor vervoer van afval en recycling producten. Van Gansewinkel Groep Afval en recycling Royal Dutch Shell Chemie Shell vervoert jaarlijks 18 miljoen ton aan olieproducten per binnenvaart met circa voertuigbewegingen. Ranpak Verpakking De fabrikant van verpakkingsmateriaal in Heerlen voert grondstoffen (papierrollen) aan per binnenvaart schip Coppens Agro Diervoer handel Coppens in Helmond voert grondstoffen aan via binnenvaart sinds de verbetering van de Zuidwillemsvaart Sabic Chemie Sabic vervoert alle vloeibare eind en tussenproducten via binnenvaart in tankschepen in circa 700 vervoersbewegingen per jaar. Flora-Holland en aangesloten telers Aardappel verwerkende sector Sierteelt Agro Vervoer van planten vanaf de Noordoostpolder via een plantenshuttle naar Schiphol en Aalsmeer Vervoer van producten van de aardappelverwerkende sector in Zuidwest België en Noordwest Frankrijk naar afnemers in oost Brabant en noord Lim- Buck Consultants International 13

17 burg. Nu gaat het vervoer per tankauto (overdag) via de knelpunten Brussel, Antwerpen en Eindhoven en zijn de retourritten over de weg voor 90 % leeg. Kooiker Zuivel De Kooiker Groep vervoert melkpoeder en gecondenseerde melk per binnenvaartschip via MCS naar haar naastgelegen opslagloods in Grou, Friesland Total Produce Agro Total Produce in Rotterdam is voor de aanvoer van containers met fruit vrijwel volledig overgestapt op de binnenvaart. De importeur ontvangt zijn lading van de zeeterminals sinds het fruit uit overzeese gebieden niet meer conventioneel, maar voornamelijk in containers naar Rotterdam komt. De aanvoer vanaf terminals vind nu per binnenvaart plaats. Friesland Campina Zuivel Friesland Campina verlegt zijn containervervoer tussen Noord-Nederland en Rotterdam van het spoor naar de binnenvaart Het Veendam-pakket is bij aanvang op jaarbasis ongeveer teu groot. Een aanvullend ladingpakket van zeevaart-containerexport van de Friese fabrieken zou daar nog eens circa teu aan toevoegen is de Bron: BVB, Blue Road, NT Transport, BCI Conclusie: Uit het overzicht van de verladers is op te merken dat de meeste stromen betrekking hebben op import stromen en exportstromen via de Rotterdamse haven. De belangrijkste verladers gebruiken daarbij binnenvaart als voor en natransport voor internationale deepsea stromen. De binnenvaartstromen die geen relatie hebben met de Rotterdamse haven betreffen met name bulkgoederen, afval of natte lading per tankschip. Bedrijven uit de foodsector hebben verder een belangrijk aandeel in de projecten. Opvallend is verder dat enkele grote verladers recent strategisch gekozen hebben voor vervoer per binnenvaart waarbij een zo volledig mogelijk ladingpakket wordt vervoerd (vb Heineken, Friesland Campina) Buck Consultants International 14

18 7 Kostencomponenten binnenvaart. In de onderstaande paragrafen is weergegeven wat de verschillende kostencomponenten zijn van een binnenvaart traject. Een waarschuwing: Het vergelijken van binnenvaart en wegtarieven is zeer business case specifiek! In hoofdstuk 8 worden daarom ter illustratie aanvullend 2 voorbeeldberekeningen weergegeven van binnenvaart trajecten. Kostencomponenten binnenvaart Bij het berekenen van transportkosten voor binnenvaart zijn een groot aantal kostenelementen van toepassing. De belangrijkste onderdelen van de kostenstructuur zijn: 1. Kosten van exploitatie van een schip bestaande uit oa arbeidskosten, materieelkosten en variabele kosten ( zoals brandstof) 2. Overslagkosten zoals terminal handlingkosten 3. Voor en natransportkosten ( doorgaans per huifwagen of containertruck) 4. Eventueel kosten voor herpositioneren van containers In vergelijking met wegtransport variëren de kosten van vervoer per binnenvaartschip sterk per type schip en exploitatievorm (oa duur en afstand) en is deze minder transparant. Een bijkomende factor is dat kostprijzen verschillen per contractvorm ( spotprijzen of vaste contracten) en de marktsituatie waarbij schepen soms onder de kostprijs worden ingezet. Globaal kan gesteld worden dat prijzen bij hoogconjunctuur 30% hoger zijn en bij laagconjunctuur 30% lager( bron BVB) De onderstaande beschrijving van kostenelementen is daardoor ook indicatief maar verschilt sterk per traject, volume, contractvorm en betrokken partijen. Ad 1. Kosten van exploitatie van het schip Voor een indicatieve berekening van de exploitatie kosten wordt doorgaans gebruikgemaakt van een DVS indeling per scheepstype. Het onderzoek en adviesbureau NEA doet periodiek onderzoek naar de kostenelementen per scheepstype. Om voor zowel korte als lange trajecten een inschatting te maken wordt daarbij inzicht gegeven in de kosten per kilometer of per uur. In onderstaand figuur is een overzicht gegeven van de kostenkengetallen per binnenvaart schip zoals deze door dienst verkeer scheepvaart gehanteerd wordt. Buck Consultants International 15

19 Figuur 10 : Kostenkengetallen per type schip Bron: DVS, NEA, Kostenkengetallen Binnenvaart, 2008 Voor een gedetailleerde beschrijving van de kostenstructuur per schip verwijzen wij naar de publicatie Kostenkengetallen Binnenvaart, Dienst verkeer en scheepvaart en de niet openbare publicaties van NEA mbt kostenstructuur binnenvaart en kostenontwikkeling binnenvaart. Toeslagen: De variabele kosten van binnenvaart transport variëren onder meer door toeslagen. De belangrijkste toeslagen zijn daarbij: o Toeslagen voor personeelskosten bij bijvoorbeeld de inzet van schepen buiten reguliere werktijden en de meerkosten voor opvarenden. o Brandstoftoeslagen, afhankelijk van de dieselprijs o Laagwatertoeslagen Ad 2. Overslagkosten Overslagkosten bestaan uit onder meer terminal handelingskosten en eventuele toeslagen. De THC kosten variëren sterk per terminal maar indicatief liggen deze grofweg tussen 20 en 35 euro per TEU voor overslag ( per move) op een binnenvaart schip bij binnenvaart terminals. Op sommige terminals wordt tevens een heffing opgelegd vanuit de gemeente. Bij het berekenen van THC kosten vormen het type containers een belangrijk aandachtspunt. Bij inzet van 20ft containers ipv 40ft containers nemen de overslagkosten sterk toe. Buck Consultants International 16

20 Ad 3. Voor en natransportkosten Voor en natransportkosten worden net als inzet van schepen sterk bepaald door het type container, de verlader of logistiek dienstverlener en contractvorm. Uit recente projecten is gebleken dat tarieven op de spotmarkt in de huidige markt variëren tussen circa Euro 0,90 en 1,40 per kilometer afhankelijk van het traject. DVS hanteert daarvoor onderstaande kostprijs tarieven. Figuur 11: Kosten wegvervoer per kilometer Bron: DVS, Kostenkengetallen Ad 4. Kosten van het re-positioneren van containers In aanvulling op bovenstaande kosten elementen zal bij inzet van containerschepen en het berekenen van businesscases aandacht moeten worden geschonken aan de kosten die mogelijk noodzakelijk zijn voor het positioneren van containers. Bij een ladingonbalans vormt dit een belangrijke kostenpost en in bijzonder als (reefer)containers eigendom zijn van een deepsea carrier en op langere trajecten. Afspraken met rederijen over de locatie waar containers ingeleverd moeten worden vormen een belangrijk aspect in de een succesvolle aanpak. Conclusie: Er is geen eenvoudige vergelijking te maken tussen binnenvaart en weg transportkosten. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote verscheidenheid in type schepen en business case specifieke inzet van deze schepen. Als laatste speelt de contactvorm ook een belangrijke rol in de prijsvorming. Over het algemeen wordt in business cases wel gerekend met een minimaal benodigd kostenvoordeel als richtlijn om concurrerend te kunnen zijn met wegvervoer. Buck Consultants International 17

21 8 Voorbeeldberekeningen Barge vs Wegtransport In het vorige hoofdstuk is een toelichting gegeven over kostencomponenten van binnenvaart. Daarbij is aangegeven dat de kosten zeer businesscase specifiek zijn. In dit hoofdstuk worden twee berekeningen gemaakt voor verschillende trajecten ter illustratie van de kostenopbouw. Het betreft hier fictieve trajecten en fictieve business cases. Met oog op de in praktijk grote verschillen in kosten in zowel wegtransport als binnenvaart is deze doorrekening gericht op het geven van inzicht in het belang van verschillende kostencomponenten per modaliteit. Bij verschillende business cases zullen bijna altijd aanzienlijke verschillen zijn in aannames, Zo blijkt in praktijk dat de transporttarieven op de spotmarkt per bestemming aanzienlijk verschillen waardoor binnenvaart juist wel of niet concurrerend is. Ook varieert de organisatie en bijbehorende kosten voor voor- en na-transport aanzienlijk per business-case. Omschrijving van de twee voorbeeld trajecten 1. Voorbeeld 1 Binnenvaartvervoer van containers op een traject van 200 km met een ladingpakket van circa 70 TEU (40ft containers) per week 2 Voorbeeld 2 Binnenvaartvervoer van containers op een traject van 125 km met een ladingpakket van 96 TEU per week Buck Consultants International 18

22 Voorbeeld case 1: Binnenvaartvervoer van containers op een traject van 200 km met een ladingpakket van circa 70 TEU (40ft containers) per week Kostenvergelijking weg vs binnenvaart: voorbeeldcase 1 Kostenberekening Binnenvaart Kostenberekening weg #TEU/jaar 3,600 #TEU/jaar 3,600 Teu per container (40ft) 2 Voor- en na transport Binnenvaart traject Wegtransport Afstand per terminal <-> X (km) 20 Afstand weg terminal <-> X (km) 200 # Teu/ vrachtauto 2 # Teu/ vrachtauto 2 # vrachtauto's/jaar 1,800 # vrachtauto's/jaar 1,800 Rij- + wachttijdnatransport (uur) 2 Prijs / km wegtransport 1.40 Prijs / uur wegtransport incl. wachttijden Kosten voor- en na transport 144,000 Kosten wegtransport 504,000 Traject Binnenvaart Afstand Terminal <-> X (km) 215 Kostenvergelijking Capaciteit in # TEU per schip 100 Kosten per TEU weg Beladingsgraad schip 65% Kosten per TEU binnenvaart # schepen/jaar 55 Verschil Terminal handlingkosten per container Verschil in % 7.4% Aantal handlings 2 Vaartijd Terminal <-> X (uur) 14 Prijs/uur schip Kosten transport Binnenvaart 322,615 Kosten binnenvaart inc voor-natransport 466,615 Buck Consultants International 19

23 Korte toelichting voorbeeldcase 1: In deze voorbeeldberekening wordt een vergelijking gemaakt tussen de kosten van wegtransport en binnenvaart op een traject met een afstand van 200 km (via weg). Het volume bedraagt op jaarbasis 3600 TEU en 1800 containers of truckloads. Bij de berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde beladingsgraad van het schip van 65%. Voor voor- en natransport is aangenomen dat de gemiddelde rijtijd 2 uur bedraagt voor vervoer van en na de terminal op een afstand van 2x20 km. Voor vervoer per weg wordt een gemiddelde km prijs van 1,40 gehanteerd inclusief wachttijden. Vervoer via binnenvaart levert in deze doorrekening per TEU een besparing op van ruim 7% Opmerking: De doorrekening toont dat de effectieve organisatie van voor en natransport voor binnenvaart en beperking van wachttijden doorslaggevend is. Daarnaast zou de businessc ase niet positief uitvallen ten opzichte van wegtransport bij gebruik van 20ft containers omdat de handlingskosten daarmee verdubbelen. Buck Consultants International 20

24 Voorbeeld case 2: Binnenvaartvervoer van containers op een traject van 125 km met een ladingpakket van circa 96 TEU (40ft containers) per week Kostenvergelijking weg vs binnenvaart: voorbeeldcase 2 Kostenberekening Binnenvaart Kostenberekening weg #TEU/jaar 5,000 #TEU/jaar 5,000 Teu per container (40ft) 2 Voor- en na transport Binnenvaart traject Wegtransport Afstand voor terminal lossing 20 Afstand weg terminal <-> X (km) 125 # Teu/ vrachtauto 2 # Teu/ vrachtauto 2 # vrachtauto's/jaar 2,500 # vrachtauto's/jaar 2,500 Rij- + wachttijdnatransport (uur) 1.25 Prijs / km wegtransport 1.40 Prijs / uur wegtransport incl. wachttijden Kosten voor- en na transport 125,000 Kosten wegtransport 437,500 Traject Binnenvaart Afstand Terminal <-> X (km) 135 Kostenvergelijking Capaciteit in # TEU per schip 150 Kosten per TEU weg Beladingsgraad schip 75% Kosten per TEU binnenvaart # schepen/jaar 44 Verschil 6.39 Terminal handlingkosten per container Verschil in % 7.3% Aantal handlings 2 Vaartijd Terminal <-> X (uur) 10 Prijs/uur schip Kosten transport Binnenvaart 280,556 Kosten binnenvaart inc voor-natransport 405,556 Buck Consultants International 21

25 Korte toelichting voorbeeldcase 2: In deze voorbeeldberekening wordt een vergelijking gemaakt tussen de kosten van wegtransport en binnenvaart op een traject met een relatief korte afstand van 125 km (via weg) Eén van laadloslocaties is gelegen op het terrein van de verlader waardoor enkel natransportkosten van toepassing zijn. Wel zijn gemiddelde handlingskosten voor het laden opgenomen. Het volume bedraagt op jaarbasis 5000 TEU en 2500 containers of truckloads. Bij de berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde beladingsgraad van het schip van 75% door een groot volume van deze verlader. Voor natransport is aangenomen dat de gemiddelde rijtijd 1.25 uur bedraagt op een afstand van 20 km. Voor wegtransport wordt een gemiddelde kilometer prijs van 1,40 gehanteerd inclusief wachttijden. Dit komt neer op een prijs van 175 euro per 40ft container over een afstand van 125 km. Vervoer via binnenvaart levert in deze doorrekening per TEU een besparing op van 7.3% Opmerking: De doorrekening toont aan dat het laden (of lossen) op de locatie van de verlader kansen aanzienlijk versterkt voor een haalbare businesscase van binnenvaart op relatief korte trajecten. Ook levert het laden op locatie in dit geval omzet op voor de verlader waar wel investerings en overslagkosten tegenover staan. De haalbaarheid wordt daarmee mede bepaald door de locatie op een nat bedrijventerrein en kan verder worden versterkt door bundeling met lading van omliggende bedrijven. Buck Consultants International 22

26 9 Marges in de keten Vrachtprijzen en marges in de keten De ontwikkeling van vrachtprijzen en marges in de binnenvaart keten verlopen zeer grillig. Daarnaast zijn er grote verschillen per ladingssegment en scheepsgrootte. Figuur 12 Ontwikkeling economische groei in relatie tot volume ontwikkelingen in de binnenvaart Bron figuur: Herstelpad binnenvaart loopt vertraging op, ING economisch bureau, 2012 Belangrijke aspecten zijn daarbij: De vraag en aanbod naar scheepsruimte per marktsegment worden sterk bepaald door industriële ontwikkelingen en internationale handel Waterstanden waardoor de capaciteit wordt bepaald en vrachtprijzen De ontwikkeling van dieselprijzen en bijbehorende toeslagen ( indien opgenomen) Na een scherpe terugval in 2009 heeft de binnenvaart sector in 2011 een scherp herstel laten zien. Dit was het gevolg van een verhoging van vrachtprijzen als het gevolg van een lage waterstand en niet door een grote toename in vraag. ( bron: ING) De containerbinnenvaart heeft in tegenstelling tot het droge ladingvervoer en natte bulk wel een groei laten zien in vraag ( eind 2011 was dit nog 8%) mede door de stabiele ontwikkeling van de Duitse economie en de verdere containerisatie. Buck Consultants International 23

27 Figuur 12 Binnenvaart omzet en prijzen in vergelijking sector vervoer en opslag Bron figuur: Herstelpad binnenvaart loopt vertraging op, ING economisch bureau, 2012 De waterstanden stonden in het tweede kwartaal van 2012 op een normaal peil. Hierdoor waren de tarieven lager dan vorig jaar. De lagere tarieven hadden een negatief effect op de omzetontwikkelingde omzet van de binnenvaartbedrijven daalde in het tweede kwartaal van 2012 voor de tweede achteenvolgende keer. In 2011 steeg de omzet nog flink als gevolg van de laagwaterstanden. Het aantal binnenvaartbedrijven dat failliet is gegaan kende een scherpe stijging met name in het eerste kwartaal van Figuur 13 Omzetontwikkeling binnenvaartbedrijven Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International 24

28 Bijlage 1 Reeferoverslag Met oog op mogelijke kansen voor verladers is in deze paragraaf een aanvullend overzicht geschetst van de ontwikkelingen in de reefermarkt In 2011 zijn 309 duizend reefercontainers geladen en gelost in Nederlandse Zeehavens, een groei van 15% ten opzichte van Het overslagvolume bedroeg 6,6 miljoen ton en gemiddeld 21 ton per reefercontainer 48 % bedroeg fruit, gevolgd door vlees 17% en vis 13% Fruit komt voor 64 % uit de top 5 landen met Zuid Afrika en Peru als groeimarkten Vis komt voor 58% uit de top 5 landen, met China als grootste aanvoerder Vlees komt voor 66% uit de top 5 landen met Brazilie als dominant aanvoer land ( oa kipproducten) Figuur overslag aandeel reefercontainers per goederensegment, 2011 Bron: CBS, bewerking BCI Aandeel overslag reefercontainers per goederensoort CBS 2011, bewerking BCI De top 15 van herkomstlanden vertegenwoordigen 73% van de aangevoerde reefercontainers Het merendeel van de containers is afkomstig vanuit andere continenten ( op Marokko en Ierland na) Buck Consultants International 25

29 Figuur: Herkomst reefercontainers top 15 landen, 2011 Bron: CBS, bewerking BCI Reefers vormen een lucratieve groeimarkt voor rederijen met mogelijkheden tot het creëren van toegevoegde waarde. Een deel van de groei komt door autonome groei en nieuwe markten maar conventionele reeferschepen worden ook vervangen door vervoer per reefercontainer (naar verwachting zal dit aandeel groeien van 60% naar 80%*) Het aantal reefer aansluitingen is dan ook sterk gegroeid in oa de haven van Rotterdam tot waarvan het merendeel op de Maasvlakte Rotterdam vormt dan ook steeds meer een feeder locatie voor doorvoer van vis uit Scandinavië naar Azië en doorvoer van fruit naar Rusland Een groot aandeel van deze containers wordt overgeslagen in Barendrecht en het westland maar er is ook een trend waarneembaar voor directe doorvoer naar het achterland. Ook zijn er trajecten op gestart ( oa Fresh Corridor) waarin reefer containers per binnenvaart naar versclusters worden getransporteerd. Buck Consultants International 26

30 Bijlage 2: Stakeholders in de binnenvaart ( bron: IDVV Spoor 3, perceel 4) Buck Consultants International 27

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer CPB Memorandum Sector : 5 Afdeling/Project : Economie en fysieke omgeving Samensteller(s) : Paul Besseling, Jan Francke en Rafael Saitua Nistal Nummer : 172 Datum : 18 december 2006 Aanpassing WLO scenario

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

Samenvatting WP 3.2 Multimodaal internationaal container netwerk

Samenvatting WP 3.2 Multimodaal internationaal container netwerk Samenvatting WP 3.2 Multimodaal internationaal container netwerk Datum 6 november 2012 Status Definitief Auteurs Panteia Martin Quispel Hans Visser TNO Jaco van Meijeren Jorrit Harmsen TU Delft Mo Zhang

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Jaarcijfers 2011 Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Presentatie 1. Vierde haven van Europa 2. Havenvisie: slimme haven 3. Jaarcijfers

Nadere informatie

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van

Nadere informatie

De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor

De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses:

Nadere informatie

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam Gérard Brockhoff Adstrat Adstrat Consulting, 1 Skyline Rotterdam, Ronald Tilleman Havenvisie 2050 (concurrentiepositie) Waarom is Rotterdamse

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

Kansen voor meer slimme containerbinnenvaart en de havengelden. eindrapport. Pagina 1

Kansen voor meer slimme containerbinnenvaart en de havengelden. eindrapport. Pagina 1 Kansen voor slimme containerbinnenvaart en de havengelden eindrapport Pagina 1 In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat werkten overheden, kennisinstituten,

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Zie hoofdstuk 7 van het hoofdrapport verkenning samenwerkingsvormen mogelijke organisatie modellen November 2011 1 1. Inleiding Het is van

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Binnenvaart- of wegtransport?

Binnenvaart- of wegtransport? Binnenvaart- of wegtransport? Inleiding:Goederenvervoer per binnenvaart kan voor veel bedrijven een alternatief voor wegvervoer vormen. De capaciteit van de binnenvaart blijft nog steeds onderbenut en

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen

De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen Het Albertkanaal heeft Europese ambities! Symposium Antwerpen - 25 juni 2012 Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Edwin van Hassel BLN 14 Mei 2014 Probleemstelling (1) Laadcapaciteit tankvloot erg veel toegenomen(+94% vanaf 2000

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden van zand..tot klant Tom Horstink Archicom Consultants + Archineers + Managers Er speelt van alles En dit alles heeft met de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Binnenvaart Visie Perspectief Branche-informatie Vooruitzicht 2016: gematigde groei in alle segmenten Het jaar 2015 is een goed jaar voor de binnenvaart. In alle vervoerscategorieën

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Z48-b59 .* 0..... 0............ Git boek IerugDaorgrn op: I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Ministerie

Nadere informatie

volgens HbR zelfs verder Rotterdam

volgens HbR zelfs verder Rotterdam Heel Rijnmond één grote keten? Havenbedrijf Rotterdam Sandra Prenger 1 Heel Rijnmond industrial area logistics hub metropolitan area distribution volgens HbR zelfs verder Rotterdam Inhoud Havenvisie 2030

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift Greenports Mainports Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift 1 Inhoud Van 14 versketens naar 8 stromen voor robuust netwerk Beschrijving huidige en toekomstige

Nadere informatie

Transport houdt snelheid vast

Transport houdt snelheid vast Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport houdt snelheid vast Volumegroei transport en logistiek houdt stand 3% 2015 2016 3% Vooral binnenlands actieve opdrachtgevers uit bouw en detailhandel stimuleren

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 ACHTERGROND...3 1.3 PROBLEMATIEK...4 1.4 ONDERZOEKSDOELSTELLING...5

Nadere informatie

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Kanshebber in de keten, Toekomstperspectief Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 HOOFDSTUK 1 Inleiding...6

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Logistieke kansen knooppunt Oss

Logistieke kansen knooppunt Oss Randstad Knooppunt Oss Roergebied Vlaamse ruit Logistieke kansen knooppunt Oss Buck Consultants International, 16 december 2009 Inhoudsopgave 1 Logistiek profiel Oss 2 Trends en ontwikkelingen 3 Ambitieprojecten

Nadere informatie

Containertransferium 2.0

Containertransferium 2.0 Containertransferium 2.0 Traditie is de grootste tegenstander van innovatie Figuur 1 Traditionele inland terminal als model voor het containertransferium in Alblasserdam. Frans Koch en Marieke Vavier tonen,

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat ECORYS Nederland

Nadere informatie

* Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart

* Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart Verladersinfo * Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart December 2010 Project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Nederland heeft van nature

Nadere informatie

Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor

Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor Kees Verweij Partner VIB Seminar Antwerpen, 17 november 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 Structuuronderzoek 22 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020. Definitie, kansen en perspectieven

Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020. Definitie, kansen en perspectieven Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020 Definitie, kansen en perspectieven Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020 Definitie, kansen en perspectieven 1 2 Inleiding Logistiek

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

Frugi Venta. (Fruittrade Association Netherlands) Peter Verbaas

Frugi Venta. (Fruittrade Association Netherlands) Peter Verbaas Frugi Venta (Fruittrade Association Netherlands) Peter Verbaas Inhoud - Sector gegevens - Organisatie GroentenFruit Huis - Fresh Corridor Fruit & Groenten in Nederland en België Totale Omzet EUR bln NL

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Containerbinnenvaart 2010. : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma

Containerbinnenvaart 2010. : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma Containerbinnenvaart 2010 Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma Dit document is opgesteld door : Stichting Projecten Binnenvaart N.A. Schoonen W.K.

Nadere informatie

Marktaandeel. Nederlandse zeehavens. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. 10 december 1999

Marktaandeel. Nederlandse zeehavens. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. 10 december 1999 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Marktaandeel Nederlandse zeehavens 10 december 1999 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Rhinecontainer. Delivering our promise.

Rhinecontainer. Delivering our promise. Rhinecontainer Rhinecontainer One of the leading barge operators Rhinecontainer is een vooruitstrevende, dynamische en groeiende onderneming. Sinds 1978 onderhouden wij regelmatige containerlijndiensten

Nadere informatie

Branche Update: Wegvervoer

Branche Update: Wegvervoer Branche Update: Wegvervoer Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 26 286441 Financiële weerbaarheid wegvervoer onder druk Het goederenvervoer over de weg heeft het al een tijd

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland

CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Lokaal CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Short Sea Circle Line Regionaal Nationaal Havengebied Havengebied - Learning by Doing - Samenvatting Circle Lines: Duurzaam goederentransport

Nadere informatie

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De Zeeuwse haven DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De motor van de regionale economie Wist u dat Zeeland Seaports, het havengebied van Borsele, Terneuzen en Vlissingen het derde grootste havengebied van Nederland

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Toelichting op Flevokust.

Toelichting op Flevokust. Toelichting op Flevokust. Voorwoord: In dit document wordt op hoofdlijnen nog eens verwoord waarom Europese, landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen en verwachtingen het maken dat er nu een kans

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Eindrapport Opdrachtgever: Zwolle Kampen Netwerkstad ECORYS Nederland BV Arwen Korteweg Mariska van der Gun Gilbert Bal Ewout Bückmann Rotterdam, 4 april 2011 Contactpersonen:

Nadere informatie

Sectorstudie van zee- tot binnenhaven

Sectorstudie van zee- tot binnenhaven Sectorstudie van zee- tot binnenhaven Marktwerking in het goederenvervoer over water Eindrapportage Opdrachtgever: Nederlandse Mededingingsautoriteit ECORYS Nederland BV Ewout Bückmann Arwen Korteweg Jeroen

Nadere informatie

De binnenvaartpool. Structuurverandering in het segment van de grote drogeladingbinnenvaartschepen

De binnenvaartpool. Structuurverandering in het segment van de grote drogeladingbinnenvaartschepen De binnenvaartpool Structuurverandering in het segment van de grote drogeladingbinnenvaartschepen Edwin van Hassel DLC Gorinchem 24-1-2014 Inhoud - Probleemstelling - Waarom pools? - Pools als onderdeel

Nadere informatie

Inspelen op toekomstige ruimtebehoefte Nederlandse zeehavens: noodzaak en mogelijkheden

Inspelen op toekomstige ruimtebehoefte Nederlandse zeehavens: noodzaak en mogelijkheden Inspelen op toekomstige ruimtebehoefte Nederlandse zeehavens: noodzaak en mogelijkheden Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Buck Consultants International Nijmegen, 19 februari

Nadere informatie