Verzekeringsrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT RECHTSPRAAK WETGEVING. titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT RECHTSPRAAK WETGEVING. titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701."

Transcriptie

1 mogelijke reactie van verzekeraars onderschatten. Het lijkt de auteur van belang voor de transportindustrie om zich te verzekeren voor ondersteuning op het moment dat de vogelgriep pandemie uitbreekt. I.H. Diederiks-Verschoor, Some observations on damage to animals caused by their transport by air and other aerial incidents, ETL 2006, p Diederiks-Verschoor zet in haar artikel de verschillende regelingen voor dierentransport uiteen. Zij brengt naar voren dat het probleem van deze regelingen gelegen is in de naleving daarvan. In de praktijk blijkt de inspectie, die onlosmakelijk verbonden is met de regelingen, niet te werken. Daarnaast is het de taak van luchthavenpersoneel om meer nauwlettend de dierensmokkel in de gaten te houden volgens de auteur. K.H. Drews, Der multimodale Transport im historischen Zusammenhang, Transportrecht 2006, p In dit stuk zet de auteur de gang van zaken op het gebied van multimodaal vervoer nog eens op een rijtje en hij stelt zich daarbij vanzelfsprekend de vraag naar het aansprakelijkheidsvraagstuk. H. van der Wiel, Het Rotterdams Garantieformulier 2000, TVR 2006 p In dit artikel vat de auteur artikelen die eerder van zijn hand beknopt samen. Per alinea bespreekt Van der Wiel het Rotterdams Garantieformulier. Het doel was een standaard formulier te maken waarin de Rotterdamse advocaten zich konden vinden. Inmiddels is het al meer malen veranderd en het is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. Mr. A. Blom Vanaf 1 januari 2006 zijn de wettelijke regels over verzekeringsrecht in het Wetboek van Koophandel vervangen door een nieuw wettelijk stelsel in Boek 7 Titel 17 BW. De complete wet is gepubliceerd in de Wet van 22 december 2005 tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Stb. 2005, 700 en de Wet van 22 december 2005 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701. RECHTSPRAAK Opzetclausule in de WA-verzekering particulieren. HR 27 juni 2003, NJ 2005, 140 (Bastings/Interpolis) Verzekerde slaat met een ijzeren staaf op het bovenbeen van zijn buurman waardoor dat bovenbeen breekt. Verzekerde, die door het slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld, wendt zich tot zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De laatste weigert echter dekking te verlenen met een beroep op de zogenaamde (oude) opzetclausule die als volgt luidt: Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. In het arrest Aegon/Van der Linden (HR 6 nov. 1998, NJ 1999, 220, zie Katern 71) heeft de Hoge Raad bovengenoemde clausule strikt uitgelegd door te overwegen dat de zich daadwerkelijk voordoende schade (in de hier te bespreken casus het beenletsel) moet zijn beoogd door de verzekerde en het zekere gevolg moet zijn van de onrechtmatige handeling. Aan deze beslissing koppelde de Hoge Raad dat de rechter onder omstandigheden uit de gedragingen van de verzekerde kan afleiden dat deze het letsel heeft beoogd of zich ervan bewust was dat dit letsel het gevolg van zijn handeling zou zijn. In het arrest Bastings/Interpolis wordt deze (bewijs)regel toegepast. Uit de aard van de handeling, zodanig hard slaan met een met twee handen vastgehouden ijzeren staaf, welke is geëigend om zwaar letsel toe te brengen, dat het bovenbeen breekt, leidt het hof af dat verzekerde er zich van bewust was dat het in feite toegebrachte letsel het gevolg van zijn handelen zou zijn. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. WETGEVING Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, NJ 2004, 279 De omstandigheid dat er geen materiële aanraking is geweest tussen een niet bereden bromfiets en de persoon of de goederen van de benadeelde, brengt niet mee dat de aansprakelijkheid van de persoon die de bromfiets aan de hand leidt, niet gedekt is door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ingevolge de WAM. Uitleg polisbeding inzake veroorzaken van schade. HR 14 mei 2004, NJ 2006, 3 Eiseres (hierna te noemen X) voert graafwerkzaamheden uit en maakt in het kader daarvan ge- KATERN

2 bruik van een van A gehuurde graafmachine met machinist (machinist wordt hierna met B aangeduid). Tijdens de graafwerkzaamheden worden twee elektriciteitskabels toebehorend aan Delfland beschadigd. X wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade kennelijk vanwege een door haar opzichter gemaakte regiefout. In de procedure komt vast te staan dat B geen verwijt treft. A heeft bij Nationale Nederlanden (NN) een Verzekering voor Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen afgesloten. Artikel 8.2 van de algemene voorwaarden luidt als volgt: Verzekerden bij overige aansprakelijkheid zijn: a de verzekeringnemer; b de bezitter, de bestuurder en de passagiers van een verzekerd object; c de houder, indien hij aansprakelijk is voor een gedekte schade die door een onder a. of b. genoemde verzekerde is veroorzaakt niet onder een andere verzekering voor deze aansprakelijkheid is gedekt. In artikel 9.1 wordt de dekking van de verzekering omschreven als die voor aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade met of door het verzekerd object toegebracht aan personen en/of goederen. X vordert als houder schadevergoeding van NN. NN weigert te betalen aangezien naar haar mening B de schade niet heeft veroorzaakt in de zin van artikel 8.2 sub c 1 e. Hem treft immers geen verwijt. Om die reden oordeelt het hof dat B in redelijkheid niet als veroorzaker van de schade dient te worden aangemerkt, zodat X geen verzekerde in de zin van de polis is. De vordering wordt dan ook afgewezen. A-G Spier concludeert tot vernietiging van het arrest van het hof. De Hoge Raad acht het cassatiemiddel gegrond. Artikel 8 stelt wel de eis dat i.c. de bestuurder de schade heeft veroorzaakt, maar verbindt daaraan geen verdere eisen. Voorts overweegt de Hoge Raad onder verwijzing naar artikel 9.1: Deze bepaling, waarin de dekking evenmin afhankelijk is van nadere eisen, gesteld aan het toebrengen van de schade door het verzekerde object, volgt op het in geding zijnde art. 8; beide maken deel uit van de rubriek Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering. Gelet op de strekking van deze bepaling om dekking te verlenen voor aansprakelijkheid bij het gebruik van de graafmachine, valt zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien waarom voor de dekking onder art. 8.2 onder c. de eis gesteld zou moeten worden dat de bestuurder verwijt treft ter zake van de schade, zoals het hof heeft beslist. Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen 7 september 2004, NJ 2005, 279. Derde richtlijn schadeverzekering Luxemburg voert een bonus-malus systeem in met automatische en verplichte gevolgen voor de tarieven. Het systeem is van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten voor motorrijtuigen, zonder onderscheid te maken tussen in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsondernemingen die daar hun activiteiten uitoefenen door middel van bijkantoren of dienstverrichting. Zulks is niet in strijd met het beginsel van tariefvrijheid en van afschaffing van preventief of systematisch toezicht op tarieven en contracten in de zin van richtlijn 92/49/EEG. Vordering verzekeringspenningen in schadestaatprocedure? HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 Verzekerde is door een reinigingsbedrijf aangesproken tot betaling van ongeveer f ,- ter zake van opruimings- en reinigingswerkzaamheden na een brand in het bedrijfspand van verzekerde. Verzekerde vordert dit bedrag in een vrijwaringsprocedure van zijn brandverzekeraar. Voorts vordert verzekerde schadevergoeding op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat, omdat zijn verzekeraar weigert de schade-uitkering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te voldoen. Het hof wijst de vordering van f alsmede de vordering nader op te maken bij staat toe. In cassatie betogen verzekeraars dat voor een vordering nader op te maken bij staat geen plaats is (tegen de toewijzing van f wordt geen klacht ingediend). Allereerst berust de vordering op een verplichting van de verzekeraar uit hoofde van de met de verzekerde gesloten verzekeringsovereenkomst. Voorts stellen verzekeraars dat, voor zover komt vast te staan dat de verzekeraar in verzuim is geweest met de uitkering van de verzekeringspenningen, de verzekerde uitsluitend vergoeding van de wettelijke rente kan eisen. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten gegrond zijn en wijst de vordering nader op te maken bij staat af. Uitleg polisvoorwaarden. HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 117 Hartholt verzekert zijn woonhuis met bijbehorende, aan een derde verhuurde, kippenschuur met daarin slachtkuikens. De schuur stort in doordat 21 cm sneeuw op het dak lag en het daarna is gaan ijzelen en sneeuwen. Het geheel wordt daardoor een massieve zware laag en het dak bezwijkt. Alle slachtkuikens kwamen om als gevolg van een sterke temperatuurdaling. Er zijn geen bouwkundige gebreken geconstateerd die de instorting kan verklaren. Als gedekte gebeurtenis is onder meer genoemd: Neerslag; Schade als gevolg van het woonhuis binnengedrongen neerslag. Van deze dekking is uitgesloten: Schade ontstaan door neerslag die is binnenge KATERN 100

3 drongen via openstaande ramen, deuren of luiken; Vocht- en waterdoorlating van muren of vloeren; Reparatiekosten van daken, dakgoten en afvoerpijpen; Neerslagschade die het gevolg is van slecht onderhoud of een constructiefout. Hartholt vordert een verklaring voor recht dat Delta Lloyd dekking dient te verlenen voor alle geleden en te lijden schade. Volgens het hof heeft hij daarmee slechts de kosten van herstel van het ingestorte dak (en niet de schade door het naar beneden vallen van sneeuw, ijzel en regen) op het oog. Delta Lloyd weigert de schade te vergoeden aangezien de schade aan het dak niet is veroorzaakt door binnengedrongen neerslag. De hierboven weergegeven clausule lijkt deze schade niet te dekken. De rechtbank wijst de vordering echter toe en overweegt dat: hoewel een specifieke bepaling voor de onderhavige schade in de polisvoorwaarden ontbreekt, gezien de strekking van de verzekering Hartholt artikel redelijkerwijs zo heeft mogen opvatten dat daaronder alle schade aan een opstal valt die wordt veroorzaakt door onvoorziene, van buiten komende en negatieve bijwerkingen van neerslag. Ook het hof wijst de vordering toe met toepassing van het Haviltex criterium. In de motivering wordt, gelet op het feit dat Hartholt moet worden aangemerkt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gewezen op het contra proferentem beginsel van artikel 6:238 lid 2 BW. Het hof overweegt voorts: Door de aanduiding uitgebreide opstalverzekering behoeft de verzekerde niet bedacht te zijn op uitsluiting van zich in het normale leven voordoende evenementen en op verborgen uitsluitingen in de positieve formulering van de dekking van de verzekering. Bovendien zijn buitengewone evenementen zoals botsingen met ruimtevaartuigen gedekt waardoor de indruk van een ruime dekking wordt gewekt. Delta Lloyd had een als de onderhavige schade expliciet kunnen uitsluiten. In cassatie wijst de Hoge Raad het incidentele beroep toe: ten onrechte heeft het hof de vordering van Hartholt beperkt tot de herstelkosten van het dak. Het principale beroep van Delta Lloyd wordt afgewezen: het hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en voorts kan de uitleg van een overeenkomst wegens zijn feitelijke karakter slechts in beperkte mate worden getoetst. Samenloop WAM verzekeringen: harde en zachte clausule. Uitsluiting dronken rijden? HR 13 januari 2006, NJ 2006, 282, m.nt. MMM X biedt zijn personenauto ter reparatie aan bij garage Bongers. Bongers stelt voor de duur van de reparatie een leenauto ter beschikking. X veroorzaakt een aanrijding met een andere auto. Het bloedalcoholpromillage van X was ten tijde van het ongeval te hoog (1,68). De leenauto is bij verzekeraar London verzekerd (hierna de garageverzekering ). Van toepassing is een uitsluiting van schade waarvoor de aansprakelijkheid onder enige andere verzekering verzekerd is of daaronder verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan (een zgn. samenloopclausule). De auto toebehorend aan X (hierna de WAM verzekering ) is verzekerd bij Aegon. Onder deze polis is verzekerd een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig gedurende reparatie of onderhoud van het motorrijtuig, voor zover daarvoor geen andere verzekering van kracht is. De WAM verzekering kent voorts de volgende uitsluiting: De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen. London heeft de schade aan de benadeelde vergoed en vordert voor recht te verklaren dat Aegon gehouden is dekking te verlenen. In cassatie komen twee vragen aan de orde: Is de samenloopclausule van de garageverzekering harder dan die van de WAM verzekering en dient de WAM verzekeraar dus in beginsel te betalen? Valt dronken rijden onder de uitsluiting van de WAM verzekering? Het antwoord op de eerste vraag luidt bevestigend. De clausule waarin wordt bepaald dat de verzekering in geval van samenloop geheel moet worden weggedacht, moet worden aangemerkt als de harde clausule. In cassatie betoogt Aegon dat mogelijk ook een samenloopclausule zonder wegdenktournure als hard kan worden gekwalificeerd. De Hoge Raad echter verwerpt dit verweer. Het antwoord op de tweede vraag luidt ontkennend. Degene aan wie een rijbewijs is afgegeven dat zijn geldigheid niet heeft verloren is volgens de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 wettelijk bevoegd een motorrijtuig te besturen. Degene die het verbod van artikel 8 WVW 1994 (rijden met een te hoog alcoholpromillage) overtreedt verliest die bevoegdheid niet reeds van rechtswege. Verzwijging. Bewijslast. HR 20 januari 2006, NJ 2006, 78 Mevrouw B heeft bij Interpolis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In het aanvraagformulier wordt onder meer gevraagd of B lijdt aan rugklachten, spit, ischias. Zij beantwoordt de vraag ontkennend. Later blijkt uit brieven van de huisarts en de neuroloog dat B reeds vele jaren leed aan lumbagoklachten met sporadisch last van ischias. Deze brieven waren op verzoek van Interpolis, na toestemming van B, aan Interpolis toegezonden. KATERN

4 Interpolis weigert, na eerst uitkeringen te hebben gedaan, verdere uitkeringen aan B te betalen op grond van artikel 251 K. B vordert een verklaring voor recht dat Interpolis haar verplichtingen voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst zal voldoen. In de procedure komt de vraag aan de orde of B bij het invullen van het aanvraagformulier heeft moeten begrijpen dat haar reeds bestaande klachten zouden vallen onder rugklachten of ischias. Interpolis roept de huisarts en de neuroloog als getuigen op, maar B maakt er bezwaar tegen als voornoemde medici hun beroepsgeheim zouden schenden. Dezen beroepen zich dan ook op hun verschoningsrecht. Geoordeeld wordt dat in casu de redelijkheid en billijkheid een omkering van de, ingevolge artikel 150 Rv in beginsel op Interpolis rustende bewijslast, meebrengen. Aangezien B gedurende de procedure bij de rechtbank geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tot het leveren van voornoemd bewijs, werd de vordering van B afgewezen. LITERATUUR Van Tiggele-van der Velde, Kamphuisen, Lauwerier (red.), De Wansink-bundel. Liber Amicorum prof. Mr. J.H. Wansink, Deventer: Kluwer 2006 J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuisen, W.M.A. Kalkman. New Dutch Insurance Contract law, Amstelveen: DeLex 2006 A.S. Fransen van de Putte, Asbest en de AVBverzekering, AV&S april 2005, p. 67 e.v. B. Schutte & H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht? Ervaringen uit de rechtspraktijk, TVP 2004, p. 105 e.v. E.J. Wervelman, De spontane aanvullende mededelingsplicht bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tussenperiode, AV&S juni 2005, p. 93 e.v. R.M. van Vriesendorp-van Seumeren; J.H. Wansink; J.G.C. Kamphuisen, Themanummer Wet financiële dienstverlening, AV&S augustus 2005 C.C. van Dam en E.A. Waal, De directe actie in het nieuwe verzekeringsrecht, VR 2005, p. 101 e.v. M.L. Hendrikse, Eindelijk duidelijkheid over fraudevervalclausule, NTHR 2005, p. 25 e.v. C.J. de Jong, Wet financiële dienstverlening: gedragstoezicht voor de verzekeringssector, NTHR 2005, p. 83 e.v. F.H.E. van der Moolen, het nieuwe verzekeringsrecht: een nader verslag, NTHR 2005, p. 95 e.v. (zie ook p. 208 e.v.). F.J. Blees, De Vijfde EG-richtlijn motorrijtuigverzekering, AV&S oktober en december 2005, p. 174 e.v. en 201 e.v. P. Clausing, Partieel bedrog bij verzekeringen en de in Nederland levende rechtsovertuiging, VA 2004, p. 114 e.v. F.H.J. Mijnssen, Verzekerbaar belang, VR 2005, p. 176 e.v. J.G.C. Kamphuisen, De polis is een akte. Waarvan akte!, AV&S december 2005, p. 195 e.v. M.H.J. de Bruijne, L. Goverse, N. Obolonsky, J.L.A. van Rijckevorsel, Nalevingslasten van de Wet financiële dienstverlening, VA 2005, p. 105 e.v. N. Frenk, Subrogatie in het nieuwe verzekeringsrecht, VA 2005, p. 269 e.v. X.E. Kramer, Verzekering en internationaal privaatrechtelijke aspecten in Europees perspectief, VA 2005, p. 109 e.v. J.H. Wansink, De nieuwe uitsluiting voor opzet en seksueel misbruik in de AVP-polis 2000: een terugblik op vijf jaar, AV&S februari 2006, p. 25 e.v. M.L. Hendrikse, en algemene voorwaarden, NTHR 2005, p. 189 e.v. P.M. Leerink, De aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon, Praktisch procederen 2005, p. 153 e.v. H.P.A.J. Martius, Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce, NTHR 2005, p. 208 e.v. N. Frenk, Naar echte eigen schuld (verkorte versie oratie VU Amsterdam), AV&S april 2006, p. 41 e.v. Special Het nieuwe verzekeringsrecht: Titel 7.17 NBW, NTHR december F.H.J. Mijnssen, Europees recht en Nederlands verzekeringsrecht, VA 2005, p C.I.J. ten Thije-Gerding, Het nieuwe verzekeringsrecht, titel 7.17 NBW, JutD 2005, afl. 23/24, p. 16 e.v. J.H. Wansink, Het nieuwe schadeverzekeringsrecht en oude olielampjes en dwaallichtjes, AV&S juni 2006, p. 67 e.v. M.L. Hendrikse, De invloed van de invoering van titel 7.17 op enkele, veel voorkomende clausules in verzekeringsvoorwaarden, AV&S juni 2006, p. 74 e.v. R.J. Botter, Herzien voorstel Wet op het financieel toezicht, Bb 2006, nr. 2, p. 11 e.v. P.M. Leerink, Van Wetboek van Koophandel naar Boek 7 BW: de verzekeringsovereenkomst, Praktisch procederen 2006, p. 10 e.v. S.Y.Th. Meijer, Verzwijging: een regeling op maat, VR , p. 65 e.v. E.M. van Orsouw, Nu is het er dan toch echt: het nieuwe verzekeringsrecht, Bb 2006, nr. 3, p. 17 e.v KATERN 100

5 Jurisprudentiebespreking HR 3 december 2004, NJ 2005, 160, m.nt. MMM (zie Katern 95). P. van den Broek, Bb 2005, p. 51 e.v. C.I.J. ten Thije-gerding, JutD , p. 19 e.v. Hof Arnhem 30 november 2004 en 21 december Voorbehoud sociale zekerheid, C.I.J. ten Thije-Gerding, JutD 2005, afl. 6, p. 18 e.v. HR 11 maart 2005, C03/317HR, LJN: AR6163. T.J. Dorhout Mees, Beschadigde bouwstoffen in AVB- en CAR-verzekering, AV&S december 2005, p. 218 e.v. Mededingingsrecht Mr. J.M.M. van de Hel Nederlands Mededingingsrecht HANDHAVING Voor de eerder besproken fusie tussen twee woningcorporaties in Eindhoven heeft de NMa een vergunning verleend. De NMa heeft geconstateerd dat in de sociale huursector in beginsel ruimte is voor concurrentie, maar dat de feitelijke concurrentieprikkels tussen de corporaties op het gebied van sociale huurwoningen de komende jaren zeer beperkt zijn. Dit betekent dat van de fusie geen negatieve gevolgen voor de concurrentie zijn te verwachten. Daarnaast is onderzoek verricht naar de gevolgen van de fusie op het gebied van het ontwikkelen van locaties voor sociale woningbouw en het verwerven van ontwikkelde sociale woningbouwprojecten. Op deze markt is sprake van voldoende reële concurrenten. Daarbij hebben de gemeenten een belangrijke regierol waardoor zij evenals bij aanbestedingen concurrentie organiseren (www.nmanet.nl). RECHTSPRAAK College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 mei 2006, AWB 05/115 (golfdocent/nma) Het kartelverbod kan ook van toepassing zijn op sportregelgeving. Dit is bevestigd in een uitspraak van het CBB waarin de NMa is opgedragen een nieuw besluit te nemen ten aanzien van de klacht van twee golfprofessionals tegen de Nederlandse Golf Federatie ( NGF ). De klacht betrof het reglement Golfvaardigheidsbewijs dat voorschrijft dat alleen golfprofessionals met een opleiding van de Professional Golfers Association mensen mogen inschrijven voor het examen van het Golfvaardigheidsbewijs. Volgens de NMa viel dit binnen de bevoegdheid tot zelfregulering van de NGF. Daarbij was er volgens de NMa geen sprake van een mededingingsbeperkende kwaliteitseis. Dit besluit is door Rechtbank Rotterdam bevestigd. Het CBB overweegt echter dat onvoldoende is onderzocht of de regeling proportioneel is met het nagestreefde doel waardoor, als dat niet het geval is, andere golfprofessionals mogelijk ten onrechte worden buitengesloten. Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2006, MEDED 03/3812 en 03/3824 (AUV en Aesculaap/NMa) Dat procedures soms jaren duren, hoeft voor ondernemingen niet altijd vervelend te zijn. De boetes die door de NMa aan de dierenartscoöperatie AUV ( 9,7 miljoen) en de diergeneesmiddelengroothandel Aesculaap ( ) zijn opgelegd wegens het hanteren van een verboden systeem van leveringsweigering jegens bepaalde dierenartsen, zijn in beroep met een vijfde verlaagd. Zowel de NMa als de Rechtbank Rotterdam hebben namelijk de redelijke termijn van artikel 6 EVRM geschonden. Voor het doorlopen van de boeteprocedure bij de NMa acht de rechtbank in casu een termijn van twee jaar redelijk. Voor de daaropvolgende beroepsprocedure wordt een termijn van anderhalf jaar redelijk geacht. In beide procedures was deze termijn ruimschoots overschreden, hetgeen (grotendeels) te wijten is geweest aan inactiviteit van de NMa en de rechtbank. Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2006, MEDED 05/528 (Duitse PO s/nma) Een buitenlandse onderneming heeft in een boeteprocedure bij de NMa recht op kostenloze bijstand voor de vertaling van alle stukken, voorzover dit nodig is om een adequate verdediging te voeren. Dit heeft de rechtbank bepaald in de beroepsprocedure van de Duitse producentenorganisaties (PO s) van garnalenvissers tegen het boetebesluit van de NMa vanwege het maken van verboden vangstbeperkings- en prijsafspraken met Nederlandse en Deense PO s en Nederlandse groothandelaren. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat, gezien de niet heldere juridische context waarin de PO s moesten opereren, de verboden afspraken niet als een zeer zware maar als een zware overtreding van het kartelverbod moeten worden beschouwd. LITERATUUR Mededingingsrecht M. van Ravenstein, De overname van OZ door CZ: het eerste fictieve goedkeuringsbesluit van de NMa?, AM 2006, nr. 3, p ; KATERN

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door Mr. R.A. SALOMONS J uridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Mr. J.H. WANSINK Wetenschappelijk hoofdmedewerker Verzekeringsinstituut

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht Causaliteit in het verzekeringsrecht DE SERIE VERZEKERINGSRECHT STAAT ONDER REDACTIE VAN J.G.C. KAMPHUISEN EN J.H. WANSINK Causaliteit in het verzekeringsrecht Causation in insurance law Proefschrift ter

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Schade door pesten Pagina 6 Regres en wetelijke rente Pagina 8 Samenloop van verzekeringen Pagina 11 PIV Jaarconferentie 2007 Pagina 15 Column van... April 2007 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen De kleine lettertjes van vier gangbare schadeverzekeringen van Fatum, beschouwd vanuit het perspectief van de wet. Richeline C. Joe Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW T B R 2013/81 De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc Prof. mr. dr M.A.B. Chao-Duivis' Het onderwerp van de jaarlijkse conferentie van de Europese

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon.

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Verzekeringsrecht. R. 27.321 Juli 2008 Blok 1. Van verzekering in het algemeen. 1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Casus: Aalbers wil zijn inboedel voor 50.000 verzekeren tegen brand.

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Samenloop en de na-u-clausule, een recapitulatie van de stand van zaken. Door mr. M.A.R.C. Padberg en mr. M.M. van Tilburg-van Herk.

Samenloop en de na-u-clausule, een recapitulatie van de stand van zaken. Door mr. M.A.R.C. Padberg en mr. M.M. van Tilburg-van Herk. Samenloop en de na-u-clausule, een recapitulatie van de stand van zaken. Door mr. M.A.R.C. Padberg en mr. M.M. van Tilburg-van Herk Samenloop De na-u-clausule is onlosmakelijk verbonden met het samenloopleerstuk,

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie