Verzekeringsrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT RECHTSPRAAK WETGEVING. titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT RECHTSPRAAK WETGEVING. titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701."

Transcriptie

1 mogelijke reactie van verzekeraars onderschatten. Het lijkt de auteur van belang voor de transportindustrie om zich te verzekeren voor ondersteuning op het moment dat de vogelgriep pandemie uitbreekt. I.H. Diederiks-Verschoor, Some observations on damage to animals caused by their transport by air and other aerial incidents, ETL 2006, p Diederiks-Verschoor zet in haar artikel de verschillende regelingen voor dierentransport uiteen. Zij brengt naar voren dat het probleem van deze regelingen gelegen is in de naleving daarvan. In de praktijk blijkt de inspectie, die onlosmakelijk verbonden is met de regelingen, niet te werken. Daarnaast is het de taak van luchthavenpersoneel om meer nauwlettend de dierensmokkel in de gaten te houden volgens de auteur. K.H. Drews, Der multimodale Transport im historischen Zusammenhang, Transportrecht 2006, p In dit stuk zet de auteur de gang van zaken op het gebied van multimodaal vervoer nog eens op een rijtje en hij stelt zich daarbij vanzelfsprekend de vraag naar het aansprakelijkheidsvraagstuk. H. van der Wiel, Het Rotterdams Garantieformulier 2000, TVR 2006 p In dit artikel vat de auteur artikelen die eerder van zijn hand beknopt samen. Per alinea bespreekt Van der Wiel het Rotterdams Garantieformulier. Het doel was een standaard formulier te maken waarin de Rotterdamse advocaten zich konden vinden. Inmiddels is het al meer malen veranderd en het is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. Mr. A. Blom Vanaf 1 januari 2006 zijn de wettelijke regels over verzekeringsrecht in het Wetboek van Koophandel vervangen door een nieuw wettelijk stelsel in Boek 7 Titel 17 BW. De complete wet is gepubliceerd in de Wet van 22 december 2005 tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Stb. 2005, 700 en de Wet van 22 december 2005 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701. RECHTSPRAAK Opzetclausule in de WA-verzekering particulieren. HR 27 juni 2003, NJ 2005, 140 (Bastings/Interpolis) Verzekerde slaat met een ijzeren staaf op het bovenbeen van zijn buurman waardoor dat bovenbeen breekt. Verzekerde, die door het slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld, wendt zich tot zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De laatste weigert echter dekking te verlenen met een beroep op de zogenaamde (oude) opzetclausule die als volgt luidt: Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. In het arrest Aegon/Van der Linden (HR 6 nov. 1998, NJ 1999, 220, zie Katern 71) heeft de Hoge Raad bovengenoemde clausule strikt uitgelegd door te overwegen dat de zich daadwerkelijk voordoende schade (in de hier te bespreken casus het beenletsel) moet zijn beoogd door de verzekerde en het zekere gevolg moet zijn van de onrechtmatige handeling. Aan deze beslissing koppelde de Hoge Raad dat de rechter onder omstandigheden uit de gedragingen van de verzekerde kan afleiden dat deze het letsel heeft beoogd of zich ervan bewust was dat dit letsel het gevolg van zijn handeling zou zijn. In het arrest Bastings/Interpolis wordt deze (bewijs)regel toegepast. Uit de aard van de handeling, zodanig hard slaan met een met twee handen vastgehouden ijzeren staaf, welke is geëigend om zwaar letsel toe te brengen, dat het bovenbeen breekt, leidt het hof af dat verzekerde er zich van bewust was dat het in feite toegebrachte letsel het gevolg van zijn handelen zou zijn. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. WETGEVING Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, NJ 2004, 279 De omstandigheid dat er geen materiële aanraking is geweest tussen een niet bereden bromfiets en de persoon of de goederen van de benadeelde, brengt niet mee dat de aansprakelijkheid van de persoon die de bromfiets aan de hand leidt, niet gedekt is door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ingevolge de WAM. Uitleg polisbeding inzake veroorzaken van schade. HR 14 mei 2004, NJ 2006, 3 Eiseres (hierna te noemen X) voert graafwerkzaamheden uit en maakt in het kader daarvan ge- KATERN

2 bruik van een van A gehuurde graafmachine met machinist (machinist wordt hierna met B aangeduid). Tijdens de graafwerkzaamheden worden twee elektriciteitskabels toebehorend aan Delfland beschadigd. X wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade kennelijk vanwege een door haar opzichter gemaakte regiefout. In de procedure komt vast te staan dat B geen verwijt treft. A heeft bij Nationale Nederlanden (NN) een Verzekering voor Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen afgesloten. Artikel 8.2 van de algemene voorwaarden luidt als volgt: Verzekerden bij overige aansprakelijkheid zijn: a de verzekeringnemer; b de bezitter, de bestuurder en de passagiers van een verzekerd object; c de houder, indien hij aansprakelijk is voor een gedekte schade die door een onder a. of b. genoemde verzekerde is veroorzaakt niet onder een andere verzekering voor deze aansprakelijkheid is gedekt. In artikel 9.1 wordt de dekking van de verzekering omschreven als die voor aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade met of door het verzekerd object toegebracht aan personen en/of goederen. X vordert als houder schadevergoeding van NN. NN weigert te betalen aangezien naar haar mening B de schade niet heeft veroorzaakt in de zin van artikel 8.2 sub c 1 e. Hem treft immers geen verwijt. Om die reden oordeelt het hof dat B in redelijkheid niet als veroorzaker van de schade dient te worden aangemerkt, zodat X geen verzekerde in de zin van de polis is. De vordering wordt dan ook afgewezen. A-G Spier concludeert tot vernietiging van het arrest van het hof. De Hoge Raad acht het cassatiemiddel gegrond. Artikel 8 stelt wel de eis dat i.c. de bestuurder de schade heeft veroorzaakt, maar verbindt daaraan geen verdere eisen. Voorts overweegt de Hoge Raad onder verwijzing naar artikel 9.1: Deze bepaling, waarin de dekking evenmin afhankelijk is van nadere eisen, gesteld aan het toebrengen van de schade door het verzekerde object, volgt op het in geding zijnde art. 8; beide maken deel uit van de rubriek Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering. Gelet op de strekking van deze bepaling om dekking te verlenen voor aansprakelijkheid bij het gebruik van de graafmachine, valt zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien waarom voor de dekking onder art. 8.2 onder c. de eis gesteld zou moeten worden dat de bestuurder verwijt treft ter zake van de schade, zoals het hof heeft beslist. Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen 7 september 2004, NJ 2005, 279. Derde richtlijn schadeverzekering Luxemburg voert een bonus-malus systeem in met automatische en verplichte gevolgen voor de tarieven. Het systeem is van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten voor motorrijtuigen, zonder onderscheid te maken tussen in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsondernemingen die daar hun activiteiten uitoefenen door middel van bijkantoren of dienstverrichting. Zulks is niet in strijd met het beginsel van tariefvrijheid en van afschaffing van preventief of systematisch toezicht op tarieven en contracten in de zin van richtlijn 92/49/EEG. Vordering verzekeringspenningen in schadestaatprocedure? HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 Verzekerde is door een reinigingsbedrijf aangesproken tot betaling van ongeveer f ,- ter zake van opruimings- en reinigingswerkzaamheden na een brand in het bedrijfspand van verzekerde. Verzekerde vordert dit bedrag in een vrijwaringsprocedure van zijn brandverzekeraar. Voorts vordert verzekerde schadevergoeding op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat, omdat zijn verzekeraar weigert de schade-uitkering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te voldoen. Het hof wijst de vordering van f alsmede de vordering nader op te maken bij staat toe. In cassatie betogen verzekeraars dat voor een vordering nader op te maken bij staat geen plaats is (tegen de toewijzing van f wordt geen klacht ingediend). Allereerst berust de vordering op een verplichting van de verzekeraar uit hoofde van de met de verzekerde gesloten verzekeringsovereenkomst. Voorts stellen verzekeraars dat, voor zover komt vast te staan dat de verzekeraar in verzuim is geweest met de uitkering van de verzekeringspenningen, de verzekerde uitsluitend vergoeding van de wettelijke rente kan eisen. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten gegrond zijn en wijst de vordering nader op te maken bij staat af. Uitleg polisvoorwaarden. HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 117 Hartholt verzekert zijn woonhuis met bijbehorende, aan een derde verhuurde, kippenschuur met daarin slachtkuikens. De schuur stort in doordat 21 cm sneeuw op het dak lag en het daarna is gaan ijzelen en sneeuwen. Het geheel wordt daardoor een massieve zware laag en het dak bezwijkt. Alle slachtkuikens kwamen om als gevolg van een sterke temperatuurdaling. Er zijn geen bouwkundige gebreken geconstateerd die de instorting kan verklaren. Als gedekte gebeurtenis is onder meer genoemd: Neerslag; Schade als gevolg van het woonhuis binnengedrongen neerslag. Van deze dekking is uitgesloten: Schade ontstaan door neerslag die is binnenge KATERN 100

3 drongen via openstaande ramen, deuren of luiken; Vocht- en waterdoorlating van muren of vloeren; Reparatiekosten van daken, dakgoten en afvoerpijpen; Neerslagschade die het gevolg is van slecht onderhoud of een constructiefout. Hartholt vordert een verklaring voor recht dat Delta Lloyd dekking dient te verlenen voor alle geleden en te lijden schade. Volgens het hof heeft hij daarmee slechts de kosten van herstel van het ingestorte dak (en niet de schade door het naar beneden vallen van sneeuw, ijzel en regen) op het oog. Delta Lloyd weigert de schade te vergoeden aangezien de schade aan het dak niet is veroorzaakt door binnengedrongen neerslag. De hierboven weergegeven clausule lijkt deze schade niet te dekken. De rechtbank wijst de vordering echter toe en overweegt dat: hoewel een specifieke bepaling voor de onderhavige schade in de polisvoorwaarden ontbreekt, gezien de strekking van de verzekering Hartholt artikel redelijkerwijs zo heeft mogen opvatten dat daaronder alle schade aan een opstal valt die wordt veroorzaakt door onvoorziene, van buiten komende en negatieve bijwerkingen van neerslag. Ook het hof wijst de vordering toe met toepassing van het Haviltex criterium. In de motivering wordt, gelet op het feit dat Hartholt moet worden aangemerkt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gewezen op het contra proferentem beginsel van artikel 6:238 lid 2 BW. Het hof overweegt voorts: Door de aanduiding uitgebreide opstalverzekering behoeft de verzekerde niet bedacht te zijn op uitsluiting van zich in het normale leven voordoende evenementen en op verborgen uitsluitingen in de positieve formulering van de dekking van de verzekering. Bovendien zijn buitengewone evenementen zoals botsingen met ruimtevaartuigen gedekt waardoor de indruk van een ruime dekking wordt gewekt. Delta Lloyd had een als de onderhavige schade expliciet kunnen uitsluiten. In cassatie wijst de Hoge Raad het incidentele beroep toe: ten onrechte heeft het hof de vordering van Hartholt beperkt tot de herstelkosten van het dak. Het principale beroep van Delta Lloyd wordt afgewezen: het hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en voorts kan de uitleg van een overeenkomst wegens zijn feitelijke karakter slechts in beperkte mate worden getoetst. Samenloop WAM verzekeringen: harde en zachte clausule. Uitsluiting dronken rijden? HR 13 januari 2006, NJ 2006, 282, m.nt. MMM X biedt zijn personenauto ter reparatie aan bij garage Bongers. Bongers stelt voor de duur van de reparatie een leenauto ter beschikking. X veroorzaakt een aanrijding met een andere auto. Het bloedalcoholpromillage van X was ten tijde van het ongeval te hoog (1,68). De leenauto is bij verzekeraar London verzekerd (hierna de garageverzekering ). Van toepassing is een uitsluiting van schade waarvoor de aansprakelijkheid onder enige andere verzekering verzekerd is of daaronder verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan (een zgn. samenloopclausule). De auto toebehorend aan X (hierna de WAM verzekering ) is verzekerd bij Aegon. Onder deze polis is verzekerd een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig gedurende reparatie of onderhoud van het motorrijtuig, voor zover daarvoor geen andere verzekering van kracht is. De WAM verzekering kent voorts de volgende uitsluiting: De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen. London heeft de schade aan de benadeelde vergoed en vordert voor recht te verklaren dat Aegon gehouden is dekking te verlenen. In cassatie komen twee vragen aan de orde: Is de samenloopclausule van de garageverzekering harder dan die van de WAM verzekering en dient de WAM verzekeraar dus in beginsel te betalen? Valt dronken rijden onder de uitsluiting van de WAM verzekering? Het antwoord op de eerste vraag luidt bevestigend. De clausule waarin wordt bepaald dat de verzekering in geval van samenloop geheel moet worden weggedacht, moet worden aangemerkt als de harde clausule. In cassatie betoogt Aegon dat mogelijk ook een samenloopclausule zonder wegdenktournure als hard kan worden gekwalificeerd. De Hoge Raad echter verwerpt dit verweer. Het antwoord op de tweede vraag luidt ontkennend. Degene aan wie een rijbewijs is afgegeven dat zijn geldigheid niet heeft verloren is volgens de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 wettelijk bevoegd een motorrijtuig te besturen. Degene die het verbod van artikel 8 WVW 1994 (rijden met een te hoog alcoholpromillage) overtreedt verliest die bevoegdheid niet reeds van rechtswege. Verzwijging. Bewijslast. HR 20 januari 2006, NJ 2006, 78 Mevrouw B heeft bij Interpolis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In het aanvraagformulier wordt onder meer gevraagd of B lijdt aan rugklachten, spit, ischias. Zij beantwoordt de vraag ontkennend. Later blijkt uit brieven van de huisarts en de neuroloog dat B reeds vele jaren leed aan lumbagoklachten met sporadisch last van ischias. Deze brieven waren op verzoek van Interpolis, na toestemming van B, aan Interpolis toegezonden. KATERN

4 Interpolis weigert, na eerst uitkeringen te hebben gedaan, verdere uitkeringen aan B te betalen op grond van artikel 251 K. B vordert een verklaring voor recht dat Interpolis haar verplichtingen voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst zal voldoen. In de procedure komt de vraag aan de orde of B bij het invullen van het aanvraagformulier heeft moeten begrijpen dat haar reeds bestaande klachten zouden vallen onder rugklachten of ischias. Interpolis roept de huisarts en de neuroloog als getuigen op, maar B maakt er bezwaar tegen als voornoemde medici hun beroepsgeheim zouden schenden. Dezen beroepen zich dan ook op hun verschoningsrecht. Geoordeeld wordt dat in casu de redelijkheid en billijkheid een omkering van de, ingevolge artikel 150 Rv in beginsel op Interpolis rustende bewijslast, meebrengen. Aangezien B gedurende de procedure bij de rechtbank geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tot het leveren van voornoemd bewijs, werd de vordering van B afgewezen. LITERATUUR Van Tiggele-van der Velde, Kamphuisen, Lauwerier (red.), De Wansink-bundel. Liber Amicorum prof. Mr. J.H. Wansink, Deventer: Kluwer 2006 J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuisen, W.M.A. Kalkman. New Dutch Insurance Contract law, Amstelveen: DeLex 2006 A.S. Fransen van de Putte, Asbest en de AVBverzekering, AV&S april 2005, p. 67 e.v. B. Schutte & H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht? Ervaringen uit de rechtspraktijk, TVP 2004, p. 105 e.v. E.J. Wervelman, De spontane aanvullende mededelingsplicht bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tussenperiode, AV&S juni 2005, p. 93 e.v. R.M. van Vriesendorp-van Seumeren; J.H. Wansink; J.G.C. Kamphuisen, Themanummer Wet financiële dienstverlening, AV&S augustus 2005 C.C. van Dam en E.A. Waal, De directe actie in het nieuwe verzekeringsrecht, VR 2005, p. 101 e.v. M.L. Hendrikse, Eindelijk duidelijkheid over fraudevervalclausule, NTHR 2005, p. 25 e.v. C.J. de Jong, Wet financiële dienstverlening: gedragstoezicht voor de verzekeringssector, NTHR 2005, p. 83 e.v. F.H.E. van der Moolen, het nieuwe verzekeringsrecht: een nader verslag, NTHR 2005, p. 95 e.v. (zie ook p. 208 e.v.). F.J. Blees, De Vijfde EG-richtlijn motorrijtuigverzekering, AV&S oktober en december 2005, p. 174 e.v. en 201 e.v. P. Clausing, Partieel bedrog bij verzekeringen en de in Nederland levende rechtsovertuiging, VA 2004, p. 114 e.v. F.H.J. Mijnssen, Verzekerbaar belang, VR 2005, p. 176 e.v. J.G.C. Kamphuisen, De polis is een akte. Waarvan akte!, AV&S december 2005, p. 195 e.v. M.H.J. de Bruijne, L. Goverse, N. Obolonsky, J.L.A. van Rijckevorsel, Nalevingslasten van de Wet financiële dienstverlening, VA 2005, p. 105 e.v. N. Frenk, Subrogatie in het nieuwe verzekeringsrecht, VA 2005, p. 269 e.v. X.E. Kramer, Verzekering en internationaal privaatrechtelijke aspecten in Europees perspectief, VA 2005, p. 109 e.v. J.H. Wansink, De nieuwe uitsluiting voor opzet en seksueel misbruik in de AVP-polis 2000: een terugblik op vijf jaar, AV&S februari 2006, p. 25 e.v. M.L. Hendrikse, en algemene voorwaarden, NTHR 2005, p. 189 e.v. P.M. Leerink, De aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon, Praktisch procederen 2005, p. 153 e.v. H.P.A.J. Martius, Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce, NTHR 2005, p. 208 e.v. N. Frenk, Naar echte eigen schuld (verkorte versie oratie VU Amsterdam), AV&S april 2006, p. 41 e.v. Special Het nieuwe verzekeringsrecht: Titel 7.17 NBW, NTHR december F.H.J. Mijnssen, Europees recht en Nederlands verzekeringsrecht, VA 2005, p C.I.J. ten Thije-Gerding, Het nieuwe verzekeringsrecht, titel 7.17 NBW, JutD 2005, afl. 23/24, p. 16 e.v. J.H. Wansink, Het nieuwe schadeverzekeringsrecht en oude olielampjes en dwaallichtjes, AV&S juni 2006, p. 67 e.v. M.L. Hendrikse, De invloed van de invoering van titel 7.17 op enkele, veel voorkomende clausules in verzekeringsvoorwaarden, AV&S juni 2006, p. 74 e.v. R.J. Botter, Herzien voorstel Wet op het financieel toezicht, Bb 2006, nr. 2, p. 11 e.v. P.M. Leerink, Van Wetboek van Koophandel naar Boek 7 BW: de verzekeringsovereenkomst, Praktisch procederen 2006, p. 10 e.v. S.Y.Th. Meijer, Verzwijging: een regeling op maat, VR , p. 65 e.v. E.M. van Orsouw, Nu is het er dan toch echt: het nieuwe verzekeringsrecht, Bb 2006, nr. 3, p. 17 e.v KATERN 100

5 Jurisprudentiebespreking HR 3 december 2004, NJ 2005, 160, m.nt. MMM (zie Katern 95). P. van den Broek, Bb 2005, p. 51 e.v. C.I.J. ten Thije-gerding, JutD , p. 19 e.v. Hof Arnhem 30 november 2004 en 21 december Voorbehoud sociale zekerheid, C.I.J. ten Thije-Gerding, JutD 2005, afl. 6, p. 18 e.v. HR 11 maart 2005, C03/317HR, LJN: AR6163. T.J. Dorhout Mees, Beschadigde bouwstoffen in AVB- en CAR-verzekering, AV&S december 2005, p. 218 e.v. Mededingingsrecht Mr. J.M.M. van de Hel Nederlands Mededingingsrecht HANDHAVING Voor de eerder besproken fusie tussen twee woningcorporaties in Eindhoven heeft de NMa een vergunning verleend. De NMa heeft geconstateerd dat in de sociale huursector in beginsel ruimte is voor concurrentie, maar dat de feitelijke concurrentieprikkels tussen de corporaties op het gebied van sociale huurwoningen de komende jaren zeer beperkt zijn. Dit betekent dat van de fusie geen negatieve gevolgen voor de concurrentie zijn te verwachten. Daarnaast is onderzoek verricht naar de gevolgen van de fusie op het gebied van het ontwikkelen van locaties voor sociale woningbouw en het verwerven van ontwikkelde sociale woningbouwprojecten. Op deze markt is sprake van voldoende reële concurrenten. Daarbij hebben de gemeenten een belangrijke regierol waardoor zij evenals bij aanbestedingen concurrentie organiseren ( RECHTSPRAAK College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 mei 2006, AWB 05/115 (golfdocent/nma) Het kartelverbod kan ook van toepassing zijn op sportregelgeving. Dit is bevestigd in een uitspraak van het CBB waarin de NMa is opgedragen een nieuw besluit te nemen ten aanzien van de klacht van twee golfprofessionals tegen de Nederlandse Golf Federatie ( NGF ). De klacht betrof het reglement Golfvaardigheidsbewijs dat voorschrijft dat alleen golfprofessionals met een opleiding van de Professional Golfers Association mensen mogen inschrijven voor het examen van het Golfvaardigheidsbewijs. Volgens de NMa viel dit binnen de bevoegdheid tot zelfregulering van de NGF. Daarbij was er volgens de NMa geen sprake van een mededingingsbeperkende kwaliteitseis. Dit besluit is door Rechtbank Rotterdam bevestigd. Het CBB overweegt echter dat onvoldoende is onderzocht of de regeling proportioneel is met het nagestreefde doel waardoor, als dat niet het geval is, andere golfprofessionals mogelijk ten onrechte worden buitengesloten. Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2006, MEDED 03/3812 en 03/3824 (AUV en Aesculaap/NMa) Dat procedures soms jaren duren, hoeft voor ondernemingen niet altijd vervelend te zijn. De boetes die door de NMa aan de dierenartscoöperatie AUV ( 9,7 miljoen) en de diergeneesmiddelengroothandel Aesculaap ( ) zijn opgelegd wegens het hanteren van een verboden systeem van leveringsweigering jegens bepaalde dierenartsen, zijn in beroep met een vijfde verlaagd. Zowel de NMa als de Rechtbank Rotterdam hebben namelijk de redelijke termijn van artikel 6 EVRM geschonden. Voor het doorlopen van de boeteprocedure bij de NMa acht de rechtbank in casu een termijn van twee jaar redelijk. Voor de daaropvolgende beroepsprocedure wordt een termijn van anderhalf jaar redelijk geacht. In beide procedures was deze termijn ruimschoots overschreden, hetgeen (grotendeels) te wijten is geweest aan inactiviteit van de NMa en de rechtbank. Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2006, MEDED 05/528 (Duitse PO s/nma) Een buitenlandse onderneming heeft in een boeteprocedure bij de NMa recht op kostenloze bijstand voor de vertaling van alle stukken, voorzover dit nodig is om een adequate verdediging te voeren. Dit heeft de rechtbank bepaald in de beroepsprocedure van de Duitse producentenorganisaties (PO s) van garnalenvissers tegen het boetebesluit van de NMa vanwege het maken van verboden vangstbeperkings- en prijsafspraken met Nederlandse en Deense PO s en Nederlandse groothandelaren. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat, gezien de niet heldere juridische context waarin de PO s moesten opereren, de verboden afspraken niet als een zeer zware maar als een zware overtreding van het kartelverbod moeten worden beschouwd. LITERATUUR Mededingingsrecht M. van Ravenstein, De overname van OZ door CZ: het eerste fictieve goedkeuringsbesluit van de NMa?, AM 2006, nr. 3, p ; KATERN

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-158 d.d. 28 mei 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Reisverzekering. Uitleg verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2004:AO1428

ECLI:NL:HR:2004:AO1428 ECLI:NL:HR:2004:AO1428 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 19-03-2004 Datum publicatie 19-03-2004 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C02/295HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AO1428

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen Prof. dr. M.L. Hendrikse Inleiding: de aard van de aansprakelijkheidsverzekering (1) Art. 7:952 BW (eigen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-04-2010 Datum publicatie 18-02-2011 Zaaknummer 63270 / HA ZA 08-286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.3660 (105.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-278 d.d. 18 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting Volgens de Commissie is het gedrag van

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0396

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0396 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0396 Instantie Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 01-02-2013 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer MHD 200.087.726 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-204 d.d. 11 juli 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. M.L. Hendrikse, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 115 d.d. 22 juni 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink) Samenvatting Particuliere rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-177 d.d. 24 juni 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt schade wegens

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ONDERWERPEN Recht vóór inwerkingtreding titel 7.17 BW Recht bij inwerkingtreding titel 7.17 BW Verjaringstermijn van

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-134 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris) Klacht ontvangen op : 13 juli 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.4713 (147.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-017 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. dr. S.O.H. Bakkerus en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Klacht

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-647 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris) Klacht ontvangen op : 26 april 2017 Ingediend door :

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-321 d.d. 12 november 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is.

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is. Kosten contra expert Kosten contra expert Bij het invoeren van het huidige verzekeringsrecht heeft de wetgever bepaald dat de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene.

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-80 d.d. 19 maart 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

zo getracht om voor de landen uniform recht te sctteo,oe:n. Om het doel van de sla~chtonertj,es<;herming betjerkin.g voor de verzekeraar

zo getracht om voor de landen uniform recht te sctteo,oe:n. Om het doel van de sla~chtonertj,es<;herming betjerkin.g voor de verzekeraar B. Fries* Op het. Verder hebben eenkomst slachtoffers van te beschermen. Bovendien wordt zo getracht om voor de landen uniform recht te sctteo,oe:n. Om het doel van de sla~chtonertj,es

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37909

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 88 d.d. 11 april 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden, mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2009:BH6228

ECLI:NL:GHARN:2009:BH6228 ECLI:NL:GHARN:2009:BH6228 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 20-01-2009 Datum publicatie 23-04-2009 Zaaknummer 200.008.289 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

De brandverzekering en de keuzeclausule: over herbouwwaarde, verkoopwaarde en de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid

De brandverzekering en de keuzeclausule: over herbouwwaarde, verkoopwaarde en de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid ACIS symposium 23 november 2012 De brandverzekering en de keuzeclausule: over herbouwwaarde, verkoopwaarde en de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid mr. M.H. Pluymen HR 9 juni 2006,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-340 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 juli 2015 Ingediend door : Consument Tegen Datum

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-027 (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y. Sie, secretaris) Klacht ontvangen op : 25 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

: Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te s-gravenhage, verder ook te noemen Verzekeraar

: Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te s-gravenhage, verder ook te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-192 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en dr. B.C. de Vries en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris) Klacht ontvangen op : 21

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-22 d.d. 24 januari 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-261 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen, secretaris)

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-20 d.d. 9 januari 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-509 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.C. Ruinaard en mr. dr. S.O.H. Bakkerus, leden en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris)

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

: Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen Verzekeraar

: Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-049 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. A.M.T. Wigger, drs. A. Paulusma de Waal arts M&G RGA en mr. G.A. van de Watering, secretaris) Klacht

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 209 d.d. 17 juli 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups.

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Betreft: AVB / CAR. Partijen: A; AVB verzekeraar en B; CAR-verzekeraar, hebben zich ter verkrijging

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-631 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Klacht ontvangen op : 16 januari 2017 Ingediend door

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 139 d.d. 12 juli 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mevrouw mr. R.A.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mevrouw mr. R.A. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-708 (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mevrouw mr. R.A. Blom, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 maart 2017 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-431 d.d. 9 december 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en B.F. Keulen, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 september 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.J.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 september 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.J. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-264 d.d. 2 september 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting Consument stelt dat Aangeslotene (tussenpersoon)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent

DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent In de verzekeringsrechtliteratuur bestaat geen algehele consensus over de vraag welke van de verzekeringsovereenkomst deel uitmakende voorwaarden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken?

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? K. Engel, LLM, BA ACIS Symposium 20 maart 2015 Inleiding (1/2) Inleiding verzwijging. Oud recht:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 148 d.d. 15 juni 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37145

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene.

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene. TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK 15-005 (I) in de zaak nr. TFD 15-006 ingediend door: met betrekking tot: [naam], gevestigd te Borne, hierna te noemen klaagster, [naam aangeslotene],

Nadere informatie