VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN"

Transcriptie

1 BESCHRYVING VAN EENE ZELDZAAME AFRIKAANSCHE NOG NIET BESCHREEVEN ~ A T - S 0 0. R T, GENAAMD DE BIZAAM~KAT, OP DE I{AAP DE GOEDE HOOP VALLENDE, En bewaard wordende in het MusEuM VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEI~ DEN HEERE PRINSE VAN ORANJE EN NASSAUW, ERF STADHOUDER, ERF-GOUVERNEUR, ERF-KAPITEIN GENERAAL EN ADMIRAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, enz. enz. enz. Befchreeven en uitgegeeven door A. V 0 S M A E R, Direétcur der Vorstelyke Natuur- en Kunst- Kabinetten en Diergaarden, Lid der Keizerlyke Akademie, en Korrespondent der Koninglyke Akademie der Weetenfchappen van Parys, Lid van het Zeeuwfche Genootjehap der Weetenfthappen van Vliffingen, en 'Van de Hollandfche Maatjchappye te Haarlem. *9*9*-o$*9* *<9*<9*9* *<9*<9* *9* * TE A M s TE R D A M, B y P I E T E R M E I J E R, MDCCLXXI.

2

3 NATUURLYKE HISTORIE VAN. DE AFRII{AANSCHE B I Z A A M- l( A T. I N den Jaare I 75 9 wierd aan de Diergaarde van ZYNE DooR LUCHTIGSTE HooGHEID, door den Wel Ed. Geftrengen Heere RYK TuLBACH, thans gewoone Raad van Neêrlands Indiën, en Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, levend overgezonden, dit zeldzame diertje, onder de benoeming van BIZAAM-KAT. Voor zo veel ik heb konnen ontdekken, heeft nog niemand deeze foort befchreeven. KoLBE (a) alleen maakt gewag van een Dier van deezen naam ; dan zyne befchryving, die, gelyk wy hier ftraks zien zullen, zeer oppervlakkig en aan geheel verfchiliende Dieren eigenaartig is, doch vooral de afb'eelding die hy van dat Dier geeft, geheel niet met deeze ftrookende, maakt, dat wy deeze onze foort, als nog onbefchreeven, konnen aanmerken. Zie hier wat hy van zyn foort zegt. " Ik zal nog maar gewag " rnaaken van de Bizaam- Katten, en van dezelve zeggen, dat " haar vel, van wegens den reuk, die zoo aangenaam als Mufcus " is, en om die rede doorgaans Muskeijaar -Katten werden ge " naamd, zeer hoog geacht, en gemeenlyk voor een Ryxdaalder " verkogt word, offchoon bet zelve voor het overige niet veel " byzonders lykt. lviynes weetens is 'er nooit een gedood, die,, Mufcus by zich heeft gevoerd ; derhalven weet ik niet, of de " de (a) Befcbryving van de Kaap de Goede Hoop,.Amft Fol. T.lm. L pag Tab. pag A 2

4 4 BESCHRYVING VAN DE de Inwooners alhier weeten, wanneer zy Mufcus by zich heb- " ben; dan of zy het wel ooit draag en en voortbrengen. \Vat " hier van zy, ik weet zeer wel, dat zy wegens den huid tame " lyk gewilt zyn ( b) ". Dus [preekt KoL B E van zyne Bizaam- Kat, welke, zo als wy reeds gezegd hebben, voornaamely k in de afbeeldinge die hy van dat Dier geeft, geheel verfchillende is, gelyk men by eene vergelyking de,r zynen, met deeze, zien kan. Wat aangaat de-mufcüsreuk waar van hy fpreekt, en welke hy geheel en al ontkent, daar van hebben wy in dr!e jaaren leeftyd, dien deeze alhier te Lande geweeil: is, ook niets ondervonden. Van natuur was dit Dier, 't geen eene fraije gedaante had, juiil: niet veel te vertrouwen ; doch zeer kwaadaartig kan men ook niet zeggen dat deeze foort is. Ik fpreek hier (dit m0et men veronderfrellen) van een Dier, 't geen in eene kooy opgeilomen, of aan een ketting vail: lag; want in het wild zal dit zekerlyk aan eenige uitzonderingen, of verandering, onderhevig zyn. -' Myn gevoelen, dies aangaande, berufi: op hier zynde behandelingen; want in een niet heel groot hokje overgezonden zynde, verkoos men dit Dier liever in de diergaarde aan eene ketting te leggen, waar van het zich den halsband vry gematigd liet omdoen. Zeer greetig at dit Dier vleefch, doch vooral levendige. Vogels. Aan de ketting liggende, nam het nu en dan wel éens een gewoon Hoen, 't welk hem te naby kwam, en verf1ond zulks verfcheurender wyze; dan deeze en andere Vogels leerden hunnen gemeen en vyand wel ras kennen, en zyn te na koomen vermyden. Maauwend geluid heb ik dit Dier nimmer ho oren geeven; doch, geplaagd wordende, knorde en blies het even als een kat, met. '. welks geaarrhe1d hetzelve ook, voor het overige, het naafi:e overeen kwam. ( b) Als 'Voor en. n -

5 Iab. VIII. l

6 E D af eh! kleul die t den, en a1 klem Het. voor oore De1 derz! ons van na a fpid, len (c

7 AFRIKAANSCHE BlZAAM-KAT. 5 By alle Dieren, welke de geleerde. Heer n E B u F F. o N; ons heeft doen kennen, komt..dit het, naafi:e aan zyne ll1arg.1y van Cayenne ( c); wy zeggen, dat het riaaft by kome ; want by eene naauwkeurige vergelykinge heeft dit Dier den muil veel dunder en fpitfer uitloopende. De fi:aart en tekening der vlekken. verfchil-. len ook zeer veel. ', ~ r i)t" ' ',) ( c) Tome XIII. pag Tab. 37 J ~ ".- (. ~ ~ ~ ~ ~ ~~~-~ ~~ ~(t~(t~hii-~0~0~0~ r '.. B _ E.S: C D VAN DE AFRII{AANSCHE BIZAAM I{ A T~ Tab. V I I L.. E grootte van dit Diertje is als die van eene gemeene huis kat. De lichte heerfebende kleur over het geheele lyf is afchgraauw, daar op vertoonen zich de vlakken van eene bruine kleur. Halfwegen boven op den rug begint een zwarte fl:reep die tot aan den fiaart loopt. De fiaart is met zwart en witte banden, doch het einde der fiaart is zwart of bruin-zwart. De vooren achter voeten hebben, buiten en binnen, veel van de bruine kleur. Het onderlyf of buik en borfi zyn grys afchkjeurig.. Het hoofd heeft ter zyden, en op de neus, bruine fireepen,. voor aan de neus, en onder de oogen, zyn witte vlakken. De ooren zyn met korte gryze haairen bedekt en rond opfi:aande. De kleur der oogen is my onbekend. Boven den binnenfien hoek derzeiven vertoonen zich twee a drie redelyk lange zwarte ha:.1iren. A 3 De

8 DE " s d BESCHRYVING VAN DE AFRIK. BIZAAM-KAT. De neus is zwart, de neusgaten zyn ter zyden open. Ten weêrzyden der neuze fiaan verfcheide vrylange knevelhaairen, welke bruin en wit zyn. De bek is.boven en onder met zeer fcharpe tanden en kiezen gewapend; de vier Dagtanden zyn wat langer, doch niet zo groot als in de gewoone Kat. De overige tanden_, denk ik, zullen met deze geilachten van Dieren genoegzaam overeenkomfl:ig zyn, zynde dezelven in dit opgezeçte voorwerp n~et wel zigtbaar., De voeten zyn met kleine kromme intrekkende witte nagels gewapend; en ten opzigte der Kunne konnen wy niets, zekers bepaaten, zynde. dit Dier, terwyl wy op r.eis waren, geftorven en opgezet. 0 EINDE.... r Dire I I \

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N BESCHRYVING VAN EEN GEHEEL NIEUWE OF ONBEK~NDE SOORT VAM AMERIKAANSCHE LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A

Nadere informatie

V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E NOG NIET BESCHREE VEN. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt

V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E NOG NIET BESCHREE VEN. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt op". d~ zy n g- - BESCHRYVING V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E n,,... n e-- NOG NIET BESCHREE VEN B 0 SC H- KAT, IN JApAN VALLENDE. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt p. h ole d 't.

Nadere informatie

,,PLATSTAART SLANG:EN,

,,PLATSTAART SLANG:EN, VAN TWEE VERSCHILLENDE EN VOOR ALS NOG ZEER WEINIG BEKENDE,,PLATSTAART SLANG:EN, I ZYNDE DE BRUIN-RUG' uit MEXICO,'~N DE GERINGDE UIT DE INDISCHE ZEEN. Beitie, met nog eene verfchi!lende foorte van de!aatflgemelde,

Nadere informatie

VAN EENEN FRAAIEN. en bewaard wordende in het Mus Eu u VAN ZYNE

VAN EENEN FRAAIEN. en bewaard wordende in het Mus Eu u VAN ZYNE BESCHRYVING... VAN EENEN FRAAIEN AMERII{AANSCHEN L y S- T E R, Q, U ER EI PA genaamd, ln BRAs I L VAL~ENDE, en bewaard wordende in het Mus Eu u VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEI~ DEN HEERE PRINSE VAN ORANJE

Nadere informatie

B E S C H R Y V I N G

B E S C H R Y V I N G B E S C H R Y V I N G VAN EENE 'LELD'LAAME AMERII{AANSCHE LANGSTAARTIGE A:AP-SOORT, by den Inlander gewoonlyk genaamd QUA TT 0, en by de Hollanders BOSCH-DUIVEL, of SLINGER-AAP. Uit de Hollandfche Volkplanting

Nadere informatie

VAN EENE FRAAIJE 0 0 S T-1 N D I S C H E DE GROOTE PURPER-ROODE LOERI GENAAMD, , en bewaard wordende in het MusEuM VAN ZYNE

VAN EENE FRAAIJE 0 0 S T-1 N D I S C H E DE GROOTE PURPER-ROODE LOERI GENAAMD, , en bewaard wordende in het MusEuM VAN ZYNE r enz. arte haairen oonen. De Rondom op den bek aan 't einin de zyden achtig. De oofd -veeren gedekt, de ~r. uit. in het naar derz~im eren zyn 'in~~ M j eden zwarten oven, di.cht... ~ept.... r J ctéll

Nadere informatie

THE JOHN CIREI^A!^ ILJBIRABy CHI C AG 0=

THE JOHN CIREI^A!^ ILJBIRABy CHI C AG 0= ^a^ SM^'' THE JOHN CIREI^A!^ ILJBIRABy CHI C AG 0= CEYLONSCHEN BOSCH-HOND. 5 door een goede afbeelding opgehelderd, voegt wederom eene fchakel aan de kennis der natuurlyke weezens, welke men met verwonderinge

Nadere informatie

J: DIBBETZ WESTERWOUT. Waar in den Oorfprong en Opkomst deezer Landen aangetoonde word,"

J: DIBBETZ WESTERWOUT. Waar in den Oorfprong en Opkomst deezer Landen aangetoonde word, B E K N O P T E B E S C H R Y V I N G ZEVENTIEN D E R NEDERLANDSCHE P R O V I N C I Ë N Waar in den Oorfprong en Opkomst deezer Landen aangetoonde word," mitsgaders De Geaardheid, Zeden, Godsdienst, Huwelyken

Nadere informatie

HISTORIE; HEDENDAAGSCHE OF H E T VERVOLG. Befchreeven door een Gezelfchap van ENGELAND. XIFdi. 2>E E L, LP** en II<K

HISTORIE; HEDENDAAGSCHE OF H E T VERVOLG. Befchreeven door een Gezelfchap van ENGELAND. XIFdi. 2>E E L, LP** en II<K HEDENDAAGSCHE HISTORIE OF H E T VERVOLG T A N ALGEMEENE DE HISTORIE; Befchreeven door een Gezelfchap van G E L E E R D E IN ENGELAND. M A N N E N UIT HET ENGELS CH VERTAALD, XIFdi. 2>E E L, LP** en II

Nadere informatie

D E R ELECTRICITEIT.

D E R ELECTRICITEIT. D E T H E O R I E D E R ELECTRICITEIT. D E l r - 9 *?^Zl ' T H E O R I E D E R ELECTRICITEIT, RUSTENDE OP PROEFONDERVIND- LYKE WAARHEDEN. DOOI H E N D R I K L U G T. T* WEST- ZAANDAM, By H E N D R I K

Nadere informatie

'B E. S C H R Y V I N G VAN EEN TOT NU TOE ONBEKENDE L UIAAR D-S OOR T, VAN ZYNE

'B E. S C H R Y V I N G VAN EEN TOT NU TOE ONBEKENDE L UIAAR D-S OOR T, VAN ZYNE 'B E. S C H R Y V I N G VAN EEN TOT NU TOE ONBEKENDE VYFVINGERIGE L UIAAR D-S OOR T, IN BEN GA ALEN VALLENDE, en van daar levendig overgebragt in de D re a a A A ad R VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEI~ DEN

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

INSECTEN; HISTORIE NATUURLYKE. jimsterd^m, VAN ROSENHOF, Miniatuur -Schilder. EERSTE DEELS, HdeSTUK.

INSECTEN; HISTORIE NATUURLYKE. jimsterd^m, VAN ROSENHOF, Miniatuur -Schilder. EERSTE DEELS, HdeSTUK. .-* ^ D NATUURLYKE HISTORIE E INSECTEN; Voorzien met naar 't Leven getekende en gekoleurde Plaaten. Folgens eigen ondervinding befchreeven y door den Heer AUGUST JOHAN RÖSEL, VAN ROSENHOF, Miniatuur -Schilder.

Nadere informatie

Schets der elektriciteit-kunde

Schets der elektriciteit-kunde Schets der elektriciteit-kunde Martinus van Marum bron. J. van Walré, Haarlem 1781 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maru002sche01_01/colofon.php 2010 dbnl III Bericht. Voor UWED. MYNE

Nadere informatie

V A N WETENSCHAP, KONST EN SMAAK. I. WYSBEGEERTE EN ZEDEKUNDE. II. NATUURKUNDE EN NATUURLYKE HISTORIE.

V A N WETENSCHAP, KONST EN SMAAK. I. WYSBEGEERTE EN ZEDEKUNDE. II. NATUURKUNDE EN NATUURLYKE HISTORIE. N I E U W A L G E M E E N M A G A Z Y N, V A N WETENSCHAP, KONST EN SMAAK. B E H E L Z E N D E : I. WYSBEGEERTE EN ZEDEKUNDE. II. NATUURKUNDE EN NATUURLYKE HISTORIE. III. H I S T O R I E K U N D E. IV.

Nadere informatie

VERZAMELING VERLUS TI GING. HOORENSknSCHULPEN, AMSTERDAM, TE BydeErvenvan f. HOUTTUYN. M D C C L X X. EERSTE DEEL. VAN ALLEPvLEY BEKENDE

VERZAMELING VERLUS TI GING. HOORENSknSCHULPEN, AMSTERDAM, TE BydeErvenvan f. HOUTTUYN. M D C C L X X. EERSTE DEEL. VAN ALLEPvLEY BEKENDE G. TJ^, K N O R R S VERLUS TI GING DER OOGEN EN VAN DEN GEEST, VERZAMELING o F VAN ALLEPvLEY BEKENDE HOORENSknSCHULPEN, DIE IN HAAR EIGEN KLEUREN AFGEBEELD ZYN: EERSTE DEEL. THANS NAGEZIEN, VERBETERD,

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

FORMULIER. for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^

FORMULIER. for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^ EVANG. LUTH. SEMINARIUM. No. FORMULIER for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^ -Voor de Zitting. Latlu GetneeHte ^oï^^^pski p iwórdt ons, geliefde Medechristenen! eën kïncj gebracht, om door

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

De Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Delft,

De Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Delft, 1 *ST' FRTHE1D, GEUïKHEID, BROEDERSCHAP. Vergadering van de Pro vifioneele Reprsefenta? ten van het Volk van Holland, gehouden in den Hage Maandag dm 16 January 1795. Eetjle Jaar der Bataaffcbe Vryheid.

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND

KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND i1 KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND Korte Schetz van 't eerste van het tweeede Deel KORTE SCHETZ DER VERHANDELING VAN BENEDICTUS DE SPINOZA, OVER GOD; DEN MENSCH, EN DESZELFS

Nadere informatie

REIZE NAAR SURINAMEN - EN DOOR DE BINNENSTE GEDEELTEN VAN GUIANA

REIZE NAAR SURINAMEN - EN DOOR DE BINNENSTE GEDEELTEN VAN GUIANA REIZE NAAR SURINAMEN - EN DOOR DE BINNENSTE GEDEELTEN VAN GUIANA JOHN GABRIEL STEDMAN DOOR DEN CAPITAIN JOHN GABRIËL STEDMAN. MET PLAATEN EN KAARTEN. NAAR HET ENGELSCH. DERDE DEEL. INHOUD DER HOOFTSTUKKEN.

Nadere informatie

**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **ebooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971**

**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **ebooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (vol. I of IV), by John Gabriel Stedman #1 in our series by John Gabriel Stedman Copyright laws are changing

Nadere informatie

The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman #5 in our series by John Gabriel Stedman

The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman #5 in our series by John Gabriel Stedman Reize naar Surinamen John Gabriel Stedman The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman #5 in our series by John Gabriel Stedman Copyright laws are changing all over the

Nadere informatie

9. The fragment in PDF

9. The fragment in PDF 9. The fragment in PDF Juist wilde Havelaar een aanvang maken met het verhaal dat zyn gasten van hem wachtten, en dat ophelderen zou waarin en waarom hy den Generaal Vandamme te Natal zoo gekontrarieerd

Nadere informatie

E BIBLIOTHECA viri clarissimi

E BIBLIOTHECA viri clarissimi E BIBLIOTHECA viri clarissimi A. 1880 defuncti, Universitati donafa. ^ r Bibliotheek Universiteit van Amsterdam 01 3261 7077 BEANTWOORDING D E R V R A A G E: HOE K U N N E N VROUWEN, ZONDER BENADELING

Nadere informatie

DE KAAP GOEDE HOOP, HOTTENTOTTEN BESCH RYVI N G VAN EERSTE DEEL, BEHELZENDE. ByBALTHAZAR L A K E M A N, m. d, cc, xxvi4. NAAUKEURIGE en VERVATTEND E-

DE KAAP GOEDE HOOP, HOTTENTOTTEN BESCH RYVI N G VAN EERSTE DEEL, BEHELZENDE. ByBALTHAZAR L A K E M A N, m. d, cc, xxvi4. NAAUKEURIGE en VERVATTEND E- NAAUKEURIGE en UITVOERIGE BESCH RYVI N G VAN DE KAAP GOEDE HOOP, BEHELZENDE Een zeer omftandig Verhaal van den tegenwoordigen toeftant van dat vermaarde Geweft, deszelfs Gelegenheit, Haven, Sterkte, Regerings-vorm,

Nadere informatie

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel De Ter Waar het Leidsche Jaarboekje in zijne onderscheidene jaargangen den lezers langzamerhand een beeld geeft van wat in vroeger en later jaren door inwoners van Leiden en wetenswaardigs werd verricht

Nadere informatie

MENGELSTOFFEN, GERRIT JAN VAN W TWEEDEN DEELS EERSTE STUK. W. HOLTROP, 1791, DOOK.

MENGELSTOFFEN, GERRIT JAN VAN W TWEEDEN DEELS EERSTE STUK. W. HOLTROP, 1791, DOOK. H E E L K U N D I G E MENGELSTOFFEN, DOOK. GERRIT JAN VAN W Ï.ECTOR IN DE GENEES- HEEL- EN VROEDKUNDE, TE ARNHEM; LID VAN HET PROVINCIALE UTRECHTSCHE GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WEETENSC HAPPEN, ENZ. TWEEDEN

Nadere informatie

2. HûE GEZûNû WAREN DE BEVERWiJKERS in DE iade EEüW?

2. HûE GEZûNû WAREN DE BEVERWiJKERS in DE iade EEüW? - 11-2. HûE GEZûNû WAREN DE BEVERWiJKERS in DE iade EEüW? Van de gezondheidstoestand in ons land in de 18de eeuw moet men zich vooral geen rooskleurige voorstel 1ing maken. De sterftecijfers lagen zeer

Nadere informatie

KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN

KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN Vul de benamingen van onderstaande dieren in rooster 1 in. 10 3 6 18 16 12 8 23 21 22 19 5 9 17 4 15 14 20 27 1 7 2 13 26 24 25 11 KRUISWOORDRAADSEL

Nadere informatie

Geschiedenis der kolonie van Suriname

Geschiedenis der kolonie van Suriname Geschiedenis der kolonie van Suriname David Nassy bron. S. Emmering, Amsterdam 1974 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/nass008gesc01_01/colofon.htm 2006 dbnl II 1 Opdragt Aan de Edele en

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_78 Nadere Toegang op inv.nr 78 uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) H.J. Postema December 2014 Inleiding Dit inventarisnummer bevat een gedrukte Ordonnantie van

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

Montag, 6. Juli 2015 AOL: Thaimber

Montag, 6. Juli 2015 AOL: Thaimber Page 1 of 6 Subj: Date: From: To: Arij de Waard - kruik, oranje lintje 1948, - in oorlog in verzet en nazicampsint MICHIELS GESTEL,ARNHEM 06.06.2015 21:22:58 Westeuropäische Normalzeit sieglinhofslinde@hotmail.com

Nadere informatie

Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana

Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana John Gabriel Stedman The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana, by John Gabriel Stedman

Nadere informatie

Happy Bunny. Veel plezier met haken. Dit patroon niet verkopen a.u.b. Wat hebben we nodig:

Happy Bunny. Veel plezier met haken. Dit patroon niet verkopen a.u.b. Wat hebben we nodig: Happy Bunny Dit konijntje is geïnspireerd door de film Bambi. In tegenstelling tot mijn andere dierpatronen, is dit geen klein dier. Het konijntje word ongeveer 15 cm hoog, zijn oren van 9 cm niet inbegrepen.

Nadere informatie

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN SAFARIPARK BEEKSE BERGEN Lespakket groep 7 en 8 Zo, wij zullen jou eens een spannend lesje leren! Groep 7 Opdracht 1 Wij hebben in het safaripark verschillende giraffen. Ga er eens goed voor zitten om

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_036 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

INSECTEN9 HISTORIE NATUURLYKE. AUGUST johan RÖSEL, DER. D E (f( 7Z. VAN KOSENHOF, Miniatuur -Schilder. VIERDE DEELS, I^e STUK.

INSECTEN9 HISTORIE NATUURLYKE. AUGUST johan RÖSEL, DER. D E (f( 7Z. VAN KOSENHOF, Miniatuur -Schilder. VIERDE DEELS, I^e STUK. D E (f( 7Z. NATUURLYKE HISTORIE DER INSECTEN9 Voorzien met naar 't Leven getekende en gekoleurde Plaaten. Volgens eigen ondervinding befchreeven^ door den Heer AUGUST johan RÖSEL, VAN KOSENHOF, Miniatuur

Nadere informatie

Arie Aardvarken. Lesbrief

Arie Aardvarken. Lesbrief Arie Aardvarken Lesbrief Arie Aardvarken Lesbrief In Naturalis ontmoet u met uw groep Arie Aardvarken. Hij laat uw leerlingen ontdekken dat dieren heel handig in elkaar zitten. Het museumbezoek bestaat

Nadere informatie

Arie Aardvarken. Lesbrief. Tips

Arie Aardvarken. Lesbrief. Tips Lesbrief Arie Aardvarken In Naturalis ontmoet u met uw groep Arie Aardvarken. Hij laat uw leerlingen ontdekken dat dieren heel handig in elkaar zitten. Het museumbezoek bestaat uit een interactieve rondleiding

Nadere informatie

**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **ebooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971**

**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **ebooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana (deel 2), by John Gabriel Stedman #2 in our series by John Gabriel Stedman Copyright laws are changing all

Nadere informatie

V O O R T W Y K. DOOR

V O O R T W Y K. DOOR Cor Hendriks: Dichtlievende Uitspanningen (7): Voortwyk. V O O R T W Y K. DOOR JAN BAPTISTA WELLEKENS. Indien ik naar myn wensch mogt leeven, En keur had in myn staat en lot, Dan koos ik VOORTWYKS groene

Nadere informatie

DE GEWONE ZEEHOND. Huiler

DE GEWONE ZEEHOND. Huiler DE GEWONE ZEEHOND Huiler Je gelooft het bijna niet als je in die mooie zwarte ogen kijkt, maar een gewone zeehond is een echt roofdier. Zijn scherpe tanden en gestroomlijnde lichaam zijn perfect voor het

Nadere informatie

Verzorging van de Newfoundlander

Verzorging van de Newfoundlander Wat heb je nodig: Verzorging van de Newfoundlander - shampoo - conditioner - droge handdoeken - waterblazer +/- 199 - trimtafel +/- 250 - watten voor het schoonmaken van de oren - nagelknipper +/- 9 -

Nadere informatie

Kroniek van Medemblik, 1728 Dirk Burger van Schoorl

Kroniek van Medemblik, 1728 Dirk Burger van Schoorl Kroniek van Medemblik, 1728 Dirk Burger van Schoorl Bibliotheek: 52 E 15 Transcriptie: transcriptiewerkgroep Regionaal Archief Alkmaar, 2013. C H R O N Y K Van de STAD M E D E N B L I K, Waar in van deszelfs

Nadere informatie

Suikerriet, suikerverdriet

Suikerriet, suikerverdriet Suikerriet, suikerverdriet Slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten Paula Keijser bron. Slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten. Educaboek, Culemborg 1985 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/keij003suik01_01/colofon.htm

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen Dit ben ik! Weekprogramma: Week 1; 0 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken. 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen 2 jaar Aanwijzen en benoemen delen van het gezicht. 3 jaar

Nadere informatie

15 min. 1-4. NL Spelregels. 17998_ikleer_naar groep1_guide.indd 1 25-09-15 08:39

15 min. 1-4. NL Spelregels. 17998_ikleer_naar groep1_guide.indd 1 25-09-15 08:39 15 min. 1-4 NL Spelregels 17998_ikleer_naar groep1_guide.indd 1 25-09-15 08:39 Voor de ouders Ik leer Op weg naar groep 1 is een compleet spel met duidelijke doelen: 1 Kleuren en vormen leren 2 Letters

Nadere informatie

Uiterlijke kenmerken 1 / 2e graad

Uiterlijke kenmerken 1 / 2e graad Zoek de zwaluw Uiterlijke kenmerken 1 / 2e graad Elke vogel ziet er anders uit. Niet alleen de kleuren, maar ook de vorm! Schrijf bij elke vogel de juiste naam. De boerenzwaluw in kleur Uiterlijke kenmerken

Nadere informatie

Zonder zintuigen weet je niet wat er om je heen gebeurt. Daarom gebruik je oren, je ogen, je neus, je huid en je tong.

Zonder zintuigen weet je niet wat er om je heen gebeurt. Daarom gebruik je oren, je ogen, je neus, je huid en je tong. Naam: DE ZINTUIGEN OOG, NEUS EN MOND Zintuigen. Doe je ogen eens dicht. Doe eens oordopjes in je oren. Weet je nu nog wel waar je bent? Ben je binnen of buiten? Schijnt de zon? Of regent het? Dat kun je

Nadere informatie

Een christelijk lied, behelzende het geloof, goede werken en de genade Gods

Een christelijk lied, behelzende het geloof, goede werken en de genade Gods Een christelijk lied, behelzende het geloof, goede werken en de genade Gods bron. z.n., z.p., late 18de eeuw Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_chr004chri01_01/colofon.php 2013 dbnl 1

Nadere informatie

KOMODOVARAAN. Door: Jade Boezer

KOMODOVARAAN. Door: Jade Boezer KOMODOVARAAN Door: Jade Boezer 1 Voorwoord Mijn werkstuk gaat over Komodovaranen. Ik doe het erover omdat ik een onderwerp zocht voor mijn werkstuk en nog niets over Komodovaranen wist. Toen ik aan het

Nadere informatie

Naam: Groep: Soorten 1. Er bestaan ongeveer 34 verschillende soorten dolfijnen. Kun jij er vier opzoeken en

Naam: Groep: Soorten 1. Er bestaan ongeveer 34 verschillende soorten dolfijnen. Kun jij er vier opzoeken en WERKBLAD DOLFIJNEN Naam: Groep: Soorten 1. Er bestaan ongeveer 34 verschillende soorten dolfijnen. Kun jij er vier opzoeken en van elke dolfijn een kenmerk opschrijven? Om kenmerken van de dolfijn te vinden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding blz. 3. Wat is een fossiel? blz. 4. Hoe fossielen ontstaan blz. 5. Fossielen van zacht weefsel blz. 6. Zeedieren blz.

Inhoud. Inleiding blz. 3. Wat is een fossiel? blz. 4. Hoe fossielen ontstaan blz. 5. Fossielen van zacht weefsel blz. 6. Zeedieren blz. Door: Oscar Zuethoff Groep 6b - Meneer Jos & Ingrid Februari 2008 Inhoud Inleiding blz. 3 Wat is een fossiel? blz. 4 Hoe fossielen ontstaan blz. 5 Fossielen van zacht weefsel blz. 6 Zeedieren blz. 7 De

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

De mens begon paarden te temmen rond 3000 voor Christus, en werden op grote schaal gebruikt voor diverse werkzaamheden.

De mens begon paarden te temmen rond 3000 voor Christus, en werden op grote schaal gebruikt voor diverse werkzaamheden. Naam: PAARDEN Het paard is een zoogdier en kan men in bijna alle delen van de wereld terugvinden. Een prachtig dier wat de wetenschappelijke naam '' Equus Caballus '' mee heeft gekregen. Paarden worden

Nadere informatie

Opa Vogel in het land van de neushoorns

Opa Vogel in het land van de neushoorns Opa Vogel in het land van de neushoorns Opa Vogel, hebben jullie echt neushoorns gezien? Jazeker! Een heleboel zelfs, en nog héél veel andere dieren. En opa heeft veel foto s gemaakt, dus kijk maar gauw

Nadere informatie

HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. T OT DE

HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. T OT DE HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE T OT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. HET AFRIKAANSCH B IJ DRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE T AAL IN ZUID-AFRIKA DOOR D. C. HESSELING UITGEGEVEN

Nadere informatie

ONTWETENDEKKERSSCHAP DAT ONTDEK JE BIJ DE ONTWETENDEKKERSSCHAP

ONTWETENDEKKERSSCHAP DAT ONTDEK JE BIJ DE ONTWETENDEKKERSSCHAP ONTWETENDEKKERSSCHAP Ontdek onze leeuwenkoning Kennen jullie wel de specht Dit is onze lieve knuffelbeer DAT ONTDEK JE BIJ DE ONTWETENDEKKERSSCHAP *In dit tijdschrift vind je boekentips de boeken zijn

Nadere informatie

Aria. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 03089 Aria. Z.p. ca. 1810

Aria. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 03089 Aria. Z.p. ca. 1810 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 03089. Z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ari002aria01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 Op een aangenaame

Nadere informatie

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 3-5

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 3-5 Een hoort erbij! Over dieren uit een ei groepen 3-5 1. Een ei hoort erbij Veel dieren leggen eieren: vogels en vissen. Maar ook insecten leggen kleine eitjes. Uit dat eitje komt een klein diertje. Dat

Nadere informatie

Kijk je mee? Oerwoud. 2006, Parasol N.V. België

Kijk je mee? Oerwoud. 2006, Parasol N.V. België Kijk je mee? Oerwoud 2006, Parasol N.V. België Pag. 2 Inhoudsopgave In het oerwoud 3 De luiaard 4 De toekan 5 De jaguar 6 De leguaan 7 De tapir 8 De papegaai 9 De aap 10 De adder 11 Lianen 12 Woordenlijst

Nadere informatie

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 5-6. uitgave 2013

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 5-6. uitgave 2013 Een hoort erbij! Over dieren uit een ei uitgave 2013 groepen 5-6 inhoud blz 1 Een ei hoort erbij 3 2 De kip en het ei 4 3 Eitjes op een blad 5 4 Eieren op het strand 6 5 Op zoek naar een ei 7 6 Eitjes

Nadere informatie

JAN PETERSEN MICHELL; GENEESKUNDIGE VERHANDELING ST PIETER GILLISSEN, GENEEZING

JAN PETERSEN MICHELL; GENEESKUNDIGE VERHANDELING ST PIETER GILLISSEN, GENEEZING GENEESKUNDIGE VERHANDELING OVER DE OORZAKEN, ONDERSCHEIDING E N GENEEZING DER FEBRES CATARRHALES, WELKE ZICH SEDERT EENIGE JA AREN MEE'^. DAN VOORHEEN IN DE N E D E R L A N D E N yertoond H E B B E N ;

Nadere informatie

Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal

Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal Doelgroep: Groep 5 t/m 8 Lesduur: ± 45 minuten Leerstofgebied: Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie Werkvorm: Zelfstandig Doel van de opdracht: Het leren hoe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 238 Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor

Nadere informatie

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het originele patroon)

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het originele patroon) 1/13 KNABBEL & BABBEL Irka! (Irene Kiss) Vertaling Charami.com VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON Dit patroon, inclusief alle foto s, behoort toe aan Irka!, ook bekend als Irene Kiss (http://irkachan.blogspot.com).

Nadere informatie

Katachtigen. Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs D M K B - B & E - 2 0 1 2

Katachtigen. Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs D M K B - B & E - 2 0 1 2 Katachtigen Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs D M K B - B & E - 2 0 1 2 Iedereen kent natuurlijk de poes als huisdier. Dit dier lijkt veel op de katachtigen die in Ouwehands Dierenpark leven. Denk

Nadere informatie

ANTWOORD OP DE BRIEV VAN BENJAMIN HEBBENDEN BURGER IN DOOR Z,YN MEEDE BROEDER J O S E P. H. ALOMME TE BEKOOMEN.

ANTWOORD OP DE BRIEV VAN BENJAMIN HEBBENDEN BURGER IN DOOR Z,YN MEEDE BROEDER J O S E P. H. ALOMME TE BEKOOMEN. 325 452 ANTWOORD OP DE BRIEV VAN BENJAMIN AAN DEN BESTEN EN BELANG HEBBENDEN BURGER IN G R O N I N G E N DOOR Z,YN MEEDE BROEDER J O S E P. H. ALOMME TE BEKOOMEN. ( Pag- «) Ernftigen en Waarheid- 1 zoekende,

Nadere informatie

De Leidse Fles A.E.K.

De Leidse Fles A.E.K. 6 TEYLERMUSEUM bosjes tegen het dijkje daadwerkelijk een paar mensen verschuilen. De hier afgebeeldde reproductie geeft dit niet weer, omdat deze twee, die een liefdespaar vormen, verstopt zijn in een

Nadere informatie

dieren in de dierentuin

dieren in de dierentuin dieren in de groep 4-5 Geachte leerkracht, Dit lespakket ondersteunt u bij het voorbereiden van uw schoolreisje naar Burgers Zoo. Daarnaast kan het ook prima worden ingezet als u een thema over en of exotische

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Belgisch museum voor de Nederduitsche taelen letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 5

Belgisch museum voor de Nederduitsche taelen letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 5 Belgisch museum voor de Nederduitsche taelen letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 5 J.F. Willems (red.) bron J.F. Willems (red.), Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE UILEBAARD

DE NEDERLANDSE UILEBAARD DE NEDERLANDSE UILEBAARD Tekst: Jan Kraan. Foto s: Piet Kroon, Rolf de Ruiter, Rolinka Snijders en Jan Kraan. Waarom kiezen voor de Nederlandse Uilebaard? In stand houden van een Zeldzaam Oud Nederlands

Nadere informatie

Korte geschiedenis van het ras

Korte geschiedenis van het ras Andere naam: Bas Rouge en Berger de Beauce Oorsprong: Frankrijk Gehouden als: Gezelschapshond Grootte: 65-70 cm voor reuen 61-68 cm voor teven. Gewicht: 30-50 kg Kleur: Zwart met brandaftekeningen en arlequin

Nadere informatie

Relaxte Kat. Materiaal. Gebruikte afkortingen. Haaknaald 6mm Garen in grijs, wit en roze Zwart borduurgaren Roze Vilt Textiellijm Stopnaald Vulling

Relaxte Kat. Materiaal. Gebruikte afkortingen. Haaknaald 6mm Garen in grijs, wit en roze Zwart borduurgaren Roze Vilt Textiellijm Stopnaald Vulling Relaxte Kat Materiaal Haaknaald 6mm Garen in grijs, wit en roze Zwart borduurgaren Roze Vilt Textiellijm Stopnaald Vulling Gebruikte afkortingen L= Losse V= Vaste Hoofd Start met grijs, maak een magische

Nadere informatie

Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlansche jeugd

Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlansche jeugd Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlansche jeugd J.H. Swildens bron J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd. W. Holtrop, Amsterdam 1781 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/swil002vade01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Spel 0 Adam woont in het paradijs. God praat elke dag met Adam. Hij mag alle dieren een naam geven. Wij gaan Adam helpen.

Spel 0 Adam woont in het paradijs. God praat elke dag met Adam. Hij mag alle dieren een naam geven. Wij gaan Adam helpen. Genesis 2:18-20 0 Leeftijd: 4-8 jaar Wat heb je nodig? 0 Lied: Adam geeft de dieren namen 0 Estafette: touw en attributen, bijvoorbeeld: pionnen, emmers, tafel 0 Speel het spel in 2 groepen Spel 0 Adam

Nadere informatie

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam bron. z.n., z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_war003ware01_01/colofon.php 2013 dbnl 1 Ware geschiedenis

Nadere informatie

Kleine katechismus der natuur voor kinderen

Kleine katechismus der natuur voor kinderen Kleine katechismus der natuur voor kinderen J.F. Martinet bron. Johannes Allart, Amsterdam 1779 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mart021klei01_01/colofon.htm 2004 dbnl III VII Voorberigt.

Nadere informatie

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer Bij verschillende gelegenheden in de afgelopen maanden heeft onze vereniging zich beijverd om te komen tot een verbetering van ommuring en terrein

Nadere informatie

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van http://combo-reptielen-en-amfibieen.yurls.net en http://werkboekjes.yurls.net en http://werkbladen.yurls.

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van http://combo-reptielen-en-amfibieen.yurls.net en http://werkboekjes.yurls.net en http://werkbladen.yurls. it werkboekje maakt onderdeel uit van http://combo-reptielen-en-amfibieen.yurls.net en http://werkboekjes.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net allo, Je hebt hier het werkboekje dat hoort bij een website

Nadere informatie

VAN HET NIEUWE LICHT, ONDER DE V E R D I C H T E N A A M E N V A N ARNOLDKARELFREDR1KSFELD È N D O O R JOH. PHIL. HILDEBRAND,

VAN HET NIEUWE LICHT, ONDER DE V E R D I C H T E N A A M E N V A N ARNOLDKARELFREDR1KSFELD È N D O O R JOH. PHIL. HILDEBRAND, A A N DE S C H R Y V E R S VAN HET NIEUWE LICHT, ONDER DE V E R D I C H T E N A A M E N JAN PAUL V A N NIELSEN, ARNOLDKARELFREDR1KSFELD È N MARTINUS D O O R FELS-, JOH. PHIL. HILDEBRAND, T E A M S T E

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6.

HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6. INLEIDING BLZ 2. HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 2 DE IRRITATOR BLZ 4. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6. HOOFDSTUK 5 TYRANOSAURUS REX

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Lesbrief. Vliegende Koe

Lesbrief. Vliegende Koe Lesbrief Vliegende Koe De Stilte danst Vliegende Koe U gaat met de kinderen naar een voorstelling kijken van dansgezelschap De Stilte. Ter introductie van het gezelschap kunt u het volgende filmpje bekijken.

Nadere informatie

De Vlaamsche School. Jaargang 4

De Vlaamsche School. Jaargang 4 bron. J.-E. Buschmann, Antwerpen 1858 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_vla010185801_01/colofon.php 2016 dbnl 1 De reizende Engelschen. Ik ken twee by uitstek reizende wezens; gy ook

Nadere informatie

LEPELGANZEN HOE GA JE TE WERK:

LEPELGANZEN HOE GA JE TE WERK: LEPELGANZEN WAT HEB JE NODIG: - een houten lepel van 30 cm: T810 - witte pluimpjes: T208 - geel en wit fotokarton: 141725-141700 - wiebeloogjes zelfklevend: T2281 - witte verf: H021 - lijm: T054 - natuurraffia

Nadere informatie

De doodsklok van het Damrak

De doodsklok van het Damrak De doodsklok van het Damrak Willem Paap bron. Uitgevers-maatschappij Vivat, Amsterdam1908 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/paap002dood01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 I. In het Café Hof

Nadere informatie

Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3

Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3 Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3 Betje Wolff en Aagje Deken bron. Isaac van Cleef, Den Haag 1784 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wolf016will03_01/colofon.htm 2004 dbnl 5

Nadere informatie

Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool

Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool 2012 is het jaar van de bever. Vroeger kwam de bever in een groot deel van Nederland voor, maar er kwamen er steeds minder. De bevers werden

Nadere informatie

A R I A N A. V E L D Z A N G.

A R I A N A. V E L D Z A N G. Cor Hendriks: Dichtlievende Uitspanningen (22): Ariana. A R I A N A. V E L D Z A N G. Hoe wel, hoe net van pas komt uw Geboortetyd, O ARIANA! nu geboomte en kruiden bloeien; En beemd en velden door veel

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie