Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving"

Transcriptie

1 Reguleringsmanagement in Vlaanderen Beheerskosten van regelgeving

2 Dienst Wetsmatiging Ellen Vermoesen coördinator dienst Wetsmatiging Departement Bestuurszaken De dienst Wetsmatiging zorgt voor de beleidsvoorbereiding en - evaluatie, coördinatie, adviesverlening en opvolging van de beleidsuitvoering op het gebied van het reguleringsmanagement. De dienst beheert projecten met betrekking tot administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsverbetering van de regelgeving en biedt op dat vlak begeleiding en ondersteuning aan de entiteiten van de beleidsdomeinen. 2

3 Reguleringsmanagement = Kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging Doelstellingen Organiseren optimaal regelgevingsproces Ontwikkelen (meet-)instrumenten Verankeren reguleringsmanagement Aansturen van de actoren Monitoren en communiceren

4 Vlaams reguleringsmanagement Kwaliteitsvolle regelgeving Acht kenmerken van goede regelgeving Reguleringsimpactanalyse (RIA) Regelgevingsagenda Cellen Wetskwaliteit Juridisch- technische vereenvoudiging Administratieve vereenvoudiging Compensatieregel Nulmetingen administratieve lasten Formulieren

5 Vlaams reguleringsmanagement kosten regelgeving 8 kenmerken goede regelgeving (november 2003) 2) Doelmatig en afgewogen Het realiseert het beoogde doel tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost en minimaliseert de ongewenste neveneffecten. 7) Onderbouwd en overlegd Kwaliteitsvolle regelgeving is zorgvuldig voorbereid. Zij is gebaseerd op alle nuttige wetenschappelijke en empirische informatie die redelijkerwijze beschikbaar is.

6 Vlaams reguleringsmanagement kosten regelgeving Reguleringsimpactanalyse (RIA) Sinds 1 januari 2005 verplicht binnen Vlaamse overheid Een RIA is gestructureerde analyse van de beoogde doelstellingen en van de verwachte positieve en negatieve effecten van een voorgenomen regelgeving in vergelijking met de alternatieven.

7 Vlaams reguleringsmanagement administratieve lasten Administratieve lasten zijn de kosten van de administratieve handelingen die actoren moeten uitvoeren in opdracht van de overheid voor de naleving van wettelijke informatieverplichtingen in ruime zin, ongeacht of zij die handelingen uitvoeren met een dwingende initiële basis. Die kosten zijn additioneel ten opzichte van de kosten om de administratie van hun kernproces op orde te hebben en gaan uit van een efficiënte naleving van de informatieverplichtingen door de actoren.

8 Vlaams reguleringsmanagement administratieve lasten regelgeving Compensatieregel Sinds 1 januari 2005 verplicht binnen de Vlaamse overheid. Elke stijging van administratieve lasten door een regeringsbeslissing (decreet, besluit...) moet gecompenseerd worden met een even grote daling van bestaande administratieve lasten. Link met RIA Nulmetingen administratieve lasten Standaard Kosten Methodiek

9 Kosten ontwerpregelgeving Budgettaire impact (weerslag op begroting) Personeelskosten (weerslag op personeel) Administratieve lasten (compensatieregel) RIA ook andere kosten én baten in kaart brengen en voor de verschillende opties tegen elkaar afwegen = knelpunt vandaag Klemtoon op kosten voor externe doelgroepen (burger, bedrijf )

10 Kosten ontwerpregelgeving?? Kosten voor de overheid Efficiënte en Effectieve overheid (CEEO) Ondersteunen van de argumentatie van genomen beleidskeuzes. Het in kaart brengen van beheerskosten kan een solide argument zijn om weloverwogen om te gaan met administratieve lastenverlaging. Administratieve lasten en andere kosten (bv. nalevingskosten) voor externe doelgroepen versus beheerskosten voor de overheid

11 Beleidsnota Bestuurszaken In kader van een efficiënte en effectieve overheid moet niet alleen de externe kost (voor de doelgroepen), maar ook de interne kost (voor de overheid zelf) van ontwerpregelgeving in rekening worden gebracht, voornamelijk de beheerskosten. Deze kosten brengen we ook binnen de reguleringsimpactanalyse in kaart.

12 Definitie beheerskosten = kosten die de overheid moet maken voor het beheer van regelgeving in zijn verschillende fasen. De levenscyclus van regelgeving bestaat uit de volgende opeenvolgende fasen. Opmaak Goedkeuring Toepassing en uitvoering Handhaving Monitoring en evaluatie Wijziging of afschaffing

13 Definitie beheerskosten regulator gereguleerde overheid burgers overheid bedrijven overheid overheid Beheerskosten Administratieve lasten Interne administratieve lasten

14 Studie PIA beheerskosten Dienst Wetsmatiging en afdeling Proces- en Informatiebeheer (departement Bestuurszaken) - - Studie Uitvoeren van een procesimpactanalyse (PIA) voor het in kaart brengen van beheerskosten in het kader van nieuwe of wijzigende regelgeving Doelstelling: - Inzicht verwerven in begrip beheerskosten - Ontwikkeling methodiek voor meten beheerskosten

15 Studie PIA beheerskosten UITGANGSPUNTEN METHODIEK Afstemming met bestaande instrumenten Reguleringsimpactanalyse (RIA) Standaard Kosten Methodiek voor meten van administratieve lasten KOMPAS = KernObjecten Model voor Procesgerichte Analyse en Simulatie = informatieraamwerk voor bedrijfsarchitecten en -analisten op maat van de entiteiten van de Vlaamse overheid om de bedrijfsarchitectuur waaronder processen te definiëren, documenteren en modelleren BPMN (Business Process Modeling Notation) Praktisch toepasbaar

16 Studie PIA beheerskosten UITGANGSPUNTEN METHODIEK Business Proces Management Regelgeving = een proces waarbij activiteiten en actoren geïdentificeerd en werk- en/of informatiestromen uitgetekend worden Werkstromen zijn bevattelijk gedocumenteerd, eenduidige notatie Modellen zijn herbruikbaar, weerkerende processen kunnen generiek gemaakt worden. Link met aanverwante processen wordt zichtbaar en associaties met niet-uitgewerkte stromen kunnen worden gelegd. Procesaanpak leidt tot optimalisatie

17 Studie PIA beheerskosten UITGANGSPUNTEN METHODIEK Activity Based Costing Kosten die worden gemaakt om de activiteiten te kunnen uitvoeren die nodig zijn om aan de voorgenomen regelgeving te kunnen voldoen in verband met kostenveroorzakers Directe en indirecte kosten Eenmalige en weerkerende kosten!!! NIET enkel personeelskosten, maar ook opleidingen, systemen Opbouwen vanuit een concrete case sectorconvenants (WSE)

18 Studie PIA beheerskosten CASE SECTORCONVENANTS WSE = protocols van samenwerking tussen de sectoren (sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema s, zoals: een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van competentieontwikkeling en het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt. looptijd van 2 jaar uitvoering via besluiten VR die toekenning van werkingssubsidie voor 1 jaar regelen 28 sectoren, 108 voltijdse sectorconsulenten en ruim 1,2 miljoen werknemers

19 Studie PIA beheerskosten Betaling subsidiebedrag in schijven: voorschot van 70% van de maximale subsidie na ondertekening en vastlegging van subsidiebesluit. Na elk werkjaar ontvangt het departement Werk en Sociale Economie een gemotiveerd opvolgingsrapport van de sector advies aan de minister van Werk, Onderwijs en Vorming minister beslist aan de hand van dit advies over de toekenning van het uitstaande saldo van 30% de onderhandelingen en vernieuwing/verlenging van het sectorconvenant en het BVR 2008 = decreet

20 Studie PIA beheerskosten AANPAK Voorbereiding: scope, informatie, betrokkenen Procesanalyse: verloop processen en informatiestromen Impactanalyse: inspanningen, kosten Kostenanalyse: (Tijd x (Tarief + Overhead) x #Actoren x Periodiciteit) + gebonden kost Validatie: impact en kosten toetsen op realiteitszin Opvolging en evaluatie: impact in realiteit

21 Studie PIA beheerskosten

22 Studie PIA beheerskosten

23 Studie PIA beheerskosten

24 Studie PIA beheerskosten RESULTATEN CASESTUDY Analyse van de activiteiten uitgevoerd door departement WSE en de specifiek betrokken adviesraden en agentschappen. Niet: kabinetten en departementen andere beleidsdomeinen Opmaken en goedkeuren decreet eenmalig 44,7 d Dep WSE (42,9 d) en adviesraden (1,8 d) Toepassing,handhaving en evaluatie: jaarlijks 578,4 d Dep WSE (482,5 d) en adviesraden (95,9 d)

25 Studie PIA beheerskosten Periodiciteit = frequentie Tijd = effectieve tijd die besteed wordt aan een handeling/activiteit Gebonden kost = Specifieke eenmalige of weerkerende uitgaven, die nodig zijn om een bepaalde activiteit te kunnen uitvoeren.vb: specifieke infrastructuur, systeem, studie Tarief = loonkost medewerker (bepaald door graad en statuut) Overhead = kosten niet direct terug te brengen tot de betrokken regelgeving, maar wel te verbinden met individuele actoren. Principe van rugzakjes, die een vaste jaarlijkse kost bepalen voor een werknemer voor werking, investeringen ICT en investeringen niet- ICT

26 Studie PIA beheerskosten Kostenberekening (loonkost & overhead) Enkel voor dep WSE Loonkost volgens aanwervingskost bestaande graden Overhead volgens principe rugzakjes Geen specifieke gebonden kost eenmalige kosten: 9.810,61. jaarlijks weerkerende kosten: ,35

27 Studie PIA beheerskosten AANDACHTSPUNTEN Praktische toepasbaarheid niveau van detail Inschatting moeilijker bij nieuwe regelgeving Standaardisatie processtappen Formele stappen regelgevingsproces! informatiestromen verlopen vrij onregelmatig (afhankelijk van dossiers en personen)! Vlaamse regelgeving komt niet altijd even gestructureerd tot stand Een goed georganiseerd regelgevingsproces kan de kwaliteit van regelgeving substantieel verbeteren. analyse van dit proces standaardisatie en vereenvoudiging. = eenmalige beheerskosten Inzicht in variatie van beheerskosten!! Communicatie: niet enkel personeelskosten

28 Onderzoeksproject SBOV: administratieve lasten ~ beheerskosten Lagere lasten voor doelgroep, hogere kosten voor de overheid?

29 Onderzoeksproject: AL ~ BK DOELSTELLING - Wat is het verband tussen administratieve lasten voor de doelgroep en de beheerskosten voor de regulator? - Welke beheerskosten brengen een bepaalde maatregel met zich mee? AANPAK - Procesanalyse retrospectieve cases (6) - Documentanalyse & interviews betrokkenen

30 Onderzoeksproject: AL ~ BK De ecologiepremie: een voorbeeld Context (voor & na) Administratieve vereenvoudiging Digitale aanvraag Standaardisering

31 Onderzoeksproject: AL ~ BK VOOR NA AL Totaal Per actor BK Eenmalig Operationeel Tijd & kost /dossier u , u 4 17,66

32 Onderzoeksproject: AL ~ BK ALGEMEEN BESLUIT PROJECT ALV heeft effect op de beheerskosten Richting en sterkte effect ~ situatie & maatregel Eenmalige kost digitalisering & gemiddelde personeelskost Belang gebruik databanken Efficiëntie vs effectiviteit

33 2010: Afstemmen methodieken Afstemmen van beheerskosten, administratieve lasten, procesbeschrijving en organisatiebeheersing Dienst Wetsmatiging, afdeling Proces- en Informatiebeheer, stafdienst departement BZ, afdeling Beleid (BZ)

34 2010: Afstemmen methodieken DOELSTELLINGEN Aftoetsen PIA voor meten beheerskosten aan gerelateerde methodes en raamwerken ( KOMPAS, RIA, compensatieregel en standaar kosten methodiek voor meten administratieve lasten, interne controle en organisatiebeheersing) Zowel inhoudelijk als praktisch organisatorisch Testen van praktische haalbaarheid (pilootproject & BPR-projecten) Ontwikkeling (gestandaardiseerd) meetinstrument met handleiding en sjabloon

35 Contactgegevens Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, bus Brussel T F

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Milieubeleidskosten Begrippen en berekeningsmethoden

Milieubeleidskosten Begrippen en berekeningsmethoden Milieubeleidskosten Begrippen en berekeningsmethoden Inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 Inleidende begrippen 4 1.1 Kosten, uitgaven en lasten 4 1.2 Milieu en milieubeleid 5 1.3 Milieumaatregelen en milieubeleidsinstrumenten

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Vlaamse overheid: beter met minder!

Vlaamse overheid: beter met minder! Vlaamse overheid: beter met minder! Een bewust personeelsbeleid als vitaal element in het traject naar een efficiënte en effectieve overheid: personeelsdynamiek in tijden van crisis, opportuniteiten en

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Rapport 2006 D2006/10106/005

Rapport 2006 D2006/10106/005 Spoor financieel management en prestatiemeting De praktijk van performance audit: een drielandenstudie Miekatrien STERCK Veerle CONINGS Dr. Vital PUT Prof. Dr. Geert BOUCKAERT Rapport 2006 D2006/10106/005

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie