Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Missie, visie en werkwijze Participatieraad"

Transcriptie

1 Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg het besluit om een Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken in het leven te roepen. De installatie van deze raad vond plaats op 2 juli De Participatieraad MO&SZ bestaat dan uit twee deelraden te weten de Deelraad Sociale zaken en de Deelraad Maatschappelijke Ondersteuning. In de eerste werkvergadering van 17 september 2008 wordt afgesproken het functioneren te evalueren aan het eind van de eerste zittingsperiode. De eerste zittingperiode loopt van 1 juli 2008 tot 1 juli Zowel de Gemeente Leidschendam-Voorburg als de Participatieraad voerden in 2010 een eigen evaluatie uit. Naar aanleiding van deze evaluaties besloot het College van B&W de Verordening Participatieraad te wijzigen. De wijziging houdt o.a. in het afschaffen van de twee deelraden. Het College van B&W is van mening dat met het afschaffen van de deelraden het integrale karakter van de advisering wordt bevorderd. In de vergadering van de Gemeenteraad van 14 december 2010 is besloten tot een ongedeelde Participatieraad. De Participatieraad heeft in de jaren 2009 en 2010 het raamwerk en het fundament gelegd voor de advisering van het College van B&W en voor de samenwerking met ambtenaren. De Participatieraad, in de vernieuwde samenstelling, zal een stap doen in de richting van professionalisering met het oog op integrale advisering. De Participatieraad zal zich voornamelijk profileren als adviesorgaan en minder als belangenbehartiger. De missie en visie en werkwijze zijn belangrijke elementen waarmee de Participatieraad zich profileert. Duidelijkheid is een vereiste om op een goede en adequate wijze met het College van B&W en de ambtenaren samen te werken, zo mogelijk in coproductie. Missie Participatieraad De Participatieraad heeft tot taak om vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen voorstellen en adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op de beleidsterreinen die onder de WMO en de sociale wetten vallen. De Participatieraad zal het beleid van de gemeente Leidschendam -Voorburg volgen op het terrein van de WMO en Werk en Inkomen en het College van B &W gevraagd Pagina 1 van 5

2 en ongevraagd van advies dienen. Waar mogelijk komen de adviezen in coproductie met ambtenaren tot stand. Visie Participatieraad De Participatieraad wil al in een vroeg stadium betrokken worden bij het proces van de beleidsontwikkeling, om zo te komen tot een sterke sociale gemeente waar mensen volledig en gelijkwaardig mee kunnen doen. Dit kan op informele wijze al in een vroeg stadium plaatsvinden. De bestaande Termijnkalender is een belangrijk instrument om te anticiperen op de plannen van het College van B&W. Inmiddels heeft een selectie van onderwerpen geleid tot het Jaarplan De kracht en kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met meedoen. Maatschappelijke participatie gaat - in den brede - over het meedoen in het maatschappelijke verkeer waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger ook een belangrijke rol speelt. Door verbindingen te leggen tussen de WMO en andere (sociale) wetten kunnen de arbeidsparticipatie en de maatschappelijke participatie in de onze gemeente worden bevorderd (integraal beleid). Werkwijze Participatieraad De Participatieraad gaat er van uit dat de Gemeente Leidschendam-Voorburg de bestaande wet- en regelgeving op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen optimaal benut om doelen van maatschappelijke participatie te bereiken. Om die reden zal het beleid door de Participatieraad uit het oogpunt van de burger - op de volgende inhoudelijke aspecten worden getoetst: 1. Versterken regie over het eigen leven (inclusief de eigen verantwoordelijkheid van de burger) 2. Iedereen kan meedoen, ongeacht inkomen, ziekte, handicap en andere belemmeringen 3. Bevorderen gezondheid en terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen 4. Het bereiken en ondersteunen van risicogroepen en het voorkomen van nietgebruik (jeugd, ouderen, allochtonen, lage sociaal economische status, en kwetsbaren zoals: dak- en thuislozen, slachtoffers huiselijk geweld, eergerelateerd geweld etc). Kenmerk van kwetsbaren is dat zij problemen hebben op meerdere leefgebieden (zoals werk, inkomen, zorg, dagbesteding, verslaving, huisvesting etc.). Pagina 2 van 5

3 Daarnaast zal de Participatieraad ook weer vanuit het oogpunt van de burger - het beleid op de volgende beleidtechnische aspecten toetsen: 5. Efficiënte en effectieve inzet van middelen 6. Aanpak is integraal en systematisch 7. Preventie en Vroegsignalering 8. Resultaten meetbaar en controleerbaar 9. Communicatie naar de burger 10. Het Compensatiebeginsel (op te vatten als compensatieplicht ) 11. De Kanteling (op te vatten als voortdurende organisatie-, beleids- en gedragsverandering in het belang van de burger) Op deze wijze hoopt de Participatieraad een extra dimensie toe te voegen aan de beoordeling van beleid. Indeling werkgroepen Participatieraad Gelet op de vele beleidsterreinen, hun (soms complexe) onderlinge samenhang en de omvang van de informatie vindt de voorbereiding van de adviezen in werkgroepen plaats. Op deze wijze kan optimaal gebruik worden gemaakt van de deskundigheid, betrokkenheid en ervaring van de leden van de Participatieraad en van de facilitering door de voorzitter en de secretaris. Het is de bedoeling om de werkgroepen/commissies primair onder te verdelen op basis van belangrijke beleidsonderwerpen (waarbij hieronder indicatief thema s en doelgroepen zijn aangegeven): 1. Werk en Inkomen: WWB, WSW Thema s: inburgering en re-integratie Doelgroep: primair mensen met een lage opleiding en lage sociaal economische status ( lage SES ) 2. Jeugd: prestatieveld 2 WMO Thema s: jeugdmonitor, voorzieningen jeugd en opvoeders, preventie, onderwijs Doelgroep: jeugd tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders 3. Welzijn: prestatievelden 3 en 4 WMO Thema s: welzijnsvoorzieningen, het loket, veiligheid Doelgroep: ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers & vrijwilligers 4. Gezondheid(): prestatievelden 7,8 en 9 WMO Thema s: OGGZ(Openbare, geestelijke gezondheidszorg), maatschappelijke opvang (inclusief vrouwenopvang), huiselijk geweld, verslavingsbeleid, gezonde fysieke omgeving, gezondheidmonitoren (GGD), preventie/vroegsignalering, terugdringen gezondheidsverschillen Doelgroep: risico-groepen en kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, slachtoffers huiselijk geweld, Pagina 3 van 5

4 5. Zelfredzaamheid: prestatievelden 5 en 6 WMO Thema s: zorgvoorzieningen, huisvesting bijzondere doelgroepen, indicatiestelling, financiering wonen en zorg, algemene en individuele voorzieningen, personenalarmering Doelgroep: Mensen met een beperking (zoals ouderen, chronisch zieken, gehandicapten) en mensen met psychische probleem of psychosociale problemen. 6. Interne Zaken: kennis- en orgaisatie- ontwikkeling Thema s: organisatie-ontwikkeling, waarborgen kennis en ervaring, ontwikkelen autoriteit, ontwikkelen positie in (beleids-)netwerk, Public Relations Doelgroep: de leden van de Participatieraad Alle werkgroepen hebben aandacht voor de overall -WMO-thema s: Leefbaarheid en sociale samenhang: prestatieveld 1 De loketfunctie informatie & advies : prestatieveld 3 Daarnaast kunnen er ad hoc werkgroepen ingesteld worden die zich buigen over een zeer specifieke of juist alles omvattende onderwerpen. Werkgroepbezetting 1 Van der Meij (T), Van Kesteren, Killi, Nannan, Vierhout, Van Sintmaartensdijk 2 Toneman (T), Van Mierlo, Kalf, Killi, Van Sintmaartensdijk 3 Dekeling (T), Dekkers, Van Sintmaartensdijk, Van Kasteren 4 Hoeve (T), Hansma, Van Sintmaartensdijk, Van Kasteren 5 Dekkers (T), Kalf, Van Vliet, Van Sintmaartensdijk 6 De Grijs (Vz), Dekkers (P/T), Den Exter (S), Van der Meij (T), Toneman (T), Dekeling (T), Hoeve (T) (T=trekker) Werkwijze werkgroepen Voor elk werkgroep wordt een set van vragen ontwikkeld zodat de werkgroepen op identieke wijze maar elk vanuit hun specifieke invalshoek naar de beleidsonderwerpen kijken. Aanpak en structuur Iedere werkgroep heeft een trekker die functioneert als voorzitter en contactpersoon. Diens naam zal op de website worden vermeld. Werkgroepen moeten streven naar integraal advies zoals bij Visie is aangegeven Terugkoppeling over de gang en stand van zaken rond advisering vindt plaats naar alle leden Werkgroepen bereiden het advies besluitbaar voor (concepttekst + motivatie, argumentatie/strategie). Werkgroepen maken hiertoe een compilatie van het advies en geven hiermee gericht aan wat essentieel is voor de overige leden. Dan kan ook aangeven worden wat de reden is waarom alle leden dat stuk moeten inzien Werkgroepen kunnen in overleg met de voorzitter en penningmeester expertise inhuren Pagina 4 van 5

5 Iedere werkgroep heeft (idealiter) een specifieke (contact) ambtenaar die kan opereren in het verlengde van de gemeentelijke coördinator Werkgroepvergaderingen worden bij de secretaris en voorzitter gemeld t.b.v. communicatie en vergaderfaciliteiten Werkgroepvergadering zijn niet openbaar Leden kunnen te gast zijn bij andere werkgroepen Van een werkgroepvergadering wordt een kort verslag/afsprakenlijstje gemaakt Algemeen De secretaris oormerkt de beleidsstukken op basis van de werkgroepen De bezetting van werkgroepen is flexibel (kan aansluiten op de actualiteit, individuele belangstelling en/of expertise) Externe correspondentie verloopt altijd via de voorzitter en bij voorkeur schriftelijk In de plenaire vergadering vindt de besluitvorming plaats Het adviesproces zal in een aparte notitie worden uitgewerkt. Het is belangrijk dat de missie, visie en werkwijze gedragen worden door alle leden. Maar ook dat zij met elkaar op een positieve, constructieve en vooral prettige wijze samenwerken. De Participatieraad moet zich aldus als adviesorgaan van het College van B&W goed (deskundig en betrokken) op de kaart kunnen zetten. Tot slot In de vergadering van 17 februari 2011 heeft de Participatieraad de hierboven beschreven uitgangspunten vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat deze notitie wordt gebruikt om de werkgroepen te "verbinden" met de beleidsonderwerpen die in het Jaarplan 2011 zijn opgenomen. Tevens is afgesproken het Adviesproces nader uit te werken met het doel alle betrokkenen inzicht te geven in procedurele en planningsaspecten van dit proces. Daarin wordt een relatie naar het beleidsproces, het netwerk en het Jaarplan gelegd. Ten slotte is afgesproken het geheel medio januari 2012 te evalueren. maart 2011 mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat, Voorzitter Pagina 5 van 5

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Aan de lijst van toekomstige agendapunten worden toegevoegd: Nieuw Huishoudelijk Reglement en Rooster van aftreden 2012-2014

Aan de lijst van toekomstige agendapunten worden toegevoegd: Nieuw Huishoudelijk Reglement en Rooster van aftreden 2012-2014 Verslag vergadering Participatieraad MO & SZ, 9 december 2010, van 15.00 1 tot 18.00 uur Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Dit verslag is uitsluitend bedoeld als werkdocument t.b.v. het vastleggen

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Toelichting op Jaarverslag

Toelichting op Jaarverslag Toelichting op Jaarverslag 2013 Leidschendam-Voorburg, juni 2014 1. Instelling De Participatieraad Leidschendam-Voorburg is ingesteld op basis van de Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Van de PRLV: Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat. Afwezig met kennisgeving: Mevrouw J. Creemers. Publiek Geen

Van de PRLV: Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat. Afwezig met kennisgeving: Mevrouw J. Creemers. Publiek Geen Verslag vergadering Participatieraad van 06-09-2012 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Aanwezig Van de PRLV: Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat De heer J. Dekeling De heer M. den Exter Mevrouw G. Hansma

Nadere informatie

Vergaderingen De Participatieraad MO&SZ Leidschendam-Voorburg heeft vergaderd op onderstaande data: 19 maart 4 juni 24 september 10 december

Vergaderingen De Participatieraad MO&SZ Leidschendam-Voorburg heeft vergaderd op onderstaande data: 19 maart 4 juni 24 september 10 december Jaarverslag 2009 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg is gebaseerd op de Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en

Nadere informatie

Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten. Permanente annex: Actiepuntenlijst Publicatieverslag

Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten. Permanente annex: Actiepuntenlijst Publicatieverslag Verslag vergadering Participatieraad van 17 februari 2011 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten Permanente

Nadere informatie

Verslag vergadering Participatieraad van 18-9-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg

Verslag vergadering Participatieraad van 18-9-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Verslag vergadering Participatieraad van 18-9-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Aanwezig Van de PRLV Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat Mevrouw J. Creemers De heer M. den Exter Mevrouw G. Hansma

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Van de Gemeente: Mevrouw L. van Luling

Van de Gemeente: Mevrouw L. van Luling Verslag vergadering Participatieraad MO & SZ, 4 november 2010, van 15.00 tot 17.00 uur Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Dit verslag is uitsluitend bedoeld als werkdocument t.b.v. het vastleggen van

Nadere informatie

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ).

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ). Raadsvoorstel Vergadering van : 1 november 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Samenvoeging clientenraden WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima voor de gemeenten Dantumadiel en

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies 1. Uitgangspunt coalitieakkoord In het coalitieakkoord 2014-2018 Utrecht maken we samen staat dat we voor de adviescommissies en cliëntenraden dezelfde

Nadere informatie

Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten. Permanente annex: Actiepuntenlijst Publicatieverslag

Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten. Permanente annex: Actiepuntenlijst Publicatieverslag Verslag vergadering Participatieraad van 28-4-2011 2011 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Permanente bijlagen: Overzicht deelnames en delegaties Participaties Toekomstige agendapunten Permanente annex:

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers Nieuwsbrief September 2013 1. Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers (Mariëtte Teunissen) Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers over demografie, maatschappelijke

Nadere informatie

Agendapunt 8 moet luiden: Ontmoeting leden Commissie Maatschappelijke Activiteiten.

Agendapunt 8 moet luiden: Ontmoeting leden Commissie Maatschappelijke Activiteiten. Verslag Vergadering Participatieraad, 3 juni 2010, van 15.00 tot 18.00 uur Huize Swaensteijn, Voorburg Aanwezig Mevrouw F.J.R. de Boer De heer M. den Exter Van de Deelraad MO: De heer J. Dekkers De heer

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

2. Agenda Er zijn geen aanwezigen op de publieke tribune. Er is daarom geen reden de agenda te wijzigen.

2. Agenda Er zijn geen aanwezigen op de publieke tribune. Er is daarom geen reden de agenda te wijzigen. Verslag vergadering Participatieraad van 16-6-2011 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Permanente annex: Actiepuntenlijst Publicatieverslag Dit verslag is uitsluitend bedoeld als werkdocument t.b.v.

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Inleiding Zoals bekend hebben per januari 2015 ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving in het sociale domein; afslanking AWBZ door

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Verslag vergadering Participatieraad van 15-5-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg

Verslag vergadering Participatieraad van 15-5-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Verslag vergadering Participatieraad van 15-5-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Aanwezig Van de PRLV Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat Mevrouw J. Creemers De heer R.A.J.H. van Daal De heer J.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010 De Kanteling Iedereen doet mee Lotte Penning POP Bladel, 27 september 2010 Programma 1. Kort: achtergrond van de kanteling 2. De Kanteling 3. Aan de slag met de kanteling Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf Jaarplan 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 INLEIDING De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking in de Gemeente Landgraaf met de doelstelling

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Verslag vergadering Participatieraad van Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg

Verslag vergadering Participatieraad van Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Verslag vergadering Participatieraad van 19-6-2014 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Aanwezig Van de PRLV Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat Mevrouw J. Creemers De heer R.A.J.H. van Daal De heer M.

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

Afgesproken wordt dat de leden de vakanties in 2012 aan de heer Den Exter doorgeven. actie 38, Allen

Afgesproken wordt dat de leden de vakanties in 2012 aan de heer Den Exter doorgeven. actie 38, Allen Verslag vergadering Participatieraad van 2-2-2012 Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Aanwezig Van de PRLV: Mevrouw A.P. de Grijs-Langestraat De heer M. den Exter De heer J. Dekkers De heer J. Dekeling

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2014 1 De wet Wmo Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is meedoen: iedere burger

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

De Kanteling: kennis is macht!

De Kanteling: kennis is macht! C1 De Kanteling: kennis is macht! Over het gesprek binnen de Wmo vanuit het Perspectief op Participatie (PoP) Monique Lindhout en Mia Verschaeve Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV)

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Met het voorstel de datum van de volgende vergadering te bepalen op 17 februari 2011 wordt ingestemd.

Met het voorstel de datum van de volgende vergadering te bepalen op 17 februari 2011 wordt ingestemd. Verslag vergadering Participatieraad MO & SZ, 6 januari 2011,, van 15.30 1 tot 18.00 uur Burgemeester Feithplein 95a, Voorburg Dit verslag is uitsluitend bedoeld als werkdocument t.b.v. het vastleggen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Brummen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie