Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis"

Transcriptie

1 Studiegids 2009/2010

2

3 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren Algemene inleiding Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit Faculteitsbestuur Medezeggenschap Faculteitsbureau Afdelingen Onderwijs Onderzoek Commissies Onderwijs Jaarindeling Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Het begrip studiepunt Inschrijving voor colleges Regels en richtlijnen voor tentamens Algemene onderwijs- en examenregeling Recht van beroep Afgifte getuigschrift en dossierverklaring Inschrijving onderdelen andere universiteiten Voorzieningen Informatievoorziening, postvakken en Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie Oriëntatie op de arbeidsmarkt Studeren in het buitenland Computerfaciliteiten Gebouwvoorzieningen 23 2 Facultaire onderwijsconcept en eindtermen Inleiding Bacheloropleiding Algemene eindtermen van een Letteren-bachelor Inleiding Organisatie en regelingen Normen studielast werkstukken en scriptie Studiekosten Opleidingscommissies en examencommissie Uitreiking getuigschriften Toelating Toelatingsvoorwaarden tot de bacheloropleiding Colloquium doctum Opleiding in deeltijd Voorzieningen 32 Inhoudsopgave 5

4 3.4.1 Studieadvisering en mentoraat Studeren in het buitenland Bibliotheek Studieboeken / syllabi / boekhandels Studievereniging VSGVU Merlijn Studentenblad Galapas 36 4 (BA) Inleiding Het programma Overzicht van de opleiding Algemeen verplicht deel Eerste major Mogelijke combinaties van een major met niet- major Doelstellingen Eindtermen Meetlat vaardigheden Eerste jaar: programma 2009/ Algemeen deel Major Contemporaine geschiedenis Major Global History Major Middeleeuwen/Vroegmodern Major Oude geschiedenis Tweede major te kiezen uit: Tweede jaar: programma 2009/ Algemeen deel Major Contemporaine geschiedenis Major Global History Major Middeleeuwen/Vroegmodern Major Oude geschiedenis Tweede major te kiezen uit: Derde jaar: programma 2009/ Algemeen deel Major Contemporaine geschiedenis Major Global History Major Middeleeuwen/Vroegmodern Major Oude geschiedenis Tweede major te kiezen uit: Hulpvakken Bachelorscriptie Aanbevolen minoronderdelen/pakketten Minorruimte 60 5 Algemeen Facultair minoraanbod Algemeen Interdisciplinaire minorpakketten Literatuur en Cultuur Taal en Communicatie Oudheid Kunst en Cultuur 68

5 Algemeen Honours Programma Letteren Algemeen Facultaire onderdelen 2009/ Literatuur en cultuur Oudheid 71 7 Masteropleiding Leraar voorbereidend hoger onderwijs () Inleiding Oriëntatiecursus Lerarenopleiding Meer informatie 73 8 Vakbeschrijvingen Vakbeschrijvingen 74 9 Adressenlijst Adressen medewerkers Literatuur (BA) Eerste jaar: programma 2009/ Tweede jaar: programma 2009/ Derde jaar: programma 2009/ Aanbevolen minoronderdelen/pakketten 96 Inhoudsopgave 7

6 8

7 1 Faculteit der Letteren 1.1 Algemene inleiding De studiegids bevat informatie over faculteit en opleiding die je voor je studie nodig hebt, zoals studentenvoorzieningen, praktische regels, opzet van de domeinen, opleidingen en majoren. De informatie over de inhoud van de vakken is te vinden op internet, op en is ook te vinden via de letterensite De studiegids is bedoeld om dingen op te zoeken. Maak er dus gebruik van, anders mis je veel informatie die relevant is voor je studie. De tekst schept geen rechten of plichten, maar geeft louter de bestaande regelgeving weer. In het vervolg van de studiegids worden de programma's van de opleidingen die tot één cluster behoren samen met hun majoren behandeld. Het rooster staat niet in de studiegids, maar wordt apart op Internet gezet (www.let.vu.nl). Ook voor enkele andere zaken die aan verandering onderhevig zijn, wordt verwezen naar de letterensite. De actuele informatie over de inhoud van de vakken is te vinden op We wensen je een succesvol studiejaar! De opleidingen De Faculteit der Letteren, waartoe ook jouw opleiding behoort, biedt 13 bachelor- (BA) en aansluitende masteropleidingen (MA) aan. Bovendien worden 5 onderzoekmasters (MPhil) en 3 masteropleidingen die op een specifieke beroepspraktijk gericht zijn aangeboden. Sinds september 2006 worden de bacheloropleidingen georganiseerd binnen de tweemajorenstructuur. Als eerstejaars heb je inmiddels gekozen voor twee majoren en je hebt je ingeschreven bij een opleiding. Zie voor de relatie opleiding - (1e) major het overzicht van majoren op de site: Met vragen kun je terecht bij de studieadviseur van de opleiding waarbij je ingeschreven staat (zie onderstaande tabel). studieadviseur/ contactpersoon Kamernr. telnr. Studentenbalie 10A Moderne Talen en Culturen Duitse Taal en Cultuur J. Putters 10A Engelse Taal en Cultuur drs. E.W. de Bruin 10A Franse Taal en Cultuur drs. E.W. de Bruin 10A Literatuurwetenschap J. Putters 10A Nederlandse Taal en J. Putters 10A-23 Cultuur Taal en Communicatie Communicatie- en Informatiewetenschappen Taalwetenschap drs. S.M.J. van der Bruggen drs. S.M.J. van der Bruggen 10A A Faculteit der Letteren 9

8 Oudheid Archeologie drs. E.W. de Bruin 10A Griekse en Latijnse Taal en J. Putters 10A-23 Cultuur Oudheidkunde drs. E.W. de Bruin 10A Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen drs. I.P. Chin 10A Kunstgeschiedenis drs. I.P. Chin 10A drs. E.W. de Bruin 10A Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit De faculteit stelt zich ten doel aan studenten een academische vorming te geven door middel van onderwijs in een verscheidenheid van vormen, op het niveau van bachelor- en masteropleidingen in voltijd en deeltijd; de wetenschap op de disciplinevelden van de faculteit verder te ontwikkelen zowel door eigen onderzoek van docenten en onderzoekmedewerkers als door opleiding van promovendi en andere onderzoekers, zowel binnen de faculteit als in het samenwerkingsverband van onderzoekscholen; en daardoor tevens bij te dragen aan overdracht van culturele waarden aan een groter publiek, door vergroting van kennis op het gebied van taal, beeld, kunst en cultuur, en geschiedenis, met name ook voor praktische doeleinden als het onderwijs, het bedrijfsleven, de journalistiek, de media, de musea en de zorg voor het erfgoed. Deze doelstelling wordt binnen de faculteit vormgegeven doordat specifieke vakkennis geplaatst wordt in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief van academisch niveau. Het doel hiervan is de student kennis en inzicht te geven in, en kritisch en reflectief te leren staan tegenover de wetenschapsbeoefening zelf, de betekenis van zijn of haar vak voor mens en maatschappij, en de rol van de academicus in de samenleving Faculteitsbestuur Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Het is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan (voorzitter) en twee andere leden. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. Een student woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij met raadgevende stem. Kijk voor meer informatie en de actuele samenstelling van het faculteitsbestuur op Medezeggenschap De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur. Er zijn twee medezeggenschapsorganen: de facultaire studentenraad (fsr) en de 10

9 onderdeelcommissie van de ondernemingsraad (OCL). Deze twee overleggen met enige regelmaat vergadert met het faculteitsbestuur in de zgn. facultaire overlegvergadering (FOV). Facultaire Studentenraad De facultaire Studentenraad (fsr) bestaat uit vijf studenten, die worden gekozen door de studenten van de Faculteit der Letteren. De raad heeft een zittingstermijn van een jaar. Een student met klachten over tentamens, faciliteiten, docenten of andere zaken kan bij de fsr terecht. Je kunt mailen naar of je klacht deponeren in de klachtenbus tegenover 10A-12. Kijk voor meer informatie op Onderdeelcommissie Letteren De onderdeelcommissie Letteren bestaat uit 9 leden van zowel het ondersteunend als het wetenschappelijk personeel en maakt deel uit van en werkt samen met de centrale Ondernemingsraad van de Universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad. Meer informatie over medezeggenschap kun je vinden in: Statuut VU, Universiteitsreglement Vrije Universiteit, Regeling Medezeggenschap Studenten, Faculteitsreglement, Reglement Gezamenlijke Vergadering Letteren. Deze regelingen zijn te vinden via het facultaire netwerk op de P-schijf: P:\Facultaire Regelingen of op de VU-site: Faculteitsbureau Het faculteitsbureau verzorgt de ondersteuning van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Aan het hoofd van deze organisatie staat de directeur bedrijfsvoering. De volgende eenheden maken deel uit van het faculteitsbureau: Onderwijsbureau (incl. internationalisering) Bureau Financiën, Planning en Control (incl. personeelsadviseur en beleidsmedewerker onderzoek) Bureau Secretariaat en facilitaire zaken Bureau Informatisering Bureau Systeembeheer Bureau Communicatie, Werving en PR Voor contactpersonen en meer informatie zie: Afdelingen Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in vijf afdelingen: - Literatuur en cultuur - Taal en communicatie - Oudheid - Kunst en cultuur - Tot een afdeling behoren diegenen wier taken op hetzelfde wetenschapsgebied liggen. De afdeling staat onder leiding van een afdelingshoofd dat belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. Faculteit der Letteren 11

10 1.2.6 Onderwijs De faculteit kent een onderwijsdirecteur. Deze heeft tot taak ervoor te zorgen dat de onderwijsprogramma s van de verschillende opleidingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. De onderwijsdirecteur kan de leden van de afdelingen, na overleg met het afdelingshoofd, aanwijzingen geven ten aanzien van de uitvoering van het onderwijs. Daarnaast adviseert de onderwijsdirecteur het faculteitsbestuur over het te voeren onderwijsbeleid binnen de faculteit, over de onderwijs- en examenregelingen en over de gewenste inhoud van te vervullen vacatures op het gebied van onderwijs. De onderwijsdirecteur laat zich adviseren door het Management Team Onderwijs (MTonderwijs) en heeft regulier overleg met de voorzitters van de 5 cluster OC's van de bacheloropleidingen en de 6 (cluster) OC's van de masteropleidingen in de facultaire onderwijscommissie (FOC-ba en FOC-ma) Onderzoek De faculteit kent een directeur onderzoek. Deze coördineert de uitvoering van het facultaire onderzoek volgens het door het faculteitsbestuur vastgestelde onderzoekprogramma en wordt daarin bijgestaan door de beleidsmedewerker onderzoek. Op de Vrije Universiteit brengen interfacultaire onderzoeksinstituten onderzoek vanuit meerdere wetenschapsgebieden onder één vlag bijeen. Onderzoekers uit de faculteit der Letteren participeren in de volgende instituten: CLUE (Research institute for the heritage and history of the Cultural Landscape and Urban Environment) Penvoerder: Faculteit der Letteren Participanten: Letteren, Aard- en Levenswetenschappen, Economie & Bedrijfswetenschappen CAMeRA (Center for Advanced Media Research in Amsterdam) Penvoerder: Faculteit der Sociale Wetenschappen Participanten: Letteren, Sociale Wetenschappen, Psychologie & Pedagogiek C&V (Culture & Values) Penvoerder: Faculteit der Letteren Participanten: Letteren, Sociale Wetenschappen, Wijsbegeerte, Rechten, Exacte Wetenschappen VISOR (Vrije Universiteit Institute for the Study of Religion) Penvoerder: Faculteit der Godgeleerdheid Participanten: Godgeleerdheid, Letteren, Sociale Wetenschappen AZIRE (Amsterdam Zwolle Institute for Research in Education, in oprichting) Penvoerder: Faculteit der Pscychologie en Pedagogiek Participanten: Psychologie & Pedagogiek, Onderwijscentrum VU, Geneeskunde, Letteren, Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland De Faculteit der Letteren participeert verder in de volgende landelijke onderzoekscholen: LOT, OSL, Mediëvistiek, OSK, Posthumus Instituut, Huizinga Instituut, ARCHON, CNWS en OIKOS. 12

11 1.2.8 Commissies De faculteit kent een aantal commissies die het faculteitsbestuur adviseren en/of eigen werkzaamheden en bevoegdheden hebben. In veel commissies zitten studentleden; in beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding. Opleidingscommissie en examencommissies Voor de student zijn vooral van belang de opleidingscommissie en de examencommissie. Opleidingscommissie Volgens de wet heeft iedere opleiding (bachelor- en masteropleiding) een opleidingscommissie (OC). Deze adviseert afdelingshoofd, onderwijsdirecteur en faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling (OER), conceptonderwijsprogramma's en evaluatie. In de OC is het aantal docenten en studenten gelijk. Per 1 mei 2008 heeft het faculteitsbestuur voor de bacheloropleidingen 5 cluster OC's ingesteld. Op die manier kan de afstemming tussen majoren in de verschillende majorcombinaties optimaal geregeld worden. Het zijn de opleidingscommissies: Moderne Talen en Culturen Taal en Communicatie Oudheid Kunst en Cultuur Duitse taal en cultuur, Engelse taal en cultuur, Franse taal en cultuur, Literatuurwetenschap, Nederlandse taal en cultuur Communicatie- en informatiewetenschappen, Taalwetenschap Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Oudheidkunde Algemene cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis De actuele samenstelling van de opleidingscommissie is te vinden op de site: De opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Examencommissie Volgens de wet stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens. Ook de examencommissies voor de bacheloropleidingen zijn benoemd voor een cluster van opleidingen, volgens dezelfde indeling als de samenstelling van de OC's. De actuele samenstelling van de examencommissie is te vinden op de site: De examencommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Overige facultaire commissies - Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer - Communicatiecommissie - Commissie Internationalisering (CIA) - Facultaire Bibliotheekcommissie - Commissie voor Toelating Voor informatie over de samenstelling en de taken van de verschillende commissie zie: Faculteit der Letteren 13

12 1.3 Onderwijs Jaarindeling Alle opleidingen in de faculteit hebben een zelfde jaarindeling. Het jaar is ingedeeld in twee semesters, bestaande uit 3 perioden: 2 perioden van 8 weken en 1 periode van 4 weken. De perioden van 8 weken bevatten 7 weken college gevolgd door een tentamenweek. De periode van 4 weken is bestemd voor zelfstudie, het voorbereiden van tentamens, het afronden van werkstukken en voor intensieve cursussen of excursies. Er worden 6 tentamenweken per jaar georganiseerd, aan het eind van iedere periode één. Het verplichte onderwijs wordt zo geprogrammeerd dat een student nooit meer dan twee tentamens per tentamenweek heeft. Bij keuzevakken of minormodules kan de student zelf bekijken of deze qua toetsing passen in het gekozen onderwijsprogramma. Bovendien hebben zoveel mogelijk modules interne toetsmomenten die meetellen voor het eindresultaat. De docenten kunnen in overleg met het MT-onderwijs een extra herkansing organiseren vóór de reguliere herkansing. De dag waarop tentamen of herkansing valt, is zoveel mogelijk gerelateerd aan het tijdstip van het bijbehorende college, met uitloop naar de avonduren. In principe wordt het vermeden voor een groep 2 tentamens op één dag te roosteren. Bij colleges met parallelgroepen wordt in principe één tentamentijdstip gekozen. Mocht je hierdoor toch twee overlappende tentamens hebben, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur of docent, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. De perioden, de college-, zelfstudie- en tentamenweken en de inhaaldagen i.v.m. vrije dagen zijn aangegeven in het jaarschema. De colleges en tentamens zijn geroosterd binnen vaste bloktijden. De colleges beginnen precies op de aangegeven tijd. De collegeblokken zijn ; ; en uur. De tentamenblokken zijn ; , en uur. Jaarindeling 2009/2010 Tentamen Herkansing Semester 1 Per aug. t/m 23 okt. wk 8 per. 1 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 3 (jan.) Per okt. t/m 18 dec. wk 8 per. 2 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 6 (juni) Per. 3 4 jan. t/m 29 jan. wk 4 per. 3 (januari) wk 3 per. 6 (juni) Semester 2 Per. 4 1 febr. t/m 26 mrt. wk 8 per. 4 (of wk 4 per.6 (juni)) wk 3 per. 6 (juni) Per mrt. t/m 28 mei wk 9 per. 5 (of wk 4 per.6 (juni)) laatste wk aug. Per mei t/m 25 juni wk 4 per. 6 (juni) laatste wk aug. Feestdagen 2009/2010 Vrije dag Inhaaldag(en) Kerstmis 25 en 26 december Nieuwjaar 1 januari Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 2 t/m maandag 5 april Koninginnedag vrijdag 30 april week 8 per. 5 Bevrijdingsdag woensdag 5 mei week 8 per. 5 Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei week 8 per. 5 Pinksteren zondag 23 mei en maandag 24 mei 14

13 1.4 Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Studieadvies in het eerste jaar De examencommissie brengt, namens het College van Bestuur, aan iedere student die voor het eerste studiejaar staat ingeschreven van een voltijdse opleiding in het hoger onderwijs, vóór 1 juli van dat jaar een (niet-bindend) advies uit over het al dan niet voortzetten van zijn studie binnen of buiten de opleiding. Wie daartoe behoefte voelt, kan zich naar aanleiding van het uitgebrachte advies wenden tot de studieadviseur. Het kan overigens geen kwaad al eerder contact op te nemen wanneer er problemen met de studie zijn. Beëindigen studiefinanciering per 1 februari van het eerste studiejaar Studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs zijn ingeschreven en vermoedelijk de norm van de prestatiebeurs niet halen, kunnen hun studiefinanciering vóór 1 februari stop laten zetten bij de Informatiebeheergroep (IBG), om te voorkomen dat aan het eind van het studiejaar hun studiebeurs in een lening wordt omgezet. Via de studieadviseur of mentor worden deze studenten in december of januari voor een gesprek uitgenodigd om over het al of niet voortzetten van de studie te worden geadviseerd. Studievoortgangscontrole Een eerstejaarsstudent ontvangt in januari een tussentijds overzicht van zijn studievoortgang. Elke student kan op elk moment in TIS (zie 1.4.4) zijn tentamenuitslagen /studievoortgang raadplegen.vóór 1 oktober ontvangt iedere student een volledig overzicht van de studievoortgang in het voorafgaande studiejaar. De vaststelling hiervan gebeurt door de examencommissie, namens het College van Bestuur, op grond van de voor de opleiding bij de onderwijsadministratie geregistreerde studieresultaten. In het bericht wordt aangegeven dat de student beroep kan aantekenen in geval de studieresultaten niet of onjuist zijn geregistreerd Het begrip studiepunt De omvang van de opleiding en van de onderdelen die tot de opleiding behoren, wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt in dit systeem komt overeen met een studiebelasting van gemiddeld 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten; de bacheloropleiding bedraagt 3 x 60 studiepunten (3 jaar) en de masteropleiding 1 x 60 (1 jaar) en in enkele gevallen 2 x 60 studiepunten (2 jaar). In de beschrijving van elk examenonderdeel wordt het aantal studiepunten vermeld. Alle examenonderdelen hebben een omvang van 5 of 10 studiepunten, met uitzondering van onderdelen die uitsluitend behoren tot de oude doctoraalprogramma s Inschrijving voor colleges Studenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle colleges die ze gaan volgen, ook de verplichte. Inschrijven voor de colleges gaat door middel van het programma TIS (Toegang Internet Studenten), bereikbaar via de homepage waar ook een uitgebreide handleiding TIS is te vinden. Toegang wordt verkregen middels een combinatie van VU-net-id en wachtwoord. Tot uiterlijk twee weken voor het begin van de collegeperiode is aanmelden mogelijk. Bij problemen, bijvoorbeeld omdat een Faculteit der Letteren 15

14 student nog niet ingeschreven is bij de VU, kan hij/zij zich wenden tot de studentenbalie, kamer 10A-16 ( Koppeling met Blackboard Er is een directe koppeling tussen college-inschrijvingen in TIS en Blackboard met als resultaat dat alleen studenten die zich voor een bepaalde cursus hebben ingeschreven, toegang krijgen tot die cursusomgeving in Blackboard (met één nacht vertraging). Toelating tot tweedejaarsvakken Zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kan een student pas deelnemen aan tweedejaars vakken, als alle eerstejaars vakken die als voorkennisvakken zijn aangegeven, zijn afgerond. Voor tweedejaars studenten die nog niet aan deze eisen hebben voldaan, maken studieadviseurs een contract waarin ze vastleggen welke vakken de tweedejaars mogen volgen. Dit contract kan na het eerste semester bijgesteld worden. Als de student aan het eind van het tweede jaar zijn eerste jaar niet heeft afgerond, wordt hij uitgesloten van deelname aan andere onderdelen dan eerstejaars vakken. Toelating tot mastervakken Vanaf het studiejaar geldt de zogeheten 'harde knip': studenten mogen pas aan mastervakken deelnemen als zij het bachelordiploma behaald hebben. Studenten die in verband met de planning van hun premasterjaar toestemming hebben om een enkel mastervak te volgen, kunnen via de studieadviseur - op basis van het afgesproken programma - toestemming krijgen zich in te schrijven voor het mastervak Regels en richtlijnen voor tentamens Tentamens mogen alleen worden afgelegd als je in het huidige studiejaar bij de centrale studentenadministratie van de VU bent ingeschreven als student, extraneus of bijvakstudent én het verschuldigde collegegeld hebt betaald. Bovendien is er alleen recht op deelname aan een tentamen als aan een eventuele aanwezigheidsplicht bij de colleges is voldaan. Zie ook Algemene onderwijs- en examenregeling. De laatste week van elke periode is bestemd voor het afleggen van tentamens. Ieder tentamen kan één maal herkanst worden. Zie voor de tentamenweken en herkansingsweken Jaarindeling 2009/2010. Aanvragen tentamens, registratie en bekendmaken tentamenresultaten Alle tentamens, werkstukken, verslagen en scripties waar een beoordeling voor wordt gegeven, dienen voorzien te zijn van naam en studentnummer. Schriftelijke tentamens Het is voor alle studenten verplicht (dus ook voor studenten van buiten de faculteit) zich aan te melden voor collectieve tentamens. Inschrijven voor de tentamens gaat door middel van het programma TIS, bereikbaar via Tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum kan je je aanmelden. Als de uitslagen van tentamens bekend zijn en ingevoerd zijn in de computer, zijn deze te raadplegen via TIS. Je kan zelf een uitdraai maken van je resultaten. Neem bij problemen contact op met de studentenbalie, kamer 10A-16 ( 16

15 Mondelinge tentamens, werkstukken, verplichte colleges etc. Voor de afronding van alle andere studieonderdelen neem je contact op met de betreffende docent. Je vult bij de docent je gegevens (naam, studentnummer, opleiding en eerste studiejaar) in op een tentamenbriefje of op een namenlijst waarop de docent later de resultaten aangeeft Algemene onderwijs- en examenregeling De Onderwijs- en Examenregeling (OER) ligt ter inzage bij de studentenbalie (kamer 10A-16) en bij de studieadviseur, en is te vinden op de facultaire P-schijf (P:\Facultaire Documenten\Onderwijs) of via de letterensite (www.let.vu.nl). Met nadruk wordt erop gewezen dat bij werkcolleges en andere studieonderdelen waar dit is aangegeven in de vakbeschrijvingen, de aanwezigheid verplicht is. Vuistregel is dat nooit meer dan 20 procent van de colleges gemist mogen/kunnen worden. Als niet aan de aanwezigheidsplicht is voldaan, is er geen recht op deelname aan het tentamen Recht van beroep Als je tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen bezwaar wil maken, wordt aanbevolen dit eerst bij de betrokken docent te doen en als er geen oplossing wordt gevonden, bij het College van Beroep voor de examens. Bij deze instantie kan je binnen 4 weken na bekend maken van de uitslag in beroep gaan, wanneer je bezwaar maakt tegen tentamen- en examenuitslagen, beoordelingen van werkstukken en scripties, of tegen de wijze waarop je bent behandeld. Voor meer informatie: afdeling Studentendecanen (Servicebalie, centrale hal, Hoofdgebouw), telefoon (020) Afgifte getuigschrift en dossierverklaring Een verzoek tot afgifte van een diploma (de bachelor- of mastergraad) kan alleen worden ingediend als men op de aanvraagdatum bij de centrale studentenadministratie staat ingeschreven als student of extraneus én als het collegegeld is betaald. Op het moment van aanvraag moeten alle onderdelen voor het examen zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER) of een daarbij behorende overgangsregeling zijn behaald. Het verzoek om afgifte van het getuigschrift moet ingediend worden bij de studentenbalie Letteren, met daarbij: het door de centrale studentenadministratie afgegeven bewijs van inschrijving als student of extraneus (het Bewijs van Inschrijving én het Legitimatiebewijs voor Studerenden) en het bewijs dat aan alle exameneisen is voldaan (een totaaloverzicht en andere bewijzen van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen, voorzien van een paraaf van de studieadviseur). Het verdient overigens aanbeveling om voor die tijd zelf al via TIS te controleren of alle afgelegde tentamens daadwerkelijk ingevoerd zijn. Bovendien moet je de gegevens van je scriptie in de betreffende database hebben ingevoerd. De examencommissie, of de studieadviseur namens de examencommissie, bekijkt of het overzicht en eventuele overige bewijzen van de afgelegde onderdelen in overeenstemming met de OER zijn en of de kandidaat de juiste vooropleiding heeft. Tevens stelt de examencommissie, c.q. studieadviseur formeel vast dat het examen met goed gevolg is afgelegd en dient bij de studentenbalie Letteren een verzoek in tot afgifte van het diploma. De datum waarop de examencommissie, c.q. de Faculteit der Letteren 17

16 studieadviseur formeel vaststelt dat het examen met goed gevolg is afgelegd, is de examendatum. Deze datum wordt aan de student meegedeeld en dit is tevens de datum op de bul. De examencommissie houdt in de regel iedere maand zitting, met uitzondering van de maand juli. De uitreiking van de bullen vindt drie maal per jaar plaats. Afstuderen is elke maand mogelijk. Studenten die niet bij de buluitreiking willen of kunnen zijn, kunnen de bul tussentijds ophalen bij de balie van de faculteit. Afgifte van getuigschriften in augustus Kandidaten die alle examenonderdelen vóór 1 september hebben afgelegd, maar nog niet weten of ze alles behaald hebben, kunnen tot 8 september een verzoek om afgifte van het getuigschrift indienen als dan alle uitslagen bekend zijn en alle voldoende zijn. De examendatum op de bul is dan 31 augustus. Beëindiging van inschrijving Een student die de VU verlaat, omdat deze bijvoorbeeld het diploma heeft behaald, dient zelf de inschrijving te beëindigen door middel van een schriftelijk verzoek. Het formulier hiervoor is te verkrijgen bij de studentenbalie (10A-16) en dient ingevuld te worden tegelijk met het verzoek tot afgifte van het diploma. De inschrijving wordt dan beëindigd in de maand volgend op die waarin het examen is afgelegd, behalve in de maanden juli en augustus. Dossierverklaring Bij beëindiging van de studie vóór het behalen van het examen, is het mogelijk een dossierverklaring te verkrijgen bij de examencommissie, als ten minste twee studieonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. In de dossierverklaring worden de studieonderdelen die met goed gevolg zijn afgerond vermeld Inschrijving onderdelen andere universiteiten Studenten die aan een andere Nederlandse universiteit een onderdeel willen volgen dat niet binnen de eigen faculteit wordt aangeboden, dienen daarvoor schriftelijk toestemming te hebben van hun Examencommissie. Verder moeten zij of hun studieadviseur toestemming vragen aan de Examencommissie van de betreffende universiteit om het vak daar te volgen. De student moet zich bij de centrale studentenadministratie van de betreffende universiteit inschrijven en overlegt daarbij zijn bewijs van betaling van collegegeld, zijn collegekaart en de toestemmingsbrief van zijn Examencommissie. Resultaten van tentamens kunnen alleen geregistreerd worden als een student officieel is ingeschreven als bijvakstudent. Studenten van andere universiteiten die aan de VU een onderdeel willen volgen moeten zich als bijvakstudent inschrijven aan de VU. 1.5 Voorzieningen Informatievoorziening, postvakken en Iedere student beschikt over een eigen postvakje bij de collegezalen 10A-03 en 10A- 00. Algemene informatie is te vinden op de informatieborden op het pleintje bij de studentenbalie (10A-16). Op de prikborden in de gang bij de studentenbalie hangen de college- en tentamenroosters. Deze zijn ook te vinden op de site 18

17 Roosterwijzigingen, zaalwijzigingen en dergelijke worden op de roosters of het tvscherm aangegeven. Ook afwezigheid van docenten en andere belangrijke mededelingen zijn te vinden op het tv-scherm. Zie hiervoor ook de letterensite Inschrijven voor colleges en tentamens, en het bekijken van tentamenuitslagen gaat via TIS. Zie onder Inschrijving colleges en tentamens. Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van voor de berichtgeving. Daarom wordt van alle studenten verwacht dat zij niet alleen regelmatig in hun postvakje kijken, maar ook hun VU- lezen of deze zelf door laten sturen naar een ander adres. Van docenten mag niet worden verwacht dat zij een ander adres gebruiken dan je VU- adres. De portal mijn.vu.nl De beveiligde website mijn.vu.nl is je centrale 'toegangsdeur' voor persoonlijke en algemene informatie. Zo worden je berichten, tentamenresultaten en faculteitsnieuws getoond en kun je groepsruimten aanmaken om in projectgroepen samen te werken. Je logt in met je persoonlijke vu-net-id. De portal is bereikbaar via https://mijn.vu.nl. Studentenbalie De studentenbalie voor de gehele Faculteit der Letteren is gevestigd in het Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, kamer 10A-16, telefoon (020) en is elke dag geopend van tot uur. Hier kun je terecht voor alle letterenopleidingen. De balie is geopend voor studentenzaken als het krijgen van inlichtingen over de studie, het opwaarderen van printtegoed, het afgeven van werkstukken en scripties voor docenten, het aanvragen van examens, en voor problemen met het inschrijven voor colleges of tentamens via TIS. Je kunt de studentenbalie ook bereiken via Adreswijzigingen Een student die verhuist, kan zijn nieuwe adres zelf invoeren in TIS. Let op! De brieven in het kader van de studievoortgang in september worden verzonden naar het studieadres; dit is het adres dat je in TIS hebt opgegeven Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de evaluatie van het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de oc de mondelinge of schriftelijke evaluatie van een aantal of alle cursusonderdelen die voor de opleiding verzorgd worden, laat uitvoeren. Jaarlijks stelt het MT-onderwijs vast welke onderdelen in ieder geval geëvalueerd moeten worden. Daarnaast kan de oc zelf een aantal te evalueren onderdelen aanwijzen. Het Evaluatieplan en de Evaluatieprocedure zijn te vinden op de facultaire P-schijf, bereikbaar vanaf de campus via Oriëntatie op de arbeidsmarkt Loopbaanoriëntatie De Faculteit der Letteren hecht grote waarde aan loopbaanoriëntatie. Vanaf het eerste jaar van de bacheloropleiding worden studenten al gestimuleerd om, in het kader van het keuzebegeleidingsproject, in een jaarlijks gesprek met de studieadviseur stil te staan bij wat ze na hun studie willen gaan doen, en hoe ze dat gaan aanpakken. In de opleidingen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan contacten met de Faculteit der Letteren 19

18 arbeidsmarkt. Verder verzorgt het universitaire Centrum voor Studie en Loopbaan cursussen loopbaanoriëntatie. Ook bij de studieadviseur kunnen studenten aankloppen om over hun studieloopbaan en hun mogelijkheden daarna te spreken. Stages Een andere, goede manier om kennis te maken met de arbeidsmarkt is het lopen van een stage in de minorruimte. Bij de studentenbalie ligt een overzicht van beschikbare stages. Verder ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een stage bij de student zelf. Wel is het verstandig als de student over aard en geschiktheid van de stage overlegt met een docent of met de studieadviseur. Zie ook: Studeren in het buitenland De studies van de Faculteit der Letteren lenen zich er uitstekend voor om een periode in het buitenland te studeren. Studenten van talenstudies worden van harte aangemoedigd om een periode in een land te studeren waar ze de desbetreffende taal spreken. Je zult na afloop merken dat jouw talenkennis met sprongen vooruit is gegaan, en dat je een nieuw besef hebt van culturele waarden. Maar ook studies als Archeologie, ACW, Oudheidkunde of (Kunst)geschiedenis hebben zo n internationaal werkgebied dat een buitenlandverblijf aan te bevelen is. Doorgaans is het tweede semester van het tweede jaar of het eerste semester van het derde jaar de beste periode om mee te doen aan een uitwisseling. Ook in een Research Master kun je er voor kiezen. Dit kan door middel van Erasmus, Globe of ISEP. Op vind je meer informatie over deze programma s en een overzicht van alle universiteiten waar jij naar toe kan. Begin ongeveer een jaar van te voren met oriënteren, je hebt dan zeker genoeg tijd om alles te regelen. Jouw eerste aanspreekpunt is Sanne Boomsma, medewerker internationalisering van de Faculteit der Letteren. Zij is bereikbaar op kamer 10A-21, via of telefoonnummer (020) Met haar bespreek je alle praktische zaken als beursaanvragen, aanmelden, behoud van studiefinanciering e.d. Voor vragen over hoe je een studie in het buitenland het beste inpast binnen jouw studie kun je contact opnemen met de contactpersonen internationalisering van jouw opleiding. Dit zijn: Oudheid Jan Paul Crielaard (Oudheidstudies en Archeologie) Kamer : 09A-35 Tel: Harm-Jan van Dam (GLTC) Kamer: 09A-27 Tel:

19 Kunst en Cultuur Ivo Blom Kamer: 09A-38 Tel: Ad Tervoort Kamer: 12A-40 Tel: Moderne Talen en Culturen Laura Rupp (CIW, Engelse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap) Kamer: 11A-29 Tel: Danièle Torck (Franse Taal en Cultuur) Kamer: 11A-27 Tel: Maurice Vliegen (Duitse Taal en Cultuur) Kamer: 11A-27 Tel: Computerfaciliteiten Kijk voor de meest actuele informatie over de centrale ICT-services en de facultaire ICT-services op respectievelijk en Centrale ICT-services voor studenten Toegang tot alle centrale ICT-services krijg je met je VU-net-id. Elke nieuwe student ontvangt enige tijd na de inschrijving een brief thuis met het VU-net-id. Als je je VUnet-id niet hebt, dan kun je het alleen persoonlijk met legitimatie (studentenkaart / paspoort) opvragen bij de centrale studentenbalie, in de hal van het Hoofdgebouw, of via een naar Hierbij een overzicht van alle centrale ICT-services: VU-NET-ID (wijzigen wachtwoord, aanpassen https://studentprofile.vu.nl/) SERVICES (webmail.student.vu.nl) FILE- en WEBSERVICES (ftp://ftp.student.vu.nl/) TIS (inschrijven colleges en tentamens: https://tisvu.vu.nl) WID (wijzigen adresgegevens: UBVU (e-journals en e-resources: BLACKBOARD (elektronische leeromgeving: SURFSPOT (goedkope software via Faculteit der Letteren 21

20 VU-notebooks (beperkt aantal subsidies voor eerstejaarsstudenten) draadloos netwerk op de gehele campus voor notebookgebruikers sta-werkplekken (in A-vleugel bij zesliftengroep en in hal Hoofdgebouw) Facultaire ICT-services voor studenten In de Faculteit der Letteren zijn diverse computerfaciliteiten beschikbaar voor studenten. Je kunt op de PC s inloggen met je VU-net-id. De computers zijn te vinden op de volgende locaties: Zaal Voor wie College Faciliteiten Openingstijden 9A-05 Alle studenten Ja 15 Pc s uur 9A-11 Alle studenten Ja 16 Pc s, scanner uur 9e etage, Alle studenten Nee 6 Letteren uur noordgang werkplekken zie toelichting 10A-02 Alle studenten Nee 8 Pc s uur 10A-03 Alle studenten Nee 22 Pc s, scanner uur zie toelichting 10A-13 Alle studenten Ja 15 Pc s uur 11e etage, Alle studenten Nee 8 Letteren uur noordgang werkplekken zie toelichting 12A-08 Studenten Ja 15 Pc s, scanner, uur Archeologie 13A-10 Studenten VASVU, NT2 tablets Ja 22 Pc s, printer uur In zaal 10A-03 kan doorlopend zelfstandig gewerkt worden; de andere zalen zijn daartoe beschikbaar wanneer er geen colleges zijn. Je kunt een computer reserveren door inschrijving in de mappen op de tafel tussen de zalen 9A-05 en 9A-11. Er is een sleutel beschikbaar van computerzaal 10A-03 om ook s avonds ( uur) of op zaterdag ( uur) te werken; deze sleutel kan geleend worden bij de balie (10A-16) tegen inlevering van je studentenkaart. Op de noordgangen van de 9e en 11e etage (tegenover de boveningangen van de grote collegezalen 8A-00 en 10A- 00) bevinden zich in totaal 14 Letteren werkplekken. Deze werkplekken beschikken over dezelfde software als de pc s in de studentenzalen en zijn ook s avonds beschikbaar. Alle computers zijn aangesloten op het facultaire netwerk en werken onder Windows XP. Via het facultaire netwerk zijn verschillende programma s beschikbaar voor onder andere tekstverwerking, statistiek en gegevensbeheer. Op de 10e etage van het hoofdgebouw, naast de zesliftengroep, staan drie studentenprinters waarop ook gekopieerd kan worden. Printjes en kopieën kunnen betaald worden door middel van een vooraf gestort printtegoed. Je printtegoed kun je opwaarderen door middel van je chipknip en de opwaardeerautomaat die bij de printers hangt. Een printje, kopie of scan kost EUR 0,04. Meer informatie, vragen Voor meer informatie of vragen over de facultaire ICT-services kun je een sturen aan Handleidingen en veel antwoorden op vragen of problemen zijn te vinden op de volgende site: 22

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie