Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1"

Transcriptie

1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: Paraaf: J. VAN LITH KAM-FUNCTIONARIS Datum: Paraaf: VERIFICATIE DOOR: W. VERBRUGGEN KAM-, RISICO- EN OMGEVINGSMANAGER OUDSAS 11, 4251 AW WERKENDAM POSTBUS 25, 425 DA WERKENDAM T: F: DOCUMENTVERSIE: PR.18.3 JETMIX BV PAGINA: 1 / 13

2 1 VOORWOORD Jetmix ziet de zorg voor milieu - naast de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. De zorg voor milieu is dan ook geïntegreerd in het managementsysteem dat voldoet aan de normen NEN-EN- ISO 91 en VCA**. Daartoe is in begin 21 een milieubeleidsverklaring opgesteld en door het management van beide bedrijven onderschreven. Binnen het thema milieu krijgt energie speciale aandacht, omdat dit vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt de belangrijkste last legt op de omgeving. Energiegebruik in haar verschillende vormen heeft tot gevolg dat het bedrijf broeikasgassen uitstoot en dat eindige energiebronnen schaarser worden. Fluctuerende olie- en energieprijzen hebben hun weerslag op de winst van het bedrijf en die prijzen die worden berekend aan de opdrachtgevers. Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen in het boekjaar 211. Over 29 is reeds de bepaling van de uitstoot van broeikasgassen verricht, deze wordt echter niet als relevant beschouwd daar Jetmix administratief en bestuurlijk teveel gelinkt was aan Hakkers BV. De gegevens over 21 zullen daarom in dit verslag als referentie worden aangehouden in het meten van de reductievoortgang. JETMIX BV PAGINA: 2 / 13

3 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD INLEIDING DOEL BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE NORMEN BEDRIJFSPROFIEL ORGANISATIE ORGANISATORISCHE GRENZEN KOOLSTOFDIOXIDE EMISSIES SCOPES VAN DE INVENTARIS NUMERIEKE RESULTATEN RESULTATEN IN BEELD EVALUATIE CO 2 -EMISSIES CO 2 -FOOTPRINT 21 (BASISJAAR) PROJECTOMZET EN PRODUCTIEKOSTEN ENERGIEVERBRUIK PANDEN PERSONEELSBEZETTING BEDRIJFSINVESTERINGEN WAGENPARKBEHEER MATHEMATISCHE ANALYSE CONCLUSIE TOEGEPASTE METHODIEK BRONGEGEVENS TOEGEPASTE OMREKENFACTOREN MEETONZEKERHEDEN ELECTRICITEIT GASVERBRUIK BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL VERBETERPUNTEN IN METINGEN JETMIX BV PAGINA: 3 / 13

4 2 INLEIDING 2.1. DOEL Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen in het boekjaar 211 van Jetmix. Deze rapportage dient om de uitstoot van koolstofdioxide-equivalenten inzichtelijk te maken voor Scope 1 en scope 2 zoals in het CO 2 -handboek van SKAO is gespecificeerd. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zonodig bij te sturen BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE Voorliggende rapportage heeft betrekking op boekjaar 211. De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Jetmix B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jetmix heeft reeds over 29 een carbon footprint opgesteld ten behoeve van haar klantenbestand. Deze footprint was echter vergaand gebaseerd op aannames en wordt daarom niet als representatief beschouwd. De footprint van 21 zal daarom het basisjaar worden aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal worden gemeten NORMEN De bepaling van de CO 2 footprint is opgesteld in overeenstemming met: NEN-ISO (Greenhouse gases) CO2-Prestatieladder Handboek 2. (18 juli 212) NEN-EN-ISO 51 PR.18 Energiemanagement 3 BEDRIJFSPROFIEL 3.1. ORGANISATIE Jetmix BV heeft sinds haar oprichting in 26 ruime ervaring opgedaan met verschillende bouwprojecten waarin een grote diversiteit aan groutinjectieankers en groutinjectieankerpalen worden toegepast. Het bedrijf heeft als kernactiviteiten het ontwerpen en uitvoeren van verankerings- en funderingsprojecten. Verder handelt en verhuurt het bedrijf respectievelijk funderingsmateriaal en funderingsmaterieel. Jetmix beschikt over modern materieel en telt zo n 17 vaste medewerkers. Jetmix is NEN-EN-ISO 91 en VCA** gecertificeerd. De directie wordt gevoerd door Ad Hakkers ORGANISATORISCHE GRENZEN Voor de bepaling van de Carbon footprint wordt de emissies van de Jetmix Verhuur- en Exploitatiemaatschappij BV samen genomen met die van Jetmix BV, welke 1% eigendom is van de V&E-maatschappij. Daarmee wordt geborgd dat alle uitstoot van de aannemende partij wordt opgenomen in de inventaris. JETMIX BV PAGINA: 4 / 13

5 4 KOOLSTOFDIOXIDE EMISSIES 4.1. SCOPES VAN DE INVENTARIS Scope 1: Directe emissies betreffen emissie door eigen brandstof gebruik, wat bij Jetmix zoveel betekent als: aardgasverbruik voor verwarming; dieselolieverbruik door het varende materieel inclusief daarop gestationeerd materieel; dieselolieverbruik door droog materieel waaronder op de wal gestationeerde kranen en aggregaten; benzine, diesel en LPG verbruik door personen- en lichte bedrijfsauto s; Airconditioning die mogelijke koelgassen gelekt heeft. Scope 2: Indirecte emissies betreffen emissie door afgenomen energieverbruik, wat bij Jetmix zoveel betekent als: Stroomverbruik van de verschillende gebouwen Binnen het handboek van SKAO worden daarnaast zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van privéauto s gerekend tot scope 2. Echter is hiervan binnen Jetmix geen gebruik gemaakt in het verslagjaar NUMERIEKE RESULTATEN De emissies ten gevolge van het gebruik van de aangegeven energiedragers is bepaald middels de Carbon Assessment Tool. Deze tool gaat uit van de totale keten van de betreffende energiedrager en rekent deze om naar een CO 2 - equivalent voor de totale uitstoot van broeikasgassen. Panden Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Normale ('grijze') elektriciteit [kwh],455 [kg CO 2 /kwh] 7 Aardgas [m³] 1,825 [kg CO 2 /m³] 2 Materieel en projecten Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Gasolie (rode diesel) [liter] 3,135 [kg CO 2 /liter] 272 Totaal materieel en projecten 272 Wagenpark Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Verbruik benzine [liter] 2,78 [kg CO 2 /liter] 9 Verbruik diesel [liter] 3,135 [kg CO 2 /liter] 112 Verbruik lpg [liter] 1,86 [kg CO 2 /liter] 8 Totaal wagenpark 129 Carbon Footprint: 41 ton CO 2 Scope 1: 43 ton CO 2 Scope 2: 7 ton CO 2 Op navolgende pagina is een visuele weergave van de carbon footprint opgenomen. JETMIX BV PAGINA: 5 / 13

6 CARBON FOOTPRINT 4.3. RESULTATEN IN BEELD Carbon Footprint: 41 ton CO2 Andere emissies Panden % 2% % Wagenpark 32% Materieel en projecten 66% Scope 1: 43 ton CO2 Overig scope 1 % Scope 2: 7 ton CO2 Aardgas 1% % Totaal wagenpark 32% Totaal materieel en projecten 67% JETMIX BV Normale ('grijze') elektriciteit 1% PAGINA: 6 / 13

7 CARBON FOOTPRINT 5 EVALUATIE CO2-EMISSIES Verschillen in emissies door het bedrijf staan niet op zichzelf, maar kunnen gerelateerd worden aan de groei van het bedrijf in termen van omzet, groei van de personeelsbezetting en de daarmee gepaard gaande groei van het wagenwagen en machinepark. Om de emissies ies van de koolstofdioxide te evalueren worden hieronder de gegevens van het basisjaar weergegeven en worden de relevante trends binnen het bedrijf beschreven CO2-FOOTPRINT 21 (BASISJAAR) Naar aanleiding van verzoeken van verschillende marktpartners is i over 21 een carbon footprint gemaakt, waarvan onderstaande figuur de resultaten weergeeft. De resultaten van 21 2 worden aangemerkt als basisjaar. Carbon Footprint: 379 ton CO2 Panden 3% Vliegreizen % Andere emissies % Wagenpark 31% Materieel en projecten 66% PROJECTOMZET EN PRODUCTIEKOSTEN UCTIEKOSTEN Aantal Index 6 1 Omzet per project ( 1) [Jetmix] Aantal projecten Omzet Jetmix Geïndexeerd 27 = 1 (ca 5 miljoen euro) Omzet JETMIX BV Hakkers 29 Jetmix PAGINA: 7 / 13

8 De grootste component van de uitstoot wordt veroorzaakt door het gasolieverbruik van de projecten en materieelstukken die worden ingezet. Met name op de projecten is in 211 een flinke stijging waar te nemen van de CO 2 -uitstoot. Relatief aan de omzet is de CO 2 -emissie van het bedrijf echter fors gereduceerd. Om de uitstoot van het materieel en de project beter te kunnen analyseren is deze tevens vergeleken met de gemaakte kosten onder de kostensoort MATERIEEL. Hierdoor is het mogelijk om de verwerkte hoeveelheden materialen los te koppelen van de uitstoot en enkel naar de productie te kijken. De totale kosten geboekt onder de kostensoort MATERIEEL laten in 211 een stijging zien van 68% ten opzicht van, terwijl de uitstoot op de project een stijging van 8,8% laat zien ENERGIEVERBRUIK PANDEN Het elektriciteitsverbruik is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. De doorgevoerde besparingsmaatregelen hebben hierbij het extra elektriciteitsverbruik als gevolg van productietoename vereffend. Het aardgasverbruik hangt sterk samen met het Nederlandse klimaat, de terugval in 27 en de uitschieter in 29 zijn daarom vrijwel geheel het gevolg van het klimaat. Ook in 211 zijn twee milde winters voorgekomen waardoor het gasverbruik zeer beperkt is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het elektriciteitsgebruik van het kantoor is met name in het laatste kwartaal toegenomen, in deze periode is veel sloopwerk aan het kantoorpand verricht. Aan de prefabhal zijn ook aanpassingen geweest in 211 en in 212 is daar bovendien een geheel nieuwe loods op aangesloten. Het laatste kwartaal van 211 vertoont daardoor een lichte stijging van het energiegebruik Elektraverbruik KwH Prefab hal Werkplaats Kantoor jan-9 mrt-9 mei-9 jul-9 sep-9 nov-9 jan-1 mrt-1 mei-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 Gasverbruik 7 6 Nm3 Aardgas Prefab hal Werkplaats jan-9 mrt-9 mei-9 jul-9 sep-9 nov-9 jan-1 mrt-1 mei-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 Kantoor JETMIX BV PAGINA: 8 / 13

9 5.4. PERSONEELSBEZETTING Uit onderstaande grafieken blijkt de personeelsbezetting en het -verloop: Personeelsbezetting Personeelsverloop Aantal medewerkers Aantal medewerkers Hakkers Jetmix Hakkers Jetmix 5.5. BEDRIJFSINVESTERINGEN Met hetzelfde personeelsbestand als in 21 (in totaal 18 FTE) heeft Jetmix haar omzet in 211 met meer dan 5% weten te vergroten. Na enkele jaren van forse investeringen heeft het bedrijf voorlopig voldoende productiecapaciteit. De investeringen zijn in 211 beperkt gebleven tot enkele onderhoudsinvesteringen. Ook voor 212 staan geen grote investeringen op stapel WAGENPARKBEHEER Door het opstappen van de directeur van Jetmix is in het verslagjaar enkel één personenauto minder ingezet. De groei van de CO 2 -uitstoot van het wagenpark is nagenoeg gelijk aan de groei van de projectuitstoot MATHEMATISCHE ANALYSE In onderstaande tabel is een mathematische analyse uitgevoerd op de emissiecijfers en de relevante bedrijfsgegevens van Jetmix BV. In navolgende paragraven wordt een toelichting hierop gegeven. Aspect eenheid Materieel ton CO 2 249, 271, Wagenpark ton CO 2 117, 128, Gas ton CO 2 5, 2,1 Elektriciteit ton CO 2 8, 6, Totaal uitstoot ton CO 2 379, 47,1 Personeelsbezetting FTE Omzet 6.92., , Productie kosten , ,93 Uitstoot projecten / PQ gram CO2 / 394,43 255,32 Totaal uitstoot / FTE ton CO 2 /FTE 21,6 23,95 Electriciteit / FTE ton CO 2 /FTE,44,35 JETMIX BV PAGINA: 9 / 13

10 Wagenpark / FTE ton CO 2 /FTE 6,5 7, CONCLUSIE Doordat er nu meer grotere projecten (op één locatie) zijn uitgevoerd is het aantal improductieve uren ten gevolge van varen en transport sterk afgenomen terwijl door de grote hoeveelheid verwerkte damwand er veel brandstof is verbruikt op de drie genoemde projecten. Voor elke Euro die aan productiekosten is gemaakt, is in gram CO 2 uitgestoten. In 21 was dit nog 394 gram. Het houdt in dat er een relatieve reductie is gerealiseerd van 35%. JETMIX BV PAGINA: 1 / 13

11 6 REDUCTIEKANSEN Per energiestroom wordt hieronder en beknopte opsomming weergegeven op de gerealiseerde maatregelen en de kansen die zijn geïdentificeerd ELEKTRICITEIT EN GAS Het kantoorpand is in 211 / 212 grondig verbouwd. Daardoor liggen kansen om het energieverbruik te beheersen of te reduceren met name in het gedrag van de gebruikers en het gebruik van het pand. Een voorbeeld is dat er niet gelijktijdig een raam open staat en de airco wordt aangezet. Dan zal de efficiëntie van het gebouw volledig gebruikt kunnen worden BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK Onder druk van de brandstofprijzen, politiek klimaat op Europees en nationaal niveau is de ontwikkeling van energiezuinige personen- en bestelauto s een grote vlucht genomen. Door tijdige vervanging van het wagenpark kan er geprofiteerd worden van de nieuwe technologie. Ook in dit aandachtsveld liggen de kansen voor reductie bij de gebruikers, dus onze medewerkers. Na vertrek van de directeur van Jetmix is het initiatief tot de cursus Het Nieuwe Rijden weggevallen. Een pilot of proef zal moeten uitwijzen of een dergelijke cursus een positieve bedrage kan leveren. Ook kan er in de toekomst gekeken worden of een reductie van het aantal kilometers mogelijk is BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL Zoals duidelijk te zien in de Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel de grootste energiestroom. Door de aard van het machine park en de werkzaamheden, zijn reductiekansen op korte termijn beperkt. Zoals vermeld staat er geen grote investeringen op stapel, en zal binnen het huidige machinepark naar reductiekansen gezocht moeten worden. Jetmix heeft zelfstandig nog geen projecten verworven met CO 2 -gunningsvoordeel. Projecten zijn van dermate korte duur dat er ook nog geen maatregelen op projectniveau genomen konden worden. JETMIX BV PAGINA: 11 / 13

12 7 TOEGEPASTE METHODIEK Ten behoeve van het bepalen van de carbon footprint is de methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek CO2-prestatieladder v 2.1 van SKAO. Het handboek verdeelt de CO 2 -emissies in drie scopes, gebaseerd op het Green House Gas protocol. De interpretatie daarvan en toepassing op de organisatie wordt hieronder weergegeven BRONGEGEVENS Alle gegevens zijn gebaseerd op hoeveelheden zoals deze vermeld staan op de betreffende facturen. De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. Zo kan een omrekening geschieden op werkelijk verbruikte hoeveelheden, tegenover afgelegde kilometers of andere onderbouwde schatters. Jetmix is in 26 vanuit Hakkers ontstaan en is sinds 21 een onafhankelijk bedrijf, verdeeld over de Jetmix Verhuur en Exploitatiemaatschappij (holding, eigenaar materieel) BV en Jetmix BV (aannemingsbedrijf). Jetmix maakt gebruik van de panden van Hakkers voor haar bedrijfsvoering. Gebroeders Hakkers Verhuur en Exploitatiemaatschappij BV huurt de drie panden van de Hakkers Vastgoed BV en betaald de energierekeningen. Intern worden deze verdeeld over Hakkers en Jetmix. Er worden verdeelsleutels toegepast om de kosten over de bedrijven te kunnen verdelen. Op basis van de oppervlakte die permanent in gebruik is dan wel de periode waarover een ruimte wordt gebruikt wordt meegenomen in de verdeelsleutel. De verdeelsleutels worden aangegeven in de spreadsheet Gegevens energie panden onder het tabblad energieberekening per bedrijf. Vanaf 21 is een start gemaakt door de brandstofregistratie van wagenpark en materieel/project per kenteken respectievelijk werknummer te documenteren. Hierdoor wordt meer transparantie en traceerbaarheid verkregen ten opzichte van het basisjaar en kunnen de geleverde brandstoffen beter worden gealloceerd aan de bedrijven Jetmix en Hakkers. Vanaf 211 is een start gemaakt door de brandstofregistratie in de geautomatiseerde administratie tevens te voorzien van de hoeveelheden liters, zodat gemakkelijk een overzicht gegenereerd kan worden. Daardoor is handmatig rekenwerk niet langer nodig voor de hoeveelheden brandstoffen voor het wagenpark TOEGEPASTE OMREKENFACTOREN Ten behoeve van het omrekenen van brandstof- en energieverbruik naar grammen koolstofdioxide worden conversiefactoren toegepast. De toegepaste conversiefactoren zijn betrokken van het Handboek CO 2 -prestatieladder versie 2.1 van SKAO (versie 18 juli 212). De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van facturen van het energiebedrijf welke periodiek gecontroleerd worden middels geijkte meters. Vigerende wetgeving beschouwt dit als de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. JETMIX BV PAGINA: 12 / 13

13 8 MEETONZEKERHEDEN De brongegevens en rekenmethodiek kunnen leiden tot enige onzekerheid in de meetmethodiek. Per energiestroom wordt hieronder en beknopte analyse weergegeven op de toegepaste verwachte meetonzekerheid ELECTRICITEIT Na ontvangst van een jaarafschrift wordt ter controle een meterstandopname verricht. Vanaf 211 is een start gemaakt met opnames per kwartaal om meer inzicht te verwerven in de gebruiksgegevens. Van de staalwerkplaats wordt per maand een factuur ontvangen met het werkelijke verbruik. Verbruik werd voorheen bepaald op basis van de jaarafschriften van de energieleveranciers, echter werd deze verstrekt in de maanden april of mei. Om het verbruik in het boekjaar (januari t/m december) te bepalen is een extrapolatieberekening opgesteld om het verbruik per maand te schatten. Daarmee kon het werkelijke verbruik beter benaderd worden en wordt geborgd dat verbruik niet in de tijd wordt verlegd. Daarnaast kan er een beter vergelijk met toekomstige footprints worden verricht. Het verschil in meterstanden is in de bijbehorende maanden uitgezet (gelijk verdeeld) en daarmee kon het verbruik van januari tot en met december voor de jaren 29 en 21 accurater geschat worden GASVERBRUIK In overeenstemming met elektriciteit werd voorheen het gasverbruik geschat en gecontroleerd middels de facturen. Inmiddels worden op geregelde tijdstippen opnamen gedaan van de meterstanden. Met name het gasverbruik van de beton-prefabhal kent een onzekerheid omdat factuurgegevens in de historie niet overeenkomen met meterstandopnamen. In een extrapolatieberekening is dit gealloceerd aan de jaren 28, 29, 21 en een gedeelte BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de inventarisatie BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de inventarisatie VERBETERPUNTEN IN METINGEN Ten behoeve van het beheersen van de energiestromen, is de procedure PR.18 inclusief onderliggende instructies opgesteld. De instructie monitoring en meting borgt de gang van zaken rond het meten en beheersen van de energiestromen en de afgeleide carbon foorprint rapportage. Na aanleiding van het betrekken en analyseren van de energiegegevens worden onderstaande verbeterpunten voorgesteld: Registratie van het aantal gereden kilometers Inzichtelijk krijgen verbruiksgegevens van boorstellingen en kranen JETMIX BV PAGINA: 13 / 13

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie