Koninklijke Schuttevaer-BLN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Schuttevaer-BLN"

Transcriptie

1 Koninklijke Schuttevaer-BLN Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert intensief in de scheepsbouw en reparatiesector Het vorig jaar opgerichte team ʻSchijnconstructiesʼ van de Inspectie SZW constateerde in 2013 dat vijf bedrijven die betrokken waren bij de bouw van twee schepen de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) overtraden. Tijdens inspecties bleek dat er 66 Roemeense werknemers zonder tewerkstellingsvergunning werden ingezet. In de WAV is geregeld dat iedere schakel in de keten als werkgever kan worden angemerkt en derhalve bij het constateren van overtredingen kan worden beboet. Tegen de twee opdrachtgevers van de schepen in aanbouw werden boetes van ,- respectievelijk ,- opgelegd. De hoofd- en twee onderaannemers kregen boetes van ieder ,- De Inspectie SZW heeft aangekondigd dat er dit jaar intensief wordt gecontroleerd in de scheepsbouw en de reparatiesector. Klik hier rui m_3_miljoen_euro_boete.aspx De gevolgen van de handhaving van de WAV worden wel eens onderschat. BLN waarschuwde eerder al (Bulletin en bulletin ) dat er flinke boetes kunnen worden opgelopen als blijkt dat een scheepseigenaar repareert bij een werf waar illegaal personeel werkt. Er is sprake van een onderzoekplicht door de opdrachtgever en er wordt bij het verstrekken van de boetes geen genoegen genomen met het argument dat de opdrachtgever het niet wist. Hij moet zich er van vergewissen dat de zaken bij de aannemer van het (reparatie)werk ordelijk verlopen. In Bulletin (dd 28 februari 2014) vindt u adviezen over hoe hier mee om te gaan. Inmiddels heeft minister Lodewijk Asscher (PvdA) een wet in ontwikkeling die de Wet Aanpak Schijnconstructies wordt genoemd. Deze beoogde wet gaat verder dan de WAV en beoogt werkgevers die minder dan het minimumloon uitbetalen, illegalen aan het werk zetten, misbruik maken van premieafdracht via een A1-verklaring, werknemers ten onrechte als zelfstandige laten werken of bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst ontduiken, streng aan te pakken. In de beoogde wet is sprake van een ketenaansprakelijkheid, waarin iedere schakel in de keten verantwoordelijk kan worden gesteld voor het niet-naleven van caoʼs of wettelijke bepalingen in de hele keten. De invoering van deze wet staat in het Regeerakkoord, is dus vrijwel onafwendbaar en zal zoals het er nu uitziet medio 2015 plaatsvinden. Lees hier meer achtergrondinformatie Het standpunt van BLN is dat schijnconstructies uiteraard moeten worden aangepakt, maar dat redelijkerwijs niet kan worden geëist van ondernemers dat zij eerst de boekhouding van een andere ondernemer moeten doorlichten alvorens een opdracht te kunnen verstrekken. Andersom geldt natuurlijk ook dat het niet voorstelbaar is dat een aannemer of onderaannemer eerst de boekhouding en personeelsbeleid doorneemt met zijn opdrachtgever.

2 Via VNO-NCW / MKB NL zijn wij in gesprek over hoe de wet idealiter zou moeten worden ingevoerd en geïnterpreteerd. Werknemersorganisaties zijn daar ook druk mee bezig. Meer informatie: Kwartaalcijfers ING In navolging van ABN AMRO heeft het Economisch Bureau van ING deze week ook kwartaalcijfers bekend gemaakt over de sector transport & logistiek. De bank schrijft dat ondanks dat de binnenvaart door overcapaciteit al 5 jaar in moeilijk vaarwater verkeert, capaciteitsreductie nog altijd een moeilijk begaanbare weg lijkt. Dit zorgt er volgens ING voor dat de omzet gemiddeld nog steeds 20% lager ligt dan in 2008 en er tot dusver geen ruimte is voor herstel. Het vrachtvolume in de droge lading ontwikkelde zich met de groei van de industriële productie in met name Duitsland, de aanhoudende toestroom van (energie)kolen en de ommekeer in de bouw. De bank constateert dat de overcapaciteit steeds meer een ʻfact of lifeʼ wordt voor de binnenvaart. Dit zou o.m. blijken uit de prijsontwikkeling. Hoewel zich in de eerste helft van dit jaar periodes van laag water voordeden, zouden die niet of nauwelijks in prijseffecten zijn vertaald. De tankvaart wordt vooral gedomineerd door de wereldwijde energiemarkt. De aanhoudende toevoeging van grote nieuwe dubbelwandige tankers had tot dusver beperkte negatieve invloed op de markt. Deze ruimte werd tot voor kort gebruikt om de grote schommelingen in de vervoersvraag, de schommelingen in de diepgang en de vraag naar opslag in de binnentankvaart op te vangen. Een samenloop van ontwikkelingen op de (minerale) oliemarkt en de raffinagesector zorgen ervoor dat het beeld (vooral in het ARA verkeer) is verslechterd. De vervoersvraag staat onder druk, maar opdrachtgevers worden ook kritischer op de kosten. ING wijst er op dat dat geopolitieke invloeden in deze sector groot zijn. Bij incidenten of terugkeer van een ʻcontangoʼ situatie van een hogere termijnprijs dan de dagprijs kan dit ook weer snel extra vraag op gang brengen. Klik hier https://www.ing.nl/media/ing_ebz_kansen_keren_voor_binnenlandse_logistiek_juli_2014_tcm pdf voor een overzicht. Meer informatie: Situatie op de Maas In het artikel over de Maas in Nieuwsbrief 36 zijn helaas verkeerde benamingen gebruikt. Voor de volledigheid leest u het bericht hieronder nogmaals inclusief de juiste benamingen. Momenteel zijn er diverse problemen bij de sluizen op de Maas, waardoor de wachttijden oplopen. BLN-Koninklijke Schuttevaer maakt zich zorgen over de ontstane situatie en heeft regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Dit is wat wij er momenteel over weten: Sambeek De situatie in Sambeek is niet goed. De Oostsluis van Sambeek is door een andere aannemer gerenoveerd dan de overige sluizen op de Maas. De sluis zou al opgeleverd moeten zijn, maar bij de oplevering bleek er van alles niet in orde. Er zijn nog een aantal restpunten" zoals Rijkswaterstaat

3 dat noemt, die een veiligheidsrisico vormen. Omdat Rijkswaterstaat de sluis in goede staat terug wil, wordt deze niet overgedragen door de aannemer. RWS zoekt naar een oplossing, maar deze is er nog niet. Tot die tijd blijft de Oostsluis buiten gebruik. Born De situatie rond de Westsluis van Born is besproken met Rijkswaterstaat. Daar mag niet meer met 3,00 meter diepgang door de sluis gevaren worden. Nu (na de renovatie) mag geschut worden tot een diepgang van 2,80m. Het blijkt zo te zijn dat de diepgang van 2,80 meter altijd al voor de Westsluis gegolden heeft. Toen men de sluizen ging renoveren, heeft men maatregelen genomen (waaronder tijdelijke peilverhoging) waardoor schutten met grotere diepgang mogelijk was. Nu is alles weer zoals de situatie van voor de renovatie en gelden ook weer de normen van destijds. Het betrof dus een tijdelijke maatregel om de scheepvaart gedurende de renovatie van het sluizencomplex zo veel mogelijk tegemoet te komen. Nu de waterstand weer teruggebracht is op het reguliere niveau kunnen schepen met een grotere diepgang dan 2,80 meter niet met de Westsluis schutten. Belfeld Ook in Belfeld is het mis. De renovatie van de Oostsluis is in principe klaar nu wordt er nog gebaggerd voor de sluis. Tijdens het baggeren is echter munitie gevonden uit de tweede wereldoorlog waardoor de baggerwerkzaamheden ernstig vertraagd worden. Voor de veiligheid kan de sluis nog niet gebruikt worden. Naar verwachting is het baggerwerk in september klaar en kan de sluis weer in gebruik genomen worden. Weurt De Westsluis in Weurt wordt vanaf maandag 21 juli gestremd voor de duur van 1 week. Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Eerder zou de sluis 2 weken dicht gaan, maar dat is gereduceerd tot 1 week. Inhoudsopgave Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert intensief in de scheepsbouw en reparatiesector Kwartaalcijfers ING Situatie op de Maas BLN-Koninklijkse Schuttevaer blogt op Groenervaren.nl Wijzigingen EBIS 2015 Bestuur ledengroep Tankvaart bekend Werkgroep Reefers Werkgroep explosieveiligheid BLN-Koninklijke Schuttevaer blogt op Groenervaren.nl BLN-Koninklijke Schuttevaer blogt sinds kort op de community website Groenervaren.nl

4 Onze beleidsadviseur Milieu & Veiligheid Erwin Tijssen zorgt ervoor dat frequent nieuwe artikelen over onder andere duurzaamheid worden geplaatst. Lees hier ons nieuwste artikel. Door ook via deze kanalen aandacht te vragen voor onze dossiers en werkzaamheden geven we niet-leden inzicht in het belang van een lidmaatschap. Wijzigingen EBIS 2015 Het belangrijkste doel van EBIS herziening versie 7 is om de inspectie van de EBIS meer op fysieke controles te houden en om te zorgen dat de EBIS Inspecteur aan boord minder tijd aan documentatiezaken zal besteden. Dit zal dan ook een positieve invloed moeten hebben op de totale inspectie duur. Hiervoor zijn de vragen over allerlei voorzieningen en documentatie waaraan certificaten gekoppeld zijn, van de inspectie vragenlijst naar de technische informatie database vragenlijst van EBIS verplaatst. 47 vragen zijn uit de EBIS inspectie vragenlijst verwijderd + een extra 27 "datum" vragen. Daarnaast zijn 15 nieuwe vragen ingevoegd. Houdt u er rekening mee dat de technische informatie database nu nog niet ingevuld kan worden, dit kan pas op 1 januari 2015 Het correct bijhouden van de technische database is de verantwoordelijkheid van de operator. Ruim een maand voor het vervallen van een certificaat ontvangt de barge-operator een ter herinnering om data te vervangen Wel zal Pharox op 1 januari 2015 de bestaande technische data overpompen in de nieuwe database zodat de operator alleen de nieuwe data moet invullen op 1 januari. Ook zullen de data van de certificaten die genoemd staan in de vragenlijst over gezet worden naar de technische database. Klik hier voor een compleet overzicht van de wijzigingen. Bestuur ledengroep Tankvaart bekend Het bestuur van de ledengroep tankvaart van BLN-Koninklijke Schuttevaer is bekend: Sjaak Oudakker voorzitter Erwin Tijssen secretaris Jeanine Brandts Rein Timmerman Alain Devos Tonny van Strien De komende periode gaat de ledengroep onder begeleiding van het bestuur aan de slag met een aantal vastgestelde hoofdonderwerpen. Zo staan Economie, Milieu & Veiligheid, Bemanning, Wetgeving, ADN, CDNI en Techniek structureel op de agenda.

5 Binnen deze themaʼs worden trends en ontwikkelingen gesignaleerd en besproken en daarnaast worden waar nodig actiepunten geformuleerd en opgepakt. Naast een aantal vaste vergadermomenten per jaar wordt ook digitaal gewerkt aan deze dossiers. Leden kunnen de voortgang hiervan binnenkort monitoren via een eigen inloggedeelte op de BLN website. Werkgroep Reefers In Bonn is het door Nederland (CBRB en Transafe) uitgewerkte voorstel besproken Het voorstel is goedgekeurd met de aanvulling dat er nog een tekening wordt toegevoegd, waaruit moet blijken in welke lagen en welke stapels er zich om de container met de elektrische inrichting heen geen containers met de genoemde gevaarlijke stoffen mogen bevinden. Hierna zal het definitieve voorstel in Genève aangeboden worden op het volgende ADN overleg. Werkgroep explosieveiligheid In Bonn is ook de werkgroep explosieveiligheid bijeen gekomen omdat de vertegenwoordiger van het Duitse Verkehrsministerium een bom onder de werkzaamheden van de werkgroep heeft gegooid. Hij betwijfelt het nut van de wijzigingen omdat in de laatste ADN vergadering afgesproken zou zijn dat er aan boord van alle gevaarlijke stoffen tankschepen een minimale standaard voor de explosieveiligheid zou moeten zijn om problemen bij de terminals te voorkomen. De groep besluit daarop om een document op te stellen waarin de vragen nogmaals worden opgesomd en deze zullen in de komende vergadering in Genève moeten worden beantwoord alvorens verder te gaan met de bespreking van het document Explosieveiligheid. De eerste vraag zal opnieuw zijn of er rekening gehouden moet worden met de invloed van gassen of dampen vanaf de wal. Leden van de ledengroep tankvaart krijgen het complete verslag van de bijeenkomst toegestuurd.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet!

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! REIN KIEVIET MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! Het Nederlandse betalingsverkeer staat voor grote uitdagingen. Binnen enkele jaren moeten de Nederlandse betaalmiddelen zijn vervangen door

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie