1. CO2-uitstoot Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. CO2-uitstoot Nederland"

Transcriptie

1 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten bepaald kunnen worden. In deze rapportage wordt de CO-uitstoot van uw gemeente volgens dit Handboek weergegeven, voorzover die centraal beschikbaar is. De CO-uitstoot is ingedeeld in hoofdsectoren: Gebouwde Omgeving Verkeer en Vervoer Industrie en Energie Landbouw Daarnaast kan een deel van de uitstoot vanwege verschillende redenen (m.n. de bedrijfsgevoeligheid bij branches met een zeer laag aantal bedrijven) niet aan een sector gekoppeld worden. Deze uitstoot is verzameld onder de titel Sector onbekend. In deze rapportage vindt u de volgende gegevens: Op metingen gebaseerde gegevens m.b.t. de CO-uitstoot als gevolg van gas- en elektriciteitsgebruik (bottom up); Op modelmatige verdeling gebaseerde gegevens m.b.t. de CO-uitstoot als gevolg van stadsverwarming m.b.t. woningen (extrapolatie o.b.v. gasgebruik woningen); Op registratie gebaseerde gegevens m.b.t. de CO-uitstoot als gevolg ingezameld huishoudelijk afval (bottom up); Op modelmatige verdeling gebaseerde gegevens m.b.t. CO-uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer (top down verdeling nationale totalen); Op individuele rapportages gebaseerde gegevens m.b.t. de CO-uitstoot van ETS-bedrijven (bottom up). Een deel van de gegevens is alleen beschikbaar voor gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander, Endinet, Enexis en Stedin (ruim 0 % van de gemeenten). Gegevens m.b.t. woningen, huishoudelijk afval en verkeer en vervoer zijn voor heel Nederland beschikbaar. Met deze gegevens is het merendeel van de emissies in uw gemeente nauwkeurig te bepalen. M.b.t. alle gepresenteerde gegevens gaat het om gegevens op tier -niveau (zie verder), tenzij anders is aangegeven. 1

2 NB: Bovenstaande gegevens zijn m.b.t. 01 nog niet compleet. Naar verwachting worden de gegevens m.b.t. woningen over 01 eind 01 toegevoegd. Gegevens over huishoudelijk afval over 01 worden in januari 01 toegevoegd. De gegevens m.b.t. verkeer en vervoer over 01 tenslotte worden in juni 01 toegevoegd. Voor een complete en nauwkeurige voetafdruk zijn aanvullende gegevens nodig: gegevens m.b.t. gebruik van restwarmte en andere fossiele energiedragers (olie, kolen e.d.); gegevens m.b.t. gas- en elektriciteitslevering door bij Gasunie en Tennet (grootverbruikers); gegevens m.b.t. ingezameld bedrijfsafval; gegevens m.b.t. gas- en elektriciteitslevering door netbeheerders, anders dan Liander, Endinet, Enexis en Stedin (m.n. Delta, Cogas en Rendo); lokale gegevens m.b.t. CO-emissies van verkeer en vervoer (bottom up). Deze gegevens kan uw gemeente zelf in kaart brengen en invoeren in een daartoe ontwikkelde invultool. Sommige gemeenten hebben dit gedaan, de door hen aangeleverde gegevens zijn verwerkt in deze rapportage. De beschikbare gegevens worden ingedeeld in drie niveaus van nauwkeurigheid, zogenaamde Tiers. Tier 1 is het minst nauwkeurige niveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van landelijke totalen, die via een verdeelmodel/verdeelsleutels worden verdeeld over gemeenten. Bijvoorbeeld de verdeling van de Nederlandse emissies van wegverkeer o.b.v. een verkeersmodel met verkeersintensiteiten. Tier maakt gebruik van activiteitendata, die worden vermenigvuldigd met kentallen, bijvoorbeeld het aantal dieren van een bepaalde soort in de veehouderij per gemeente, vermenigvuldigd met een kental voor die diersoort. Tier -gegevens tenslotte zijn gebaseerd op echte metingen. Deze gegevens zijn het meest nauwkeurig. Alleen Tier -gegevens zijn geschikt om emissies en energiegebruiken van jaar op jaar te monitoren. Tier 1- en Tier -gegevens zijn alleen geschikt voor globaal inzicht in de orde van grootte van bepaalde emissies, bv. voor prioriteitsstellingen tussen sectoren.

3 1. Trend CO-uitstoot: Nederland De trend in CO-uitstoot van Nederland: (NB: de gegevens van 01 zijn nog niet compleet): De trend in CO-uitstoot van de belangrijkste sectoren:

4 1. Emissies per inwoner, vergeleken met Nederland, provincie en landsdeel In onderstaande grafiek worden de cijfers weergegeven per inwoner in. Naast de CO-uitstoot per inwoner van uw gemeente wordt ook de CO-uitstoot per inwoner van uw provincie, landsdeel en Nederland weergegeven, zodat u een indruk krijgt welke doelgroepen per inwoner meer of minder dan gemiddeld in uw regio of Nederland uitstoten.

5 CO-emissies per inwoner [ton] CO-uitstoot Woningen per inwoner, temperatuurgecorrigeerd (sjv gas en elektr., tier ) (011) Nederland Commerciële dienstverlening (01) 1, Publieke dienstverlening (01) 1, Verkeer en vervoer (011) 1, Industrie (01) 1, Energieproductie (01) 1, Delfstoffenwinning (01) 1, Bouwnijverheid (01) 1, Huishoudelijk afval (011) 1, Land- en bosbouw en visserij (01) 1, Sector onbekend (01) 1, 1,

6 . CO-uitstoot gedetailleerd In dit hoofdstuk worden meer gedetailleerde gegevens per sector en subsector weergegeven..1 Gebouwde Omgeving De trend in CO-uitstoot van de subsectoren binnen de Gebouwde Omgeving in gemeente Nederland voorzover centraal bekend. De gegevens van 01 zijn nog niet compleet. CO-emissies Gebouwde omgeving [ton] CO-emissies gebouwde omgeving [ton] Nederland Woningen, temperatuurgecorrigeerd (sjv gas en elektr., tier en warmte, tier ) (011) 1.1. Commerciële dienstverlening (sjv gas en elektr., tier ) (01) Publieke dienstverlening (sjv gas en elektr., tier ) (01) Riolering en waterzuiveringsinstallaties (RWZI, scope, tier 1) (011) Drinkwatervoorziening (scope 1, tier 1) (011) 1.7 6

7 7

8 . Verkeer en Vervoer De trend in CO-uitstoot van de subsectoren binnen Verkeer en vervoer in gemeente Nederland voorzover centraal bekend. De gegevens van 01 zijn nog niet beschikbaar. CO-emissies verkeer en vervoer [ton] CO-emissies verkeer en vervoer [ton] Nederland Wegverkeer excl. autosnelwegen (scope 1, tier 1) (01) - Railverkeer (scope, tier 1) (011).066 Mobiele werktuigen (scope 1, tier 1) (011).6.6 Binnen- en recreatievaart (scope 1, tier 1) (011).06.7 Zeescheepvaart en visserij (scope 1, tier 1) (011)

9 . Industrie en energie De trend in CO-uitstoot van de subsectoren binnen de sector Industrie en Energie in gemeente Nederland voorzover centraal bekend. De gegevens van 01 zijn nog niet compleet. CO-emissies Industrie en energie [ton] CO-emissies Industrie en energie [ton] Nederland Industrie (sjv gas en elektr., tier ) (01)..06 Energieproductie (sjv gas en elektr., tier ) (01) Winning van Delfstoffen (sjv gas en elektr., tier ) (01). Bouwnijverheid (sjv gas en elektr., tier ) (01)..7 Huishoudelijk afval (totaal, tier ) (011).6.16

10 . Landbouw De trend in CO-uitstoot binnen de Landbouw in Nederland voorzover centraal bekend. CO-emissies landbouw [ton] CO-emissies landbouw [ton] Nederland Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (sjv gas tier ).6. Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (sjv elek. tier )

11 . CO-voetafdruk, trends In dit hoofdstuk worden de trends per subsector weergegeven..1 Gebouwde omgeving Woningen De trend van de CO-uitstoot van Woningen in Nederland: CO-emissie Woningen [ton] in Nederland: Woningen, temperatuurgecorrigeerd (sjv gas, tier ) woningen (elektr. tier ) woningen temperatuurgecorrigeerd (warmte, tier )

12 Commerciële dienstverlening De trend van de CO-uitstoot van Commerciële dienstverlening in Nederland: CO-emissie Commerciële Dienstverlening [ton] in Nederland: Groothandel (SBI G1) Detailhandel (SBI G) Automotive (SBI G) Vervoer en Opslag (SBI H) Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I) Informatie en communicatie (SBI J) Financiële instellingen (SBI K) Verhuur van en handel in onroerend goed (SBI L) Advisering, onderzoek en overige spec. dienstverlening (SBI M) Verhuur van roerende goederen en overige

13 dienstverlening (SBI N)

14 Publieke Dienstverlening De trend van de CO-uitstoot van Publieke dienstverlening in Nederland: CO-emissie Publieke Dienstverlening [ton] in Nederland: Openbaar bestuur; overheidsdiensten en soc.verzekeringen (SBI O) Onderwijs (SBI P) Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) Cultuur (SBI R1) Sport en recreatie (SBI R) Overige dienstverl. incl. Religies en Belangenorganisaties (SBI S)

15 . Mobiliteit De trend van de CO-uitstoot van Mobiliteit in Nederland: CO-emissie Wegverkeer [ton] in Nederland Wegverkeer excl. autosnelwegen (scope 1, tier 1) Railverkeer (scope, tier 1) Mobiele werktuigen (scope 1, tier 1) Binnen- en recreatievaart (scope 1, tier 1) Zeescheepvaart en visserij (scope 1, tier 1)

16 . Industrie en energie Industrie De trend van de CO-uitstoot van Industrie in Nederland: CO-emissie Industrie [ton] in Nederland Aardolieraffinage Basismetaalindustrie Bouwmaterialenindustrie Electrotechnische industrie Houtindustrie Machine-industrie Metaalproductenindustrie Papierindustrie Rubber- en kunststofindustrie Textiel- en lederindustrie

17 Transportmiddelenindustrie Uitgeverijen en drukkerijen Vervaardiging van chemische producten Voedings- en genotmiddelenindustrie Voorbereiding tot recycling Overige industriële bedrijven

18 Afvalverwijdering: huishoudelijk afval De trend van de CO-uitstoot van Afvalverwijdering in Nederland: CO-emissie Afvalverwijdering [ton] in Nederland CO-uitstoot afvalhout CO-uitstoot gft CO-uitstoot Oud papier en karton CO-uitstoot verpakkingsglas CO-uitstoot textiel CO-uitstoot klein chemisch afval CO-uitstoot metalen verpakkingen CO-uitstoot drankenkartons CO-uitstoot kunststof verpakkingsafval CO-uitstoot wit- en bruingoed CO-uitstoot grof tuinafval CO-uitstoot vlakglas CO-uitstoot overige metalen CO-uitstoot overige kunststoffen CO-uitstoot Overige afvalstoffen

19 CO-uitstoot huishoudelijk restafval CO-uitstoot grof huishoudelijk restafval

20 Inzameling en verwerking van afval zorgt ook voor vermeden CO-uitstoot, bv. doordat vanwege hergebruik van materialen geen nieuwe grondstoffen gewonnen en verwerkt hoeven worden. Onderstaand de trend van de vermeden CO-uitstoot van Afvalverwijdering in Nederland: Vermeden CO-uitstoot Huishoudelijk afval [ton] in Nederland afvalhout gft Oud papier en karton verpakkingsglas textiel metalen verpakkingen drankenkartons kunststof verpakkingsafval grof tuinafval vlakglas overige metalen overige kunststoffen Overige afvalstoffen huishoudelijk restafval grof huishoudelijk restafval

21 1

22 Energieproductie, Delfstoffenwinning en Bouwnijverheid De trend van de CO-uitstoot van Energieproductie, Delfstoffenwinning en Bouwnijverheid in Nederland: CO-emissie Energieproductie en Delfstoffenwinning [ton] in Nederland CO-uitstoot Productie en distr. electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, SBI D (sjv gas tier ) CO-uitstoot Productie en distr. electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, SBI D (elektr. tier ) CO-uitstoot Winning van Delfstoffen, SBI B (sjv gas tier ) CO-uitstoot Winning van Delfstoffen, SBI B (elektr. tier ) CO-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (sjv gas tier ) CO-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (elektr. tier )

23 . Landbouw De trend van de CO-uitstoot van Landbouw in Nederland: CO-emissie Landbouw [ton] in Nederland Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (sjv gas tier ) Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (sjv elek. tier )

24 . Overige CO-uitstoot De trend van de CO-uitstoot van Overig (sector onbekend) in Nederland: CO-emissie Overig (sector onbekend) [ton] in Nederland Sector onbekend (sjv gas tier ) Sector onbekend (sjv elek. tier )

25 .6 Emissies ETS-bedrijven Een deel van de emissies in Nederland valt onder het Europese handelssysteem voor emissies, het ETS. Het European Union Emissions Trading System maakt deel uit van het Europese klimaatbeleid en is tot nu toe de grootste internationale regeling voor broeikasgasemissiehandel. Het systeem heeft betrekking op ongeveer energiecentrales en industriële fabrieken in 0 landen. Het ETS helpt EU-lidstaten met de naleving van hun verplichtingen van het Kyoto Protocol. In onderstaande tabel worden (voorzover aanwezig) de emissies (ton) van ETS-bedrijven en het aantal bedrijven in Nederland weergegeven CO-uitstoot ETS-bedrijven in Energiesector [ton] CO-uitstoot ETS-bedrijven in Landbouw [ton] CO-uitstoot ETS-bedrijven in Commerciële en Publieke Dienstverlening [ton] CO-uitstoot ETS-bedrijven in Chemische Industrie [ton] CO-uitstoot ETS-bedrijven in Overige Industrie [ton] Totaal CO-uitstoot ETS-bedrijven [ton] ETS-bedrijven in Energiesector ETS-bedrijven in Landbouw ETS-bedrijven in Commerciële en Publieke Dienstverlening ETS-bedrijven in Chemische Industrie ETS-bedrijven in Overige Industrie Totaal ETS-bedrijven

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Contactgegevens Projectgegevens Projectnaam: Duurzaam Lage Weide Projectcode: D13000000 Gebiednaam: Bedrijventerrein Lageweide Postcode: 3542 Gemeentecode:

Nadere informatie

Wateremissies vanuit de industrie (individueel)

Wateremissies vanuit de industrie (individueel) Emissieschattingen Industriële bronnen Emissieregistratie Wateremissies vanuit de industrie (individueel) Versie mei 2015 In opdracht van RIJKSWATERSTAAT-WVL Uitgevoerd door DELTARES Wateremissies vanuit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Energievisie Vlieland

Energievisie Vlieland Energievisie Vlieland Inventarisatie energiegebruik, mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden Definitief In opdracht

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

)*+!*!&,!&,,"-.,! &/!& "0!1""

)*+!*!&,!&,,-.,! &/!& 0!1 !"#$% &'"!!(( )*+!*!&,!&,,"-.,! &/!& "0!1"".2 0.343,.' 5(67'85(6 Pag. 2 van 78 RIVM rapport 771404004 RIVM rapport 771404004 Pag. 3 van 78 Abstract Environmental load due to consumption on view This report

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven een analyse van de regeling SKO (subsidie kennisoverdracht ondernemers) Beleidsinteractierapport 2003-4 a Colofon Dit rapport is opgesteld door Ir. J.J

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie