NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012

2

3 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012 Engbert Boneschansker (BBO) Bert Geraats (Grontmij) Marijn Kunst (Grontmij) Het NWP coördineerde en begeleidde deze studie in opdracht van het programma Partners voor Water en het Innovatiebureau Watertechnologie. Leeuwarden/Assen/De Bilt, april

4 2

5 VOORWOORD Dit rapport gaat over de economische betekenis van de Nederlandse watertechnologiesector. Watertechnologie wordt gezien als een belangrijke sector voor de BV Nederland, vooral vanwege de kansen die er liggen op het vlak van innovatie en export. Wereldwijd is er een enorme vraag naar schoon water en naar slimme oplossingen voor afvalwater. Actueel zijn ontwikkelingen rond bijvoorbeeld energie en water. Dit rapport verkent de economische betekenis in termen van omzet, export, innovatie, banen en arbeidsmarkt. Daarbij worden ook trends en kansen voor de toekomst aangegeven. De watertechnologiesector betreft bedrijven die zich op een of andere manier bezig houden met behandeling, bewerking of sensoring van water. Het gaat onder meer om drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en water voor industrieel gebruik. Omdat er geen standaard statistieken bestaan van de sector, is veel van de informatie in dit rapport afkomstig van de bedrijven zelf. Er is onder watertechnologiebedrijven een enquête gehouden en er hebben interviews plaatsgevonden. Naar de bedrijven die deel hebben genomen aan de studie gaat veel dank uit. Zij hebben tijd vrijgemaakt voor dit onderzoek en waren bereid om bedrijfsgegevens te delen. Zonder hen was dit rapport niet tot stand gekomen. Ten slotte gaat dank uit naar de adviesgroep, voor hun kritisch en opbouwend commentaar. Engbert Boneschansker 3

6 4

7 INHOUD 1 INLEIDING 7 2 MARKT EN SPELERS 11 3 ECONOMISCHE BETEKENIS 21 4 ARBEIDSMARKT 29 5 STRATEGIE VERSTERKING SECTOR 35 Bijlage I: Vergelijking met afbakening eerder onderzoek 47 Bijlage II: Geraadpleegde literatuur/documenten 49 5

8 6

9 1 INLEIDING Aanleiding en doel De aandacht voor de watersector in Nederland heeft een sterke boost gekregen rond 2005/2006 met de start van het Innovatieprogramma Water. Er zijn veel activiteiten ondernomen en initiatieven ontstaan, onder meer rond Wetsus, InnoWATOR en de Human Capital Roadmap. In het algemeen wordt breed gedragen dat de watersector voor Nederland belangrijk is en aanzienlijke economische kansen biedt, met name internationaal. In de recente bedrijvenbeleidsbrief van het ministerie van EL&I wordt water als een van de topsectoren benoemd. Voor de watersector is in het topsectorenbeleid een aantal speerpunten gegeven waar de sector zich de komende jaren op moet richten, waaronder full service op het gebied van drinkwater, zoetwatervoorziening voor voedsel, en blue energy. 1 Centraal staat een sterke kennis- en innovatiebasis, en het versterken van de internationale positie. De ontwikkeling van de Nederlandse watertechnologiesector is de laatste jaren sterk gestimuleerd onder andere door de aandacht voor innovatie. Het Innovatieprogramma is actief ingezet. Recent is een nieuwe innovatie agenda met speerpunten en kennisthema s opgesteld. Uiteindelijk moeten de resultaten van die activiteiten neerslaan in economische waarde: toegevoegde waarde voor bedrijven en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit rapport betreft een onderzoek naar de economische betekenis en de internationale positie van de Nederlandse watertechnologiesector. Het Netherlands Water Partnership (NWP) is opdrachtgever met steun vanuit het programma Partners voor Water en het Innovatiebureau Watertechnologie. Doel van het onderzoek is de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. Het onderzoek moet bijdragen aan de positionering van de sector in Nederland en internationaal. De bevindingen van het onderzoek leveren aanknopingspunten voor de agenda van de Topsector Water en voor de Human Capital Roadmap van de Nederlandse watertechnologiesector. Het onderzoek moet inzicht geven in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de sector, de positionering van de sector in internationaal perspectief en een beeld geven van de concurrentiekracht van Nederlandse watertechnologiebedrijven. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, Economische betekenis Waterzuiveringstechnologie, uit Vergelijkbare onderzoeken zijn gedaan voor andere sectoren (onder andere Deltatechnologie). 3 De studie is uitgevoerd door het Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO) en Grontmij. 1 Ministerie van EL&I, Naar de top. Het bedrijvenbeleid in actie, EIM, Economische betekenis van waterzuiveringstechnologie, Zoetermeer, maart Panteia/Blue Economy, Het Nederlandse Deltatechnologie-cluster, Zoetermeer, september

10 Onderzoeksvragen en -opzet De kernvraag van het onderzoek is: Wat is de economische betekenis van de watertechnologiesector en hoe kan op basis van kansrijke clusters de positie verder worden uitgebouwd en versterkt, onder meer rekening houdend met de behoefte aan goed arbeidsaanbod? Onderzoeksvragen die in het onderzoek aan de orde zijn gekomen, zijn: 1. Wat is de ontwikkeling van de economische betekenis van de Nederlandse watertechnologiesector vanaf 2003 tot de huidige situatie? 4 2. Wat is de ontwikkeling van de internationale positie van de Nederlandse watertechnologiesector vanaf 2003 tot in de huidige situatie? 3. Wat zijn de potentie en marktkansen in de toekomst van de Nederlandse technologiesector, zowel binnenlands als internationaal, in termen van innovatie en marktaandeel? 4. Wat is de ontwikkeling en wat zijn de marktkansen per deelsector of cluster? Zijn er meer of minder kansrijke deelsectoren te onderscheiden? 5. Welke voorwaarden en belemmeringen zijn er voor de geschetste ontwikkelingen en welke oplossingen en maatregelen kunnen daarbij worden ingezet zodat marktkansen gerealiseerd kunnen worden? 6. In hoeverre vormen arbeidsmarktknelpunten (voldoende aanbod van goed opgeleid personeel) een bedreiging voor het realiseren van de marktkansen, en 7. Welke concrete aanvullingen kunnen in dat verband worden toegepast in het kader van de Human Capital Roadmap Water? Aanpak De watertechnologiesector is hier benaderd als alle bedrijven en instellingen die producten en diensten leveren die te maken hebben met technologieën en technieken die worden ontwikkeld en toegepast voor de voorziening van drinkwater en proceswater, het zuiveren en verwerken van afvalwater, en technologische toepassingen voor irrigatie- en zwemwater en energie. In zekere zin betreft de watertechnologiesector alle activiteiten waar water op de een of andere manier met behulp van technologie wordt bewerkt of behandeld. Kenmerkend voor de watertechnologiesector is dat het veelal om bedrijven gaat die leverancier zijn voor andere bedrijven in verschillende sectoren die water gebruiken of iets met water doen. Het onderzoek is via verschillende sporen uitgevoerd. Centraal staat een enquête onder een selectie van Nederlandse watertechnologiebedrijven. Met de enquête is informatie verzameld over een groot aantal onderwerpen, zoals omzet, werkgelegenheid, R&D, innovatie, export en arbeidsmarkt. Aan de enquête hebben ongeveer 80 bedrijven meegedaan; ten opzichte van de steekproef was de respons 35%. Een verantwoording van de enquête staat in de bijlagen. De enquête is noodzakelijk om economische kengetallen over de watertechnologiesector boven water te krijgen, omdat de sector niet als zodanig zichtbaar is in bestaande economische statistieken. In economische classificaties worden wel nutssectoren meegenomen, zoals drinkwater- en afvalwaterbedrijven, maar niet de toeleverende watertechnologiebedrijven. 4 Het gaat om een vergelijking met de cijfers uit het rapport van EIM (2005); die cijfers hebben betrekking op

11 Naast de enquête zijn analyses gedaan van de internationale watermarkt. Dat is deels gedaan op basis van (internationale) rapporten, en deels op een eigen analyse onder een selectie van Europese landen. Verder is in de studie gefocust op een analyse van kansrijke technologieën en marktclusters. Die zijn in beeld gebracht door de resultaten uit de enquête te combineren met resultaten uit marktanalyses. Ten slotte is de arbeidsmarkt voor watertechnologie geanalyseerd. Ook dat is deels gedaan op basis van de enquête en deels op basis van andere statistieken en arbeidsmarktanalyses. Van de arbeidsmarktanalyse is een afzonderlijke deelrapportage gepresenteerd. Leeswijzer Hierna wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de internationale en nationale watertechnologiemarkt. Daarbij wordt ook ingegaan op de afbakening van de watertechnologiesector die in deze studie is gehanteerd. De economische betekenis van de sector in termen van onder meer omzet, banen, toegevoegde waarde, export komt in hoofdstuk 3 aan bod. Daarbij ligt de nadruk op de uitkomsten uit de enquête. Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor de watertechnologiesector. Hoofdstuk 5 geeft een analyse van marktkansen en kansrijke clusters en geeft de aanbevelingen. Bij dit rapport horen twee deelrapportages met meer gedetailleerde informatie. Het gaat om een deelrapport over de economische betekenis en concurrentiekracht, en een deelrapport over de arbeidsmarkt. 9

12 10

13 2 MARKT EN SPELERS In dit hoofdstuk worden de markt en de spelers in de watertechnologiesector in kaart gebracht. Dan moet wel duidelijk zijn wat de watertechnologiesector is. Hierna wordt daarom eerst ingegaan op de afbakening van de sector. Daarna wordt ingegaan op internationale ontwikkelingen op de watermarkt. Dat wordt gedaan op basis van een aantal internationale rapporten. Vervolgens komen nationale ontwikkelingen aan bod. Bron daarvoor zijn analyses die op nationaal niveau over de sector zijn gedaan, en aanvullend resultaten uit de enquête die in dit onderzoek is gehouden. Afbakening Wat verstaan we onder technologie? Watertechnologie kan worden gedefinieerd als alle technologieën en technieken die worden ontwikkeld en toegepast voor het bewerken van water. Met andere woorden, watertechnologie gaat over technologie die iets doet met water: bewerken, veranderen, monitoren enz. Techniek heeft, in relatie tot het onderwerp van dit onderzoek, te maken met het ontwerpen en bouwen van apparaten, machines en installaties die te maken hebben met bereiden, zuiveren, monitoren enz. van water. Watertechnologie is in deze benadering breed: het kan veel verschillende technologieën en technieken omvatten: fysisch/chemisch, biologisch en thermisch, meet- en regeltechniek, ict, technieken voor transport en distributie, enz. Het gaat dus ook om de kleppenleveranciers, pompenbouwers, ict e.d. De bedrijven variëren van bedrijven die een stukje technologie toepassen tot aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en verkopen van watertechnologie. Over wat voor water hebben we het? Centraal in de watertechnologiesector staan: 5 - drinkwater; - afvalwater; - proceswater (industriewater of water voor de landbouw). Daarnaast zijn nog te onderscheiden grondwater, oppervlaktewater, regenwater, irrigatiewater en zwemwater. Grond- en oppervlaktewater horen bij de watertechnologiesector voor zover het gaat om (technologische) behandeling voor drinkwater of proceswater. Om alle activiteiten rond grond- en oppervlaktewater onder de watertechnologiesector gaat te ver. Het gaat daarbij het immers (vooral) ook om beheersmatige taken. Het beheer van grond-, oppervlakte- en regenwater door waterschappen wordt doorgaans onder deltatechnologie geschaard. 6 Wel is het zo dat de Europese Kaderrichtlijn Water kan leiden tot beheerstaken waar naast waterkwantiteit ook waterkwaliteit een belangrijk aspect is. Daarvoor kan technologie denk aan sensortechnologie nodig zijn. Dat deel van de beheerstaken is 5 De indeling volgt de indeling die in het Boer&Croon rapport is gehanteerd en die ook is gebruikt in het Innovatieprogramma. Zie Boer & Croon, Watertechnologie clusteranalyse, april 2011, en NWP, Innovatieprogramma Watertechnologie, Kerndocument, Delft, augustus Als de definitie richting grond- en oppervlaktewater heel breed wordt opgezet, dan dient er een helder beeld te ontstaan wat dan bij deze typen water onder technologie wordt verstaan. 11

14 dus belangrijk (of kan belangrijk worden) voor de watertechnologiesector. Vooralsnog is er hier voor gekozen om de beheersmatige kant van grondwater, oppervlaktewater, regenwater niet onder watertechnologie mee te nemen. Bij irrigatiewater gaat het om toepassingen in de landbouw. Onder de watertechnologiesector valt dan de toepassing van technologie voor bijvoorbeeld monitoring van waterkwaliteit. Ook hier geldt dat het beheer - peilbeheer onder deltatechnologie moet worden geschaard. Zwemwater (buitenwater) valt onder de watertechnologiesector voor zover het gaat om het toepassen van technologie voor bijvoorbeeld monitoring van waterkwaliteit. 7 Ten slotte kan ook water worden genoemd dat wordt gebruikt bij energie-opwekking, bijvoorbeeld blue energy. De indeling naar type water is in de tabel samengevat. Typen water watertechnologiesector Drinkwater Drinkwatervoorziening en -behandeling Industriewater* Afvalwater Overig water Drinkwatertransport en -distributie Industriële watervoorziening en -behandeling Industriële watertransport en -distributie Collectie en behandeling huishoudelijk afvalwater Hergebruik huishoudelijk afvalwater Collectie en behandeling industrieel afvalwater Hergebruik industrieel afvalwater Grond- en oppervlaktewater i.r.t. watervoorziening** Irrigatiewater en zwemwater (buitenwater) voor zover het gaat om toepassen van technologie i.r.t. bijvoorbeeld monitoring van waterkwaliteit*** Water dat wordt gebruikt voor energie-opwekking voor zover het gaat om toepassing van chemische of biotechnologie (zoals blue energy)**** * Inclusief proceswater voor olie- en gaswinning, land- en tuinbouw. ** Waterbeheer valt onder de deltatechnologiesector. *** Ook in de internationale marktstudies wordt de markt voor irrigation equipment buiten de water(technologie) sector gehouden. **** Water voor energie-opwekking en energie-opslag dat niet technologisch behandeld wordt (denk aan koelwater), valt dan onder deltatechnologie. Het meeste proceswater wordt gebruikt door elektriciteitsbedrijven voor koeling: ca. driekwart van alle proceswater (in Nederland 13 biljoen liter); ook in andere industrie wordt water vooral voor koeling gebruikt (85%;). Dus 15% x 25% van 13 biljoen is proceswater dat niet bedoeld is voor koeling). Belangrijke industriële sectoren zijn chemie en aardolieraffinage. Bron: BBO/Grontmij Afbakening watertechnologiesector in dit onderzoek De watertechnologiesector kan langs bovenstaande lijnen worden omschreven als alle bedrijven en instellingen die producten en diensten leveren die te maken hebben met technologieën en technieken die worden ontwikkeld en toegepast voor de voorziening van drinkwater en proceswater, het zuiveren en verwerken van afvalwater, en technologische toepassingen voor irrigatie- en zwemwater en energie. 7 In Nederland zijn verder enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in (meet)apparatuur voor zwembaden (bijvoorbeeld voor het detecteren van bacteriën). 12

15 Het gaat in de eerste plaats om watertechnologiebedrijven in de industrie en diensten. Het gaat in belangrijke mate om activiteiten (omzet) die wordt gegenereerd door leveranties aan andere economische sectoren (met name industrie, aardolie- en gaswinning, en landbouw). 8 Strikt genomen zijn de (publieke) drinkwaterbedrijven en waterschappen afnemers voor de private watertechnologiebedrijven. 9 Omdat de activiteiten van de drinkwaterbedrijven en waterschappen in belangrijke mate watertechnologie betreffen, worden ze doorgaans wel meegenomen. In dit onderzoek is gekozen voor een brede benadering die uitgaat van de economische keten rond water en een brede afbakening van technologie en techniek. Centraal in de afbakening staan de volgende elementen: 1. het gaat om technologie én toepassing daarvan in het ontwerpen en bouwen van apparaten, machines en installaties. 2. type water: industrieel, drink- en afvalwater; 3. type activiteiten: economische activiteiten rond water. Het onderzoek richt op de Nederlandse watertechnologiesector. De economische betekenis wordt onder andere benaderd door de omzet die die bedrijven in zowel Nederland als het buitenland realiseren. Met andere woorden, het gaat om de binnenlandse omzet en de export van in Nederland gevestigde bedrijven. Het kan dus ook gaan om vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland. Internationale vraag naar water De watersector heeft wereldwijd een omvang van ongeveer 315 miljard euro. 10 Het gaat dan om de markt voor drink- en afvalwater en industrieel water. 11 Internationaal is er een sterk toenemende vraag naar water. Daardoor groeit de watersector als geheel. Voor de watertechnologiesector zijn vooral de ontwikkelingen van belang die (uitgaven aan) infrastructuur en goederen betreffen met een hoog technologie-gehalte. In de praktijk zijn dit vooral kapitaaluitgaven aan drink- en afvalwater en de totale omzet in industriewater. 12 Daarbij gaat het om ca. 150 miljard euro. De vraag naar water is groter dan de verwachte gemiddelde economische groei wereldwijd, wat betekent dat het relatieve belang van de sector voor de economie toeneemt. 13 De vraag wordt aangezwengeld door een aantal trends. Ten eerste ontstaat er steeds meer waterschaarste. Waterschaarste ontstaat door groei van de bevolking en door de groei van de waterbehoefte per hoofd van de bevolking. Het laatste heeft te maken met groeiende welvaart die leidt tot andere consumptiepatronen. Met name in ontwikkelingslanden is er een probleem met de beschikbaarheid van drinkwater. 14 Bij 8 Merk op dat de omzet van de watertechnologiesector dus wordt gegenereerd in de afnemende sectoren als chemische industrie, aardolie- en gaswinning, en land- en tuinbouw. 9 Er zijn in Nederland 25 waterschappen en 10 drinkwaterbedrijven. 10 Cijfers GWI, Global Water Market 2011, Global Water Intelligence, volume I, II, III march Niet meegenomen in dit cijfer zijn bottled water, point of use equipment, en irrigation equipment. 12 Van drink- en afvalwaterbedrijven worden de operationele kosten niet meegerekend, omdat deze grotendeels niet terecht komen als omzet bij watertechnologiebedrijven. De kapitaaluitgaven van drink- en afvalwatervoorzieningen zijn voor de watertechnologiesector wel van belang, omdat dit de vraag betreft die op de markt voor watertechnologie terecht komt. 13 In 2011 en 2012 is de verwachte economische groei wereldwijd 4,4% respectievelijk 4,5% (World Economic Outlook, IMF, 2011). 14 Eén van de zogenoemde Milleniumdoelen uit 2002 is to halve by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. 13

16 waterschaarste spelen ook steeds meer klimaatveranderingen een rol. Die leiden in sommige regio s tot wateroverlast, en tot droogtes. Waterschaarste betekent in economische termen dat de marginale kosten om te voldoen aan de toenemende watervraag hoger worden. Daardoor wordt de watermarkt steeds meer een normale economische markt. Dat uit zich in hogere waterprijzen en meer marktdeelname van private partijen, met name in die delen van de wereld waar veel waterschaarste (water stress) is, zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika, China en India. 15 Verstedelijking heeft vooral invloed op afvalwater. De concentratie van bevolking en economische activiteiten in de steden betekent dat er een oplossing moet komen voor afvalwaterproblemen. In steden is er een veel groter effect op gezondheid en leefbaarheid van vervuild water dan in weinig bevolkte streken. Daar komt bij dat hogere welvaart gepaard gaat met hogere eisen aan duurzaamheid en aandacht voor milieuproblemen. (Klimaatveranderingen spelen ook daarbij een rol.) De problemen met gezondheid en milieu leiden meestal tot strengere wet- en regelgeving rond (afval)water en hergebruik van water, en dat draagt bij aan de groei van de markt voor afvalzuivering en hergebruik. Regio s De belangrijkste markten gemeten in vraagomvang zijn West-Europa en de Verenigde Staten; beide zijn goed voor ruim een kwart van de totale watermarkt. Grote markten zijn er ook in Japan (14%) en China (11%). Relatief grote markten zijn er ook in Australië en Brazilië (beide 3,5%). Deze landen zijn samen goed voor ruim 84% van de wereldmarkt voor water. Watermarkt naar regio (2010) Japan 14% Aandeel in totale watermarkt AustraliëBrazilië 4% 4% Overige landen/regio s 16% China 11% VS 25% West-Europa 26% * Op basis van totale watermarkt van 315 miljard euro. Bron: GWI, Bij de grote markten zijn ook (nog steeds) markten die de komende jaren snel groeien. Een bovengemiddelde groei wordt met name verwacht in: - Verenigde Staten (+10% tot +15%); - China (+6% tot +10%); 15 GWI,

17 - Brazilië (+6% tot +10%); - enkele West-Europese landen: Spanje (>+15%), Italië (+6% tot +10%). 16 Daarnaast zijn er relatief kleinere markten die ook bovengemiddeld groeien, zoals: - Mexico (+6% tot +10%); - Turkije (+6% tot +10%); - India (+10% tot +15%); - Zuid-Afrika (+6% tot +10%); - Iran (+10% tot +15%); - Indonesië (+10% tot +15%); - Maleisië (+10% tot +15%); - Marokko (+10% tot +15%); - Verenigde Arabische Emiraten (+10% tot +15%). De groeicijfers laten zien dat buiten de Verenigde Staten en enkele West-Europese landen de wereldmarkt gestadig verschuift naar andere regio s dan de traditionele grote. Opkomende economieën in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten/Noord-Afrika en Azië gaan een grotere rol spelen. Een speciale positie is er ook voor de zogenoemde BRIC-landen waar de (private) watermarkt snel groeit. 17 Voor landen als Brazilië, India, China en bijvoorbeeld Zuid-Afrika worden grote watertekorten verwacht bij ongewijzigde beleid. 18 In die landen zijn grote investeringen nodig. 19 Ook Israël heeft veel te bieden voor de Nederlandse watersector, zowel in vraag als aanbod. Van oudsher heeft Israël een grote focus op waterefficiëntie door een beperkte beschikbaarheid van zoetwater. De export van Israëlische kennis en producten op dit gebied is enorm, met name in ontziltings- en irrigatiewateroplossingen. Op proceswater en afvalwater liggen er veel kansen voor de Nederlandse watersector. Recent zijn er ook de eerste stappen gezet voor een samenwerking op het gebied van watertechnologie tussen Israël en Nederland. Sectoren Drinkwatervoorziening Verwacht wordt dat de kapitaaluitgaven aan (drink)waterinfrastructuur van 2010 tot 2016 wereldwijd zullen toenemen van 70 naar 100 miljard euro. Dat komt neer op een jaarlijkse gemiddelde groei van 6,4%. 20 Het gaat om uitgaven op het gebied van waterbronnen, waterdistributienetwerken en drinkwaterbehandelinginstallaties. Met name de markt voor technologie toepassingen voor hergebruik van water, desinfectie en voor ontzilting/ontzouting zullen zeer sterk groeien. 16 Groeicijfer voor de kapitaaluitgaven voor industrieel en drinkwater en afvalwater, BRIC = Brazilië, Rusland, India, China. Water Yearbook, McKinsey et al., Charting our water future, Men heeft het in dit verband voor China wel over de The Green Leap Forward. Zo is in het vijfjarenplan van de Chinese overheid ( ) 290 miljard euro aan investeringen opgenomen in water; het gaat om investeringen in drinkwatervoorzieningen, waterzuivering, hergebruik en efficiënt gebruik van water en irrigatie (landbouw). Zie 20 GWI,

18 Afvalwatervoorziening De kapitaaluitgaven aan afvalwaterinfrastructuur zullen naar verwachting toenemen van 63 naar 87 miljard euro (5,6% jaarlijkse groei). 21 Hier gaat het om uitgaven aan aanleg en onderhoud van rioleringsnetwerken en afvalwaterbehandelinginstallaties. De behandeling van afvalwater is één van de snelst groeiende sectoren van de waterindustrie. Dit is ingegeven door wetgeving, de noodzaak voor waterhergebruik in bepaalde regio s en de toenemende kosten als gevolg van vervuiling van waterlichamen. De markt bestaat uit nieuwbouw, uitbreiding en renovatie. Industriewater De omzet in proces- en afvalwater voor de industrie zal naar verwachting toenemen van 11 naar 17 miljard euro (7,5% jaarlijkse groei). Binnen de deelmarkt industrieel water zijn de in omvang belangrijkste sectoren: 22 - voedingsmiddelenindustrie (ca. 2,0 miljard euro omzet; +5% jaarlijkse groei); - energiesector (ca. 0,9 miljard euro; +7,4%); - farmaceutische industrie (ca. 1,1 miljard euro; +5,9%). In de voedingsmiddelenindustrie gaat het om water dat direct gebruikt wordt in de productie van voedsel en dranken, de behandeling van afvalwater en koelwater. Watertechnologie is onder andere nodig bij de trend naar meer duurzaam voedsel. De sector kent een relatief wat lager verwacht groeipercentage (+5%), maar is binnen de industrie wel de grootste sector. In de energiesector gaat het voor een belangrijk deel om installaties voor koelwater. De verwachting is een groei in deze markt van gemiddeld 7,4% per jaar. De groei wordt vooral gedragen door de economische groei in opkomende economieën, met name China en India. In de farmaceutische industrie gaat het vooral om het gebruik van gezuiverd water. Dat stelt zeer hoge eisen aan de equipment en aan zuiveringstechnieken. In de farmaceutische industrie gaat het niet om veel water, maar wel om hoge prijzen voor de toepassing van techniek en technologie. Naast deze relatief grote sectoren, zijn er op het gebied van watertechnologie kleinere industriële sectoren waar een zeer hoge jaarlijkse groei van de markt wordt verwacht: 23 - olie- en gaswinning (ca. 0,4 miljard euro; +24% jaarlijkse groei) - chemie (ca. 0,6 miljard euro; +10%); - metaalindustrie (ca. 0,1 miljard euro; +15%); - auto-industrie (ca. 0,1 miljard euro; +18%). De sector voor winning van olie en gas is van speciaal belang voor de watertechnologiesector. De sector is nu nog niet heel groot, maar er wordt een groei verwacht ten aanzien van watertechnologische toepassingen van bijna 25% per jaar. Over de periode gaat het om meer dan een verdubbeling. Deels heeft dat te maken met waterschaarste waardoor olie- en gasbedrijven efficiënter met water om moeten gaan. In belangrijke mate gaat het om watertechnologie voor het (her)gebruik van zogenoemd produced water: water dat als bijproduct wordt gewonnen bij olie- en gaswinning. 21 GWI, GWI, Het cijfer voor de omvang van de markt betreft 2010; voor de meeste sectoren is dat jaar een matig jaar qua omzet vanwege de economische crisis. 23 GWI, 2010, en GWI, Water technology markets, Global Water Intelligence,

19 Een kanttekening bij de omvang van de watertechnologiesector is dat een deel van de watertechnologiemarkt in feite een laag technologisch gehalte heeft. 24 Het gaat dan vooral om de bouw van (mechanische en elektriciteits)installaties en diensten (ontwerp, juridisch) die daarmee verbonden zijn. Ook de aanleg van leidingen en het onderhoud ervan heeft ook een relatief laag technologisch gehalte. Relevanter voor watertechnologie is de equipment market. Het gaat dan om technologieën toegepast in membranen, slibbehandeling, disinfectie, meetinstrumenten, filtratiesystemen, biologische systemen en headworks screens. De wereldwijde equipment markt is geschat op ruim 31 miljard euro. 25 Een deel van die technologieën kan als mature worden aangemerkt, maar voor een ander deel gaat het om nieuwe technologieën, zoals membranen. Het is juist in de nieuwe technologieën dat innovatie plaatsvindt. Marktkansen liggen overigens niet alleen in omzet van alleen hoogwaardige technologie, maar ook in technologische toepassingen bij samenwerking met simpele bouwers, die zelf weinig technologie toepassen. Wereldwijde spelers Een belangrijk deel van de watermarkt is in feite een vooral regionale of zelfs lokale markt. Vragers zijn gemeenten of regionale overheden; aanbieders zijn vaak regionale (lokale) bedrijven, vooral mkb. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven die zich op de buitenlandse markt begeven, moeten concurreren met het mkb in bepaalde regio s in de verschillende landen. Niettemin zijn er wereldwijd ook grote spelers die grensoverschrijdend opereren en zich op een markt begeven die wel meer internationaal van karakter is. De twee grootste waterondernemingen wereldwijd zijn Veolia (Frankrijk) en Suez Environment (Frankrijk/Spanje/België). Wat betreft de grootste spelers zijn er de laatste jaren twee verschuivingen. Ten eerste is de positie van de top-2 (Veolia, Suez) versterkt ten opzichte van andere grote, internationale spelers, onder andere door overnames. Ten tweede is de markt voor water in termen van aantallen mensen die aangesloten zijn op drink- en afvalwatervoorzieningen via private contracten sterk gestegen (meer dan verdubbeld tussen 2001 en 2011). De groei van de markt is vooral door andere, nieuwe spelers opgenomen, waardoor het marktaandeel van de grootste bedrijven sterk is afgenomen. Europese watertechnologiemarkt Van een aantal landen zijn ontwikkelingen en marktkansen in kaart gebracht. Er bestaat een grote diversiteit in de mate van innovatie en de aandacht voor de sector. De Scandinavische landen en Duitsland hebben een georganiseerde aanpak voor de stimulering van de sector. Nationale en regionale overheden hebben subsidieprogramma s opgezet om innovatie te stimuleren. Hierbij is enerzijds sprake van financiële steun, anderzijds worden bijvoorbeeld onderzoeksfaciliteiten verzorgd. Met name in Duitsland zijn er veel bedrijfjes ontsproten uit onderzoekstrajecten. De Duitse markt staat open voor innovatie en dat maakt deze landen interessante afzetgebieden voor Nederlandse bedrijven. 24 GWI, GWI, 2010; een andere schatting geeft 24 miljard euro op basis van een iets striktere afbakening van de equipment markt (GWI, 2009). 17

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid

Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid 25 augustus 2014 Verschuivende paradigma s in het regionaal economisch beleid Evaluatie doorwerking ruimtelijk economisch beleid in de regio DEEL II Zeven cluster cases studies www.technopolis-group.com

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013 Jaarbericht Sectoren 2013 Ministerie van Economische Zaken September 2013 Voorwoord Extern versterken, intern verbinden Collegae en relaties, Voor u ligt het nieuwste sectorbericht. In deze studie zijn

Nadere informatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie My Industry 2030 Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau jurjen.witteveen@ing.nl Redactieraad Marcel Beckers, ING Business Banking Oost-Brabant

Nadere informatie

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector

Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector Versterking van de Nederlandse Duurzame Energiesector Definitief rapport Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat-generaal voor Energie, Telecommunicatie en Markten

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2011

ICT, kennis en economie 2011 ICT, kennis en economie 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Verplaatsing industrie: hoe erg is het?

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Verplaatsing industrie: hoe erg is het? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Verplaatsing industrie: hoe erg is het? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Verplaatsing industrie: hoe

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Frederik Claasen, Joren Ellenbroek In opdracht van Ministerie van Economische

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Nulmeting Chemie. In opdracht van: SenterNovem. Project: 2008.101. Publicatienummer: 2008.101 0913. Datum: Utrecht, 25 september 2009

Nulmeting Chemie. In opdracht van: SenterNovem. Project: 2008.101. Publicatienummer: 2008.101 0913. Datum: Utrecht, 25 september 2009 Nulmeting Chemie In opdracht van: SenterNovem Project: 2008.101 Publicatienummer: 2008.101 0913 Datum: Utrecht, 25 september 2009 Auteurs: Dr. Tom Poot Bram Kaashoek, MSc Dr. Ir. Hans Schaffers Evert Jan

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie