{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving"

Transcriptie

1 e {2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014

2

3 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 e {2 editie}

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV Juni 2014, Den Haag/Amersfoort Loes Holtmaat Daan Robben onderzoekers Bart Muskens (Royal HaskoningDHV) projectleider Eva Hillen (VNG) Pascal Lamberigts (Royal HaskoningDHV) Folkert van der Molen (Royal HaskoningDHV) projectgroep Marieke Hogeterp-Corba redactie Jolanda van den Tillart (Royal HaskoningDHV) vormgeving meer info

5 Inhoud Voorwoord 7 1. Managementsamenvatting 9 2. Op de agenda van gemeenten - anno Energie en Klimaat: Gemeenten zoekend naar rol bij uitvoering Energieakkoord 19 Onderzoeksresultaten Energie en Klimaat Bouwen en Wonen: Focus op de bestaande woningvoorraad 33 Onderzoeksresultaten Bouw en Wonen Milieu en Fysieke Veiligheid: Geluid, afval en veiligheid meest urgente thema s 43 Onderzoeksresultaten Milieu en fysieke veiligheid Water: Gemeentelijk waterbeheer: een calculerende en realistische aanpak 51 Onderzoeksresultaten Water Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte: Nu bezuinigen, problemen vooruit schuiven? 59 Onderzoeksresultaten Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Gemeentelijk Vastgoed: Gemeenten zetten meer eigen vastgoed in de verkoop 67 Onderzoeksresultaten Gemeentelijk Vastgoed Leegstand Commercieel Vastgoed: Moeten gemeenten actief aan de slag? 75 Onderzoeksresultaten Leegstand Commercieel Vastgoed Bestuurskracht: Van bestuurskracht naar burgerkracht! 79 Onderzoeksresultaten Bestuurskracht Onderzoeksverantwoording 87 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014

6

7 Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving. Een grootschalige peiling naar de trends, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de fysieke leefomgeving. Een werkveld waarin diverse belangen spelen, veel geld in omgaat en goede interactie met inwoners en private partijen onmisbaar is. Kortom, een belangrijk thema voor alle Nederlandse gemeenten. Het onderzoek is een initiatief van Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit jaar besteedt het onderzoek extra aandacht aan het thema Energie en Klimaat. Een zeer actueel onderwerp met als leidraad het SER-Energieakkoord dat in 2013 gesloten is. In dat akkoord staan belangrijke opdrachten voor de Nederlandse gemeenten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing in de fysieke leefomgeving. Dat dit thema bij gemeenten leeft, blijkt wel uit de hoge respons op de voor dit onderzoek uitgezette enquête. Met maar liefst 461 respondenten is deze respons fors hoger dan afgelopen jaar. Op veel gebieden kan een vergelijking worden gemaakt met de eerste editie van het onderzoek (2013). Wat is er veranderd en welke ontwikkelingen zijn zichtbaar? Dit rapport geeft u de mogelijkheid om uw eigen gemeente te spiegelen aan het landelijk beeld. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van het beleid en de uitvoering te verhogen en, met het oog op de nieuwe collegeprogramma s, uw prioriteiten voor de fysieke leefomgeving te bepalen voor de komende jaren. Laat deze tweede Barometer wederom een inspiratiebron zijn bij het werken aan een prettige en duurzame leefomgeving! Annemarie Jorritsma Piet Besselink Voorzitter VNG Lid Raad van Bestuur Royal HaskoningDHV Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

8

9 1. Managementsamenvatting De Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving Royal HaskoningDHV en VNG hebben in dit onderzoek de knelpunten, trends en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving bij Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Het onderzoek heeft als doel om voor bestuurders en ambtenaren inzichtelijk te maken hoe deze zich in hun gemeente verhouden tot de rest van Nederland. De fysieke leefomgeving is verdeeld in acht thema s: Energie en Klimaat, Bouwen en Wonen, Milieu en Fysieke Veiligheid, Water, Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, Gemeentelijk Vastgoed, Leegstand Commercieel Vastgoed en Bestuurskracht. De data zijn verzameld met een online enquête en gesprekken met bestuurders en ambtenaren. De online enquête had een grote respons: 461 respondenten uit 233 gemeenten (meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten). Daarnaast zijn er 17 bestuurders en ambtenaren geïnterviewd. Vervolgens hebben professionals uit de betreffende vakgebieden een reflectie op de uitkomsten gegeven. Energie en Klimaat Gemeenten zijn druk aan de slag op het gebied van energie. Ze zien veel kansen op het gebied van verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Gelijktijdig worstelen ze met hun eigen rol en de inzet van hun beperkte middelen in deze energietransitie. Ze haken vooral aan bij kleinschalige initiatieven en richten zich zo op de energieke samenleving, waarin ze samen met burgers de handen ineen slaan en resultaten boeken. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt daarmee niet zozeer op Den Haag en haar harde klimaatdoelen en energieakkoord te zijn gericht. Mede daardoor zal de schaalsprong die het energieakkoord beoogt voor veel gemeenten een flinke uitdaging zijn. Bouwen en Wonen Bouwen en Wonen, het verdiepende thema van vorig jaar, is een thema dat nog steeds sterk leeft onder de gemeenten. Daarbij lijken de effecten van de crisis bij veel gemeenten inmiddels onder controle te zijn. Het op orde brengen van de gemeentelijke grondexploitaties heeft grotendeels plaatsgevonden, veelal door het nemen van boekhoudkundige verliezen. Daarbij is er sprake van een toenemend vertrouwen in de realiteit en de planning van de programmering van woningbouw. De aandacht richt zich in toenemende mate op de kwaliteit van de woningvoorraad en de aansluiting van de woningvoorraad op de demografische ontwikkelingen. Gemeenten zien een tekort aan seniorenwoningen, woningen voor starters en huurwoningen. De slechte doorstroming op de woningmarkt wordt dit jaar als het meest urgente probleem gezien. Bij woningverbetering en energetische verbeteringen nemen gemeenten vooral een passieve rol aan en wordt het initiatief gelaten aan private eigenaren. Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

10 Milieu en Fysieke Veiligheid De afgelopen jaren is veel gedaan aan de verbetering van de leefkwaliteit. Een grote meerderheid van de gemeenten geeft aan hiermee op schema te liggen, met onder andere een vermindering van de hinder door geluidsoverlast en het afronden van de grootste bodemsaneringsoperaties. Voor bodem verschuift daarmee de nadruk naar beheer en mogelijke nieuwe functies van de ondergrond. Afval is een urgent thema doordat steeds hogere eisen worden gesteld aan gescheiden inzameling en verwerking. Opvallend is dat omgevingsveiligheid volgens de gemeenten in urgentie is gegroeid, wat overeenkomt met de publieke en politieke aandacht voor dit onderwerp. Gemeenten en omgevingsdiensten zijn evenals vorig jaar bezig met het aanpassen aan de nieuwe manier van werken. De meerderheid van de respondenten (63%) is van mening dat de samenwerking tussen gemeenten en omgevingsdiensten nog niet optimaal verloopt, maar wel wordt verbeterd. Water Nederland krijgt steeds meer te maken met hevigere regen en langere perioden van droogte. Uit de barometer blijkt dat gemeenten hier pragmatisch mee omgaan. Zo accepteren veel gemeenten het risico op wateroverlast en zijn ze bereid om maatregelen uit te stellen als dat besparingen oplevert. Over het principe van risicogestuurd beheer bij de programmering van het onderhoud van het rioleringsstelsel lopen de meningen binnen de gemeentelijke watersector uiteen. Gemeenten zoeken de samenwerking met elkaar en met waterschappen vooral op om kosten te besparen en kwaliteitsverbetering te realiseren. Er wordt echter wel kritischer gekeken naar de resultaten van deze samenwerking. De sector is realistischer en ambitieuzer aan het worden: er moet meer gebeuren dan met elkaar praten om daadwerkelijk iets als resultaat te zien. Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Beheerorganisaties staan voor grote opgaven. Terwijl de bezuinigingen doorgaan, blijven de eisen voor leefbaarheid hoog en groeien de onderhoudsachterstanden. De afweging tussen duurzame investeringen op de korte termijn en rendement op de lange termijn blijft daarom lastig. Vaak wordt vooral gestuurd op maatregelen die ook een (korte termijn)besparing kunnen opleveren. De balans tussen betaalbaarheid en leefbaarheid/veiligheid komt steeds meer onder druk te staan. Risicobeheersing is daardoor steeds belangrijker bij het beheer van de openbare ruimte, waarbij veiligheid de ondergrens is waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste opgave die de gemeenten zelf zien, is de professionalisering van de beheerorganisatie. Politieke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en communicatieve vaardigheden blijken meer en meer belangrijk. 10

11 Gemeentelijk Vastgoed Verkoop van bezit is hét thema als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Een merendeel van de gemeenten verwacht dat de leegstand in het eigen vastgoed zal toenemen, onder meer door terugloop van verhuur of minder gebruik door de eigen organisatie. Steeds vaker wordt de volledige portefeuille geanalyseerd om te bepalen hoe bezuinigd kan worden op het gemeentelijk eigendom. Vaak wordt gekozen voor verkoop. Dit blijkt door slechte marktomstandigheden, incourantheid van het vastgoed en een te hoge boekwaarde echter lastig te zijn. Toch blijkt een langetermijnplanning voor vastgoed bij veel gemeenten te ontbreken. Steeds meer gemeenten denken na over samenwerking met andere gemeenten, waarbij bijna een derde verwacht dat de aansturing van beheer en onderhoud over een paar jaar door een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie zal worden gedaan. Duurzaamheid van het eigen vastgoed is een opgave: veel gemeenten zeggen over onvoldoende middelen te beschikken om de benodigde maatregelen te nemen. Leegstand Commercieel Vastgoed De mate waarin gemeenten met leegstand van commercieel vastgoed te maken hebben verschilt sterk, waarbij een aanzienlijk deel aangeeft slechts zeer beperkt met leegstand te maken te hebben. Het merendeel van de respondenten ziet leegstand van winkels en kantoren als een maatschappelijk vraagstuk. Er wordt echter verdeeld gedacht over de vraag of gemeentelijke sturing wenselijk is. Bij winkels is dit meer het geval dan bij kantoren, waarschijnlijk omdat winkels letterlijk en figuurlijk dichter bij de burger staan. De aanpak van leegstand van kantoren en winkels is voor de meeste gemeenten nieuw terrein. De meest gehanteerde aanpak is herbestemming, gevolgd door monitoring van de leegstand en actief in overleg treden met eigenaren. Bestuurskracht Bestuurskracht is noodzakelijk om resultaten in het fysieke domein te bewerkstelligen. Met een zeven gemiddeld beoordelen de Nederlandse gemeenten hun eigen bestuurskracht met een ruime voldoende. Gemeenten staan iets positiever tegenover opschaling dan vorig jaar, maar intensievere samenwerking wordt nog steeds als goed alternatief gezien. Meer kennis en expertise wordt genoemd als belangrijkste voordeel van zowel intergemeentelijke samenwerking als opschaling. Intensievere samenwerking en het persoonlijk gezag van bestuurders worden als belangrijkste middelen gezien om de bestuurskracht te vergroten. Ondanks een positieve houding tegenover intergemeentelijke samenwerking zijn de meningen over de omgevingsdienst nog wisselend: deze moet zich nog bewijzen. Een groeiend belang wordt gehecht aan een faciliterende gemeentelijke rol bij burgerinitiatieven. Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

12

13 2. Op de agenda van gemeenten - anno 2014 Meer dan 150 vragen en 461 respondenten, waarvan 126 In samenwerking bestuurders. Welk beeld ontstaat uit de resultaten van de tweede Barometer voor de fysieke leefomgeving? En wat betekent dit voor de agenda van gemeenten anno 2014? Die agenda wordt enerzijds bepaald door wat al goed gaat en wat nog beter moet en anderzijds door de prestaties van Innoveren Implementatie Energieakkoord: meer actie op energiebesparing en wind Woningmarkt: disbalans vraag en aanbod Variatie in intergemeentelijke samenwerking: vrijblijvend, via taakoverdracht of fusies Afstemming met woningcorporaties Uitbouwen gemeenten zelf die in samenwerking met anderen worden Burgerparticipatie: balans brengen in continueren behaald. In figuur 1 zijn de belangrijkste resultaten van de ambities, competenties en capaciteit Samenwerking in waterketen: van praten barometer samengevat vanuit deze beide dimensies. Dat Intergemeentelijke samenwerking en naar resultaten leidt tot vier kwadranten in de agenda van gemeenten uitbesteding op vastgoed en beheer Verdere integratie van ondergrond in anno 2014: bovengrond 1. Voortzetten van op eigen kracht behaalde resultaten; 2. Verbeteren van de eigen prestaties; 3. Uitbouwen van in partnerschappen geboekte prestaties; 4. Innoveren op in samenwerking met partners te bereiken prestaties. Moet beter Vastgoedstrategie: verkoop/sloop Agenda 2014 Realistische woningbouwprogrammering Gaat goed vastgoed, overaanbod panden, Financiële risico s grondposities vrijwel beslisinformatie op orde beheerst Integrale programmering beheer Afronding bodemsanering openbare ruimte Verbetering leefkwaliteit Verbeteren Verduurzaming vastgoed gemeenten en corperaties Verzilveren meerwaarde omgevingsdiensten Voortzetten Op eigen kracht Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

14 1. Gaat goed op eigen kracht: meer realisme en vertrouwen in woningbouwprogrammering Waar de problemen in de woningbouw vorig jaar nog groot waren, is er nu sprake van een toenemend vertrouwen in de realiteit en de planning van de programmering van woningbouw. 75% van de respondenten geeft aan dat het de programmering voor woningbouw ook daadwerkelijk gaat realiseren. Daarnaast geven steeds meer gemeenten aan dat ze hun financiën op het gebied van de grondposities op orde hebben. De helft van de gemeenten die vorig jaar nog aangaf verliezen te moeten nemen, heeft het afgelopen jaar maatregelen getroffen. Daar staat tegenover dat nog altijd van de gemeenten verwacht nog flinke verliezen te moeten nemen. Veel gemeenten hebben een groot deel van de verworven gronden nog in hun bezit. De genomen verliezen zijn dan ook vooral afschrijvingen. Naast het toenemend vertrouwen in de programmering van de woningbouw gaat het goed met de afronding van de bodemsanering. Van de respondenten geeft 92% aan dat de bodemsaneringsoperatie voor 2015 kan worden afgerond. De aanpak van bodemverontreiniging als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling is steeds meer common practice geworden. En net als vorig jaar geeft een groot deel van de gemeenten (77%) aan dat de voorgenomen verbeteringen van de leefkwaliteit op schema lopen. Het gaat hier vooral om geluidssanering van woningen, maatregelen bij industrie, omgevingsveiligheid van transportroutes en geluidsmaatregelen van wegen. Onze gronden zijn al afgeboekt en ons hele grondbedrijf is ook financieel gesaneerd. Je kunt het wel voor je uitschuiven, maar komen doet het toch. Op het moment dat de decentralisaties komen, kunnen we ons daarop richten en kunnen we financieel ook wat opvangen als er ergens iets niet goed gaat. Dhr. Drenth, wethouder gemeente Doetinchem 2. Moet beter op eigen kracht: verduurzaming, strategie- en rolbepaling vastgoed Gemeenten krijgen te maken met toenemende leegstand in het eigen vastgoed. Het ontbreekt bij veel gemeenten aan goede en volledige sturingsinformatie en besluitvaardigheid over de toekomst van vastgoedobjecten. Dit terwijl er sprake is van toenemende leegstand binnen het eigen vastgoed en de verkoop ervan ook niet wil vlotten, met name door slechte marktomstandigheden. Ook de verduurzaming van het vastgoed kan beter. Bij het eigen vastgoed geeft meer dan de helft van de gemeenten aan over onvoldoende financiële middelen te beschikken voor maatregelen in duurzaamheid. En als het gaat over verduurzamen van de huurwoningen van corporaties geeft een ruime meerderheid aan dat de afspraken met de woningcorporaties over verduurzaming nog niet goed verlopen. Daarnaast wordt het maken van een goede programmering op het gebied van beheer en onderhoud in de openbare ruimte als een belangrijk verbeterpunt gezien. Onder druk van beperkte financiële middelen zijn gemeenten kritisch op hun uitgaven. Het risicogestuurd werken wordt hierdoor op steeds meer beleidsterreinen gebruikelijk. Bij investeringen in beheer, riolering of het watersysteem wordt eerst zorgvuldig gekeken of het niet een tandje minder kan. De calculerende overheid die prestaties, risico s en kosten steeds beter afweegt, lijkt zo aan terrein te winnen. Bij het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed is er een uitbestedingstrend zichtbaar; 35% van de gemeenten geeft aan meer vastgoedtaken te willen gaan uitbesteden. Op dit moment wordt de aansturing van het beheer en onderhoud nog door 83% van de gemeenten zelf gedaan. Bijna een derde van de respondenten verwacht dat dit over 2 à 3 jaar door een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wordt gedaan. Ook de doordecentralisatie van het onderhoud naar scholen past in deze trend. Het assetmanagement van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed vormt de komende jaren dan ook een belangrijk thema op de agenda van gemeenten. 14

15 Bij het overdragen van gemeentelijke taken in vastgoed, beheer en onderhoud naar gezamenlijke uitvoeringsorganisaties kan mogelijk worden geleerd van de ervaringen met de omgevingsdiensten. Deze zijn nog relatief recent opgericht voor taken op het gebied van het omgevingsrecht. Gemeenten hebben afspraken gemaakt met de omgevingsdiensten over de samenwerking. Een groot deel van de gemeenten geeft aan dat de samenwerking met die omgevingsdiensten nog niet optimaal verloopt. Dit is ook niet zo vreemd aangezien veel van deze omgevingsdiensten nog maar net zijn begonnen. Gemeenten zijn nog zoekende hoe ze de meerwaarde van de omgevingsdiensten in termen van kwaliteit, efficiency en kosten beter kunnen verzilveren. We weten allemaal dat als jij buiten loopt en de bomen er tiptop bijstaan, maar je struikelt over een losse trottoirtegel of je verdwaalt in het donker, dan ben je niet tevreden over die openbare ruimte. Daarom hebben we ook de beweging gemaakt naar een meer integrale kijk op de openbare ruimte door die onderwerpen bij elkaar te brengen. Mevr. De Vries-Kempes, voormalig wethouder gemeente Naarden 3. Gaat goed in samenwerking met partners: samenwerking met buurgemeenten, waterschappen en corporaties Gemeenten boeken voortgang in de samenwerking met belangrijke partners. Voor het verwerken van afvalwater wordt samengewerkt met waterschappen, de regionale omgevingsdiensten zijn actief op het gebied van milieu en over ruimtelijke ontwikkeling worden regionale afspraken gemaakt. De typen samenwerking zijn divers: van tamelijk vrijblijvende samenwerking, via het overdragen van taken, naar een gezamenlijke organisatie om uiteindelijk te komen tot een samenvoeging van ambtelijke organisaties die uitmondt in een bestuurlijke fusie. De onwil die er heerst over de opschaling van gemeenten is het afgelopen jaar afgenomen. Wellicht vanuit het besef dat door decentralisaties een omvangrijk en divers takenpakket op het bordje van gemeenten komt te liggen, die hier nog niet altijd optimaal op zijn toegerust. Daarnaast zijn er mogelijk gemeenten die inmiddels uit ervaring weten welke voordelen dit kan opleveren, zoals het in huis halen van meer kennis en expertise. Ook in de waterketen wordt volop samengewerkt met buurgemeenten en waterschappen. Er zijn samenwerkingsverbanden gevormd en men is positief over de voorbereidingen en de ontstane relaties. Men staat nu aan de vooravond van de fase waarin concrete resultaten geboekt moeten gaan worden. Dat sluit aan bij de conclusie van de Visitatiecommissie. Op het gebied van woningbouw is 92% van de respondenten positief over de relatie tussen de gemeente en de lokale woningcorporaties. Er blijkt een groeiend begrip te zijn voor de onderlinge posities. Door onvoldoende middelen vanuit de woningcorporaties wordt in enkele gemeenten geëxperimenteerd met de rol van de gemeente als ontwikkelaar of verhuurder. Maar het merendeel laat deze taak toch het liefst over aan de woningcorporaties. Ook de samenwerking op het gebied van het gemeentelijk vastgoed wint terrein, al moet hier nog wel veel gebeuren. samenwerking met partijen in de stad voort te zetten, We hebben geadviseerd om met name de daar is veel winst uit voortgekomen. We merken dat het halen van doelen alleen maar kan als je die samenwerking in stand houdt en verder verdiept en verbreedt. Mevr. Verhoeven, directeur duurzaamheid & klimaat gemeente Rotterdam Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

16 16

17 4. Moet beter in samenwerking met partners: doorbraken nodig op doorstroming woningmarkt, energietransitie en burgerparticipatie Een ruime meerderheid van de gemeenten vindt het stimuleren van energie besparing voor koop- en huurwoningen het belangrijkste onderwerp uit het Energieakkoord. Het ondersteunen van burgerinitiatieven en het handhaven van de energiebesparingsverplichting worden eveneens belangrijk gevonden. Veel gemeenten worstelen echter nog met de rol die hierin voor hen is weggelegd. Vooral op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving valt nog veel winst te halen. Het merendeel van de gemeenten doet dit vooral door huiseigenaren te informeren. De rol die in het Energieakkoord staat beschreven voor de gemeenten gaat een stuk verder. Er zullen dan ook meer stappen moeten worden ondernomen op dit gebied, door onder andere te kijken naar samenwerkingsverbanden met woningbouwcorporaties, aannemers, etc. Daarnaast blijkt het ook lastig om de Europese en landelijke doelstellingen van windenergie te halen. 80% van de bestuurders verwacht weerstand bij het plaatsen van windmolens in hun eigen gemeente en 40% is nog niet van plan de komende jaren ruimte te maken voor de windmolens. Men vindt vooral de oplegging van bovenaf een bezwaar. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt vooral gericht op de energieke samenleving en hoe gemeenten samen met burgers de handen ineen kunnen slaan en resultaten kunnen boeken. Een ander thema op de agenda van gemeenten is de blijvende, kwalitatieve disbalans van vraag en aanbod op de woningmarkt. Bij de helft van de gemeenten (51%) wordt geconstateerd dat de bestaande woningvoorraad niet aansluit bij de demografische ontwikkeling en marktvraag. Het tekort aan seniorenwoningen blijft onverminderd groot (87%). Enerzijds wordt geconstateerd dat de bestaande woningvoorraad onvoldoende voor ouderen geschikt kan worden gemaakt. Anderzijds zijn er weinig mogelijkheden voor nieuwbouw en verloopt de sturing op de woningmarkt uiterst moeizaam. In een sterk toenemend aantal gemeenten wordt ook een tekort aan starters- en huurwoningen geconstateerd. Door de beperkte doorstroming komen er voor starters op de woningmarkt te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Meer dan de helft van de gemeenten ziet het faciliteren van burgerinitiatieven als een van de belangrijkste rollen die de gemeente zou moeten vervullen in de komende vijf jaar. Tegelijkertijd geven gemeenten ook aan dat dit juist de rol is waarin ze nog het sterkst moeten groeien en verbeteren. De energieke samenleving of participatiesamenleving lijkt daarmee op lokaal niveau stevig in de belangstelling te staan. Deze ontwikkeling is heel relevant voor het domein van de fysieke leefomgeving, waarin burgerinitiatieven overal in het land in opkomst zijn. Dit komt dan ook duidelijk terug in de verschillende thema s binnen deze barometer; van het uitbesteden van groenonderhoud tot lokale duurzame energiecoöperaties. Sommige gemeenten zijn hier al mee aan de slag, maar een groot deel weet nog niet hoe die burgerparticipatie precies vorm moet krijgen. Er zal nog moeten worden gezocht naar een balans tussen ambities, competenties en capaciteit. Gemeenten realiseren zich dat dit een verandering in denken en doen met zich meebrengt, zowel in de eigen organisatie als bij bewoners. Wij kunnen vooral een faciliterende rol spelen door mensen goed te informeren over allerlei mogelijkheden, door mee te denken. Ik denk dat dat op zichzelf ook prima is, want ik merk dat in de samenleving dit onderwerp alle aandacht heeft. Er ontstaan vanzelf initiatieven en die hoeven wij niet over te nemen. Dhr. Wassink, wethouder gemeente Aa en Hunze Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

18 18

19 3. Energie en Klimaat Gemeenten zoekend naar rol bij uitvoering Energieakkoord Het is vooral een kwestie van gemeenten zei Ed Nijpels (VVD), voorzitter van de borgingscommissie van het SER-Energieakkoord, onlangs in de NRC over de uitvoering van dat akkoord. Uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV blijkt echter dat gemeenten nog een flinke uitdaging zien in de uitvoering van hun taken uit het Energieakkoord. De helft van de gemeenten heeft nog geen zicht op wat het Energieakkoord voor hen gaat betekenen, daarnaast denkt ruim de eigen klimaatdoelen zonder moeite te kunnen halen. Gemeenten aan zet in uitvoering Energieakkoord Gemeenten zijn druk aan de slag op het thema energie en er gebeurt enorm veel. Ze worstelen onder andere met hun eigen rol en de inzet van hun schaarse middelen in de energietransitie. Gemeenten zien veel kansen op het gebied van verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en samenwerken met de belangrijkste stakeholders in hun gemeente. Het Energieakkoord biedt hier volop kansen voor, het is nu inderdaad vooral een kwestie van gemeenten. Diezelfde gemeenten onderkennen dat energiebesparing het belangrijkste thema uit het Energieakkoord is voor de nieuwe colleges. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt daarmee niet zozeer op Den Haag, harde klimaatdoelen en het Energieakkoord te zijn gericht, maar vooral op de energieke samenleving. Hier slaan gemeenten samen met burgers de handen ineen om resultaten te boeken. De gemeenten haken dan vooral aan bij lokale, kleinere initiatieven. De schaalsprong die het Energieakkoord beoogt, vergt echter meer dan dat denk aan het versnellen en opschalen van kennis en initiatieven waar gemeenten én hun lokale partners zich (nog) meer voor zullen moeten inspannen. We beseffen dat we het met weinig middelen en mensen moeten doen. Dat we het vooral van de inwoners zelf moeten hebben. Dhr. Wassink, wethouder gemeente Aa en Hunze Energiebesparing en burgerinitiatieven belangrijkste thema s Een ruime meerderheid (60%) van de gemeenten vindt het stimuleren van energie besparing voor koop- en huurwoningen het belangrijkste onderwerp uit het Energieakkoord. Het ondersteunen van burgerinitiatieven (55%) en het handhaven van de energiebesparingsverplichting (bijna 50%) worden eveneens belangrijk gevonden. Dit sluit aan bij de opgaven die in het Energieakkoord bij gemeenten zijn neergelegd. Ruimte maken voor nieuwe windmolens, zonneparken en installaties voor bio-energie vindt slechts van de gemeenten de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Gemeenten staan aan begin van uitvoering energieakkoord De helft van de gemeenten weet nog niet precies wat de taken uit het Energieakkoord voor hen gaan betekenen. Bijna 40% van de respondenten acht zich begin 2014 nog niet in staat om de taken uit te voeren. De ondersteuning die het Energieakkoord aankondigt, zal deze gemeenten dan ook goed uitkomen. Ruim van de Nederlandse gemeenten zegt tenslotte de taken uit het Energieakkoord wel uit te kunnen voeren. Gemeenten krijgen de komende jaren een grote rol bij de realisatie van energiebesparings-doelstellingen, de plaatsing van windmolens en het handhaven van de Wet Milieubeheer. Voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord, Ed Nijpels (VVD), zei onlangs in het NRC dat wethouders zo aan de slag kunnen. Bijna 40% van de gemeenten geeft echter aan over onvoldoende financiële middelen of personele capaciteit te beschikken, Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

20 danwel ziet bestuurlijk-juridische of andere knelpunten die de uitvoering van de taken belemmeren. De vraag is dus of in de nieuwe collegeakkoorden voldoende maatregelen (komen te) staan om de gewenste schaalvergroting van duurzame energie uit het Energieakkoord ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Gemeenten stellen eigen klimaatdoelen bij Veel gemeenten hebben zichzelf de afgelopen jaren klimaatdoelen gesteld. Maar een klein deel (iets meer dan ) van de gemeenten geeft echter aan de klimaat doel en te gaan halen zonder extra inspanningen. Bijna 90% heeft meer tijd nodig, gaat extra investeren of stelt de doelen bij. Zelfs met deze extra inspanningen geeft nog maar een kwart van deze gemeenten aan dat ze hun doelen gaan halen. Het is blijkbaar moeilijker dan gedacht om van plan tot uitvoering te komen en om in de praktijk daadwerkelijk tot verduurzaming te komen. Deze en andere lessen met de uitvoering van het klimaatbeleid zullen gemeenten goed van pas kunnen komen bij de uitvoering van het energieakkoord. De klimaatdoelstelling is wel belangrijk, maar het gaat niet alleen om de harde CO2-doelstellingen. Belangrijker is de uitwerking van de maatregelen op de transformatie in de stad. Mw. Verhoeven, directeur Duurzaamheid & Klimaat gemeente Rotterdam acht jaar hebben beziggehouden met klimaat- en Je ziet dat gemeenten zich de afgelopen energiedoelstellingen, terwijl het nu ook gaat over hoe krijg je de transformatie naar een circulaire economie van de grond?. De opgave wordt verbreed. Waar we acht jaar geleden aan het begin stonden van het klimaat- en energiebeleid bij gemeenten, staan we nu op het gebied van grondstoffenbeleid. Tegelijk blijven we hard werken aan de energietransitie, we zijn ver gekomen, maar we zijn er nog lang niet. Dhr. Bosman, directeur Programmabureau Klimaat en Energie gemeente Amsterdam Gemeente pakt vooral regulerende of controlerende rol Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten ziet voor zichzelf vooral een regulerende of controlerende rol bij het realiseren van meer duurzame energie in de eigen gemeente. Ruim 15% neemt veel eigen initiatieven en is actief betrokken in de uitvoering. Bijna geen enkele gemeente investeert in of financiert lokale initiatieven met substantiële bedragen. De ondersteuning die wel wordt gegeven is vooral niet-financieel. Het Energieakkoord spreekt de verwachting uit dat gemeenten een actieve ondersteunende rol spelen bij het proces naar de energieke samenleving en de realisatie van projecten voor duurzame energie. Een beleid gericht op specifieke doelgroepen is veel effectiever dan een breed subsidie beleid. Dan maak je echt het verschil. Dhr. Bosman, directeur Programmabureau Klimaat en Energie gemeente Amsterdam Gemeenten en burgers ondernemen samen in energie Een mooie en belangrijke uitzondering op deze traditionele rol is de ondersteuning die gemeenten bieden aan lokale burgerinitiatieven, waaronder bijvoorbeeld energiecoöperaties. De helft van de respondenten geeft 20

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk De energietransitie is van iedereen Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk Energieakkoord in de praktijk In Nederland heeft het thema energie en klimaat een stevige plek verworven

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Sinds 2007 neemt het aantal burgercoöperaties dat zich met energie bezighoudt snel toe. Inmiddels zijn het er ongeveer 150. Het gaat hun om bevordering

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie