Windenergie op bedrijventerreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windenergie op bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/ Auteurs: - drs. J.A. Schoolderman, pwc - ir. R.G.J. Huiberts, pwc PricewaterhouseCoopers N.V. is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer

2 Inhoud Managementsamenvatting 2 Inleiding 5 1 Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends 8 2 Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op bedrijventerreinen 15 3 Juridische kansen en belemmeringen voor windenergie op bedrijventerreinen 24 4 Voorkeurslocaties voor windenergie van marktpartijen 45 5 Conclusies 49 Bijlagen 52 Factsheet windenergie 53 Randvoorwaarden inpassing windenergie 57 Afbakening bedrijventerreinen 64 Modernisering instrumentarium geluid (MIG) 66 (1)

3 Managementsamenvatting Groeiende vraag naar ruimte voor economische activiteiten Voor het realiseren van windenergie op bedrijventerreinen is het van belang dat hiervoor ruimte wordt gereserveerd. In Nederland bedraagt in de periode tot 2020 de netto vraag naar nieuwe bedrijventerreinen circa hectare en is een verwachte herstructurering nodig van circa hectare. In totaal is dus tot 2020 een (her)ontwikkeling nodig van circa hectare bedrijventerreinen. Overheden stimuleren duurzame energie De tweede generatie Meerjarenafspraken Energie (MJA-2), het klimaatconvenant en de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling (BLOW) vormen prikkels die de toepassing van duurzame energie stimuleren 1. Windenergie wordt in het bijzonder door het BLOW op de agenda gezet bij gemeenten en provincies, waarbij iedere provincie een doelstelling opgelegd heeft gekregen. Het gemeenschappelijk streven is een realisatie van een opgesteld vermogen van 1500 MW aan windenergie op land in In de uitwerkingen van diverse ruimtelijke plannen spreken zowel het rijk als provincies en gemeenten de voorkeur uit voor toepassing van windenergie bij infrastructuur en bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen vormen op voorhand geen belemmering voor windenergie Het inpassen van windenergie op bedrijventerreinen kent op voorhand geen fysieke belemmeringen. Wel moet rekening worden gehouden met aspecten zoals rendement en ruimtelijke beperkingen, zoals slagschaduw, leidingen, geluid, straalpaden, infrastructuur, veiligheid en fauna. Er is geen significant verschil te traceren tussen type bedrijventerreinen (zware industrie, zeehaven, etc.) en de kansen en beperkingen van windenergie. Uitzondering hierop vormen de zogenaamde kantorenlocaties, waar veiligheid en slagschaduwhinder een groot obstakel voor het plaatsen van windturbines vormen. Bestaande bedrijventerreinen hebben veel overeenkomsten met de gebouwde omgeving, waarin met windenergie nog maar weinig ervaring is opgedaan. 1 Bedrijven die deelnemen aan de MJA-2 moeten voldoen aan energie-efficiency eisen maar conformeren zich ook aan bijvoorbeeld eisen op gebied van duurzame energie. Het klimaatconvenant is een overeenkomst tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid gericht op het reduceren en vermijden van CO 2 en stimuleren van de toepassing van duurzame energie. De BLOW is een overeenkomst tussen het rijk en de provincies en heeft als doelstelling de realisatie van een opgesteld vermogen van 1500 MW aan windenergie op land in (2)

4 Dit sluit niet uit dat toepassing van kleine windturbines in de gebouwde omgeving een goed alternatief kunnen zijn voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen. Diverse marktpartijen zijn bezig met de ontwikkeling van deze kleinere voor de gebouwde omgeving geschikte windturbines die op of naast gebouwen kunnen worden geplaatst, maar ook in het gebouwontwerp kunnen worden geïntegreerd. Windenergie op bedrijventerreinen: juridisch complex maar niet onmogelijk Nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen bieden vanuit juridische optiek gunstiger mogelijkheden voor de oprichting van windturbines dan bestaande terreinen. Belemmering voor plaatsing van windturbines op bedrijventerreinen vormt nogal eens de geluidregelgeving. De op 1 december 2001 in werking getreden AMvB Voorzieningen en installaties milieubeheer, zal echter voor veel situaties de complexe milieuvergunningsprocedure vervangen door een meldingsplicht. Bij de bepaling van de geluidbelasting van de omgeving ten gevolge van het bedrijventerrein, wordt in de Wet geluidhinder, in tegenstelling tot de genoemde AMvB, geen rekening gehouden met het toenemende achtergrondgeluid bij oplopende windsnelheid. De huidige wet- en regelgeving houdt nog onvoldoende rekening met de specifieke karakteristieken van windturbinegeluid, de achtergrondgeluidniveaus (bijvoorbeeld ruisen van bomen bij toenemende windsnelheid) en de technische mogelijkheden van moderne windturbines (variabel toerental). Toepassing van de juridische en technische mogelijkheden veronderstelt wel een gedegen kennis van de problematiek bij vergunningverleners, die in de praktijk vaak nog onvoldoende aanwezig is. Plaatsingsmogelijkheden voor windturbines op bedrijventerreinen worden beïnvloed door type inrichting en zonering, omvang en ouderdom van het beoogde bedrijventerrein Het plaatsen van een windturbine als zelfstandige inrichting (bijvoorbeeld op openbaar groen) biedt meer juridische kansen dan wanneer de windturbine onderdeel uitmaakt van een bestaande inrichting. Dit vanwege het feit dat in dat geval slechts de bovengenoemde meldingsplicht geldt. De kansen nemen verder toe naarmate de windturbine verder van de woonbebouwing staat. Verder bieden ongezoneerde bedrijventerreinen over het algemeen meer kansen voor plaatsing van windturbines dan gezoneerde terreinen, omdat in die gevallen zelfstandig aan de gestelde geluidsgrenswaarden moet worden voldaan zonder rekening te hoeven houden met zoneringsbepalingen. Voorts bieden grote bedrijventerreinen vaak meer mogelijkheden vanwege de afstand tot woonbebouwing. (3)

5 Tot slot bieden nieuwe terreinen veelal weer meer mogelijkheden dan bestaande bedrijventerreinen. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen bieden goede mogelijkheden om al bij de inrichting van het terrein te anticiperen op de plaatsing van windturbines en hiervoor ook in stedenbouwkundig en juridisch opzicht gunstige voorwaarden te creëren. Ditzelfde geldt voor terreinen die worden geherstructureerd. Dit laatste veronderstelt echter wel dat bij herstructurering het bestemmingsplan zodanig wordt aangepast dat ook daadwerkelijk wordt voorzien in de oprichting van windturbines. Vanuit juridische optiek is plaatsing van windturbines op bestaande bedrijventerreinen wel mogelijk, maar vraagt vanwege de veelal complexe juridische (geluid)regelgeving om een groot doorzettingsvermogen bij de initiatiefnemers. Oprukkende woonbebouwing en ander objecten op of in de nabijheid van het terrein, kunnen hinder ondervinden van windturbines waardoor aanvullende beperkingen worden gesteld. Marktpartijen zijn op zoek naar kansrijke locaties, soms zijn dit bedrijventerreinen Marktpartijen, zoals energiebedrijven en projectontwikkelaars, onderzoeken ook de mogelijkheden op bedrijventerreinen, maar zijn voorzichtig met hun verwachtingen. Marktpartijen schatten de haalbaarheid van windenergie op bedrijventerreinen verschillend in. Marktpartijen zien dat bedrijventerreinen een relatief eenvoudige manier zijn om turbines te plaatsen en zien ook dat de overheid en maatschappelijke organisaties zich hiervoor inzetten. Verder kan het toepassen van windenergie het imago van de bedrijven versterken. Bedrijven zien echter ook de complexe factoren, zoals tijdrovende procedures, ruimtebeslag en veiligheidseisen. Bedrijven hebben daarbij geen uitgesproken voorkeur voor bestaande of nieuwe bedrijventerreinen. (4)

6 Inleiding Algemeen In de periode zijn in opdracht van Novem diverse onderzoeken uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen voor de toepassing van windenergie op bedrijventerreinen. Het gaat om de volgende onderzoeken:- (a) Windenergie op bedrijventerreinen mogelijk, maar geen vanzelfsprekende optie Een onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen, PricewaterhouseCoopers N.V. & Profin, Utrecht, 17 mei 2000, Novem bestelnummer 2DEN (b) Windenergie op bedrijventerreinen nader verkend Eindrapport, PricewaterhouseCoopers N.V., Utrecht, 29 oktober 2001, bestelnummer 2DEN Met het eerste onderzoek zijn de fysieke en juridische kansen en belemmeringen geschetst en werd onderzocht welke houding ondernemers en brancheorganisaties hadden ten aanzien van windenergie op bedrijventerreinen. Ook maakte een potentieelinschatting, marktconsultatie en attitudeonderzoek onder ondernemers onderdeel uit van het onderzoek. Omdat in de periode na het eerste rapport nieuw beleid geformuleerd werd dat de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie op bedrijven verruimde, is het tweede onderzoek uitgevoerd met als doel het identificeren van kansen en belemmeringen voor realisatie van windenergieprojecten op bedrijventerreinen gebaseerd op de toen recentelijke praktijkervaringen. 2 In het kader van de ontwikkeling van de in december 2002 te verschijnen nieuwe versie van de cd-rom Met de Wind in de Rug, heeft Novem te kennen gegeven bovenstaande rapportages te willen actualiseren op basis van nieuwe inzichten, beleid en wetgeving en beide rapportages te bundelen in één rapport. Voorliggende rapportage is hiervan het resultaat en zal worden opgenomen in de cd-rom Met de Wind in de Rug, tweede versie. De genoemde onderliggende rapportages blijven nog enige tijd separaat opvraagbaar bij Novem. 2 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl en de Bestuursovereenkomst Wind (BLOW). (5)

7 Ontwikkeling windenergie in Nederland De doelstelling in de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) is realisatie van een opgesteld vermogen aan windenergie op land van 1500 MW in Deze doelstelling is met een opgesteld vermogen van circa 540 MW (najaar 2002) voor circa eenderde bereikt. Bekeken op schaal van het huidige opgestelde vermogen per inwoner, bekleedt Nederland internationaal een middenpositie; een rangschikking, die geen recht doet aan de historische betekenis die wind van oudsher voor ons land heeft gehad. De matige resultaten, die windenergie tot dusverre heeft geboekt, staan averechts op de toegenomen belangstelling voor duurzame energie. Steeds meer Nederlandse huishoudens kiezen voor de afname van duurzame elektriciteit; een keuze die meestal is ingegeven vanuit een toenemend milieubesef. Groeiende belangstelling is ook merkbaar voor steeds schaarser wordende windenergielocaties op land. Het enthousiasme om in windturbines te investeren kan worden teruggevoerd op het feit, dat de rentabiliteit hiervan duidelijk toeneemt. Een extra inkomstenbron is bijvoorbeeld voor menig agrariër zeer aantrekkelijk. Het beschikbaar krijgen van geschikte windlocaties blijkt echter het belangrijkste knelpunt te zijn. Oorzaak hiervan is vaak gelegen in de geringe mate, waarin windturbines landschappelijk inpasbaar zijn maar vaak ook in de hoge emotionele lading van deze landschappelijke inpassing. Hoewel nieuwe locaties in de belangstelling staan, is de inpasbaarheid in het recente verleden verreweg het grootst geweest in een agrarische setting. Voor de tot nu toe in 2002 in gebruik genomen windturbines, vormen de buitengebieden overwegend de fysieke kaders waarin windenergie wordt geïmplementeerd. Bij tal van ruimtemakers is het idee ontstaan om de inpasbaarheid van windturbines te bevorderen door windenergie te betitelen als industriële activiteit. Windturbines, aldus opvattingen in de ruimtelijke ordening, behoren te worden gerekend tot industriële activiteiten en te worden toegewezen aan bedrijventerreinen. Met het plaatsen van windturbines op bedrijventerreinen zou een significant potentieel worden aangeboord, waarmee een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de doelstelling uit het BLOW om in MW aan windenergie op land te hebben gerealiseerd. (6)

8 Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden de relevante trends en ontwikkelingen beschreven die zich aandienen en van invloed zijn op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het handelingsperspectief van ondernemers. Hoofdstuk 2 biedt een beschrijving van de technische en ruimtelijke inpassingmogelijkheden en de daarbij behorende kansen en belemmeringen. Hoofdstuk 3 doet hetzelfde maar dan voor de juridische mogelijkheden. De voorkeuren voor windenergielocaties van de verschillende marktpartijen staan centraal in hoofdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies samengevat, die als basis dienen voor de vraag bij welk probleem, welke actie door welke partij genomen kan worden. (7)

9 1 Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends Het rijk streeft er naar om de landelijke energiebehoefte in 2010 voor 5% en in 2020 voor 10% uit duurzame bronnen te betrekken. In dit streven zijn biomassa en windenergie als voornaamste potentiële bronnen aangewezen. Het rijk streeft voor 2010 naar een opwekking van 1500 MW aan windenergie op land en voor 2020 naar een minimale opwekking van in totaal 3000 MW (opwekking op land en op zee). Dit hoofdstuk verkent de invloed van een aantal trends en ontwikkelingen op de mogelijkheden en beperkingen van windenergie op bedrijventerreinen. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op:- (c) de blijvend groeiende vraag naar ruimte voor economische activiteiten; (d) positie van duurzame energie in bestuursovereenkomsten en programma s; (e) de visie van overheden en maatschappelijke organisaties op windenergie. Groeiende vraag naar ruimte voor economische activiteiten Het analyseren van mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie op bedrijventerreinen, veronderstelt de volgende afbakening:- (a) naar bestaand dan wel een nieuw bedrijventerrein; (b) naar type activiteiten. Voor deze afbakening is de onderverdeling gehanteerd van het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS). Het IBIS maakt onderscheid naar: zware industrieterreinen, zeehaventerreinen, gemengde terreinen, hoogwaardige bedrijvenparken, distributieparken, stadsrand kantorenlocaties en binnenstedelijke kantorenlocaties. In Bijlage C is een omschrijving van deze verschillende typen weergegeven. Nederland beschikt over circa hectare bedrijventerreinen. Een verwachte groei van het bruto binnenlands product (BBP) van circa 2,7% tot 3,3% op jaarbasis in de periode tot 2020, zal leiden tot een groeiende vraag naar ruimte voor economische activiteiten. Tussen 1998 en 2020 is al voorzien in tot hectare extra ruimtevraag voor bedrijventerreinen. Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (8)

10 De ruimtevraag daarna, van 2020 tot 2030, wordt ingeschat op nog eens hectare. 3 Het is nog onduidelijk in hoeverre deze ruimtebehoefte kan worden vervuld door middel van verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Wel blijkt uit onderzoek dat op de totaal beschikbare voorraad bedrijventerreinen tussen de en hectare verouderd is, en herstructurering nodig is. 4 Er bestaan duidelijke verschillen tussen de soorten ruimtevraag. Vanwege verschuivingen in de productiestructuur in de richting van een diensteneconomie neemt het aandeel traditionele industrie af. Het aandeel van de traditioneel ruimtevragende bedrijfstakken in de werkgelegenheid zal eveneens steeds verder afnemen. De vraag naar kantoren neemt daarentegen toe. De verwachte substantiële toename (nieuwe terreinen tot 2020 ruim 35% en herstructurering ruim 15% van de totale voorraad 5 ) aan bedrijventerreinen biedt voor de toepassing van windturbines op bedrijventerreinen een goede kans. Zoals uit de technische en juridische analyse blijkt (zie hoofdstukken 2 en 3) bieden met name nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, en in mindere mate terreinen waarbij herstructurering aan de orde is, in beginsel goede inpassingsmogelijkheden voor windturbines. Positie van duurzame energie in bestuursovereenkomsten en programma s In deze paragraaf wordt ingegaan op:- (a) de positie van duurzame energie in de Meerjarenafspraak 2; (b) de deelname van gemeenten en provincies aan het Klimaatconvenant; (c) BLOW zet windenergie op agenda van provincies en gemeenten. 3 Cijfers aangaande BBP en vraag naar bedrijventerreinen komen uit Bedrijfslocatiemonitor; De BLM: opzet en recente aanpassingen van het Centraal Plan Bureau. 4 Uit: Meer private betrokkenheid als kans bij herstructurering van bedrijventerreinen, Buck Consultants International en BRO, Opgemerkt dient te worden dat ten aanzien van de herstructuringsopgave nog veel onduidelijkheid heerst met betrekking tot de omvang en uitvoeringsplanning Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (9)

11 Positie van duurzame energie in de Meerjarenafspraak 2 In 2000 zijn de meeste Meerjarenafspraken Energie (MJA) afgelopen. De MJA-aanpak is inmiddels gecontinueerd in de vorm van de tweede generatie MJA s (MJA-2). Bij het afsluiten van de MJA-2 moeten de bedrijven/instellingen beschikken over een goedgekeurd energiebesparingsplan (EBP). In dit EBP is een energie-efficiency verbeteringsdoelstelling opgenomen tot 2005 voor het proces en de installaties van het betreffende bedrijf. In de MJA-2 zijn naast energie-efficiency ook de zogenaamde nieuwe thema s opgenomen. Eén van deze nieuwe thema s is duurzame energie. Het nieuwe thema duurzame energie houdt in dat bedrijven/instellingen vanaf 2004 de verplichting hebben om de optie duurzame energie te onderzoeken als onderdeel van het EBP. Dit moet voor deze branches de prikkel vormen om aan de slag te gaan met duurzame energie, ofwel via het investeren in eigen opwekking, dan wel via inkopen van duurzame energie bij een energiebedrijf ( make or buy ). Deelname van gemeenten en provincies aan het Klimaatconvenant In het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS, 4 maart 1999) hebben het Rijk en de andere overheden de bereidheid uitgesproken om door complementair bestuur meer te willen bereiken voor burgers, bedrijven en instellingen. In de paragraaf over klimaatverandering in het BANS is afgesproken dat een groter beroep zal worden gedaan op provincies en gemeenten voor het bereiken van de reductie van broeikasgassen 6. De klimaatparagraaf heeft ertoe geleid dat VNG, IPO en de ministeries van Economische Zaken en VROM het Klimaatconvenant hebben ondertekend. Novem voert in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het klimaatprogramma uit, waarmee gemeenten en provincies ondersteund worden bij het opzetten en implementeren van het lokale en regionale klimaatbeleid. Hiermee kunnen gemeenten en provincies bijdragen leveren aan de doelstellingen van het Rijk, door middel van het reduceren en vermijden van CO 2 en stimuleren van de toepassing van duurzame energie. BLOW zet wind op agenda provincies en gemeenten In 1991 sloot de rijksoverheid de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) met een aantal windrijke provincies. Overeengekomen werd dat de afzonderlijke provincies in het ruimtelijk beleid plaats zouden inruimen voor opwekking van windenergie. In de BPW werd tevens per provincie een quotum vastgesteld waaraan in 6 BANS, paragraaf 3.8 Klimaatverandering Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (10)

12 het jaar 2000 aan voldaan zou zijn. Het streven van de BPW was realisatie van in totaal 1000 MW aan opgesteld vermogen in 2000, dit streven is niet behaald aangezien eind 2000 het totale opgestelde vermogen aan windenergie nog geen 500 MW bedroeg. Uit de evaluatie van de BPW zijn de volgende zaken als remmende factoren voor het realiseren van windenergieprojecten aangedragen:- (a) gebrek aan draagvlak op lokaal niveau; (b) onduidelijk investeringsklimaat na 1995; (c) weinig actieve opstelling provincies; (d) onvoldoende afstemming betrokken departementen. In een bestuurlijk overleg zijn het rijk en de provincies overeengekomen een nieuwe bestuursovereenkomst te sluiten: de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). De doelstelling van de BLOW is realisatie van een opgesteld vermogen van 1500 MW aan windenergie op land in Teneinde aan de tekortkomingen van de BPW tegemoet te komen zijn de gemeenten in de vorm van de VNG en een aantal departementen nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de BLOW om zo realisatie van windprojecten te vergemakkelijken. In het Energierapport van het Ministerie van EZ werd de suggestie gewekt dat het vaststellen van de plaatsingsgebieden voor windenergie beter door de rijksoverheid zelf zou kunnen geschieden. Met de BLOW is hiervan afgezien, het is de lokale overheden echter duidelijk dat het Rijk ernst is met het beantwoorden aan de duurzame energie doelstellingen. In de BLOW zijn, om het behalen van de gestelde doelen te waarborgen, inspanningsverplichtingen opgenomen. De bij het convenant betrokken partijen verplichten zich tot het wegnemen van barrières voor windprojecten en treden daar waar nodig actief stimulerend, faciliterend en coördinerend op. Eveneens heeft het Rijk afgezien van het inbouwen van een planningsreserve om de hardheid van de gemaakte afspraken te benadrukken. Van de provincies wordt verwacht dat deze maximaal een jaar na ondertekening met een overtuigende planning aannemelijk maken dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald gaan worden. Voor de verschillende provincies is het volgende vermogen gerealiseerd en zijn de volgende doelen vastgesteld (in MW): Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (11)

13 Provincie BPW Vermogen per BLOW Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Nederland Gezien de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk beleid bij de afzonderlijke provincies lijkt de gestelde taakstellingen haalbaar. Op ruimtelijk/planologisch niveau is de totale landelijke taakstelling van 1500 MW aan windenergie inmiddels ook vastgesteld. De visie van overheden en maatschappelijke organisaties op windenergie Tot slot worden in dit hoofdstuk de verschillende visies van overheden en maatschappelijke organisaties op windenergie besproken. Ingegaan wordt op:- (a) de voorkeur van de Rijksoverheid voor windenergie op bedrijventerreinen; (b) de voorkeur van lagere overheden voor windenergie op bedrijventerreinen; (c) de door natuur en milieuorganisaties opgestelde richtlijnen voor plaatsing van windparken. Rijksoverheid geeft bedrijventerreinen de voorkeur In de Vijfde Nota RO (VIJNO) geeft het rijk criteria aan volgens welke naar locaties voor windenergie dient te worden gezocht. De keuze hierin gaat uit naar windturbines zoveel mogelijk te bundelen tot lijnen of in parken onder te brengen en te plaatsen op industrieterreinen en langs vaarwegen. Tevens geeft de VIJNO aan dat bij de plaatsing van windturbines bij voorkeur in jonge grootschalig ingerichte landschappen moet worden gezocht. De Nederlandse Windenergievereniging (NEWIN) signaleert dat diverse gemeenten en provincies deze Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (12)

14 voorkeur interpreteren als een verbod en dat partijen die bezwaar maken tegen de plaatsing van windturbines dit zullen aangrijpen als regel dan wel als gebod. 7 Lagere overheden spreken voorkeur uit voor bedrijventerreinen Het beleid met betrekking tot windenergie verschilt aanzienlijk per provincie. Een van de oorzaken van deze verschillen in visie schuilt in het feit dat een aantal provincies pas sinds het opstellen van de BLOW met windenergie in aanraking zijn gekomen. Daar waar een windrijke provincie als Flevoland reeds een decennium met de ontwikkeling van windparken ervaring heeft opgedaan, is in Limburg pas sinds kort een inventarisatie van de mogelijkheden op dit gebied uitgevoerd. Naast de hoeveelheid opgedane ervaring spelen per provincie ook verschillende maatschappelijke en bestuurlijke bewegingen een belangrijke rol. In de volgende tabel zijn de voornaamste beleidsaspecten opgenomen. Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Beleid tav bedrijventerreinen Geen solitaire turbines. Geen molens buiten industriegebieden Eemshaven en Delfzijl, reeds gegeven verklaringen van geen bezwaar ingetrokken. Voorkeur: (Nieuwe) solitaire turbines koppelen aan bedrijventerreinen Bij revitaliseren oude bedrijventerreinen ook mogelijkheden betrekken van windturbines. Geen solitaire molens en groepen slechts op plaatsen waar geen landschapschade mogelijk is dan wel reeds aanwezig is 1 terrein t.z.v. Coevorden. Niet op voorhand belemmeringen; solitair alleen op bedrijventerreinen. Met uitzondering van bedrijventerreinen in kansrijke en gebieden die slechts onder stringente voorwaarden voor plaatsing in aanmerking zijn solitaire turbines uitgesloten. Alles kan, solitair geen probleem (Strookt niet met POP overigens) Geen concrete projecten op bedrijventerreinen. Zoveel mogelijk (ook solitair) plaatsen op bedrijventerreinen met zo hoog mogelijk vermogen. Zo min mogelijk ruimtebeslag Noord-Holland Plaatsing middelgrote turbines op bedrijventerreinen aanvaardbaar eventueel solitair als lijnopstelling niet mogelijk is (liever niet). Zuid-Holland Zeeland Concentratie in de Delta-havengebied. Gelet op toenemende hoogte turbines plaatsen op bedrijventerreinen. Beleid gericht op stimulatie en verkrijgen draagvlak 7 Inspraakreactie NEWIN op Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, mei Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (13)

15 Vergroten opgesteld vermogen zeehavengebonden industriegebieden. Noord-Brabant Voorkeur voor plaatsing van windturbines op of nabij bedrijventerreinen. Limburg Bijvoorkeur geen solitaire turbines. Turbines minimaal 600 kw en clusters minimaal 3 MW. Ondanks de verschillen per provincie zijn uit het overzicht een aantal overeenkomsten op te maken:- (a) het plaatsen van solitaire turbines kan bij het merendeel van de provinciale besturen op weinig enthousiasme rekenen; (b) functiecombinatie van windenergie met bedrijventerreinen geniet de voorkeur. Natuur en milieuorganisaties hebben richtlijnen opgesteld voor plaatsing van windparken In haar rapport Frisse Wind Door Nederland heeft de Stichting Natuur en Milieu (SNM), samen met de twaalf aangesloten provinciale milieufederaties, plaatsingscriteria opgesteld voor de inpassing van windenergie. Als uitgangspunten worden gehanteerd:- (a) voorkeur voor clustervorming en concentratie; (b) aansluiting bij infrastructuur (spoorlijnen, [water]wegen, hoogspanningsleidingen) en voorkeur voor lijnopstelling; (c) bedrijventerreinen als voorkeurslocatie. SNM onderkent de geluidsproblematiek op gezoneerde bedrijventerreinen en pleit voor het vinden van een oplossing hiervoor; (d) creativiteit bij nieuwe locaties: windturbines hoeven geen permanente aantasting van de omgeving te betekenen aangezien een turbine relatief eenvoudig is weg te halen. Locaties met reeds een bestemming, maar waarop de komende 15 á 20 jaar niet gebouwd kan worden, kunnen tijdelijk ruimte bieden voor windenergie; (e) geen windparken in of dichtbij de ecologische hoofdstructuur, in ecologische verbindingszones en natuurgebieden, in of dichtbij gebieden met belangrijke landschappelijke of cultuurhistorische waarden of met beschermde stads- en dorpsgezichten of belangrijke vogelgebieden. Windenergie op bedrijventerreinen: ontwikkelingen en trends (14)

16 2 Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op bedrijventerreinen In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het inpassen van windenergie op bedrijventerreinen. Zowel een windturbine als haar omgeving stellen hun specifieke randvoorwaarden. Ingegaan wordt op:- (a) rendement en randvoorwaarden van windturbines op bedrijventerreinen; (b) inschatting van de toepassingsmogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen; (c) mogelijke alternatieven voor traditionele toepassing van windenergie. Rendement en technische randvoorwaarden bepalen toepasbaarheid van windenergie Het inpassen van windenergie op bedrijventerreinen kent op voorhand geen belemmeringen indien aan de volgende twee criteria wordt voldaan:- (a) de rendementseis: de windturbine moet in economisch opzicht rendabel geëxploiteerd kunnen worden; (b) de randvoorwaarden, die in technische zin worden gesteld aan de fysieke inpassing van een turbine op een bedrijventerrein. Kan de windturbine rendabel worden geëxploiteerd Aangenomen mag worden, dat voor een investeerder het rendement op het installeren van een windturbine een harde randvoorwaarde is, tenzij andere overwegingen een rol spelen, zoals imagebuilding, herkenbaarheid of milieubesef. De rendementseis wordt in hoofdzaak bepaald door:- (a) het windaanbod; (b) de netinpassingskosten; (c) beschikbare ruimte. Windaanbod Het is genoegzaam bekend dat het rendement van windstroom wordt bepaald door de vrije aanstroom van wind. De windsnelheid en daarmee de energieopbrengst neemt af naarmate meer oostwaarts (binnenland) wordt gegaan. De hoogte van de mast en daarmee het oppervlak dat de rotorbladen bestrijken is van grote invloed op de energieopbrengst. Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op (15)

17 Voor bedrijventerreinen gelegen in het binnenland geldt de rentabiliteitsvraag in het bijzonder als een vraag naar welke ashoogtes nodig zijn om een voldoende hoog gemiddelde windsnelheid te bereiken. Veel bedrijventerreinen zijn gelegen in een stedelijke omgeving waarbij vaak sprake is van terreinruwheid (als gevolg van obstakels als woon-, industrie- en utiliteitsbebouwing, infrastructuur). Deze obstakels veroorzaken windvang en turbulentie die ten koste gaan van het rendement. Voor het rendement zal dus gezocht moeten worden naar een optimum tussen windturbine en de specifieke omstandigheden op een locatie. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat op bedrijventerrein, met voorkeur de locaties gelegen aan de zuidwestrand van het terrein bezien in samenhang met de omgeving, in aanmerking komen voor plaatsing van windturbines. Aansluitend op de notie dat windaanbod een bepalende voorwaarde is voor het rendement van een windturbine, ligt het voor de hand dat met name zeehaventerreinen zich het beste lenen voor windenergie. Hier staat tegenover, dat dit type bedrijventerrein in Nederland op één hand te tellen is. Netinpassingskosten De kosten voor aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet maken vaak een substantieel deel uit van de totale investeringskosten van een turbine (circa 10%). Zeker wanneer het gaat om beperking van netinpassingskosten lijken bedrijventerreinen een interessante optie. Beschikbare ruimte Het benodigd grondoppervlak voor een windturbine bedraagt ongeveer 100 tot 150 m 2. Wanneer de exploitant van de windturbine de grond niet in eigendom heeft, wordt een vergoeding betaald voor het ter beschikking stellen van de grond (opstalrecht) variërend van 2.000,- tot circa 7.000,- per jaar (afhankelijk van de kwaliteit (opbrengst) van de locatie). Bestaande bedrijventerrein zijn onmiddellijk herkenbaar en hebben reeds vorm gekregen. Het belang van windenergie schuift aan bij reeds aanwezige objecten en obstakels, die kansen op windenergie kunnen belemmeren. Het integreren van windenergie heeft dus meer kans op nieuwe bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld aan het vrijhouden van de zuidwestrand van een terrein, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van reststroken. Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op (16)

18 In onderstaande tabel is samengevat aan welke voorwaarden een terrein moet voldoen vanuit de optiek van (het behalen van rendement met) windturbines. Tabel 2.1: Voorwaarden geschiktheid terrein voor windturbines Voorwaarden vanuit windturbine Omschrijving Windaanbod - Windsnelheid: min. 6,2 6,5 m/s op ashoogte - Ashoogte: variërend van 40 meter (windrijk) tot meer dan 80 meter hoog (niet windrijk: binnenlandlocatie) Netinpassing - Voldoende capaciteit op rendabele afstand - Afhankelijk van grootte windpark - solitair: <1000 meter -5 MW <7500 meter -10 MW < meter -20 MW of meer, vrijwel geen afstand beperking Fysieke ruimte - Benodigd grondoppervlakte: 100 tot 150 m 2 - Bereikbaarheid: verharde weg minimaal 3 meter breed - Onderlinge afstand tussen turbines: minimaal 300 meter tussen turbines in lijnopstelling; - Vergoeding voor grondgebruik: 2.000,- tot 7.000,- per jaar/turbine (vergoeding aan eigenaar van de grond) Een uitgebreide toelichting op de in de tabel genoemde aspecten is opgenomen in bijlagen A en B. Bedrijventerreinen stellen randvoorwaarden aan windturbines, maar sluiten plaatsing op voorhand niet uit Op een bedrijventerrein is sprake van een grote verscheidenheid aan functies, activiteiten en objecten. De specifieke kenmerken van een bedrijventerrein stellen eisen en beperkingen aan het plaatsen van windturbines en hebben betrekking op:- (a) slagschaduw; (b) leidingen; (c) straalpaden; (d) infrastructuur; (e) fauna; (f) vliegvelden. In onderstaande tabel wordt beschreven met welke technische randvoorwaarden rekening moet worden gehouden bij de plaatsing van windturbines op een bedrijventerrein. In bijlage B is een uitgebreide beschrijving van deze randvoorwaarden opgenomen. Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op (17)

19 Tabel 2.2 Voorwaarden vanuit de omgeving Voorwaarden Vanuit omgeving Omschrijving Slagschaduw - te bepalen m.b.v. slagschaduwberekening. Leidingen - op basis van het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer kunnen worden gesteld aan de plaatsing van windturbines nabij bovengrondse en ondergrondse leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. - voor bovengrondse en ondergrondse leidingen waardoor geen gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zijn geen eisen bekend. - ondergrondse leidingen kennen een veiligheidszone van 50 meter waarbinnen bepaalde bestemmingen of installaties kunnen worden geweerd. - voor hoogspanningleidingen geldt conform NEN 1060 Bovengrondse hoogspanningsleidingen een minimale afstand tussen windturbine en leiding afhankelijk van de spanningsafstand, een veiligheidstoeslag en de vrij ruimte. - indicatief geldt voor hoogspanningsleidingen een rechtsstrook van circa 50 meter. Geluid - te bepalen m.b.v. geluidscontouren berekening aan dichtstbijzijnde gevel - max. immissie aan dichtstbijzijnde gevel (uitgangspunten wetgeving): - landelijk gebied 40 db(a) - geluidgevoelige bestemming 50 db(a) - industrieterrein 55 db(a) Straalpaden - voor onbeschermde straalpaden (mobiele telefonie) gelden geen harde uitsluitingen - voor beschermde straalpaden (vaste telefonie en TV en radio) worden de volgende criteria gehanteerd: - buiten 1 km van de zend- of ontvangstinstallatie bedraagt de minimale afstand tussen het hart van de turbine en het hart van het straalpad minimaal de rotorstraal, met een minimum van 35 meter. - binnen 1 km van de zend- of ontvangstinstallatie bedraagt de minimale afstand tussen de tip van de rotor en het hart van het straalpad minimaal de rotorstraal + 35 meter. - radar: obstakelvrije zone afhankelijk van gebruik. Indicatief is 50 meter voor scheepsradar, 100 meter voor overig en 5 à 6 km voor luchtvaart aan weerszijden van het straalpad. Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op (18)

20 Infrastructuur - autowegen: minimaal 30 meter tussen mast en verharde weg of minimaal een halve rotordiameter bij een rotordiameter van meer dan 60 meter (beleidsregel Rijkswaterstaat). - spoorwegen: minimaal 7,85 meter + halve rotordiameter tussen mast en spoor (visie Rijkswaterstaat). - waterwegen: minimaal 50 meter tussen mast en rand waterweg (beleidsregel Rijkswaterstaat). - dijk en waterkering: buiten kernzone (het eigenlijke dijk-, duin- of damlichaam zijnde de primaire waterkering als bedoeld in de Wet op de waterkering). Fauna - niet toegestaan in vogeltrekroutes Vliegvelden - bouwhoogte: beperking tot 5000 meter rondom vrij Veiligheid - Gecertificeerde turbines: conform NVN Bron: Handboek Risicozonering Windturbines. Inschatting toepassingmogelijkheden van windenergie op bedrijventerrein Ruimte voor windenergie moet worden verworven en blijkt in het algemeen gesproken geen vanzelfsprekendheid te zijn. In open water moet zij concurreren met onder meer beroeps- en recreatieve vaart en milieubelangen. In open grasland zijn er gevestigde agrarische bestemmingen en speelt uiteraard de aantasting van de horizon mee en dient rekening worden gehouden met vogeltrekroutes. Technische en ruimtelijke kansen en belemmeringen voor windenergie op (19)

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1)

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1) Rob Heemskerk (Ecofys) Anita van der Knijff (LEI) Gideon Wiegerinck (Ecofys) LEI Ecofys Burgemeester Patijnlaan 19 Kanaalweg 16 G 2585 BE Den Haag 3526 KL Utrecht December 2000 Windenergie in de glastuinbouw

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie Afbeelding Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 1.2 Ambities provincie Fryslân... 2 1.3 Ambities agrarische sector... 3 1.4

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Ruimte voor wind op land

Ruimte voor wind op land Ruimte voor wind op land Visiedocument groei windenergie op land 2011 2020 Nederlandse Wind Energie Associatie Ruimte voor wind op land (NWEA juni 2011) 1 Colofon NWEA, juni 2011 Foto s voorpagina: Windpark

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

IPO Routekaart Warmte

IPO Routekaart Warmte IPO Routekaart Warmte Provincies op weg naar effectieve benutting van warmte en koude Rapport Delft, Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.P.J. (Margaret) van Valkengoed C. (Cor) Leguijt Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie