SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO"

Transcriptie

1 VERSTERKENV RKENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA DELTRI PLATFORM 23 SEPTEMBER 2014, BREDA 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers 4 2. Programma 6 3. Terug- en vooruitblik DelTri agenda 9 BIJLAGE 1: Samenvatting trends en ontwikkelingen 18 BIJLAGE 2: Toelichting Strategic Board Delta Region 21 BIJLAGE 3: verslag bijeenkomst 3 juni CONTACTGEGEVENS

4 DELTRI PLATFORM 23 september Deelnemers 4 Gemeente Rotterdam Gemeente Dordrecht Drechtsteden Stadsregio Rotterdam Regio West-Brabant Regio West-Brabant Havenbedrijf Rotterdam Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Milieufederatie Zuid-Holland Brabantse Milieufederatie Havenschap Moerdijk BZW West-Brabant Werkgevers Drechtsteden Deltalinks De heer Pex Langeberg (voorz. Deltri) De heer Jasper Mos De heer Hans Tanis Mevrouw Christel van Mourik De heer Peter van der Velden De heer Jac Klijs De heer Jacco van der Tak (vervangt Allard Castelein) De heer Yves de Boer De heer Govert Veldhuijzen De heer Alex Ouwehand De heer Nol Verdaasdonk De heer Ferdinand van den Oever De heer Anton van Beers De heer Teun Muller De heer Cees Jan Asselbergs

5 5

6 2. Programma Ontvangst Ontvangst in Landhuis Wolfslaar. Welkom Welkom door Peter van Velden 6 Opening en introductie Opening Pex Langenberg Film Samen Werken aan een Maritieme en Logistieke topregio 2014 Voorstelrondje Trends en ontwikkelingen Presentatie trends en ontwikkelingen en de betekenis voor de DelTri regio door Jacco van der Tak (Havenbedrijf Rotterdam) Zie bijlage 1. Samenvatting trends en ontwikkelingen 2014 Discussie Presentatie Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk in het licht van bovenstaande trends en ontwikkelingen, door Ferdinand van den Oever (Havenschap Moerdijk) Discussie.

7 Strategic Board Delta Region Presentatie Srategic Board Delta Region door Peter van der Velden. - Zie bijlage 2 Toelichting Strategic Board Delta Region - Discussie wat betekent dit voor de DelTri samenwerking Afspraken en verantwoordelijkheden Agenda DelTri Zie DelTri agenda 2015 bij Terug- en vooruitblik Sluiting vergadering

8 8

9 3. Terug- en vooruitblik DelTri agenda Het DelTri-Platform bestaat ongeveer vijf jaar. Er is veel bereikt. Tegelijkertijd is de doorwerking van de samenwerking nog beperkt en er is veel in beweging. Zeker nu de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven onder druk staat, is het van belang stil te staan bij de doorwerking en aanscherping van de DelTri agenda. Daarnaast is dit jaar een aantal bestuurders nieuw in het netwerk. Alles bij elkaar is het een goed moment terug te blikken en vooruit te kijken. Terugblik In 2010 is het DelTri-Platform opgericht. Doel was en is het vernieuwen en versterken van maritieme en logistieke topregio gekoppeld aan de havens van Rotterdam Dordrecht en Moerdijk. Er zijn inmiddels vijf platformbijeenkomsten geweest, waarin de verschillende deelnemers hun strategieën hebben afgestemd rond: Ruimte voor economie Bereikbaarheid Logistieke innovaties Arbeidsmarkt Kwaliteit leefomgeving 9 Resultaten tot nu toe: Algemeen Vertrouwen tussen partijen De samenhang van de maritieme en logistieke regio rond de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk wordt steeds meer erkend en partijen binnen deze regio weten elkaar goed te vinden Kaderstellende visies De afgelopen jaren zijn in afstemming met de DelTri-partners richtinggevende visies ontwikkeld voor de Rotterdamse haven en voor de Haven Moerdijk.

10 Ruimte voor economie Gezamenlijke strategie bedrijventerreinen DelTri Deze strategie is door de betrokken overheden vastgesteld als richtinggevend kader. Als uitwerking daarvan vinden gesprekken plaats over de ontwikkeling van drie grote logistieke parken in samenhang. Brandpunten Maritieme industrie Daarnaast zijn de opgaven voor tien brandpunten van de Maritieme Industrie in kaart gebracht. Deze worden nu door Rotterdam en Drechtsteden uitgewerkt. Bereikbaarheid Er is een gezamenlijke bereikbaarheidsagenda opgesteld en een afgestemde inzet voor een studieproject binnen het Europese TEN-T programma naar het goederenvervoer en veiligheid op het spoornetwerk binnen de Vlaams Nederlandse Delta in het algemeen en de spoorverbinding Rotterdam - Antwerpen in het bijzonder. 10 Logistieke innovaties Er is een verkenning gedaan naar logistieke innovaties in de DelTri regio. Kwaliteit Leefomgeving De milieufederaties van Zuid-Holland en Brabant hebben een duurzaam ontwikkelingskader opgesteld: Samen werken aan een vitale delta. Arbeidsmarkt Er is een aantal arbeidsmarktbijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in de DelTri-regio. Tijdens deze bijeenkomsten zijn kennis en ervaringen rond problematiek en best practices uitgewisseld. Geconstateerd is dat er locaal en in de betreffende regio s veel gebeurd en dat bovenregionale afstemming (nog) in DelTri verband nog niet nodig is.

11 Vooruitblik Actuele trends en ontwikkelingen onderstrepen het belang van samenwerking op dit schaalniveau en vragen om aanscherping van de agenda. De haven van Rotterdam verliest marktaandeel, de groeiverwachtingen van de overslag worden bijgesteld en er is een verhoogde dynamiek op de energiemarkt (zie bijlage 1). Tegelijkertijd zijn er volop kansen, bijvoorbeeld voor verbeteringen in de keten en voor verbreding van markten. Deze trends en ontwikkelingen vragen om een aanscherping van de inhoudelijke agenda (zie DelTri agenda 2015) en om een herijking van de samenwerking. De DelTri samenwerking richt zich op die randvoorwaarden waar regionale samenwerking een toegevoegde waarde heeft en nodig is voor een duurzame ontwikkeling van het mairtieme en logistieke cluster. In de jaarlijkse platformbijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke strategieën ontwikkeld. De doorwerking van deze afstemming is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de partners afzonderlijk en van wisselende coalities per opgave, zoals: convenant governance uitvoering Havenvisie Rotterdam 2030 de samenwerkingsovereenkomst tussen Rotterdam en Drechtsteden over het Maritieme cluster een passende governancestructuur voor de Haven Moerdijk (wordt aan gewerkt) 11

12 DelTri Agenda 2015 De inhoudelijke thema s van Deltri zijn nog steeds actueel. Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om een aanscherping van de inhoudelijke agenda. Dit wordt per thema toegelicht 12 Ruimte voor economie: Toenemende concurrentie in de containersector betekent onzekerheid over groei van containerstromen door onze regio. Deze ontwikkeling heeft daarmee direct consequenties voor de planning van logistieke parken, zoals die in de DelTri regio gepland zijn. Tegelijkertijd is verbreding van de haveneconomie met nieuwe segmenten of activiteiten van belang om in de toekomst een robuuste en concurrerende economie te zijn. Value added logistics maakt daar onderdeel van uit, maar de groeikansen moeten niet worden overschat. Daarnaast biedt de maritieme industrie economie kansen voor verbreding van de haveneconomie. Het versterken van de hotspots maritieme industrie blijft dus relevant. Daarnaast moeten wellicht nieuwe kansen voor verbreding van de haveneconomie in DelTri verband onderzocht worden, zoals ruimte voor circulaire economie en niet-fossiele energie. Uitwerking agendapunten ruimte voor economie: Kansen voor circulaire economie en niet-fossiele energie. Mogelijk initiatief vanuit DelTri-samenwerking: In beeld brengen kansen voor circulaire economie en niet-fossiele energie in de havens van de DelTri regio. Mogelijk trekkende rol: Havenbedrijf Rotterdam en Havenschap Moerdijk

13 Afgestemde ontwikkeling logistieke parken Bovenstaande ontwikkelingen betekenen een aangescherpte focus voor samenwerking rond de ontwikkeling van logistieke parken: goede afstemming van ontwikkeling en planning van grote logistieke parken in de DelTri regio de terreinen uit moeten gaan van duurzame logistieke concepten en innovaties moet uitdagen De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben in deze afstemming een trekkende rol. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren. Versterken hotspots maritieme industrie De gemeenten Rotterdam en Dordrecht hebben hierin een trekkende rol. Zij zijn bezig met de uitwerking van het Martiem cluster. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren. 13

14 14 Bereikbaarheid Marktpartijen kiezen steeds nadrukkelijker voor ketens in plaats van havens. De vanzelfsprekendheid dat klanten kiezen voor de ligging en de diepgang van een zeehaven geldt niet meer. Het organiseren van ketenintegratie wordt daarmee steeds belangrijker. Dit bewustzijn kan leiden tot andere accenten in de bereikbaarheidsagenda s van overheden. Daarnaast vraagt de spoorketen extra aandacht. Het spoorvolume blijft achter bij de ambities en de milieuhinder en veiligheidsrisico s in de DelTri regio zijn nog steeds te groot. Bij het verbeteren van de spoorketen gaat het zowel om het vermarkten van het spoorproduct, veiligheid en efficiënte logistiek en een robuuste infrastructuur. Uitwerking agendapunten thema bereikbaarheid: Afstemmen inzet rond onderzoek en lobby over (boven)regionale infraprojecten (onder andere gezamenlijke inzet in de bestuurlijke overleggen MIRT). Daarbij zal meer nadruk komen te liggen op benutten bestaande (multimodale) infrastructuur en met name spoor. Trekkende rol nader te benoemen. Een belangrijke opgave is het beter functioneren van de spoorketen: het op orde houden en beter benutten van de achterlandverbindingen per spoor en in combinatie met het verminderen van milieuoverlast en verkleinen veiligheidsrisico. Indien kansrijk kan het TEN-Tprogramma gebruikt worden voor investeringen. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt samen met andere partijen in de spoorketen een integrale aanpak. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren.

15 Logistieke innovaties Dit thema wordt extra belangrijk gezien trends en ontwikkelingen. Logistieke innovaties zijn nodig voor het verbeteren van het functioneren van ketens en belangrijk in het kader van de gewenste verbreding van markten. Kennisuitwisseling en benutten kansen voor opschaling Het DelTri Platform biedt een podium om elkaar op de hoogte te houden van innovaties en mogelijkheden om die op te schalen. Ook moeten knelpunten die deze opschaling belemmeren geadresseerd worden. De Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant zouden hierbij een trekkende rol kunnen vervullen. Mogelijk nieuw initiatief vanuit DelTrisamenwerking: Dinalog vragen om een agenderende en adviserende rol te vervullen voor de DelTri samenwerking. 15

16 Kwaliteit leefomgeving Het belang van de kwaliteit leefomgeving blijft groot in het kader van trends en ontwikkelingen. Dit thema raakt ook alle bovenstaande thema s, zoals inspelen op kansen circulaire economie en schone energie, de ontwikkeling van duurzame logistieke parken, beter benutten van de multimodale infrastructuur en het benutten van logistieke innovaties. Daarnaast is mogelijk regionale afstemming nodig over: het gebruik van milieuruimte investeringen in de groenblauwe kwaliteit. Het DelTri Platform biedt een podium om ontwikkelingen te bespreken en knelpunten te adresseren rond dit thema. De Milieufederaties van Zuid-Holland en Brabant spelen daarin een trekkende rol. 16

17 Arbeidsmarkt Het op peil houden en goed functioneren van de onderwijs- en arbeidsmarkt is en blijft belangrijk voor de toekomst van de mainport en de daaraan gerelateerde economische sectoren inclusief onderwijsprogramma s. Locale en regionale acties lijken vooralsnog voldoende. Als de actualiteit daar aanleiding voor geeft, kunnen regionale kwesties rond de arbeidsmarktontwikkelingen in het DelTri Platform geagendeerd worden. Indien nodig biedt het platform een podium voor (boven) regionale afstemming van kwesties en oplossingen rond onderwijs- en arbeidsmarktopgaven. 17

18 Bijlage 1: Samenvatting trends en ontwikkelingen Macro-economische situatie Ondanks tekenen van herstel lijkt het komende decennium gekenmerkt te worden door een gemiddeld lage economische groei. De totale overslag in de Rotterdamse haven kwam in 2013 met 440,5 miljoen ton uit onder de koers van het Low Growth Scenario van de Havenvisie (450 mln ton). De verwachting is dat bij een aanhoudende lage economische groei en de toegenomen concurrentie, de groei in overslag de komende jaren op dit lage scenario blijft. Dit valt te verklaren uit een aantal ontwikkelingen. 18 Containers Er is een zeer beperkte groei van de overslag in NW-Europa. Tevens is er een consolidatie van rederijen. Juist de grote rederijen presteren financieel goed terwijl de kleinere rode cijfers schrijven. Dit zal het proces van consolidatie alleen maar verder versterken. De schepen worden steeds groter. De nieuwe terminals op MV2 komen eind dit jaar in gebruik en tegelijkertijd is ook in andere havens terminalcapaciteit bijgebouwd. Er is op korte termijn een overschot aan scheepscapaciteit en overcapaciteit van terminals in NW-Europa. Dat zorgt voor felle concurrentie op prijs en kwaliteit. Level playing field. & spoor Rotterdam heeft te maken met twee dingen. Het eerste is dat er geen level playing field is. De stadstaat Hamburg vult de verliezen van het Hamburgse havenbedrijf aan. Dat gaat om een bedrag van zo n 100 miljoen per jaar. En het Gewest Vlaanderen betaalt mee aan kademuren omdat die ook als zeewering fungeren. Feitelijk compenseren Vlaanderen en de Duitse overheden de slechtere nautische bereikbaarheid en mindere kwaliteit van de infrastructuur met subsidie om de tarieven te drukken. Het is aan de Europese Commissie hiernaar onderzoek te doen, maar het gaat natuurlijk nog jaren duren voor dit wordt afgebouwd. Daarvoor zijn de belangen van de lidstaten te groot.

19 19

20 Naast het level playing field is vooral voor de containersector ons spoorproduct naar Midden-Europa iets waar aan gewerkt moet worden. Traditioneel is Rotterdam gefocust op binnenvaart, maar als het marktaandeel in Zuid-Duitsland en Midden-Europa vergroot moet worden ten koste van de Duitse havens, dan zal het aantal bestemmingen en de frequentie van spoorverbindingen vanuit Rotterdam omhoog moeten. Dat begint met een goede aansluiting tussen de containerterminal op MV1 en MV2 en de bundeling van spoorlading van verschillende terminals op één trein. 20 Raffinage Concurreert Rotterdam in de containersector primair met de havens in de HLHrange (Hamburg / Le Havre), in de raffinagesector is de concurrentie mondiaal. Nieuwe, moderne raffinaderijen zijn en worden gebouwd in met name de VS, het Midden-Oosten en Azië. Zij kunnen producten tegen lagere prijzen op de wereldmarkt brengen waardoor het voor Europese raffinaderijen, die traditioneel ook voor de export produceren, lastig concurreren is. Door de niet of nauwelijks groeiende bevolking en de steeds zuiniger wordende auto s is de vraag binnen Europa vrijwel stabiel. Naar schatting staat er 30% te veel raffinage-capaciteit in Europa. Dat betekent dat we nog de nodige sluitingen zullen zien voor de sector in Europa weer in evenwicht is. Chemie De chemie heeft te maken met de schaliegasrevolutie in VS die zorgt dat energie en grondstoffen voor de chemie daar veel goedkoper zijn dan in Europa. Dat zet investeringen van de chemie in Europa onder druk. Rotterdam heeft een van de best geïntegreerde petrochemische complexen van de wereld. Dat maakt Rotterdam een aantrekkelijke productielocatie. Op prijs zal Rotterdam het de komende jaren niet winnen. Nog meer dan nu moeten we afval- en reststromen benutten in de productie. En restwarmte en CO2 gebruiken voor stadsverwarmingen en kassen in het Westland. Het integreren van productieketens leidt tot efficiënter productie en een duurzamer complex.

21 Bijlage 2: Toelichting Strategic Board Delta Region De Strategic Board Delta Region is de netwerkorganisatie van samenwerkende bedrijven, overheden en kennisinstellingen - ofwel triple helix - in en voor de regio Zuidwest-Nederland, als onderdeel van de Delta Regio. Doel van de Strategic Board Delta Region is het duurzaam versterken van de economische ontwikkeling van de Delta Regio als topkennisregio op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Daarmee draagt de 21

22 Strategic Board Delta Region bij aan de Nederlandse ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te behoren en dus aan de internationale (kennis-) concurrentiepositie van Nederland én Europa. Met het bedrijfsleven in the lead, geeft de Strategic Board Delta Region eensgezind en doelgericht uitvoering aan het positioneren en profileren van de Delta Regio als topkennisregio op de genoemde speerpunten. Dat gebeurt op basis van een koepelvisie gekoppeld aan een realistische en concrete uitvoeringsagenda. De Strategic Board Delta Region signaleert daartoe kansen, stemt af en verbindt business- en kennisclusters. De Board gaat (internationale) allianties aan, bepaalt op basis van het uitvoeringsprogramma de publicaffairsagenda en communiceert daarover. Dit doet de Board in netwerkverband samen met regionale en (inter) nationale stakeholders, sectoren en relevante Europese regio s. 22 De Board wil bijvoorbeeld inspelen op de EU-2020 agenda. Deze agenda moet leiden tot een slimmer en groener Europa dat de bestaande voorsprong op opkomende markten omzet in kennis, groei en banen. Het nieuwe buzzword is Slimme Specialisatie. Gezamenlijk ontwikkelden ondernemers, overheid, onderwijs in Zeeland, Brabant en Limburg de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie van Zuid-Nederland (RIS3 Zuid). De Strategic Board Zuidwest-Nederland heeft de Zuidwestelijke topclusters stevig in de RIS3 geborgd. Met de RIS3 kiezen de Triple Helix partners in Zuid-Nederland strategisch positie binnen het landelijke topsectorenbeleid en de Horizon 2020-groeistrategie van de Europese Unie. De RIS3 Zuid beoogt nadrukkelijk die verbindingen met en tussen Haagse en Europese Toppers tot stand te brengen. De RIS3 gaat letterlijk en figuurlijk over sectoren en grenzen heen.

23 Leden: Daan van Doorn Voorzitter Strategic Board Delta Region (Commissie Van Doorn, Vml CEO Vionfood, RvC Delta) Gerard van Harten Vice-voorzitter Strategic Board - Cluster Biobased Economy (Vz RvC Dow Benelux, Vz Nationale Topsector Chemie) Peter van der Velden Secretaris/Penningmeester Strategic Board (Vz RWB, Burgemeester van Breda) Aad Veenman Cluster Maintenance (Vz RvT Dutch Institute World Class Maintenance, Vz Nationale Topsector Logistiek) Willem Heeren Cluster Logistiek (Vz Executive Board Dinalog, Directeur Topkennisinstituut Logistiek) Paul Rüpp Cluster Onderwijs (Voorzitter Raad van Bestuur Avans) Jan Lonink Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (Burgemeester van Terneuzen) Lia Voermans Directeur Delta Region office 23

24 BIJLAGE: Verslag bijeenkomst 3 juni 2013 Rotterdam Aanwezig: Jeanette Baljeu (Rotterdam, voorzitter), Jasper Mos (Dordrecht), Hans Tanis (Drechtsteden), Peter van der Velden (Regio West Brabant), Yves de Boer (Provincie Noord-Brabant), Govert Veldhuijzen (Provincie Zuid-Holland), Hans Smits (Havenbedrijf Rotterdam), Ferdinand van den Oever (Havenschap Moerdijk), Teun Muller (Werkgevers Drechtsteden), Alex Ouwehand (Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland), Nol Verdaasdonk (Brabantse milieufederatie, Anton van Beers (Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging, regio West-Brabant), Marcel Voeten (KVK Brabant) Gastsprekers: Henk de Bruijn (Havenbedrijf Rotterdam), Gido ten Dolle (Dordrecht / Regio Drechtsteden) Afwezig: Christel Mourik (Stadsregio Rotterdam), Ada Grootenboer (Regio West-Brabant), Steven Lak (Deltalinqs), Martin van Dijk (MKB-Nederland / VSLB), Jos van der Vegt (KVK Rotterdam e.o.), Rob van Renterghem (KVK Brabant) 24 Aanwezige adviseurs: Frank van den Beuken (Secretariaat), Goof van Vliet (Secretariaat), Albert Reijlink (Regio West-Brabant), Jasper Nagtegaal (Havenbedrijf Rotterdam), JaapJelle Feenstra (Havenbedrijf Rotterdam), Paul Meijer (Stadsregio Rotterdam), Tom de Graaf (Provincie Noord-Brabant), Arend de Jong (Provincie Zuid-Holland), Mariëlle Overboom (Regio Drechtsteden) Er zijn 4 powerpoint-presentaties gehouden. Deze zijn op te vragen. De kern van elke presentatie is in het verslag samengevat. 1. Welkom Hans Smits (dir HbR) heet allen hartelijk welkom op de Nieuwe Maze. Hij geeft een korte toelichting op de vaartocht en over de stand van zaken HbR. Eind mei is de situatie als volgt kort te omschrijven: het kon veel slechter maar het zou ietsje beter kunnen. 0,9% overslag minder, droog meer. Natte overslag minder (olie) Aantal containers in de plus, RoRo in de

25 plus. Per saldo houden we het aardig vast, einde jaar waarschijnlijk kleine plus van een halve procent. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range blijft stijgen naar 38% dit jaar. Er wordt ook flink geïnvesteerd. Er treedt een duidelijke clustervorming op in de chemische industrie. In Engeland is bijvoorbeeld een fabriek afgebroken en hier weer opgebouwd à 100 miljoen. Concentratietendens zal zich steeds meer gaan voltrekken. Dat geeft vertrouwen. Twee weken geleden Maasvlakte II geopend. Dat geeft de burger moed. 2. Opening en mededelingen Jeannette Baljeu opent de vergadering. Er zijn een aantal nieuwe deelnemers. Alle aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. 3. Kaderstellende visies Presentatie Havenstrategie Moerdijk door Ferdinand van den Oever Al enige tijd staat op het programma een havenvisie Moerdijk uit te brengen. Op 27 juni zal de bestuurlijke stuurgroep de Concept Havenstrategie vaststellen. Daarna roadshow voor commentaar, verbeteringen, enz, o.a. langs Deltripartners. Het Havenschap ontvangt ook graag opmerkingen van Deltripartners. De havenstrategie komt tot stand in hechte samenwerking van provincie, gemeente Moerdijk en Havenschap. Het zoekt een duidelijke positionering in de VlaamsNederlandse delta, in de magneet. Profit, planet & people krijgen alle drie aandacht. Dit economisch profiel is o.a. getoetst door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een optimale benutting van alle potenties en kent drie strategieën: - Extended gate: veel potentie, als verlader kun je hiervandaan goed Europa in. Aanwezigheid van weg, water, spoor en buis. Vooral het spoorknelpunt vraagt een oplossing. - Shortsea: ligging aan diep vaarwater benutten (tunneldek Dordtse Kil bepaalt maximale diepgang) - Industriestrategie / waardetoevoeging: logische keuze. Uitbouwen procesindustrie en meer verbindingen maken. 120 ha zwaarste milieucategorie. Door zuinig en efficiënt ruimtegebruik is er voldoende ruimte tot Havennetwerk Delta is belangrijk. Op de eerste plaats richten op VlaamsNederlandse delta. Ook meer richten op Brabantse havens, dit is nu nog 25

26 versnipperd. Ook naar Zeeuwse havens en natuurlijk Rotterdam. Er zijn veel overlappingen met de Havenvisie Rotterdam. Het gaat niet alleen over economie, tweede belangrijke aandachtspunt is een vitale regio West-Brabant. Haven is nu 4e zeehaven van Nederland en 2e economische motor van Noord-Brabant (na Eindhoven). Continue dialoog met omgeving is noodzakelijk en dat gebeurt ook. Excelleren in veiligheid en duurzaamheid is het streven. Vragen De vragen gaan vooral over shortsea en duurzaamheid. Is het zinvol om het segment van het eerste te vergroten in relatie tot R dam? Zit duurzaamheid er goed in? 26 Conclusie Baljeu concludeert dat de Deltripartners in een schriftelijke ronde zullen reageren, vooral wat de Deltripartners kunnen bijdragen. Er zijn al partijen die direct betrokken zijn. Van den Oever geeft aan dat de roadshow half augustus begint. Alle Deltripartners krijgen de Havenstrategie. Hij zou er graag een gezamenlijk gesprek in het najaar over willen hebben. (NB: DelTri secretariaat organiseert werksessie) Presentatie update Havenvisie Rotterdam 2030 door Henk de Bruijn In mei is de regiegroep bij elkaar geweest. Iedereen is behoorlijk aan het werk gegaan. Er is veel nieuwe dynamiek tussen havenbedrijf en stakeholders ontstaan. Consequent worden er vanaf nu jaarlijks updates van de havenvisie gemaakt. Omdat het nodig is en omdat er iedere keer nieuwe aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld na 3 jaar al: - modal shift, zorgen voor toekomst, nog geen noodzaak voor nieuw beleid. Spoor en weg blijven aandacht vragen. - Schaliegas is helemaal nieuw en CO-2 blijkt veel moeilijker op te slaan dan gedacht. - Via Europese lobby biomassa beter gaan doen. - Windmolens wel ambitie houden, maar het blijkt lastig te realiseren door o.a. buisleidingen - Scheepvaart, samenwerking met alle partijen kan nog beter, vooral met het achterland. - Inrichting bufferzones blijft boven aan staan, samen met Moerdijk in optrekken.

27 De OECD heeft een rapport uitgebracht over de internationale concurrentiepositie van havensteden, casus Rotterdam en Amsterdam. Op 9 september internationaal congres in R dam. De Haven van Rotterdam doet het goed maar de economische meerwaarde voor de regio zou groter kunnen zijn, onder andere door Nederland meer te ontwikkelen als centrum voor maritieme diensten en door de overlast van de haven te verkleinen. Werkers in de haven houden is een belangrijk speerpunt. Vragen Er wordt aandacht gevraagd voor een goede communicatie over wat nu wel of niet bij het havencomplex van Rotterdam hoort. Vooral de samenwerking is belangrijk. Er wordt spanning op het energie-akkoord geconstateerd. Afspraak Baljeu stelt voor om in de volgende platformbijeenkomst het herziene energiehoofdstuk te bespreken. 4. Kwaliteit leefomgeving Presentatie Alex Ouwehand namens de milieufederaties Het Deltri-platform heeft de milieufederaties gevraagd om een voorstel uit te werken hoe de kwaliteit van de leefomgeving in deze regio een impuls kan krijgen. Op basis van bestaande documenten is een visie ontwikkeld: Samen werken aan een vitale Delta met voorstellen voor handelingsperspectief. Met bril van milieufederaties gekeken naar toekomstbeeld 2050: - Duurzame energieneutrale topregio - Evenwichtige ontwikkelingen en circulaire economie - Klimaatbestendig - Broedplaats voor innovatie en kennis - Veerkrachtige biotopen en ruimte voor ontwikkelingen - Het Deltagevoel leeft bij inwoners Rijnmond en Zuidwestelijke Delta. 27

28 De inzet van de Europese unie op duurzame groei tot 2020 is in mismatch met de nationale inzet op duurzame groei tot Als Nederland halen we de doestellingen voor 2020 niet. En in 2050, als we zo doorgaan, ook niet. Belangrijke punten bij realiseren visie: - intrinsieke verduurzaming - slim koppelen en integraal benaderen De milieufederaties staan te trappelen om met de andere Deltripartners verder te gaan. Als ngo s willen ze ook graag een goede trekker erbij en een goede opdracht, zij stellen Peter van der Velden voor. Ze vragen of de aanwezigen zich herkennen in de visie. Vragen Er zijn diverse vragen en er worden suggesties gedaan. Men vindt het een goede start en wacht op de uitwerking. 28 Conclusie - Het DelTri-platform heeft kennisgenomen van de visie. De kanttekening is gemaakt dat op onderdelen over de inhoud van de visie nog wel nader gesproken moet worden. - Aanwezigen stemmen er mee in dat Peter van der Velden bestuurlijk trekker wordt, als linking pin. - Het DelTri-platform roept op de uitwerking snel ter hand te nemen en daarbij tot concrete uitkomsten te komen. Een tweetal suggesties daarbij zijn: - een gezamenlijk project (koppeling leefbaarheid en natuur) bij voorkeur op de grenzen van regio s/provincies - koppeling tussen duurzaamheidsdoelstellingen en logistieke innovaties 5. Voortgang overige onderwerpen TEN-T Zorg dat je het goed met elkaar afstemt, anders weten ze in Brussel niet wat ze serieus moeten nemen. Brabant wil Vezaboog en Robel nu versnellen. Vraag is of Zuid-Holland ook een ruimtelijke reservering in haar Structuurvisie gaat opnemen?

29 Bedrijventerreinenstrategie Alle partijen zijn akkoord, aan de uitwerking wordt doorgewerkt. Arbeidsmarkt Presentatie Gido ten Dolle over het Techniekpact. Kern van het verhaal is dat we al lang bezig zijn maar dat het beter kan en scherper moet omdat er jaarlijks leerlingen tekort zullen zijn in het technisch onderwijs. Het gaat om kiezen voor, leren en werken in de techniek. Er wordt veel geëxperimenteerd maar nog te weinig uitgewisseld tussen scholengemeenschappen.een van de dingen waar het op hangt is of het Rijk echt mee wil doen, 100 miljoen is nodig. Baljeu bedankt Ten Dolle voor zijn inzet in dit traject. Alle aanwezigen vinden het heel belangrijk dat hier zwaar op wordt ingezet. Baljeu vraagt aanwezig bedrijfsleven om een beroep te doen op bestuurders als men dingen mis ziet gaan. Logistieke innovaties De verkenning wordt voortgezet, noties uit de presentatie kwaliteit leefomgeving worden mee genomen Rondvraag - De Boer: Cathy Berx is (samen met gedeputeerde Caluwé) de nieuwe voorzitter van de Vlaams Nederlandse Delta, zij wil met grote voortvarendheid een aantal zaken oppakken. 15 juli 2013 hebben beiden voorzitters een gesprek met Hans Smits. (NB: aansluitend is ook een gesprek met Jeannette Baljeu gepland) - De Boer: De twee minister-presidenten gaan in juli naar Houston. Bestuurders VNDelta gaan in de slipstream mee. - De Boer: Het belang van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen is beter op de kaart gekomen door ongeluk Wetteren. Hij vraagt aandacht van gemeenten en provincies om dit proces te versnellen. - Van der Velden: burgemeesters Dordrecht, Middelburg en Breda hebben met hun commissarissen van de koning overleg gehad over de zuidwestelijke delta. Nog eens onder de aandacht gebracht hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak van de Delta is. Deltri als inhoudelijke agendazetter genoemd. Hij bedankt de aanwezigen voor zijn benoeming als trekker van het thema kwaliteit leefomgeving.

30 - Feenstra: stelt voor de actualiteit van het ongeluk bij Wetteren te gebruiken om de externe veiligheid rond het spoor in deze regio te verbeteren. Dat kan door een versnelde realisatie van de spoorboog bij Meteren. Feenstra stelt voor om als DelTri partners gezamenlijk een brief naar de tweede kamer te sturen met de vraag om de realisatie van deze spoorboog naar voren te halen. De aanwezigen stemmen in met dit voorstel. Afspraak: De ambtelijke voorbereidingsgroep pakt het op. - De Boer bedankt voor het gastheerschap van de Haven van Rotterdam. Hij biedt voor de volgende keer het Havengebouw van Moerdijk aan. - Het verslag van de platformbijeenkomst van 29 aug 2012 is niet besproken. Eventuele wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat. 30

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO ERSTERKENV KENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA EN VERSLAG DELTRI PLATFORM 3 JUNI 2013, ROTTERDAM 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers 4 2. Programma 6 3. Samenwerken

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO ERSTERKENV KENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA DELTRI PLATFORM 3 JUNI 2013, ROTTERDAM 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers 4 2. Programma 6 3. Samenwerken aan een

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Provinciale Statenfractie Noord-Brabant Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Breda, 21 mei 2011 Geacht college, Afgelopen donderdag heeft het

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO ERSTERKENV KENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA DELTRI PLATFORM 29 AUGUSTUS 2012, DORDRECHT 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO 2 KAMER VAN KOOPHANDEL ZUIDWEST-NEDERLAND KAMER VAN KOOPHANDEL

Nadere informatie

DelTri bevordert samenwerking binnen grootste Europese havenregio

DelTri bevordert samenwerking binnen grootste Europese havenregio DelTri bevordert samenwerking binnen grootste Europese havenregio Programma 2015/2016 Katalysator voor het benutten van kansen Energietransitie, toenemende concurrentie en ruimtelijke schaarste vragen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli 2016 Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk PROGRAMMA 1. Welkom Carel Jan Reuver en Geert Weijers, voorzitters BZW/BIM 2. Opening Ferdinand van den Oever

Nadere informatie

Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012

Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012 Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012 Haven- en Industrie Complex = HIC Mainport Rotterdam incl Dordrecht + Waal-/Eemhaven 1 Containers Shortsea Forest products

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

llll lllliiii III! INI 3782773

llll lllliiii III! INI 3782773 Strategic Board Delta Region llll lllliiii III! INI 3782773 Boschstraat 35 4811GB BREDA T 076-5200247 KVK 56676328 IBAN NL07RABO0178996939 info@deltaregion.eu www.deltareeion.eu Aan Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

CONCEPT. PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta PUBLIEKSSAMENVATTING

CONCEPT. PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta PUBLIEKSSAMENVATTING CONCEPT PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta Excellent in duurzaamheid en veiligheid PUBLIEKSSAMENVATTING HAVENSTRATEGIE MOERDIJK

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

VERSLAG DELTRi PLATfoRmbijEEnkomST 29 november 2011, RoTTERDAm

VERSLAG DELTRi PLATfoRmbijEEnkomST 29 november 2011, RoTTERDAm ERSTERKENV KENVERNIEU RNIEUWENVE VERSLAG DELTRi PLATfoRmbijEEnkomST 29 november 2011, RoTTERDAm 1 SAmEnWERkEn AAn EEn maritieme En LoGiSTiEkE ToPREGio INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers bijeenkomst 29 november

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Economie in de Zuid Westelijke Delta

Economie in de Zuid Westelijke Delta Economie in de Zuid Westelijke Delta Inhoud Toelichting op de economische staat van Zeeland Structuurversterkingsprogramma Zeeland in stroomversnelling Z4 steden Focus op de gemeente Terneuzen Huidige

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

volgens HbR zelfs verder Rotterdam

volgens HbR zelfs verder Rotterdam Heel Rijnmond één grote keten? Havenbedrijf Rotterdam Sandra Prenger 1 Heel Rijnmond industrial area logistics hub metropolitan area distribution volgens HbR zelfs verder Rotterdam Inhoud Havenvisie 2030

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HAVENBEDRIJF MOERDIJK N.V.

PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HAVENBEDRIJF MOERDIJK N.V. PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HAVENBEDRIJF MOERDIJK N.V. Dit reglement is op 31 december 2016 vastgesteld door de algemene vergadering van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Havenbedrijf Moerdijk

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel

Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Voorgesteld besluit 1. De Logistieke Visie (bijlage 1) en

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Transitie naar duurzame mobiliteit

Transitie naar duurzame mobiliteit Transitie naar duurzame mobiliteit Dr. Harry Geerlings Erasmus Universiteit Vakgroep Bestuurskunde Doel van het project Gedeelde sence of urgency Zoeken naar prakische en innovatieve oplossingen voor de

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

AGENDA DELTRI PLATFORMBIJEENKOMST 29 NOVEMBER 2011, ROTTERDAM

AGENDA DELTRI PLATFORMBIJEENKOMST 29 NOVEMBER 2011, ROTTERDAM ERSTERKENV KENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA DELTRI PLATFORMBIJEENKOMST 29 NOVEMBER 2011, ROTTERDAM 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers bijeenkomst 29 november

Nadere informatie

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030 Van: LindtWind [mailto:info@lindtwind.nl] Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 10:31 Aan: secrbom, GS CC: Statengriffie; 'ZWD_Griffie'; Chatelin, AI Onderwerp: provinciale opgave 6MW windenergie Groote Lindt

Nadere informatie

PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta

PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta PORT OF MOERDIJK 2030 Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta Excellent in duurzaamheid en veiligheid PUBLIEKSSAMENVATTING HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2030 JULI

Nadere informatie

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016 Workshop Leertuin Maritieme Economie 23 november 2016 Facts en figures (Maritime Delta regio) Potentieel AV 2025 Maritieme maakindustrie 4.690 fte (bron: ETM regio AV) Facts en figures (Maritime Delta

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam Gérard Brockhoff Adstrat Adstrat Consulting, 1 Skyline Rotterdam, Ronald Tilleman Havenvisie 2050 (concurrentiepositie) Waarom is Rotterdamse

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Biopark Terneuzen Duurzame havens Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Terneuzen Diepgang 12,50 meter Oppervlakte circa 2100 ha Ports of Vlissingen and Terneuzen Vlissingen Diepgang

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Inhoud presentatie Mariska ten Heuw Aanleiding (waarom de focus op de havens, waarom samenwerken) De kansen Huidige ontwikkelingen in de havens Harrie Huitema

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5 Hoogerheide, Blz.1 van5 De ondergetekenden: 1. DE BESTUURLIJKE KERNGROEP AVIOLANDA WOENSDRECHT, te dezen vertegenwoordigd door de heer M.A. Fränzel en 2. DE GEMEENTE WOENSDRECHT, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports

Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports Welkom in Zeeland! 1. Zeeland Seaports 2. De rol van familiebedrijven in de Zeeuwse zeehavens 3. De bereikbaarheid van de Zeeuwse zeehavens: 1. Optimaliseren Spoorontsluiting

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie