SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO"

Transcriptie

1 VERSTERKENV RKENVERNIEU RNIEUWENVE AGENDA DELTRI PLATFORM 23 SEPTEMBER 2014, BREDA 1 SAMENWERKEN AAN EEN MARITIEME EN LOGISTIEKE TOPREGIO

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Deelnemers 4 2. Programma 6 3. Terug- en vooruitblik DelTri agenda 9 BIJLAGE 1: Samenvatting trends en ontwikkelingen 18 BIJLAGE 2: Toelichting Strategic Board Delta Region 21 BIJLAGE 3: verslag bijeenkomst 3 juni CONTACTGEGEVENS

4 DELTRI PLATFORM 23 september Deelnemers 4 Gemeente Rotterdam Gemeente Dordrecht Drechtsteden Stadsregio Rotterdam Regio West-Brabant Regio West-Brabant Havenbedrijf Rotterdam Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Milieufederatie Zuid-Holland Brabantse Milieufederatie Havenschap Moerdijk BZW West-Brabant Werkgevers Drechtsteden Deltalinks De heer Pex Langeberg (voorz. Deltri) De heer Jasper Mos De heer Hans Tanis Mevrouw Christel van Mourik De heer Peter van der Velden De heer Jac Klijs De heer Jacco van der Tak (vervangt Allard Castelein) De heer Yves de Boer De heer Govert Veldhuijzen De heer Alex Ouwehand De heer Nol Verdaasdonk De heer Ferdinand van den Oever De heer Anton van Beers De heer Teun Muller De heer Cees Jan Asselbergs

5 5

6 2. Programma Ontvangst Ontvangst in Landhuis Wolfslaar. Welkom Welkom door Peter van Velden 6 Opening en introductie Opening Pex Langenberg Film Samen Werken aan een Maritieme en Logistieke topregio 2014 Voorstelrondje Trends en ontwikkelingen Presentatie trends en ontwikkelingen en de betekenis voor de DelTri regio door Jacco van der Tak (Havenbedrijf Rotterdam) Zie bijlage 1. Samenvatting trends en ontwikkelingen 2014 Discussie Presentatie Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk in het licht van bovenstaande trends en ontwikkelingen, door Ferdinand van den Oever (Havenschap Moerdijk) Discussie.

7 Strategic Board Delta Region Presentatie Srategic Board Delta Region door Peter van der Velden. - Zie bijlage 2 Toelichting Strategic Board Delta Region - Discussie wat betekent dit voor de DelTri samenwerking Afspraken en verantwoordelijkheden Agenda DelTri Zie DelTri agenda 2015 bij Terug- en vooruitblik Sluiting vergadering

8 8

9 3. Terug- en vooruitblik DelTri agenda Het DelTri-Platform bestaat ongeveer vijf jaar. Er is veel bereikt. Tegelijkertijd is de doorwerking van de samenwerking nog beperkt en er is veel in beweging. Zeker nu de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven onder druk staat, is het van belang stil te staan bij de doorwerking en aanscherping van de DelTri agenda. Daarnaast is dit jaar een aantal bestuurders nieuw in het netwerk. Alles bij elkaar is het een goed moment terug te blikken en vooruit te kijken. Terugblik In 2010 is het DelTri-Platform opgericht. Doel was en is het vernieuwen en versterken van maritieme en logistieke topregio gekoppeld aan de havens van Rotterdam Dordrecht en Moerdijk. Er zijn inmiddels vijf platformbijeenkomsten geweest, waarin de verschillende deelnemers hun strategieën hebben afgestemd rond: Ruimte voor economie Bereikbaarheid Logistieke innovaties Arbeidsmarkt Kwaliteit leefomgeving 9 Resultaten tot nu toe: Algemeen Vertrouwen tussen partijen De samenhang van de maritieme en logistieke regio rond de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk wordt steeds meer erkend en partijen binnen deze regio weten elkaar goed te vinden Kaderstellende visies De afgelopen jaren zijn in afstemming met de DelTri-partners richtinggevende visies ontwikkeld voor de Rotterdamse haven en voor de Haven Moerdijk.

10 Ruimte voor economie Gezamenlijke strategie bedrijventerreinen DelTri Deze strategie is door de betrokken overheden vastgesteld als richtinggevend kader. Als uitwerking daarvan vinden gesprekken plaats over de ontwikkeling van drie grote logistieke parken in samenhang. Brandpunten Maritieme industrie Daarnaast zijn de opgaven voor tien brandpunten van de Maritieme Industrie in kaart gebracht. Deze worden nu door Rotterdam en Drechtsteden uitgewerkt. Bereikbaarheid Er is een gezamenlijke bereikbaarheidsagenda opgesteld en een afgestemde inzet voor een studieproject binnen het Europese TEN-T programma naar het goederenvervoer en veiligheid op het spoornetwerk binnen de Vlaams Nederlandse Delta in het algemeen en de spoorverbinding Rotterdam - Antwerpen in het bijzonder. 10 Logistieke innovaties Er is een verkenning gedaan naar logistieke innovaties in de DelTri regio. Kwaliteit Leefomgeving De milieufederaties van Zuid-Holland en Brabant hebben een duurzaam ontwikkelingskader opgesteld: Samen werken aan een vitale delta. Arbeidsmarkt Er is een aantal arbeidsmarktbijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in de DelTri-regio. Tijdens deze bijeenkomsten zijn kennis en ervaringen rond problematiek en best practices uitgewisseld. Geconstateerd is dat er locaal en in de betreffende regio s veel gebeurd en dat bovenregionale afstemming (nog) in DelTri verband nog niet nodig is.

11 Vooruitblik Actuele trends en ontwikkelingen onderstrepen het belang van samenwerking op dit schaalniveau en vragen om aanscherping van de agenda. De haven van Rotterdam verliest marktaandeel, de groeiverwachtingen van de overslag worden bijgesteld en er is een verhoogde dynamiek op de energiemarkt (zie bijlage 1). Tegelijkertijd zijn er volop kansen, bijvoorbeeld voor verbeteringen in de keten en voor verbreding van markten. Deze trends en ontwikkelingen vragen om een aanscherping van de inhoudelijke agenda (zie DelTri agenda 2015) en om een herijking van de samenwerking. De DelTri samenwerking richt zich op die randvoorwaarden waar regionale samenwerking een toegevoegde waarde heeft en nodig is voor een duurzame ontwikkeling van het mairtieme en logistieke cluster. In de jaarlijkse platformbijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke strategieën ontwikkeld. De doorwerking van deze afstemming is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de partners afzonderlijk en van wisselende coalities per opgave, zoals: convenant governance uitvoering Havenvisie Rotterdam 2030 de samenwerkingsovereenkomst tussen Rotterdam en Drechtsteden over het Maritieme cluster een passende governancestructuur voor de Haven Moerdijk (wordt aan gewerkt) 11

12 DelTri Agenda 2015 De inhoudelijke thema s van Deltri zijn nog steeds actueel. Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om een aanscherping van de inhoudelijke agenda. Dit wordt per thema toegelicht 12 Ruimte voor economie: Toenemende concurrentie in de containersector betekent onzekerheid over groei van containerstromen door onze regio. Deze ontwikkeling heeft daarmee direct consequenties voor de planning van logistieke parken, zoals die in de DelTri regio gepland zijn. Tegelijkertijd is verbreding van de haveneconomie met nieuwe segmenten of activiteiten van belang om in de toekomst een robuuste en concurrerende economie te zijn. Value added logistics maakt daar onderdeel van uit, maar de groeikansen moeten niet worden overschat. Daarnaast biedt de maritieme industrie economie kansen voor verbreding van de haveneconomie. Het versterken van de hotspots maritieme industrie blijft dus relevant. Daarnaast moeten wellicht nieuwe kansen voor verbreding van de haveneconomie in DelTri verband onderzocht worden, zoals ruimte voor circulaire economie en niet-fossiele energie. Uitwerking agendapunten ruimte voor economie: Kansen voor circulaire economie en niet-fossiele energie. Mogelijk initiatief vanuit DelTri-samenwerking: In beeld brengen kansen voor circulaire economie en niet-fossiele energie in de havens van de DelTri regio. Mogelijk trekkende rol: Havenbedrijf Rotterdam en Havenschap Moerdijk

13 Afgestemde ontwikkeling logistieke parken Bovenstaande ontwikkelingen betekenen een aangescherpte focus voor samenwerking rond de ontwikkeling van logistieke parken: goede afstemming van ontwikkeling en planning van grote logistieke parken in de DelTri regio de terreinen uit moeten gaan van duurzame logistieke concepten en innovaties moet uitdagen De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben in deze afstemming een trekkende rol. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren. Versterken hotspots maritieme industrie De gemeenten Rotterdam en Dordrecht hebben hierin een trekkende rol. Zij zijn bezig met de uitwerking van het Martiem cluster. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren. 13

14 14 Bereikbaarheid Marktpartijen kiezen steeds nadrukkelijker voor ketens in plaats van havens. De vanzelfsprekendheid dat klanten kiezen voor de ligging en de diepgang van een zeehaven geldt niet meer. Het organiseren van ketenintegratie wordt daarmee steeds belangrijker. Dit bewustzijn kan leiden tot andere accenten in de bereikbaarheidsagenda s van overheden. Daarnaast vraagt de spoorketen extra aandacht. Het spoorvolume blijft achter bij de ambities en de milieuhinder en veiligheidsrisico s in de DelTri regio zijn nog steeds te groot. Bij het verbeteren van de spoorketen gaat het zowel om het vermarkten van het spoorproduct, veiligheid en efficiënte logistiek en een robuuste infrastructuur. Uitwerking agendapunten thema bereikbaarheid: Afstemmen inzet rond onderzoek en lobby over (boven)regionale infraprojecten (onder andere gezamenlijke inzet in de bestuurlijke overleggen MIRT). Daarbij zal meer nadruk komen te liggen op benutten bestaande (multimodale) infrastructuur en met name spoor. Trekkende rol nader te benoemen. Een belangrijke opgave is het beter functioneren van de spoorketen: het op orde houden en beter benutten van de achterlandverbindingen per spoor en in combinatie met het verminderen van milieuoverlast en verkleinen veiligheidsrisico. Indien kansrijk kan het TEN-Tprogramma gebruikt worden voor investeringen. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt samen met andere partijen in de spoorketen een integrale aanpak. Het DelTri Platform biedt een podium om resultaten te presenteren en problemen te signaleren.

15 Logistieke innovaties Dit thema wordt extra belangrijk gezien trends en ontwikkelingen. Logistieke innovaties zijn nodig voor het verbeteren van het functioneren van ketens en belangrijk in het kader van de gewenste verbreding van markten. Kennisuitwisseling en benutten kansen voor opschaling Het DelTri Platform biedt een podium om elkaar op de hoogte te houden van innovaties en mogelijkheden om die op te schalen. Ook moeten knelpunten die deze opschaling belemmeren geadresseerd worden. De Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant zouden hierbij een trekkende rol kunnen vervullen. Mogelijk nieuw initiatief vanuit DelTrisamenwerking: Dinalog vragen om een agenderende en adviserende rol te vervullen voor de DelTri samenwerking. 15

16 Kwaliteit leefomgeving Het belang van de kwaliteit leefomgeving blijft groot in het kader van trends en ontwikkelingen. Dit thema raakt ook alle bovenstaande thema s, zoals inspelen op kansen circulaire economie en schone energie, de ontwikkeling van duurzame logistieke parken, beter benutten van de multimodale infrastructuur en het benutten van logistieke innovaties. Daarnaast is mogelijk regionale afstemming nodig over: het gebruik van milieuruimte investeringen in de groenblauwe kwaliteit. Het DelTri Platform biedt een podium om ontwikkelingen te bespreken en knelpunten te adresseren rond dit thema. De Milieufederaties van Zuid-Holland en Brabant spelen daarin een trekkende rol. 16

17 Arbeidsmarkt Het op peil houden en goed functioneren van de onderwijs- en arbeidsmarkt is en blijft belangrijk voor de toekomst van de mainport en de daaraan gerelateerde economische sectoren inclusief onderwijsprogramma s. Locale en regionale acties lijken vooralsnog voldoende. Als de actualiteit daar aanleiding voor geeft, kunnen regionale kwesties rond de arbeidsmarktontwikkelingen in het DelTri Platform geagendeerd worden. Indien nodig biedt het platform een podium voor (boven) regionale afstemming van kwesties en oplossingen rond onderwijs- en arbeidsmarktopgaven. 17

18 Bijlage 1: Samenvatting trends en ontwikkelingen Macro-economische situatie Ondanks tekenen van herstel lijkt het komende decennium gekenmerkt te worden door een gemiddeld lage economische groei. De totale overslag in de Rotterdamse haven kwam in 2013 met 440,5 miljoen ton uit onder de koers van het Low Growth Scenario van de Havenvisie (450 mln ton). De verwachting is dat bij een aanhoudende lage economische groei en de toegenomen concurrentie, de groei in overslag de komende jaren op dit lage scenario blijft. Dit valt te verklaren uit een aantal ontwikkelingen. 18 Containers Er is een zeer beperkte groei van de overslag in NW-Europa. Tevens is er een consolidatie van rederijen. Juist de grote rederijen presteren financieel goed terwijl de kleinere rode cijfers schrijven. Dit zal het proces van consolidatie alleen maar verder versterken. De schepen worden steeds groter. De nieuwe terminals op MV2 komen eind dit jaar in gebruik en tegelijkertijd is ook in andere havens terminalcapaciteit bijgebouwd. Er is op korte termijn een overschot aan scheepscapaciteit en overcapaciteit van terminals in NW-Europa. Dat zorgt voor felle concurrentie op prijs en kwaliteit. Level playing field. & spoor Rotterdam heeft te maken met twee dingen. Het eerste is dat er geen level playing field is. De stadstaat Hamburg vult de verliezen van het Hamburgse havenbedrijf aan. Dat gaat om een bedrag van zo n 100 miljoen per jaar. En het Gewest Vlaanderen betaalt mee aan kademuren omdat die ook als zeewering fungeren. Feitelijk compenseren Vlaanderen en de Duitse overheden de slechtere nautische bereikbaarheid en mindere kwaliteit van de infrastructuur met subsidie om de tarieven te drukken. Het is aan de Europese Commissie hiernaar onderzoek te doen, maar het gaat natuurlijk nog jaren duren voor dit wordt afgebouwd. Daarvoor zijn de belangen van de lidstaten te groot.

19 19

20 Naast het level playing field is vooral voor de containersector ons spoorproduct naar Midden-Europa iets waar aan gewerkt moet worden. Traditioneel is Rotterdam gefocust op binnenvaart, maar als het marktaandeel in Zuid-Duitsland en Midden-Europa vergroot moet worden ten koste van de Duitse havens, dan zal het aantal bestemmingen en de frequentie van spoorverbindingen vanuit Rotterdam omhoog moeten. Dat begint met een goede aansluiting tussen de containerterminal op MV1 en MV2 en de bundeling van spoorlading van verschillende terminals op één trein. 20 Raffinage Concurreert Rotterdam in de containersector primair met de havens in de HLHrange (Hamburg / Le Havre), in de raffinagesector is de concurrentie mondiaal. Nieuwe, moderne raffinaderijen zijn en worden gebouwd in met name de VS, het Midden-Oosten en Azië. Zij kunnen producten tegen lagere prijzen op de wereldmarkt brengen waardoor het voor Europese raffinaderijen, die traditioneel ook voor de export produceren, lastig concurreren is. Door de niet of nauwelijks groeiende bevolking en de steeds zuiniger wordende auto s is de vraag binnen Europa vrijwel stabiel. Naar schatting staat er 30% te veel raffinage-capaciteit in Europa. Dat betekent dat we nog de nodige sluitingen zullen zien voor de sector in Europa weer in evenwicht is. Chemie De chemie heeft te maken met de schaliegasrevolutie in VS die zorgt dat energie en grondstoffen voor de chemie daar veel goedkoper zijn dan in Europa. Dat zet investeringen van de chemie in Europa onder druk. Rotterdam heeft een van de best geïntegreerde petrochemische complexen van de wereld. Dat maakt Rotterdam een aantrekkelijke productielocatie. Op prijs zal Rotterdam het de komende jaren niet winnen. Nog meer dan nu moeten we afval- en reststromen benutten in de productie. En restwarmte en CO2 gebruiken voor stadsverwarmingen en kassen in het Westland. Het integreren van productieketens leidt tot efficiënter productie en een duurzamer complex.

21 Bijlage 2: Toelichting Strategic Board Delta Region De Strategic Board Delta Region is de netwerkorganisatie van samenwerkende bedrijven, overheden en kennisinstellingen - ofwel triple helix - in en voor de regio Zuidwest-Nederland, als onderdeel van de Delta Regio. Doel van de Strategic Board Delta Region is het duurzaam versterken van de economische ontwikkeling van de Delta Regio als topkennisregio op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Daarmee draagt de 21

22 Strategic Board Delta Region bij aan de Nederlandse ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te behoren en dus aan de internationale (kennis-) concurrentiepositie van Nederland én Europa. Met het bedrijfsleven in the lead, geeft de Strategic Board Delta Region eensgezind en doelgericht uitvoering aan het positioneren en profileren van de Delta Regio als topkennisregio op de genoemde speerpunten. Dat gebeurt op basis van een koepelvisie gekoppeld aan een realistische en concrete uitvoeringsagenda. De Strategic Board Delta Region signaleert daartoe kansen, stemt af en verbindt business- en kennisclusters. De Board gaat (internationale) allianties aan, bepaalt op basis van het uitvoeringsprogramma de publicaffairsagenda en communiceert daarover. Dit doet de Board in netwerkverband samen met regionale en (inter) nationale stakeholders, sectoren en relevante Europese regio s. 22 De Board wil bijvoorbeeld inspelen op de EU-2020 agenda. Deze agenda moet leiden tot een slimmer en groener Europa dat de bestaande voorsprong op opkomende markten omzet in kennis, groei en banen. Het nieuwe buzzword is Slimme Specialisatie. Gezamenlijk ontwikkelden ondernemers, overheid, onderwijs in Zeeland, Brabant en Limburg de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie van Zuid-Nederland (RIS3 Zuid). De Strategic Board Zuidwest-Nederland heeft de Zuidwestelijke topclusters stevig in de RIS3 geborgd. Met de RIS3 kiezen de Triple Helix partners in Zuid-Nederland strategisch positie binnen het landelijke topsectorenbeleid en de Horizon 2020-groeistrategie van de Europese Unie. De RIS3 Zuid beoogt nadrukkelijk die verbindingen met en tussen Haagse en Europese Toppers tot stand te brengen. De RIS3 gaat letterlijk en figuurlijk over sectoren en grenzen heen.

23 Leden: Daan van Doorn Voorzitter Strategic Board Delta Region (Commissie Van Doorn, Vml CEO Vionfood, RvC Delta) Gerard van Harten Vice-voorzitter Strategic Board - Cluster Biobased Economy (Vz RvC Dow Benelux, Vz Nationale Topsector Chemie) Peter van der Velden Secretaris/Penningmeester Strategic Board (Vz RWB, Burgemeester van Breda) Aad Veenman Cluster Maintenance (Vz RvT Dutch Institute World Class Maintenance, Vz Nationale Topsector Logistiek) Willem Heeren Cluster Logistiek (Vz Executive Board Dinalog, Directeur Topkennisinstituut Logistiek) Paul Rüpp Cluster Onderwijs (Voorzitter Raad van Bestuur Avans) Jan Lonink Provincie Zeeland/Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (Burgemeester van Terneuzen) Lia Voermans Directeur Delta Region office 23

24 BIJLAGE: Verslag bijeenkomst 3 juni 2013 Rotterdam Aanwezig: Jeanette Baljeu (Rotterdam, voorzitter), Jasper Mos (Dordrecht), Hans Tanis (Drechtsteden), Peter van der Velden (Regio West Brabant), Yves de Boer (Provincie Noord-Brabant), Govert Veldhuijzen (Provincie Zuid-Holland), Hans Smits (Havenbedrijf Rotterdam), Ferdinand van den Oever (Havenschap Moerdijk), Teun Muller (Werkgevers Drechtsteden), Alex Ouwehand (Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland), Nol Verdaasdonk (Brabantse milieufederatie, Anton van Beers (Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging, regio West-Brabant), Marcel Voeten (KVK Brabant) Gastsprekers: Henk de Bruijn (Havenbedrijf Rotterdam), Gido ten Dolle (Dordrecht / Regio Drechtsteden) Afwezig: Christel Mourik (Stadsregio Rotterdam), Ada Grootenboer (Regio West-Brabant), Steven Lak (Deltalinqs), Martin van Dijk (MKB-Nederland / VSLB), Jos van der Vegt (KVK Rotterdam e.o.), Rob van Renterghem (KVK Brabant) 24 Aanwezige adviseurs: Frank van den Beuken (Secretariaat), Goof van Vliet (Secretariaat), Albert Reijlink (Regio West-Brabant), Jasper Nagtegaal (Havenbedrijf Rotterdam), JaapJelle Feenstra (Havenbedrijf Rotterdam), Paul Meijer (Stadsregio Rotterdam), Tom de Graaf (Provincie Noord-Brabant), Arend de Jong (Provincie Zuid-Holland), Mariëlle Overboom (Regio Drechtsteden) Er zijn 4 powerpoint-presentaties gehouden. Deze zijn op te vragen. De kern van elke presentatie is in het verslag samengevat. 1. Welkom Hans Smits (dir HbR) heet allen hartelijk welkom op de Nieuwe Maze. Hij geeft een korte toelichting op de vaartocht en over de stand van zaken HbR. Eind mei is de situatie als volgt kort te omschrijven: het kon veel slechter maar het zou ietsje beter kunnen. 0,9% overslag minder, droog meer. Natte overslag minder (olie) Aantal containers in de plus, RoRo in de

25 plus. Per saldo houden we het aardig vast, einde jaar waarschijnlijk kleine plus van een halve procent. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range blijft stijgen naar 38% dit jaar. Er wordt ook flink geïnvesteerd. Er treedt een duidelijke clustervorming op in de chemische industrie. In Engeland is bijvoorbeeld een fabriek afgebroken en hier weer opgebouwd à 100 miljoen. Concentratietendens zal zich steeds meer gaan voltrekken. Dat geeft vertrouwen. Twee weken geleden Maasvlakte II geopend. Dat geeft de burger moed. 2. Opening en mededelingen Jeannette Baljeu opent de vergadering. Er zijn een aantal nieuwe deelnemers. Alle aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. 3. Kaderstellende visies Presentatie Havenstrategie Moerdijk door Ferdinand van den Oever Al enige tijd staat op het programma een havenvisie Moerdijk uit te brengen. Op 27 juni zal de bestuurlijke stuurgroep de Concept Havenstrategie vaststellen. Daarna roadshow voor commentaar, verbeteringen, enz, o.a. langs Deltripartners. Het Havenschap ontvangt ook graag opmerkingen van Deltripartners. De havenstrategie komt tot stand in hechte samenwerking van provincie, gemeente Moerdijk en Havenschap. Het zoekt een duidelijke positionering in de VlaamsNederlandse delta, in de magneet. Profit, planet & people krijgen alle drie aandacht. Dit economisch profiel is o.a. getoetst door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een optimale benutting van alle potenties en kent drie strategieën: - Extended gate: veel potentie, als verlader kun je hiervandaan goed Europa in. Aanwezigheid van weg, water, spoor en buis. Vooral het spoorknelpunt vraagt een oplossing. - Shortsea: ligging aan diep vaarwater benutten (tunneldek Dordtse Kil bepaalt maximale diepgang) - Industriestrategie / waardetoevoeging: logische keuze. Uitbouwen procesindustrie en meer verbindingen maken. 120 ha zwaarste milieucategorie. Door zuinig en efficiënt ruimtegebruik is er voldoende ruimte tot Havennetwerk Delta is belangrijk. Op de eerste plaats richten op VlaamsNederlandse delta. Ook meer richten op Brabantse havens, dit is nu nog 25

26 versnipperd. Ook naar Zeeuwse havens en natuurlijk Rotterdam. Er zijn veel overlappingen met de Havenvisie Rotterdam. Het gaat niet alleen over economie, tweede belangrijke aandachtspunt is een vitale regio West-Brabant. Haven is nu 4e zeehaven van Nederland en 2e economische motor van Noord-Brabant (na Eindhoven). Continue dialoog met omgeving is noodzakelijk en dat gebeurt ook. Excelleren in veiligheid en duurzaamheid is het streven. Vragen De vragen gaan vooral over shortsea en duurzaamheid. Is het zinvol om het segment van het eerste te vergroten in relatie tot R dam? Zit duurzaamheid er goed in? 26 Conclusie Baljeu concludeert dat de Deltripartners in een schriftelijke ronde zullen reageren, vooral wat de Deltripartners kunnen bijdragen. Er zijn al partijen die direct betrokken zijn. Van den Oever geeft aan dat de roadshow half augustus begint. Alle Deltripartners krijgen de Havenstrategie. Hij zou er graag een gezamenlijk gesprek in het najaar over willen hebben. (NB: DelTri secretariaat organiseert werksessie) Presentatie update Havenvisie Rotterdam 2030 door Henk de Bruijn In mei is de regiegroep bij elkaar geweest. Iedereen is behoorlijk aan het werk gegaan. Er is veel nieuwe dynamiek tussen havenbedrijf en stakeholders ontstaan. Consequent worden er vanaf nu jaarlijks updates van de havenvisie gemaakt. Omdat het nodig is en omdat er iedere keer nieuwe aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld na 3 jaar al: - modal shift, zorgen voor toekomst, nog geen noodzaak voor nieuw beleid. Spoor en weg blijven aandacht vragen. - Schaliegas is helemaal nieuw en CO-2 blijkt veel moeilijker op te slaan dan gedacht. - Via Europese lobby biomassa beter gaan doen. - Windmolens wel ambitie houden, maar het blijkt lastig te realiseren door o.a. buisleidingen - Scheepvaart, samenwerking met alle partijen kan nog beter, vooral met het achterland. - Inrichting bufferzones blijft boven aan staan, samen met Moerdijk in optrekken.

27 De OECD heeft een rapport uitgebracht over de internationale concurrentiepositie van havensteden, casus Rotterdam en Amsterdam. Op 9 september internationaal congres in R dam. De Haven van Rotterdam doet het goed maar de economische meerwaarde voor de regio zou groter kunnen zijn, onder andere door Nederland meer te ontwikkelen als centrum voor maritieme diensten en door de overlast van de haven te verkleinen. Werkers in de haven houden is een belangrijk speerpunt. Vragen Er wordt aandacht gevraagd voor een goede communicatie over wat nu wel of niet bij het havencomplex van Rotterdam hoort. Vooral de samenwerking is belangrijk. Er wordt spanning op het energie-akkoord geconstateerd. Afspraak Baljeu stelt voor om in de volgende platformbijeenkomst het herziene energiehoofdstuk te bespreken. 4. Kwaliteit leefomgeving Presentatie Alex Ouwehand namens de milieufederaties Het Deltri-platform heeft de milieufederaties gevraagd om een voorstel uit te werken hoe de kwaliteit van de leefomgeving in deze regio een impuls kan krijgen. Op basis van bestaande documenten is een visie ontwikkeld: Samen werken aan een vitale Delta met voorstellen voor handelingsperspectief. Met bril van milieufederaties gekeken naar toekomstbeeld 2050: - Duurzame energieneutrale topregio - Evenwichtige ontwikkelingen en circulaire economie - Klimaatbestendig - Broedplaats voor innovatie en kennis - Veerkrachtige biotopen en ruimte voor ontwikkelingen - Het Deltagevoel leeft bij inwoners Rijnmond en Zuidwestelijke Delta. 27

28 De inzet van de Europese unie op duurzame groei tot 2020 is in mismatch met de nationale inzet op duurzame groei tot Als Nederland halen we de doestellingen voor 2020 niet. En in 2050, als we zo doorgaan, ook niet. Belangrijke punten bij realiseren visie: - intrinsieke verduurzaming - slim koppelen en integraal benaderen De milieufederaties staan te trappelen om met de andere Deltripartners verder te gaan. Als ngo s willen ze ook graag een goede trekker erbij en een goede opdracht, zij stellen Peter van der Velden voor. Ze vragen of de aanwezigen zich herkennen in de visie. Vragen Er zijn diverse vragen en er worden suggesties gedaan. Men vindt het een goede start en wacht op de uitwerking. 28 Conclusie - Het DelTri-platform heeft kennisgenomen van de visie. De kanttekening is gemaakt dat op onderdelen over de inhoud van de visie nog wel nader gesproken moet worden. - Aanwezigen stemmen er mee in dat Peter van der Velden bestuurlijk trekker wordt, als linking pin. - Het DelTri-platform roept op de uitwerking snel ter hand te nemen en daarbij tot concrete uitkomsten te komen. Een tweetal suggesties daarbij zijn: - een gezamenlijk project (koppeling leefbaarheid en natuur) bij voorkeur op de grenzen van regio s/provincies - koppeling tussen duurzaamheidsdoelstellingen en logistieke innovaties 5. Voortgang overige onderwerpen TEN-T Zorg dat je het goed met elkaar afstemt, anders weten ze in Brussel niet wat ze serieus moeten nemen. Brabant wil Vezaboog en Robel nu versnellen. Vraag is of Zuid-Holland ook een ruimtelijke reservering in haar Structuurvisie gaat opnemen?

29 Bedrijventerreinenstrategie Alle partijen zijn akkoord, aan de uitwerking wordt doorgewerkt. Arbeidsmarkt Presentatie Gido ten Dolle over het Techniekpact. Kern van het verhaal is dat we al lang bezig zijn maar dat het beter kan en scherper moet omdat er jaarlijks leerlingen tekort zullen zijn in het technisch onderwijs. Het gaat om kiezen voor, leren en werken in de techniek. Er wordt veel geëxperimenteerd maar nog te weinig uitgewisseld tussen scholengemeenschappen.een van de dingen waar het op hangt is of het Rijk echt mee wil doen, 100 miljoen is nodig. Baljeu bedankt Ten Dolle voor zijn inzet in dit traject. Alle aanwezigen vinden het heel belangrijk dat hier zwaar op wordt ingezet. Baljeu vraagt aanwezig bedrijfsleven om een beroep te doen op bestuurders als men dingen mis ziet gaan. Logistieke innovaties De verkenning wordt voortgezet, noties uit de presentatie kwaliteit leefomgeving worden mee genomen Rondvraag - De Boer: Cathy Berx is (samen met gedeputeerde Caluwé) de nieuwe voorzitter van de Vlaams Nederlandse Delta, zij wil met grote voortvarendheid een aantal zaken oppakken. 15 juli 2013 hebben beiden voorzitters een gesprek met Hans Smits. (NB: aansluitend is ook een gesprek met Jeannette Baljeu gepland) - De Boer: De twee minister-presidenten gaan in juli naar Houston. Bestuurders VNDelta gaan in de slipstream mee. - De Boer: Het belang van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen is beter op de kaart gekomen door ongeluk Wetteren. Hij vraagt aandacht van gemeenten en provincies om dit proces te versnellen. - Van der Velden: burgemeesters Dordrecht, Middelburg en Breda hebben met hun commissarissen van de koning overleg gehad over de zuidwestelijke delta. Nog eens onder de aandacht gebracht hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak van de Delta is. Deltri als inhoudelijke agendazetter genoemd. Hij bedankt de aanwezigen voor zijn benoeming als trekker van het thema kwaliteit leefomgeving.

30 - Feenstra: stelt voor de actualiteit van het ongeluk bij Wetteren te gebruiken om de externe veiligheid rond het spoor in deze regio te verbeteren. Dat kan door een versnelde realisatie van de spoorboog bij Meteren. Feenstra stelt voor om als DelTri partners gezamenlijk een brief naar de tweede kamer te sturen met de vraag om de realisatie van deze spoorboog naar voren te halen. De aanwezigen stemmen in met dit voorstel. Afspraak: De ambtelijke voorbereidingsgroep pakt het op. - De Boer bedankt voor het gastheerschap van de Haven van Rotterdam. Hij biedt voor de volgende keer het Havengebouw van Moerdijk aan. - Het verslag van de platformbijeenkomst van 29 aug 2012 is niet besproken. Eventuele wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat. 30

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

SLIM SPECIALISEREN, VERSNELD DUURZAAM INNOVEREN KOEPELVISIE DELTA REGIO 2030 STRATEGISCHE AGENDA

SLIM SPECIALISEREN, VERSNELD DUURZAAM INNOVEREN KOEPELVISIE DELTA REGIO 2030 STRATEGISCHE AGENDA 2030 SLIM SPECIALISEREN, VERSNELD DUURZAAM INNOVEREN KOEPELVISIE DELTA REGIO 2030 STRATEGISCHE AGENDA Voorwoord Voor u ligt een belangrijke visie op de economische toekomst van onze regio: de Vlaams-Nederlandse

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL Customs Services Customs Consultancy Customs Secondment Independent top level service Own customs declarants throughout Europe Highly skilled, widely

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN.

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN. PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-maU provincie9revoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum 'f 4 FEB.

Nadere informatie

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie