Over referentiegewasverdamping

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over referentiegewasverdamping"

Transcriptie

1 Over referentiegewaverdamping Henk de Bruin In 1987 wa de auteur betrokken bij het invoeren van de referentiegewaverdamping ( ) in Nederland in nauw overleg met de Nederlande hydrologen. Het i een hypothetiche grootheid die onderdeel i van de gewafactormethode. Per definitie werd berekend met een aangepate formule van Makkink (MA) die onlomakelijk wa verbonden met een et van gewafactoren die werden aangeleverd door een Wagening intituut. Recent blijkt dat Nederlande hydrologen willen berekenen met een verie van de Penman- Monteith-formule (PMFAO). Dit i opmerkelijk omdat in 1987 mede door het aridity-effect werd afgezien van invoering. Recent publiceerde het NMI in de limaatatla kaarten van, maar deed dat al dé verdamping. Hieruit blijkt dat zowel binnen hydrologich en meteorologich Nederland de achtergrondkenni omtrent verloren i gegaan. MA i ingevoerd voor omtandigheden zonder advectie. Dan i de zonneenergie de enige externe energiebron. In emi-aride gebieden geldt dit niet meer. Dan i door locale advectie de horizontale aangevoerde voelbare warmte een mogelijke tweede externe energiebron. In dit artikel bechouwen we de verdamping zonder advectie, het aridity-effect en verdamping met locale advectie. Voor deze laatte zal een aangepate MA worden gepreenteerd (MA-ADV). We analyeren hiervoor verchillende dataet verzameld in Nederland (Cabauw), Spanje (Cordoba) en Frankrijk (La Crau). Allereert teten we MA en PMFAO tegen de gemeten graverdamping te Cabauw, voor een normaal en een droog terrein. We zullen laten zien dat ten tijde van droogte MA beter bruikbaar i dan PMFAO wegen het aridity-effect. PMFAO overchat dan de referentiegewaverdamping. Daarnaat laten we zien dat PMFAO wel goed de verdamping van een klein geïrrigeerd graveld bij Cordoba bechrijft. Verder worden enkele voorbeelden gegeven van toepaingen van de Europee weeratelliet MSG. Aanleiding De aanleiding van dit artikel i een publicatie in Meteorologica van Wolter en co-auteur (2013) over een databae van neerlag- en verdampinggegeven (METEOBASE). Met verdamping wordt hier bedoeld de referentiegewaverdamping ( ) die in 1987 in Nederland werd ingevoerd al klimatologiche grootheid. Dit i een hypothetiche grootheid. Per definitie i de verdamping van een hypothetich graoppervlak met voorgechreven micrometeorologiche eigenchappen (ruwheid, albedo, etc.) dat groeit onder optimale omtandigheden (niet ziek, geen watertekort, etc.) in een zeer uitgetrekt veld. wordt ingevoerd voor het gebruik bij de gewafactormethode: door vermenigvuldiging van met een gewafactor wordt een chatting van een tweede hypothetiche grootheid verkregen, namelijk de waterbehoefte van een landbouwgewa, ook groeiend onder optimale omtandigheden in uitgetrekte velden. Er wordt veronderteld dat alleen een functie i van meteorologiche omtandigheden en dat gewafactoren alleen afhangen van gewaeigenchappen en van de tijd in het groeieizoen. Later werd een tweede gewafactor ingevoerd die ook amenhangt met management van de boer. Hier i van belang dat per definitie een meteorologiche grootheid i, waarbij zich de complicatie voordoet dat het een hypothetiche grootheid i, die daardoor niet direct kan worden gemeten. In feite i gedefinieerd door een oort rekenrecept waarmee berekend wordt uit meetbare meteorologiche grootheden. De gewafactoren zijn gedefinieerd voor dit rekenrecept. Verandering van het rekenrecept houdt onvermijdelijk in dat de bijbehorende gewafactoren moeten worden veranderd. In Wolter et al. (2013) worden twee berekeningwijzen gebruikt, maar niet wordt gemeld over de gewafactoren. METEOBASE bevat twee waarden van, namelijk die berekend volgen Makkink, die ind 1987 in Nederland wordt gebruikt [1] en die volgen een verie van de Penman-Monteith, voorgeteld door Allen et al. (1998). De laatte wordt vaak in het buitenland toegepat. Voor detail zie kader 1. In het nu volgende noemen we de twee berekeningwijzen MA en PMFAO. Wolter et al. (2013) verwijzen naar ontwikkelingen binnen de hydrologie in Nederland beproken tijden een bijeenkomt van de Nederlande Hydrologiche Vereniging in Daaruit bleek dat Nederlande hydrologen de voorkeur geven aan PMFAO boven MA, mede omdat zij de werkelijke verdamping blijken te chatten uit PMFAO door invoering van een extra factor. In 1987 werd MA met bijbehorende gewafactoren ingevoerd in direct overleg met de Nederlande hydrologen. Aangetoond werd dat Penman-Monteith overchat ten tijde van droogte en MA niet. Verder waren er praktiche overwegingen. In 2011 werd opgenomen in de limaatatla uit 2011, maar werd daarin gepreenteerd al de werkelijke verdamping zonder de bijbehorende gewafactoren. Gecontateerd moet worden dat niet alleen binnen de Nederlande hydrologiche wereld, maar ook binnen meteorologich Nederland de achtergrondkenni op grond waarvan in 1987 werd ingevoerd verloren i gegaan. Daardoor i ook vergeten dat MA de voorkeur kreeg boven PMFAO omdat deze laatte gevoelig i voor het aridity-effect tijden droogte. Teven i vergeten dat per definitie het referentiegra groeit in uitgetrekte velden en onafhankelijk i voor randeffecten. Daardoor i de enige externe energiebron voor verdamping de zonne-energie, du de globale traling. Hierdoor worden effecten van lokale advectie, waarbij horizontaal aangevoerde voelbare warmte een tweede externe energiebron i, per definitie verwaarlood. Figuur 1. Etmaalgemiddelde waarden van LET veru gemeten globale traling voor het normale jaar 2011: R 2 =0.97, regreiecoëfficiënt door oorprong i Meteorologica

2 Figuur 2. Etmaalwaarden van MA en PMFAO van Cabauw vergeleken met LET voor het droge jaar 2003 (link) en het normale jaar 2011(recht). Indeling Wij zullen aandacht beteden aan de volgende ituatie: zonder advectie Deze ituatie zal worden bechouwd door analye van gegeven uit de CESAR databae. Dit betreft de Cabauw ite die i gelegen in een poldergebied waar door het beheer gra alleen in zeer droge jaren onderhevig i aan watertre. Verder i de omgeving ook gra. Het i daarom redelijk te verondertellen dat de gemeten verdamping te Cabauw in een normaal jaar in goede benadering overeenkomt met de hypothetiche grootheid zonder advectie. Voor Cabauw Figuur 4. MA veru PMFAO; punten waarvoor PMFAO > Q r volgen Slob-de Bruin zijn in blauw aangegeven. Figuur 5. Metingen de verticale waterdamptroom uitgedrukt in energie-eenheden boven een geïrrigeerd graveld te La Crau (Figuur 9.11 uit [9]). vergelijken we MA en PMFAO met de gemeten verdamping. Het aridity-effect Speciale aandacht zal worden beteed aan het aridity-effect uiteengezet in kader 2. Voor dit doel zal de empiriche formule van Slob-de Bruin worden gebruikt waarmee de nettotraling van referentiegra (Q r ) kan worden gechat uit de globale traling. Onder niet-advectieve omtandigheden kan niet groter worden dan Q r in het groeieizoen (zie ook Annex 6 in Allen et al, 1998). Figuur 3. Tetformule van Slob-de Bruin voor nettotraling. met lokale advectie Naat reultaten voor een meetcampagne aan een geïrrigeerd graveld in La Crau, Frankrijk, zal hiervoor een micrometeorologiche dataet, verzameld door het Spaane intituut IFAPA, worden geanalyeerd. Het betreft een graveld zo aangelegd dat het lijkt op referentiegra zoal gedefinieerd in Allen et al. (1998). De afmetingen zijn lecht 115 bij 115 meter en in de zomer i de omgeving kurkdroog. Zoal uitgelegd in kader 2 heeren dan omtandigheden van lokale advectie. Naat de globale traling i ook de horizontaal aangevoerde voelbare warmtetroom een externe energiebron. In deze omtandigheden i MA niet geldig (zie kader 2). Voor Cabauw en Twente zal worden aangetoond dat de fyiche argumenten die in 1987 werden gebruikt bij het invoeren van MA ook in 2014 nog gelden. Voor een droog jaar zullen we laten zien dat PMFAO inderdaad gevoelig i voor het aridity-effect. Met de Cordoba dataet zal voor ituatie met lokale advectie PMFAO worden getet en MA worden aangepat. Teven zal met voorbeelden worden aangegeven hoe de referentiegewaverdamping met en zonder advectie gechat kan worden uit beelden van geotationaire atellieten (zie kader 3). In deze tudie zullen we etmaalgemiddelden van de divere verdampinggrootheden bechouwen uitgedrukt in energieeenheden, du in W/m 2. De gemeten werkelijke verdamping uitgedrukt in energie-eenheden zullen we LET noemen. Ruwweg komt 1 mm/dag overeen met 28 W/m 2 voor etmaalgemiddelden. Reultaten Cabauw (geen advectie) In figuur 1 i voor het normale jaar 2011 de gemeten etmaalgemiddelde verdamping geplot tegen de gemeten globale traling. De correlatiecoëfficiënt in het kwadraat i hoog: R 2 = Dit reultaat leidt zo direct tot een heel eenvoudige empiriche relatie tuen LET en globale traling, namelijk LET = 0,385 (W/m 2 ). Dit reultaat leidt ook Figuur 6. Penman-Monteith veru LET lyimeter (W/m2) etmaalwaarden in Figuur 7. MA_ADV-MSG veru LET lyimeter (W/m2) dagwaarden in Meteorologica

3 ader 1. Makkink en Penman-Monteith De aangepate formule van Makkink waarmee in Nederland de referentiegewaverdamping wordt berekend i MA 0.65 γ De algemene vorm van de Penman-Monteith vergelijking i: D ρcp ( Q * G) ra PMFAO = + r + + r + + γ 1 γ 1 ra ra In boventaande i de globale traling, Q* de nettotraling, G de bodemwarmtetroom, waterdampdeficit D [ e ( T ) ] = e a, met e a de waterdampdruk, e (T) de verzadigingdampdruk bij luchttemperatuur T, de afgeleide van e naar de temperatuur bij T, ρ de dichtheid van lucht, c p de oortelijke warmte van lucht bij contante luchtdruk,γ de pychrometercontante, r de gewaweertand en r a de aerodynamiche weertand. In de verie van FAO wordt r a =208/u 2 genomen met u 2 de windnelheid op 2 m, r = 70 /m en worden de etmaalgemiddelde nettotraling Q* en D met een rekenrecept berekend met de formule uit Allen et al. (1998). Deze vereien onder meer T n, T x, RV n en RV x, waarin index n taat voor minimum en x voor maximum, en RV voor relatieve vochtigheid. Voor de chatting van Q* wordt de gemeten gebruikt. In het algemeen wordt G verwaarlood, zo ook hier. De Penman-Monteith formule i een bechrijvende formule en geen diagnotiche, mede omdat D een grootheid i die afhankelijk i van de verdamping door interactie tuen de atmoferiche grenlaag en de voelbare warmtetroom H (zie [1]) die direct amenhangt met de verdamping door de energiebalanvergelijking: Q*-G = LET +H. Indien PMFAO berekend wordt met een D gemeten boven een droog oppervlak in plaat van referentie gra, dan D wordt overchat waardor du PMFAO te groot wordt. In dat geval i de gewaweertand groter dan de 70 /m gebruikt in PMFAO. De Slob-de Bruin formule De nettotraling van referentiegra verchilt van die voor droog gra onder verder gelijke omtandigheden. In 1987 publiceerde de Bruin een formule voor referentiegra. Dit naar een ongepubliceerd idee van Slob. Dit leidde tot de Slob-de Bruin formule Q (1 0.23) * r Hierin i ext i de zonnetraling aan de rand van de atmofeer op een horizontaal vlak, C Slob een contante. In deze tudie i C Slob = 100 W/m2. naar een methode waarbij verdamping van gra zonder watertre kan worden gechat voor heel Nederland. Een voorbeeld i gegeven in kader 3. MA en PMFAO worden vergeleken met LET voor het droge jaar 2003 en het normale jaar 2011 in figuur 2. Te zien i dat de preiding van de datapunten voor MA kleiner i dan voor PMFAO. Met name in het droge jaar overchat PMFAO de gemeten verdamping op ommige dagen aanzienlijk. Dit komt door het aridity-effect (kader 2). Een nadere analye leert dat PMFAO dan groter i dan de gemeten nettotraling. Verder blijkt zonder het aridity-effect dat PMFAO gemiddeld ongeveer 7% groter i dan MA. Een tet van de Slob-de Bruin formule (zie kader 1) voor nettotraling van goed C Slob (W/m2) (1) ext (W/m2) (2) (W/m2) (3) van water voorzien gra wordt getoond in figuur 3 voor het willekeurig gekozen normale jaar Te zien i dat de overeenkomt goed i. Twenthe (zonder advectie) Voor 1989 t/m 2013 zijn in figuur 4 de etmaalgemiddelden van MA en PMFAO tegen elkaar geplot berekend met de klimatologiche data van het willekeurige gekozen NMI-tation Twenthe. Voor dagen in het groeieizoen (tuen half april tot half eptember) zijn dagen apart gemarkeerd waarvoor PMFAO groter i dan de nettotraling volgen Slob-de Bruin. Te zien i dat de reultaten gevonden voor Cabauw bevetigd worden. PMFAO i ytematich groter dan MA en i in het groeieizoen geregeld groter dan de bechikbare energie. La Crau (met advectie) In 1987 werd door Nederlande onderzoeker turbulentie betudeerd boven een geïrrigeerd graveld met de droge vlakte van La Crau, Zuid Frankrijk, al bovenwind terrein. Met eddy-covariantie werd op verchillende hoogte onder meer de verticale waterdamptroom gemeten (zie figuur 5). Deze i terk afhankelijk van de hoogte. Dit illutreert dat onder omtandigheden van lokale advectie de aannamen van horizontale homogeniteit en een contante fluxlaag, waarvoor bijvoorbeeld PMFAO i afgeleid, niet gelden (zie verder roon en de Bruin, 1995 en de Bruin et al., 1991). Cordoba (met advectie) We brengen in herinnering dat de IFAPA lyimeter ite bij Cordoba, Spanje een goed van water voorzien graveld betreft van 115 bij 115 m dat omringd wordt door onbegroeid terrein. Zeker in de zomer peelt hier du lokale advectie een rol. Voor nadere uitleg hierover zie kader 2. Van belang i op te merken dat de invoergegeven voor PMFAO hier onder referentieomtandigheden worden gemeten en derhalve niet behept zijn met het aridity-effect. Voor deze advectieve omtandigheden zonder aridity-effect blijkt PMFAO uittekende reultaten op te leveren (figuur 6). Benadrukt moet worden dat hieruit niet geconcludeerd moet worden dat algemeen PMFAO toepabaar i met invoergegeven gemeten boven een naburig droog terrein (zie figuur 8 in kader 2). We herhalen ook dat voor deze ituatie MA moet worden aangepat. Dit i recent gedaan door de auteur (zie kader 1). Deze aangepate formule (MA_ADV) werd recent getet door IFAPA (Cruz et al, 2014). MA_ADV taat toe om referentiegewaverdamping met advectie te chatten uit beelden van de Europee atelliet MSG. In figuur 7 wordt een tet gegeven (zie ook Cruz et al, 2014). Dicuie en concluie In dit artikel zijn met behulp van divere dataet de verchillende apecten van referentiegewaverdamping behandeld. Aangetoond werd dat voor niet-advectieve omtandigheden MA uittekend voldoet en dat PMFAO ytematich hoger i. In droge periode blijkt PMFAO inderdaad gevoelig voor het aridity-effect, wat leidt tot een aanzienlijke overchatting van. Dit wa in 1987 het argument MA en niet PMFAO in te voeren. Opmerkelijk i dat 18 Meteorologica

4 Nederlande hydrologen de zogeheten advection-aridity methode ontwikkelden die juit gebruik maakt van het feit dat PMFAO gevoelig i voor het aridityeffect (Stricker and Brutaert, 1978). De chattingformule van Slob-deBruin voor de nettotraling(q r ) van gra onder referentieomtandigheden, ingevoerd in 1987, blijkt goed te voldoen en i derhalve een gechikt controlemiddel voor de berekende waarde van. Onder de advectieve omtandigheden die heeren boven het graveld van IFAPA te Cordoba blijkt PMFAO het uittekend te doen. Hieruit blijkt dat PMFAO ontwikkeld i voor vergelijkbare omtandigheden. Dat wil niet zeggen dat PMFAO toepabaar i met data verzameld op een droog naburig veld. Dan zal gecorrigeerd moeten worden voor het aridity-effect. Zie verder Allen et al. (1998) en Temegen et al. (1999). In 1987 werd MA ontwikkeld voor 10-daage perioden in het groeieizoen. Onze reultaten uggereren dat MA goed toepabaar i voor perioden van een dag en zelf buiten het groeieizoen. Dit reultaat i nieuw en vereit nadere tudie. Een luitende fyiche verklaring voor het ucce van MA i moeilijk te geven, maar uit de directe vergelijking voor Cabauw tuen de gemeten verdamping en de globale traling blijkt dat de verdamping van gra zonder advectie in hoofdzaak bepaald wordt door de bechikbare externe energie, de globale traling. Temperatuur i een tweede-orde-effect. Volgen de wet van Clauiu-Clapeyron i de dampdruk in de huidmondje temperatuurafhankelijk, dit verklaart de zwakke afhankelijk van T. Tijden droogte luit het Cabauw-gra de huidmondje. Dan i PMFAO niet langer toepabaar. Onder advectieve omtandigheden die gelden voor de Cordoba ite blijkt de tweede term van de PMFAO formule goed advectie te bechrijven. De aangepate MA_ADV blijkt dan ook redelijk goed te voldoen. Deze behoeft net al MA alleen de temperatuur. Dit reultaat i van praktich belang. De reultaten getoond in kader 3 illutreren hoe met en zonder advectie kan worden gechat uit beelden van MSG. De fyiche verklaring voor MA_ADV wordt later gegeven in een artikel in voorbereiding. Benadrukt moet worden dat turbulente tromingen boven gra met lokale advectie zeer complex zijn en niet met een enkele formule kunnen worden bechreven. In de jaren tachtig werden daarvoor zogenaamde tweedeordeluitingmodellen ontwikkeld, zie roon en de Bruin (1995). Deze tudie toont aan dat het niet zinvol i te zoeken naar één univerele formule voor referentiegewaverdamping, geldig ader 2 Het Aridity-effect Het aridity-effect betreft toepaing van PMFAO met invoergegeven die niet boven een goed van water voorzien graveld zijn gemeten. Het effect valt het bet uit te leggen met het voorbeeld van een weertation in de woetijn. De werkelijke verdamping i dan nul, de gemeten temperatuur i hoog en de gemeten luchtvochtigheid i dan laag. Du dan i het gemeten vochtdeficit groot vergeleken met een meting onder dezelfde omtandigheden boven een goed van water voorzien groot graveld. Daardoor wordt de tweede term van PMFAO overchat en du de referentiegewaverdamping. Voor nadere uitleg zie Allen et al., 1998, Annex 6). Merk op dat Brutaert en Stricker (1978) hun advection-aridity methode ontwikkelden op grond van dit effect voor het chatten van de werkelijke verdamping. Al het Figuur 8. Schet voor lokale en regionale advectie. aridity-effect optreedt i de gewaweertand van het oppervlak waarboven wordt gemeten groter dan de 70 /m, gebruikt in PMFAO. Advectie In Figuur 8 wordt de ituatie gechett die locale advectie karakterieert: droge en warme lucht (met groot vochtdeficit [ e ( T ) ] D = e a ) van het droge voorterrein troomt over het geïrrigeerde graveld. Na de droog-nat-overgang bouwt zich een interne grenlaag (IGL) op. Aan de bovenrand van de IGL penetreert warme en droge lucht in de IGL. Hierdoor wordt aan het verdampend gra extra voelbare warmte toegevoerd. In het blauw-omcirkelde gebied vlak na de droog-natovergang i het oppervlak nog niet aangepat aan de nieuwe ituatie. Dit i het gebied van lokale advectie waar omtandigheden niet horizontaal homogeen zijn en de verticale waterdamptroom niet contant met i met de hoogte. Wageninge wetenchapper hebben theoretich en experimenteel onderzoek verricht aan lokale advectie (roon & de Bruin, 1995 en de Bruin et al., 1991). De lyimeter methode i dan de meet gechikte methode voor het meten van verdamping. Voor uitgetrekte velden i men zo ver van de droog-nat-overgang verwijderd dat zich binnen de IGL een contante fluxlaag heeft ontwikkeld. Dan i tot op een hoogte van ongeveer 20 m de waterdamptroom contant met de hoogte. Daar i dan ook horizontale homogeniteit bereikt. Voor kleine velden wordt dit tadium niet bereikt. Du voor La Crau en Cordoba gelden lokale advectie conditie. In de praktijk zijn geïrrigeerde landbouwpercelen vaak niet groter dan 1 ha, derhalve i locale advectie vaak een belangrijk fenomeen. MA i ontwikkeld voor niet-advectieve omtandigheden. Omdat bij lokale advectie naat de globale traling ook de horizontaal aangevoerde voelbare warmte afkomtig van het bovenwinde droge terrein een energiebron i, ontwikkelde de auteur (Cruz et al. 2014, en de Bruin et al. 2012) voor lokale advectie een aangepate Makkink formule (MA_ADV) : T MA _ ADV 12 (3) Deze correctie voor locale advectie heeft al voordeel boven PMFAO dat deze niet gevoelig i voor het aridity-effect en du niet tot overchatting leidt van de referentiegewaverdamping, terwijl de MA_ADV-formule toetaat dat de deze gechat kan worden uit beelden van meteorologiche atellieten. Zie kader 3. Meteorologica

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Klimaat van Nederland CA. Velds Zonnestraling in Nederland met medewerking van: P.C.T. van der Hoeven J.M. Koopstra W.R. Raaff W.H. Slob THIEMEBAARN

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

5 Niet-lineaire regressie

5 Niet-lineaire regressie 5 Niet-lineaire regressie Als laatste van de soorten regressie zullen we in dit hoofdstuk de niet-lineaire regressie bespreken. Dit zijn modellen waarin de modelparameters(meestal aangegeven met β i )

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie