Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 Voorstel AGP 17 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 3 Steller : Clementine Wijkmans Onderwerp : Handelingsperspectief burgemeesters bij ebola Algemene toelichting Algemene aanpak (wat gebeurt er met de patiënt en zijn omgeving)? De kans dat ebola naar Nederland komt, is klein, maar niet onmogelijk. Daarom zijn er procedures afgesproken met de zorgsector (o.a.rav, ziekenhuizen, huisartsen, GGD) over de beschermingsmaatregelen en geïsoleerde opvang van (mogelijke) patiënten. Patiënten waarbij een serieuze ebola-verdenking bestaat (te beoordelen door een arts) worden opgevangen in een van de acht universitaire medische centra (UMC) in Nederland. De eerste opvang wordt verzorgd door de ziekenhuizen, huisartsen en GGD en, maar zij voeren géén behandeling uit. De patiënt wordt met een ambulance vervoerd waarbij de medewerkers persoonlijke beschermingsmaatregelen hanteren conform landelijke afspraken. De GGD neemt direct contact op met het RIVM om afstemming te zoeken rond communicatie en bron-en contactonderzoek. De GGD benaderd vervolgens contacten van de (mogelijke) patiënt. Zij krijgen van de GGD instructies wat te doen: dagelijks koorts meten en doorgeven en indien zij klachten ontwikkelen geven zij dit door aan de GGD, die de verder procedure in gang zet. Uw rol als burgemeester (crisisorganisatie, communicatie) Crisisorganisatie Ebola is een A- meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat het ministerie van VWS de regie voert. De minister heeft de uitvoering van de bestrijding en communicatie gedelegeerd aan het RIVM/CIB. De voorzitter van de veiligheidsregio draagt officieel zorg voor de uitvoering van de infectieziektenbestrijding bij A-ziekten in de regio. Het is ook mogelijk dat juist een individuele casus onder het gezag van de (lokale) burgemeester wordt aangepakt, vanwege de lokale impact. (Binnen de infectieziektebestrijding is er meestal geen sprake van een grip situatie waarbij multidisciplinaire inzet nodig is.) Als burgemeester wordt u namens de geneeskundige keten geadviseerd door Karin van Esch, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hart voor Brabant. Zij adviseert tevens het bestuur van de VRBN. Daarbij wordt zij ondersteund door de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Beiden zijn 24/7 voor u bereikbaar. Veiligheidsregio en GGD werken in opdracht van en onder regie van VWS en RIVM/CIb. Communicatie Het RIVM voert het woord bij een vermoedelijke ebola-patiënt. De woordvoering wordt afgestemd met VWS en betrokken partijen zoals de GGD Nederland en het Erasmus Universitair ziekenhuis. Betrokken partijen kunnen vanzelfsprekend communiceren over hun eigen verantwoordelijkheden en handelingen. De regionale GGD is verplicht om zaken die het beleid raken of van algemeen belang kunnen zijn (zoals testuitslagen, stand van zaken bron- en contactopsporing) af te stemmen met het RIVM. Op 4 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Minister van VWS, bestuurders van het Veiligheidsberaad, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, VNG en GGD-GHOR Nederland. Naar aanleiding van dat overleg heeft VWS samen met die organisaties bijgevoegde nieuwsbericht voor burgemeesters opgesteld. Als bijlagen zijn toegevoegd een specifieker communicatieadvies voor woordvoerders en communicatieadviseurs van gemeenten, veiligheidsregio s en politie (dat inmiddels verstuurd is naar de communicatieadviseurs van GGD en GHOR en VR) en de toelichting op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vanuit de WPG. Deze bijlagen zijn op 7 november ook aan u verzonden door het NGB. Mocht u op basis van deze notitie nog vragen hebben, neem dan contact op met Clementine Wijkmans, arts MG, adviseur leefomgeving GGD Hart voor Brabant of bij haar afwezigheid Jos van de Sande programmadirecteur leefomgeving AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

2 Procesgang Processtap Datum Aanbieding Dagelijks bestuur (schriftelijk) 10 november 2014 Aanbieding Algemeen Bestuur (ter vergadering) 12 november 2014 Voorstel Het Dagelijks Bestuur stelt op advies van de DPG het Algemeen Bestuur voor om als volgt te besluiten: 1. De afspraak te maken dat bij een individuele casus van Ebola de burgemeester van de gemeente waar de patiënt woont het gezag zal voeren ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid; Akkoord Ja Nee Secretaris: dr.ir. P. Verlaan MCDm Paraaf: Bijlage(s) 1. Nieuwsbericht voor burgemeesters (6 november 2014) Ministerie VWS 2. Toelichting Wet publieke gezondheid 3. Advies communicatie Ebola - Rijksoverheid

3 Bijlage 1: Nieuwsbericht voor burgemeesters Nieuwsbericht voor burgemeesters Verspreiding naar alle burgemeesters via Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. Ter ondersteuning publicatie via Veiligheidsberaad, VNG, GGD GHOR Nederland en NCC voor ondersteunende partners, adviseurs en organisaties. Het streven is om burgemeesters niet dubbel te informeren. Stem eventueel met elkaar af om overlap te vermijden. Regie en sturing bij incidenten rond ebola Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg op 4 november 2014, ontvangt u hierbij namens VNG, Veiligheidsberaad, NGB, VWS, VenJ, RIVM en GGD GHOR Nederland een bericht over de samenwerking bij de preventie en bestrijding van een uitbraak van ebola in Nederland. We hopen met dit bericht niet alleen alle burgemeesters te bereiken, maar ook alle mensen die de burgemeester ondersteunen. Excuses als u daardoor het bericht meerdere keren ontvangt. In de Wet publieke gezondheid is opgenomen dat de minister van VWS de regie heeft bij de bestrijding van infectieziekten van de categorie A, waaronder ebola, en dat de voorzitter veiligheidsregio zorg draagt voor de uitvoering van het bestrijdingsbeleid. In de praktijk vindt de infectieziektebestrijding met name plaats door het RIVM en de GGD, in samenwerking met de zorgsector (ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsenzorg). Inzet van de voorzitter veiligheidsregio in het kader van de Wpg is nodig in situaties waarin (vermoedelijke) patiënten niet willen meewerken aan onderzoek, isolatie of quarantaine en als er bijvoorbeeld gebouwen of goederen ontsmet of gesloten moeten worden. Openbare orde en veiligheid De burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio kan echter ook een rol hebben op het terrein van crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. Een ongegronde verdenking van ebola kan al veel ongerustheid veroorzaken bij omstanders en omwonenden. Goede crisiscommunicatie is in die situaties van groot belang. De gemeenten en veiligheidsregio s worden geadviseerd zich ook op dat soort situaties voor te bereiden. Bij een verdenking in de gemeente worden de burgemeester en voorzitter veiligheidsregio zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de directeur publieke gezondheid. Het is echter goed om te bedenken dat (sociale) media vaak sneller zijn dan de officiële informatievoorziening. Neem in geval van vragen contact op met de directeur publieke gezondheid. De GGD werkt nauw samen met het RIVM en kan alle vragen beantwoorden over ebola, de verspreiding en het te voeren bestrijdingsbeleid. Crisiscommunicatie We adviseren om in de (crisis)communicatie te kiezen voor transparantie, zonder onnodige paniek te veroorzaken. Vertel wat er aan de hand is en wat de risico s zijn en leun daarbij op de beleidslijnen die landelijk zijn afgesproken. Laat de woordvoering over de patiënt en zijn of haar situatie zoveel mogelijk over aan de GGD dan wel het RIVM. Verwijs voor vragen over ebola en het landelijke beleid naar het RIVM. Op verzoek van enkele veiligheidsregio s hebben we een communicatieadvies opgesteld, waarin voor enkele realistische scenario s is aangegeven hoe de woordvoering is georganiseerd en welke rol gemeenten, veiligheidsregio s en politie daarin kunnen spelen. Dat advies is breed verstuurd naar woordvoerders en communicatieadviseurs, maar u vindt het ook als bijlage bij dit bericht. AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 3 van 9

4 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Wet publieke gezondheid: verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de minister van VWS en de voorzitter van de veiligheidsregio. De minister van VWS stelt het kader voor de bestrijding van een uitbraak van een A- ziekte vast. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een A-ziekte.. Het beschrijft in het crisisplan de organisatie, de taken en de bevoegdheden in het kader van de bestrijding van de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een A-ziekte. Dit deel van het crisisplan wordt vastgesteld in overeenstemming met het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst (verder GGD). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een A-ziekte. De GGD is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en uitvoering van de gehele infectieziektebestrijding. De minister kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdracht geven om bepaalde maatregelen uit te voeren of juist niet uit te voeren (Wpg artikel 7, lid 2). Bij afwezigheid van een dergelijke opdracht beslist de voorzitter van de veiligheidsregio zelf over het nemen van maatregelen ter bestrijding van de infectieziekte-uitbraak. De voorzitter van de veiligheidsregio kan maatregelen nemen gericht op individuen zoals gedwongen opname tot isolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (waaronder medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening (artikelen 31-38). De minister kan een ziekenhuis aanwijzen waar individuen ter isolatie in een gesloten afdeling kunnen worden opgenomen (artikel 34). De voorzitter van de veiligheidsregio kan maatregelen nemen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen zoals controle van gebouwen, vervoersmiddelen, goederen en waren, geven van technisch-hygiënische voorschriften, ontsmetten en vernietigen van vectoren, gebouwen of terreinen sluiten, het gebruik of betreden van voertuigen verbieden, waren vernietigen (artikel 47). Wanneer het om een schip of vliegtuig gaat met verdachte ziektegevallen aan boord, dan kan de minister van Infrastructuur en Milieu, na overleg met de minister van VWS, bepalen in welke (lucht)haven het schip of luchtvaartuig aankomt en hoe de loodsdienstverlening plaatsvindt, dan wel de minister van defensie wanneer het een militaire (lucht)haven betreft (artikel 52). De voorzitter van de veiligheidsregio kan bij A-ziekten maatregelen treffen voor de toelating of onttrekking van het schip/luchtvaartuig aan het vrije verkeer (artikel 53). De voorzitter van de veiligheidsregio kan exploitanten van (lucht)havens en vervoersexploitanten opdracht geven om voorlichting te geven over het nemen van maatregelen door passagiers en medewerking te verlenen aan het nemen van andere maatregelen (onderzoek, technisch-hygiënische maatregelen, sluiting gebouwen/terreinen) (artikel 54). De voorzitter van de veiligheidsregio kan vervoersexploitanten opdracht geven om voorlichting te geven aan passagiers, technisch-hygiënische maatregelen uit te voeren, controles uit te voeren op besmetting of tot ontsmetting en eventueel vernietiging van goederen of vectoren (artikel 54-55). Besluitvorming over de verdeling van medische zorg vindt plaats op medisch inhoudelijke gronden. Afspraken hierover worden vastgelegd in professionele richtlijnen. Zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van dergelijke richtlijnen. Zo nodig kan de minister van VWS in overeenstemming met ministers van BZK en VenJ bepalen hoe verdeling van vaccins en profylaxemiddelen plaats moet vinden. Voorwaarde is dat deze inzet nodig is vanwege de bestrijding van een A-ziekte en er sprake is van schaarste aan deze middelen (artikel 11 Wpg). De Wpg (of enige andere wet) geeft geen basis voor verplicht vaccineren. Het toedienen van vaccinaties gebeurt alleen met instemming van de betrokkene op basis van vrijwilligheid in het kader van de Wet op de Geneeskundige AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 4 van 9

5 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Behandelovereenkomst. Inspectie voor de gezondheidszorg De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) adviseert de minister van VWS in het beleidsteam crisisbeheersing 1 (BTCB) van VWS (zie blz. 16). Op regionaal niveau vervult de IGZ de rol van liaison tussen het lokale bestuur en de minister van VWS. Hij kan als vertegenwoordiger van VWS aanschuiven bij het overleg in de regio en deelnemen aan het regionaal beleidsteam. In dat geval heeft de IGZ geen toezichthoudende taak. De IGZ kan deze rol zowel op verzoek van de regio als op initiatief van VWS oppakken. In acute situaties kan de IGZ doorzettingsmacht uitoefenen richting gezondheidszorginstellingen 2. Centrum voor Infectieziektebestrijding Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) is onderdeel van het RIVM en coördineert in Nederland de medisch inhoudelijke aanpak van een infectieziektecrisis. Het RIVM is een agentschap van VWS en het CIb werkt op basis van een opdracht van de minister van VWS. Taken van het CIb zijn onder meer: - Volgen van de ontwikkelingen in de verspreiding van de infectieziekte door middel van het verzamelen van geanonimiseerde meldingsdata van GGD en en internationale partners. - De overheid en professionals in de gezondheidssector adviseren over het preventieen bestrijdingsbeleid en zonodig coördineren. Hierbij kan een advies over de toewijzing van vaccins aan specifieke doelgroepen aan bod komen. - Richtlijnen en draaiboeken ontwikkelen voor de lokale en landelijke bestrijding van infectieziekten. - Samenwerken met lokale uitvoerders van de infectieziektebestrijding en fungeren als aanspreekpunt voor onder andere de WHO en het ECDC. Gezondheidsraad De Gezondheidsraad adviseert de regering over de stand van de wetenschap met betrekking tot gezondheid en ziekte. Waar het gaat om de bestrijding van infectieziekten adviseert de Gezondheidsraad over de aanschaf van vaccins of de verdeling daarvan. Dit gebeurt alleen in de preparatiefase. Wet Veiligheidsregio s: Bestrijding op regionaal niveau De Wet Veiligheidsregio s (verder: Wvr) is erop gericht een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie tot stand te brengen. Deze bestuurlijke regie wordt vormgegeven door een veiligheidsregio. De wet geeft aan hoe de veiligheidsregio bestuurd wordt, wat de taken van het bestuur zijn en wie de voorzitter is. De burgemeester dan wel de voorzitter van een veiligheidsregio kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) om bijstand vragen, die op zijn beurt andere veiligheidsregio s om bijstand kan vragen. Ook kan dit verzoek door de voorzitter gedaan worden aan de voorzitter van een naastgelegen veiligheidsregio. Bij een crisis kan de Commissaris van de Koning de burgemeesters in de provincie aanwijzingen geven over het voor de rampenbestrijding of crisisbeheersing te voeren beleid. In crisistijd begeleidt het Nationaal Crisiscentrum of het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie van VenJ (zie blz.11) de betrokken veiligheidsregio s en gemeenten bij de crisiscommunicatie. 1 Departementaal Handboek Crisisbeheersing VWS 2 Kwaliteitswet zorginstellingen

6 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Taak voorzitter van de veiligheidsregio bij infectieziektebestrijding De voorzitter van de veiligheidsregio is op grond van de Wvr bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan bij uitsluiting van anderen bevoegd tot het toepassen van diverse bevoegdheden uit onder meer de Wvr, de Gemeentewet en de Politiewet. Hij is op grond van de Wpg tevens exclusief verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van de bestrijding van een infectieziekte behorend tot de A categorie. De voorzitter van de veiligheidsregio zit het Regionaal Beleidsteam voor. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op bovenlokale rampen en crisis, alsmede voor de voorbereiding op A-ziekten. Directeur publieke gezondheid De voorzitter van de veiligheidsregio laat zich over de uitvoering van de maatregelen ter bestrijding van de infectieziekte-uitbraak adviseren door de directeur publieke gezondheid (dpg) of een door de dpg aangewezen arts infectieziektebestrijding. De dpg is directeur van de GGD en de GHOR. Hij is in het openbaar bestuur het gezicht van de witte kolom en tevens eenduidig aanspreekpunt voor de witte kolom, zowel bij gezondheidscrises (infectieziekte-uitbraken, blootstelling aan gevaarlijke stoffen), bij incidenten in de fysieke veiligheidssfeer (zware ongevallen, rampen en crises), als bij incidenten op het vlak van sociale veiligheid (maatschappelijke onrust). Door het samenbrengen van de operationele verantwoordelijkheid voor GGD en GHOR bij de dpg is het bevoegd gezag verzekerd van integrale advisering namens de hele witte kolom bij grootschalige infectieziekte-uitbraken, waarbij de besturen van veiligheidsregio en GGD een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Tijdens een uitbraak van een infectieziekte van de B- of C-groep is de dpg, verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering van het bevoegd gezag en voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding. Tevens geeft hij in die situatie operationeel leiding aan de GHOR. De GHOR heeft bij rampen en crises de taak de inzet van de geneeskundige keten te coördineren en aan te sturen. De dpg is voor VWS, in het bijzonder voor het CIb, een belangrijke partner in de veiligheidsregio.

7 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Advies communicatie ebola Voor communicatieadviseurs van politie, veiligheidsregio s en gemeenten Veiligheidsregio s, gemeenten en politie kunnen te maken krijgen met vragen van journalisten over (verdenkingen van) ebola in Nederland. Een ongegronde verdenking van ebola kan al voor onrust zorgen bij omwonenden en omstanders. Met dit advies geven we een handreiking voor de woordvoering door veiligheidsregio s, gemeenten en politie. We doen dat aan de hand van een aantal realistische scenario s. Algemeen Wat is er al aan publieksinformatie? - website RIVM: - publieksnummer: (werkdagen tussen 8.00u en 18.00u) - website Rijksoverheid: - brieven op Schiphol voor passagiers uit door ebola getroffen landen Regionale instellingen kunnen voor vragen, ook over communicatie, bij hun regionale GGD terecht De kans dat ebola naar Nederland komt achten we klein, maar niet onmogelijk. Er zijn daarom procedures afgesproken met de zorgsector over de beschermingsmaatregelen en geïsoleerde opvang van (mogelijke) patiënten. Patiënten waarbij een serieuze ebola verdenking bestaat (te beoordelen door een arts) worden opgevangen in een van de acht universitaire medische centra (UMC) in Nederland (Amsterdam 2x, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Maastricht). Andere ziekenhuizen, huisartsen en GGD doen de eerste opvang, maar voeren geen behandeling uit. Zij moeten direct contact opnemen met de meldkamer om de patiënt met een speciale ambulance te laten vervoeren naar een UMC. De GGD neemt direct contact op met het RIVM. algemeen Het RIVM doet namens het ministerie van VWS de woordvoering over ebola in Nederland. Bij serieuze verdenkingen informeert het RIVM de media. Het RIVM doet dat in afstemming met het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en het betrokken universitaire medische centrum. In bijzondere situaties met grote maatschappelijke impact zal de minister van VWS de woordvoering doen. RIVM woordvoering Telefoon en persvoorlichting Tijdens kantoortijden Harald Wychgel: Jan Brouwer de Koning: Hella Smit: Buiten kantoortijden (na uur) Standaard geldt: Blijf afstemmen voor eenduidige communicatie. Verschillen in maatregelen en communicatie vergroten onrust en verkleint vertrouwen. VWS en het RIVM monitoren wat er leeft onder pers en publiek en gaan daar snel op in. We ontkrachten onjuiste informatie en reageer op veel voorkomende geruchten: klopt, klopt niet of zoeken we uit.

8 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Scenario s Scenario 1: Repatriëring naar Nederland Bij scenario 1 verwachten we geen communicatietaak voor veiligheidsregio s en politie; wel voor het RIVM. a. Scenario repatriëring van Nederlander met ebola Een Nederlandse hulpverlener of inwoner/expat in een van de door ebola getroffen landen is (mogelijk) besmet met ebola en wordt gerepatrieerd naar Nederland. Conform het protocol komt de (mogelijke) patiënt aan op Schiphol en wordt met een speciale ambulance vervoerd naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Eventueel kan een ander universitair medisch centrum worden aangewezen, bijvoorbeeld als er al meerdere patiënten in het LUMC zijn opgenomen. Pers verwijzen naar RIVM b. Scenario repatriëring van internationale hulpverlener met ebola De Europese Unie vraagt Nederland om een internationale hulpverlener met (mogelijk) ebola op te vangen, conform de afspraken die we daarover in Europa hebben gemaakt. De (mogelijke) patiënt komt aan op Schiphol en wordt met een speciale ambulance vervoerd naar het Calamiteitenhospitaal in Utrecht (naast het Universitair Medisch Centrum Utrecht). Pers verwijzen naar RIVM Scenario 2: Ontdekking in Nederland Bij scenario 2 kunnen veiligheidsregio s en politie wel betrokken zijn. a. Scenario nog niet door arts beoordeelde verdenking van ebola in Nederland Ergens in Nederland ontstaat twijfel over iemand waarbij gedacht wordt aan ebola. Bijvoorbeeld een man of vrouw die hoest of rilt, waarbij een omstander denkt dat die uit Afrika komt. Er is nog geen arts om advies gevraagd en de verdenking is niet geuit op basis van een officiële casusdefinitie. Verwijs direct naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Geef geen informatie over de patiënt of zijn symptomen. Laat dat over aan de GGD. Vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Overleg bij (grote) onrust met de woordvoerder van de burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio en de GGD over een gepaste reactie. Hoewel de voorzitter van de veiligheidsregio officieel zorg draagt voor de uitvoering van de infectieziektenbestrijding bij A- ziekten, zullen dit soort individuele situaties over het algemeen onder het gezag van de (lokale) burgemeester worden aangepakt. Controleer bij twijfel welke burgemeester het gezag voert. b. Scenario mogelijke verdenking van ebola in Nederland De GGD, huisarts, ambulanceverpleegkundige of het betrokken ziekenhuis vindt dat er voldoende aanleiding is om voorzorgsmaatregelen te treffen (beschermende pakken, isolatie patiënt, schoonmaken ruimtes) en de patiënt over te brengen naar een universitair medisch centrum voor verder onderzoek. Veiligheidsregio en politie kunnen betrokken zijn bij openbare orde en veiligheid rond de plek waar de verdenking is geuit. Doe alleen woordvoering over de situatie ter plaatse, maar geef nooit informatie over de patiënt. Laat woordvoering over de patiënt, (eerdere) verblijfplaats(en) van de patiënt, deelname aan openbaar vervoer e.d. altijd over aan het RIVM. Vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van het RIVM

9 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Geef eventuele informatie die omstanders kwijt willen over de verblijfplaats(en) van de patiënt door aan de regionale GGD. De GGD stemt af met het RIVM over bron- en contactopsporing. Overleg bij (grote) onrust met de woordvoerder van de burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio en de GGD over een gepaste reactie. Na overleg met de GGD vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland c. Scenario serieuze verdenking van ebola in Nederland Een arts van het betrokken universitair medisch centrum is van mening dat de mogelijke patiënt getest moet worden op ebola. Pers verwijzen naar het RIVM d. Scenario vaststelling van ebola in Nederland De testresultaten zijn bekend. De patiënt heeft ebola of niet. Pers verwijzen naar het RIVM

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 7 - Infectieziekte 7 Infectieziekte Versie april 2012 crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 21 oktober 2014 Betreft Ebola. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 21 oktober 2014 Betreft Ebola. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Kenniscongressen protocol leren 6 maart 2007 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) Maike Delfgaauw

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1.

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1. Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises Versie 1.3, 6 december 2012 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio In september 2011 verscheen de nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens, een

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008)

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding MULTIDISCIPLINAIR COÖRDINATIEPLAN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING Februari 2015, versie 1.2 Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziektebestrijding (230) Versienummer : 1.2 Afdelingseigenaar

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 06 december 2014 Algemeen over ebola Wat is ebola? Hoe verloopt de besmetting? Kan ebola ook via onbeschermde geslachtsgemeenschap worden overgedragen? Is er een risico

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 22 - Media 22 Media Versie april 2012 crisistypen media: gebrek aan normale middelen tot het doen van mededelingen aan het publiek bevoegd gezag minister-president

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Wet veiligheidsregio s

Wet veiligheidsregio s Wet veiligheidsregio s Tekst van de wet 1 In deze tekst zijn de wijzigingen verwerkt die voortvloeien uit artikel XI van de Aanpassingswet veiligheidsregio s 2 In de bijlage bij de wet zijn de relevante

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Handreiking. Opvang van CBRN- patiënten op de SEH. Auteur: Regionale Werkgroep Biologisch, ROAZ- regio s Zwolle en Euregio

Handreiking. Opvang van CBRN- patiënten op de SEH. Auteur: Regionale Werkgroep Biologisch, ROAZ- regio s Zwolle en Euregio Handreiking Opvang van CBRN- patiënten op de SEH Auteur: Regionale Werkgroep Biologisch, ROAZ- regio s Zwolle en Euregio Opdrachtgever: Netwerk Acute Zorg Zwolle Acute Zorg Euregio Definitieve versie:

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 10, 2014. In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 10, 2014. In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 10, 2014 In deze nieuwsbrief Ebola-opvang goed voorbereid in Erasmus MC Berichtgeving: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport Mogelijk

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Welkom bij het Webinar Ebola. 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur

Welkom bij het Webinar Ebola. 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur Welkom bij het Webinar Ebola 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur Voorstellen Kees in t Veld; gespreksleider webinar (voorzitter Landelijke Protocollencommissie; huisarts) Dennie Wulterkens; lid expertgroep

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Protocol asbestbrand. Westvoorne

Protocol asbestbrand. Westvoorne Protocol asbestbrand Westvoorne Inhoud Inleiding protocol asbestbrand 3 Bepaal catagorie 3 Stappenplan categorie 1 4 Stappenplan categorie 2 5 Stappenplan categorie 3 6 Schema stappenplan asbestbrand 7

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie