Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 Voorstel AGP 17 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 3 Steller : Clementine Wijkmans Onderwerp : Handelingsperspectief burgemeesters bij ebola Algemene toelichting Algemene aanpak (wat gebeurt er met de patiënt en zijn omgeving)? De kans dat ebola naar Nederland komt, is klein, maar niet onmogelijk. Daarom zijn er procedures afgesproken met de zorgsector (o.a.rav, ziekenhuizen, huisartsen, GGD) over de beschermingsmaatregelen en geïsoleerde opvang van (mogelijke) patiënten. Patiënten waarbij een serieuze ebola-verdenking bestaat (te beoordelen door een arts) worden opgevangen in een van de acht universitaire medische centra (UMC) in Nederland. De eerste opvang wordt verzorgd door de ziekenhuizen, huisartsen en GGD en, maar zij voeren géén behandeling uit. De patiënt wordt met een ambulance vervoerd waarbij de medewerkers persoonlijke beschermingsmaatregelen hanteren conform landelijke afspraken. De GGD neemt direct contact op met het RIVM om afstemming te zoeken rond communicatie en bron-en contactonderzoek. De GGD benaderd vervolgens contacten van de (mogelijke) patiënt. Zij krijgen van de GGD instructies wat te doen: dagelijks koorts meten en doorgeven en indien zij klachten ontwikkelen geven zij dit door aan de GGD, die de verder procedure in gang zet. Uw rol als burgemeester (crisisorganisatie, communicatie) Crisisorganisatie Ebola is een A- meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat het ministerie van VWS de regie voert. De minister heeft de uitvoering van de bestrijding en communicatie gedelegeerd aan het RIVM/CIB. De voorzitter van de veiligheidsregio draagt officieel zorg voor de uitvoering van de infectieziektenbestrijding bij A-ziekten in de regio. Het is ook mogelijk dat juist een individuele casus onder het gezag van de (lokale) burgemeester wordt aangepakt, vanwege de lokale impact. (Binnen de infectieziektebestrijding is er meestal geen sprake van een grip situatie waarbij multidisciplinaire inzet nodig is.) Als burgemeester wordt u namens de geneeskundige keten geadviseerd door Karin van Esch, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hart voor Brabant. Zij adviseert tevens het bestuur van de VRBN. Daarbij wordt zij ondersteund door de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Beiden zijn 24/7 voor u bereikbaar. Veiligheidsregio en GGD werken in opdracht van en onder regie van VWS en RIVM/CIb. Communicatie Het RIVM voert het woord bij een vermoedelijke ebola-patiënt. De woordvoering wordt afgestemd met VWS en betrokken partijen zoals de GGD Nederland en het Erasmus Universitair ziekenhuis. Betrokken partijen kunnen vanzelfsprekend communiceren over hun eigen verantwoordelijkheden en handelingen. De regionale GGD is verplicht om zaken die het beleid raken of van algemeen belang kunnen zijn (zoals testuitslagen, stand van zaken bron- en contactopsporing) af te stemmen met het RIVM. Op 4 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Minister van VWS, bestuurders van het Veiligheidsberaad, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, VNG en GGD-GHOR Nederland. Naar aanleiding van dat overleg heeft VWS samen met die organisaties bijgevoegde nieuwsbericht voor burgemeesters opgesteld. Als bijlagen zijn toegevoegd een specifieker communicatieadvies voor woordvoerders en communicatieadviseurs van gemeenten, veiligheidsregio s en politie (dat inmiddels verstuurd is naar de communicatieadviseurs van GGD en GHOR en VR) en de toelichting op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vanuit de WPG. Deze bijlagen zijn op 7 november ook aan u verzonden door het NGB. Mocht u op basis van deze notitie nog vragen hebben, neem dan contact op met Clementine Wijkmans, arts MG, adviseur leefomgeving GGD Hart voor Brabant of bij haar afwezigheid Jos van de Sande programmadirecteur leefomgeving AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

2 Procesgang Processtap Datum Aanbieding Dagelijks bestuur (schriftelijk) 10 november 2014 Aanbieding Algemeen Bestuur (ter vergadering) 12 november 2014 Voorstel Het Dagelijks Bestuur stelt op advies van de DPG het Algemeen Bestuur voor om als volgt te besluiten: 1. De afspraak te maken dat bij een individuele casus van Ebola de burgemeester van de gemeente waar de patiënt woont het gezag zal voeren ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid; Akkoord Ja Nee Secretaris: dr.ir. P. Verlaan MCDm Paraaf: Bijlage(s) 1. Nieuwsbericht voor burgemeesters (6 november 2014) Ministerie VWS 2. Toelichting Wet publieke gezondheid 3. Advies communicatie Ebola - Rijksoverheid

3 Bijlage 1: Nieuwsbericht voor burgemeesters Nieuwsbericht voor burgemeesters Verspreiding naar alle burgemeesters via Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. Ter ondersteuning publicatie via Veiligheidsberaad, VNG, GGD GHOR Nederland en NCC voor ondersteunende partners, adviseurs en organisaties. Het streven is om burgemeesters niet dubbel te informeren. Stem eventueel met elkaar af om overlap te vermijden. Regie en sturing bij incidenten rond ebola Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg op 4 november 2014, ontvangt u hierbij namens VNG, Veiligheidsberaad, NGB, VWS, VenJ, RIVM en GGD GHOR Nederland een bericht over de samenwerking bij de preventie en bestrijding van een uitbraak van ebola in Nederland. We hopen met dit bericht niet alleen alle burgemeesters te bereiken, maar ook alle mensen die de burgemeester ondersteunen. Excuses als u daardoor het bericht meerdere keren ontvangt. In de Wet publieke gezondheid is opgenomen dat de minister van VWS de regie heeft bij de bestrijding van infectieziekten van de categorie A, waaronder ebola, en dat de voorzitter veiligheidsregio zorg draagt voor de uitvoering van het bestrijdingsbeleid. In de praktijk vindt de infectieziektebestrijding met name plaats door het RIVM en de GGD, in samenwerking met de zorgsector (ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsenzorg). Inzet van de voorzitter veiligheidsregio in het kader van de Wpg is nodig in situaties waarin (vermoedelijke) patiënten niet willen meewerken aan onderzoek, isolatie of quarantaine en als er bijvoorbeeld gebouwen of goederen ontsmet of gesloten moeten worden. Openbare orde en veiligheid De burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio kan echter ook een rol hebben op het terrein van crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. Een ongegronde verdenking van ebola kan al veel ongerustheid veroorzaken bij omstanders en omwonenden. Goede crisiscommunicatie is in die situaties van groot belang. De gemeenten en veiligheidsregio s worden geadviseerd zich ook op dat soort situaties voor te bereiden. Bij een verdenking in de gemeente worden de burgemeester en voorzitter veiligheidsregio zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de directeur publieke gezondheid. Het is echter goed om te bedenken dat (sociale) media vaak sneller zijn dan de officiële informatievoorziening. Neem in geval van vragen contact op met de directeur publieke gezondheid. De GGD werkt nauw samen met het RIVM en kan alle vragen beantwoorden over ebola, de verspreiding en het te voeren bestrijdingsbeleid. Crisiscommunicatie We adviseren om in de (crisis)communicatie te kiezen voor transparantie, zonder onnodige paniek te veroorzaken. Vertel wat er aan de hand is en wat de risico s zijn en leun daarbij op de beleidslijnen die landelijk zijn afgesproken. Laat de woordvoering over de patiënt en zijn of haar situatie zoveel mogelijk over aan de GGD dan wel het RIVM. Verwijs voor vragen over ebola en het landelijke beleid naar het RIVM. Op verzoek van enkele veiligheidsregio s hebben we een communicatieadvies opgesteld, waarin voor enkele realistische scenario s is aangegeven hoe de woordvoering is georganiseerd en welke rol gemeenten, veiligheidsregio s en politie daarin kunnen spelen. Dat advies is breed verstuurd naar woordvoerders en communicatieadviseurs, maar u vindt het ook als bijlage bij dit bericht. AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 3 van 9

4 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Wet publieke gezondheid: verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de minister van VWS en de voorzitter van de veiligheidsregio. De minister van VWS stelt het kader voor de bestrijding van een uitbraak van een A- ziekte vast. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een A-ziekte.. Het beschrijft in het crisisplan de organisatie, de taken en de bevoegdheden in het kader van de bestrijding van de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een A-ziekte. Dit deel van het crisisplan wordt vastgesteld in overeenstemming met het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst (verder GGD). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een A-ziekte. De GGD is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en uitvoering van de gehele infectieziektebestrijding. De minister kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdracht geven om bepaalde maatregelen uit te voeren of juist niet uit te voeren (Wpg artikel 7, lid 2). Bij afwezigheid van een dergelijke opdracht beslist de voorzitter van de veiligheidsregio zelf over het nemen van maatregelen ter bestrijding van de infectieziekte-uitbraak. De voorzitter van de veiligheidsregio kan maatregelen nemen gericht op individuen zoals gedwongen opname tot isolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (waaronder medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening (artikelen 31-38). De minister kan een ziekenhuis aanwijzen waar individuen ter isolatie in een gesloten afdeling kunnen worden opgenomen (artikel 34). De voorzitter van de veiligheidsregio kan maatregelen nemen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen zoals controle van gebouwen, vervoersmiddelen, goederen en waren, geven van technisch-hygiënische voorschriften, ontsmetten en vernietigen van vectoren, gebouwen of terreinen sluiten, het gebruik of betreden van voertuigen verbieden, waren vernietigen (artikel 47). Wanneer het om een schip of vliegtuig gaat met verdachte ziektegevallen aan boord, dan kan de minister van Infrastructuur en Milieu, na overleg met de minister van VWS, bepalen in welke (lucht)haven het schip of luchtvaartuig aankomt en hoe de loodsdienstverlening plaatsvindt, dan wel de minister van defensie wanneer het een militaire (lucht)haven betreft (artikel 52). De voorzitter van de veiligheidsregio kan bij A-ziekten maatregelen treffen voor de toelating of onttrekking van het schip/luchtvaartuig aan het vrije verkeer (artikel 53). De voorzitter van de veiligheidsregio kan exploitanten van (lucht)havens en vervoersexploitanten opdracht geven om voorlichting te geven over het nemen van maatregelen door passagiers en medewerking te verlenen aan het nemen van andere maatregelen (onderzoek, technisch-hygiënische maatregelen, sluiting gebouwen/terreinen) (artikel 54). De voorzitter van de veiligheidsregio kan vervoersexploitanten opdracht geven om voorlichting te geven aan passagiers, technisch-hygiënische maatregelen uit te voeren, controles uit te voeren op besmetting of tot ontsmetting en eventueel vernietiging van goederen of vectoren (artikel 54-55). Besluitvorming over de verdeling van medische zorg vindt plaats op medisch inhoudelijke gronden. Afspraken hierover worden vastgelegd in professionele richtlijnen. Zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van dergelijke richtlijnen. Zo nodig kan de minister van VWS in overeenstemming met ministers van BZK en VenJ bepalen hoe verdeling van vaccins en profylaxemiddelen plaats moet vinden. Voorwaarde is dat deze inzet nodig is vanwege de bestrijding van een A-ziekte en er sprake is van schaarste aan deze middelen (artikel 11 Wpg). De Wpg (of enige andere wet) geeft geen basis voor verplicht vaccineren. Het toedienen van vaccinaties gebeurt alleen met instemming van de betrokkene op basis van vrijwilligheid in het kader van de Wet op de Geneeskundige AGP 17 ABVRBN Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 4 van 9

5 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Behandelovereenkomst. Inspectie voor de gezondheidszorg De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) adviseert de minister van VWS in het beleidsteam crisisbeheersing 1 (BTCB) van VWS (zie blz. 16). Op regionaal niveau vervult de IGZ de rol van liaison tussen het lokale bestuur en de minister van VWS. Hij kan als vertegenwoordiger van VWS aanschuiven bij het overleg in de regio en deelnemen aan het regionaal beleidsteam. In dat geval heeft de IGZ geen toezichthoudende taak. De IGZ kan deze rol zowel op verzoek van de regio als op initiatief van VWS oppakken. In acute situaties kan de IGZ doorzettingsmacht uitoefenen richting gezondheidszorginstellingen 2. Centrum voor Infectieziektebestrijding Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) is onderdeel van het RIVM en coördineert in Nederland de medisch inhoudelijke aanpak van een infectieziektecrisis. Het RIVM is een agentschap van VWS en het CIb werkt op basis van een opdracht van de minister van VWS. Taken van het CIb zijn onder meer: - Volgen van de ontwikkelingen in de verspreiding van de infectieziekte door middel van het verzamelen van geanonimiseerde meldingsdata van GGD en en internationale partners. - De overheid en professionals in de gezondheidssector adviseren over het preventieen bestrijdingsbeleid en zonodig coördineren. Hierbij kan een advies over de toewijzing van vaccins aan specifieke doelgroepen aan bod komen. - Richtlijnen en draaiboeken ontwikkelen voor de lokale en landelijke bestrijding van infectieziekten. - Samenwerken met lokale uitvoerders van de infectieziektebestrijding en fungeren als aanspreekpunt voor onder andere de WHO en het ECDC. Gezondheidsraad De Gezondheidsraad adviseert de regering over de stand van de wetenschap met betrekking tot gezondheid en ziekte. Waar het gaat om de bestrijding van infectieziekten adviseert de Gezondheidsraad over de aanschaf van vaccins of de verdeling daarvan. Dit gebeurt alleen in de preparatiefase. Wet Veiligheidsregio s: Bestrijding op regionaal niveau De Wet Veiligheidsregio s (verder: Wvr) is erop gericht een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie tot stand te brengen. Deze bestuurlijke regie wordt vormgegeven door een veiligheidsregio. De wet geeft aan hoe de veiligheidsregio bestuurd wordt, wat de taken van het bestuur zijn en wie de voorzitter is. De burgemeester dan wel de voorzitter van een veiligheidsregio kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) om bijstand vragen, die op zijn beurt andere veiligheidsregio s om bijstand kan vragen. Ook kan dit verzoek door de voorzitter gedaan worden aan de voorzitter van een naastgelegen veiligheidsregio. Bij een crisis kan de Commissaris van de Koning de burgemeesters in de provincie aanwijzingen geven over het voor de rampenbestrijding of crisisbeheersing te voeren beleid. In crisistijd begeleidt het Nationaal Crisiscentrum of het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie van VenJ (zie blz.11) de betrokken veiligheidsregio s en gemeenten bij de crisiscommunicatie. 1 Departementaal Handboek Crisisbeheersing VWS 2 Kwaliteitswet zorginstellingen

6 Bijlage 2: Toelichting Wet publieke gezondheid Taak voorzitter van de veiligheidsregio bij infectieziektebestrijding De voorzitter van de veiligheidsregio is op grond van de Wvr bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan bij uitsluiting van anderen bevoegd tot het toepassen van diverse bevoegdheden uit onder meer de Wvr, de Gemeentewet en de Politiewet. Hij is op grond van de Wpg tevens exclusief verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van de bestrijding van een infectieziekte behorend tot de A categorie. De voorzitter van de veiligheidsregio zit het Regionaal Beleidsteam voor. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op bovenlokale rampen en crisis, alsmede voor de voorbereiding op A-ziekten. Directeur publieke gezondheid De voorzitter van de veiligheidsregio laat zich over de uitvoering van de maatregelen ter bestrijding van de infectieziekte-uitbraak adviseren door de directeur publieke gezondheid (dpg) of een door de dpg aangewezen arts infectieziektebestrijding. De dpg is directeur van de GGD en de GHOR. Hij is in het openbaar bestuur het gezicht van de witte kolom en tevens eenduidig aanspreekpunt voor de witte kolom, zowel bij gezondheidscrises (infectieziekte-uitbraken, blootstelling aan gevaarlijke stoffen), bij incidenten in de fysieke veiligheidssfeer (zware ongevallen, rampen en crises), als bij incidenten op het vlak van sociale veiligheid (maatschappelijke onrust). Door het samenbrengen van de operationele verantwoordelijkheid voor GGD en GHOR bij de dpg is het bevoegd gezag verzekerd van integrale advisering namens de hele witte kolom bij grootschalige infectieziekte-uitbraken, waarbij de besturen van veiligheidsregio en GGD een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Tijdens een uitbraak van een infectieziekte van de B- of C-groep is de dpg, verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering van het bevoegd gezag en voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding. Tevens geeft hij in die situatie operationeel leiding aan de GHOR. De GHOR heeft bij rampen en crises de taak de inzet van de geneeskundige keten te coördineren en aan te sturen. De dpg is voor VWS, in het bijzonder voor het CIb, een belangrijke partner in de veiligheidsregio.

7 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Advies communicatie ebola Voor communicatieadviseurs van politie, veiligheidsregio s en gemeenten Veiligheidsregio s, gemeenten en politie kunnen te maken krijgen met vragen van journalisten over (verdenkingen van) ebola in Nederland. Een ongegronde verdenking van ebola kan al voor onrust zorgen bij omwonenden en omstanders. Met dit advies geven we een handreiking voor de woordvoering door veiligheidsregio s, gemeenten en politie. We doen dat aan de hand van een aantal realistische scenario s. Algemeen Wat is er al aan publieksinformatie? - website RIVM: - publieksnummer: (werkdagen tussen 8.00u en 18.00u) - website Rijksoverheid: - brieven op Schiphol voor passagiers uit door ebola getroffen landen Regionale instellingen kunnen voor vragen, ook over communicatie, bij hun regionale GGD terecht De kans dat ebola naar Nederland komt achten we klein, maar niet onmogelijk. Er zijn daarom procedures afgesproken met de zorgsector over de beschermingsmaatregelen en geïsoleerde opvang van (mogelijke) patiënten. Patiënten waarbij een serieuze ebola verdenking bestaat (te beoordelen door een arts) worden opgevangen in een van de acht universitaire medische centra (UMC) in Nederland (Amsterdam 2x, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Maastricht). Andere ziekenhuizen, huisartsen en GGD doen de eerste opvang, maar voeren geen behandeling uit. Zij moeten direct contact opnemen met de meldkamer om de patiënt met een speciale ambulance te laten vervoeren naar een UMC. De GGD neemt direct contact op met het RIVM. algemeen Het RIVM doet namens het ministerie van VWS de woordvoering over ebola in Nederland. Bij serieuze verdenkingen informeert het RIVM de media. Het RIVM doet dat in afstemming met het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en het betrokken universitaire medische centrum. In bijzondere situaties met grote maatschappelijke impact zal de minister van VWS de woordvoering doen. RIVM woordvoering Telefoon en persvoorlichting Tijdens kantoortijden Harald Wychgel: Jan Brouwer de Koning: Hella Smit: Buiten kantoortijden (na uur) Standaard geldt: Blijf afstemmen voor eenduidige communicatie. Verschillen in maatregelen en communicatie vergroten onrust en verkleint vertrouwen. VWS en het RIVM monitoren wat er leeft onder pers en publiek en gaan daar snel op in. We ontkrachten onjuiste informatie en reageer op veel voorkomende geruchten: klopt, klopt niet of zoeken we uit.

8 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Scenario s Scenario 1: Repatriëring naar Nederland Bij scenario 1 verwachten we geen communicatietaak voor veiligheidsregio s en politie; wel voor het RIVM. a. Scenario repatriëring van Nederlander met ebola Een Nederlandse hulpverlener of inwoner/expat in een van de door ebola getroffen landen is (mogelijk) besmet met ebola en wordt gerepatrieerd naar Nederland. Conform het protocol komt de (mogelijke) patiënt aan op Schiphol en wordt met een speciale ambulance vervoerd naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Eventueel kan een ander universitair medisch centrum worden aangewezen, bijvoorbeeld als er al meerdere patiënten in het LUMC zijn opgenomen. Pers verwijzen naar RIVM b. Scenario repatriëring van internationale hulpverlener met ebola De Europese Unie vraagt Nederland om een internationale hulpverlener met (mogelijk) ebola op te vangen, conform de afspraken die we daarover in Europa hebben gemaakt. De (mogelijke) patiënt komt aan op Schiphol en wordt met een speciale ambulance vervoerd naar het Calamiteitenhospitaal in Utrecht (naast het Universitair Medisch Centrum Utrecht). Pers verwijzen naar RIVM Scenario 2: Ontdekking in Nederland Bij scenario 2 kunnen veiligheidsregio s en politie wel betrokken zijn. a. Scenario nog niet door arts beoordeelde verdenking van ebola in Nederland Ergens in Nederland ontstaat twijfel over iemand waarbij gedacht wordt aan ebola. Bijvoorbeeld een man of vrouw die hoest of rilt, waarbij een omstander denkt dat die uit Afrika komt. Er is nog geen arts om advies gevraagd en de verdenking is niet geuit op basis van een officiële casusdefinitie. Verwijs direct naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Geef geen informatie over de patiënt of zijn symptomen. Laat dat over aan de GGD. Vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Overleg bij (grote) onrust met de woordvoerder van de burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio en de GGD over een gepaste reactie. Hoewel de voorzitter van de veiligheidsregio officieel zorg draagt voor de uitvoering van de infectieziektenbestrijding bij A- ziekten, zullen dit soort individuele situaties over het algemeen onder het gezag van de (lokale) burgemeester worden aangepakt. Controleer bij twijfel welke burgemeester het gezag voert. b. Scenario mogelijke verdenking van ebola in Nederland De GGD, huisarts, ambulanceverpleegkundige of het betrokken ziekenhuis vindt dat er voldoende aanleiding is om voorzorgsmaatregelen te treffen (beschermende pakken, isolatie patiënt, schoonmaken ruimtes) en de patiënt over te brengen naar een universitair medisch centrum voor verder onderzoek. Veiligheidsregio en politie kunnen betrokken zijn bij openbare orde en veiligheid rond de plek waar de verdenking is geuit. Doe alleen woordvoering over de situatie ter plaatse, maar geef nooit informatie over de patiënt. Laat woordvoering over de patiënt, (eerdere) verblijfplaats(en) van de patiënt, deelname aan openbaar vervoer e.d. altijd over aan het RIVM. Vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van het RIVM

9 Bijlage 3: Advies communicatie ebola Geef eventuele informatie die omstanders kwijt willen over de verblijfplaats(en) van de patiënt door aan de regionale GGD. De GGD stemt af met het RIVM over bron- en contactopsporing. Overleg bij (grote) onrust met de woordvoerder van de burgemeester dan wel voorzitter veiligheidsregio en de GGD over een gepaste reactie. Na overleg met de GGD vanuit de politie een standaard reactie geven: de politie verleent hulp en ondersteuning bij een medisch incident, voor nadere details verwijs ik u naar de woordvoerder van GGD GHOR Nederland c. Scenario serieuze verdenking van ebola in Nederland Een arts van het betrokken universitair medisch centrum is van mening dat de mogelijke patiënt getest moet worden op ebola. Pers verwijzen naar het RIVM d. Scenario vaststelling van ebola in Nederland De testresultaten zijn bekend. De patiënt heeft ebola of niet. Pers verwijzen naar het RIVM

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 7 - Infectieziekte 7 Infectieziekte Versie april 2012 crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 7 Infectieziekte 7 Infectieziekte versie 2015 Crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Versienummer: 1.0 Vastgesteld: 3 juni 2013 Versiebeheer Datum Wijziging Reden wijziging Gewijzigd

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 21 oktober 2014 Betreft Ebola. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 21 oktober 2014 Betreft Ebola. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen Versiebeheer Datum Versienr

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 3 Geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 3 Geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 3 Geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding Bevoegdhedenschema geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding versie

Nadere informatie

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Kennispublicatie De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Infopunt Veiligheid Crises houden zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen. Bij een crisis van meer dan plaatselijke of regionale

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 8 Dierziekte

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 8 Dierziekte Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 8 Dierziekte 8 Dierziekte versie 2015 Crisistypen (dreigende) ernstige dierziekte Bevoegd gezag Europese Commissie en Raad minister van Economische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 195 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 28 september 2010

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 7 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 6 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli uur Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan GM Oss.

Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli uur Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan GM Oss. Agenda Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli 2015 Tijd: 10.00-12.00 uur Plaats: Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan 2 5341 GM Oss. 1. Opening -- -- 2. De GGD gaat verder - presentatie door

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente?

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? Inleiding De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid De burgemeester krijgt steeds

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 22 - Media 22 Media Versie april 2012 crisistypen media: gebrek aan normale middelen tot het doen van mededelingen aan het publiek bevoegd gezag minister-president

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding MULTIDISCIPLINAIR COÖRDINATIEPLAN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING Februari 2015, versie 1.2 Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziektebestrijding (230) Versienummer : 1.2 Afdelingseigenaar

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 09/099

BAOZW/U Lbr. 09/099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Aanpak Grieppandemie Influenza A (H1N1) en Q-koorts ons kenmerk BAOZW/U200901542

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie