AFSCHRIFT. Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHRIFT. Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie"

Transcriptie

1 r, GOWERNEXEKT VAN NED-NIEUV-GUINEA Afdeling Geelvinkbaai,... NO, 0 AFSCHRIFT 31 jlagen : 2 Onderwerp: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode. N.H.K. ' Mak, 13 juli i956 Nr. lll/rech/56/vertrouweli~k, I Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie v a eensantal aiakkers, gedagtekend Biak, 10 juli 1956, betreffende de oproep van de Synode der N.H.X., heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens doordruk te doen toekomen van de brief'van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur alhier van heden no. BJ/198/c/Vertrouwelijk, welke enige tòelichtingen vdrstrekt omtrent ontstaan en achtergrond van de resolutie. Ten aanzien van de laatste alinea wordt opgemerkt dat deze werd geschreven vóór de ontvangst van de uitgave 'Weuw-Guinea spreekt zich uit", welks stellig in een Sehoefte voorziet.. ' Mede mo& worden aange5oden een afschrift van de Srief van Ds. Rumainum waarbij mij de resolutie werd aan-,oeboden, De Resident Gee1vinkSaa.i w.g. H. Veldkamp A a n: Zijne Excellentie De Gouverneur van Nederlands JNieuw-Guine a Holland ia-binnen. CC. P.3, (Sisi,: copie resolutie brief HPB; brief D5.R.) voor eensluidend afschrift

2 NO. ; BJ/198/c/Vertr. 3i jlage :- Onderwerp : Resolutie 3iakkers n.a.v. oproep Synode N.ri.K. Naar aanleiding van de op 10 juli 1956 gedateerde resolutie van enige vooraanstaande Biakkers, betreffende de, oproep van de Synode der R,H.EC., heb ik de eer UHoogEdel- Gestrenge het volgende te Serichten, De resolutie i8 opgesteld door pendeta Rumainwn en H. Womsiwor gezamenli jk. Xja bespreking met de overige ondertekenaars zijn kleinere wijzigingen aangebracht, lu-bie geeft dan ook in de eerste plaats de gebeide genoemde pereonen weer. -. politieke instellina van deze initiatiefnemers is het'volgende bekend. 4.. Pendeta RÙmainwn is van aard en opvattingen een gema- -. tigd man. Hij is uiteraard door nauwe banden met de Zenagg perc bonden en waar8chijnlijk vo estema een belangrijke rol 3ij de totstandkoming van de Ev elisch Christelijke Kerk in Nederl~nda'Mieuw-Guinea te spelen, Met Mo fcaisiepo en'h. Womsiwor behoort hij tot'de meest vooraanstaande Biakkers. Zijn instelling is steeds duidelijk pro-nederlands geweest, doch hij wil zich niet openlijk op politiek terrein Segeven. In feite is hij echter een belangrijke steun voor het Nederland8 gezag, H. Womsiwor heeft er nimer een geheim van gemaakt dat zijn instelling bepaald wordt door nationaal eigenbelang. \ Zijn streven is de vooruitgang, in de eerste plaats in economisch opzicht, vm het volk van Med.Nieuw-Guinea, Na zijn bezoek aan Nederland was Womsiwor er wel van overtuigd dat het momenteel Nederland is die het 3est in stréit is Ned. Nieuw-Guinea vooruit te helpen, Zijn houding t.o.v. Indonesië is uitgesproken nesatief. Naar het voorkomt heeft pendetn Runainum de laatste tijd moeite gedaan contact met hem te onderhouden en hem zo veel mogeliik te leiden. Na zesprekken met pendeta Rumainun (vóór de tekst der resolutie was opgesteld) Womsiwor en A. Krey (na het opstellen van de resolutiej, neen ik dat aan r3e resolutie de volgende gevoelens ten Srmdslq ligzen. l. Ergernis over het feit dat de Synode de oproep de wereld in heeft gestuurd klaarblijkelijk zonder zich voldoende *e realiseren welke zevolgen de plotselinge publikatie$ van een dergelijk stuk hier in Ned.Kieuw-Vuinea ruoet hessen (eerste zin onder ftuenimbang~~ 1.) ; 2. Gegriefdheid omdat de P#2pOea'8 zelf eens te meer niet gekend zijn bij het nemen van een besliasing, d.ie op hun lot van invloed kan zijn; 3. Ongerustheld over een moselijk aan haar lot worden over van de Sevolking van Ned.îiieuw-Guinea, op een dat deze Sevolklng nog niet ver genoeg Is se- r)

3 -2- vorderd om op eigen benen te kunnen staan. (Het vermelde onder Wenirnbangt' 1 en 2); 4. Ontevredenheid over het tempo van ontwikkeling, op het gebied van onderwijs en economie, Vastgesteld wordt dat het volk van Ned.Nieuw-Gu'nea zijn lot in handen stelt van de door haar vertrouwde Neder1 B dse regering, doch tegelijkertijd worden met klem een aantal verlangens naar voren gebracht; meer middelbaar onderwijs, krachtiger bevordering der economische ontwikkeling; 5. Onbehagen over de felle verwijten door M.W.Kaisiepo en anderen te Hollandia gericht aan het adres van de Zending, die zo veel voor het volk van Ned.Nieuw-Guinea heeft gedaan, Uen wil niet dadelijk een oordeel vellen, vóór dat zelfs de volledige tekst v a de oproep bekend is en voelt er niet voor zich zonder meer te laten inschakelen in een tegenstelling overheid -. z end ing Zelfs vindt men het wel nodig er op dit mornent'middels deze resolutie op te wijzen dat het niet de Zendin doch het gouvernement is dat verantwoordelijk is voor het (nog 7 'niet inwilligen van verlangens op onderwijsgebied. Door de voornaamste ondertekenaars werd de resolutie mondeling nog als volgt toegelicht. F.J.S. Rumainum. - de oproep van de Synode te betreuren. Het volk,dolt thans rustig werkt aan de opbouw van het land, kan er door in verwarring worden gebracht "De Zending krijgt thans veel kritiek, het is nodig er op te wijzen dat het niet de Zending is die weigert meer onderwijs te verstrekkentt. In hoeverre de opstelling v a de resolutie wellicht op instigatie van Zendingazijde i3 geschied, valt niet te zeggen. H. Womsiwor. Maslkt de zending verflijten zich op politiek gebied te hebben, begeven. Vraagt of de Zending meent.reeds genoeg voor d it land te he3ben gedaan. Spreekt v a Ifsindiran kepada Zending" (vervat onder ttmenimbangn) en van "sindiran kepada penerintah't (onder "berpendapattl). %aar toch: t'kita tidak senang Zendin3 dipersalahkant', A. grey.?vij horen allerlei comentnar over deze kwestie, terwijl wij de juiste tekst van de oproep nog niet eens heb'sen kunnen hestuderen". (3ij het opstellen van de resolutie waren noz slechts de hoofdpunten van de oproep bekend). ttde zaak is nog niet helemaal duideli jkn. "Wij willen seen arnaerkin& maken op de resolutfe van Hollandia, doch achten deze te scherp voor de Zenddgt', Vreest dat aen van Nederlscndse zif jde Ned.Eieuw-Guinea wil loslaten "Dit kan niet zo maar wor8en deaccepteerd daar wij zelf voor Nederland heb5on yeko#zent' deze zaak in verband met de voorgenomen zelfstandigaking van de Evariplisch Christelijke Kerk; verklaart zich inderti jd tegen dit voorneaen te hebben 'verzet omdat hij de tijd eboor nog niet gekomen achtte, Ds. Lozher zelf had hem toen verzekerd dat de Zending de kerk in Ned.Nieuw-Guinea niet los zou laten doch steeds zou blijven waken om haar voor riiislukking te behoedn. I -3-

4 -3- Vermeldt dat dit jaar van de vier voor toelating tot de P.X. S. geschikt geachte abituriënten van do A.L.S., er in verband met het aantal beschikbare plaatsen slechts e h was geaccepteerd. Tenslotte inoge worden opgemerkt, dat het onderwerp door zijn netelig karakter, zich vow het geven van mondelinge voorlichting in bredere kring in eerste aanleg minder goed leent. Aan een nummer van npengantarra'f, aan deze kwestie gewljd, waarin zowel de hoofdzaken van de oproep als de diverse conmentclren zijn opgenomen, bestaat dringend Sehoefte. xet Hoofd van Plaatselijk Bestuur w.g. C.H. Stefels. voor eensluidend &schrift.

5 I. v' ATSCJXRIPT PENDAPATAIJ EAJ11 BE33RAPA Pl3lUUKA ASLI DI BI= B&RICENAAm cj DENGAI? SERUAT? DM1 SYNODE TJXSJì'ì G%XEDJA HERVORUD BELAIuDA KEZADA RAJAT BELANDA M%NGERAI SOU TANAH NIEUW GUINEA.- Sesudah menjelidiki seruan Synode 'Unum Gered ja Hervormd Blanda kepada rajat Be landa mengenai soal Nieuw Guinea, serta nendengar: a Pidato!l!uax~ jana Mulia Dr. H. Eroeskamp Directeur Kolt urela Zaken di Hollandia,tdmtanggal 4 jul'i, ajam 6.45 petmig 1956 jang lalu; b. Sidato Dr. F.C. Kamma dan Ds. 1.S.Kijne tertanggal 5 j uli ajam 6,45 petmg jmglalu; c. Pidato Turn jug Mulia M,Kaisjepo tertanggal 6 juli, ajam 6.45 petang jarig lalu; d. Zembatja resolusipemuka2 bangsa asli di Hollandia, tertangsal... jang dipersembahkan kehsdapan Seri Basinda Ratu Julima di Soestdijk, maka kami beberapa pemuka di Bi&, mau usulkan: R E S O L U S I. Menimbang: 1. Ap&& kesimpulan seruan itu dapat membawa keuntungan bagi tan& Mieuw Guinea dan penduäuknja_2 Basaimana nrsib penduduk a li jug masih berkekurangan banjak dalam segala lopangrcn,%aik pengatahurn, olconomi dan sebagainja? 2. Dapatkah Nieuw Güinea jang masih rendah perekonomiannja dapat mend jamin satu tingkat penghidupan jaag berbahagia diinasa depan kb&& penduduknja? Berpendapat: 1. Xalau kami melihat kedalm kepada penduduk Nieuw Guinea jang nenjerahkan nasibnja kepada Pemerintah jang dipert jajai timbul soal: Kiran ja Pemerintah mulai sekarang ini, buk= sad ja nendirikan sskolah2 rendah kampung, A.L. S. serta V.V.S. tetapi kalm boleh mendirikan: i \ a. Sekolah2 landjutan bawah seperti P.M.S. dan MüLO, b. Solrolah2 Menengah Unum seperti H.B.S. ;Kweekschool-W. M.T.S. dan sebag~inja. Kalau kami ingat Hirìdia 3elanda dahulu, haunpir tiap2. Kercsidenan (Tempat dim Roeiden) mempunjai satu atau'/., ïebih sekolah menengah. Ha1 mana sampai sekarang belwi dilakaana.km ditanah Nieuw Guinea. 2. Xengingat soerl kelruarmgan hasil jang dikeluarkm ditanah i?ieuw Guinea, timbul pemintaan agar supaja Pemerintah nembantu setjara tenaga uang atau npa djugia akan: a. Cooperntie2 jang ada serta mendirikan: b. Pusat2 perikanaui; pcrtanian; penggergad jian; kopra fonds dll o c. Cursus2 pertuhngan; menganjazï rotari; dagan- pertanim är d. :Calau boleh ditindjau kenbali nasib2 kuli2 atau pengerdja2 bawahan dan nenengaïì asli jang bekerdja pada badan2 Fenerintah dan pertikulir (Uaatschappij2) tentang soal wmmahan dan gadji, Memutusakan: Uniuk men jrmpaikan dan mengharap perhatian sepenuhnja dm1 Penerintah mau didalsm Nieuw Guinea dan di1üar)nederland) ma DOSSIERGL OL

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 126

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 126 23 (1954) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1954 No. 126 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, inzake overdracht door Indonesië

Nadere informatie

Perajaan Natal ini kami Bestir PABAN bersama Kelompok Kerdja Perajaan Natal pakai tema LAIN LIHAT LAIN

Perajaan Natal ini kami Bestir PABAN bersama Kelompok Kerdja Perajaan Natal pakai tema LAIN LIHAT LAIN Secretariaat: Vrijhof 4, 5301 ZL Zaltbommel secretariaat@paban.nl www.paban.nl No : Paban/161018/012/EVP Pokok : Perajaan Natal Beilohy Amalatu Zaltbommel, 18 Oktober 2016 Kepada jang terhormat orang tua-tua,

Nadere informatie

b. _. «L Nieuwe "Badan"

b. _. «L Nieuwe Badan Bada Uman t) Zo nodig andere rubricering aangeven. Dist r.: AU) tjaü:ni CO 1719377 2 7 FEB. b. _. «L Bijlage(n): Afschr.: BO: 2 O

Nadere informatie

PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST

PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST -, - PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU DALAM RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST TUSSEN REPUBLIEK DE INDONESIE EN HET KONINKRIJK BELGIE BETREFFENDE

Nadere informatie

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^".

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de Stuurgroep R.M.S^. 19 Stuurgroep RMS ACD datum 24JAN.1979 CO b d. C( Aan Betreft Bijl.: )nr.: : CFB Stuurgroep R.M.S, d-d- 2 * JA;; M Op 13 november 19?8 werd het volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^". Volgens

Nadere informatie

Ga naar

Ga naar Uitleg visumaanvraag Indonesië. Ga naar http://visa4indonesia.nl/apply-for-visa/applynow/ En druk op APPLY NOW Kies vervolgens uw taal Selecteer uw nationaliteit en soort visum Vul uw gegevens in Druk

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, ("Loodwitordonnantie"). IN NAAM DER KONINGIN

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, (Loodwitordonnantie). IN NAAM DER KONINGIN STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, ("Loodwitordonnantie"). IN NAAM DER KONINGIN DE GOWERNEUR.GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE Allen, die deze

Nadere informatie

november/december 2017

november/december 2017 november/december 2017 Madjalah okt-nov 2017.indd 1 16-11-17 00:25 Laatste uitgave MADJALAH November/december 2017. Vanaf januari 2018 komt GIM Assen met een Zondagsbrief dat tweewekelijks uitkomt met

Nadere informatie

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen 11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen --K. - r-; ;&. "s^foftl. "f/f*/.-.", :. " ) t "*~ CO RAPPORT VAN C( 13 juli 1972, AAN : CFO NR. : 16.^ BETR.: Kampraadsleden Capelle a/d IJseel

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11.

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. 17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. Locale Belangen Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. De Vereeniging is opgericht in 1913 en als rechtspersoon

Nadere informatie

Ga naar

Ga naar Uitleg visumaanvraag Indonesië. Ga naar http://visa4indonesia.nl/apply-for-visa/applynow/ En druk op APPLY NOW Kies vervolgens uw taal Selecteer uw nationaliteit en soort visum Vul uw gegevens in Druk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht

Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht Liturgie voor de dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht Aanvang: 14.15 uur Voorgangers: ds. L.

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE CB08.202 P&O/AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.202.reglement interne geschillencommissie versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp APRMS Organisatie Verbinding 109.. Datum Nummer Evaluatie Onderwerp 24 september 1970 582/70 ID Organisatie Zuid-Molukkers, aa: 2 3 SER 1970 De groep Tamaela is een afgescheiden groep van de beweging van

Nadere informatie

Staten (ow

Staten (ow Agt, It, Rita 91,coi - (ow Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2 no. GT 1), de Landsverordening inen uitvoer (AB 1989 no. GT 12), de Landsverordening accijns

Nadere informatie

Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1

Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1 Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1 Slamat datang, hari perhentian, fadjar sabtu jang kekal, pagi hari kebangkitan Tuhan, subuh siang jang kemal! Penebus! Sentosa

Nadere informatie

a 's-gravenhage, 1 Na expeditie h i> van de Molukken. MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN 8) '53 (2552) eerste

a 's-gravenhage, 1 Na expeditie h i> van de Molukken. MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN 8) '53 (2552) eerste MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN Afdeling Di re c t i e Hi e uv1 - Guinea Klass. nr. Doss. nr. G 1648 Rubricering Ingekomen stuk dd. I INZAGE van Voorafgaande 1 Na expeditie h Medezenden : afschrift

Nadere informatie

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Gouda Data: 10 sept. / 24 sept. / 8 okt. / 15 okt. / 29 okt. / 12 nov. / 26 nov. / 10 dec. Datum Gouda Titel Uitwerking Bronnen (uiteraard

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

Van. Dl.*: 2 4 DEC BAPPORT VAN C. : CFO AAN. dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie "KIRMAS". werd. het navolgende vernomen.

Van. Dl.*: 2 4 DEC BAPPORT VAN C. : CFO AAN. dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie KIRMAS. werd. het navolgende vernomen. APRMS Financiën Dl.*: 2 4 DEC. 1371 BAPPORT VAN C. AAN : CFO dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie "KIRMAS". Van het navolgende vernomen. werd Op de dd. 20-11-1971 gehouden bijeenkomst van de Zuid-Molukse

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers

De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers 22e Jaargang 1 FEBRUARI 1935 Aflevering 3. 33 De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers door Mr. Dr. F. J. W. H. SANDBERGEN. De laatste herziening van de wegverkeerswetgeving bij de regeeringsverordening

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht I ~ ~. - - - MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN Naam van de bewerker: ZEER VEEL SPOED. De Minister ZONDEB PORTEFEUILLE Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht - schrijven van

Nadere informatie

29 BPRMS Hoofdbestuur

29 BPRMS Hoofdbestuur 29 BRMS Hoofdbestuur "Bsdan erwakilan Ra*} < *- Maloekoe Selatan" "Volksvertegenwoordiging van de Zuids'Molukken").,o: 3/B Bijlagen: Een Onderwerp:Aanbieding Communiq.ué. 's-g-ravenhage, 26 Februari 1952

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen. Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1

Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen. Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1 Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1 Segnap hatiku njanjilah, ja El-A -la, menggah bagimu; di madjlis orang jang besar ku bergemar sebab

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. w.ftf&> L ^W*; AFDEELING s^jv-2sj ^^^r. 'S-GRAVENHAGE, Z ^ ^ S ^ 192 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, L. 323 - '24-11100

Nadere informatie

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 12 november 2014 binnengekomen klacht van: [A] wonende te [B]

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1975-1976 13 473 (R 990), 13 467, Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Neder- 13 482 landen, inhoudende beëindiging van de statutaire band met Suriname

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374

ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 ECLI:NL:RBZLY:2006:AY7374 Instantie Datum uitspraak 04-08-2006 Datum publicatie 04-09-2006 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 305189 HA 06-43 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 21-10-2015 Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Geachte heer Brok,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 113 16 (1954) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1954 No. 113 A. TITEL Protocol, met daarbij behorende briefwisseling, ter regeling van de onderlinge verhouding van het Koninkrijk

Nadere informatie

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5)

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 4 O K T O B E R 2 0 0 9...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) Gedicht: Zonder woorden 13 Toerusting:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE CB16.080 PvB 13-07-2016 procedures Aventus\CB16.080 reglement van de interne geschillencommissie versie 3.0 def. Reglement van de interne geschillencommissie,

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA,

AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA, AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA, van de hand van den volksonderwijzer B. IAHA te Palahona, Rakawatoe, bewerkt en van aantcekcningen voorzien door ür. C. Nooteboom.

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING. Contact ZZINLEIDING NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING ZZINLEIDING Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken; zo eenvoudig als het klinkt, zo ingewikkeld de regeling. Allereerst is het bewijs door getuigen sterk

Nadere informatie

M. Sitanala, 11 juli 00. Bron: Salahutu, November 2000, nr 0

M. Sitanala, 11 juli 00. Bron: Salahutu, November 2000, nr 0 Waai I. - Aan de oostelijke kust van Ambon, aan de zee Teluk Waai, omgeven door 4 dorpen van islamitische afkomst nl. Liang, Tulehu, Tial, Tengah Tengah en één christelijk dorp Suli, ligt Waai aan de voet

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen zo 01 07:06 00:46 07:26 01:04 ma 16 06:38 00:36 07:01 01:05 EK 19:35 13:25 19:56 13:50 LK 19:15 13:16 19:38 13:42 ma 02 07:49 01:33 08:16 02:06 di 17 07:42 01:30 08:06 02:01 20:29 14:14 20:49 14:46 20:26

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 Let s Be Joyful! In memoriam: dr. Rudy Budiman 3 Kersttoespraak: Let s Be Joyful! 19 Gedicht: Ondoorgrondelijke wegen 22 Dagboek DB: Het wel en wee

Nadere informatie

RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR. Dr. M. G. EMEIS.

RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR. Dr. M. G. EMEIS. RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR Dr. M. G. EMEIS. In deel XVI en XVIII van het J.M.B.R.A.S. publiceerde Dr R. O. Winstedt in Latijns karakter Raffles' ms. N 18 van de Library R.A.S. Londen getiteld: Tjeritera

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst

Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst Gennep, 9 maart 2014 o.l.v. Catechisanten Gennep, Venray Dominee, kerkenraad en de catechisanten komen de kerkzaal binnen. Introitus: BNG 176: 1 Jesus lihatlah djemaat Jang

Nadere informatie

Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan Britse gessaghebbende ambtelijke zijde,

Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan Britse gessaghebbende ambtelijke zijde, 9 mei 1961 Land: Onderwerp : 5444/61 - C 46 - P1/PS9 /r Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Referenties: Datum van waarneming: Bron: Informatie: Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

PRONOMINA PERSONA BAHASA MELAYU ABAD KETUJUH BELAS

PRONOMINA PERSONA BAHASA MELAYU ABAD KETUJUH BELAS PRONOMINA PERSONA BAHASA MELAYU ABAD KETUJUH BELAS Karim Harun Universiti Kebangsaan Malaysia Abstract Dutch sailors and ministers had recorded the seventeenth century Malay pronouns in their conversation

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA

SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA 1784-1909 Ditcrbitkan oleh : Arsip Nasional Republik Indonesia u SURAT-' P E R D JA N D JIA N A N T A R A KESULTANAN

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

LOCALE BELANGEN ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN.

LOCALE BELANGEN ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN. 19de Jaargang 1 Mei 1932 Aflevering 9 S LOCALE BELANGEN ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. Opneming van een stuk beteekent niet, dat de Redactie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1973 Nr. 15

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1973 Nr. 15 84 (1970) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1973 Nr. 15 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de Nederlandse Oorlogsgraven

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:172

ECLI:NL:OGEAA:2017:172 ECLI:NL:OGEAA:2017:172 Instantie Datum uitspraak 14-03-2017 Datum publicatie 17-03-2017 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer EJ nr. 1286 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk 1 Ds. F. van Roest zondag 26 april Voeg U bij Hem, bij de levende stenen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s Jan-Ale van der Ploeg Onderwerp: FW: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Boksum Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]

Nadere informatie

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN 2e JAARGANG No, 2 APRIL 1933 Adres voor alle brieven en stukken betreffende Redactie en Administratie: Limburgiastraat 6, Bandoeng.

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK E03.96.1257. Datum uitspraak: 27 maart 2001. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Champignon Reststoffen Verwerking B.V.",

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 Rapport Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Arnhem: 1. hem nog geen voor bezwaar en beroep vatbare beschikking

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 20 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse

Nadere informatie

RAPPORT VAN C. NR. : BETR.: Toespraak hoofd KPK

RAPPORT VAN C. NR. : BETR.: Toespraak hoofd KPK 36 BPRMS Ordedienst RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : 16.851 BETR.: Toespraak hoofd KPK 22.9.1972 toespraak van het hoofd van de KPK, door hem uitgesproken tijdens het congres, van de 3P op 22.7.71 In deze

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest.

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. Jaargang 26 Nummer 4 oktober 2010 Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. (Zacharia 4: 6) Uitgever Gereja Kristen Indonesia Nederland

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang 2009 Artikel 1 Stichting Prokino stelt een eigen onafhankelijke klachtencommissie in voor de behandeling van klachten van een oudercommissie. Stichting

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999 Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 Kabar baru, nieuwsbrief is een herhaalde uitgave van het bestuur

Nadere informatie

Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden. IDEELj 2. MINUTENBLAD VAH: 122.001 TOTs DOSSIER No. JfflL,...1Ê55* NAAM: f/t Ifeoar zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad aanwezigvwas dit bijgevoegd. Werkgr 5067 - '48 9

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Informatie aan niet-opdrachtgever. Ontbindende voorwaarde. Contractsbepalingen. Zelfstandig oordeel van de Raad van Toezicht t.o.v. arrest van het Gerechtshof. Klaagster heeft een woning gekocht die beklaagde

Nadere informatie