AFSCHRIFT. Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHRIFT. Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie"

Transcriptie

1 r, GOWERNEXEKT VAN NED-NIEUV-GUINEA Afdeling Geelvinkbaai,... NO, 0 AFSCHRIFT 31 jlagen : 2 Onderwerp: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode. N.H.K. ' Mak, 13 juli i956 Nr. lll/rech/56/vertrouweli~k, I Naar aanleiding van de mede U toegezonden resolutie v a eensantal aiakkers, gedagtekend Biak, 10 juli 1956, betreffende de oproep van de Synode der N.H.X., heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens doordruk te doen toekomen van de brief'van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur alhier van heden no. BJ/198/c/Vertrouwelijk, welke enige tòelichtingen vdrstrekt omtrent ontstaan en achtergrond van de resolutie. Ten aanzien van de laatste alinea wordt opgemerkt dat deze werd geschreven vóór de ontvangst van de uitgave 'Weuw-Guinea spreekt zich uit", welks stellig in een Sehoefte voorziet.. ' Mede mo& worden aange5oden een afschrift van de Srief van Ds. Rumainum waarbij mij de resolutie werd aan-,oeboden, De Resident Gee1vinkSaa.i w.g. H. Veldkamp A a n: Zijne Excellentie De Gouverneur van Nederlands JNieuw-Guine a Holland ia-binnen. CC. P.3, (Sisi,: copie resolutie brief HPB; brief D5.R.) voor eensluidend afschrift

2 NO. ; BJ/198/c/Vertr. 3i jlage :- Onderwerp : Resolutie 3iakkers n.a.v. oproep Synode N.ri.K. Naar aanleiding van de op 10 juli 1956 gedateerde resolutie van enige vooraanstaande Biakkers, betreffende de, oproep van de Synode der R,H.EC., heb ik de eer UHoogEdel- Gestrenge het volgende te Serichten, De resolutie i8 opgesteld door pendeta Rumainwn en H. Womsiwor gezamenli jk. Xja bespreking met de overige ondertekenaars zijn kleinere wijzigingen aangebracht, lu-bie geeft dan ook in de eerste plaats de gebeide genoemde pereonen weer. -. politieke instellina van deze initiatiefnemers is het'volgende bekend. 4.. Pendeta RÙmainwn is van aard en opvattingen een gema- -. tigd man. Hij is uiteraard door nauwe banden met de Zenagg perc bonden en waar8chijnlijk vo estema een belangrijke rol 3ij de totstandkoming van de Ev elisch Christelijke Kerk in Nederl~nda'Mieuw-Guinea te spelen, Met Mo fcaisiepo en'h. Womsiwor behoort hij tot'de meest vooraanstaande Biakkers. Zijn instelling is steeds duidelijk pro-nederlands geweest, doch hij wil zich niet openlijk op politiek terrein Segeven. In feite is hij echter een belangrijke steun voor het Nederland8 gezag, H. Womsiwor heeft er nimer een geheim van gemaakt dat zijn instelling bepaald wordt door nationaal eigenbelang. \ Zijn streven is de vooruitgang, in de eerste plaats in economisch opzicht, vm het volk van Med.Nieuw-Guinea, Na zijn bezoek aan Nederland was Womsiwor er wel van overtuigd dat het momenteel Nederland is die het 3est in stréit is Ned. Nieuw-Guinea vooruit te helpen, Zijn houding t.o.v. Indonesië is uitgesproken nesatief. Naar het voorkomt heeft pendetn Runainum de laatste tijd moeite gedaan contact met hem te onderhouden en hem zo veel mogeliik te leiden. Na zesprekken met pendeta Rumainun (vóór de tekst der resolutie was opgesteld) Womsiwor en A. Krey (na het opstellen van de resolutiej, neen ik dat aan r3e resolutie de volgende gevoelens ten Srmdslq ligzen. l. Ergernis over het feit dat de Synode de oproep de wereld in heeft gestuurd klaarblijkelijk zonder zich voldoende *e realiseren welke zevolgen de plotselinge publikatie$ van een dergelijk stuk hier in Ned.Kieuw-Vuinea ruoet hessen (eerste zin onder ftuenimbang~~ 1.) ; 2. Gegriefdheid omdat de P#2pOea'8 zelf eens te meer niet gekend zijn bij het nemen van een besliasing, d.ie op hun lot van invloed kan zijn; 3. Ongerustheld over een moselijk aan haar lot worden over van de Sevolking van Ned.îiieuw-Guinea, op een dat deze Sevolklng nog niet ver genoeg Is se- r)

3 -2- vorderd om op eigen benen te kunnen staan. (Het vermelde onder Wenirnbangt' 1 en 2); 4. Ontevredenheid over het tempo van ontwikkeling, op het gebied van onderwijs en economie, Vastgesteld wordt dat het volk van Ned.Nieuw-Gu'nea zijn lot in handen stelt van de door haar vertrouwde Neder1 B dse regering, doch tegelijkertijd worden met klem een aantal verlangens naar voren gebracht; meer middelbaar onderwijs, krachtiger bevordering der economische ontwikkeling; 5. Onbehagen over de felle verwijten door M.W.Kaisiepo en anderen te Hollandia gericht aan het adres van de Zending, die zo veel voor het volk van Ned.Nieuw-Guinea heeft gedaan, Uen wil niet dadelijk een oordeel vellen, vóór dat zelfs de volledige tekst v a de oproep bekend is en voelt er niet voor zich zonder meer te laten inschakelen in een tegenstelling overheid -. z end ing Zelfs vindt men het wel nodig er op dit mornent'middels deze resolutie op te wijzen dat het niet de Zendin doch het gouvernement is dat verantwoordelijk is voor het (nog 7 'niet inwilligen van verlangens op onderwijsgebied. Door de voornaamste ondertekenaars werd de resolutie mondeling nog als volgt toegelicht. F.J.S. Rumainum. - de oproep van de Synode te betreuren. Het volk,dolt thans rustig werkt aan de opbouw van het land, kan er door in verwarring worden gebracht "De Zending krijgt thans veel kritiek, het is nodig er op te wijzen dat het niet de Zending is die weigert meer onderwijs te verstrekkentt. In hoeverre de opstelling v a de resolutie wellicht op instigatie van Zendingazijde i3 geschied, valt niet te zeggen. H. Womsiwor. Maslkt de zending verflijten zich op politiek gebied te hebben, begeven. Vraagt of de Zending meent.reeds genoeg voor d it land te he3ben gedaan. Spreekt v a Ifsindiran kepada Zending" (vervat onder ttmenimbangn) en van "sindiran kepada penerintah't (onder "berpendapattl). %aar toch: t'kita tidak senang Zendin3 dipersalahkant', A. grey.?vij horen allerlei comentnar over deze kwestie, terwijl wij de juiste tekst van de oproep nog niet eens heb'sen kunnen hestuderen". (3ij het opstellen van de resolutie waren noz slechts de hoofdpunten van de oproep bekend). ttde zaak is nog niet helemaal duideli jkn. "Wij willen seen arnaerkin& maken op de resolutfe van Hollandia, doch achten deze te scherp voor de Zenddgt', Vreest dat aen van Nederlscndse zif jde Ned.Eieuw-Guinea wil loslaten "Dit kan niet zo maar wor8en deaccepteerd daar wij zelf voor Nederland heb5on yeko#zent' deze zaak in verband met de voorgenomen zelfstandigaking van de Evariplisch Christelijke Kerk; verklaart zich inderti jd tegen dit voorneaen te hebben 'verzet omdat hij de tijd eboor nog niet gekomen achtte, Ds. Lozher zelf had hem toen verzekerd dat de Zending de kerk in Ned.Nieuw-Guinea niet los zou laten doch steeds zou blijven waken om haar voor riiislukking te behoedn. I -3-

4 -3- Vermeldt dat dit jaar van de vier voor toelating tot de P.X. S. geschikt geachte abituriënten van do A.L.S., er in verband met het aantal beschikbare plaatsen slechts e h was geaccepteerd. Tenslotte inoge worden opgemerkt, dat het onderwerp door zijn netelig karakter, zich vow het geven van mondelinge voorlichting in bredere kring in eerste aanleg minder goed leent. Aan een nummer van npengantarra'f, aan deze kwestie gewljd, waarin zowel de hoofdzaken van de oproep als de diverse conmentclren zijn opgenomen, bestaat dringend Sehoefte. xet Hoofd van Plaatselijk Bestuur w.g. C.H. Stefels. voor eensluidend &schrift.

5 I. v' ATSCJXRIPT PENDAPATAIJ EAJ11 BE33RAPA Pl3lUUKA ASLI DI BI= B&RICENAAm cj DENGAI? SERUAT? DM1 SYNODE TJXSJì'ì G%XEDJA HERVORUD BELAIuDA KEZADA RAJAT BELANDA M%NGERAI SOU TANAH NIEUW GUINEA.- Sesudah menjelidiki seruan Synode 'Unum Gered ja Hervormd Blanda kepada rajat Be landa mengenai soal Nieuw Guinea, serta nendengar: a Pidato!l!uax~ jana Mulia Dr. H. Eroeskamp Directeur Kolt urela Zaken di Hollandia,tdmtanggal 4 jul'i, ajam 6.45 petmig 1956 jang lalu; b. Sidato Dr. F.C. Kamma dan Ds. 1.S.Kijne tertanggal 5 j uli ajam 6,45 petmg jmglalu; c. Pidato Turn jug Mulia M,Kaisjepo tertanggal 6 juli, ajam 6.45 petang jarig lalu; d. Zembatja resolusipemuka2 bangsa asli di Hollandia, tertangsal... jang dipersembahkan kehsdapan Seri Basinda Ratu Julima di Soestdijk, maka kami beberapa pemuka di Bi&, mau usulkan: R E S O L U S I. Menimbang: 1. Ap&& kesimpulan seruan itu dapat membawa keuntungan bagi tan& Mieuw Guinea dan penduäuknja_2 Basaimana nrsib penduduk a li jug masih berkekurangan banjak dalam segala lopangrcn,%aik pengatahurn, olconomi dan sebagainja? 2. Dapatkah Nieuw Güinea jang masih rendah perekonomiannja dapat mend jamin satu tingkat penghidupan jaag berbahagia diinasa depan kb&& penduduknja? Berpendapat: 1. Xalau kami melihat kedalm kepada penduduk Nieuw Guinea jang nenjerahkan nasibnja kepada Pemerintah jang dipert jajai timbul soal: Kiran ja Pemerintah mulai sekarang ini, buk= sad ja nendirikan sskolah2 rendah kampung, A.L. S. serta V.V.S. tetapi kalm boleh mendirikan: i \ a. Sekolah2 landjutan bawah seperti P.M.S. dan MüLO, b. Solrolah2 Menengah Unum seperti H.B.S. ;Kweekschool-W. M.T.S. dan sebag~inja. Kalau kami ingat Hirìdia 3elanda dahulu, haunpir tiap2. Kercsidenan (Tempat dim Roeiden) mempunjai satu atau'/., ïebih sekolah menengah. Ha1 mana sampai sekarang belwi dilakaana.km ditanah Nieuw Guinea. 2. Xengingat soerl kelruarmgan hasil jang dikeluarkm ditanah i?ieuw Guinea, timbul pemintaan agar supaja Pemerintah nembantu setjara tenaga uang atau npa djugia akan: a. Cooperntie2 jang ada serta mendirikan: b. Pusat2 perikanaui; pcrtanian; penggergad jian; kopra fonds dll o c. Cursus2 pertuhngan; menganjazï rotari; dagan- pertanim är d. :Calau boleh ditindjau kenbali nasib2 kuli2 atau pengerdja2 bawahan dan nenengaïì asli jang bekerdja pada badan2 Fenerintah dan pertikulir (Uaatschappij2) tentang soal wmmahan dan gadji, Memutusakan: Uniuk men jrmpaikan dan mengharap perhatian sepenuhnja dm1 Penerintah mau didalsm Nieuw Guinea dan di1üar)nederland) ma DOSSIERGL OL

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen 11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen --K. - r-; ;&. "s^foftl. "f/f*/.-.", :. " ) t "*~ CO RAPPORT VAN C( 13 juli 1972, AAN : CFO NR. : 16.^ BETR.: Kampraadsleden Capelle a/d IJseel

Nadere informatie

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11.

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. 17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. Locale Belangen Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. De Vereeniging is opgericht in 1913 en als rechtspersoon

Nadere informatie

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^".

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de Stuurgroep R.M.S^. 19 Stuurgroep RMS ACD datum 24JAN.1979 CO b d. C( Aan Betreft Bijl.: )nr.: : CFB Stuurgroep R.M.S, d-d- 2 * JA;; M Op 13 november 19?8 werd het volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^". Volgens

Nadere informatie

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp APRMS Organisatie Verbinding 109.. Datum Nummer Evaluatie Onderwerp 24 september 1970 582/70 ID Organisatie Zuid-Molukkers, aa: 2 3 SER 1970 De groep Tamaela is een afgescheiden groep van de beweging van

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

VOOR DORP VOOR UIT! UIT! Elkaar helpen. Wederzijds. www.voordorpvooruit.nl JAARGANG 12, NUMMER 4 AUGUSTUS 2015

VOOR DORP VOOR UIT! UIT! Elkaar helpen. Wederzijds. www.voordorpvooruit.nl JAARGANG 12, NUMMER 4 AUGUSTUS 2015 VOOR DORP JAARGANG 12, NUMMER 4 AUGUSTUS 2015 Elkaar helpen. Wederzijds VOOR Kent u de mensen die om u heen wonen? In Voordorp is dat niet vanzelfsprekend. Maar een goede buur is beter dan een verre vriend.

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan Britse gessaghebbende ambtelijke zijde,

Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan Britse gessaghebbende ambtelijke zijde, 9 mei 1961 Land: Onderwerp : 5444/61 - C 46 - P1/PS9 /r Groot-BrittanniS. Groot-Brittannil en de B.E.G.?6 S H E l f! Referenties: Datum van waarneming: Bron: Informatie: Begin mei 1961. Betrouwbaar. Tan

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Gouda Data: 10 sept. / 24 sept. / 8 okt. / 15 okt. / 29 okt. / 12 nov. / 26 nov. / 10 dec. Datum Gouda Titel Uitwerking Bronnen (uiteraard

Nadere informatie

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5)

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 4 O K T O B E R 2 0 0 9...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) Gedicht: Zonder woorden 13 Toerusting:

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE CB08.202 P&O/AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.202.reglement interne geschillencommissie versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 Let s Be Joyful! In memoriam: dr. Rudy Budiman 3 Kersttoespraak: Let s Be Joyful! 19 Gedicht: Ondoorgrondelijke wegen 22 Dagboek DB: Het wel en wee

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING. Contact ZZINLEIDING NIEUW : DE SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING ZZINLEIDING Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken; zo eenvoudig als het klinkt, zo ingewikkeld de regeling. Allereerst is het bewijs door getuigen sterk

Nadere informatie

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen zo 01 07:06 00:46 07:26 01:04 ma 16 06:38 00:36 07:01 01:05 EK 19:35 13:25 19:56 13:50 LK 19:15 13:16 19:38 13:42 ma 02 07:49 01:33 08:16 02:06 di 17 07:42 01:30 08:06 02:01 20:29 14:14 20:49 14:46 20:26

Nadere informatie

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest.

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. Jaargang 26 Nummer 4 oktober 2010 Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. (Zacharia 4: 6) Uitgever Gereja Kristen Indonesia Nederland

Nadere informatie

Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM)

Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM) Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM) datum 30MEI19/ A b. d. C ( CFO) nr. Aan : Betreft 75/1167 CFO "Missieraad" d.d. 29.5.75. Van Tolgende vernomen. werd op 7-4-1975 het Tijdens de bijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mutaties organisatie

Nieuwsbrief. Mutaties organisatie nr. 03 25 maart 2013 Nieuwsbrief voor (oud) bewoners, door (oud)bewoners In deze Nieuwsbrief : * Mutaties organisatie * Tentoonstelling * Organisatie Mutaties organisatie Door het vertrek van enkele personen

Nadere informatie

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN 2e JAARGANG No, 2 APRIL 1933 Adres voor alle brieven en stukken betreffende Redactie en Administratie: Limburgiastraat 6, Bandoeng.

Nadere informatie

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999 Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 Kabar baru, nieuwsbrief is een herhaalde uitgave van het bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht I ~ ~. - - - MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN Naam van de bewerker: ZEER VEEL SPOED. De Minister ZONDEB PORTEFEUILLE Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht - schrijven van

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving

70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving Rijksmuseum voor Volkenkunde, Afd. Breda Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling 70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving in het Volkenkundig Museum

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650

Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650 Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Sari 25 Kemalangan (2007) 51-83Armada VOC 51 Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650 HORST H. LIEBNER ABSTRAK Banyak buku

Nadere informatie

Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012

Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012 Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012 Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof. 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent

Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof. 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent 19 Overdenking: Werken met de Genade 22-54 Congratulations! GKIN in Verleden,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004

BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004 BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004 BOOSHEID Onze Profeet (vzmh) heeft gezegd: Heh Mu awiyah, pas op voor boosheid; omdat boosheid maakt je geloof (imaan) kapot zoals schimmel (jadam) honing

Nadere informatie

Colofon. Madjalah Rehoboth. Uitgever GIM Assen. Redactieadres

Colofon. Madjalah Rehoboth. Uitgever GIM Assen. Redactieadres Perkembangan / zomer 2016 In dit nummer: Van de Redactie Boodschap/Pesan Van Ver gekomen/dari Djauh datang Terugblikken om weer verder te gaan met interviews Kom je ook naar de Doe & Spelweek? Kerktijden

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten APRM5 Landelijke Bijeenkomsten , ^>atum: 1 1 DEC, 1970 Bijl.: RAPPORT VAN C 10 december 1970. AAN: CFO HE. : 10.7^8 25.11.1970 BETR. ;Bijeenkomst A.P.R.M.S. in Assen. Van vernomen: werd op 6.11.'70 het

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, *" -> ' 'l ""^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen

BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, * -> ' 'l ^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen MINISTERIE VAN 's-gravenhage, ' ' BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, *" -> ' 'l ""^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen No.: ^52.501 Bijl.: 2 G E H E I M 1

Nadere informatie

Kersteditie! JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011

Kersteditie! JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011 JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011 Kersteditie! Gedicht: Wondere Liefde 9 Bekende liederen en hun verhaal: De kerk van alle tijden 14 Wat is belijdenis? 16 Kersttoespraak Dagelijks Bestuur: Vrede voor alle

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

30 BPRMS Politiek Forum

30 BPRMS Politiek Forum 30 BPRMS Politiek Forum ooo Behoort bij brief no. 13^7.009 Bijlage: Ex,no.: 7 isuidmolukse notities Jaarcongres van de Badan Persatuan Gedurende het weekend van 13 en 1*f augustus j.l. heeft de ( *~ Zuidmolukse

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Uwkenmerk - In deze brief gaan we nader in op een aantal relevante aspecten.

Uwkenmerk - In deze brief gaan we nader in op een aantal relevante aspecten. Bestuursdienst Onderwerp Stoppen aanbestedingsprocedure en proiect RegioTrai steiier Jelle Dijkstra De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN v>te vjrorhngen Bezoekadres Wa a g straat

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

ik u in kennis van de bijgesloten uitspraak van de Raad van state.

ik u in kennis van de bijgesloten uitspraak van de Raad van state. DMSEmai1_S_AI15.04055_1 Van: griffi e@denhelder.nl Aan: PostbusDlV@denhe1der.nl, CC: verzonden: 20/01/2015 14:35 Onderwerp: Doorgest.: Uitslag Raad van State 15 januari 2015 Bijlage(n): TEXT.htm IMAGE.png

Nadere informatie

Geboortejaar werkzame predikanten Gereformeerde gemeenten

Geboortejaar werkzame predikanten Gereformeerde gemeenten Het predikantenkorps in Nederland vergrijst snel. Twee van de drie voorgangers bereiken uiterlijk in 22 de 6-jarige leeftijd. Het is een probleem dat zich zo n beetje in alle kerken voor doet. Opmerkelijk

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2004/86 Mo i n d e k l a c h t nr. 2004.1627 (037.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE C2010.295 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer C2010.295 van: , wonende te , appellant, klager in eerste aanleg, gemachtigde: R. Melchers,

Nadere informatie

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 Raad vanstate 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s Jan-Ale van der Ploeg Onderwerp: FW: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Boksum Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]

Nadere informatie

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van:

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: 104524 SAMENVATTING Landelijke De leerling is lid van een geloofsgenootschap dat (negatief) in landelijke publiciteit is geweest en wilde daar op school over spreken. Een leerling heeft geen recht op een

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 oktober 2006 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a g e r, tegen

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

ONOPGEEFBAAR VERBONDEN

ONOPGEEFBAAR VERBONDEN Simon Schoon ONOPGEEFBAAR VERBONDEN Op weg naar vernieuwing in de verhouding tussen de kerk en het volk Israël Aan de pioniers uit de begintijd en aan de huidige bewoners van Nes Ammim in Israël inhoud

Nadere informatie

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12)

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12) Jaargang 29 Nummer 4 OKTOBER 2013 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12) Gedicht: Kerk 7 Bekende liederen en hun

Nadere informatie

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 12 november 2014 binnengekomen klacht van: [A] wonende te [B]

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) A. ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: NVH of Vereniging: De Nederlandse

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 100.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster, tegen: gevestigd te hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

GKIN Actief! Tilburg: Dagje uit naar de Ark van Noah Parabel van de Pinksterbloem

GKIN Actief! Tilburg: Dagje uit naar de Ark van Noah Parabel van de Pinksterbloem JAARGANG 30 NUMMER 3 JULI 2014 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen (1 Timoteüs 2 : 1) Estafette in Gods Koninkrijk Van generatie op generatie

Nadere informatie

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk

Nadere informatie

GELD IN MELANESIË. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij

GELD IN MELANESIË. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij GELD IN MELANESIË De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij GELD IN MELANESIË De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel?

Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel? J.G. Fijnvandraat Sr. Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel? - 1. Heeft de Bijbel nog gezag? Deze vraag is een beetje misleidend. De kwestie waar het om gaat is niet of de Bijbel

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 Verslag van een enquête onder de gezinnen en personen, die in de periode juli t/m december 1971 zijn verhuisd. Afdeling Onderzoek en Statistiek der gemeentesecretarie Eindhoven

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende:

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende: Beslissing Mw. A. - B. Per brief van 31 juli 2003 richt mw. A. (hierna A.) zich tot de Raad van Toezicht voor Octrooigemachtigden (hierna de Raad) met een klacht wegens niet geleverde diensten en het hiervoor

Nadere informatie