Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers Verslag van het verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Verslag van het bestuur 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers Verslag van het verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting grondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 85 Overige gegevens Bestemming saldo van baten en lasten Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 101 Pagina 3 van 105

4 Pagina 4 van 105

5 Jaarverslag Pagina 5 van 105

6 Pagina 6 van 105

7 1. Profiel 1.1. Doelstelling, missie, visie en strategie Doelstelling Het pensioenfonds heeft ten doel het uitkeren of het doen uitkeren van pensioenen en/of toeslagen op de pensioenen aan deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, en hun nabestaanden en exechtgenoten in de gevallen en onder de voorwaarden, zoals nader geregeld in de pensioenreglementen en de addenda behorende bij deze reglementen. Missie Het fonds heeft als missie het uitvoeren van de pensioenregeling, zoals deze tussen sociale partners is overeengekomen. Het bestuur voert hiertoe een solide financieel beleid, dat in overeenstemming is met weten regelgeving. Streven is om op de pensioenaanspraken en pensioenrechten, indien mogelijk, toeslagen te verlenen. Het vermogen dat bestemd is tot het doen van pensioenuitkeringen wordt op efficiënte en kosteneffectieve wijze beheerd. Risico's worden adequaat gemanaged; de premie, het risico en de kosten moeten met elkaar in balans zijn. Visie en strategie Het doel, dat voortvloeit uit de missie, is om een optimaal pensioenresultaat voor de deelnemers van het pensioenfonds te bereiken. Het bestuur hanteert de volgende algemene beginselen: Het beleggingsbeleid is afgestemd op bescherming van nominale aanspraken met een redelijke kans op toeslagverlening. De uitvoering gebeurt efficiënt en tegen lage kosten. Betrokkenheid van deelnemers is van groot belang voor het behoud van draagvlak. Goede communicatie en medezeggenschap staan hoog in het vaandel. Het bestuur draagt zorg voor voortdurende ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden. Het pensioenfonds is statutair gevestigd in Hoofddorp Algemeen In het verslagjaar is door het bestuur van het Pensioenfonds twaalf maal vergaderd volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema en is een veelvoud aan onderwerpen behandeld. Verder is extra vergaderd op 14 januari 2014 (te hanteren bestuursmodel per 1 juli 2014), 8 juli 2014 (bespreking van de door Mercer opgestelde impactstudies in verband met vast te stellen hoogte van afkoopsom voor toekomstige risico s), 28 augustus 2014 (code pensioenfondsen, nftk, aanpassing pensioenregelingen in verband met gewijzigde belastingwetgeving, verlenging uitvoeringsovereenkomst), 21 november 2014 (beleggingsdag: vaststellen van het te voeren beleggingsbeleid in 2015), 16 december 2014 (inhoud uitvoeringsovereenkomst, Witteveen II-aanpassingen voor door pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen, indexatiebeleid en de continuïteit van het pensioenfonds als gevolg van het door aangesloten werkgevers voorgestane pensioenbeleid). Verder is door een afvaardiging van het bestuur van het pensioenfonds met name in de maand december 2014 met aangesloten werkgevers gesproken over de per 1 januari 2015 af te sluiten c.q. te verlengen uitvoeringsovereenkomst. Als vervolg op dit overleg is, na raadpleging door het pensioenfonds van het Verantwoordingsorgaan, op 26 december 2014 door en tussen partijen overeenstemming bereikt over de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst (per 1 januari 2015). De in 2014 behandelde onderwerpen hadden vooral betrekking op: Financiële positie van het pensioenfonds (afrekening 2013, prognose 2015 en ontwikkeling van dekkingsgraad/beleidsdekkingsgraad), nftk); Uitwerking van de inrichting van het vermogensbeheer (periodieke beleggingsrapportages, FTKrapportages, actualiseren bevoegdheden BAC en vermogensbeheerder); Pagina 7 van 105

8 Nieuwe af te sluiten uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015; (Toekomstige) pensioenbeleid van aangesloten werkgevers (invoering van een (C)DC-regeling) vanaf medio 2015; Bestaansrecht pensioenfonds na invoering (C)DC-regeling in 2015; Te ondernemen stappen die voortvloeien uit de (mogelijke) invoering van een (C)DC-regeling; Statutenwijziging(en) in verband met invoering Wet versterking bestuur pensioenfondsen; Beloningsbeleid bestuur pensioenfonds; Continuïteitsanalyse; Bestuurssamenstelling (samenstelling ); Premiebeleid (invoering AG-tafel 2014, wijziging in hoogte excassokosten), evenwichtige vaststelling premie voor 2015; Mogelijkheid van omzetting van opgebouwde prepensioenrechten in Ouderdomspensioen; Reglementswijzigingen (als gevolg van o.a. wijziging belasting wetgeving (Witteveen-II); Dienstverlening vermogensbeheerder en de taak/rol van de BeleggingsAdviesCommissie Beleggingsbeleid (risicobudget, aanpassing mandaten en beleggingsplan 2014); Themaonderzoek van De Nederlandsche Bank (uitbesteding vermogensbeheer); Vormgeven en uitwerken van het riskmanagement (uitkeringsadministratie/pensioenadministratie); Deskundigheidsbevordering van het bestuur en Verantwoordingsorgaan; Communicatiebeleid (verder operationaliseren van website voor communicatie met (actieve) deelnemers, voorbereidingen om de te voldoen aan de nieuwe Wet Pensioencommunicatie, communicatie naar deelnemers en verder ontwikkelen van een adequaat redactiestatuut voor de website van het pensioenfonds); Toeslagverlening per 1 januari 2015 van de door het pensioenfonds uitgevoerde regelingen; Wetgeving inzake versterking van het bestuur van pensioenfondsen (uitwerking keuze bestuursmodel); (Mogelijke) verlenging (garantiecontract) SMM-middelloonregeling per 1 januari 2015; Quinto P onderzoek (pensioenadministratie). In 2014 zijn afspraken gemaakt tussen het Pensioenfonds, werkgevers, KPMG accountants en EY Accountants LLP over de controle op de juistheid en volledigheid van de deelnemersbestanden van de te onderscheiden pensioenregelingen. Met alle betrokken partijen de planning voor het jaarverslag en actuarieel rapport 2014 afgestemd Organisatie Werkorganisatie Het pensioenfonds beschikt in 2014 over twee beroepskrachten te weten: 1. Directeur (benoemd per 1 januari 2014); 2. Ambtelijk secretaris. Verder is de pensioen- en uitkeringsadministratie tot en met 31 december 2015 uitbesteed aan Aegon Administratieve Dienstverlening B.V., terwijl het vermogensbeheer is ondergebracht bij TKP Investments B.V. te Groningen en voor wat betreft de assetcategorie Private Equity bij Akina Ltd. te Zürich (Zwitserland). De KAS BANK N.V. oefent de custodianfunctie uit, controleert de door vermogensbeheerders in rekening gebrachte (performance) vergoedingen (fee) en verzorgt de maandelijks (aanvullende) risicorapportages. Pagina 8 van 105

9 Organen De samenstelling van de belangrijkste organen binnen het pensioenfonds in het verslagjaar is als volgt: Naam Bestuur Vertegenwoordigers namens de werkgevers: M. Marseille, (voorzitter) W. Bybau (secretaris) J. Leenaars S. Groenendijk (benoemd per 27 augustus 2014 en afgetreden per 14 november 2014, vacature) Vertegenwoordigers namens de deelnemers: W.B. Dresselhuys P. van Driessen (vice-voorzitter) J. Guis (benoemd per 27 augustus 2014) Mw. S. van Hoppe (benoemd per 27 augustus 2014) De benoemingstermijn voor het voltallige bestuur eindigt op 1 januari De heren P. van Driessen en W. Bybau zijn vanwege hun maximale zittingsduur niet herkiesbaar. Dagelijks Bestuur (DB) M. Marseille (voorzitter) W. Bybau P. van Driessen P. Mannaert (directeur) H. Veerling (ambtelijk secretaris) Pensioenbureau P. Mannaert (directeur) H. Veerling (ambtelijk secretaris) BeleggingsAdviesCommissie (BAC) J. Leenaars P. Mannaert (voorzitter) W.B. Dresselhuys H. Veerling (ambtelijk secretaris) Mw. M. Oomkes (TKP Investments) D. van Ek (Mercer B.V.) D. Simoes Mateus (Aegon Asset Management) Communicatiecommissie J. Guis (benoemd per 27 augustus 2014) Mw. S. van Hoppe (benoemd per 27 augustus 2014) Pensioenraad/Verantwoordingsorgaaan Namens kiesgroep A-regeling (6 zetels): L. Bussink (voorzitter) H. Castillion G. Laan (benoemd per 26 februari 2014 en afgetreden per 1 oktober 2014) G. Tuinsma (benoemd per 26 februari 2014) R. Slakhorst (benoemd per 26 februari 2014 en afgetreden per 1 april 2015) Mw. A. Kenbeek (benoemd per 26 februari 2014) Mw. O. Swaan (plaats vervangend lid vanaf 26 februari 2014 en per 1 oktober 2014 benoemd als lid) Pagina 9 van 105

10 Namens kiesgroep Sanoma 2009 pensioenregeling (4 zetels) C. de Hoon (benoemd per 26 februari 2014) J.M. de Winter (benoemd per 26 februari 2014) M. van Benthem (benoemd per 26 februari 2014 en afgetreden per 17 oktober 2014), vacature F. Kilic (benoemd per 26 februari 2014 en afgetreden per 1 oktober 2014), vacature Namens kiesgroep SMM-middelloonregeling (2 zetels): vacature vacature Namens kiesgroep pensioengerechtigden A-regeling (4 zetels): C. de Horde (benoemd per 26 februari 2014) J. Vlek (benoemd per 26 februari 2014) W. Oling (benoemd per 26 februari 2014) R. van der Peijl (benoemd per 26 februari 2014) Risicomanagementgroep (RMG) J. Leenaars (voorzitter) P. Mannaert H. Castillion Compliance officer D. van den Berg Interne beheersingsorganisatie Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlemaatregelen gericht op het adequaat beheersen van alle voorkomende bedrijfsprocessen, met inbegrip van een juiste en volledige registratie en verslaglegging van de gegevens van het pensioenfonds. Als uitvloeisel van die verantwoordelijkheid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk beperken van risico s die samenhangen met de uitbestede processen Bij de controle op de beheersing van de te onderscheiden bedrijfsprocessen maakt het bestuur van het pensioenfonds gebruik van afgegeven ISAE , risicoanalyses, alsmede van periodieke rapportages zoals in de service level agreements (SLA s) met externe uitvoerders zijn overeengekomen. Op basis van aanbevelingen uit een in opdracht van het bestuur uitgevoerde risicoanalyse is in 2013 door het bestuur van het pensioenfonds een RisicoManagementGroep (RMG) benoemd bestaande uit de heren J. Leenaars, H. Castillion en J. Vroklage. Het doel van deze RMG is het uitwerken en vormgeven van het riskmanagement van het pensioenfonds In februari 2014 is de heer S. Groenendijk als aspirant-lid toegetreden tot de RMG van het fonds. Per 27 augustus 2014 is de aspirant-status van betrokkene gewijzigd als gevolg van zijn formele benoeming per deze datum als bestuurslid, terwijl tegelijkertijd de heer Vroklage is terug getreden. Per 14 november 2014 heeft de heer Groenendijk in verband met de beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap zijn functie in de RMG neergelegd. Per gelijke datum is de heer P. Mannaert aan deze commissie toegevoegd. Per 14 november 2014 bestaat de RisicoManagementGroep uit de heren Leenaars, Castillion en Mannaert (zie ook hoofdstuk 5.9.3). Met de toetreding van Mw. Van Hoppe geeft het bestuur actief invulling aan haar streven om de diversiteit van de bestuurssamenstelling te vergroten. De RMG beveelt het bestuur aan de hand van een control framework (vastgesteld in 2013) aan om per deelproces een verdiepingsslag te maken naar de getroffen maatregelen en de mate waarin die maatregelen Pagina 10 van 105

11 afdoende zijn om de risico s te controleren en te beheersen, waarbij de volgende processen om prioriteit vragen: 1. Deelnemers & rechten (i.v.m. directe impact op pensioenaanspraken en lopende pensioenen); 2. Rapportages & Jaarwerk (met name richten op controle en evaluatie prestaties externe partijen); 3. Financiële administratie (controle op en bewaken van financiën fonds). Aan de hand van het control framework worden door de RMG procesmatig de procesrisico s getest. De RMG rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van het pensioenfonds en doet daarbij aanbevelingen. Het (voltallige) bestuur vergadert in beginsel zo veel als noodzakelijk is om alle voorkomende aangelegenheden te bespreken en te bezien of de voortgang van de processen naar behoren verloopt. De te behandelen onderwerpen in de bestuursvergaderingen worden voorbereid in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Voor wat betreft de controle op integriteit heeft het pensioenfonds een integriteitsplan en gedragscode opgesteld. De naleving van de gedragscode door bestuur, Pensioenraad, directeur en ambtelijk secretaris wordt jaarlijks gecontroleerd door de compliance officer. Voor de toetsing van de in het bestuur aanwezige en/of vereiste deskundigheid hanteert het bestuur een deskundigheidsplan. De gedragscode (compliance) en het deskundigheidsplan worden ten minste één maal per jaar in een bestuursvergadering besproken. De (pensioen)administratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. Voor wat betreft de controle op de (pensioen)administratie en het vermogensbeheer, laat het bestuur de administrateur en vermogensbeheerder verantwoording afleggen onder meer door middel van het zowel incidenteel als periodiek verstrekken van rapportages en overzichten. Voor de controle op het vermogensbeheer maakt het pensioenfonds ook gebruik van de dienstverlening (risicorapportages, controle op de in rekening gebrachte vergoedingen door vermogensbeheerders) van de KAS BANK N.V. In het verslagjaar 2014 is tevens een onderzoek (genaamd Quinto-P) op basis van een representatieve steekproef uitgevoerd naar de juistheid en volledigheid van de pensioenadministratie. De insteek bij dit onderzoek is mede gezien de omvang van het pensioenfondsfonds, pragmatisch van aard geweest. Aan de hand van de automatiseringsgraad bij de uitvoerder, de desbetreffende ISAE3402 verklaring en de aanbevelingen van het pensioenbureau zijn een aantal risicogebieden onderkend (de uitkomsten van het onderzoek zijn vermeld in hoofdstuk 5). In maart 2014 is het bestaande deskundigheidsplan geactualiseerd door middel van het per bestuursfunctie ontwikkelen c.q. vaststellen van competenties en bevoegdheden. Op basis hiervan is het deskundigheidsplan voor de huidige zittingsperiode uitgewerkt en door het bestuur schriftelijk vastgesteld. Gedragscode Door de compliance officer zijn de bestuursleden, de leden van de pensioenraad/vo, de directeur en de ambtelijk secretaris als insiders aangemerkt. De compliance officer heeft evenals in voorgaande jaren alle verbonden personen schriftelijk de vraag voorgelegd of zij zich aan de gedragscode hebben gehouden en of er persoonlijke transacties hebben plaatsgevonden die gemeld hadden moeten worden. Tevens is door de compliance officer dit verslagjaar aandacht besteed aan de mogelijkheid van belangenverstrengeling. Om dit uit te sluiten hebben alle verbonden personen een opgave moeten doen van hun (betaalde) nevenfuncties, bestuurslidmaatschappen, ontvangen relatiegeschenken met een waarde van meer dan 50,00 en functies/bestuurslidmaatschappen van partners die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Op basis van de ontvangen reacties en zijn waarnemingen heeft de compliance officer het bestuur van het pensioenfonds op 26 mei 2015 middels de rapportage naleving gedragscode laten weten dat over de periode Pagina 11 van 105

12 1 januari tot en met 31 december 2014 hem geen signalen hebben bereikt dat de gedragscode door de bestuursleden, directeur, ambtelijk secretaris en leden van de Verantwoordingsorgaan/Pensioenraad niet is nageleefd of dat er persoonlijke transacties hebben plaatsgevonden die door betrokkenen gemeld hadden moeten worden Betrokken externe partijen Uitbesteding Het bestuur heeft sinds 1 januari 2011 (de pensioen)administratie en administratieve dienstverlening voor het maken van het jaarverslag uitbesteed aan Aegon Administratieve Dienstverlening B.V., terwijl het vermogensbeheer met uitzondering van de beleggingen in private equity uitbesteed aan TKP Investments B.V. te Groningen. Voor het beheer van de beleggingen in private equity (Euro Choice IV en Euro Choice V) maakt het pensioenfonds gebruik van de diensten Akina Ltd. te Zürich (Zwitserland). Het intern toezicht door middel van visitatie wordt periodiek uitgevoerd. In 2015 heeft opnieuw visitatie plaats gevonden. Deze visitatie is uitgevoerd door Edmond Halley Pensioenmanagement B.V. te Utrecht. De eindrapportage van de visitatiecommissie dient met het bestuur nog besproken te worden. Aegon Investment Management B.V., TKP Investments B.V., Kas Bank N.V. en Aegon Levensverzekering N.V. (Business Line Pensioen) beschikken over een ISAE 3402 rapport over Het ISAE rapport 2014 van de KAS BANK N.V heeft betrekking op de periode 1 november 2013 tot en met 31 oktober De periode november en december wordt bij de Kas Bank afgedekt door de bridgeletter van 15 januari 2014 waarin verklaard wordt dat na 31 oktober 2014 zich geen veranderingen hebben voorgedaan in de administratieve processen. De ISAE 3402 rapporten 2014 van Akina Ltd. zijn door het pensioenfonds in maart 2015 bij de onderneming opgevraagd en tot op heden niet ontvangen. Accountant EY Accountants LLP Adviserend Actuaris Mercer (Nederland) B.V., kantoor Amstelveen Certificerend Actuaris Mercer (Nederland) B.V., kantoor s-hertogenbosch/amstelveen Beleggingsadviseur Mercer (Nederland) B.V., kantoor Amstelveen Vermogensbeheerder(s) TKP Investments B.V. te Groningen (fiduciair vermogensbeheer) Aegon Asset Management B.V. te Den Haag Akina Ltd. (vermogensbeheer Private Equity) te Zurich (Zwitserland) Administrateur Aegon Administratieve Dienstverlening B.V. te Den Haag. (Her)verzekeringsmaatschappij Aegon Levensverzekering N.V. te Den Haag. Custodian/risicobeheer KAS BANK N.V. te Amsterdam. Pagina 12 van 105

13 2. Kerncijfers Aangesloten werkgevers Deelnemers (aantallen) Actieven A-regeling Regeling SMM-middelloonregeling Arbeidsongeschikten Subtotaal Gewezen deelnemers A-regeling Nb Nb Nb Nb - Regeling Nb Nb Nb Nb SMM-middelloonregeling 255 Nb Nb Nb Nb Prepensioenregeling 419 Nb Nb Nb Nb Gepensioneerden Totaal aantal deelnemers Bedragen (x 1.000) Beleggingen voor risico pensioenfonds - Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Overige beleggingen (inclusief beleggingsvorderingen) Totaal beleggingen Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen A-regeling Regeling Prepensioenregeling SMM-middelloonregeling Risicoherverzekering n.v.t. Dekkingsgraad (%) 2 117,5 114,2 112,1 104,0 109,6 Minimaal vereist eigen vermogen (%) 104,2 104,2 104,2 104,3 104,3 Vereist eigen vermogen (%) 110,6 112,9 112,1 111,3 112,0 1 Waarvan vier premiebetalend (premiebetaling voor Sanoma Learning B.V. vindt plaats door aangesloten werkgever L.C.G. Malmberg B.V.). 2 De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Eigen Vermogen + Technische voorziening voor rekening van het pensioenfonds) / Technische voorziening voor rekening van het pensioenfonds. De technische voorziening voor rekening van het pensioenfonds is in deze formule gelijk aan de A-regeling & regeling Deze regelingen worden vanaf 1 januari 2011 in eigen beheer uitgevoerd (tot 1 januari 2011 herverzekerd op basis van een kapitaalcontract). Vanaf september 2012 is de rekenrente gewijzigd van de RTS op basis van 3-maandsmiddeling in een RTS op basis van 3-maandsmiddeling inclusief een Ultimate Forward Rate van 4,2% voor de verplichtingen die een looptijd hebben van meer dan 20 jaar Pagina 13 van 105

14 Franchises (in hele euro s) A-regeling Regeling SMM-middelloonregeling SMM-middelloonregeling inzake Golf Media Premiebijdragen 3 - Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte premie Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Kosten pensioenbeheer per deelnemer (in hele euro s) n.b. Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds (4.906) Overrente Prepensioenregeling SMM-middelloonregeling Interestbaten en lasten 8 0 (61) (59) 250 Beleggingsrendement (%) 24,59 (1,16) 16,60 12,01 15,47 3 In de premiebijdrage 2011 is de extra storting van in het kader van het herstelplan niet inbegrepen, terwijl in de premie 2014 een extra storting van is begrepen conform artikel 2 lid f van het addendum bij de uitvoeringsovereenkomst. Deze extra bijdrage is door aangesloten werkgevers verschuldigd omdat de werkelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo 2011 lager was dan de in artikel 2 lid f genoemde dekkingsgraad van 105,2% (werkelijke dekkingsgraad ultimo 2011 is 104%). Dit extra bedrag is gelijk aan 0,14% maal de technische voorzieningen voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ultimo 2013 (voorziening ultimo 2013: 205,29 miljoen) maal een opslag van 112,9% die gelijk is aan het Vereist Eigen Vermogen per ultimo In de premiebijdragen van zowel 2009, 2010, 2013 als 2014 zijn geen backservicelasten begrepen in verband met collectieve salarisstijgingen. 4 Betreft de kosten van pensioen- en vermogensbeheer. Voor een specificatie wordt verwezen naar paragraaf 11.6 Pensioenuitvoeringskosten. 5 De kosten van pensioenbeheer per deelnemer zijn berekend door deze kosten (totale pensioenuitvoeringskosten -/- kosten vermogensbeheer) te delen door de som van het aantal actieve deelnemers en het aantal pensioengerechtigden / (2013: / 2.204). 6 Het beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds is na aftrek van beheerkosten voor de garantiecontracten en managementfees. 7 De negatieve overrentes worden geactiveerd op de balans van het gesepareerde beleggingsdepot en verrekend met toekomstige positieve overrentes. In 2014 is de overrente positief (2013: positief). Deze positieve overrentes worden verrekend met de geactiveerde negatieve overrente uit voorgaande jaren. De geactiveerde negatieve overrente bedraagt per 1 januari (1 januari 2014: ). Pagina 14 van 105

15 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan Het VO heeft in het kader van haar taakuitvoering onder andere kennis genomen van de jaarrekening 2013, de notulen van bestuursvergaderingen, de uitvoeringsovereenkomsten en het Deskundigheidsplan Om tot een oordeel te komen over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid in 2014 en over beleidskeuzes voor de toekomst heeft het VO zich vooral gericht op de volgende beleidsaspecten: A. Communicatie naar de deelnemers B. Verlenging uitvoeringsovereenkomsten C. Toekomstbestendigheid van het bestuur Aangezien het VO als onderdeel van het paritair bestuur ingestemd heeft met de genomen besluiten, staan de genomen besluiten niet ter discussie. Tijdens het beslissingsproces zijn de belangen van actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers evenwichtig afgewogen. Bij de behandeling van de genoemde beleidsaspecten heeft het VO vooral gekeken naar de uitvoering van het beleid en de houding en gedrag van het bestuur. A. Communicatie naar de deelnemers In het jaar 2014 is er in de landelijke media veel aandacht geweest voor het onderwerp Pensioen onder meer door de aangekondigde aanpassing van het financieel toetsingskader, het daarmee samenhangende Witteveen akkoord en de mogelijke gevolgen voor de pensioenregelingen. Het VO constateert dat er summier door het fonds is gecommuniceerd naar de deelnemers over de (mogelijke) gevolgen van deze aanpassingen op de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen. Het VO constateert ook dat slechts 30% van de deelnemers wordt bereikt via de digitale communicatie kanalen van het fonds. Het VO is van mening dat het bestuur met de benoeming van een Communicatie Commissie een belangrijke stap heeft gezet om de kwaliteit van de pensioencommunicatie te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat het pensioenbewustzijn en de betrokkenheid van de Sanoma deelnemer verhoogd wordt. Wij denken dat dit een positieve invloed heeft op de toekomstige invulling van vacatures in de pensioenfonds organen. Hierover meer bij punt C. B. Verlenging uitvoeringsovereenkomsten Als gevolg van het feit dat gedurende 2014 nog geen overeenstemming door werkgever werd bereikt met het VO (voorheen de Pensioenraad) over een nieuwe pensioenregeling werd het noodzakelijk om te waarborgen dat de huidige regelingen ononderbroken konden worden voortgezet zonder gevolgen voor deelnemers en gewezen deelnemers. Het VO stelt vast dat het bestuur hier effectief op heeft gereageerd door in een vroegtijdig stadium te beginnen met voorbereidingen voor het al dan niet voortzetten van de uitvoeringsovereenkomst door het opstellen van een lijst van onderhandelingspunten en het uitvoeren van een continuïteitsanalyse en een impactstudie. Het VO is ervan overtuigd dat dit heeft geresulteerd in een uitvoeringsovereenkomst waardoor de actieve deelnemers hun pensioenopbouw bij dezelfde uitvoerder kunnen voortzetten en waardoor het fonds in ruil voor het beëindigen van herstelverplichtingen door de werkgevers middelen heeft verkregen om de indexatieambities zo goed mogelijk na te komen. C. Toekomstbestendigheid van het bestuur Het VO constateert dat het bestuur nu grotendeels bestaat uit gewezen deelnemers en dat vacatures moeilijk ingevuld worden. De snelle ontwikkelingen op pensioengebied maken het moeilijk voor bestuursleden om de bestuursfunctie te combineren met de normale, dagelijkse functiewerkzaamheden. Pagina 15 van 105

16 Het VO heeft het Deskundigheidsplan 2014 bekeken en stelt vast dat het bestuur inzicht heeft in de eisen die door de toezichthouder worden gesteld, de kwaliteiten en deskundigheid van de huidige bestuursleden en een duidelijk plan heeft om eventuele hiaten in te vullen. Daarmee is echter naar de mening van het VO de continuïteit van het bestuur nog niet geborgd. Ondanks dat het werven van bestuursleden een primaire taak van werkgever en het VO is, ontslaat dat het bestuur niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om het fonds bestuurbaar te houden. Het VO gaat uit van de regiefunctie van het bestuur en dat zij actief stuurt op een deskundige en volledige bezetting van het bestuur. De in 2014 ingevoerde beloningsregeling voor bestuursleden is een goede stap om de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Met inachtneming van bovengenoemde punten onderschrijft het VO dat het bestuur zijn bestuurlijke taken naar behoren heeft uitgevoerd. Het bestuur heeft transparant gehandeld en intern voldoende gecommuniceerd met het VO. Wij spreken de verwachting uit dat de communicatie naar alle deelnemers, over de stand van zaken van het fonds, volgend jaar verbeterd. Hoofddorp, 2 juni 2015 Lucas Bussink Voorzitter H. Castillion Vicevoorzitter 3.1. Reactie van het bestuur op bevindingen en oordeel van het Verantwoordingsorgaan Het Bestuur dankt het VO voor haar inbreng en haar positief oordeel over de evenwichtigheid in haar belangenafwegingen alsmede over de beleidsmaatregelen welke het bestuur over het rapportagejaar heeft genomen. Om in 2015 het pensioenbewustzijn en het bereik onder deelnemers verder te verhogen alsmede om te voldoen aan de nieuwe wetgeving Pensioencommunicatie, heeft het bestuur een beleidsplan uitgewerkt welke in het lopende jaar zal resulteren in aanvullende maatregelen. Het bestuur deelt de mening van het VO dat zij stuurt op een deskundige en volledige bezetting van het bestuur. Hoofddorp, 10 juni 2015 M. Marseille P. van Driessen Voorzitter Vice-voorzittter Pagina 16 van 105

17 4. Visitatiecommissie De conclusies naar aanleiding van de in opdracht van het Fonds uitgevoerde visitatie in de periode februari tot en met april 2015 zijn als volgt samen te vatten: Het Fonds bevindt zich in een situatie waarin van meerdere kanten grote uitdagingen op het Fonds afkomen. Eén van die uitdagingen is bijvoorbeeld de continuïteit en de toekomst van het pensioenfonds. Daarnaast neemt de dynamiek van wijzigingen in wet- en regelgeving toe en blijven de omstandigheden op de financiële markten onrustig. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat het Bestuur veel zorg en aandacht moet besteden aan zowel de lopende activiteiten als de strategische discussies. Ook de intensivering van het toezicht door DNB alsmede de implementatie van het nftk vragen veel tijd en aandacht. Al deze onrust heeft uiteraard gevolgen voor de wijze van opereren van het Fonds. In de ogen van de Commissie is het een belangrijke verbetering dat de bestuursleden meer tijd en gelegenheid krijgen om zich aan het Fonds te wijden. Met betrekking tot de zowel de cultuur van het Fonds waarbij we doelen op zowel de relatie tussen het Bestuur en de sponsor als de interne verhoudingen binnen het bestuur hebben wij verschillende observaties gedaan, die wij expliciet aan de orde hebben gesteld. In algemene zin is onze indruk dat er sprake is van een spanningsvolle relatie tussen bestuur en sponsor maar ook tussen bestuursleden onderling tijdens de bestuursvergaderingen. Deze spanning wordt ook gevoed door het gegeven dat het verantwoordingsorgaan (voorheen pensioenraad) een aantal bevoegdheden heeft die normaal gesproken voorbehouden zijn aan de sociale partners. De Commissie is van oordeel dat de verschillen in de wijze van opereren veel energie kosten en de kwaliteit van het werk in elk geval niet in positieve zin beïnvloeden. Naar ons oordeel is het niet ondenkbaar dat de aanhoudende discussies een zodanige invloed hebben op het functioneren van het Bestuur dat een goede bestuurlijke beheersing in het geding komt. Een en ander neemt niet weg dat het Bestuur zich overwegend goed inzet bij de uitvoering van zijn taken en zich goed bewust is van haar verantwoordelijkheden. Het Fonds is in grote mate afhankelijk van het bestuursbureau en externe adviseurs. Dat leidt tot relatief hoge kosten. Naar de opvatting van de Commissie zou het Bestuur de externe adviseurs meer moeten uitdagen en deze vaak langdurige relaties zorgvuldig moeten evalueren. De taken van het Bestuur nemen toe in omvang en complexiteit. Het Bestuur is naar de mening van de Commissie voldoende slagvaardig maar niet altijd voldoende in staat om genoeg tijd te besteden aan haar bestuurstaken. Ook komt het vaak voor dat belangrijkste stukken lastminute beschikbaar komen. Dit laat onverlet dat de inzet en betrokkenheid van het bestuur groot is. Het verbeteren van de deskundigheid op een aantal specifieke terreinen zou nog meer de aandacht moeten krijgen. Utrecht, juni 2015 De Visitatiecommissie Prof. Dr. Jaap Koelewijn Mw. Drs. Els Janssen MLPA Drs Jeroen Tuijp AAG 4.1. Reactie van het bestuur op bevindingen en oordeel van de Visitatiecommissie Het bestuur heeft kennis genomen van het rapport van de Visitatiecommissie. Het bestuur heeft de wens geuit om een nadere toelichting van de Visitatiecommissie te verkrijgen over de inhoud van de rapportage, en naar aanleiding daarvan, zal zij zich beraden over te nemen stappen teneinde de belangen van de deelnemers en andere stakeholders adequaat te waarborgen. Pagina 17 van 105

18 Pagina 18 van 105

19 5. Verslag van het bestuur Alle bedragen in dit verslag luiden in hele euro s, tenzij anders aangegeven Algemeen Statuten, reglementen en ABTN Statuten 2013/2014 In haar vergadering van 14 november 2013 heeft het bestuur besloten de statuten van het pensioenfonds als volgt te wijzigen: o Minimaal aantal bestuursleden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen gaat van 5 naar 4: o Aantal stemmen voor de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers/deelnemers wordt gelijk getrokken naar grootst aanwezige vertegenwoordigende groep in het bestuur; o Bestuursleden kunnen vier in plaats van drie keer herbenoemd/gekozen worden voor een periode van drie jaar; o Uitbreiding van de categorieën met de categorie gewezen deelnemers waaruit De Pensioenraad kandidaten kan voordragen voor een bestuursfunctie; o Taken- en bevoegdheden van de Pensioenraad Daarnaast zal een aantal technische wijzigingen in de statuten worden doorgevoerd, die betrekking hebben op gewijzigde wet- en regelgeving en de gewijzigde organisatiestructuur bij de aangesloten werkgevers. Met de hierboven genoemde wijzigingen in de statuten van het pensioenfonds heeft de Pensioenraad vrijdag 16 november 2013 schriftelijk ingestemd. De hierboven vermelde statutenwijziging heeft plaats gevonden op 20 februari De concept statutenwijziging betreffende medezeggenschap, het intern toezicht en de toetsing/controle op de evenwichtige belangenafweging van het door het bestuur gevoerde beleid is door het bestuur besproken in haar vergadering van 12 maart 2014, terwijl de Pensioenraad in de gezamenlijke vergadering met het bestuur van 26 maart 2014 hierover is geïnformeerd. Het eerste concept van de statutenwijziging is conform geldende wet- en regelgeving op 27 maart 2014 ter beoordeling voorgelegd bij de toezichthouder (DNB). Middels brief van 24 april 2014 heeft De Nederlandsche Bank laten weten dat zij de ingediende concept statuten materieel heeft beoordeeld aan de te stellen governance-eisen. Naar aanleiding van de beoordeling heeft de toezichthouder aanbevelingen gedaan over de vastlegging van: o o het bestuursmodel in de statuten: wijze waarop leden van het nieuwe Verantwoordingsorgaan worden benoemd en ontslagen; Tevens is aandacht gevraagd voor het uniform hanteren van het begrip Verantwoordingsorgaan en de statuten hierop zo nodig aan te passen. Een tweede concept van de statuten(wijziging), waarin de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank zijn verwerkt is door het pensioenfonds op 22 mei 2014 per naar De Nederlandsche Bank gestuurd. Middels brief van 4 juni 2014 heeft De Nederlandsche Bank na materiele toetsing het pensioenfonds formeel geïnformeerd dat zij akkoord is met de voorgelegde statutenwijziging. Tevens heeft zij het bestuur van het pensioenfonds gevraagd de statuten te wijzigen op basis van het voorgelegde concept. Pagina 19 van 105

20 De hierboven vermelde statutenwijziging is notarieel verleden op 22 september Als gevolg van het besluit om de grootte en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan te wijzigen (mede in verband met het verzoek van de werkgevers om in het Verantwoordingsorgaan een vertegenwoordiging te krijgen en wens om de grootte van de samenstelling van iedere kiesgroep te beperken in verband met de bestuurbaarheid van het Verantwoordingsorgaan), het besluit van het bestuur om beloning van de bestuursleden (niet (meer) in dienst bij de Sanoma-bedrijven) mogelijk te maken en het besluit om de instemmingsrechten van het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot fusies en collectieve waardeoverdrachten vast te leggen is een voorstel voor een statutenwijziging opgesteld. Deze statutenwijziging is door het bestuur besproken en goedgekeurd in de bestuursvergaderingen van 11 maart respectievelijk 8 april 2015 (definitieve goedkeuring door het bestuur van het pensioenfonds). Het Verantwoordingsorgaan heeft met deze statutenwijziging reeds ingestemd in haar vergadering van 26 maart 2015 onder de voorwaarde dat het bestuur van het pensioenfonds bij het definitief vaststellen van de statuten(wijziging) in haar vergadering van 8 april 2015 geen wijzigingen in de oorspronkelijk voorgestelde wijzigingen zou aanbrengen. Deze statutenwijziging is notarieel verleden op 26 mei Reglementen 2014 In 2014 zijn de pensioenreglementen van de A-regeling, de Sanoma 2009 pensioenregeling en de Sanoma Men s Magazines middelloonregeling niet gewijzigd Als gevolg van de aanpassingen aan de gewijzigde belastingwetgeving (Witteveen II) per 1 januari 2015 zijn de pensioenreglementen A regeling en 2009 regeling aangepast. Het bestuur heeft deze wijzigingen geaccordeerd en voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan die in haar vergadering van 27 mei 2015 akkoord is gegaan met de aanpassingen. De werkgevers hebben kennis genomen van de aanpassingen. In voorbereiding zijn wijzigingen op de pensioenreglementen van de A-regeling en de Sanoma 2009 pensioenregeling voor de voortgezette opbouw van (uit dienst getreden) werknemers die gebruik maken van de 60-plusregeling als genoemd in het sociaal plan van Sanoma Media Netherlands BV. Binnen het kader van de belastingwetgeving en nader te maken afspraken met de werkgever in de uitvoeringsovereenkomst ten aanzien van deze regelingen zal het bestuur een besluit nemen over de voortgezette opbouw. In paragraaf Door pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen wordt hierop nader ingegaan. Actuariële BedrijfsTechnische Nota (ABTN) 2014 De Actuariële Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is in 2014 geactualiseerd. De wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop de pensioenregelingen vanaf 2011 worden uitgevoerd, franchises, de mandaten van de BeleggingsadviesCommissie (BAC) en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Verder zijn de uitgangspunten (te hanteren risico bij de diverse dekkingsgraden rekening houdend met de vooraf geformuleerde verdedigingslinies) uit de laatst uitgevoerde ALM studie (2011) in deze ABTN expliciet vastgelegd. De geactualiseerde ABTN is door het bestuur in haar vergadering van 15 januari 2014 vastgesteld Als gevolg van het inwerking treden van het (nieuwe) Financieel ToetsingsKader (nftk) per 1 januari 2015 heeft het bestuur het voornemen een nieuwe ABTN (inclusief crisisplan en uitbestedingsplan) in juni vast te stellen. De aanpassingen betreffen de volgende onderdelen : Pagina 20 van 105

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening 51 5. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 19 5. Verslag van het bestuur 21 Jaarrekening

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers Verslag van het verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Verslag van het bestuur 23

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers Verslag van het verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Verslag van het bestuur 23 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 15 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 4. Visitatiecommissie 19 5. Verslag van het bestuur 23 Jaarrekening 59 6. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Jaarverslag 2016 Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Inhoudsopgave Bestuursverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 15 3. Verslag van het Verantwoordingsorgaan 17 4. Visitatiecommissie 21 5. Verslag van het bestuur

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober 2015 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Pensioenregeling van INVISTA (Nederland) BV is een middelloonregeling (vestiging Kerkrade) dan wel een combinatie

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Deelnemerspresentatie

Deelnemerspresentatie Deelnemerspresentatie Paul van Driessen (plv voorzitter pensioenfonds) Ronald Doornbos (Focus Orange adviseur Stuurgroep) Erno Kleijnenberg (voorzitter bestuur Stap) Koos Guis ( bestuurder pensioenfonds)

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie SPAN beleggingscommissie Versie: 2 Goedgekeurd door het bestuur Datum: 11-11-2011 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Samenstelling beleggingscommissie... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave

Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave 81 Bijlage V Crisisplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 82 2 Elementen van het crisisplan... 82 3 Crisisplan Stichting Pensioenfonds Holland Casino... 83 3.1 Wanneer is er sprake van een crisis... 83 3.2

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 6 MAART 2017 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group van toepassing.

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

10. Het Financieel Crisisplan

10. Het Financieel Crisisplan 10. Het Financieel Crisisplan Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien de beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie