Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek"

Transcriptie

1 Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek Lector dr. ir. Aart-Jan de Graaf

2 energie en mobiliteit in een control crisis? Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Techniek Lectoraat Meet- en Regeltechniek Postbus 2217, 6802 CE Arnhem Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem E I Realisatie: HAN Marketing, Communicatie en Voorlichting Vormgeving: Bureau Ketel, Nijmegen Illustratie voorpagina: Waar gaat het heen? Peter-Frans de Graaf, 2013 ISBN HAN University of Applied Sciences Press Arnhem, The Netherlands 2013 Alles in deze uitgave, met uitzondering van materialen van derden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever, mits er zorgvuldig verwezen wordt naar de auteur en de uitgever. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Trends en toekomstvisies 8 Energie en mobiliteit 14 Control 18 Werkterrein van het lectoraat Meet- en Regeltechniek 24 Tenslotte 32 Referenties 34 3

4 energie en mobiliteit in een control crisis? Inleiding Meet- en regeltechniek speelt een grote rol in tal van toepassingsgebieden, maar weinig mensen hebben een beeld van wat meet- en regeltechniek is. Daarom begin ik met dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld: de irrigatie van een moestuin, op basis van regen die wordt opgevangen in een regenton (figuur 1a en 1b). Het doel is zoveel mogelijk gebruik te maken van regenwater, en alleen in noodsituaties aanspraak te maken op leidingwater. De regeling (figuur 1a) zorgt dat er genoeg water in de ton blijft om droge perioden op te vangen en voorkomt dat in natte perioden onnodig water over de tuin gaat. Het is zaak om rekening te houden met de weersverwachtingen voor wateropslag vanwege de regen en verdamping door de zonnewarmte. Verder moet de actuele hoeveelheid water in de regenton bekend zijn. Dat kunnen we zien als een meetprobleem (figuur 1b). Het aantal liters water kunnen we wel op vier verschillende manieren meten: 1) door de hoogte van het waterpeil te meten, 2) door het gewicht van de ton met water te meten, 3) door de waterdruk op de bodem van de ton te meten, en 4) door de instroom en uitstroom van water te meten. Figuur 1: a) Regeling irrigatie met regenwater, b) Meting watervolume van reservoir Rick Cox,

5 inleiding Figuur 2: a) Boulton and Watt centrifugal governor, b) Governor and Throttle-Valve Creative Commons Deze vier zouden zelfs gecombineerd kunnen worden voor een robuuster en betrouwbaarder resultaat. De meting is onmisbaar om de regeling mogelijk te maken. Dit voorbeeld heeft veel gemeen met SOPRA, een lokale elektriciteitsvoorziening op basis van zon en wind die we gebruiken voor onderwijs en onderzoek. Dat systeem regelt het elektrisch vermogen en slaat energie op in batterijen zoals de ton regenwater opslaat. Een dieselaggregaat kan extra energie leveren als er te weinig energie van zon en wind beschikbaar is. Besturing of regeling van een proces of machine is vaak noodzakelijk om gewenste eigenschappen en prestaties te bereiken. In het verleden was dat meestal zichtbaar omdat de meet- en regelfuncties uitgevoerd werden met extra mechanische componenten die op deze wijze tot de juiste werking leidden. Een bekend voorbeeld is de Watt regulator (flyball governor, Boulton & Watt 1788; figuur 2b) waarmee de snelheid van een stoommachine (figuur 2a) werd geregeld, een belangrijke uitvinding die de inzet van een stoommachine heeft verbeterd. Tegenwoordig zijn regelsystemen meestal onzichtbaar omdat de meet- en regelfuncties geïntegreerd zijn in de componenten van de machine of het productieproces. Verder zijn regelingen steeds vaker onderling met elkaar verbonden en functioneren ze deels via het internet. We hebben de situatie bereikt waarin besturing onzichtbaar is en immaterieel, maar meer dan ooit essentieel voor efficiënt en betrouwbaar bedrijf. Een zeer toepasselijk voorbeeld hiervan is ons elektriciteitsnet dat gevoed wordt door centrales die precies 5

6 energie en mobiliteit in een control crisis? gelijk moeten lopen, in verband met de netfrequentie, en onderling de productie moeten afstemmen op basis van verwachte en gemeten consumptie. Het lectoraat meet- en regeltechniek richt zich op het grensvlak van de elektrische energievoorziening en de automotive toepassingen, twee speerpunten van de HAN, hier samengevat door de begrippen energie en mobiliteit. Deze toepassingen krijgen dankzij elektrische auto s veel raakvlakken. Het zijn twee thema s die ons dagelijks leven in grote mate beïnvloeden. De meet- en regeltechniek is daarvoor onmisbaar geworden en moet meegroeien met de ontwikkelingen. Ik wil dan ook een moment stilstaan bij de belangrijkste maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op energie en mobiliteit. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Is het mogelijk om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op peil te houden of moeten we op termijn een terugval verwachten? Het antwoord hangt af van de keuzes die we als samenleving maken. Na een intermezzo met enkele toekomstvisies uit heden en verleden zal ik terugkeren bij de thema s energie en mobiliteit. Deze ontwikkelingen en de vraagstelling vormen de context waarin het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat plaatsvindt. Het onderzoek richt zich op stabiliteit, robuustheid en dynamisch gedrag van systemen voor de elektriciteitsvoorziening en de mobiliteit. Dit onderzoek komt later ter sprake. Zorgen voor morgen We leven in een maatschappij die door diverse invloeden in sterke mate geglobaliseerd is. Voorbeelden zijn: internationale politiek, milieu, wereldhandel, internet, en een uitgestrekt elektriciteitsnetwerk over West-Europa. De gebruikelijke grenzen die voor afstand en onafhankelijkheid zorgden zijn verdwenen. Tegelijkertijd dwingen nieuwe beperkingen (informatie overload, veiligheid en privacy, onzekerheid over de toekomst) ons om verdedigingsmuren op te werpen die er voor te zorgen dat impulsen die ons dagelijks leven beïnvloeden gereguleerd worden en hanteerbaar blijven. Velen voelen zich gedesoriënteerd, of op zijn minst verontrust, ondanks beweringen dat welvaart en welzijn in ons land op het hoogste niveau ligt. Het lijkt er op dat de jongere generatie zich nauwelijks bezig houdt met de toekomst. Waarom zou je je 6

7 inleiding daar druk om maken en je goeie gevoel schaden? Het motto: Live for today, plan for tomorrow, party tonight en laat het middelste maar weg. Denk ook aan het gebruik van de YOLO kreet: You only live once. Waarom zouden we ons leven en onze toekomst eigenlijk in de hand willen nemen? Is dat eigenlijk geen symptoom van menselijke hoogmoed en zelfoverschatting, dat sowieso gedoemd is te mislukken? Misschien bent u wel tevreden als anderen zich daar druk over maken. Zolang het goed gaat is dat natuurlijk prima. Maar blijft het ook goed gaan? Laten we een blik op de toekomst werpen: Stel, je auto wil s morgens vroeg niet starten. Inmiddels is de fossiele brandstof onbetaalbaar geworden en daarom heb je zo n verbazingwekkende schone elektrische auto gekocht. Er is echter een klein probleem: de elektriciteit is afgelopen nacht uitgevallen en daarom is je auto niet meer opgeladen. Hoe zou jij je voelen als zulke vanzelfsprekende voorzieningen niet meer beschikbaar zijn? Nou, het voelt koud aan, omdat de verwarming van je huis er ook mee gestopt is. Die is immers afhankelijk van de elektriciteit. Nu wordt het tijd om iemand de schuld te geven. Ze hadden er voor moeten zorgen dat alles onder controle is. Zij zijn verantwoordelijk. Maar wie zijn zij eigenlijk? Het gaat om een kleine minderheid van toegewijde mensen, min of meer gepensioneerd (inmiddels bijna zeventig jaar oud). Zij houden de energievoorziening operationeel. Hoe is het mogelijk dat we een zo belangrijke taak aan hen toebedeeld hebben? Je kan toch niet verwachten dat die generatie volledig op de hoogte is van alle nieuwe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden? Gelukkig zal het allemaal wel niet zo n vaart lopen. We zijn er toch op tijd bij? Ik kan helaas op dit moment nog geen bevestigend antwoord geven. Maar het Energieakkoord van 6 september 2013 laat zien dat de veranderingen snel kunnen komen (SER, 2013). 7

8 energie en mobiliteit in een control crisis? Trends en toekomstvisies Er zijn nogal wat veranderingen in gang gezet die van grote invloed zijn op onze persoonlijke en maatschappelijke leefomgeving. Twee ontwikkelingen wil ik in het bijzonder noemen: de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, en de verstedelijking. Welke invloed hebben deze twee ontwikkelingen op onze toekomst? Uitdaging voor een stabiel elektriciteitsnet De energietransitie is ingezet met een grote nadruk op het milieu en klimaat. Dit leidde tot meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind en biomassa). Samen met de liberalisering van de energiemarkt zorgde dit voor een snelle groei van decentrale opwekking (distributed/dispersed generation DG; Ishenko 2008, p15). Grote hoeveelheden energie worden op het niveau van het distributienetwerk (midden- en laagspanning) ingevoerd (37% in 2012, waaronder 9,4% duurzaam opgewekt en het overige voornamelijk met aardgas door warmte-kracht eenheden; bron: CBS; zie ook figuur 3). Dit heeft consequenties voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van distributienetten (Ishenko 2008, p15). Figuur 3: Elektrische energiebalans Nederland Rick Cox,

9 trends en toekomstvisies Warmte-kracht eenheden (WKKs), windturbines en zonnepanelen worden op het niveau van het distributienet elektrisch verbonden. De eerste verbeteren de energie efficiency, door zowel warmte als elektriciteit te produceren. De gebruikelijke richting van transport van energie van centrale naar eindgebruikers keert daarmee om. Verder neemt de variatie en de onzekerheid van de levering van energie toe. Mobiliteit draait nu grotendeels op fossiele brandstoffen. Maar met de inzet van elektrische voertuigen wordt geprobeerd bij te dragen aan een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Deze elektriciteit moet natuurlijk wel geleverd worden vanuit de bestaande elektriciteitsvoorziening. Door de toename van de complexiteit van de energievoorziening rijst ook de vraag hoe het gedrag van dit soort systemen is (Ishenko, 2008, p18). Als er onvoldoende kennis beschikbaar is, lopen we het risico op bedieningsfouten, lokale stabiliteitsproblemen en verkeerde beveiligingsinstellingen. Het kan uitval of schade aan apparatuur opleveren en zelfs ongewenste effecten op globale schaal (oscillaties, kettingreacties en stroomstoringen). Verstedelijking In 1950 woonde ongeveer 30% van alle mensen in steden. Men verwacht dat dit percentage tot 60% gestegen is in 2030, en tot 70% in 2050 (verstedelijking is zichtbaar vanuit de ruimte, figuur 4). Dit betekent dat er voorzien moet worden in de primaire levensbehoeften zoals water en voedsel, de afvalverwerking maar ook de energie en mobiliteit van een zeer groot aantal mensen in een geconcentreerd gebied. Figuur 4: Urbanisatie Aarde bij nacht (Bron: NASA) 9

10 energie en mobiliteit in een control crisis? De verstedelijking vindt grotendeels plaats in de zich ontwikkelende landen. De groei van de levenstandaard vergroot de energiebehoefte. Dat betekent waarschijnlijk ook dat een groeiend deel van de fossiele brandstoffen naar Azië en Afrika zal gaan. Hierdoor ontstaat extra schaarste en de prijzen van energiedragers (kolen, olie en gas) zullen stijgen. Door het gebruik van openbaar vervoer (trein, metro en trams), elektrische auto s en warmtepompen kan de behoefte aan fossiele brandstoffen en de bijbehorende emissie in de steden beperkt worden. Maar dat betekent een stijging in de behoefte aan elektrische energie. Het Shell-scenario-team stelt in een recent opgesteld rapport dat de groeiende stad zich kan ontpoppen tot een energie-efficiënt paradijs of tot een energie-slurpende hel. Het hangt af van de keuzes die stadbestuurders en stadsbewoners nu maken (samengevat in: Shell Venster, 2013). Opkomende economieën hebben weliswaar meer bewegingsruimte voor een goede stedelijke planning dan de ontwikkelde landen die nog vast zitten in de economische crisis. Toch lijkt het er op dat korte-termijn-politiek en onvoldoende prioriteit voor infrastructuur de overhand hebben. Dit heeft geleid tot energie-inefficiënte agglomeraties. Terwijl compacte steden met goed openbaar vervoer beter zouden zijn. Toekomstbeelden uit het verleden Naast dit recente perspectief van Shell en analyses van de VN is het interessant om eens te kijken naar eerder opgestelde toekomstbeelden. Welke kansen en bedreigingen werden toen genoemd? In 1999 brachten de gebroeders Das een prachtig geïllustreerd boek uit over de situatie in Nederland met de titel: Toekomstbeelden. De eerste alinea van hun voorwoord luidt als volgt: 10

11 trends en toekomstvisies Dit boek weerspiegelt het mengsel van optimisme en pessimisme dat ons niet alleen als auteurs en tekenaars beheerst als we beelden schetsen van de 21 ste eeuw. Wil de balans doorslaan in de richting van het optimisme, dan zullen ook beleidsbeslissers zoals onze ministers meer en meer vooruit moeten gaan kijken om niet door de vloed van gecompliceerde toekomstontwikkelingen te worden overspoeld. (uit: Robbert en Rudolf Das, 1999, Toekomstbeelden) De auteurs schetsen in hun ogen realiseerbare oplossingen die kunnen bijdragen aan een leefbare samenleving in het Nederland van de 21 ste eeuw. Uiteraard krijgt het gebruik van zon- en windenergie en opslag op basis van waterstof prioriteit. Er is ook een grote rol weggelegd voor energie uit getijdenstromen. Verder terug in de tijd, aan het einde van de 19 e eeuw werd het toekomstbeeld sterk getekend door een groot optimisme dat voortkwam uit nieuwe ontdekkingen (de Vries, 1971). Het toekomstbeeld is eenzijdig en belicht vooral de positieve effecten van de nieuwe mogelijkheden. Het is de tijd van Edison, Tesla en Siemens. Zij hebben het fundament gelegd voor onze huidige elektriciteitsvoorziening en het elektrisch vervoer. Aan het begin van de 5 e eeuw is een opmerkelijk geschrift opgesteld door Augustinus, één van de belangrijkste kerkvaders van de vroegchristelijke geschiedenis. Dit geschrift heeft als titel: de civitate Dei De stad Gods. Het bestaat uit tweeëntwintig boeken georganiseerd in twee delen en wordt beschouwd als een apologetisch werk tegenover het heidendom. Deel II (boeken XI XXII) legt het accent op de oorsprong, de ontwikkeling en de eindbestemming van twee steden, staten of rijken die tegenover elkaar staan: de stad Gods en de aardse stad. Ik noem dit geschrift vanwege de analogie met het toekomstbeeld van het Shellscenario-team en vanwege de sterke invloed die dit werk had op onze Europese geschiedenis (van Oort, 1995; over de bronnen van dit werk). Augustinus visie geeft die twee steden namen: Babylon en Jeruzalem. De namen refereren aan een oudere brief van de apostel Johannes uit de eerste eeuw. Ook daar wordt een schets gegeven van beide steden en is het perspectief apocalyptisch. 11

12 energie en mobiliteit in een control crisis? De stad Babylon refereert aan een eerdere stad met de naam Babel (figuur 5a). Nimrod (figuur 5b) is de stichter van deze stad, volgens Flavius Josephus. Hij wordt gekarakteriseerd als een jager, doodslager en slachter. De huidige steden hebben veel weg van deze stad. Met het huidige niveau van verstedelijking wordt verwacht dat er op afzienbare termijn meer dan 50% van de wereldbevolking moet overleven in steden. De huidige steden jagen op vrije ruimte en doden zo de condities voor zelfvoorzienigheid in een mensvriendelijke omgeving. Figuur 5: a) Toren Babel met b) Nimrod op de voorgrond 1563 Pieter Bruegel de Oudere De stad Jeruzalem heeft een andere oorsprong, die ligt in de hemel, bijna zonder een fysieke gesteldheid. Maar, er wordt ook een aards samenleven geschetst met paradijselijke elementen die terugverwijzen naar de eerste paradijstuin. Die paradijstuin heeft een veel groener imago. Daar leven alle wezens, mens en dier, samen als vegetariërs. Het is opvallend om te zien dat de huidige moderne samenleving naar dit ideaal streeft. Ik interpreteer het toekomstbeeld van Augustinus in de energie context als volgt: Babylon is succesvol door in te spelen op de gretigheid naar economisch gewin op de korte termijn en ten koste van haar wijde omgeving, maar gaat uiteindelijk te gronde. Jeruzalem, gevormd door matiging, zelfbeheersing en verlangen naar een betere toekomst, verschijnt uiteindelijk als overwinnaar. Daar is zelfs het licht van de zon niet meer nodig, want er is een betere (energie)bron. 12

13 trends en toekomstvisies 13

14 energie en mobiliteit in een control crisis? Energie en Mobiliteit Laten we nu de twee thema s uitwerken die eerder aan de orde gesteld zijn: energie en mobiliteit. Beide onderwerpen zijn sterk afhankelijk geworden van besturings- en regelsystemen. Grofweg wordt energie voor drie verschillende doelen ingezet: elektriciteit, transport en warmte (zowel voor gebouwen als voor industriële activiteiten). Traditioneel zijn fossiele energiedragers als olie, gas en steenkolen ingezet ter voorziening in de energiebehoefte op grote schaal, hoewel dit historisch gezien een recente ontwikkeling is. Tot de komst van de stoommachine (in 1777) was transport voornamelijk gebaseerd op mankracht en paardenkracht. De verwarming werd gestookt met turf en hout. Elektriciteit was in het geheel niet in beeld. De hele economie en ecologie was gebaseerd op het lokaal opwekken en lokaal gebruiken van de energie (decentraal). De huidige voorziening en behoefte aan elektriciteit en warmte is er grotendeels op gebaseerd dat op vaste locaties productie (centraal) en consumptie plaatsvindt (figuur 6). Transport is de enige schakel die daarop een uitzondering is. Door de variabele locatie van de transportmiddelen is ook de behoefte aan energielevering variabel. Met de fossiele brandstoffen als energiedragers kan in enkele minuten getankt worden en is transport in grote mate ontkoppeld van de stationaire wereld. 14 Figuur 6: Structuur elektriciteitsvoorziening Met dank aan TUDelft, 2012

15 energie en mobiliteit Met de ingezette trend om een transitie te maken naar hernieuwbare energiebronnen ligt bij transport en mobiliteit de nadruk op de elektrische aandrijving en voortbeweging. Mede dankzij fiscale maatregelen komt de hybride en volledig elektrische auto steeds meer in beeld. Het opladen van de elektrische buffer kost echter meer tijd en varieert tussen 8 uur en 30 minuten. Experimenteel kan men zeer snel laden in ongeveer 10 minuten. Dat gaat evenwel gepaard met grotere energieverliezen en kan ook de levensduur van de accu s verkorten. Het lijkt er op dat we de gewenste ontkoppeling van mobiliteit en de vaste infrastructuur, zoals eerst bij fossiele brandstoffen, kunnen benaderen op individuele schaal. Als we echter op grote schaal overgaan op het snel-laden van elektrische voertuigen dan leidt dat tot extra variatie in de consumptie en stelt dit hoge eisen aan de elektriciteitsvoorziening. Tegelijkertijd leidt de schaalvergroting van decentrale opwekking van elektrische energie op basis van zon en wind tot grotere fluctuaties die ook nog eens deels onvoorspelbaar zijn. Op dit moment worden deze opgevangen door snelle elektriciteitscentrales die het netwerk balanceren. Helaas werken deze centrales met hun lagere efficiency en hogere uitstoot het positieve effect van duurzame energie tegen. Daarom oppert men dat de fluctuatie grotendeels kan worden opgevangen met de inzet van het elektrische wagenpark als energiebuffer. Met een miljoen elektrische auto s moet dat lukken zonder inefficiënte centrales in te zetten. Meet- en regeltechniek is nodig om die buffercapaciteit goed te gebruiken. Belangrijk daarbij is het uitgangspunt dat auto s voor een groot deel van de tijd geparkeerd staan en gekoppeld kunnen worden aan het elektriciteitsnetwerk. We zien dus een trend ontstaan waarin mobiliteit en energie sterker met elkaar gekoppeld worden. In de steden verwacht men tevens parkeerproblemen omdat elektrisch laden niet goed aansluit bij het effectief en economisch gebruik van ruimte voor parkeerplaatsen. Het wordt dus belangrijk om naast de buffercapaciteit van de voertuigen ook de beschikbare parkeerplaatsen optimaal te gebruiken. Opnieuw een optimalisatieprobleem waar meet- en regeltechniek een rol speelt. Als aanvulling op elektrische energie kunnen we denken aan het gebruik van waterstof. Deze kan bij overschot van elektriciteit middels elektrolyse uit water 15

16 energie en mobiliteit in een control crisis? worden geproduceerd, en met een brandstofcel omgezet worden in elektriciteit en worden teruggeleverd aan het netwerk. Ook kan de geproduceerde waterstof ingezet worden voor brandstof hybride voertuigen. Hoewel de efficiency van energieomzetting via waterstof op het eerste gezicht te wensen overlaat is het voordeel van de grotere energiedichtheid in vergelijking met batterijen en het snel tanken van voertuigen juist een stap in de goede richting om de ontkoppeling van energie en mobiliteit te verbeteren. Om een optimaal gebruik van de voorzieningen mogelijk te maken moeten we de opwekking en behoefte van energie nauwkeurig meten en voorspellen (figuur 7). Dat gebeurt al bij grote elektriciteitscentrales op de langere termijn (van jaren tot dagen) en de korte termijn (van een dag tot een kwartier). Er zijn zelfs plannen om in de richting van minuten te gaan. Nu wordt ook gekeken of de kleine gebruikers en opwekkers meegenomen kunnen worden. De ICT-infrastructuur speelt een grote rol om al deze informatie te verzamelen en de planning af te stemmen op de beschikbare middelen (voertuigen en hun ladingstoestand). Figuur 7: Voorspelling (D-1 Forecast) en meting (Actual load) van elektriciteitsbehoefte op vrijdag 6 en zaterdag 7 September, (Bron: Tennet) Deze afstemming sluit naadloos aan op de ontwikkeling van het Smart Grid concept waarin ingespeeld wordt op de verandering van onze elektriciteitsvoorziening (Borlase, 2013). Traditioneel was dit eenrichtingsverkeer van enkele grote producenten (centrales) naar een netwerk van vele kleine eindverbruikers. Nu wordt met windmolenparken en velden zonnepanelen onregelmatige energie aangeleverd op het niveau van het distributienetwerk. Verder worden consumenten zogenaamde prosumers, die zelf ook een onregelmatige bijdrage leveren aan het opwekken van energie (figuur 8). 16

17 energie en mobiliteit Figuur 8: Elektriciteitsnet van morgen Met dank aan TUDelft, We zien binnen de elektriciteitsnetwerken grote ontwikkelingen. De integratie van het op grote schaal decentraal opwekken van elektriciteit en de inzet van elektrische voertuigen en warmtepompen kunnen er gemakkelijk toe leiden dat het netwerk overbelast raakt en dat de hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de elektriciteit wel eens tot het verleden kunnen behoren. Op dit moment komt het reeds voor dat een gebruiker zijn met zonnepanelen opgewekte energie niet kwijt kan. Door opgelegde beveiligingsmaatregelen schakelt de invoeding uit als de netspanning te veel oploopt of de frequentie te veel afwijkt van de nominale waarde. Dan wordt de beloofde terugverdientijd van ongeveer 10 jaar op de installatie niet gerealiseerd. 17

18 energie en mobiliteit in een control crisis? Control Energie en mobiliteit worden steeds meer afhankelijk van besturings- en regelsystemen. Er heeft zich een stille revolutie voltrokken van klassieke systemen voor elektriciteit en voertuigen die min-of-meer volledig konden functioneren op een enkele verbrandingsmotor naar een complexe wereld van besturing gebouwd op elektronica en software waarin de fysieke realiteit zich moet voegen naar de visie van de ontwerpers van de besturing. We zien naast elementaire besturing en regeling nu planning- en control-systemen ontstaan. Middels Smart Metering worden grote hoeveelheden data verzameld om de consumptie door gebruikers in kaart te brengen. Maar het is helemaal niet duidelijk of dit wel zo gedetailleerd hoeft te gebeuren. Met Smart Appliances wordt geprobeerd om de consumptie te beïnvloeden door Peak Shaving. Pieken in de elektriciteitsvraag worden gereduceerd door huishoudelijke apparatuur zoals wasmachines en drogers op andere tijdstippen te laten inschakelen. Verder kan gebruik gemaakt worden van de toleranties op de temperatuur van koelkast of vriezer om de schakelmomenten of het gevraagde vermogen te beïnvloeden. Ook hier is het onduidelijk of het wel nodig is zo fijnmazig te regelen. Zou het niet genoeg zijn om ons te beperken tot enkele grootverbruikers binnen het huishouden? Zeker als daar de elektrische voertuigen bijkomen. Met verdere integratie van warmte pompen en elektrische voertuigen op grote schaal wordt een tussenhandel opgezet om bestuurbare consumptie (Demand Side Response) en buffering aan te bieden ten behoeve van de Spinning Reserve, de onbalans markt en de lokale ontlasting van knooppunten (Kamphuis 2013, Kok 2013). Maar wie zorgt er vervolgens voor dat zowel het netwerk stabiel alsook de balans gehandhaafd blijft? Is dat volgens de regels van een marktmechanisme of volgens de regels van meet- en regeltechniek of zelfs volgens een combinatie? 18

19 control Capaciteit Het is maar de vraag of de tastbare werkelijkheid zich laat voorschrijven aan welke regels zij zich moet houden. Rekening houdend met de trends van urbanisatie en de ontwikkeling in de behoefte van de bijbehorende energie en mobiliteit is het de vraag of het allemaal wel past. Worden stedelijke gebieden met hun concentraties van gebruikers van energie en mobiliteit geen onoverkomelijk probleem qua netwerkbelasting en ruimte voor oplaadpunten van voertuigen? Wat is de energiebehoefte en welke opslagcapaciteit hebben we nodig om de stad leefbaar te houden? Om de vraagstelling enigszins hanteerbaar te houden kijken we naar de situatie in Nederland. We hebben op dit moment ongeveer 8 miljoen personenauto s die voor een gemiddelde woon-werk afstand van ongeveer 25 kilometer ingezet worden. Dat betekent dat er ongeveer 250 kilometer per week gereden moet worden en dat er op twee locaties geparkeerd moet worden. Als we elektrisch zouden rijden, dan is hiervoor ongeveer 45 kwh per voertuig per week aan energie nodig. Met de huidige beschikbare elektrische voertuigen als uitgangspunt (figuur 9) hebben we een batterijcapaciteit van ongeveer 24 kwh per voertuig waarvan per dag ongeveer 9 kwh gebruikt wordt om te rijden. De overige 15 kwh kunnen we eventueel inzetten als energiebuffer. Stel dat we twee-derde van het totaal aantal voertuigen daadwerkelijk gekoppeld hebben aan het netwerk, dan hebben we per voertuig effectief 10 kwh beschikbaar per dag als energiebuffer. Figuur 9: Batterijreserve als elektrische energiebuffer Rick Cox,

20 energie en mobiliteit in een control crisis? Bij een miljoen elektrische voertuigen hebben we dan een energiebuffer van 10 GWh beschikbaar die over heel Nederland gekoppeld is aan het distributienetwerk. Onze overheid wil dit aantal over ongeveer twaalf jaar bereiken. Dat wil zeggen dat één op de acht voertuigen elektrisch rijdt. Diezelfde voertuigen hebben per week 45 GWh aan energie nodig om te kunnen blijven rijden. Tegelijkertijd is er in totaal ongeveer 120 TWh elektrische energie per jaar nodig. Dat komt neer op 2,4 TWh per week, of 350 GWh per dag. Dit betekent dat we ongeveer 3% van de dagelijks benodigde elektrische energie als buffercapaciteit hebben bij een miljoen elektrische voertuigen. Die energie moet de volgende dag dan wel extra geleverd worden om de lading weer op peil te brengen. Zou die 3% genoeg zijn om de onbalans op te vangen? Laten we eens kijken naar de historische gegevens van vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013 (zie figuur 7) gepubliceerd door TenneT. We kunnen daaruit afleiden dat het te leveren piekvermogen ten behoeve van de onbalans respectievelijk 1200 MW en 680 MW is. Verder is de cumulatieve onbalans over de hele dag respectievelijk 12,6 GWh en 6,8 GWh. Dat komt aardig in de buurt van 10 GWh buffer van de miljoen elektrische voertuigen bij een piekbelasting van 1,8 kw per voertuig. Dat zou in principe zelfs met een enkel-fase laadaansluiting per voertuig op te brengen zijn. Het lijkt er dus op dat er een substantiële bijdrage aan de balanshandhaving door de inzet van elektrische voertuigen mogelijk is. Kunnen we deze elektriciteit ook duurzaam opwekken? In 2012 is volgens het CBS 12,2% van de binnenlandse productie opgewekt met duurzame bronnen. Het meeste is op basis van biomassa (7,0%). Daaropvolgend komt windenergie (4,9%) en onder de overige valt onder meer zonne-energie (0,2%) en waterkracht (0,1%). In 2012 werd circa 5 TWh ( kwh) aan windenergie opgewekt, voldoende om 2 miljoen van deze elektrische voertuigen van duurzaam opgewekte elektrische energie te voorzien. Ofwel, er is wel genoeg duurzame energie beschikbaar om alle elektrische voertuigen te laten rijden, maar die energie is er niet altijd op het goede moment. Daarom is het op dit moment niet haalbaar zonder ondersteuning van centrales. 20

21 control Wie zorgt er voor dat de balans gehandhaafd blijft op de schaal van een dag, een week en over het gehele jaar? Dat moet uiteindelijk toch gebeuren met centrales die een deel van de tijd niet draaien. Dat betekent een grote aanslag op de opbrengsten van deze centrales. Het gevolg is een hoger tarief voor de elektriciteit uit deze centrales. Zolang de opslagcapaciteit niet toereikend is voor de variatie van de vraag op jaarbasis zullen de kosten van energie uit de centrales stijgen naarmate de hoeveelheid decentrale energieopwekking toeneemt uit zon en wind en WKK s. Deze ontwikkeling kon wel eens een negatieve impact hebben op onze energievoorziening. Te denken valt aan de kostprijs van energie voor hen die zelf geen energie kunnen opwekken. We lieten tot nog toe het op grote schaal inzetten van warmtepompen buiten beschouwing. Hierdoor neemt de behoefte aan elektriciteit in de winter verder toe ten opzichte van de zomer. Het concept van balanshandhaving tussen opwekking en gebruik kan wel eens leiden tot een aanzienlijke kostenverhoging. Crisis Enerzijds zien we met de opkomst van Smart Grids en de integratie van hernieuwbare bronnen enorme mogelijkheden om de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen te reduceren. Het is echter minder evident dat we op alle tijdschalen in staat zijn de balans tussen opwekking en verbruik te handhaven. En als we niet op tijd handelen dan zijn we misschien wel te laat. Er zijn vier aspecten die essentieel zijn voor de toekomst van Smart Grids en onze energievoorziening in het algemeen: 1. Leveringszekerheid 2. Beveiliging en privacy 3. Wetgeving en regulering 4. Opleiding van personeel Met de huidige leveringszekerheid als uitgangspunt ligt de lat hoog voor Smart Grids die op basis van decentrale opwekking en opslag een vergelijkbare zekerheid dienen te garanderen. Daarbij komt de extra uitdaging om de beveiliging van de ICT ( cybersecurity ) zo te organiseren dat deze geen beperking oplegt aan de betrouwbaarheid van het systeem. 21

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013 / Faculteit Electrical Engineering Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT Where innovation starts Intreerede prof.dr. René Kamphuis Slim bedrijf van

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De verwarring ontrafeld. vakkundige arbeidskrachten en het handhaven van onze innovatiekracht op het Europese speelveld.

De verwarring ontrafeld. vakkundige arbeidskrachten en het handhaven van onze innovatiekracht op het Europese speelveld. Wubbo Ockels Post Industrial Revolution, energiesector speelt een sleutelrol. Annette van Trigt Pittige gesprekken onder leiding van dagvoorzitter Annette van Trigt. George Parker Magistraal entertainment,

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 13 e jaargang 2015 nr. 3 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Herijking vitale infrastructuur Nationale veiligheid in een woelige wereld Herziening Strategie Nationale Veiligheid Nepal:

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Verkenning elektrisch rijden

Verkenning elektrisch rijden Verkenning elektrisch rijden Deel 2: Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010 2020 JUNI 2011 D-incert D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie