Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening Ruimte voor actie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie"

Transcriptie

1 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009

2 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie Fotografie Job Boersma, Zwolle Digitale druk Molenberg Repro, Zwolle Vormgeving meindertsma reclame, Zwolle Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax Inleiding Algemeen Samenvatting programma s 11 2 Programmaplan Inleiding Kwaliteit van de leefomgeving Impuls voor werk Mobiliteit Natuur en duurzaamheid Programma Water Programma Jeugd, Sociale infrastructuur en cultuur Daadkrachtig bestuur Paragrafen Inleiding Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Financiële rekening Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling Balans Toelichting op de balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Single Information, Single Audit (SISA) Actiefonds Overijssel Nieuw beleid, beleidsintensiveringen en overige Incidentele baten en lastenmiddelen Investeringen Detailoverzicht baten en lasten 238 Jaarverslag 3

3 5 Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie 244 Accountantsverklaring 247 Bijlage A - Nieuw Beleid 251 Bijlage B - Single Information, Single Audit (SISA) 259 Bijlage C - Jaarverslag Kwaliteitseisen milieuhandhaving Bijlage D - Realisatie doelen/prestaties pmjp 287 Verklarende Woordenlijst Jaarrekening provincie Overijssel

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen IJssel bij Deventer Bedragen x 1 miljoen. Kengetallen (bedragen in miljoen.) 2007 Resultaat na bestemming 99,5 67,8 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 21,6 11,8 Eigen Vermogen 645,1 556,2 Personeelsgebonden kosten 55,6 54,1 Feitelijke bezetting 805 fte 795 fte Ziekteverzuim 3,51 % 4,28 % Gemiddelde leeftijd 45,9 jaar 46,2 jaar Het jaar heeft zich boven alles gekenmerkt door een ongekend rigoureuze omslag in het sociaal-economische klimaat in de wereld. De kredietcrisis die we bij het opstellen van de begroting 2009 nog als Amerikaans konden betitelen heeft in de tweede helft van razendsnel een wereldwijd karakter gekregen. Ook sommige provincies en gemeenten hebben daarvan direct de schadelijke gevolgen ervaren. Overijssel was daar niet bij: ons treasurybeleid is crisisbestendig gebleken. De kredietcrisis werd vooral vanaf het laatste kwartaal van het jaar ook goed merkbaar in de reële economie van onze provincie en heeft belangrijke terreinen als industrie en woningbouw in Overijssel negatief beïnvloed. Ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden nog steeds nieuwe onvermoede gevolgen van de economische recessie zichtbaar en is het zeker dat zij in 2009 diepe sporen in de samenleving zal trekken. De afgelopen maanden is wel gebleken dat bij het bestrijden van de gevolgen het initiatief van de overheid moet komen. Ook van de provincie mag een bijdrage worden verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarvoor mogelijkheden hebben. De DIA en het vervolg daarop, het investeringsprogramma Investeren in Overijssel, waarvan u in december de kaders heeft vastgesteld, bevatten tal van infrastructurele projecten, waarvan de uitvoering veel werkgelegenheid met zich brengt. Wij zetten ons in om waar dat mogelijk is die uitvoering te versnellen, om zo in 2009 extra stimulansen te geven aan de Overijsselse economie. En overigens, ook buiten de DIA zitten er in ons taken pakket veel activiteiten en projecten met belangrijke effecten op de regionale economie. Ook hier zullen we vanwege de uitzonderlijke omstandigheden een snelle en soepele uitvoering zo veel mogelijk bevorderen. Gezamenlijk met de andere provincies hebben wij via het IPO aan het kabinet aangegeven welke mogelijkheden de provincies hebben versneld impulsen aan de economie te geven. In de statenvergadering van 25 februari jl is daar ook over gesproken en wij hebben toen aangegeven welke mogelijkheden en financiële middelen wij hebben om de Overijsselse economie te stimuleren. Het gaat om een versnelde en geïntensiveerde inzet bij onder meer restauratie monumenten, innovatie mbt duurzame energie, energiebesparingsprogramma s bij woningen en gebouwen, onderhoud vaarwegen en rioolafkoppelingsprojecten. Wij hebben aangekondigd u daarover op korte termijn een voorstel te doen. Een bijzondere factor bij deze situatie vormt de voorgenomen overname van energiebedrijf Essent door het Duitse RWE en daarmee de verkoop van de aandelen die in handen zijn van Nederlandse provincies en gemeenten. Hoewel de beslissende stappen in dit proces grotendeels hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden in 2009 hebben zij in hun schaduwen al vooruit geworpen en tot de nodige maatschappelijke discussie geleid. Markant punt daarin is de veronderstelde riante vermogenspositie van de huidige aandeelhouders, in het bijzonder de betrokken provincies, na verkoop van hun aandelen. Bij het 6 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 7

5 Bedragen x 1 miljoen. besteden van deze middelen kunnen zij rekenen op een kritische belangstelling uit de samenleving. De ondertoon daarvan is niet steeds positief, maar wij zien deze maatschappelijke discussie als een kans: de waardering voor de provincies als bestuurslaag zal belangrijk kunnen groeien, niet alleen in Den Haag, maar zeker ook in de publieke opinie wanneer zij laten zien dat zij aan de Essent-opbrengsten een goede en maatschappelijk breed aanvaarde bestemming weten te geven, die bovendien een stimulans vormt voor de economie en de werkgelegenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de provincies de daarvoor nodige zorgvuldige afweging kunnen maken. Ons college wil, natuurlijk in een goed samenspel met de staten, deze kans ten volle benutten. Ondanks de uitgebroken economische recessie hebben wij in de provinciale begroting met succes kunnen uitvoeren. Daarbij wordt het steeds duidelijker dat ook niet op zichzelf beschouwd moet worden maar veel meer als onderdeel van de vierjarige zittingsperiode waarin wij de opgave hebben het Coalitieakkoord uit te voeren. Binnen deze zittingsperiode was vooral het jaar waarin veel van de voornemens en ideeën uit het Coalitieakkoord zijn omgezet in plannen en projecten, waarin keuzen zijn gemaakt, afspraken met partners, financiering is geregeld en tijdschema s zijn vastgelegd. De gezichtsbepalende beleidspunten uit het Coalitieakkoord hebben nagenoeg allemaal hun concrete vorm gekregen. Soms moet er nog een eindbeslissing komen van provinciale staten - zoals bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie. Soms heeft die inmiddels plaatsgevonden en is de uitvoering in volle gang, zoals bij het meerjarenprogramma voor het landelijke gebied, waarbij de voltooiing van de ecologische hoofdstructuur de grootste krachttoer vormt, en bij de herstructurering van bedrijventerreinen, waar een aantal aanjaagprojecten van start is gegaan. De vorderingen waarop we hierboven doelen gelden zeker ook voor de DIA-projecten, die de kern vormen van onze bestuurlijke opgave en die het hoge ambitieniveau van ons college, weerspiegelen. Naarmate ook van deze projecten de contouren scherper worden en de inhoud concreter, wordt ook duidelijk hoezeer ze onderling verschillen, in looptijd, in fasering, in bestuurlijke en maatschappelijke complexiteit, in de rol van de provincie en in financiële consequenties. Voor de uitvoering zijn we niet zelden mede afhankelijk van derden. Dat is een onvermijdelijk gevolg van de regisserende rol die de provincie steeds meer inneemt en waar we ook bewust voor kiezen, in de overtuiging dat we daarmee robuustere maatschappelijke effecten kunnen behalen. De manier waarop we het al genoemde meerjarenprogramma voor het landelijk gebied uitvoeren is daarvan een duidelijk voorbeeld, maar dat geldt ook voor het innovatiebeleid en in onze rol inde jeugdzorg. Bij de beoordeling van de resultaten in, die verderop in dit jaarverslag gedetailleerd zijn weergegeven, is het goed met deze verschuivende rollen rekening te houden. Om te laten zien wat wij met de provinciale middelen tot stand brengen hebben wij in de projectenkaart waar in Overijssel ontwikkeld. Met deze kaart willen wij onder andere laten zien welke projecten wij waar, met welk maatschappelijk doel en met welke middelen realiseren. Deze kaart is op 5 januari jl. via intranet gelanceerd. Daarnaast worden op de website de resultaten gepresenteerd uit de Provinciemonitor. Deze monitor is ontwikkeld in opdracht van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Doel is de verbetering van de zichtbaarheid van de provincies als middenbestuur. Voor diverse beleidsterreinen, waaronder Wonen en Ruimtelijke Ordening, Jeugdzorg, Water en Milieu, zijn indicatoren opgenomen. Wij hebben ons deel van de Provinciemonitor, in lijn met provinciebrede afspraken, niet meer afzonderlijk in ons jaarverslag vermeld. Het resultaat over is licht toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het resultaat na bestemming bedraagt 99,5 miljoen (vgl. vorig jaar 67,8 miljoen). In dit resultaat ligt de extra uitkering van Essent besloten in verband met de afwikkeling van de verkoop van EDON ( 77,9 miljoen). Zonder deze bijzondere post bedraagt het jaarresultaat over 21,6 miljoen (vgl vorig jaar 11,8 miljoen). Resultaat voor bestemming (bedragen in miljoen.) Resultaat voor bestemming 115,5 Mutaties reserves - 16,0 Resultaat na bestemming 99,5 Resultaatsbestemmingvoorstellen: Reguliere voorstellen - 6,8 Mutaties reserves 0,9 Storting in de Algemene Dekkingsreserve 93,6 Het jaarresultaat voor bestemming bedraagt 115,5 miljoen. Via de begroting en de begrotingswijzigingen heeft Provinciale Staten voor per saldo een onttrekking van in totaal 26,6 miljoen geaccordeerd. In de rekening is per saldo een bedrag van 10,6 miljoen aan reserves onttrokken, nagenoeg geheel als gevolg van lagere onttrekkingen dan geraamd 1. Per saldo is er dus 16 miljoen minder aan reserves onttrokken. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee 99,5 miljoen. Bij deze jaarrekening worden aanvulllend twee voorstellen tav de mutaties in de reserve aan u voorgelegd. De twee mutaties hebben invloed op het resultaat van per saldo 0,9 miljoen (Reserve Europese Programma s en Ontwikkelingsreserve / Kennispark Twente). Daarnaast wordt voorgesteld om niet bestede budgetten uit voor een bedrag van 6,8 miljoen ( 6,5 miljoen van reguliere budgetten en 0,3 miljoen van Actiefonds budgetten) over te hevelen naar In totaal wordt voor 93,6 miljoen toegevoegd aan de Algemene Dekkingsreserve. Wij zullen in de komende maanden nog een beroep doen op het resultaat dat bij deze jaarrekening in de Algemene Dekkingsreserve wordt gestort. Het gaat daarbij om nadere voorstellen rond Investeren in Overijssel, de personeelsgebonden budgetten binnen de DIA en de bestrijding van de economische recessie. Daarnaast is in de afgelopen maanden een viertal begrotingswijzigingen aan u voorgelegd in het kader van Investeren in Overijssel, 1e tranche. Deze voorstellen hebben effect gehad op de DIA en de dekking daarvan in Ontwikkelingsreserve. De stortingen in de Ontwikkelingsreserve kennen na deze wijzigingen een tekort van 34,8 miljoen voor de benodigde bedragen voor de DIA en de bijdrage van 80 miljoen aan het Rijk. Bij de Perspectiefnota 2010 zullen wij voorstellen aan u doen toekomen om dit tekort aan te zuiveren en de Ontwikkelingsreserve wederom vol te storten. Het jaarverslag is verder als volgt opgebouwd. Het tweede deel van de inleiding bevat een samenvatting van de programma s. In hoofdstuk 2 is het programmaverslag opgenomen, waarin per programma wordt aangegeven welke externe ontwikkelingen in hebben gespeeld die van invloed zijn geweest op ons presteren, welke resultaten in zijn bereikt, wat daarvoor gedaan is en wat de beleidsuitvoering heeft gekost. Hoofdstuk 3 bestaat uit een aantal verplichte paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze paragrafen gaan wij o.a. in op het weerstandsvermogen, bedrijfsvoeringsaspecten en de financieringssituatie. In hoofdstuk 4 is de financiële rekening plus toelichting opgenomen en ten slotte volgt in hoofdstuk 5 een overzicht van de provinciale organisatie. De resultaten van de DIA worden kort in de programmateksten benoemd. In een aparte bijlage wordt ingegaan op de inhoudelijke voortgang per project. Gedeputeerde Staten van Overijssel 8 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 9

6 1.2 Samenvatting programma s Kwaliteit van de leefomgeving Impuls voor werk Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving vormt ook in een van de belangrijkste uitdagingen voor onze provincie. De ambitie van Overijssel om als een vitale samenleving tot ontplooiing te komen in een mooi landschap heeft zijn beslag gekregen en is voortgezet in verschillende plannen, producten en (gebieds) programma s en het starten met een nieuwe wijze van werken. Voor de vormgeving van het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving was om verschillende redenen een belangrijk jaar. Zo zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het onderdeel Afdeling Grondexploitatie op 1 juli ingevoerd. Wij hebben hiervoor ingezet op een nieuwe sturingsfilosofie Decentraal wat kan en centraal wat moet via de concept-omgevingsvisie en het Wiel van Overijssel. Ruimtelijke Kwaliteit hebben wij aangestuurd via het Atelier Overijssel, de programma s Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuur&Ruimte, het stimuleringsprogramma Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in de gebiedsontwikkeling van bijvoorbeeld de IJsseldelta, de A1-zone en het Hart van Zuid. In is een concept Nota Grondbeleid opgesteld. De nota zal medio 2009 voor besluitvorming worden voorgelegd. Wonen en Stedelijke Vernieuwing is ook in gericht gebleven op het verder bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de Overijsselse woningmarkt en het monitoren van de prestatieafspraken. Het merendeel van de prestaties voor voor de uitvoering van het provinciaal Meerjarig Programma voor het Landelijk Gebied (pmjp) zijn gerealiseerd. De directe gevolgen van de economische recessie voor projecten, programma s en investeringen waren in binnen Overijssel nog niet merkbaar. Wij verwachten dat dit vanaf 2009 wel het geval zal zijn. In eerste instantie kan dit een vertraging opleveren in de woonproductie en effectuering van de diverse projecten en programma s. De provincie Overijssel zet in op een duurzame versterking van de regionale economische ontwikkeling. Dit moet leiden tot meer en betere banen. De manier waarop we dat willen doen is in vastgelegd in Overijssel Werkt!, het meerjaren economisch uitvoeringsprogramma voor In de programmalijn Toerisme en recreatie zijn, samen met partners de toeristische beeldverhalen verder ontwikkeld. Innovatieve toeristische ondernemers kunnen een beroep doen op een nieuwe subsidieregeling. En in het partnerschap met Saxion Hogescholen versterken we de samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het programma Economische Innovatie zet in op het versterken van het Overijsselse bedrijfsleven. In was met name de visie Triangle is succesvol. Vanuit o.a. het IPT en het programma Nano 4 Vitality komen steeds meer goede projecten tot stand. Doel blijft dat in 2020 Oost-Nederland het kenniscentrum is voor het speerpunt nanotechnologie voor voeding en gezondheid. Mobiliteit In het project vitale bedrijventerreinen (herstructurering) zijn 5 aanjaagprojecten succesvol afgerond en 21 herstructureringsprojecten rechtstreeks ondersteund. Bovendien zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een herstructureringsmaatschappij. Op het gebied van Onderwijs en arbeidsmarkt hebben de realisatie van 2 van de 3 poortwachterscentra, 5 technasia en onze bijdrage in 4 leerwerkprojecten in 4 verschillende regio in geleid tot een verhoging van de algemene arbeidsdeelname en het versterken en vergroten van de arbeidsdeelname van zwakke groepen. We verwachten dat de economische recessie in 2009 zal leiden tot versneld uitvoeren van een aantal onderwerpen waaronder economische innovatie en herstructurering. Voor de N35 is overeenstemming bereikt met de minister van Verkeer en Waterstaat over de financiering van het weggedeelte Zwolle-Wijthmen, waardoor begin 2009 gestart wordt met de planstudie. Voor de N18 is de Trajectnota-MER afgerond. Over de N50 en de A1 zijn afspraken gemaakt met de minister van Verkeer en Waterstaat en is gestart met opwaardering van het knooppunt Lankhorst (A28). Voor de N340 is het Plan-MER in de afrondende fase. Diverse verkenningen en studies zijn verricht en onder andere zijn de N377 - fietsverbinding Hasselt-Lichtmis en de N855 - Steenwijk-Drentse Grens gerealiseerd. Op het gebied van beheer en onderhoud zijn 156 betonnen provinciale bruggen en viaducten onderzocht. De weggebruiker kan op de website bereikbaar.overijssel.nl een actueel overzicht raadplegen van de wegwerkzaamheden en omleidingsroutes. Langs de provinciale weg N337 tussen Deventer-Olst en Den Nul is een proef met wegdekverlichting gestart en er zijn verschillende faunavoorzieningen gerealiseerd, waaronder drie bruggen. Op het gebied van openbaar vervoer is de OV-tactiek opgesteld. Vanaf januari is in de stadsdienst Deventer een kwartiersdienst ingevoerd. Voor de Kamperlijn is een verkenning uitgevoerd om de lijn uit te voeren als een tramverbinding. De aanleg van de Hanzelijn ligt op schema, waarbij de tunnel onder het Drontermeer gereed is gekomen. De Berlijnlijn rijdt sinds december zeven maal per dag. Op het gebied van goederenvervoer zijn onder andere de netwerkanalyses Vaarwegen en Binnenhavens vastgesteld en is het kwaliteitsnet goederenvervoer Oost-Nederland gereed gekomen. Ten aanzien van Fietsen hebben wij een Fietsplatform Overijssel opgericht om kennis te bundelen, afstemming te verbeteren en acties te versnellen. Het Raamplan fietspaden is geactualiseerd en er is een nieuw fietsbeleidsplan opgesteld. De hoogwaardige fietsverbinding Zwolle-Kampen is aangelegd. 10 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 11

7 Natuur en duurzaamheid water Een duurzaam, schone en groene provincie. Een innovatieve en duurzame energievoorziening en het verminderen van de uitstoot van CO 2 staan hoog op de agenda. De provincie speelt een rol als regisseur maar ook als medefinancier (o.a. Warmtenet Hengelo)en aanjager. In is in samenwerking met de partners aan deze provinciale ambitie een nadere uitvoering gegeven. Belangrijk moment was de start van het Energiepact Overijssel, waarin diverse projecten zijn ondergebracht met als doel de uitstoot van CO 2 en het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. In hebben wij 33 projecten kunnen honoreren. Ook is onder regie van de provincie een intentieverklaring Wabo opgesteld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), waarin de provincie, gemeenten en waterschappen de benodigde samenwerkingsvorm vormgeven. In hebben wij 385 ha ruilgrond verworven ten behoeve van realisatie van de EHS en 111 ha ingericht. Aangezien in gelijkblijvend tempo van verwerven en inrichten het realiseren van de EHS in 2018 niet mogelijk is hebben wij voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het afgelopen jaar een versnelling ingezet zodat de doelstellingen in 2018 worden behaald. Het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen heeft echter zoals reeds gemeld in de najaarsnota vertraging opgelopen. Door een negatief advies van de Raad van State over het toetsingskader ammoniak worden de beheerplannen in 2009 opgesteld. De prestaties rond de Nationale Landschappen zijn vrijwel allemaal gerealiseerd, onder meer met behulp van ruim 2 miljoen aan subsidies. Hiermee is de kwaliteit van de gebieden verbeterd. In heeft een versnelling plaatsgevonden in de realisatie van de Groen Blauwe Diensten. In de gebieden Noord Oost Twente (Nationaal Landschap), Zuid West Twente, Salland en de gemeente Steenwijkerland vinden forse investeringen in Groene en Blauwe Diensten plaats. Deze investeringen zijn opgenomen in convenanten welke begin 2009 door de gebieden zijn ondertekend. Het gaat hierbij om meerjarige afspraken over 61 ha aanleg, 152 ha herstel en 700 ha beheer van landschapelementen. Een groot deel van de doelstellingen van het programma Natuur en Duurzaamheid zijn behaald. Door externe ontwikkelingen is de realisatie van een aantal prestaties rondom Natura 2000, inrichten EHS en Programma Beheer echter achtergebleven. In 2009 worden de ambities van deze prestaties samen met de partners alsnog gerealiseerd. De opwarming van de aarde heeft grote invloed op het watersysteem én op de beschikbaarheid van water. Deze beïnvloeding speelt weliswaar op langere termijn, maar de gevolgen komen nu al in beeld en vragen om actie. Wij leggen prioriteit bij de bescherming tegen overstromingen, de bestrijding van de wateroverlast, het terugdringen van de verdroging en de verbetering van de waterkwaliteit. Langs de IJssel worden ingrijpende projecten voorbereid die zijn gericht op het vergroten van de veiligheid tegen overstromingen in combinatie met Sociale infrastructuur en cultuur het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. De maatregelen beogen een daling van waterstanden bij piekafvoeren en moeten in 2015 gereed zijn. Het provinciale waterbeleid neemt een sleutelpositie in tussen enerzijds het Europese- en het Rijksbeleid en anderzijds de uitvoering van beleid door Waterschappen en Gemeenten. Ons nieuwe provinciale Waterhuis-houdingsplan is in ontwerp opgenomen als Waterbijlage in de Omgevingsvisie Overijssel. De vaststelling van onze provinciale Waterveror dening loopt parallel met de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet (eind 2009). Wij koppelen ons waterbeleid waar mogelijk en waar winst te behalen is aan andere opgaven in de fysieke en culturele leefomgeving. Een voorbeeld daarvan is het programma Ruimte voor de Vecht. In dit programma gaan we onder meer de uitdaging aan om het realiseren veiligheid tegen overstromingen te verbinden met de inrichting van het gebied als open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, landschap en cultureel erfgoed. Wij constateren dat de voorgenomen prestaties in het programma water vrijwel geheel conform planning zijn gerealiseerd. De planning van het project Ruimte voor de Vecht is te ambitieus gebleken voor wat betreft de oplevering van het Masterplan. In november hebben wij een startdocument vastgesteld dat door alle betrokken overheden bestuurlijk is geaccoordeerd. Het startdocument levert het noodzakelijke draagvlak voor de vervolgfase. De vaststelling van het Masterplan, bestaande uit een visie, de uitvoeringsstrategie en de uitvoeringsagenda is gepland in juli In het jaar zijn de beleidsterreinen van jeugd, sociale infrastructuur en cultuur gekenmerkt door een mix van oud en nieuw beleid. Nieuwe Bezems (jeugd) is volop in uitvoering genomen in en de eerste resultaten zijn geboekt. De samenwerking met gemeenten rond het gemeentelijke jeugdbeleid krijgt een steeds vastere vorm en inhoud, waardoor provincie en gemeenten elkaar steeds beter aanvullen om jeugdproblematiek breed aan te pakken. Samen & Overijssel heeft op het terrein van de sociale infrastructuur een duidelijke heroriëntatie laten zien op de provinciale rol. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal beleidsterreinen en onderwerpen uit de oude beleidsnota Sociale Actie niet meer terugkomt in de nieuwe provinciale doelen. Op de prioritaire terreinen sport, senioren en vrijwilligers zijn in nieuwe accenten gelegd en in uitvoering genomen. Cultuur, ook opgenomen in Samen & Overijssel , heeft in voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het behoud en versterking van de culturele basisinfrastructuur. Onder andere festivals, cultuurproducties, streekcultuur en cultureel erfgoed hebben een impuls gekregen, evenals de verbinding van cultuur met ruimte en met economie. Daarnaast is de samenwerking op dit terrein met Gelderland in Landsdeel Oost-verband versterkt. 12 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 13

8 Daadkrachtig bestuur Het programma daadkrachtig bestuur bevat vier doelstellingen: Herkenbaar bestuur, Resultaat door Samenwerking, Borging Kwaliteit Openbaar Bestuur en Veilig Overijssel. In hebben wij ingezet op het vergroten van de herkenbaarheid van de provincie in haar taak en functie in het openbaar bestuur. Met dit doel voor ogen hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van het Bestuursakkoord Rijk-provincies. Ook door de inzet van de publiekscampagne, uitwerking van burgerparticipatie en verbetering van de dienstverlening hebben wij gewerkt aan een onze profilering. Wij menen dat op vele terreinen alleen resultaten kunnen worden bereikt door samenwerking. Dat is de kern van het concept vitale coalities. In hebben wij hieraan invulling gegeven via bijvoorbeeld het project IJsseldelta. Een nieuwe ontwikkeling is de impuls aan de samenwerking met Gelderland, die in de gezamenlijke Visie op Oost-Nederland heeft opgeleverd. Als grensprovincie hebben wij in verder inhoud gegeven aan de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De provincie heeft een rol als het gaat om het borgen van een goed lokaal en provinciaal bestuur. Provinciale staten hebben met een motie een aanzet gegeven tot het project Kwaliteit lokaal bestuur. Wij pakken dit samen met de VNG, afdeling Overijssel in samenhang met de uitwerking van onze visie op Interbestuurlijk toezicht. Hierbij gaat het om de afspraken die de provincies gezamenlijk zullen maken over transparantie over prestaties en zelfevaluatie. De nieuwe rol van de commissaris van de Koningin op het terrein van veiligheid is in verder uitgekristalliseerd. Hij bereidt zich voor op zijn nieuwe rol in het rijkstoezicht op de veiligheidregio s. Het actueel houden en verbeteren van de risicokaart is verder geborgd, waarbij door uitwisseling met de Duitse overheden het instrument verder toegesneden zal zijn op zijn functie. 14 Jaarrekening provincie Overijssel

9 Hoofdstuk 2 Programmaplan 2.1 Inleiding In het programmaverslag gaan we per programma in op de vraag of en in hoeverre de concrete afrekenbare beleidsinhoudelijke doelen (effecten en prestaties) zijn bereikt en wat dit heeft gekost. Wij sluiten daarbij aan bij de Programmabegroting. Dit betekent dat het eerste jaar is dat de programma-indeling uit het Coalitie-akkoord &Overijssel wordt gehanteerd. De opzet binnen het programma is gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Ieder programma start met een korte inleiding. In de paragraaf ontwikkelingen geven wij aan welke relevante actuele ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de uitvoering van het beleid. Daarna gaan we in op het beleid: wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan. Ten slotte geven wij weer wat de beleidsrealisatie heeft gekost. Het programmaverslag is gericht op de essentie van de beleidsrealisatie. Dit leidt ertoe dat sommige onderwerpen heel beknopt worden besproken. Een uitgebreider verslag cq beschrijving is opgenomen in de Productrekening die door GS in maart jl. is vastgesteld. Voor de rapportage over de DIA verwijzen wij naar de aparte bijlage die aan deze begroting is toegevoegd. In het programmaverslag worden de diverse DIAprojecten vooral in de bredere context van het programma geplaatst. Wanneer tussen de vaststelling van de Programmabegroting en deze jaarrekening wijzigingen op de begroting hebben plaatsgevonden is dit vermeld. - In het financiële deel van het programmaverslag is de vertaalslag gemaakt tussen de vastgestelde programmabegroting (primitief) en de actuele begroting (vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen). De tussenliggende begrotingswijzigingen zijn daarbij apart vermeld. - Wanneer een wijziging van indicator heeft plaatsgevonden, is de toelichting in de tekst of een voetnoot verwerkt. Statenzaal, Provinciehuis te Zwolle 16 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarverslag 17

10 2.2 Kwaliteit van de leefomgeving Inleiding Het uitvoeren van concrete projecten zoals de IJsseldelta en de A1-zone vormt een belangrijke mogelijkheid om daadwerkelijk bij te dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het vergroten van de economische ontwikkelingsmogelijkheden. In is de inzet op een beperkt aantal gebiedsontwikkelingsprojecten gecontinueerd. De samenwerking met vitale coalities is in voortgezet. Verder hebben wij ingezet op meerdere beleidsterreinen, waaronder de groei van lokaal gewortelde bedrijven op lokale bedrijventerreinen. Er is ook bijgedragen aan het stedelijk woon- en werkklimaat in de stedelijke netwerken. Zorgboerderij Rohaan in Markelo Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving vormt ook in een van de belangrijkste uitdagingen voor onze provincie. De ambitie van Overijssel om als een vitale samenleving tot ontplooiing te komen in een mooi landschap heeft zijn beslag gekregen in verschillende plannen, producten en programma s en het starten met een nieuwe wijze van werken. Voor de vormgeving van het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving was om verschillende redenen een belangrijk jaar. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het onderdeel Afdeling Grondexploitatie zijn ingevoerd op 1 juli. Als provincie hebben wij hiermee nieuwe instrumenten gekregen om kracht te zetten achter de realisatie van onze doelen. Vanaf de invoering van de nieuwe Wro zijn wij van start gegaan met een veranderende sturing op de ruimtelijke inrichting van Overijssel. De nieuwe sturingsfilosofie Decentraal wat kan en centraal wat moet heeft zijn beslag gekregen in de concept Omgevingsvisie en het van start gaan van het Wiel van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 22 december ter inzage gelegd. Een van de accenten van de Omgevingsvisie is de inzet op het versterken van de Ruimtelijke Kwaliteit in Overijssel. In is de aandacht gericht op het Atelier Overijssel. Het Werkschrift Ruimtelijke Kwaliteit is vertaald naar een catalogus Gebiedskenmerken als onderdeel van de Omgevingsvisie, het programma Reanimatie van Industrieel en Agrarisch erfgoed en het Actieprogramma Cultuur en Ruimte. Cultuur wordt gestimuleerd als impuls voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit het actieprogramma Cultuur en Ruimte ( ) zijn in, 8 projecten opgezet. Op 7 oktober jl. stemden Gedeputeerde Staten in met een nieuwe serie van negen projecten die in 2009 van start zullen gaan. Het Wiel van Overijssel is op 1 september van start gegaan. De basis hiervoor ligt in het Lentedocument. Hierin is vastgesteld hoe we onze ruimtelijke plannen gaan realiseren en op welke wijze we willen samenwerken met gemeenten en andere partners. De Afdeling Grondexploitatie is een onderdeel van de nieuwe Wro en is per 1 juli in werking getreden. Een concept Nota Grondbeleid is opgesteld en behandeld in GS. De nota vormt het kader voor grondverwerving. De nota zal in 2009 worden voorgelegd voor besluitvorming. De inzet op wonen en Stedelijke Vernieuwing is ook in gericht gebleven op het verder bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de Overijsselse woningmarkt. Samen met onze coalitiepartners voor de woning productie is ook in hard gewerkt aan de verdere verbetering en verbreding van de kwaliteit van het wonen. Het woningtekort is aanzienlijk terug gedrongen, maar is ook in een aandachtspunt gebleven. Sinds begin functioneert het startersfonds woningbouw in samenwerking met gemeenten en VROM. Daardoor kunnen starters in staat worden gesteld een plekje op de (koop)markt ter veroveren. In zijn de pilots voor het stimuleren van de woningbouwproductie zo goed als afgerond. Op basis van de evaluatie zijn daaruit enkele lessen getrokken, die nu gebruikt worden om de herstructurering te stimuleren. Daarmee is de beleidswijziging die besloten ligt in het door de Staten vastgestelde Actieprogramma Wonen ingezet als bouwsteen voor een vitale leefomgeving. Om de uitvoering van de prestatieafspraken te monitoren zijn met de gemeenten voortgangsgesprekken gehouden. Met Regio Twente zijn afspraken gemaakt om gesprekken te organiseren met de betrokken gemeenten in verband met de scheefgroei tussen de harde plancapaciteit en de huishoudensprognose. Dit heeft eind nog niet tot afspraken geleid. In 2009 zal het Grote StedenBeleid zoals deze is vastgesteld in de convenanten worden geëvalueerd. Hierbij zal inzicht worden gegeven wat het GSB heeft opgebracht en hoe deze in de toekomst kan worden ingevuld. 18 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarverslag 19

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda 2010-2015 Zwolle Kampen Netwerkstad 3 Inleiding In 2010 wanneer ZKN haar eerste decennium

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 30 825 Ecologische hoofdstructuur 29 717 Plattelandsontwikkelingsprogramma Nr. 63 Verslag van de Rapporteurs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2010 De vaste

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07 Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 1 Onderwerp: Antwoorden statenvragen CU landschapskunst Rijsberman, M.A. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Betreft Uitvoering Nota

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1620918 Behandelend ambtenaar : R. Saanen/P. Smits Directie/afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie