Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening Ruimte voor actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie"

Transcriptie

1 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009

2 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie Fotografie Job Boersma, Zwolle Digitale druk Molenberg Repro, Zwolle Vormgeving meindertsma reclame, Zwolle Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax Inleiding Algemeen Samenvatting programma s 11 2 Programmaplan Inleiding Kwaliteit van de leefomgeving Impuls voor werk Mobiliteit Natuur en duurzaamheid Programma Water Programma Jeugd, Sociale infrastructuur en cultuur Daadkrachtig bestuur Paragrafen Inleiding Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Financiële rekening Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling Balans Toelichting op de balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Single Information, Single Audit (SISA) Actiefonds Overijssel Nieuw beleid, beleidsintensiveringen en overige Incidentele baten en lastenmiddelen Investeringen Detailoverzicht baten en lasten 238 Jaarverslag 3

3 5 Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie 244 Accountantsverklaring 247 Bijlage A - Nieuw Beleid 251 Bijlage B - Single Information, Single Audit (SISA) 259 Bijlage C - Jaarverslag Kwaliteitseisen milieuhandhaving Bijlage D - Realisatie doelen/prestaties pmjp 287 Verklarende Woordenlijst Jaarrekening provincie Overijssel

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen IJssel bij Deventer Bedragen x 1 miljoen. Kengetallen (bedragen in miljoen.) 2007 Resultaat na bestemming 99,5 67,8 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 21,6 11,8 Eigen Vermogen 645,1 556,2 Personeelsgebonden kosten 55,6 54,1 Feitelijke bezetting 805 fte 795 fte Ziekteverzuim 3,51 % 4,28 % Gemiddelde leeftijd 45,9 jaar 46,2 jaar Het jaar heeft zich boven alles gekenmerkt door een ongekend rigoureuze omslag in het sociaal-economische klimaat in de wereld. De kredietcrisis die we bij het opstellen van de begroting 2009 nog als Amerikaans konden betitelen heeft in de tweede helft van razendsnel een wereldwijd karakter gekregen. Ook sommige provincies en gemeenten hebben daarvan direct de schadelijke gevolgen ervaren. Overijssel was daar niet bij: ons treasurybeleid is crisisbestendig gebleken. De kredietcrisis werd vooral vanaf het laatste kwartaal van het jaar ook goed merkbaar in de reële economie van onze provincie en heeft belangrijke terreinen als industrie en woningbouw in Overijssel negatief beïnvloed. Ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden nog steeds nieuwe onvermoede gevolgen van de economische recessie zichtbaar en is het zeker dat zij in 2009 diepe sporen in de samenleving zal trekken. De afgelopen maanden is wel gebleken dat bij het bestrijden van de gevolgen het initiatief van de overheid moet komen. Ook van de provincie mag een bijdrage worden verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarvoor mogelijkheden hebben. De DIA en het vervolg daarop, het investeringsprogramma Investeren in Overijssel, waarvan u in december de kaders heeft vastgesteld, bevatten tal van infrastructurele projecten, waarvan de uitvoering veel werkgelegenheid met zich brengt. Wij zetten ons in om waar dat mogelijk is die uitvoering te versnellen, om zo in 2009 extra stimulansen te geven aan de Overijsselse economie. En overigens, ook buiten de DIA zitten er in ons taken pakket veel activiteiten en projecten met belangrijke effecten op de regionale economie. Ook hier zullen we vanwege de uitzonderlijke omstandigheden een snelle en soepele uitvoering zo veel mogelijk bevorderen. Gezamenlijk met de andere provincies hebben wij via het IPO aan het kabinet aangegeven welke mogelijkheden de provincies hebben versneld impulsen aan de economie te geven. In de statenvergadering van 25 februari jl is daar ook over gesproken en wij hebben toen aangegeven welke mogelijkheden en financiële middelen wij hebben om de Overijsselse economie te stimuleren. Het gaat om een versnelde en geïntensiveerde inzet bij onder meer restauratie monumenten, innovatie mbt duurzame energie, energiebesparingsprogramma s bij woningen en gebouwen, onderhoud vaarwegen en rioolafkoppelingsprojecten. Wij hebben aangekondigd u daarover op korte termijn een voorstel te doen. Een bijzondere factor bij deze situatie vormt de voorgenomen overname van energiebedrijf Essent door het Duitse RWE en daarmee de verkoop van de aandelen die in handen zijn van Nederlandse provincies en gemeenten. Hoewel de beslissende stappen in dit proces grotendeels hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden in 2009 hebben zij in hun schaduwen al vooruit geworpen en tot de nodige maatschappelijke discussie geleid. Markant punt daarin is de veronderstelde riante vermogenspositie van de huidige aandeelhouders, in het bijzonder de betrokken provincies, na verkoop van hun aandelen. Bij het 6 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 7

5 Bedragen x 1 miljoen. besteden van deze middelen kunnen zij rekenen op een kritische belangstelling uit de samenleving. De ondertoon daarvan is niet steeds positief, maar wij zien deze maatschappelijke discussie als een kans: de waardering voor de provincies als bestuurslaag zal belangrijk kunnen groeien, niet alleen in Den Haag, maar zeker ook in de publieke opinie wanneer zij laten zien dat zij aan de Essent-opbrengsten een goede en maatschappelijk breed aanvaarde bestemming weten te geven, die bovendien een stimulans vormt voor de economie en de werkgelegenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de provincies de daarvoor nodige zorgvuldige afweging kunnen maken. Ons college wil, natuurlijk in een goed samenspel met de staten, deze kans ten volle benutten. Ondanks de uitgebroken economische recessie hebben wij in de provinciale begroting met succes kunnen uitvoeren. Daarbij wordt het steeds duidelijker dat ook niet op zichzelf beschouwd moet worden maar veel meer als onderdeel van de vierjarige zittingsperiode waarin wij de opgave hebben het Coalitieakkoord uit te voeren. Binnen deze zittingsperiode was vooral het jaar waarin veel van de voornemens en ideeën uit het Coalitieakkoord zijn omgezet in plannen en projecten, waarin keuzen zijn gemaakt, afspraken met partners, financiering is geregeld en tijdschema s zijn vastgelegd. De gezichtsbepalende beleidspunten uit het Coalitieakkoord hebben nagenoeg allemaal hun concrete vorm gekregen. Soms moet er nog een eindbeslissing komen van provinciale staten - zoals bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie. Soms heeft die inmiddels plaatsgevonden en is de uitvoering in volle gang, zoals bij het meerjarenprogramma voor het landelijke gebied, waarbij de voltooiing van de ecologische hoofdstructuur de grootste krachttoer vormt, en bij de herstructurering van bedrijventerreinen, waar een aantal aanjaagprojecten van start is gegaan. De vorderingen waarop we hierboven doelen gelden zeker ook voor de DIA-projecten, die de kern vormen van onze bestuurlijke opgave en die het hoge ambitieniveau van ons college, weerspiegelen. Naarmate ook van deze projecten de contouren scherper worden en de inhoud concreter, wordt ook duidelijk hoezeer ze onderling verschillen, in looptijd, in fasering, in bestuurlijke en maatschappelijke complexiteit, in de rol van de provincie en in financiële consequenties. Voor de uitvoering zijn we niet zelden mede afhankelijk van derden. Dat is een onvermijdelijk gevolg van de regisserende rol die de provincie steeds meer inneemt en waar we ook bewust voor kiezen, in de overtuiging dat we daarmee robuustere maatschappelijke effecten kunnen behalen. De manier waarop we het al genoemde meerjarenprogramma voor het landelijk gebied uitvoeren is daarvan een duidelijk voorbeeld, maar dat geldt ook voor het innovatiebeleid en in onze rol inde jeugdzorg. Bij de beoordeling van de resultaten in, die verderop in dit jaarverslag gedetailleerd zijn weergegeven, is het goed met deze verschuivende rollen rekening te houden. Om te laten zien wat wij met de provinciale middelen tot stand brengen hebben wij in de projectenkaart waar in Overijssel ontwikkeld. Met deze kaart willen wij onder andere laten zien welke projecten wij waar, met welk maatschappelijk doel en met welke middelen realiseren. Deze kaart is op 5 januari jl. via intranet gelanceerd. Daarnaast worden op de website de resultaten gepresenteerd uit de Provinciemonitor. Deze monitor is ontwikkeld in opdracht van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Doel is de verbetering van de zichtbaarheid van de provincies als middenbestuur. Voor diverse beleidsterreinen, waaronder Wonen en Ruimtelijke Ordening, Jeugdzorg, Water en Milieu, zijn indicatoren opgenomen. Wij hebben ons deel van de Provinciemonitor, in lijn met provinciebrede afspraken, niet meer afzonderlijk in ons jaarverslag vermeld. Het resultaat over is licht toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het resultaat na bestemming bedraagt 99,5 miljoen (vgl. vorig jaar 67,8 miljoen). In dit resultaat ligt de extra uitkering van Essent besloten in verband met de afwikkeling van de verkoop van EDON ( 77,9 miljoen). Zonder deze bijzondere post bedraagt het jaarresultaat over 21,6 miljoen (vgl vorig jaar 11,8 miljoen). Resultaat voor bestemming (bedragen in miljoen.) Resultaat voor bestemming 115,5 Mutaties reserves - 16,0 Resultaat na bestemming 99,5 Resultaatsbestemmingvoorstellen: Reguliere voorstellen - 6,8 Mutaties reserves 0,9 Storting in de Algemene Dekkingsreserve 93,6 Het jaarresultaat voor bestemming bedraagt 115,5 miljoen. Via de begroting en de begrotingswijzigingen heeft Provinciale Staten voor per saldo een onttrekking van in totaal 26,6 miljoen geaccordeerd. In de rekening is per saldo een bedrag van 10,6 miljoen aan reserves onttrokken, nagenoeg geheel als gevolg van lagere onttrekkingen dan geraamd 1. Per saldo is er dus 16 miljoen minder aan reserves onttrokken. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee 99,5 miljoen. Bij deze jaarrekening worden aanvulllend twee voorstellen tav de mutaties in de reserve aan u voorgelegd. De twee mutaties hebben invloed op het resultaat van per saldo 0,9 miljoen (Reserve Europese Programma s en Ontwikkelingsreserve / Kennispark Twente). Daarnaast wordt voorgesteld om niet bestede budgetten uit voor een bedrag van 6,8 miljoen ( 6,5 miljoen van reguliere budgetten en 0,3 miljoen van Actiefonds budgetten) over te hevelen naar In totaal wordt voor 93,6 miljoen toegevoegd aan de Algemene Dekkingsreserve. Wij zullen in de komende maanden nog een beroep doen op het resultaat dat bij deze jaarrekening in de Algemene Dekkingsreserve wordt gestort. Het gaat daarbij om nadere voorstellen rond Investeren in Overijssel, de personeelsgebonden budgetten binnen de DIA en de bestrijding van de economische recessie. Daarnaast is in de afgelopen maanden een viertal begrotingswijzigingen aan u voorgelegd in het kader van Investeren in Overijssel, 1e tranche. Deze voorstellen hebben effect gehad op de DIA en de dekking daarvan in Ontwikkelingsreserve. De stortingen in de Ontwikkelingsreserve kennen na deze wijzigingen een tekort van 34,8 miljoen voor de benodigde bedragen voor de DIA en de bijdrage van 80 miljoen aan het Rijk. Bij de Perspectiefnota 2010 zullen wij voorstellen aan u doen toekomen om dit tekort aan te zuiveren en de Ontwikkelingsreserve wederom vol te storten. Het jaarverslag is verder als volgt opgebouwd. Het tweede deel van de inleiding bevat een samenvatting van de programma s. In hoofdstuk 2 is het programmaverslag opgenomen, waarin per programma wordt aangegeven welke externe ontwikkelingen in hebben gespeeld die van invloed zijn geweest op ons presteren, welke resultaten in zijn bereikt, wat daarvoor gedaan is en wat de beleidsuitvoering heeft gekost. Hoofdstuk 3 bestaat uit een aantal verplichte paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze paragrafen gaan wij o.a. in op het weerstandsvermogen, bedrijfsvoeringsaspecten en de financieringssituatie. In hoofdstuk 4 is de financiële rekening plus toelichting opgenomen en ten slotte volgt in hoofdstuk 5 een overzicht van de provinciale organisatie. De resultaten van de DIA worden kort in de programmateksten benoemd. In een aparte bijlage wordt ingegaan op de inhoudelijke voortgang per project. Gedeputeerde Staten van Overijssel 8 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 9

6 1.2 Samenvatting programma s Kwaliteit van de leefomgeving Impuls voor werk Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving vormt ook in een van de belangrijkste uitdagingen voor onze provincie. De ambitie van Overijssel om als een vitale samenleving tot ontplooiing te komen in een mooi landschap heeft zijn beslag gekregen en is voortgezet in verschillende plannen, producten en (gebieds) programma s en het starten met een nieuwe wijze van werken. Voor de vormgeving van het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving was om verschillende redenen een belangrijk jaar. Zo zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het onderdeel Afdeling Grondexploitatie op 1 juli ingevoerd. Wij hebben hiervoor ingezet op een nieuwe sturingsfilosofie Decentraal wat kan en centraal wat moet via de concept-omgevingsvisie en het Wiel van Overijssel. Ruimtelijke Kwaliteit hebben wij aangestuurd via het Atelier Overijssel, de programma s Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuur&Ruimte, het stimuleringsprogramma Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in de gebiedsontwikkeling van bijvoorbeeld de IJsseldelta, de A1-zone en het Hart van Zuid. In is een concept Nota Grondbeleid opgesteld. De nota zal medio 2009 voor besluitvorming worden voorgelegd. Wonen en Stedelijke Vernieuwing is ook in gericht gebleven op het verder bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de Overijsselse woningmarkt en het monitoren van de prestatieafspraken. Het merendeel van de prestaties voor voor de uitvoering van het provinciaal Meerjarig Programma voor het Landelijk Gebied (pmjp) zijn gerealiseerd. De directe gevolgen van de economische recessie voor projecten, programma s en investeringen waren in binnen Overijssel nog niet merkbaar. Wij verwachten dat dit vanaf 2009 wel het geval zal zijn. In eerste instantie kan dit een vertraging opleveren in de woonproductie en effectuering van de diverse projecten en programma s. De provincie Overijssel zet in op een duurzame versterking van de regionale economische ontwikkeling. Dit moet leiden tot meer en betere banen. De manier waarop we dat willen doen is in vastgelegd in Overijssel Werkt!, het meerjaren economisch uitvoeringsprogramma voor In de programmalijn Toerisme en recreatie zijn, samen met partners de toeristische beeldverhalen verder ontwikkeld. Innovatieve toeristische ondernemers kunnen een beroep doen op een nieuwe subsidieregeling. En in het partnerschap met Saxion Hogescholen versterken we de samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het programma Economische Innovatie zet in op het versterken van het Overijsselse bedrijfsleven. In was met name de visie Triangle is succesvol. Vanuit o.a. het IPT en het programma Nano 4 Vitality komen steeds meer goede projecten tot stand. Doel blijft dat in 2020 Oost-Nederland het kenniscentrum is voor het speerpunt nanotechnologie voor voeding en gezondheid. Mobiliteit In het project vitale bedrijventerreinen (herstructurering) zijn 5 aanjaagprojecten succesvol afgerond en 21 herstructureringsprojecten rechtstreeks ondersteund. Bovendien zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een herstructureringsmaatschappij. Op het gebied van Onderwijs en arbeidsmarkt hebben de realisatie van 2 van de 3 poortwachterscentra, 5 technasia en onze bijdrage in 4 leerwerkprojecten in 4 verschillende regio in geleid tot een verhoging van de algemene arbeidsdeelname en het versterken en vergroten van de arbeidsdeelname van zwakke groepen. We verwachten dat de economische recessie in 2009 zal leiden tot versneld uitvoeren van een aantal onderwerpen waaronder economische innovatie en herstructurering. Voor de N35 is overeenstemming bereikt met de minister van Verkeer en Waterstaat over de financiering van het weggedeelte Zwolle-Wijthmen, waardoor begin 2009 gestart wordt met de planstudie. Voor de N18 is de Trajectnota-MER afgerond. Over de N50 en de A1 zijn afspraken gemaakt met de minister van Verkeer en Waterstaat en is gestart met opwaardering van het knooppunt Lankhorst (A28). Voor de N340 is het Plan-MER in de afrondende fase. Diverse verkenningen en studies zijn verricht en onder andere zijn de N377 - fietsverbinding Hasselt-Lichtmis en de N855 - Steenwijk-Drentse Grens gerealiseerd. Op het gebied van beheer en onderhoud zijn 156 betonnen provinciale bruggen en viaducten onderzocht. De weggebruiker kan op de website bereikbaar.overijssel.nl een actueel overzicht raadplegen van de wegwerkzaamheden en omleidingsroutes. Langs de provinciale weg N337 tussen Deventer-Olst en Den Nul is een proef met wegdekverlichting gestart en er zijn verschillende faunavoorzieningen gerealiseerd, waaronder drie bruggen. Op het gebied van openbaar vervoer is de OV-tactiek opgesteld. Vanaf januari is in de stadsdienst Deventer een kwartiersdienst ingevoerd. Voor de Kamperlijn is een verkenning uitgevoerd om de lijn uit te voeren als een tramverbinding. De aanleg van de Hanzelijn ligt op schema, waarbij de tunnel onder het Drontermeer gereed is gekomen. De Berlijnlijn rijdt sinds december zeven maal per dag. Op het gebied van goederenvervoer zijn onder andere de netwerkanalyses Vaarwegen en Binnenhavens vastgesteld en is het kwaliteitsnet goederenvervoer Oost-Nederland gereed gekomen. Ten aanzien van Fietsen hebben wij een Fietsplatform Overijssel opgericht om kennis te bundelen, afstemming te verbeteren en acties te versnellen. Het Raamplan fietspaden is geactualiseerd en er is een nieuw fietsbeleidsplan opgesteld. De hoogwaardige fietsverbinding Zwolle-Kampen is aangelegd. 10 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 11

7 Natuur en duurzaamheid water Een duurzaam, schone en groene provincie. Een innovatieve en duurzame energievoorziening en het verminderen van de uitstoot van CO 2 staan hoog op de agenda. De provincie speelt een rol als regisseur maar ook als medefinancier (o.a. Warmtenet Hengelo)en aanjager. In is in samenwerking met de partners aan deze provinciale ambitie een nadere uitvoering gegeven. Belangrijk moment was de start van het Energiepact Overijssel, waarin diverse projecten zijn ondergebracht met als doel de uitstoot van CO 2 en het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. In hebben wij 33 projecten kunnen honoreren. Ook is onder regie van de provincie een intentieverklaring Wabo opgesteld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), waarin de provincie, gemeenten en waterschappen de benodigde samenwerkingsvorm vormgeven. In hebben wij 385 ha ruilgrond verworven ten behoeve van realisatie van de EHS en 111 ha ingericht. Aangezien in gelijkblijvend tempo van verwerven en inrichten het realiseren van de EHS in 2018 niet mogelijk is hebben wij voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het afgelopen jaar een versnelling ingezet zodat de doelstellingen in 2018 worden behaald. Het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen heeft echter zoals reeds gemeld in de najaarsnota vertraging opgelopen. Door een negatief advies van de Raad van State over het toetsingskader ammoniak worden de beheerplannen in 2009 opgesteld. De prestaties rond de Nationale Landschappen zijn vrijwel allemaal gerealiseerd, onder meer met behulp van ruim 2 miljoen aan subsidies. Hiermee is de kwaliteit van de gebieden verbeterd. In heeft een versnelling plaatsgevonden in de realisatie van de Groen Blauwe Diensten. In de gebieden Noord Oost Twente (Nationaal Landschap), Zuid West Twente, Salland en de gemeente Steenwijkerland vinden forse investeringen in Groene en Blauwe Diensten plaats. Deze investeringen zijn opgenomen in convenanten welke begin 2009 door de gebieden zijn ondertekend. Het gaat hierbij om meerjarige afspraken over 61 ha aanleg, 152 ha herstel en 700 ha beheer van landschapelementen. Een groot deel van de doelstellingen van het programma Natuur en Duurzaamheid zijn behaald. Door externe ontwikkelingen is de realisatie van een aantal prestaties rondom Natura 2000, inrichten EHS en Programma Beheer echter achtergebleven. In 2009 worden de ambities van deze prestaties samen met de partners alsnog gerealiseerd. De opwarming van de aarde heeft grote invloed op het watersysteem én op de beschikbaarheid van water. Deze beïnvloeding speelt weliswaar op langere termijn, maar de gevolgen komen nu al in beeld en vragen om actie. Wij leggen prioriteit bij de bescherming tegen overstromingen, de bestrijding van de wateroverlast, het terugdringen van de verdroging en de verbetering van de waterkwaliteit. Langs de IJssel worden ingrijpende projecten voorbereid die zijn gericht op het vergroten van de veiligheid tegen overstromingen in combinatie met Sociale infrastructuur en cultuur het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. De maatregelen beogen een daling van waterstanden bij piekafvoeren en moeten in 2015 gereed zijn. Het provinciale waterbeleid neemt een sleutelpositie in tussen enerzijds het Europese- en het Rijksbeleid en anderzijds de uitvoering van beleid door Waterschappen en Gemeenten. Ons nieuwe provinciale Waterhuis-houdingsplan is in ontwerp opgenomen als Waterbijlage in de Omgevingsvisie Overijssel. De vaststelling van onze provinciale Waterveror dening loopt parallel met de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet (eind 2009). Wij koppelen ons waterbeleid waar mogelijk en waar winst te behalen is aan andere opgaven in de fysieke en culturele leefomgeving. Een voorbeeld daarvan is het programma Ruimte voor de Vecht. In dit programma gaan we onder meer de uitdaging aan om het realiseren veiligheid tegen overstromingen te verbinden met de inrichting van het gebied als open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, landschap en cultureel erfgoed. Wij constateren dat de voorgenomen prestaties in het programma water vrijwel geheel conform planning zijn gerealiseerd. De planning van het project Ruimte voor de Vecht is te ambitieus gebleken voor wat betreft de oplevering van het Masterplan. In november hebben wij een startdocument vastgesteld dat door alle betrokken overheden bestuurlijk is geaccoordeerd. Het startdocument levert het noodzakelijke draagvlak voor de vervolgfase. De vaststelling van het Masterplan, bestaande uit een visie, de uitvoeringsstrategie en de uitvoeringsagenda is gepland in juli In het jaar zijn de beleidsterreinen van jeugd, sociale infrastructuur en cultuur gekenmerkt door een mix van oud en nieuw beleid. Nieuwe Bezems (jeugd) is volop in uitvoering genomen in en de eerste resultaten zijn geboekt. De samenwerking met gemeenten rond het gemeentelijke jeugdbeleid krijgt een steeds vastere vorm en inhoud, waardoor provincie en gemeenten elkaar steeds beter aanvullen om jeugdproblematiek breed aan te pakken. Samen & Overijssel heeft op het terrein van de sociale infrastructuur een duidelijke heroriëntatie laten zien op de provinciale rol. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal beleidsterreinen en onderwerpen uit de oude beleidsnota Sociale Actie niet meer terugkomt in de nieuwe provinciale doelen. Op de prioritaire terreinen sport, senioren en vrijwilligers zijn in nieuwe accenten gelegd en in uitvoering genomen. Cultuur, ook opgenomen in Samen & Overijssel , heeft in voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het behoud en versterking van de culturele basisinfrastructuur. Onder andere festivals, cultuurproducties, streekcultuur en cultureel erfgoed hebben een impuls gekregen, evenals de verbinding van cultuur met ruimte en met economie. Daarnaast is de samenwerking op dit terrein met Gelderland in Landsdeel Oost-verband versterkt. 12 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening 13

8 Daadkrachtig bestuur Het programma daadkrachtig bestuur bevat vier doelstellingen: Herkenbaar bestuur, Resultaat door Samenwerking, Borging Kwaliteit Openbaar Bestuur en Veilig Overijssel. In hebben wij ingezet op het vergroten van de herkenbaarheid van de provincie in haar taak en functie in het openbaar bestuur. Met dit doel voor ogen hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van het Bestuursakkoord Rijk-provincies. Ook door de inzet van de publiekscampagne, uitwerking van burgerparticipatie en verbetering van de dienstverlening hebben wij gewerkt aan een onze profilering. Wij menen dat op vele terreinen alleen resultaten kunnen worden bereikt door samenwerking. Dat is de kern van het concept vitale coalities. In hebben wij hieraan invulling gegeven via bijvoorbeeld het project IJsseldelta. Een nieuwe ontwikkeling is de impuls aan de samenwerking met Gelderland, die in de gezamenlijke Visie op Oost-Nederland heeft opgeleverd. Als grensprovincie hebben wij in verder inhoud gegeven aan de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De provincie heeft een rol als het gaat om het borgen van een goed lokaal en provinciaal bestuur. Provinciale staten hebben met een motie een aanzet gegeven tot het project Kwaliteit lokaal bestuur. Wij pakken dit samen met de VNG, afdeling Overijssel in samenhang met de uitwerking van onze visie op Interbestuurlijk toezicht. Hierbij gaat het om de afspraken die de provincies gezamenlijk zullen maken over transparantie over prestaties en zelfevaluatie. De nieuwe rol van de commissaris van de Koningin op het terrein van veiligheid is in verder uitgekristalliseerd. Hij bereidt zich voor op zijn nieuwe rol in het rijkstoezicht op de veiligheidregio s. Het actueel houden en verbeteren van de risicokaart is verder geborgd, waarbij door uitwisseling met de Duitse overheden het instrument verder toegesneden zal zijn op zijn functie. 14 Jaarrekening provincie Overijssel

9 Hoofdstuk 2 Programmaplan 2.1 Inleiding In het programmaverslag gaan we per programma in op de vraag of en in hoeverre de concrete afrekenbare beleidsinhoudelijke doelen (effecten en prestaties) zijn bereikt en wat dit heeft gekost. Wij sluiten daarbij aan bij de Programmabegroting. Dit betekent dat het eerste jaar is dat de programma-indeling uit het Coalitie-akkoord &Overijssel wordt gehanteerd. De opzet binnen het programma is gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Ieder programma start met een korte inleiding. In de paragraaf ontwikkelingen geven wij aan welke relevante actuele ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de uitvoering van het beleid. Daarna gaan we in op het beleid: wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan. Ten slotte geven wij weer wat de beleidsrealisatie heeft gekost. Het programmaverslag is gericht op de essentie van de beleidsrealisatie. Dit leidt ertoe dat sommige onderwerpen heel beknopt worden besproken. Een uitgebreider verslag cq beschrijving is opgenomen in de Productrekening die door GS in maart jl. is vastgesteld. Voor de rapportage over de DIA verwijzen wij naar de aparte bijlage die aan deze begroting is toegevoegd. In het programmaverslag worden de diverse DIAprojecten vooral in de bredere context van het programma geplaatst. Wanneer tussen de vaststelling van de Programmabegroting en deze jaarrekening wijzigingen op de begroting hebben plaatsgevonden is dit vermeld. - In het financiële deel van het programmaverslag is de vertaalslag gemaakt tussen de vastgestelde programmabegroting (primitief) en de actuele begroting (vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen). De tussenliggende begrotingswijzigingen zijn daarbij apart vermeld. - Wanneer een wijziging van indicator heeft plaatsgevonden, is de toelichting in de tekst of een voetnoot verwerkt. Statenzaal, Provinciehuis te Zwolle 16 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarverslag 17

10 2.2 Kwaliteit van de leefomgeving Inleiding Het uitvoeren van concrete projecten zoals de IJsseldelta en de A1-zone vormt een belangrijke mogelijkheid om daadwerkelijk bij te dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het vergroten van de economische ontwikkelingsmogelijkheden. In is de inzet op een beperkt aantal gebiedsontwikkelingsprojecten gecontinueerd. De samenwerking met vitale coalities is in voortgezet. Verder hebben wij ingezet op meerdere beleidsterreinen, waaronder de groei van lokaal gewortelde bedrijven op lokale bedrijventerreinen. Er is ook bijgedragen aan het stedelijk woon- en werkklimaat in de stedelijke netwerken. Zorgboerderij Rohaan in Markelo Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving vormt ook in een van de belangrijkste uitdagingen voor onze provincie. De ambitie van Overijssel om als een vitale samenleving tot ontplooiing te komen in een mooi landschap heeft zijn beslag gekregen in verschillende plannen, producten en programma s en het starten met een nieuwe wijze van werken. Voor de vormgeving van het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving was om verschillende redenen een belangrijk jaar. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het onderdeel Afdeling Grondexploitatie zijn ingevoerd op 1 juli. Als provincie hebben wij hiermee nieuwe instrumenten gekregen om kracht te zetten achter de realisatie van onze doelen. Vanaf de invoering van de nieuwe Wro zijn wij van start gegaan met een veranderende sturing op de ruimtelijke inrichting van Overijssel. De nieuwe sturingsfilosofie Decentraal wat kan en centraal wat moet heeft zijn beslag gekregen in de concept Omgevingsvisie en het van start gaan van het Wiel van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 22 december ter inzage gelegd. Een van de accenten van de Omgevingsvisie is de inzet op het versterken van de Ruimtelijke Kwaliteit in Overijssel. In is de aandacht gericht op het Atelier Overijssel. Het Werkschrift Ruimtelijke Kwaliteit is vertaald naar een catalogus Gebiedskenmerken als onderdeel van de Omgevingsvisie, het programma Reanimatie van Industrieel en Agrarisch erfgoed en het Actieprogramma Cultuur en Ruimte. Cultuur wordt gestimuleerd als impuls voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit het actieprogramma Cultuur en Ruimte ( ) zijn in, 8 projecten opgezet. Op 7 oktober jl. stemden Gedeputeerde Staten in met een nieuwe serie van negen projecten die in 2009 van start zullen gaan. Het Wiel van Overijssel is op 1 september van start gegaan. De basis hiervoor ligt in het Lentedocument. Hierin is vastgesteld hoe we onze ruimtelijke plannen gaan realiseren en op welke wijze we willen samenwerken met gemeenten en andere partners. De Afdeling Grondexploitatie is een onderdeel van de nieuwe Wro en is per 1 juli in werking getreden. Een concept Nota Grondbeleid is opgesteld en behandeld in GS. De nota vormt het kader voor grondverwerving. De nota zal in 2009 worden voorgelegd voor besluitvorming. De inzet op wonen en Stedelijke Vernieuwing is ook in gericht gebleven op het verder bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de Overijsselse woningmarkt. Samen met onze coalitiepartners voor de woning productie is ook in hard gewerkt aan de verdere verbetering en verbreding van de kwaliteit van het wonen. Het woningtekort is aanzienlijk terug gedrongen, maar is ook in een aandachtspunt gebleven. Sinds begin functioneert het startersfonds woningbouw in samenwerking met gemeenten en VROM. Daardoor kunnen starters in staat worden gesteld een plekje op de (koop)markt ter veroveren. In zijn de pilots voor het stimuleren van de woningbouwproductie zo goed als afgerond. Op basis van de evaluatie zijn daaruit enkele lessen getrokken, die nu gebruikt worden om de herstructurering te stimuleren. Daarmee is de beleidswijziging die besloten ligt in het door de Staten vastgestelde Actieprogramma Wonen ingezet als bouwsteen voor een vitale leefomgeving. Om de uitvoering van de prestatieafspraken te monitoren zijn met de gemeenten voortgangsgesprekken gehouden. Met Regio Twente zijn afspraken gemaakt om gesprekken te organiseren met de betrokken gemeenten in verband met de scheefgroei tussen de harde plancapaciteit en de huishoudensprognose. Dit heeft eind nog niet tot afspraken geleid. In 2009 zal het Grote StedenBeleid zoals deze is vastgesteld in de convenanten worden geëvalueerd. Hierbij zal inzicht worden gegeven wat het GSB heeft opgebracht en hoe deze in de toekomst kan worden ingevuld. 18 Jaarrekening provincie Overijssel Jaarverslag 19

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie