Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling college: 28 mei 2013 Datum behandeling raad 2 juli 2013

2 2

3 INHOUD Inleiding 5 Programmaverantwoording Programma 1 : Burger en bestuur Programma 2 : Veiligheid en regels.. 15 Programma 3 : Wonen en werken...22 Programma 4 : Leefomgeving. 30 Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling.38 Programma 6 : Werk, inkomen en zorg..46 Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Onvoorzien.58 Programma Resultaatbestemming 59 Paragrafen Paragraaf 1 : Lokale heffingen...61 Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen.64 Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 : Financiering..72 Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering. 76 Paragraaf 6 : Verbonden partijen..79 Paragraaf 7 : Grondbeleid..82 Projectrapportages 1. Hof van Twente geeft Antwoord 94 2A. Het Gijmink/ Woningbouw.97 2B. Het Gijmink/ Bodemsanering Zenkeldamshoek Bovenregge Nieuwbouw scholen Kunstwerk Diepenheim Zwembaden Duurzaamheid Hof van Twente

4 4

5 INLEIDING In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen en realisaties uit Dit geschiedt op basis van de programma s uit de programmabegroting 2012: Nu zorgen voor morgen... Dit jaarverslag vormt de beleidsmatige verantwoording. Daarnaast ontvangt u de jaarrekening 2012, met daarin de financiële verantwoording. Eerste bestuursrapportage 2013 Zoals vertrouwd bevat het jaarverslag ook de eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen sinds 1 januari jl. van het lopende jaar. Kortom in één document vindt u alle relevante informatie over de periode januari 2012 tot mei 2013 bijeengebracht. De bestuursrapportage bestaat uit drie elementen. Ten eerste: de cursieve, vetgedrukte tekstpassages in de programma s. Deze geven (daar waar er iets te melden is) de actuele ontwikkelingen uit de periode januari tot en met april Ten tweede: een overzicht met toelichting van de autonome ontwikkelingen sinds november vorig jaar, is aan het eind van ieder programma opgenomen. Ten derde: van de bestuurlijke/ strategische projecten zijn achterin dit jaarverslag geactualiseerde projectrapportages opgenomen. Onderstaand een bloemlezing van ontwikkelingen uit 2012: Bezuinigingen Het jaar 2012 stond veel in het teken van bezuinigen. Om een sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren, heeft het college lastige en ingrijpende keuzes moeten maken. Reorganisatie Ook is een ingrijpende reorganisatie van de dienst Openbare Werken doorgevoerd, waarbij de gemeentewerf van Goor werd gesloten. Om de contacten tussen de gemeente en haar inwoners ten aanzien van de leefomgeving goed te kunnen organiseren, zijn wijkbeheerders aangesteld. Sluiting AZC Markelo In de zomer van 2012 is afscheid genomen van de laatste bewoners van het Asielzoekerscentrum in Markelo. KunstWerk Diepenheim Gestart is met de aanleg van de Tuinen van Diepenheim, naar een ontwerp van kunstenaar Herman de Vries. Met de aanleg wordt een wandelroute gerealiseerd waar kunst, erfgoed, cultuurhistorie en natuurbeleving samenkomen. Start herstel oude begraafplaatsen In het voorjaar 2012 is gestart met de herstelwerkzaamheden van de oude begraafplaatsen aan de Herman Heijermansstraat in Goor en de Odammerweg te Diepenheim. Dit in het kader van het project Historische begraafplaatsen in een cultuur-toeristisch perspectief. Zwembad De Vijf Heuvels Markelo In samenspraak met (zwem-)verenigingen, de exploitant, de architect en omwonenden is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwd zwembad De Vijf Heuvels. Een energiezuinig bad, waar alle inwoners van Hof van Twente straks goed terecht kunnen. Sportzaal Diepenheim Op 30 november 2012 was de officiële opening van de gerenoveerde sportzaal in Diepenheim. Erfgoednota Hof van Twente De Erfgoedcommissie Hof van Twente heeft een Erfgoednota ontwikkeld, met als doel vernieuwing van het monumentenbeleid. Groot onderhoud wegen In 2012 zijn op grote schaal werkzaamheden uitgevoerd aan asfalt- en straatsteenverhardingen op diverse wegen en wegvakken binnen onze gemeente. Samenwerkingsconvenant Haaksbergen Met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant hebben Haaksbergen en Hof van Twente de intentie uitgesproken om op allerlei gebieden intensief met elkaar te gaan samenwerken. Reeks aan duurzaamheidsmaatregelen Vanuit het project Duurzaamheid zijn in 2012 concrete resultaten geboekt. Genoemd kunnen worden het stimuleringsbudget voor verenigingen/stichtingen, de subsidie voor verduurzaming van huurwoningen in Markelo, de iinspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente, zonnepanelen op agrarische bedrijven en de goed bezochte voorlichtingsavonden duurzaamheid. 5

6 Buurtschappen In 2012 zijn tien buurtschappen bezocht door (een afvaardiging van) het college. In alle bijeenkomsten was uitgebreid aandacht voor brandbestrijding in het buitengebied. Verder kwamen onderwerpen als verkeersveiligheid, onderhoud wegen, vrijkomende agrarische bebouwingen en leefbaarheid op het platteland aan de orde. Ondernemend Hof van Twente Na intensieve samenwerking tussen ondernemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente Hof van Twente in een economische werkgroep is een Economisch Actieplan tot stand gebracht. Masterplan centrum Goor vastgesteld Het masterplan centrum Goor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Goor Collectief en op 8 mei 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester, Mr. G.S. Stam Drs. H.A.M.. Nautavan Moorsel MPM 6

7 PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR 1.1 SAMENWERKING Wat wilden we bereiken? Goed en herkenbaar functioneren van de lokale democratie, waardoor burgers zich betrokken voelen bij het besturen van hun gemeente Regionale samenwerking De Agenda van Twente (AvT) is in 2007 gestart. De AvT heeft als doel een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente. De Twentse gemeenten hebben voor de AvT 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk middel om de doelstelling van de AvT te bereiken is de zogenoemde innovatieroute. Uit een evaluatie van de Innovatieroute blijkt dat de aanpak succes heeft. De door Regio Twente tot op heden beschikbaar gestelde middelen bedroegen bijna 18 miljoen euro. Uit de evaluatie blijkt voorts dat een verdere doorontwikkeling en versnelling van innovatie in Twente wenselijk is. In juni 2012 heeft de Regioraad daarom ingestemd met een Innovatiesprong Twente. Via een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen worden in het kader van de Innovatiesprong vijf programmalijnen nader uitgewerkt: Innovatiefonds Twente, Regiobranding, Human Capital, Subsidiëring Toerisme & promotie Twente en Fonds Innovatie in gemeenten. De 5 programmalijnen verkeren momenteel in verschillende fasen van uitwerking. Jaarlijks wordt via een zogenoemde Staat van de Innovatiesprong de stand van zaken per programmalijn in beeld gebracht Provinciale samenwerking Ter uitvoering van een Overijsselse pilot en vooruitlopende op landelijke wetgeving die medio 2012 in werking is getreden heeft de provincie met de Overijsselse gemeenten een informatiearrangement geaccordeerd. Hierbij wordt in het kader van vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen het provinciaal bestuurlijk toezicht in een vernieuwd jasje gestoken. Essentie is uitoefening van provinciaal toezicht in een (meer) horizontale (overleg)verhouding met de gemeente. Toezicht verschuift van specifiek reactief naar proactief generiek. Rapportages van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad vormen bijvoorbeeld onderdeel van het informatiearrangement dat tussen provincie en gemeente is gesloten. Provincie en gemeenten hebben daartoe een bestuursovereenkomst gesloten waarin over en weer inspanningsverplichtingen zijn geformuleerd. In 2012 is het voor het eerst op deze wijze een bestuurlijk totaalbeeld van Hof van Twente geformuleerd. De uitkomst was overwegend positief. Daarnaast vindt samenwerking met de provincie plaats via het provinciaal Meerjarenbeleidsplan (PMJP). Het PMJP loopt tot en met Voor de periode na 2013 wordt samen met de provincie in beeld gebracht waarop toekomstige samenwerking in het kader van het PMJP betrekking zou kunnen hebben. Overleg met de provincie en gemeenten in zuid-west Twente is inmiddels gestart. Besluitvorming omtrent continuering is in voorbereiding Gemeentelijke Samenwerking In 2012 hebben de ontwikkelingen die van invloed zijn op al dan niet gemeentelijke samenwerking zich in snel tempo opgevolgd. Kader en bestuurlijke context voor deze discussie worden bepaald door externe factoren zoals het Rijksbeleid alsmede door de bestuurlijke inzichten omtrent (gemeentelijke) samenwerking. Deze variëren van het opteren voor samenvoeging van organisaties tot deelname in een Shared Service Netwerkconstructie. Een samenwerking die hierbij het midden houdt is de in gang gezette samenwerking met Haaksbergen. In 2012 is hiervoor een intentieovereenkomst gesloten. In de raad is gediscussieerd met betrekking tot de kaders voor samenwerking. Dit op basis van de uitgangspunten (verhoging van) kwaliteit, (vermindering van) kwetsbaarheid, (verlagen van) kosten en (het benutten van) kansen. Hof van Twente moet uiteindelijk een welafgewogen standpunt innemen dat recht doet aan ambitie, kracht en kunnen van de gemeente. 1.2 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 7

8 Wat wilden we bereiken? Goede en tijdige voorlichting aan burgers, communiceren met inwoners over het te voeren beleid en het betrekken van de burgers bij de beleidsvoorbereiding Communicatie: In gesprek In oktober 2012 heeft ons college de strategische communicatienota In gesprek vastgesteld. De rol van de gemeente zal de komende jaren veranderen. De gemeente is niet meer de organisatie die zelf alle plannen maakt. De gemeente werkt steeds vaker met initiatiefnemers van plannen en is dan partner, in plaats van initiatiefnemer. De gemeente maakt haar plannen in samenspraak (dialoog) met inwoners, bedrijven en organisaties. Die verandering vereist een andere manier van communiceren. In de nota In gesprek wordt dit beschreven. De nota geeft concreet aan op welke manier de organisatie moet werken om deze nieuwe manier van communiceren mogelijk te maken (communicatiemiddelen en organisatie van communicatie). In de nota is eveneens aandacht besteed aan de inzet van nieuwe media c.q. het multimediaal werken. Aan een voorstel hoe we dit het beste kunnen organiseren voor onze organisatie wordt op dit moment gewerkt Participatie In navolging op de vaststelling van de nota In gesprek heeft uw raad op 20 november 2012 de nota Participeren is leren vastgesteld. Met burgerparticipatie wil de gemeente de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers meer gaan betrekken bij het maken van het beleid en bij de beleidsuitvoering. Met behulp van het instrumentarium van burgerparticipatie willen we de stap maken van een sturende overheid naar een overheid die zich opstelt als partner, die faciliteert en die stimuleert waar dat nodig is. Dit vanuit de overtuiging dat mensen die de problemen dagelijks ervaren vaak ook zelf de sleutel voor de oplossing in handen hebben. Burgerparticipatie inzetten als instrument is tot nog toe vrijblijvend, evenals de methode die wordt gehanteerd. Dat heeft tot gevolg dat inwoners niet altijd weten, wat er met hun inbreng gebeurt en/of wat de vervolgstappen zijn in het proces. Om ervoor te zorgen dat inzetten van burgerparticipatie uit de vrijblijvendheid wordt gehaald en er wel volgens een bepaalde methodiek gewerkt gaat worden heeft de gemeenteraad op 20 november jongstleden de nota: Participeren is leren vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de nota in onze organisatie Hofpanel In de nota participeren is leren is eveneens aandacht besteed aan de vraagstelling en de duidelijkheid over de status (bindend of raadplegend) van het Hofpanel. Uw raad heeft op basis van de informatie in de nota besloten het Hofpanel te blijven inzetten als een aanvullend instrument (dus geen exclusief instrument) voor burgerparticipatie en niet primair een onderzoeks- en statistiekinstrument. Het Hofpanel is een snelgroeiend panel zonder dat actief panelleden worden geworven. Op dit moment heeft het panel ruim leden. In 2012 is het Hofpanel in totaal drie keer geraadpleegd, voor onderzoeken naar: - De bekendheid van ouders in Hof van Twente met het Centrum voor Jeugd en Gezien (Loes); - Een onderzoek naar de sterke en zwakke punten in de huidige inrichting van de kern Goor. Dit in verband met de voorbereiding van de structuurvisie Goor. - Het derde onderzoek was de inzet van (nieuwe) media door de gemeente, met onder meer aandacht voor het gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. De resultaten van deze onderzoeken zijn na te lezen op 1.3 DIENSTVERLENING Wat wilden we bereiken? Goede en klantgerichte dienstverlening met structurele aandacht voor kwaliteitszorg en deregulering Hof van Twente geeft Antwoord Voor informatie over dit programma en de behaalde resultaten over 2012 verwijzen wij naar de projectrapportage 1 achterin deze uitgave Klanttevredenheidsonderzoek In 2012 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hier is bewust voor gekozen in verband met de ontwikkeling van de nieuwe afdeling Publiekscentrum die in 8

9 2013 van start gaat. Doordat we nu volop bezig zijn met alle voorbereidingen is ervoor gekozen om pas in 2013 weer een onderzoek te houden. Dit onderzoek zal dan dienen als nulmeting om zo de komende jaren onze dienstverlening weer verder te verbeteren en ontwikkelen Telefonische afhandeling Het aantal telefonische oproepen dat in één keer wordt afgehandeld is gegroeid van 40% naar 55%. Dit is bereikt onder andere door de ontwikkeling van een kennisbank met daarin opgenomen informatie over gemeentelijke producten en diensten. De oproepen die in de organisatie worden doorgezet worden actief bewaakt op tijdige afhandeling. Dit door gebruik te maken van slimme ICT toepassingen Afhandeling informatievragen Van alle algemene informatieverzoeken gesteld via een brief of is 94% afgelopen jaar binnen één werkweek beantwoord. In het verleden werden deze verzoeken doorgezet naar de diverse afdelingen, maar sinds 2012 zorgt Publiekszaken voor een tijdige afhandeling van deze verzoeken en vragen Juridische kwaliteitszorg De juridische kwaliteitszorg heeft zich in 2012 voornamelijk beperkt tot de adviesrol van de juridisch consulenten. De tweejaarlijkse ronde langs afdelingen wordt in 2013 uitgevoerd Bezwaarschriften In 2012 zijn er 76 bezwaarschriften ingediend. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Zie onderstaande tabel. In 2011 waren er relatief veel bezwaarschriften in verband met de nieuwe Verordening op het Leerlingenvervoer. Aantal ingediende bezwaarschriften: Jaar Burgerzaken Ruimtelijke Totaal zaken De commissie bezwaarschriften brengt een jaarverslag 2011 en 2012 uit. Van 1 april tot en met 31 december 2012 is de pilot Hoffelijke Aanpak in de bezwaarfase gehouden. Deze pilot had tot doel om middels het inzetten van mediationvaardigheden in de bezwaarfase de dienstverlening aan de burger te verbeteren en formele juridische procedures, klachten en conflicten te voorkomen. Vaak biedt een gesprek met de bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden een betere oplossing dan een formele procedure. Uit de evaluatie van de pilot bezwaarschriften kwam het volgende beeld naar voren. - Aantal bezwaarschriften 2012: 75 - Aantal mensen dat benaderd is voor gesprek: 36 - Aantal mensen dat geen gesprek wilde: 9 - Aantal mensen dat niet reageert op uitnodiging voor een gesprek: 3 - Aantal gesprekken: 24 Resultaat: - Bezwaarschrift ingetrokken: 8 - Nieuw besluit: 3 - Niet gelukt: 4 - Nog in behandeling: 9 Bij 11 van de 15 afgehandelde gesprekken heeft het dus succes gehad, namelijk het bezwaarschrift werd ingetrokken of een nieuw besluit werd genomen Klachten In 2012 (38 klachten) is het aantal klachten vergeleken met 2011 (36 klachten) ongeveer gelijk gebleven. Ingediende klachten dwingen ertoe alert te blijven op het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Een klacht is ook een leermoment. In de eerste maanden van 2013 is een jaarverslag opgesteld over de ingediende klachten in Hierin wordt o.a. de aard van de klachten in beeld gebracht en zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. 9

10 Wat heeft het gekost? Programma 1: Primitieve Begroting Rekening Burger en Bestuur begroting na wijziging Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

11 Jaarverslag e Bestuursrapportage 2013 PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR 1.1 Lokale democratie 1.1 Lokale democratie Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2014 Jaarrekening/ jaarverslag 2011 Jaarrekening/ jaarverslag e en 2 e bestuursrapportage e en 2 e bestuursrapportage 2013 Kadernota 2013 Kadernota 2014 Bezuinigingsmonitor 2012 Bezuinigingsmonitor 2013 Onderzoeken rekenkamercommissie Onderzoeken rekenkamercommissie 1.2 Communicatie en participatie 1.2 Communicatie en participatie Peilingen digitale burgerpanel (3 x) Besluitvorming participatienota Onderzoek gebruik nieuwe media 1.3 Dienstverlening 1.3 Dienstverlening Hof van Twente geeft Antwoord Invoering zaakgericht werken Beleidsplan digitalisering Pilot mediation in bezwaarfase Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd Inzet nieuwe media en bewonersplatform Wijk- en buurtbezoeken nieuwe stijl Jaarlijkse hofconferentie Start publiekscentrum Invoering zaakgericht werken Beleidsplan digitalisering Evaluatie mediation in bezwaarfase Klanttevredenheidsonderzoek 11

12 1 e Bestuursrapportage 2013 : Programma 1 : Burger en bestuur Nr. POH B/L Omschrijving Jaarlijkse Lasten Autonome ontwikkelingen 1 BE L Verhoging brandstofkosten JG L Stijging loonkosten structureel tgv functiewaardering JG L Kosten functiewaardering JG L Werving en selectie nieuwe burgemeester BE L Saldo kpl V&H - overheadkosten JG L Opzegging module vraagverheldering en beslisboom HH BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost minder politieke ambtsdragers BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP BE L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP BE L Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering inkomensgrens t.b.v. kwijtschelding BE/ PvZ BE/ L Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering kwijtschelding Gemeentefonds, en septembercirculaire bijz.bijstand ivm kinderopvang 2011, aframing stelpost prijsontwikkelingen PvZ L JG L Kosten verkiezingen (corr. meerjarige begroting) JG L Kosten verkiezingen (extra kosten) BE L Externe advieskosten tbv WOZ Overige ontwikkelingen 10 BE B Bijdrage brandweer 2013 tijdelijke huisvesting werf Goor BE L Vervallen kosten werf Patrijzenstraat ivm sluiting / verkoop BE L Storting voorziening groot onderhoud kantoor Patrijzenstraat BE L Onderhoudscontracten werf Wilsonweg Diepenheim BE L Storting voorziening groot onderhoud werf Wilsonweg BE L Vervallen ov. exploitatielasten werf Wilsonweg BE L Verlaging budget dienstkleding agv reorganisatie OW BE L Vrijval stelpost sluiting werf Goor ivm verlaging werkelijke kosten JG L Resultaat werven agv reoganisatie (stelpost) BE L Loonkosten OW Binnen BE L Loonkosten OW Buiten (excl taakstelling ) BE L Correctie taakstelling OW Buiten BE L Bovenformatief OW 2jaar sociaal statuut) BE L Nonactiviteitenregeling OW Binnen BE L Nonactiviteitenregeling OW Buiten BE L Vrijval taakstelling organisatie buitendienst (kadernota 2012 nr13) BE L A4.2 verlaging onderhoudsniveau groen JG L Resultaat personeel agv reorganisatie (stelpost) JG L Eenm. kosten aansluiting regioring JG B Eenm. kosten aansluiting regioring - verg. door VRT JG L Structurele kosten aansluiting regioring BE B Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC BE L Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC JG L Kosten plaatsingsadviescommissie JG L Afscheid en installatie burgemeesters JG L Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad P.M. 17 JG L Diversen representatie BE L Overige stelposten - bijz.bijstand kwetsbare groepen BE L Overige stelposten - schuldhulpverlening/armoedebestrijding BE L Stelpost Peuterspeelzalen Wet OKE Overig Saldo overige, niet nader toegelichte, posten Totaal Programma 1: Burger en Bestuur Toelichting A. Autonome ontwikkelingen 1. Brandstofkosten Door prijsverhogingen van brandstof en het niet meer beschikbaar zijn van rode (goedkopere) diesel zullen de brandstofkosten naar verwachting structureel toenemen met Loonkosten a.g.v. onderhoudsronde functiewaardering Op grond van de geldende regeling wordt periodiek bekeken of de waardering van de functies nog voldoet. Daarom is een onderhoudsronde functiewaardering uitgevoerd. De structurele kosten zijn Dit is 0,8% van de loonsom. 3. Kosten functiewaardering Voor de kosten van functiewaardering (functiedeskundige en toetsingscommissie) is het vaste budget niet voldoende, vanwege het waarderen van meer functies als gevolg van vertraging van de onderhoudsronde functiewaardering en de reorganisatie Openbare Werken. De incidentele extra kosten bedragen

13 4. Werving en selectie nieuwe burgemeester Recentelijk zijn kosten gemaakt in verband met de werving en selectie van de nieuwe burgemeester. De beschikbare budgetten zijn niet voldoende om deze kosten te dekken. Het is daarom nodig de raming incidenteel te verhogen met Saldo kostenplaats V&H / Verlaging bouwleges De verwachting is dat het aantal aanvragen omgevingsvergunningen activiteit bouw (bouwaanvragen) ten opzichte van voorgaande jaren met circa 40% zal dalen tot naar schatting 350 aanvragen. De legesopbrengsten zullen hierdoor dalen met Hierdoor zal ook de personele capaciteit die ingezet wordt voor bouwaanvragen verminderen. De daarmee gemoeide loonkosten ad worden in de loonkosten opgelost. De overheadkosten(via kostentoedeling) ad kunnen niet direct worden teruggebracht. Met ingang van 2016 en 2017 gaan wij uit van een licht herstel. Dit levert t.o.v budgettaire voordeel op van respectievelijk en Module vraagverheldering en beslisboom H(uishoudelijke) H(ulp) De module vraagverheldering en beslisboom huishoudelijke hulp is opgezegd. De kosten voor onderhoud van de module bedragen en komen te vervallen. 7. Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 De decembercirculaire 2012 is gepubliceerd na afronding van de programmabegroting De daling van de inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn een doorwerking van bezuinigingen in het regeerakkoord richting de gemeenten zoals toegelicht in het raadsmemo over de decembercirculaire december De budgettaire consequenties en enkele mutaties van stelposten worden hierbij verwerkt. Het betreft de aframing van stelposten in verband met de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers; het terug draaien van de stelpost in verband met verschuiving van de middelen voor het NUP; de aanpassing van de normen voor kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang; het herstel van uitvoeringskosten van de kinderopvangtoeslag van doelgroepouders; het ophogen van het WMO deel in verband met het afschaffen van lichte intramurale zorg voor personen van 23 jaar en ouder en het afvoeren van een stelpost voor prijsontwikkelingen vanaf Verkiezingen De ramingen voor verkiezingen moeten worden aangepast. Op basis van het huidige inzicht zullen er in 2013 en 2017 geen verkiezingen zijn, voor 2014 twee verkiezingen en voor de jaren 2015 en 2016 één verkiezing. De ramingen worden aangepast naar huidige inzichten; de verplichte training van stembureauleden is daarbij meegenomen. 9. Externe adviezen t.b.v. WOZ De externe adviezen ten behoeve van de Wet WOZ kunnen met ingang van 2014 worden verlaagd met C. Overige ontwikkelingen 10. Materiële gevolgen reorganisatie OW Als gevolg van de reorganisatie van openbare werken kunnen de kosten van de werven te Goor en Diepenheim vervallen. De taakstelling op de werf Goor is daarmee gerealiseerd. Omdat de reorganisatie nog niet is afgerond wordt het voorlopige resultaat als stelpost opgenomen. 11. Personele gevolgen reorganisatie OW De personele gevolgen van de reorganisatie zijn begrotingstechnisch verwerkt. Ook de taakstellingen uit de kadernota 2013 zijn ingevuld. Door de reorganisatie OW wordt voor het voorlopig resultaat op personeel een stelpost opgenomen. Omdat de reorganisatie nog niet volledig is afgewikkeld wordt hier bij de 2 e berap 2013 op teruggekomen. De eventueel vrijvallende middelen zullen dan verrekend worden op de centrale stelpost op de organisatie van die in 2012 is opgevoerd. 12. Kosten aansluiting Regioring In 2009 heeft Regio Twente-Netwerkstad opdracht gegeven voor de realisatie van een glasvezelring tussen een aantal lidgemeenten. Inmiddels zijn de Regio Twente en diverse gemeenten aangesloten evenals een groot aantal brandweerposten. Als gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de regio op het terrein van intergemeentelijke samenwerking is het noodzakelijk hierop te anticiperen door als gemeente Hof van Twente hier ook bij aan te sluiten. De kosten bedragen voor Vanaf 2014 worden de structurele kosten gedekt door de vervallen kosten van Gemnet. 13. Incidentele kosten huurovereenkomst RIEC Medio dit jaar zal het RIEC zijn intrek nemen in het gemeentehuis. Daarmee wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling op de verhuur van het gementehuis. Omdat er nog niet het gehele jaar huurpenningen worden ontvangen wordt van de taakstelling nog niet ingevuld. Voor de 13

14 inhuizing moeten aanpassingen aan het gebouw en de inrichting plaatsvinden tot een bedrag van De jaarlijkse lasten hiervan worden in de huur verdisconteerd. Het totaal van de incidentele kosten ad wordt ten laste van 2013 gebracht. 14. Kosten Plaatsingsadviescommissie De aanstaande reorganisatie moet plaatsvinden onder toepassing van bepalingen uit het Sociaal Statuut. Dit betekent dat voor plaatsingen het advies van de plaatsingsadvies-commissie ingewonnen moet worden. Deze incidentele kosten kunnen niet uit bestaande budgetten gedekt worden en worden geraamd op Afscheid en installatie burgemeesters Het afscheid van waarnemend burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester brengen kosten met zich mee die niet kunnen worden gedekt uit bestaande budgetten. Een incidentele verhoging van het budget met is noodzakelijk. 16. Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de huidige Raad vervangen wordt door een Raad in nieuwe samenstelling. Afhankelijk van de manier waarop hier aandacht aan wordt besteed, kunnen de kosten wel of niet voldaan worden uit lopende budgetten. Vooralsnog wordt dit als p.m. post opgenomen. 17. Diversen representatie De troonswisseling van 30 april j.l. heeft extra kosten met zich meegebracht. Hiermee is een incidenteel bedrag gemoeid van Tevens is een incidentele bijdrage van ten behoeve van het Fallen Airmen Memorial in Markelo toegezegd. 18. Invulling stelposten (budgettair neutraal) Enkele stelposten worden hierbij functioneel ingeboekt. Het betreffen de stelposten: Bijzondere bijstand kwetsbare groepen ; Gelet op de economische ontwikkelingen doen meer mensen een beroep op schuldhulpverlening/ bijzondere bijstand en overige armoedebestrijding. Schuldhulpverlening/armoedebestrijding Dit bedrag wordt bestemd voor de opleidingskosten van vrijwilligers in de schuldhulpverlening om zodoende uitstroom te realiseren. 19. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk De structureel beschikbare stelpost ad voor peuterspeelzaalwerk wordt als volgt ingezet: 2013: voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; 2014: voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; ter dekking van de taakstellende bezuiniging op peuterspeelzaalwerk; 2015 ev jaren: ter dekking van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. De komende jaren wordt er gewerkt aan de vorming van integrale kind centra. De verwachting is dat wanneer deze vorm hebben gekregen, het budget en de invulling van het peuterspeelzaalwerk op een andere manier zal plaatsvinden. Op termijn dienen de budgetten voor peuterspeelzaalwerk evenals het restantbudget van de stelpost peuterspeelzaalwerk ad vanaf 2015 opnieuw te worden bekeken. 14

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie