Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling college: 28 mei 2013 Datum behandeling raad 2 juli 2013

2 2

3 INHOUD Inleiding 5 Programmaverantwoording Programma 1 : Burger en bestuur Programma 2 : Veiligheid en regels.. 15 Programma 3 : Wonen en werken...22 Programma 4 : Leefomgeving. 30 Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling.38 Programma 6 : Werk, inkomen en zorg..46 Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Onvoorzien.58 Programma Resultaatbestemming 59 Paragrafen Paragraaf 1 : Lokale heffingen...61 Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen.64 Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 : Financiering..72 Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering. 76 Paragraaf 6 : Verbonden partijen..79 Paragraaf 7 : Grondbeleid..82 Projectrapportages 1. Hof van Twente geeft Antwoord 94 2A. Het Gijmink/ Woningbouw.97 2B. Het Gijmink/ Bodemsanering Zenkeldamshoek Bovenregge Nieuwbouw scholen Kunstwerk Diepenheim Zwembaden Duurzaamheid Hof van Twente

4 4

5 INLEIDING In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen en realisaties uit Dit geschiedt op basis van de programma s uit de programmabegroting 2012: Nu zorgen voor morgen... Dit jaarverslag vormt de beleidsmatige verantwoording. Daarnaast ontvangt u de jaarrekening 2012, met daarin de financiële verantwoording. Eerste bestuursrapportage 2013 Zoals vertrouwd bevat het jaarverslag ook de eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen sinds 1 januari jl. van het lopende jaar. Kortom in één document vindt u alle relevante informatie over de periode januari 2012 tot mei 2013 bijeengebracht. De bestuursrapportage bestaat uit drie elementen. Ten eerste: de cursieve, vetgedrukte tekstpassages in de programma s. Deze geven (daar waar er iets te melden is) de actuele ontwikkelingen uit de periode januari tot en met april Ten tweede: een overzicht met toelichting van de autonome ontwikkelingen sinds november vorig jaar, is aan het eind van ieder programma opgenomen. Ten derde: van de bestuurlijke/ strategische projecten zijn achterin dit jaarverslag geactualiseerde projectrapportages opgenomen. Onderstaand een bloemlezing van ontwikkelingen uit 2012: Bezuinigingen Het jaar 2012 stond veel in het teken van bezuinigen. Om een sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren, heeft het college lastige en ingrijpende keuzes moeten maken. Reorganisatie Ook is een ingrijpende reorganisatie van de dienst Openbare Werken doorgevoerd, waarbij de gemeentewerf van Goor werd gesloten. Om de contacten tussen de gemeente en haar inwoners ten aanzien van de leefomgeving goed te kunnen organiseren, zijn wijkbeheerders aangesteld. Sluiting AZC Markelo In de zomer van 2012 is afscheid genomen van de laatste bewoners van het Asielzoekerscentrum in Markelo. KunstWerk Diepenheim Gestart is met de aanleg van de Tuinen van Diepenheim, naar een ontwerp van kunstenaar Herman de Vries. Met de aanleg wordt een wandelroute gerealiseerd waar kunst, erfgoed, cultuurhistorie en natuurbeleving samenkomen. Start herstel oude begraafplaatsen In het voorjaar 2012 is gestart met de herstelwerkzaamheden van de oude begraafplaatsen aan de Herman Heijermansstraat in Goor en de Odammerweg te Diepenheim. Dit in het kader van het project Historische begraafplaatsen in een cultuur-toeristisch perspectief. Zwembad De Vijf Heuvels Markelo In samenspraak met (zwem-)verenigingen, de exploitant, de architect en omwonenden is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwd zwembad De Vijf Heuvels. Een energiezuinig bad, waar alle inwoners van Hof van Twente straks goed terecht kunnen. Sportzaal Diepenheim Op 30 november 2012 was de officiële opening van de gerenoveerde sportzaal in Diepenheim. Erfgoednota Hof van Twente De Erfgoedcommissie Hof van Twente heeft een Erfgoednota ontwikkeld, met als doel vernieuwing van het monumentenbeleid. Groot onderhoud wegen In 2012 zijn op grote schaal werkzaamheden uitgevoerd aan asfalt- en straatsteenverhardingen op diverse wegen en wegvakken binnen onze gemeente. Samenwerkingsconvenant Haaksbergen Met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant hebben Haaksbergen en Hof van Twente de intentie uitgesproken om op allerlei gebieden intensief met elkaar te gaan samenwerken. Reeks aan duurzaamheidsmaatregelen Vanuit het project Duurzaamheid zijn in 2012 concrete resultaten geboekt. Genoemd kunnen worden het stimuleringsbudget voor verenigingen/stichtingen, de subsidie voor verduurzaming van huurwoningen in Markelo, de iinspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente, zonnepanelen op agrarische bedrijven en de goed bezochte voorlichtingsavonden duurzaamheid. 5

6 Buurtschappen In 2012 zijn tien buurtschappen bezocht door (een afvaardiging van) het college. In alle bijeenkomsten was uitgebreid aandacht voor brandbestrijding in het buitengebied. Verder kwamen onderwerpen als verkeersveiligheid, onderhoud wegen, vrijkomende agrarische bebouwingen en leefbaarheid op het platteland aan de orde. Ondernemend Hof van Twente Na intensieve samenwerking tussen ondernemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente Hof van Twente in een economische werkgroep is een Economisch Actieplan tot stand gebracht. Masterplan centrum Goor vastgesteld Het masterplan centrum Goor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Goor Collectief en op 8 mei 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester, Mr. G.S. Stam Drs. H.A.M.. Nautavan Moorsel MPM 6

7 PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR 1.1 SAMENWERKING Wat wilden we bereiken? Goed en herkenbaar functioneren van de lokale democratie, waardoor burgers zich betrokken voelen bij het besturen van hun gemeente Regionale samenwerking De Agenda van Twente (AvT) is in 2007 gestart. De AvT heeft als doel een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente. De Twentse gemeenten hebben voor de AvT 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk middel om de doelstelling van de AvT te bereiken is de zogenoemde innovatieroute. Uit een evaluatie van de Innovatieroute blijkt dat de aanpak succes heeft. De door Regio Twente tot op heden beschikbaar gestelde middelen bedroegen bijna 18 miljoen euro. Uit de evaluatie blijkt voorts dat een verdere doorontwikkeling en versnelling van innovatie in Twente wenselijk is. In juni 2012 heeft de Regioraad daarom ingestemd met een Innovatiesprong Twente. Via een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen worden in het kader van de Innovatiesprong vijf programmalijnen nader uitgewerkt: Innovatiefonds Twente, Regiobranding, Human Capital, Subsidiëring Toerisme & promotie Twente en Fonds Innovatie in gemeenten. De 5 programmalijnen verkeren momenteel in verschillende fasen van uitwerking. Jaarlijks wordt via een zogenoemde Staat van de Innovatiesprong de stand van zaken per programmalijn in beeld gebracht Provinciale samenwerking Ter uitvoering van een Overijsselse pilot en vooruitlopende op landelijke wetgeving die medio 2012 in werking is getreden heeft de provincie met de Overijsselse gemeenten een informatiearrangement geaccordeerd. Hierbij wordt in het kader van vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen het provinciaal bestuurlijk toezicht in een vernieuwd jasje gestoken. Essentie is uitoefening van provinciaal toezicht in een (meer) horizontale (overleg)verhouding met de gemeente. Toezicht verschuift van specifiek reactief naar proactief generiek. Rapportages van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad vormen bijvoorbeeld onderdeel van het informatiearrangement dat tussen provincie en gemeente is gesloten. Provincie en gemeenten hebben daartoe een bestuursovereenkomst gesloten waarin over en weer inspanningsverplichtingen zijn geformuleerd. In 2012 is het voor het eerst op deze wijze een bestuurlijk totaalbeeld van Hof van Twente geformuleerd. De uitkomst was overwegend positief. Daarnaast vindt samenwerking met de provincie plaats via het provinciaal Meerjarenbeleidsplan (PMJP). Het PMJP loopt tot en met Voor de periode na 2013 wordt samen met de provincie in beeld gebracht waarop toekomstige samenwerking in het kader van het PMJP betrekking zou kunnen hebben. Overleg met de provincie en gemeenten in zuid-west Twente is inmiddels gestart. Besluitvorming omtrent continuering is in voorbereiding Gemeentelijke Samenwerking In 2012 hebben de ontwikkelingen die van invloed zijn op al dan niet gemeentelijke samenwerking zich in snel tempo opgevolgd. Kader en bestuurlijke context voor deze discussie worden bepaald door externe factoren zoals het Rijksbeleid alsmede door de bestuurlijke inzichten omtrent (gemeentelijke) samenwerking. Deze variëren van het opteren voor samenvoeging van organisaties tot deelname in een Shared Service Netwerkconstructie. Een samenwerking die hierbij het midden houdt is de in gang gezette samenwerking met Haaksbergen. In 2012 is hiervoor een intentieovereenkomst gesloten. In de raad is gediscussieerd met betrekking tot de kaders voor samenwerking. Dit op basis van de uitgangspunten (verhoging van) kwaliteit, (vermindering van) kwetsbaarheid, (verlagen van) kosten en (het benutten van) kansen. Hof van Twente moet uiteindelijk een welafgewogen standpunt innemen dat recht doet aan ambitie, kracht en kunnen van de gemeente. 1.2 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 7

8 Wat wilden we bereiken? Goede en tijdige voorlichting aan burgers, communiceren met inwoners over het te voeren beleid en het betrekken van de burgers bij de beleidsvoorbereiding Communicatie: In gesprek In oktober 2012 heeft ons college de strategische communicatienota In gesprek vastgesteld. De rol van de gemeente zal de komende jaren veranderen. De gemeente is niet meer de organisatie die zelf alle plannen maakt. De gemeente werkt steeds vaker met initiatiefnemers van plannen en is dan partner, in plaats van initiatiefnemer. De gemeente maakt haar plannen in samenspraak (dialoog) met inwoners, bedrijven en organisaties. Die verandering vereist een andere manier van communiceren. In de nota In gesprek wordt dit beschreven. De nota geeft concreet aan op welke manier de organisatie moet werken om deze nieuwe manier van communiceren mogelijk te maken (communicatiemiddelen en organisatie van communicatie). In de nota is eveneens aandacht besteed aan de inzet van nieuwe media c.q. het multimediaal werken. Aan een voorstel hoe we dit het beste kunnen organiseren voor onze organisatie wordt op dit moment gewerkt Participatie In navolging op de vaststelling van de nota In gesprek heeft uw raad op 20 november 2012 de nota Participeren is leren vastgesteld. Met burgerparticipatie wil de gemeente de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers meer gaan betrekken bij het maken van het beleid en bij de beleidsuitvoering. Met behulp van het instrumentarium van burgerparticipatie willen we de stap maken van een sturende overheid naar een overheid die zich opstelt als partner, die faciliteert en die stimuleert waar dat nodig is. Dit vanuit de overtuiging dat mensen die de problemen dagelijks ervaren vaak ook zelf de sleutel voor de oplossing in handen hebben. Burgerparticipatie inzetten als instrument is tot nog toe vrijblijvend, evenals de methode die wordt gehanteerd. Dat heeft tot gevolg dat inwoners niet altijd weten, wat er met hun inbreng gebeurt en/of wat de vervolgstappen zijn in het proces. Om ervoor te zorgen dat inzetten van burgerparticipatie uit de vrijblijvendheid wordt gehaald en er wel volgens een bepaalde methodiek gewerkt gaat worden heeft de gemeenteraad op 20 november jongstleden de nota: Participeren is leren vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de nota in onze organisatie Hofpanel In de nota participeren is leren is eveneens aandacht besteed aan de vraagstelling en de duidelijkheid over de status (bindend of raadplegend) van het Hofpanel. Uw raad heeft op basis van de informatie in de nota besloten het Hofpanel te blijven inzetten als een aanvullend instrument (dus geen exclusief instrument) voor burgerparticipatie en niet primair een onderzoeks- en statistiekinstrument. Het Hofpanel is een snelgroeiend panel zonder dat actief panelleden worden geworven. Op dit moment heeft het panel ruim leden. In 2012 is het Hofpanel in totaal drie keer geraadpleegd, voor onderzoeken naar: - De bekendheid van ouders in Hof van Twente met het Centrum voor Jeugd en Gezien (Loes); - Een onderzoek naar de sterke en zwakke punten in de huidige inrichting van de kern Goor. Dit in verband met de voorbereiding van de structuurvisie Goor. - Het derde onderzoek was de inzet van (nieuwe) media door de gemeente, met onder meer aandacht voor het gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. De resultaten van deze onderzoeken zijn na te lezen op DIENSTVERLENING Wat wilden we bereiken? Goede en klantgerichte dienstverlening met structurele aandacht voor kwaliteitszorg en deregulering Hof van Twente geeft Antwoord Voor informatie over dit programma en de behaalde resultaten over 2012 verwijzen wij naar de projectrapportage 1 achterin deze uitgave Klanttevredenheidsonderzoek In 2012 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hier is bewust voor gekozen in verband met de ontwikkeling van de nieuwe afdeling Publiekscentrum die in 8

9 2013 van start gaat. Doordat we nu volop bezig zijn met alle voorbereidingen is ervoor gekozen om pas in 2013 weer een onderzoek te houden. Dit onderzoek zal dan dienen als nulmeting om zo de komende jaren onze dienstverlening weer verder te verbeteren en ontwikkelen Telefonische afhandeling Het aantal telefonische oproepen dat in één keer wordt afgehandeld is gegroeid van 40% naar 55%. Dit is bereikt onder andere door de ontwikkeling van een kennisbank met daarin opgenomen informatie over gemeentelijke producten en diensten. De oproepen die in de organisatie worden doorgezet worden actief bewaakt op tijdige afhandeling. Dit door gebruik te maken van slimme ICT toepassingen Afhandeling informatievragen Van alle algemene informatieverzoeken gesteld via een brief of is 94% afgelopen jaar binnen één werkweek beantwoord. In het verleden werden deze verzoeken doorgezet naar de diverse afdelingen, maar sinds 2012 zorgt Publiekszaken voor een tijdige afhandeling van deze verzoeken en vragen Juridische kwaliteitszorg De juridische kwaliteitszorg heeft zich in 2012 voornamelijk beperkt tot de adviesrol van de juridisch consulenten. De tweejaarlijkse ronde langs afdelingen wordt in 2013 uitgevoerd Bezwaarschriften In 2012 zijn er 76 bezwaarschriften ingediend. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Zie onderstaande tabel. In 2011 waren er relatief veel bezwaarschriften in verband met de nieuwe Verordening op het Leerlingenvervoer. Aantal ingediende bezwaarschriften: Jaar Burgerzaken Ruimtelijke Totaal zaken De commissie bezwaarschriften brengt een jaarverslag 2011 en 2012 uit. Van 1 april tot en met 31 december 2012 is de pilot Hoffelijke Aanpak in de bezwaarfase gehouden. Deze pilot had tot doel om middels het inzetten van mediationvaardigheden in de bezwaarfase de dienstverlening aan de burger te verbeteren en formele juridische procedures, klachten en conflicten te voorkomen. Vaak biedt een gesprek met de bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden een betere oplossing dan een formele procedure. Uit de evaluatie van de pilot bezwaarschriften kwam het volgende beeld naar voren. - Aantal bezwaarschriften 2012: 75 - Aantal mensen dat benaderd is voor gesprek: 36 - Aantal mensen dat geen gesprek wilde: 9 - Aantal mensen dat niet reageert op uitnodiging voor een gesprek: 3 - Aantal gesprekken: 24 Resultaat: - Bezwaarschrift ingetrokken: 8 - Nieuw besluit: 3 - Niet gelukt: 4 - Nog in behandeling: 9 Bij 11 van de 15 afgehandelde gesprekken heeft het dus succes gehad, namelijk het bezwaarschrift werd ingetrokken of een nieuw besluit werd genomen Klachten In 2012 (38 klachten) is het aantal klachten vergeleken met 2011 (36 klachten) ongeveer gelijk gebleven. Ingediende klachten dwingen ertoe alert te blijven op het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Een klacht is ook een leermoment. In de eerste maanden van 2013 is een jaarverslag opgesteld over de ingediende klachten in Hierin wordt o.a. de aard van de klachten in beeld gebracht en zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. 9

10 Wat heeft het gekost? Programma 1: Primitieve Begroting Rekening Burger en Bestuur begroting na wijziging Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

11 Jaarverslag e Bestuursrapportage 2013 PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR 1.1 Lokale democratie 1.1 Lokale democratie Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2014 Jaarrekening/ jaarverslag 2011 Jaarrekening/ jaarverslag e en 2 e bestuursrapportage e en 2 e bestuursrapportage 2013 Kadernota 2013 Kadernota 2014 Bezuinigingsmonitor 2012 Bezuinigingsmonitor 2013 Onderzoeken rekenkamercommissie Onderzoeken rekenkamercommissie 1.2 Communicatie en participatie 1.2 Communicatie en participatie Peilingen digitale burgerpanel (3 x) Besluitvorming participatienota Onderzoek gebruik nieuwe media 1.3 Dienstverlening 1.3 Dienstverlening Hof van Twente geeft Antwoord Invoering zaakgericht werken Beleidsplan digitalisering Pilot mediation in bezwaarfase Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd Inzet nieuwe media en bewonersplatform Wijk- en buurtbezoeken nieuwe stijl Jaarlijkse hofconferentie Start publiekscentrum Invoering zaakgericht werken Beleidsplan digitalisering Evaluatie mediation in bezwaarfase Klanttevredenheidsonderzoek 11

12 1 e Bestuursrapportage 2013 : Programma 1 : Burger en bestuur Nr. POH B/L Omschrijving Jaarlijkse Lasten Autonome ontwikkelingen 1 BE L Verhoging brandstofkosten JG L Stijging loonkosten structureel tgv functiewaardering JG L Kosten functiewaardering JG L Werving en selectie nieuwe burgemeester BE L Saldo kpl V&H - overheadkosten JG L Opzegging module vraagverheldering en beslisboom HH BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost minder politieke ambtsdragers BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP BE L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP BE L Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering inkomensgrens t.b.v. kwijtschelding BE/ PvZ BE/ L Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering kwijtschelding Gemeentefonds, en septembercirculaire bijz.bijstand ivm kinderopvang 2011, aframing stelpost prijsontwikkelingen PvZ L JG L Kosten verkiezingen (corr. meerjarige begroting) JG L Kosten verkiezingen (extra kosten) BE L Externe advieskosten tbv WOZ Overige ontwikkelingen 10 BE B Bijdrage brandweer 2013 tijdelijke huisvesting werf Goor BE L Vervallen kosten werf Patrijzenstraat ivm sluiting / verkoop BE L Storting voorziening groot onderhoud kantoor Patrijzenstraat BE L Onderhoudscontracten werf Wilsonweg Diepenheim BE L Storting voorziening groot onderhoud werf Wilsonweg BE L Vervallen ov. exploitatielasten werf Wilsonweg BE L Verlaging budget dienstkleding agv reorganisatie OW BE L Vrijval stelpost sluiting werf Goor ivm verlaging werkelijke kosten JG L Resultaat werven agv reoganisatie (stelpost) BE L Loonkosten OW Binnen BE L Loonkosten OW Buiten (excl taakstelling ) BE L Correctie taakstelling OW Buiten BE L Bovenformatief OW 2jaar sociaal statuut) BE L Nonactiviteitenregeling OW Binnen BE L Nonactiviteitenregeling OW Buiten BE L Vrijval taakstelling organisatie buitendienst (kadernota 2012 nr13) BE L A4.2 verlaging onderhoudsniveau groen JG L Resultaat personeel agv reorganisatie (stelpost) JG L Eenm. kosten aansluiting regioring JG B Eenm. kosten aansluiting regioring - verg. door VRT JG L Structurele kosten aansluiting regioring BE B Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC BE L Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC JG L Kosten plaatsingsadviescommissie JG L Afscheid en installatie burgemeesters JG L Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad P.M. 17 JG L Diversen representatie BE L Overige stelposten - bijz.bijstand kwetsbare groepen BE L Overige stelposten - schuldhulpverlening/armoedebestrijding BE L Stelpost Peuterspeelzalen Wet OKE Overig Saldo overige, niet nader toegelichte, posten Totaal Programma 1: Burger en Bestuur Toelichting A. Autonome ontwikkelingen 1. Brandstofkosten Door prijsverhogingen van brandstof en het niet meer beschikbaar zijn van rode (goedkopere) diesel zullen de brandstofkosten naar verwachting structureel toenemen met Loonkosten a.g.v. onderhoudsronde functiewaardering Op grond van de geldende regeling wordt periodiek bekeken of de waardering van de functies nog voldoet. Daarom is een onderhoudsronde functiewaardering uitgevoerd. De structurele kosten zijn Dit is 0,8% van de loonsom. 3. Kosten functiewaardering Voor de kosten van functiewaardering (functiedeskundige en toetsingscommissie) is het vaste budget niet voldoende, vanwege het waarderen van meer functies als gevolg van vertraging van de onderhoudsronde functiewaardering en de reorganisatie Openbare Werken. De incidentele extra kosten bedragen

13 4. Werving en selectie nieuwe burgemeester Recentelijk zijn kosten gemaakt in verband met de werving en selectie van de nieuwe burgemeester. De beschikbare budgetten zijn niet voldoende om deze kosten te dekken. Het is daarom nodig de raming incidenteel te verhogen met Saldo kostenplaats V&H / Verlaging bouwleges De verwachting is dat het aantal aanvragen omgevingsvergunningen activiteit bouw (bouwaanvragen) ten opzichte van voorgaande jaren met circa 40% zal dalen tot naar schatting 350 aanvragen. De legesopbrengsten zullen hierdoor dalen met Hierdoor zal ook de personele capaciteit die ingezet wordt voor bouwaanvragen verminderen. De daarmee gemoeide loonkosten ad worden in de loonkosten opgelost. De overheadkosten(via kostentoedeling) ad kunnen niet direct worden teruggebracht. Met ingang van 2016 en 2017 gaan wij uit van een licht herstel. Dit levert t.o.v budgettaire voordeel op van respectievelijk en Module vraagverheldering en beslisboom H(uishoudelijke) H(ulp) De module vraagverheldering en beslisboom huishoudelijke hulp is opgezegd. De kosten voor onderhoud van de module bedragen en komen te vervallen. 7. Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 De decembercirculaire 2012 is gepubliceerd na afronding van de programmabegroting De daling van de inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn een doorwerking van bezuinigingen in het regeerakkoord richting de gemeenten zoals toegelicht in het raadsmemo over de decembercirculaire december De budgettaire consequenties en enkele mutaties van stelposten worden hierbij verwerkt. Het betreft de aframing van stelposten in verband met de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers; het terug draaien van de stelpost in verband met verschuiving van de middelen voor het NUP; de aanpassing van de normen voor kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang; het herstel van uitvoeringskosten van de kinderopvangtoeslag van doelgroepouders; het ophogen van het WMO deel in verband met het afschaffen van lichte intramurale zorg voor personen van 23 jaar en ouder en het afvoeren van een stelpost voor prijsontwikkelingen vanaf Verkiezingen De ramingen voor verkiezingen moeten worden aangepast. Op basis van het huidige inzicht zullen er in 2013 en 2017 geen verkiezingen zijn, voor 2014 twee verkiezingen en voor de jaren 2015 en 2016 één verkiezing. De ramingen worden aangepast naar huidige inzichten; de verplichte training van stembureauleden is daarbij meegenomen. 9. Externe adviezen t.b.v. WOZ De externe adviezen ten behoeve van de Wet WOZ kunnen met ingang van 2014 worden verlaagd met C. Overige ontwikkelingen 10. Materiële gevolgen reorganisatie OW Als gevolg van de reorganisatie van openbare werken kunnen de kosten van de werven te Goor en Diepenheim vervallen. De taakstelling op de werf Goor is daarmee gerealiseerd. Omdat de reorganisatie nog niet is afgerond wordt het voorlopige resultaat als stelpost opgenomen. 11. Personele gevolgen reorganisatie OW De personele gevolgen van de reorganisatie zijn begrotingstechnisch verwerkt. Ook de taakstellingen uit de kadernota 2013 zijn ingevuld. Door de reorganisatie OW wordt voor het voorlopig resultaat op personeel een stelpost opgenomen. Omdat de reorganisatie nog niet volledig is afgewikkeld wordt hier bij de 2 e berap 2013 op teruggekomen. De eventueel vrijvallende middelen zullen dan verrekend worden op de centrale stelpost op de organisatie van die in 2012 is opgevoerd. 12. Kosten aansluiting Regioring In 2009 heeft Regio Twente-Netwerkstad opdracht gegeven voor de realisatie van een glasvezelring tussen een aantal lidgemeenten. Inmiddels zijn de Regio Twente en diverse gemeenten aangesloten evenals een groot aantal brandweerposten. Als gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de regio op het terrein van intergemeentelijke samenwerking is het noodzakelijk hierop te anticiperen door als gemeente Hof van Twente hier ook bij aan te sluiten. De kosten bedragen voor Vanaf 2014 worden de structurele kosten gedekt door de vervallen kosten van Gemnet. 13. Incidentele kosten huurovereenkomst RIEC Medio dit jaar zal het RIEC zijn intrek nemen in het gemeentehuis. Daarmee wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling op de verhuur van het gementehuis. Omdat er nog niet het gehele jaar huurpenningen worden ontvangen wordt van de taakstelling nog niet ingevuld. Voor de 13

14 inhuizing moeten aanpassingen aan het gebouw en de inrichting plaatsvinden tot een bedrag van De jaarlijkse lasten hiervan worden in de huur verdisconteerd. Het totaal van de incidentele kosten ad wordt ten laste van 2013 gebracht. 14. Kosten Plaatsingsadviescommissie De aanstaande reorganisatie moet plaatsvinden onder toepassing van bepalingen uit het Sociaal Statuut. Dit betekent dat voor plaatsingen het advies van de plaatsingsadvies-commissie ingewonnen moet worden. Deze incidentele kosten kunnen niet uit bestaande budgetten gedekt worden en worden geraamd op Afscheid en installatie burgemeesters Het afscheid van waarnemend burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester brengen kosten met zich mee die niet kunnen worden gedekt uit bestaande budgetten. Een incidentele verhoging van het budget met is noodzakelijk. 16. Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de huidige Raad vervangen wordt door een Raad in nieuwe samenstelling. Afhankelijk van de manier waarop hier aandacht aan wordt besteed, kunnen de kosten wel of niet voldaan worden uit lopende budgetten. Vooralsnog wordt dit als p.m. post opgenomen. 17. Diversen representatie De troonswisseling van 30 april j.l. heeft extra kosten met zich meegebracht. Hiermee is een incidenteel bedrag gemoeid van Tevens is een incidentele bijdrage van ten behoeve van het Fallen Airmen Memorial in Markelo toegezegd. 18. Invulling stelposten (budgettair neutraal) Enkele stelposten worden hierbij functioneel ingeboekt. Het betreffen de stelposten: Bijzondere bijstand kwetsbare groepen ; Gelet op de economische ontwikkelingen doen meer mensen een beroep op schuldhulpverlening/ bijzondere bijstand en overige armoedebestrijding. Schuldhulpverlening/armoedebestrijding Dit bedrag wordt bestemd voor de opleidingskosten van vrijwilligers in de schuldhulpverlening om zodoende uitstroom te realiseren. 19. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk De structureel beschikbare stelpost ad voor peuterspeelzaalwerk wordt als volgt ingezet: 2013: voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; 2014: voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; ter dekking van de taakstellende bezuiniging op peuterspeelzaalwerk; 2015 ev jaren: ter dekking van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. De komende jaren wordt er gewerkt aan de vorming van integrale kind centra. De verwachting is dat wanneer deze vorm hebben gekregen, het budget en de invulling van het peuterspeelzaalwerk op een andere manier zal plaatsvinden. Op termijn dienen de budgetten voor peuterspeelzaalwerk evenals het restantbudget van de stelpost peuterspeelzaalwerk ad vanaf 2015 opnieuw te worden bekeken. 14

15 PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS 2.1 INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG Gepland in programmabegroting 2012: Bevordering van een integrale aanpak op het gebied van veiligheid met als doel de objectieve en subjectieve veiligheid van personen in de gemeente te vergroten Uitvoeringsplan 2012 In 2012 heeft de voorbereiding van een actueel vierjarig beleidsplan plaatsgevonden. Er zijn speeddates geweest met raadsleden, ronde tafelgesprekken met veiligheidspartners en burgers hebben deelgenomen aan een veiligheidsonderzoek. Mede op basis van die gegevens is het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheidszorg (IVZ) 2013 vastgesteld. Voor een veilige woon- en leefomgeving is op 1 april 2012 het project Buurtbemiddeling gestart. Hierbij bemiddelen vrijwilligers in conflicten tussen buren. Daarnaast zijn er vijf acties geweest waarbij de politie via Burgernet de hulp van burgers heeft ingeschakeld. In het najaar van 2012 is een informatiebijeenkomst gehouden over de preventie van woning- en schuurinbraken. Buurtschappen zijn geïnformeerd over brandveilig leven. De zorgstructuur (prestatievelden 7.9 en 9 WMO) onder leiding van gemeentelijk procesmanagement is verder geprofessionaliseerd. De overlast nabij het AZC Markelo is opgelost. Door landelijke besluitvorming is het AZC gesloten. Naast het gebruik van collectieve winkelverboden door de Goorse ondernemers, wordt ook gebruik gemaakt van het SMS-alert waarmee ondernemers elkaar en de politie waarschuwen voor een winkeldief. De jeugd in Delden bleek begin 2012 te zorgen voor overlast. Door een persoonsgerichte aanpak van het jongerenwerk is de problematiek al verminderd. De veiligheid op twee middelbare scholen is geëvalueerd. Er zijn geen incidenten of signalen van polarisatie of radicalisering geregistreerd. De kadernota over het samen werken aan een veilige Hof van Twente is op 5 februari 2013 vastgesteld. De uitvoering vindt plaats volgens het Uitvoeringsprogramma Voor een veilige woon- en leefomgeving is het Wijkbeheer + in ontwikkeling. Voor het vergroten van het veiligheidsgevoel is samen met de politie een communicatieplan Integrale veiligheid opgesteld (o.a. inbraakpreventie). In het voorjaar is op basis van het horecaconvenant een extra actie gehouden tegen wildplassen tijdens uitgaansavonden in Markelo. Voor de aanpak van jeugdoverlast in Delden wordt doorgegaan met de persoonsgerichte aanpak en met het optimaal benutten van de bestaande jeugdvoorzieningen. Daarnaast wordt in Delden een vervolg gegeven aan het realiseren van een jeugd opvang plek. De aanpak van illegale hennepteelt is geëvalueerd. Hieruit bleek dat partners elkaar nog beter moeten informeren om tot een efficiënte aanpak van de georganiseerde criminaliteit te komen. Verder blijft de signaalfunctie belangrijk. Hof van Twente was op 17 januari 2013 gastheer voor een regionale Bibob bijeenkomst. De input uit deze bijeenkomst wordt gebruikt voor actualisatie van het beleid OPENBARE ORDE Gepland in programmabegroting 2012 Goede en zorgvuldige waarborging van de openbare orde, waardoor de openbare ruimte een prettige plek is om te verblijven Handhaving APV In 2012 hebben de BOA s circa 900 burgers aangesproken op het naleven van de APV, waarvan er 40 een proces verbaal hebben ontvangen. Meestal voor overlast van hondenpoep en in enkele gevallen ging het om illegale stort of bomenkap. Het handhaven op parkeerovertredingen in de kernen was in 2012 hoog geprioriteerd. Hiervoor is 512 keer een proces verbaal uitgeschreven. Regionaal wordt de mogelijkheid verkend om samen te werken bij toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dit vloeit voort uit het project Beter Bereikbaar en meer Beschikbaar. Eén van de doelen is een regionale uitwisseling van BOA s. Naar verwachting wordt hiervoor een convenant ondertekend. Wij willen in 2013 de inhuur van gekwalificeerde bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) voor toezicht en handhaving op gebied van de APV voortzetten. 15

16 2.2.2 Uitvoering horecaconvenant In 2012 hebben twee horecaoverleggen plaatsgevonden waarbij is verzocht de horecatelefoon ook op vrijdag te introduceren. De politie heeft aangegeven hiernaar te streven. In 2013 zal het horecaconvenant worden geactualiseerd. Hierbij zal expliciet aandacht worden besteed aan het tegengaan van vernielingen en aan het uitgaansgeweld, omdat deze twee zaken in negatieve zin opvielen in de integrale veiligheidsmonitor Drank- en Horecawet (DHW) In 2012 is gestart met de voorbereiding op de nieuwe DHW. De raad heeft hiervoor de startnotitie integraal horecabeleid vastgesteld. Inmiddels is het vergunningenbestand geactualiseerd, zijn de formulieren aangepast en zijn de doelgroepen geïnformeerd over de gevolgen van de wet. De DHW is op 1 januari 2013 in werking getreden. De handhaving ligt nu volledig bij de gemeente. Hiervoor komt geen Rijksbijdrage. De raad heeft op 23 april 2013 de kaders gesteld van het Integraal horecabeleid. Die zien vooral op het benoemen van strategische beleidsuitgangspunten en doelstellingen en op het participatietraject voor regelingen die samen het integraal horecabeleid vormen. Beleidsmatig zwaartepunt ligt bij de op te stellen verordening para commercie en de handhavingsstrategie. 2.3 BRANDWEERZORG Gepland in de programmabegroting 2012: Bevorderen van het brandveilig gebruik van objecten en inrichtingen. Bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid door controle en handhaving, gerichte voorlichting en advisering. Een adequate brandweerzorg en hulpverlening in het verzorgingsgebied Hof van Twente Brandweer uit gemeentelijke organisatie Op 1 januari 2013 is de brandweer Hof van Twente uit de gemeentelijke organisatie gegaan. Zij maakt nu onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. In 2012 is gewerkt aan het herplaatsen van het brandweerpersoneel. Ook het materieel en het merendeel van de gebouwen zijn overgegaan. Het aan de raad aangeboden overdrachtsdossier geeft hiervan een overzicht en daarin zijn de lokale afspraken vastgelegd tussen de gemeente Hof van Twente, Brandweer Twente en Veiligheidsregio Twente. Het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente is onderdeel van de ontvlechting waar de gemeenteraad in december mee heeft ingestemd. In 2012 was er nog geen sprake van desintegratiekosten. In het budgettair perspectief is hiermee wel rekening gehouden. Per 31 december 2012 is het merendeel van de brandweerkazernes en het materieel overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. De brandweerkazernes in Goor en Markelo zijn nog eigendom van de gemeente Hof van Twente. De gemeente heeft de regie over de grootschalige renovatie van de kazerne in Goor. De oplevering wordt verwacht in 2013, waarna de overname voor 1 april 2014 moet plaatsvinden. De kazerne in Markelo is onderdeel van de gemeentewerf. Het splitsen van de gebouwen is niet eenvoudig, zodat de kazerne vanaf 2013 wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio. Doel is afspraken te maken over een structurele oplossing. 2.4 BEVOLKINGSZORG EN CRISISBEHEERSING Gepland in programmabegroting 2012: Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor crisisbeheersing en bestrijding van rampen, door actuele planvorming en structurele aandacht voor (multidisciplinaire) oefeningen, training en opleiding van de taakverantwoordelijken in onze organisatie Bevolkingszorg en Crisisbeheersing Er zijn oefeningen, opleidingen en workshops georganiseerd voor de medewerkers die deelnemen aan de regionale bevolkingszorg. Het kennis- en vaardighedenniveau van de regionale functionarissen is daarmee verhoogd. Voor Hof van Twente gaat het om 15 personen die in crisisomstandigheden worden ingezet. In het regionaal Crisisplan is de samenstelling van het gemeentelijke beleidsteam gewijzigd. Dat wordt nu gevormd door de burgemeester, de gemeentesecretaris ondersteund met 16

17 regionale adviseurs van de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg. Zij staan direct in contact met de Operationeel Leider in het Regionaal Crisiscentrum (RCC) in Hengelo. De lokale teams bevolkingszorg in Hof van Twente hebben vanaf 1 december 2012 regionale teamleiders. Zij worden aangestuurd vanuit de stafsectie BZ in het RCC Hengelo Operationele voorbereiding bevolkingszorg Het gemeentelijk rampenplan is op 1 december 2012 vervallen. Het regionaal crisisplan is vanaf die datum leidend voor het functioneren van de regionale en de lokale crisisorganisatie. In het plan worden de werkwijze, de taken en de organisatie van regionale brandweer-, politie-, GHOR en van de gemeentelijke organisatie bevolkingszorg omschreven. Het nieuwe gemeentelijke beleidsteam heeft in 2012 met regionale adviseurs geoefend. Ook in 2013 wordt gemeentelijke expertise ingezet bij het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Twente. Bij een crisissituatie hebben ongeveer 15 medewerkers van Hof van Twente een regionale functie in de bevolkingszorg. In deze regionale crisisorganisatie zijn zij hoofd taakorganisatie, teamleider, adviseur of medewerker in de bevolkingszorg. Ze worden geoefend, getraind en opgeleid. 2.5 VERGUNNINGVERLENING Gepland in programmabegroting 2012: Efficiënte vergunningverlening op basis van wetten en verordeningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, en het reguleren van de hiermee gemoeide algemene belangen Integrale vergunningverlening Op 1 januari 2013 zou de nieuwe Omgevingswet in werking treden waarin 60 wetten en 100 Algemene maatregelen van bestuur worden samengevoegd die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dat is niet gelukt. De minister wil het wetsvoorstel nu in 2013 naar de Tweede Kamer sturen. Wij zullen ons voorbereiden op de consequenties van deze wet en een implementatie traject starten als duidelijk is hoe deze wet vorm zal krijgen. De organisatie heeft zich in 2012 voorbereid op het samenwerken in de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) die op 1 januari 2013 van start is gegaan. De gemeente blijft bevoegd gezag voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, maar specialistische werkzaamheden worden uitgevoerd door Kennispunten. Aan Hof van Twente is het kennispunt Agrarische IPPC inrichtingen toegewezen. De kennispunten worden in 2013 verder bemenst en ingericht. Per 1 mei 2013 worden de aanvragen om een omgevingsvergunning digitaal in behandeling genomen. De aanvrager kan kiezen voor een vergunning op papier of digitaal, waarbij wij de digitale versie stimuleren. Er volgt een voorstel om de legesverordening hierop aan te passen Vergunningverlening bouwen Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden waarbij enkele lokale regels zoals uit de bouwverordening in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Medewerkers hebben hiervoor een cursus gevolgd. Daarom is ook de gemeentelijke bouwverordening aangepast. Voor de burgers van Hof van Twente betekent dit dat de samenhang van de bouwregels is vergroot en dat de regeldruk is verminderd op gebied van onder andere sloop en brandveilig gebruik. In 2012 was de minister van plan het wettelijk mogelijk te maken om een gecertificeerde toets van een aanvraag aan het Bouwbesluit in te dienen. Dit is nog niet geregeld. Hof van Twente loopt hierop vooruit en maakt het al mogelijk. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt. Met het oog op de kostendekkendheid zijn de leges voor de omgevingsvergunning in 2013 verhoogd. De tarieven komen hierdoor meer op het niveau van de omliggende gemeenten. Uitvoering wordt gegeven aan het amendement op de Kadernota 2013, waarbij voor één jaar budget is opgevoerd voor subsidie voor het onderhoud van monumenten Welstand De welstandsnota uit 2007 is geactualiseerd en op 2 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 maart 2013 is de kan -bepaling in werking getreden. Vanaf dat moment is een onafhankelijke deskundige voor de welstandstoetsing niet meer wettelijk voorgeschreven maar kan de toets worden uitgevoerd door een ambtelijk medewerker. Wij starten een pilot voor de uitbreidingswijk De Marke III in Hengevelde om deze toets mogelijk te maken. Ervaringen uit deze pilot worden gebruikt voor een eventuele verdere uitrol van deze kan -bepaling. 17

18 2.5.4 Vergunningverlening milieu Het was de verwachting dat wij in 2012 extra aanvragen om omgevingsvergunning zouden ontvangen van agrarische bedrijven die moeten voldoen aan de ammoniak emissiearme huisvestingseisen uit het Besluit huisvesting. Deze aanvragen zijn uitgebleven omdat de termijn volgens het Gedoogbeleid ammoniak is verschoven en ondernemers de voorzieningen nu moeten realiseren voor 1 januari De agrarische activiteiten zijn op 1 januari 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit zodat veel bedrijven die voor het ammoniakemissie arm maken van hun stallen een vergunning nodig hadden, nu onder algemene regels vallen en met een melding kunnen volstaan. Bedrijven die op grond van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij gebruik maken van de stoppersregeling moesten voor 1 april 2013 met een kennisgevingformulier aangeven welke maatregelen ze voor die datum zouden treffen om aan de ammoniakemissiearme eisen te voldoen. De 214 bedrijven die voor de stoppersregeling in aanmerking komen hebben hierover een brief ontvangen. De kennisgevingen worden beoordeeld, waarna toezicht en eventueel handhaving volgen Vergunningverlening APV Het is niet gelukt om in 2012 het Standplaatsenbeleid vast te stellen. In 2013 zal alsnog het standplaatsenbeleid worden opgesteld, dat meer duidelijkheid moet geven bij vergunningverlening. Daarbij wordt onderzocht of een vergunning voor meer jaren kan worden verleend. Voor de evenementenvergunningen wordt een pilot gestart om vergunningen te verlenen in het klantcontactsysteem (KCS). 2.6 INTEGRALE HANDHAVING Gepland in programmabegroting 2012: De handhaving is gericht op het bereiken van normconform handelen en op het voorkomen van overtredingen. Doel is een effectieve en integrale handhaving Wabo In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2012 is programmatisch vorm gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van APV, bijzondere wetten en overige verordeningen, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik en milieu. Het HUP 2012 is opgesteld voor 14 Twentse gemeenten en bestaat uit een regionaal en een lokaal deel. Het heeft een integraal karakter, waarbij rekening is gehouden met de gemeentelijke Nota Integrale Handhaving. Doel is te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uiteindelijk zullen alle Twentse gemeenten dezelfde termen en kengetallen gebruiken en een gezamenlijke risicoanalyse opstellen. Over de doelen uit het HUP 2012 wordt in het handhavingsjaarverslag gerapporteerd. Op 1 januari 2013 is de NetwerkRUD in werking getreden, waarbij in het bedrijfsplan afspraken zijn verwoord die in 2013 gerealiseerd moeten worden. De RUDpartners moeten in de programmering voor 2013 duidelijk maken dat deze afspraken worden nagekomen. Voor het eerst worden naast een handhavingsuitvoeringsprogramma, ook de taken voor vergunningverlening geprogrammeerd. Hierdoor ontstaat een integraal Uitvoeringsprogramma. Op basis van de beschikbare handhavingscapaciteit wordt in 2013 vooral ingezet op geprioriteerde taken Permanente bewoning Omdat de handhavingstrategie van de afgelopen jaren heeft gewerkt, is er in 2012 minder intensief gecontroleerd. Met het uitvoerende bureau zijn afspraken gemaakt over het aantal lopende zaken (2) en over het aantal uit te voeren controles. Het aantal controles varieert omdat er wordt gewerkt met een vast budget Verkeershandhaving Door landelijke bezuinigingen staat de (verkeers-)handhaving door de politie onder druk. Het college hecht echter veel waarde aan deze handhaving. Daarom zijn sinds september 2011 de BOA s bevoegd om hiertegen strafrechtelijk op te treden. Verkeershandhaving is als speerpunt opgenomen in het HUP Naast het beboeten van foutparkeerders wordt onderzocht of de BOA s ook op andere terreinen van de verkeershandhaving kunnen worden ingezet. Dit gaat in nauw overleg met de politie. 18

19 Wat heeft het gekost? Programma 2: Primitieve Begroting Rekening Veiligheid en regels begroting na wijziging Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

20 Jaarverslag e Bestuursrapportage 2013 PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS 2.1 Integrale veiligheidszorg 2.1 Integrale veiligheidszorg Aanpak fietsendiefstal Aanpak hennepteelt Implementatie burgernet 2.2 Openbare orde 2.2 Openbare orde Uitvoering horecaconvenant Handhaving bestuurlijke strafbeschikking 2.3 Brandweerzorg Regionalisering brandweer Actualisatie integrale veiligheidsbeleid Actualisatie bibob beleid Jeugd Delden Actualisatie horecaconvenant Implementatie Drank- en horecawet 2.4 Bevolkingszorg in de Crisisorganisatie 2.4 Bevolkingszorg in de Crisisorganisatie Organisatie gemeentelijke bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen team bevolkingszorg Organisatie gemeentelijke bevolkingszorg opleiden, trainen en oefenen team bevolkingszorg 2.5 Vergunningverlening 2.5 Vergunningverlening Voorbereiding Omgevingswet Voorbereiding Omgevingswet Actualisatie bouwverordening RUD + Kennispunt Digitaal werken Digitaal werken Evaluatie welstand- en reclamebeleid Standplaatsenbeleid Cursus implementatie Bouwbesluit 2012 Stoppersregeling Standplaatsenbeleid Kan-bepaling welstand RUD + inrichten kennispunt 2.6 Integrale handhaving 2.6 Integrale handhaving Uitvoering HUP Uitvoering HUP Controles permanente bewoning op parken Controle permanente bewoning op parken RUD handhaving Verkeershandhaving Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd 20

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is Raadsvoorstel Inleiding De vaststelling van de tarieven vindt normaliter gelijktijdig plaats met de vaststelling van de begroting. Voor wat betreft de legesverordening 2015 was dit niet mogelijk omdat

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :121010 : 1/5 datum nota : 23-08-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet : Plan

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 3.01 Integrale veiligheid & Handhaving Objectieve en

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05739 II III Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja ĵj ^ Onderwerp: Planologische regeling rondom huisvesting t.b.v. mantelzorg Advies: 1. Nota voor

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07 Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie