Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011"

Transcriptie

1

2

3 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Programma 3 Meedoen in Moerdijk Programma 4 Veiligheid in Moerdijk Programma 5 Duurzaam leven in Moerdijk Programma 6 Samen vóór en mét de klant Programma 7 Raad Bijlage Bijlage 1 Overzicht reserves Bijlage 2 Overzicht voorzieningen Bijlage 3 Overzicht investeringen maatschappelijk nut Bijlage 4 Kengetallen Bijlage 5 Projecten

5 Bestuurlijke samenvatting In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt op één kwartaal, maar over het gehele jaar. Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting. Voor ieder programma wordt per doel aangeven of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk zijn verricht. Ook is waar mogelijk weergegeven wat de resultaten en effecten van ons handelen zijn geweest. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in. Dit keer worden in deze samenvatting de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen per programma benoemd. Wonen en leven in Moerdijk Ondanks de landelijk stagnerende woningmarkt als gevolg van de economische recessie zijn in opvallend veel woningen opgeleverd. In heeft de projectmatige aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen geresulteerd in een netto toevoeging van 153 woningen. In algemene zin verloopt de verkoop van woningen goed. Daarnaast is er sinds 2010 weer sprake van een gelijkblijvende bevolking. Gedurende het hele jaar is de uitvoering op het gebied van speelruimte voortvarend opgepakt. Nieuwe speelplekken zijn gerealiseerd en bestaande plekken zijn aangepast. In juni is de Structuurvisie Moerdijk 2030 vastgesteld. Kern van de nieuwe Structuurvisie is ervoor te zorgen dat Moerdijk enerzijds de (inter)nationaal gunstige ligging en bereikbaarheid benut om zo via de industriële en logistieke mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren. Aan de andere kant is de wens het kleinschalige, dorpse karakter van de 11 kernen te behouden en te zorgen dat voorzieningen voor alle 11 kernen beschikbaar zijn. Op het gebied van bereikbaarheids- en verkeersknelpunten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan diverse actiepunten uit de bestaande beleidsplannen: Lokaal Mobiliteitsplan 2007-/2015, Parkeerbeleidsplan Moerdijk en de notitie Fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk. Werken en ondernemen in Moerdijk Het jaar heeft in het teken gestaan van de afronding van het mediationtraject met betrekking tot het gebruik van Fort de Hel. Het resultaat van dit traject is een overeenkomst. Kern hiervan is het beperken van het gebruik van het fort, afgestemd op de overlast die door de omwonenden in het verleden is ervaren. De sindsdien opgedane ervaringen zijn positief. Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van het Masterplan Centrum Zevenbergen. Het Masterplan is in juni vastgesteld. Het plan zet een stapsgewijze koers uit om te komen tot een levendig centrum. Centraal daarbij staan de herinrichting van de haven en de Markt en de aandacht voor het versterken van de winkel- en horecastructuur. Bovendien moet het centrum goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid, maar bovenal veilig voor voetgangers. De beoogde totale herinrichting van het haventracé (in blauw of groen ) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder besluitvorming door het Rijk over een alternatieve zoetwatervoorziening voor West-Brabant in het geval van verzilting van het Volkerak Zoommeer. Dit vindt naar verwachting halverwege 2012 plaats. Meedoen in Moerdijk De regionale visie West-Brabant, een prettig en gezonde omgeving om op te groeien, regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd is de leidraad voor een gezamenlijke aanpak van 18 West-Brabantse gemeenten op het gebied van zorg voor jeugd. De gemeenten streven naar een kanteling in denken en doen binnen het hele stelsel van jeugdzorg; van een focus op risico's en problemen naar een focus op kracht en talenten van jeugd en ouders zelf. Aanleiding voor de regionale visie is de overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeente. Ook is in regionaal ingezet op de transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv). Omdat de uitvoering van de Wet werk en bijstand in deze regio plaatsvindt met de vier Werkplein-gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert en de genoemde gemeenten voornemens zijn deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten, is het streven te komen tot een gezamenlijke visie op een implementatie van de Wwnv vanaf

6 Veiligheid in Moerdijk staat te boek als het jaar van de grote brand bij Chemie-Pack. Als gevolg hiervan staat veiligheid prominent op de landelijk, provinciale, regionale en lokale agenda. We realiseren ons dat de brand impact heeft gehad op het veiligheidsgevoel van de Moerdijkse burger en ondernemer. De resultaten van de burgerenquête en de veiligheidsmonitor zullen hier meer inzicht in geven. Deze resultaten worden tegen het einde van het eerste kwartaal 2012 verwacht. Naast een jaar van inspanningen in het nazorgtraject Chemie-Pack, hebben we in de basis gelegd voor een Veiliger Moerdijk. Dit door de risico s in onze gemeente opnieuw in beeld te brengen, door een duurzame versterking van onze gemeentelijke veiligheidsorganisatie, door de verbeterde samenwerking met onze veiligheidspartners, onder andere leidend tot een Actieprogramma Veiligheid, en door het samen inzetten van concrete verbeteracties binnen het Programma Haven. Door deze verbeteracties worden door de gemeente en haar veiligheidspartners, de aanbevelingen uit het in verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (brand Chemie-Pack) geïmplementeerd. Deze aanbevelingen liggen met name op het vlak van de brandbestrijding en de crisisbeheersing. De doorontwikkeling van de Crisisorganisatie, de versterking van de gemeentelijke veiligheidsorganisatie, het onderzoek naar de medische zorg en de versterking van de brandweerzorg zijn enkele voorbeelden van deze verbeteracties. Naast het feit dat de brand bij Chemie-Pack veiligheid nog prominenter op de kaart heeft gezet en tal van nieuwe kansen voor meer veiligheid opgeleverd heeft, is dit ook ten koste gegaan van de uitvoering van reguliere veiligheidstaken. Zo heeft de uitvoering van een aantal actiepunten uit het Integraal risico- en veiligheidsbeleid van de gemeente, waarin de nadruk op sociale veiligheid ligt, vertraging opgelopen. Daarom zal in 2012 naast alle aandacht voor fysieke veiligheid, ook een impuls op sociale veiligheid plaats moeten vinden. Dit is vanaf 2012 ook mogelijk vanwege het feit dat de gemeentelijke veiligheidsorganisatie is versterkt. Eén en ander zal ander worden uitgewerkt in het veiligheidsjaarplan voor Duurzaam leven in Moerdijk Er is op verschillende gebieden gewerkt aan de doelstelling de bestaande leef- en woonomgeving te beschermen en waar mogelijk te verduurzamen. Zo heeft er een nulmeting duurzaamheid plaatsgevonden en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van ecologische verbindingszones. Ook op het gebied van het vergroten van de bewustwording op het terrein van duurzaamheid zijn verschillende projecten ingezet. Met betrekking tot de verduurzaming van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is op 17 februari een intentieovereenkomst Samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk afgesloten. Met het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan duurzaamheid in relatie tot het industrieterrein Moerdijk. Samen vóór en met de klant Het jaar heeft in het teken gestaan van de wens om te komen tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief. Aan de hand van het Plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is uiteindelijk bij de aanbieding van de beleidsbegroting de notitie Gewikt en gewogen toegevoegd. In de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2012 vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besluiten genomen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting Hierin zijn bezuinigingsmaatregelen, nieuwe investeringsvoorstellen en voorstellen om meer inkomsten te genereren opgenomen. Raad De heer Mans werd per 1 februari waarnemend burgemeester van de gemeente Moerdijk. Hij volgde burgemeester Denie op. Met ingang van 5 september is de heer Klijs benoemd tot burgemeester van Moerdijk Het jaar is gebruikt om te komen tot een bestuursrapportage nieuwe stijl. Samen met de commissie Bestuur en Middelen is het college aan de slag gegaan met het verbeteren van de wijze van rapporteren aan de gemeenteraad. Inmiddels kan gesteld worden dat de nieuwe opzet positief ontvangen is en ook in wordt gecontinueerd. 3

7 Totaal financieel overzicht Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 31 december. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 december. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen tot en met het 4 e kwartaal van leiden. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die of meer bedragen. Een belangrijk doel van deze rapportage is om een redelijk nauwkeurig inzicht te geven in het jaarrekeningresultaat. De afwijkingen die daaruit per programma blijken worden nu meer verklarend toegelicht dan met het doel om de ramingen hierop nog aan te passen. Omdat het boekjaar inmiddels is afgesloten is het niet meer mogelijk en heeft het ook geen toegevoegde waarde meer om de ramingen nog aan te passen. Stand van zaken na het 4 e kwartaal In onderstaand overzicht zijn de cijfers over het volledige boekjaar weergegeven. Overzicht per 31 december bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot en met sept. Begrotingswijzigingen okt. - dec. Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma

8 bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot en met sept. Begrotingswijzigingen okt. - dec. Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie Bovenstaand overzicht geeft een overzicht van de ramingen en werkelijke bedragen over het volledige boekjaar, vergelijkbaar met de recapitulatiestaat zoals die in de jaarrekening wordt opgenomen. Uitkomst van de cijfers is een voordelig jaarresultaat van Bij de 3 e bestuursrapportage was al een batig saldo geraamd van , dus in het 4 e kwartaal is hier nog ruim 1,8 miljoen bijgekomen. Wel opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers in de jaarrekening straks nog afwijken. Het nu berekende jaarresultaat van dient derhalve als voorlopig te worden beschouwd. Een toelichting op de verschillen is opgenomen aan het eind van deze financiële paragraaf. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats en is in het hiervoor opgenomen totaaloverzicht verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de cijfers van de kostenplaatsen opgenomen, exclusief de doorberekening aan de diverse programma s. Hieruit blijkt een batig saldo van ten opzichte van de ramingen. Dit voordeel is al verdisconteerd in het jaarresultaat van , juist omdat de kostenplaatsen inmiddels zijn doorbelast naar de programma s. Het voordelig verschil van heeft grotendeels betrekking op de personeelskosten (loonkosten en inhuur personeel). Met name omdat uiteindelijk minder personeel is ingehuurd dan bij de 3 e bestuursrapportage was ingeschat. Ook het eenmalige budget voor personeelsbeleid van is niet benut. 5

9 Overzicht per 31 december bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot en met sept. Begrotingswijzigingen okt. - dec. Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten TOTAAL Investeringen economisch nut De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld, is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 31 december bedragen x Saldo investeringen economisch nut Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Investeringen maatschappelijk nut In de overzichten per programma zijn de investeringen met maatschappelijk nut niet toegelicht. Deze zijn steeds uitgezonderd van de toe te lichten verschillen, met name om de rapportage compact en goed leesbaar te houden. 6

10 In een aparte bijlage is een overzicht van de in lopende investeringen maatschappelijk nut opgenomen met daarin de uitgaven in en de restantbudgetten eind. Omdat deze investeringen gedekt worden uit de reserve maatschappelijk nut heeft dit overschot alleen invloed op het resultaat vóór bestemming. De totaalbedragen per 31 december zijn als volgt. De specificatie hiervan is te vinden in de Bijlage overzicht investeringen maatschappelijk nut. Overzicht per 31 december bedragen x Saldo investeringen maatschappelijk nut Primitieve Begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Afwijkingen en toelichting Het voorlopige jaarresultaat van voordelig ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x Begroting Werkelijk Resultaat Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Resultaat Ten opzichte van de 3 e bestuursrapportage is het resultaat met nog circa 1,8 miljoen voordeliger geworden. In de toelichtingen per programma wordt dit verschil verder toegelicht. Hieruit blijkt ook dat dit voordeel grotendeels een incidenteel karakter heeft. In een aantal gevallen is er wel sprake van een structureel effect, maar dit is al verwerkt in de meerjarenbegroting

11 Het totale voordelig resultaat van kan globaal worden gespecificeerd als volgt: Progr. Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 1 Exploitatiebijdragen gymzaal Neerhof en De Standaard I 1 Vrijval middelen woninggebonden subsidies (GSV + Regiobureau) I 1 Lagere storting voorziening riolering I 1 Minder uitgaven bestemmingsplannen I 1 Extra storting voorziening onderhoud schoolgebouwen I 1 Grondexploitatie I 2 Vergoeding provincie kosten Port of Brabant/MMM I 2 Uitvoering Wet werk en bijstand I/S 2 Lagere opbrengst verkoop snippergroen I 3 Vrijval Rijksmiddelen Centrum Jeugd en Gezin (incl. JPP) I 3 Uitvoering Wmo I 3 Uitvoering dorpsplannen I 4 Diverse voordelen m.b.t. veiligheid en milieu I 5 Hogere bijdrage Nedvang I 6 Algemene dekkingsmiddelen (OZB, alg. uitk,, rente) I div Vrijvallende middelen o.b.v. Notitie Reserves en Voorzieningen I kpl Lagere kapitaallasten I kpl Lagere personeelskosten (P-budget) I Totaal

12 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Collegedoelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bouwen naar behoefte Wij wensen het hoofd te bieden aan de bevolkingskrimp als gevolg van de toenemende vergrijzing en ontgroening. Door de juiste kwaliteit toe te voegen aan de fysieke woon- en leefomgeving kan de gemeente het huidige inwoneraantal vasthouden. Voorzien in een adequaat aanbod van woningen Het toevoegen van de juiste kwaliteit aan de fysieke woon- en leefomgeving geschiedt onder meer door het samen met onze partners voorzien in een woningaanbod dat gericht is op de behoefte van de klant. Hierbij is eerder kwaliteit dan kwantiteit leidend. In heeft de projectmatige aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen geresulteerd in een netto toevoeging van 153 woningen. Hiermee is de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor ruim overschreden. In totaal zijn er 176 woningen opgeleverd en 23 woningen gesloopt. De bruto opgeleverde woningen kunnen worden onderverdeeld in 140 koopwoningen en 36 huurwoningen. De projecten Groenaert te Fijnaart en Rodeborg te Klundert zijn de voornaamste leveranciers van de dit jaar opgeleverde woningen. De positieve overschrijding van de geprognosticeerde woningbouwproductie wordt veroorzaakt door het samenvoegen van een aantal fasen binnen het project Groenaert te Fijnaart. Dit vanwege een goed lopende verkoop van de woningen. Figuur 2 Het verloop van de woningbouwproductie van de afgelopen 5 jaar is weergegeven in figuur 2. Hieruit blijkt dat er met name in 2006 sprake was van een forse toename van de woningbouwproductie. Deze piek is het gevolg van de oplevering van met name de Sportwijk in Fijnaart. Hierna vlakt de woningbouwproductie af met een dieptepunt in Ondanks de stagnerende woningmarkt als gevolg van de economische recessie zijn er in 2010 en opvallend veel woningen opgeleverd. Hiermee zijn we terug op het niveau van 2006 en naar verwachting blijft de woningbouwproductie de komende jaren op dit peil. Figuur 1 9

13 figuur 3 Alhoewel er geen duidelijk verband is tussen de woningbouwproductie en de bevolkingsontwikkeling kan worden waargenomen dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren aan het stabiliseren is (zie figuur 3). De doelstelling om het huidige aantal inwoners te behouden lijkt realistisch mede gezien de nieuwe bevolkingsprognoses van de provincie waarover u separaat wordt geïnformeerd. Specifiek Evalueren woningbouwplanning naar aanleiding van een woningbehoefteonderzoek in alle kernen Eind 2010 is er in samenwerking met de woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen een nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Er zijn ongeveer 6500 enquêtes uitgezet. Het onderzoek heeft met 2376 respondenten een goede respons opgeleverd. Dat betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek representatief zijn voor de gehele gemeente en indicatief voor de afzonderlijke kernen. Het woningbehoefteonderzoek is in het 4 e kwartaal van definitief opgeleverd. Realiseren van een proces van een continue bouwstroom in de kernen De eerste stappen om te komen tot een proces gericht op het realiseren van een continue bouwstroom in de kernen zijn gezet. Hiervoor heeft in het 4e kwartaal op basis van de woningbouwplanning een eerste globale inventarisatie per kern plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat over het algemeen tot 2016 sprake is van een constante (nieuw)bouwstroom, daarna valt het wat terug. Uitzondering hierop vormen de kernen Heijningen en Langeweg, waarvoor thans geen woningbouw is gepland. Uit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat in deze kernen geen behoefte is aan woningen. Het herijken van het beleidsplan wonen In heeft een woningbehoefteonderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten hiervan, de evaluatie van het vigerende beleidsplan Wonen en de gesprekken met stakeholders vindt er in de eerste helft van 2012 een herijking van het beleid op het gebied van wonen plaats. Het resultaat hiervan wordt ingebed en verder uitgewerkt in de paraplunota Maatschappij. Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning De eerste stappen richting deze visie zijn gezet. Met een zorginstelling zijn gegevens over behoefte aan ouderenzorg op kernniveau uitgewisseld. Hierbij wordt aangesloten op de categorie indeling zoals deze door de provincie wordt gehanteerd (beschermd, verzorgd en geschikt wonen). Ook heeft een zorginstelling aangeboden om samen met de gemeente het thema zorg uit de Structuurvisie uit te werken. Het gaat om het opstellen van scenario s voor de behoefte aan wonen met zorg tot en met verpleeghuiszorg. De uitkomsten geven inzichten hoe en in welke mate de zorg voor ouderen in hun eigen leefomgeving mogelijk is. Daarnaast zijn met verschillende zorginstellingen oriënterende gesprekken gevoerd over hoe invulling te geven aan het accommoderen van zorg mede in relatie tot decentralisatie van Rijkstaken, zoals overheveling vanuit AWBZ naar de Wmo. Ook op regionaal niveau zijn eerste stappen gezet om dit in gezamenlijkheid op te pakken. In de nog op te stellen paraplunota Maatschappij wordt een visie ten aanzien van accommoderen van zorg opgenomen. Lobby stedelijke status Via de reguliere bestuurlijke en ambtelijke overleggen op regionaal en provinciaal niveau wordt keer op keer ingezet op adequate koppeling van wonen, werken en recreatie. Deze koppeling brengt, gezien onze bovenregionale bijdrage aan werkgelegenheid, met zich mee dat bouwen naar 10

14 behoefte verder strekt dan het voorzien in de behoefte van onze eigen bevolking. Met andere woorden, onze bovenregionale functie op het gebied van bedrijvigheid dient gepaard te gaan met een regionale functie op het gebied van wonen. Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om de extra toegekende woningbouw als gevolg van onze (boven)regionale werkgelegenheid op zijn minst te kunnen behouden. De bestuurlijke overleggen hieromtrent worden in 2012 vervolgd, met als inzet te komen tot regionale woningbouwafspraken. Daarnaast is het verkrijgen van een stedelijke status ingebed in het programma Haven, dat naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack is opgesteld. Promotie van Moerdijk als woon-, werk- en recreatiegemeente Ten behoeve van de algehele promotie van onze gemeente is in gestart met de voorbereiding van de organisatie van een woon-, werk- en recreatiemarkt in De inzet is erop gericht om samen met onze partners een dergelijke markt te organiseren. Tal van verkennende overleggen hebben in dit kader plaatsgevonden. Er is sprake van een positieve grondhouding bij onze partners. Overige ontwikkelingen Project 056 Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek Op dit moment bevindt dit project, gericht op de realisering van 12 appartementen en een nieuwe doorsteek vanaf plein 1940 naar de Spoorzone zich in de ontwerpfase. Het bestemmingsplan Zevenbergschen Hoek Kom, waarmee de ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is op 3 november vastgesteld door de gemeenteraad. In samenwerking met Brabantse Waard wordt de uitvoering voorbereid, onderdeel daarbij is het architectonisch ontwerp. Dit ontwerp is in november voor een tweede maal in de commissie welstand behandeld. Project 115 Centrum Noordhoek Dit project is in het 4 e kwartaal afgerond. Op de locatie aan het Pastoor van Hoekpad zijn 17 huurappartementen voor senioren (geschikt voor zorg) gerealiseerd. Idee hierachter was om inwoners van Noordhoek langer in de eigen kern te kunnen laten wonen. Het complex kent 3 verschillende typen appartementen, met verschillende plattegronden en oppervlaktes (en dus ook differentiatie qua huurprijs). Alle appartementen beschikken over een buitenruimte en een 2 e slaapkamer. Het complex heeft een lift en parkeergelegenheid en bergingen op het achterliggende terrein. Ook is er een ondergrondse afvalberging gerealiseerd. Project 116 Vlinderbuurt te Standdaarbuiten Na een langdurige planologische procedure kon op 5 juli de omgevingsvergunning voor de 10 starterswoningen in Standdaarbuiten worden verleend. Mede op basis hiervan heeft de startersvereniging de verdere voorbereidingen van de bouw opgepakt. De gemeente heeft in de tweede helft van het totale gebied bouwrijp gemaakt. De aannemer zal begin 2012 starten met de bouw. Eind waren 5 woningen verkocht. De verdere ontwikkeling van het gebied is afhankelijk van het bestemmingsplan voor de gehele kern Standdaarbuiten, dat begin 2012 verder in procedure gaat. Project 134 Herontwikkeling benzineverkooppunt Oosterstraat Klundert Op de plaats van het voormalige benzineverkooppunt van Van Drimmelen aan de Oosterstraat in Klundert is in november het appartementencomplex Nieuwervaert opgeleverd. BM Projectontwikkeling heeft op deze plek 12 appartementen verwezenlijkt, waarvan er 6 zijn verkocht en 6 worden verhuurd door woningbouwcorporatie Brabantse Waard. Alle appartementen zijn levensloopbestendig. De toevoeging van dit gebouw komt de uitstraling van de Oosterstraat ten goede. 11

15 Subdoel 2 Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Uitvoering project Beeldkwaliteit Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad het Beleidskader beeldkwaliteit gemeente Moerdijk vastgesteld. Hierbij is aan de hand van beeldkwaliteit besloten de buitenruimte te onderhouden op de niveaus standaard en laag. Binnen het project zijn de volgende beheerinstrumenten ontwikkeld: Handboek Beeldkwaliteit en de Schouwfolder burgerschouw. In juli heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen aan de hand van eerder ontwikkelde schouwfolders en schouwformulieren. Uit de technische schouwen kan geconcludeerd worden dat in alle kernen het onderhoudniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De resultaten van de burgerschouw bevestigen dit beeld in grote lijnen, met uitzondering van de kern Langeweg. In deze kern scoort de burgerschouw relatief laag. Door middel van toezicht en monitoring wordt de ondergrens van het vastgestelde kwaliteitsniveau bewaakt, zodat geen achterstanden optreden. Verder is overeenstemming bereikt met opdrachtnemers van de groenbestekken over de aanpassing van de contracten zodat voldaan kan worden aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Hiertoe heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij alle accommodaties in gemeentelijk eigendom onder de loep zijn genomen, in de zin van kosten, gebruik en inkomsten. Vervolgens is per soort accommodatie aangegeven wat de keuzemogelijkheden zijn. Hierbij gaat het om verkoop, verhogen huur, optimaliseren van de exploitatie of combinaties daarvan. Op basis van dit onderzoek is bij de begrotingsbehandeling besloten de tarieven van gemeentelijke gymzalen te verhogen en een aantal accommodaties te verkopen. Daarnaast is er een aantal onderzoeksopdrachten verstrekt om in 2012 na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor verhoging van inkomsten of kostenbesparing vanaf 2013, zoals bijvoorbeeld voor buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Het OHP is vastgesteld in december In januari zijn de bedragen voor het noodzakelijk onderhoud in aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. Voor de toegekende onderhoudsvoorzieningen zijn de schoolbesturen gestart met de uitvoering. De overige toegekende huisvestingsvoorzieningen worden pas uitgekeerd aan de schoolbesturen nadat ze gereed zijn en akkoord zijn bevonden. Van de toegekende overige huisvestingsvoorzieningen voor zijn de volgende uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend in : - Aanpassing/vervanging plafonds vanwege brandveiligheid basisschool De Boemerang; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool Maria en Klaverhoek; - Verplaatsing 2 tijdelijke lokalen van basisscholen Juliana/Kennedy naar basisschool Het Bastion; - Vervanging tijdelijk lokaal 7 e groep De Rietvest. Daarnaast is in besloten tot: - Aanpassing/vervanging plafonds vanwege brandveiligheid van de basisscholen De Molenvliet, Het Bastion, De Rietvest, De Singel en De Hoeksteen. De vervangen plafonds van deze 5 scholen moeten nog afgerekend worden; - Het herstel en het vergoeden van de kosten van de dakrenovatie van basisschool Maria vanwege een constructiefout. De dakrenovatie is uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend naar het schoolbestuur; - De verhuur van leegstaande ruimten van de basisscholen De Cocon, De Boemerang, De Toren en De Singel voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Niet uitgevoerd is de verwijdering (sloop) van een tijdelijk lokaal bij De Hoeksteen, omdat het schoolbestuur toestemming heeft gekregen om het tijdelijk lokaal te laten staan tot medio Onderwijshuisvesting programma 2012 Het college heeft in het 4 e kwartaal het definitieve Onderwijs Huisvesting Programma 2012 vastgesteld. 12

16 Haalbaarheidsstudie MFC Moerdijk (project 151) In is met woningbouwcorporatie Brabantse Waard (als beoogd eigenaar in het kader van hun betrokkenheid bij maatschappelijk vastgoed), Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk, de betrokken verenigingen, zorgpartijen en de diverse geledingen van de Rk-kerk gewerkt aan een ontwerp waarover alle partijen uiteindelijk te spreken zijn. Ondanks enthousiaste reacties, heeft het bisdom besloten om af te zien van verdere participatie aan het project. De reden hiervoor is dat de geloofsgemeenschap in Moerdijk de afgelopen jaren dusdanig is uitgedund dat men het onverantwoord vindt om structureel een ruimte in het MFC te huren. De gemeenteraad heeft op 15 december besloten om een krediet van beschikbaar te stellen voor de sloop van de Ankerkuil evenals het voormalige dorpspunt en de herontwikkeling van deze locatie als speelveld. De corporatie neemt de kosten van de bouw van het MFC op zich en levert een actieve bijdrage door het jaarlijks groot onderhoud voor haar rekening te nemen. De kosten van de bouw worden verdisconteerd in de jaarlijks door de gemeente te betalen huursom van circa Deze kosten worden gedekt uit de huidige exploitatiekosten van de Ankerkuil. Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert De realisatie en aanpassing van speelruimten in Klundert en Zevenbergen heeft plaatsgevonden. Naast de inzet van het beschikbare budget ( ) is tevens gebruik gemaakt van het budget voor het beheer en vervanging van speelplekken. Concreet is het volgende opgeleverd: Nieuwe speelplekken: - Veltstraat Zevenbergen: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen inclusief een toestel voor kinderen met een beperking; - Zomerland Zevenbergen: realisering van een speelplek met twee sobere speeltoestellen en verbetering van de (speel)omgeving; - Verlaatstraat Klundert: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen van natuurlijk materiaal inclusief een toestel voor kinderen met een beperking. Aangepaste bestaande speelplekken: - Kristallaan/Toutenburg: uitbreiding van de huidige speelvoorziening met twee grote speeltoestellen inclusief verbetering speelomgeving/ondergrond; - Komansweg: uitbreiding van de bestaande speelruimte met twee speeltoestellen; - De Knip: plaatsing van twee (hufterproof) voetbaldoeltjes en het terrein geschikt maken als trapveldje (drainage); - Vogelwikkestraat: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar; - Arkelhof: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen inclusief verbetering van de speel-ondergrond. Pannaveldje Sportwijk Op 7 juli jl. is een motie voor de aanleg van een pannaveldje in Fijnaart met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. De dorpsraad Fijnaart wenst een pannaveldje grotendeels uit eigen middelen aan te leggen nabij de huidige speelplek aan de Wielerstraat. De totale kosten voor de aanleg, zoals besproken met de dorpsraad en de initiatiefnemers, komen neer op 13

17 De gemeente levert een bijdrage van vanuit het speelruimtebeleid. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de dorpsraad om de aanleg van het veldje zo goed en betrouwbaar mogelijk te laten plaatsvinden. In het 4 e kwartaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een hekwerk om het veldje. Inmiddels is de vergunning toegekend. Er zijn geen bezwaren ingediend. Ontmoetingsplek jongeren Fijnaart Op 18 oktober heeft het college besloten de ontmoetingsplek voor jongeren achter De Parel te Fijnaart als structurele voorziening te beschouwen. Dit besluit is genomen op basis van ervaringen tijdens de pilotperiode en de bevindingen uit de evaluatiebijeenkomst met omwonenden in augustus. De afgelopen periode is gebleken dat de plek de vergroting en verspreiding van de overlast van jongeren in de kern Fijnaart voorkomt en daarmee beheersbaar blijft. Om in de toekomst de overlast van de ontmoetingsplek te beperken, hebben direct omwonenden vanaf 2012 de mogelijkheid om ieder jaar eventuele op- of aanmerkingen over de ontmoetingsplek aan de gemeente kenbaar te maken. Inrichten openbare schoolpleinen In heeft besluitvorming over 3 aanvragen plaatsgevonden: - De aanvraag van het schoolbestuur van CBS Het Bastion te Klundert is afgewezen vanwege de nabijheid van openbare speelruimte (het openbaar toegankelijke schoolplein van SBO Het Palet) en de inmiddels aangelegde nieuwe openbare speelruimte aan de Verlaatstraat. Met deze speelruimten wordt voldaan aan de lokale vraag naar speelruimte; - De aanvraag van het schoolbestuur van OJS De Cocon te Klundert is voorlopig aangehouden in afwachting van de resultaten van de verkenning van vervangende nieuwbouw c.q. herhuisvesting van deze school. - In het 2 e kwartaal is een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg binnengekomen voor deelname aan de regeling Openbare Schoolpleinen. In het 4 e kwartaal heeft de directie van de school in overeenstemming met het schoolbestuur Stichting De Waarden de aanvraag ingetrokken. De hoofdzakelijke reden hiervoor was een verwachte toename van overlast bij openbaar gebruik van het schoolplein. De gemeente heeft daarop de aanvraag verder niet in behandeling genomen. In heeft er voorts overleg plaatsgevonden met basisschool De Arenberg over de overlast en vandalisme op het schoolplein. Op verzoek van de directie en het schoolbestuur is besloten het schoolplein aan de openbaarheid te onttrekken. Het gevolg hiervan is dat de overeenkomst met de gemeente is komen te vervallen, hetgeen leidt tot een terugbetaling van Stand van zaken Structuurvisie en verder uitwerking per kern De nieuwe Structuurvisie is op 9 juni vastgesteld door de gemeenteraad. De Structuurvisie vormt de basis voor de gebiedsgerichte uitwerking door middel van nieuwe gebiedsplannen. Dit nieuwe project is gericht op het opstellen van deze plannen voor de 11 kernen, alsmede voor het buitengebied. Daarnaast wordt er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Deze aanpak heeft een dubbeldoelstelling: een effectievere inzet van menskracht en middelen, en meer aansluiting tussen het gemeentelijk handelen en de wensen en behoeften per kern inclusief het buitengebied. Op 1 december vond er een beeldvormende vergadering plaats met de gemeenteraad. Op basis hiervan wordt een startdocument opgesteld, dat volgens planning behandeld zal worden in de raadsvergadering van maart Ontwikkelen visie onderwijshuisvesting De planning was deze verordening in het najaar van ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Door onderzoek van de Rekenkamer naar onderwijshuisvesting over de periode , dat behoorlijk wat ambtelijk capaciteit vergde, heeft de oplevering van de nieuwe verordening vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de verordening in het 2 e kwartaal 2012 ter besluitvorming aangeboden worden aan de gemeenteraad. Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten Op basis van onder andere kerncontactavonden, meldingen en klachten, verkeersongevallencijfers en gemeentelijke waarnemingen is een inventarisatie gemaakt van structurele bereikbaarheids- en verkeersknelpunten. 14

18 Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de waargenomen knelpunten reeds opgenomen is in de bestaande beleidsplannen: Lokaal Mobiliteitsplan 2007-/2015, Parkeerbeleidsplan Moerdijk en de notitie Fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk. Om de knelpunten die genoemd zijn in de lopende beleidsplannen op te lossen, is het afgelopen jaar gewerkt aan verschillende actiepunten, zoals: - Het invoeren van vier parkeerschijfzones in het centrum van Zevenbergen; - Het vaststellen van het plan van aanpak van de Noordelijke randweg Zevenbergen; - het vragen van hernieuwde aandacht voor de (externe) veiligheid op en rond het spoorbaanvak Lage Zwaluwe en Oudenbosch en de stamspoorlijnen bij Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Hiertoe is een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; - Het aantrekkelijker maken van het gebruik van openbaar vervoer. In dit kader hebben overleggen plaatsgevonden met NS en Prorail om te bezien of en hoe de fietsenstalling bij station Zevenbergen en de parkeergelegenheid bij station Lage Zwaluwe uitgebreid kunnen worden. De gemeente heeft een vergunning verleend om de fietsenstalling bij station Zevenbergen uit te breiden. Er is echter nog niet gestart met de werkzaamheden omdat Prorail nog extra bodemonderzoek moet uitvoeren en kabels moet verplaatsen alvorens overgegaan kan worden tot het plaatsen van extra fietsenstalling. Voor de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij station Lage Zwaluwe is subsidie aangevraagd bij zowel de Rijksoverheid als de provincie Noord-Brabant. Zij hebben beide te kennen gegeven gezamenlijk 2/3 e van de kosten te willen financieren; - Het aanpassen van de Bredeweg op het grondgebied van de gemeente Drimmelen zodat een nieuwe ontsluitingsroute ontstaat voor de bedrijven ten zuiden van Langeweg. Hierover is overeenstemming met de gemeente Drimmelen bereikt; - Het treffen van voorbereidingen voor invoering van een parkeerschijfzone in Klundert. In november zijn belanghebbenden (ondernemers, bewoners en de stadsraad) benaderd mee te denken over het mogelijk invoeren van een parkeerschijfzone in Klundert; - Een verzoek om geluidsmaatregelen of de financiering daarvan bij de kernen Heijningen, Helwijk en Fijnaart die noodzakelijk zijn zodra doortrekking van de A4 nabij Steenbergen een feit is; - Het oplossen van het parkeerprobleem nabij basisschool de Springplank in Fijnaart door het realiseren van een parkeerstrook langs de Leeuwerikstraat. - Het toegankelijk maken van bushaltes. De tweede fase is in 2010 gestart en vervolgd in. Voor dit project ontvangt de gemeente subsidie van zowel de provincie Noord- Brabant als Regio West- Brabant (bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer). De gemeente heeft in het najaar de einddeclaraties ingediend die de organisaties nodig hebben om daadwerkelijk over te gaan tot uitbetaling van de subsidie. Met deze einddeclaraties is het actiepunt uit het mobiliteitsplan ten aanzien van het toegankelijk maken van bushaltes afgerond. Het gevolg hiervan is dat circa kan terugvloeien naar de algemene reserve. Dit overschot is het gevolg van het feit dat het toegankelijk maken van enkele bushaltes technisch of slechts tegen (relatief) zeer hoge kosten mogelijk was. Bushaltes in het buitengebied zijn in dit kader niet aangepast. - Het aanschaffen en plaatsen van Dynamische Snelheidsindicatoren (DSI s) op diverse locaties in de gemeente waardoor automobilisten attent worden gemaakt op de gereden snelheid, met als wenselijk gevolg dat zij gas terugnemen. Daarnaast zijn op basis van kerncontactavonden, meldingen en klachten en kennisgevingen van de landelijke overheid afgelopen jaar diverse knelpunten opgepakt zoals: - Het plaatsen van bewegwijzering naar de bedrijventerreinen Koekoek en Zwanegat en verbodsborden voor vrachtverkeer bij de Oostrand, omdat uit metingen bleek dat het gebruik van de Oostrand ondermaats is. Een goede bewegwijzering is één van de instrumenten om het gebruik van deze weg te vergroten. De planning om in extra snelheidsremmende maatregelen te treffen aan de Hazeldonkse Zandweg (gedeelte binnen de bebouwde kom) is niet gehaald door onvoldoende personele capaciteit. Er wordt getracht dit alsnog in

19 te realiseren; - Het vragen van aandacht voor de verkeersveiligheid op de Rijksweg A29 nabij de brug over de Volkeraksluizen via een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu; - Een gezamenlijke regionale reactie op het experiment dynamische maximumsnelheid van 130 km/uur op de autosnelwegen A16, A17 en A58 waarin aandacht is gevraagd voor belangen van inwoners van de regio West-Brabant; - Het deelnemen aan de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep verkenning capaciteit Volkeraksluizen om te komen tot capaciteitsuitbreiding van de Volkeraksluizen. Er is door Rijkswaterstaat een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin alternatieven en de te onderzoeken effecten staan beschreven; - Het realiseren van een zebrapad in De Meeren en een fietsoversteekplaats bij Kuringen voor middelbare scholieren van het Markland College; - Het realiseren van een wegversmalling bij basisschool de Zwingelspaan om te bewerkstelligen dat automobilisten langzamer rijden nabij de school. Informatie en voorlichting Er is structurele aandacht voor voorlichting over verkeer(sveiligheid) richting basisscholen. In samenwerking met de Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk en basisscholen wordt aan leerlingen van basisscholen verkeerseducatie aangeboden. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk heeft in april het jaarlijkse theoretische verkeersexamen afgenomen bij 459 basisschoolleerlingen van in totaal 20 scholen. 15 scholen, ofwel 348 leerlingen deden daarnaast mee aan het praktisch verkeersexamen. Hiervoor zijn verschillende activiteiten georganiseerd zoals Groene voetstappen, Fiets een dag naar je werk en Banden op spanning. In het oogstseizoen zijn attentieverhogende maatregelen getroffen door onder andere het plaatsen van waarschuwingsborden modder op de weg door zowel de gemeente als agrariërs. Ook is op de gemeentelijke website en in de Moerdijkse Bode een artikel geplaatst over het voorkomen van verkeersonveilige situaties tijdens het oogstseizoen. In totaal zijn ongeveer 15 klachten binnen gekomen over vervuilde wegen, vaak op piekdagen. Negen landbouwers/loonwerkers hebben naar aanleiding van deze klachten en onderzoek ter plaatse, opdracht gekregen alsnog de weg schoon te maken en daaraan is steeds gevolg gegeven. Verder is gedurende het jaar op diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Standdaarbuiten en Zevenbergen het project JONGleren in het verkeer uitgevoerd. Kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar maken spelenderwijs kennis met de verkeersregels. Ook ouders worden (in)direct betrokken bij dit project. Betrokkenen geven aan dat de kinderen met name gedurende de projectweken bewuster met het verkeer omgaan en ook de ouders attenderen op het gedrag in het verkeer: verkeerslicht staat op rood, stop! In november heeft het college het gladheidsbestrijdingplan /2012 vastgesteld. Burgers zijn via internet op de hoogte gebracht van de vastgestelde strooiroutes en afspraken. In het kader van veilige verkeerssituaties bij scholen en sportvelden zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA s) eind november gestart met het extra controleren op foutparkeren bij scholen en sportvelden. Inwoners zijn hierover vooraf op de hoogte gesteld via de gemeentelijke website en de Moerdijkse Bode. Tot medio december kregen overtreders een waarschuwing, daarna een boete. Deze actie is geslaagd te noemen. Op het moment dat er daadwerkelijk handhavingsacties waren bij scholen, was dit nauwelijks nodig. Er is in enkele gevallen een waarschuwing uitgedeeld en in slechts twee gevallen is er proces-verbaal opgemaakt voor (fout)parkeren bij scholen. Bij de sportvelden is een zestal bekeuringen uitgedeeld. Medio september heeft de Europese Mobiliteitsweek plaatsgevonden. 16

20 Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan In is de visienota fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk verder uitgewerkt. Dit was nodig omdat informatie als kostenramingen en specifieke maatregelen ontbreekt in het oorspronkelijke stuk waardoor niet tot uitvoering overgegaan kon worden. Deze nieuwe notitie is in juli door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook alternatieve financieringsbronnen opgenomen zodat het complete fiets- en wandelpadenplan uitgevoerd kan worden en niet slechts enkele verbindingen. Naar aanleiding van een motie worden de verbindingen Moerdijk - Zevenbergen en Willemstad - Klundert - Zevenbergen verder uitgewerkt. In de 3e kwartaal is gestart met de planvoorbereiding van de korte termijn maatregelen voor de Koekoekendijk. Daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen staat gepland voor voorjaar Verder is subsidie aangevraagd bij de provincie om extra DSI s aan te schaffen en in 2012 te plaatsen op locaties waar met name te snel rijdend verkeer gevaarlijke situaties veroorzaakt voor fietsers. Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1 e fase afgegeven. De tijdelijke brug over de Roode Vaart is gelegd en in het najaar is de voorbelasting van het plangebied aangebracht. In november is de verkoop van de woningen van start gegaan met een druk bezochte woonmarkt in het gemeentehuis. Prognose Naar verwachting kan de voorbelasting medio februari 2012 worden verwijderd, waarna het plangebied bouwrijp gemaakt kan worden door het aanleggen van riolering, bouwstraten et cetera. Ook de bouw van de permanente brug kan dan van start. De start van de bouw van de woningen is afhankelijk van de verkoop. Afwijkingen van planning/budget Door de ingediende beroepen bij de Raad van State, heeft de bestemmingsplanprocedure anderhalf jaar langer geduurd dan was gepland. De vervolgplanning is afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is in 2010 afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Bijna alle woningen zijn dit najaar betrokken, zodat dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden in de eerste helft van

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 3e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 2e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 2e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 2e Bestuursrapportage 2011 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht 2011... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1 Raadsvergadering van 9 december 2010 Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2010 Verantwoordelijke portefeuillehouder: F.P.Fakkers SAMENVATTING De 2 e bestuursrapportage 2010 geeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel.

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel. Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 46-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 7 november 2014 FBI/ OW 1. 1197346 Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 Eens per vier jaar wordt het gemeentelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0091 Rv. nr.: 12.0091 B en W-besluit d.d.: 21-8-2012 B en W-besluit nr.: 120794 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Eindrapportage Wijkontwikkelingsplan Zuidwest 2011 en

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen

Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 324220 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 7.2 Onderwerp: Vervolgprocedure project 150 Algemene begraafplaatsen Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. het bestemmingsplan Prinsessenhof met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-va01

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Speelruimte

Uitvoeringsplan Speelruimte Uitvoeringsplan Speelruimte 2010-2014 Zevenbergen, juni 2010 Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling R. Nuijten, MSc i.s.m. afdeling Realisatie en beheer openbare ruimte Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie