$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& ("

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2

3 ! " #$ % & # #$'% (

4

5 $%$% ) $% % * +! $%'% *,! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $ %%. %/% 0 &! 1 $% 2 % 3(& ( '% 4 &

6 ( 5 + & + 6, 7 8) 9 9,+ 3+: +: : 4 ; ;454 4 <&< < & =% 8, + % +'$$ #$ 6 )%<%4>;4? 4( %>,? 4( )%7& >? A )%<>? *,* +:%%< >9? *,3: +%%.+ >? *,) +7% 3>5?9, $#% /B$$B'B!$/BCB/BC/BD CBD$$B$# $B$$%, #$ B'!B EB/$B$$ /B$ % & #$ '# #$$% & +( & + &( % + &, & #$ ( +& % ( & (, ( + %. +& +(, % & + + & F $ '#% +& F$ # + % FD#%###%, E #$ & #$,( & +( % ( +& & ( &% + ( & & %+ ( +( +& % +& && #$'% + & & +F$ '# + % & & &'% +, &&! + #$ %7, %

7 8,, (+ % 2 G + ; )=% + #$$, + (% ; (,% G, #$ + & & && )=, % & % 3 G (&( % &,G& ( ( >F ##%### &?,+ &% = &7(( ( & &( H+ #$'+% G #$, F $!#%C'#% & #$,, +, % 8, (, +% )=(,+ + && % *,, F$$!% #!% + & 7 & & )= #!% +,+, :( 7% 8, %/ 0 & % B&,+ ( ( + #$, +% &, 6 ( :(,; )= G( 4<;& +)= ( 8 &$+, + %!" (,&.<% 3 & &.< &.<, % & &.< #$ &F$CC%E/%

8 " ## $ "$% 8 <*&( ( &( %5,, ( ( % + & & ( <*% ( + II & 6 & <*&( " ( & % ( + & &,( +,, " 6 & & & + & + &" 6&, + +,% "$% 4 +( + ( + +( #$ % BEGROTING baten lasten Producten geraamd geraamd verschil WPG taken (basis) Overige taken REALISATIE baten lasten Producten realisatie realisatie verschil WPG taken (basis) Overige taken & & ( & ><*? % + & ( G +, <* % *,,& F$$!% #!% 6 ((,)= >)= F$!#%C'#,?%!&$ ' () &, )= ( >F$%$D!%D'?% #

9 % " & " (',+,, A %7, + & + (, A % + + J% " && + & :% * '$ & #$ &+ FC'!%#% < ; $$ #$ : FC'!%# : & F. F ; '$$ #$ FC'!%#. FC'!%# F F FC'!%# &+ J & + % 8 #$ + % ( & ( % & ( % % A,, ( + +(, (, A J& +,% #$'% 7 & ( % 4 +&+ +'$& #$$ ' (+ %& & & F' %###% 8 #$ +,+ + + '$& #$ % , + $$%/$ #$$ $/%#$! #$ & F'/#%### #$$ F##%### #$ %K% & % & 4 #$ % & (&,( #$' &&,% : + %, 0, % 4 + #$$% (( % 4 ( #$!% 3 (, G &,+&,+% *

10 &, )= &, + #$ % &, ( % 8 #$ +& ;;L +&,& %7 #$, % 4 #$ (,, % % 8 #$$ )= &A & & %,,, + G$ #$/% & % &,.1& 5% 7 + & M 5, +& N % & ( + ( + % 4 :84 + % ( (& <= %. $, ##!&+, = +,&+%. ( &+%%% >)3*? ##C% 8 & #$ + )3* %3& + ( %8 & #$!(&+ &% * + ##/ % #$# )3*%( % %( 8 (,+, &+ +(+, + ( %8 #$, +( +(%(,+ &% /' 2=,% = (,, & % & ( +, & % & +, ( + &, & + % &+ 2+ & & & % ' &, (,, > + %?% ( & + %, A (, A %,

11 1 &2( A : / & #$ & % 4 ( #$' ( & >? & & % 8 #$' + + +, A &, & % = & ( A + ( & ( & +, (,& + % 3 ( & 6 5 &, A E & & % 7 ( & + & % ( 6 7" (' &' ' & E : 4( < : & +(% 8 ( + J II : ( + % ( J +, A +! >(? E + + >?% : ( < #$'/& #$ %!8 8 & #$#.0 & % 4, % 7 +(.0> #$'?/& #$ & % 7 &, A & ( & & & % 8 #$ + A% & ( & & 6 <( + &: & + (& : & & + % +( + & & +& % 5 & & ( ( & + 0% & ( 0 0 >7G?% & < ><2:?$ #$!% 0

12 ( &' 9 %'(6 : + & & (, % 8 ( + &+ & % K & % & #$! (G ( % 5& &,, + (& + & % 8 + +, & & A %, % 4& :6 *& 8 *& * *& ;+ 8 ;+ *& 4( * 3 *3 +( *3 3 & :1 1 +% ( & &,,A & >,? % A 6 &+> +? *8 1 *. +.,,A, A, & 1 1 +% (& &,,A & >,? % & & ( #$ %.( %( 9 :, '$$ #$ &!#$, 'C + D'%'H + /%CH % 4 +, E%DH, & % (( #$ +!! H > #$$C$H #$#// H ##D'H?% Percentage 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Percentage Jaartal =(, + #$ +!/'%

13 1 & % 4&,, ( % ( + $ + + % 8 #$ ( +, A % '#( ) * +!)! '#!# E #H E #H & F$%EE'% #! F$%EE'% #! '#! ( 3 $ F!%$#/%D! ; F $ F 3 ( F %,# 1 FE%'$/. F'%!EE%CCE 3 $ F %$ D%!D$!#. F$%$D%DD$. F$%EE'% #! :>O?%K% >? F'%!#'%$D '#( ) * +!)! * $: ( F, F$$#%DD! ': >$O? F$$#%DD!!: F!%D'%$E# : F!%!E %$E/ &:& F *! >&%? F %D/%D## * #H : F!%D'%$E# ;

14 ! * %.. /, # # >& GF$P?,( 2(&( C%D%D#! C%E %##! 8 C%D%D#! C%E %##! 1 &2(&( $D%#CE $!% C 3 B $D%#CE $!% C ( %3%,( 6(&& /%#E$ C%ED# /%#E$ C%ED# <6 ' 84= $%! #%' D $%''/%!D > 4 & $%$C%!C! D!%//D 3!!%E/ 'D#%EE# =?' '%!DC%#D '%/E#% $ 2 E%'$/ /% E '%!EE%CCE '%/C'%/D!.( &( /!!%#E$ CE%'EE & $C/%/# E%CC!!/C%!CD!D %/$ ( %3 ( %1140 %32

15 ", # # >& ' $%D!%'D/ '% E$%#E % : C'!%# C'!%# % $%' %#C# %C!#%$ 1%& $!#%C'# $D'%$' 6 D/ %D'$!#%!## 4( 'D$% ' ''D%/' & $ %E$' %C/E, + 4( E%EE/ E%### Q &$ ' 84 /%'#%! /%'#%! A & /%'#%! /%'#%!, A 3%002 %43, ( &$ ' % D%E $%D #%!D 84> 3 % D%E $%D #%!D.( ( $%C'$%D'! $%'!%EC/ ( C'%/C$ CC%$ / DD/% /' CD%C# %33023 %11%0 %1140 %32

16 " ##! LASTEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal lasten BATEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties uit de Reserves toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming negatief In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten. Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht. Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is positief. De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd. In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen: aanvullende voorziening WOPT voorziening frictiekosten logopedie

17 % 5 $, 4 + >4?,% /' ($ ( + & & %. (&&,, &, + + % & + +(& && % + + ( ( & ( % 4( Q & + ( & ( + % * + & +(& && %, & ( %K%, & & + + & " & + (( &, % 4 & & + (,,, +( %, (, + % 8 >?,, >? + + % * &( D4&, & >&? % % 6 7(#(#(.( ( '& '&$ (A( +, % ;, & + &,, &" +, % 3 &( +, % + + &( + ( + ( % 8 &, %,+ + ( ( & % 4 + RR ##! ( G, ( ( >?% 3 (,&%

18 3 / 4+&+ + ( + (%3+,$$ ##! + &% 8 & & + + &%, & 6 %%%,&+ >+ =? '#!# 4&+ $# 8 >? $# 8 >? $# >? +,+ '% 8, $# 1 &2(&( 2 B ( +% = ( + & &%,( + +, + + % ( + % ( &( + + +% 4 + & ( &%( + && % =?' ( 4 (+ + % 6 4( + + & & %K%( &% ( >? + + (,( % ( 9 4 M & 14J% &$ , % && 0 II, % ( + + +% #

19 ( /,,/, 2(&( 7 ( A % &, %, 4 O 3. &+ 8 + #$$ '% $$%## '%'% E $C%E!/ $'C%/'' D %CD/ C%E %##!,, E%DD $%/DE $ %E$/ #!%/# / %#CD '% $$%##'%/!%$EC ''%!! $#%!# $%$ C%!#$ E%#EC%#E', $$C%#!$ %E#$ E%D'/ 'C%!#$ C%$CD > &? (%+% + #$ '% $$%##'%!!C%$!C C%C!' $ $%$' C %### C%D%D#! & & &,, 6 % 4&+ ; F E%DD (('.0S, F$%/DE, F$ %E$/ ( &O F $%E/' & F %D',,, #$# F$'/%'$# && + F $%/D 8 FD%/E/ +( A %% F$ %!/$ F #!%/# 1 &2(&( +'$$ #$$ F$!% C + F%EC' 9 + $ F$% E +'$$ #$ F$E%E$ + &,,, + '+ +&&..% *

20 :( F/%#E$ FC%ED# <6 CC & ( II,,+ 6 4 & F$%$C%!C! FD!%//D 3 F!!%E/ F'D#%EE# 4( &( & F F F$%! #%' D F$%''/%!D =?' K & 6 2 FE%'$/ F/% E F'%!EE%CCE F'%/C'%/D! F'%!DC%#D F'%/E#% $.( &( + 6 4&& F$DE%!C$ F!E%E/ & F!!#%''# F'$C%D## 2 F% E$ F$$%D#' F/!!%#E$ FCE%'EE 6 7 F$C/%/# FE%CC! &,& & && F!/C%!CD F!D %/$! & % F/!!%#E$ FCE%'EE Specificatie overlopende activa overheden '&$( <'!( ( 5 = 3 F/#%##$ F'E%/'D F!%EC F'%#' 5,, F F$!%CDE F$!%CDE 5 G F FC%/ C FC%/ C 5 ;3 F F$'%!/ F$'%!/ 5 ; F F!#%/$ F!#%/$ 7 ; F F %C'D F %C'D 88 F!%D / F!%D / F 9 & F %!$ F %!$ F 9 ( + F$%# F$%# F + = 3 F %'## F %'## F$%!$ F'%'D + 4+ G F$ %'!C F$ %'!C F + 1)$#H F$%### F$%### F ; +7 F$% #$ F/#$ F/## 5 1) B F F %D F %D = < O' F F'/%E/$ F'/%E/$ 4 48 F' F' FE%CC! F$D%DDC F/D%$/D F$C/%/#,

21 ' & 7 4 & 6 <' '' ( (( D $% : FC'!%# FC'!%# '' ( %:, :( F #$%'DC FC/%E/! F$!%'' '%.,, F$C!%!#' F$C!%!#'!%3& F$ $%#/E F$ $%#/E %. )= F$##%### F$##%### F /% )= F %#'% EC F$%$D!%D' FE!#%' C%7 ( FE%### FE%### E%*, F#%### F$/% ED F''%C$$ & F %C!#%$F$D'%$' F$%$D!%D' F$%' %#C#.>? F'%!C!% $$ F$D'%$' FF$%$D!%D' F %#E/%$ / B 9;: F$D'%$' F$D'%$' F$$!% #! F$$!% #! E F!%D'! '' F$D'%$' F$D'%$' F$!#%C'# F F$!#%C'# BE+ & + T T% $68 ( (,,+ G %(GH + &>G%)=?+ % G&&, #$ F//%'$E% 64(, + + ( + %, $#H (% G& #$ F$/'%!#% '6,,&+, '#, F$C!%!#'%& ##&& & %!6: 3& &, AQ + G + & 7 & % /6: (%% 9 ; %8 ( (+ & %8 E #$ & &F$%$D!%D' % C6: + (+4<; #$ %+ #$,+ ( #$'% % E65 #$#F#%###&&, >,? +( %&%% % ( &,+ % 8 #$', % 0

22 D6,, F$$!%$#!%4,+ 6 ;&)=#!F/$%#E& 7 & 4,( F'E%EC, ( &>F$!% CC? % 6 D!( ( / D $%4( F''D%/' F$%/## F'D$% ' % & F %C/E F$ %D F$ %E$', + '%4( FE%### F!C'%EE/ FE%EE/ Q F!#%!## F %!E/ F F$ %D FD/ %D'$ $6)+&+ + ( & ( %4,&+, & % 8 #$ ( + +% 64 ( & %&%% % '64(, &+ * ( )= F$#'%EE/ (, F!%###% (, & (%(( >+? %& & ;;+ +L +&,& % &$ ' CC D F $6 * + $DD$ '# % 'E FD%!# # $ F C%##E F!C%CD# * =, ##! '# % '# FE!%C$ # $ F %C E%!!! F %E$E%// * =, ##! '#,%!#/ F$'/%#$# #$! F'%'#%### F'%'#%### F '#% / F/%'#%! F/%!$/%!!/ 8 (++ #$ % D ' /% D * + F!C%CD# F #%CE' F C%##E * =, F %E$E%// FD#% $ F %C E%!!! * =, F'%'#%### F F'%'#%### F/%!$/%!!/ F F$$#%DD! F/%'#%!

23 ,8' 9", 3 ( 6 ; U$ F % D%E F$%D #%!D 3 F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ F'%DD$%CED F'%!%'C$ G &$ F F 3 F %'C!%//# F$%D #%!D F %'C!%//# F$%D #%!D, 6 4 & FC'%/C$ FCC%$ C & & FDD/% /' FCD%C!D F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ 4 & 6 (& ( 6 7 F/'/% #! F//'%E!! &,& & % & & FDD%!/C F$$$% E' & % 4 & + +(, & % & 6 & + ( + )=( % ;

24 Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden '&$( <'!( ( #$$ '$$ #$, ; F%DCD F%DCD,,, F %### F %###, & F/%C F/%C, : FD'%!/ F#%E$# F! %/, 4, F$ %/' F$$%E/ FD%DD$ F$!%#E, 3 F%# F!'' F%#/D, )=#! F F!%C'/ F!%C'/ F F'%$ F'%$ < ( F %'$/ F %'$/ 2 &: F$% // F$% // 7 F$#%$$E F/%! # F'%/DE 1) F F!%DC' F!%DC' 7 ( FC!%/ FC!%/ 7 1 F F'C%#C' F'C%#C'.= F F/%$!! F/%$!! Q 8 F$ %E F$ %E F Q F$%$ C F$%$ C 9 * F$D%'# F$D%'# F 9 33 F F'#%## F'#%## 8) + F$% C F %### F$% C F %### 9 1 F F$/%CE# F$/%CE# 9 7 FC%'D! F%#/# F %''! 2 F$%C# F$%C# F + 9 F '%D# F '%D# F + + F F'%## F'%## + 1) F F%### F%### + 4+ G F F$/! F$/! F E%$!/ F%!CD F E%$!/ F%!CD * 5 ( F$%!/ F$%!$ F$%!/ F$%!$ : + 9 F$%' F$%' F$%' F$%' : 1& F$#%CE F! F$$%### :3 9K FD %#/ FD %#/ : 4 F$/%E F$/%E F ; 4; F$ %#!D F$#%! ' F$ %#!D F$#%! ' ; 4 F'%E## F/C F'%E## F/C ; 7 F'!%'!C F'!%'!C 5< 1 F F %E!E F %E!E 5< 4+ G F F!%$$D F!%$$D 5=3 1 F F/%//$ F/%//$ 4 1 F F!%D#/ F!%D#/ 4 2 &: F%! ' F/%DC F$%! F$#%DE 4 F/%D$! F/%'#E F/%D$! F/%'#E 4 1) F F %$#/ F %$#/ 4<; V F!E% /! F!E% /! < & ; ( F'%'! F %D/E F'%'! F %D/E < & )=#! F F'/ F'/ = 1); F$%#!# F$%#!# F = +,G& F$# % C' F D%!CE F$# % C' F D%!CE F//'%E!! F D/%!E$ F'!%$ $ F/'/% #!

25 9*8 '"5 '6,"8/: 5 (&$ 6 #$ 6 F %!/'%$#D && $%%% 5+,>?.+0 4 >$#? <,,>$? 26 #$ F$C %!E! F!C%CE 4 " +&+ B % #$ F%/CD ; + > G? F##%###!B, M5.1& % + &%, #$ "+& G& & & % G% 4& +& :&& % ( FCC%###, % = ( (,, (, % ( %7 << ( ( + %

26 1 ( ##! Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten Totaal personeelskosten Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten

27 Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening frictiekosten logopedie Totaal algemene kosten Totaal uitgaven Inkomsten Opbr. Logopedie Gemeenten Overige keuzetaken Gemeenten JGZ 04 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden Inwonersbijdrage Totaal inkomsten Mutaties uit de reserves ten gunste van / ten laste van: DD JGZ gemeenschappelijke kosten DD JGZ gemeenschappelijke kosten Overige mutaties Totaal mutaties Resultaat

28 4 ; (! &5 ( F $ % ( 6 8 )= ( & >F!'%'##?% )=% ( G >F $%###%###?% G >F /C%'##? & 5;=3 >F $! %###? % % & 3 G ( % & +,%8, % G 3,, & #$ (%8 #$, % ( & + + & %%% % H( 8 #$ ( & )( ( +% 1 7 4( ;, =, 5+% * % /' F $/ %, & & )= >F$?%&, % 3 (, >F!%###?& +% ' ( #$ & +( ( % 8 ( F $%! & % FD##%###% FC##%### 2 % F $E#%### 4<; & %3 %, & $& % + & & F $ '# + > +& F $ #?% + $ #$,, 1;&D #%E! %'%$ +,+ F!'%$##%, + & +% #

29 #$ & F$!#%C'#,% 8 )=+( 6 F!''%$$+, F$CE% $E% 3 )= % *,&,F$$!% #!% 3,+ & % 4+6 &)=#!F/$%#E& 7,( F'E%EC, :( >F$!% CC? 7% *

30

31

32 Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012 Producten/diensten Personeels Kapitaal Kosten Algemene Materiaal Overige inwoner Realisatie kosten lasten huisvesting kosten & diensten inkomsten bijdrage resultaat Epidemiologie Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering lokaal Medische milieukunde incl. proj OGGZ basis OGGZ projecten Seksuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 419 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (419) JGZ 04 jaar Eemland (basis + keuze) Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten ! " #$$"" #%%&'($ ) *" $$ +, #$$"" $! ''%" "$$

33 . #" # / / # &# 0 # $ # $ $ $ ) / " $ $ " # " " ""!"!/ * 1 / 2 % / % / ' $ " # $ % " $ $ $ # $% &$ #'! $ # " "# " "# ' # $ $" ) # % # $" $67 " " 8"6 //39 5''% /"") ""7 &$ #' % " $ #:*:$ " ( 0''(" 1 $" / 3;!<5) " 1" / $" %$$"#3 5 0''("" $.= " # =) 8) >. 6 * $ /#: # $ $# ) # $ : $ # $ $ 0''( 8.? 8) $ > ) / : ( = 9 /" "/ $")? '# $"!" / 6? 6 (< '# $" /"" : " ". $"

34 + *$ (? 0 = 2 5 0''(" $ $" ) # 8" # # 8 /" ''?'% A# / ) #. 7 " $ # #$% $ " $ " * +#$, * " #$# $ " "###"" * # " $ # %//" #" $ #"" $ " /, # /$ 3 #$$" /" 5#$# %$ # ""!.;8 $ $ $.$, % # B1 ''?'% A# $"!$ " ''?'%A# 135 / 0 # * % $" $ / #: / $ " " / 6#) ) / / # $ 7 $ # " / : +: /""#) %# $ + 1# % 2%! " +%C % % $ " " 7 $ )" " # $ / "! $" $ % / # #,, 3 %''%*D /" ''%E $ : " ''%* D ''% 0%0 $ ' A#% $ 4(1 0$ " $'!0, " ',0< /%.,A# /" ''?'%= '='8A*BA## #00$ ',0<D

35 %$# '!0,1 5 % "" $ 6 $ ++ " # $ $ 6,&$7#' % &'( $ ) /" "" 4%" 1 # 8 $" $! $ $ #8 1 # " # $ ) /"# %/"# / # "/ 8 6, %''%*## 14 $ + $# " " % # $ # )!$/"" # "%" $&'(14, 2% $ "? 6,!" &'( " /#. # )+ $ $ 6 # 6 1 $ /. #%%&'(# ''% " ( # "" " / % " ''% $ &'( % # ''% " #$$" / " # : # $ * <$ %) /" %" )/ #! +.# %" # #./#/ " #"# /""##. # $ 0$ ##= /" $41 44 %# $

36 Bijlage 2: Overzicht basis en keuzetaken per gemeente

37 Gemeenten Basistaken Eemland aanvulling Maatwerk Basistaken Maatwerk Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Ijsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal Toelichting Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen. Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd. Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht. Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

38 Gemeente Amersfoort Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (realisatie) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 12, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 15, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ) Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT Netwerk PC Eemland Piep zei de muis CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * Onderzoek VVEindicaties RAAK Implementatie Verwijsindex BSlim Amersfoort Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

39 Gemeente Baarn Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd Woonzorgoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk 12 CJG inzet jeugdverpleegkundige Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * VVEdoelgroep BSlim Baarn Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

40 Gemeente Bunnik Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Netwerk 12+/ Pilot eenzaamheid Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

41 Gemeente Bunschoten Aantal inwoners Inwoner Bijdrage 2011 Inwoner Bijdrage 2012 bijdrage (realisatie) bijdrage Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 11, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk 012 jarigen Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen CJG via st de Boei Kindergebit op de rit Lekker Fit Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

42 Gemeente De Bilt Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk 12+ en Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

43 Gemeente De Ronde Venen Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg CJG via Careyn LCO via Careyn MDO via Careyn CJG procescoordinator Implementatie Verwijsindex De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

44 Gemeente Eemnes Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , OGGZ basis 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling 0, Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk Logopedie Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen Maatwerktaken CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Kwartiermaker CJG 04 jarigen Aanvulling VVEindicaties Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

45 Gemeente Houten Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning De gezonde school en genotmiddelen Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

46 Gemeente IJsselstein Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

Ontwerp Begrotingswijziging

Ontwerp Begrotingswijziging AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, gelet op artikel

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de tweede begrotingswijziging (concept) voor het dienstjaar 2016 van GGD regio Utrecht.

Bijgaand ontvangt u de tweede begrotingswijziging (concept) voor het dienstjaar 2016 van GGD regio Utrecht. Van: Ineke Meijers Verzonden: Friday, October 28, 2016 2:57 PM Aan: Info Gem. Montfoort Onderwerp: Graag inboeken op gemeenteraad Montfoort Tweede begrotingswijziging 2016 regio Utrecht Bijlagen: Tweede

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp. Begrotingswijziging

GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp. Begrotingswijziging GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp Begrotingswijziging 2017-1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. INLEIDING 3 3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZING 2017-1 3 3.1 Toelichting 4 3.1.1. Statushouders/VGV 4 3.1.2. Stijging

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2018-1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 3 3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1... 4 3.1 Toelichting... 4 3.1.1 Ombuigingsplan... 4 3.1.2 Impact CAO... 4 3.1.3

Nadere informatie

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016 Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 28 november 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2016-1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 A. INLEIDING... 5 1. Algemeen... 5 2. De indeling van de begroting... 5 2.1 Productenmatrix... 6 3. Algemene toelichting... 8 3.1 Financiële

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 20161 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 A. INLEIDING... 5 1. Algemeen... 5 2. De indeling van de begroting... 5 2.1 Productenmatrix... 6 3. Algemene toelichting... 8 3.1 Financiële

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond

Nadere informatie

Geachte Raad, Op verzoek van Monique van der Weijden stuur ik u bijgaande bestanden in 5 s. Met vriendelijke groet, Irma van der Horst

Geachte Raad, Op verzoek van Monique van der Weijden stuur ik u bijgaande bestanden in 5  s. Met vriendelijke groet, Irma van der Horst Van: Irma van der Horst Verzonden: Tuesday, August 23, 2016 12:46 PM Aan: Info Gem. IJsselstein; Info Gem. Montfoort Onderwerp: Vastgestelde jaarstukken en begroting GGDrU deel

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

o X Ï HAAW 2013 Welzijn Gemeente Houten Aan de leden van de raad i.a.a. de commissieleden c 0) s Geachte leden van de gemeenteraad,

o X Ï HAAW 2013 Welzijn Gemeente Houten Aan de leden van de raad i.a.a. de commissieleden c 0) s Geachte leden van de gemeenteraad, Welzijn INKGR: 13GR0087 Beh./Aut.: Zaaknr: Pagina's: Rea: 21/03/2013 IDep: GRIFFIE: Secretariaat afdeling Griffie Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT AgendapuntS -C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT Nr. 15/21 Begratingswijziging 1-2015 Aan het Algemeen Bestuur van de AVU Soest, 20 mei 2015 Bijlagen: Tabel 1.1, 1.6 en 1.8 Geachte leden van het Algemeen

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Van: Nicolette Rigter Verzonden: Wednesday, October 4, 2017 3:07 PM Aan: Amersfoort, raadsgriffier; Baarn, raadsgriffier; Bunnik, raadsgriffier; Bunschoten, raadsgriffier; De Bilt, raadsgriffier;

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Gettteettti Otidewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Van college van burgemeester en wethouders Datum 28 juni 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : Volkshuisvesting

Nadere informatie

Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015. Bijlage: Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015

Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015. Bijlage: Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015 AGENDAPUNT 2016.02.11/4 AB 16-001 Voorstel voor de vergadering van: het Dagelijks Bestuur GGD regio Utrecht Datum vergadering: 11 februari 2016 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Concept verslag

Nadere informatie

Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272

Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272 Datum: 1 december 2015 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: wethouder

Nadere informatie

Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 01 (bedragen *

Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 01 (bedragen * Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 01 (bedragen * 1.000) Begroting 2007 totaal niveau Verschil Herziene begroting 2007 Begroting 2007 Verwacht 2006 begroting 2006 Werkelijk 2005 tov verwacht 2006 Inkomsten

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

portefeuillehouder 1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Tjapko Poppens SBP 2. GGD Regio Utrecht Jan Burger SBP

portefeuillehouder 1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Tjapko Poppens SBP 2. GGD Regio Utrecht Jan Burger SBP Gemeente Wijk bij Duurstede augustus 2015 Register Gemeenschappelijke Regelingen Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27, verplicht een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT DOELSTELLING: De Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten willen snel internet (breedband)

Nadere informatie

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht eids r egio u trecht yt'iluw/ ~ 2012 -~77 Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht VRU Afdeling Management Inlichtingen Jager,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht. Vastgesteld DB 25 april 2014

BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht. Vastgesteld DB 25 april 2014 Begroting 2015 BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht Vastgesteld DB 25 april 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteren wij de begroting 2015 van de GGD regio Utrecht. Na wijziging van de GGD Midden-Nederland

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Doel informatiebijeenkomst Toelichting op het regionaliseringsproces van de brandweer Voorgenomen stappen

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht. (voorheen GGD Midden-Nederland)

JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht. (voorheen GGD Midden-Nederland) Jaarstukken Begroting 2015 2013 JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht (voorheen GGD MiddenNederland) Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht Zeist, april 2014 Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht Zeist, april 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 2 Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5 1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging GGD Regio

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Concept Jaarstukken 2015

Concept Jaarstukken 2015 Concept Jaarstukken 2015 Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 A. INLEIDING... 6 1. Algemeen... 6 2. Bestuur... 8 2.1 Doelstelling van GGD regio Utrecht...

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, Van: Aan: Cc: Onderwerp: Bijlagen: Nicolette Riater Wit, Monique de; IGriffie Koster, Yolan; Leeuw, Alide; Mieke Doesburg Factsheet kerngegevens 6 GGDrU GGDrU Kerngegevens 6 -.pdf GGDrU Kerngegevens 6

Nadere informatie

Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht

Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht Datum, tijd en plaats: 4 december 2014 Aanwezige leden: dhr. P.A.H. Blokker (Baarn), mw. A. Brommersma (De Bilt), dhr. J.J. Eijbersen (Bunnik), dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland, Jaarstukken 2012 JAARSTUKKEN 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD MiddenNederland, gelet op artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling; b e s l u i t : vast te stellen de

Nadere informatie

Oplegnotitie bestuur Verslag AB/BC 12 december 2016

Oplegnotitie bestuur Verslag AB/BC 12 december 2016 Oplegnotitie bestuur Verslag AB/BC 12 december 2016 AGENDAPUNT 2017.03.30/6 AB - 048 Voorstel voor de vergadering van: algemeen bestuur Datum vergadering: 30 maart 2017 Onderwerp: Verslag AB/BC 12 december

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Versie februari 2013 Programmabegroting 2013 2 Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5 1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Concept

GGD regio Utrecht. Concept GGD regio Utrecht Concept Jaarstukken 2015 Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht - april 2016 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 A. INLEIDING 6 1. Algemeen 6 2. Bestuur 8 2.1 Doelstelling van GGD regio Utrecht

Nadere informatie

KADERNOTA Zienswijzen

KADERNOTA Zienswijzen KADERNOTA 2018 Zienswijzen Overzicht Zienswijze Aantal Instemming/geen zienswijze 20 Instemming met voorbehoud 5 Gedeeltelijke instemming 1 Totaal: 26 2 Samenvatting (1) Onderwerpen opmerkingen in zienswijzen:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 27 mei 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-038 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4

Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 Gemeenten uit de subregio s Lekstroom, Vallei en Zuidoost Utrecht 1 juni 2015 Judith Ludding Hennie Nakken Ron van Walsem Dennis Wering Marieke Knobbe Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen 23 juli 2013 blad 2 van 10 Boete of Kanskaart 24 juli 2013 1 Inleiding 3 2 Oorzaken, aanpak en doelstellingen 4 2.1 Oorzaken 4 2.2 Aanpak 4 2.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Relatieve competentie, afkomstig uit (regio/gemeenten) Zittingsl ocatie Adres aanbrengen / stukken indienen Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

De GGD regio Utrecht heeft onlangs de ontwerpbegroting voor 2015 aangeboden. Deze begroting

De GGD regio Utrecht heeft onlangs de ontwerpbegroting voor 2015 aangeboden. Deze begroting 1 1 lj gemeente Baarn inlichtingen bij de heer P.J. Brandjes doorkiesnummer (035) 548 17 91 Aan ons kenmerk pbs//jiļ Ci/fiooâų'S ļ. Of-^H X datum 0 7 JULI 21M de leden van de raad van de gemeente Baarn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Thursday, May 07, :48 PM. Info Gem. Montfoort

Thursday, May 07, :48 PM. Info Gem. Montfoort From: Sent: To: Subject: Attachments: Info Gem. Montfoort Thursday, May 07, 2015 2:48 PM Info Gem. Montfoort FW: Ontwerpbegroting 2016 GGDrU Begeleidend schrijven ontwerpbegroting 2016.pdf; Bijlage B Berekening

Nadere informatie

Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting 2016 [AB ] 1 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht

Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting 2016 [AB ] 1 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting [AB0615-07] 1 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 juni 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 1 e wijziging

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Herinrichting begroting Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden. Datum: 9 april Versie 1.

Herinrichting begroting Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden. Datum: 9 april Versie 1. Herinrichting begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 9 april 2014 Versie 1.0 1 Herinrichting begroting 2014 Bij de bespreking van de begroting GR GGD

Nadere informatie

- De raad voor te stellen de zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016 GGDrU, zoals geformuleerd

- De raad voor te stellen de zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016 GGDrU, zoals geformuleerd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00492 Datum: 8 mei 2015 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift

Nadere informatie

BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN GRONINGEN

BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN GRONINGEN BEGROTING SPiNN GRONINGEN INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-3 Begrotingsoverzicht 4 Toelichting begrotingsoverzicht Baten: Subsidies en overige opbrengsten 5-6 Lasten: Personeel/Huisvesting/Afschrijvingen/Verkoop

Nadere informatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Veiligheidsregio LimburgNoord Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 1 30 augustus 2012 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 2 30 augustus 2012 OVERZICHT

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2014.02.16/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Van Zanen

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Kadernota december Pagina 1

Kadernota december Pagina 1 Kadernota 2018 1 december 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Opbouw Kadernota 3 2 Herijking financieel kader 4 2.1 Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores 4 2.2 Loon- en

Nadere informatie

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging M l. H o. a 3S

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging M l. H o. a 3S Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste Begrotingswijziging 2017 - i 1! : in I 'J.. M l I 'I.:, 11 D TE 1..., i «A n H M 8İ v.- IECTUM r LL-r-l n - -I- H o í D I 1 E I a 3S 4 s I JL

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Onderwerp Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016 GGD regio Utrecht april 2015 Pagina 2

Ontwerp Begroting 2016 GGD regio Utrecht april 2015 Pagina 2 Begroting 2015 Ontwerp begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 GGD regio Utrecht april 2015 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 A. INLEIDING... 6 1. Algemeen... 6 2. Ontwikkelingen... 6 3. Bestuur... 7

Nadere informatie