$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& (

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& ("

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2

3 ! " #$ % & # #$'% (

4

5 $%$% ) $% % * +! $%'% *,! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $ %%. %/% 0 &! 1 $% 2 % 3(& ( '% 4 &

6 ( 5 + & + 6, 7 8) 9 9,+ 3+: +: : 4 ; ;454 4 <&< < & =% 8, + % +'$$ #$ 6 )%<%4>;4? 4( %>,? 4( )%7& >? A )%<>? *,* +:%%< >9? *,3: +%%.+ >? *,) +7% 3>5?9, $#% /B$$B'B!$/BCB/BC/BD CBD$$B$# $B$$%, #$ B'!B EB/$B$$ /B$ % & #$ '# #$$% & +( & + &( % + &, & #$ ( +& % ( & (, ( + %. +& +(, % & + + & F $ '#% +& F$ # + % FD#%###%, E #$ & #$,( & +( % ( +& & ( &% + ( & & %+ ( +( +& % +& && #$'% + & & +F$ '# + % & & &'% +, &&! + #$ %7, %

7 8,, (+ % 2 G + ; )=% + #$$, + (% ; (,% G, #$ + & & && )=, % & % 3 G (&( % &,G& ( ( >F ##%### &?,+ &% = &7(( ( & &( H+ #$'+% G #$, F $!#%C'#% & #$,, +, % 8, (, +% )=(,+ + && % *,, F$$!% #!% + & 7 & & )= #!% +,+, :( 7% 8, %/ 0 & % B&,+ ( ( + #$, +% &, 6 ( :(,; )= G( 4<;& +)= ( 8 &$+, + %!" (,&.<% 3 & &.< &.<, % & &.< #$ &F$CC%E/%

8 " ## $ "$% 8 <*&( ( &( %5,, ( ( % + & & ( <*% ( + II & 6 & <*&( " ( & % ( + & &,( +,, " 6 & & & + & + &" 6&, + +,% "$% 4 +( + ( + +( #$ % BEGROTING baten lasten Producten geraamd geraamd verschil WPG taken (basis) Overige taken REALISATIE baten lasten Producten realisatie realisatie verschil WPG taken (basis) Overige taken & & ( & ><*? % + & ( G +, <* % *,,& F$$!% #!% 6 ((,)= >)= F$!#%C'#,?%!&$ ' () &, )= ( >F$%$D!%D'?% #

9 % " & " (',+,, A %7, + & + (, A % + + J% " && + & :% * '$ & #$ &+ FC'!%#% < ; $$ #$ : FC'!%# : & F. F ; '$$ #$ FC'!%#. FC'!%# F F FC'!%# &+ J & + % 8 #$ + % ( & ( % & ( % % A,, ( + +(, (, A J& +,% #$'% 7 & ( % 4 +&+ +'$& #$$ ' (+ %& & & F' %###% 8 #$ +,+ + + '$& #$ % , + $$%/$ #$$ $/%#$! #$ & F'/#%### #$$ F##%### #$ %K% & % & 4 #$ % & (&,( #$' &&,% : + %, 0, % 4 + #$$% (( % 4 ( #$!% 3 (, G &,+&,+% *

10 &, )= &, + #$ % &, ( % 8 #$ +& ;;L +&,& %7 #$, % 4 #$ (,, % % 8 #$$ )= &A & & %,,, + G$ #$/% & % &,.1& 5% 7 + & M 5, +& N % & ( + ( + % 4 :84 + % ( (& <= %. $, ##!&+, = +,&+%. ( &+%%% >)3*? ##C% 8 & #$ + )3* %3& + ( %8 & #$!(&+ &% * + ##/ % #$# )3*%( % %( 8 (,+, &+ +(+, + ( %8 #$, +( +(%(,+ &% /' 2=,% = (,, & % & ( +, & % & +, ( + &, & + % &+ 2+ & & & % ' &, (,, > + %?% ( & + %, A (, A %,

11 1 &2( A : / & #$ & % 4 ( #$' ( & >? & & % 8 #$' + + +, A &, & % = & ( A + ( & ( & +, (,& + % 3 ( & 6 5 &, A E & & % 7 ( & + & % ( 6 7" (' &' ' & E : 4( < : & +(% 8 ( + J II : ( + % ( J +, A +! >(? E + + >?% : ( < #$'/& #$ %!8 8 & #$#.0 & % 4, % 7 +(.0> #$'?/& #$ & % 7 &, A & ( & & & % 8 #$ + A% & ( & & 6 <( + &: & + (& : & & + % +( + & & +& % 5 & & ( ( & + 0% & ( 0 0 >7G?% & < ><2:?$ #$!% 0

12 ( &' 9 %'(6 : + & & (, % 8 ( + &+ & % K & % & #$! (G ( % 5& &,, + (& + & % 8 + +, & & A %, % 4& :6 *& 8 *& * *& ;+ 8 ;+ *& 4( * 3 *3 +( *3 3 & :1 1 +% ( & &,,A & >,? % A 6 &+> +? *8 1 *. +.,,A, A, & 1 1 +% (& &,,A & >,? % & & ( #$ %.( %( 9 :, '$$ #$ &!#$, 'C + D'%'H + /%CH % 4 +, E%DH, & % (( #$ +!! H > #$$C$H #$#// H ##D'H?% Percentage 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Percentage Jaartal =(, + #$ +!/'%

13 1 & % 4&,, ( % ( + $ + + % 8 #$ ( +, A % '#( ) * +!)! '#!# E #H E #H & F$%EE'% #! F$%EE'% #! '#! ( 3 $ F!%$#/%D! ; F $ F 3 ( F %,# 1 FE%'$/. F'%!EE%CCE 3 $ F %$ D%!D$!#. F$%$D%DD$. F$%EE'% #! :>O?%K% >? F'%!#'%$D '#( ) * +!)! * $: ( F, F$$#%DD! ': >$O? F$$#%DD!!: F!%D'%$E# : F!%!E %$E/ &:& F *! >&%? F %D/%D## * #H : F!%D'%$E# ;

14 ! * %.. /, # # >& GF$P?,( 2(&( C%D%D#! C%E %##! 8 C%D%D#! C%E %##! 1 &2(&( $D%#CE $!% C 3 B $D%#CE $!% C ( %3%,( 6(&& /%#E$ C%ED# /%#E$ C%ED# <6 ' 84= $%! #%' D $%''/%!D > 4 & $%$C%!C! D!%//D 3!!%E/ 'D#%EE# =?' '%!DC%#D '%/E#% $ 2 E%'$/ /% E '%!EE%CCE '%/C'%/D!.( &( /!!%#E$ CE%'EE & $C/%/# E%CC!!/C%!CD!D %/$ ( %3 ( %1140 %32

15 ", # # >& ' $%D!%'D/ '% E$%#E % : C'!%# C'!%# % $%' %#C# %C!#%$ 1%& $!#%C'# $D'%$' 6 D/ %D'$!#%!## 4( 'D$% ' ''D%/' & $ %E$' %C/E, + 4( E%EE/ E%### Q &$ ' 84 /%'#%! /%'#%! A & /%'#%! /%'#%!, A 3%002 %43, ( &$ ' % D%E $%D #%!D 84> 3 % D%E $%D #%!D.( ( $%C'$%D'! $%'!%EC/ ( C'%/C$ CC%$ / DD/% /' CD%C# %33023 %11%0 %1140 %32

16 " ##! LASTEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal lasten BATEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties uit de Reserves toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming negatief In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten. Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht. Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is positief. De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd. In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen: aanvullende voorziening WOPT voorziening frictiekosten logopedie

17 % 5 $, 4 + >4?,% /' ($ ( + & & %. (&&,, &, + + % & + +(& && % + + ( ( & ( % 4( Q & + ( & ( + % * + & +(& && %, & ( %K%, & & + + & " & + (( &, % 4 & & + (,,, +( %, (, + % 8 >?,, >? + + % * &( D4&, & >&? % % 6 7(#(#(.( ( '& '&$ (A( +, % ;, & + &,, &" +, % 3 &( +, % + + &( + ( + ( % 8 &, %,+ + ( ( & % 4 + RR ##! ( G, ( ( >?% 3 (,&%

18 3 / 4+&+ + ( + (%3+,$$ ##! + &% 8 & & + + &%, & 6 %%%,&+ >+ =? '#!# 4&+ $# 8 >? $# 8 >? $# >? +,+ '% 8, $# 1 &2(&( 2 B ( +% = ( + & &%,( + +, + + % ( + % ( &( + + +% 4 + & ( &%( + && % =?' ( 4 (+ + % 6 4( + + & & %K%( &% ( >? + + (,( % ( 9 4 M & 14J% &$ , % && 0 II, % ( + + +% #

19 ( /,,/, 2(&( 7 ( A % &, %, 4 O 3. &+ 8 + #$$ '% $$%## '%'% E $C%E!/ $'C%/'' D %CD/ C%E %##!,, E%DD $%/DE $ %E$/ #!%/# / %#CD '% $$%##'%/!%$EC ''%!! $#%!# $%$ C%!#$ E%#EC%#E', $$C%#!$ %E#$ E%D'/ 'C%!#$ C%$CD > &? (%+% + #$ '% $$%##'%!!C%$!C C%C!' $ $%$' C %### C%D%D#! & & &,, 6 % 4&+ ; F E%DD (('.0S, F$%/DE, F$ %E$/ ( &O F $%E/' & F %D',,, #$# F$'/%'$# && + F $%/D 8 FD%/E/ +( A %% F$ %!/$ F #!%/# 1 &2(&( +'$$ #$$ F$!% C + F%EC' 9 + $ F$% E +'$$ #$ F$E%E$ + &,,, + '+ +&&..% *

20 :( F/%#E$ FC%ED# <6 CC & ( II,,+ 6 4 & F$%$C%!C! FD!%//D 3 F!!%E/ F'D#%EE# 4( &( & F F F$%! #%' D F$%''/%!D =?' K & 6 2 FE%'$/ F/% E F'%!EE%CCE F'%/C'%/D! F'%!DC%#D F'%/E#% $.( &( + 6 4&& F$DE%!C$ F!E%E/ & F!!#%''# F'$C%D## 2 F% E$ F$$%D#' F/!!%#E$ FCE%'EE 6 7 F$C/%/# FE%CC! &,& & && F!/C%!CD F!D %/$! & % F/!!%#E$ FCE%'EE Specificatie overlopende activa overheden '&$( <'!( ( 5 = 3 F/#%##$ F'E%/'D F!%EC F'%#' 5,, F F$!%CDE F$!%CDE 5 G F FC%/ C FC%/ C 5 ;3 F F$'%!/ F$'%!/ 5 ; F F!#%/$ F!#%/$ 7 ; F F %C'D F %C'D 88 F!%D / F!%D / F 9 & F %!$ F %!$ F 9 ( + F$%# F$%# F + = 3 F %'## F %'## F$%!$ F'%'D + 4+ G F$ %'!C F$ %'!C F + 1)$#H F$%### F$%### F ; +7 F$% #$ F/#$ F/## 5 1) B F F %D F %D = < O' F F'/%E/$ F'/%E/$ 4 48 F' F' FE%CC! F$D%DDC F/D%$/D F$C/%/#,

21 ' & 7 4 & 6 <' '' ( (( D $% : FC'!%# FC'!%# '' ( %:, :( F #$%'DC FC/%E/! F$!%'' '%.,, F$C!%!#' F$C!%!#'!%3& F$ $%#/E F$ $%#/E %. )= F$##%### F$##%### F /% )= F %#'% EC F$%$D!%D' FE!#%' C%7 ( FE%### FE%### E%*, F#%### F$/% ED F''%C$$ & F %C!#%$F$D'%$' F$%$D!%D' F$%' %#C#.>? F'%!C!% $$ F$D'%$' FF$%$D!%D' F %#E/%$ / B 9;: F$D'%$' F$D'%$' F$$!% #! F$$!% #! E F!%D'! '' F$D'%$' F$D'%$' F$!#%C'# F F$!#%C'# BE+ & + T T% $68 ( (,,+ G %(GH + &>G%)=?+ % G&&, #$ F//%'$E% 64(, + + ( + %, $#H (% G& #$ F$/'%!#% '6,,&+, '#, F$C!%!#'%& ##&& & %!6: 3& &, AQ + G + & 7 & % /6: (%% 9 ; %8 ( (+ & %8 E #$ & &F$%$D!%D' % C6: + (+4<; #$ %+ #$,+ ( #$'% % E65 #$#F#%###&&, >,? +( %&%% % ( &,+ % 8 #$', % 0

22 D6,, F$$!%$#!%4,+ 6 ;&)=#!F/$%#E& 7 & 4,( F'E%EC, ( &>F$!% CC? % 6 D!( ( / D $%4( F''D%/' F$%/## F'D$% ' % & F %C/E F$ %D F$ %E$', + '%4( FE%### F!C'%EE/ FE%EE/ Q F!#%!## F %!E/ F F$ %D FD/ %D'$ $6)+&+ + ( & ( %4,&+, & % 8 #$ ( + +% 64 ( & %&%% % '64(, &+ * ( )= F$#'%EE/ (, F!%###% (, & (%(( >+? %& & ;;+ +L +&,& % &$ ' CC D F $6 * + $DD$ '# % 'E FD%!# # $ F C%##E F!C%CD# * =, ##! '# % '# FE!%C$ # $ F %C E%!!! F %E$E%// * =, ##! '#,%!#/ F$'/%#$# #$! F'%'#%### F'%'#%### F '#% / F/%'#%! F/%!$/%!!/ 8 (++ #$ % D ' /% D * + F!C%CD# F #%CE' F C%##E * =, F %E$E%// FD#% $ F %C E%!!! * =, F'%'#%### F F'%'#%### F/%!$/%!!/ F F$$#%DD! F/%'#%!

23 ,8' 9", 3 ( 6 ; U$ F % D%E F$%D #%!D 3 F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ F'%DD$%CED F'%!%'C$ G &$ F F 3 F %'C!%//# F$%D #%!D F %'C!%//# F$%D #%!D, 6 4 & FC'%/C$ FCC%$ C & & FDD/% /' FCD%C!D F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ 4 & 6 (& ( 6 7 F/'/% #! F//'%E!! &,& & % & & FDD%!/C F$$$% E' & % 4 & + +(, & % & 6 & + ( + )=( % ;

24 Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden '&$( <'!( ( #$$ '$$ #$, ; F%DCD F%DCD,,, F %### F %###, & F/%C F/%C, : FD'%!/ F#%E$# F! %/, 4, F$ %/' F$$%E/ FD%DD$ F$!%#E, 3 F%# F!'' F%#/D, )=#! F F!%C'/ F!%C'/ F F'%$ F'%$ < ( F %'$/ F %'$/ 2 &: F$% // F$% // 7 F$#%$$E F/%! # F'%/DE 1) F F!%DC' F!%DC' 7 ( FC!%/ FC!%/ 7 1 F F'C%#C' F'C%#C'.= F F/%$!! F/%$!! Q 8 F$ %E F$ %E F Q F$%$ C F$%$ C 9 * F$D%'# F$D%'# F 9 33 F F'#%## F'#%## 8) + F$% C F %### F$% C F %### 9 1 F F$/%CE# F$/%CE# 9 7 FC%'D! F%#/# F %''! 2 F$%C# F$%C# F + 9 F '%D# F '%D# F + + F F'%## F'%## + 1) F F%### F%### + 4+ G F F$/! F$/! F E%$!/ F%!CD F E%$!/ F%!CD * 5 ( F$%!/ F$%!$ F$%!/ F$%!$ : + 9 F$%' F$%' F$%' F$%' : 1& F$#%CE F! F$$%### :3 9K FD %#/ FD %#/ : 4 F$/%E F$/%E F ; 4; F$ %#!D F$#%! ' F$ %#!D F$#%! ' ; 4 F'%E## F/C F'%E## F/C ; 7 F'!%'!C F'!%'!C 5< 1 F F %E!E F %E!E 5< 4+ G F F!%$$D F!%$$D 5=3 1 F F/%//$ F/%//$ 4 1 F F!%D#/ F!%D#/ 4 2 &: F%! ' F/%DC F$%! F$#%DE 4 F/%D$! F/%'#E F/%D$! F/%'#E 4 1) F F %$#/ F %$#/ 4<; V F!E% /! F!E% /! < & ; ( F'%'! F %D/E F'%'! F %D/E < & )=#! F F'/ F'/ = 1); F$%#!# F$%#!# F = +,G& F$# % C' F D%!CE F$# % C' F D%!CE F//'%E!! F D/%!E$ F'!%$ $ F/'/% #!

25 9*8 '"5 '6,"8/: 5 (&$ 6 #$ 6 F %!/'%$#D && $%%% 5+,>?.+0 4 >$#? <,,>$? 26 #$ F$C %!E! F!C%CE 4 " +&+ B % #$ F%/CD ; + > G? F##%###!B, M5.1& % + &%, #$ "+& G& & & % G% 4& +& :&& % ( FCC%###, % = ( (,, (, % ( %7 << ( ( + %

26 1 ( ##! Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten Totaal personeelskosten Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten

27 Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening frictiekosten logopedie Totaal algemene kosten Totaal uitgaven Inkomsten Opbr. Logopedie Gemeenten Overige keuzetaken Gemeenten JGZ 04 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden Inwonersbijdrage Totaal inkomsten Mutaties uit de reserves ten gunste van / ten laste van: DD JGZ gemeenschappelijke kosten DD JGZ gemeenschappelijke kosten Overige mutaties Totaal mutaties Resultaat

28 4 ; (! &5 ( F $ % ( 6 8 )= ( & >F!'%'##?% )=% ( G >F $%###%###?% G >F /C%'##? & 5;=3 >F $! %###? % % & 3 G ( % & +,%8, % G 3,, & #$ (%8 #$, % ( & + + & %%% % H( 8 #$ ( & )( ( +% 1 7 4( ;, =, 5+% * % /' F $/ %, & & )= >F$?%&, % 3 (, >F!%###?& +% ' ( #$ & +( ( % 8 ( F $%! & % FD##%###% FC##%### 2 % F $E#%### 4<; & %3 %, & $& % + & & F $ '# + > +& F $ #?% + $ #$,, 1;&D #%E! %'%$ +,+ F!'%$##%, + & +% #

29 #$ & F$!#%C'#,% 8 )=+( 6 F!''%$$+, F$CE% $E% 3 )= % *,&,F$$!% #!% 3,+ & % 4+6 &)=#!F/$%#E& 7,( F'E%EC, :( >F$!% CC? 7% *

30

31

32 Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012 Producten/diensten Personeels Kapitaal Kosten Algemene Materiaal Overige inwoner Realisatie kosten lasten huisvesting kosten & diensten inkomsten bijdrage resultaat Epidemiologie Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering lokaal Medische milieukunde incl. proj OGGZ basis OGGZ projecten Seksuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 419 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (419) JGZ 04 jaar Eemland (basis + keuze) Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten ! " #$$"" #%%&'($ ) *" $$ +, #$$"" $! ''%" "$$

33 . #" # / / # &# 0 # $ # $ $ $ ) / " $ $ " # " " ""!"!/ * 1 / 2 % / % / ' $ " # $ % " $ $ $ # $% &$ #'! $ # " "# " "# ' # $ $" ) # % # $" $67 " " 8"6 //39 5''% /"") ""7 &$ #' % " $ #:*:$ " ( 0''(" 1 $" / 3;!<5) " 1" / $" %$$"#3 5 0''("" $.= " # =) 8) >. 6 * $ /#: # $ $# ) # $ : $ # $ $ 0''( 8.? 8) $ > ) / : ( = 9 /" "/ $")? '# $"!" / 6? 6 (< '# $" /"" : " ". $"

34 + *$ (? 0 = 2 5 0''(" $ $" ) # 8" # # 8 /" ''?'% A# / ) #. 7 " $ # #$% $ " $ " * +#$, * " #$# $ " "###"" * # " $ # %//" #" $ #"" $ " /, # /$ 3 #$$" /" 5#$# %$ # ""!.;8 $ $ $.$, % # B1 ''?'% A# $"!$ " ''?'%A# 135 / 0 # * % $" $ / #: / $ " " / 6#) ) / / # $ 7 $ # " / : +: /""#) %# $ + 1# % 2%! " +%C % % $ " " 7 $ )" " # $ / "! $" $ % / # #,, 3 %''%*D /" ''%E $ : " ''%* D ''% 0%0 $ ' A#% $ 4(1 0$ " $'!0, " ',0< /%.,A# /" ''?'%= '='8A*BA## #00$ ',0<D

35 %$# '!0,1 5 % "" $ 6 $ ++ " # $ $ 6,&$7#' % &'( $ ) /" "" 4%" 1 # 8 $" $! $ $ #8 1 # " # $ ) /"# %/"# / # "/ 8 6, %''%*## 14 $ + $# " " % # $ # )!$/"" # "%" $&'(14, 2% $ "? 6,!" &'( " /#. # )+ $ $ 6 # 6 1 $ /. #%%&'(# ''% " ( # "" " / % " ''% $ &'( % # ''% " #$$" / " # : # $ * <$ %) /" %" )/ #! +.# %" # #./#/ " #"# /""##. # $ 0$ ##= /" $41 44 %# $

36 Bijlage 2: Overzicht basis en keuzetaken per gemeente

37 Gemeenten Basistaken Eemland aanvulling Maatwerk Basistaken Maatwerk Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Ijsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal Toelichting Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen. Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd. Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht. Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

38 Gemeente Amersfoort Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (realisatie) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 12, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 15, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ) Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT Netwerk PC Eemland Piep zei de muis CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * Onderzoek VVEindicaties RAAK Implementatie Verwijsindex BSlim Amersfoort Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

39 Gemeente Baarn Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd Woonzorgoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk 12 CJG inzet jeugdverpleegkundige Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * VVEdoelgroep BSlim Baarn Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

40 Gemeente Bunnik Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Netwerk 12+/ Pilot eenzaamheid Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

41 Gemeente Bunschoten Aantal inwoners Inwoner Bijdrage 2011 Inwoner Bijdrage 2012 bijdrage (realisatie) bijdrage Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 11, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk 012 jarigen Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen CJG via st de Boei Kindergebit op de rit Lekker Fit Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

42 Gemeente De Bilt Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk 12+ en Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

43 Gemeente De Ronde Venen Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg CJG via Careyn LCO via Careyn MDO via Careyn CJG procescoordinator Implementatie Verwijsindex De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

44 Gemeente Eemnes Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , OGGZ basis 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling 0, Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk Logopedie Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen Maatwerktaken CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Kwartiermaker CJG 04 jarigen Aanvulling VVEindicaties Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

45 Gemeente Houten Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning De gezonde school en genotmiddelen Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

46 Gemeente IJsselstein Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272

Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.01272 Datum: 1 december 2015 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: wethouder

Nadere informatie

Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015. Bijlage: Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015

Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015. Bijlage: Concept verslag algemeen bestuur GGDrU 10 december 2015 AGENDAPUNT 2016.02.11/4 AB 16-001 Voorstel voor de vergadering van: het Dagelijks Bestuur GGD regio Utrecht Datum vergadering: 11 februari 2016 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Concept verslag

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht eids r egio u trecht yt'iluw/ ~ 2012 -~77 Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht VRU Afdeling Management Inlichtingen Jager,

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 2 Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5 1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging GGD Regio

Nadere informatie

BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht. Vastgesteld DB 25 april 2014

BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht. Vastgesteld DB 25 april 2014 Begroting 2015 BEGROTING 2015 GGD regio Utrecht Vastgesteld DB 25 april 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteren wij de begroting 2015 van de GGD regio Utrecht. Na wijziging van de GGD Midden-Nederland

Nadere informatie

Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht

Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht Verslag (concept) Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht Datum, tijd en plaats: 4 december 2014 Aanwezige leden: dhr. P.A.H. Blokker (Baarn), mw. A. Brommersma (De Bilt), dhr. J.J. Eijbersen (Bunnik), dhr.

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht. (voorheen GGD Midden-Nederland)

JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht. (voorheen GGD Midden-Nederland) Jaarstukken Begroting 2015 2013 JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht (voorheen GGD MiddenNederland) Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht Zeist, april 2014 Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht Zeist, april 2014

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Concept

GGD regio Utrecht. Concept GGD regio Utrecht Concept Jaarstukken 2015 Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht - april 2016 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 A. INLEIDING 6 1. Algemeen 6 2. Bestuur 8 2.1 Doelstelling van GGD regio Utrecht

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen 23 juli 2013 blad 2 van 10 Boete of Kanskaart 24 juli 2013 1 Inleiding 3 2 Oorzaken, aanpak en doelstellingen 4 2.1 Oorzaken 4 2.2 Aanpak 4 2.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Concept Jaarstukken 2015

Concept Jaarstukken 2015 Concept Jaarstukken 2015 Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 A. INLEIDING... 6 1. Algemeen... 6 2. Bestuur... 8 2.1 Doelstelling van GGD regio Utrecht...

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4

Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 Gemeenten uit de subregio s Lekstroom, Vallei en Zuidoost Utrecht 1 juni 2015 Judith Ludding Hennie Nakken Ron van Walsem Dennis Wering Marieke Knobbe Inhoudsopgave

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Convenant Aanpak Huiselijk Geweld van de ketenpartners in de provincie Utrecht. augustus 2012

Convenant Aanpak Huiselijk Geweld van de ketenpartners in de provincie Utrecht. augustus 2012 Convenant Aanpak Huiselijk Geweld van de ketenpartners in de provincie Utrecht augustus 2012 2 Convenant Aanpak Huiselijk Geweld regio Utrecht 1. Inleiding Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand

Nadere informatie

- De raad voor te stellen de zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016 GGDrU, zoals geformuleerd

- De raad voor te stellen de zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016 GGDrU, zoals geformuleerd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00492 Datum: 8 mei 2015 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

De GGD regio Utrecht heeft onlangs de ontwerpbegroting voor 2015 aangeboden. Deze begroting

De GGD regio Utrecht heeft onlangs de ontwerpbegroting voor 2015 aangeboden. Deze begroting 1 1 lj gemeente Baarn inlichtingen bij de heer P.J. Brandjes doorkiesnummer (035) 548 17 91 Aan ons kenmerk pbs//jiļ Ci/fiooâų'S ļ. Of-^H X datum 0 7 JULI 21M de leden van de raad van de gemeente Baarn

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

Kadernota 2015. Kadernota 2015 1

Kadernota 2015. Kadernota 2015 1 Kadernota 2015 Kadernota 2015 1 Inleiding Het begrotingsjaar 2015 markeert de start van een periode waarin de VRU haar output en organisatie wil versterken en verbeteren, haar financieringssystematiek

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u het verslag van de vergadering van het AB van 9 juli 2015.

Bijgevoegd vindt u het verslag van de vergadering van het AB van 9 juli 2015. AGENDAPUNT 2015.10.29 AB 15-032 Voorstel voor de vergadering van: Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht Datum vergadering: 29 oktober 2015 Onderwerp: Verslag AB 9 juli 2015 Portefeuillehouder: Indiener: dhr.

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014. Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT SOM BEST INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Adviesblad: Hoe is de opbouw van 695k organisatieontwikkeling; op grond van het 5 e bolletje (p43) komen we op 602k?

Jaarstukken 2012 Adviesblad: Hoe is de opbouw van 695k organisatieontwikkeling; op grond van het 5 e bolletje (p43) komen we op 602k? Onderwerp : Jaarrekening 2012 en begroting 2014 GGD Inhoud : Vragen en opmerkingen betrokken gemeenten Voor : Input overleg GGD met de gemeenten Wanneer : Maandag 8 april 2013 Jaarstukken 2012 Adviesblad:

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2012 Onderwerp Proces consultatie Nationale politie. Geachte Burgemeester,

Datum 30 januari 2012 Onderwerp Proces consultatie Nationale politie. Geachte Burgemeester, Memo. Regio Utrecht Korpsondersteuning Datum 30 januari 2012 Onderwerp Proces consultatie Nationale politie Geachte Burgemeester, In de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de vorming van de eenheid

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00722

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00722 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00722 Datum: 14 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Haaglanden. Herinrichting begroting 2014. Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Haaglanden. Herinrichting begroting 2014. Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden GD Herinrichting begroting 214 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 april 214 Versie 1. 1 Herinrichting begroting 214 Bij de bespreking

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) STICHTING CHRIST S HOPE NEDERLAND, Zwolle 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) Vaste Active 31 december 2015 31 december 2014 Materiele vaste activa 1.143 3.192 1.143 3.192

Nadere informatie

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland Nadere regels, tevens toelichting op het rechtbank Midden-Nederland (Artikel 21 Wet op de rechterlijke organisatie; artikel 6 van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland) datum december

Nadere informatie

Stichting Oost Europa Boskoop

Stichting Oost Europa Boskoop JAARREKENING 2014 Bladzijde. Verslag van de penningmeester 1 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Specificatie eigen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Van: J. Vermeij Tel.nr.: 06-83338357 Nummer: 14A.00390

Van: J. Vermeij Tel.nr.: 06-83338357 Nummer: 14A.00390 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: J. Vermeij Tel.nr.: 06-83338357 Nummer: 14A.00390 Datum: 20 mei 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01 Bestuur Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25 87 58 Fax (0229) 25 87 35 E-maiI

Nadere informatie

Stichting Oost Europa Boskoop

Stichting Oost Europa Boskoop JAARREKENING 2013 Bladzijde. Verslag van de penningmeester 1 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Specificatie eigen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 activiteiten verzekeringen 1.000 2.750 2.759 cursuskosten 3.000 3.000

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI 2.0 Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de buurgemeenten Bunnik Buren Renswoude Rhenen Veenendaal Wijk bij Duurstede Woudenberg Zeist 10 maart 2015 Ontwikkeling naar duurzaamheid

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie