$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& (

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& ("

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2

3 ! " #$ % & # #$'% (

4

5 $%$% ) $% % * +! $%'% *,! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $ %%. %/% 0 &! 1 $% 2 % 3(& ( '% 4 &

6 ( 5 + & + 6, 7 8) 9 9,+ 3+: +: : 4 ; ;454 4 <&< < & =% 8, + % +'$$ #$ 6 )%<%4>;4? 4( %>,? 4( )%7& >? A )%<>? *,* +:%%< >9? *,3: +%%.+ >? *,) +7% 3>5?9, $#% /B$$B'B!$/BCB/BC/BD CBD$$B$# $B$$%, #$ B'!B EB/$B$$ /B$ % & #$ '# #$$% & +( & + &( % + &, & #$ ( +& % ( & (, ( + %. +& +(, % & + + & F $ '#% +& F$ # + % FD#%###%, E #$ & #$,( & +( % ( +& & ( &% + ( & & %+ ( +( +& % +& && #$'% + & & +F$ '# + % & & &'% +, &&! + #$ %7, %

7 8,, (+ % 2 G + ; )=% + #$$, + (% ; (,% G, #$ + & & && )=, % & % 3 G (&( % &,G& ( ( >F ##%### &?,+ &% = &7(( ( & &( H+ #$'+% G #$, F $!#%C'#% & #$,, +, % 8, (, +% )=(,+ + && % *,, F$$!% #!% + & 7 & & )= #!% +,+, :( 7% 8, %/ 0 & % B&,+ ( ( + #$, +% &, 6 ( :(,; )= G( 4<;& +)= ( 8 &$+, + %!" (,&.<% 3 & &.< &.<, % & &.< #$ &F$CC%E/%

8 " ## $ "$% 8 <*&( ( &( %5,, ( ( % + & & ( <*% ( + II & 6 & <*&( " ( & % ( + & &,( +,, " 6 & & & + & + &" 6&, + +,% "$% 4 +( + ( + +( #$ % BEGROTING baten lasten Producten geraamd geraamd verschil WPG taken (basis) Overige taken REALISATIE baten lasten Producten realisatie realisatie verschil WPG taken (basis) Overige taken & & ( & ><*? % + & ( G +, <* % *,,& F$$!% #!% 6 ((,)= >)= F$!#%C'#,?%!&$ ' () &, )= ( >F$%$D!%D'?% #

9 % " & " (',+,, A %7, + & + (, A % + + J% " && + & :% * '$ & #$ &+ FC'!%#% < ; $$ #$ : FC'!%# : & F. F ; '$$ #$ FC'!%#. FC'!%# F F FC'!%# &+ J & + % 8 #$ + % ( & ( % & ( % % A,, ( + +(, (, A J& +,% #$'% 7 & ( % 4 +&+ +'$& #$$ ' (+ %& & & F' %###% 8 #$ +,+ + + '$& #$ % , + $$%/$ #$$ $/%#$! #$ & F'/#%### #$$ F##%### #$ %K% & % & 4 #$ % & (&,( #$' &&,% : + %, 0, % 4 + #$$% (( % 4 ( #$!% 3 (, G &,+&,+% *

10 &, )= &, + #$ % &, ( % 8 #$ +& ;;L +&,& %7 #$, % 4 #$ (,, % % 8 #$$ )= &A & & %,,, + G$ #$/% & % &,.1& 5% 7 + & M 5, +& N % & ( + ( + % 4 :84 + % ( (& <= %. $, ##!&+, = +,&+%. ( &+%%% >)3*? ##C% 8 & #$ + )3* %3& + ( %8 & #$!(&+ &% * + ##/ % #$# )3*%( % %( 8 (,+, &+ +(+, + ( %8 #$, +( +(%(,+ &% /' 2=,% = (,, & % & ( +, & % & +, ( + &, & + % &+ 2+ & & & % ' &, (,, > + %?% ( & + %, A (, A %,

11 1 &2( A : / & #$ & % 4 ( #$' ( & >? & & % 8 #$' + + +, A &, & % = & ( A + ( & ( & +, (,& + % 3 ( & 6 5 &, A E & & % 7 ( & + & % ( 6 7" (' &' ' & E : 4( < : & +(% 8 ( + J II : ( + % ( J +, A +! >(? E + + >?% : ( < #$'/& #$ %!8 8 & #$#.0 & % 4, % 7 +(.0> #$'?/& #$ & % 7 &, A & ( & & & % 8 #$ + A% & ( & & 6 <( + &: & + (& : & & + % +( + & & +& % 5 & & ( ( & + 0% & ( 0 0 >7G?% & < ><2:?$ #$!% 0

12 ( &' 9 %'(6 : + & & (, % 8 ( + &+ & % K & % & #$! (G ( % 5& &,, + (& + & % 8 + +, & & A %, % 4& :6 *& 8 *& * *& ;+ 8 ;+ *& 4( * 3 *3 +( *3 3 & :1 1 +% ( & &,,A & >,? % A 6 &+> +? *8 1 *. +.,,A, A, & 1 1 +% (& &,,A & >,? % & & ( #$ %.( %( 9 :, '$$ #$ &!#$, 'C + D'%'H + /%CH % 4 +, E%DH, & % (( #$ +!! H > #$$C$H #$#// H ##D'H?% Percentage 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Percentage Jaartal =(, + #$ +!/'%

13 1 & % 4&,, ( % ( + $ + + % 8 #$ ( +, A % '#( ) * +!)! '#!# E #H E #H & F$%EE'% #! F$%EE'% #! '#! ( 3 $ F!%$#/%D! ; F $ F 3 ( F %,# 1 FE%'$/. F'%!EE%CCE 3 $ F %$ D%!D$!#. F$%$D%DD$. F$%EE'% #! :>O?%K% >? F'%!#'%$D '#( ) * +!)! * $: ( F, F$$#%DD! ': >$O? F$$#%DD!!: F!%D'%$E# : F!%!E %$E/ &:& F *! >&%? F %D/%D## * #H : F!%D'%$E# ;

14 ! * %.. /, # # >& GF$P?,( 2(&( C%D%D#! C%E %##! 8 C%D%D#! C%E %##! 1 &2(&( $D%#CE $!% C 3 B $D%#CE $!% C ( %3%,( 6(&& /%#E$ C%ED# /%#E$ C%ED# <6 ' 84= $%! #%' D $%''/%!D > 4 & $%$C%!C! D!%//D 3!!%E/ 'D#%EE# =?' '%!DC%#D '%/E#% $ 2 E%'$/ /% E '%!EE%CCE '%/C'%/D!.( &( /!!%#E$ CE%'EE & $C/%/# E%CC!!/C%!CD!D %/$ ( %3 ( %1140 %32

15 ", # # >& ' $%D!%'D/ '% E$%#E % : C'!%# C'!%# % $%' %#C# %C!#%$ 1%& $!#%C'# $D'%$' 6 D/ %D'$!#%!## 4( 'D$% ' ''D%/' & $ %E$' %C/E, + 4( E%EE/ E%### Q &$ ' 84 /%'#%! /%'#%! A & /%'#%! /%'#%!, A 3%002 %43, ( &$ ' % D%E $%D #%!D 84> 3 % D%E $%D #%!D.( ( $%C'$%D'! $%'!%EC/ ( C'%/C$ CC%$ / DD/% /' CD%C# %33023 %11%0 %1140 %32

16 " ##! LASTEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal lasten BATEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties uit de Reserves toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming negatief In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten. Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht. Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is positief. De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd. In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen: aanvullende voorziening WOPT voorziening frictiekosten logopedie

17 % 5 $, 4 + >4?,% /' ($ ( + & & %. (&&,, &, + + % & + +(& && % + + ( ( & ( % 4( Q & + ( & ( + % * + & +(& && %, & ( %K%, & & + + & " & + (( &, % 4 & & + (,,, +( %, (, + % 8 >?,, >? + + % * &( D4&, & >&? % % 6 7(#(#(.( ( '& '&$ (A( +, % ;, & + &,, &" +, % 3 &( +, % + + &( + ( + ( % 8 &, %,+ + ( ( & % 4 + RR ##! ( G, ( ( >?% 3 (,&%

18 3 / 4+&+ + ( + (%3+,$$ ##! + &% 8 & & + + &%, & 6 %%%,&+ >+ =? '#!# 4&+ $# 8 >? $# 8 >? $# >? +,+ '% 8, $# 1 &2(&( 2 B ( +% = ( + & &%,( + +, + + % ( + % ( &( + + +% 4 + & ( &%( + && % =?' ( 4 (+ + % 6 4( + + & & %K%( &% ( >? + + (,( % ( 9 4 M & 14J% &$ , % && 0 II, % ( + + +% #

19 ( /,,/, 2(&( 7 ( A % &, %, 4 O 3. &+ 8 + #$$ '% $$%## '%'% E $C%E!/ $'C%/'' D %CD/ C%E %##!,, E%DD $%/DE $ %E$/ #!%/# / %#CD '% $$%##'%/!%$EC ''%!! $#%!# $%$ C%!#$ E%#EC%#E', $$C%#!$ %E#$ E%D'/ 'C%!#$ C%$CD > &? (%+% + #$ '% $$%##'%!!C%$!C C%C!' $ $%$' C %### C%D%D#! & & &,, 6 % 4&+ ; F E%DD (('.0S, F$%/DE, F$ %E$/ ( &O F $%E/' & F %D',,, #$# F$'/%'$# && + F $%/D 8 FD%/E/ +( A %% F$ %!/$ F #!%/# 1 &2(&( +'$$ #$$ F$!% C + F%EC' 9 + $ F$% E +'$$ #$ F$E%E$ + &,,, + '+ +&&..% *

20 :( F/%#E$ FC%ED# <6 CC & ( II,,+ 6 4 & F$%$C%!C! FD!%//D 3 F!!%E/ F'D#%EE# 4( &( & F F F$%! #%' D F$%''/%!D =?' K & 6 2 FE%'$/ F/% E F'%!EE%CCE F'%/C'%/D! F'%!DC%#D F'%/E#% $.( &( + 6 4&& F$DE%!C$ F!E%E/ & F!!#%''# F'$C%D## 2 F% E$ F$$%D#' F/!!%#E$ FCE%'EE 6 7 F$C/%/# FE%CC! &,& & && F!/C%!CD F!D %/$! & % F/!!%#E$ FCE%'EE Specificatie overlopende activa overheden '&$( <'!( ( 5 = 3 F/#%##$ F'E%/'D F!%EC F'%#' 5,, F F$!%CDE F$!%CDE 5 G F FC%/ C FC%/ C 5 ;3 F F$'%!/ F$'%!/ 5 ; F F!#%/$ F!#%/$ 7 ; F F %C'D F %C'D 88 F!%D / F!%D / F 9 & F %!$ F %!$ F 9 ( + F$%# F$%# F + = 3 F %'## F %'## F$%!$ F'%'D + 4+ G F$ %'!C F$ %'!C F + 1)$#H F$%### F$%### F ; +7 F$% #$ F/#$ F/## 5 1) B F F %D F %D = < O' F F'/%E/$ F'/%E/$ 4 48 F' F' FE%CC! F$D%DDC F/D%$/D F$C/%/#,

21 ' & 7 4 & 6 <' '' ( (( D $% : FC'!%# FC'!%# '' ( %:, :( F #$%'DC FC/%E/! F$!%'' '%.,, F$C!%!#' F$C!%!#'!%3& F$ $%#/E F$ $%#/E %. )= F$##%### F$##%### F /% )= F %#'% EC F$%$D!%D' FE!#%' C%7 ( FE%### FE%### E%*, F#%### F$/% ED F''%C$$ & F %C!#%$F$D'%$' F$%$D!%D' F$%' %#C#.>? F'%!C!% $$ F$D'%$' FF$%$D!%D' F %#E/%$ / B 9;: F$D'%$' F$D'%$' F$$!% #! F$$!% #! E F!%D'! '' F$D'%$' F$D'%$' F$!#%C'# F F$!#%C'# BE+ & + T T% $68 ( (,,+ G %(GH + &>G%)=?+ % G&&, #$ F//%'$E% 64(, + + ( + %, $#H (% G& #$ F$/'%!#% '6,,&+, '#, F$C!%!#'%& ##&& & %!6: 3& &, AQ + G + & 7 & % /6: (%% 9 ; %8 ( (+ & %8 E #$ & &F$%$D!%D' % C6: + (+4<; #$ %+ #$,+ ( #$'% % E65 #$#F#%###&&, >,? +( %&%% % ( &,+ % 8 #$', % 0

22 D6,, F$$!%$#!%4,+ 6 ;&)=#!F/$%#E& 7 & 4,( F'E%EC, ( &>F$!% CC? % 6 D!( ( / D $%4( F''D%/' F$%/## F'D$% ' % & F %C/E F$ %D F$ %E$', + '%4( FE%### F!C'%EE/ FE%EE/ Q F!#%!## F %!E/ F F$ %D FD/ %D'$ $6)+&+ + ( & ( %4,&+, & % 8 #$ ( + +% 64 ( & %&%% % '64(, &+ * ( )= F$#'%EE/ (, F!%###% (, & (%(( >+? %& & ;;+ +L +&,& % &$ ' CC D F $6 * + $DD$ '# % 'E FD%!# # $ F C%##E F!C%CD# * =, ##! '# % '# FE!%C$ # $ F %C E%!!! F %E$E%// * =, ##! '#,%!#/ F$'/%#$# #$! F'%'#%### F'%'#%### F '#% / F/%'#%! F/%!$/%!!/ 8 (++ #$ % D ' /% D * + F!C%CD# F #%CE' F C%##E * =, F %E$E%// FD#% $ F %C E%!!! * =, F'%'#%### F F'%'#%### F/%!$/%!!/ F F$$#%DD! F/%'#%!

23 ,8' 9", 3 ( 6 ; U$ F % D%E F$%D #%!D 3 F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ F'%DD$%CED F'%!%'C$ G &$ F F 3 F %'C!%//# F$%D #%!D F %'C!%//# F$%D #%!D, 6 4 & FC'%/C$ FCC%$ C & & FDD/% /' FCD%C!D F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ 4 & 6 (& ( 6 7 F/'/% #! F//'%E!! &,& & % & & FDD%!/C F$$$% E' & % 4 & + +(, & % & 6 & + ( + )=( % ;

24 Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden '&$( <'!( ( #$$ '$$ #$, ; F%DCD F%DCD,,, F %### F %###, & F/%C F/%C, : FD'%!/ F#%E$# F! %/, 4, F$ %/' F$$%E/ FD%DD$ F$!%#E, 3 F%# F!'' F%#/D, )=#! F F!%C'/ F!%C'/ F F'%$ F'%$ < ( F %'$/ F %'$/ 2 &: F$% // F$% // 7 F$#%$$E F/%! # F'%/DE 1) F F!%DC' F!%DC' 7 ( FC!%/ FC!%/ 7 1 F F'C%#C' F'C%#C'.= F F/%$!! F/%$!! Q 8 F$ %E F$ %E F Q F$%$ C F$%$ C 9 * F$D%'# F$D%'# F 9 33 F F'#%## F'#%## 8) + F$% C F %### F$% C F %### 9 1 F F$/%CE# F$/%CE# 9 7 FC%'D! F%#/# F %''! 2 F$%C# F$%C# F + 9 F '%D# F '%D# F + + F F'%## F'%## + 1) F F%### F%### + 4+ G F F$/! F$/! F E%$!/ F%!CD F E%$!/ F%!CD * 5 ( F$%!/ F$%!$ F$%!/ F$%!$ : + 9 F$%' F$%' F$%' F$%' : 1& F$#%CE F! F$$%### :3 9K FD %#/ FD %#/ : 4 F$/%E F$/%E F ; 4; F$ %#!D F$#%! ' F$ %#!D F$#%! ' ; 4 F'%E## F/C F'%E## F/C ; 7 F'!%'!C F'!%'!C 5< 1 F F %E!E F %E!E 5< 4+ G F F!%$$D F!%$$D 5=3 1 F F/%//$ F/%//$ 4 1 F F!%D#/ F!%D#/ 4 2 &: F%! ' F/%DC F$%! F$#%DE 4 F/%D$! F/%'#E F/%D$! F/%'#E 4 1) F F %$#/ F %$#/ 4<; V F!E% /! F!E% /! < & ; ( F'%'! F %D/E F'%'! F %D/E < & )=#! F F'/ F'/ = 1); F$%#!# F$%#!# F = +,G& F$# % C' F D%!CE F$# % C' F D%!CE F//'%E!! F D/%!E$ F'!%$ $ F/'/% #!

25 9*8 '"5 '6,"8/: 5 (&$ 6 #$ 6 F %!/'%$#D && $%%% 5+,>?.+0 4 >$#? <,,>$? 26 #$ F$C %!E! F!C%CE 4 " +&+ B % #$ F%/CD ; + > G? F##%###!B, M5.1& % + &%, #$ "+& G& & & % G% 4& +& :&& % ( FCC%###, % = ( (,, (, % ( %7 << ( ( + %

26 1 ( ##! Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten Totaal personeelskosten Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten

27 Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening frictiekosten logopedie Totaal algemene kosten Totaal uitgaven Inkomsten Opbr. Logopedie Gemeenten Overige keuzetaken Gemeenten JGZ 04 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden Inwonersbijdrage Totaal inkomsten Mutaties uit de reserves ten gunste van / ten laste van: DD JGZ gemeenschappelijke kosten DD JGZ gemeenschappelijke kosten Overige mutaties Totaal mutaties Resultaat

28 4 ; (! &5 ( F $ % ( 6 8 )= ( & >F!'%'##?% )=% ( G >F $%###%###?% G >F /C%'##? & 5;=3 >F $! %###? % % & 3 G ( % & +,%8, % G 3,, & #$ (%8 #$, % ( & + + & %%% % H( 8 #$ ( & )( ( +% 1 7 4( ;, =, 5+% * % /' F $/ %, & & )= >F$?%&, % 3 (, >F!%###?& +% ' ( #$ & +( ( % 8 ( F $%! & % FD##%###% FC##%### 2 % F $E#%### 4<; & %3 %, & $& % + & & F $ '# + > +& F $ #?% + $ #$,, 1;&D #%E! %'%$ +,+ F!'%$##%, + & +% #

29 #$ & F$!#%C'#,% 8 )=+( 6 F!''%$$+, F$CE% $E% 3 )= % *,&,F$$!% #!% 3,+ & % 4+6 &)=#!F/$%#E& 7,( F'E%EC, :( >F$!% CC? 7% *

30

31

32 Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012 Producten/diensten Personeels Kapitaal Kosten Algemene Materiaal Overige inwoner Realisatie kosten lasten huisvesting kosten & diensten inkomsten bijdrage resultaat Epidemiologie Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering lokaal Medische milieukunde incl. proj OGGZ basis OGGZ projecten Seksuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 419 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (419) JGZ 04 jaar Eemland (basis + keuze) Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten ! " #$$"" #%%&'($ ) *" $$ +, #$$"" $! ''%" "$$

33 . #" # / / # &# 0 # $ # $ $ $ ) / " $ $ " # " " ""!"!/ * 1 / 2 % / % / ' $ " # $ % " $ $ $ # $% &$ #'! $ # " "# " "# ' # $ $" ) # % # $" $67 " " 8"6 //39 5''% /"") ""7 &$ #' % " $ #:*:$ " ( 0''(" 1 $" / 3;!<5) " 1" / $" %$$"#3 5 0''("" $.= " # =) 8) >. 6 * $ /#: # $ $# ) # $ : $ # $ $ 0''( 8.? 8) $ > ) / : ( = 9 /" "/ $")? '# $"!" / 6? 6 (< '# $" /"" : " ". $"

34 + *$ (? 0 = 2 5 0''(" $ $" ) # 8" # # 8 /" ''?'% A# / ) #. 7 " $ # #$% $ " $ " * +#$, * " #$# $ " "###"" * # " $ # %//" #" $ #"" $ " /, # /$ 3 #$$" /" 5#$# %$ # ""!.;8 $ $ $.$, % # B1 ''?'% A# $"!$ " ''?'%A# 135 / 0 # * % $" $ / #: / $ " " / 6#) ) / / # $ 7 $ # " / : +: /""#) %# $ + 1# % 2%! " +%C % % $ " " 7 $ )" " # $ / "! $" $ % / # #,, 3 %''%*D /" ''%E $ : " ''%* D ''% 0%0 $ ' A#% $ 4(1 0$ " $'!0, " ',0< /%.,A# /" ''?'%= '='8A*BA## #00$ ',0<D

35 %$# '!0,1 5 % "" $ 6 $ ++ " # $ $ 6,&$7#' % &'( $ ) /" "" 4%" 1 # 8 $" $! $ $ #8 1 # " # $ ) /"# %/"# / # "/ 8 6, %''%*## 14 $ + $# " " % # $ # )!$/"" # "%" $&'(14, 2% $ "? 6,!" &'( " /#. # )+ $ $ 6 # 6 1 $ /. #%%&'(# ''% " ( # "" " / % " ''% $ &'( % # ''% " #$$" / " # : # $ * <$ %) /" %" )/ #! +.# %" # #./#/ " #"# /""##. # $ 0$ ##= /" $41 44 %# $

36 Bijlage 2: Overzicht basis en keuzetaken per gemeente

37 Gemeenten Basistaken Eemland aanvulling Maatwerk Basistaken Maatwerk Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Ijsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal Toelichting Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen. Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd. Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht. Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

38 Gemeente Amersfoort Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (realisatie) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 12, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 15, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ) Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT Netwerk PC Eemland Piep zei de muis CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * Onderzoek VVEindicaties RAAK Implementatie Verwijsindex BSlim Amersfoort Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

39 Gemeente Baarn Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd Woonzorgoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk 12 CJG inzet jeugdverpleegkundige Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * VVEdoelgroep BSlim Baarn Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

40 Gemeente Bunnik Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Netwerk 12+/ Pilot eenzaamheid Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

41 Gemeente Bunschoten Aantal inwoners Inwoner Bijdrage 2011 Inwoner Bijdrage 2012 bijdrage (realisatie) bijdrage Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 11, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk 012 jarigen Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen CJG via st de Boei Kindergebit op de rit Lekker Fit Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

42 Gemeente De Bilt Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk 12+ en Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

43 Gemeente De Ronde Venen Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg CJG via Careyn LCO via Careyn MDO via Careyn CJG procescoordinator Implementatie Verwijsindex De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

44 Gemeente Eemnes Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , OGGZ basis 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling 0, Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk Logopedie Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen Maatwerktaken CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Kwartiermaker CJG 04 jarigen Aanvulling VVEindicaties Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

45 Gemeente Houten Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning De gezonde school en genotmiddelen Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

46 Gemeente IJsselstein Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

AB 30 mei 2013 AB 13-019 Agendapunt 3.1

AB 30 mei 2013 AB 13-019 Agendapunt 3.1 AB 30 mei 2013 AB 13-019 Agendapunt 3.1 Aan: Algemeen Bestuur GGD Midden-Nederland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Informatie uit de dienst Datum: 15 mei 2013 Directie Onderscheiding voor mw. Josette Bijlsma

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB 14-025 Agendapunt 3.3

Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB 14-025 Agendapunt 3.3 AB 22 mei 2014 AB 14-025 Agendapunt 3.3 Aan: Algemeen bestuur GGD regio Utrecht Van: Dagelijks bestuur GGD regio Utrecht Betreft: Informatie uit de dienst Datum: 1 mei 2014 Regio Utrecht Externe audits

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

KopGroep Bibliotheken

KopGroep Bibliotheken V" teletoon: 0223 623 859 e-mail: infu@%jpgmepbi biiotheken.nl vvww.kopgroepbibliotlieken.nl 5X3 M KopGroep Bibliotheken Bcmhardpk'tn 76 - Postbus 493-1 780 AL Den Heldei O 1 fit!?m Gemeente Den Helder

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie