Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg"

Transcriptie

1 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Pensioenen 10 Fondsspecifieke ontwikkelingen 12 Beleggingen 19 Risicoparagraaf 24 Samenvatting actuarieel verslag 28 Verslag van de visitatiecommissie Reactie bestuur op rapport visitatiecommissie 32 Verslag van het verantwoordingsorgaan Reactie van het Bestuur op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan 34 Jaarrekening Balans per 31 december 36 Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 39 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 40 Toelichting op de balans per 31 december 43 Toelichting op de staat van baten en lasten 47 Risicoparagraaf 50 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 55 Resultaatbestemming 55 Actuariële verklaring 56 Accountantsverklaring 57 Bijlagen Overzicht belegd vermogen 59 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

4 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur Leden van werknemerszijde Benoemd door: F.F. Pfeiffer, voorzitter FNV Bondgenoten G.P. van den Anker CNV BedrijvenBond T.A. van Kesteren FNV Bondgenoten H. Walravens FNV Bondgenoten Mevr. A.M.J.L. Nissen-Cremers FNV Bondgenoten W.A. Wittenbernds Vakbond ABW Leden van werkgeverszijde Mr. G.J.H.M. Wagemans, plv. voorzitter S.A.H. Lauwers Drs. H.E.M. Gerards Benoemd door: DSM Limburg BV DSM Limburg BV DSM Limburg BV Deelnemersraad Leden Benoemd door: H.J. Vercauteren, voorzitter FNV Bondgenoten J.M.J. van den Bosch FNV Bondgenoten W.T. Hazelhof FNV Bondgenoten M.L.J. Hollanders FNV Bondgenoten T. Houkes CNV BedrijvenBond J.A. Kersic FNV Bondgenoten J.J. Kersten FNV Bondgenoten W.M.J. Roijen Vakbond ABW E.M.F. Senden CNV BedrijvenBond W.H. Smeets Vakbond ABW Verantwoordingsorgaan Voorgedragen door deelnemersraad: H.J. Vercauteren W.T. Hazelhof W.H. Smeets Voorgedragen door mijnonderneming: Mevr. Drs E. van de Wiel voorzitter Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

6 Gezamenlijke beleggingscommissie AMF - BFM Namens AMF: Namens BFM: Drs. L.R.M. Radix voorzitter F.F. Pfeiffer Drs. H.E.M. Gerards Mr. G.J.H.M. Wagemans M.J.A. Muller (tot 1 januari 2010) F.A.G. Hol (vanaf 1 januari 2010) Gezamenlijke communicatiecommissie AMF - BFM Namens AMF: W.A. Wittenbernds voorzitter H. Walravens Namens BFM: A.P.M. Appel Drs. J.E.A. Dols Namens AMF en BFM, als werkgeversvertegenwoordiger: Drs. H.E.M. Gerards Scheidsgerecht Leden Mr. G.A.M. Stevens Mevr. mr. B. Corbey-Smits Mr. H.M.W. Vanmeulebrouk Mr. P.J. Voncken voorzitter secretaris Pensioen- en vermogensbeheer en bestuursadvisering AZL N.V. Kantoor: Akerstraat 92 Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Tel.: ; Fax Actuaris Actuariële advisering: AZL Actuariaat Actuariële certificering: Ernst & Young Actuarissen B.V. Accountant Ernst & Young Accountants LLP 6

7 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden euro) Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve Premiebijdragen Pensioenuitkeringen Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 10,1% -6,8% 3,1% 5,4% 10,3% Dekkingsgraad 1) obv. 4% rekenrente 133,7% 137,5% obv. marktrente 108,4% 104,0% 130,5% 135,8% 142,3% Gemiddelde rente RTS 3,6% 3,6% 4,8% Toeslag 0,0% 6,4% 7,6% 9,1% 4,3% 1) De dekkingsgraad is als volgt berekend: beschikbaar vermogen/ voorziening pensioenverplichtingen x 100%. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

8 8

9 Bestuursverslag Algemeen Statutaire doelstelling De stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (AMF) heeft ten doel aan de (gewezen) deelnemers en aan hun betrekkingen, volgens bij pensioenregeling vast te stellen bepalingen, geldelijke uitkeringen te verzekeren. Organisatie van het fonds Het fonds, opgericht bij notariële akte op 16 december 1918, is statutair gevestigd te Heerlen en wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit 9 personen. Het bestuur kent een paritaire samenstelling. De voor zitter en de plaatsvervangend voorzitter vormen samen het Presidium. Het Presidium bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de agenda van de vergadering samen, voert vooroverleg over bepaalde bestuurlijke aangelegenheden en komt eventueel met voorstellen. Het pensioen- en vermogensbeheer en de actuariële- en bestuursadvisering is uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. De actuariële certificering is opgedragen aan Ernst & Young Actuarissen te Utrecht. De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door Ernst & Young Accountants te Maastricht. Bestuur Volgens het rooster van aftreden eindigde op 30 september 2009 de zittingsperiode als bestuurslid van mevrouw Nissen-Cremers en de heren Pfeiffer, Wittenbernds en Gerards. Alle aftredende bestuursleden werden door de benoemende instanties voor een periode van vier jaar herbenoemd. Als opvolger van het op 7 maart 2009 overleden bestuurslid, de heer Dijkstra, is door de benoemende instantie FNV Bondgenoten benoemd de heer Van Kesteren. De heer Van Kesteren was voordien voorzitter van de deelnemersraad. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met de benoeming ingestemd. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 19 maart, 18 mei, 27 mei, 17 september, 26 november en 10 december. Commissies van het bestuur In samenwerking met het bestuur van het Beambtenfonds voor het mijnbedrijf (BFM) heeft het bestuur een aantal taken gedelegeerd aan commissies. De Gezamenlijke Beleggingscommissie AMF BFM heeft een eigen reglement en is ingesteld ter voorbereiding van bestuursbeslissingen op beleggingsgebied. De taak van de commissie is het (on)gevraagd adviseren van de besturen en het voorbespreken van de bestuursstukken op beleggingsgebied. De commissie is samengesteld uit een onafhankelijke beleggingsdeskundige als voorzitter en enkele bestuursleden van beide fondsen. De samenstelling van de commissie is gewijzigd door het aftreden van de heer Muller als bestuurslid BFM. De heer Hol heeft de heer Muller in al zijn functies, zo ook als lid van deze commissie, opgevolgd. Deze beleggingscommissie vergadert in ieder geval na afloop van elk kwartaal. Zij deed dit in het verslagjaar op 3 maart, 13 mei, 31 juli en 12 november. Door de intensivering van de communicatie aan de ( gewezen) deelnemers zijn beide besturen tevens overgegaan tot het instellen van een gezamenlijke communicatiecommissie. De commissie werkt op basis van taakopdrachten van beide besturen en is verder betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en vorm geving van alle uitingen op het gebied van informatie verstrekking. De commissie is samengesteld uit bestuursleden van beide fondsen en vergaderde in het verslagjaar op 8 januari, 16 maart, 28 april, 3 juni, 14 september en 3 november. De commissies worden ondersteund door externe adviseurs, merendeels van AZL. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

10 Behalve deze vaste commissie kan het bestuur ook ad hoc voor bepaalde activiteiten commissies instellen. Zo is in het verslagjaar, wederom in samenwerking met het BFM, een gezamenlijke commissie geformeerd die in het lopende boekjaar in een aantal sessies de risico s die de pensioenfondsen lopen, inventariseert en analyseert. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuw werkdocument, het risicomanagement/ integriteitsplan. Tot slot zal een commissie zich in het lopende boekjaar buigen over een nieuwe uitbestedingsovereenkomst. Deelnemersraad Sinds 1 januari 2008 heeft het fonds een deelnemersraad naar wettelijk model. Vóór die datum had het fonds een medezeggenschapsorgaan met beperkte adviesbevoegdheden, de Raad van Pensioenverzekerden. De belangrijkste taak van de deelnemersraad is het (on)gevraagd adviseren van het bestuur over een aantal nader in het reglement van de deelnemersraad omschreven zaken. Door de benoeming van de voorzitter van de deelnemersraad, de heer Van Kesteren, tot bestuurslid, kon hij niet langer deel uitmaken van de Raad. Het deelnemersraadlid, de heer Vercauteren, is tot nieuwe voorzitter van de deelnemersraad verkozen. De deelnemersraad heeft op 13 maart, 25 mei en 7 oktober afzonderlijk en op 19 maart en 27 mei samen met het bestuur vergaderd. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiging van de belanghebbenden van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 personen. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn per 1 januari 2008 formeel benoemd voor de duur van vier jaar. De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is in de loop van het verslagjaar gewijzigd. Als gevolg van de overstap van het lid van het Verantwoordingsorgaan, de heer Van Kesteren, naar het bestuur, is de als gevolg daarvan ontstane vacature ingevuld door de benoeming van de heer Hazelhof als nieuw lid. Het verantwoordingsorgaan vergaderde afzonderlijk op 11 juni en op 15 juni samen met het bestuur. Ook in dit jaarverslag is weer verslag gedaan van de bevindingen van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2009 gevoerde beleid. Pensioenen Algemene ontwikkelingen Kredietcrisis De bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis stond in het verslagjaar centraal. In het onderdeel fondsspecifieke ontwikkelingen wordt dit punt nader belicht en wordt onder andere ingegaan of het herstel zich beweegt langs de uitgezette lijnen en in het beoogde tempo. Behalve op het niveau van de afzonderlijke pensioenfondsen was de bestrijding van de crisis ook zichtbaar op politiek- c.q. beleidsniveau door middel van de aankondiging van diverse onderzoeken op deelterreinen. Deze aankondiging heeft inmiddels een brede maatschappelijke discussie aangezwengeld bij sociale partners, fondsbesturen, belangen behartigingsorganisaties en de wetenschap over de toekomstbestendigheid van het aanvullende pensioenstelsel. Zo relatief kort na de totstandkoming van volledig nieuwe pensioenwetgeving lijkt het aanvullende pensioenterrein aan de vooravond te staan van nieuwe, ingrijpende wijzigingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trof in het verslagjaar voorbereidingen voor het politieke debat over de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel op de langere termijn. Hij benoemde daartoe drie commissies die onderzoek moeten doen en hem adviseren over: de gehanteerde en opnieuw vast te stellen parameters (Commissie-Don); over het gevoerde beleggingsbeleid van en de risicobeheersing door de pensioenfondsen (Commissie-Frijns) en over de wenselijkheid om het Financieel Toetsingskader naar aanleiding van de crisis te herzien (Commissie- Goudswaard). De Commissie-Don heeft zijn bevindingen nog in 2009 afgerond en een verdeeld advies uitgebracht. Op basis van dit advies heeft de minister van SZW besloten de para meters voorlopig voor het jaar 2010 te handhaven. Dit in de wetenschap dat 2010 grotendeels zal worden ingeruimd voor discussie over een waarschijnlijke herziening van het pensioenstelsel, waarvan die parameters een (niet onbelangrijk) onderdeel uit maken. 10

11 De Commissie-Frijns heeft zijn rapport medio januari 2010 uitgebracht. De commissie concludeert onder meer dat de structurele uitdagingen, vanwege onder meer de vergrijzing en de onzekerheid van de financiële markten, waar pensioenfondsen voor staan, steeds hogere eisen stellen aan het risicobeheer/beleggingsbeleid en de deskundigheid van bestuurders van pensioenfondsen. De Commissie Goudswaard heeft gekeken naar structurele ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, en de consequenties die dat heeft voor ons pensioenstelsel. In zijn rapport, dat eind januari 2010 is uitgebracht, constateert de Commissie Goudswaard dat het Nederlandse pensioenstelsel een waardevol systeem is dat in de toekomst echter onbetaalbaar dreigt te worden. Door de vergrijzing zijn er steeds minder premiebetalers en, zo stelt de commissie, een verhoging van de premie is niet haalbaar. Daarom pleit de commissie voor aanpassingen, waaronder verlaging van de pensioenen. Volgens de bewindsman heeft de kredietcrisis duidelijk gemaakt dat de risico s voor deelnemers en gepensioneerden aanzienlijk kunnen zijn. Dat maakt de noodzaak van verscherpt onafhankelijk intern toezicht groter. Ook vindt de minister dat de vormgeving, verantwoording en vertegenwoordiging in pensioenfondsen verbeterd moeten worden. Op dit moment zit er teveel overlap in taken die onnodige bureaucratie met zich meebrengt. De minister vindt daarnaast dat gepensioneerden meer zeggenschap in het pensioenfonds moeten krijgen, zonder dat de besluitvorming te ingewikkeld wordt gemaakt door het toevoegen van een derde deelbelang aan het bestuur. Om voorts voldoende deskundige mensen voor een bestuursfunctie te vinden, wil de minister tenslotte meer ruimte maken voor professionele bestuurders. De bewindsman gaat zijn ideeën verder uitwerken in een aantal verschillende bestuursmodellen en wil daarbij ook de resultaten van de voornoemde Commissie-Frijns betrekken. Sociale partners en de belangenverenigingen in de pensioensector zelf hebben de minister voldoende kenbaar gemaakt dat geen politieke besluitvorming kan plaatsvinden zonder de inbreng en de eigen verantwoordelijkheid van alle bij de pensioenregelingen betrokken partijen. De uitkomsten en mogelijke wetswijzigingen kunnen een grote impact hebben op de lopende herstelmaatregelen Evaluatie van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur en de medezeggenschap gepensioneerden Na de totstandkoming van de Pensioenwet, met onder meer de invoering van twee nieuwe fondsorganen, is er op het terrein van de organisatie van de pensioen fondsen nauwelijks rust gekomen. In het verslagjaar kwamen twee relevante evaluatierapporten uit en werd vanuit de Tweede Kamer het staatsrechtelijke initiatief genomen om de Pensioenwet ten gunste van de gepensioneerden te wijzigen. Onder verantwoordelijkheid van de Sociaal-Economische Raad (SER) is onderzoek gedaan naar het tweede, vernieuwde convenant medezeggenschap gepensioneerden en naar de implementatie van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Aan het einde van het verslagjaar heeft de minister van SZW daarover vervolgens een kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gezonden. De Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Blok (VVD) hebben in dit verband een initiatiefwetsvoorstel ontworpen dat beoogt de positie van de gepensioneerden binnen de pensioenfondsen te versterken. Gelet op het feit dat het onderhavige onderwerp door het kabinet in een bredere context wordt behandeld, is aan de genoemde parlementariërs verzocht hun voorstellen voorlopig aan te houden. Wel heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inmiddels tot een kamerbreed aanvaarde motie-omtzigt geleid, waarin de regering wordt verzocht om de medezeggenschap wettelijk definitief te verankeren en om meerdere belangengroeperingen, waaronder bijvoorbeeld jongeren, bij de fondsbesturen te betrekken.de sector van pensioenfondsen gaat een jaar tegemoet waarin dus niet alleen grote aandacht zal worden gegeven aan de financiële aspecten en risicobeheersing, een en ander om een grotere weerbaarheid tegen toekomstige crises op te bouwen, maar tegelijk ook aan de organisatiestructuur. Verhoging van de AOW-pensioenleeftijd Het kabinetsvoornemen om de pensioeningangsleeftijd in de AOW te verhogen van 65 naar 67 jaar heeft maatschappelijk tot veel beroering geleid. Toch zag het er aan het einde van het verslagjaar naar uit dat het verzet tegen de betreffende maatregel werd opgegeven en dat Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

12 het kabinet met sociale partners zich thans vooral kan richten op een zo goed mogelijke invoering, een en ander met behulp van te ontwikkelen flankerend beleid (zware beroepenproblematiek). Hoewel er geen direct verband tussen de ingang van het AOW-pensioen en de ingangsdatum van de aanvullende pensioenen behoeft te bestaan, is de pensioensector bij het onderhavige politieke dossier nauw verbonden. Dit omdat synchronisatie van de verschillende pensioeningangen voor de hand kan liggen, maar wellicht ook als blijkt dat de fiscale regels ter zake het zogenaamde Witteveenkader aan de AOW-plannen worden aangepast. De pensioensector zal de voortgang van de kabinetsmaatregelen nauwlettend in de gaten (moeten) houden. De belangen behartigingsorganisaties van pensioenfondsen en verzekeraars hebben het kabinet laten weten dat de pensioenuitvoerders gebaat zijn bij een zo eenvoudig mogelijke overgang naar de nieuwe AOWpensioenleeftijd. Na de val van het vierde Kabinet Balkenende eind februari 2010, heeft de Tweede Kamer besloten om de behandeling van de verhoging van de AOW-leeftijd door te schuiven naar de volgende regering. Overige ontwikkelingen Er hebben zich in het verslagjaar nog andere gebeurtenissen voorgedaan die voor de sector van pensioen fondsen van belang zijn geweest en welhaast door de grote politieke pensioendossiers raken ondergesneeuwd. Zo heeft het kabinet in het verslagjaar de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geëvalueerd en meerdere voorstellen tot wijziging aangekondigd. In dat verband is aan de pensioenuitvoeringsorganisaties gevraagd om de bekendheid met de wet te vergroten door verbetering van de voorlichting. Tot slot kan niet onvermeld blijven de komende aansluiting van de pensioenuitvoerders op het Pensioenregister. Het doel van het register is om het voor iedere burger mogelijk te maken om via één digitale ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en verzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en toekomstige rechten. Fondsspecifieke ontwikkelingen Financiële positie Het belegd vermogen van het fonds (inclusief lopende intrest en liquide middelen) nam in het verslagjaar af met 13 miljoen tot miljoen (2008: miljoen). Het gemiddelde rendement op basis van total return bedroeg in 2009: 10,1% (2008: -6,8%). De voorziening pensioenverplichtingen is vastgesteld op basis van de AG Prognosetafel zonder leeftijdsterugstellingen. De startperiode voor de AG-prognosetafel is Elk jaar wordt de starttafel één jaar doorgeschoven. Op de voorziening is een opslag van 2,5% opgenomen in verband met verbeterde levensverwachtingen. In de paragraaf herstelplan en herstelkracht wordt hierop nog nader ingegaan. Genoemde ontwikkelingen resulteren in een (aanwezige) dekkingsgraad van 108,4% per 31 december De benodigde solvabiliteit onder FTK dient zodanig te zijn dat het fonds met 97,5% zekerheid volgend jaar nog voldoende vermogen heeft om de verplichtingen op marktconforme basis over te dragen. De benodigde solvabiliteit wordt bepaald met behulp van een door DNB aangereikt standaardmodel. De benodigde dekkingsgraad op basis van het risicoprofiel van het fonds bedraagt ultimo ,2%. Herstelplan en herstelkracht Het verslagjaar werd gekenmerkt door de bestrijding van de gevolgen van de financiële crisis. De Nederlandse pensioenfondsen moesten, in reactie op de kredietcrisis en de daardoor ontstane reserve- en dekkingstekorten, vóór 1 april 2009 herstelplannen opstellen en ter goedkeuring aan DNB voor leggen. In herinnering wordt gebracht dat de aanwezige dekkingsgraad ultimo 2008 lager was dan de benodigde dekkingsgraad en ultimo januari van het lopende verslagjaar tevens lager was dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van circa 104%. Zoals al vermeld in het vorige jaarverslag heeft het fonds op 26 maart 2009 bij DNB een kortetermijnherstelplan en een langetermijnherstelplan ingediend. 12

13 Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven en beschrijft de volgende sturingsmiddelen: in de eerstkomende jaren zal er naar verwachting geen sprake zijn van toeslagverlening, hetgeen volledig spoort met de voor het fonds van toepassing zijnde toeslagcategorie B uit de toeslagenmatrix en de hieraan gekoppelde ambitie; vermogensverdeling die uit 65% vastrentende waarden, 20% (Europese) aandelen en 15% onroerend goed bestaat. Enkel door een autonoom herstel van de onderwogen vermogenstitels is terugkeer naar de strategische normweging mogelijk. Uit het herstelplan blijkt voldoende herstelkracht. Volgens het herstelplan zou naar verwachting binnen 3 jaar (dus ultimo 2011) een herstel zijn bereikt tot boven het minimaal vereist eigen vermogen. Een verder herstel tot het vereist eigen vermogen vindt plaats ruim voor het einde van de hele herstelperiode van 15 jaar. Op 29 juni 2009 heeft DNB een beschikking afgegeven over de ingediende plannen. Hierin is het besluit van DNB opgenomen om met beide plannen in te stemmen. Dit betekent dat naar het oordeel van de toezichthouder de ingediende herstelplannen concreet en haalbaar zijn. basis van de huidige grondslagen berekende pensioenverplichtingen. Als het AG in de loop van 2010 nieuwe Prognosetafels publiceert, zal op basis daarvan een exactere calculatie van de gevolgen van de toegenomen levensverwachtingen plaatsvinden. In het herstelplan werd er van uitgegaan dat de dekkingsgraad eind 2009, 102,1% zou zijn. De dekkingsgraad was echter eind 2009, rekening houdend met voornoemde correctie in verband met de sterftetrendontwikkeling,108,4%. Het herstel van het fonds loopt voor op het ingediende herstelplan. Het voorspoedige herstel is in 2009 vooral veroorzaakt door de stijging van de koersen op de aandelenbeurzen. In boekjaar 2009 is er conform het herstelplan geen toeslag verleend. Omdat de dekkingsgraad van het fonds zowel aan het einde van het tweede, derde als het vierde kwartaal van 2009 (dus gedurende drie opeenvolgende kwartalen) meer bedraagt dan het minimaal vereiste eigen vermogen van 104%, betekent dit dat met ingang van 1 januari 2010 het kortetermijnherstelplan is geëindigd. Het langetermijnherstelplan is wel nog van kracht. In 2010 wordt een gestaag herstel van de dekkingsgraad verwacht. De voortgang van het herstelplan moet jaarlijks door het bestuur worden geëvalueerd. Het eerste toetsmoment was 31 december Het fonds heeft op 11 februari 2010 hierover aan DNB gerapporteerd. Naar de mening van de toezichthouder heeft het fonds bij de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen geen rekening gehouden met recente inzichten over de voorzienbare trend in overlevings kansen. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is nieuw cijfermateriaal gepubliceerd dat duidt op sterk toenemende levensverwachtingen. Ondanks het feit dat het Actuarieel Genootschap (AG) nog geen nieuwe Prognosetafels heeft gepubliceerd, verlangt DNB dat pensioenfondsen, bij de vaststelling van de voorziening, hiermee rekening houden. Het bestuur van het AMF heeft naar aanleiding van de reactie van DNB een herziene rapportage ingediend met daarin opgenomen een opslag van 2,5 % bovenop de op Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

14 In 2009 heeft de dekkingsgraad zich ten opzichte van het herstelplan als volgt ontwikkeld: Verwacht 2009 Werkelijk 2009 Dekkingsgraad per 31 december ,0% 104,0% Sturingsmiddelen Premie AMF is een slapend fonds waarin geen nieuwe opbouw plaatsvindt 0,0% 0,0% Toeslagverlening Per 1 juli 2009 zijn geen toeslagen verleend 0,0% 0,0% Beleggingen Het verschil tussen verwacht en werkelijk wordt voornamelijk verklaard door een hoger werkelijk rendement op aandelen dan verwacht. -2,6% 7,0% Rentetermijnstructuur Gezien de relatief korte duratie van de pensioenverplichtingen van AMF, is de voorziening van het fonds in 2009 gestegen als gevolg van de ontwikkeling van de rentetermijnstructuur. 0,0% -1,7% Overige De werkelijke dekkingsgraad is hier voornamelijk lager dan de verwachte dekkingsgraad door de verhoging van de voorziening in verband met de aanpassing van de sterftetrend. 0,7% -0,9% Dekkingsgraad per 31 december ,1% 108,4% Vereiste dekkingsgraad per 31 december ,2% 109,2% Verdere aandachtspunten Als belangrijkste aandachtspunten tijdens de bestuursvergaderingen in het verslagjaar kunnen worden genoemd: de jaarstukken 2008; de financiële positie van het fonds; het opstellen van een herstelplan voor de korte en de lange termijn; het beleggingsbeleid; de opdrachtverlening voor visitatie aan VCHolland en de bespreking van het Rapport van Bevindingen van de visitatiecommissie; aanpassing reglement aan de Veegwet en de aanpassing van de ABTN in verband met het verkrijgen van consistentie in de communicatie-uitingen en de zelfevaluatie Daarnaast werd tijdens de bestuursvergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 14

15 Naleving principes voor goed pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die in de Pensioenwet zijn opgenomen. Het bestuur streeft er naar om deze principes na te leven. De principes voor goed pensioenfondsbestuur hebben betrekking op de volgende onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording en intern toezicht. Intern toezicht visitatiecommissie Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie die minimaal eens in de drie jaar het functioneren van het pensioenfonds gaat evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de beleids- en bestuursprocedures, de processen en de controle omgeving van het fonds. Tevens beoordeelt de visitatiecommissie de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd evenals de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. De visitatiecommissie bestaat uit drie externe, van het bestuur onafhankelijke, deskundigen. In november 2009 heeft het bestuur besloten om hiervoor gebruik te maken van de diensten van VCHolland. De visitatiecommissie heeft in de periode december 2009 tot halverwege februari 2010 het functioneren van het fonds getoetst en geëvalueerd. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Zelfevaluatie Het bestuur heeft in zijn statuten een procedure opgenomen om zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuurders, jaarlijks te evalueren. Deze zelfevaluatie van het bestuur heeft plaatsgevonden tijdens een apart voor dit onderwerp belegde bestuursvergadering op 10 december. Net als in het jaar 2008 was de basis voor de zelfevaluatie een evaluatieformulier waarin over tal van uiteenlopende onderwerpen, de mening van de bestuursleden werd gevraagd. In een openhartige sfeer werd gesproken en ideeën uitgewisseld o.a. over hoe de bestuursstructuur er in de toekomst uit zal zien, hoe de beide mijnfondsen op bestuurlijk niveau verder naar elkaar kunnen toegroeien, de kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden en hoe de verzakelijking in de relatie tussen AZL en het fonds verder gestalte kan krijgen. Uit de, naar aanleiding van de ingevulde vragenformulieren, gemaakte samenvatting en gevoerde discussies, is gebleken, dat het bestuur van oordeel is dat de interne gang van zaken naar tevredenheid verloopt en dat de zelfevaluatieprocedure over 2009 met een positief besluit kan worden afgerond. Communicatie In het kader van transparantie, openheid en communicatie informeert het bestuur de gepensioneerden in toenemende mate schriftelijk over algemene zaken die het pensioenfonds betreffen. Het fonds heeft in het verslagjaar de pensioengerechtigden door middel van twee mailings schriftelijk op de hoogte gesteld van de gevolgen van de kredietcrisis op het pensioen en informatie verstrekt over de inhoud van het herstelplan. In de tweede brief die in de maand juni is verstuurd, is gebruik gemaakt van de voorgeschreven teksten die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in modelbrieven heeft aangeleverd. Deze brief was wettelijk voorgeschreven voor die pensioenfondsen die nog geen toeslagenlabel hebben ingevoerd. Elk jaar worden belangrijke onderwerpen belicht in het Pensioenbulletin. In de laatste uitgave van dit informatieve stuk zijn de jaarcijfers over 2008 belicht en is de ont wikkeling van de financiële positie van het fonds gedurende het verslagjaar tot en met september beschreven. In het Pensioenbulletin is tevens een oproep geplaatst in de richting van de gepensioneerden om deel te nemen in een klankbordgroep. De klankbordgroep zal vóór verzending de schriftelijke informatie toetsen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Het bestuur beraadt zich nog over verder te nemen acties. Verder worden belangrijke documenten en nieuwsberichten op de website geplaatst. Jaarlijks stelt het bestuur een communicatieplan vast met daarin opgenomen een jaarkalender met de belangrijkste acties. In de maand oktober is door het bestuur onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de gepensioneerden over de informatieverstrekking van het fonds in welke vorm dan ook. Hiertoe werden 100 willekeurige gepensioneerden aangeschreven met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Uit de goede respons van 66 retourontvangen Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

16 vragenlijsten blijkt dat de schriftelijke informatieverstrekking door het fonds belangrijk blijft. In 2009 heeft het fonds de gewezen deelnemers en de gepensioneerden in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geïnformeerd over de pensioenaanspraken respectievelijk pensioenrechten bij het AMF. Doel van het UPO is dat alle pensioenuitvoerders overeenkomende pensioenoverzichten verstrekken waarmee gewezen deelnemers in staat worden gesteld om soort gelijke pensioenaanspraken uit meerdere bronnen afkomstig, bij elkaar op te tellen en te vergelijken. Deskundigheidsplan / deskundigheidsbevordering Nadat het bestuur in het vorige verslagjaar, samen met het BFM-bestuur, de SPO-cursus op kennisniveau 1: Opleiding besturen van een pensioenfonds heeft afgerond, hebben beide besturen in het verslagjaar de SPO-cursus op kennisniveau 2: Leergang besturen van een pensioenfonds, afgerond. Het bestuur concludeert dat het met de opleidingsinspanningen in 2008 en 2009 volledig heeft voldaan aan de bedoelingen zoals verwoord in het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels. Ook in 2010 zal de deskundigheidsbevordering een aandachtspunt vormen. Door de afronding in 2008 van de SPO-cursus op kennisniveau 1, voldoet ook de deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan aan de door de pensioenkoepels omschreven deskundigheidsvereisten. Integere bedrijfsvoering Het bestuur is van mening dat het in het verslagjaar zo veel als mogelijk heeft voldaan aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur en dat het heeft zorg gedragen voor een integere bedrijfsvoering. In 2010 zal het bestuur onveranderd aandacht aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur blijven besteden. Naleving wet- en regelgeving In het verslagjaar zijn aan het fonds geen dwangsommen of boetes opgelegd door de toezichthouders DNB of AFM. Er zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. De vermogenspositie van het fonds was wel zodanig dat vóór 1 april 2009 herstelplannen bij DNB zijn ingediend. Hierover alsmede over de evaluatie van de herstelplannen op het eerste toetsmoment 31 december 2009, is elders in dit bestuursverslag separaat gerapporteerd. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden bevestigd dat zij de gedragscode nageleefd hebben. Ook dit jaar heeft dit plaatsgevonden. Dit is vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering van 19 maart Compliance officer De compliance officer bewaakt dat het fonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden gemeld. Analyse en beheersing van de risico s In het verslagjaar is aandacht gegeven aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing van risico s. Het bestuur heeft de risico s van het fonds geanalyseerd en een beschrijving van deze risico s opgenomen in de ABTN van het fonds. Voor wat betreft het vermogensbeheer kunnen de Richtlijnen Vermogensbeheer als een instrument worden beschouwd waarmee vooraf sturing kan worden gegeven aan de door het fonds te lopen financiële risico s. Door middel van periodieke rapportages van de administrateur wordt het bestuur ieder kwartaal achteraf gedetailleerd geïnformeerd over de beleggingsactiviteiten en de financiële positie van het fonds. In de Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen zijn de uitgangspunten van het beleggingsbeleid en de risicobeheerprocedures beschreven. Het bestuur heeft aangegeven voor 2010 een meer structurele risicoaanpak voor te staan door middel van de introductie van een risicomanagementsysteem op basis van de uitgangspunten van de FIRM-applicatie van DNB. FIRM is de afkorting van Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode. In 2010 stapt de pensioenadministratie over naar het binnen AZL gehanteerde administratieve systeem Compas II. De Compasprogrammatuur valt binnen de reikwijdte van 16

17 de SAS 70-certificering, waarmee de administratieve risico s worden afgedekt. Het overleggen van het SAS 70 rapport komt tevens tegemoet aan de Beleidsregel Uitbesteding Pensioenfondsen waarin DNB heeft vastgesteld dat een pensioenfonds dat zijn administratie uitbesteedt aan een uitvoerder verantwoordelijk is en blijft voor een juiste administratie. BTW-claim AMF is belanghebbende bij een geschil dat bestaat tussen de Belastingdienst en AZL N.V. Aan AZL N.V. zijn over jaren tot en met 2005 naheffingsaanslagen opgelegd inzake omzetbelasting. Ook over 2006 wordt nog een naheffingsaanslag verwacht. Het geschil gaat over de wijze waarop berekend moet worden welk gedeelte van de door toeleveranciers aan AZL N.V. in rekening gebrachte omzetbelasting door AZL N.V. teruggevraagd kan worden (de zgn. pro rata regeling). Met de Belastingdienst is een compromis bereikt over de systematiek van deze pro rataregeling. Er vindt nog overleg plaats over de berekeningen die volgens deze systematiek gemaakt worden. Naar verwachting kan dit overleg binnenkort worden afgerond. De uitkomst van het compromis zal naar verwachting geheel ten laste van de ultimo 2008 opgenomen bestemmingsreserve gebracht kunnen worden. De voorziening ultimo 2009 is daarom ten opzichte van 2008 ongewijzigd. Het bestuur houdt zich regelmatig bezig met de afstemming tussen de bezittingen versus de verplichtingen van het fonds. Hiertoe wordt periodiek een ALM (Asset liability Management) studie verricht. De uitkomsten van de ALMstudie leiden tot beleidsadviezen aan het bestuur. Ook bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de wijziging van toezichtbeleid en/of herijking van de strategische beleggingsmix kan een ALM-studie aan de orde zijn. In 2010 zal door het bestuur opdracht worden gegeven tot het uitvoeren van een nieuwe ALM-studie. Met behulp van deze studie formuleert c.q. actualiseert het bestuur het fondsbeleid zoals omschreven in de ABTN. Toeslagenbeleid van het fonds Voor het AMF geldt dat toeslagcategorie B uit de DNBbeleidsregel toeslagenmatrix van toepassing is. Het fonds heeft daarom geen doelgericht toeslagenbeleid. Er is geen ambitie om jaarlijks toeslagen te geven op pensioenrechten en pensioenaanspraken. Een maatstaf voor het verlenen van een toeslag ontbreekt, omdat de eventuele toekenning van toeslagen berust op jaarlijkse beslissingen van het bestuur. Op grond hiervan moeten de gepensioneerden en gewezen deel nemers er van uitgaan dat ze geen jaarlijkse toeslagen zullen krijgen. Gezien de financiële positie van het pensioenfonds heeft het bestuur, na verkregen advies van de deel nemersraad en gehoord de actuaris, besloten om per 1 juli 2010 geen toeslag te verlenen. Verwachte ontwikkelingen in het komende jaar Vanaf 1 januari 2010 moeten alle pensioenfondsen de informatie over toeslagverlening uitdrukken in een kwalitatieve en beeldende maatstaf. Deze beeldende maatstaf wordt het toeslagenlabel genoemd. Voor het fonds is toeslagcategorie B uit de toeslagenmatrix van toepassing. Ofschoon het fonds geen doelgericht toeslagenbeleid heeft, wordt het verlenen van toeslagen niet expliciet uitgesloten. Op grond van de Regeling Pensioenwet geldt voor toeslagcategorie B, zowel voor wat betreft de verwachte toeslagverlening als de toeslagverlening in een pessimistisch scenario, indeling in de laagste kanscategorie op toeslagverlening, tot uitdrukking komend in één muntje. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

18 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioen- deelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Afkoopsommen Waarde-overdracht/ afkoop Ingang pensioen Overlijden Afkoop 0 Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen 1 1 Totaal

19 Beleggingen Algemene ontwikkelingen Economie De forse teruggang van het bruto binnenlandse product in de VS (-2,5%), de eurozone (-3,7%) en Japan (-5,2%) laat duidelijk zien dat de kredietcrisis, die in het najaar van 2008 begon, ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de volwassen economieën. Opkomende landen, die nagenoeg geen last hadden van de kredietcrisis, lieten in 2009 een groei zien van 2%. Met een stijging van het bruto binnenlandse product van ruim 8% was China een van de landen die zich in de wereldwijde economie het meest positief onderscheidde. Het land was een belangrijke stimulans voor het aantrekken van de wereldwijde economie, mede door de aanhoudend grote vraag naar grondstoffen die van China en India uitging. Dat de wereldeconomie zo snel uit een zeer diep dal kon kruipen, is echter vooral te danken aan de bijzonder doortastende aanpak van de centrale banken en de overheden, wereldwijd. Centrale banken verlaagden de officiële rentes tot extreem lage niveaus en slaagden er via het nemen van crisis maatregelen in om de markten weer op gang te brengen. Zo werden op grootschalige wijze instrumenten ingezet om de markten massaal van liquiditeit te voorzien. Overheden stimuleerden de economie via het creëren van forse overheidstekorten. Hierdoor werd tegenwicht geboden aan de enorme vraaguitval in de particuliere sector. reageerden markten vooral op de opluchting dat een depressie, zoals wij die in de jaren dertig van de vorige eeuw zagen, was voorkomen. Dat was een langdurige economische teruggang die gepaard ging met structurele prijsdalingen (deflatie). De rally op de aandelenmarkten hield aan doordat de economische cijfers beter waren dan was verwacht. Ook het feit dat de kwartaalcijfers van de bedrijven de (laaggespannen) verwachtingen overtroffen, was een belangrijke steun voor de markten. De markten die het meest risicovol worden geacht, zoals opkomende markten, presteerden het best. Ook bij het overzien van de ontwikkelingen tussen de sectoren valt het op dat de risicovollere sectoren, anders gezegd de cyclische sectoren, duidelijk beter presteerden dan de zogenoemde defensieve sectoren. De verschillen waren groot. Zo steeg de sector basismaterialen, waarin ook de grondstoffenleveranciers zijn vertegenwoordigd, in 2009 met 57% (in euro), terwijl defensieve bedrijfstakken, bijvoorbeeld telecomdiensten (+11%) en nutsbedrijven (+4%), duidelijk achterbleven. Daarmee werden de grote verliezers van 2008 de winnaars van Obligatiemarkten De rentes op tienjarige staatsleningen in de eurozone (Duitsland) bewogen in 2009 tussen een bandbreedte van 3% en 3,5%. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen liep in december op van 3,4% naar 3,8% en bevond zich daarmee aan het einde van het jaar aan de bovenkant van de bandbreedte. De aanpak van de beleidsmakers, waaronder ook internationale organen als het IMF moeten worden genoemd, wierp sneller dan verwacht vruchten af. Allereerst in Azië (China) kwam er een economisch herstel op gang. Dat herstel, mede ondersteund doordat bedrijven weer hun voorraden gingen aanvullen, verspreidde zich opvallend snel over de regio s. Daarmee was een depressie, een langjarige economische teruggang, voorkomen. Aandelenmarkten In 2009 kenden de wereldwijde aandelenmarkten twee duidelijke gezichten. Tot 9 maart, het laagste punt van de aandelenmarkten in deze economische cyclus, was er sprake van extreme risicoaversie van beleggers. In de rest van het jaar keerde de risicobereidheid terug. Aanvankelijk Dat deze rentes ondanks de massale emissies van obligaties door overheden laag zijn gebleven, is verklaarbaar. Allereerst waren de besparingen, het aanbod van geld, fors gestegen. Tevens is de inflatie laag. De kerninflatie in de volwassen economieën bevindt zich nog steeds in een neerwaartse trend. Bovendien zal het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken nog langere tijd onder de normale niveaus blijven. Niet op de laatste plaats is van belang dat overheden, die fors op de emissiemarkt opereren, nog nauwelijks concurrentie hebben van de particuliere sector. Zeker, bedrijven opereren op de emissiemarkt, maar veelal om hun bankschulden af te lossen en om te zetten in, op de openbare markt verhandelbare, bedrijfsleningen. Per saldo heeft de particuliere sector in 2009 zijn schulden gereduceerd. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Jaarverslag

20 Nadat beleggers er vertrouwen in hadden gekregen dat de massale steun van de centrale banken en de overheden ging doorwerken op de markten en de reële economie, liepen ook de extreem hoge risicopremies van de risicovollere vastrentende categorieën terug. Afgezien van ABSpapier (obligaties met dekking), zijn de liquiditeitspremies op dergelijk papier verdwenen en zijn de risicopremies op min of meer normale niveaus gekomen. Beleggingsbeleid Het overzicht belegd vermogen op pagina 59 van dit jaarverslag laat zien dat het vermogen van het pensioenfonds in 2009 met ruim 13 miljoen is gedaald en aan het einde van het verslagjaar op miljoen (inclusief lopende intrest en liquide middelen) uitkwam. Voor een pensioenfonds als het AMF, dat zich in de afbouwfase van zijn bestaan bevindt, mag worden verwacht dat het vermogen onder normale omstandigheden elk jaar verder daalt. De pensioenuitkeringen in 2009 ter grootte van 106,5 miljoen zijn al enkele jaren hoger dan de opbrengsten uit beleggingen en dat betekent dan ook dat er van moet worden uitgegaan dat elk jaar een deel van het belegd vermogen moet worden geliquideerd om deze uitkeringen te kunnen verrichten. Het herstel op de financiële markten, met de aandelenmarkten voorop, heeft er wel toe geleid dat de afname van het belegd vermogen beduidend lager uitviel dan aan het begin van het verslagjaar werd verwacht. Het strategische beleggingsbeleid heeft in 2009 voor wat betreft de normgewichten van de vermogensverdeling geen veranderingen ondergaan. Het beleggingsbeleid zoals dat werd geformuleerd naar aanleiding van de in 2006 verrichte ALM-studie bleef ongewijzigd en dat betekende dat op het hoogste niveau, de verdeling van het belegd vermogen over de beleggingscategorieën, de normpercentages ongewijzigd bleven. Een en ander betekent dat voor vastrentende waarden onveranderd een normpercentage van 65% van het totaal belegd vermogen geldt; voor aandelen en onroerend goed bedragen de normpercentages respectievelijk 20 en 15%. De rondom deze strategische normverdeling geformuleerde bandbreedtes, die het mogelijk maken om op basis van de verwachtingen ten aanzien van de diverse beleggingscategorieën een tactisch beleid te voeren, zijn eveneens ongewijzigd gebleven. Ook binnen de zojuist genoemde beleggingscategorieën zijn geen aanpassingen in normpercentages doorgevoerd. Alhoewel de uitbraak van de kredietcrisis in formele zin niet tot aanpassingen van de normgewichten heeft geleid, zag het bestuur zich door de dalende dekkingsgraad wel genoodzaakt om de kortetermijnrisico s ten aanzien van de beleggingen in zakelijke waarden in te dammen. Reeds in het vierde kwartaal van 2008 leidde dit tot het besluit om tot nader order geen actieve uitbreiding van het aandelenbelang meer toe te staan, ook al betekende dit dat het daadwerkelijke gewicht een forse afwijking vertoonde ten opzichte van het strategische gewicht. Een actieve uitbreiding van het aandelenbelang zou de kortetermijnrisico s echter weer vergroten en dat werd in het hoogst onzekere beursklimaat niet raadzaam geacht. Omdat het pensioenfonds een beperktere herstelkracht heeft dan jonge fondsen en veel uitkeringen moet verrichten, is dit beleid ook gedurende 2009 gecontinueerd. De vermogensbeheerder mag op grond daarvan geen actieve wijzigingen in de vermogensverdeling aanbrengen anders dan die welke nodig zijn om middelen vrij te maken ten behoeve van de pensioenuitkeringen. Met het herstel van de aandelenmarkten vanaf maart 2009 is de zwaar onderwogen positie, zoals die aan het begin van het verslagjaar bestond, in de loop van het jaar weer in de richting van het strategische normgewicht van 20% gegroeid. Tegelijkertijd zorgde dit ervoor dat de forse overweging van de vastrentende beleggingen, samen met de verkopen die vooral in die sfeer plaatsvonden, afnam. Aan het einde van het verslagjaar kwam het belang in vastrentende waarden op 67,3% uit tegen 70,7% ultimo Het aandelenbelang liet in 2009 een stijging zien van 14,3% van het totaal belegd vermogen aan het begin van het jaar naar 18,0% per 31 december. Het belang in onroerend goed liet in 2009 een daling van 1,3%-punt zien (van 15,0% naar 13,7% van het totaal belegd ver mogen). Deze daling is zowel een gevolg van verkopen van onroerend goed in exploitatie alsmede waardedalingen in deze sfeer. De indirecte beleggingen in onroerend goed lieten een gemengd beeld zien met een forse waarde stijging van de beursgenoteerde vastgoedfondsen en waardedalingen binnen de niet-beursgenoteerde fondsen. 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding Dit document ( de Verklaring ) heeft tot doel de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna BFM )

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Voorstel tot herziening van verwachte rendementen Sprenkels&Verschuren Maart 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG Huidige stand van zaken nftk drs. Lonneke Thissen AAG juli 2014 1. Huidige stand van zaken nftk Wetsvoorstel naar de Raad van State op 4 april 2014 Gebaseerd op nominaal kader - De komende tijd wordt gekeken

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie