Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Vergadering: AB SOHW Datum: 19 juni 2012 Agendapunt: 6 Kenmerk: Rapporteur: K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2011 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2011 vaststellen 2. Kennisnemen van de controleverklaring jaarrekening 2011 en het accountantsverslag controle jaarrekening De vastgestelde jaarrekening 2011 ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. Toelichting: Op 17 april jl. stemde het dagelijks bestuur in met de concept-jaarrekening 2011, die daarna ter controle aan de accountant is voorgelegd. In de bijgevoegde rapportage van 13 juni 2012 geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de bij de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. De jaarrekening begint met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de financiële overzichten vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2011, ook de saldi van de primaire begroting en de actuele begroting Om reden dat de jaarrekening 2010 nog conform de wijze van de Commissie Hoeksche Waard (als onderdeel van Zuid-Holland-Zuid) is opgesteld, zijn de saldi van de jaarrekening 2010 niet opgenomen in deze rapportage. Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarrekening en jaarverslag, waarbij de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting en het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening sluit met een saldo van 9.400,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende dienstverleningsovereenkomst SVHW. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve. De lasten en baten van de programma s Samenleving en Veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het komende jaar zal duidelijk moeten worden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma s onder de verantwoording van de GR SOHW uitgevoerd gaan worden. 1

2 De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie. De cijfers van de Jaarrekening 2011 laten zien dat de realisatie ver achter blijft bij de planning. Dit heeft een aantal redenen: 1. Voor een deel is dit een gevolg van het invoeren van de nieuwe werkwijze, waarbij een concrete projectopdracht dient te zijn vastgesteld alvorens een project kan starten. 2. De invoering van de nieuwe werkwijze kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor loopt een aantal projecten door in Ook het niet kunnen verkrijgen van subsidie heeft geleid tot het doorschuiven van projecten, totdat de externe financiering is verkregen. Dit geeft aanleiding om in 2012 de begroting te evalueren, zowel op financieel gebied (wordt er op de juiste wijze begroot gezien de cofinanciering van de projecten) als op ambitieniveau (zijn er te niet te veel projecten per jaar gepland). De afwijkingen ten opzichte primaire en de gewijzigde begroting worden bij de desbetreffende programma s weergegeven. Bijlagen: - jaarrekening controleverklaring jaarrekening accountantsverslag controle jaarrekening

3 Hoeksche Waard AB l9juni 2012 Deoitte. postbus OG9A Rotterdam 0S d Behorend bij d 13 JUN 2012

4 Doittee Postbus Rotterdarn VocrntifcatedoeIejnden Behorend bi controeverkaring f 2

5 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK 7 JAARVERSLAG 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING 10 PROGRAMMA 1 RUIMTE 11 PROGRAMMA 2 LANDSCHAP 17 PROGRAMMA 3 SAMENLEVING 23 PROGRAMMA 4 VEILIGHEID 27 PROGRAMMA 5 ECONOMIE 29 PROGRAMMA 6 BESTUUR 33 PARAGRAFEN 35 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN 37 PARAGRAAF FINANCIERING 41 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 43 PARAGRAAF KAPITAALGOEDEREN 45 JAARREKENING 46 BALANS PER 31 DECEMBER PROGRAMMAREKENING EN TOELICHTING OvEP.zIcHT VAN BATEN EN LASTEN UITEENzETTING VAN DE FINANCILE POSITIE 56 3 RESRVERiNG REGIOFONDS INWONERBIJDRAGE 58 SISA-BIJLAGE 60 Deoitte. Postbu oco,..cA Rotterdarn DSS\8SSSS 13 JUNI 22 Vc,ckJkientifcat;edoe&fldefl Behorend bij controverkiaring dcl. 3

6 De itte QhU A Rotterdam &3$ VOD, de Behor d bij codtroeerklarng d.d 13 JIJM 212 4

7 LEEswIJzER Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. De jaarrekening is meet in overeenstemming gebracht met de wettelijke voorschriften. Zodoende is het boekwerk (de jaarstukken) onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bij de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. We beginne met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de jaarrekening vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2011, ook de saldi van de primaire begroting en de actuele begroting Cm reden dat de jaarrekening 2010 nog conform de wijze van de Commissie Hoeksche Waard (als onderdeel van Zuid-Holland-Zuid) is opgesteld, zijn de saldi van de jaarrekening 2010 te vergelijken niet opgenomen in deze rapportage. Programm averantwoording De programma s zi;n bepaald aan de hand van de vijf domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur. Opzet programma s De programma s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: Wat waren de trends en ontwikkelingen in het afgelopen verantwoordingsjaar? Wat hebben we ervoor gedaan en bereikt? Wat heeft het gekost? Dit gaat om een financiële vertaling van de programmarekening. In het kader van bet budgetrecht heeft het bestuur budgetten beschikbaar gesteld. De tabel Wat heeft het gekost? is als volgt opgebouwd: De financiële raming en realisatie op basis van de vastgestelde financiële kaders. De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in bet programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend. In bet hoofdstuk Programmarekening en toelichting wordt een toeichting gegeven op de verschillen tussen de begroting en de rekening Paragrafen In bet jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, aismede tot de lokale heffingen. Ret Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij bet desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Wrtids* idgir, Financiering, Kapitaalgoederen en Bedrij fsvoering van toepassing. Potb 2O3 3000ttA ottedm 088 \ j JUP4 LL Vaor entificatedoeleindn 5 Behorend bij controieverkr.w1)zer

8 Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarverslag en jaarrekening, waarbij de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de en de balans. De GR SOHW heeft deze onderdelen gebundeld in één boek, waarbij voor het gemak gesproken wordt over de jaarrekening. In de jaarrekening krijgt u inzicht in de baten en lasten inclusief een toelichting op de afwijkingen en en uiteenzetting van de financiële positie, zoals de staat van reserves, voorzieningen en de financieringsstaat. Dektte. PostbLJs CA Rotterdam JUM \Jc) r I entfjcatiedoniejnden 8en. end bij controejerkiadng dd. 6 Leeswijzer

9 Samenvattend hoofdstuk 1. Inleiding In dit gedeelte van het jaarverslag kijken we met u terug en krijgt u een financieel totaalbeeld van de realisatie van de in de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. Aangezien de opzet van de Begroting en dus J aarrekening 2011 totaal anders is dan die van 2010 zal er geen analyse gemaakt worden t.o.v. het jaar Financieel beeld De jaarrekening sluit met een saldo van 9.400,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende dienstverleningsovereenkomst SVHW. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve. Financieel geeft dit het volgende beeld: Begrotmg Begroting Rekening primirief Burap/wiziging Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming MutatiesRegiofonds Saldo na bestemming Toelichting: De lasten en baten van de programma s Samenleving en Veiligheid zijn nog geintegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het komende jaar zal duidelijk moeten warden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma s onder de verantwoording van de Gemeenschappeli)ke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard uitgevoerd gaan worden. De bijdrage vanuit de inwonerbijdrage ten behoeve van regiofonds ( oude aandeel groen/blauw Commissie Hoeksche Waard) verloopt via het programma Landschap. Dit was in de begroting en de begrotingswijzing 2011 niet zichtbaar gemaakt. Dit brengt een verschuiving tot stand in het saldo baten en dus saldo voor bestemming en de mutaties in het Regiofonds. Het heeft geen gevolgen voor het resultaat en het saldo van het Regiofonds. De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie. Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen: Deloftte. Postbus C0.. Rotterdarn D8882s88 13 JUN} 2ü12 Icat:eooe:einaer 7 Renoreqd SPiyh4dtuk

10 Begrotrng Begroting Rekening prirnitief Burap/wijziging Saldo Programma Ruimte Landschap Economie Totaal projectkosten Dekking door Inwonerbijdrage Bijdrage N\1E Onttrekking regiofonds Voor toelichting op de inwonerbijdrage en het regiofonds zie Financiële specificatie. 3. Analyse resultaat De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2011 laten zien dat de realisatie ver achter blijft bij de planning. Voor een deel is dit een gevoig van het invoeren van de nieuwe werkwijze, waarbij een concret projectopdracht client te zijn vastgesteld alvorens een project kan starten. De invoering van de nieuwe werlcwijze kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor lopen aan aantal projecten door in Ook het niet kunnen verkrijgen van subsidie heeft geleid tot het het doorschuiven van projecten, totdat de externe financiering is verkregen. Dit geeft aanleiding om in 2012 de begroting te evalueren, zowel op financieel gebied (wordt er op de juiste wijze begroot gezien de cofinanciering van de projecten) als op ambitieniveau (zijn er te niet te veel projecten per jaar gepland). De afwijkingen ten opzichte primaire en de gewijzigde begroting worden bij de desbetreffende programma s weergegeven 4. Reserves Bij besluit van de jaarrekening 2010 is de Reserve Groen Blauw en het Fonds Vrijvallende Middelen BWS vervallen en toegevoegd aan het Regiofonds. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de balans en voor het Regiofonds in het hoofdstuk Financiële specificatie. Debitte. Postbus 2031 Vo.dentifjctedoeIejnden Behorend bj controieverkiarirg dd Samenvattend hoofdstuk

11 JAARVERSLAG Deoitte Poctbu OA Rotterdarn IIIkfl OS j JU!I Vocôdentcatedoeefldep Sehorend bij contrceverkiaring d.d. 9n 4 9 Programma s

12 382 Programmaverantwoording Deoitte. Posths CC Rotterdam JUN 2D12 Behorend bij d.d. 10 Programma s

13 Programma 1. RuIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte streeft naar een duurzame ruimtelijk landschappelijke structuur die bijdraagt aan de sociaaleconomische structuurversterking van de Hoeksche Waard als geheel. Econornische crisis en demografische veranderingen vragen om adequaat beleid en regionale optimalisatie. De vraag naar onderscheidende kwaliteit neemt door de concurrentie met andere gebieden toe. Bijvoorbeeld het realiseren van migratie saldo is nul zal een bijzonder inspanning vergen. Het programma Ruimte streeft door de verbetering van externe gerichtheid en gezamenlijkheid, de realisatie van voldoende draagvlak en draagkracht voor de plannen voor behoud en versterking van de Hoeksche Waard, na. Binnen het samenwerkingsorgaan vraagt dit een grote bestuurlijke inspanning en een lange adem. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Si Wonen S8 Milieu en Energie GI Regiopark Noordrand G2 Zuidrand aan de Delta G3 Noord zuid verbindingen Mi Leefbaarheid en Economic M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 1.2 Wat hebben we bereikt? Ret PFO Ruimte heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor al de projecten trekkers benoemd. De meeste projecten zijn in de nieuwe werkstructuur van het SOHW opgestart of verder doorgezet. Omdat nog niet voor alle projecten cofinanciering aanwezig was, is gedurende het jaar gezocht naar alternatieve mogeijkheden. Daarbij is ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen Europa. Samen met een Engelse en een Franse partner is een Interreg-subsidievoorstel ontwikkeld waarbij een aantal projecten zijn opgenomen. Door over inschrijving en daardoor tekort aan beschikbare middelen van het Europese fonds is het project helaas niet toegekend. In 2011 is uitvoering gegeven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Veel projecten hebben een doorlopend karakter in de volgende jaren. Daarnaast is op het gebied van Ruimte voortdurend sprake van afstemming met de provincie Zuid Holland. Bij de provincie is de 2e herziening van de provinciale structuurvisie gestart. Door de regio is inbreng geleverd voor deze herziening. Ret wijzigingsverzoek betreffende de Kartbaan in Strijen en de bebouwingscontour van Mijnsheerenland is toegekend. Bezwaar is gemaakt tegen het voomemen van de provincie voor een bovenregionale glastuinbouwlocatie in de noordrand van de Hoeksche Waard. Rierover is de liscussie.nog niet afgerond. In het kader van de ontwerp provinciale woonvisie is door de regio een zienswijze-ingediend. Kèt is dat de regio wil staan voor het behoud en versterken van een optimaal woon- en leefklimaat in de Roeksche Waard. Met betrekking tot de toepassing van windenergie is een reactie gegeven op een provinciaal onderzoek naarwindmolens in nationale landschappen c,rsucrdarn 0S8k825ss 13 JUNI 282 eharend bij coritrojcveraring dd. 11 Ruimte

14 Op bet ontwerp van de provinciale woonvisie is een zienswijze ingebracht. Na vaststelling van deze provinciale woonvisie zijn met de provincie procesafspraken gemaakt over de wijze van doorwerking en implementatie in de strategie wonen delta. Met de provincie is tweemaal bestuurlijk overleg geweest m.b.t. bet thema wonen. De provincie hecht er steeds meet waarde aan dat ruimtelijke keuzes en uitvoering, die bet gemeentelijk niveau overstijgen, regionaal worden afgestemd. Een goede afstemming en wisselwerking tussen onze regionale visies / plannen en bet provinciale ruimtelijke kader is daarbij van groot belang. Hiervoor heeft de regio met de provincie in het voorjaar een procesconvenant afgesloten. In 2011 bebben een tweetal bestuurlijke tafels met het provinciebestuur plaatsgevonden. 1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Projecten Wonen (UP-Si) Resultaten 2011 Binnen de projecten wonen wordt gewerkt aan afstemming van de concrete lokale woningbouwplannen, om te komen tot een optimaal regionaal woningbouwprogramma, op basis van de behoefte van de eigen bevolking. Hierbij wordt rekening gebouden met nieuwe inzichten op het gebied van de demografische veranderingen en de invloed van de economische crisis. Regionale afstemrning is noodzakelijk het risico op het mislukken van lokale plannen te verkleinen en de gewenste ontwikkeling van de Hoeksche Waard als geheel te realiseren. Of de doelstellingen (zoals migratie saldo is nul) gehaald gaan worden is sterk hiervan afbankelijk. De voorgenomen projectuitvoering van de projecten wonen, loopt zoals gepland. De geraamde inzet van personeel van derden voor de tijdelijke benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering woonvisie is onvoldoende gebleken. De werkelijke benodigde inzet ligt hoger doordat de beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen zich versneld voltrekken. Voortgang S1.1 Toolbox Nieuwe woonlandschappen Ret project bestaat uit een aantal inhoudelijke bijeenkomsten om de ontwerpprincipes en kwaliteitskaders uit de structuurvisie Hoeksche Waard te implementeren. In 2011 is in samenwerking met Hoekschewaardslandschap een conferentie gehouden. In 2012 wordt als vervolg bierop een conferentie gehouden samen met de Stichting DorpStadLand over de dorpsranden. S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen. Ret project wordt uitgevoerd in samenhang met bet programma Landschap project S5.1 paden en routes. S1.3 Uitvoering Woonvisie In 2011 is gewerkt aan een actueel regionale woningbouwprogramma. Hiervoor is een Quicks can gemaakt van alle lokale woningbouwplannen. In 2012 zal dit worden afgerond, waarbij onder andere een conferentie over demografische ontwikkelingen zal worden gehouden. Door de provincie is in bet najaar een provinciale woonvisie vastgesteld. Met de regio zijn procesafspraken gemaakt in de strategie wonen delta. De afspraken moet eind 2012 tot concreet resultaat leiden. Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer de (eventueel) benodigde aanpassing van lokale plannen niet in overeensternming te brengen is met een optimaal regionaal woningbouwprogramma. De risico s bestaan voornamelijk uit verlies aan leefbaarheid, niet halen van migratiesaldo is nul en een onevenwichtige ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Projecten Milieu en Energie (UP-S8) Resultaat 2011 De projecten Milieu en Energie geven invulling aan de realisatie van deluuzaamheidsdoelsteffingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor verbetering van het woon- en werkkwahtert v in de Hoeksche Waard Voor de meeste projecten IVIilieu en Energie is nog geen cofmanciering aanwezig, waardoor ze doorgeschoven moeten worden totdat de financiering is geregeld. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van cofinanciering nader onderzocht Zowel hi; de provincie Zuid Holland als bi; bet Europese subsidieprogramma Interreg IVa heeft dit nog met geleid tot financiele bi;dragen,j 12 Ruimte Behorend bj COfltpo vr

15 Voortgang S8.1 Conferentie Energie en I<iimaat De voorbereidingen voor de conferentie Energie en Klimaat zijn gestart. De conferentie wordt gehouden in april S8.2 Actieplan Energie en Klimaat Ret project is gestart in 2011 en loopt door in Gewerkt wordt aan een aantal convenanten tussen het SOHW en maatschappelijke organisaties om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Onderwerpen zijn o.a. zonne energie, elektrisch vervoer, windenergie en een regionale energievisie.risico s doen zich voornamelijk voor wanneer onvoldoende cofinanciering voor de projecten beschikbaar komt. Daarnaast is het de vraag of de gemeenten echt bereid zijn te investeren in duurzame maatregelen voor de langere termijn. Gevolgen kunnen zijn dat de voorgenomen duurzaamheiddoelstellingen niet worden gerealiseerd. S8.3 Regionale verwerking Biomassa Het project is gestart in 2011 met een inventarisatie van alle biomassastromen in de Hoeksche Waard. Ret onderzoek is uitgevoerd door DHV en zal in 2012 worden vastgesteld. In bet onderzoek zijn ook de mogelijke kansrijke opties voor gebruik van biomassa opgenomen. S 8.4 Piotproj ecten duurzaam bouwen Ret budget voor projecten op dit gebied is in 2011 niet benut. Vanwege bezuinigingen wordt het budget in 2012 en 2013 verschoven naar een volgende termijn. Projecten Regiopark Noordrand (UP-Gi) Resultaat 2011 De projecten Regiopark Noordrand zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van bet gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. Ret Regiopark Noordrand richt zich met name op afstemming met bet project Deltapoort en de projecten aan de zuidzijde van de Regio Rotterdam, met de Oude Maas als centrale as. Voortgang G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand De uitwerking van het Ambitiedocument en Masterplan is na een aanbesteding opgedragen aan het bureau West8. Met een groot aantal stakeholders is een startbijeenkomst gehouden in bet Emscherpark in Duitsiand. Een ambitiedocument met de bouwstenen voor bet masterplan is opgesteld. In een interactief proces is gewerkt aan het masterplan. Na afronding van de documenten begin 2012 zal het masterplan ter besluitvorming aan de colleges en gemeenteraden worden voorgelegd. G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas Na een eerste verkenning en gesprekken met bet Waterschap is het project voorlopig niet verder opgepakt omdat het masterplan eerst gereed moet zijn. Deoitte. Gi.3 Inpas sing Regionaal bedrijventerrein Ret project kan pas worden opgestart nadat het masterplan gereed is. Pobus Rofterdarn Projecten Zuidrand aan de Delta (UP-G2) JUNI 2012 VocJentficatedoecipde 9 Behorend bij contro verkahng dd. Resultaat 2011 De projecten Zuidrand aan de Delta zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. De Zuidrand aan de Delta richt zich voornamelijk op afstemming met bet programma Zuid Westelijke Delta 13 Ruimte

16 en het deelprogramma Hollandsdiep / Haringvliet. Kwaliteitsverbetering van het recreatief toeristisch profiel is een belangrijke doelstelling. Voorigaig G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta Voor het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta is een subsidieaanvraag gedaan bij het Interreg programma IVa. Gezien deze subsidie niet is toegekend moet opnieuw naar cofinanciering gezocht worden. G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten Ret project is een samenwerking met de partners uitgevoerd. G2.3 Swaneblake De projectopdracht is door het PFO Ruimte vastgesteld en de aanbesteding voor ondersteuning door een externe landschapsarchitect is gestart. Opdrachtverlening en uitvoering van de eerste fase zal in 2012 plaatsvinden. G2.4 Opwaardering Hitserse kade De projectopdracht is door het PFO Ruimte vastgesteld en de aanbesteding voor ondersteuning door een externe landschapsarchitect is gestart. Opdrachtverlening en uitvoering van de eerste fase zal in 2012 plaatsvinden. Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie (UP-Mi) Resultaat 2011 Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Ret is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (economische) vitaliteit van het gebied. Voortgang Ml. 1 Woningbouwmonitor De woningbouwmonitor is gereed en de resultaten worden gebruikt voor de uitwerking van de projecten uit de woonvisie. Ml.2 Bedrijvenmonitor De uitwerking is in het najaar opgestart. Voorlopig wordt dit jaar nog gebruik gemaakt van de gegevens uit het Bedrijvenregister. Vanaf 2012 wordt hier geen gebruikt meer van gemaakt en moet de Bedrijvenmonitor functioneren. Projecten Monitoring en kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit (UP-M2) Resultaat 2011 Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Ret is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (econornische) vitaliteit van het gebied. Voortgang M2. I Energiemonitor Het project is vanwege noodzakelijk bezuinigingen voorlopig uitgesteld. M2.2 Kwaliteitsteam Bij het project Kwahteitsteam was ultgegaan van een bijdrage door de provincie Zuid-Holland De provincie heeft inmiddels aangegeven dit een zaak van de regio te vinden en geen financiele bijdiagc te leveren Besloten is daarna om op eigen lcracht een kleiner kwaliteitsteam op te richten, mogelijk in samenwerking met Goeree Overflakkee. De oprichting is voorzien begin 2012, waarna het kwaliteitsteam daadwerkelijk van start gaat. Postbus 2031 M2.3 Biodiversiteitsmonitor en M2.4 Biodiversiteitsaanjager 3000 Rotterdam De projecten zijn vanwege noodzakelijk bezuinigingen voorlopig uitgesield. 13 JUM 2012 nden Behorend bij controieuerklaring 14 Ruimte

17 Wat heeft het gekost? Begroting Begroting Rekening primitief Burap/wijziging Ruimte Wonen I\ Jileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid vetbindengen - Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal Subtotaal lasten Doorbelasting middelen Totaal lasten Inwonerbijdrage Totaal baten Saldo Ruimte voor bestemming Regiofonds Resultaatna bestenzming Toelichting: Verkiaring vets chillen rekening 2011 en de actuele begroting 2011 Er is minder aan projecten uitgegeven vanwege het niet verkijgen van cofinanciering door derden. Het opstarten van projecten duurt langer dan verwacht. Deze projecten lopen door naar 2012 en dus worden ook de kosten in 2012 gemaakt. Verkiaring verschillen actuele begroting 2011 en de primaire begroting 2011 Ten onrechte zijn de salariskosten van projectleiding niet opgenomen in de begroting. Projecten zijn uitgesteld wegens nog niet toegekende interregionale subsidie of doorgeschoven naar Ddoitte. Postbus c Rctcrdam SS8 I JUN 2D12 \J)tJfltIfG1t:edoocjnden Behorend bij controeuerk!arng dd. 15 Ruimte

18 Deojttee Pos-thus 2031 SiOO0 Rottcrdam s I Vo 4ertjcdQeIfldO 3JUNI2012 Bohorend bi 1 cofltroteverkjarn,. d d 16 Ruimte

19 S3 S4 S5 Programma 2. LANDSCHAP :.., 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat ombeleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk wordenversterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Groen blauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie en landschap Recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 2.2 Wat hebben we bereikt? Ret PFO landschap heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor a! de projecten trekkers benoemd. De meeste projecten zijn in de nieuwe werkstructuur van het SOHW opgestart of verder doorgezet. De aangekondigde bezuinigingen door het kabinet hebben grote consequenties voor de beschikbare externe financiering van provincie en rijk (ILG) voor projecten vanuit het programma Landschap. Ook de laatste EU gelden (POP) zijn met de tranche van maart 2011 toebedeeld. De provincie heeft eind 2011 de herijking afgerond, nadat de onderhandelingen met de staatssecretaris van EL&I over nog openstaande verplichtingen op gebied van robuuste natuur (EHS) en recreatie om de stad (RODS) tot een akkoord hebben geleidt. Vervolgens gaat de provincie in de nieuw op te stellen Groenagenda na of er nog geld beschikbaar is en waar zij prioriteit aan geeft in de uitvoering. Ondanks de minder goede mogelijkheden voor (co)financiering zijn in 2011 goede resukaten gerealiseerd op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en bevorderen van recreatie en toerisme (inclusief promotie en marketing van de Hoeksche Waard). 2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Projecten Groenblauwe structuur (UP-S3) Ddoitte Resultaten 2011 Na 7 jaar hard werken en onafgebroken uitvoering is op 12 mei jl. het Vlietproject Hoeksche Waard opgeleverd. Een project dat voor Zuid-Hollandse en landelijke begrippen in een ongekend tempo is uitgevoerd door de streek. Op 14 mei 2011 was het de beurt aan burgers om het \j1itprojbct te beleven. Vanuit een drietal centrale locaties waren er diverse activiteiten opgezet met als do de inwoners van de Jo : catiedoeleinden bj ccnto. erkiaring dci 1 r U 2 17 Landschap

20 Hoeksche Waard en omliggende regio s mee te nemen in het gebied. In totaal zijn er circa 1000 geregistreerde bezoekers geweest. De fietsers en wandelaars die op eigen gelegenheid zijn gegaan zijn hierbij niet meegerekend. Voortang S3. 1 Kreekontwikkeling Na afronding van het V]ietproject is een inventarisatie gemaakt van de toestand van de kreken in de Hoeksche Waard, met als doel de mogelijkheden van een nieuw krekenproject te verkennen. Dit zal in de komende jaren een vervoig krijgen. S3.2 Bomenbeheerplan. Voor het beheer van bet landschap is een landschap beheerspian uitgewerkt. Naast bomen gaat het hierbij ook om de groenblauwe structuur en het recreatief netwerk.vaststelling is begin 2012 voorzien in afstemming met Groenbeheer. S3.3 Groenblauwe Diensten Het afgelopen jaar is door de projectgroep hard gewerkt aan een structuur om te komen tot een regeling voor groenblauwe diensten. Het 4 sporenmodel is geintroduceerd waarlangs de opgaven nader zullen worden uitgewerkt (2011/2012). De provincie Zuid-Holland faciliteert hierbij totaal ruim 500 mensuren aan DLG capaciteit. De betrokken partners (OHW, Rietgors, HWL, LTO, SOHW) hebben tijdens het werkbezoek van staatssecretaris Bleker op 13 juli ji. met de ondertekening van bet Manifest uiting gegeven aan de uitwerking van bet 4-sporen model. Ook de provincie en bet waterschap waren deelnemer maar ondertekenden bet manifest niet. Dit, als gevoig van de huidige herijking van taken. Voor de inhoudeijke uitwerking zijn naast DLG capaciteit extra middelen nodig. Projecten Cultuurhistorie, archeologie en landschap (UP-S4) Resultaat 2011 In 2011 zijn er ondanks de afnemende financiële middelen weer belangrijke resultaten geboekt als bet gaat om de versterking van de cultuurbistorische identiteit van de Hoeksche Waard. In de le heift van 2011 was er geen extern budget meet bescbikbaar voor renovatie/ontwikkeling van erfgoed vanuit PZH/ILG. Lopende projecten worden wel doorgezet. Vooang S4. 1 Regionaal Monumenten loket Vanwege ontbreken van financieringsmogelijkheden voor hersteiprojecten is voorlopig de oprichting van een loket uitgesteld. S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie Met de renovatie van de stenen schoorsteen van de vlasroterij bij Strijen is in augustus 2011 begonnen en in december 2011 afgerond. De eindafrekening is in De eindafrekening voor de ophaalbrug bij Strijen-Sas is in het 1 e kwartaal van 2011 ingediend. Helaas bleek bet niet mogelijk ook bet sluizencomplex te renoveren als gevoig van nieuwe (Delta-)normen bij hetwaterschap. Als gevoig hiervan zal er een vrijval aan subsidies plaatsvinden. SOHW heeft inmiddels al bijpzh verzocht deze middelen voor de Hoeksche Waard bestemd te houden. Na de herijking zal hierover meer duidelijkbeid komen. S4.3 Erfbeplanting Voor dit project ontbreekt de financiering en is niets uitgevoerd. S4.4 Streekmuseum De renovaties/ontwikkeling van t Hof van Assendeift en boerderij Oost-Leeuwenstein volgens planning. Naar verwachting zal t Hof van Assendelft het 2e kwartaal 2012 wordenopgeleverd en Oost-Leeuwenstein begin Deoitte. Postbus,2Q cf Rotterdam 0882SE8 13 JUN 2O2 Voor titict, edoe)enden E3ehorend bij controleverkiaring dd. 18 Landschap

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA Versie DB 2011 2 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID... 23 PROGRAMMA

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SOHW

Algemeen Bestuur SOHW Vergadering: Algemeen Bestuur SOHW Datum: 23-12-2010 Agendapunt: 6 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: begroting 2011 Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt: a. de ontwerp begroting 2011 vast te stellen b.

Nadere informatie

Programmabegroting 2011 2014 SOHW

Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld door het AB d.d. 23-12- 10 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB juli 2014 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 13 PROGRAMMA

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2012 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE...

Nadere informatie

Actieprogramma Noordrand 2013

Actieprogramma Noordrand 2013 Actieprogramma Noordrand 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 18 juli 2013 1 Inleiding Dit Actieprogramma Noordrand 2013 bevat de activiteiten uit het Masterplan Noordrand die in 2013 regionaal worden

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2014-2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 Programmabegroting 2014 2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Financien projectorganisatie 3 Decentralisaties

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard de regiosecretaris, de heer G.J. Metselaar Postbus 7059 3286 LS KLAASWAAL Datum Verzonden Documentnummer Behandeld door

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD INTENTIEVERKLARING om te komen tot een PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD Betreffende Wonen, Welzijn en Zorg, 2009-2020 Ondertekend op 25 juni 2009 te Binnenmaas Kerngroep Wonen, Welzijn, Zorg Gemeenten Hoeksche

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2017 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In de vergadering van het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

1e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

1e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 1e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 1 e bestuursrapportage 2016 Regio West-Brabant Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2016 2019 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard DB juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. VITALITEIT IN DE DORPEN... 11 PROGRAMMA

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie