Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Vergadering: AB SOHW Datum: 19 juni 2012 Agendapunt: 6 Kenmerk: Rapporteur: K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2011 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2011 vaststellen 2. Kennisnemen van de controleverklaring jaarrekening 2011 en het accountantsverslag controle jaarrekening De vastgestelde jaarrekening 2011 ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. Toelichting: Op 17 april jl. stemde het dagelijks bestuur in met de concept-jaarrekening 2011, die daarna ter controle aan de accountant is voorgelegd. In de bijgevoegde rapportage van 13 juni 2012 geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de bij de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. De jaarrekening begint met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de financiële overzichten vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2011, ook de saldi van de primaire begroting en de actuele begroting Om reden dat de jaarrekening 2010 nog conform de wijze van de Commissie Hoeksche Waard (als onderdeel van Zuid-Holland-Zuid) is opgesteld, zijn de saldi van de jaarrekening 2010 niet opgenomen in deze rapportage. Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarrekening en jaarverslag, waarbij de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting en het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening sluit met een saldo van 9.400,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende dienstverleningsovereenkomst SVHW. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve. De lasten en baten van de programma s Samenleving en Veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het komende jaar zal duidelijk moeten worden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma s onder de verantwoording van de GR SOHW uitgevoerd gaan worden. 1

2 De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie. De cijfers van de Jaarrekening 2011 laten zien dat de realisatie ver achter blijft bij de planning. Dit heeft een aantal redenen: 1. Voor een deel is dit een gevolg van het invoeren van de nieuwe werkwijze, waarbij een concrete projectopdracht dient te zijn vastgesteld alvorens een project kan starten. 2. De invoering van de nieuwe werkwijze kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor loopt een aantal projecten door in Ook het niet kunnen verkrijgen van subsidie heeft geleid tot het doorschuiven van projecten, totdat de externe financiering is verkregen. Dit geeft aanleiding om in 2012 de begroting te evalueren, zowel op financieel gebied (wordt er op de juiste wijze begroot gezien de cofinanciering van de projecten) als op ambitieniveau (zijn er te niet te veel projecten per jaar gepland). De afwijkingen ten opzichte primaire en de gewijzigde begroting worden bij de desbetreffende programma s weergegeven. Bijlagen: - jaarrekening controleverklaring jaarrekening accountantsverslag controle jaarrekening

3 Hoeksche Waard AB l9juni 2012 Deoitte. postbus OG9A Rotterdam 0S d Behorend bij d 13 JUN 2012

4 Doittee Postbus Rotterdarn VocrntifcatedoeIejnden Behorend bi controeverkaring f 2

5 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK 7 JAARVERSLAG 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING 10 PROGRAMMA 1 RUIMTE 11 PROGRAMMA 2 LANDSCHAP 17 PROGRAMMA 3 SAMENLEVING 23 PROGRAMMA 4 VEILIGHEID 27 PROGRAMMA 5 ECONOMIE 29 PROGRAMMA 6 BESTUUR 33 PARAGRAFEN 35 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN 37 PARAGRAAF FINANCIERING 41 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 43 PARAGRAAF KAPITAALGOEDEREN 45 JAARREKENING 46 BALANS PER 31 DECEMBER PROGRAMMAREKENING EN TOELICHTING OvEP.zIcHT VAN BATEN EN LASTEN UITEENzETTING VAN DE FINANCILE POSITIE 56 3 RESRVERiNG REGIOFONDS INWONERBIJDRAGE 58 SISA-BIJLAGE 60 Deoitte. Postbu oco,..cA Rotterdarn DSS\8SSSS 13 JUNI 22 Vc,ckJkientifcat;edoe&fldefl Behorend bij controverkiaring dcl. 3

6 De itte QhU A Rotterdam &3$ VOD, de Behor d bij codtroeerklarng d.d 13 JIJM 212 4

7 LEEswIJzER Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. De jaarrekening is meet in overeenstemming gebracht met de wettelijke voorschriften. Zodoende is het boekwerk (de jaarstukken) onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bij de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. We beginne met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de jaarrekening vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2011, ook de saldi van de primaire begroting en de actuele begroting Cm reden dat de jaarrekening 2010 nog conform de wijze van de Commissie Hoeksche Waard (als onderdeel van Zuid-Holland-Zuid) is opgesteld, zijn de saldi van de jaarrekening 2010 te vergelijken niet opgenomen in deze rapportage. Programm averantwoording De programma s zi;n bepaald aan de hand van de vijf domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur. Opzet programma s De programma s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: Wat waren de trends en ontwikkelingen in het afgelopen verantwoordingsjaar? Wat hebben we ervoor gedaan en bereikt? Wat heeft het gekost? Dit gaat om een financiële vertaling van de programmarekening. In het kader van bet budgetrecht heeft het bestuur budgetten beschikbaar gesteld. De tabel Wat heeft het gekost? is als volgt opgebouwd: De financiële raming en realisatie op basis van de vastgestelde financiële kaders. De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in bet programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend. In bet hoofdstuk Programmarekening en toelichting wordt een toeichting gegeven op de verschillen tussen de begroting en de rekening Paragrafen In bet jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, aismede tot de lokale heffingen. Ret Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij bet desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Wrtids* idgir, Financiering, Kapitaalgoederen en Bedrij fsvoering van toepassing. Potb 2O3 3000ttA ottedm 088 \ j JUP4 LL Vaor entificatedoeleindn 5 Behorend bij controieverkr.w1)zer

8 Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarverslag en jaarrekening, waarbij de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de en de balans. De GR SOHW heeft deze onderdelen gebundeld in één boek, waarbij voor het gemak gesproken wordt over de jaarrekening. In de jaarrekening krijgt u inzicht in de baten en lasten inclusief een toelichting op de afwijkingen en en uiteenzetting van de financiële positie, zoals de staat van reserves, voorzieningen en de financieringsstaat. Dektte. PostbLJs CA Rotterdam JUM \Jc) r I entfjcatiedoniejnden 8en. end bij controejerkiadng dd. 6 Leeswijzer

9 Samenvattend hoofdstuk 1. Inleiding In dit gedeelte van het jaarverslag kijken we met u terug en krijgt u een financieel totaalbeeld van de realisatie van de in de programmabegroting 2011 opgenomen beleidsdoeleinden. Aangezien de opzet van de Begroting en dus J aarrekening 2011 totaal anders is dan die van 2010 zal er geen analyse gemaakt worden t.o.v. het jaar Financieel beeld De jaarrekening sluit met een saldo van 9.400,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende dienstverleningsovereenkomst SVHW. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve. Financieel geeft dit het volgende beeld: Begrotmg Begroting Rekening primirief Burap/wiziging Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming MutatiesRegiofonds Saldo na bestemming Toelichting: De lasten en baten van de programma s Samenleving en Veiligheid zijn nog geintegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het komende jaar zal duidelijk moeten warden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma s onder de verantwoording van de Gemeenschappeli)ke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard uitgevoerd gaan worden. De bijdrage vanuit de inwonerbijdrage ten behoeve van regiofonds ( oude aandeel groen/blauw Commissie Hoeksche Waard) verloopt via het programma Landschap. Dit was in de begroting en de begrotingswijzing 2011 niet zichtbaar gemaakt. Dit brengt een verschuiving tot stand in het saldo baten en dus saldo voor bestemming en de mutaties in het Regiofonds. Het heeft geen gevolgen voor het resultaat en het saldo van het Regiofonds. De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie. Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen: Deloftte. Postbus C0.. Rotterdarn D8882s88 13 JUN} 2ü12 Icat:eooe:einaer 7 Renoreqd SPiyh4dtuk

10 Begrotrng Begroting Rekening prirnitief Burap/wijziging Saldo Programma Ruimte Landschap Economie Totaal projectkosten Dekking door Inwonerbijdrage Bijdrage N\1E Onttrekking regiofonds Voor toelichting op de inwonerbijdrage en het regiofonds zie Financiële specificatie. 3. Analyse resultaat De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2011 laten zien dat de realisatie ver achter blijft bij de planning. Voor een deel is dit een gevoig van het invoeren van de nieuwe werkwijze, waarbij een concret projectopdracht client te zijn vastgesteld alvorens een project kan starten. De invoering van de nieuwe werlcwijze kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor lopen aan aantal projecten door in Ook het niet kunnen verkrijgen van subsidie heeft geleid tot het het doorschuiven van projecten, totdat de externe financiering is verkregen. Dit geeft aanleiding om in 2012 de begroting te evalueren, zowel op financieel gebied (wordt er op de juiste wijze begroot gezien de cofinanciering van de projecten) als op ambitieniveau (zijn er te niet te veel projecten per jaar gepland). De afwijkingen ten opzichte primaire en de gewijzigde begroting worden bij de desbetreffende programma s weergegeven 4. Reserves Bij besluit van de jaarrekening 2010 is de Reserve Groen Blauw en het Fonds Vrijvallende Middelen BWS vervallen en toegevoegd aan het Regiofonds. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de balans en voor het Regiofonds in het hoofdstuk Financiële specificatie. Debitte. Postbus 2031 Vo.dentifjctedoeIejnden Behorend bj controieverkiarirg dd Samenvattend hoofdstuk

11 JAARVERSLAG Deoitte Poctbu OA Rotterdarn IIIkfl OS j JU!I Vocôdentcatedoeefldep Sehorend bij contrceverkiaring d.d. 9n 4 9 Programma s

12 382 Programmaverantwoording Deoitte. Posths CC Rotterdam JUN 2D12 Behorend bij d.d. 10 Programma s

13 Programma 1. RuIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte streeft naar een duurzame ruimtelijk landschappelijke structuur die bijdraagt aan de sociaaleconomische structuurversterking van de Hoeksche Waard als geheel. Econornische crisis en demografische veranderingen vragen om adequaat beleid en regionale optimalisatie. De vraag naar onderscheidende kwaliteit neemt door de concurrentie met andere gebieden toe. Bijvoorbeeld het realiseren van migratie saldo is nul zal een bijzonder inspanning vergen. Het programma Ruimte streeft door de verbetering van externe gerichtheid en gezamenlijkheid, de realisatie van voldoende draagvlak en draagkracht voor de plannen voor behoud en versterking van de Hoeksche Waard, na. Binnen het samenwerkingsorgaan vraagt dit een grote bestuurlijke inspanning en een lange adem. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Si Wonen S8 Milieu en Energie GI Regiopark Noordrand G2 Zuidrand aan de Delta G3 Noord zuid verbindingen Mi Leefbaarheid en Economic M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 1.2 Wat hebben we bereikt? Ret PFO Ruimte heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor al de projecten trekkers benoemd. De meeste projecten zijn in de nieuwe werkstructuur van het SOHW opgestart of verder doorgezet. Omdat nog niet voor alle projecten cofinanciering aanwezig was, is gedurende het jaar gezocht naar alternatieve mogeijkheden. Daarbij is ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen Europa. Samen met een Engelse en een Franse partner is een Interreg-subsidievoorstel ontwikkeld waarbij een aantal projecten zijn opgenomen. Door over inschrijving en daardoor tekort aan beschikbare middelen van het Europese fonds is het project helaas niet toegekend. In 2011 is uitvoering gegeven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Veel projecten hebben een doorlopend karakter in de volgende jaren. Daarnaast is op het gebied van Ruimte voortdurend sprake van afstemming met de provincie Zuid Holland. Bij de provincie is de 2e herziening van de provinciale structuurvisie gestart. Door de regio is inbreng geleverd voor deze herziening. Ret wijzigingsverzoek betreffende de Kartbaan in Strijen en de bebouwingscontour van Mijnsheerenland is toegekend. Bezwaar is gemaakt tegen het voomemen van de provincie voor een bovenregionale glastuinbouwlocatie in de noordrand van de Hoeksche Waard. Rierover is de liscussie.nog niet afgerond. In het kader van de ontwerp provinciale woonvisie is door de regio een zienswijze-ingediend. Kèt is dat de regio wil staan voor het behoud en versterken van een optimaal woon- en leefklimaat in de Roeksche Waard. Met betrekking tot de toepassing van windenergie is een reactie gegeven op een provinciaal onderzoek naarwindmolens in nationale landschappen c,rsucrdarn 0S8k825ss 13 JUNI 282 eharend bij coritrojcveraring dd. 11 Ruimte

14 Op bet ontwerp van de provinciale woonvisie is een zienswijze ingebracht. Na vaststelling van deze provinciale woonvisie zijn met de provincie procesafspraken gemaakt over de wijze van doorwerking en implementatie in de strategie wonen delta. Met de provincie is tweemaal bestuurlijk overleg geweest m.b.t. bet thema wonen. De provincie hecht er steeds meet waarde aan dat ruimtelijke keuzes en uitvoering, die bet gemeentelijk niveau overstijgen, regionaal worden afgestemd. Een goede afstemming en wisselwerking tussen onze regionale visies / plannen en bet provinciale ruimtelijke kader is daarbij van groot belang. Hiervoor heeft de regio met de provincie in het voorjaar een procesconvenant afgesloten. In 2011 bebben een tweetal bestuurlijke tafels met het provinciebestuur plaatsgevonden. 1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Projecten Wonen (UP-Si) Resultaten 2011 Binnen de projecten wonen wordt gewerkt aan afstemming van de concrete lokale woningbouwplannen, om te komen tot een optimaal regionaal woningbouwprogramma, op basis van de behoefte van de eigen bevolking. Hierbij wordt rekening gebouden met nieuwe inzichten op het gebied van de demografische veranderingen en de invloed van de economische crisis. Regionale afstemrning is noodzakelijk het risico op het mislukken van lokale plannen te verkleinen en de gewenste ontwikkeling van de Hoeksche Waard als geheel te realiseren. Of de doelstellingen (zoals migratie saldo is nul) gehaald gaan worden is sterk hiervan afbankelijk. De voorgenomen projectuitvoering van de projecten wonen, loopt zoals gepland. De geraamde inzet van personeel van derden voor de tijdelijke benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering woonvisie is onvoldoende gebleken. De werkelijke benodigde inzet ligt hoger doordat de beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen zich versneld voltrekken. Voortgang S1.1 Toolbox Nieuwe woonlandschappen Ret project bestaat uit een aantal inhoudelijke bijeenkomsten om de ontwerpprincipes en kwaliteitskaders uit de structuurvisie Hoeksche Waard te implementeren. In 2011 is in samenwerking met Hoekschewaardslandschap een conferentie gehouden. In 2012 wordt als vervolg bierop een conferentie gehouden samen met de Stichting DorpStadLand over de dorpsranden. S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen. Ret project wordt uitgevoerd in samenhang met bet programma Landschap project S5.1 paden en routes. S1.3 Uitvoering Woonvisie In 2011 is gewerkt aan een actueel regionale woningbouwprogramma. Hiervoor is een Quicks can gemaakt van alle lokale woningbouwplannen. In 2012 zal dit worden afgerond, waarbij onder andere een conferentie over demografische ontwikkelingen zal worden gehouden. Door de provincie is in bet najaar een provinciale woonvisie vastgesteld. Met de regio zijn procesafspraken gemaakt in de strategie wonen delta. De afspraken moet eind 2012 tot concreet resultaat leiden. Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer de (eventueel) benodigde aanpassing van lokale plannen niet in overeensternming te brengen is met een optimaal regionaal woningbouwprogramma. De risico s bestaan voornamelijk uit verlies aan leefbaarheid, niet halen van migratiesaldo is nul en een onevenwichtige ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Projecten Milieu en Energie (UP-S8) Resultaat 2011 De projecten Milieu en Energie geven invulling aan de realisatie van deluuzaamheidsdoelsteffingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor verbetering van het woon- en werkkwahtert v in de Hoeksche Waard Voor de meeste projecten IVIilieu en Energie is nog geen cofmanciering aanwezig, waardoor ze doorgeschoven moeten worden totdat de financiering is geregeld. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van cofinanciering nader onderzocht Zowel hi; de provincie Zuid Holland als bi; bet Europese subsidieprogramma Interreg IVa heeft dit nog met geleid tot financiele bi;dragen,j 12 Ruimte Behorend bj COfltpo vr

15 Voortgang S8.1 Conferentie Energie en I<iimaat De voorbereidingen voor de conferentie Energie en Klimaat zijn gestart. De conferentie wordt gehouden in april S8.2 Actieplan Energie en Klimaat Ret project is gestart in 2011 en loopt door in Gewerkt wordt aan een aantal convenanten tussen het SOHW en maatschappelijke organisaties om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Onderwerpen zijn o.a. zonne energie, elektrisch vervoer, windenergie en een regionale energievisie.risico s doen zich voornamelijk voor wanneer onvoldoende cofinanciering voor de projecten beschikbaar komt. Daarnaast is het de vraag of de gemeenten echt bereid zijn te investeren in duurzame maatregelen voor de langere termijn. Gevolgen kunnen zijn dat de voorgenomen duurzaamheiddoelstellingen niet worden gerealiseerd. S8.3 Regionale verwerking Biomassa Het project is gestart in 2011 met een inventarisatie van alle biomassastromen in de Hoeksche Waard. Ret onderzoek is uitgevoerd door DHV en zal in 2012 worden vastgesteld. In bet onderzoek zijn ook de mogelijke kansrijke opties voor gebruik van biomassa opgenomen. S 8.4 Piotproj ecten duurzaam bouwen Ret budget voor projecten op dit gebied is in 2011 niet benut. Vanwege bezuinigingen wordt het budget in 2012 en 2013 verschoven naar een volgende termijn. Projecten Regiopark Noordrand (UP-Gi) Resultaat 2011 De projecten Regiopark Noordrand zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van bet gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. Ret Regiopark Noordrand richt zich met name op afstemming met bet project Deltapoort en de projecten aan de zuidzijde van de Regio Rotterdam, met de Oude Maas als centrale as. Voortgang G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand De uitwerking van het Ambitiedocument en Masterplan is na een aanbesteding opgedragen aan het bureau West8. Met een groot aantal stakeholders is een startbijeenkomst gehouden in bet Emscherpark in Duitsiand. Een ambitiedocument met de bouwstenen voor bet masterplan is opgesteld. In een interactief proces is gewerkt aan het masterplan. Na afronding van de documenten begin 2012 zal het masterplan ter besluitvorming aan de colleges en gemeenteraden worden voorgelegd. G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas Na een eerste verkenning en gesprekken met bet Waterschap is het project voorlopig niet verder opgepakt omdat het masterplan eerst gereed moet zijn. Deoitte. Gi.3 Inpas sing Regionaal bedrijventerrein Ret project kan pas worden opgestart nadat het masterplan gereed is. Pobus Rofterdarn Projecten Zuidrand aan de Delta (UP-G2) JUNI 2012 VocJentficatedoecipde 9 Behorend bij contro verkahng dd. Resultaat 2011 De projecten Zuidrand aan de Delta zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. De Zuidrand aan de Delta richt zich voornamelijk op afstemming met bet programma Zuid Westelijke Delta 13 Ruimte

16 en het deelprogramma Hollandsdiep / Haringvliet. Kwaliteitsverbetering van het recreatief toeristisch profiel is een belangrijke doelstelling. Voorigaig G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta Voor het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta is een subsidieaanvraag gedaan bij het Interreg programma IVa. Gezien deze subsidie niet is toegekend moet opnieuw naar cofinanciering gezocht worden. G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten Ret project is een samenwerking met de partners uitgevoerd. G2.3 Swaneblake De projectopdracht is door het PFO Ruimte vastgesteld en de aanbesteding voor ondersteuning door een externe landschapsarchitect is gestart. Opdrachtverlening en uitvoering van de eerste fase zal in 2012 plaatsvinden. G2.4 Opwaardering Hitserse kade De projectopdracht is door het PFO Ruimte vastgesteld en de aanbesteding voor ondersteuning door een externe landschapsarchitect is gestart. Opdrachtverlening en uitvoering van de eerste fase zal in 2012 plaatsvinden. Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie (UP-Mi) Resultaat 2011 Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Ret is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (economische) vitaliteit van het gebied. Voortgang Ml. 1 Woningbouwmonitor De woningbouwmonitor is gereed en de resultaten worden gebruikt voor de uitwerking van de projecten uit de woonvisie. Ml.2 Bedrijvenmonitor De uitwerking is in het najaar opgestart. Voorlopig wordt dit jaar nog gebruik gemaakt van de gegevens uit het Bedrijvenregister. Vanaf 2012 wordt hier geen gebruikt meer van gemaakt en moet de Bedrijvenmonitor functioneren. Projecten Monitoring en kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit (UP-M2) Resultaat 2011 Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Ret is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (econornische) vitaliteit van het gebied. Voortgang M2. I Energiemonitor Het project is vanwege noodzakelijk bezuinigingen voorlopig uitgesteld. M2.2 Kwaliteitsteam Bij het project Kwahteitsteam was ultgegaan van een bijdrage door de provincie Zuid-Holland De provincie heeft inmiddels aangegeven dit een zaak van de regio te vinden en geen financiele bijdiagc te leveren Besloten is daarna om op eigen lcracht een kleiner kwaliteitsteam op te richten, mogelijk in samenwerking met Goeree Overflakkee. De oprichting is voorzien begin 2012, waarna het kwaliteitsteam daadwerkelijk van start gaat. Postbus 2031 M2.3 Biodiversiteitsmonitor en M2.4 Biodiversiteitsaanjager 3000 Rotterdam De projecten zijn vanwege noodzakelijk bezuinigingen voorlopig uitgesield. 13 JUM 2012 nden Behorend bij controieuerklaring 14 Ruimte

17 Wat heeft het gekost? Begroting Begroting Rekening primitief Burap/wijziging Ruimte Wonen I\ Jileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid vetbindengen - Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal Subtotaal lasten Doorbelasting middelen Totaal lasten Inwonerbijdrage Totaal baten Saldo Ruimte voor bestemming Regiofonds Resultaatna bestenzming Toelichting: Verkiaring vets chillen rekening 2011 en de actuele begroting 2011 Er is minder aan projecten uitgegeven vanwege het niet verkijgen van cofinanciering door derden. Het opstarten van projecten duurt langer dan verwacht. Deze projecten lopen door naar 2012 en dus worden ook de kosten in 2012 gemaakt. Verkiaring verschillen actuele begroting 2011 en de primaire begroting 2011 Ten onrechte zijn de salariskosten van projectleiding niet opgenomen in de begroting. Projecten zijn uitgesteld wegens nog niet toegekende interregionale subsidie of doorgeschoven naar Ddoitte. Postbus c Rctcrdam SS8 I JUN 2D12 \J)tJfltIfG1t:edoocjnden Behorend bij controeuerk!arng dd. 15 Ruimte

18 Deojttee Pos-thus 2031 SiOO0 Rottcrdam s I Vo 4ertjcdQeIfldO 3JUNI2012 Bohorend bi 1 cofltroteverkjarn,. d d 16 Ruimte

19 S3 S4 S5 Programma 2. LANDSCHAP :.., 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat ombeleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk wordenversterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Groen blauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie en landschap Recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 2.2 Wat hebben we bereikt? Ret PFO landschap heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor a! de projecten trekkers benoemd. De meeste projecten zijn in de nieuwe werkstructuur van het SOHW opgestart of verder doorgezet. De aangekondigde bezuinigingen door het kabinet hebben grote consequenties voor de beschikbare externe financiering van provincie en rijk (ILG) voor projecten vanuit het programma Landschap. Ook de laatste EU gelden (POP) zijn met de tranche van maart 2011 toebedeeld. De provincie heeft eind 2011 de herijking afgerond, nadat de onderhandelingen met de staatssecretaris van EL&I over nog openstaande verplichtingen op gebied van robuuste natuur (EHS) en recreatie om de stad (RODS) tot een akkoord hebben geleidt. Vervolgens gaat de provincie in de nieuw op te stellen Groenagenda na of er nog geld beschikbaar is en waar zij prioriteit aan geeft in de uitvoering. Ondanks de minder goede mogelijkheden voor (co)financiering zijn in 2011 goede resukaten gerealiseerd op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en bevorderen van recreatie en toerisme (inclusief promotie en marketing van de Hoeksche Waard). 2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Projecten Groenblauwe structuur (UP-S3) Ddoitte Resultaten 2011 Na 7 jaar hard werken en onafgebroken uitvoering is op 12 mei jl. het Vlietproject Hoeksche Waard opgeleverd. Een project dat voor Zuid-Hollandse en landelijke begrippen in een ongekend tempo is uitgevoerd door de streek. Op 14 mei 2011 was het de beurt aan burgers om het \j1itprojbct te beleven. Vanuit een drietal centrale locaties waren er diverse activiteiten opgezet met als do de inwoners van de Jo : catiedoeleinden bj ccnto. erkiaring dci 1 r U 2 17 Landschap

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie