- 1 - Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Registratienummer 2009035092"

Transcriptie

1 Registratienummer Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA 1. Opening en welkom 2. Berichten van verhindering, mededelingen 3. Vaststellen van de agenda Raadsvoorstel Ontwerp Programmabegroting 2010 a. Algemene beschouwingen b. Schorsing c. Repliek college van B&W d. Schorsing diner e. Debat f. Schorsing g. Repliek college en preadvies moties en amendementen h. Stemming over amendementen i. Vaststelling programma begroting 2010 /stemverklaringen j. Stemming over moties k. Sluiting Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Raadsleden: Wethouders: R. Th M.. Nederveen (burgemeester) mevrouw K.A. van der Pas de dames mr. A.M. Jeltes (D66), mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), C.A. van Stralen (D66), M.H. Verkaik-Vernooij (CDA), drs. Th.H.M. Wolf mpa (PvdA), drs. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD) en de heren ir. F.W. van den Berg (VVD), ing. A.J.G. Burger (CDA), drs. ing. P.J.A. Boeijink (VVD), drs. W.G. Brussaard (VVD), drs. C.W.D. van Gruting (VVD), mr. L.J.L. Heukels (LB), J.H.B.M. Hustinx (LB), drs. R.W. Kruijswijk (GrLi), H. Pieterson (VVD), H.A.L. Schell (PvdA), drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), dr. F. Schuring (VVD), J. Westphal (D66) mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD) Managementteam: mevrouw drs. K. Kensen (adjunct-directeur, afdelingshoofd bedrijfsbureau) en de heren P.G.A. Dubbe (afdelingshoofd publiekszaken), mr. J.C.M. van Hooft (afdelingshoofd gemeentewerken), R.J. van der Hoek (afdelingshoofd belastingen Kennemerland-Zuid), V. Portanger (afdelingshoofd bouwen en wonen), W. Toet (afdelingshoofd financiën en facilitaire zaken) en mr. A.Ph. van der Wees (directeur-gemeentesecretaris) - 1 -

2 Notulist: mevrouw E.A. van der Giessen (Extern Support) 1. OPENING / VASTSTELLEN VAN DE AGENDA / MEDEDELINGEN De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder de aanwezigen op de publieke tribune, de pers, de duoraadsleden en de luisteraars via de radio. Hij heet ook het aanwezige managementteam welkom. 2. BERICHTEN VAN VERHINDERING, MEDEDELINGEN De VOORZITTER meldt geen berichten van verhindering te hebben ontvangen. Er zijn geen mededelingen. 3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA De VOORZITTER geeft aan indien de raad akkoord gaat met de agenda hij de raad helpt om de in de agenda aangegeven tijdsambitie te realiseren. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld RAADSVOORSTEL ONTWERP PROGRAMMABEGROTING a. ALGEMENE BESCHOUWINGEN INCLUSIEF VRAGEN AAN ANDERE FRACTIES CDA Mevrouw SOETEMAN: De eerste gemeenschappelijke begroting na de fusie. Gelukkig is de begroting, ook in meerjarenperspectief, sluitend. En dat is een compliment waard aan het college en dat vindt onze fractie. Maar het is een financieel lastige tijd. De landelijke overheid gaat financiële maatregelen nemen die ook Bloemendaal zullen treffen. De CDA fractie verzoekt het college om voor maart 2010 met een voorstel voor het afslanken te komen. Hopelijk komen we ver met het efficiënt inzetten van onze middelen, maar echte bezuinigingsmaatregelen zijn helaas niet uitgesloten. De speerpunten dienstverlening, duurzaamheid, cultuur en sport zullen daarbij niet uit het oog moeten worden verloren. Zij zullen niet de dupe moeten worden van de bezuinigingen. En dat zal op zich een hele klus worden. De CDA-fractie vindt het daarnaast heel belangrijk dat de bestaande voorzieningen binnen onze gemeente behouden blijven voor onze inwoners. Waar nodig en mogelijk moeten die bestaande voorzieningen wat betreft de CDA-fractie zelfs versterkt worden. Ook in een tijd waarin het Bloemendaal financieel minder voor de wind gaat. Of misschien moet ik wel zeggen: juist in een tijd dat het de inwoners van Bloemendaal financieel minder voor de wind gaat. Dat betekent dat we in de raad keuzes zullen moeten maken over de manier waarop we bestaande middelen inzetten en over de manier waarop we onze middelen op peil kunnen houden. Wanneer we moeten kiezen tussen een nieuw gemeentehuis en het in stand kunnen houden van een aantal voorzieningen voor de burgers (Welzijn Bloemendaal, de muziekschool, voorzieningen voor kwetsbare groepen vanuit de WMO), dan maakt onze fractie een duidelijke keuze. Dan maar geen nieuw gemeentehuis

3 Behoud van bestaande voorzieningen kan op een gegeven moment op gespannen voet komen te staan met de gelijktijdige wens van de fractie om de OZB, afgezien van een inflatiecorrectie, niet te verhogen. In dat geval zal de fractie een zorgvuldige heroverweging moeten maken. De CDA-fractie vraagt verder aandacht voor het thema duurzaamheid. Vanmorgen bleek via de media dat we het landelijk ook slecht doen qua duurzaamheid. Wij vragen aandacht voor duurzaamheid (sustainability) binnen onze gemeente. De afgelopen jaren is de aandacht voor duurzaamheid binnen onze gemeente fors toegenomen. Maar duurzaamheid wordt door veel mensen nog vooral geassocieerd met natuur en milieu, klimaat en energie(besparing). Dit terwijl duurzaamheid, behalve een ecologische dimensie, ook een sociale en een economische dimensie heeft. Voor die dimensies van duurzaamheid vraagt het CDA aandacht. Natuurlijk hechten wij waarde aan de ecologische dimensie, maar dat vinden we toch te beperkt. Ook ontwikkelingen op technisch, economisch, politiek en sociaal vlak dragen bij aan een gezonde aarde met gezonde mensen. Wij vinden dus burgerparticipatie, sociaal beleid, en internationale samenwerking ten minste even belangrijk als de ecologische dimensie van duurzaamheid. En wie weet kan deze gemeente zich met steun van het Gemeentebestuur ontwikkelen tot een Fair trade gemeente. Een gemeente waarin eerlijke handel, duurzaam inkopen en het halen van millenniumdoelen zichtbaar en herkenbaar zijn. Vaak hoeft het geen geld te kosten, maar is het een kwestie van mentaliteitsverandering. Onze fractie zal de werkzaamheden van het college met betrekking tot de risicobewaking kritisch volgen. Wij hopen van het college in maart 2010 ook een eerste begrotingbrede risicoanalyse te zien. Algemene oplossingen voor alle tijden en plaatsen zijn er niet. Ons is niet meer gegeven dan voortdurend te trachten te grote fouten te vermijden. De grenzen worden bepaald door het beschikbare inkomen. Jelle Zijlstra zei dat vele jaren geleden al. Het CDA wil ook een aantal amendementen en moties indienen en mevrouw Soeteman geeft een korte omschrijving. Een daarvan gaat om het vervangen van straatnaambordjes in Bennebroek. De fractie wil daarvoor geen geld uittrekken, maar heeft het gekoppeld en wil het bedrag van met name reserveren voor het geven van indexaties voor gesubsidieerde instellingen. In het tweede amendement stelt de fractie voor om de begroting te belasten met een extra uitgave voor uitsluitend 2010 om de subsidie-instellingen wel in hun uitkering een indexatie toe te kennen. Het derde amendement betreft de extra toezichthouder voor Paswerk, waarin de fractie aangeeft de toezichthouder nog niet in 2010 te willen. Later in de vergadering wil mevrouw Soeteman dat toelichten. De fractie heeft ook drie moties, waaronder inzake de naamgeving van het gebied wat op dit moment bedoeld is als ecologische golfbaan; een motie betreffende het terugbetalen van OZB belasting aan sportverenigingen en een motie over de fair trade in Bloemendaal. De VOORZITTER geeft aan aan het begin van het eerste termijn van het college de besluitelementen van de ingediende amendementen en moties voorlezen en deze dan ook deel van de beraadslaging verklaren. GROENLINKS De heer KRUIJSWIJK: Dit college heeft niet veel tijd, ook al zijn er geen verkiezingen voorlopig. Dus geen tijd voor zelfvergenoegzaamheid of het-zal-mijn-tijd-wel duren Als we het Haarlems Dagblad mogen geloven dan vindt de wethouder van financiën - 3 -

4 dat het college de burger niet wil opzadelen met belastingverhoging, omdat we allerlei wilde ideeën hebben. Natuurlijk niet! Belastingverhoging, het idee Wilde ideeën in Bloemendaal, in ons rustige dorp, het idee Wij hebben geen last van idee-vrees, maar goede plannen moeten ook worden uitgevoerd. Daar willen we het college op aanspreken, maar dat gaat nog niet echt lekker. Het uitvoeren van plannen binnen de planning blijkt in Bloemendaal lastig. GroenLinks zit hoog dat er nog steeds geen plan is voor openbare verlichting. Er was aangekondigd dat dit dit jaar zou komen. Wat de fractie ook hoog zit is dat het uitvoeringsprogramma Handhaving nog geen handen en voeten heeft gekregen. Het college zou dat voorbereiden en dat hebben we al gevraagd in En de Communicatienota zou in september 2009 gereed zijn en die is er ook nog steeds niet. GrL vindt dat er meer daadkracht getoond mag worden, zodat goede plannen&ideeën ook worden gerealiseerd. De meerjarenbegroting als perspectief voor de begroting die we vanavond gaan goedkeuren of niet, die is nogal rooskleurig vindt GrL. 1. Bloemendaal is relatief sterk afhankelijk van het Gemeentefonds, de afname van inkomsten uit dit fonds zal kunnen oplopen tot > 10%. 2. De kosten van veel plannen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Dat hoeft ook niet als die plannen nog niet concreet zijn, maar toch is er al aardig concreet over ontwikkelingen gepraat en dan zijn die kosten niet in de begroting terug te vinden. We hebben bijvoorbeeld automatiseringsplannen en een conceptautomatiseringsnota besproken met een half miljoen euro aan kosten van projecten. Deze kan ik niet terugvinden, ook niet in de investeringsplannen voor 2010 en verder. 3. De begroting is dan wel duurzaam sluitend en het CDA is er daar blij over, maar de vraag is hoe lang we dat volhouden en GrL is daar niet zo positief over en vindt dat er eigenlijk gekeken moet worden naar de diensten, welke voortgezet moeten worden en misschien enkele diensten beperken. Meer lean en mean moeten werken, dan we al doen in deze gemeentelijke organisatie. Wij willen daarmee al vast een start maken, omdat wij het zien aankomen en om ruimte te scheppen. Allereerst verzoeken we het college om voorjaar 2010 of voor de begroting 2011 in elk geval, een paar scenario s te presenteren met onderbouwde bezuinigingen/efficiencymaatregelen. Niet de kaasschaaf van een half of een procent over alles, maar gericht onderzoeken waar kan je nu verstandig op snijden en wat zou in stand moeten blijven. In 2010 vindt GrL dat er al ruimte geschapen moet worden en raadsbreed voel ik aan een steun voor het niet vervangen van straatnaambordjes in Bennebroek. Hierover dien ik een amendement in samen met PvdA en D66. Wij stellen ook voor een beperking van de extra uitgaven voor Paswerk. Niet zo radicaal als het CDA. Maar wel zo dat die extra controlekosten tot redelijk blijven beperkt, met inachtneming van de relatie met de gemeente als opdrachtgever en Paswerk als leverancier. Ook op de kleintjes willen we graag letten aan de inkomstenkant, en nu eindelijk eens na al die jaren de parkeerbelasting hier te verhogen. Verdubbel het, dan blijft het simpel en de PvdA vindt dat ook een goed voorstel, iets bescheidener dan GrL. De opmerking van het CDA over het gemeentehuis, al voor dat we daar investeringen in gaan doen, zullen we de planvoorbereiding moeten bijsturen. Dat komt ongetwijfeld apart in de raad aan de orde. Het college lijkt zich neer te leggen bij de onderuitputting en het college zegt in haar toelichting dat de onderuitputting als wordt ingeboekt. En dat vindt GrL de omgekeerde wereld. Er is veel aan onderuitputting te doen. College, we hebben een motto voor u voor de komende tijd: doen, durven en doorpakken. Wees scherp en wakker. Kom tijdig bij ons terug als u wat nodig heeft. Niet bij voorbaat al uw ambities inperken door de onderuitputting in te perken in de begroting

5 GroenLinks is positief over hoe inspraakavonden verlopen en de rol van de wethouders daar in. Ik heb nog geen inspraakavond met de burgemeester mogen meemaken. We waarderen nog steeds de goede intenties van het college. Bij interruptie merkt de heer VAN DEN BERG op dat het aardig klinkt DDD, maar de triple E en triple D bedrijven zijn allemaal failliet, dus dat lijkt hem niet zo handig. De heer KRUIJSWIJK geeft aan geen verkeerde associaties op te willen oproepen. De goede intenties van het college waarderen wij, maar bij intenties alleen kan het niet blijven. Vandaar dat we ook nog een paar verzoeken hebben en dienen een motie in om de gemeentelijke organisatie in 2012 CO2 neutraal te maken. Ik snap dat dat niet helemaal haalbaar is, maar dan vinden we dat er compenserende maatregelen voor getroffen moeten worden en dat het college het komende jaar gaat uitwerken wat die compenserende maatregelen dan kunnen zijn en dan kunnen we daarna nog beslissen of dat haalbaar is. Dat is dan het minimum. En brengparkjes voor plastic en textiel zijn voor GrL ook belangrijk en zeker dat daar vaart mee gemaakt wordt. Bij interruptie vraagt de heer BOEIJINK of de gemeente voor het CO2 neutraal zijn extra budget beschikbaar moet stellen. De heer KRUIJSWIJK zegt er geen extra budget voor te hebben voorgesteld en alleen te vragen aan het college om een voorstel. Net zoals de VVD in Wassenaar daar ook om gevraagd heeft aan het college. Dat is iets wat toch ook moet leven bij de VVD en GrLi verwacht daarin steun. Tenslotte de norm voor tevredenheid van de burgers, dat is een 5,5, staat in de begroting. Dat kan niet waar zijn. Een dikke voldoende is toch wel het minimum. Om de tevredenheid bespreekbaar te maken, zien wij graag een overzicht van alle vragen, wensen, brieven en mails aan de gemeente, naar onderwerp en met doorlooptijd en een opsomming van het aantal brieven. Meer uitgesplitste informatie over wat de burgers vragen in de loop van het jaar. Daar heeft GrL ook een motie voor. Inmiddels kan GrL ook een tevredenheidsoordeel geven over dit college en dat oordeel is nog niet zo positief. Het is ook niet beter geworden. Het college straalt zelf tevredenheid uit, dat maakt het er niet beter op. Wat zullen we zeggen: 5,5: bespreekgeval dus. Ons oordeel over de begroting is afhankelijk van deze avond. D66 Mevrouw JELTES: Volgens D66 zijn gemeenten de belangrijkste bestuurslaag in Nederland, want de gemeenten staan het dichts bij de burgers. Daarom is de kwaliteit van de gemeente voor de burger van het grootste belang. D66 streeft naar: - Een gemeente die zorgt dat haar inwoners aan het werk kunnen, dat betekent een efficiënt apparaat wat in staat is om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, die dat op eigen kracht niet kunnen. En een goed ondernemersklimaat, dus geen overbodige regels. - Een gemeente waar goed en gevarieerd gewoond kan worden, door alle bevolkingsgroepen. Daarom moet er ook ruimte zijn voor sociale woningbouw en voor woonvormen voor specifieke doelgroepen die begeleiding bij het wonen nodig hebben

6 - Een gemeente die duurzaam is en slim omgaat met energie en haar inwoners hierbij stimuleert. Het college heeft duurzaamheid als speerpunt in haar programma opgenomen. Daar is D66 heel blij mee. D66 realiseert zich wel dat niet alles in korte tijd geregeld kan worden. CO2 neutraal worden bijvoorbeeld is een geweldige klus om in korte tijd te doen, dat doe je in een paar jaar. Ook gaat het college beleid vaststellen om er voor te zorgen, dat de nieuw- en verbouw van woningen voldoet aan de eisen van duurzaamheid. D66 heeft er vertrouwen in dat dit college goed op weg is om deze gemeente duurzaam en energie slim te maken. Bij duurzaamheid hoort ook duurzaam vervoer. Daarom steunt D66 ook graag de extra aandacht voor de verbetering van de fietsvoorzieningen. Een fietsvriendelijke gemeente nodigt uit tot het laten staan van de auto en ook dat is duurzaam. - Een gemeente die kennis voor haar ambtelijk apparaat en haar bestuurders belangrijk vindt. De wereld staat niet stil, zaken veranderen steeds sneller, levenslang leren hoort daarbij. - Een gemeente die zorgt voor goed en voldoende onderwijs op hoog niveau in goede schoolgebouwen. Schooluitval moet veel aandacht blijven krijgen, ook al komt het in Bloemendaal niet zo veel voor. Iedere leerling die de school voortijdig verlaat is er een te veel. Op het gebied van de onderwijshuisvesting ligt er nog een zware taak, met name de realisatie van gymnastiekvoorzieningen baart D66 zorgen. Al in 2007 heeft Bloemendaal besloten dat er een gymlokaal in Bloemendaal dorp bij moet komen. Nog steeds zijn we daar geen stap verder mee. De wethouder onderzoekt nu de mogelijkheid van een ondergronds gymlokaal. D66 weet haast wel zeker, dat een ondergrondse voorziening veel te duur wordt en wil graag dat het college ander mogelijkheden gaat onderzoeken. De scholen moeten eindelijk dat gymlokaal krijgen. D66 is een groot voorstander van brede scholen en ziet graag in 2010 de eerste brede school in Bloemendaal gerealiseerd. - Een gemeente die democratisch, open en integer is. De gemeente moet doen wat ze belooft, vroegtijdig inwoners informeren en bij projecten betrekken, maar ook besluiten durven nemen. De inwoners moeten vertrouwen in hun gemeente hebben en weten dat ze invloed kunnen hebben op het beleid. Het college is op dit terrein tevreden met een score van 5,5. D66 streeft voorlopig naar een 6, ook al is dat ook nog wat mager. - Een gemeente waar DIENSTVERLENING met hoofdletters wordt geschreven. Dit is ook een speerpunt van het college en D66 zal het college in de uitvoering daarvan graag steunen. Dienstverlening kun je zien als het verstrekken van een paspoort, maar D66 ziet dienstverlening ook als zorgen voor een goede woonomgeving en zorg voor een goede inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig gaat dit college nu het achterstallig onderhoud van de wegen en met name de voet- en fietspaden aanpakken. Daar is heel veel geld mee gemoeid, maar voor onze inwoners is het belangrijk dat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. - Een gemeente waar kwaliteit van ambtelijk apparaat en bestuur vanzelfsprekend is. Er moet ook aandacht zijn voor het functioneren van de raad. Veel raadsleden haken voortijdig af, nog niet in Bloemendaal gelukkig. Maar het wordt wel moeilijker om goede kandidaten te vinden door het grote tijdsbeslag van het raadswerk. Daarom is het belangrijk dat raadsleden op een efficiënte wijze kunnen werken. Dat betekent o.a. heldere stukken eisen en een goed functionerende website

7 De begroting 2010 is in vergelijking met andere jaren inzichtelijker en de raad kan beter controleren of de begroting ook goed wordt uitgevoerd. D66 is tevreden over de verbeteringen, die zijn aangebracht en ziet het doorzetten van deze ontwikkelingen naar een volledige S.M.A.R.T. begroting met vertrouwen tegemoet. De begroting ziet er dus mooi uit en ook financieel is alles op orde. Echter we weten nu al dat we in de komende jaren flink gekort worden door het Rijk en daar moeten we rekening mee houden. Het is goed om nu al kritisch naar alle uitgaven te kijken. Maar een goede bezuinigingsoperatie moet zorgvuldig gebeuren en vraagt tijd. D66 is niet voor een kaasschaafmethode en voor het bezuinigen zonder een goede onderbouwing of met direct negatieve effecten voor economische activiteiten. Wij gaan er van uit dat het college nu gaat beginnen met onderzoek naar waar er bezuinigd kan worden en of er extra inkomsten te genereren zijn. D66 verwacht goede voorstellen bij de kadernota We hebben afgesproken dat er alleen projecten in de begroting worden opgenomen die ook in het begrotingsjaar gerealiseerd kunnen worden. Bij een aantal zaken zet D66 vraagtekens. Kan het college garanderen dat o.a. de volgende projecten inderdaad in 2010 worden uitgevoerd, zo niet dan horen ze nu niet in de begroting thuis: - de bouw van een nieuw publiekscentrum - het opstellen beheerplan openbare verlichting - het verplaatsen expositieruimte Achter de Zuilen - start bouw gymlokaal Van Eeghenschool - start permanente uitbreiding Julianaschool - voldoende budget voor een ondergronds gymnastieklokaal - start van de renovatie van de Franciscusschool. - dag van de romantische muziek, daarvan weten we overigens al dat die niet in 2010 plaatsvindt. Zo nodig zal D66 hierover nog amendementen indienen. We hebben een breed gedragen college. Maar natuurlijk ook een dualistisch stelsel. Laten we de krachten van de raad waar mogelijk bundelen, het spel open spelen en onze controlefunctie goed uitvoeren. D66 dient twee amendementen inzake de dag van de romantische muziek en burgertevredenheid, en drie moties in over grondbeleid, gymnastiekvoorzieningen en overlast van jongeren. VVD De heer BOEIJINK: Het College heeft een sluitende begroting voorgesteld voor de komende 4 jaar. De lasten voor de bewoners nemen beperkt toe met 1,5% per jaar (gelijk aan de inflatie), na overigens een periode van 3 jaar zonder enige stijging. Enkele nieuwe investeringen zijn in basis voorzieningen als scholen, sport en onderhoudswerkzaamheden. De VVD is tevreden met deze keuzes. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in jeugd, onderwijs, voorzieningen terwijl de belasting voor de burgers in oud Bloemendaal gelijk is gebleven. Hier kom ik verder op terug, een kleine uitstap naar Bouwen en Wonen en ruimtelijke ordening. In deze afdeling zijn de nodige hobbels weg te nemen. Een inventarisatie van mij begin dit jaar wees uit dat we zo n 9 kleine zaken in de gemeente speelden tussen enkele bewoners en de gemeenten. Allemaal zaken waarin communicatie en argumentatie voorop staan. 2 kleine beslissingen van het vorige college in november/december 2008, waarin het college gedelegeerd was door raad, zijn afgelopen week door de rechtbank verworpen (uitbreiding Julianaschool met 6 lokalen en Hofstedeweg 4-7 -

8 omzetting van woon naar kantoor bestemming). Dit duidt op dat dit soort beslissingen beter moeten worden genomen en het besef er moet zijn dat de belangenafweging veel zorg vraagt. Beter is dat dit soort beslissingen niet bestreden hoeven te worden bij de rechtbank. Dit kost de gemeente handenvol geld en verloren tijd van ambtenaren. Hoe we sinds de zomer omgaan met de bewoners om de Julianaschool is een voorbeeld waarin wordt gepoogd door middel van overleg te komen tot wederzijds te accepteren oplossingen. Ook de VVD is niet naïef, it takes 2 to tango, maar ook bij de tango moet je de partner uitnodigen om te dansen en moet er geleid worden. Keerpunt in grote projecten was afgelopen periode het project Marinehospitaal en de gemoederen daaromheen, aangevoerd door de wilskrachtige VMHT. Wij leven in een democratie waarin we hebben afgesproken dat de Raad van Stage (RvS) het laatste woord heeft. De RvS heeft zeer duidelijk alle tegenargumenten verworpen en daarmee is wat ons betreft het onderwerp voorbij. Het bestrijden van de uitspraken van de RvS kunnen we ook niet plaatsen. Wat ook geleerd is dat het driest lanceren van bouwplannen zonder goede analyse en besluitvorming dus geen zin heeft. Vaak worden er hierdoor verwachtingen gecreëerd die dan later grote teleurstellingen veroorzaken. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de gemeente, bijv. onderwijs en ruimtelijke ordening, zijn een voorwaarde hiervoor. De VVD ziet nadrukkelijk dat het college kwaliteit van besluitvorming en duidelijke communicatie voorop heeft staan en verwachten dat dit effect zal krijgen. Ten aanzien van jongerenoverlast is ook de nodige duidelijkheid te krijgen. Hoe gaan we om met meldingen die we krijgen van jongerenoverlast. Niet alleen in Bloemendaal, ook in Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. We vinden dat de rol van de gemeente in deze is om de overlast te verkleinen. Dit gaat samen met de ouders en buurgemeenten, preventief, maar ook moet de politie goede middelen hebben, waaronder een APV die past bij het kunnen reageren op die overlast. Hiervoor zullen we samen met D66 een motie indienen. Investeringen. Het nieuwe college heeft het collegeakkoord als leidraad gehanteerd om te komen tot begroting. Wetende dat de broekriem al aangehaald moest worden. Daarin is gekozen tot een bescheiden aantal vernieuwingen in de gemeente. Het uitwerken daarvan vraagt kleine projectinvestering die wat betreft de VVD niet moet leiden tot een verhoging van de lange termijn uitgaven, maar gezien moeten worden als vervanging van bestaande. Op basis daarvan hebben we gekeken naar de begroting zoals die voorligt. Om zo n investering te noemen: het vitaliseren van de winkelstraat in Bennebroek is actueel om te zorgen dat de middenstand in Bennebroek zich zal blijven vestigen. Zonder te zeggen dat de gemeente dat in kern kan oplossen, maar misschien wel beïnvloeden door een goede infrastructuur daarvoor te bieden, is dit project voor het welzijn van Bennebroek uiterst belangrijk. Het is echter te verwachten dat we moeten gaan bezuinigen vanaf 2011 door kortingen van het Rijk. De omvang zou zo maar een miljoen per jaar kunnen zijn. Dit is niet op te lossen door kleine uitgaven te beperken of een kort lopend project direct te stoppen. Dit vraagt grote maatregelen. Het is verstandig daar snel een vermageringsplan voor te hebben. Daarin zijn verschillende acties mogelijk zonder dat de basis voorzieningen in gedrang komen. We noemen er twee. 1. Het vorige college heeft in de periode 2006 tot en met 2008 voor miljoenen aan nieuwe projecten gestart. Er moet goed gekeken worden welke kunnen - 8 -

9 gestopt, omdat ze geen zichtbaar of meetbaar resultaat opleveren. Een evaluatie in de vorm van "een lijstje met activiteiten" die zijn gedaan, is voor de VVD niet voldoende als argumentatie om het maar te continueren. Bij interruptie vraagt mevrouw WOLF om voorbeelden van die miljoenen projecten van het vorige college en wat het verschil is tussen besluitvorming van het college en raad. Ze begrijpt dat het vorige college eigenstandig, wat een schande zou zijn, voor miljoenen projecten heeft gestart. De heer BOEIJINK geeft aan de beschouwing te willen afronden en mogelijk in de tweede termijn antwoord te geven op mevrouw Wolf haar vraag. 2. De gemeenteorganisatie is voortgekomen uit de samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal. Onze Gemeente heeft nu 150 werknemers. Kunnen we daarin niet effectiever gaan werken? Kunnen sommige taken niet beter samen worden gedaan met de omliggende gemeenten? Denk bijvoorbeeld aan de ICTactiviteiten. T.a.v. de Begroting van 2010 zullen we ook vooral ingaan op de lange termijn uitgaven. Eén uitgave willen we apart noemen, nl. de verhoging van het budget met 253k per jaar. Voor wegonderhoud. Wij hebben nut en noodzaak van deze verhoging goed bevraagd en zijn tot conclusie gekomen dat technisch gezien er goede argumenten zijn. Complimenten aan de afdeling die dit heeft uitgewerkt. Echter blijft hier de vraag liggen of dit ook moet leiden tot een financiële verhoging, per slot van rekening is het een voorziening die wordt gevuld. Ook moeten we het wel kunnen betalen, wetende de grote besparingen die eraan gaan komen. Wij zijn akkoord met de 100k verhoging voor 2010, zoals in de begroting staat, maar zullen dan opnieuw kijken naar de financiële noodzaak tot verhoging en de noodzakelijkheid daartoe voor de volgende jaren. Afrondend. De VVD staat voor het zorgvuldig besteden van geld van de bewoners, en zal het College vragen te komen met een vermageringsoperatie dat per direct kan worden gestart. Want succesvol vermageren kun je niet uitstellen. Hiervoor zal de VVD een motie indienen. En vervolgens hebben wij 4 amendementen die allen ingaan op de incidentele uitgaven voor 2010 gepland, waarvan wij niet direct de noodzaak zien om nu te doen. Bij interruptie vraagt mevrouw WOLF om antwoord op haar vraag. De heer BOEIJINK zegt dat mevrouw Wolf hem vraagt een aantal detailelementen in te voegen. Een besluit van het college is een besluit van de raad, maar het college is het dagelijks bestuur en de raad controleert. Het college heeft terdege enorme voorstellen voorgelegd en de vorige sprekers hebben al een aantal voorbeelden genoemd, waarvan afgevraagd moet worden of die wel in de vorm zoals ze toentertijd zijn voorgesteld moet worden voortgezet. Mevrouw WOLF zegt niet te hebben gevraagd of een besluit van het college een besluit van de raad is, maar of duidelijk gemaakt kan worden of het college het besluit genomen heeft of de raad. Ze geeft aan dat de raad de besluiten genomen heeft op voorstel van het college en dat de raad op dat moment van mening was dat het goede besluiten waren. Mevrouw Wolf vraagt de heer Boeijink juister te zijn in zijn terminologie. Daarnaast geeft ze aan te hebben gevraagd om voorbeelden. De heer BOEIJINK zegt zojuist antwoord te hebben gegeven en als voorbeeld te noemen de investering in sportzalen, die echt nodig zijn. Daarbij merkt hij dat - 9 -

10 na drie jaar geconstateerd kan worden dat de ruimtelijke ordening niet is, niet op orde is gemaakt en nog steeds niet op orde is, de vraag er ligt wat de gemeente verder gaat doen. De vraag voor de VVD rijst of het goede beslissingen waren. LIBERAAL BLOEMENDAAL De heer HEUKELS: Geacht College, geachte mede-raadsleden, wij hebben weer een prachtig boekwerk gekregen, dat qua kleur mooier is dan de inhoud. Op dat boekwerk staat: begroting 2010, en wel van de goedkope doe-het-zelf klusser Bloemendaal. Wij zijn verheugd dat al op bladzijde drie in de leeswijzer wordt aangegeven, wat de doelen van het college zijn, wat ze willen bereiken en wat het mag kosten. Vervolgens legt het college op bladzijde vier uit waardoor een sterker college wordt gekenmerkt. Daar vallen een paar punten zeker op: namelijk inhoudelijke deskundigheid, competentie op het vak van communicatie, het bezorgen van trots bij ambtenaren en de samenleving enthousiasmeren en het kunnen besturen in interactie met burgers en maatschappelijke organisaties. Waar is dat college? Ik herken dit college daar niet in. Voorts geeft het college in haar aanbiedingsbrief van 7 oktober jl. aan, dat zij maatschappelijk voorbeeldgedrag wil gaan vertonen en geen maatschappelijke verspillingen wil gaan toestaan. Dat alles schept hoop, zou je denken. Het maatschappelijk voorbeeldgedrag. Wij gaan er vanuit, en anders zullen wij een beroep op de WOB doen, dat dit college in de eerste week van januari van zichzelf over het eerste jaar van hun aanwezigheid volledig openheid van zaken doet door middel van het publiceren van alle gedeclareerde kosten met bonnetjes, waaronder ook het volgen van trainingen. Dit in verband met het feit dat het college al een riante onkostenvergoeding ontvangt. Elke euro die dan meer gedeclareerd wordt, is in feite al een maatschappelijke verspilling en in strijd met het maatschappelijk voorbeeldgedrag. Wij vertrouwen het college volledig dat zij daar volledig openheid en inzage voor geeft. Wij zullen op korte termijn dan ook zekerheidshalve, in verband met de termijnen, een verzoek daartoe indienen. Ten aanzien van het bezorgen van trots bij de ambtenaren, is het buitengewoon knap, dat het college dat tracht te doen door bij bijna elke post van buiten adviseurs, etc. te gaan aantrekken, waar de gemeente over voldoende kwaliteit intern beschikt. Met andere woorden, op gebieden waar onze ambtenaren ook goed genoeg in zijn, passeren we hen en huren een dure kracht in. De trots van het college op de kwaliteit van onze ambtenaren straalt daar vanaf. Ook het besturen in interactie met burgers toont een sterk college. In dat opzicht is LB dan ook buitengewoon gelukkig met het feit dat de wethouder RO ten overstaan van de bewoners rondom de Haringbuys eindelijk openbaar zijn hart heeft gelucht door te zeggen, dat als de BAM daar was gaan bouwen, we helemaal aan de Goden waren overgeleverd. We zijn dan ook buitengewoon verheugd dat de wethouder zijn ware gezicht laat zien, zoals hij als fractievoorzitter inmiddels aan mij vroeger deed. Door deze ontboezeming lijkt de wethouder ruggengraat te tonen, maar als wethouder een totaal verkeerde. Hij bewijst hiermee absoluut ongeschikt als wethouder te zijn. Hoe kan hij nog optimaal functioneren door met de Goden verder te onderhandelen. Zijn geloofwaardigheid, voor zover die er was, is volledig weg. Misschien is het ook wel een noodkreet geweest, omdat hij het laatste half jaar aan het onderhandelen is met de BAM over het contract bij het Marine Hospitaal en

11 daar de nodige ervaring heeft opgedaan waartegen hij blijkbaar niet bestand is! Terug naar de inhoudelijke deskundigheid, wat een sterk college kenmerkt. Daarbij betrekken we meteen de competentie op het vlak van communicatie. De begroting is nu juist een prachtig stuk communicatie. Niet alleen naar de raad, maar ook naar de bewoners. Waren er een jaar geleden nog prachtige verkiezingsbeloften uit de hoge hoed getoverd, dan lijkt het er op dat de voormalige lijsttrekker van de VVD, nu als wethouder dat ineens vergeten is. Was hij niet degene die zei dat de VVD tegen OZB verhoging was en nu als wethouder kortgeleden heeft voorgesteld en uiteindelijk de OZB verhoogd is. Naar buiten roept het College dat deze begroting sluitend is. Naar mijn bescheiden mening is een begroting sluitend, als er geen greep uit de kas wordt gedaan en grossomodo de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. Dan hoef je geen greep in de kas te doen of liever gezegd in de reserves. Dat doet dit college wel. En stel dat dit is toegestaan door de wet; het college zegt er niet bij dat de gemeente er per saldo wel op achteruit gaat, lof van de vraag of dat erg is. Wij vinden dat misleiding. Bij interruptie vraagt de heer BOEIJINK waarom de heer Heukels nu pas komt met de opmerking over greep uit de kas en het uitputten van reserves. Want zolang de heer Heukels raadslid is, is hij op de hoogte van het feit dat elk jaar bij de begroting de incidentele uitgaven uit de reserves worden gedaan en structurele uitgaven uit de voorzieningen. De heer HEUKELS zegt dat LB dat niet erg vindt, maar door het niet te zeggen is het misleidend. Al eerder was ingestemd met een verhoging van de OZB en het college werkt dat verder uit. Wij waren het daar niet mee eens en zijn het nog steeds niet. Te meer waar het daar bewoners over het algemeen slechter gaat, kan het toch niet zo zijn, dat de gemeente dan gewoon maar wat meer gaan plukken bij die bewoners in plaats van daadwerkelijk bezuinigen. En met bezuinigen bedoelen wij niet de manier waarop het college dat doet. Het zou te ver voeren om via moties en amendementen de begroting op die manier aan te pakken. Dat zou de hele begroting als het ware honderden amendementen opleveren en daarom hebben wij geen amendementen. Het is de stijl en strekking van deze begroting die onzes inziens fout is. Het college gaat uitbesteden en niet voldoende investeren. Steekt de armen niet uit de mouwen. In plaats van dat het college in deze tijd in duurzame projecten investeert, als stimulering van de economie, dus contracyclisch, zoals extra wegonderhoud, riolering en onderwijs, gaat het college voorop in het uitbesteden, laten onderzoeken en zich extern laten adviseren en doet verder niets. Wij zijn daar fel op tegen. Ga aan het werk college, en doe het zelf. Stimuleer je goede ambtenaren om het werk te doen, waardoor zij ook trots kunnen worden of zijn, in plaats van het negativisme door het werk, wat zij kwalitatief aankunnen, uit te besteden. Daarmee geef je in feite een motie van wantrouwen aan je ambtenaren. Het valt ook op, dat het nieuwe college als college besluit telkens als eerste de externe activiteiten toont in plaats van de echte besluiten, voor zover die er zijn. Bij interruptie vraagt de heer KRUIJSWIJK hoe LB het investeren in de toekomst wil betalen en tegelijkertijd de belasting niet te verhogen en geen greep uit de reserves te doen

12 De heer HEUKELS antwoordt niet gezegd te hebben dat er geen greep uit de reserves gedaan kunnen worden, alleen dat het college het moet zeggen. LB is voorstander van verlaging van de reserves. De heer KRUIJSWIJK vraagt het goed te begrijpen dat LB de reserves die er nu zijn wil gebruiken voor die investeringen. De heer HEUKELS zegt dat LB altijd gesteld heeft dat er gepraat wordt over de portemonnee van de burgers, dat de gemeente geen bank is en dat er minder reserves moeten zijn. De heer KRUIJSWIJK vraagt of de heer Heukels weet hoeveel reserves zijn. De heer HEUKELS zegt dat te weten. LB vindt dat het college veel te veel gaat stappen! Ik vind juist het wekelijkse overzicht van het besluitenlijstje typerend is voor dit college. Het voert geen donder uit, maar vindt het belangrijker om de raad alle uitjes te tonen. Ga zelf achter uw bureau zitten, stimuleer uw ambtenaren, dan heb je heel wat minder geld nodig om aan adviseurs te besteden. Bij interruptie vraagt de VOORZITTER de heer Heukels zijn algemene beschouwing af te ronden. De heer HEUKELS vervolgt: Het toppunt van hypocratie, vinden we ook voorin in de programma s en wel op bladzijde 10. Het college geeft aan, dat als de kwaliteit en de motivering van de beslissingen in eerste aanleg beter worden, er meer draagvlak wordt gecreëerd. Dat is een deur intrappen waar niet eens een sponning in zat. Tenslotte wil ik de raad een citaat van een CDA fractievoorzitter 9 de heer W.Catsman uit de Raad van Haarlem, die de oppositie, maar ook tegenover een college dat op dit moment weigert nu al maatregelen te treffen tegen de komende bezuinigingen, niet onthouden: Het college ziet al pootje badend de tsunami op zich afkomen en constateert tevreden tenenwiebelend dat het water nog steeds niet stijgt. Beeldender kan het bijna niet! Zou het CDA hier in deze raad er ook zo over denken en het tegenovergestelde doen? Merkwaardig zo n CDA op zo n principieel punt. In de oppositie duidelijk en helder en in de coalitie ineens akkoord met het college. Hoe gespleten kan je zijn? PARTIJ VAN DE ARBEID Mevrouw WOLF: De gemeente Bloemendaal heeft met de Ontwerp Programmabegroting 2010 en nu citeer ik - een gemoderniseerde begroting gekregen met het oog op de wenselijkheid om effectief en doelmatig te handelen. Dat is mooi. De PvdA vindt het echter jammer dat nog zo weinig moeite is gedaan om een relatie te leggen tussen de doelbomen, de ken- en stuurgetallen en de programma s. Ook is nog veel werk te verrichten om goede ken- en stuurgetallen in de begroting te krijgen. Bij de schriftelijke vragen hebben we daar ook aandacht voor gevraagd. Bijvoorbeeld bij het programma Openbare orde en Veiligheid. Het enige kengetal dat hier gegeven wordt is incidenten van overlast van of door jeugd. Dit kengetal blijkt te bestaan uit alle telefonische meldingen bij de politie, meldingen die bij politie op straat of op het bureau worden gedaan, constateringen die de politie zelf hebben gedaan of naar hebben gehandeld en, nu komt het, alle controles die de politie uitoefent op de bekende

13 hangplekken tijdens de surveance. Zo kennen we er nog een paar. Als een controle als incident geteld mag worden, dan vindt de PvdA dat er onmiddellijk gestopt moet worden met controleren binnen de gemeente. De jeugd wordt hier toch al zo gestigmatiseerd. Deze begroting staat ook in het teken van de gevolgen van de economische recessie., stelt het college in de aanbiedingsbrief. We hebben gezocht en het klopt dat daar in de begroting 2 keer aandacht voor gevraagd wordt: 1 keer omdat het college meent dat 1 regionale samenwerkingsovereenkomst samen met de gemeente de trap op en af moet en 1 keer omdat het college in tegenstelling tot het verzoek van de raad bij de kadernota geen indexatie wil toepassen op de subsidies. Wij hebben bezwaar tegen de eerste stelling: samen de trap op en af. Dat schept verplichtingen naar de toekomst. Het college maakt hier een automatisme van dat het budgetrecht van de raad belemmert. Dat ook gemeenschappelijke regelingen in de nabije toekomst met minder geld genoegen moeten nemen zal niemand onredelijk vinden. Maar poneer dat zonder een dergelijk automatisme hieraan te verbinden. En gebruik zowel voor trap op als trap af inhoudelijke argumenten. Op de indexatie van de subsidies kom ik dadelijk terug. In de rest van de begroting geeft het college niet aan, de economische recessie zodanig van belang te vinden dat zuinig met onze middelen omgegaan moet worden. Nergens is aangegeven wat afgehandeld is, wat klaar is, wat bezuinigd kan worden. Nee, er worden alleen extra middelen gevraagd en als we die niet via de exploitatiebegroting kunnen vinden wordt een greep in de kas gedaan: er wordt meer dan 1,5 miljoen uit de flexibele algemene reserve gehaald. Ik kom hier later op terug. De PvdA-fractie staat voor de gedane verkiezingsbeloften. Ook in deze raadsperiode willen wij een goed niveau van collectieve voorzieningen combineren met een aan de inflatie aangepaste OZB. We weten daarbij dat de rioolheffing omhoog moet vanwege de zorgplicht van de gemeente voor de afvoer van het regenwater. De combinatie van deze twee doelstellingen, een goed niveau van collectieve voorzieningen en aan inflatie aangepaste OZB, en de aangekondigde bezuinigingen met ingang van 2011 op de gemeenten vereist dat nu al kritisch gekeken wordt naar de gemeentebegroting. De huidige tijd vraagt nog meer om zuinig om te gaan met publieke middelen (met bijvoorbeeld nieuw beleid voor oud beleid) en om reserves op een behoorlijk niveau. De PvdA-fractie heeft voor deze begroting 2010 dus niet alleen naar nieuwe uitgaven gekeken, maar ook de bestaande uitgaven doorgespit. Jammer genoeg konden we dat niet doen aan de hand van de Productbegroting We hebben wel al onze voorstellen ambtelijk gecheckt. U ontvangt dan ook vanavond een groot aantal amendementen dat betrekking heeft op bestaande en nieuwe uitgaven. Bij het zoeken naar deze ombuigingen hebben wij ons onder meer laten leiden door twee uitgangspunten: minder inhuur van externen en minder onderzoeken. De PvdA vindt dat met de huidige personeelsformatie meer zelf gedaan moet worden. Bovendien is het van belang dat door het zelf te doen bepaalde kennis en ervaring in de formatie zelf verankerd wordt. Minder onderzoek omdat op sommige punten al genoeg onderzoek gedaan is en omdat onderzoek vaak gebruikt wordt om beslissingen uit te stellen. De PvdA verhoogt ook sommige uitgaven. We dienen een amendement in om de subsidies te verhogen met de inflatie. Nog even een onjuistheid rechtzetten. In de aanbiedingsbrief stelt het college dat de subsidiebudgetten vanaf 2010 niet meer geïndexeerd worden onder het motto dat als de gemeente wordt gekort de subsidies ook gekort worden. De gemeente wordt echter in 2010 niet gekort. Overigens weer zo n automatisme dat het budgetrecht van de raad belemmert. Als we willen korten doen we dat met inhoudelijke argumenten

14 Ook steunt de PvdA het collegevoorstel om extra geld uit te trekken voor het wegonderhoud. Maar daarbij zou nog eens kritisch gekeken moeten worden in welke mate de rioolvernieuwing deze onderhoudsuitgaven beperkt. En we verhogen de parkeerinkomsten uit Bloemendaal-dorp. Uit milieuoverwegingen en om niet alleen de bezoekers aan Bloemendaal aan Zee te laten betalen. Het college schijnt besloten te hebben het definitieve CJG in het Bispinckpark in Bloemendaal te vestigen aangevuld met decentrale voorzieningen. De PvdAfractie maakt daar ernstig bezwaar tegen, ook omdat we nu al kunnen zeggen dat die decentrale voorzieningen onbetaalbaar zullen zijn. Het CJG is een voorziening voor de gehele gemeente. Het is dan ook zaak die voorziening zo centraal mogelijk te positioneren. Wij verzoeken het college om bij de ontwikkeling van het Haringbuysterrein de mogelijkheid van plaatsing van een CJG (voor de volledigheid: dit betreft een consultatiebureau plus enkele ruimtes voor professionele hulpverleners) op dat terrein mee te nemen. Juist om een gematigde OZB te kunnen combineren met een goed niveau van collectieve voorzieningen heeft de PvdA grote twijfels of het gemeentehuis grondig gerenoveerd en fors uitgebreid moet worden. Het college heeft onlangs het besluit genomen om de gemeentewerf niet te verplaatsen en de milieustraat open te laten. Wij zullen hier nog afzonderlijk over praten als raad maar het betekent naar onze mening dat de belangrijkste financieringsbron voor het vernieuwbouwde gemeentehuis wegvalt. De grond van de gemeentewerf wordt niet verkocht, behoud van de milieustraat betekent geen mogelijkheid woningen te bouwen in verband met milieucirkels, de kantoorruimte op de werf zal dus behouden blijven. De PvdA gaat er van uit dat het college bij de planvorming over de toekomstige huisvesting dit financieringsverhaal meeneemt. Voor wat betreft de collectieve voorzieningen nu dan aandacht voor het dorpshuis Vogelenzang. De manier waarop de afgelopen maanden door CDA, PvdA en het bestuur van het dorpshuis getrokken moest worden aan het college om duidelijkheid te krijgen over de verbouwing van het dorpshuis is eigenlijk schandalig en grenst aan onbehoorlijk bestuur. Wij zijn blij dat er nu eindelijk een fatsoenlijke notitie ligt waar keuzes voor de raad in staan. Hopelijk kan er in december eindelijk een besluit worden genomen. De PvdA heeft twee amendementen aangekondigd over de investeringsbegroting. Daarbij moet eerst opgemerkt worden dat we de late ontvangst van de investeringsbegroting, namelijk gisteren, erg vervelend vonden. De voorstellen ten aanzien van Caprera en Achter de Zuilen zijn in strijd met de gemaakte afspraken om alleen harde investeringen op te nemen. Er zullen eerst plannen gemaakt moeten worden en dan kan daar door de raad over besloten worden. Aangezien beide investeringen voor 2011 op de rol staan hoeft dat geen probleem te zijn. Voor beide zaken willen we graag bij de planvorming meegenomen hebben of het wel primair overheidstaken betreft en of er geen andere oplossingen te bedenken zijn. Hiermee zeggen we niet dat de PvdA alleen overheidstaken wil financieren. Ik sluit af. De PvdA-fractie is teleurgesteld in dit college. Het vertoont geen daadkracht, geeft geen antwoorden, jaagt persoonlijke hobby s na, wil steeds meer geld, doet een onverantwoorde greep in de kas van de gemeente. Er zijn minder redenen te bedenken om een motie van wantrouwen in te dienen. Doen we niet. Omdat we zelf niet in het college willen plaatsnemen, want we doen mee, vanaf het begin of niet. Maar vooral omdat het de eerste begroting is van dit college. En iedereen moet de kans krijgen om te leren. De PvdA gaat er van uit dat het college in haar tweede jaar haar leven zal beteren. 4B. SCHORSING

15 De VOORZITTER schorst de vergadering voor 15 minuten. De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder 4C. REPLIEK COLLEGE VAN B&W De voorzitter gaat over tot het voorlezen van de besluiten van de amendementen en vervolgens de moties. AMENDEMENT A - Vervanging straatnaambordjes Bennebroek in samenhang met het amendement indexering uitgekeerde subsidies Fractie CDA Bij interruptie vraagt de heer PIETERSON of de fractie twee zaken met elkaar verbindt. De VOORZITTER geeft aan dat het amendement een wijziging en dekkingsvoorstel betreft en dat de heer Pieterson daar verder in de tweede termijn op kan reageren. De heer HEUKELS heeft een punt van orde en geeft aan dat de nummering van het amendement afwijkt van de oorspronkelijke lijst. De VOORZITTER geeft aan dat de nummering van de amendementen en de moties op volgorde van inbreng is. Hij herkent het probleem en meldt dat er na de schorsing aangepaste lijsten zullen worden verspreid. AMENDEMENT B Handhaven van indexering uitgekeerde subsidies in 2010 in samenhang met het amendement vervanging straatnaambordjes Bennebroek Fractie CDA AMENDEMENT C - Toezichthouder Paswerk Fractie CDA en VVD AMENDEMENT D - Vervanging straatnaamborden in Bennebroek Fractie D66, GrLi en PvdA AMENDEMENT E - Toezicht Paswerk Fractie GrLi AMENDEMENT F - Afvalinzameling plastic en textiel Fractie GrLi AMENDEMENT G - Burgertevredenheid Fractie D66 AMENDEMENT H - Dag van de romantische muziek Fractie D66 AMENDEMENT I Incidentele verkeersmaatregelen Fractie VVD en PvdA AMENDEMENT J Dorpshuis Vogelenzang Fractie VVD

16 AMENDEMENT K Bedrijfsmatige activiteiten Algemene begraafplaats Fractie VVD AMENDEMENT L Achter de Zuilen Fractie VVD AMENDEMENT M Samenvoegen en bezuinigen op uitgaven van de raad Fractie PvdA AMENDEMENT N - Parkeertarieven Bloemendaal-dorp Fractie PvdA AMENDEMENT O Beperken uitgaven recepties, bestuurlijke en facilitaire representatiekosten Fractie PvdA AMENDEMENT P Schrappen kosten verkiezingen Fractie PvdA AMENDEMENT Q Onvoorziene baten/lasten incidenteel Fractie PvdA AMENDEMENT R Beperken aantal abonnementen Fractie PvdA AMENDEMENT S Indexatie subsidies Fractie PvdA AMENDEMENT T Intrekken bijdrage regionale VVV Fractie PvdA AMENDEMENT U Aanschaffen strandrolstoel Fractie PvdA AMENDEMENT V Schrappen onderzoek dienstverlening per dorpskern Fractie PvdA AMENDEMENT W Schrappen onderzoek vitalisering winkelkernen Fractie PvdA AMENDEMENT X Schrappen doorontwikkeling risicomanagement Fractie PvdA AMENDEMENT Y Kleine incidentele uitgaven Fractie PvdA AMENDEMENT Z Verplaatsing Achter de Zuilen Fractie PvdA AMENDEMENT AA - Toezichthouder paswerk Fractie PvdA AMENDEMENT AB Incidentele lasten en baten: onderzoek en aanleg trapveldjes Fractie PvdA

17 AMENDEMENT AC Investeringsbegroting Caprera Fractie PvdA AMENDEMENT AD Investeringsbegroting Achter de Zuilen Fractie PvdA AMENDEMENT AE Overhevelen dekking uit flexibele algemene reserve naar exploitatiebegroting Fractie PvdA De amendementen maken deel uit van de beraadslaging. MOTIE 1 - Naamgeving beoogde locatie ecologische golfbaan nabij Woestduin Fractie CDA en D66 MOTIE 2 - Afschaffing onroerend zaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen Fractie CDA MOTIE 3 - Bloemendaal Fair trade Gemeente? Fractie CDA MOTIE 4 Kostenreductie i.v.m. beperking gemeentefondsuitkering Fractie GrLi MOTIE 5 CO2-neutrale bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie Fractie GrLi MOTIE 6 - Verhoging parkeertarieven Bloemendaal-Dorp Fractie GrLi MOTIE 7 Beantwoording brieven, s en vragen burgers Fractie GrLi MOTIE 8 Gymnastiekvoorziening Fractie D66 MOTIE 9 - Nota grondbeleid Fractie D66 MOTIE 10 - Overlast van jongeren Fractie D66 en VVD MOTIE 11 Vermageringsoperatie Fractie VVD MOTIE 12 Deelname Jeugd Sportfonds Haarlem Fractie PvdA MOTIE 13 Muziekschool Fractie PvdA De moties maken deel uit van de beraadslaging

18 De VOORZITTER reageert vanuit zijn portefeuille als burgemeester op vragen en opmerkingen van de raad. De heer KRUIJSWIJK geeft aan dat er een mogelijkheid is om het amendement en de motie betreffende parkeertarieven samen te voegen. De VOORZITTER geeft aan dat hierover overleg kan worden gevoerd tijdens de eerstvolgende schorsing en vervolgens kan dit worden behandeld in de tweede termijn. Ten aanzien van de punten die de burgemeesterportefeuille betreft meldt de voorzitter nog in de tweede termijn naar aanleiding van de amendementen en moties te zullen spreken. Hij geeft aan dat de VVD opgemerkt heeft dat er een negental punten in communicatie verbeterbaar zijn en wees op twee rechtsprocedures die een negatieve uitkomst hebben voor de gemeente. De fractie heeft dit naar voren willen brengen als argument om de juridische kwaliteitszorg en de communicatie te versterken. Die conclusie deelt de voorzitter en zegt dat er vanuit zijn portefeuille een substantiële inspanning wordt gedaan om dat te versterken. Dit geeft geen garantie dat er in de toekomst geen enkele rechtsgang verloren zou worden. Het college doet zijn uiterste inspanning om producten juridisch te verbeteren en om communicatie met burgers zo transparant mogelijk te maken, zodat een rechtsgang zoveel mogelijk kan worden vermeden. Er wordt aangegeven dat externe inhuur als het ware een miskenning van het ambtelijk apparaat zou betekenen. De voorzitter ontkent dit krachtig en geeft aan dat bij herhaling het verzoek van de ambtelijke organisatie komt om externe expertise erbij te betrekken en van een gemeente met de omvang (of zelfs nog groter) zoals Bloemendaal kan niet worden verwacht dat alle specifieke expertise, voornamelijk in de voorbereiding van projecten, aanwezig is. De financiering wordt zo veel als mogelijk uit de programmabegroting gedekt conform de verzoeken van de raad daartoe. Bij interruptie geeft mevrouw WOLF aan dat gemeld wordt dat de inhuur van externen veelal op verzoek van de ambtelijke organisatie zelf is. Aan de hand hiervan verzoekt ze het college om een notitie voor de raad met daarin opgenomen wat het verschil is tussen een gemeente als gemeente Bloemendaal en een regiegemeente als gemeente Bloemendaal en wat dat zou betekenen voor de formatie van het ambtelijk apparaat. Een regiegemeente gaat uit van een klein ambtelijk apparaat met regisseurs op het gemeentehuis (dan is verbouwing ook niet nodig) en het grootste deel van de activiteiten, werkzaamheden en onderzoeken wordt uitbesteed. De VOORZITTER geeft aan dat het verzoek strekt tot een fundamentele heroverweging van de gemeente organisatie. Zo kort na de herindeling en reorganisatie, vindt de voorzitter dit nu absoluut niet aan de orde. Hij ontraadt dan ook een motie of amendement met die strekking. De voorzitter geeft aan dat hij zich wel kan voorstellen dat iedere 7 jaar de organisatie tegen het licht wordt aangehouden en dat is in het kader van de reorganisatie gebeurd. Over ongeveer 6 jaar is dit opnieuw aan de orde. Mevrouw WOLF geeft aan dat haar verzoek niet strekt tot een reorganisatie, maar tot het maken van een notitie en mogelijk dat op basis van die notitie de organisatie wordt aangepast. De VOORZITTER acht het nu niet opportuun

19 De heer BOEIJINK dringt er op aan om nu niet een initiatief te nemen die wordt uitbesteed om het uitvoeren. Het betreft een onderwerp dat uitbesteed zou moeten worden en naar verwachting aan een duur consultancy bureau en de VVD wil dat niet betalen. Mevrouw WOLF zegt dat het mogelijk is dat er bezuinigingen naar voren komen. De heer BOEIJINK reageert met de opmerking dat de PvdA op dezelfde lijn zit als de VVD met het nu niet nieuwe uitgaven maken. De VOORZITTER geeft aan dat het onderwerp vast nog aan de orde zal komen in de raad en vervolgt zijn reactie op de algemene beschouwingen. D66 heeft de dienstverlening in een brede definitie aangekaart en dat betrof ook de andere portefeuilles, waardoor het lastig is om op de dienstverlening als zodanig in te gaan. De voorzitter zegt toe na te zullen gaan wat de stand van zaken is omtrent de notitie Uitvoeringsprogramma Handhaving. Het budget van de informatisering is in het kader van de meerjarenraming niet terug gezien. Dit is onderdeel van het nu bij de raad in bespreking zijnde concept. Op dit moment kan er geen zinvolle invulling aan de budgetten worden gegeven. Wethouder KOKKE zegt te moeten erkennen dat hij getuige is geweest van zeer degelijke algemene beschouwingen van de raad en heeft met veel aandacht ernaar geluisterd. Hij heeft vastgesteld dat erin de raad sprake is van een zeer hoog verwachtingspatroon en daar is hij buitengewoon blij mee. Het college zal zich daardoor zeker geprikkeld voelen. De raad heeft een gevarieerd beeld laten zien met diverse standpunten. Bij de stemming zal blijken waar de meerderheid naar uit gaat. Hij geeft aan te weten dat er een enorm scala aan onderwerpen elke dag speelt. Hij geeft aan dat door het college elke dag knopen worden doorgehakt en besluiten worden genomen en worden afgewikkeld. Dit gebeurt soms snel en soms kost het enige voorbereidingstijd. Het is uiteindelijk aan de raad om daar een eindoordeel aan te geven. De wethouder wil benadrukken dat het college een begroting heeft voorgelegd die materieel sluitend is; de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Dit is niet in elke gemeente mogelijk. Er is veel gezegd en daarvan neemt de wethouder kennis. Ook merkt hij op dat nog niet alles wat gezegd is, ook bewezen is. Het aspect van de economische crisis en het onderwerp collegeprogramma begroting wil de wethouder eruit lichten. Punten waar de wethouder mogelijk aan voorbij gaat, kunnen in de tweede termijn nog aan de orde komen. Er is sprake van een economische crisis en daarbij bestaan allerlei bespiegelingen over hoe dat verloopt. De wethouder beperkt zich tot de feiten. De regering heeft besloten om de tegemoetkoming in het kader van het gemeentefonds naar de gemeente toe voor de jaren 2010 en 2011 te bevriezen. Het ligt voor die jaren vast wat de gemeente van de regering ontvangt. Momenteel wordt er onderzoek op landelijk niveau gepleegd naar wat er vanaf 2012 moet gebeuren. De uitkomst is mede afhankelijk van de resultaten van die onderzoeken en de ontwikkeling van de economische crisis. Het college heeft het onderwerp benoemd in voorliggende begroting, de feiten weergegeven en erkent dat hoogstwaarschijnlijk maatregelen en noodzakelijke ingrepen nodig zijn die voortvloeien uit de economische crisis. De wethouder sluit aan bij de suggestie van verschillende fracties dat er iets moet gebeuren en in de kadernota zal het college hierop reageren, aangezien het voorbereidingstijd vergt en het college meer duidelijkheid wil hebben van het regeringsstandpunt. Gelet op het feit dat bekend is wat de bijdrage is voor 2010 en 2011, lijkt het de wethouder een goed moment om ruim een jaar voor

20 wellicht de besparingen in het kader van de economische crisis de gemeente opgelegd worden, bij te sturen. Er is de afgelopen tijd enig verwarring geweest over het feit of de begroting wel sluitend is; vanwege de financiële mutaties in reserves en incidentele uitgaven. De wethouder wijst erop dat ondanks de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen, de begroting nog steeds sluitend is voor de komende periode. De reserves en voorzieningen zijn met de raad overeengekomen als instrumenten die ingezet kunnen worden op basis van de mogelijkheden die ze bieden voor doelstellingen waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Reserves zijn er om fluctuaties in het ene jaar in het andere jaar op te vangen, zonder dat het tot discussies over de begroting leidt en incidentele uitgaven worden gedekt uit de algemene reserves. Incidentele uitgaven doen zich vaak maar in een bepaald jaar voor en worden dan buiten de begroting gehouden om het structureel beeld niet te vervuilen en zijn ook vaak uitgaven die een aanzet, zoals onderzoeken, vormen voor structurele uitgaven. Bij interruptie vraagt mevrouw WOLF hoe de 30 minuten van het college worden berekend. De VOORZITTER geeft aan dat het college er naar streeft in gezamenlijkheid 30 minuten te spreken en deze zijn ingegaan na het voorlezen van de amendementen en moties. Wethouder BRUGGEMAN zegt dat 40% van de leerlingen uit het primair onderwijs van buiten Bloemendaal komen. Dit betekent dat de onderwijshuisvesting gebaseerd is op 60% Bloemendaalse leerlingen in het primaire onderwijs. Kijkend naar deze huisvesting is het op zichzelf verwonderlijk dat er grote bedragen gereserveerd zijn voor projecten die niet kunnen worden uitgegeven. Dit heeft te maken met de procedures, voornamelijk ROprocedures, die moeten worden doorlopen. Dit moet voldoende doorgesproken en voorbereid zijn. Het is dan ook een behoorlijke klap in het gezicht dat de uitbouw van de Julianaschool door de rechter is afgewezen. Dit is voor de Julianaschool en afdeling onderwijs een buitengewoon frustrerend. Bij interruptie informeert mevrouw WOLF of er een mogelijkheid is om een volledig nieuwe school naast de Tetterodehal te bouwen en zo gelet op de plannen van het kabinet sport en scholen meer bij elkaar te betrekken. Wethouder BRUGGEMAN zegt dat in geval van de procedure rondom de Julianaschool zeker geen sprake was van onzorgvuldigheid. Het is heel belangrijk dat samen met de buurt, andere betrokkenen en de school naar een oplossing wordt gezocht. De wethouder lijkt de suggestie van mevrouw Wolf dat als scholen buiten de wijken moeten worden gebouwd, interessant voor de structuurvisie. In eerste instantie wordt aangaande de Julianaschool verder gepraat over de plannen die er liggen. Belangrijk hierbij is het spreken met de mensen in de buurt om zo voldoende draagvlak te creëren. Dit betreft ook de omgeving van het Bispinckpark, betreffende de gymnastieklocatie. In de commissie doet de wethouder hierover regelmatig uitgebreid verslag. Het college is in gesprek met het bestuur van de Jozefschool over de eerste plannen, waarbij de school een gymlokaal krijgt waar ook de Hartelustschool gebruik van kan maken. Hartelustschool heeft op eigen verzoek gevraagd of de gemeente wil meedenken over een ondergronds lokaal op het eigen terrein van de school. Het voorstel is dat dit mogelijk gemaakt wordt door cofinanciering van de gemeente en de school, waarbij getracht wordt optimaal gebruik te maken van subsidieregelingen. Het onderzoek is net

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering)

OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) Aangenomen Amendementen 24 januari A 2013004224 VVD, CDA, D66,

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD)

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD) Registratienummer: 2009035557 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 19 november 2009 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES & AMENDEMENTEN 2011 (waar geen corsanr vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering)

OVERZICHT MOTIES & AMENDEMENTEN 2011 (waar geen corsanr vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) OVERZICHT MOTIES & AMENDEMENTEN 2011 (waar geen corsanr vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) Aangenomen Amendementen nr/ letter Corsanr Partij(en) inhoud Stemverhouding status 27-1

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

AGENDA. Voorzitter: R.Th.M. Nederveen (burgemeester) (behoudens agendapunt 14)

AGENDA. Voorzitter: R.Th.M. Nederveen (burgemeester) (behoudens agendapunt 14) 2010001469 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 17 december 2009 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA 1a. Opening 1b. Vaststellen

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken)

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken) Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 12 januari 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Voorzitter Aanwezige leden c.q. duocommissieleden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 7 september 2017 17-062 Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Namens college: de heren R.Th.M. Nederveen (burgemeester) en T. Kokke (wethouder, VVD)

Namens college: de heren R.Th.M. Nederveen (burgemeester) en T. Kokke (wethouder, VVD) Registratienummer: 2010006303 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van Bloemendaal gehouden op dinsdag 9 maart 2010 om 20.00 uur in de raadszaal van het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

AGENDA. Bloemendaal 2009

AGENDA. Bloemendaal 2009 NOTULEN vergadering gemeenteraad 26 februari 2009 Registratienummer 2009006936 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 26 februari 2009 om 20.00uur in de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november 2016 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Veere kan meer dan op de winkel passen alleen kopte de Middelburgse & Veerse Bode van 26 oktober

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie