- 1 - Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Registratienummer 2009035092"

Transcriptie

1 Registratienummer Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA 1. Opening en welkom 2. Berichten van verhindering, mededelingen 3. Vaststellen van de agenda Raadsvoorstel Ontwerp Programmabegroting 2010 a. Algemene beschouwingen b. Schorsing c. Repliek college van B&W d. Schorsing diner e. Debat f. Schorsing g. Repliek college en preadvies moties en amendementen h. Stemming over amendementen i. Vaststelling programma begroting 2010 /stemverklaringen j. Stemming over moties k. Sluiting Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Raadsleden: Wethouders: R. Th M.. Nederveen (burgemeester) mevrouw K.A. van der Pas de dames mr. A.M. Jeltes (D66), mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), C.A. van Stralen (D66), M.H. Verkaik-Vernooij (CDA), drs. Th.H.M. Wolf mpa (PvdA), drs. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD) en de heren ir. F.W. van den Berg (VVD), ing. A.J.G. Burger (CDA), drs. ing. P.J.A. Boeijink (VVD), drs. W.G. Brussaard (VVD), drs. C.W.D. van Gruting (VVD), mr. L.J.L. Heukels (LB), J.H.B.M. Hustinx (LB), drs. R.W. Kruijswijk (GrLi), H. Pieterson (VVD), H.A.L. Schell (PvdA), drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), dr. F. Schuring (VVD), J. Westphal (D66) mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD) Managementteam: mevrouw drs. K. Kensen (adjunct-directeur, afdelingshoofd bedrijfsbureau) en de heren P.G.A. Dubbe (afdelingshoofd publiekszaken), mr. J.C.M. van Hooft (afdelingshoofd gemeentewerken), R.J. van der Hoek (afdelingshoofd belastingen Kennemerland-Zuid), V. Portanger (afdelingshoofd bouwen en wonen), W. Toet (afdelingshoofd financiën en facilitaire zaken) en mr. A.Ph. van der Wees (directeur-gemeentesecretaris) - 1 -

2 Notulist: mevrouw E.A. van der Giessen (Extern Support) 1. OPENING / VASTSTELLEN VAN DE AGENDA / MEDEDELINGEN De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder de aanwezigen op de publieke tribune, de pers, de duoraadsleden en de luisteraars via de radio. Hij heet ook het aanwezige managementteam welkom. 2. BERICHTEN VAN VERHINDERING, MEDEDELINGEN De VOORZITTER meldt geen berichten van verhindering te hebben ontvangen. Er zijn geen mededelingen. 3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA De VOORZITTER geeft aan indien de raad akkoord gaat met de agenda hij de raad helpt om de in de agenda aangegeven tijdsambitie te realiseren. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld RAADSVOORSTEL ONTWERP PROGRAMMABEGROTING a. ALGEMENE BESCHOUWINGEN INCLUSIEF VRAGEN AAN ANDERE FRACTIES CDA Mevrouw SOETEMAN: De eerste gemeenschappelijke begroting na de fusie. Gelukkig is de begroting, ook in meerjarenperspectief, sluitend. En dat is een compliment waard aan het college en dat vindt onze fractie. Maar het is een financieel lastige tijd. De landelijke overheid gaat financiële maatregelen nemen die ook Bloemendaal zullen treffen. De CDA fractie verzoekt het college om voor maart 2010 met een voorstel voor het afslanken te komen. Hopelijk komen we ver met het efficiënt inzetten van onze middelen, maar echte bezuinigingsmaatregelen zijn helaas niet uitgesloten. De speerpunten dienstverlening, duurzaamheid, cultuur en sport zullen daarbij niet uit het oog moeten worden verloren. Zij zullen niet de dupe moeten worden van de bezuinigingen. En dat zal op zich een hele klus worden. De CDA-fractie vindt het daarnaast heel belangrijk dat de bestaande voorzieningen binnen onze gemeente behouden blijven voor onze inwoners. Waar nodig en mogelijk moeten die bestaande voorzieningen wat betreft de CDA-fractie zelfs versterkt worden. Ook in een tijd waarin het Bloemendaal financieel minder voor de wind gaat. Of misschien moet ik wel zeggen: juist in een tijd dat het de inwoners van Bloemendaal financieel minder voor de wind gaat. Dat betekent dat we in de raad keuzes zullen moeten maken over de manier waarop we bestaande middelen inzetten en over de manier waarop we onze middelen op peil kunnen houden. Wanneer we moeten kiezen tussen een nieuw gemeentehuis en het in stand kunnen houden van een aantal voorzieningen voor de burgers (Welzijn Bloemendaal, de muziekschool, voorzieningen voor kwetsbare groepen vanuit de WMO), dan maakt onze fractie een duidelijke keuze. Dan maar geen nieuw gemeentehuis

3 Behoud van bestaande voorzieningen kan op een gegeven moment op gespannen voet komen te staan met de gelijktijdige wens van de fractie om de OZB, afgezien van een inflatiecorrectie, niet te verhogen. In dat geval zal de fractie een zorgvuldige heroverweging moeten maken. De CDA-fractie vraagt verder aandacht voor het thema duurzaamheid. Vanmorgen bleek via de media dat we het landelijk ook slecht doen qua duurzaamheid. Wij vragen aandacht voor duurzaamheid (sustainability) binnen onze gemeente. De afgelopen jaren is de aandacht voor duurzaamheid binnen onze gemeente fors toegenomen. Maar duurzaamheid wordt door veel mensen nog vooral geassocieerd met natuur en milieu, klimaat en energie(besparing). Dit terwijl duurzaamheid, behalve een ecologische dimensie, ook een sociale en een economische dimensie heeft. Voor die dimensies van duurzaamheid vraagt het CDA aandacht. Natuurlijk hechten wij waarde aan de ecologische dimensie, maar dat vinden we toch te beperkt. Ook ontwikkelingen op technisch, economisch, politiek en sociaal vlak dragen bij aan een gezonde aarde met gezonde mensen. Wij vinden dus burgerparticipatie, sociaal beleid, en internationale samenwerking ten minste even belangrijk als de ecologische dimensie van duurzaamheid. En wie weet kan deze gemeente zich met steun van het Gemeentebestuur ontwikkelen tot een Fair trade gemeente. Een gemeente waarin eerlijke handel, duurzaam inkopen en het halen van millenniumdoelen zichtbaar en herkenbaar zijn. Vaak hoeft het geen geld te kosten, maar is het een kwestie van mentaliteitsverandering. Onze fractie zal de werkzaamheden van het college met betrekking tot de risicobewaking kritisch volgen. Wij hopen van het college in maart 2010 ook een eerste begrotingbrede risicoanalyse te zien. Algemene oplossingen voor alle tijden en plaatsen zijn er niet. Ons is niet meer gegeven dan voortdurend te trachten te grote fouten te vermijden. De grenzen worden bepaald door het beschikbare inkomen. Jelle Zijlstra zei dat vele jaren geleden al. Het CDA wil ook een aantal amendementen en moties indienen en mevrouw Soeteman geeft een korte omschrijving. Een daarvan gaat om het vervangen van straatnaambordjes in Bennebroek. De fractie wil daarvoor geen geld uittrekken, maar heeft het gekoppeld en wil het bedrag van met name reserveren voor het geven van indexaties voor gesubsidieerde instellingen. In het tweede amendement stelt de fractie voor om de begroting te belasten met een extra uitgave voor uitsluitend 2010 om de subsidie-instellingen wel in hun uitkering een indexatie toe te kennen. Het derde amendement betreft de extra toezichthouder voor Paswerk, waarin de fractie aangeeft de toezichthouder nog niet in 2010 te willen. Later in de vergadering wil mevrouw Soeteman dat toelichten. De fractie heeft ook drie moties, waaronder inzake de naamgeving van het gebied wat op dit moment bedoeld is als ecologische golfbaan; een motie betreffende het terugbetalen van OZB belasting aan sportverenigingen en een motie over de fair trade in Bloemendaal. De VOORZITTER geeft aan aan het begin van het eerste termijn van het college de besluitelementen van de ingediende amendementen en moties voorlezen en deze dan ook deel van de beraadslaging verklaren. GROENLINKS De heer KRUIJSWIJK: Dit college heeft niet veel tijd, ook al zijn er geen verkiezingen voorlopig. Dus geen tijd voor zelfvergenoegzaamheid of het-zal-mijn-tijd-wel duren Als we het Haarlems Dagblad mogen geloven dan vindt de wethouder van financiën - 3 -

4 dat het college de burger niet wil opzadelen met belastingverhoging, omdat we allerlei wilde ideeën hebben. Natuurlijk niet! Belastingverhoging, het idee Wilde ideeën in Bloemendaal, in ons rustige dorp, het idee Wij hebben geen last van idee-vrees, maar goede plannen moeten ook worden uitgevoerd. Daar willen we het college op aanspreken, maar dat gaat nog niet echt lekker. Het uitvoeren van plannen binnen de planning blijkt in Bloemendaal lastig. GroenLinks zit hoog dat er nog steeds geen plan is voor openbare verlichting. Er was aangekondigd dat dit dit jaar zou komen. Wat de fractie ook hoog zit is dat het uitvoeringsprogramma Handhaving nog geen handen en voeten heeft gekregen. Het college zou dat voorbereiden en dat hebben we al gevraagd in En de Communicatienota zou in september 2009 gereed zijn en die is er ook nog steeds niet. GrL vindt dat er meer daadkracht getoond mag worden, zodat goede plannen&ideeën ook worden gerealiseerd. De meerjarenbegroting als perspectief voor de begroting die we vanavond gaan goedkeuren of niet, die is nogal rooskleurig vindt GrL. 1. Bloemendaal is relatief sterk afhankelijk van het Gemeentefonds, de afname van inkomsten uit dit fonds zal kunnen oplopen tot > 10%. 2. De kosten van veel plannen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Dat hoeft ook niet als die plannen nog niet concreet zijn, maar toch is er al aardig concreet over ontwikkelingen gepraat en dan zijn die kosten niet in de begroting terug te vinden. We hebben bijvoorbeeld automatiseringsplannen en een conceptautomatiseringsnota besproken met een half miljoen euro aan kosten van projecten. Deze kan ik niet terugvinden, ook niet in de investeringsplannen voor 2010 en verder. 3. De begroting is dan wel duurzaam sluitend en het CDA is er daar blij over, maar de vraag is hoe lang we dat volhouden en GrL is daar niet zo positief over en vindt dat er eigenlijk gekeken moet worden naar de diensten, welke voortgezet moeten worden en misschien enkele diensten beperken. Meer lean en mean moeten werken, dan we al doen in deze gemeentelijke organisatie. Wij willen daarmee al vast een start maken, omdat wij het zien aankomen en om ruimte te scheppen. Allereerst verzoeken we het college om voorjaar 2010 of voor de begroting 2011 in elk geval, een paar scenario s te presenteren met onderbouwde bezuinigingen/efficiencymaatregelen. Niet de kaasschaaf van een half of een procent over alles, maar gericht onderzoeken waar kan je nu verstandig op snijden en wat zou in stand moeten blijven. In 2010 vindt GrL dat er al ruimte geschapen moet worden en raadsbreed voel ik aan een steun voor het niet vervangen van straatnaambordjes in Bennebroek. Hierover dien ik een amendement in samen met PvdA en D66. Wij stellen ook voor een beperking van de extra uitgaven voor Paswerk. Niet zo radicaal als het CDA. Maar wel zo dat die extra controlekosten tot redelijk blijven beperkt, met inachtneming van de relatie met de gemeente als opdrachtgever en Paswerk als leverancier. Ook op de kleintjes willen we graag letten aan de inkomstenkant, en nu eindelijk eens na al die jaren de parkeerbelasting hier te verhogen. Verdubbel het, dan blijft het simpel en de PvdA vindt dat ook een goed voorstel, iets bescheidener dan GrL. De opmerking van het CDA over het gemeentehuis, al voor dat we daar investeringen in gaan doen, zullen we de planvoorbereiding moeten bijsturen. Dat komt ongetwijfeld apart in de raad aan de orde. Het college lijkt zich neer te leggen bij de onderuitputting en het college zegt in haar toelichting dat de onderuitputting als wordt ingeboekt. En dat vindt GrL de omgekeerde wereld. Er is veel aan onderuitputting te doen. College, we hebben een motto voor u voor de komende tijd: doen, durven en doorpakken. Wees scherp en wakker. Kom tijdig bij ons terug als u wat nodig heeft. Niet bij voorbaat al uw ambities inperken door de onderuitputting in te perken in de begroting

5 GroenLinks is positief over hoe inspraakavonden verlopen en de rol van de wethouders daar in. Ik heb nog geen inspraakavond met de burgemeester mogen meemaken. We waarderen nog steeds de goede intenties van het college. Bij interruptie merkt de heer VAN DEN BERG op dat het aardig klinkt DDD, maar de triple E en triple D bedrijven zijn allemaal failliet, dus dat lijkt hem niet zo handig. De heer KRUIJSWIJK geeft aan geen verkeerde associaties op te willen oproepen. De goede intenties van het college waarderen wij, maar bij intenties alleen kan het niet blijven. Vandaar dat we ook nog een paar verzoeken hebben en dienen een motie in om de gemeentelijke organisatie in 2012 CO2 neutraal te maken. Ik snap dat dat niet helemaal haalbaar is, maar dan vinden we dat er compenserende maatregelen voor getroffen moeten worden en dat het college het komende jaar gaat uitwerken wat die compenserende maatregelen dan kunnen zijn en dan kunnen we daarna nog beslissen of dat haalbaar is. Dat is dan het minimum. En brengparkjes voor plastic en textiel zijn voor GrL ook belangrijk en zeker dat daar vaart mee gemaakt wordt. Bij interruptie vraagt de heer BOEIJINK of de gemeente voor het CO2 neutraal zijn extra budget beschikbaar moet stellen. De heer KRUIJSWIJK zegt er geen extra budget voor te hebben voorgesteld en alleen te vragen aan het college om een voorstel. Net zoals de VVD in Wassenaar daar ook om gevraagd heeft aan het college. Dat is iets wat toch ook moet leven bij de VVD en GrLi verwacht daarin steun. Tenslotte de norm voor tevredenheid van de burgers, dat is een 5,5, staat in de begroting. Dat kan niet waar zijn. Een dikke voldoende is toch wel het minimum. Om de tevredenheid bespreekbaar te maken, zien wij graag een overzicht van alle vragen, wensen, brieven en mails aan de gemeente, naar onderwerp en met doorlooptijd en een opsomming van het aantal brieven. Meer uitgesplitste informatie over wat de burgers vragen in de loop van het jaar. Daar heeft GrL ook een motie voor. Inmiddels kan GrL ook een tevredenheidsoordeel geven over dit college en dat oordeel is nog niet zo positief. Het is ook niet beter geworden. Het college straalt zelf tevredenheid uit, dat maakt het er niet beter op. Wat zullen we zeggen: 5,5: bespreekgeval dus. Ons oordeel over de begroting is afhankelijk van deze avond. D66 Mevrouw JELTES: Volgens D66 zijn gemeenten de belangrijkste bestuurslaag in Nederland, want de gemeenten staan het dichts bij de burgers. Daarom is de kwaliteit van de gemeente voor de burger van het grootste belang. D66 streeft naar: - Een gemeente die zorgt dat haar inwoners aan het werk kunnen, dat betekent een efficiënt apparaat wat in staat is om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, die dat op eigen kracht niet kunnen. En een goed ondernemersklimaat, dus geen overbodige regels. - Een gemeente waar goed en gevarieerd gewoond kan worden, door alle bevolkingsgroepen. Daarom moet er ook ruimte zijn voor sociale woningbouw en voor woonvormen voor specifieke doelgroepen die begeleiding bij het wonen nodig hebben

6 - Een gemeente die duurzaam is en slim omgaat met energie en haar inwoners hierbij stimuleert. Het college heeft duurzaamheid als speerpunt in haar programma opgenomen. Daar is D66 heel blij mee. D66 realiseert zich wel dat niet alles in korte tijd geregeld kan worden. CO2 neutraal worden bijvoorbeeld is een geweldige klus om in korte tijd te doen, dat doe je in een paar jaar. Ook gaat het college beleid vaststellen om er voor te zorgen, dat de nieuw- en verbouw van woningen voldoet aan de eisen van duurzaamheid. D66 heeft er vertrouwen in dat dit college goed op weg is om deze gemeente duurzaam en energie slim te maken. Bij duurzaamheid hoort ook duurzaam vervoer. Daarom steunt D66 ook graag de extra aandacht voor de verbetering van de fietsvoorzieningen. Een fietsvriendelijke gemeente nodigt uit tot het laten staan van de auto en ook dat is duurzaam. - Een gemeente die kennis voor haar ambtelijk apparaat en haar bestuurders belangrijk vindt. De wereld staat niet stil, zaken veranderen steeds sneller, levenslang leren hoort daarbij. - Een gemeente die zorgt voor goed en voldoende onderwijs op hoog niveau in goede schoolgebouwen. Schooluitval moet veel aandacht blijven krijgen, ook al komt het in Bloemendaal niet zo veel voor. Iedere leerling die de school voortijdig verlaat is er een te veel. Op het gebied van de onderwijshuisvesting ligt er nog een zware taak, met name de realisatie van gymnastiekvoorzieningen baart D66 zorgen. Al in 2007 heeft Bloemendaal besloten dat er een gymlokaal in Bloemendaal dorp bij moet komen. Nog steeds zijn we daar geen stap verder mee. De wethouder onderzoekt nu de mogelijkheid van een ondergronds gymlokaal. D66 weet haast wel zeker, dat een ondergrondse voorziening veel te duur wordt en wil graag dat het college ander mogelijkheden gaat onderzoeken. De scholen moeten eindelijk dat gymlokaal krijgen. D66 is een groot voorstander van brede scholen en ziet graag in 2010 de eerste brede school in Bloemendaal gerealiseerd. - Een gemeente die democratisch, open en integer is. De gemeente moet doen wat ze belooft, vroegtijdig inwoners informeren en bij projecten betrekken, maar ook besluiten durven nemen. De inwoners moeten vertrouwen in hun gemeente hebben en weten dat ze invloed kunnen hebben op het beleid. Het college is op dit terrein tevreden met een score van 5,5. D66 streeft voorlopig naar een 6, ook al is dat ook nog wat mager. - Een gemeente waar DIENSTVERLENING met hoofdletters wordt geschreven. Dit is ook een speerpunt van het college en D66 zal het college in de uitvoering daarvan graag steunen. Dienstverlening kun je zien als het verstrekken van een paspoort, maar D66 ziet dienstverlening ook als zorgen voor een goede woonomgeving en zorg voor een goede inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig gaat dit college nu het achterstallig onderhoud van de wegen en met name de voet- en fietspaden aanpakken. Daar is heel veel geld mee gemoeid, maar voor onze inwoners is het belangrijk dat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. - Een gemeente waar kwaliteit van ambtelijk apparaat en bestuur vanzelfsprekend is. Er moet ook aandacht zijn voor het functioneren van de raad. Veel raadsleden haken voortijdig af, nog niet in Bloemendaal gelukkig. Maar het wordt wel moeilijker om goede kandidaten te vinden door het grote tijdsbeslag van het raadswerk. Daarom is het belangrijk dat raadsleden op een efficiënte wijze kunnen werken. Dat betekent o.a. heldere stukken eisen en een goed functionerende website

7 De begroting 2010 is in vergelijking met andere jaren inzichtelijker en de raad kan beter controleren of de begroting ook goed wordt uitgevoerd. D66 is tevreden over de verbeteringen, die zijn aangebracht en ziet het doorzetten van deze ontwikkelingen naar een volledige S.M.A.R.T. begroting met vertrouwen tegemoet. De begroting ziet er dus mooi uit en ook financieel is alles op orde. Echter we weten nu al dat we in de komende jaren flink gekort worden door het Rijk en daar moeten we rekening mee houden. Het is goed om nu al kritisch naar alle uitgaven te kijken. Maar een goede bezuinigingsoperatie moet zorgvuldig gebeuren en vraagt tijd. D66 is niet voor een kaasschaafmethode en voor het bezuinigen zonder een goede onderbouwing of met direct negatieve effecten voor economische activiteiten. Wij gaan er van uit dat het college nu gaat beginnen met onderzoek naar waar er bezuinigd kan worden en of er extra inkomsten te genereren zijn. D66 verwacht goede voorstellen bij de kadernota We hebben afgesproken dat er alleen projecten in de begroting worden opgenomen die ook in het begrotingsjaar gerealiseerd kunnen worden. Bij een aantal zaken zet D66 vraagtekens. Kan het college garanderen dat o.a. de volgende projecten inderdaad in 2010 worden uitgevoerd, zo niet dan horen ze nu niet in de begroting thuis: - de bouw van een nieuw publiekscentrum - het opstellen beheerplan openbare verlichting - het verplaatsen expositieruimte Achter de Zuilen - start bouw gymlokaal Van Eeghenschool - start permanente uitbreiding Julianaschool - voldoende budget voor een ondergronds gymnastieklokaal - start van de renovatie van de Franciscusschool. - dag van de romantische muziek, daarvan weten we overigens al dat die niet in 2010 plaatsvindt. Zo nodig zal D66 hierover nog amendementen indienen. We hebben een breed gedragen college. Maar natuurlijk ook een dualistisch stelsel. Laten we de krachten van de raad waar mogelijk bundelen, het spel open spelen en onze controlefunctie goed uitvoeren. D66 dient twee amendementen inzake de dag van de romantische muziek en burgertevredenheid, en drie moties in over grondbeleid, gymnastiekvoorzieningen en overlast van jongeren. VVD De heer BOEIJINK: Het College heeft een sluitende begroting voorgesteld voor de komende 4 jaar. De lasten voor de bewoners nemen beperkt toe met 1,5% per jaar (gelijk aan de inflatie), na overigens een periode van 3 jaar zonder enige stijging. Enkele nieuwe investeringen zijn in basis voorzieningen als scholen, sport en onderhoudswerkzaamheden. De VVD is tevreden met deze keuzes. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in jeugd, onderwijs, voorzieningen terwijl de belasting voor de burgers in oud Bloemendaal gelijk is gebleven. Hier kom ik verder op terug, een kleine uitstap naar Bouwen en Wonen en ruimtelijke ordening. In deze afdeling zijn de nodige hobbels weg te nemen. Een inventarisatie van mij begin dit jaar wees uit dat we zo n 9 kleine zaken in de gemeente speelden tussen enkele bewoners en de gemeenten. Allemaal zaken waarin communicatie en argumentatie voorop staan. 2 kleine beslissingen van het vorige college in november/december 2008, waarin het college gedelegeerd was door raad, zijn afgelopen week door de rechtbank verworpen (uitbreiding Julianaschool met 6 lokalen en Hofstedeweg 4-7 -

8 omzetting van woon naar kantoor bestemming). Dit duidt op dat dit soort beslissingen beter moeten worden genomen en het besef er moet zijn dat de belangenafweging veel zorg vraagt. Beter is dat dit soort beslissingen niet bestreden hoeven te worden bij de rechtbank. Dit kost de gemeente handenvol geld en verloren tijd van ambtenaren. Hoe we sinds de zomer omgaan met de bewoners om de Julianaschool is een voorbeeld waarin wordt gepoogd door middel van overleg te komen tot wederzijds te accepteren oplossingen. Ook de VVD is niet naïef, it takes 2 to tango, maar ook bij de tango moet je de partner uitnodigen om te dansen en moet er geleid worden. Keerpunt in grote projecten was afgelopen periode het project Marinehospitaal en de gemoederen daaromheen, aangevoerd door de wilskrachtige VMHT. Wij leven in een democratie waarin we hebben afgesproken dat de Raad van Stage (RvS) het laatste woord heeft. De RvS heeft zeer duidelijk alle tegenargumenten verworpen en daarmee is wat ons betreft het onderwerp voorbij. Het bestrijden van de uitspraken van de RvS kunnen we ook niet plaatsen. Wat ook geleerd is dat het driest lanceren van bouwplannen zonder goede analyse en besluitvorming dus geen zin heeft. Vaak worden er hierdoor verwachtingen gecreëerd die dan later grote teleurstellingen veroorzaken. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de gemeente, bijv. onderwijs en ruimtelijke ordening, zijn een voorwaarde hiervoor. De VVD ziet nadrukkelijk dat het college kwaliteit van besluitvorming en duidelijke communicatie voorop heeft staan en verwachten dat dit effect zal krijgen. Ten aanzien van jongerenoverlast is ook de nodige duidelijkheid te krijgen. Hoe gaan we om met meldingen die we krijgen van jongerenoverlast. Niet alleen in Bloemendaal, ook in Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. We vinden dat de rol van de gemeente in deze is om de overlast te verkleinen. Dit gaat samen met de ouders en buurgemeenten, preventief, maar ook moet de politie goede middelen hebben, waaronder een APV die past bij het kunnen reageren op die overlast. Hiervoor zullen we samen met D66 een motie indienen. Investeringen. Het nieuwe college heeft het collegeakkoord als leidraad gehanteerd om te komen tot begroting. Wetende dat de broekriem al aangehaald moest worden. Daarin is gekozen tot een bescheiden aantal vernieuwingen in de gemeente. Het uitwerken daarvan vraagt kleine projectinvestering die wat betreft de VVD niet moet leiden tot een verhoging van de lange termijn uitgaven, maar gezien moeten worden als vervanging van bestaande. Op basis daarvan hebben we gekeken naar de begroting zoals die voorligt. Om zo n investering te noemen: het vitaliseren van de winkelstraat in Bennebroek is actueel om te zorgen dat de middenstand in Bennebroek zich zal blijven vestigen. Zonder te zeggen dat de gemeente dat in kern kan oplossen, maar misschien wel beïnvloeden door een goede infrastructuur daarvoor te bieden, is dit project voor het welzijn van Bennebroek uiterst belangrijk. Het is echter te verwachten dat we moeten gaan bezuinigen vanaf 2011 door kortingen van het Rijk. De omvang zou zo maar een miljoen per jaar kunnen zijn. Dit is niet op te lossen door kleine uitgaven te beperken of een kort lopend project direct te stoppen. Dit vraagt grote maatregelen. Het is verstandig daar snel een vermageringsplan voor te hebben. Daarin zijn verschillende acties mogelijk zonder dat de basis voorzieningen in gedrang komen. We noemen er twee. 1. Het vorige college heeft in de periode 2006 tot en met 2008 voor miljoenen aan nieuwe projecten gestart. Er moet goed gekeken worden welke kunnen - 8 -

9 gestopt, omdat ze geen zichtbaar of meetbaar resultaat opleveren. Een evaluatie in de vorm van "een lijstje met activiteiten" die zijn gedaan, is voor de VVD niet voldoende als argumentatie om het maar te continueren. Bij interruptie vraagt mevrouw WOLF om voorbeelden van die miljoenen projecten van het vorige college en wat het verschil is tussen besluitvorming van het college en raad. Ze begrijpt dat het vorige college eigenstandig, wat een schande zou zijn, voor miljoenen projecten heeft gestart. De heer BOEIJINK geeft aan de beschouwing te willen afronden en mogelijk in de tweede termijn antwoord te geven op mevrouw Wolf haar vraag. 2. De gemeenteorganisatie is voortgekomen uit de samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal. Onze Gemeente heeft nu 150 werknemers. Kunnen we daarin niet effectiever gaan werken? Kunnen sommige taken niet beter samen worden gedaan met de omliggende gemeenten? Denk bijvoorbeeld aan de ICTactiviteiten. T.a.v. de Begroting van 2010 zullen we ook vooral ingaan op de lange termijn uitgaven. Eén uitgave willen we apart noemen, nl. de verhoging van het budget met 253k per jaar. Voor wegonderhoud. Wij hebben nut en noodzaak van deze verhoging goed bevraagd en zijn tot conclusie gekomen dat technisch gezien er goede argumenten zijn. Complimenten aan de afdeling die dit heeft uitgewerkt. Echter blijft hier de vraag liggen of dit ook moet leiden tot een financiële verhoging, per slot van rekening is het een voorziening die wordt gevuld. Ook moeten we het wel kunnen betalen, wetende de grote besparingen die eraan gaan komen. Wij zijn akkoord met de 100k verhoging voor 2010, zoals in de begroting staat, maar zullen dan opnieuw kijken naar de financiële noodzaak tot verhoging en de noodzakelijkheid daartoe voor de volgende jaren. Afrondend. De VVD staat voor het zorgvuldig besteden van geld van de bewoners, en zal het College vragen te komen met een vermageringsoperatie dat per direct kan worden gestart. Want succesvol vermageren kun je niet uitstellen. Hiervoor zal de VVD een motie indienen. En vervolgens hebben wij 4 amendementen die allen ingaan op de incidentele uitgaven voor 2010 gepland, waarvan wij niet direct de noodzaak zien om nu te doen. Bij interruptie vraagt mevrouw WOLF om antwoord op haar vraag. De heer BOEIJINK zegt dat mevrouw Wolf hem vraagt een aantal detailelementen in te voegen. Een besluit van het college is een besluit van de raad, maar het college is het dagelijks bestuur en de raad controleert. Het college heeft terdege enorme voorstellen voorgelegd en de vorige sprekers hebben al een aantal voorbeelden genoemd, waarvan afgevraagd moet worden of die wel in de vorm zoals ze toentertijd zijn voorgesteld moet worden voortgezet. Mevrouw WOLF zegt niet te hebben gevraagd of een besluit van het college een besluit van de raad is, maar of duidelijk gemaakt kan worden of het college het besluit genomen heeft of de raad. Ze geeft aan dat de raad de besluiten genomen heeft op voorstel van het college en dat de raad op dat moment van mening was dat het goede besluiten waren. Mevrouw Wolf vraagt de heer Boeijink juister te zijn in zijn terminologie. Daarnaast geeft ze aan te hebben gevraagd om voorbeelden. De heer BOEIJINK zegt zojuist antwoord te hebben gegeven en als voorbeeld te noemen de investering in sportzalen, die echt nodig zijn. Daarbij merkt hij dat - 9 -

10 na drie jaar geconstateerd kan worden dat de ruimtelijke ordening niet is, niet op orde is gemaakt en nog steeds niet op orde is, de vraag er ligt wat de gemeente verder gaat doen. De vraag voor de VVD rijst of het goede beslissingen waren. LIBERAAL BLOEMENDAAL De heer HEUKELS: Geacht College, geachte mede-raadsleden, wij hebben weer een prachtig boekwerk gekregen, dat qua kleur mooier is dan de inhoud. Op dat boekwerk staat: begroting 2010, en wel van de goedkope doe-het-zelf klusser Bloemendaal. Wij zijn verheugd dat al op bladzijde drie in de leeswijzer wordt aangegeven, wat de doelen van het college zijn, wat ze willen bereiken en wat het mag kosten. Vervolgens legt het college op bladzijde vier uit waardoor een sterker college wordt gekenmerkt. Daar vallen een paar punten zeker op: namelijk inhoudelijke deskundigheid, competentie op het vak van communicatie, het bezorgen van trots bij ambtenaren en de samenleving enthousiasmeren en het kunnen besturen in interactie met burgers en maatschappelijke organisaties. Waar is dat college? Ik herken dit college daar niet in. Voorts geeft het college in haar aanbiedingsbrief van 7 oktober jl. aan, dat zij maatschappelijk voorbeeldgedrag wil gaan vertonen en geen maatschappelijke verspillingen wil gaan toestaan. Dat alles schept hoop, zou je denken. Het maatschappelijk voorbeeldgedrag. Wij gaan er vanuit, en anders zullen wij een beroep op de WOB doen, dat dit college in de eerste week van januari van zichzelf over het eerste jaar van hun aanwezigheid volledig openheid van zaken doet door middel van het publiceren van alle gedeclareerde kosten met bonnetjes, waaronder ook het volgen van trainingen. Dit in verband met het feit dat het college al een riante onkostenvergoeding ontvangt. Elke euro die dan meer gedeclareerd wordt, is in feite al een maatschappelijke verspilling en in strijd met het maatschappelijk voorbeeldgedrag. Wij vertrouwen het college volledig dat zij daar volledig openheid en inzage voor geeft. Wij zullen op korte termijn dan ook zekerheidshalve, in verband met de termijnen, een verzoek daartoe indienen. Ten aanzien van het bezorgen van trots bij de ambtenaren, is het buitengewoon knap, dat het college dat tracht te doen door bij bijna elke post van buiten adviseurs, etc. te gaan aantrekken, waar de gemeente over voldoende kwaliteit intern beschikt. Met andere woorden, op gebieden waar onze ambtenaren ook goed genoeg in zijn, passeren we hen en huren een dure kracht in. De trots van het college op de kwaliteit van onze ambtenaren straalt daar vanaf. Ook het besturen in interactie met burgers toont een sterk college. In dat opzicht is LB dan ook buitengewoon gelukkig met het feit dat de wethouder RO ten overstaan van de bewoners rondom de Haringbuys eindelijk openbaar zijn hart heeft gelucht door te zeggen, dat als de BAM daar was gaan bouwen, we helemaal aan de Goden waren overgeleverd. We zijn dan ook buitengewoon verheugd dat de wethouder zijn ware gezicht laat zien, zoals hij als fractievoorzitter inmiddels aan mij vroeger deed. Door deze ontboezeming lijkt de wethouder ruggengraat te tonen, maar als wethouder een totaal verkeerde. Hij bewijst hiermee absoluut ongeschikt als wethouder te zijn. Hoe kan hij nog optimaal functioneren door met de Goden verder te onderhandelen. Zijn geloofwaardigheid, voor zover die er was, is volledig weg. Misschien is het ook wel een noodkreet geweest, omdat hij het laatste half jaar aan het onderhandelen is met de BAM over het contract bij het Marine Hospitaal en

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie