RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren."

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren. Aanleiding: Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad raadsvoorstel Uitwerking uitgangspunten parkeerregulering schilwijken vastgesteld. Op basis hiervan heeft het college van B en W op 28 april jl. het ontwerp-aanwijzingsbesluit (K.31.1), de nadere voorschriften (K.31.2) en het ontwerp-verkeersbesluit Opheffen blauwe zones genomen en ter inzage gelegd. Het aanwijzingsbesluit en het verkeersbesluit zijn voorafgaand aan dit raadsvoorstel definitief vastgesteld door het college van B en W. Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2016 of zoveel later de gemeenteraad heeft besloten tot vaststelling van de Parkeerverordening 2015 en de Parkeerbelastingverordening 2015 waarin de basis is gelegd voor de nieuwe zone B en waarin de aangepaste en nieuwe vergunningen en tarieven zijn opgenomen. Doel: Het doel van dit besluit is het vaststellen van de parkeerbelastingverordening Dit besluit wordt tegelijk met de vaststelling van de parkeerverordening 2015 in de gemeenteraad behandeld. De verordeningen zijn opgesteld op basis van de raadsbesluiten van oktober en december 2014 en zijn beperkt aangepast op basis van zienswijzen op de college besluiten. Daarnaast worden er onder meer voorstellen gedaan ter optimalisatie van het parkeren in de gemeentelijke Kooiplein garages en ten behoeve van mandatering van het college van BenW. Bovengenoemde besluiten faciliteren de uitbreiding van betaald parkeren, waarmee de parkeerproblematiek in Leiden wordt aangepakt en de leefbaarheid in Leiden verbeterd wordt. Kader: Artikel 216 en 225 van de Gemeentewet; De raad heeft op 16 oktober 2014 doelen en uitgangspunten voor parkeerregulering vastgesteld en de grenzen van het parkeerreguleringsgebied vastgesteld. De raad heeft daarnaast naar aanleiding van de reacties uit de omgeving door middel van moties richting gegeven aan de uitwerking van de uitgangspunten. Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde uitwerking daarvan. Op basis hiervan heeft het college van B en W op 28 april jl. het ontwerp-aanwijzingsbesluit (K.31.1), de nadere voorschriften (K.31.2) en het ontwerp-verkeersbesluit Opheffen blauwe zones genomen en ter inzage gelegd. Het aanwijzingsbesluit en het verkeersbesluit worden in augustus 2015 definitief vastgesteld door het college van B en W. 1

2 Overwegingen: Parkeerregulering is nodig omdat veel bewoners van Leiden parkeeroverlast ervaren. Deze wordt veroorzaakt door auto s van binnenstadbezoekers, treinforenzen en medewerkers of bezoekers van bedrijven en andere voorzieningen. Sinds 2012 is in diverse woonwijken een proef gehouden door het invoeren van een blauwe zone. Uit de evaluatie van die proef komt naar voren dat bewoners binnen de blauwe zones tevreden zijn, maar erbuiten ontevreden. De parkeeroverlast is namelijk verschoven naar aangrenzende straten. Omdat het uitbreiden van parkeerregulering middels een blauwe zone financieel niet haalbaar en technisch niet wenselijk is, heeft het gemeentebestuur gekozen voor invoering van betaald parkeren. Om een verschuiving van de parkeerproblematiek zoals dat bij de pilot van de blauwe zones is gebleken te voorkomen, heeft de raad fysieke barrières als grenzen vastgesteld, zoals water en grote wegen. In het najaar van 2014 hebben de plannen veel reacties opgeleverd. Die reacties zijn onder andere via moties verwerkt in de nadere uitwerking van de uitgangspunten welke door de gemeenteraad in december 2014 zijn vastgesteld. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten heeft het college in april 2015 het concept aanwijzingsbesluit, de nadere voorschriften en het concept verkeersbesluit vastgesteld welke 6 weken ter inzage hebben gelegen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen is een aantal optimalisaties doorgevoerd welke door middel van een aantal B en W besluiten in augustus zijn vastgesteld. De inwerkingtreding van de genoemde besluiten vindt plaats op 1 januari 2016, of zoveel later de gemeenteraad heeft besloten tot vaststelling van de Parkeerverordening 2015 en de Parkeerbelastingverordening In het besluit betreffende de parkeerverordening 2015 zijn de BenW besluiten nader toegelicht. Hierna volgt een toelichting op het voorgestelde besluit. De Parkeerbelastingverordening 2015 vast te stellen Deze verordening is opgesteld op basis van de raadsbesluiten van oktober en december De belangrijkste aanpassingen in de parkeerbelastingverordening 2015 betreffen onderdeel III, de tarieventabel parkeerbelastingen: o Het toevoegen van tarieven voor de nieuwe zone B o Het toevoegen van de tarieven van de verenigingsvergunning, bezoekersvergunning en deelautovergunning. o Het conform de kadernota Bereikbaarheid 2009 indexeren en gelijktrekken van de tarieven voor straatparkeerplaatsen in zone A. Financiën: De tarieventabel parkeerbelastingen (onderdeel III van de Parkeerbelastingverordening) is aangepast aan de ontwikkeling ten aanzien van de uitbreiding betaald parkeren en gaan in op 1 januari

3 Ten aanzien van de bewonersvergunning zone B heeft het college toegezegd het tarief tijdens deze bestuursperiode niet te verhogen. In de Kadernota Bereikbaarheid 2009 is afgesproken dat parkeertarieven tweejaarlijks geïndexeerd worden met de inflatie. In dit voorstel worden de tarieven voor straatparkeerplaatsen zone A aangepast, betreffende de parkeerautomaattarieven, de tarieven voor parkeervergunningen en bezoekerskraskaarten. De vorige tariefsaanpassing dateert van april Nu wordt voorgesteld om de tarieven per januari 2016 te corrigeren voor de gemeentelijke prijsinflatie index van de afgelopen twee jaar. De bedragen zijn afgerond op 0,10: de kleinste muntsoort die de parkeerautomaat accepteert. Inspraak/participatie: Nvt Fasering: De uitbreiding van de gebieden waar betaald parkeren van kracht wordt, wordt gedurende 2016 in vier verschillende fasen ingevoerd. Tussen fase een en twee zit een periode van 3 tot 6 maanden. Voor fase twee tot en met vier worden in 2016 de exacte data vastgesteld waarop de fasen in werking zullen treden. Deze vaststelling wordt via de stadskrant bekend gemaakt. Fase 1 betreft de buurten: Maredijkbuurt, Transvaal I en II, Vreewijk, Tuinstadwijk, Professorenwijk, Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt inclusief Hoge Rijndijk. Voor de fasen 2 tot en met 4 wordt verwezen naar de plattegrond kaart fasering uitrol welke onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit vaststellen parkeerverordening Evaluatie: Evaluatie en monitoring maakt een belangrijk onderdeel uit van de uitbreiding betaald parkeren. In februari van dit jaar is de klankbordgroep Parkeren opgericht, waar belanghebbenden uit de stad aan deelnemen. In de klankbordgroep worden optimalisaties in het proces besproken, alsook afspraken gemaakt over te nemen stappen indien ongewenste effecten zich voordoen na invoering. Uiterlijk één jaar na invoering van betaald parkeren in de gehele schil, of zoveel eerder als nodig is, worden stadsbrede parkeertellingen gehouden. Op basis daarvan wordt onder meer gekeken naar de volgende onderwerpen: Is met de nieuwe grenzen het parkeerprobleem voldoende opgelost? Zijn er locaties waar alsnog parkeeroverlast is? En zo ja, welke maatregelen kunnen daar genomen worden? Zijn er wachtlijsten voor werknemersparkeren en zo ja, bestaan er locaties waar extra vergunningen kunnen worden uitgegeven voor werknemers? Zijn er locaties waar de parkeerdruk zodanig gedaald is dat er wellicht ruimte is voor meer groen en speelruimte (motie M /10)? Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor zowel de handhaving op parkeren en andere handhavingstaken van de gemeente? 3

4 Ten behoeve van een gedegen monitoring en evaluatie, wordt in het najaar van 2015 een plan van aanpak aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Bijgevoegde informatie: Besluit tot vaststelling parkeerverordening 2015 RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2011), gezien de door het college vastgestelde uitvoeringsbesluiten K 31.1 en K (BW ), gezien het door het college vastgestelde verkeersbesluit, gezien het besluit tot vaststelling van de parkeerverordening 2015, mede gezien het advies van de commissie, Gelet op artikel 216 en 225 van de Gemeentewet; BESLUIT 1. de navolgende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a) parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden: b) houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het - krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; c) parkeerapparatuur: parkeermeters en individuele, in het voertuig aanwezige parkeerapparatuur inclusief mobiele telefoons, waarmee ter zake van het parkeren van een voertuig de parkeerbelasting kan worden voldaan. Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: a) een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het College van Burgemeester en Wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 4

5 b) een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Artikel 3 Belastingplicht 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, wordt die ander aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op grond van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd. Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, door middel van het werpen van geld of gebruik van elektronische betaalkaarten in parkeerapparatuur, dan wel door het inwerkingstellen van in het voertuig aanwezige en door het College van Burgemeester en Wethouders geaccepteerde parkeerapparatuur, dan wel door het gebruik van een vooraf betaalde parkeerkraskaart. De belasting moet worden voldaan bij de aanvang van het parkeren, met uitzondering van aangifte door middel van het inwerkingstellen van individuele apparatuur als gsm telefoons en dergelijke. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur op straat kennisgegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels. 5

6 2. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moeten worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend dan wel vóór het in de vergunning aangegeven tijdstip. 3. Indien en voor zover van het voldoen van de parkeerbelasting een schriftelijk bewijs wordt afgegeven, moet dit, met de eventuele tijdsaanduiding duidelijk zichtbaar en leesbaar, zichtbaar in of aan het voertuig aanwezig zijn. Indien voor het voldoen van de parkeerbelasting gebruik wordt gemaakt van de inbelfaciliteiten van aanbieders van betaling via een mobiele telefoon, waarmee een overeenkomst is aangegaan, dient de originele transponderkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar in of aan het voertuig aanwezig te zijn. Ten aanzien van motorvoertuigen en brommobielen op meer dan twee wielen geldt de nadere eis, dat het bewijsstuk met de tijdsaanduiding zichtbaar en leesbaar moet zijn aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. Artikel 8 Kosten 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieven- en kostentabel. Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014",, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór die datum van ingang van de heffing. 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari De ingangsdatum van heffing is 1 januari Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen TARIEVEN- EN KOSTENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2015 Onderdeel I. In deze tabel wordt verstaan onder: a. parkeermeter: hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan, met inbegrip van verzamelparkeermeters en parkeerautomaten; b. dag: periode van 24 uur; c. week: periode van 7 dagen; d. maand: periode van 30 dagen; e. kwartaal: een kalenderkwartaal; f. jaar: een kalenderjaar; g. Hoogheemraadschapskaart: jaarkaart met gereduceerd tarief en beperkte geldigheid, uitsluitend af te geven aan Hoogheemraadschap Rijnland. 6

7 Onderdeel II. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. 1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeermeter bedraagt: Parkeerzone A, tariefzone I, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,70, minimale inworp 0,20; Parkeerzone B1, tariefzone II, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,00, minimale inworp 0,20 Parkeerzone B2, tarief II zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: - 1e en 2 e uur; per 60 minuten 0,10, minimale inworp 0,10; - 3 e uur en langer; per 60 minuten 2,00,; voor alle tariefzones per dag 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709, Het tarief voor het parkeren op een vergunningshoudersplaats, anders dan krachtens een parkeervergunning, inclusief kraskaart, bedraagt: voor alle tariefzones per dag of een gedeelte hiervan 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. Onderdeel III. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening. Het tarief voor een parkeervergunning, voor het parkeren op bepaalde wegen of gedeelten van wegen en/of bepaalde tijden, bedraagt per aangegeven tijdseenheid bij een: Vergunning tijdseenheid zone A zone B 1 e bewonersvergunning kwartaal 43,65 1 e bewonersvergunning jaar 50,00 2 e bewonersvergunning kwartaal 87,45 jaar 50,00 3 e bewonersvergunning jaar 50,00 Bedrijfsvergunning kwartaal 109,50 Bedrijfsvergunning jaar 339,00 Zorgparkeervergunning kwartaal 87,45 87,45 Klussenbusvergunning Kwartaal 87,45 87,45 Verenigingsvergunning Jaar 174,60 50,00 Deelautovergunning Jaar 174,60 50,00 Bezoekersvergunning Jaar 50,00 Mantelzorgvergunning 6 maanden 25,00 25,00 7

8 Autodatevergunning Kwartaal 43,65 43,65 Werknemersvergunning Kwartaal 101,25 Werknemersvergunning jaar 140,00 Boekje van 5 bezoekers kraskaarten, per kraskaart 2,70 1,00 Onderdeel IV. Kosten van de naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. De kosten van de naheffingsaanslag bedragen, met inachtneming van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 60. Toelichting Parkeerbelastingverordening 2015 In het beleidsakkoord is opgenomen dat betaald parkeren wordt ingevoerd in een groot deel van de stad. De wijze waarop dit op hoofdlijnen vormgegeven wordt, is verwoord in de Nota van Uitgangspunten welke in oktober 2014 door de raad is vastgesteld, met in achtneming van een aantal aangenomen moties. De nadere uitwerking van de moties is op 18 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het parkeerrestrictiegebied zal onderverdeeld worden in twee parkeerzones: zone A en zone B. Parkeerzone A valt samen met tariefzone I, en parkeerzone B met tariefzone II. Aangezien er binnen parkeerzone B in sommige gebieden een ander starttarief geldt, is parkeerzone B opgedeeld in zone B1 en B2. In zone B2 kan de eerste 120 minuten geparkeerd worden tegen een tarief van 0,10 per 60 minuten. In onderdeel III van de Tarieven en kostentabel zijn de tarieven van alle parkeervergunningen opgenomen en uitgesplitst voor zone A en zone B. In zone B wordt de mogelijkheid geboden om een derde bewonersvergunning per adres aan te schaffen. In tegenstelling tot zone A wordt er in zone B geen prijsdifferentiatie toegepast. Het tarief voor een tweede of derde vergunning is dan ook gelijk aan het tarief voor een eerste vergunning. Belangrijk onderscheid is wel dat de bewonersvergunning, die afgegeven wordt aan iemand die woonachtig is in zone A, ook geldig is in zone B. Andersom geldt dit niet. Een vergunning die afgegeven is in zone B is alleen geldig in zone B. Net als in zone A is het voor bedrijven in zone B mogelijk om een bedrijfsvergunning aan te schaffen. Deze vergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van uur en kost 438,00 per jaar in zone A en 339,00 in zone B. De zorg- en klussenbusvergunning kunnen ook in zone B aangeschaft worden. Beide vergunningen zijn in het gehele restrictiegebied geldig. De tarieven in zone A en B zijn gelijkgesteld. De mantelzorgvergunning is voor het eerst geïntroduceerd als ontheffing in de blauwe zone. Het toenemende belang van mantelzorg wordt erkend. Derhalve is de mantelzorgvergunning per 28 november 2013 opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. Zowel in zone A als in zone B kunnen mantelzorgontvangers een mantelzorgvergunning aanschaffen, die geldig is voor een half jaar. Het tarief voor deze vergunning bedraagt, conform de ingediende motie, in beide zones 25 per half jaar, wat overeenkomt met een bewonersvergunning in zone B. In de binnenstad kunnen bewoners al jaren kraskaarten kopen voor hun bezoek. Deze mogelijkheid hebben bewoners in zone B ook. In de binnenstad kunnen bewoners maximaal 50 kraskaarten kopen en kost deze 2,70 per stuk. In zone B kunnen maximaal 100 kraskaarten aangeschaft worden tegen een tarief van 1,00 per stuk. Daarnaast kunnen bewoners in zone B een bezoekersvergunning aanschaffen, waarmee een voertuig in zone B kan worden geparkeerd gedurende de periode waarin parkeerbelasting verschuldigd is. Het tarief voor een bezoekersvergunning is hetzelfde als het tarief voor een bewonersvergunning in zone B. 8

9 Bedrijven in zone A of B, kunnen voor hun werknemers een werknemersvergunning aanschaffen. In zone A kost de werknemersvergunning 405,00 per jaar en in zone B 140,00 per jaar. In de ontheffingsregeling voor de blauwe zone is de maatschapsontheffing geïntroduceerd voor mensen die een auto delen. Sinds 28 november 2013 is de maatschapsvergunning opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. In de voorliggende Parkeer- en Parkeerbelastingverordening 2015 is de naamgeving van de vergunning aangepast van Maatschapsvergunning naar deelautovergunning. De deelautovergunning kost 174,60 per jaar voor het delen van een auto in zone A en buiten zone A en 50,- per jaar indien de auto gedeeld wordt in zone B en buiten het restrictiegebied. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van een bewonersvergunning in de betreffende zone. De verenigingsvergunning vindt - net als de maatschaps- en mantelzorgvergunning haar oorsprong in de ontheffingsregeling blauwe zone. Verenigingen in zowel zone A als zone B hebben de mogelijkheid een dergelijke vergunning aan te schaffen, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het tarief is gelijk aan het tarief van een bewonersvergunning in de betreffende zone. Aangezien Leiden ervoor heeft gekozen om de wielklemregeling zoals aangegeven in artikel 234 Gemeentewet, niet toe te passen, zijn artikel 8 en 9.2 komen te vervallen. Kaart behorende bij Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied) K

10 Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: C. Jordaan/ J. Smit Organisatieonderdeel: Projectmanagementbureau/ Ontwerp en Mobiliteit Telefoon: 5137 / / Portefeuillehouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur 10

11 Behoudenvi es an dcommissi e Collegevoorstel Onderwerp Vaststelling van de parkeerbelastingverordening 2015 ten behoeve van uitbreiding betaald parkeren In te vullen door Bureau Secretaris Portefeuille: Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur Programma: Bereikbaarheid Afdeling: Projectmanagementbureau Datum vergadering Naam opsteller: C. Jordaan/ J. Smit B en W- Telefoonnummer 5137/ 5847 nummer Versie stuk: 1 Publieksparticipatie Ja Nee Raadplegen Adviseren Coproductie Openbaarheid Openbaar Uitgesteld openbaar tot: Vertrouwelijk, omdat: Parafen Directeur Concerncontroller 1 Afdelingsmanager Directiecontroller Servicepunt71 2 Ja Nee Ja Nee Bevoegd gezag Portefeuillehouder Gemeenteraad College Mandaat portefeuillehouder A-hamerstuk B-bespreekstuk Besluiten: 1 Indien van toepassing; bij instemming/vaststelling planning & control product, kredietvoorstel, begrotingswijziging, voorstel met aanmerkelijk financieel risico. Dekking post onvoorzien of algemene middelen. 2 Voorstellen met financiële consequenties dienen altijd geparafeerd te worden door de directiecontroller van Servicepunt71 11

12 1. De raad voor te stellen de navolgende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a) parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden: b) houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het - krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; c) parkeerapparatuur: parkeermeters en individuele, in het voertuig aanwezige parkeerapparatuur inclusief mobiele telefoons, waarmee ter zake van het parkeren van een voertuig de parkeerbelasting kan worden voldaan. Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: a) een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het College van Burgemeester en Wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; b) een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Artikel 3 Belastingplicht 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, wordt die ander aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 12

13 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op grond van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd. Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, door middel van het werpen van geld of gebruik van elektronische betaalkaarten in parkeerapparatuur, dan wel door het inwerkingstellen van in het voertuig aanwezige en door het College van Burgemeester en Wethouders geaccepteerde parkeerapparatuur, dan wel door het gebruik van een vooraf betaalde parkeerkraskaart. De belasting moet worden voldaan bij de aanvang van het parkeren, met uitzondering van aangifte door middel van het inwerkingstellen van individuele apparatuur als gsm telefoons en dergelijke. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur op straat kennisgegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels. 2. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moeten worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend dan wel vóór het in de vergunning aangegeven tijdstip. 3. Indien en voor zover van het voldoen van de parkeerbelasting een schriftelijk bewijs wordt afgegeven, moet dit, met de eventuele tijdsaanduiding duidelijk zichtbaar en leesbaar, zichtbaar in of aan het voertuig aanwezig zijn. Indien voor het voldoen van de parkeerbelasting gebruik wordt gemaakt van de inbelfaciliteiten van aanbieders van betaling via een mobiele telefoon, waarmee een overeenkomst is aangegaan, dient de originele transponderkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar in of aan het voertuig aanwezig te zijn. Ten aanzien van motorvoertuigen en brommobielen op meer dan twee wielen geldt de nadere eis, dat het bewijsstuk met de tijdsaanduiding zichtbaar en leesbaar moet zijn aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. Artikel 8 Kosten 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieven- en kostentabel. 13

14 Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014",, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór die datum van ingang van de heffing. 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari De ingangsdatum van heffing is 1 januari Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen TARIEVEN- EN KOSTENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2015 Onderdeel I. In deze tabel wordt verstaan onder: a. parkeermeter: hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan, met inbegrip van verzamelparkeermeters en parkeerautomaten; b. dag: periode van 24 uur; c. week: periode van 7 dagen; d. maand: periode van 30 dagen; e. kwartaal: een kalenderkwartaal; f. jaar: een kalenderjaar; g. Hoogheemraadschapskaart: jaarkaart met gereduceerd tarief en beperkte geldigheid, uitsluitend af te geven aan Hoogheemraadschap Rijnland. Onderdeel II. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. 1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeermeter bedraagt: Parkeerzone A, tariefzone I, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,70, minimale inworp 0,20; Parkeerzone B1, tariefzone II, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,00, minimale inworp 0,20 Parkeerzone B2, tarief II zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: - 1e en 2 e uur; per 60 minuten 0,10, minimale inworp 0,10; - 3 e uur en langer; per 60 minuten 2,00,; voor alle tariefzones per dag 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. 14

15 2. Het tarief voor het parkeren op een vergunningshoudersplaats, anders dan krachtens een parkeervergunning, inclusief kraskaart, bedraagt: voor alle tariefzones per dag of een gedeelte hiervan 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. Onderdeel III. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening. Het tarief voor een parkeervergunning, voor het parkeren op bepaalde wegen of gedeelten van wegen en/of bepaalde tijden, bedraagt per aangegeven tijdseenheid bij een: Vergunning tijdseenheid zone A zone B 1 e bewonersvergunning kwartaal 43,65 1 e bewonersvergunning jaar 50,00 2 e bewonersvergunning kwartaal 87,45 jaar 50,00 3 e bewonersvergunning jaar 50,00 Bedrijfsvergunning kwartaal 109,50 Bedrijfsvergunning jaar 339,00 Zorgparkeervergunning kwartaal 87,45 87,45 Klussenbusvergunning Kwartaal 87,45 87,45 Verenigingsvergunning Jaar 174,60 50,00 Deelautovergunning Jaar 174,60 50,00 Bezoekersvergunning Jaar 50,00 Mantelzorgvergunning 6 maanden 25,00 25,00 Autodatevergunning Kwartaal 43,65 43,65 Werknemersvergunning Kwartaal 101,25 Werknemersvergunning jaar 140,00 Boekje van 5 bezoekers kraskaarten, per kraskaart 2,70 1,00 Onderdeel IV. Kosten van de naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. De kosten van de naheffingsaanslag bedragen, met inachtneming van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 60. Toelichting Parkeerbelastingverordening 2015 In het beleidsakkoord is opgenomen dat betaald parkeren wordt ingevoerd in een groot deel van de stad. De wijze waarop dit op hoofdlijnen vormgegeven wordt, is verwoord in de Nota van Uitgangspunten welke in oktober 2014 door de raad is vastgesteld, met in achtneming van een aantal aangenomen moties. De nadere uitwerking van de moties is op 18 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het parkeerrestrictiegebied zal onderverdeeld worden in twee parkeerzones: zone A en zone B. Parkeerzone A valt samen met tariefzone I, en parkeerzone B met tariefzone II. Aangezien er binnen parkeerzone B in sommige gebieden een ander starttarief geldt, is parkeerzone B opgedeeld in zone B1 en B2. In zone B2 kan de eerste 120 minuten geparkeerd worden tegen een tarief van 0,10 per 60 minuten. 15

16 In onderdeel III van de Tarieven en kostentabel zijn de tarieven van alle parkeervergunningen opgenomen en uitgesplitst voor zone A en zone B. In zone B wordt de mogelijkheid geboden om een derde bewonersvergunning per adres aan te schaffen. In tegenstelling tot zone A wordt er in zone B geen prijsdifferentiatie toegepast. Het tarief voor een tweede of derde vergunning is dan ook gelijk aan het tarief voor een eerste vergunning. Belangrijk onderscheid is wel dat de bewonersvergunning, die afgegeven wordt aan iemand die woonachtig is in zone A, ook geldig is in zone B. Andersom geldt dit niet. Een vergunning die afgegeven is in zone B is alleen geldig in zone B. Net als in zone A is het voor bedrijven in zone B mogelijk om een bedrijfsvergunning aan te schaffen. Deze vergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van uur en kost 438,00 per jaar in zone A en 339,00 in zone B. De zorg- en klussenbusvergunning kunnen ook in zone B aangeschaft worden. Beide vergunningen zijn in het gehele restrictiegebied geldig. De tarieven in zone A en B zijn gelijkgesteld. De mantelzorgvergunning is voor het eerst geïntroduceerd als ontheffing in de blauwe zone. Het toenemende belang van mantelzorg wordt erkend. Derhalve is de mantelzorgvergunning per 28 november 2013 opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. Zowel in zone A als in zone B kunnen mantelzorgontvangers een mantelzorgvergunning aanschaffen, die geldig is voor een half jaar. Het tarief voor deze vergunning bedraagt, conform de ingediende motie, in beide zones 25 per half jaar, wat overeenkomt met een bewonersvergunning in zone B. In de binnenstad kunnen bewoners al jaren kraskaarten kopen voor hun bezoek. Deze mogelijkheid hebben bewoners in zone B ook. In de binnenstad kunnen bewoners maximaal 50 kraskaarten kopen en kost deze 2,70 per stuk. In zone B kunnen maximaal 100 kraskaarten aangeschaft worden tegen een tarief van 1,00 per stuk. Daarnaast kunnen bewoners in zone B een bezoekersvergunning aanschaffen, waarmee een voertuig in zone B kan worden geparkeerd gedurende de periode waarin parkeerbelasting verschuldigd is. Het tarief voor een bezoekersvergunning is hetzelfde als het tarief voor een bewonersvergunning in zone B. Bedrijven in zone A of B, kunnen voor hun werknemers een werknemersvergunning aanschaffen. In zone A kost de werknemersvergunning 405,00 per jaar en in zone B 140,00 per jaar. In de ontheffingsregeling voor de blauwe zone is de maatschapsontheffing geïntroduceerd voor mensen die een auto delen. Sinds 28 november 2013 is de maatschapsvergunning opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. In de voorliggende Parkeer- en Parkeerbelastingverordening 2015 is de naamgeving van de vergunning aangepast van Maatschapsvergunning naar deelautovergunning. De deelautovergunning kost 174,60 per jaar voor het delen van een auto in zone A en buiten zone A en 50,- per jaar indien de auto gedeeld wordt in zone B en buiten het restrictiegebied. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van een bewonersvergunning in de betreffende zone. De verenigingsvergunning vindt - net als de maatschaps- en mantelzorgvergunning haar oorsprong in de ontheffingsregeling blauwe zone. Verenigingen in zowel zone A als zone B hebben de mogelijkheid een dergelijke vergunning aan te schaffen, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het tarief is gelijk aan het tarief van een bewonersvergunning in de betreffende zone. Aangezien Leiden ervoor heeft gekozen om de wielklemregeling zoals aangegeven in artikel 234 Gemeentewet, niet toe te passen, zijn artikel 8 en 9.2 komen te vervallen. Kaart behorende bij Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied) K

17 17

18 Perssamenvatting: In het kader van uitbreiding van het betaald parkeren in de schilwijken rondom het centrum heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald welke parkeer- en tariefzones met bijbehorende venstertijden straks gaan gelden. Het college heeft hiervoor de nieuwe zones aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit (K.31.1). Op de bijbehorende kaart zijn de parkeer- en tariefzones, alsmede de reguleringsdagen en tijden weergegeven. Aanvullend zijn in besluit K.31.2 de voorschriften vastgesteld over het gebruik van parkeerplaatsen en het verlenen van parkeervergunningen voor bewoners, bezoekers en werknemers. Het college stelt de raad voor om de parkeerbelastingverordening 2015 vast te stellen. Hierin zijn de tarieven behorende bij de verschillende vergunningen en parkeerzones vastgelegd. Deze tarieven treden in werking op 1 januari

19 Ambtelijk memo Onderwerp: Vaststelling parkeerbelastingverordening 2015 ten behoeve van uitbreiding betaald parkeren B en W-nummer: Versie: 1 Bijlagen 1. Besluit tot vaststelling parkeerverordening 2015 Openbaar Doel Vertrouwelijk, omdat: Zie raadsvoorstel Bestaand kader Zie raadsvoorstel Overwegingen Zie raadsvoorstel Afstemming RMB, RIO, VAG, SEI (parkeermanagement), JZ Financiële, personele en organisatorische consequenties Zie raadsvoorstel Juridische consequenties nvt Communicatie/Publieksparticipatie Zie raadsvoorstel Medezeggenschap nvt Evaluatie Zie raadsvoorstel 19

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013. RAADSVOORSTEL 12.0127 Rv. nr.:12.0127 B&W-besluit d.d.:20-11-2012 B&W-besluit nr.:12.1110 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van.. september 2015 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende de heffing en invordering van rechten ter

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen

Verordening parkeerbelastingen Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Afdeling Belastingen. Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

Afdeling Belastingen. Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven: Gemeenteraad Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11-2016 De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017" van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-2016,

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit : De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 513963; gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0050187 Onderwerp Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2013, 1 8 wijziging Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 720454 onderwerp Vaststelling belastingverordeningen 2012 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF Gemeenteraad Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF11.20104 De raad der gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017. VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--.

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--. Raadsvoorstel 116 Vergadering 5 november 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2010 B&W vergadering : 8 september 2009 Dienst / afdeling : MO/BV Aan de gemeenteraad, In 2008

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 101430 27 juli Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen De raad van de Gemeente Amstelveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb. "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016". Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; Sector/afdeling: PZ/GB Nr.: 241119 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; Sector/afdeling: PZ/GB Nr: 125838-g De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging)

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging) De raad van de gemeente Hoogeveen; Gelet op het voorstel van het college; Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage 7 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 225 van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 17RV060 Inzake Begroting 2018 VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2018 Gemeente Zeist Wetstechnische Informatie Gegevens

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 385, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017 nr.69e gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart

Nadere informatie

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115893 3 december 2015 Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 329, 24 november 2016 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 nr. 91; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2017 De raad van de gemeente Velsen, Gelezen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12008_10 23 februari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014; Bloemenbadplaats Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 19 december 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2016 nr. 91; geiet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de: Verordening op de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86I Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, In

Nadere informatie

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT REGISTRATIE NUMMER: Agendanr.: Registratienr: 11-45 RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer ^ Registratienummer raad 11-45 b 3 (3 H 3 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 621310 Moet

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem;

GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem; GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM Kenmerk :... Onderwerp : Parkeerbelastingen De raad van de gemeente Gulpen-Wittem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-02-2009 betreffende bovengenoemd

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

15R besluit: de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

15R besluit: de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) RAADSBESLUIT 15R.00679 15R.00679 is 3Fi gemeente WOERDEN Agendapunt: 7.4 Onderwerp: Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 17 november 2015 van:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN Registratienummer: 1148631 Onderwerp.' Belastingmaatregelen 2015 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; gelet op artikel 225

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 185703 28 december 2016 Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2017 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Parkeerverordening Delft 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Parkeerverordening Delft 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 7010 16 januari 2017 Parkeerverordening Delft 2017 De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015

Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015 Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2015 De raad van de gemeente Gorinchem, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2014; raadsstuk 1252; gelet op de artikelen

Nadere informatie

lp* Kerkrade Nota van toelichting

lp* Kerkrade Nota van toelichting lp* I Agendapunt nr.: Ą 1^ Kerkrade Nota van toelichting Nummer.: 14Tİ039 Kerkrade, 17 september 2014 Behorend bij ontwerpbesluit nummer 14RÒ051 Onderwerp Deze nota van toelichting heeft betrekking op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, rectificatie verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014.

Gemeente Zwolle, rectificatie verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014. GEMEENTEBLAD Nr. 64029 12 november Officiële uitgave van gemeente Zwolle. 2014 Gemeente Zwolle, rectificatie verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014. Het betreft een wijziging

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-079 Registratiekenmerk: Onderwerp: Parkeerverordening 2015 Korte inhoud: De Parkeerverordening 2015 vervangt de overeenkomstige verordening uit 2003. Datum: 6 oktober 2014

Nadere informatie

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN Vastgesteld --------- Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd: artikel 1.3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25 en 87 van het Reglement

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

(raadsbesluit van 10 november 2016)

(raadsbesluit van 10 november 2016) Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingverordening 2017, inclusief de daarbij behorende tarieventabel 2017 kenmerk 16.506921 (raadsbesluit van 10 november 2016) De raad van

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016)

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 121440 16 december 2015 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2016, gemeente Zoetermeer

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2016, gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 122646 17 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2016, gemeente Zoetermeer Raadsbesluit 2015-000681 De raad

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit: Dordrecht Nr. 1855529 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 NUMMER. D-2013/315613 24 OKTOBER 2013 ZAAKNUMMER. Z-2013/021200 Parkeerverordening Amstelveen 2013 verordeningen en reglementen Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx met

Nadere informatie

Hilversum RAADSBESLUIT. Artikel I BESLUIT: Voor de toepassing van d,eze verordening wordt verstaan onder:

Hilversum RAADSBESLUIT. Artikel I BESLUIT: Voor de toepassing van d,eze verordening wordt verstaan onder: Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Parkeerverordening Hilversum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Wonen en Verkeer. Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer. Commissie

Raadsvoorstel. Commissie Wonen en Verkeer. Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer. Commissie Raadsvoorstel Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer Datum 11 december 2001 Betreft Vaststellen Parkeerverordening 2000 (3e wijziging) en vaststellen Verordening op parkeerbelastingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB ; l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023076 Bijlage H De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10

Nadere informatie

Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden

Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden B en W. nr. 12.0649 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De aangepaste Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden vast te

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Verordening parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2016

Gemeente Bergen op Zoom - Verordening parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 127805 24 december 2015 Gemeente Bergen op Zoom - Verordening parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2016 De raad van de gemente Bergen op Zoom

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1 - -» ^ DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016.

Besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 113476 27 november 2015 Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115892 3 december 2015 Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141048872 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: D. Bruin Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 8529 E-mail: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Nadere informatie

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017.

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 182317 22 december 2016 Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. De raad van de gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2010, nr. RVB11-0095; Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de gemeentelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2016;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2016; Besluitnummer 10 Qenwe nte G O G S Vergadering d.d. 15 december 2016 Verzonden 2 december 2016 0. Vaststelling 2e wijziging parkeerverordening " Goes 2015 Registratienummer 16INT02608 De raad van de gemeente

Nadere informatie