RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren."

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren. Aanleiding: Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad raadsvoorstel Uitwerking uitgangspunten parkeerregulering schilwijken vastgesteld. Op basis hiervan heeft het college van B en W op 28 april jl. het ontwerp-aanwijzingsbesluit (K.31.1), de nadere voorschriften (K.31.2) en het ontwerp-verkeersbesluit Opheffen blauwe zones genomen en ter inzage gelegd. Het aanwijzingsbesluit en het verkeersbesluit zijn voorafgaand aan dit raadsvoorstel definitief vastgesteld door het college van B en W. Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2016 of zoveel later de gemeenteraad heeft besloten tot vaststelling van de Parkeerverordening 2015 en de Parkeerbelastingverordening 2015 waarin de basis is gelegd voor de nieuwe zone B en waarin de aangepaste en nieuwe vergunningen en tarieven zijn opgenomen. Doel: Het doel van dit besluit is het vaststellen van de parkeerbelastingverordening Dit besluit wordt tegelijk met de vaststelling van de parkeerverordening 2015 in de gemeenteraad behandeld. De verordeningen zijn opgesteld op basis van de raadsbesluiten van oktober en december 2014 en zijn beperkt aangepast op basis van zienswijzen op de college besluiten. Daarnaast worden er onder meer voorstellen gedaan ter optimalisatie van het parkeren in de gemeentelijke Kooiplein garages en ten behoeve van mandatering van het college van BenW. Bovengenoemde besluiten faciliteren de uitbreiding van betaald parkeren, waarmee de parkeerproblematiek in Leiden wordt aangepakt en de leefbaarheid in Leiden verbeterd wordt. Kader: Artikel 216 en 225 van de Gemeentewet; De raad heeft op 16 oktober 2014 doelen en uitgangspunten voor parkeerregulering vastgesteld en de grenzen van het parkeerreguleringsgebied vastgesteld. De raad heeft daarnaast naar aanleiding van de reacties uit de omgeving door middel van moties richting gegeven aan de uitwerking van de uitgangspunten. Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde uitwerking daarvan. Op basis hiervan heeft het college van B en W op 28 april jl. het ontwerp-aanwijzingsbesluit (K.31.1), de nadere voorschriften (K.31.2) en het ontwerp-verkeersbesluit Opheffen blauwe zones genomen en ter inzage gelegd. Het aanwijzingsbesluit en het verkeersbesluit worden in augustus 2015 definitief vastgesteld door het college van B en W. 1

2 Overwegingen: Parkeerregulering is nodig omdat veel bewoners van Leiden parkeeroverlast ervaren. Deze wordt veroorzaakt door auto s van binnenstadbezoekers, treinforenzen en medewerkers of bezoekers van bedrijven en andere voorzieningen. Sinds 2012 is in diverse woonwijken een proef gehouden door het invoeren van een blauwe zone. Uit de evaluatie van die proef komt naar voren dat bewoners binnen de blauwe zones tevreden zijn, maar erbuiten ontevreden. De parkeeroverlast is namelijk verschoven naar aangrenzende straten. Omdat het uitbreiden van parkeerregulering middels een blauwe zone financieel niet haalbaar en technisch niet wenselijk is, heeft het gemeentebestuur gekozen voor invoering van betaald parkeren. Om een verschuiving van de parkeerproblematiek zoals dat bij de pilot van de blauwe zones is gebleken te voorkomen, heeft de raad fysieke barrières als grenzen vastgesteld, zoals water en grote wegen. In het najaar van 2014 hebben de plannen veel reacties opgeleverd. Die reacties zijn onder andere via moties verwerkt in de nadere uitwerking van de uitgangspunten welke door de gemeenteraad in december 2014 zijn vastgesteld. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten heeft het college in april 2015 het concept aanwijzingsbesluit, de nadere voorschriften en het concept verkeersbesluit vastgesteld welke 6 weken ter inzage hebben gelegen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen is een aantal optimalisaties doorgevoerd welke door middel van een aantal B en W besluiten in augustus zijn vastgesteld. De inwerkingtreding van de genoemde besluiten vindt plaats op 1 januari 2016, of zoveel later de gemeenteraad heeft besloten tot vaststelling van de Parkeerverordening 2015 en de Parkeerbelastingverordening In het besluit betreffende de parkeerverordening 2015 zijn de BenW besluiten nader toegelicht. Hierna volgt een toelichting op het voorgestelde besluit. De Parkeerbelastingverordening 2015 vast te stellen Deze verordening is opgesteld op basis van de raadsbesluiten van oktober en december De belangrijkste aanpassingen in de parkeerbelastingverordening 2015 betreffen onderdeel III, de tarieventabel parkeerbelastingen: o Het toevoegen van tarieven voor de nieuwe zone B o Het toevoegen van de tarieven van de verenigingsvergunning, bezoekersvergunning en deelautovergunning. o Het conform de kadernota Bereikbaarheid 2009 indexeren en gelijktrekken van de tarieven voor straatparkeerplaatsen in zone A. Financiën: De tarieventabel parkeerbelastingen (onderdeel III van de Parkeerbelastingverordening) is aangepast aan de ontwikkeling ten aanzien van de uitbreiding betaald parkeren en gaan in op 1 januari

3 Ten aanzien van de bewonersvergunning zone B heeft het college toegezegd het tarief tijdens deze bestuursperiode niet te verhogen. In de Kadernota Bereikbaarheid 2009 is afgesproken dat parkeertarieven tweejaarlijks geïndexeerd worden met de inflatie. In dit voorstel worden de tarieven voor straatparkeerplaatsen zone A aangepast, betreffende de parkeerautomaattarieven, de tarieven voor parkeervergunningen en bezoekerskraskaarten. De vorige tariefsaanpassing dateert van april Nu wordt voorgesteld om de tarieven per januari 2016 te corrigeren voor de gemeentelijke prijsinflatie index van de afgelopen twee jaar. De bedragen zijn afgerond op 0,10: de kleinste muntsoort die de parkeerautomaat accepteert. Inspraak/participatie: Nvt Fasering: De uitbreiding van de gebieden waar betaald parkeren van kracht wordt, wordt gedurende 2016 in vier verschillende fasen ingevoerd. Tussen fase een en twee zit een periode van 3 tot 6 maanden. Voor fase twee tot en met vier worden in 2016 de exacte data vastgesteld waarop de fasen in werking zullen treden. Deze vaststelling wordt via de stadskrant bekend gemaakt. Fase 1 betreft de buurten: Maredijkbuurt, Transvaal I en II, Vreewijk, Tuinstadwijk, Professorenwijk, Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt inclusief Hoge Rijndijk. Voor de fasen 2 tot en met 4 wordt verwezen naar de plattegrond kaart fasering uitrol welke onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit vaststellen parkeerverordening Evaluatie: Evaluatie en monitoring maakt een belangrijk onderdeel uit van de uitbreiding betaald parkeren. In februari van dit jaar is de klankbordgroep Parkeren opgericht, waar belanghebbenden uit de stad aan deelnemen. In de klankbordgroep worden optimalisaties in het proces besproken, alsook afspraken gemaakt over te nemen stappen indien ongewenste effecten zich voordoen na invoering. Uiterlijk één jaar na invoering van betaald parkeren in de gehele schil, of zoveel eerder als nodig is, worden stadsbrede parkeertellingen gehouden. Op basis daarvan wordt onder meer gekeken naar de volgende onderwerpen: Is met de nieuwe grenzen het parkeerprobleem voldoende opgelost? Zijn er locaties waar alsnog parkeeroverlast is? En zo ja, welke maatregelen kunnen daar genomen worden? Zijn er wachtlijsten voor werknemersparkeren en zo ja, bestaan er locaties waar extra vergunningen kunnen worden uitgegeven voor werknemers? Zijn er locaties waar de parkeerdruk zodanig gedaald is dat er wellicht ruimte is voor meer groen en speelruimte (motie M /10)? Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor zowel de handhaving op parkeren en andere handhavingstaken van de gemeente? 3

4 Ten behoeve van een gedegen monitoring en evaluatie, wordt in het najaar van 2015 een plan van aanpak aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Bijgevoegde informatie: Besluit tot vaststelling parkeerverordening 2015 RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2011), gezien de door het college vastgestelde uitvoeringsbesluiten K 31.1 en K (BW ), gezien het door het college vastgestelde verkeersbesluit, gezien het besluit tot vaststelling van de parkeerverordening 2015, mede gezien het advies van de commissie, Gelet op artikel 216 en 225 van de Gemeentewet; BESLUIT 1. de navolgende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a) parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden: b) houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het - krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; c) parkeerapparatuur: parkeermeters en individuele, in het voertuig aanwezige parkeerapparatuur inclusief mobiele telefoons, waarmee ter zake van het parkeren van een voertuig de parkeerbelasting kan worden voldaan. Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: a) een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het College van Burgemeester en Wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 4

5 b) een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Artikel 3 Belastingplicht 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, wordt die ander aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op grond van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd. Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, door middel van het werpen van geld of gebruik van elektronische betaalkaarten in parkeerapparatuur, dan wel door het inwerkingstellen van in het voertuig aanwezige en door het College van Burgemeester en Wethouders geaccepteerde parkeerapparatuur, dan wel door het gebruik van een vooraf betaalde parkeerkraskaart. De belasting moet worden voldaan bij de aanvang van het parkeren, met uitzondering van aangifte door middel van het inwerkingstellen van individuele apparatuur als gsm telefoons en dergelijke. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur op straat kennisgegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels. 5

6 2. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moeten worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend dan wel vóór het in de vergunning aangegeven tijdstip. 3. Indien en voor zover van het voldoen van de parkeerbelasting een schriftelijk bewijs wordt afgegeven, moet dit, met de eventuele tijdsaanduiding duidelijk zichtbaar en leesbaar, zichtbaar in of aan het voertuig aanwezig zijn. Indien voor het voldoen van de parkeerbelasting gebruik wordt gemaakt van de inbelfaciliteiten van aanbieders van betaling via een mobiele telefoon, waarmee een overeenkomst is aangegaan, dient de originele transponderkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar in of aan het voertuig aanwezig te zijn. Ten aanzien van motorvoertuigen en brommobielen op meer dan twee wielen geldt de nadere eis, dat het bewijsstuk met de tijdsaanduiding zichtbaar en leesbaar moet zijn aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. Artikel 8 Kosten 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieven- en kostentabel. Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014",, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór die datum van ingang van de heffing. 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari De ingangsdatum van heffing is 1 januari Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen TARIEVEN- EN KOSTENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2015 Onderdeel I. In deze tabel wordt verstaan onder: a. parkeermeter: hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan, met inbegrip van verzamelparkeermeters en parkeerautomaten; b. dag: periode van 24 uur; c. week: periode van 7 dagen; d. maand: periode van 30 dagen; e. kwartaal: een kalenderkwartaal; f. jaar: een kalenderjaar; g. Hoogheemraadschapskaart: jaarkaart met gereduceerd tarief en beperkte geldigheid, uitsluitend af te geven aan Hoogheemraadschap Rijnland. 6

7 Onderdeel II. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. 1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeermeter bedraagt: Parkeerzone A, tariefzone I, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,70, minimale inworp 0,20; Parkeerzone B1, tariefzone II, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,00, minimale inworp 0,20 Parkeerzone B2, tarief II zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: - 1e en 2 e uur; per 60 minuten 0,10, minimale inworp 0,10; - 3 e uur en langer; per 60 minuten 2,00,; voor alle tariefzones per dag 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709, Het tarief voor het parkeren op een vergunningshoudersplaats, anders dan krachtens een parkeervergunning, inclusief kraskaart, bedraagt: voor alle tariefzones per dag of een gedeelte hiervan 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. Onderdeel III. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening. Het tarief voor een parkeervergunning, voor het parkeren op bepaalde wegen of gedeelten van wegen en/of bepaalde tijden, bedraagt per aangegeven tijdseenheid bij een: Vergunning tijdseenheid zone A zone B 1 e bewonersvergunning kwartaal 43,65 1 e bewonersvergunning jaar 50,00 2 e bewonersvergunning kwartaal 87,45 jaar 50,00 3 e bewonersvergunning jaar 50,00 Bedrijfsvergunning kwartaal 109,50 Bedrijfsvergunning jaar 339,00 Zorgparkeervergunning kwartaal 87,45 87,45 Klussenbusvergunning Kwartaal 87,45 87,45 Verenigingsvergunning Jaar 174,60 50,00 Deelautovergunning Jaar 174,60 50,00 Bezoekersvergunning Jaar 50,00 Mantelzorgvergunning 6 maanden 25,00 25,00 7

8 Autodatevergunning Kwartaal 43,65 43,65 Werknemersvergunning Kwartaal 101,25 Werknemersvergunning jaar 140,00 Boekje van 5 bezoekers kraskaarten, per kraskaart 2,70 1,00 Onderdeel IV. Kosten van de naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. De kosten van de naheffingsaanslag bedragen, met inachtneming van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 60. Toelichting Parkeerbelastingverordening 2015 In het beleidsakkoord is opgenomen dat betaald parkeren wordt ingevoerd in een groot deel van de stad. De wijze waarop dit op hoofdlijnen vormgegeven wordt, is verwoord in de Nota van Uitgangspunten welke in oktober 2014 door de raad is vastgesteld, met in achtneming van een aantal aangenomen moties. De nadere uitwerking van de moties is op 18 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het parkeerrestrictiegebied zal onderverdeeld worden in twee parkeerzones: zone A en zone B. Parkeerzone A valt samen met tariefzone I, en parkeerzone B met tariefzone II. Aangezien er binnen parkeerzone B in sommige gebieden een ander starttarief geldt, is parkeerzone B opgedeeld in zone B1 en B2. In zone B2 kan de eerste 120 minuten geparkeerd worden tegen een tarief van 0,10 per 60 minuten. In onderdeel III van de Tarieven en kostentabel zijn de tarieven van alle parkeervergunningen opgenomen en uitgesplitst voor zone A en zone B. In zone B wordt de mogelijkheid geboden om een derde bewonersvergunning per adres aan te schaffen. In tegenstelling tot zone A wordt er in zone B geen prijsdifferentiatie toegepast. Het tarief voor een tweede of derde vergunning is dan ook gelijk aan het tarief voor een eerste vergunning. Belangrijk onderscheid is wel dat de bewonersvergunning, die afgegeven wordt aan iemand die woonachtig is in zone A, ook geldig is in zone B. Andersom geldt dit niet. Een vergunning die afgegeven is in zone B is alleen geldig in zone B. Net als in zone A is het voor bedrijven in zone B mogelijk om een bedrijfsvergunning aan te schaffen. Deze vergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van uur en kost 438,00 per jaar in zone A en 339,00 in zone B. De zorg- en klussenbusvergunning kunnen ook in zone B aangeschaft worden. Beide vergunningen zijn in het gehele restrictiegebied geldig. De tarieven in zone A en B zijn gelijkgesteld. De mantelzorgvergunning is voor het eerst geïntroduceerd als ontheffing in de blauwe zone. Het toenemende belang van mantelzorg wordt erkend. Derhalve is de mantelzorgvergunning per 28 november 2013 opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. Zowel in zone A als in zone B kunnen mantelzorgontvangers een mantelzorgvergunning aanschaffen, die geldig is voor een half jaar. Het tarief voor deze vergunning bedraagt, conform de ingediende motie, in beide zones 25 per half jaar, wat overeenkomt met een bewonersvergunning in zone B. In de binnenstad kunnen bewoners al jaren kraskaarten kopen voor hun bezoek. Deze mogelijkheid hebben bewoners in zone B ook. In de binnenstad kunnen bewoners maximaal 50 kraskaarten kopen en kost deze 2,70 per stuk. In zone B kunnen maximaal 100 kraskaarten aangeschaft worden tegen een tarief van 1,00 per stuk. Daarnaast kunnen bewoners in zone B een bezoekersvergunning aanschaffen, waarmee een voertuig in zone B kan worden geparkeerd gedurende de periode waarin parkeerbelasting verschuldigd is. Het tarief voor een bezoekersvergunning is hetzelfde als het tarief voor een bewonersvergunning in zone B. 8

9 Bedrijven in zone A of B, kunnen voor hun werknemers een werknemersvergunning aanschaffen. In zone A kost de werknemersvergunning 405,00 per jaar en in zone B 140,00 per jaar. In de ontheffingsregeling voor de blauwe zone is de maatschapsontheffing geïntroduceerd voor mensen die een auto delen. Sinds 28 november 2013 is de maatschapsvergunning opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. In de voorliggende Parkeer- en Parkeerbelastingverordening 2015 is de naamgeving van de vergunning aangepast van Maatschapsvergunning naar deelautovergunning. De deelautovergunning kost 174,60 per jaar voor het delen van een auto in zone A en buiten zone A en 50,- per jaar indien de auto gedeeld wordt in zone B en buiten het restrictiegebied. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van een bewonersvergunning in de betreffende zone. De verenigingsvergunning vindt - net als de maatschaps- en mantelzorgvergunning haar oorsprong in de ontheffingsregeling blauwe zone. Verenigingen in zowel zone A als zone B hebben de mogelijkheid een dergelijke vergunning aan te schaffen, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het tarief is gelijk aan het tarief van een bewonersvergunning in de betreffende zone. Aangezien Leiden ervoor heeft gekozen om de wielklemregeling zoals aangegeven in artikel 234 Gemeentewet, niet toe te passen, zijn artikel 8 en 9.2 komen te vervallen. Kaart behorende bij Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied) K

10 Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: C. Jordaan/ J. Smit Organisatieonderdeel: Projectmanagementbureau/ Ontwerp en Mobiliteit Telefoon: 5137 / / Portefeuillehouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur 10

11 Behoudenvi es an dcommissi e Collegevoorstel Onderwerp Vaststelling van de parkeerbelastingverordening 2015 ten behoeve van uitbreiding betaald parkeren In te vullen door Bureau Secretaris Portefeuille: Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur Programma: Bereikbaarheid Afdeling: Projectmanagementbureau Datum vergadering Naam opsteller: C. Jordaan/ J. Smit B en W- Telefoonnummer 5137/ 5847 nummer Versie stuk: 1 Publieksparticipatie Ja Nee Raadplegen Adviseren Coproductie Openbaarheid Openbaar Uitgesteld openbaar tot: Vertrouwelijk, omdat: Parafen Directeur Concerncontroller 1 Afdelingsmanager Directiecontroller Servicepunt71 2 Ja Nee Ja Nee Bevoegd gezag Portefeuillehouder Gemeenteraad College Mandaat portefeuillehouder A-hamerstuk B-bespreekstuk Besluiten: 1 Indien van toepassing; bij instemming/vaststelling planning & control product, kredietvoorstel, begrotingswijziging, voorstel met aanmerkelijk financieel risico. Dekking post onvoorzien of algemene middelen. 2 Voorstellen met financiële consequenties dienen altijd geparafeerd te worden door de directiecontroller van Servicepunt71 11

12 1. De raad voor te stellen de navolgende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a) parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden: b) houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het - krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; c) parkeerapparatuur: parkeermeters en individuele, in het voertuig aanwezige parkeerapparatuur inclusief mobiele telefoons, waarmee ter zake van het parkeren van een voertuig de parkeerbelasting kan worden voldaan. Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: a) een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het College van Burgemeester en Wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; b) een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Artikel 3 Belastingplicht 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, wordt die ander aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 12

13 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op grond van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd. Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, door middel van het werpen van geld of gebruik van elektronische betaalkaarten in parkeerapparatuur, dan wel door het inwerkingstellen van in het voertuig aanwezige en door het College van Burgemeester en Wethouders geaccepteerde parkeerapparatuur, dan wel door het gebruik van een vooraf betaalde parkeerkraskaart. De belasting moet worden voldaan bij de aanvang van het parkeren, met uitzondering van aangifte door middel van het inwerkingstellen van individuele apparatuur als gsm telefoons en dergelijke. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur op straat kennisgegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels. 2. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moeten worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend dan wel vóór het in de vergunning aangegeven tijdstip. 3. Indien en voor zover van het voldoen van de parkeerbelasting een schriftelijk bewijs wordt afgegeven, moet dit, met de eventuele tijdsaanduiding duidelijk zichtbaar en leesbaar, zichtbaar in of aan het voertuig aanwezig zijn. Indien voor het voldoen van de parkeerbelasting gebruik wordt gemaakt van de inbelfaciliteiten van aanbieders van betaling via een mobiele telefoon, waarmee een overeenkomst is aangegaan, dient de originele transponderkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar in of aan het voertuig aanwezig te zijn. Ten aanzien van motorvoertuigen en brommobielen op meer dan twee wielen geldt de nadere eis, dat het bewijsstuk met de tijdsaanduiding zichtbaar en leesbaar moet zijn aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. Artikel 8 Kosten 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieven- en kostentabel. 13

14 Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014",, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór die datum van ingang van de heffing. 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari De ingangsdatum van heffing is 1 januari Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen TARIEVEN- EN KOSTENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2015 Onderdeel I. In deze tabel wordt verstaan onder: a. parkeermeter: hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan, met inbegrip van verzamelparkeermeters en parkeerautomaten; b. dag: periode van 24 uur; c. week: periode van 7 dagen; d. maand: periode van 30 dagen; e. kwartaal: een kalenderkwartaal; f. jaar: een kalenderjaar; g. Hoogheemraadschapskaart: jaarkaart met gereduceerd tarief en beperkte geldigheid, uitsluitend af te geven aan Hoogheemraadschap Rijnland. Onderdeel II. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. 1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeermeter bedraagt: Parkeerzone A, tariefzone I, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,70, minimale inworp 0,20; Parkeerzone B1, tariefzone II, zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: per 60 minuten 2,00, minimale inworp 0,20 Parkeerzone B2, tarief II zoals aangegeven op de bij het geldende aanwijzingsbesluit K.31.1 behorende kaart en gedurende de in dat besluit vermelde tijd: - 1e en 2 e uur; per 60 minuten 0,10, minimale inworp 0,10; - 3 e uur en langer; per 60 minuten 2,00,; voor alle tariefzones per dag 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. 14

15 2. Het tarief voor het parkeren op een vergunningshoudersplaats, anders dan krachtens een parkeervergunning, inclusief kraskaart, bedraagt: voor alle tariefzones per dag of een gedeelte hiervan 13,20; voor alle tariefzones per week 65,45; voor alle tariefzones per maand 197,00; voor alle tariefzones per jaar 1.969,90; voor een Hoogheemraadschapskaart, aan de Aalmarkt, Boommarkt en Apothekersdijk, per jaar 709,15. Onderdeel III. Tarief van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening. Het tarief voor een parkeervergunning, voor het parkeren op bepaalde wegen of gedeelten van wegen en/of bepaalde tijden, bedraagt per aangegeven tijdseenheid bij een: Vergunning tijdseenheid zone A zone B 1 e bewonersvergunning kwartaal 43,65 1 e bewonersvergunning jaar 50,00 2 e bewonersvergunning kwartaal 87,45 jaar 50,00 3 e bewonersvergunning jaar 50,00 Bedrijfsvergunning kwartaal 109,50 Bedrijfsvergunning jaar 339,00 Zorgparkeervergunning kwartaal 87,45 87,45 Klussenbusvergunning Kwartaal 87,45 87,45 Verenigingsvergunning Jaar 174,60 50,00 Deelautovergunning Jaar 174,60 50,00 Bezoekersvergunning Jaar 50,00 Mantelzorgvergunning 6 maanden 25,00 25,00 Autodatevergunning Kwartaal 43,65 43,65 Werknemersvergunning Kwartaal 101,25 Werknemersvergunning jaar 140,00 Boekje van 5 bezoekers kraskaarten, per kraskaart 2,70 1,00 Onderdeel IV. Kosten van de naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening. De kosten van de naheffingsaanslag bedragen, met inachtneming van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 60. Toelichting Parkeerbelastingverordening 2015 In het beleidsakkoord is opgenomen dat betaald parkeren wordt ingevoerd in een groot deel van de stad. De wijze waarop dit op hoofdlijnen vormgegeven wordt, is verwoord in de Nota van Uitgangspunten welke in oktober 2014 door de raad is vastgesteld, met in achtneming van een aantal aangenomen moties. De nadere uitwerking van de moties is op 18 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het parkeerrestrictiegebied zal onderverdeeld worden in twee parkeerzones: zone A en zone B. Parkeerzone A valt samen met tariefzone I, en parkeerzone B met tariefzone II. Aangezien er binnen parkeerzone B in sommige gebieden een ander starttarief geldt, is parkeerzone B opgedeeld in zone B1 en B2. In zone B2 kan de eerste 120 minuten geparkeerd worden tegen een tarief van 0,10 per 60 minuten. 15

16 In onderdeel III van de Tarieven en kostentabel zijn de tarieven van alle parkeervergunningen opgenomen en uitgesplitst voor zone A en zone B. In zone B wordt de mogelijkheid geboden om een derde bewonersvergunning per adres aan te schaffen. In tegenstelling tot zone A wordt er in zone B geen prijsdifferentiatie toegepast. Het tarief voor een tweede of derde vergunning is dan ook gelijk aan het tarief voor een eerste vergunning. Belangrijk onderscheid is wel dat de bewonersvergunning, die afgegeven wordt aan iemand die woonachtig is in zone A, ook geldig is in zone B. Andersom geldt dit niet. Een vergunning die afgegeven is in zone B is alleen geldig in zone B. Net als in zone A is het voor bedrijven in zone B mogelijk om een bedrijfsvergunning aan te schaffen. Deze vergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van uur en kost 438,00 per jaar in zone A en 339,00 in zone B. De zorg- en klussenbusvergunning kunnen ook in zone B aangeschaft worden. Beide vergunningen zijn in het gehele restrictiegebied geldig. De tarieven in zone A en B zijn gelijkgesteld. De mantelzorgvergunning is voor het eerst geïntroduceerd als ontheffing in de blauwe zone. Het toenemende belang van mantelzorg wordt erkend. Derhalve is de mantelzorgvergunning per 28 november 2013 opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. Zowel in zone A als in zone B kunnen mantelzorgontvangers een mantelzorgvergunning aanschaffen, die geldig is voor een half jaar. Het tarief voor deze vergunning bedraagt, conform de ingediende motie, in beide zones 25 per half jaar, wat overeenkomt met een bewonersvergunning in zone B. In de binnenstad kunnen bewoners al jaren kraskaarten kopen voor hun bezoek. Deze mogelijkheid hebben bewoners in zone B ook. In de binnenstad kunnen bewoners maximaal 50 kraskaarten kopen en kost deze 2,70 per stuk. In zone B kunnen maximaal 100 kraskaarten aangeschaft worden tegen een tarief van 1,00 per stuk. Daarnaast kunnen bewoners in zone B een bezoekersvergunning aanschaffen, waarmee een voertuig in zone B kan worden geparkeerd gedurende de periode waarin parkeerbelasting verschuldigd is. Het tarief voor een bezoekersvergunning is hetzelfde als het tarief voor een bewonersvergunning in zone B. Bedrijven in zone A of B, kunnen voor hun werknemers een werknemersvergunning aanschaffen. In zone A kost de werknemersvergunning 405,00 per jaar en in zone B 140,00 per jaar. In de ontheffingsregeling voor de blauwe zone is de maatschapsontheffing geïntroduceerd voor mensen die een auto delen. Sinds 28 november 2013 is de maatschapsvergunning opgenomen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening. In de voorliggende Parkeer- en Parkeerbelastingverordening 2015 is de naamgeving van de vergunning aangepast van Maatschapsvergunning naar deelautovergunning. De deelautovergunning kost 174,60 per jaar voor het delen van een auto in zone A en buiten zone A en 50,- per jaar indien de auto gedeeld wordt in zone B en buiten het restrictiegebied. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van een bewonersvergunning in de betreffende zone. De verenigingsvergunning vindt - net als de maatschaps- en mantelzorgvergunning haar oorsprong in de ontheffingsregeling blauwe zone. Verenigingen in zowel zone A als zone B hebben de mogelijkheid een dergelijke vergunning aan te schaffen, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het tarief is gelijk aan het tarief van een bewonersvergunning in de betreffende zone. Aangezien Leiden ervoor heeft gekozen om de wielklemregeling zoals aangegeven in artikel 234 Gemeentewet, niet toe te passen, zijn artikel 8 en 9.2 komen te vervallen. Kaart behorende bij Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied) K

17 17

18 Perssamenvatting: In het kader van uitbreiding van het betaald parkeren in de schilwijken rondom het centrum heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald welke parkeer- en tariefzones met bijbehorende venstertijden straks gaan gelden. Het college heeft hiervoor de nieuwe zones aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit (K.31.1). Op de bijbehorende kaart zijn de parkeer- en tariefzones, alsmede de reguleringsdagen en tijden weergegeven. Aanvullend zijn in besluit K.31.2 de voorschriften vastgesteld over het gebruik van parkeerplaatsen en het verlenen van parkeervergunningen voor bewoners, bezoekers en werknemers. Het college stelt de raad voor om de parkeerbelastingverordening 2015 vast te stellen. Hierin zijn de tarieven behorende bij de verschillende vergunningen en parkeerzones vastgelegd. Deze tarieven treden in werking op 1 januari

19 Ambtelijk memo Onderwerp: Vaststelling parkeerbelastingverordening 2015 ten behoeve van uitbreiding betaald parkeren B en W-nummer: Versie: 1 Bijlagen 1. Besluit tot vaststelling parkeerverordening 2015 Openbaar Doel Vertrouwelijk, omdat: Zie raadsvoorstel Bestaand kader Zie raadsvoorstel Overwegingen Zie raadsvoorstel Afstemming RMB, RIO, VAG, SEI (parkeermanagement), JZ Financiële, personele en organisatorische consequenties Zie raadsvoorstel Juridische consequenties nvt Communicatie/Publieksparticipatie Zie raadsvoorstel Medezeggenschap nvt Evaluatie Zie raadsvoorstel 19

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141048872 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: D. Bruin Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 8529 E-mail: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2015 bijlage: ontwerpbesluit datum: 3 november 2014 gemeenteblad I nr.: 102 agenda nr.: 4 Aan de gemeenteraad, Voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 1 juli 2014 inzake het actualiseren van de beleidsregels

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016.

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en Inkomen Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen.

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening hondenbelasting 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer : 196734

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Zoetermeer Citeertitel Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 2741 12 januari 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen 2015 Collegebesluit Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

Raadsbesluit 2013/.O.<?.6S.^é

Raadsbesluit 2013/.O.<?.6S.^é gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2013/.O.

Nadere informatie

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016. Artikel 1. Artikel 2

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016. Artikel 1. Artikel 2 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november nr. ; gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad Jaar: 2009 Nummer: 95 Besluit: Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad VERORDENING BRANDWEERRECHTEN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Sector : II Nr. : 11/64c.13.

Sector : II Nr. : 11/64c.13. Sector : II Nr. : 11/64c.13. De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2013, nummer 11/64c.13; gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/036 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990. b.

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet: Besluit Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen; Verordening Reg.nr. 4377969 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2013, sector SOB (nr. 4378043) gelezen; vindt het gewenst

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n Bijlage 11 2015-454 Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten Parkeerverordening 2016 Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n 2015-454 m. Digitale bezoekersregeling Bewoners voor de parkeerzone

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 78990 24 december 2014 Verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

Raadsbesluit 2013/JClö6.8S^é

Raadsbesluit 2013/JClö6.8S^é gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2013/JClö6.8S^é ondewerp Parkeerbelasting 2014 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014

Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ouder-Amstel. Nr. 11709 10 februari 2015 Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014 Gelet op: - artikel 225 van de Gemeentewet - het Besluit gemeentelijke

Nadere informatie

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord.

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord. Aangifteformulier parkeerbelasting en Aanvraag belanghebbenden parkeervergunning Proef BLOEMENKWARTIER NOORD (BKN) LEES EERST DE TOELICHTING EN BIJLAGE BIJ DEZE AANGIFTE! Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken,

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; R2009.054 De raad van de gemeente Bladel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015; gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b,

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6 Vergadering: 8 november 2012 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; b e s l u i t

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Locatie: Weg naar het Ganzen Ei 3 in Brummen Voor: het bouwen van een kapschuur Activiteiten: Bouw Datum ontvangst: 22 december 2015 Locatie: Baankstraat

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Gemeenteblad van Woudenberg

Gemeenteblad van Woudenberg Gemeenteblad van Woudenberg Nummer IX Verkeer en Vervoer IX.1 Wegsleepverordening DATUM VASTSTELLING 26 mei 2005 DATUM BEKENDMAKING 26 juli 2005 Pagina geprint op: 28 dec 2005, 14:11 uur Raadsbesluit:

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffingverlening voetgangersgebied Stadshart 2013

Beleidsregel ontheffingverlening voetgangersgebied Stadshart 2013 Beleidsregel ontheffingverlening voetgangersgebied Stadshart 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beleidsregel ontheffingverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069

Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069 BESLUIT TOT AANWIJZING PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOT HET STELLEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET IN WERKING STEL- LEN VAN PARKEERAPPARATUUR AMSTELVEEN 2016 Zaaknummer: Z-2016/021992 Documentnummer: D-2016/122069

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...; Agendapunt.. 2007 BESLUITEN Nr. (1) De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...; gezien het advies van commissie 1 van 1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015 en enkele redactionele wijzigingen

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015 en enkele redactionele wijzigingen RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1161178 Datum: Behandeld door: 23 december 2014 G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015

Nadere informatie

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 122677 23 december 2015 Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel

Nadere informatie